Organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen Raportti Pertec Consulting Oy Pentti Sydänmaanlakka, Marita Hänninen, Juha Hynynen, Mauno Tirkkonen

2 Raportin rakenne Lähtökohdat ja projektin kuvaus Kouvolan kaupungin organisaation ja johtamisen haasteita Avainhenkilöiden haastattelut Kysely esimiehille Kouvolan kaupungin ihanneorganisaatio Korsernipalvelujen organisaatio ja mitoitus Kaupunkikehityksen organisaatio ja mitoitus Hyvinvointipalvelujen organisaatio ja mitoitus Yhteenveto ja johtopäätökset Lähteet / liitteet

3 Toimeksiannon sisältö Haemme nyt ulkopuolista asiatuntijayritystä/ asiantuntijatahoa antamaan arvion ja ehdotuksen oman näkemyksemme tueksi seuraavista asioista: - organisaatiomme rakenteesta ja mallista sekä erityisesti laatimaan ehdotuksen tehokkaammasta ja nykyiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvasta organisaatiorakenteesta ja mallista. - samalla haemme myös arviota tarvittavan henkilöstön määrästä ja sopeuttamistarpeesta toimialakohtaisesti.

4 Lähtötilanne Kaupunginhallitus päätti , että mennessä valmistellaan esitys niin hallinto- ja tukipalvelujen kuin palvelutuotannonkin henkilöstömitoituksesta. Vuoden 2012 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöä, joista vakinaisen henkilöstön osuus oli noin 76 %. Kumulatiivinen alijäämä vuosille on noin 25,5 milj., joka vastaa noin kahden kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa. Kouvolan kunnallisveroprosentti, 20 %, on yli valtakunnallisen keskiarvon, vaihteluvälin ollessa 16,25-22 prosenttia vuonna Esitys kaupunginjohtajan tulostavoitteiksi vuodelle 2013: - kaupunkistrategian päivitys - talouden vakauttaminen - organisaation toiminnan tehostaminen - henkilöstörakennetta ja - mitoitusta koskeva esitys - johtamiseen liittyvien vastuiden ja roolien selkiyttäminen (pelisäännöt) Henkilöiden sairastavuutta kuvaava tunnusluku oli 17,9 kalenteripäivää/henkilö

5 Hankkeen tavoitteet Määrittää Kouvolan organisaatiorakenne ja henkilöstöresurssit, jotka tukevat strategian ja arvojen mukaista toimintaa taloudellisesti haastavassa ja voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvio henkilöstön määrästä ja sopeuttamistarpeesta toimialakohtaisesti. Ehdotus tehokkaammasta ja nykyiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvasta organisaation rakenteesta ja mallista. Sitouttaa kaikki keskeiset toimijat jo arviointivaiheessa yhteisiin uudenlaisiin toimintatapoihin

6 Hankkeeseen liittyviä teemoja Strategia Uuden strategian kiteytys ja toimeenpano Yhteisen innostavan vision kirkastaminen Päätöksentekoa ohjaavat arvovalinnat Kouvolan kumppaniverkoston hahmottaminen Organisaatiorakenne Päällekkäisyyksien purkaminen Siiloista verkostomaiseen toimintamalliin Synergiahyötyjen vahvistaminen Rakenteen madaltaminen Johtaminen Uudenlainen yhteistoiminta Johtamisjärjestelmän yksinkertaistaminen Fokusoitu, innostava ja jämäkkä suorituksenjohtamisen kokonaisuus Laaja-alainen osaamisten kehittäminen

7 Projektin toteutusprosessi Sitouttaminen 1 muutokseen ja jatkuvaan Toimenpiteiden uudistumiseen kiteyttäminen Projektin perustietojen keruu ja aikataulut Alustavat yhteenvedot Benchmark ja materiaalien läpikäynti 5 Raportointi Kesäkuu vko Elokuu vko 32 vko vko 34 Auditointi Johdon haastattelut Näkemykset nykytilasta ja tulevaisuudesta Esimieskysely Web-kysely johtamisen ja resurssoinnin nykytilasta Haastattelut Esimiehet, lautakuntien pj., hallitus, valtuusto, sidosryhmät Johdon syvähaastattelut Vaiheiden 2 ja 3 tulosten tarkennukset Alustava tulosten esittely ja toimenpiteet

8 Pertecin projektitiimi Sudhansu Palsule Pentti Sydänmaanlakka Mauno Tirkkonen Marita Hänninen Juha Hynynen Pertec asiantuntijat tuovat projektiin osaamista seuraavista näkökulmista: yritysjohto, henkilöstöhallinto, talousjohto, markkinointi, laatujohtaminen, yrittäjyys, järjestötoiminta, johtaminen Älykkään organisaation ja johtamisen viitekehys Laura Vargas Suorituksen ja osaamisen johtaminen strategisen toiminnan ytimenä Uusi, kokonaisvaltainen näkemys organisaation toiminnasta ja johtamisesta

9 Kouvola talkoot - projekti Organisaation kehittäminen vs. metsänhoito Synnytä kiireen tuntu projektissa ja toteutuksessa Vältä putkinäköä ja etsi uusia / innovatiivisia ratkaisuja Poista siilot ja rakenna uudenlaista yhteistoimintaa Unohda oman edun suojelu ja hahmota kokonaisuus Korosta asiakaslähtöisyyttä ja ota asiakas mukaan Yksinkertaista ja kiteytä Tee suunnitelmat ihmistä arvostaen

10 Kouvolan kaupunki Haastattelut

11 Haastattelut: 61 kpl Haastatteluja oli yhteensä 61 ajalla Lisäksi teimme täydentäviä puhelinhaastatteluja Syvähaastatteluissa testasimme havaintojamme Lisäksi järjestimme kuusi pienryhmää, jossa keskustelimme organisaation tilanteesta pienryhmissä Haastatteluissa nousi esille seuraavanlaisia haasteita, joista tuntui vallitseva laaja yhteisymmärrys. Lisäksi esitettiin usein monia hyviä ratkaisuja näihin haasteisiin.

12 Kouvolan kaupungin organisaation ja johtamisen haasteita Epäselvä organisaatio Monimutkainen, epäjohdonmukainen, moniportainen, epäyhtenäinen Vaatii yksinkertaistamista Liikaa esimiestasoja Poistotarve 2-3 Paljon esimiehiä, joilla 2-3 esimiesalaista pitäisi olla 6-8 Prosessijohtamisen malli on sekava On yksinkertaistettava, poistettava tasoja, selvennettävä käsitteitä ja parannettava viestintää Toimialat ja yksiköt elävät omaa elämäänsä Vaatii voimakkaamman konserniohjauksen, jossa myös tukipalveluiden koordinointi on keskitettävä Esimiesten osaaminen puutteellista Osalla esimiehistä puutteelliset johtamis-, talous ja ICT-taidot; kuormittaa muuta organisaatiota Esimieskoulutukseen panostettava jatkossa

13 Kouvolan kaupungin organisaation ja johtamisen haasteita (jatkuu) Alueorganisaatio ja aluepolitiikka Ei nähdä Kouvolan yhteistä etua ja kokonaisuutta Palveluverkostoa on karsittava Henkilöstön työmäärä Epätasainen kuormitus: joillakin paljon töitä, joillakin paljon päällekkäisiä töitä, joillakin ei järkeviä töitä Aiheuttaa turhautumista, stressiä, ristiriitoja, poissaoloja Henkilöstömäärä Vähentämistarve tiedostettu yleisesti, mutta vaikeus toteuttaa Arvioimme perustuu sisäiseen analyysiin Poliittisen ja virkamiesjohdon yhteistyö Poliittisen johdon epäjohdonmukainen toiminta eri tasoilla Pitää rakentaa uusi yhteistyökulttuuri Strateginen ja taloudellinen ajattelu Selkeä, kiteytetty yhteinen strategia ja sen toteutus haastavassa tilanteessa Vahvan elinkeino- ja innovaatiopolitiikan puuttuminen

14 Ratkaisuja, jotka mahdollistavat organisaation toimivuuden ja ihmisten onnistumisen Poista tasoja, siiloja, päällekkäisyyksiä ja esimiehiä Tavoitteena yksinkertainen ja selkeä rakenne, selvennä /yksinkertaista prosessijohtamista Keskitä toimintoja ja koordinoi sekä ohjaa niitä jämäkästi; voimakas ja selkeä konserniohjaus ja talouden seuranta Saatava avoin yhteistoiminta käyntiin, pois nurkkakuntaisuudesta, nähtävä kokonaisuus Palveluverkkojen purkaminen, palveluorganisaatioiden rakennemuutokset, tukipalvelujen keskittäminen, hankintojen tehostaminen etc. Panosta laadukkaaseen esimiestoimintaan ja yhtenäiseen johtoryhmään; oikeus hyvään johtamiseen

15 Kaupungilla on liikaa tehtäviä: 535 Kaikki keinot tehtävien karsimiseen ja fokusointiin on käytettävä ja kysyttävä: Mistä voimme luopua? Mitä voimme siirtää toiselle taholle? Mitä voimme ulkoistaa? Miten voimme kehittää joustavia tapoja tehdä palveluita? (uudet kustannustehokkaat tuotantomallit) Kuka ja kuinka palvelut tuotetaan? Minkä palveluiden tuottaminen voidaan siirtää kuntalaisille? Miten voidaan purkaa kaupungin tuotantoorganisaatioita hallitusti? Miten voidaan purkaa palveluorganisaatioita?

16 Kouvolan kaupunki Esimieskyselyn tulokset

17 Taustaa Kouvolan kaupungin esimiesten näkemykset organisaation ja johtamisen nykytilasta sekä kehittämistarpeista Kohderyhmän koko 410 esimiestä Tietojenkeruuaika Väittämiä 30 sekä 2 avointa kysymystä Arviointiasteikko = väittämä ei kuvaa organisaatiotani lainkaan, 2 = väittämä kuvaa organisaatiotani vain vähän, 3 = väittämä kuvaa organisaatiotani jossain määrin, 4 = väittämä kuvaa organisaatiotani melko hyvin, 5 = väittämä kuvaa organisaatiotani hyvin, 6 = väittämä kuvaa organisaatiotani erittäin hyvin Vastaus aktiivisuus 282/410 = 69 %

18 Vastaajat N=282 Konsernipalvelut 23 Hyvinvointipalvelut 180 Kaupunkikehitys 79

19 Alimmat arviot kaikki vastaajat

20 Ylimmät arviot kaikki vastaajat

21 Älykäs organisaatio - kaikkien näkemys

22 Kouvolan johtaminen kaikkien näkemys

23 Älykäs organisaatio - vertailu

24 Kouvolan johtaminen - vertailu

25 Avoimet kommentit Millä toimenpiteillä kaupungin talous saadaan kuntoon (yht. 221 vastausta)? Esimiestasot Yliorganisointi ja yliresurssointi Päälliköitä kaiken maailman toisiin palveluihin neuvojia Palveluiden focus Keskitytään ydinpalveluihin Miten palvelut tuotetaan ja millä resursseilla? Osaaminen Kustannus- ja talousajattelu Lähiesimiesosaaminen Palveluverkko Mihin on oikeasti varaa ja mihin ei? Keskittäminen suurempiin yksiköihin Palveluiden yhdistely ja järkevä keskittäminen Päällekkäisyyksien poistaminen Tukitiimeille selkeät roolit ja tehtävät Päällekkäisten työryhmien ja joryjen karsinta Koordinaattoreita kohtuuttoman paljon Yhteistyö Kyläpolitikointi pois Luottamusmiesorganisaation sitoutuminen tukemaan viranhaltijoita Hiekkalaatikkoleikit pois

26 Avoimet kaikki vastaajat Millä toimenpiteillä kaupungin talous saadaan kuntoon? N=mainintoja

27 Avoimet kommentit Konkreettisia asioita, joilla organisaation ja johtamisen tehokkuutta voidaan kehittää (yhteensä 204 vastausta). Selkeät vastuut Esimiestyö ja johtaminen Organisaatiotasojen vähentäminen Tukipalveluiden keskittäminen ja roolin selkeytys Luottamus ja yhteistyö

28 Avoimet kaikki vastaajat Konkreettisia asioita, joilla organisaation ja johtamisen tehokkuutta voidaan kehittää.

29 Kouvolan kaupunki Uuden organisaation rakenne ja henkilömitoitus

30 Organisaatio 2013 Kaupunginjohtaja Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja (5.302) Konsernipalvelut Talous- ja rahoitusjohtaja (oto) (113) Kaupunkikehitys Kaupunkikehitysjohtaja (1.161) Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aikuisväestön palveluiden johtaja Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikäihmisten palvelujen johtaja Toiminnanohjaus Strategia- ja kehittämisjohtaja Elinvoiman vahvistaminen Elinkeinojohtaja Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Elämän alkupolku Aktiivisen elämän vahvistaminen Hallinto ja viestintä Tietohallinto Elinkeinopalvelut Kaupunkisuunnittelu Opinpolku Toimintakyvyn palauttaminen Henkilöstö Tilaliikelaitos Maaseutupalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Nuoresta aikuiseksi Kotona asumisen tuki Talous ja rahoitus Liikelaitos Kouvolan Vesi Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Asumispalvelut 24/7 Teknisen tuotannon liikelaitos

31 Kouvolan ideaaliorganisaatio ja toimintatapa; tavoitteena Yksinkertaistaa ja selkeyttää rakenteita Vähentää esimiestasoja (väh. 2) ja esimiehiä (10-20%) Poistaa siiloja ja omien valtakuntien rakentamista Keskittää tukipalveluiden ohjaus yhteen paikkaan Luoda voimakas konserniohjaus ja seuranta Tuoda johto lähemmäksi asiakasrajapintaa Vahvistaa elinkeinotoimen asemaa Luoda yhtenäinen ja vahva johtoryhmä, joka pystyy toteuttamaan tarvittavat muutokset

32 Johtamisjärjestelmän tasot; tavoitteena poistaa kaksi 1. Kaupungin johto Kaupungin hallitus Kaupungin valtuusto 2. Toimiala 3. Palveluketju 4. Palvelukokonaisuus 5. Palvelu 6. Palveluyksikkö 7. Kustannuspaikka

33 Ehdotettu uusi organisaatio per Kaupungin valtuusto/hallitus Kaupungin johtaja Sisäinen tarkastus Lasten ja nuorten palvelut Aikuisväestön palvelut Ikäihmisten palvelut Elinympäristöpalvelut Talous ja strategia Hallinto ja viestintä Henkilöstö Elinkeinotoimi ja palvelut (* Tukiprosessit Tukiprosessit Tukiprosessit Asiakasprosessit Tukiprosessit A S I A K A S *) Tilaliikelaitos, Kinno ja muut kaupungin strategiset yhtiöt

34 Kouvolan kaupungin henkilöstö Palvelukokonaisuus Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Demokratia Talous ja rahoitus Hallinto ja viestintä Henkilöstö Tietohallinto Toiminnanohjaus HVP hallinto Kaolape lautakunta Elämän alkupolku Opinpolku Nuoresta aikuiseksi Aikuisväestön lautakunta Aktiivisen elämän vahvistaminen Toimintakyvyn palauttaminen Ikääntyneiden lautakunta Kotona asumisen tukeminen Asumispalvelut 24/ Kaupunkikehityksen hallinto Elinkeinopalvelut Maaseutupalvelut Tekniset palvelut Jätehuoltopalvelut Ympäristöpalvelut Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto Rakennuspalvelut Aluepalvelut Käyttäjäpalvelut Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä

35 Vähennykset palveluketjuittain Palveluketju Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop Yhteensä Vähennys Toiminnanohjaus HVP hallinto Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Kaupunkikehityksen hallinto Elinvoiman vahvistaminen Elinympäristön kehittäminen Tilaliikelaitos Liikelaitos tekninen tuotanto Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä

36 Henkilövähennykset toimialoittain Vähennykset Vähennykset Tavoite määrä Konsernipalvelut* Kaupunkikehitys Hyvinvointi -palvelut % % % 4878 Kouvola % 6000 *sisältää Tilaliikelaitoksen

37 Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut

38 Konsernipalvelujen nykyinen johtamisjärjestelmä Kaupunginjohtaja Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Konsernipalvelut Talous- ja rahoitusjohtaja (oto) Kaupunkikehitys Kaupunkikehitysjohtaja Hallinto ja viestintä Hallintojoht aja Henkilöstö Talous ja rahoitus Talous- ja rahoitusjohtaja Tietohallinto Henkilöstöjohtaja Tietohallintojohtaja Toiminnanohjaus Strategia- ja kehittämisjohtaja Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Strategia Kehittäminen Omistajaohjaus Riskienhallinta Tarkastus Edunvalvonta Hankinta

39 Ehdotetut toimenpiteet Konsernipalveluissa Konsernipalvelujen painoarvoa lisätään, mikä mahdollistaa voimakkaan konsernitason ohjauksen, kehittämisen ja seurannan Konsernipalvelujen johtajat raportoivat suoraan kaupunginjohtajalle ja muodostavat kiinteän ja toimintakykyisen johtoryhmän neljän palveluketjun johtajan kanssa Hallinto ja viestintäyksikön siivous kaikesta ylimääräisestä Toiminnanohjausyksikön sulauttaminen strategia- ja talouspalveluihin Nykyistä henkilöstöä voidaan supistaa 20 (mukana Tilaliikelaitos) karsimalla rönsyt Jatkossa voimakas keskittäminen, jolloin Kaupunkikehityksen ja Hyvinvointipalveluiden tukipalveluista siirretään henkilöstöä konsernipalveluihin

40 Konsernipalvelut/ henkilöstön vähennykset Vähennykset Vähennykset Konsernipalvelut* % 93 *sisältää Tilaliikelaitoksen

41 Ehdotettu uusi organisaatio per Kaupungin valtuusto/hallitus Kaupungin johtaja Sisäinen tarkastus Lasten ja nuorten palvelut Aikuisväestön palvelut Ikäihmisten palvelut Elinympäristöpalvelut Talous ja strategia Hallinto ja viestintä Henkilöstö - Yhtenäinen ja tehokas johtoryhmä, joka pystyy tekemään vaikeita päätöksiä - Johtoryhmä lähtee toteuttamaan uudistuksia - Johtoryhmä koordinoi kaikkea kehitystoimintaa Elinkeinotoimi ja palvelut (* *) Tilaliikelaitos, Kinno ja muut kaupunkin strategiset yhtiöt

42 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys

43 Kaupunkikehitys nykyinen rakenne Elinvoiman vahvistaminen Elinkeinopalvelut Strateginen ohjaus Hanke- ja ohjelmakehittäminen, verkostot Maaseutupalvelut Viljelijätukipalvelut Lomituspalvelut Kinno Elinympäristön kehittäminen Kaupunkisuunnittelu Maankäytön suunnittelu Maaomaisuuden hallinta Yhdysk.tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Rakennuttaminen Teknisen tuotannon liikelaitos Ympäristöpalvelut Terveysvalvonta Ympäristönsuojelu Eläinlääkintähuolto Rakennusvalvonta Kouvolan Vesi Hallinto+ hankinnat Talous Henkilöstö Viestintä Tietohallinto Kehittäminen + edunvalvonta

44 Kaupunkikehitys henkilöstö

45 Nykyisen Kaupunkikehityksen keskeisiä ongelmia Päällekkäisiä toimintoja ja tehottomuutta; Jopa seitsemän organisaatiotasoa; Tilaaja-/tuottajamallista ei ole päästy eroon; prosessiorganisaatioon ei uskota eikä sen käyttöön ottamiseksi tehdä töitä; Työntekijöiden kuormitus organisaatiossa jakaantunut epätasaisesti; Kaupungin elinkeinotoiminnan vahvistamiseen keskittyvät toiminnat ovat hajautuneet ja niiden ohjaus ei kaikilta osin toimi. Väestörakenteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna liian laaja palveluverkko paisuttaa organisaatiota.

46 Kaupunkikehityksen osalta ehdotettaviksi toteutettavat muutokset: Kaupunkikehitys-toimiala sellaisenaan puretaan ja jaetaan selkeästi kahteen Kaupunginjohtajalle raportoivaan yksikköön (a) Elinympäristö -palvelut ja (b) Elinkeinotoimi ja - palvelut. Maaseutu ja lomituspalvelut liitetään osaksi Elinympäristöpalveluita. KaKe:n hallintoresurssit siirretään Konsernipalveluiden kautta matriisissa ohjattaviksi resursseiksi (ei vaikuta välttämättä varsinaiseen fyysiseen istumapaikkaan). Kouvolan elinvoimaisuuden vahvistamiseen panostava Elinkeino-toimi ja siihen liittyvät palvelut keskitetään omaan yksikköönsä; Kinno ja muut Kouvolan strategiset yhtiöt ovat Kouvolan Elinkeinotoimen johtajan ohjauksessa. Kouvolan Tilaliikelaitos siirretään Elinkeinotoimen johtajan ohjaukseen.

47 Kaupunkikehityksen puitteissa ehdotettavat henkilöstösupistukset (yht. 132 henkilöä) Supistuksen perustelu: Vähennys saavutetaan organisaatiotasojen vähentämisen, hallinto- ja tukitoimintojen yhdistämisen sekä palveluiden keskittämisen ansiosta. Supistettu johto- & hallintohenkilöstö kohdistuu käytännössä kaupungin Elinkeinotoimi ja palvelut -yksikköön.

48 Kaupunkikehityksen puitteissa ehdotettavat henkilöstösupistukset (yht. 132 henkilöä) Supistuksen perustelu: Ympäristö- ja yhdyskuntapalveuissa vähennys saavutetaan tuotannon kannalta ei-kriittisiä tehtäviä karsimalla ja tarpeen mukaan ulkoistamalla. Kiinteistöpalveluissa vähennys saavutetaan toimintojen yhdistämisen ansiosta saavutettavalla tehokkuusparannuksella, sairauspoissaoloja vähentämällä sekä samanaikaisesti palveluverkkoa ja palvelutasoa karsimalla. Alue- ja kuljetuspalveluissa vähennys saavutetaan tuotannon kannalta ei-kriittisiä tehtäviä karsimalla ja tarpeen mukaan ulkoistamalla.

49 Kaupunkikehityksen muutokset - yhteenveto KaKe-toimialataso poistetaan; toiminta jaetaan kahteen osaan: (a) Elinympäristöpalvelut ja (b) Elinkeinotoimi- ja palvelut. Hallinto- ja tukiresurssit siirretään ohjattavaksi Konsernipalveluista. Kaupungin elinkeinotoiminta ja palvelut tavoitteena kokonaisvaltainen elinvoiman vahvistaminen keskitetään kaupungin Elinkeinojohtajan alaisuuteen; Elinkeinojohtaja vastaa myös kaikkien kaupungin yhtiöiden omistajaohjauksesta. Elinympäristöpalveluiden yksiköissä suoritetaan jatkossa ulkoistamis- ja yhtiöittämistarkasteluja. Ehdotettu kokonaisvähennys yhteensä 132 henkilöä (ei sisällä Kinnoa).

50 Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut

51 Hyvinvointipalveluiden nykyrakenne Asiakkaan osallisuus Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen Lapsiperheiden arjen tukeminen Opinpolku Kasvu, kehitys ja oppiminen Kasvun ja kehityksen varmistaminen ja ylläpito Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aktiivisen elämän vahvistaminen Hyvinvoinnin edistäminen Arkielämän tukipalvelut Yhteisötyön palvelut Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Kotona asumisen tuki Varhaiset palvelut Kotihoitoa tukevat palvelut Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Hoiva-asuminen Nuoresta aikuiseksi Koulutus ja osaamisen kehittäminen Nuoren kasvun, kehityksen ja arjenhallinnan tukeminen Toimintakyvyn palauttaminen Päivystys palvelut/kiireelliset palvelut Vastaanottopalvelut Sairaalapalvelut Hallintopalvelut Talouspalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Henkilöstö- Kehittämispalvelut palvelut

52 Hyvinvointipalveluiden organisaatio henkilöstö

53 Nykytilanteeseen liittyviä kehittämistarpeita Nykyrakenne monimutkainen ja roolit sekä niihin liittyvät tehtävänkuvat epäselviä. Esimies-/päällikkörooleja, joiden sisältö ja merkitys ei ole selkeä ja joiden merkitys ei avaudu muulle organisaatiolle. Paljon organisaatiotasoja (jopa 7) Prosessijohtamisen kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvä muutos ei selkeästi kytkeydy kaupunkitason strategiaan. Muutoksen tavoitteet ja eteneminen epäselviä muutoksen ydinryhmää lukuun ottamatta. Selkeitä strategisia mittareita tai seurantaa muutoshankkeen etenemisestä ja tuloksista ei ole ollut käytettävissä. Paljon kehittämiseen tarvittavia asiantuntijaresursseja ja rooleja. Huomattavan paljon kokouksia ja johtoryhmiä, joiden toiminnassa päällekkäisyyttä, työskentely organisoitumatonta, tavoitteiden määrittely kesken Paljon tukipalveluresursseja ja epäselviä toimenkuvia

54 Hyvinvointipalveluiden rakenteeseen ehdotettavat muutokset Yksinkertaistetaan organisaatiota, selkeytetään rooleja ja johtamisrakennetta. Toimialatasosta luovutaan ja tuleva palveluketjujen johto nousee kaupungin johtoryhmään. Vahvistetaan muutoksen johtamista ja sen seurantaa osana kaupungin johtoryhmää. Esimiestasoista pyritään poistamaan 2 tasoa, poistamalla joitakin rooleja ja yhdistämällä pieniä 2-4 hengen asiantuntijatiimejä. Yhteisötyön palvelut siirretään osaksi uutta Elinkeinotoimi ja -palvelut yksikköä. Hyvinvointipalveluiden omat hallinto- ja tukiresurssit siirretään kaupungin Konsernipalveluiden kautta matriisissa ohjattaviksi resursseiksi (ei vaikuta välttämättä henkilöiden varsinaiseen fyysiseen istumapaikkaan). Palveluverkkoa karsitaan, jotta henkilöstömitoitukseen liittyvät muutokset mahdollisia.

55 Kouvolan Hyvinvointipalvelut ehdotettu yksinkertaistettu organisaatio Asiakkaan osallisuus Lasten ja nuorten palvelut Lapsen kasvu ja kehitys, lapsiperheiden palvelut Oppimisen ja kasvun palvelut Koulutuksen ja osaamisen palvelut PALVELUOHJAUS Aikuisväestön palvelut Hyvinvoinnin edistämisen ja arkielämän tukipalvelut Päivystys -, vastaanotto ja sairaalapalvelut Ikäihmisten palvelut Varhaiset ja kotihoitoa tukevat palvelut Hoiva-asumisen palvelut 55

56 Hyvinvointipalveluiden rakennemuutos ja sen vaikutus henkilöstömitoitukseen

57 HYPA hallinto HYPA Hallinto Tukipalveluiden keskitys konsernipalveluiden osaamiskeskuksiin *) Hyvinvointipalveluiden omat hallinto- ja tukiresurssit siirretään kaupungin Konsernipalveluiden kautta matriisissa ohjattaviksi resursseiksi (ei vaikuta välttämättä henkilöiden varsinaiseen fyysiseen istumapaikkaan).

58 Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Lapsen kasvu, kehitys ja lapsiperheiden palvelut Oppimisen ja kasvun palvelut Koulutuksen ja osaamisen palvelut Varhaiskasvatusyksiköt 914 Lasten hoidon tukeminen kotona Neuvolatoiminta Perheiden varhainen tuki Perheneuvola Perusopetusyksiköt 1144 Kasvun ja oppimisen tuki Kouluterveydenhuolto Lastensuojelun avopalvelut Perhetukikeskus Lasten sijaishuolto Lukiot 509 Ammatillinen koulutus Opiskelijaterveydenhuolto Työpajatoiminta Kasvatuksellinen yhteistyö ja ohjaus 2,577 2, Palveluverkkomuutokset (lukiot, terveyskeskus, kirjastot jne.) ehdotetun mukaisina. Palvelusetelien käyttö, ostopalvelut ja ulkoistusmahdollisuudet Prosessien tehostaminen, tukipalveluiden keskitys Tietotekniikkaosaaminen ja -hyödyntäminen

59 Aikuisväestön toiminta-edellytysten vahvistaminen Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Tietojen ja taitojen kehittämisen palvelut Hyvinvoinnin Kulttuurisen hyvinvoinnin palvelut edistäminen Kotiutumispalvelut Terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut Asumispalvelut Arkielämän Työllistymisen edistäminen palvelut Arjen tuki Siirto uuteen elinkeinotoimi-ja palvelut Yhteistyön palvelut *) yksikköön (48) Päivystysyksiköt Perusterveydenhuollon vastaanotot ja erityistyöntekijät terveysasemilla ,314 1,167 Päivystys-, vastaanotto- ja sairaalapalvelut Suun terveydenhuollon vastaanotot Aikuispsykiatrian vastaanotot Toimenpideyksiköt Erikoispoliklinikat ja peruserikoissairaanhoidon vastaanotot Lääkinnällinen kuntoutus Erikoisalattomat vuodeosastot -147 Palveluverkkomuutokset (lukiot, terveyskeskus, kirjastot jne.) ehdotetun mukaisina. Palvelusetelien käyttö, ostopalvelut ja ulkoistusmahdollisuudet Ajanvaraus- ja sijaisjärjestelyjen tehostaminen tietotekniikan avulla Prosessien tehostaminen, tukipalveluiden keskitys Tietotekniikkaosaaminen ja -hyödyntäminen

60 Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Varhaiset ja kotihoitoa tukevat palvelut Omaishoito, kotiutusyksiköt (Apila ja Lauttaranta) kotiutustiimi Hyvinvointia tukevat palvelut Geriatrian yksikkö Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut (eteläinen, keskinen, pohjoinen) 548 1,325 1,275 Hoivaasumisen palvelut Asumisen yksiköt (eteläinen, keskinen, pohjoinen) Palveluverkon ja tuottamistavan muutokset ehdotetun mukaisina Sijaisjärjestelyjen tehostaminen tietotekniikan avulla Palvelusetelien käyttö, ostopalvelut ja ulkoistusmahdollisuudet Prosessien tehostaminen, tukipalveluiden keskitys Tietotekniikkaosaaminen ja -hyödyntäminen

61 Henkilöstömitoitukseen vaikuttavia muita toimenpide-ehdotuksia Vauhditetaan toiminnan tehostumista luopumalla määräaikaisuuksista ja aikaistamalla eläkkeelle siirtymisiä. Korvausrekrytointia ei tehdä. Panostetaan tietotekniikan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen palveluissa (esim. ajanvaraus, sijaisten hankinta/kuntarekry) sekä uudenlaisten liikkuvien palveluiden käyttöönottoon Panostetaan yhä vahvemmin hyvään johtamiseen ja työhyvinvointiin: Sairauspoissaolojen vähentämisen vaikutus, esimerkiksi puolittaminen yli 170 henkilötyövuotta. Ehdotetuilla toimenpiteillä haetaan noin 8% henkilöstövähennyksiä mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Muutokset henkilöstömitoitukseen edellyttävät palveluverkon supistuksia ja uusia tapoja palvelutuotantoon (palvelusetelit, ostopalvelut, ulkoistusratkaisut)

62 Resurssien käytön tehostamismahdollisuuksia Sijaisjärjestelyt. Lähes jokaisessa haastattelussa tuotiin sijaisjärjestelyihin kuluva aika Jos n. puolet esimiehistä (130) käyttää sijaisjärjestelyihin tunnin viikossa, on vaikutus yli 3 henkilötyövuotta Työvuorosuunnittelu ja hallinta. Autonominen työvuorosuunnittelu. Henkilöstön & tiimien oman vastuun lisääminen työn organisoinnissa tehostaa resurssien käyttöä. Kokeiluja menossa esim. ikääntyvien palveluketjussa. Hajautetut toimistopalvelut. Keskitettyjen palvelujen lisäksi toimintayksiköissä omia tukipalveluresursseja n Osaamisen keskittäminen ja systemaattinen kehittäminen mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön.

63 Resurssien käytön tehostamismahdollisuuksia Ajanvaraus- ja tilavaraukset Henkilöstöä paljon, verkossa olevia palveluja hyödynnetty vähän. Palveluverkon kokoa supistettava. Tietotekniikan tehokas hyödyntäminen Osaamisongelma, esimerkiksi toimisto-ohjelmistoja osataan heikosti, mikä johtaa usein tehottomuuteen. Ratkaisujen puute tai olemassa olevien ratkaisujen tehoton hyödyntäminen (esimerkiksi KuntaRekry)

64 Kouvolan kaupunki Yhteenveto ja johtopäätökset

65 Yhteenveto 61 haastattelua ja 6 pienryhmää; verkkokysely 410 esimiehelle (N=282) joilta erittäin hyviä vastauksia / ratkaisuja kaupungin haasteisiin Haasteet: epäselvä organisaatio, liikaa esimiehiä ja tasoja, prosessijohtaminen ei toimi, toimialat/yksiköt sooloilevat, liikaa aluepolitiikkaa, poliittisen ja virkamiesjohdon yhteistyö ei suju, strateginen ja taloudellinen ajattelu puutteellista, johtajuus puuttuu, toimimaton johtoryhmä Ratkaisut: Yksinkertaista ja selkeytä rakenteita, vähennä esimiestasoja (vähintään 2) ja esimiehiä (10-20%), poista siiloja ja omien valtakuntien rakentamista, keskitä tukipalvelut, voimakas konserniohjaus ja seuranta, johto lähemmäksi asiakasrajapintaa, vahvista elinkeinotointa, yhtenäinen ja vahva johtoryhmä, joka pystyy toteuttamaan tarvittavat muutokset

66 Jatkotoimenpiteet Yksinkertaistetun organisaation käyttöönoton suunnittelu, toteutus Esimiesten ja esimiestasojen läpikäynti sekä vähennysten toteutus Esimiesarviot: onko tehtävä tarpeellinen ja oikea henkilö tehtävässä, toimenkuvan tarkistus, vaadittavan osaamisen määrittely, nykyisen päällikön osaaminen ja soveltuvuus Yt-neuvottelujen käynnistäminen ja henkilöstövähennysten suunnittelu Yksinkertaistettuun organisaatioon siirtyminen siirtojen, irtisanomisten, eläkeputkien ja työvoimapankkien avulla

67 Kouvolan kaupunki Liitteet ja lähteet

68 Lähteitä Valtiovarainministeriö. 2/2013. Kuntien tehtävien kartoitus. Kouvolan seudun kuntien yhdistymisen vaikutusten arviointi. Oy Audiapro Ab Kohti uuden sukupolven organisaatioita. Esimerkkejä kuntien prosessimaisesta toiminnasta. Mikko Kenni ja Jarmo Asikainen. Suomen kuntaliitto Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Suomen Yrittäjät. Kouvola. Talouden tasapainopaketti raportti kaupungin talouden tilasta, tasapainotarpeesta ja keinosta. Audiaapro Oy Kouvolan kaupungin Henkilöstösuunnitelma Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin toimialatasoiset tulokset. Kunta 10 tutkimuksen pilottihanke. Työterveyslaitos Kouvolan kaupungin toimenpideohjelma sairauspoissaolojen hallitsemiseksi Osavuosikatsaus. Tammi-huhtikuu Kouvolan kaupunki. Kouvolan kaupunkistrategian perusteluasiakirja. Kouvolan palvelustrategia Sallinen S., Majonen K. ja Salenius M Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta. Kuntaliitto Kintatalous monen muuttujan summa. Virtanen, Petri ja Stenvall, Jari Julkinen johtaminen. Gustafson, Sari ja Marniemi, Janne Julkisen johtamisen työkirja. Niiranen, V., Seppänen-Järvelä, R., Sinkkonen, M. ja Vartiainen, P Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista Kouvolan kaupunki Selvitys henkilöstöresursseista SISÄLLYS 1 Taustaa... 1 1.1 Kaupunginhallituksen toimeksianto... 1 1.2 Talouden sopeuttamistarpeet... 1 1.3 Toteutettu organisaatiouudistus... 2 1.4 Prosessiorganisaatioon

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Kari Hakari TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus 2002 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 1 / 20 07 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Paino:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005 TAMPEREEN KAUPUNKI PÄIVITETTY 18.4.2005 12:13 Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005 Toimintamallin uudistamistoimikunta 18.4.2005

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pääkaupunkiseudun pilotti Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Helsingin kaupungin rakennus- ja kiinteistöklusterin ennakointimalli

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä

Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Yhdistymissopimukseen liitettävä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma siitä, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa

Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Henkilöstövoimavarojen hallinta uudistuksissa KT Kuntatyönantajat Helsinki 2015 Kirjoittaja: Jari Salomaa 1.painos ISBN

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI

SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 SEINÄJOKI-JALASJÄRVI-KURIKKA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TYÖRYHMÄN TYÖRYHMÄRAPORTTI Seinäjoki 13.6.2013 Tehtäväksi annon mukaisesti työryhmä on tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuutta

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

Syksy 2010-kevät 2011. Loppuraportti 15.06. 2011. Kirjoittajat Suvi Koskela Sari Gustafsson Lassi Köppä Janne Marniemi Kuntien yhteyshenkilöt

Syksy 2010-kevät 2011. Loppuraportti 15.06. 2011. Kirjoittajat Suvi Koskela Sari Gustafsson Lassi Köppä Janne Marniemi Kuntien yhteyshenkilöt Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatiossa (Vaasa, Sipoo, Hamina, Lappeenranta ja Espoon työväenopisto) Syksy 2010-kevät 2011 Loppuraportti 15.06.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot