Organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen Raportti Pertec Consulting Oy Pentti Sydänmaanlakka, Marita Hänninen, Juha Hynynen, Mauno Tirkkonen

2 Raportin rakenne Lähtökohdat ja projektin kuvaus Kouvolan kaupungin organisaation ja johtamisen haasteita Avainhenkilöiden haastattelut Kysely esimiehille Kouvolan kaupungin ihanneorganisaatio Korsernipalvelujen organisaatio ja mitoitus Kaupunkikehityksen organisaatio ja mitoitus Hyvinvointipalvelujen organisaatio ja mitoitus Yhteenveto ja johtopäätökset Lähteet / liitteet

3 Toimeksiannon sisältö Haemme nyt ulkopuolista asiatuntijayritystä/ asiantuntijatahoa antamaan arvion ja ehdotuksen oman näkemyksemme tueksi seuraavista asioista: - organisaatiomme rakenteesta ja mallista sekä erityisesti laatimaan ehdotuksen tehokkaammasta ja nykyiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvasta organisaatiorakenteesta ja mallista. - samalla haemme myös arviota tarvittavan henkilöstön määrästä ja sopeuttamistarpeesta toimialakohtaisesti.

4 Lähtötilanne Kaupunginhallitus päätti , että mennessä valmistellaan esitys niin hallinto- ja tukipalvelujen kuin palvelutuotannonkin henkilöstömitoituksesta. Vuoden 2012 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöä, joista vakinaisen henkilöstön osuus oli noin 76 %. Kumulatiivinen alijäämä vuosille on noin 25,5 milj., joka vastaa noin kahden kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa. Kouvolan kunnallisveroprosentti, 20 %, on yli valtakunnallisen keskiarvon, vaihteluvälin ollessa 16,25-22 prosenttia vuonna Esitys kaupunginjohtajan tulostavoitteiksi vuodelle 2013: - kaupunkistrategian päivitys - talouden vakauttaminen - organisaation toiminnan tehostaminen - henkilöstörakennetta ja - mitoitusta koskeva esitys - johtamiseen liittyvien vastuiden ja roolien selkiyttäminen (pelisäännöt) Henkilöiden sairastavuutta kuvaava tunnusluku oli 17,9 kalenteripäivää/henkilö

5 Hankkeen tavoitteet Määrittää Kouvolan organisaatiorakenne ja henkilöstöresurssit, jotka tukevat strategian ja arvojen mukaista toimintaa taloudellisesti haastavassa ja voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvio henkilöstön määrästä ja sopeuttamistarpeesta toimialakohtaisesti. Ehdotus tehokkaammasta ja nykyiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvasta organisaation rakenteesta ja mallista. Sitouttaa kaikki keskeiset toimijat jo arviointivaiheessa yhteisiin uudenlaisiin toimintatapoihin

6 Hankkeeseen liittyviä teemoja Strategia Uuden strategian kiteytys ja toimeenpano Yhteisen innostavan vision kirkastaminen Päätöksentekoa ohjaavat arvovalinnat Kouvolan kumppaniverkoston hahmottaminen Organisaatiorakenne Päällekkäisyyksien purkaminen Siiloista verkostomaiseen toimintamalliin Synergiahyötyjen vahvistaminen Rakenteen madaltaminen Johtaminen Uudenlainen yhteistoiminta Johtamisjärjestelmän yksinkertaistaminen Fokusoitu, innostava ja jämäkkä suorituksenjohtamisen kokonaisuus Laaja-alainen osaamisten kehittäminen

7 Projektin toteutusprosessi Sitouttaminen 1 muutokseen ja jatkuvaan Toimenpiteiden uudistumiseen kiteyttäminen Projektin perustietojen keruu ja aikataulut Alustavat yhteenvedot Benchmark ja materiaalien läpikäynti 5 Raportointi Kesäkuu vko Elokuu vko 32 vko vko 34 Auditointi Johdon haastattelut Näkemykset nykytilasta ja tulevaisuudesta Esimieskysely Web-kysely johtamisen ja resurssoinnin nykytilasta Haastattelut Esimiehet, lautakuntien pj., hallitus, valtuusto, sidosryhmät Johdon syvähaastattelut Vaiheiden 2 ja 3 tulosten tarkennukset Alustava tulosten esittely ja toimenpiteet

8 Pertecin projektitiimi Sudhansu Palsule Pentti Sydänmaanlakka Mauno Tirkkonen Marita Hänninen Juha Hynynen Pertec asiantuntijat tuovat projektiin osaamista seuraavista näkökulmista: yritysjohto, henkilöstöhallinto, talousjohto, markkinointi, laatujohtaminen, yrittäjyys, järjestötoiminta, johtaminen Älykkään organisaation ja johtamisen viitekehys Laura Vargas Suorituksen ja osaamisen johtaminen strategisen toiminnan ytimenä Uusi, kokonaisvaltainen näkemys organisaation toiminnasta ja johtamisesta

9 Kouvola talkoot - projekti Organisaation kehittäminen vs. metsänhoito Synnytä kiireen tuntu projektissa ja toteutuksessa Vältä putkinäköä ja etsi uusia / innovatiivisia ratkaisuja Poista siilot ja rakenna uudenlaista yhteistoimintaa Unohda oman edun suojelu ja hahmota kokonaisuus Korosta asiakaslähtöisyyttä ja ota asiakas mukaan Yksinkertaista ja kiteytä Tee suunnitelmat ihmistä arvostaen

10 Kouvolan kaupunki Haastattelut

11 Haastattelut: 61 kpl Haastatteluja oli yhteensä 61 ajalla Lisäksi teimme täydentäviä puhelinhaastatteluja Syvähaastatteluissa testasimme havaintojamme Lisäksi järjestimme kuusi pienryhmää, jossa keskustelimme organisaation tilanteesta pienryhmissä Haastatteluissa nousi esille seuraavanlaisia haasteita, joista tuntui vallitseva laaja yhteisymmärrys. Lisäksi esitettiin usein monia hyviä ratkaisuja näihin haasteisiin.

12 Kouvolan kaupungin organisaation ja johtamisen haasteita Epäselvä organisaatio Monimutkainen, epäjohdonmukainen, moniportainen, epäyhtenäinen Vaatii yksinkertaistamista Liikaa esimiestasoja Poistotarve 2-3 Paljon esimiehiä, joilla 2-3 esimiesalaista pitäisi olla 6-8 Prosessijohtamisen malli on sekava On yksinkertaistettava, poistettava tasoja, selvennettävä käsitteitä ja parannettava viestintää Toimialat ja yksiköt elävät omaa elämäänsä Vaatii voimakkaamman konserniohjauksen, jossa myös tukipalveluiden koordinointi on keskitettävä Esimiesten osaaminen puutteellista Osalla esimiehistä puutteelliset johtamis-, talous ja ICT-taidot; kuormittaa muuta organisaatiota Esimieskoulutukseen panostettava jatkossa

13 Kouvolan kaupungin organisaation ja johtamisen haasteita (jatkuu) Alueorganisaatio ja aluepolitiikka Ei nähdä Kouvolan yhteistä etua ja kokonaisuutta Palveluverkostoa on karsittava Henkilöstön työmäärä Epätasainen kuormitus: joillakin paljon töitä, joillakin paljon päällekkäisiä töitä, joillakin ei järkeviä töitä Aiheuttaa turhautumista, stressiä, ristiriitoja, poissaoloja Henkilöstömäärä Vähentämistarve tiedostettu yleisesti, mutta vaikeus toteuttaa Arvioimme perustuu sisäiseen analyysiin Poliittisen ja virkamiesjohdon yhteistyö Poliittisen johdon epäjohdonmukainen toiminta eri tasoilla Pitää rakentaa uusi yhteistyökulttuuri Strateginen ja taloudellinen ajattelu Selkeä, kiteytetty yhteinen strategia ja sen toteutus haastavassa tilanteessa Vahvan elinkeino- ja innovaatiopolitiikan puuttuminen

14 Ratkaisuja, jotka mahdollistavat organisaation toimivuuden ja ihmisten onnistumisen Poista tasoja, siiloja, päällekkäisyyksiä ja esimiehiä Tavoitteena yksinkertainen ja selkeä rakenne, selvennä /yksinkertaista prosessijohtamista Keskitä toimintoja ja koordinoi sekä ohjaa niitä jämäkästi; voimakas ja selkeä konserniohjaus ja talouden seuranta Saatava avoin yhteistoiminta käyntiin, pois nurkkakuntaisuudesta, nähtävä kokonaisuus Palveluverkkojen purkaminen, palveluorganisaatioiden rakennemuutokset, tukipalvelujen keskittäminen, hankintojen tehostaminen etc. Panosta laadukkaaseen esimiestoimintaan ja yhtenäiseen johtoryhmään; oikeus hyvään johtamiseen

15 Kaupungilla on liikaa tehtäviä: 535 Kaikki keinot tehtävien karsimiseen ja fokusointiin on käytettävä ja kysyttävä: Mistä voimme luopua? Mitä voimme siirtää toiselle taholle? Mitä voimme ulkoistaa? Miten voimme kehittää joustavia tapoja tehdä palveluita? (uudet kustannustehokkaat tuotantomallit) Kuka ja kuinka palvelut tuotetaan? Minkä palveluiden tuottaminen voidaan siirtää kuntalaisille? Miten voidaan purkaa kaupungin tuotantoorganisaatioita hallitusti? Miten voidaan purkaa palveluorganisaatioita?

16 Kouvolan kaupunki Esimieskyselyn tulokset

17 Taustaa Kouvolan kaupungin esimiesten näkemykset organisaation ja johtamisen nykytilasta sekä kehittämistarpeista Kohderyhmän koko 410 esimiestä Tietojenkeruuaika Väittämiä 30 sekä 2 avointa kysymystä Arviointiasteikko = väittämä ei kuvaa organisaatiotani lainkaan, 2 = väittämä kuvaa organisaatiotani vain vähän, 3 = väittämä kuvaa organisaatiotani jossain määrin, 4 = väittämä kuvaa organisaatiotani melko hyvin, 5 = väittämä kuvaa organisaatiotani hyvin, 6 = väittämä kuvaa organisaatiotani erittäin hyvin Vastaus aktiivisuus 282/410 = 69 %

18 Vastaajat N=282 Konsernipalvelut 23 Hyvinvointipalvelut 180 Kaupunkikehitys 79

19 Alimmat arviot kaikki vastaajat

20 Ylimmät arviot kaikki vastaajat

21 Älykäs organisaatio - kaikkien näkemys

22 Kouvolan johtaminen kaikkien näkemys

23 Älykäs organisaatio - vertailu

24 Kouvolan johtaminen - vertailu

25 Avoimet kommentit Millä toimenpiteillä kaupungin talous saadaan kuntoon (yht. 221 vastausta)? Esimiestasot Yliorganisointi ja yliresurssointi Päälliköitä kaiken maailman toisiin palveluihin neuvojia Palveluiden focus Keskitytään ydinpalveluihin Miten palvelut tuotetaan ja millä resursseilla? Osaaminen Kustannus- ja talousajattelu Lähiesimiesosaaminen Palveluverkko Mihin on oikeasti varaa ja mihin ei? Keskittäminen suurempiin yksiköihin Palveluiden yhdistely ja järkevä keskittäminen Päällekkäisyyksien poistaminen Tukitiimeille selkeät roolit ja tehtävät Päällekkäisten työryhmien ja joryjen karsinta Koordinaattoreita kohtuuttoman paljon Yhteistyö Kyläpolitikointi pois Luottamusmiesorganisaation sitoutuminen tukemaan viranhaltijoita Hiekkalaatikkoleikit pois

26 Avoimet kaikki vastaajat Millä toimenpiteillä kaupungin talous saadaan kuntoon? N=mainintoja

27 Avoimet kommentit Konkreettisia asioita, joilla organisaation ja johtamisen tehokkuutta voidaan kehittää (yhteensä 204 vastausta). Selkeät vastuut Esimiestyö ja johtaminen Organisaatiotasojen vähentäminen Tukipalveluiden keskittäminen ja roolin selkeytys Luottamus ja yhteistyö

28 Avoimet kaikki vastaajat Konkreettisia asioita, joilla organisaation ja johtamisen tehokkuutta voidaan kehittää.

29 Kouvolan kaupunki Uuden organisaation rakenne ja henkilömitoitus

30 Organisaatio 2013 Kaupunginjohtaja Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja (5.302) Konsernipalvelut Talous- ja rahoitusjohtaja (oto) (113) Kaupunkikehitys Kaupunkikehitysjohtaja (1.161) Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aikuisväestön palveluiden johtaja Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikäihmisten palvelujen johtaja Toiminnanohjaus Strategia- ja kehittämisjohtaja Elinvoiman vahvistaminen Elinkeinojohtaja Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Elämän alkupolku Aktiivisen elämän vahvistaminen Hallinto ja viestintä Tietohallinto Elinkeinopalvelut Kaupunkisuunnittelu Opinpolku Toimintakyvyn palauttaminen Henkilöstö Tilaliikelaitos Maaseutupalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Nuoresta aikuiseksi Kotona asumisen tuki Talous ja rahoitus Liikelaitos Kouvolan Vesi Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Asumispalvelut 24/7 Teknisen tuotannon liikelaitos

31 Kouvolan ideaaliorganisaatio ja toimintatapa; tavoitteena Yksinkertaistaa ja selkeyttää rakenteita Vähentää esimiestasoja (väh. 2) ja esimiehiä (10-20%) Poistaa siiloja ja omien valtakuntien rakentamista Keskittää tukipalveluiden ohjaus yhteen paikkaan Luoda voimakas konserniohjaus ja seuranta Tuoda johto lähemmäksi asiakasrajapintaa Vahvistaa elinkeinotoimen asemaa Luoda yhtenäinen ja vahva johtoryhmä, joka pystyy toteuttamaan tarvittavat muutokset

32 Johtamisjärjestelmän tasot; tavoitteena poistaa kaksi 1. Kaupungin johto Kaupungin hallitus Kaupungin valtuusto 2. Toimiala 3. Palveluketju 4. Palvelukokonaisuus 5. Palvelu 6. Palveluyksikkö 7. Kustannuspaikka

33 Ehdotettu uusi organisaatio per Kaupungin valtuusto/hallitus Kaupungin johtaja Sisäinen tarkastus Lasten ja nuorten palvelut Aikuisväestön palvelut Ikäihmisten palvelut Elinympäristöpalvelut Talous ja strategia Hallinto ja viestintä Henkilöstö Elinkeinotoimi ja palvelut (* Tukiprosessit Tukiprosessit Tukiprosessit Asiakasprosessit Tukiprosessit A S I A K A S *) Tilaliikelaitos, Kinno ja muut kaupungin strategiset yhtiöt

34 Kouvolan kaupungin henkilöstö Palvelukokonaisuus Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Demokratia Talous ja rahoitus Hallinto ja viestintä Henkilöstö Tietohallinto Toiminnanohjaus HVP hallinto Kaolape lautakunta Elämän alkupolku Opinpolku Nuoresta aikuiseksi Aikuisväestön lautakunta Aktiivisen elämän vahvistaminen Toimintakyvyn palauttaminen Ikääntyneiden lautakunta Kotona asumisen tukeminen Asumispalvelut 24/ Kaupunkikehityksen hallinto Elinkeinopalvelut Maaseutupalvelut Tekniset palvelut Jätehuoltopalvelut Ympäristöpalvelut Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto Rakennuspalvelut Aluepalvelut Käyttäjäpalvelut Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä

35 Vähennykset palveluketjuittain Palveluketju Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop Yhteensä Vähennys Toiminnanohjaus HVP hallinto Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Kaupunkikehityksen hallinto Elinvoiman vahvistaminen Elinympäristön kehittäminen Tilaliikelaitos Liikelaitos tekninen tuotanto Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä

36 Henkilövähennykset toimialoittain Vähennykset Vähennykset Tavoite määrä Konsernipalvelut* Kaupunkikehitys Hyvinvointi -palvelut % % % 4878 Kouvola % 6000 *sisältää Tilaliikelaitoksen

37 Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut

38 Konsernipalvelujen nykyinen johtamisjärjestelmä Kaupunginjohtaja Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Konsernipalvelut Talous- ja rahoitusjohtaja (oto) Kaupunkikehitys Kaupunkikehitysjohtaja Hallinto ja viestintä Hallintojoht aja Henkilöstö Talous ja rahoitus Talous- ja rahoitusjohtaja Tietohallinto Henkilöstöjohtaja Tietohallintojohtaja Toiminnanohjaus Strategia- ja kehittämisjohtaja Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Strategia Kehittäminen Omistajaohjaus Riskienhallinta Tarkastus Edunvalvonta Hankinta

39 Ehdotetut toimenpiteet Konsernipalveluissa Konsernipalvelujen painoarvoa lisätään, mikä mahdollistaa voimakkaan konsernitason ohjauksen, kehittämisen ja seurannan Konsernipalvelujen johtajat raportoivat suoraan kaupunginjohtajalle ja muodostavat kiinteän ja toimintakykyisen johtoryhmän neljän palveluketjun johtajan kanssa Hallinto ja viestintäyksikön siivous kaikesta ylimääräisestä Toiminnanohjausyksikön sulauttaminen strategia- ja talouspalveluihin Nykyistä henkilöstöä voidaan supistaa 20 (mukana Tilaliikelaitos) karsimalla rönsyt Jatkossa voimakas keskittäminen, jolloin Kaupunkikehityksen ja Hyvinvointipalveluiden tukipalveluista siirretään henkilöstöä konsernipalveluihin

40 Konsernipalvelut/ henkilöstön vähennykset Vähennykset Vähennykset Konsernipalvelut* % 93 *sisältää Tilaliikelaitoksen

41 Ehdotettu uusi organisaatio per Kaupungin valtuusto/hallitus Kaupungin johtaja Sisäinen tarkastus Lasten ja nuorten palvelut Aikuisväestön palvelut Ikäihmisten palvelut Elinympäristöpalvelut Talous ja strategia Hallinto ja viestintä Henkilöstö - Yhtenäinen ja tehokas johtoryhmä, joka pystyy tekemään vaikeita päätöksiä - Johtoryhmä lähtee toteuttamaan uudistuksia - Johtoryhmä koordinoi kaikkea kehitystoimintaa Elinkeinotoimi ja palvelut (* *) Tilaliikelaitos, Kinno ja muut kaupunkin strategiset yhtiöt

42 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys

43 Kaupunkikehitys nykyinen rakenne Elinvoiman vahvistaminen Elinkeinopalvelut Strateginen ohjaus Hanke- ja ohjelmakehittäminen, verkostot Maaseutupalvelut Viljelijätukipalvelut Lomituspalvelut Kinno Elinympäristön kehittäminen Kaupunkisuunnittelu Maankäytön suunnittelu Maaomaisuuden hallinta Yhdysk.tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Rakennuttaminen Teknisen tuotannon liikelaitos Ympäristöpalvelut Terveysvalvonta Ympäristönsuojelu Eläinlääkintähuolto Rakennusvalvonta Kouvolan Vesi Hallinto+ hankinnat Talous Henkilöstö Viestintä Tietohallinto Kehittäminen + edunvalvonta

44 Kaupunkikehitys henkilöstö

45 Nykyisen Kaupunkikehityksen keskeisiä ongelmia Päällekkäisiä toimintoja ja tehottomuutta; Jopa seitsemän organisaatiotasoa; Tilaaja-/tuottajamallista ei ole päästy eroon; prosessiorganisaatioon ei uskota eikä sen käyttöön ottamiseksi tehdä töitä; Työntekijöiden kuormitus organisaatiossa jakaantunut epätasaisesti; Kaupungin elinkeinotoiminnan vahvistamiseen keskittyvät toiminnat ovat hajautuneet ja niiden ohjaus ei kaikilta osin toimi. Väestörakenteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna liian laaja palveluverkko paisuttaa organisaatiota.

46 Kaupunkikehityksen osalta ehdotettaviksi toteutettavat muutokset: Kaupunkikehitys-toimiala sellaisenaan puretaan ja jaetaan selkeästi kahteen Kaupunginjohtajalle raportoivaan yksikköön (a) Elinympäristö -palvelut ja (b) Elinkeinotoimi ja - palvelut. Maaseutu ja lomituspalvelut liitetään osaksi Elinympäristöpalveluita. KaKe:n hallintoresurssit siirretään Konsernipalveluiden kautta matriisissa ohjattaviksi resursseiksi (ei vaikuta välttämättä varsinaiseen fyysiseen istumapaikkaan). Kouvolan elinvoimaisuuden vahvistamiseen panostava Elinkeino-toimi ja siihen liittyvät palvelut keskitetään omaan yksikköönsä; Kinno ja muut Kouvolan strategiset yhtiöt ovat Kouvolan Elinkeinotoimen johtajan ohjauksessa. Kouvolan Tilaliikelaitos siirretään Elinkeinotoimen johtajan ohjaukseen.

47 Kaupunkikehityksen puitteissa ehdotettavat henkilöstösupistukset (yht. 132 henkilöä) Supistuksen perustelu: Vähennys saavutetaan organisaatiotasojen vähentämisen, hallinto- ja tukitoimintojen yhdistämisen sekä palveluiden keskittämisen ansiosta. Supistettu johto- & hallintohenkilöstö kohdistuu käytännössä kaupungin Elinkeinotoimi ja palvelut -yksikköön.

48 Kaupunkikehityksen puitteissa ehdotettavat henkilöstösupistukset (yht. 132 henkilöä) Supistuksen perustelu: Ympäristö- ja yhdyskuntapalveuissa vähennys saavutetaan tuotannon kannalta ei-kriittisiä tehtäviä karsimalla ja tarpeen mukaan ulkoistamalla. Kiinteistöpalveluissa vähennys saavutetaan toimintojen yhdistämisen ansiosta saavutettavalla tehokkuusparannuksella, sairauspoissaoloja vähentämällä sekä samanaikaisesti palveluverkkoa ja palvelutasoa karsimalla. Alue- ja kuljetuspalveluissa vähennys saavutetaan tuotannon kannalta ei-kriittisiä tehtäviä karsimalla ja tarpeen mukaan ulkoistamalla.

49 Kaupunkikehityksen muutokset - yhteenveto KaKe-toimialataso poistetaan; toiminta jaetaan kahteen osaan: (a) Elinympäristöpalvelut ja (b) Elinkeinotoimi- ja palvelut. Hallinto- ja tukiresurssit siirretään ohjattavaksi Konsernipalveluista. Kaupungin elinkeinotoiminta ja palvelut tavoitteena kokonaisvaltainen elinvoiman vahvistaminen keskitetään kaupungin Elinkeinojohtajan alaisuuteen; Elinkeinojohtaja vastaa myös kaikkien kaupungin yhtiöiden omistajaohjauksesta. Elinympäristöpalveluiden yksiköissä suoritetaan jatkossa ulkoistamis- ja yhtiöittämistarkasteluja. Ehdotettu kokonaisvähennys yhteensä 132 henkilöä (ei sisällä Kinnoa).

50 Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut

51 Hyvinvointipalveluiden nykyrakenne Asiakkaan osallisuus Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen Lapsiperheiden arjen tukeminen Opinpolku Kasvu, kehitys ja oppiminen Kasvun ja kehityksen varmistaminen ja ylläpito Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aktiivisen elämän vahvistaminen Hyvinvoinnin edistäminen Arkielämän tukipalvelut Yhteisötyön palvelut Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Kotona asumisen tuki Varhaiset palvelut Kotihoitoa tukevat palvelut Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Hoiva-asuminen Nuoresta aikuiseksi Koulutus ja osaamisen kehittäminen Nuoren kasvun, kehityksen ja arjenhallinnan tukeminen Toimintakyvyn palauttaminen Päivystys palvelut/kiireelliset palvelut Vastaanottopalvelut Sairaalapalvelut Hallintopalvelut Talouspalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Henkilöstö- Kehittämispalvelut palvelut

52 Hyvinvointipalveluiden organisaatio henkilöstö

53 Nykytilanteeseen liittyviä kehittämistarpeita Nykyrakenne monimutkainen ja roolit sekä niihin liittyvät tehtävänkuvat epäselviä. Esimies-/päällikkörooleja, joiden sisältö ja merkitys ei ole selkeä ja joiden merkitys ei avaudu muulle organisaatiolle. Paljon organisaatiotasoja (jopa 7) Prosessijohtamisen kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvä muutos ei selkeästi kytkeydy kaupunkitason strategiaan. Muutoksen tavoitteet ja eteneminen epäselviä muutoksen ydinryhmää lukuun ottamatta. Selkeitä strategisia mittareita tai seurantaa muutoshankkeen etenemisestä ja tuloksista ei ole ollut käytettävissä. Paljon kehittämiseen tarvittavia asiantuntijaresursseja ja rooleja. Huomattavan paljon kokouksia ja johtoryhmiä, joiden toiminnassa päällekkäisyyttä, työskentely organisoitumatonta, tavoitteiden määrittely kesken Paljon tukipalveluresursseja ja epäselviä toimenkuvia

54 Hyvinvointipalveluiden rakenteeseen ehdotettavat muutokset Yksinkertaistetaan organisaatiota, selkeytetään rooleja ja johtamisrakennetta. Toimialatasosta luovutaan ja tuleva palveluketjujen johto nousee kaupungin johtoryhmään. Vahvistetaan muutoksen johtamista ja sen seurantaa osana kaupungin johtoryhmää. Esimiestasoista pyritään poistamaan 2 tasoa, poistamalla joitakin rooleja ja yhdistämällä pieniä 2-4 hengen asiantuntijatiimejä. Yhteisötyön palvelut siirretään osaksi uutta Elinkeinotoimi ja -palvelut yksikköä. Hyvinvointipalveluiden omat hallinto- ja tukiresurssit siirretään kaupungin Konsernipalveluiden kautta matriisissa ohjattaviksi resursseiksi (ei vaikuta välttämättä henkilöiden varsinaiseen fyysiseen istumapaikkaan). Palveluverkkoa karsitaan, jotta henkilöstömitoitukseen liittyvät muutokset mahdollisia.

55 Kouvolan Hyvinvointipalvelut ehdotettu yksinkertaistettu organisaatio Asiakkaan osallisuus Lasten ja nuorten palvelut Lapsen kasvu ja kehitys, lapsiperheiden palvelut Oppimisen ja kasvun palvelut Koulutuksen ja osaamisen palvelut PALVELUOHJAUS Aikuisväestön palvelut Hyvinvoinnin edistämisen ja arkielämän tukipalvelut Päivystys -, vastaanotto ja sairaalapalvelut Ikäihmisten palvelut Varhaiset ja kotihoitoa tukevat palvelut Hoiva-asumisen palvelut 55

56 Hyvinvointipalveluiden rakennemuutos ja sen vaikutus henkilöstömitoitukseen

57 HYPA hallinto HYPA Hallinto Tukipalveluiden keskitys konsernipalveluiden osaamiskeskuksiin *) Hyvinvointipalveluiden omat hallinto- ja tukiresurssit siirretään kaupungin Konsernipalveluiden kautta matriisissa ohjattaviksi resursseiksi (ei vaikuta välttämättä henkilöiden varsinaiseen fyysiseen istumapaikkaan).

58 Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Lapsen kasvu, kehitys ja lapsiperheiden palvelut Oppimisen ja kasvun palvelut Koulutuksen ja osaamisen palvelut Varhaiskasvatusyksiköt 914 Lasten hoidon tukeminen kotona Neuvolatoiminta Perheiden varhainen tuki Perheneuvola Perusopetusyksiköt 1144 Kasvun ja oppimisen tuki Kouluterveydenhuolto Lastensuojelun avopalvelut Perhetukikeskus Lasten sijaishuolto Lukiot 509 Ammatillinen koulutus Opiskelijaterveydenhuolto Työpajatoiminta Kasvatuksellinen yhteistyö ja ohjaus 2,577 2, Palveluverkkomuutokset (lukiot, terveyskeskus, kirjastot jne.) ehdotetun mukaisina. Palvelusetelien käyttö, ostopalvelut ja ulkoistusmahdollisuudet Prosessien tehostaminen, tukipalveluiden keskitys Tietotekniikkaosaaminen ja -hyödyntäminen

59 Aikuisväestön toiminta-edellytysten vahvistaminen Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Tietojen ja taitojen kehittämisen palvelut Hyvinvoinnin Kulttuurisen hyvinvoinnin palvelut edistäminen Kotiutumispalvelut Terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut Asumispalvelut Arkielämän Työllistymisen edistäminen palvelut Arjen tuki Siirto uuteen elinkeinotoimi-ja palvelut Yhteistyön palvelut *) yksikköön (48) Päivystysyksiköt Perusterveydenhuollon vastaanotot ja erityistyöntekijät terveysasemilla ,314 1,167 Päivystys-, vastaanotto- ja sairaalapalvelut Suun terveydenhuollon vastaanotot Aikuispsykiatrian vastaanotot Toimenpideyksiköt Erikoispoliklinikat ja peruserikoissairaanhoidon vastaanotot Lääkinnällinen kuntoutus Erikoisalattomat vuodeosastot -147 Palveluverkkomuutokset (lukiot, terveyskeskus, kirjastot jne.) ehdotetun mukaisina. Palvelusetelien käyttö, ostopalvelut ja ulkoistusmahdollisuudet Ajanvaraus- ja sijaisjärjestelyjen tehostaminen tietotekniikan avulla Prosessien tehostaminen, tukipalveluiden keskitys Tietotekniikkaosaaminen ja -hyödyntäminen

60 Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Varhaiset ja kotihoitoa tukevat palvelut Omaishoito, kotiutusyksiköt (Apila ja Lauttaranta) kotiutustiimi Hyvinvointia tukevat palvelut Geriatrian yksikkö Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut (eteläinen, keskinen, pohjoinen) 548 1,325 1,275 Hoivaasumisen palvelut Asumisen yksiköt (eteläinen, keskinen, pohjoinen) Palveluverkon ja tuottamistavan muutokset ehdotetun mukaisina Sijaisjärjestelyjen tehostaminen tietotekniikan avulla Palvelusetelien käyttö, ostopalvelut ja ulkoistusmahdollisuudet Prosessien tehostaminen, tukipalveluiden keskitys Tietotekniikkaosaaminen ja -hyödyntäminen

61 Henkilöstömitoitukseen vaikuttavia muita toimenpide-ehdotuksia Vauhditetaan toiminnan tehostumista luopumalla määräaikaisuuksista ja aikaistamalla eläkkeelle siirtymisiä. Korvausrekrytointia ei tehdä. Panostetaan tietotekniikan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen palveluissa (esim. ajanvaraus, sijaisten hankinta/kuntarekry) sekä uudenlaisten liikkuvien palveluiden käyttöönottoon Panostetaan yhä vahvemmin hyvään johtamiseen ja työhyvinvointiin: Sairauspoissaolojen vähentämisen vaikutus, esimerkiksi puolittaminen yli 170 henkilötyövuotta. Ehdotetuilla toimenpiteillä haetaan noin 8% henkilöstövähennyksiä mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Muutokset henkilöstömitoitukseen edellyttävät palveluverkon supistuksia ja uusia tapoja palvelutuotantoon (palvelusetelit, ostopalvelut, ulkoistusratkaisut)

62 Resurssien käytön tehostamismahdollisuuksia Sijaisjärjestelyt. Lähes jokaisessa haastattelussa tuotiin sijaisjärjestelyihin kuluva aika Jos n. puolet esimiehistä (130) käyttää sijaisjärjestelyihin tunnin viikossa, on vaikutus yli 3 henkilötyövuotta Työvuorosuunnittelu ja hallinta. Autonominen työvuorosuunnittelu. Henkilöstön & tiimien oman vastuun lisääminen työn organisoinnissa tehostaa resurssien käyttöä. Kokeiluja menossa esim. ikääntyvien palveluketjussa. Hajautetut toimistopalvelut. Keskitettyjen palvelujen lisäksi toimintayksiköissä omia tukipalveluresursseja n Osaamisen keskittäminen ja systemaattinen kehittäminen mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön.

63 Resurssien käytön tehostamismahdollisuuksia Ajanvaraus- ja tilavaraukset Henkilöstöä paljon, verkossa olevia palveluja hyödynnetty vähän. Palveluverkon kokoa supistettava. Tietotekniikan tehokas hyödyntäminen Osaamisongelma, esimerkiksi toimisto-ohjelmistoja osataan heikosti, mikä johtaa usein tehottomuuteen. Ratkaisujen puute tai olemassa olevien ratkaisujen tehoton hyödyntäminen (esimerkiksi KuntaRekry)

64 Kouvolan kaupunki Yhteenveto ja johtopäätökset

65 Yhteenveto 61 haastattelua ja 6 pienryhmää; verkkokysely 410 esimiehelle (N=282) joilta erittäin hyviä vastauksia / ratkaisuja kaupungin haasteisiin Haasteet: epäselvä organisaatio, liikaa esimiehiä ja tasoja, prosessijohtaminen ei toimi, toimialat/yksiköt sooloilevat, liikaa aluepolitiikkaa, poliittisen ja virkamiesjohdon yhteistyö ei suju, strateginen ja taloudellinen ajattelu puutteellista, johtajuus puuttuu, toimimaton johtoryhmä Ratkaisut: Yksinkertaista ja selkeytä rakenteita, vähennä esimiestasoja (vähintään 2) ja esimiehiä (10-20%), poista siiloja ja omien valtakuntien rakentamista, keskitä tukipalvelut, voimakas konserniohjaus ja seuranta, johto lähemmäksi asiakasrajapintaa, vahvista elinkeinotointa, yhtenäinen ja vahva johtoryhmä, joka pystyy toteuttamaan tarvittavat muutokset

66 Jatkotoimenpiteet Yksinkertaistetun organisaation käyttöönoton suunnittelu, toteutus Esimiesten ja esimiestasojen läpikäynti sekä vähennysten toteutus Esimiesarviot: onko tehtävä tarpeellinen ja oikea henkilö tehtävässä, toimenkuvan tarkistus, vaadittavan osaamisen määrittely, nykyisen päällikön osaaminen ja soveltuvuus Yt-neuvottelujen käynnistäminen ja henkilöstövähennysten suunnittelu Yksinkertaistettuun organisaatioon siirtyminen siirtojen, irtisanomisten, eläkeputkien ja työvoimapankkien avulla

67 Kouvolan kaupunki Liitteet ja lähteet

68 Lähteitä Valtiovarainministeriö. 2/2013. Kuntien tehtävien kartoitus. Kouvolan seudun kuntien yhdistymisen vaikutusten arviointi. Oy Audiapro Ab Kohti uuden sukupolven organisaatioita. Esimerkkejä kuntien prosessimaisesta toiminnasta. Mikko Kenni ja Jarmo Asikainen. Suomen kuntaliitto Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Suomen Yrittäjät. Kouvola. Talouden tasapainopaketti raportti kaupungin talouden tilasta, tasapainotarpeesta ja keinosta. Audiaapro Oy Kouvolan kaupungin Henkilöstösuunnitelma Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin toimialatasoiset tulokset. Kunta 10 tutkimuksen pilottihanke. Työterveyslaitos Kouvolan kaupungin toimenpideohjelma sairauspoissaolojen hallitsemiseksi Osavuosikatsaus. Tammi-huhtikuu Kouvolan kaupunki. Kouvolan kaupunkistrategian perusteluasiakirja. Kouvolan palvelustrategia Sallinen S., Majonen K. ja Salenius M Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta. Kuntaliitto Kintatalous monen muuttujan summa. Virtanen, Petri ja Stenvall, Jari Julkinen johtaminen. Gustafson, Sari ja Marniemi, Janne Julkisen johtamisen työkirja. Niiranen, V., Seppänen-Järvelä, R., Sinkkonen, M. ja Vartiainen, P Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus

Kouvolan kaupungin organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Raportti Pertec Consulting Oy

Kouvolan kaupungin organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Raportti Pertec Consulting Oy Kouvolan kaupungin organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen Raportti Pertec Consulting Oy 30.8.2013 2 Sisältö Toimeksianto ja projektin kuvaus... 3 Kouvolan kaupungin organisaation ja johtamisen

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla USO seminaari Kuntamarkkinat 14.10.2011 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, Audiapro Oy USO-kuntien toteutunut

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista. 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab

USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista. 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab Mikä USO-hanke USO I-hanke (2010-2012) on ollut osa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Vanhustyön johtaminen monialaisessa toimintaympäristössä 7.11.2013

Vanhustyön johtaminen monialaisessa toimintaympäristössä 7.11.2013 Vanhustyön johtaminen monialaisessa toimintaympäristössä 7.11.2013 Arja Kumpu, ikääntyneiden palvelujen johtaja Kouvolan kaupunki, hyvinvointipalvelut 1 Sosiaalialan esimiestyön tehtäväalue (Kaste ohjelma):

Lisätiedot

Palveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014

Palveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014 Palveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014 1 Mikä Kouvolassa on muuttunut? Perusturva Sivistys HYVINVOINTIPALVELUT 2013- Tilaaja-tuottaja mallista luovuttiin Kolme ikäryhmittäin jaoteltua

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

PoSoTellen kohti tulevaisuutta

PoSoTellen kohti tulevaisuutta PoSoTellen kohti tulevaisuutta Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Leila Pekkanen PoSoTe hanke Toimitusjohtaja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Mitä näkyy peruutuspeilissä? PoSoTe syksy

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN...

Lisätiedot

Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen. Organisaatiotoimikunta 22.11.2011

Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen. Organisaatiotoimikunta 22.11.2011 Suurten kaupunkien organisaation kehittäminen Organisaatiotoimikunta 22.11.2011 Kaupunkien organisaatioiden uudistaminen Kaupunkiorganisaation perustaksi on otettu prosessiajattelu, joka on syrjäyttänyt

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä Toimiala/ hallinnonala/ tuotantoalue Lasten ja nuorten palvelut Osasto/ yksikkö Lastensuojelu Avopalvelut 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 047SOS04A III johtava sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana. Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana. Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistaja

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, IVA) ESPOON SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013. Kaupunginjohtajan esitys 23.10.2012

Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013. Kaupunginjohtajan esitys 23.10.2012 Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013 Kaupunginjohtajan esitys 23.10.2012 1 Hyvinvointipalvelujen tavoitteet 2013-2015 Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Lisätiedot