KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ptlk

2 TERVEYSTOIMI PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusturvalautakunta vastaa kansanterveyslain (66/1972) 5 :n mukaisesti kansanterveystyön järjestämisestä kokemäkeläisille eli valvoo kuntayhtymän toimintaa ja että sen palvelut vastaavat kokemäkeläisten terveydenhuollon tarvetta. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä huolehtii kansanterveystyön toteuttamisesta kansanterveyslain ja perussopimuksen mukaisesti. Kokemäen kaupunki osti kuntayhtymältä avohoidon palveluja, jotka sisältävät lääkärin vastaanoton, hammashoidon vastaanoton ja muun avohoidon (sisältää laboratorio- ja rtg-palvelut, neuvolatyön, kotisairaanhoidon, psykologi- ja puheterapiapalvelut ja sosiaalityön). Laitoshoito sisältää tk-sairaalapalvelut. Avohoidon käyntimäärät ovat kasvaneet, koska asiakkaat pyritään hoitamaan kotona. Toimintatavan muutos näkyy myös laitoshoitopäivien runsaana vähentymisenä. KSTHKY Suoritteet Suoritteet Suoritteet Suoritteet Kokemäen käyttöosuudet TP 2011 TP 2012 TA 2013 Toteutunut 2013* Avohoito - LVO HL VO muu avohoito ** *) alustava tieto, tilinpäätös ei ole vielä valmistunut **) kotisairaanhoidon ja muun avohuollon käynnit yhteenlaskettuna Suoritetiedot liitteenä. ERIKOISSAIRAANHOITO - kotisairaanh Laitoshoito Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuivat arvion mukaisena. Kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 %. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut kasvoivat edellisestä vuodesta 36,3 %, mutta talousarvioon varatuista määrärahoista kului 62,8 %, mikä kertoo siitä, että ostopalveluiden vaihtelut ovat suuria ja vaikeasti arvioitavissa. Psykiatrian kustannusten toteutuma talousarvioon nähden oli 87 % ja kustannukset vähenivät edellisestä vuodesta 5,4 %. Psykiatrian kanssa tehty yhteistyö, kotiuttamistoiminta ja kaupungin omat palvelut osaltaan vähensivät psykiatrian käyttöä. Kumppanuushankkeen avulla pyrimme selvittämään, miten ehkäistä terveydenhuollon kustannusten kasvua.

3 Sairaanhoitopiirin palveluidenkäyttö- ja laskutustiedot ovat liitteenä. Satakunnan SHP TP 2011 TP 2012 toteutuma 2013 Konservatiivinen hoito - käynnit - hoitopäivät Operatiivinen hoito - käynnit - hoitopäivät psykiatrinen hoito - käynnit, yht - hoitopäivät Ensihoidon ja päivystyksen toimialue - käynnit - hoitopäivät SOSIAALIPALVELUT HALLINTO TOIMISTO Henkilökunta: Perusturvajohtaja Palvelusihteeri Yleinen edunvalvoja Palvelusihteeri (edunvalvonnan toimistotyöt) Hallinto tarjoaa toimisto- ja hallintopalveluja sekä sosiaalipalveluja ja toimeentuloturvaa tukevia oheispalveluja. Perusturvajohtaja oli vuorotteluvapaalla ajalla Ko. ajaksi oli palkattu sijainen. Perusturvalautakunta kokoontui 11 kertaa; käsiteltyjä yleisiä asioita oli 132 ja salassa pidettäviä 10 kokouksessa 24 asiaa (erillinen pöytäkirja). Perusturvalautakunta käsitteli mm. 3 valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin liittyvää asiaa. Viran tai toimen täyttämispäätöksiä tehtiin 21 ja 9 muuta niiden täyttämiseen liittyvää päätöstä. Maksu- ja taksapäätöksiä oli 4, palveluiden myöntämiskriteereitä ja ohjeita annettiin 4 (toimeentulotuen, kotiin annettavien palveluiden, sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten ja omaishoidon tuen myöntämisperusteet). Lautakunta teki sopimukset turvakotitoiminnasta ja kiireettömästä laitosten välisestä potilaiden kuljettamisesta sekä irtisanoi sopimuksen Palvelukoti Ilolan palveluista. Turvapuhelintoiminta ja Henrikinhovin hoitajakutsujärjestelmä kilpailutettiin vuoden aikana. Lautakunta päätti myös tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallin pilotoinnista

4 Perusturvatoimella on edelleen menossa useita hankkeita: Kaste-hankkeen vanhustyön kehittämispilotti- ja Länsi 2013 jatkohanke, jota Kokemäki isännöi ostaen toiminnan A-klinikkasäätiöltä. Olemme mukana myös valtakunnallisessa Voimaa Vanhuuteen ohjelmassa. Opetustoimen oppilashuollon hankkeissa olemme olleet mukana. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisryhmä, Palvelusetelitoiminnan ohjausryhmä, Lasta Lyömätön Satakunta-hankkeen ohjausryhmä, Vanhustyön kehittämistyöryhmä, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön ohjausryhmä yms. työryhmät työllistivät sosiaalitoimen henkilöstöä. Sosiaaliasiamiehen tehtävät ostetaan Merikratos sosiaalipalvelut OY:lta. Sosiaalipäivystys ostetaan Porin kaupungin hallinnoimalta Satakunnan sosiaalipäivystysyksiköltä. Tavoitteiden toteutuminen (käyttösuunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet) 1. Sote-palvelurakenteen selvittäminen yhteistyössä Satakunnan kuntien kanssa Toteutui: Sote-palvelurakenteiden selvitystyö aloitettiin sekä Porin alueen kuntien että Keski-Satakunnan kuntien kesken. 2. Keski-Satakunnan kuntien sosiaalipalveluiden yhdenmukaistaminen Toteutui osin: Palvelujen eroavuuksia tarkasteltiin ja maksuja yhdenmukaistettiin, mutta pääsääntöisesti sote-uudistusta odoteltaessa ei tehty laajempia muutoksia. 3. Vanhusten palvelurakenteen uudistaminen aloitetaan; Henrikinhovin laajennus, Ilolan toiminnan vähittäinen/ lopettaminen, Vanhusten palveluasumisen hankintatavan selvittäminen Toteutui osin: Henrikinhovin laajennus ei edennyt kuin alueen kaavamuutoksen osalta. Palvelukoti Ilolaa koskeva palvelusopimus irtisanotiin marraskuussa. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallin pilotoinnin aloittamisesta alkaen päätös. 4. Kustannustietoisuuden lisääminen Toteutui: Lähiesimiehille annettiin koulutusta kustannusseurannasta. EDUNVALVONTA Hallinnon tulosalueeseen kuuluva edunvalvonta siirtyi valtiolle ja oikeusaputoimistojen tehtäväksi Kokemäen kaupunki myi edunvalvontapalveluja palveluja Porin (Kokemäen osalta) ja Rauman (Köyliön ja Säkylän osalta) oikeusaputoimistoille. Sopimukset Porin ja Rauman oikeusaputoimistojen ovat voimassa alkaen toistaiseksi. Päämiehiä oli Kokemäeltä 67 + erityistehtäviä 3, Köyliöstä 18 ja Säkylästä 23 + erityistehtäviä 5. Lisäksi sijaismääräyksiä oli yhteensä 2. Edunvalvonta- asiakkuuksia yhteensä 119. Vuoden aikana asiakkaissa oli vaihtuvuutta erityisen runsaasti. Kaikkiaan uusia tehtäviä tuli vuoden aikana 21 ja päättyi 22.

5 SOSIAALITYÖ Henkilökunta: sosiaalipalvelupäällikkö sosiaalityöntekijä 3 perhetyöntekijä 2, joista toinen määräaikaisena 1.8. alk. lasten ja nuorten työntekijä 0,5 (koulussa) palvelusihteeri, lastensuojelu palvelusihteeri, etuuskäsittelijä vastaava pajaohjaaja, määräaikainen 1.8. alk. pajaohjaaja yksilövalmentaja Sosiaalipalvelupäällikkö irtisanoutui virastaan Virkaa hoidettiin sen täyttämisen ajan sijaisjärjestelyin. Kaksi sosiaalityöntekijän virkaa on ollut täytettynä vakituisesti, yhtä virkaa on hoidettu määräaikaisena. Sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon ja toimeentulotuen asiakastyö, oppilashuoltotyö sekä yhteistyö useiden eri toimijoiden kanssa. Kolmesta sosiaalityöntekijöistä yksi on nimetty oppilashuollon vastuulliseksi sosiaalityöntekijäksi ja yksi varhaiskasvatuksen vastuulliseksi sosiaalityöntekijäksi. Lapsi- ja perhesosiaalityö Asiakaskohtaista lastensuojelutyötä tekevät pääasiassa sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijä sekä lisäksi koulussa toimiva lasten ja nuorten työntekijä, jonka työajasta 50 % on sosiaalitoimen alaista. Lastensuojelussa työskentelee myös oma palvelusihteeri, jonka työnkuvaan kuuluu laskutuksen ja toimistotöiden lisäksi tilastoinnit. Lastensuojelulaki sisältää mm. määräaikoja lastensuojelutoimenpiteiden aloittamiseen ja loppuun saattamiseen. Kiireellisissä tilanteissa toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ja sosiaalityöntekijän on viimeistään 7 arkipäivän kuluessa lastensuojeluilmoituksen saapumisesta arvioitava, onko lastensuojelutarpeen selvittäminen aloitettava. Selvitys tilanteesta on tehtävä viivytyksettä, viimeistään 3 kuukauden sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta. Selvitys on tehtävä parityönä toisen lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa. Kokemäen sosiaalityössä pidetään säännöllisesti viikoittain lastensuojelun tiimin palavereja, joissa käsitellään uudet lastensuojeluilmoitukset ja sovitaan työnjaosta. Lastensuojeluilmoituksia kirjattiin vuoden aikana 131. Ilmoituksista 72 % koski vuotiaita lapsia. Sosiaalipäivystykseen tuli 42 ilmoitusta, joiden pohjalta kiireellisiä sijoituksia tehtiin viisi. Vuoden aikana huostassa oli 13 lasta, mutta vuoden lopussa heitä oli 10. Laitoshoidossa oli vuoden aikana 9 lasta, joista kertyi yhteensä 1529 hoitopäivää (edellisenä vuonna 2781 laitoshoitopäivää, vähennys 45 %). Lastensuojelussa on palveluiden piirissä perhehoidossa 6 perhettä, laitoshoidossa 5 perhettä, jälkihuollossa 15 perhettä ja avohuollon toimenpiteillä tuettiin 48 perhettä. Perheet jakautuvat kolmen sosiaalityöntekijän kesken siten, että yhdellä työntekijällä on 9 perhettä ja 21 lasta, yhdellä on 32 perhettä ja 56 lasta ja yhdellä on 32 perhettä ja 48 lasta.

6 Lastensuojelua on pyritty järjestämään ensisijaisesti tukemalla perheitä ja nuoria avohuollon tukitoimin yhteistyössä mm. päivähoidon, lastenneuvolan ja perhe- ja päihdeklinikan kanssa ja järjestämällä tarvittaessa perheelle/nuorelle/lapselle tukihenkilö tai tukiperhe. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä perheelle voidaan antaa myös perhetyötä tai kotipalvelua. Kokemäellä lastensuojelun perhetyöntekijöitä oli elokuusta alkaen kaksi. Perhetyön piirissä olevien perheiden lukumäärä kasvoi 29 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tunnuslukuja Vuoden aikana huostassa olleita lapsia Laitoshoidossa lapsia/nuoria vuoden aikana Laitoshoitopäiviä Perhehoidossa lapsia/nuoria vuoden aikana näistä pitkäaikaisessa hoidossa Perhehoidon hoitopäiviä Perhe- ja päihdeklinikkakäynnit - Asiakkaat - Käyntikerrat 108* 1 890** TYKE/käyttöpäivät Perhetyöntekijät työskentelivät vuoden aikana noin 22 perheessä. Toinen, määräaikainen perhetyöntekijä aloitti elokuussa. Lisäksi perhetyöntekijä on työskennellyt perheiden/nuorten asioissa sosiaalityöntekijän työparina. Lastenvalvojan työpanos ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä. Kokemäen osalta oli sopimuksia lapsen huollosta 61 kpl, sopimuksia tapaamisoikeudesta 37 kpl sekä isyyden selvittämistä ja vahvistamista 24 kpl. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta työskentelevä nuorten palveluiden asiantuntijaryhmä kokoontui viisi kertaa ja se toimi ohjausryhmänä eri hankkeille sekä nuorisolain edellyttämänä verkostona. Satakunnan Lastensuojelun kehittämisyksikön asiantuntemusta on hyödynnetty erityisesti lasten sijoituspaikkoja (esim. kiireellinen sijoitus) haettaessa (perhe- ja laitoshoitoon). Kehittämisyksikön kautta toimivat myös ammatilliset vertaisryhmät, joista varsinkin perhetyön vertaisryhmän toiminta on koettu tarpeelliseksi. Perheneuvolapalvelut on ostettu A-klinikkasäätiöltä, Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalta. Asiakkaita oli vuoden aikana yhteensä 229 ja käyntikertoja oli Kuntouttava työtoiminta Asiakkaita oli vuoden aikana 13 henkilöä ja aktivointisuunnitelmia tehtiin yhteensä 19 kpl. Kuntouttava työtoiminta toteutettiin mm. Nuorten työpajalla ja päiväkeskus Kumussa. Toimintapäiviä kertyi Nuorten työpajalla 369, Kumussa 55 ja hallinnossa 12. Nuorten Työpajalla työskentelivät vastaava pajaohjaaja (elokuusta alkaen), pajaohjaaja ja yksilövalmentaja. Vuonna 2012 työpajalla oli yhteensä 8 henkilöä, joista nuoria (alle 29-vuotiaita) oli kaksi. Vuonna 2013 työpajalla oli yhteensä 23 henkilöä, joista neljä oli naisia. Alle 29-vuotiaita oli 17 ja yli 29-vuotiaita oli kuusi henkilöä. Työharjoit-

7 teluun osallistui yksi henkilö, työkokeiluun yksitoista, kuntouttavaan työtoimintaan kymmenen, palkkatuettuun työhön kaksi ja työssäoppimisjaksoon (TOP) osallistui kaksi henkilöä. Työpaja löysi uutta tilaa aivan naapurista ja nuorten itsensä kunnostamina tilat saatiin käyttöön, mikä edisti toiminnan tavoitteiden toteutumista. Etsivä nuorisotyö aloitti Kokemäellä toimintansa syyskuussa 2012 ja tehnyt runsaasti yhteistyötä myös vuonna 2013 sosiaalityön kanssa osallistumalla esimerkiksi lastensuojelun palavereihin ja ohjaamalla toimeentulotuen nuoria asiakkaita eteenpäin. Etsivän nuorisotyön toimipiste on samassa tilassa kuin Kokemäen Nuorisotalo ja Nuorten työpaja. Yhteistyö siten Nuorten työpajaankin on saumatonta. KOTIHOITO KOTIPALVELU Henkilökunta Avopalvelupäällikkö Sosiaaliohjaaja Osastosihteeri 18 hoitajaa 10 kodinhoitajaa Kotiavustaja Osastoapulainen (19.8. alk. siirtynyt Henrikinhovin puolelta kotipalveluiden tulosalueelle, tukipalvelujen tulosyksikköön). Toiminta Kotihoito toimi päivittäin vuoden jokaisena päivänä klo välisenä aikana. Kotihoitoon saatiin yksi uusi vakinainen hoitajan toimi vuoden alussa. Iltatyöhön ja viikonloppuihin lisättiin resursseja, joten iltatyössä toimii neljä työntekijää ja viikonloppuina aamuvuorossa seitsemän työntekijää, joista kolme teki vuoron ja neljä työntekijää teki ja vuoron. Päivystyspuhelimesta vastataan ma - su klo välisenä aikana. Tiimejä kotihoidossa on neljä. Jokaisessa tiimissä on edelleen oma kotiutushoitaja. Hoitoneuvotteluja järjestettiin säännönmukaisesti Kokemäen vuodeosastolla erityisesti uusien asiakkaiden kohdalla. Tiimien välillä aloitettiin työnkiertoa, joka jatkuu edelleen. Yhteistyötä kotisairaanhoidon kanssa lisättiin mm. yhteisillä palavereilla. Kaksi hoitajaa työskenteli 50 % työajalla lastensuojelun perhetyössä. Elokuussa tehtiin muutoksia vakanssien sijoitteluissa eri tulosalueiden välillä. Sosiaaliohjaaja ja uusi vakituinen osastosihteeri siirtyivät 100 % kotipalveluiden tulosalueen alle kuten myös tukipalvelukylvetyksiä ja pyykkipalveluita hoitava osastoapulainen. Talous Kotihoidon talous toteutui hyvin. Kotipalvelun osalta sekä tulot että menot toteutuivat kuten oli suunniteltu ja tukipalveluissa tulot olivat arvioitua hieman suuremmat ja menot arvioitua pienemmät. Koulutus Pegasos-kirjaamiskoulutus Näytteenottokoulutus Voitas-koulutus 9 työntekijää 5 työntekijää 17 työntekijää

8 Muistiperheen matkaa tukien Muistisairaan kohtaaminen Jalkahaavat ja ennaltaehkäisy Rava-koulutus Hoitotyö taidot koulutus Ulkoiluystävä kouluttajakoulutus Haavanhoito koulutus PKV-koulutus Muistioireita aiheuttavat sairaudet Jalkojenhoitaja koulutusohjelmaa 2 työntekijää 3 työntekijää 3 työntekijää 2 työntekijää 12 työntekijää 7 työntekijää 2 työntekijää Asiakkaat Kotihoidon asiakasmäärissä ei enää tapahdu merkittävää kasvua mutta käyntimäärissä kyllä. Tämä kertoo siitä, että kotihoidon asiakkaina on yhä enemmän niitä, jotka tarvitsevat apua päivittäin tai jopa useita kertoja päivässä. TOIMINTA TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 2013 Asiakkaat alle 65-vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. ja yli vammaiskotitaloudet lapsiperheet muut Yhteensä Käyntikerrat Lapsiperheitä oli palvelun piirissä 17, käyntejä oli yhteensä 345. Lisäksi kaupunki osti 20 käyntiä lapsiperheelle yksityiseltä palveluntuottajalta. TUKIPALVELUT Sosiaaliohjaajan työpanoksesta 50 % kohdistui tukipalvelujen järjestämiseen. Sosiaaliohjaaja suoritti hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja kartoitti palvelutarvetta. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehtiin v syntyneille, jotka eivät olleet vanhuspalvelujen, kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelujen piirissä. Lisäksi haastattelulomake lähetettiin vuonna 1937 syntyneille, jotka eivät olleet palvelujen piirissä. Kauvatsan alueen tukipalveluissa tapahtui jonkin verran muutoksia. Lähikaupan loppumisen myötä kauppapalvelu järjestettiin asiakkaille ostopalveluna. Palvelun tuottaa Piken Pakari. Samainen yritys alkoi tuottaa myös Kauvatsan alueelle ateriapalvelun suoraan asiakkaille ja tämä vähensi keskuskeittiön tuottamien aterioiden määrää.

9 asiakkaita tukipalvelun piirissä - heistä alle 65- v v.- täyttäneitä ateriapalvelu, - asiakkaita - aterioita asioimiskuljetukset - asiakkaita + yksilökuljetus - matkoja (yhdensuuntaisia) kylvetyspalvelu - asiakkaita - kylvetyskertoja pyykkipalvelu - asiakkaita - pyykkikertaa TP 2011 TP 2012 TOT turvapuhelin - asiakkaita palveluseteli - asiakkaita - myönnettyjä seteleitä PÄIHDEPALVELUT A-klinikan palveluja on hankittu A-klinikkasäätiön ylläpitämältä Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalta ja Porin A-klinikalta. Laitoskuntoutusta ja katkaisuhoitoa on hankittu Kankaanpään A-kodilta ja Porin katkaisuhoitoasemalta sekä Minneso-Hoidosta, Lapualta. Tunnuslukuja A-klinikka/asiakkaita Asumispalvelu/asiakkaita Asumispalvelut/hoitopäiviä Laitoshoito/asiakkaita Laitoshoito/hoitopäiviä VANHUSTYÖ Vanhustyöhön kuuluu vanhusten palveluasuminen (yksityisiltä palvelukodeilta ostetut palvelut, Palvelukoti Ilolan toiminta ja Henrikinhovin toiminta), vanhainkotihoito ja omaishoidon tuki yli 65-vuotiaiden osalta. Vanhuspalvelupäällikkö on osallistunut ohjausryhmän jäsenenä Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa hankkeeseen (Kaste-hanke) ja osallistunut jatkohankkeen ohjausryhmään. Jatkohanke käynnistyi Kokemäen kaupunki on sitoutunut myös Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan , jonka avulla autetaan

10 toimintakyvyltään heikentyneiden yli 75-vuotiaiden vanhusten toimintakykyä. Vanhuspalvelupäällikkö toimii Kokemäen kuntakoordinaattoreiden ja ohjausryhmän puheenjohtajana. Saatujen testamenttilahjoitusten turvin palkattu fysioterapeutti suuntaa osan työajastaan suoraan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Lisäksi varoista katetaan päivätoimintaa avopalveluissa 2x/vko ja 1x/vko intervallissa. Testamenttivarojen käytöstä on tehty suunnitelma vuosille Omaisille suunnattu, joka toinen vuosi toteutettava omaispalautekysely läheisensä hoivan ja huolenpidon toteutumisesta on toteutettu loka - marraskuussa Henrikinhovissa sekä kaikissa palvelukodeissa, joissa asuu kokemäkeläisiä. Valtakunnallisena tavoitteena on vähentää laitoshoitoa. Vuonna 2011 päätettiin, että Henrikinhovissa luovutaan laitoshoitopaikoista kokonaan alkaen, mikä on ollut mahdollista toteuttaa vain osittain. Kuntokoto muuttui asumispalveluyksiköksi alkaen. Vuoden 2013 aikana ei muutoksia toteutunut. Kokemäen vanhuspalveluista tehtiin palvelutarveselvitys Lähtökohtana selvitykselle on ollut palvelurakenteen siirtäminen kotihoitopainotteiseen suuntaan ja tarve vaikuttaa terveeseen ja hyvinvoivaan vanhuuteen sekä kustannusrakenteeseen. Selvityksen ja palveluiden käyttötietojen pohjalta aloitettiin suunnittelu Keski-Satakunnan terveydenhuollon Kokemäellä olevan vuodeosaston muuttamiseksi lyhytaikaista, tehostettua ja kuntouttavaa palveluasumista tuottavaksi yksiköksi, toteutus vuosina PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI Henkilökunta vanhuspalvelupäällikkö 0,5 sosiaaliohjaaja osastonhoitaja geronomi, uusi toimi 1.2. alk. 3 sairaanhoitajaa 21 lähihoitajaa, 6 osastoapulaista, joista 1 osa-aikaeläke 50 % 0,5 kuntohoitaja fysioterapeutti osastosihteeri laitoshuoltajaa kylvettäjä toimiva osastoapulainen 0,5 talonmies Varahenkilöt sairaanhoitaja 3 lähihoitajaa 3 osastoapulaista Henrikinhovin henkilöstössä tapahtui vuoden aikana merkittäviä muutoksia, joilla nostettiin henkilöstön hoitotyön ammatillisuutta ja mitoitusta vastaamaan paremmin hoitotyön vaativuutta. Henrikinhoviin saatiin geronomin toimi, jollaista Henrikinhovissa ei ole aiemmin ollut. Vanhustyöhön perustettiin myös toinen osastosihteerin toimi, mutta hänen työpanoksensa tehtäviä jaettaessa kohdistuu kotihoitoon. Vastaavan sairaanhoitajan (eläköityminen) toimi muutettiin sairaanhoitajan toimeksi ja osastoapulaisen toimi lähihoitajan toimeksi. Määräaikaisena toiminutta varahenkilöstöä vakinaistettiin

11 yhtensä 5 henkilön osalta. Hoitohenkilöstömitoitus koko Henrikinhovin osalta on ollut 0,6-0,66 hoidettavaa kohden. Lisäksi Henrikinhovissa asukashuoneiden siisteydestä on vastannut laitoshuoltajan sijainen sekä tukipalveluna toteutetun kylvetys- sekä pyykkipalvelun työntekijänä osastoapulainen. Avustavissa tehtävissä on toiminut palkkatuella työllistettyjä 85 % työajalla 5, osastoapulaista ja 1 aputalonmiestä 85 % työajalla vakituisen kiinteistönhoitajan apuna. Palvelukeskus Henrikinhovin lääkehoitosuunnitelma on ajantasainen ja sitä päivitetään tarvittaessa. Lääkkeiden käsittelyä ja kaksoistarkastusta tehdään säännöllisesti jokaisen lääkkeenjaon yhteydessä. Sairaan- ja lähihoitajien lääkehoidon osaamiskokeet järjestetty verkko-opintoina. Osastonhoitajan rooli esimiehenä on kasvanut. Henrikinhovin sairaanhoitajien ja muun henkilökunnan toiminta ja vastuut on tarkennettu. Pegasos-potilastietojärjestelmää on päivitetty säännöllisesti. Työhyvinvointiin panostetiin ja työhyvinvointisuunnitelma laadittiin yhdessä henkilökunnan kanssa. Autonominen työvuorosuunnittelu on käytössä koko talossa. Työhyvinvointiryhmät järjestäytyivät uudelleen. Ne suunnittelevat mm. työkiertoa, työhyvinvointia sekä erilaisia tapoja kehittää toimintaa ja yhteistyötä. Koko Henrikinhovin käyttöaste on ollut korkea Palvelukeskus Henrikinhovi on savuton työpaikka. Savuttomuus pilotti toteutettiin Palotarkastus pidettiin 5/2013. Turvallisuussuunnitelma on päivitetty syksyllä Hoitajakutsujärjestelmä vaihdettiin uuteen joulukuussa 2013 Koulutusten määrää on järjestelmällisesti kasvatettu. Lähihoitajaopintojaan oppisopimuskoulutuksella toteuttivat 3 vakituisessa työsuhteessa olevaa ja 1 määräaikaisessa työsuhteessa olevaa osastoapulaista. Kaikki opiskelevat SataEdussa. Osastoapulaisista 4 aloitti laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittamisen. Kaksi alalle aikovaa opiskelijaa palkattiin kuukauden jaksoissa kesäksi huolehtimaan asukkaiden virkistystoiminnasta ja ulkoiluista. Lisäksi Henrikinhovissa on vuoden aikana suorittanut sairaanhoitajan ja lähihoitajan ammattiopintoihin liittyviä harjoittelujaksoja 15 opiskelijaa henkilöstön ohjauksessa sekä TET-jaksoa suorittava opiskelija. Koulutuksia 2013 Koulutus osallistujamäärä Lääkehoidon osaaminen ja lääkelaskut sairaanhoitajat ja kaikki hoitajat E-resepti verkkokoulutus kaikki hoitajat PKV-lääkekoulutus 5 työntekijää Haavanhoitokoulutus 9 työntekijää IV koulutus 4 sairaanhoitajaa Eväitä saattohoitoon 3 työntekijää Jalkahaavat Iäkkään ja muistisairaan lääkehoito Katetrihoito 3 työntekijää Ravitsemus kuolevan potilaan hoitotyössä Jalkojen hyvä perushoito Jalkahaavat Näytteenotto ja asiakaspalvelu Seniorivoimaa Tasapainoklinikka mallin kehittämisen koulutuspäivä VoiTas kouluttajakoulutus 2 työntekijää

12 Vuoden aikana on järjestetty juhlapyhien teemojen mukaisia tapahtumia. Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös itsenäisyysjuhla asukkaille. Vanhustenviikolla oli seurat, ulkoilupäivä ym. ohjelmaa asukkaille. Seurakunnan edustajat ovat käyneet pitämässä säännöllisesti hartaustilaisuuksia. SPR:n ja invalidien laulajat sekä yksittäinen laulaja ovat viihdyttäneet kuukausittain. Kesäretki tehtiin Poriin, siihen osallistui 12 asukasta. Lokakuussa toteutettiin opiskelijatyönä Voimaa Vanhuuteen -messut, Sataeduareenalla. Jele-ryhmät ovat kokoontuneet maanantaisin ja torstaisin. Vanhuspalvelut ovat järjestäneet myös kaksi asiakasraatia, liikuntaraati ja ikäihmisten asiakasraati. Tiedottamista on tehostettu vanhuspalvelulain vaatimusten mukaan. Palvelukeskus Henrikinhovissa aloitti toimintansa alkaen ikäihmisten neuvontapiste. Yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa suunniteltiin joka talouteen jaettu ikäihmsiten liikuntakalenteri. Palveluasuminen Vanhusten tehostettua palveluasumista tuotettiin Henrikinhovin Kaskukamarin (9 paikkaa) ja Kuntokodon (11 paikkaa) toimintana, Palvelukoti Ilolassa käytössä oli 9 paikkaa. Lisäksi palveluasumista ostettiin yksityisiltä palvelun tuottajilta (Vuollekoti, Jokikoto, Iltatuuli, Jussila, Kuusimäki, Kotiranta, Hopeaharju ja Kuusama-koti). Henrikinhovin intervalliyksikkö Tarinatupa (12 15 paikkaa) tarjosi lyhytaikaista palveluasumista ja se on tukenut vanhusten kotihoitoa tehokkaasti yhteistyössä kotihoidon kanssa. Intervalliyksikön käyttöaste on ollut koko vuoden yli 100 %. Henrikinhovin palveluasumisyksiköissä hoitotyön mitoitus on ollut vähintään 0, 6 työntekijää/ asukas. Vanhainkotihoito Henrikinhovissa on 28 pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa. Palvelukoti Ilolassa on hoivaosaston paikkoja kokemäkeläisten käytössä viisi hoitopaikkaa. Laitospaikkojen käyttöaste on ollut yli 100 % (6 ylipaikoilla). Asukkaat on valittu hoidon tarpeen sekä vanhuksen toimintakyvyn perusteella. Asukasvalinnan on suorittanut vanhuspalvelupäällikkö yhdessä SAS ryhmän kanssa. Vanhainkodin hoitotyön mitoitus on ollut vähintään 0,54 työntekijää/ asukas (mukana osastoapulaiset). Yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki Omaishoidontuki on jaettu alle 65 v. ja yli 65 v. omaishoidontukeen, alkaen alle 63 ja yli 63-vuotiaat. Vanhusten eli yli 65 v. omaishoidontuesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Omaishoidontuen myöntämisen tavoitteena on ollut kotona tapahtuvan hoidon tukeminen ja laitoshoidon sekä tehostetun palveluasumisen tarpeen ehkäisy. Omaishoitajien jaksamista on tuettu lomajärjestelyin sekä antamalla omaishoitajille palveluseteleitä tarvitsemansa avun hankkimista varten. Omaishoidontuen päätökset tehtiin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta ja uusia hakemuksia tuli 8. Tulleista omaishoidontuen hakemuksista neljä hylättiin. Omaishoidontuen saajia oli vuoden aikana 20 eri henkilöä, tuen saajia oli 19. SPR:n Omava-hankkeella tuetaan omaishoitajien jaksamista. Omaishoitajia palveluseteliasiakkaina on ollut 13, kaikille omaishoitajille lähetettiin tieto mahdollisuudesta saada palveluseteleitä. Tukea jonottaville omaishoitajille myönnettiin palveluseteleitä. Omaishoitajille annettiin vuoden aikana 104 palveluseteliä, joista käytettiin lähes kaikki.

13 TUNNUSLUKUJA hoitopv LAITOSHOITO netto /pv Henrikinhovi Piilopirtti, Lystiluhti, Kuntokoto asti - asukkaita hoitopäiviä vuoden aik. Palvelukoti Ilolan hoivaosasto - asukkaita hoitopäiviä Asukkaita yht. Hoitopäiviä yhteensä PALVELUASUMINEN Henrikinhovi Kaskukamari ja Kuntokoto - asukkaita palveluasumispäiviä Tarinatupa - lyhytaik. asukkaita palveluasumispäiviä Ostopalvelut yksityisiltä - asukkaita hoitopäiviä Palvelukoti Ilola - asukkaita palveluasumispäiviä Asukkaita palveluasumisen piirissä yht. Palveluasumishoitopäiviä yht. Laitos- ja palv.asuminen yht. asukkaita hoito- ja palveluasumispäiviä , , , , , , , KEHITYSVAMMAHUOLTO Henkilökunta Kehitysvammahuollon henkilökuntaa on yhteensä 9 vakituista; Erityispalvelupäällikkö 4 kehitysvammaistenhoitajaa työtoiminnan ohjaaja päivätoiminnan ohjaaja askartelunohjaaja asumisohjaaja 1 palkkatuella palkattu työntekijä Kirsikkakodissa (97,30h/ 3 vko) oppisopimusopiskelija Kirsikkakodissa. Henkilökunnasta kaksi kehitysvammaisten hoitajaa suorittaa kehitysvamma-alan ammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Koulutus päättyy Henkilökunnan koulutuspäiviä oli vuonna 2013 yhteensä 38 päivää. Henkilökunta on osallistunut mm. ensiapu-, toimintakykymittari-, uhkaavan tilanteen hallinta-, taulukkolaskenta-, kulttuurikuntouttajat täydennyskoulutuksiin sekä kehitysvammahuollon ammattitutkintokoulutukseen. Osa koulutuksista on kaupungin kustantamia, mutta henkilökunta on myös itse aktiivisesti hakeutunut koulutuksiin.

14 Vuonna 2013 oli 245 sairaslomapäivää ja palkattomia 169 päivää. Työtoiminta Työtoiminnassa on ollut v.2013 asiakkaita 22 henkilöä, joista osittain avotyössä on 4 henkilöä. Työtoiminnassa on oman tuotannon lisäksi mm. keittiö- siivous- ja ulkotöitä. Lisäksi muutamalle yritykselle tehdään pieniä alihankintatöitä. Työtoiminnan tiloissa ei ole ollut mahdollista tehdä sahaustyötä. Sahalle ei ole yrityksistä huolimatta löytynyt tilaa, jossa sen äänekäs käyttö ei häiritsisi muita työssäkävijöitä. Toimintakeskus Hovipajan tilat ovat ahtaat ja toiminnan monipuolistaminen mm. miesten töillä ei ole mahdollista. Talvisin toimintatilat ovat liian kylmät ja vetoiset. Uusia tiloja etsitään aktiivisesti. Työ- ja päivätoiminnan toimintaa v «ulkoilupäivä «piknik-risteily «Tampereen matka «Konserttimatka «Aittakarin leiripäivä/ Kokemäen seurakunta «hengellisiä tuokioita/ Johanna Salmi, Heikki Mäkelä «myyjäiset «joulujuhla Pitkäjärvellä Työtoimintaa on ostettu Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta neljälle. Tukena Oy:ltä ja yksityiseltä palvelutuottajalta on ostettu työtoimintaa kolmelle. Päivätoiminta Päivätoiminta toimii työtoiminnan kanssa yhteisissä tiloissa vanhalla yhteiskoululla. Päivätoimintaa on viitenä päivänä viikossa ja toiminnasta vastaa päivätoiminnan ohjaaja. Päivätoimintaan on osallistunut 9 asiakasta. Jokaiselle asiakkaalle on laadittu omat tavoitteet. Tärkeää on, että jokainen ottaa osaa toimintaan omien kykyjensä mukaan. Päivätoiminnassa käy kaksi asiakasta, joilla on henkilökohtainen avustaja. Päivätoiminnan tilat ovat ahtaat ja hyvin tarpeellinen erillinen rauhoittumistila puuttuu kokonaan. Tilanteiden mukaan joudumme lähettämään asiakkaan kotiin turvataksemme hänen ja muiden asiakkaiden turvallisuuden. Lisäksi toimintakeskus Hovipajassa käy aamu- ja iltapäivähoidossa koululaisia. Päivätoiminnassa järjestetään erilaisia pienempiä tapahtumia kuukausittain esim. levyraati, levytanssit, muotinäytös, lauluhetkiä. Näihin tapahtumiin osallistuvat myös työtoiminnan asiakkaat. Päivätoimintaa ostettiin yhdelle henkilölle Tukena Oy:ltä neljänä päivänä viikossa. Päivätoimintapäivän hinta on 59,90 /pv (ei sisällä kuljetusta). Päivätoimintaa ostettiin yhdelle asiakkaalle muilta kunnilta ja päivätoimintapäivän hinta on 81 (sisältää kuljetuksen) Kirsikkakoti Kirsikkakodissa on 8 hoitopaikkaa. Vakituisia asukkaita on 7 ja yksi huone on tilapäiskäytössä. Kirsikkakodin asukkaiden keski-ikä on n. 60 vuotta. Kirsikkakodin asukkaista kaikki ovat jollakin tavalla autettavia (syötettäviä, vaipotettavia yms.) Yksi asukas on täysin autettava ja hänet hoidetaan pääsääntöisesti sängyssä. Muutamien asukkaiden pesutilanteissa on välttämättä oltava vähintään kaksi

15 hoitajaa, jotta asukkaan turvallisuus voidaan taata. Muutamalla asukkaalla on lisäksi dementiaa, joka tuo erilaisia haasteita tehtävään työhön. Kirsikkakodin asukkaat ovat osallistuneet päivätoimintaan säännöllisesti keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisäksi he ovat osallistuneet työ- ja päivätoiminnan järjestämiin yhteisiin tapahtumiin. Kirsikkakodin väki on järjestänyt omia pienempiä kesäretkiä lähiympäristöön, omaisten illan ja ostosretkiä. Asumispalvelut Kokemäellä kehitysvammaisia on 71. Heistä asumispalvelujen piirissä 29, kotona vanhempien kanssa asuvia on 21, itsenäisesti ja tuetusti asuvia 13, laitoshoidossa 6 ja perhehoidossa 2. Kaupungin omassa asumisyksikössä Kirsikkakodissa on ollut 6-7 vakituista asukasta sekä tilapäisasukkaita 3 asiakasta. Asumispalveluja on ostettu Ryhmäkoti Hermannista, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Hopeanuolesta ja Tyllintuvasta (8), Lappikodista (1) sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden autetuista asuntoloista (10) ja ohjatussa asuntolassa asuu 2 Tilapäishoitoa on ostettu sosiaalipalveluilta sekä yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi tilapäishoitoa on ostettu sosiaalipalveluiden ryhmämuotoisesta viikonlopputoiminnasta (Kamu-Tupa) yhteensä 81 vuorokautta. Kamu- tuvan päivähinta on , jos asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja. Laitoshoito Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta ostettiin laitoshoitoa 6 vakituiselle sekä yhdelle tilapäisesti. Tilapäishoidon vuorokausihinta on ollut Laitoshoito toteutui suunnitellusti eikä mitään yllättäviä sijoituksia tullut. Laitoksesta yksi asukas siirtyi asumispalveluyksikköön. Perhehoito Vakituisia perhehoitajia on 1. Sosiaalipalveluiden perhehoitoon siirtyi yksi asukas syyskuusta 2012 alkaen vakituisesti ja yhdelle ostetaan tilapäistä perhehoitoa. Muu toiminta Kokemäen kehitysvammahuolto järjestää lisäksi asumisohjausta itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Asumisohjausta on 5 päivää viikossa. Asiakkaita palvelun piirissä on ollut 10 itsenäisesti asuvaa kehitysvammaista. Jokaiselle palvelun piirissä olevalle on tehty omat tavoitteet, joiden toteutumista on seurattu. Vuonna 2013 ohjauskäyntejä oli 678. Tukihenkilöitä on ollut kolme. Tukihenkilöillä on käyntejä 2-3 kertaa kuukaudessa tai 1-2 kertaa viikossa tarpeesta riippuen. Vuonna 2013 oli n. 100 käyntiä.

16 Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollon piirissä 71 henkilöä. Toiminta tot 2011 tot 2012 tot 2013 asiak. suorit asiakkaat suoritteet asiakkaat suoritteet oma toiminta - päivätoiminta työtoiminta/avotyö autettu asuminen (Kirsikkakoti) perhehoito asumisenohjaus tukiasunnot 2 ehp:n palvelut laitoshoito autettu asuminen ohjattu asuminen perhehoito työtoiminta avohuolto/erityispalv.ostot (puhelinkonsult. Psykologi lääkäri, moniammatillinen suunn.) yksityiset palveluntuottajat Hermanni/ tilapäinen Tyllintupa Hopeanuoli Lappikoti päivätoiminta Työtoiminta Kunnilta ostetut palvelut Työtoiminta TOIMEENTULOTURVA Aikuissosiaalityöhön, johon organisaatiorakenteen mukana toimeentuloturva on siirtynyt, kohdistui sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden ja toimistosihteerin työpanokset. Toimeentulotuen myöntämisestä päättävät sosiaalityöntekijät ja toimistosihteeri/etuuskäsittelijä. Toimeentulotuki jakautuu sisällöllisesti perustoimeentulotukeen, täydentävään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Kokemäen työttömien kokonaismäärästä (noin 400 henkilöä) oli joulukuussa pitkäaikaistyöttömiä 79. Tammikuun 2013 pitkäaikaistyöttömyyslistalla olleista, 65 henkilöstä, 43 henkilöä oli edelleen samalla listalla joulukuussa Kiireellisessä tilanteessa toimeentulotukipäätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muu kuin kiireellinen toimeentulotukiasia on otettava käsittelyyn ja päätös asiassa tehtävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Lain mukaiseen käsittelyaikaan on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta päästy. Käsittelyaika on (muilla kuin uusilla asiakkailla) vuoden aikana noin 3 arkipäivää, vaihdellen kahdesta arkipäivästä neljään ar-

17 kipäivään. Toimeentulotukeen on asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Kokemäen sosiaalitoimistossa kokoontuu viikoittain tiimi, joka pohtii toimeentulotuen vaikeita ratkaisuja ja mahdollisen harkinnanvaraisen toimeentulotuen käyttöä tapauskohtaisesti. Vuonna 2013 toimeentulotukihakemusten määrä oli yhteensä 2742 (etuuskäsittelijän päätöksiä niistä selkeästi yli puolet 1542, sosiaalityöntekijöillä (3) jokaisella reilusti yli 300 päätöstä). Toimeentulotuki/ruokakuntia Toimeentulotuen saajia yhteensä, josta perustoimeentulotuen saajia täydentävän toimeentulotuen saajia Muu toimeentulotuki - ehkäisevän toimeentulotuen saajia

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma 2014 2017 Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta 4.2.2014 Sosiaalilautakunta 6.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 26.08.2015 klo 16:30-18:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi

Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi vuosille 2014-2017 Hyväksytty: Vanhusneuvosto, 4.2.2014, 4 Sosiaalilautakunta, 6.3.2014 3 kunnanhallitus, pvm kunnanvaltuusto, pvm Sisällys

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5

Lisätiedot

JOHDANTO. Mäntsälässä

JOHDANTO. Mäntsälässä SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 1. VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 2. MÄNTSÄLÄN YHDYSKUNTARAKENNE JA VANHUSTENHUOLLON KEHITYS 3 2.1. Palvelujen kehitys 3 2.2. Vanhusväestön määrällinen kehitys 4 2.3. Hoidon tarpeen

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA vuoteen 2009

VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA vuoteen 2009 VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA vuoteen 2009 16.12.2004 2 VANHUSTENHUOLLON STRATEGIAN TYÖSRYHMÄ: Puheenjohtaja Korpi Uuno sosiaali- ja terveyslautakunnan pj Sihteeri Järviniemi Helena kanslisti Hahto Oili Harjula

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 29.4.2009 liite nro 4. Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2008

Perusturvalautakunta 29.4.2009 liite nro 4. Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2008 1 Perusturvalautakunta 29.4.2009 liite nro 4 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2008 2 PERUSTURVAN VUODEN 2008 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvatoimialan toisen toimintavuoden aikana uusi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakertomus 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikatsaus 2014 Toimintatilastot 2014 Henkilöstökertomus 2014 Asiakaspalauteyhteenveto

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

SEUDULLISTEN SOSIAALIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN HANKE KARSTULAN, KIVIJÄRVEN JA KYYJÄRVEN KUNNISSA

SEUDULLISTEN SOSIAALIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN HANKE KARSTULAN, KIVIJÄRVEN JA KYYJÄRVEN KUNNISSA SEUDULLISTEN SOSIAALIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN HANKE KARSTULAN, KIVIJÄRVEN JA KYYJÄRVEN KUNNISSA Seutuyhteistyön mahdollisuudet ja haasteet 30.9.2004 Projektipäällikkö Auli Toikkanen 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 I YLEISPERUSTELUT... 2 1. Kaupungin alue... 2 2. Väestö ja työpaikat... 3 3. Elinkeinot... 4 4. Ympäristö...

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot