KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 KOKEMÄEN PERUSTURVATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ptlk

2 TERVEYSTOIMI PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusturvalautakunta vastaa kansanterveyslain (66/1972) 5 :n mukaisesti kansanterveystyön järjestämisestä kokemäkeläisille eli valvoo kuntayhtymän toimintaa ja että sen palvelut vastaavat kokemäkeläisten terveydenhuollon tarvetta. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä huolehtii kansanterveystyön toteuttamisesta kansanterveyslain ja perussopimuksen mukaisesti. Kokemäen kaupunki osti kuntayhtymältä avohoidon palveluja, jotka sisältävät lääkärin vastaanoton, hammashoidon vastaanoton ja muun avohoidon (sisältää laboratorio- ja rtg-palvelut, neuvolatyön, kotisairaanhoidon, psykologi- ja puheterapiapalvelut ja sosiaalityön). Laitoshoito sisältää tk-sairaalapalvelut. Avohoidon käyntimäärät ovat kasvaneet, koska asiakkaat pyritään hoitamaan kotona. Toimintatavan muutos näkyy myös laitoshoitopäivien runsaana vähentymisenä. KSTHKY Suoritteet Suoritteet Suoritteet Suoritteet Kokemäen käyttöosuudet TP 2011 TP 2012 TA 2013 Toteutunut 2013* Avohoito - LVO HL VO muu avohoito ** *) alustava tieto, tilinpäätös ei ole vielä valmistunut **) kotisairaanhoidon ja muun avohuollon käynnit yhteenlaskettuna Suoritetiedot liitteenä. ERIKOISSAIRAANHOITO - kotisairaanh Laitoshoito Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuivat arvion mukaisena. Kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 %. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut kasvoivat edellisestä vuodesta 36,3 %, mutta talousarvioon varatuista määrärahoista kului 62,8 %, mikä kertoo siitä, että ostopalveluiden vaihtelut ovat suuria ja vaikeasti arvioitavissa. Psykiatrian kustannusten toteutuma talousarvioon nähden oli 87 % ja kustannukset vähenivät edellisestä vuodesta 5,4 %. Psykiatrian kanssa tehty yhteistyö, kotiuttamistoiminta ja kaupungin omat palvelut osaltaan vähensivät psykiatrian käyttöä. Kumppanuushankkeen avulla pyrimme selvittämään, miten ehkäistä terveydenhuollon kustannusten kasvua.

3 Sairaanhoitopiirin palveluidenkäyttö- ja laskutustiedot ovat liitteenä. Satakunnan SHP TP 2011 TP 2012 toteutuma 2013 Konservatiivinen hoito - käynnit - hoitopäivät Operatiivinen hoito - käynnit - hoitopäivät psykiatrinen hoito - käynnit, yht - hoitopäivät Ensihoidon ja päivystyksen toimialue - käynnit - hoitopäivät SOSIAALIPALVELUT HALLINTO TOIMISTO Henkilökunta: Perusturvajohtaja Palvelusihteeri Yleinen edunvalvoja Palvelusihteeri (edunvalvonnan toimistotyöt) Hallinto tarjoaa toimisto- ja hallintopalveluja sekä sosiaalipalveluja ja toimeentuloturvaa tukevia oheispalveluja. Perusturvajohtaja oli vuorotteluvapaalla ajalla Ko. ajaksi oli palkattu sijainen. Perusturvalautakunta kokoontui 11 kertaa; käsiteltyjä yleisiä asioita oli 132 ja salassa pidettäviä 10 kokouksessa 24 asiaa (erillinen pöytäkirja). Perusturvalautakunta käsitteli mm. 3 valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin liittyvää asiaa. Viran tai toimen täyttämispäätöksiä tehtiin 21 ja 9 muuta niiden täyttämiseen liittyvää päätöstä. Maksu- ja taksapäätöksiä oli 4, palveluiden myöntämiskriteereitä ja ohjeita annettiin 4 (toimeentulotuen, kotiin annettavien palveluiden, sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten ja omaishoidon tuen myöntämisperusteet). Lautakunta teki sopimukset turvakotitoiminnasta ja kiireettömästä laitosten välisestä potilaiden kuljettamisesta sekä irtisanoi sopimuksen Palvelukoti Ilolan palveluista. Turvapuhelintoiminta ja Henrikinhovin hoitajakutsujärjestelmä kilpailutettiin vuoden aikana. Lautakunta päätti myös tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallin pilotoinnista

4 Perusturvatoimella on edelleen menossa useita hankkeita: Kaste-hankkeen vanhustyön kehittämispilotti- ja Länsi 2013 jatkohanke, jota Kokemäki isännöi ostaen toiminnan A-klinikkasäätiöltä. Olemme mukana myös valtakunnallisessa Voimaa Vanhuuteen ohjelmassa. Opetustoimen oppilashuollon hankkeissa olemme olleet mukana. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisryhmä, Palvelusetelitoiminnan ohjausryhmä, Lasta Lyömätön Satakunta-hankkeen ohjausryhmä, Vanhustyön kehittämistyöryhmä, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön ohjausryhmä yms. työryhmät työllistivät sosiaalitoimen henkilöstöä. Sosiaaliasiamiehen tehtävät ostetaan Merikratos sosiaalipalvelut OY:lta. Sosiaalipäivystys ostetaan Porin kaupungin hallinnoimalta Satakunnan sosiaalipäivystysyksiköltä. Tavoitteiden toteutuminen (käyttösuunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet) 1. Sote-palvelurakenteen selvittäminen yhteistyössä Satakunnan kuntien kanssa Toteutui: Sote-palvelurakenteiden selvitystyö aloitettiin sekä Porin alueen kuntien että Keski-Satakunnan kuntien kesken. 2. Keski-Satakunnan kuntien sosiaalipalveluiden yhdenmukaistaminen Toteutui osin: Palvelujen eroavuuksia tarkasteltiin ja maksuja yhdenmukaistettiin, mutta pääsääntöisesti sote-uudistusta odoteltaessa ei tehty laajempia muutoksia. 3. Vanhusten palvelurakenteen uudistaminen aloitetaan; Henrikinhovin laajennus, Ilolan toiminnan vähittäinen/ lopettaminen, Vanhusten palveluasumisen hankintatavan selvittäminen Toteutui osin: Henrikinhovin laajennus ei edennyt kuin alueen kaavamuutoksen osalta. Palvelukoti Ilolaa koskeva palvelusopimus irtisanotiin marraskuussa. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelimallin pilotoinnin aloittamisesta alkaen päätös. 4. Kustannustietoisuuden lisääminen Toteutui: Lähiesimiehille annettiin koulutusta kustannusseurannasta. EDUNVALVONTA Hallinnon tulosalueeseen kuuluva edunvalvonta siirtyi valtiolle ja oikeusaputoimistojen tehtäväksi Kokemäen kaupunki myi edunvalvontapalveluja palveluja Porin (Kokemäen osalta) ja Rauman (Köyliön ja Säkylän osalta) oikeusaputoimistoille. Sopimukset Porin ja Rauman oikeusaputoimistojen ovat voimassa alkaen toistaiseksi. Päämiehiä oli Kokemäeltä 67 + erityistehtäviä 3, Köyliöstä 18 ja Säkylästä 23 + erityistehtäviä 5. Lisäksi sijaismääräyksiä oli yhteensä 2. Edunvalvonta- asiakkuuksia yhteensä 119. Vuoden aikana asiakkaissa oli vaihtuvuutta erityisen runsaasti. Kaikkiaan uusia tehtäviä tuli vuoden aikana 21 ja päättyi 22.

5 SOSIAALITYÖ Henkilökunta: sosiaalipalvelupäällikkö sosiaalityöntekijä 3 perhetyöntekijä 2, joista toinen määräaikaisena 1.8. alk. lasten ja nuorten työntekijä 0,5 (koulussa) palvelusihteeri, lastensuojelu palvelusihteeri, etuuskäsittelijä vastaava pajaohjaaja, määräaikainen 1.8. alk. pajaohjaaja yksilövalmentaja Sosiaalipalvelupäällikkö irtisanoutui virastaan Virkaa hoidettiin sen täyttämisen ajan sijaisjärjestelyin. Kaksi sosiaalityöntekijän virkaa on ollut täytettynä vakituisesti, yhtä virkaa on hoidettu määräaikaisena. Sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon ja toimeentulotuen asiakastyö, oppilashuoltotyö sekä yhteistyö useiden eri toimijoiden kanssa. Kolmesta sosiaalityöntekijöistä yksi on nimetty oppilashuollon vastuulliseksi sosiaalityöntekijäksi ja yksi varhaiskasvatuksen vastuulliseksi sosiaalityöntekijäksi. Lapsi- ja perhesosiaalityö Asiakaskohtaista lastensuojelutyötä tekevät pääasiassa sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijä sekä lisäksi koulussa toimiva lasten ja nuorten työntekijä, jonka työajasta 50 % on sosiaalitoimen alaista. Lastensuojelussa työskentelee myös oma palvelusihteeri, jonka työnkuvaan kuuluu laskutuksen ja toimistotöiden lisäksi tilastoinnit. Lastensuojelulaki sisältää mm. määräaikoja lastensuojelutoimenpiteiden aloittamiseen ja loppuun saattamiseen. Kiireellisissä tilanteissa toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ja sosiaalityöntekijän on viimeistään 7 arkipäivän kuluessa lastensuojeluilmoituksen saapumisesta arvioitava, onko lastensuojelutarpeen selvittäminen aloitettava. Selvitys tilanteesta on tehtävä viivytyksettä, viimeistään 3 kuukauden sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta. Selvitys on tehtävä parityönä toisen lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa. Kokemäen sosiaalityössä pidetään säännöllisesti viikoittain lastensuojelun tiimin palavereja, joissa käsitellään uudet lastensuojeluilmoitukset ja sovitaan työnjaosta. Lastensuojeluilmoituksia kirjattiin vuoden aikana 131. Ilmoituksista 72 % koski vuotiaita lapsia. Sosiaalipäivystykseen tuli 42 ilmoitusta, joiden pohjalta kiireellisiä sijoituksia tehtiin viisi. Vuoden aikana huostassa oli 13 lasta, mutta vuoden lopussa heitä oli 10. Laitoshoidossa oli vuoden aikana 9 lasta, joista kertyi yhteensä 1529 hoitopäivää (edellisenä vuonna 2781 laitoshoitopäivää, vähennys 45 %). Lastensuojelussa on palveluiden piirissä perhehoidossa 6 perhettä, laitoshoidossa 5 perhettä, jälkihuollossa 15 perhettä ja avohuollon toimenpiteillä tuettiin 48 perhettä. Perheet jakautuvat kolmen sosiaalityöntekijän kesken siten, että yhdellä työntekijällä on 9 perhettä ja 21 lasta, yhdellä on 32 perhettä ja 56 lasta ja yhdellä on 32 perhettä ja 48 lasta.

6 Lastensuojelua on pyritty järjestämään ensisijaisesti tukemalla perheitä ja nuoria avohuollon tukitoimin yhteistyössä mm. päivähoidon, lastenneuvolan ja perhe- ja päihdeklinikan kanssa ja järjestämällä tarvittaessa perheelle/nuorelle/lapselle tukihenkilö tai tukiperhe. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä perheelle voidaan antaa myös perhetyötä tai kotipalvelua. Kokemäellä lastensuojelun perhetyöntekijöitä oli elokuusta alkaen kaksi. Perhetyön piirissä olevien perheiden lukumäärä kasvoi 29 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tunnuslukuja Vuoden aikana huostassa olleita lapsia Laitoshoidossa lapsia/nuoria vuoden aikana Laitoshoitopäiviä Perhehoidossa lapsia/nuoria vuoden aikana näistä pitkäaikaisessa hoidossa Perhehoidon hoitopäiviä Perhe- ja päihdeklinikkakäynnit - Asiakkaat - Käyntikerrat 108* 1 890** TYKE/käyttöpäivät Perhetyöntekijät työskentelivät vuoden aikana noin 22 perheessä. Toinen, määräaikainen perhetyöntekijä aloitti elokuussa. Lisäksi perhetyöntekijä on työskennellyt perheiden/nuorten asioissa sosiaalityöntekijän työparina. Lastenvalvojan työpanos ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä. Kokemäen osalta oli sopimuksia lapsen huollosta 61 kpl, sopimuksia tapaamisoikeudesta 37 kpl sekä isyyden selvittämistä ja vahvistamista 24 kpl. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta työskentelevä nuorten palveluiden asiantuntijaryhmä kokoontui viisi kertaa ja se toimi ohjausryhmänä eri hankkeille sekä nuorisolain edellyttämänä verkostona. Satakunnan Lastensuojelun kehittämisyksikön asiantuntemusta on hyödynnetty erityisesti lasten sijoituspaikkoja (esim. kiireellinen sijoitus) haettaessa (perhe- ja laitoshoitoon). Kehittämisyksikön kautta toimivat myös ammatilliset vertaisryhmät, joista varsinkin perhetyön vertaisryhmän toiminta on koettu tarpeelliseksi. Perheneuvolapalvelut on ostettu A-klinikkasäätiöltä, Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalta. Asiakkaita oli vuoden aikana yhteensä 229 ja käyntikertoja oli Kuntouttava työtoiminta Asiakkaita oli vuoden aikana 13 henkilöä ja aktivointisuunnitelmia tehtiin yhteensä 19 kpl. Kuntouttava työtoiminta toteutettiin mm. Nuorten työpajalla ja päiväkeskus Kumussa. Toimintapäiviä kertyi Nuorten työpajalla 369, Kumussa 55 ja hallinnossa 12. Nuorten Työpajalla työskentelivät vastaava pajaohjaaja (elokuusta alkaen), pajaohjaaja ja yksilövalmentaja. Vuonna 2012 työpajalla oli yhteensä 8 henkilöä, joista nuoria (alle 29-vuotiaita) oli kaksi. Vuonna 2013 työpajalla oli yhteensä 23 henkilöä, joista neljä oli naisia. Alle 29-vuotiaita oli 17 ja yli 29-vuotiaita oli kuusi henkilöä. Työharjoit-

7 teluun osallistui yksi henkilö, työkokeiluun yksitoista, kuntouttavaan työtoimintaan kymmenen, palkkatuettuun työhön kaksi ja työssäoppimisjaksoon (TOP) osallistui kaksi henkilöä. Työpaja löysi uutta tilaa aivan naapurista ja nuorten itsensä kunnostamina tilat saatiin käyttöön, mikä edisti toiminnan tavoitteiden toteutumista. Etsivä nuorisotyö aloitti Kokemäellä toimintansa syyskuussa 2012 ja tehnyt runsaasti yhteistyötä myös vuonna 2013 sosiaalityön kanssa osallistumalla esimerkiksi lastensuojelun palavereihin ja ohjaamalla toimeentulotuen nuoria asiakkaita eteenpäin. Etsivän nuorisotyön toimipiste on samassa tilassa kuin Kokemäen Nuorisotalo ja Nuorten työpaja. Yhteistyö siten Nuorten työpajaankin on saumatonta. KOTIHOITO KOTIPALVELU Henkilökunta Avopalvelupäällikkö Sosiaaliohjaaja Osastosihteeri 18 hoitajaa 10 kodinhoitajaa Kotiavustaja Osastoapulainen (19.8. alk. siirtynyt Henrikinhovin puolelta kotipalveluiden tulosalueelle, tukipalvelujen tulosyksikköön). Toiminta Kotihoito toimi päivittäin vuoden jokaisena päivänä klo välisenä aikana. Kotihoitoon saatiin yksi uusi vakinainen hoitajan toimi vuoden alussa. Iltatyöhön ja viikonloppuihin lisättiin resursseja, joten iltatyössä toimii neljä työntekijää ja viikonloppuina aamuvuorossa seitsemän työntekijää, joista kolme teki vuoron ja neljä työntekijää teki ja vuoron. Päivystyspuhelimesta vastataan ma - su klo välisenä aikana. Tiimejä kotihoidossa on neljä. Jokaisessa tiimissä on edelleen oma kotiutushoitaja. Hoitoneuvotteluja järjestettiin säännönmukaisesti Kokemäen vuodeosastolla erityisesti uusien asiakkaiden kohdalla. Tiimien välillä aloitettiin työnkiertoa, joka jatkuu edelleen. Yhteistyötä kotisairaanhoidon kanssa lisättiin mm. yhteisillä palavereilla. Kaksi hoitajaa työskenteli 50 % työajalla lastensuojelun perhetyössä. Elokuussa tehtiin muutoksia vakanssien sijoitteluissa eri tulosalueiden välillä. Sosiaaliohjaaja ja uusi vakituinen osastosihteeri siirtyivät 100 % kotipalveluiden tulosalueen alle kuten myös tukipalvelukylvetyksiä ja pyykkipalveluita hoitava osastoapulainen. Talous Kotihoidon talous toteutui hyvin. Kotipalvelun osalta sekä tulot että menot toteutuivat kuten oli suunniteltu ja tukipalveluissa tulot olivat arvioitua hieman suuremmat ja menot arvioitua pienemmät. Koulutus Pegasos-kirjaamiskoulutus Näytteenottokoulutus Voitas-koulutus 9 työntekijää 5 työntekijää 17 työntekijää

8 Muistiperheen matkaa tukien Muistisairaan kohtaaminen Jalkahaavat ja ennaltaehkäisy Rava-koulutus Hoitotyö taidot koulutus Ulkoiluystävä kouluttajakoulutus Haavanhoito koulutus PKV-koulutus Muistioireita aiheuttavat sairaudet Jalkojenhoitaja koulutusohjelmaa 2 työntekijää 3 työntekijää 3 työntekijää 2 työntekijää 12 työntekijää 7 työntekijää 2 työntekijää Asiakkaat Kotihoidon asiakasmäärissä ei enää tapahdu merkittävää kasvua mutta käyntimäärissä kyllä. Tämä kertoo siitä, että kotihoidon asiakkaina on yhä enemmän niitä, jotka tarvitsevat apua päivittäin tai jopa useita kertoja päivässä. TOIMINTA TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 2013 Asiakkaat alle 65-vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. ja yli vammaiskotitaloudet lapsiperheet muut Yhteensä Käyntikerrat Lapsiperheitä oli palvelun piirissä 17, käyntejä oli yhteensä 345. Lisäksi kaupunki osti 20 käyntiä lapsiperheelle yksityiseltä palveluntuottajalta. TUKIPALVELUT Sosiaaliohjaajan työpanoksesta 50 % kohdistui tukipalvelujen järjestämiseen. Sosiaaliohjaaja suoritti hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja kartoitti palvelutarvetta. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehtiin v syntyneille, jotka eivät olleet vanhuspalvelujen, kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelujen piirissä. Lisäksi haastattelulomake lähetettiin vuonna 1937 syntyneille, jotka eivät olleet palvelujen piirissä. Kauvatsan alueen tukipalveluissa tapahtui jonkin verran muutoksia. Lähikaupan loppumisen myötä kauppapalvelu järjestettiin asiakkaille ostopalveluna. Palvelun tuottaa Piken Pakari. Samainen yritys alkoi tuottaa myös Kauvatsan alueelle ateriapalvelun suoraan asiakkaille ja tämä vähensi keskuskeittiön tuottamien aterioiden määrää.

9 asiakkaita tukipalvelun piirissä - heistä alle 65- v v.- täyttäneitä ateriapalvelu, - asiakkaita - aterioita asioimiskuljetukset - asiakkaita + yksilökuljetus - matkoja (yhdensuuntaisia) kylvetyspalvelu - asiakkaita - kylvetyskertoja pyykkipalvelu - asiakkaita - pyykkikertaa TP 2011 TP 2012 TOT turvapuhelin - asiakkaita palveluseteli - asiakkaita - myönnettyjä seteleitä PÄIHDEPALVELUT A-klinikan palveluja on hankittu A-klinikkasäätiön ylläpitämältä Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalta ja Porin A-klinikalta. Laitoskuntoutusta ja katkaisuhoitoa on hankittu Kankaanpään A-kodilta ja Porin katkaisuhoitoasemalta sekä Minneso-Hoidosta, Lapualta. Tunnuslukuja A-klinikka/asiakkaita Asumispalvelu/asiakkaita Asumispalvelut/hoitopäiviä Laitoshoito/asiakkaita Laitoshoito/hoitopäiviä VANHUSTYÖ Vanhustyöhön kuuluu vanhusten palveluasuminen (yksityisiltä palvelukodeilta ostetut palvelut, Palvelukoti Ilolan toiminta ja Henrikinhovin toiminta), vanhainkotihoito ja omaishoidon tuki yli 65-vuotiaiden osalta. Vanhuspalvelupäällikkö on osallistunut ohjausryhmän jäsenenä Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa hankkeeseen (Kaste-hanke) ja osallistunut jatkohankkeen ohjausryhmään. Jatkohanke käynnistyi Kokemäen kaupunki on sitoutunut myös Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan , jonka avulla autetaan

10 toimintakyvyltään heikentyneiden yli 75-vuotiaiden vanhusten toimintakykyä. Vanhuspalvelupäällikkö toimii Kokemäen kuntakoordinaattoreiden ja ohjausryhmän puheenjohtajana. Saatujen testamenttilahjoitusten turvin palkattu fysioterapeutti suuntaa osan työajastaan suoraan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Lisäksi varoista katetaan päivätoimintaa avopalveluissa 2x/vko ja 1x/vko intervallissa. Testamenttivarojen käytöstä on tehty suunnitelma vuosille Omaisille suunnattu, joka toinen vuosi toteutettava omaispalautekysely läheisensä hoivan ja huolenpidon toteutumisesta on toteutettu loka - marraskuussa Henrikinhovissa sekä kaikissa palvelukodeissa, joissa asuu kokemäkeläisiä. Valtakunnallisena tavoitteena on vähentää laitoshoitoa. Vuonna 2011 päätettiin, että Henrikinhovissa luovutaan laitoshoitopaikoista kokonaan alkaen, mikä on ollut mahdollista toteuttaa vain osittain. Kuntokoto muuttui asumispalveluyksiköksi alkaen. Vuoden 2013 aikana ei muutoksia toteutunut. Kokemäen vanhuspalveluista tehtiin palvelutarveselvitys Lähtökohtana selvitykselle on ollut palvelurakenteen siirtäminen kotihoitopainotteiseen suuntaan ja tarve vaikuttaa terveeseen ja hyvinvoivaan vanhuuteen sekä kustannusrakenteeseen. Selvityksen ja palveluiden käyttötietojen pohjalta aloitettiin suunnittelu Keski-Satakunnan terveydenhuollon Kokemäellä olevan vuodeosaston muuttamiseksi lyhytaikaista, tehostettua ja kuntouttavaa palveluasumista tuottavaksi yksiköksi, toteutus vuosina PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI Henkilökunta vanhuspalvelupäällikkö 0,5 sosiaaliohjaaja osastonhoitaja geronomi, uusi toimi 1.2. alk. 3 sairaanhoitajaa 21 lähihoitajaa, 6 osastoapulaista, joista 1 osa-aikaeläke 50 % 0,5 kuntohoitaja fysioterapeutti osastosihteeri laitoshuoltajaa kylvettäjä toimiva osastoapulainen 0,5 talonmies Varahenkilöt sairaanhoitaja 3 lähihoitajaa 3 osastoapulaista Henrikinhovin henkilöstössä tapahtui vuoden aikana merkittäviä muutoksia, joilla nostettiin henkilöstön hoitotyön ammatillisuutta ja mitoitusta vastaamaan paremmin hoitotyön vaativuutta. Henrikinhoviin saatiin geronomin toimi, jollaista Henrikinhovissa ei ole aiemmin ollut. Vanhustyöhön perustettiin myös toinen osastosihteerin toimi, mutta hänen työpanoksensa tehtäviä jaettaessa kohdistuu kotihoitoon. Vastaavan sairaanhoitajan (eläköityminen) toimi muutettiin sairaanhoitajan toimeksi ja osastoapulaisen toimi lähihoitajan toimeksi. Määräaikaisena toiminutta varahenkilöstöä vakinaistettiin

11 yhtensä 5 henkilön osalta. Hoitohenkilöstömitoitus koko Henrikinhovin osalta on ollut 0,6-0,66 hoidettavaa kohden. Lisäksi Henrikinhovissa asukashuoneiden siisteydestä on vastannut laitoshuoltajan sijainen sekä tukipalveluna toteutetun kylvetys- sekä pyykkipalvelun työntekijänä osastoapulainen. Avustavissa tehtävissä on toiminut palkkatuella työllistettyjä 85 % työajalla 5, osastoapulaista ja 1 aputalonmiestä 85 % työajalla vakituisen kiinteistönhoitajan apuna. Palvelukeskus Henrikinhovin lääkehoitosuunnitelma on ajantasainen ja sitä päivitetään tarvittaessa. Lääkkeiden käsittelyä ja kaksoistarkastusta tehdään säännöllisesti jokaisen lääkkeenjaon yhteydessä. Sairaan- ja lähihoitajien lääkehoidon osaamiskokeet järjestetty verkko-opintoina. Osastonhoitajan rooli esimiehenä on kasvanut. Henrikinhovin sairaanhoitajien ja muun henkilökunnan toiminta ja vastuut on tarkennettu. Pegasos-potilastietojärjestelmää on päivitetty säännöllisesti. Työhyvinvointiin panostetiin ja työhyvinvointisuunnitelma laadittiin yhdessä henkilökunnan kanssa. Autonominen työvuorosuunnittelu on käytössä koko talossa. Työhyvinvointiryhmät järjestäytyivät uudelleen. Ne suunnittelevat mm. työkiertoa, työhyvinvointia sekä erilaisia tapoja kehittää toimintaa ja yhteistyötä. Koko Henrikinhovin käyttöaste on ollut korkea Palvelukeskus Henrikinhovi on savuton työpaikka. Savuttomuus pilotti toteutettiin Palotarkastus pidettiin 5/2013. Turvallisuussuunnitelma on päivitetty syksyllä Hoitajakutsujärjestelmä vaihdettiin uuteen joulukuussa 2013 Koulutusten määrää on järjestelmällisesti kasvatettu. Lähihoitajaopintojaan oppisopimuskoulutuksella toteuttivat 3 vakituisessa työsuhteessa olevaa ja 1 määräaikaisessa työsuhteessa olevaa osastoapulaista. Kaikki opiskelevat SataEdussa. Osastoapulaisista 4 aloitti laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittamisen. Kaksi alalle aikovaa opiskelijaa palkattiin kuukauden jaksoissa kesäksi huolehtimaan asukkaiden virkistystoiminnasta ja ulkoiluista. Lisäksi Henrikinhovissa on vuoden aikana suorittanut sairaanhoitajan ja lähihoitajan ammattiopintoihin liittyviä harjoittelujaksoja 15 opiskelijaa henkilöstön ohjauksessa sekä TET-jaksoa suorittava opiskelija. Koulutuksia 2013 Koulutus osallistujamäärä Lääkehoidon osaaminen ja lääkelaskut sairaanhoitajat ja kaikki hoitajat E-resepti verkkokoulutus kaikki hoitajat PKV-lääkekoulutus 5 työntekijää Haavanhoitokoulutus 9 työntekijää IV koulutus 4 sairaanhoitajaa Eväitä saattohoitoon 3 työntekijää Jalkahaavat Iäkkään ja muistisairaan lääkehoito Katetrihoito 3 työntekijää Ravitsemus kuolevan potilaan hoitotyössä Jalkojen hyvä perushoito Jalkahaavat Näytteenotto ja asiakaspalvelu Seniorivoimaa Tasapainoklinikka mallin kehittämisen koulutuspäivä VoiTas kouluttajakoulutus 2 työntekijää

12 Vuoden aikana on järjestetty juhlapyhien teemojen mukaisia tapahtumia. Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös itsenäisyysjuhla asukkaille. Vanhustenviikolla oli seurat, ulkoilupäivä ym. ohjelmaa asukkaille. Seurakunnan edustajat ovat käyneet pitämässä säännöllisesti hartaustilaisuuksia. SPR:n ja invalidien laulajat sekä yksittäinen laulaja ovat viihdyttäneet kuukausittain. Kesäretki tehtiin Poriin, siihen osallistui 12 asukasta. Lokakuussa toteutettiin opiskelijatyönä Voimaa Vanhuuteen -messut, Sataeduareenalla. Jele-ryhmät ovat kokoontuneet maanantaisin ja torstaisin. Vanhuspalvelut ovat järjestäneet myös kaksi asiakasraatia, liikuntaraati ja ikäihmisten asiakasraati. Tiedottamista on tehostettu vanhuspalvelulain vaatimusten mukaan. Palvelukeskus Henrikinhovissa aloitti toimintansa alkaen ikäihmisten neuvontapiste. Yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa suunniteltiin joka talouteen jaettu ikäihmsiten liikuntakalenteri. Palveluasuminen Vanhusten tehostettua palveluasumista tuotettiin Henrikinhovin Kaskukamarin (9 paikkaa) ja Kuntokodon (11 paikkaa) toimintana, Palvelukoti Ilolassa käytössä oli 9 paikkaa. Lisäksi palveluasumista ostettiin yksityisiltä palvelun tuottajilta (Vuollekoti, Jokikoto, Iltatuuli, Jussila, Kuusimäki, Kotiranta, Hopeaharju ja Kuusama-koti). Henrikinhovin intervalliyksikkö Tarinatupa (12 15 paikkaa) tarjosi lyhytaikaista palveluasumista ja se on tukenut vanhusten kotihoitoa tehokkaasti yhteistyössä kotihoidon kanssa. Intervalliyksikön käyttöaste on ollut koko vuoden yli 100 %. Henrikinhovin palveluasumisyksiköissä hoitotyön mitoitus on ollut vähintään 0, 6 työntekijää/ asukas. Vanhainkotihoito Henrikinhovissa on 28 pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa. Palvelukoti Ilolassa on hoivaosaston paikkoja kokemäkeläisten käytössä viisi hoitopaikkaa. Laitospaikkojen käyttöaste on ollut yli 100 % (6 ylipaikoilla). Asukkaat on valittu hoidon tarpeen sekä vanhuksen toimintakyvyn perusteella. Asukasvalinnan on suorittanut vanhuspalvelupäällikkö yhdessä SAS ryhmän kanssa. Vanhainkodin hoitotyön mitoitus on ollut vähintään 0,54 työntekijää/ asukas (mukana osastoapulaiset). Yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki Omaishoidontuki on jaettu alle 65 v. ja yli 65 v. omaishoidontukeen, alkaen alle 63 ja yli 63-vuotiaat. Vanhusten eli yli 65 v. omaishoidontuesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Omaishoidontuen myöntämisen tavoitteena on ollut kotona tapahtuvan hoidon tukeminen ja laitoshoidon sekä tehostetun palveluasumisen tarpeen ehkäisy. Omaishoitajien jaksamista on tuettu lomajärjestelyin sekä antamalla omaishoitajille palveluseteleitä tarvitsemansa avun hankkimista varten. Omaishoidontuen päätökset tehtiin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta ja uusia hakemuksia tuli 8. Tulleista omaishoidontuen hakemuksista neljä hylättiin. Omaishoidontuen saajia oli vuoden aikana 20 eri henkilöä, tuen saajia oli 19. SPR:n Omava-hankkeella tuetaan omaishoitajien jaksamista. Omaishoitajia palveluseteliasiakkaina on ollut 13, kaikille omaishoitajille lähetettiin tieto mahdollisuudesta saada palveluseteleitä. Tukea jonottaville omaishoitajille myönnettiin palveluseteleitä. Omaishoitajille annettiin vuoden aikana 104 palveluseteliä, joista käytettiin lähes kaikki.

13 TUNNUSLUKUJA hoitopv LAITOSHOITO netto /pv Henrikinhovi Piilopirtti, Lystiluhti, Kuntokoto asti - asukkaita hoitopäiviä vuoden aik. Palvelukoti Ilolan hoivaosasto - asukkaita hoitopäiviä Asukkaita yht. Hoitopäiviä yhteensä PALVELUASUMINEN Henrikinhovi Kaskukamari ja Kuntokoto - asukkaita palveluasumispäiviä Tarinatupa - lyhytaik. asukkaita palveluasumispäiviä Ostopalvelut yksityisiltä - asukkaita hoitopäiviä Palvelukoti Ilola - asukkaita palveluasumispäiviä Asukkaita palveluasumisen piirissä yht. Palveluasumishoitopäiviä yht. Laitos- ja palv.asuminen yht. asukkaita hoito- ja palveluasumispäiviä , , , , , , , KEHITYSVAMMAHUOLTO Henkilökunta Kehitysvammahuollon henkilökuntaa on yhteensä 9 vakituista; Erityispalvelupäällikkö 4 kehitysvammaistenhoitajaa työtoiminnan ohjaaja päivätoiminnan ohjaaja askartelunohjaaja asumisohjaaja 1 palkkatuella palkattu työntekijä Kirsikkakodissa (97,30h/ 3 vko) oppisopimusopiskelija Kirsikkakodissa. Henkilökunnasta kaksi kehitysvammaisten hoitajaa suorittaa kehitysvamma-alan ammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Koulutus päättyy Henkilökunnan koulutuspäiviä oli vuonna 2013 yhteensä 38 päivää. Henkilökunta on osallistunut mm. ensiapu-, toimintakykymittari-, uhkaavan tilanteen hallinta-, taulukkolaskenta-, kulttuurikuntouttajat täydennyskoulutuksiin sekä kehitysvammahuollon ammattitutkintokoulutukseen. Osa koulutuksista on kaupungin kustantamia, mutta henkilökunta on myös itse aktiivisesti hakeutunut koulutuksiin.

14 Vuonna 2013 oli 245 sairaslomapäivää ja palkattomia 169 päivää. Työtoiminta Työtoiminnassa on ollut v.2013 asiakkaita 22 henkilöä, joista osittain avotyössä on 4 henkilöä. Työtoiminnassa on oman tuotannon lisäksi mm. keittiö- siivous- ja ulkotöitä. Lisäksi muutamalle yritykselle tehdään pieniä alihankintatöitä. Työtoiminnan tiloissa ei ole ollut mahdollista tehdä sahaustyötä. Sahalle ei ole yrityksistä huolimatta löytynyt tilaa, jossa sen äänekäs käyttö ei häiritsisi muita työssäkävijöitä. Toimintakeskus Hovipajan tilat ovat ahtaat ja toiminnan monipuolistaminen mm. miesten töillä ei ole mahdollista. Talvisin toimintatilat ovat liian kylmät ja vetoiset. Uusia tiloja etsitään aktiivisesti. Työ- ja päivätoiminnan toimintaa v «ulkoilupäivä «piknik-risteily «Tampereen matka «Konserttimatka «Aittakarin leiripäivä/ Kokemäen seurakunta «hengellisiä tuokioita/ Johanna Salmi, Heikki Mäkelä «myyjäiset «joulujuhla Pitkäjärvellä Työtoimintaa on ostettu Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta neljälle. Tukena Oy:ltä ja yksityiseltä palvelutuottajalta on ostettu työtoimintaa kolmelle. Päivätoiminta Päivätoiminta toimii työtoiminnan kanssa yhteisissä tiloissa vanhalla yhteiskoululla. Päivätoimintaa on viitenä päivänä viikossa ja toiminnasta vastaa päivätoiminnan ohjaaja. Päivätoimintaan on osallistunut 9 asiakasta. Jokaiselle asiakkaalle on laadittu omat tavoitteet. Tärkeää on, että jokainen ottaa osaa toimintaan omien kykyjensä mukaan. Päivätoiminnassa käy kaksi asiakasta, joilla on henkilökohtainen avustaja. Päivätoiminnan tilat ovat ahtaat ja hyvin tarpeellinen erillinen rauhoittumistila puuttuu kokonaan. Tilanteiden mukaan joudumme lähettämään asiakkaan kotiin turvataksemme hänen ja muiden asiakkaiden turvallisuuden. Lisäksi toimintakeskus Hovipajassa käy aamu- ja iltapäivähoidossa koululaisia. Päivätoiminnassa järjestetään erilaisia pienempiä tapahtumia kuukausittain esim. levyraati, levytanssit, muotinäytös, lauluhetkiä. Näihin tapahtumiin osallistuvat myös työtoiminnan asiakkaat. Päivätoimintaa ostettiin yhdelle henkilölle Tukena Oy:ltä neljänä päivänä viikossa. Päivätoimintapäivän hinta on 59,90 /pv (ei sisällä kuljetusta). Päivätoimintaa ostettiin yhdelle asiakkaalle muilta kunnilta ja päivätoimintapäivän hinta on 81 (sisältää kuljetuksen) Kirsikkakoti Kirsikkakodissa on 8 hoitopaikkaa. Vakituisia asukkaita on 7 ja yksi huone on tilapäiskäytössä. Kirsikkakodin asukkaiden keski-ikä on n. 60 vuotta. Kirsikkakodin asukkaista kaikki ovat jollakin tavalla autettavia (syötettäviä, vaipotettavia yms.) Yksi asukas on täysin autettava ja hänet hoidetaan pääsääntöisesti sängyssä. Muutamien asukkaiden pesutilanteissa on välttämättä oltava vähintään kaksi

15 hoitajaa, jotta asukkaan turvallisuus voidaan taata. Muutamalla asukkaalla on lisäksi dementiaa, joka tuo erilaisia haasteita tehtävään työhön. Kirsikkakodin asukkaat ovat osallistuneet päivätoimintaan säännöllisesti keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisäksi he ovat osallistuneet työ- ja päivätoiminnan järjestämiin yhteisiin tapahtumiin. Kirsikkakodin väki on järjestänyt omia pienempiä kesäretkiä lähiympäristöön, omaisten illan ja ostosretkiä. Asumispalvelut Kokemäellä kehitysvammaisia on 71. Heistä asumispalvelujen piirissä 29, kotona vanhempien kanssa asuvia on 21, itsenäisesti ja tuetusti asuvia 13, laitoshoidossa 6 ja perhehoidossa 2. Kaupungin omassa asumisyksikössä Kirsikkakodissa on ollut 6-7 vakituista asukasta sekä tilapäisasukkaita 3 asiakasta. Asumispalveluja on ostettu Ryhmäkoti Hermannista, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Hopeanuolesta ja Tyllintuvasta (8), Lappikodista (1) sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden autetuista asuntoloista (10) ja ohjatussa asuntolassa asuu 2 Tilapäishoitoa on ostettu sosiaalipalveluilta sekä yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi tilapäishoitoa on ostettu sosiaalipalveluiden ryhmämuotoisesta viikonlopputoiminnasta (Kamu-Tupa) yhteensä 81 vuorokautta. Kamu- tuvan päivähinta on , jos asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja. Laitoshoito Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta ostettiin laitoshoitoa 6 vakituiselle sekä yhdelle tilapäisesti. Tilapäishoidon vuorokausihinta on ollut Laitoshoito toteutui suunnitellusti eikä mitään yllättäviä sijoituksia tullut. Laitoksesta yksi asukas siirtyi asumispalveluyksikköön. Perhehoito Vakituisia perhehoitajia on 1. Sosiaalipalveluiden perhehoitoon siirtyi yksi asukas syyskuusta 2012 alkaen vakituisesti ja yhdelle ostetaan tilapäistä perhehoitoa. Muu toiminta Kokemäen kehitysvammahuolto järjestää lisäksi asumisohjausta itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Asumisohjausta on 5 päivää viikossa. Asiakkaita palvelun piirissä on ollut 10 itsenäisesti asuvaa kehitysvammaista. Jokaiselle palvelun piirissä olevalle on tehty omat tavoitteet, joiden toteutumista on seurattu. Vuonna 2013 ohjauskäyntejä oli 678. Tukihenkilöitä on ollut kolme. Tukihenkilöillä on käyntejä 2-3 kertaa kuukaudessa tai 1-2 kertaa viikossa tarpeesta riippuen. Vuonna 2013 oli n. 100 käyntiä.

16 Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollon piirissä 71 henkilöä. Toiminta tot 2011 tot 2012 tot 2013 asiak. suorit asiakkaat suoritteet asiakkaat suoritteet oma toiminta - päivätoiminta työtoiminta/avotyö autettu asuminen (Kirsikkakoti) perhehoito asumisenohjaus tukiasunnot 2 ehp:n palvelut laitoshoito autettu asuminen ohjattu asuminen perhehoito työtoiminta avohuolto/erityispalv.ostot (puhelinkonsult. Psykologi lääkäri, moniammatillinen suunn.) yksityiset palveluntuottajat Hermanni/ tilapäinen Tyllintupa Hopeanuoli Lappikoti päivätoiminta Työtoiminta Kunnilta ostetut palvelut Työtoiminta TOIMEENTULOTURVA Aikuissosiaalityöhön, johon organisaatiorakenteen mukana toimeentuloturva on siirtynyt, kohdistui sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden ja toimistosihteerin työpanokset. Toimeentulotuen myöntämisestä päättävät sosiaalityöntekijät ja toimistosihteeri/etuuskäsittelijä. Toimeentulotuki jakautuu sisällöllisesti perustoimeentulotukeen, täydentävään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Kokemäen työttömien kokonaismäärästä (noin 400 henkilöä) oli joulukuussa pitkäaikaistyöttömiä 79. Tammikuun 2013 pitkäaikaistyöttömyyslistalla olleista, 65 henkilöstä, 43 henkilöä oli edelleen samalla listalla joulukuussa Kiireellisessä tilanteessa toimeentulotukipäätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muu kuin kiireellinen toimeentulotukiasia on otettava käsittelyyn ja päätös asiassa tehtävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Lain mukaiseen käsittelyaikaan on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta päästy. Käsittelyaika on (muilla kuin uusilla asiakkailla) vuoden aikana noin 3 arkipäivää, vaihdellen kahdesta arkipäivästä neljään ar-

17 kipäivään. Toimeentulotukeen on asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Kokemäen sosiaalitoimistossa kokoontuu viikoittain tiimi, joka pohtii toimeentulotuen vaikeita ratkaisuja ja mahdollisen harkinnanvaraisen toimeentulotuen käyttöä tapauskohtaisesti. Vuonna 2013 toimeentulotukihakemusten määrä oli yhteensä 2742 (etuuskäsittelijän päätöksiä niistä selkeästi yli puolet 1542, sosiaalityöntekijöillä (3) jokaisella reilusti yli 300 päätöstä). Toimeentulotuki/ruokakuntia Toimeentulotuen saajia yhteensä, josta perustoimeentulotuen saajia täydentävän toimeentulotuen saajia Muu toimeentulotuki - ehkäisevän toimeentulotuen saajia

KOKEMÄEN PERUSTURVAOSASTON TOIMINTAKERTOMUS

KOKEMÄEN PERUSTURVAOSASTON TOIMINTAKERTOMUS KOKEMÄEN PERUSTURVAOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 204 2 Ptlk.3.205 3 PERUSTURVAOSASTO Perusturvaosaston organisaatiota uudistettiin jo vuonna 203 ja..204 myös talousrakenne muutettiin vastaamaan organisaatiota.

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 Perusturvalautakunta PERUSTURVAOSASTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 Terveystoimi Perusterveydenhoito 212-216 Kansanterveyslain edellyttämä tarpeelliseksi katsottu perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä 49.388.

Perusturvaosaston käyttömenot ovat 61 % ja nettomenot 64 % kaupungin käyttö- ja nettomenoista. Kaupungin käyttömenot ovat yhteensä 49.388. 1 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Koska talouden tilikarttaa uudistettiin 1.1.2014 talouslukujen vertailtavuus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

2016 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2016 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi sosiaalilautakunta 8.10.2015 76 2016 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

kehityskeskustelut Asiakkaan tukeminen ensisijaisten etuuksien ja palveluiden hakemisessa

kehityskeskustelut Asiakkaan tukeminen ensisijaisten etuuksien ja palveluiden hakemisessa 4.2 Perusturvatoimi SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan omatoimisen, itsenäisen elämänhallinnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 1.6.2017 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011 Sosiaalipalvelujen organisaatio 1.5.2011 SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammahuolto Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Palvelukodit ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. 1 2015 Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Säkylän ja Köyliön kuntaliitoksen sote-työryhmän suunnitelma

Säkylän ja Köyliön kuntaliitoksen sote-työryhmän suunnitelma Säkylän ja Köyliön kuntaliitoksen sote-työryhmän suunnitelma Sisällysluettelo Johdanto...2 Vanhustenhuolto...2 Sosiaalityö...4 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto...5 Terveydenhuolto...6 Hallinto...6

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

PALVELUTUOTELUETTELO 2011

PALVELUTUOTELUETTELO 2011 PALVELUTARJOUS 2011 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 SOSIAALIPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Tuet, avustukset, ostopalvelut Tuet, avustukset Ostopalvelut 1 310 000 Aikuis- ja perhesosiaalityö Suoritteet

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot