Maaningan kunta TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaningan kunta TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 Maaningan kunta TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus... 2 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernirahoituslaskelma Konserniyhteisöt Tilinpäätöksen liitetiedot Toteutumisvertailut Toteutumisvertailu käyttötalous tulosalueittain Toteutumisvertailu investoinnit hankkeittain Laskennallisesti eriytetty vesihuolto Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tositelajit Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastajan tarkastusmerkintä

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista asioista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Terveydenhoito Maaseututoimi Ruokahuolto Sosiaalilautakunta Toimeentuloturva Sosiaalipalvelut Sivistyslautakunta Peruskoulutus Aikuiskoulutus Kulttuuritoimi Vapaa-aikatoimi Varhaiskasvatus Ympäristölautakunta Tekninen toimi Ympäristötoimi Vesihuoltolaitos Kaikki toimielimet yhteensä Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Talouden tunnusluvut Tavoitteiden toteutuminen... 55

5 3 TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Toimintaympäristön muutokset Vuosi 2014 oli useiden edellisvuosien tapaan kuntasektorilla valtakunnallisesti merkittävien linjausten ja päätösten vuosi. Valtioneuvoston hallitusohjelman mukainen hanke Suomen kuntarakenteen uudistamiseksi toteutui lopulta kuntien näkökulmasta tarkasteltuna alkuperäisiä lähtökohtia lievemmässä muodossa. Edellisvuonna voimaan tulleen kuntarakennelain perusteella tehtiin maassa lukuisia kuntaliitosselvityksiä ja selvitysten tekoa jatkettiin vuoden 2014 puolella. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, kuinka moni kuntaliitosselvitys tulee johtamaan kuntaliitokseen. Kuntaliitosselvityksiin osallistuneista kunnissa useissa on voimakas tahto kunnan itsenäisyyden säilyttämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä on selvitetty edellisvuonna peruspalveluministerin sekä sosiaali- ja terveysministerin asettaman selvitysryhmän toimesta. Työryhmän sote-alueista ja erityisvastuualueista antaman selvityksen pohjalta on ryhdytty lainsäädäntövalmisteluun. Valmisteltu lakipaketti kuitenkin kaatui Eduskunnan käsittelyssä ja lainsäädännöstä päättäminen jää vaalien jälkeiselle uudelle Eduskunnalle. Näiden toimenpiteiden ja ratkaisujen pohjalta muodostettavien sosiaali- ja terveysalueiden palveluiden tuottamisen käytännön tason organisointi on vielä avoinna. Organisoinnin mahdolliset välilliset vaikutukset Suomen tulevaan kuntarakenteeseen ovat vielä epäselvät. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää on uudistettu valtioneuvoston huhtikuussa 2014 tekemän päätöksen pohjalta. Uudistuksen lähtökohtana oli yksinkertaistaa ja selkeyttää kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää. Uudistuksessa laskentakriteereitä on vähennetty ja päällekkäisyyksiä on poistettu. Valtionosuudet määräytyvät jatkossakin pitkälti kunnan ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Kriteerien päivittämisen ja uudistamisen vuoksi valtionosuuden määrään tulee kuitenkin kuntakohtaisia muutoksia porrastetusti siirtymäajan kuluessa vanhaan järjestelmään verrattuna. Uudet valtionosuuden määräytymisperusteet tulevat voimaan vuoden 2015 alusta. Maaningan kunnanvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2012 Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen. Sopimuksen mukaan Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin Maaningan kunnanvaltuuston päätökseen haettiin kunnallisvalituksella muutosta. Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi syksyllä 2013 valituksen ja hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen. Valtioneuvosto antoi marraskuussa 2014 esityksensä uudeksi kuntalaiksi. Sitä ennen lakiluonnos on käynyt lausuntokierroksella, jonka perusteella valtiovarainministeriö täydensi ja muutti sen sisältöä. Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluna. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 aikana. Kuopion kaupunki on tuottanut vuoden 2013 alusta alkaen kuntien välisen kaksivuotisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaninkalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toinen tuottamisvuosi toteutui hyvin. Kunnan toiminta Kunnan toiminnassa näkyi koko vuoden ajan valmistautuminen tapahtuvaan kuntaliitokseen Kuopion kaupungin kanssa. Tämä asia vaati etenkin kunnan hallinnon henkilöstöltä paljon venymiskykyä. Valmisteluprosessia toteutettiin kaiken muun toiminnan ohessa ja loppuvuotta kohti yhä ohenevin hallinnon henkilöstöresurssein. Sinänsä kuntaliitosvalmistelu eteni hyvin aikataulussaan ja kaikki asiaan liittyvät olennaiset asiakokonaisuudet saatiin vuoden aikana hoidettua. Maaningan kunnanvaltuuston joulukuussa 2011 hyväksymää kuntalain 65 :n mukaista toimenpideohjelmaa talouden tasapainottamiseksi ja taseeseen kertyneen alijäämään kattamiseksi toteutettiin koko vuoden 2014 ajan. Toimenpideohjelman sisältämät eri hallintokunnilta edellytetyt säästötoimet sisältyivät vuoden 2014 talousarvioon ja ovat siten vaikuttaneet täysimääräisesti koko vuoden ajan, pois lukien valtuuston toimenpideohjelmaan myöhemmin tekemät rajaukset. Toimenpideohjelmaan sisältyvät kertaluonteiset toimenpiteet on toteutettu pääsääntöisesti jo ennen vuotta 2014.

6 Keskisaaren uuden asuntoalueen yleiskaavoitus- sekä asemakaavan laajennuskaavoitusprosessit etenivät suunnitellusti siten, että alueen yleiskaava valmistui kesällä 2014 ja asemakaavan laajennus valmistui syksyllä Yleiskaavassa osoitettiin yksityisomistuksissa oleville alueille asuinrakennuspaikkoja ja asemakaava rajattiin kunnan omistamille maa-alueille, johon asuinrakennustontteja kaavoitettiin lähes 30 kpl. Yleiskaava on lainvoimainen, mutta asemakaavan laajennuksesta on kahden yksityishenkilön tekemä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Luonnonvarakeskuksen (entinen MTT) Maaningan Halolan tutkimuspihaton edellisvuonna uusitun kattorakenteen kustannusten maksuvelvollisuuskiista eteni alkuperäisen investoinnin toteuttaneen rakennusliikkeen kanssa hovioikeusvaiheeseen. Kunnan näkemyksen mukaan kyseessä oli lopputarkastuksessa havaittujen ja asiallisesti reklamoitujen vaurioiden korjaaminen. Tutkimuspihaton suunnittelusta vastannut suunnittelutoimisto on myöntänyt suunnitteluvirheen ja kunta on tehnyt suunnittelutoimiston kanssa sovintosopimuksen. Suunnittelutoimiston vahingonkorvausvastuu rajoittui suunnittelukustannusten määrään. Sovintosopimuksen mukainen korvaussumma on maksettu kunnalle jo alkuvuodesta Koska korjaamisesta ja korjauskustannuksista käydyt neuvottelut rakennusliikkeen kanssa eivät johtaneet tulokseen, Maaningan kunta päätti nostaa vahingonkorvauskanteen rakennusliikettä vastaan. Pohjois-Savon käräjäoikeus hyväksyi osittain kunnan ajaman kanteen joulukuussa Sekä kunta kantajana että rakennusliike vastaajana valittivat käräjäoikeuden tuomiosta Itä-Suomen hovioikeuteen. Itä-Suomen hovioikeus antoi tuomionsa riidasta joulukuussa Hovioikeus hyväksyi tuomiossaan kunnan vaatimukset myös euromääräisesti kaikilta osin. Rakennusliike on maksanut kunnalle hovioikeuden tuomion mukaisen korvauksen korkoineen. Rakennusliike on kuitenkin hakenut valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta, joten hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Kuopion seudullisen hankintatoimen (Halo-yhteisöt) ja TeliaSonera Oyj:n välinen riita telepalvelusopimuksen purkamisesta oli vuonna 2014 käräjäoikeuskäsittelyssä. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi TeliaSonera Oyj:n maksamaan korvauksia Halo-yhteisön jäsenille. TeliaSonera Oyj on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta Itä-Suomen hovioikeuteen, joten käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Kunnan investoinnit vuonna 2014 kohdistuivat niin lukumäärältään kuin euromääräisesti mitattuna pääosin kunnan omistamien kiinteistöjen peruskorjauksiin. Euromääräisesti suurin korjauskohde oli terveysaseman remontin loppuunsaattaminen. Myös useisiin muihin kunnan omistamiin kiinteistöihin tehtiin sisäilmakorjauksia. Vuoden aikana myös modernisoitiin tori vastaaman tämän hetken käyttövaatimuksia ja kirkonkylän tiestöä peruskorjattiin. Kunta teki myös useita vesihuoltoinvestointeja. Suunnittelukohteina merkittävimmät olivat urheilu- ja nuorisotalon peruskorjauksen suunnittelun käynnistäminen sekä Käärmelahden uuden koulun suunnittelu. Kunnan talous Kunnan talous heikkeni vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Kunnan taloutta useana peräkkäisenä vuotena kiristäviä seikkoja olivat valtionosuuksien leikkaus sekä erikoissairaanhoidon kustannusten voimakas kasvu. Maaningan kunnan valtionosuudet laskivat edellisvuodesta 0,2 % eli noin euroa. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edellisvuodesta 7,1 % eli noin euroa. Kunnan verotulot laskivat edellisvuodesta 4,8 % eli lähes euroa. Verotulojen alenemisen keskeisenä tekijänä oli kunnallisverotuottojen aleneminen 6,9 % eli yli euroa, jota kiinteistöverotuottojen ja yhteisöverotuottojen nousu eivät riittäneet kompensoimaan. Rahoitustuotot olivat euroa ja rahoitustuottojen merkittävin yksittäinen tuloerä kunnan tilinpäätöksessä oli Savon Energiaholding Oy:n maksama osinko. Kunnan rahoitustuotot olivat noin euroa rahoituskuluja suuremmat. Kunnan toimintakate nousi edellisvuodesta 11,2 % eli yli euroa. Kunnan vuosikate vuonna 2014 oli euroa, kun se edellisvuonna oli euroa. Vuosikate kattoi lainanlyhennykset ja poistot ainoastaan osittain, joten kunnanhallituksen tavoite talouden pitämiseksi tasapainossa ei näiltä osin kokonaan toteutunut. Vuoden 2014 tulos heikkeni selvästi edellisvuodesta ja oli alijäämäinen lähes euroa. Kunnan käyttötalouden tasapainossa pitäminen olisi edellyttänyt talouden tasapainottamisen toimenpideohjelman toteuttamista kaikilta osin tai muiden uusien tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista. Kunnan vuoden 2014 avaavassa taseessa on kumulatiivista ylijäämää edellisiltä tilikausilta yli 1,6 miljoonaa euroa, joten tilikauden alijäämän kattamisen jälkeenkin ylijäämää jää yhdisteltäväksi Kuopion kaupungin seuraavan vuoden avaavaan taseeseen yli miljoona euroa. Näin ollen kuntalain 65,3 :n vaatimus kunnan alijäämien kattamisvelvollisuudesta on toteutunut. 4

7 Kunnan lainakanta laski edellisvuodesta ollen euroa asukasta kohti, kun se edellisvuonna oli euroa asukasta kohti. Esitän lämpimät kiitokseni Maaningan kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille työntäyteisestä, mutta toimintaympäristön haasteet huomioon ottaen tuloksekkaasta vuodesta Näihin sanoihin päätän Maaningan kunnan viimeisen tilinpäätöksen kunnanjohtajan katsauksen. Timo Kiviluoma kunnanjohtaja 5

8 6 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Nimi Ammatti Lähiosoite Postitoimipaikka Puh. Puolue Kunnanvaltuusto Parviainen Marjatta, pj emäntä Tervarannantie Kinnulanlahti KESK Häiväläinen Jorma, I vpj maanviljelijä Metsäharjuntie Kinnulanlahti KESK Blom Aarne, II vpj talouspäällikkö Keskustie Maaninka SIT Blom Ville opiskelija Keskustie Maaninka KESK Haapalainen Raimo maatalousyrittäjä Käänninniementie Ahkionlahti KESK Jaakkola Hanna maatalousyrittäjä Haatalantie Tuovilanlahti KESK Kaunisaho Jorma maanviljelijä Murtomäentie Käärmelahti PS Kukkonen Minna ymp. tekn. insinööri Vehkalantie 18 A Maaninka KESK Kuosmanen Jari autonkuljettaja Kotikalliontie Kinnulanlahti PS Manninen Esa kiinteistönhoitaja Alapitkäntie 520 as Kinnulanlahti SIT Mensonen Heikki tilitoimistoyrittäjä Ruissuontie Tuovilanlahti KESK Pietarinen Eija suntio Tavinsalmentie Tavinsalmi SDP Punkki Pia agrologi Lapinjärventie Kinnulanlahti PS Pylkkönen Antti yrittäjä, tj Hallitie Hamula KESK Pääkkönen Auli palveluesimies Liesjoentie Kurolanlahti KESK Rantonen Saana sairaanhoitaja Pistekankaantie Käärmelahti SDP Rekonen Merja yrittäjä, sairaanhoitaja Virranniementie Käärmelahti KOK Siidorow Aki maanviljelijä Iisalmentie Ahkionlahti KESK Solehmainen Matti vanh. konstaapeli Keskustie Maaninka SDP Tolonen Pauli yrittäjä Ahvensaarentie Haatala KESK Tähtinen Aila KM, erit. luokanopettaja Tervehaudantie Käärmelahti KESK Kunnanhallitus Mensonen Heikki, pj tilitoimistoyrittäjä Ruissuontie Tuovilanlahti KESK Punkki Pia, I vpj agrologi Lapinjärventie Kinnulanlahti PS Pääkkönen Auli, II vpj perheneuv. esimies Liesjoentie Kurolanlahti KESK Eskelinen Jaana toimistosihteeri Pistekankaantie 157B Käärmelahti KESK Rantonen Saana sairaanhoitaja Pistekankaantie Käärmelahti SDP Siidorow Aki maanviljelijä Iisalmentie Ahkionlahti KESK Tolonen Pauli yrittäjä Ahvensaarentie Haatala KESK Esittelijät Kiviluoma Timo kunnanjohtaja Ranto Mauno 1 hallintojohtaja saakka Tilivelvolliset viranhaltijat Kiviluoma Timo kunnanjohtaja Ranto Mauno 1 hallintojohtaja Jestoi Mirja lomatoimenjohtaja saakka Sivistyslautakunta Paldanius Jussi, pj maatalousyrittäjä Rantatie Maaninka KESK Saarinen Irma, vpj fysioterapeutti Norontie Käärmelahti SDP Blom Ville opiskelija Keskustie Maaninka KESK Haapalainen Raimo maatalousyrittäjä Käänninniementie Ahkionlahti KESK Heikura Kati tekninen harjoittelija Kiviharjuntie Käärmelahti PS Rekonen Merja sairaanhoitaja Virranniementie Käärmelahti KOK Tähtinen Aila KM, erit. luokanopettaja Tervehaudantie Käärmelahti KESK Tilivelvolliset viranhaltijat Loponen Kari sivistystoimenjohtaja, rehtori

9 Nimi Ammatti Lähiosoite Postitoimipaikka Puh. Puolue Keskusvaalilautakunta Hirsaho Markku, pj rahoituspäällikkö Iisalmentie Ahkionlahti KESK Kuosmanen Tuula, vpj yrittäjä Kalliotie Käärmelahti PS Asikainen Mervi pankkitoimihenkilö Rantatie Maaninka KOK Manninen Esa kiinteistönhoitaja Alapitkäntie 520 as Kinnulanlahti SIT Martikainen Marja-Leena talousjohtaja Onkivedentie 52B Maaninka SDP Tarkastuslautakunta Solehmainen Matti, pj vanh. konstaapeli Keskustie Maaninka SDP Kuosmanen Jari, vpj autonkuljettaja Kotikalliontie Kinnulanlahti PS Antila Katri merkonomi Pihlajatie Maaninka KESK Tikkanen Eevaliisa pankkitoimihenkilö Pihtisalmentie 6 A Maaninka KESK Väänänen Seppo maanviljelijä Jynkänniementie Ahkionlahti KESK Ympäristölautakunta Häiväläinen Jorma, pj maanviljelijä Metsäharjuntie Kinnulanlahti KESK Pylkkönen Antti, vpj yrittäjä, tj Hallitie Hamula KESK Huttunen Marko vartija Teeripellontie Käärmelahti PS Jaakkola Hanna maatalousyrittäjä Haatalantie Tuovilanlahti KESK Kukkonen Minna ymp. tekn. insinööri Vehkalantie 18 A Maaninka KESK Pietarinen Eija suntio Tavinsalmentie Tavinsalmi SDP Virkkunen Matti rinnetyöntekijä Iisalmentie Ahkionlahti KESK Tilivelvolliset viranhaltijat Pelkonen Juho tekninen johtaja

10 8 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli joulukuussa 0,5 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,0 prosenttia. Vuoden 2014 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten vuokrankorotukset ja tupakkatuotteiden vähittäishintojen sekä kerrostalojen kunnossapitopalvelujen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi joulukuussa eniten polttonesteiden, viihde-elektroniikan ja käytettyjen autojen halpeneminen. Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia, mikä johtui lähinnä polttonesteiden halpenemisesta. Bruttokansantuotteen volyymi pieneni 0,1 prosenttia vuonna Suurimmat arvonlisäyksen pudottajat vuoden 2014 aikana olivat elektroniikkateollisuus, rakentaminen sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäystä kasvattivat vuonna 2014 eniten informaatio ja viestintä -toimialan palvelut. Viennin volyymi pieneni 0,4 prosenttia tuonnin volyymin vähentyessä 1,4 prosenttia. Yksityinen kulutus väheni 0,2 prosenttia ja julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia. Investointien volyymi väheni 5,1 prosenttia ja erityisesti asuinrakennusinvestoinnit ja toimitilarakentaminen supistuivat: niiden volyymi pienentyi 9,8 prosenttia. Yritysten yrittäjätulo lisääntyi 10,0 prosenttia, koska ulkomaisten sijoitusten arvioitiin tuottaneen aiempaa paremmin ja korkomenot vähenivät. Yrittäjätulo ottaa huomioon myös omaisuustulot ja maksetut korot ja se vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 17 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna yhteisöveron alentamisen vuoksi ja osinkoja 5 prosenttia enemmän. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan vähenivät viime vuonna 6,0 prosenttia. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli 6,2 miljardia euroa ylijäämäinen. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 7,0 miljardia euroa alijäämäinen. EU:n kasvuja vakaussopimuksen mukainen alijäämä oli 3,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisyhteisöjen velka kasvoi viime vuonna yli 121 miljardiin euroon. Suhteessa bruttokansantuotteeseen se oli 59,3 prosenttia. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi vuonna 2014 nimellisesti 0,4 prosenttia, mutta aleni reaalisesti 1,1 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi nimellisesti 0,7 prosenttia, mutta väheni reaalisesti 0,7 prosenttia. Oikaistu tulo sisältää myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Kotitalouksien saama palkkasumma kasvoi 0,6 prosentin ja sosiaalietuudet 4,5 prosenttia. Palkkasumma kasvoi ansiotason nousun takia, koska työllisyys heikkeni. Sosiaalietuuksia kasvatti muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvu. Kotitalouksien omaisuus- ja yrittäjätulot vähenivät 0,9 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 prosenttia ja jäivät pienemmiksi kuin käytettävissä oleva tulo. Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli vuonna 2014 positiivinen, 0,8 prosenttia. Kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden 2014 lopussa 122 prosenttia eli se kasvoi 3,5 prosenttiyksikköä vuoden aikana. Alueen taloudellinen kehitys Maaningan työttömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 11,8 % (10,0 %) ja työttömien määrä oli 200 (169) henkilöä, mistä yli vuoden työttömänä olleita oli 51 (38) henkilöä. Kuopion seutukunnan työttömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 13,3 % (11,9 %). Kuopion työttömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 13,9 % (12,5 %). Siilinjärven työttömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 10,5 % (9,1 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 15 kunnassa. Korkeimmat työttömien osuudet työvoimasta olivat Kaavilla 18,9 % ja Sonkajärvellä 18,7 %. Matalimmat työttömyysasteet olivat Siilinjärvellä 10,5 %, Keiteleellä 11,2 % ja Maaningalla 11,8 %. Iisalmen työttömyysaste oli 17,0 %. Seutukunnittain tarkasteltuna alhaisin työttömyysaste oli Kuopion seutukunnassa 13,3 %. Pohjois-Savon väkiluku jatkoi kasvamistaan vuonna Pohjois-Savon väestön kokonaismuutos oli kasvua 108 henkilöä. Kaikissa Pohjois-Savon seutukunnissa paitsi Kuopion seutukunnassa väestömäärä laski. Kuopion seutukunnassa väestömäärä kasvoi henkilöä. Kuopion seutukunnan väestömäärä kasvoi Kuopion ja Siilinjärven kunnissa. Maaningan kunnassa väestömäärä laski 19 henkilöä.

11 Aluebarometrin mukaan Pohjois-Savon kehitysnäkymät ovat heikentyneet muiden maakuntien tavoin vuoden 2014 aikana. Näkymien heikentymiseen ovat vaikuttaneet pienemmät verotulo-odotukset ja heikot työllisyysodotukset. Suurin osa alueen kunnista ennakoi tilinpäätöstensä yli- tai alijäämien heikentyvän seuraavan 2-3 vuoden aikana. Myös verotulojen ja valtionosuuksien määrän ennakoidaan kiristyvän maakunnassa. Aluetalouskatsauksen mukaan vuoden 2014 työllisyys kehittyi myönteisesti työttömyyden noususta huolimatta. Kokonaisuudessaan Pohjois-Savon työttömyyden kehitys on ollut alkuvuonna 2014 edelleen valtakunnan keskiarvoa parempaa. Pohjois-Savon positiivisempaan työttömyyskehitykseen on vaikuttanut mm. suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen. Pohjois-Savon työllisyysaste on noussut vuodesta 2009 peräti 4,9 prosenttiyksikköä. ETLAn viimeisimmän alueellisen ennusteen mukaan Pohjois-Savon työllisyysaste nousisi edelleen tasaisesti seuraavien 3-4 vuoden aikana noin 69 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömyyden nousu jatkui suhdannetilanteen johdosta voimakkaampana. Nousua edellisvuoteen oli n. 10,5 %. Kaupan alan rakentamisen ohella julkiset investoinnit vaikuttavat positiivisesti maakunnassa. Teollisuudessa ei ole toteutunut merkittäviä työpaikkoja luoneita investointeja, joskaan ei myöskään uusia supistuksia. Aluebarometrin mukaan kuntatalouden tasapainottamisessa korostetaan erityisesti maksujen korotuksia, tuloveroprosentin korotusta, investointien vähentämistä ja käyttöomaisuuden realisoimista. Henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia ei ole maakunnassa laajasti suunnitteilla Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan asukasluku vuodenvaihteessa oli 3.752, muutos edellisvuodesta vähennystä 19 henkilöä, prosentuaalinen muutos oli 0,50 %. Kunnalle verovuodelta 2013 maksettava ansiotulovero kasvoi 0,9 % edellisvuodesta. Pohjois-Savon muutos oli 3,9 % ja koko maan muutos oli 4,3 %. Pohjois-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2014 oli 20,58 ja koko maan 19,74 (painotettu keskiarvo). Kunnan verotulot yhteensä olivat 10,8 milj. euroa, mistä kunnan tulovero 9,6 milj. euroa, yhteisövero 0,5 milj. euroa ja kiinteistövero 0,7 milj. euroa. Edellisvuonna verotuloja kertyi 11,4 milj. euroa, mistä kunnan tuloveron kertymä oli 10,4 milj. euroa, yhteisöveron 0,4 milj. euroa ja kiinteistöveron 0,6 milj. euroa. Tilikaudella tapahtui muutamia merkittäviä talousarvion ylityksiä. Keskushallinnon tulosalueen nettomeno ylittyi talousarvioon verrattuna ,86 euroa. Ylityksen aiheuttivat pääasiassa toimintatuottojen alittuminen, henkilöstökulut ja ostopalvelut. Toimintatuotoissa alitusta aiheutti ennakoitua laimeampi asuinrakennustonttien kauppa, mihin osaltaan vaikutti Keskisaaren asuinalueen kaavoituksen viivästyminen ja asemakaavan laajennuksesta tehty valitus. Henkilöstökuluja nosti muun muassa vuoden loppupuolella toteutettu asiakaspalvelun määräaikainen lisäresursointi. Perusopetuksen tulosalueella oli talouden ylitystä ,27 euroa. Merkittävimmin ylittyivät palvelujen ostot, johon keskeisenä syynä olivat ennakoitua suuremmat kuntaliitokseen valmistautumiskulut oppilasverkon osalta. Myös merkittävä poikkeama talousarvioon, ,99 euroa tapahtui rahoituksen tulosalueella. Tämä johtui lähes yksinomaan merkittävästi ennakoitua suuremmasta kunnallisveron tuoton laskusta, jollaista ei ole kunnan historiassa tapahtunut vuosikymmeniin. Vuosikate laski edellisvuodesta ,88 euroa ollen ,80 euroa. Poistojen jälkeen tulos on ,33 euroa alijäämäinen. Lainakanta oli 5,7 milj. euroa eli euroa/asukas (edellisvuonna euroa/asukas). Lainakannasta pitkäaikaisen määrä oli 4,3 milj. euroa ja lyhytaikaisen 1,4 milj. euroa. Lainakanta jatkoi laskuaan edellisvuosien tapaan. Rahoitustuotot olivat n euroa suuremmat kuin rahoituskulut. Pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista maksettiin korkoa n euroa.

12 Kunnan henkilöstö Vuoden 2014 aikana Maaningan kunnan organisaatiossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kunnan henkilöstöpolitiikassa otettiin huomioon lähestyvä kuntaliitos tavanomaista tiukemmalla uuden vakituisen henkilöstön rekrytointitarpeen arviointina. Kunnan henkilöstön tilasta laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöraportti. 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista asioista Kunnan alijäämäinen tilinpäätös heikentää kunnan rahoitusasemaa. Kunnan avaavassa taseessa ei ole kattamatonta edellisten tilikausien alijäämää ja taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä riittää kattamaan tilikauden alijäämän. Valtiontalouden epätasapaino ja sen korjaamiseksi tehtävät toimet kiristänevät kuntataloutta tulevina vuosina entisestään. Vuoden 2015 alusta Maaningan kunta on liittynyt Kuopion kaupunkiin, joten Maaningan kunnan riskien arviointi päättyy vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2014 vuosikate riitti kattamaan poistot sekä lainanlyhennykset vain osittain. Poistot vuodelta 2013 olivat euroa ja vuonna 2014 yhteensä euroa. Asukasta kohti poistojen määrä vuonna 2013 oli 229 euroa/asukas ja 241 euroa/asukas vuonna Poistojen määrä nousi jonkin verran jo ennestään melko korkealta tasolta. Tähän keskeisenä syynä olivat kunnan omistaman rakennuskannan vaatimat isot peruskorjaukset. Kunnan talouden tasapainottamiseksi on laadittu kuntalaissa tarkoitettu talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma vuosille Kunnanvaltuusto on hyväksynyt toimenpideohjelman Ohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan täysimääräisesti vuonna 2012 ja ne sisältyivät myös kyseisen vuoden talousarvioon. Ohjelman lähtökohtana on, että sen voimassaoloaikana kunnan talous saadaan tasapainotettua ja taseeseen kertyneet alijäämät saadaan katettua. Tasapainottamisohjelmaan on valtuusto tehnyt myöhemmin joitakin rajauksia, kuten liikekiinteistöjen myynnin keskeyttämisen ja kiinteistöverokantojen nostosta luopumisen. Tasapainottamisohjelma on osoittautunut toimivaksi työkaluksi kunnan talouden tasapainottamiseksi ja sillä on ollut selvästi positiivista merkitystä vaikutus myös vuoden 2014 tulokseen. Tästä huolimatta etenkin kunnan tulopohjan heikkeneminen on vaikuttanut kunnan tilinpäätöksen kääntymiseen uudelleen alijäämäiseksi. Tilanteen korjaaminen olisi vaatinut tasapainottamisen toimenpideohjelman toteuttamista kokonaisuudessaan tai uusien, riittävän vaikuttavien talouden tasapainottamistoimien toteuttamista tilikauden aikana. 1.7 Ympäristötekijät Kunnan toimintaan vaikuttavia merkittäviä ympäristötekijöitä ei ole tiedossa. 2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Maaningan kunnan hallintokuntien raportointien mukaan kunnan toimintaa on toteutettu annettujen säädösten ja ohjeiden sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Kuntaan, kunnan toimielimeen tai viranhaltijaan ei ole kohdistunut tai kohdistumassa vaateita tai oikeusseuraamuksia, joiden perusteena olisi kunnan lakisääteisten tehtävien laiminlyönti. Tällä hetkellä kunnan osalta on kaksi keskeneräistä hallinnollista valitusprosessia: Harjualueen yleiskaavasta sekä Keskisaaren asemakaavan laajennuksesta. Maaningan kunnan osalta on kesken myös kaksi oikeusprosessia, joissa molemmissa kunta on mukana kantajana: Kuopion seudullisen hankintatoimen (Halo-yhteisöt) vahingonkorvauskanne TeliaSonera Oyj:tä vastaan epäonnistuneesta puhelinpalvelujen toimittamisesta sekä Maaningan kunnan kanne Rakennusliike Niilo Huttunen Oy:tä vastaan luonnonvarakeskuksen (ent. MTT) tutkimusnavetan kattovaurioiden korjauskustannuksista. Ensiksi mainitussa prosessissa Halo-yhteisö on voittanut kanteen käräjäoikeudessa ja TeliaSonera Oyj on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Jälkimmäisessä jutussa Maaningan kunnan kanne on hyväksytty hovioikeudessa ja vastaaja on hakenut muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta.

13 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLI- SUUDEN ARVIONNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS Asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin kunnan tilinpäätöksen toimintakertomuksen hallintokuntia koskevassa osiossa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Kunnan käyttötalousmenot nousivat vuonna 2014 edellisvuodesta 1,57 %, mikä oli melko maltillista ottaen huomioon esimerkiksi kuntaliitokseen valmistautumisesta aiheutuneet kertaluontoiset kulut. Talousarviossa hallintokunnat ovat pysyneet keskimäärin hieman edellisvuotta paremmin. Kunnan budjetista suuri osa kohdistuu yhteistoimintaalueilla tuotettujen palvelujen ostoon. Näiden palvelujen kustannustehokkuuteen ei kunta tosiasiallisesti pystynyt merkittävästi vaikuttamaan. Pääsääntöisesti tavoitteet on asetettu taloussuunnitelmassa valtuustotasolla. Lautakuntatasolla ei lähtökohtaisesti ole tehty tavoiteasetantaa. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi ei ole systemaattista, vaikkakin asiassa on tapahtunut pientä positiivista kehittymistä. Tuloksellisuuden arvioinnin perustaksi olisi ollut tarpeen vaikuttavuuden arvioinnin ja kunnan sisäisen laskennan edelleen kehittäminen. Tähän asiaan rajoittavana tekijänä ovat varsin niukat taloustoimiston resurssit. Toiminnan tuloksellisuuden seurantaan on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Vuodesta 2010 lähtien on tarkasteltu toiminnallisten tavoitteiden toteumista myös puolivuotiskatsauksen yhteydessä. 11 RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Kunnan riskienhallintaa on kuvattu kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa sekä Maaningan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa. Ohjeiden mukaisen riskienhallinnan toteutuksen arvioidaan olevan riittävän kattavan. Sen sijaan ohjeen kattavassa toteuttamisessa on kehitettävää. Osaltaan tämä johtuu tiettyjen ohjeen vaatimusten aiheuttamista käytännön haasteista suhteessa kunnan organisaatioon. Tästä esimerkkinä voidaan mainita sisäisen valvonnan ohjeen vaatimus toimintaketjujen ja vaarallisten työyhdistelmien eliminoinnista ja varmistuksesta, jonka käytännön toteutus kunnan ohuessa keskushallinnon organisaatiossa on haasteellista. Tilanteeseen on reagoitu suunnittelemalla prosessien aikaisempaa parempaa läpinäkyvyyttä kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista annetun ohjeen pohjalta. Tilannetta on osittain osaltaan selkeyttänyt myös kuntaorganisaatiossa tapahtunut yhteistoiminta-alueella tuotettujen palveluiden käytön lisääntyminen, mikä on johtanut valvonnan rajapinnan muuttumiseen. Omat vaikutuksensa valvonnan rajapintoihin on myös kunnan henkilöstö- ja taloushallinnon ulkoistamisella. Vakuutuksella katettavissa olevat toiminnan vastuuriskit ja omaisuusriskit ovat hallinnassa. Vakuutukset käydään kattavasti ja systemaattisesti läpi ja tehdään tarvittavat muutokset vuosittain vakuutusyhtiön edustajan kanssa ja merkittävien yksittäisten asioiden tai kohteiden osalta heti muutostarpeen synnyttyä. Vakuutusturva on ajantasainen ja riittävän kattava sekä laajuudeltaan että määrältään. Kiinteistöissä mahdollisesti toteutettuihin toimimattomiin rakennusratkaisuihin liittyvät riskit eivät ole vakuutuksella katettavissa. Näissä tilanteissa riskit realisoituvat kunnalle, mikäli niiden aiheuttajaa ei ole mahdollista saada vastuuseen. Useissa kunnan kiinteistöissä on ollut viimevuosina epäilyjä heikosta sisäilman laadusta. Näihin kiinteistöihin on hankittu akuuttien ongelmien helpottamiseksi ilmanpuhdistimia. Tilojen tarkempi tutkiminen, korjaussuunnittelu ja korjaus tapahtuvat lähtökohtaisesti ongelmien ilmenemistä seuraavana vuonna. Tämän tyyppisiä riskejä voidaan eliminoida sisäisen valvonnan näkökulmasta lähinnä huolehtimalla rakennusten suunnittelu- ja rakennusvaiheen aikaisen valvontaketjun riittävästä osaamistasosta, aukottomuudesta ja tiiviydestä. Tarkemmissa kunnan kiinteistöjen kuntotutkimuksissa on todettu useiden kiinteistöjen osalta sisäilmaongelmia. Kunta on vuoden aikana korjannut mittavasti kiinteistöjään sisäilmaongelmien vuoksi. Suurimpana heikosta rakentamisen laadusta johtuvana konkretisoituneena riskinä oli terveysasema, jonka sisäilmaongelmat vaativat kuluvan vuoden kuluessa loppuun saatetun massiivisen peruskorjauksen. Rahoitusriskit liittyvät lähinnä lainanhoitokustannusten poikkeuksellisen voimakkaaseen kohoamiseen tai ääritapauksessa lainarahan saatavuuden heikkenemiseen. Korkotason kohoamiseen liittyvää riskiä on eliminoitu sitomalla osa luotoista pitkään, viiden vuoden viitekorkoon tai kiinteään korkoon ja osa luottokannasta on hajautettu sitomalla ne 6 tai 12 kuukauden viitekorkoihin. Lainasalkun suojaukseen ei ole käytetty erillisiä suojausinstrumentteja, kuten koronvaihtosopimuksia. Osaltaan sekä mahdollisten uusien luottojen korkotasoon että saatavuuteen liittyvää riskiä on minimoitu Kuntarahoitus Oyj:n osakkuudella. Kunnan velkamäärän useita vuosia jatkunut lasku on myös osaltaan pienentänyt rahoitusriskiä.

14 Henkilöriskeistä merkittävä riski liittyy kunnan henkilöstöorganisaation ohuudesta johtuvaan haavoittumisherkkyyteen. Käytännössä tämä riski voi konkretisoitua avainhenkilötasolla esimerkiksi työpaikan vaihdos- tai pitkissä sairas poissaolotilanteissa ilmenevänä resurssi- ja osaamisvajeena. Tähän riskiin on pyritty osittain vastaamaan ulkoistamalla taloushallinto kuntien omistamaan palvelukeskukseen. Henkilöriskiä on kunnan hallintokunnissa hallintohenkilöstön osalta nostanut myös kuntaliitoksen ennakointiin liittyvä rekrytointikielto toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin. Yksittäisissä tapauksissa tällainen henkilöriski on tilikauden aikana aktualisoitunut. Toisaalta riskiä on saatu myös pienennettyä työpanoksen ostolla Kuopion kaupungilta. Vaikka kunnan talouden tai toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna ei ole aikaisemmin mainittujen lisäksi muita vakavia riskejä realisoitunut, kunnassa olisi ollut tarvetta suunnitella kokonaisvaltainen riskikartoituksen toteutus etenkin toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöriskien osalta. Riskikartoituksen toteuttamistavan huolellisella valinnalla olisi mahdollista palvella riittävästi myös sisäisen valvonnan näkökulmaa. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA Kunnassa on noudatettu hankintalakia, sitä tarkentavaa Suomen Kuntaliiton laatimaa yleistä hankintaohjetta ja kunnassa vahvistettua seudullista hankintaohjetta. IS-Hankinta Oy:n kilpailuttamien hankintojen osalta on hankinnat tehty IS-Hankinta Oy:n kautta, muilta osin kunta on hoitanut hankintojensa kilpailutuksen itse. Omaisuuden myynnistä päättää kunnanvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Varastoja kunnalla on käytössä ainoastaan teknisessä toimessa. Käyttöomaisuuskirjanpito hoidetaan atk-ohjelmalla. Ohjelmalla seurataan vain käyttöomaisuusarvoja. Vastuu omaisuusluettelojen pitämisestä on kullakin toimintayksiköllä. Kunnan hankintatoimet on hoidettu hankintaa koskevien säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Kuntaan ei ole kohdistunut kilpailuvirastosta langettavia päätöksiä. Kuntaan ei ole myöskään kohdistunut virheellisestä menettelystä johtuvia valtionosuuksien takaisinperimisiä eikä virheellisestä menettelystä omaisuuden luovutuksessa johtuvia arvonlisäveroseuraamuksia. Kunnan omaisuudessa ei ole tapahtunut sellaisia menetyksiä tai arvon alenemisia, joiden osalta olisi voitu osoittaa, että ne johtuisivat merkittäviltä osin omaisuuden hoidossa ja huollossa tapahtuneista virheistä tai laiminlyönneistä. 12 SOPIMUSTOIMINTA Kunnan solmimiin sopimuksiin ei ole liittynyt merkittäviä ennakoimattomia negatiivisia seuraamuksia tai ongelmia. Sopimusten valvonta on vastuutettu sopimuksista vastaaville tahoille. ARVIO KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Maaningan kunnan päivitetyn (kv /24 ) hallintosäännön 29 :n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja muut ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lauta- ja johtokunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Lauta- ja johtokunnat raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtavat viranhaltijat (kunnanjohtaja, osastopäälliköt, talous- ja elinkeinojohtaja ja lomituspalvelujohtaja) vastaavat sisäisen valvonnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastaavalle toimielimelle.

15 Konsernijohto (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) vastaa konserniyhtiöiden ohjauksesta ja niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuuden valvonnasta kunnan konserniohjeen mukaisesti. Valtuusto on määritellyt ( / 93 ) Maaningan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Ohjeessa ohjeistetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusperiaatteet. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen (kh /231 ) mukaan sisäinen tarkastus tehdään toimivan johdon alaisuudessa. Sisäisen valvonnan ohjeessa sisäistä tarkastusta ei ole ohjeistettu erikseen tarkemmin, vaan sitä käsitellään osana sisäistä valvontaa. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. Toimielin nimeää kullekin tulosalueelle/tulosyksikölle vastuuhenkilön. Kunnassa eikä kuntakonsernissa ei ole tehty tilikauden aikana sisäistä tarkastusta, koska sisäisessä valvonnassa siihen ei ole ilmennyt aihetta. Sisäinen valvonta on toiminut, koska merkittävä osa valtuuston asettamista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista on saavutettu tilikaudella, väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt eikä kunta ole joutunut tehtäviensä hoitoon liittyviin oikeudellisiin tai merkittäviin taloudellisiin korvausvastuisiin. Maaningan kunnan kuntakonserniin kuuluu yksi tytäryhtiö, Maaningan Vuokrahuoneistot Oy. Kunnan konserniohjaus tapahtuu valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konserniohjeen luvussa 7 käsitellään muun muassa konsernin sisäistä valvontaa. Tytäryhteisö raportoi kunnanhallitukselle toiminnastaan ja taloudestaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin konsernijohdon ja kunnan taloushallinnon antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti vähintään kerran vuodessa tytäryhteisön tilinpäätöksen valmistuttua. Tytäryhteisö on velvollinen antamaan tarvittaessa kunnalle sen pyytämät tiedot ja selvitykset osakeyhtiölain määrittämissä rajoissa. Tytäryhteisön raportoinnin näkökulmasta tarkasteltuna konsernivalvonta on toiminut. 13

16 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 14 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tp-2009 Tp-2010 Tp-2011 Tp-2012 Tp-2013 Tp-2014 (ulkoinen) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä(alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Tp-2009 Tp-2010 Tp-2011 Tp-2012 Tp-2013 Tp-2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,9 26,3 49,8 49,8 51,6 47,0 Vuosikate/Poistot, % 28,1 25,2 100,9 44,8 325,1 33,7 Vuosikate, auroa/asukas Asukasmäärä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT % Tp-2009 Tp-2010 Tp-2011 Tp-2012 Tp-2013 Tp eur Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, auroa/asukas RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0,5 Milj. eur 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Tp-2009 Tp-2010 Tp-2011 Tp-2012 Tp-2013 Tp-2014 Muut rahoituskulut Korkokulut Muut rahoitustuotot Korkotuotot

17 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. 15 Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikate prosenttia poistoista Tunnusluku osoittaa tulorahoituksen riittävyyden. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävän. Vuosikate eur/asukas Tunnusluku on yleisesti käytetty tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla vuotuinen keskimääräinen investointitaso asukasmäärällä

18 3.2 Toiminnan rahoitus 16 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tp-2009 Tp-2010 Tp-2011 Tp-2012 Tp-2013 Tp-2014 (ulkoinen) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Tp-2009 Tp-2010 Tp-2011 Tp-2012 Tp-2013 Tp-2014 Toiminnan ja investointien rahavirta -595,6-444,1 310,2 203,8 2387,6-2616,6 Investointien tulorahoitus, % 28,6 11,0 101,1 137,7 212,6 9,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 17,3 7,5 58,6 28,8 124,0 7,2 Lainanhoitokate 0,6 0,4 1,0 0,5 2,7 0,4 Kassastamaksut/vuosi, Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 3, ,5 2,0 1,5 1,0 0, % ,0 Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Investointien tulorahoitus, %

19 3.2 Toiminnan rahoitus 17 Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. Toiminnan ja investointien rahavirta Tunnusluku osoittaa tulorahoituksen riittävyyden investointien omahankintamenon kattamiseen. Negatiivinen luku ilmoittaa, että tulorahoitus ei kata investointien omahankintamenoa. Investointien tulorahoitus-% Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus-% Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kassan riittävyys, pv Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.

20 4. Rahoitusasema ja sen muutokset 18 V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A A. PYSYVÄT VASTAAVAT , ,0 A. OMA PÄÄOMA , ,5 I. Aineettomat hyödykkeet 1 391, ,1 I Peruspääoma , ,3 1. Aineettomat oikeudet 6,5 II Arvonkorotusrahasto 2. Tietokoneohjelmistot III Muut omat rahastot 3. Muut pitkävaikutteiset menot 1 384, ,1 IV Edellisten tilikausien yli/alijäämä -365, ,1 4. Ennakkomaksut V Tilikauden yli/alijäämä 1 979,2-598,9 II Aineelliset hyödykkeet , ,0 B. POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 0,0 0,0 1. Maa- ja vesialueet 1 255, ,0 VARAUKSET 2. Rakennukset 9 306, ,1 1. Poistoero 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 117, ,3 2. Vapaaehtoiset varaukset 4. Koneet ja kalusto 51,3 107,9 5. Muut aineelliset hyödykkeet 4,1 4,1 C. PAKOLLISET VARAUKSET 0,0 0,0 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 907,8 804,8 1. Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset III Sijoitukset 2 812, ,9 1. Osakkeet ja osuudet 2 763, ,4 D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 121,1 29,8 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset 1. Valtion toimeksiannot 3. Muut lainasaamiset 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 121,1 29,8 4. Muut saamiset 48,5 74,5 3. Muut toimeksiantojen pääomat B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,0 0,0 E. VIERAS PÄÄOMA , ,2 1. Valtion toimeksiannot I Pitkäaikainen 5 837, ,8 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1. Joukkovelkakirjalainat 3. Muut toimeksiantojen varat 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi 5 217, ,0 3. Lainat julkisyhteisöiltä C. VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 192, ,5 4. Lainat muilta luotonantajilta I Vaihto-omaisuus 18,9 15,1 5. Saadut ennakot 1. Aineet ja tarvikkeet 6. Ostovelat 2. Keskeneräiset tuotteet 7. Liittymismaksut ja muut velat 619,8 712,8 3. Valmiit tuotteet/tavarat 8. Siirtovelat 4. Muu vaihto-omaisuus 18,9 15,1 5. Ennakkomaksut II Lyhytaikainen 5 027, ,4 1. Joukkovelkakirjalainat II Saamiset 2 022, ,2 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi 959, ,8 Pitkäaikaiset saamiset 197,2 0,0 3. Lainat julkisyhteisöiltä 1. Myyntisaamiset 4. Lainat muilta luotonantajilta 2. Lainasaamiset 5. Saadut ennakot 3. Muut saamiset 197,2 6. Ostovelat 996, ,0 4. Siirtosaamiset 7. Liittymismaksut ja muut velat 269,8 328,3 Lyhytaikaiset saamiset 1 825, ,2 8. Siirtovelat 2 800, ,3 1. Myyntisaamiset 565,9 634,8 2. Lainasaamiset 10,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,5 3. Muut saamiset 506,2 434,3 VALVONTATILIT 4. Siirtosaamiset 753,3 353,1 TASEEN TUNNUSLUVUT Tp-2013 Tp-2014 III Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,0 0,0 Omavaraisuusaste, % 52,3 49,8 1. Osakkeet ja osuudet Suhteellinen velkaantuneisuus-% 26,9 29,9 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrume Kertynyt yli-/alijäämä, milj. 1,6 1,0 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Muut arvopaperit Lainakanta , milj Lainakanta , /asukas IV Rahat ja pankkisaamiset 2 151,3 643,2 Lainasaamiset, milj VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,5 Asukasmäärä

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Raahen kaupunki Tilinpäätös 2012 RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012. Kuva: Satu Kiviniitty. Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6.

Raahen kaupunki Tilinpäätös 2012 RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012. Kuva: Satu Kiviniitty. Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6. RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 Kuva: Satu Kiviniitty Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6.2013-1- 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Ylitornio. Tilinpäätös 2014

Ylitornio. Tilinpäätös 2014 Ylitornio Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Toimintakertomus...1 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 1 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.2.1. Kunnanjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 2 1. Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.1.2 Hallinto...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kiteen kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Pormestarin katsaus Tammikuussa 2015 julkaistiin Kuntarating 2014 - tutkimuksen tulokset, jotka kertoivat, että Pirkkalassa on maan parhaat kuntapalvelut.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot