],.,Y.r.,... j SUOMEN UFO-TU.TKI MUS . 1. on projekti, jolla on seuraavat kaksi päätavo itettas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "],.,Y.r.,... j SUOMEN UFO-TU.TKI MUS . 1. on projekti, jolla on seuraavat kaksi päätavo itettas"

Transkriptio

1

2 ],.,Y.r.,... j Ne ljä kertaa ilmestyvä vuodessa jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry lnterplaneti$terna rf : : : : : :-:-:-:-: Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteer-i P. Teerikorpi SUOMEN UFO-TU.TKI MUS Kirjoitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten Tietoja julkaisijayhdistyksestäs Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia ja välittää "lentäviä lautasia" koskevia t"ietoja. Puheenjohtaja Ilpo Koskinen on projekti, jolla on seuraavat kaksi päätavo itettas 1. Kartoittaa tähänastisia Suomessa tehtyjä UFOhavaintoja. 2. P nn alulle kok maatamme käsittävä järjestelmallinen tutkimustoiminta ja siihen liittyvä tutkijaverkosto tulevia UFO-ilmiö.i tä silmäl lä pitäen. Vuotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen postiosoite: postilokero Helsinki 10 Poetisiirtotili Paikal liskerhot: Jyväskyl ä os. Puuppo la Kemi Kari Kuure Kotka Erkki Erähonka os. Urhei luk. 11 Pekka Teeriko rpi os. Merikatu 4 B Lappeenranta "UFO 66'' Tapani Kuningas os. Uro kk Nurmijärvi Vi ljo Penttilä Po ri Seinäjoki os. Nurmi järvi kk. Jarl Lund os. Va ltakatu 5 D Runar Smed lund. 1 Li säksi Suomen UFO-tutkimus on tarkoitettu muodostuvan riippumattomaksi ja puolueettomaksi UFO-t utkijoiden ja -harrastaj ien yhteistyöelimeksi. 1. UFO-havaintojen kartoittaminen Vai kka Suomes sakin tuhannet ihmiset tekevät vuosittain UFO-havaintoja, niiden tarkempi tutkimus on omassa maassamme ollut tähän saakka lähes olematonta. Vai n pieni osa tehdyistä havainnoista on saat u tietoon ja näitäkään tapauksia ei yleensä ole tutkittu tarpeeksi perusteellisesti. Vanhat havainnot Jo 1800-luvul la on maassamme tehty muutamia sangen merki ttäviäkin UPO-havaintoja, mutta. ni iden muistiinmerkintä ja ra.portointi on tähän saakka kokonaan laiminlyöty. El lei tulevai suudessakaan asian hyväk si tehdä mitään, tulevat vanhat havainnot vähitellen va.ipumaan unohduksiin. Siksi veto- 1

3 amme kaikkiin lukijoihimme, jotka mahdollisesti tietävät jotakin vanhoista UPO-tapauksista, joiden silminnäkijät eivät enää ole keskuudessamme. Kertokaa näistä tapauksista ja havainnoista Suomen UPO-tutkimukselle. Uudemmat havainnot Toisen ryhmän muodostavat ne tapaukset, joiden silminnäkijät ovat vielä elossa. Jos siis lukijoillarnme on omakohtaisia havaintoja UFOista, pyydämme heidän ilmoittavan näistä meille. Varsinkin jos tapaus on suhteellisen hyvä ja luotettava, on erittäin tärkeätä, että saamme siitä tiedon tarkempia tutkimuksia ja raportointia varten. Ehkä Teillä itsellänne ei ole omakohtaista havaintoa, mutta tiedätte jollakin muulla olleen sellaisen. Tällöinkin Teidän kannattaa ilmoittaa asiasta, sillä muuten ko. havainto voi jäädä rekisteröimättä. Kyselylomake,ja tutki,jat Lähinnä uudempien UPO-havaintojen rekisteröimistä varten on laadittu lomake, joka sisältää yli 80 eri kysymystä. Ne käsittelevät mm. seuraavia asioita: havaintopaikka, sää, UFOn ulkonäkö, liikkumistapa, nopeus, havainnontekijän ruwniillinen ja sielullinen tila, tapauksen vaikutus silminnäkijään, hänen elämänt pansa ja asenteensa. Kyselyl ake on tarkoi te'ttu lähinnä havainnontekijän luona käyvän haastattelijan {tutkija) täytettäväksi, mutta eräissä tapauksissa voi havainnontekijä täyt tää sen itsenäisestikin. Jotta tutkijat suorittaisivat haastattelunsa mahdollisimman yhdenmukaisesti, annetaan heille jonkinlainen koulutus tehtävää varten. Ensimmäinen tutkijoiden koulutustilaisuus pidettiin helluntaina (2. 6.) Tampereella. Tutkijaksi pääseminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi tällaiseen tilaisuuteen osallistumista, sillä tarpeelliset tiedot voidaan antaa esim. kirjeitse (moniste). Sanomalehtikirjoitukset Vuosien mittaan on UFO-havaintoja tullut tietoomme 2 jo sangen paljon, mutta todennäköisesti suurin osa havainnoista on kuitenkin edelleen piilossa. Jotta saisimme mahdollisimman paljon havaintoja tietoomme, on Suomen UPO-tutkimus lähettänyt mm. kymmenille sanomalehdille kirjoituksen yleisönosastoon, jossa pyydetään lukijoita kertomaan omista tai muiden tekemistä havainnoista. Tällä tavalla olerr ekin jo saaneet joni{in verran uusia tapauksia tietoomme yhden valokuvan UFO ilmiöst ). Interplanetistien jäsentutkimus Eräänä osana Suomen UFO-tutkinukseen tutkimus Interplanetistit ry:n j senistä. (mm. liittyy myös Tämän VIMANAn mukana lähetetään jokaiselle jäsenelle kyselylomake, jonka avulla pyrimme saamaan selville, minkälaisia UFO-havaintoja jäsenillämme on ja millaisia mielipite}tä interplanetistei1la on lentävistä lautasista sekä eräistä muista asioista. Toivomme, että,jokainen jäsen tekee tämän vähimmän Suomen UFO-tutkimuksen auttamiseksi eli täyttää lomakkeen huolellisesti ja postittaa sen osoitteeseen: Suomen UFO-tutkimus, Uro. Mikäli kaikki jäsenet suorittavat tämän "velvollisuutensa" mahdollisimman nopeasti, voimme jo seuraavassa VH.iANAssa julkaista jäsentutkimukseqijle tulokset, jotka varmasti kiinnostavat meitä kaikkia. Analyysi Kun sitten aikanaan olec.une saaneet haastattelut ja tutkimukset suoritettua ja kun tarvittava aineisto on koossa, on varsinaisen analyysin vuoro. Tarkoituksena on, että valitsemw.e keräämästämme aineistosta l 00 parasta Ui?O-hav:ai ntoa, joiden yksityiskohdat tarkistamme vielä uudestaan, ja näiden 100 tapauksen perusteel,la suori tamme tutkimuksemme analyysin. UFO-kir,ja Toivomuksenamme on, että projektimme ensimmäisen päätavoitteen konkreettisena ilmentymänä olisi UFO-kirja, joka siis perustuisi lähinnä Suomen UPO-tutkimuksen keräämään aineistoon ja sen ana- 3

4 lyysiin. Kirjassa tulisi käsitellä yleisluonteisesti myös alan ulkomaisia tapauksia ja tutkimuksia. Samoin siinä tulisi olla mahdollisimman hyvät lähde- ja kirjallisuusluettelot, jolloin se voisi toimia myös jonkinlaisena käsikirjana suomalaisille UFO-tutki.ioille ja -harr-astajille. Kirjasta voitaisiin tehdä myös englanninkielinen lyhennelmä, joka varmasti kiinnostaisi kaikkien maiden UPOtutkijoita. 2. Tutkijaverkoston luominen Tutkijaverkoston luominen liittyy läheisesti projektin ensimmäiseen päiitavoitteeseen. Tarkoituksena nimittäin on, että ne jotka nyt toimivat haastattelijoina ja tutki joina, myös tulevaisuudessa suorittaisivat samanlaisia tehtäviä sitä mukaa kuin uusia havaintoja tehdään. Jotta tutkijaverkostomme olisi mahdollisimman tehokas, tarvitsi simt!je vielä monia tutkijoi ta 1 i s.:..lli eri puo 1 i l ta Suomea (varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomesta ). Pyrkimyksenämme on nostaa tutkijoiden lukumäärä noin viiteenk nmeneen. Tutkijaverkoston lopullinen muodostaminen tapahtunee vasta ensi kesänä, jolloin on tarkoituksena pitää kaikille tutkijoille yhteinen pari päivää kestävä koulutustilaisuus. Tässä vaiheessa ei ole aiheellista käsitellä tätä monipuolista suunnitelmaa sen tarkemmin, sillä tulemme käsittelemään tätä asiaa yksityiskohtaisemmin seuraavissa VIMANoissa. Lukijoiden on kuitenkin syytä pitää mielessään, että tarvitse me tutki joita lisää ja kehoitammekin niitä henkilöitä, jotka tuntevat mielenkiintoa tätä asiaa kohtaan, pyytämään lisätietoja Suomen UFO-tutkimukselta. 2. Jos tiedätte muilla olevan UPO-havaintoja, ilmoittakaa niistä meille. 3. Pyrkikää saamaan tietoonne toisten tekemiä UPOhavaintoja. 4. Tulevat havainnot {omat tai muiden ) ilmoittakaa välittömästi Suomen UPO-tutkimukselle. 5. Ryhtykää UPO-tutkijaksi. Eri puolille Suomea tarvitsemme lisää tutkijoita. 6. Auttakaa Suomen UFO-tutkimusta jollakin muulla tavalla (annamme pyydettäessä lisätieto a ). Lopuksi kehoitamme jokaista VIMANAn lukijaa painamaan mieleensä osoitteemme: * Suomen UFO-tutkimus, Uro tai pelkkä UFO, Uro. VETOOMUS VIMANAN LUKIJOILLE ** Suomen UFO-tutkimus esittää seuraavat kuusi vetoomusta kaikille VIMAKAn lukijoille: 1. Jos Teillä on omakohtaisia UFO-havaintoja, kertokaa niistä Suomen UFO-tutkimukselle. 4 Kuvassa osa UPO-tutkijoista, jotka osallistuivat Tampereella helluntaina järjestettyyn koulutustilaisuuteen. Tilaisuus pidettiin FUFOIJn kerhohuoneessa. FUFOissta, joka on Tampereen nuorten UFO-kerho, kerromme tarkemmin seuraavassa VIMANAssa. 5

5 Prof. HYNEK U F 0- TUTKIMUKSESTA UFO-Nacl richten (5/68) julkai si sellaisenaan prof. Hynek... in ki rjoituksen,.ioka oli viime joulul<uussa jul kai stu tunnetussa amerikkalai sessa miestenl ehdessä Pl ayboy... ssa. Kirjoitus oli hyvin mielenkiintoinen, onhan sen tekijä eräs kokeneimpia UFO-tutkijoita, joka on vuo sikausia saanut läheltä seurata UFO-havaintojen kehittymi stä USAssa. Kirjoituksensa (saks. Di e UFO-Lticke ) alussa prof. Hynek maini tsee uskovansa, että myös Neuvo stoliitossa on jo vuo sikausia suoritettu UFOjen tutkimista (vrt.ufo-kuulumia Neuvostoliito sta/vimana 1/68), mihin johtopäätökseen hänet on johtanut mm. hänen Pragi ssa Kansainväl isen Astronomi sen Liiton (elokuu 1967) kokouksessa tapaamiensa eräiden venäläisten tähtitieteilijöiden mielipiteet. Hän sanoo: "Lyhye sti sanottuna nuo muutamat luotettavat tiedot, jotka minul la asiasta on - sekä intuitioni - sanovat minulle, että 1 on ilmeisesti jo vuo sikausia suorittanut puo lueettomalla perusteellisuudella UFO-tutkimusta. Ammattini perusteella tiedän, että USA vasta nyt alkaa kiinnittää huomiota probleeman vakavaan tarkasteluun". Prof. Ilynelr.-.i n kirjoituksen tästä osasta ilmenee huolestuminen siitä mahdollisuudesta, että ennen USAta saattaisi ratkaista UFOjen arvoituksen, tai kuten hän sanoo "mikä olisi vielä pahempaa, että 1 ensimmäi senä saisi yhteyden vieraaseen sivilisaatioon, joka suorittaa tiedusteluretkeä planeettamme lähe i syydessä". Prof. Hynek korostaa kuitenkin, että ei-maanpääll i sen elämän esiintymi nen ja UFO-ilmiö saattavat olla kaksi aivan eri asiaa,. joista jälki äinen kuitenkin saattaa asettaa tieteelle ki intoisan pähkinän purtavaksi. Prof. Ilynek kuvailee lyhye sti kuinka hän vuonna 1948 suo stui USAn Ilmavoimien neuvonantajaksi UFOja koskevissa kysymyksissä ja siten joutui lähelle tätä ongelmaa. Kul uneiden 20 vuoden aikana hän on analysoinut yli kertomusta UFO-havai nno ista. Näistä kertomuksista on jäänyt vähintään 1000 sellaisiksi, joihin hän tiedemi ehen ominai suudessa ei ole pystynyt löytämään minkäänlaista sel itystä. "Mi nul le tiedemiehenä on 1000 hämmästyttävää tapausta kuitenkin enemmän kuin tarpeek si oikeuttaakseen perusteellisen tutkimuk sen. Rehellisesti sanottuna en tiedä, miksi kesti ni in kauan enne nkuin hal litus päätyi sam an tulokseen". Prof. llynek kertoo UFO-tutkimuksen alkuajoi sta, jolloin tiedemiesten keskuude ssa val litsi tuo suo sittu käsitys UFO ista "sodanjälkeisen hermopaineen" tuloksena, käsitys josta oli lu nnollisesti luovuttava, kun havaintoi lmoituksia alkoi saapua kaikista maapallon kolkista sodan ajan jäädessä yhä kauemmaksi taaksepäin. On varmaa, että esim. 50-luvulla val linnut virallisen tahon asenne UFO-havaint oja kohtaan aiheutti useiden havaintojen ilmo ittamatta jättämisen. Eräs syy miksi profe ssorit suhtautuvat vastenmielisesti havaintokertomuksiin oli Hynek'in mukaan se, ettei UFOja voinut tutkia laboratorioissa. Tulokset, jotka voidaan haluttaessa vahvi staa laboratoriokokeiden avulla, muodostavat vieläkin tieteen olennaisen sisäll ön. Hynek korostaa kuitenkin, että o:rvuseita tieteen alue ita, joissa kohdetta ei voida tutkia laboratorioissa, vaan futkijan on mukauduttava niihin olo suhteisi in, jo issa tutkittava kohde esiintyy. Tällöin ilmiötä koskevaa teoriaa ei vo ida vahvistaa laboratoriokokein, vaan sen kehitt-ely ja vahvi staminen tapahtuu ulkopuolisen havainnoimi sen avulla. Esimerkkinä tällai sesta on villien leijonien sosi aalisen käyttäytymi sen tutkiminen, joka on luonnollisesti suoritettava alkuperäisillä asuinpaikoilla. UFOjen suhteen on asia samanlainen, tutkijan on sovitettava tutkimusmenetelmänsä niiden olemuksen mukaiseksi. 6 7

6 Condoni n komitean perustamisel la USAn Ilmavo imat tunnusti hiljaisen hyväksymisensä UFO-ilmiön vakavuudelle. Prof. Hynek esittää kirjoituksessaan oman ehdotuksensa UFO-ilmiön tulokselliseksi tutkimukseksi. Tutkimusryhmä koostuisi kahde sta tieteellisestä komiteasta, joista toinen käsittäisi fyysikoita, toinen so siologeja. Ensimmäisenä tehtävänä on tiedo ssa olevien havaintokertomusten ''harvinaisuusarvon" määri ttämi nen käyttäen 1 ukuja 1-5. "Harvinai suudella" tarkoitetaan vai keutta, jo ka ilmenee pyrittäessä löytämään ke rtomuksen havainnolle tieteellinen selitys. Harvinai suusarvot l ja 2 vastaavat tapauksia, joihin on helpo sti löydettävissä selitys, 4 ja 5 taas vastaavat tapauksia, joihin ei ole löydettävi ssä tavanomaista, tieteel listä selitystä. Juuri se, että on olemassa 4- ja 5-arvo isia havaintoja, muodo staa UFO-probleeman. Hynek esittää kolme täl lai sta "todellista" UFO-havaintoa. Kun kertomusten harvinai suusarvo on määritetty, on vuo ro ssa sosiologien ja psykologi en tutkimus korkean harvinai suusarvon omaavien kertomusten luotettavuude sta (ns. C-arvo, uskottavuusarvo ), joka onkin paljon vaativampi tehtävä kuin fyysiko iden suorittama harvinai suusarvon määrittäminen, ko ska tällöin on se lvitettävä paitsi silminnäkij äin luotettavuus myö s oliko ko. UFQ-havaintojen yhteyde ssä heillä mahd-ollisuus. tehdä erehdyk siä ja väärintulkinto ja. Hynek kertoo kokemuksensa perusteella nii stä seiko i sta, joihin on kiinnitettävä huomiota tutkittaessa havainnontekijän luotetta- vuutta. Varsinainen tutkimus, joka käsittää kaavojen etsimisen UFOjen ilmenemi sissä, koskee vain niitä kertomuksia, joihin liittyy sekä korltea harvinaisuusarvo että korkea uskottavuusarvo. Prof. Hynek kuvailee em. tutkimusmenetelmää pasai i viseksij se mahdoll istaa vain tietyllä todennäköisyydellä sen vahvistamisen, liittyykö UFO-ilmiöön mitään tieteell isesti kiinnostavaa, mutta se ei vo i osoittaa sitä lopul lisesti. Seuraavan askeleen UPOtutkimuksessa (prof.hynek in ehdo tuksessa) tulisikin olla aktiivinen. Tärke intä sen jälkeen kun UFO-i lmiön olemassaolo on riittäväst i vahvi stettu, on luotettavien valokuvien saaminen ilmiö stä. Luotettavat val okuvat muodo staisivat yl ipääsemättömän tieteellisen todi steen ilmiön olemassaolosta. Täl lai sten valokuvien hankkiminen on osa aktiivisesta tutkimuksesta. ilynek'in mukaan on seutuja, joissa UPO -havai ntoja tehdään taval lista runsaammin. Täl laisille seuduille, jotka tietokone mää i ttäi si havaintokertomusten perusteella, tul isi asettaa tekni llinen tutki mu s ryhmä, jo ka nopeiden kul kuväl ineiden avul la pääsisi pian ilmoitetulle havaintopaikal le kameroiden, spe kt ro grafi en ja säteilymittare iden kanssa. Paikall i sten tutkimusryhmien tukemiseksi ja alkuperäi sai ne i ston kokoami sice skuksiksi tul isi USAhan perustaa Keskus-UPO -Inst ituutti sekä puhe linpalvelu (UFO 1000), jonne havainnonteki jä voi välittömästi ilmoittaa havai nno staan ja jonka toimesta havainnon arvo heti arvioidaan. Jo s havai nto vaikuttaa arvokkaalta, ottaa puhelinpalve lu heti yhteyden havai ntopai k_kakunnan po liisiasemal le, josta kameran kanssa Iähdetäiin paikal le. Mi käl i havai nto on erittäin arvokas, saapuu erikoinen tutkimusryhmä niin pian kuin suinkin on mahdo llista. Tällä tavalla akti ivi sesti toimien saatai siin - mikäli UFOja todella on olemassa- jo vuoden sisällä paljon arvokasta ai nei stoa ko koon, uskoo prof. Hynek. Näin saadut val okuvat, elokuvat, spektro grarruni t, kipsijäljennökset laskeutumispai kko jen maaperän jäljistä sekä. val on vo imakt uuden arviot ym s. loisivat uude lla tavalla valoa UPO-kysymykseen. Kirjoituksensa lopussa prof. Hynek esittää oman arvionsa tilanteesta:, " usl{on nimittäin, että iluniskunta saattaa olla suurimman seii{kai lunsa ede s sä sitten sen hetken, jolloin kasvava ihmisäly suuntautui ulos avaruuteen sitä tutki ak seen". *** 8 9

7 Karjalai en PUOLIPALLON!UOTOI:NE N VALOILMIÖ ITÄ-SUOltESSA NÄJ YI TOISSAYÖNÄ MOl\ LLA PAII<KAKUNNALLA 10 - Pysähdyimme katselemaan Ji. Volmakal valollmli tolssaohel tä ja se näytti olevan varsin Jl Ji taivaalla on himmästyttänyt hellä meitä. Toinen linja-auto ajoi toista tietä, Kerimäeltä Puhokselle, eeki Joensuulaisia että Savon- ja siitä oli tehty aivan sama hallnduta Joensuuhun kahdella vainto. Siellä se näytti olevan niin Jlaja-autolla matkalla olleita noin lähellä, että he luulivat ajavansa taa henkilöä. Valoilmiö oli poh- JoiBella taivaalla, puolipallon sen sisään. Samanlainen ilmiö muotoinen, kuin harpllla purretty, suuri, kirkas ja palkallaan mgös.joensuussa ppyvi. Joensuussa suti tehtiin Automyyjä Mahilainen kertoi, havainnot klo ja Ke- ett eile" aa mlla hänen toimirlmä. en -.or a.. k eu d e lla llnn tl ti 1 palkkaansa oh tullut asiakas, joka un e kertoi nähneensä valoilmiön Joennoin 100 kilometrin päässä Joen- su un taivaalla. Verratessaan kelsuusta, klo Valoilmiö nä- lonaikoja ja valoilmiötä he totesikyl muutaman minuutin ajan Ja vat havaintojensa olleen samanhlmmenl pois. laista. Herra Eero T a u s s i oli tark- Onttolan säähavaintoasemalla ei kaillut valoilmiötä vaimonsa kanstehty mitään havaintoja k:vseisest" sa Joensuussa kotinsa ikkunasta. ilmiöstä. Siellä tarkkaillaan revon- _ Valoilmiö oli pohjoisella taltulia, mutta niitäkään ei ollut vaalia ja se oli erittäin suuri ja toissayönä esiintynyt merkintöjen kirkas. Se oli tasainen kuin lautamukaan lainkaan. Pohjois-Karja- sen puolikas. Katsellmme sitä villan Rajavartiostoon tuli eilispäi- den minuutin ajan klo än. aika a eri uol. i a. a u taa - Se alkoi vähitellen himmetä sirpinll Olt ksl. v _ aloi lsta. Aanih a- puolikkaaksi ja.häipyi näkyvistä, vamtoja n m e1 lilttyn?' t.. kertoi Taussi. AutomyyJa Leo Mahil ainen'. oli toissayönä kuljettamassa viittä- - Valoilmiö ysyi koko ajan 1 tietä noin 100 kil m etrin päässä1,., ja "'ellii! Joensuusta he hav8ltslvat klo a... aikaan valoilmiön pohjoisella tai- Useat henkilöt näkivät Värisivaalia ja pysähtyivät katsomaan Iässä ja Tohmajärvellä perjantain l sitä 2-3 minuutin ajaksi. vastaisena yönä heti puolen yön - Ilmiö oli valtava, voisi sanoa jälkeen harvinaisen voimakkaan kammottavan näköinen. Se llmes- valoilmiön pohjoiskoillisen suuntyi ensin pienempänä, laajeni ja nassa. Taivaan rannalta noussut kirkastui sekä hirnmeni pois. Him- hehkuva puolikaari nousi nopeasti metessä.än se ei pienentynyt. Ilmiö saaden valtaisat mittasuhteet ja oli kuin harpilla piirretty, josta valaisten samalla voimakkaasti. noin 2/3 oli näkyvissä ja 1/3 oli Tuli- ja savukaari nousi noin 30 metsän reunan takana. Se oli su- uteen korkeuteen taivaanrannasta muinen, savunharmaa ja ehkä sen J äkyi 15 minuutin ajan. Mitään ympärillä oli sateenkaaren värinen ääntä ei kuulunut samanaikaisesti. kehä. Se erottui erittäin selkeästi Valoilmiö muistutti elävästi atomitähtitaivasta vasten. Valoilmiö ei pommin räjähdystä ja useita tlhlainkaan elänyt, vaan se oli kuin Ui näytti lennelleen sen 1JDpärUlli. kiinteää massaa. Sitä ei oikeastaan Se ei kuitenkaan saanut pälltä voinut yhdistää mihinkään, eikä katsottuna.täydellisen aienimälstä kuvitellakaan mistä se olisi peräl- atomipommin muotoa kantaosisin. neen. kymmentä henkeä linja-autolla Sa- paikalla. aina s1 en sa i! kunvonlinnasta Joensuuhun. Linnun- nes bimmenl näkyvistä. Suomessa tehtyjä havaintoja Yksityisten UFO-havaintojen tutkiminen on varsin vaikea tehtävä ja luotettavien havaintotietojen saamiae.n on usein monen vaivan takana. Tapani Kuninkaan suunnittelema Suomen tärkeimpien UFO-havaintojen tarkempi tutkimus antaa toivottavasti joitakin arvokkaita tuloksia pyrittäessä maamme UFO-tapahtumien kartoittamiseen. Mutta vaikeuksistakin huolimatta ja senkin uhalla, että saadut tiedot eivät aina täyttäisi täysin niitä vaatimuksia, joita luotettaville tiedoille o.n asetettava (esim. sanomalehti tiedot), kannattaa kuitenkin pyrkiä jonkinlaisen kuvan antwmiseen maassamme tehdyistä havainnoista, joilla saattaa olla yhteyttä siihen maapallon laajuiseen ilmiöön, jota UFO-ilmiöksi kutsutaan. Seuraava katsaus alkuvuoden tapahtumista perustuu osaksi henkilökohtaisiin ilmoituksiin, osaksi sanomalehtitietoihin. Huomattakoon, että katsaus ei ilmeisestikään ole täydellinen ja että toisaalta mukaan on otettu havaintoja ilmiöistä, jotka eivät todellisuudessa liene tunnistamattomissa. Tammikuulta on tiedosswmme vain pari valdlmiötapausta, joista. yksi on Savon ja Pohjois-Karjalan seuduilla klo nähty kirkas kaakko-luode suunnassa kulkenut "lentävä sikaari", joka oli hajonnut kappaleiksi ehkä n. 10 sek. lennon jälkeen. Tämän tyyppinen ilmiö on saattanut aiheutua ilmakehässä tuhoutuneesta meteorist. (Lähde HeSa 19/1) havaitsi eräs rouva Hirvensalossa ( Turkua lähellä oleva saari) kirkkaanpunaisen valopallon matalalla taivaalla klo Ilmiö lensi hänen kertomansa mukaan yli kilometrin päässä salmen yllä joka erottaa Hirvensalon saaren Satavan saaresta ja oli alle 100 metrin korkeudessa. Se kulki lentokonetta hitaammin, mutta ilmapalloa nopeammin. Se näytti kohoavan hie- 11

8 man ylöspäin ja katosi metsänreunan taakse, joka oli puolivälissä I{o hdetta ja havaitsijaa. Met sä oli hyvin korkean kal lion pääl lä, joten ilmiö k tosi näkyvistä kuin esiripun taa. Esine liikkui idästä länteen. Avustajamme toteaa: "On me rkillistä, että juuri tämän salmen yläpuolella on havaittu niin monta sel ittämätöntä ilmiötä. En tunne läheskään kaikkia havaintoja, mutta laskujeni mukaan niitä kert Yr nyt ainakin vi i si". {Lähde A. Hi etamäki, Ypäjä kk. ) Lahde ssa Joutj ärvellä tehty kiintoisa havainto siihen liittyvine piirrol{sineen on esitetty keskiaukeamalla. Turun Sanomat 2.3. tietää kertoa: "Outoja val oilmiöitä on jälleen esi intynyt Turun taivaalla. Muuan Vi rvo ituksenmäessä asuva rouva heräsi aamuyöll ä klo 4 aikaan ja näki kolmen valon liikkuvan saman- suuntaiaina toisi staan melko etäällä luoteesta pohjoiseen päin. Valot olivat vi l kkuvia ja kirkkaita, yksi muita hohtavampi ja siitä lähti ikäänkuin säteitä ylös ja alaspäin. Puoli kuuden aikaan sama rouva ja hänen miehensä näkivät valojen edelleen kulkevan tai vaalia. Niiden lisäksi 1 i_:t,kkui s ie 11 ä myö s kolme muuta valoa hiukan niitä ylempänä ja vähin eri suuntaan, mutta muuten samalla tavoin. Näihin aikoihin ei tiedetä lentokone i den ol leen-lifkkeellä eivätkä valot sitä paitsi mui stuttaneet lentokoneen valoja". Tässä lehtiuutisessa esi intyi usein havaittava puute, tarkan päivämäärän mainitsematta jättö. Ilmeisesti se oli 1.3. Koijärvellä havaittiin klo "p itkäpyrstöinen tulipallo", ilmei sesti tekokuun tai sen kantoraketin tuhoutuminen; tiedot puutteellisia. (Lähde Forssan lehti 12.3.) Maali skuun 20 päivän tienoilla Pohjois-Suomessa havaitut val oilmiöt ovat saattaneet aiheutua mahdollisesti Pohjois-Ruotsista tutkimustarkoituksissa korkeuksiin ammutuista bari umpilvi stä, jotka näyttävät vihreiltä punake skuksiailta pal loilt ja ovat miltei liikkumatta taivaal la ja hajoavat pilveksi jonkin ajan kuluttaa (kta. Flyiag.a&ucer ReTiew 2/68,. Jo nsson: Reports from Swe den). Me lko varmasti oli juuri tällai sesta kyse Jyväskylässä pohjoistaivaalla havaitussa. ilmiässä (kt s. VIMANA 3-4/67) nähtiin useilla Keski-Suomen paikkakunnilla aamuyöllä n. klo 5 idän suunnasta lentänyt pallon tai kart ion muotoinen, kirkas valoilmiö, joka jätti jälkeensä savupilven. Ilmiön lentosuunta oli loivasti kohoav. Mai steri Järvi Jokioisista arve li ilmiön syyksi tekokuun kantoraketin jonkin vaiheen syttymisen kiertoradal laan. (Lähde Savon Sanomat sekä havaintoi lmo itus juval ai selta met säteknikoita) väli senä yönä Itä-Suome ssa nähty erikoinen valoilmiö on kerrottu lehtileikkeen muodo ssa sivulla 10 Pyydämme lukijain käsityksiä ko. ilmiön mahdo l lisista syi stä. H. Eskelinen (o s. Nurmes) kirjoitti me ille samasta havainnosta: "Kulkiessani klo oo.o5 aikaan Nurmeksen Lipinlahde ssa 10 km Lieksan suuntaan näin itäkoillisessa metsänrajan takana pallon muotoi en, hieman kuun v lovo imakkuutta vähäisemmän valoilmiön. Pal losta näkyi noin 2/3 metsäraj an takaa ja 1/3 siitä oli näkymättömissä. Uuomates sani ilmiön oli se kuut a jonkin verran suurempi ja samal la ku in se ikäänkuin haihtui silmistä se suureni jatkuvasti ollen lopulta noin vi isitoista kertaa kuuta suurempi. Ilmiö ei lai nkaan liikkunut, vaan laajeni 'p ai kallaan ollen. Valoilmiön ke stoaika oli no in kuusi minuuttia. " Huhtikuun 25 p iv nä teki seurak. sisar E. Pastila havai nnon ilmiösarjasta l hellä Joutj ärven kirkkoa. Sel onteossaan hän kuvai lee tapahtunutta: "O lin illal la R: ttupiiristä._ia. yksin tulossa 1 km matkan kotiini Joutj ärven ki rkolle. Kivimäentieltä (l{o rl{ea mäki) näin metsän päällä lentävän punai sta, räikeätä valoa ja miedosti vihreätä vuorottain hei-jastavan. laitteen kulun, suunta itä - länsi, suora linja. Kun matkaa oli kotiini n. 600 m ja matkal la oli notkelma, jännäsin, näenkö viejä laitteen kulkua, kun tulen toiselle mäelle. Puolimäe stä kuitenkin aloin nähdä punai sen valopallon (kuusenoksien lev.) aivan asuntoni (rov. pappi lan alakerta) yläpuole lla. Valo oli hälyytyksenpunaista, ei yhtään vihreätä. Laitteen 12 13

9 tulo oli äänetön ja pysähtyminen äänetön. Punainen väri läikehti kuin pyörien koko ajan. Edelläni kulki 2 poikaa (n v. ). Jännitin, näkevätkö vain minun silmäni kummia, mutta pojat myös käänsivät päänsä muutamia kymmeniä metrejä katsellen ja ihmetellen meille harvinaista näkyä. En tuntenut kauhua. Ajattelin, ehkä niillä on jotain asiaa minulle. Olin oman kotini kohdalla ka- dun toisella puolella. Pysähdyimme melkein poikien kanssa kun samasta suunnasta kuin seisova laite. tuli ääntäen miedolla jyrinällä samaa valoa hei; astava ja kuin pyörivästä liikkeestä punavihreätti, valoa läikehtivä laite. Kun laitteet tulivat samalle ko dalle (radat hiukan ulompana toisistaan) palasi laite 1 tulosuuntaansa nopeata vauhtia ja samalla tavalla miedosti jyristen kuin laite II, joka meni suoraa linjaa, puun latvojen korkeudella länteen. Sanoin pojille: "Se taisikin olla lentokone" ja astelin hämmentynein ajatuksin alakerran kotiini. Noin tunnin kuluttua (n ) Icuulin jälleen.asuntoon sisälle (ikkuna raollaan) samaa jyrinää. Katsoin ja näin kirkon yli lentävän valopallon, joka painui harjan taa. Valo oli nyt.keltaista. (Ei v-alojen kohta lentokonemai.sesti siipien kär j i s sä) Seuraavana päivänä tapasin lankoni, joka Järvenpäässä (poliisi) oli päivystysvuorollaan nähnyt samaa räikeän punaista valoa ja vihreätä läikehtivän laitteen ja suunta sama. Samana iltana oli myös rov. Pulkkisen 17 v. poika nähnyt laitteen. iäbettömän kulun Lahden Kariniemessä. Maan&nta.ina t apasin naisten >iirini jäseniä ja.' luu lin kertovani yksin kummia., kun yl{si jäsenistä oli nähnyt miehensä kanssa kotinsa ikkunasta lähes samaa. Kello q_li' itä-länsisuunnassa (kohti Joutjärven kitkkoa) nopeata vauhtia kulkema sa samoin punavaloa heijastava. laite, joka. kulki kaartaen ja mäen tullessa puitten taakse häviten. Torstaina oli myös joku tuttava perhe autoilemassa. Sunaan aikaan kuin minä itsekin rouva näki laitteen auton ikkunasta ja kehoitti miestään katsomaan. ' Mies kuitenkin torjui näkeffiisen väittäen sen olevan lentokoneen. Väitän, että laite ei o llut lentokone: se kulki äänettä - valot ja valojen paikat olivat toiset - lentokone tai helikopteri ei pysähdy kertomallani tavalla ja äänettä - niitten merkillinen aikataulu (toisen tultua kohdalle toinen l hti) oli merkillistä - samaan kellonaikaan nähty, toistuva laitteen lentäminen tuntuu poikkeukselliselta punaisen valopallon koon vaihtuminen seiso isen aikana oli myös merki 11 i stä". Havainnontekijän piirros ilmiöstä: Laite II Laite I josta palasi tulosuuntaansa laitteen II kohdattuaan. Havainnontekijä seurasi laitteen I tuloa n. 5 min. Länsi Pysähtyi ääneti noin 5-10 min. ajarcsi melkein kirkon yläpuolelle, osti jyri sten Mainittakoon, että Turun Sanomien mukaan (25. 4.) näkivät useat henkilöt klo kirkkaan valopallon taivaalla. Taivassalon Lemmetyisissä. Valopallo liikkui etelästä pohjoiseen. Toisinaan se pysähtyi, mutta jatkoi edelleen matkaansa samaan suuntaan

10 Joutjärvellä tehty havainto ja karttapiirros, kuvio 2 piirros järvestä,- joho-a jälkien sijainti on merkitty näki Lahdessa asuva rouva Impi Tiilikainen Joutjärven pohjoisrannalla klo häikäisevän kirkkaita {2) valoilmiöitä. Nämä kirkkaat esineet olivat paikallaan ja kun e.m. rouva ei jaksanut niitä kauemmin katsella, hän paneutui nukkumaan, mutta heräsi klo 3. 30, jolloin esineet oliva - poissa. Parin päivän kuluttua hiihdin paikalle katsomaan, onko jälkiä ja näin lumessa pitkiä syvennyksiä ja avannot, jotka olivat kuin päältä sulatetut ja edelleen sulat,. vaikka o.li ollut kovat paickaset. {Olen asunut Joutjärven rannalla lapsuudesta lähtie-n, eni{ä muista kd)skaa n ennen selostamani tapaisia jäliciä nähneeni.) _ Maija Ilmavalta jäljet on nähnyt myös mieheni, kansak.op. Esa Ilma ansak.tark. Pekka Tiilikainen. P.s. Piirtämä valta ja Edellisenä iltana n. klo , siis näkivät 12 v. poikani Pekka ja 10 v. Jukka neljä muodostelmassa lentävä palloa, vä i hohtava, kellertävä. Ei kuulunut ääntä. n. 30m 1-- n. 1m 1 Kuvio

11 Vappuyönä 1.5. näki kolme poliisikonstaapelia Oulussa klo tienoilla pitkänomaisen, hehkuvanpunaisen valoilmiön, jonka perässä oli kirkas pyrstö. Ilmiötä kuvailtiin sikaarin muotoisena tai kuin tulessa olevana lentokoneena. Avustajamme M. Päätalo haastatteli silminnäkijöitä. Kyseessä saattoi olla kuten Oulun Yliopiston tähtitieteen laitokselta arveltiin tekokuun tai raketin osa. totuttamaan meidät erilaisten havaintojen oikeaan tulkintaan. T? isaalta epäilemättä ilmeni, että myös Suomessa on aineistoa UFO-ilmiöiden tutkimiseen, seikka, jonka menneiden vuosien useat kiintoisat havainnot ovat jo osoittaneet. Viittaamme toisaalla tässä numerossamme olevaan Tapani Kuninkaan Suomen UPO-tutkimusta käsittelevään kirjoitukseen. Vielä lienee paikallaan kuvailla erästä Helsingissä tehtyä havaintoa, joka J. Valleen luokituksessa kuulunee ryhmään V C, ts. pistemäiset valolähteet, joiden käyttäytyminen erottaa ne satelliiteista yms. Ko. tanaus on varsin omalaatuinen, mutta ei missään tapauksessa havaintona epätavallinen. Havainl1ontekijö.inä olivat eräs ulkomaalainen ohjelmoitsija ja hänen vaimonsa. Havaintopaikka oli Roihuvuori Helsingissä, tarker.1min eräs kallio, josta on hyvä näkyväisyys eri suuntiin. Havaintoaika siis runsas tunti. Sää oli selkeä, taivas pilvetön. Ensin he näkivät pohjoiselia taivaalla n. 20 asteen korkeudella väikkyvän valopisteen, joka pysyi paikoillaan n. 5 min., sitten se alkoi liikkua itään päin kiiveten ylöspäin, jonka jälkeen valopiste näyttäytyi säännöttömästi pohjoisella ja koillisella taivaalla asteen korkeudella. Kirkkaimmillaan se oli n. 3 x Venuksen kirkkaus, heikoimmillaan vain pieni valopiste. Väri sama kuin Venuksen. Kaiken kaikkiaan ilmiö välähti yli 100 kertaa välähdysten välin vaihdellessa 10 sekunnista 2 min. 10 sekuntiin ollen keskimäärin 30 sek. Kun silminnäkijät menivät kotiinsa Roihuvuoressa ja koettivat nähdä ilmiötä ikkunasta, he eivät enää löytäneet sitä. Tämä havainto on luonnollisesti varsin "vaatimaton" ja tulkinnanvarainenkin, mutta se muistuttaa samalla mieliin kertomukset "oudosti käyttäytyvistä tähdi_s-tän,- joka ilmiö ilmeisesti kuuluu tarkastelemaamme arvoitukseen. Edellä esitetystä ilmenee, että vain osa UFOina selostetuista ilmiöistä yleensä jää todella vaille mitään laatuunkäypää selitystä; tällaisten tunnistettavissa olevien ilmiöiden tarkastelu on omiaan J. Vallee ' n tutk imu ksi sta Viime vuosien kuluessa on UFO-ilmiön pulmallisuus tutkimuksen kohteena tullut yhä ilmeisemmäksi. Toisaalta on tutkimukseen alettu soveltaa uusia menetelmiä, jotka edelleen kehitettyinä saattavat tuoda e ille ilmiön todella luonteenomais ia seikkoja ja siten auttaa sen ymmärtämistä. Tässä tarkoitetaan erikoisesti tilastollista havaintoilmoitusten tutkimista, jonka lä.piviemisessä käytetään nykyaikaisen tietojenkäsittelyn suomia mahdollisuuksia. Tunnetuim ia tällaisia tutidmuksia ovat tri Jacques, Valleen suorittamat, joi ta h.'in on käsitellyt mm. teokses-saan "Challen[;e to Science" (Haaste tieteelle). hainittakoon, että aikanaan paljon huomiota herättänyt "Straight-Line Mystery" eli Aime Michel.. in esilletuoma Ranskan vuoden 1954 havaintoihin perustunut olettamus UE'Ojen lentoratojen tietystä säi.innönmukaisuudesta ei J. Valleen laskelmien mukaan ole riittävästi perusteltu, vaan esilletulleet kuviot ja suorat linjat ovat saattaneet hyvinkin aiheutua sattumasta. Havaintopisteiden tarkan määrittämisen vaikeus toisaalta heikentää mahdollisuuksia asian tarkaksi se 1 vi ttä.mi seksi. " The Straight-Line :P.Iystery" muodosti oman tärkeän jaksonsa UFO-ilrniön tutkimuksessa, vaikka sen merkitys itse asian ymmärtämiseksi onkin miltei J,okonaan hiivinnft,, sillä se oli ensimmäinen vakava yritys tieteellisen tutkimuksen soveltar.liseksi UFO-ilmiöön ja näytti siten tietä yöhemmille yrityksille. Flying Saucer Review.. ssa (3/68) oli J. Vall en esittämii:i piirteitä analyysistaan, jota hän suorittaa 18 19

12 8260 USAn Ilmavoimien arkiston UFO-havainnnoista vuosilta Vailee on saattanut ko. havaintokertomukset tietokoneeseen sopivaan muotoon ja on saanut sivutuloksina UFO-ilmiön maantieteellistä sijoittumista koskevista tutkimuksistaan muutamia mielenkiintoisia seikkoja, joista seuraavassa lyhyesti: UFO-ilmiön esiintymisessä ei ilmene vuodenaikojen mukaista vaihtelua. Ilmiön esiintymistä kuvaavat käyrät eivät ilmituo sellaisia erikoisia piirteitä, jotka ovat omina sia sosiologisille ilmiöille tai ilmastollisten tekijöiden vaikutuksen alaisille ilmiöille. Esimerkiksi rotulevottomuuksien esiintymiset tai metsästystä ja kalastusta käsittelevien taskukirjojen myyntiluvut noudattaisivat täysin -!'ilaisia lakeja. Tämä tuntuisi siis_viittaavan jollakin tavalla itsenäiseen ilmiöön. Toiaaalta havaintojen lukumäärä on näköjään usein ynt äkkiä kasvanut ja sitten laskenut enemmin tai vähemmän eksponenttikäyrän tavoin (siis laskenut vähitelle "normaalilukemiin"). Näin on ollut vuosina 1950, 51, 52, 53, 57, 60, 64, 65. Edelleen on kiintoisaa, etteivät ilmoitusten mä nm äkilliset vaihtelut liity vuodenaikaan tai sellaisiin ilmeisiin syihin kuin esim. meteorien määrään. Ehkä mielenkiinto-i-sin on esilletullut. laki, jonka mukaan TJFO-havaintojen määrä miljoonaa ihmistä kohden, USAn valtioissa kohoaa hyvin nopeasti asukastiheyden piene --t-e-ssä, se i-kka joka on ilmeinen myös Ranskan -54 havaintojen yhteydessä. J. Vailee korostaa, että otoksen suuruus _eliminoi mahdollisuudet sattumanvaraisista vaihteluista. Todennäköisesti myös Coloradon yliopiston tutkimuksissa käytetään tilastollisia menettelytapoja, vaikkakaan mitään selviä tietoja ko. tutkimuksen suorituksesta ej ole tullut julkisuuteen. On ehkä sopiva mainita, että jo!deliktn mielestä (mm. prof. James McDonald, Arizonan yliopisto) Coloradon tutkimukset ovat syystä tai toisesta saattaneet jäädä liian suppeiksi ja tulokset sen mukaisiksi. Viimeisimpien tietojen mukaan pitäisi virallisen raportin tutkimuksen tuloksista valmistua kesän kuluess.a. (P. T. ) LAUTASET JA LEHDISTO Tarkastellessamme tänä vuonna maassamme ilmestyneitä sanoma- ja aikakauslehtiä, voimme huomata, ettei kirjoittelu lentiivistä lautasista ole ainakaan vähentynyt edellisistä vuosista. Pikemminkin näyttää siltä, että tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana on lehdistössä käsitelty tätä aihetta useammin kuin koskaan ennen. Toinen merkittävä piirre, jonka voi helposti huomata, on se, että kirjoitusten taso on yleensä paljon korkeampi kuin muutama vuosi sitten. Tosin vielä nytkin näkee kirjoituksia, jotka pikemminkin kuvastavat kirjoittajan omia ennakkoluuloja ja käsityksiä UFOista, kuin sisältävät varsinaista asiatietoa. Ilahduttavaa on kuitenkin todeta, että nykyisin tuskin kukaan enää pitää lautasia pelkkänä humpuukina. - Seuraavassa tarkastelemme hieman eräitä viimeisen puolen vuoden aikana ilmestyneitä kirjoituksia. Lienee syytä mainita, ettemme voi tässä yhteydessä käsitellä tai edes mainita läheskään kaikkia tänä aikana julkaistuja kirjoituksia. Viime vuoden viimeisenä päivänä ( ) oli Savon Sanomissa (s. 8) mielenkiintoinen, koko sivun käsittävä kirjoitus, jossa majuri Pajunen, lääket. lis. Sorri,,piispa Sormunen ja opetusneuvos Kallinen vastasivat kysymykseen "Mitä tapahtuisi jos avaruuden asukkaat tulisivat maapallolle". Kaikki vastaajat olivat siinä suhteessa samaa mieltä, ettei heidän mielestään ollut mitään syytä suhtautua pelokkaasti avaruudesta mahdollisesti tuleviin vieraisiin, sillä "ehkä he olisivat jo luopuneet väkivaltapolitiikasta "(majuri Paju

13 nen ). Opetusneuvos Kallisen mielestä tällaisen vierailun vaikutukset olisivat loppujen lopuksi melko vähäiset: "Se, että toisilla planeetoilla on todistettu olevan meitä kehittyneempi olentolaji, ei pitkän päälle vaikuttaisi useimpiin ihmisiin ja yleiseen elämänmenqon enempää kuin Amerikan löytäminen". YV: ssä l/68 {s ) oli värivalokuvin varustettu kirjoitus "Lentävät- lautaset ovat todel lisuutta", jonka viimeinen lause kuuluu: "Lentävien lautasten olemassaoloa voitaneen jo pitää todistamattomana tosiasiana". Tammikuussa on useissakin eri sanomalehdissä (esim. Kansanlehti 29.1.)!ikko Saunar.1aan kirjoitus "Lentävän sikarin murhenäytelmä", jossa kerrotaan ilmaaluksesta, joka hämmästytti amerikkalaisia huhtikuussa vuonna Päivän Sanomissa oli lo.ja 12. päivinä helmikuuta Pekka Kytöojat kaksiosainen kirjoitus "Lentävät lautaset - onko l)iitä?", jossa kerrotaan esim. Neuvostoliitossa tehdyistä havainnoista. Turun Sanomissa oli kirjoitus "Ratkaisu lentäville lautasille", jossa esitellään Philip Klarssin plasiilaieoriaa. Kauppa- ja Koti-lehdessä 2/68 {s ) oli Eero Juuril{kalan kirjoitus "Lentävät lautaset - todellisuutta, kuvittelua vai huijausta", jossa lentolautasten olemassaoloon suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Monet täs;sä kirjoituksessa esitetyt väitteet eivät ole aivan totuudenmukaisia. Juurikkala mm. väittää, ettei UFOista ole olemassa ainuttakaan onnistunutta valokuvaa. Edelleen: "Käytännöllisesti katsoel) kaikki havainnot on tehty hämärässä tai pimeässä". Juurikkalan mukaan Amerikassa on vain muutamia tapauksia, joita ei ole pystytty selvitt.ämään. Tuskinpa Ilmavoimien 663: sta selvittämättömästä tapauksesta voidaan käyttää sanontaa "muutama". Kirjoituksen lopussa sanotaan: "Ei siis ole olemassa mitään selvää näyttöä, jonka perusteella lentiiviin lautasiin olisi syytä suhtautua vaka- vasti. Näin varsinkin, koska kaikki havainnot tutkitaan hyvinkin tarkasti". Sopii ihmetellä, kuka esim. Suomessa tutkii kaikki havainnot hyvin tarka.sti? Kansan Uutisissa oli kirjoitus "Lentävät lautaset - arvoitus, jota ei ole ratkaistu", jossa k.errotaan venäläisten tiedemiesten tekemistä UFO-havainnoista. Helsingin Sanomissa oli myös esillä venäläisten havainnot otsikolla "Lautaslentoja tutkitaan myös Neuvostoliitossa". Etelä-Saimaassa oli Björn Borgin kirjoitus "Lentävien lautasten arvoitus ratkeamassa?", jossa arkastellaan Coloradon yliopistossa suoritetta aa tutkimusta. Talven aikana oli useissa viikko- ja aikakauslehdissä suurempia tai pienempiä juttuja lentiivistä lautasista.!raini ttakoon tässä esim. Me kuluttajat-lehti, jossa oli varsin hyvä esittely Gösta Rehnin kirjasta ja :&:oti-postin kirjoitus "Meikäläisten muukalaiset". Kesäkuun kirjoituksista mainittakoon esim. Oululehden "Lentävät lautaset tutkimuskohteeksi",.i ossa esitellään Suomen UPO-tutkimusta. Lopuksi on syytä myös mainita, että Suomen Planetistien Seura {pj. Arvi Merikallio ) julkaisi talvella ensimmäisen paine tfln jlsenleht nsä, jonka nimenä on Planetisti. Se on kooltaan varsin vaatimaton, käsi ttäen vain nelj. ä sivua. Lehti sisältää pari rovasti Merikallion kirjoitusta ja muutamia ajankohtaisia ilmoitukaia ja uutiaia. (TK) 'CtpJ.... " aikaisempia numeroita voi tilata yhdistykseltä hintaan 1, 50/kpl

14 U ERSTA NDI NG, Inc Eräs u:r,o-i lt!l iön l iepe i lle syntyneistä moninaisista järjestöistä on Daniel Fry 'n vuonna 1955 perustama Understandin& Inc. (undertanding = yrr.märtäminen ), joka nimensä mukaisesti pyrkii levittämään ymmärtämystä ihmiskunnan keskuuteen. Täm ä taloudellista voittoa tavoittelematon järjestö on jo 13 vuoden ajan julkaissut Understanding-nimistä, kerran kuukaudessa ilmestyvää lehteä. Mainittakoon, että viime toukokuun numerossaan "Understanding" julkaisi VH.1A NAn (3-4/67) English Summaryn kuvaukset eräistä maamme UPO-tapahtumista (mm. Tiittu-vaar in tapaus ). nen perusolettamuksien tai periaatteiden hyväksyminen, mikä osoittaa tarpeelliseksi samalla tavoin kartoittaa henkitieteen yleise sti hyväksyttyä aluetta, mikä täten johtaa elämän todellisen päämäär än ymmärtämisen lisääntymiseen sekä oikean kanssakäymisen kyvyn kasvamiseen; yhteiskuntatieteessä niiden periaatteiden karto :i, ttaminen, jotka kaikki maapallon nykyiset rodut ja uskontokunnan hyväksyvät, täten pyrkien viitoittamaan tietä ihmisen käyttäytym i selle missä tahansa tämä eläneekin toveriaan kohtaan, " Understanding, Inc. ' in toiminnasta lähemmin kiinnostunut voi kirjoittaa: Understanding, Inc., Box 2, Station C, Pasadena, California, USA. * * Undertanding-järjestön ohjelmalehtisessä mainitaan sen pääperiaatteista mm. : "Understanding, Inc omistautunut suuremman ymmärtämyksen levi ttu.miseen kaikkien maapallon kansojen keskuuteen, jotta ne voisivat elää rauhassa ja olisivat psyko logisesti ja sosiologise sti paremmin valmistautuneita avaruusaikaan". "Understanding, Inc. 'in päämääri ä ovat : Pätevien ja käytännöllisten ratkaisujen löytäminen niihin suuriin perusprobleemoihin, jotka tätä nykyä uhkaavat ihmiskunnan onnea, hyvinvointia ja olemas saoloa maapallolla ; kannustam i nen ja rohkaiseminen ko. probleem ien syyn täydelliseen ja tarkkaan määrittrumiseen, mikä onnistuttuaan johtaa suoraan onge lrnan ymmfirtämi se en siten avaten oven käytännölliseen ratkaisuun; tieteellisen sekä muun tutkimuksen ja analyysin suorittaminen kaikista mahdollisista seikoista kaikilla mahdollisilla aloilla tarkoituksena uuden, laajemman ja kehittyneemmän tiedon saavuttaminen; sen seika ymmärtäminen, että fysikaalisen tieteen nopeata edistymistä on.edesauttanut maapall onl aajui- TIETEELLISESTÄ DOGMISTA Seuraava arti kkeli käsittelee osittain kyay.ystä, jonka merkitys on ilmeinen, nim. tieteellisen tutkimuksen ja UFO-ilmiön välistä suhdetta ja joka läheisesti liittyy tutkimusmenetelmien pätevyyden ongelmaan. Kirjoitus, joka alkujaan on julkaistu Flying Saucer Review'ssa 2/67f on jo ehkä hiukan vanhentunut siinä mielessä, että tiedemiesten kirjoittamien UFOja. käsittelevien julkaisujen määrä on jatkuv sti lisääntynyt eikä UFO-Evidence ole enää ainoa laajempi tutkimus alalta, kuten kirjoituksessa esitetään. Toivomme, että artikkeli osaltaan auttaa meitä ymmärtämään tiedemiehen työskentelytapoja ja hänen periaatteitaan. Artikkelin kirjoittaja Stewart Miller on Cambridgen yliopiston UFO-tutkimusryhmän yhdyssihteeri. "Hyvin usein kuullaan UFQ-tutkimuksessa mukana ole

15 vien ja aivan liian usein siitä inoastaan passiivisesti kii nnostuneiden henki löiden lausuvan val i tteluja ja syytöksiä tieteen maai lman "dogmaattise sta" ja ahdasmielisestä asenteesta tutkimusaihettamme kohtaan. Seuraavassa pyrin esittämään, että tällaiset kiisitykset ovat virheel lisiä, että ne johtuvat tieteen maai lman työskentelytapojen väiirinymmärtämi sestä, ja että "tieteen dogmaattisuude n käsite" ei enää päde kuvai ltaessa tiedemiesten nykyis ä asennetta uusia hypoteese ja kohtaan. Tiirnä johtuu si itä, että tieteen asennoituminen uusi in keksi ntö ihin on suuresti muuttunut viime vuosi na, ja juuri tämä muutos on murtanut tieteessä val linneen pyrk imyksen do gmaattisuuteen. Nykyään on niin monia tiedemiehiä mukana tutkimustyö s sä, joko hallitusten tai yksityisten tukemina, ja perustutkimuksen kustannukset ovat niin korkeat, että tiedemieh-et katsovat keskinäisen yhteydenpidon välttämättömäksi, jotta. vältyttäi siin työn kertautumiselta. On hyvin ikävää kuluttaa mil joonia tutkimukseen ja huomata sitten, että se onkin jo suoritettu muualla. Tästä johtuen tiedemiesten väl ille on kehittynyt hämmästyttävän laajaa yhteistyötä ja tietojen vaihtoa sekä kansallisella että kansainväl isellä ta solla. Tiedemies,,ioka on tehnyt jonkin merkittävän keksinnön tai edistysaskeleen perustutkimuksen yhteydessä, tuntee velvollisuudekseen julkai sta tuloksensa ensinnäkin puhtaasti itsekkäistä syi stä saadakseen tunnustusta - työlleen ;ja toi seksi, jottei kukaan hänen tiedemieskollegoi staan tietämättään suorittaisi uudelleen hänen tutkimustansa. Niinpä hän odottaa toisten tekevän samoin ja tarkkailee si inä mielessä kaikkia muita -julkaisuja omalta tutkimussaral taan. Tähän mennessä ei ntitä.än laajaa UFOja ko skevaa tutkimusta Qle ilmestynyt. Lähimpänä. tällaista on varmastikin NICAP'in The UFO-Evidence, joka esittää. sisältönsä jä.rjestelmä.l lisessä. ja loogi sessa muodossa. Tämä julkaisu on kuitenkin kirjo itettu pikemminkin tavalliselle lukijalle kuin työ n.. rasittamalle tiede- miehel le, joka haluaa kvantitatiivi sia tietoja mieluummin kui n pel ki styksiä si lminnäkijöiden ilmoi tuksista, ja raportteja kvantitatiivisten mittausten alaisiksi asetetuista kvalitatiivi sista fysikaalisista vai kutuksista. Lis ksi sen lkhtökoh ana on mäkrätty näkökanta {so. että UFOt ovat varmuudella interplanetaarisia avaruusaluksia) mikä on omiaan tekemään todisteiden val innan ennako ivaksi. "M itä uutta tieteell istä. tietoa, jo s laini{aan, vo i daan saavuttaa UFO jen tutkimisella? Tähän asti mikään UFO ei ole luovuttanut tietoa, jolla olisi ko nkreettista arvoa tieteelle. UFOt pysyvät vain kummal lisen haasteena tieteelliselle mielikuvitukse lle". (Lloyd!.!allan, Science and }Jechanics, jouluk. 66 s ) Tämä on ongelman ydi n. Tiedemies on kiinnostunut ilmiöstä vain sil loin, kun se sat tuu herätt 1ään hänen ut e liaisuuttaan. Täh n mennessä UFO-tutkimus on ollut loiselä.i än asemassa. Va ikl:a sen on ki i ttäminen eri laisia tieteen aloja (etenkin erikoisaistinpsyko logiaa, optiikkaa, elektro ni ikkaa ja meteorologiaa) tiedoi sta, jotka ovat auttaneet elvitettäessä tiettyjä havainto ja, niin UFO-tutkimus ei ole 20-vuotisen olemassaolonsa aikana onnistunut aikaansaamaan mitään todi stettavaa ed i stysaskelta tieteellisessä tietärnyksessä. Niinpä jok inen tiedemies, joka on kiinnostunut aiheesta, on sitä pel kästään inhimillisestä uteliai suudesta. Jos tiedemiestä pyydetään lausumaan mielipiteensä UFO ista, niin hänen mielipiteensä arvo on suoraan verrannollinen siihen määrään, mitä hän on lukenut aihee sta. Jos hän ei ole lukenut mitäiitn todistei sta, niin hänen mielipiteensä on yhtä tyhj än kan ssa, sillä ki i reisenä ja omaan alaansa paneutuneena henki lönä h nen ainoat vaikutelmansa aiheesta ovat lähtöisin sanomalehtien selailusta. Tällainen on prof. Brnard.Lovellin tapaus, joka viime vuonna loihti sellaiset helmet kuin "UFOt ovat pelkästään amerikkalai sia ilmiöitä" ja "kukaan harjaantunut havaintojen tekijä tai tähti tietei 1 ijii ei ole koskaan ilmoittanut sel lai ses.ta havainnosta". {Sir Bernard Love ll puhwnassa Cerritos Collegess&, Los Ange les. Cambridge NeYs, ) 26 27

16 Lovell ei ilmeisesti tiedä yhtään mitään koko aiheesta ja hänen olisi paras myöntää se. Toi saalta kuitenkin sellaisen tiedemiehen mielipide, joka on tarkastellut wdi steita ennakkoluulottomasti, on hyvin arvokas, koska hän kykenee havaitsemaan epäjohdonmukaisuuksia ja erottamaan asianmukais irnman tiedon. Loppujen lopuksihan tiedemiehen koko työ on osaltaan todisteiden käsittelyä, olennaisen tiedon erottamista epäo lennaisesta. Ehto, että todisteita tulee tarkastella ennakkoluulqttomasti, vie mei dät pääasiaan. Joukkomme kovaäänisimpiin kuuluvien keskuudessa on val lal la tuo yleinen uskomus, että "tiedemies" määr ite lmänsä mukaan on yl ivanho illinen eikä ole valmis hyväksymään uusia näkemyksiä, jotka ovat ristiri idassa hänen omiensa kanssa. Lempinimi tälle asennoitumiselle kokonaisuudessaan on "tieteellinen dogmaattisuus". Tämä väärinkäsitys on syntynyt ja sen on aika. k>kea kuo lema. Ensinnäkin, suurin osa ns. uusien ajatuksien vastustamisesta on sellai sten henkilöiden käyttäytymistä, joiden ainoa tietämys aiheesta perustuu sanomalehtien pintapuo liseen lukemiseen - ja ko ska aihetta on aina käsitelty "mätäkuun" juttuina, vo imme tuskin syyttää ketään, joka ajattelee, ettei kysymys ole tutkimi sen arvo inen. Toi seksi, reportterien käytäntänä on usein kysyä "asiantuntijalausuntoja" tiedemiehiltä, joko jostakin erityisen hyvästä havai nno sta tai aiheesta kokonai suudessaan. Kun tiedemieheltä kysytään UFO ja koskevaa mielipidettä, niin hän pyrkii kulkemaan pitkin maltillista keskitietä, sillä vaikka ilmeisesti onkin havaintoilmoituksia, jotka ovat tätä nykyä selitystä vai lla, ei vie lä ole mitään kii stämätöntä fysikaalista todistetta siitä, että UFOt olisivat interplanetaarisia avaruusaluksia. He idän, jotka päätyvät tähän tulokseen, on tehtävä se havainto- ja laskeutumi si lmoi tusten subje!t:ti i vi_sella tulkinnal la. On kuitenkin paljon vaikeampaa puolustaa maltillista mielipidelinjaa kuin äärimmäistä kantaa julkisessa väittelyssä tai keskustelussa ja tätä seikaa vo ivat varmempien mielipidekantojen edustajat käyttää hyvuk een. (ICts. R. II. Thoules: Straight and Crooked Thinkl T ' h pter. III: some dishone st tricks in argument ). Nllnpa JOS tledemles on kerran joutunut mukaan keskusteluun, hän huomaa olevansa pakotettu, tasanainottaakseen.. ärimmäi syysmiel ipi teet, puolustamaan kepti llisempaa kantaa kuin mitä hän halusi. Ilmeisin esimerkki on tri Menzel, jonka mielipite itä on liian usein esitetty tieteen asenteena tutkimaamme ilmiötä kohtaan. Ko lmas käyttäytymisen luokka, jota on rinnastettu "dogmaattisuuteen", syntyy seuraavasti. Jo s me esitämme hypoteesin UFOjen käyttäytymisestä fesim. niiden kulkuvo imasta, maant ieteellisestä esiintymi stih y estä tai niiden ''ohjaajien" luonteesta), niin taman tulee olla loogi sesti perusteltu. Tieteellinen hyuoteesi koostuu joukosta aksioomeja (perusolettamur(sia), jotka kehitel li.iän loogi sesti edelleen. ikäli aksioomat eivät ole keskenku:n johdom:<ukaisia t i.. nii ä. ei ole loogi sesti kehitelty eteenpäin (ja t a o1m1tus ilmai st aan yleensä parhaiten logi ikan er1ko1srnuodolla, matematiikalla), niin silloin teoria on hyödytön ilmiön kuvaajana. Useita teorioita on esitetty jostakin UFO-ilmiön puo lesta ja vain hvvin harvat niistä ovat täyttäneet nämä kaksi pernsv atimusta. On tynerää rinnastaa sellaisen hypoteesin hyltdiäminen, jol{a ei täytä niii tä Jcahta vaat imusta {ja yleisi n puute on esiintynyt tietojen käsittelyssä, so. jokin ennako inti tilastojen käsittelyssä)..., nlh:ten acsioomien hyl!.'iiimi seen, joill e teoria rakentuu. I T et elli teori ita oli ai kaisemmin tapana hyl jäta, JOS n llgen ak s oomat olivat jollakin tavalla mahdottomia hyväksyä, usein koska ne olivat ristiriidassa sen aikaisten filosofisten, eetti sten tai teologisten näkemysten kanssa tai usein koska ne olivat ristiriidassa,jokapäiväi sen kokemuk sen - "terveen jiirjen" - kanssa. Syi stä, joita en käsittele tässä tiede on irrottautunut näistä eri laisista subjektiivi sista arvoasioista. Irrottautuminen jokapäiväi sestä kokemuksesta on erikoisen ilme inen suht ellisuus- ' 29

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

U FO- SEMINAARI. 00100 Helsinki 10. V I M A N A on neljä kertaa. Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf. Nurmiaho Teerikorpi

U FO- SEMINAARI. 00100 Helsinki 10. V I M A N A on neljä kertaa. Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf. Nurmiaho Teerikorpi E», Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 1972 Päätoimittaja Aili Toimitussihteeri P Nurmiaho Teerikorpi Tietoja julkaisi jayhdi styi

Lisätiedot

UFO on nyt lehdistön

UFO on nyt lehdistön G», 1..,...,... Neljä kertaa TUodesaa il eatyyä jäsenlehti 1971:1. Jorma Tuomi-Nikula: Julkaisija Interplanetistit ry - Inter lanetisterna rf UFO on nyt lehdistön SUURS UOS IKKI Päätoimi ttaj a Toimitussihteeri

Lisätiedot

UFO.TUTKIMUKSEN 'NAKYMISTA

UFO.TUTKIMUKSEN 'NAKYMISTA E».,..,...,.,.. Nel jä kertaa vuodesaa ilaestyyä jäsenl ehti Julkaisija Interpl anetist.it ry - Interpl anetist,rna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi UFO.TUTKIMUKSEN 'NAKYMISTA

Lisätiedot

,&_,_, :31 Oulun UFOpäivät

,&_,_, :31 Oulun UFOpäivät ei»., 1.,.,...,... Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyi jäsenlehti Jul kai sija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjoitusten laina&ainen

Lisätiedot

Täinän nuineroid.id.e

Täinän nuineroid.id.e G».,....... Neljä kertaa TUodasaa ilaestyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetist.i t ry - Päätoimittaja Interplanetiat,rna. rf Toimitussihteeri P. Aili Nurmiaho Teerikorpi Kirjoitusten lainaa.inen sal

Lisätiedot

UFO-AALTO POHJOIS-SUOMESSA

UFO-AALTO POHJOIS-SUOMESSA G».,....... Neljä kertaa TUodessa il eatyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetis it ry Interplanetiaterna rf UFO-AALTO POHJOIS-SUOMESSA Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjoitusten

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

KUOLEMAN TOISELLA PUOLELLA

KUOLEMAN TOISELLA PUOLELLA C. W. LEADBEATER KUOLEMAN TOISELLA PUOLELLA Englannin kielestä suomentanut Eino Vuorinen Tämän kirjan ensimmäinen kappale nimeltä Näkymätön maailma on otettu C. W. Leadbeaterin teoksesta Some Glimpses

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Numero 51 31.12.2001

Numero 51 31.12.2001 4 2001 Toisen World Trade Centeriin törmänneen koneen lennonnumero oli Q33NY. Avaa MS Word, kirjoita lennonnumero, suurenna fonttikokoa, vaihda kirjaisintyypiksi Wingdings. Eteesi avautuu uskomaton viesti,

Lisätiedot

Mitä ihmettä? Numero 46 27.10.2000

Mitä ihmettä? Numero 46 27.10.2000 3 2000 Mitä ihmettä? Numero 46 27.10.2000 PÄÄKIRJOITUS Älä ryhdy skeptikoksi! Olen seuraillut skeptikoita arvostelevia/ rohkaisevia puheenvuoroja Skepsiksen Internet-sivujen keskustelupalstalla ja ajattelin

Lisätiedot

RUUSU-RISTI Pekka Ervast Ihmiskunnan varhaisvaiheita Helsinki 1967 Oy Kirjapaino Kvartto Ab Digitalisoitu näköispainos 2006 Alkulause Pekka Ervast on pitänyt nämä esitelmät 22. IV. 1923, 29. IV. 1923,

Lisätiedot

HEIJASTE. 4/2008 1.12.2008 24. vuosikerta Irtonumero 4,00

HEIJASTE. 4/2008 1.12.2008 24. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2008 1 HEIJASTE 4/2008 1.12.2008 24. vuosikerta Irtonumero 4,00 Raimo Ala-Hynnilä Puheenjohtajan kynästä...3 Tapio Talvitie Iankaikkisen Pojan henkigravitaatio...4 Pertti Leinonen Raamattu vai

Lisätiedot

Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA. Myllylahti Oy Suomussalmi

Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA. Myllylahti Oy Suomussalmi PUNAINEN PLANEETTA Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA Myllylahti Oy Suomussalmi Aino Ivanoff 1999 ISBN 952-5269-11-6 Kannen UFO-piirros: Helmi Ilmarinen Aino lvanoffin kuvauksen perusteella Kuvat: Aino lvanoffin

Lisätiedot

SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015

SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015 SELVÄ N:ro3 SUOMALAINEN AA - LEHTI HUHTIKUU 2015 Kuva: AA grapevine "Sehän on noin 12 askeleen päässä täältä. Voisimmekohan tehdä sen! " Yksi onnettomimpia ihmisiä maailmassa on krooninen alkoholisti,

Lisätiedot

JOURNAL I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N. Kesäkuu 1999 5:s vuosikerta / numero 2 TÄSSÄ NUMEROSSA

JOURNAL I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N. Kesäkuu 1999 5:s vuosikerta / numero 2 TÄSSÄ NUMEROSSA I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N JOURNAL TÄSSÄ NUMEROSSA Vierailu Venäjälle Cathy Jones Mietteitä Vancouverin IC99:stä Sioux Harvey, Cathy Jones, James Woodward Laiton IV osan

Lisätiedot

Skepsis ry:n tiedotuslehti

Skepsis ry:n tiedotuslehti Skepsis ry:n tiedotuslehti Numero 3 kevät 1989 2 SKEPTIKKO 3, kevät 1989 Sisällys: 3 Pääkirjoitus: Visiot ja laadunvalvonta, Nils Mustelin 4 Mitä hypnoosi on ja mitä se ei ole, Pekka Roponen 11 Minne unohtuivat

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

"Jotakin ehkä tietäisin..." Mukana homojen vapaustaistelussa

Jotakin ehkä tietäisin... Mukana homojen vapaustaistelussa "Jotakin ehkä tietäisin..." Mukana homojen vapaustaistelussa Martti Kaipiainen 2003/1989 Sisältö Martti Kaipiaisen muistelmien verkkopainoksen esipuhe 5 Muuan kirje 7 Lapsuus ja nuoruus 9 Vuodet kuluvat

Lisätiedot

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2010 1 4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 Tapio Talvitie Puheenjohtajan kynästä... 3 Pertti Leinonen Päätoimittajalta... 5 Eija Seppänen-Bolotinski Nojatuolimatka evoluutioon, osa

Lisätiedot

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY 2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY S I VARI & TOTAALI 2/98 Sivari & Totaali -lehti on Aseistakieltäytyjäliitto ry:n neljästi vuodessa julkaisema antimilitaristinen mielipidelehti. Tilaukset: 80 mk/vuosi,

Lisätiedot

ESOTEERISET OHJEET I, II

ESOTEERISET OHJEET I, II H.P. Blavatsky ESOTEERISET OHJEET I, II ja III H.P. Blavatsky ESOTEERISET OHJEET I, II ja III Lahden Minerva ry. Lahti 1998 Alkuperäisteos H.P. Blavatsky THE SECRET DOCTRINE Volume III, Instructions I,

Lisätiedot

Tässä numerossa 4/2003

Tässä numerossa 4/2003 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 7. vuosikerta Ilmestyy neljä kertaa vuo des sa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, pää toi mit ta ja Merja Monto, toimitus ja taitto

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu-

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu- 221 TUL:n piirissä syntyneet erimielisyydet saivat alkunsa samasta kysymyksestä, joka on nyt käsiteltävänä olevan alustuksen ydinasia. Kiista syntyi siitä, olisiko mentävä yhteisiin liittoihin porvareiden

Lisätiedot

MYSTEERIETSIVÄ kävi Suomessa

MYSTEERIETSIVÄ kävi Suomessa 3 2009 MYSTEERIETSIVÄ kävi Suomessa SISÄLTÖ Julkaisija: PL 483 00101 Helsinki www.skepsis.fi Päätoimittaja: Risto K. Järvinen E-mail: editor@skepsis.fi #82 Toimitus: Närhitie 11 01450 Vantaa Toimitusneuvosto:

Lisätiedot