TETR. 0$1,)(67,1Ã.b<77gÃ.b<7g1Ã(67((7. -$ÃÃ.(+,77b0,67$53((7 /23385$32577, (XURSHDQÃ8QLRQÃ'LUHFWRUDWHÃ*HQHUDO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TETR. 0$1,)(67,1Ã.b<77gÃ.b<7g1Ã(67((7. -$ÃÃ.(+,77b0,67$53((7 /23385$32577, (XURSHDQÃ8QLRQÃ'LUHFWRUDWHÃ*HQHUDO"

Transkriptio

1 0$1,)(67,1Ã.b<77gÃ.b<7g1Ã(67((7 -$ÃÃ.(+,77b0,67$53((7 /23385$32577, 9,.,1* 6XSSRUWHGÃE\ÃWKHÃ&RPPLVVLRQÃRIÃWKH (XURSHDQÃ8QLRQÃ'LUHFWRUDWHÃ*HQHUDO IRUÃ7UDQVSRUWÃÃ7(17 1

2 Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettuaten-t (Trans-European Networks Transport) rahoitusta. This study has been granted European Union financial aid in the field of Trens-European Networks Transport (TEN-T).

3 (18) 6,6b//<6/8(77(/2 352-(.7,1Ã7$92,7( 352-(.7,1Ã727(87867$3$Ã-$Ã.2+'(5<+0b 0$1,)(67,1Ã78277$0,6(1Ã9$,+((7Ã72,0,786.(7-866$ 0$1,)(67,1Ã7,(726,6b/7g9$$7,08.6(7 4.1 KAUPALLINEN MANIFESTI TULLIN MANIFESTI 6 0$1,)(67,1Ã7,(72-(1Ã.b<77gÃ.b<77b-b5<+0,77b,1.$16$,19b/,6(7Ã0bb5b<.6(7ÃÃ67$1'$5',7Ã-$ 67$1'$5',(1Ã.b<77g (+'2786Ã<+7(1b,6(1Ã0$1,)(67,1Ã7,(726,6b//g.6, 7.1 EHDOTUS KÄYTETTÄVIKSI EDI-SANOMIKSI 11.2.(,/8<03b5,67g1Ã7(.1,1(1Ã5$7.$,68.216(37, 8.1 YLEISTÄ XML:STÄ DOCUMENT TYPE DEFINITION, DTD XML:N EDUT XML:N KÄYTTÖ 14 ;0/FOLHQWLVVD ;0/VHUYHULVVl 8.5 XML:N KÄYTTÖ ERI SOVELLUSTEN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON XML:N KÄYTTÖ MANIFESTIN TIETOJEN SIIRROSSA MANIFESTIN XML-PILOTIN JÄRJESTELMÄKUVAUS bb7g.6(7Ã-$Ã(+'2786Ã-$7.272,0(13,7(,.6, 9.1 JOHTOPÄÄTÖKSET EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI 18 /,,77((7 LIITE 1 LIITE 2 Käsitemääritys Manifestin tietosisältö

4 (18) 352-(.7,1Ã7$92,7( Manifestiprojekti on toteutettu osana Liikenneministeriön TETRA-ohjelmaan kuuluvaa Satamatoiminnot-hanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut muodostaa kokonaiskuva manifestista, sen tietosisällöstä ja tiedon hyväksikäytöstä eri sidosryhmissä koko toimitusketjun aikana. Projektissa selvitettiin myös manifestiin liittyvät kansainväliset määräykset ja standardit. Selvityksessä on huomioitu erot eri meriliikennemuotojen osalta samoin erot merikuljetuksissa EU:n tullialueella ja sen ulkopuolelta sekä ulkopuolella. Toisena tavoitteena on ollut suunnitella sähköisen manifestin kokeiluympäristön tekniset reunaehdot. 352-(.7,1Ã727(87867$3$Ã-$Ã.2+'(5<+0b Manifestiprojektista vastasi Oy EDI Management Finland Ltd. Projekti toteutettiin kevään 1999 aikana haastattelemalla manifestiin tuottamiseen liittyviä keskeisiä sidosryhmiä. Haastatellut organisaatiot olivat seuraavat Varustamot ja varustamojen edustajat Finncarriers Transfennica Containerships Unifeeder Viking Line Aug. Lindberg Satamaoperaattorit Finnsteve Steveco (myös varustamon edustaja) Rauma Stevedoring (myös varustamon edustaja) Kuljetusliikkeet VR Cargo BTL/Schenker ASG Vienti- ja tuontiyritykset Inex UPM-Kymmene Seaways

5 (18) viranomaiset tullihallitus Helsingin ja Kotkan tullikamarit merenkulkulaitos Haastatteluissa keskityttiin selvittämään kunkin organisaation osuus manifestin tuottamisessa tai sen käytössä sekä tähän liittyvät mahdolliset ongelmat ja pullonkaulat. Lisäksi toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena kartoitus sähköisen manifestin käytöstä Antwerpenin ja Felixstowen satamissa. 0$1,)(67,1Ã78277$0,6(1Ã9$,+((7Ã72,0,786.(7-866$ Manifesti voidaan määritellä aluksen lastiluetteloksi, joka kattaa tavaraerät aluksen yhden lähtö- ja tulosataman välillä. Manifesti on siis satama-parikohtainen, jolloin esimerkiksi laivan suorittaessa matkaa usean eri sataman välillä, syntyy kyseisestä matkasta myös useita manifesteja. Esimerkkinä voidaan käyttää laivan matkaa Helsinki-Antwerpen-Felixstowe. Tällöin matkasta syntyvät manifestit ovat lastiluettelo tavaraeristä välillä Helsinki-Antwerpen lastiluettelo tavaraeristä välillä Helsinki-Felixstowe ja lastiluettelo tavaraeristä välillä Antwerpen-Felixstowe Manifesti on itse asiassa tietokokonaisuus, joka muodostuu viennin kuljetus-ketjun aikana laivaajan, huolinta- ja kuljetusliikkeen, varustamon ja satama-operaattorin toimittamien tietojen pohjalta. Viennissä manifestin tuottamisen eri vaiheet ovat seuraavat: (QQHQÃODVWDXVWD lastitilan varaus (buukkaus) laivaaja, joka voi olla vientiyritys tai huolintaliike, lähettää varustamolle lastitilavarauksen (buukkaus) feeder-liikenteessä buukkaukset lähetetään valtamerivarustamolle, joka puolestaan buukkaa tarvittavan lastitilan feeder-varustamolta buukkaukset tehdään laivaajasta riippuen eri tavoilla, tyypillinen tapa pksektorilla on hoitaa buukkaus joko puhelimitse tai faksilla buukkaustieto ei useinkaan sisällä vielä tarkkoja tietoja tavaraerästä, vaan se kattaa tiedot varustamolta halutusta lastitilasta tiettynä lähtöpäivänä

6 (18) suuryritysten (kuten metsäteollisuus) viennissä buukkaukset välitetään usein jo sähköisesti ja ne sisältävät jo valmiiksi toimituserätason tiedot laivaaja hoitaa myös kuljetustilavaraukset ja rahtikirjat edeltävän kuljetuksen osalta (maantie- tai rautatieliikenne) varustamo (tai laivaaja) välittää buukkaustiedot myös satamaoperaattorille lastitilavarauksen vahvistus varustamo vahvistaa laivaajalle lastitilan laivasta haluttuna lähtöpäivänä tavaraerän tiedot tarkemmat tiedot tavaraerästä saadaan laivaajalta joko laivausohjeella tai konossementtiohjeella, rahtikirjalla tai kopiolla kauppalaskusta tavaraerän tiedot tarvitaan manifestia varten, ne yksilöivät mm. tarkemmat osapuolitiedot ja tavarankuvauksen tavaraerätietojen pohjalta varustamo tuottaa konossementin (B/L) tai merirahtikirjan (LWB), tosin sisäkaupassa suuntauksena on näiden käytöstä luopuminen /DVWDXNVHQÃDLNDQD kun laivaajan tavaraerät ovat saapuneet satamaan, hoitaa satamaoperaattori erien lastauksen laivaan ja tarkistaa että laivatut erät vastaavat rahtikirjatietoja (ns. taljaus) /DVWDXNVHQÃMlONHHQ satamaoperaattori välittää toteumatiedot lastauksesta varustamolle varustamo lähettää laivaajalle laivausvahvistuksen, ts. tiedon siitä, mitkä tavaraerät kyseiseen laivaan lastattiin varustamo tuottaa tältä pohjalta laivan manifestin ja toimittaa sen tullille sekä edustajalleen määräsatamassa Seuraava kaavio esittää yleistettynä manifestitietojen tuottamisen viennin kuljetusketjussa

7 (18) buukkaus ja vahv. rahtikirjat LAIVAAJA buukkaus ja vahv. tavaraerätiedot B/L, LWB VALTAMERI- VARUSTAMO KULJETUS- LIIKE laivausvahvistus B/L LWB tavaraerätiedot buukkaus ja vahv. buukkaus ja vahv. VARUSTAMO manifesti manifesti satamavahvistus buukkaus manifesti VARUSTAMON EDUSTAJA (määräsatama) SATAMA- OPERAATTORI TULLI Tuonnissa kyse on peilikuvasta, varustamon edustaja saa määräsatamassa kopion vientimanifestistä, joka toimii avisointina jatkokuljetukselle, purkaussataman satamaoperaattorin purkauksen tarkistuskappaleena sekä tullin dokumenttina. Ã 0$1,)(67,1Ã7,(726,6b/7g9$$7,08.6(7 Manifestia voidaan tarkastella tietovirtana joko varustamon ja varustamon edustajan välillä tai tietovirtana eri viranomaisten suuntaan, lähinnä tulliin. Seuraavassa on käsitelty manifestin tietosisältöä termillä kaupallinen manifesti puhuttaessa varustamon ja sen edustajan välisestä kommuni-koinnista ja termillä tullin manifesti puhuttaessa tullin esittämistä tieto-sisältövaatimuksista. Ã.DXSDOOLQHQÃPDQLIHVWL Kaupallisen manifestin osalta voidaan todeta, että mitään yleisiä tietosisältövaatimuksia ei ole. Kyse on kahden osapuolen (varustamon ja sen edustajan) välisestä tietovirrasta, josta osapuolet sopivat keskenään. Vientimanifesti on kooste aluksen lastista sen lähtiessä lastaussatamasta ja varustamo välittää sen purkaussatamassa toimivalle edustajalleen, joka toimii ja välittää tietoja aluksen lastista manifestin perusteella edelleen. Manifestin tietosisältö riippuu pitkälti meriliikennemuodosta esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä lauttaliikenteessä manifestin tietosisältö on huomattavasti suppeampi verrattuna roro-liikenteeseen Suomen ja Saksan välillä. Suomen ja

8 (18) Ruotsin välisessä lauttaliikenteessä käytetään manifestina ns. märkrullaa, jossa kerrotaan yksikön (perävaunu, kontti) tunnistetieto, lyhyesti tavaran kuvaus, kollien lukumäärä, paino ja mahdollinen vastaanottaja. Syy tähän on liikenteen nopeus ja tyyppi; tietoja ei tarvita tämän tarkemmalla tasolla. Mikäli haluttaisiin tarkastella jonkin tietyn perävaunun sisältöä tarkemmin, ovat nämä tiedot saatavissa kuljetusliikkeeltä. Toinen esimerkki tietosisällöstä liittyy feeder-liikenteeseen, jossa voidaan manifestilla kuvata yksikkö (kontti) hyvinkin tarkalla tasolla, mutta manifestilta puuttuu tieto kontin sisällöstä lähettäjä- ja vastaanottajatasolla. Tämä selittyy sillä, että feeder-varustamo hoitaa valtamerivarustamon syöttöliikennettä, eikä edes tiedä tavaraerittäin lopullisia lähettäjä-/vastaanottajatietoja eikä näitä tietoja välttämättä valtamerivarustamolta ole saatavissa. Yleisesti voidaan todeta, että kaupallisen manifestin tietosisältöä on erittäin vaikea harmonisoida täysin yhtenäiseksi, koska tietosisällön määrää pääsääntöisesti meriliikennemuoto ja tietojen käyttötarkoitus sekä -tarve. Yhtenäistetyllä tietosisällöllä silloin kun puhutaan kaupallisesta manifestista voidaan ajautua tilanteeseen, jossa standardointi edellyttäisi sellaisten tietojen välittämistä, joita varustamolla tai sen edustajalla ei ole ja/tai joilla ei operatiivisen toiminnan kannalta ole merkitystä. Ã 7XOOLQÃPDQLIHVWL Tullin manifestilla tarkoitetaan aluksen sellaista lastiluetteloa, jota tulli viranomaisena edellyttää saavansa. Käytännössä tullille on manifesti toimitettava sekä viennissä että tuonnissa, poikkeuksen muodostaa vain yhteisön säännöllisessä reittiliikenteessä oleva alus, jonka lastina ei ole passitettavaa tavaraa. Tullilainsäädännössä on manifestin tietosisällön osalta esitetty vaatimuksia kahdessa eri tapauksessa; kun varustamolla on edelleen yksinkertaistetun passitusmenettelyn lupa (yhteisön säännöllisessä reittiliikenteessä) ja muussa liikenteessä silloin, kun manifestia käytetään tavaran tullistatuksen osoittamiseen. Jälkimmäinen edellyttää joko tullin vahvistusta tai hyväksytyn lähettäjän lupaa. Tietosisältövaatimukset manifestin osalta ovat seuraavat meriliikenneyhtiön nimi ja täydellinen osoite aluksen nimi tavaroiden lastauspaikka ja päivämäärä tavaroiden purkauspaikka sekä jokaisesta lähetyksestä viittaus konossementtiin tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan

9 (18) kollien lukumäärä, kuvaus, merkit ja numerot tavaroiden kuvaus bruttomassa kilogrammoina tarvittaessa konttien tunnistenumerot tavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevat merkinnät Edellisessä kuvauksessa on rajauduttu lastia koskeviin tietosisältö-vaatimuksiin. Erikseen on tuonnin osalta määritelty alukseen ja sen matkaan liittyvät tietosisältövaatimukset tullin yleisilmoituksen osalta. 0$1,)(67,1Ã7,(72-(1Ã.b<77gÃ.b<77b-b5<+0,77b,1 Seuraavaan luetteloon on koottu manifestilla olevien tietojen käyttö kuljetusketjussa eri sidosryhmittäin. Laivaaja laivaaja (vientiyritys, huolitsija) toimii itse lähtötietojen antajana välittämällä buukkaus- ja konossementtitiedot laivaaja tarvitsee manifestin valmistuttua laivausvahvistuksen omien lähetyseriensä osalta Kuljetusliike (edeltävä kuljetus) merikuljetusta edeltävää kuljetusta hoitava kuljetusliike ei tarvitse tietoja manifestilta Satamaoperaattori (lähtösatama) saa alusta koskevat buukkaustiedot varustamolta vastaa aluksen lastauksesta, vahvistaa laivatut erät ja välittää tiedon varustamolle Terminaalinpitäjä (lähtösatama) terminaalinpitäjälle manifesti on kirjanpidon tosite Varustamo (lähtösatama) tuottaa manifestin buukkaus- ja konossementtitietojen sekä satamaoperaattorin toimittaman satamavahvistuksen perusteella välittää laivausvahvistukset laivaajille toimittaa manifestin tullille Tulli (lähtösatama)

10 (18) tarvitsee manifestitiedot valvontaa varten Satamalaitos (lähtösatama) osa satamalaitoksista käyttää manifestitietoja tavaramaksulaskutuksen ja tilastoinnin perustietoina, jolloin manifesti on oleellinen dokumentti Varustamo (määräsatama) saa tuontimanifestitiedot lähtösataman varustamolta toimittaa tiedot satamaoperaattorille ja tullille, avisoi jatkokuljetuksesta vastaavia yrityksiä Satamaoperaattori (määräsatama) saa tuontimanifestitiedot, jotka muodostavat perustiedot purkausluettelolle, purkauksessa tarkistus manifestitietoja vastaan Terminaalinpitäjä (määräsatama) terminaalinpitäjälle manifesti on kirjanpidon tosite Tulli (määräsatama) tarvitsee manifestitiedot valvontaa varten Satamalaitos (määräsatama) vastaavasti kuin viennissä tarvitsee osa satamista manifestitiedot tuonnissa tavaramaksulaskutusta ja tilastointia varten Kuljetusliike (jatkokuljetukset) jatkokuljetuksista vastaava kuljetusliike on kiinnostunut saamaan etukäteen tiedon lähtösatamasta alukseen laivatuista yksiköistä sekä aluksen tullessa määräsatamaan yksiköiden arvioidusta purkausajasta, jotta ajojärjestelyt voitaisiin optimoida mahdollisimman hyvin Tuontiyritys (määräsatama) tuontiyritys ei tarvitse manifestin tietoja sellaisenaan, vaan se on kiinnostunut saapumisavisointitiedoista.$16$,19b/,6(7ã0bb5b<.6(7ãã67$1'$5',7ã-$ã 67$1'$5',(1Ã.b<77g

11 (18) EDI-muodossa välitettävän manifestin osalta standardointikysymyksiin ovat keskittyneet UN/CEFACT/EWG-organisaation ITIGG-työryhmä (International Transport Implementation Guideline Group) sekä kansainvälinen EDI-käyttäjäryhmä SMDG (User Group for Shipping Lines and Container Terminals). ITIGG-työryhmällä on tekeillä kansainvälinen manifestin EDI-sanoman suositus, joka on tasolla Principles and Rules. Tämän suosituksen arvioidaan valmistuvan kesällä 1999 ja se pohjautuu IFCSUM-sanomaan. SMDG-ryhmän jäsenistä Felixstowen Port Community organisaatio MCP (Maritime Cargo Processing) sekä Antwerpenin vastaava yritys Seagha ovat ottaneet käyttöön tullin manifestiin liittyvät EDI-sanomat; CUSREP ja CUSCAR. Antwerpenin tulli on vaatinut tämän vuoden alusta manifestitiedot EDInä varustamoilta. Tällä hetkellä kansainvälisten EDI-sanomien osalta kehitys näyttää siltä, että kaupallisiin tarkoituksiin kuten varustamon ja sen edustajan väliseen tiedonsiirtoon käytetään IFCSUM-sanomaa ja tullille välitettävien manifestitietojen osalta tullin CUSREP- ja CUSCAR-sanomia. International Maritime Organisation (IMO) suosittelee jäsenmailleen PROTECTryhmän määrittelemän EDI-sanoman käyttöönottoa vaarallisten aineiden lastitietojen välittämiseen. PROTECT-ryhmä on määritellyt IFTDGN (International Forwarding & Transportation Dangerous Goods Notification) sanoman soveltamisohjeen, joka on yleisesti käytössä Euroopan suurimmissa satamissa. Vastaava sanoma on tarkoitus ottaa käyttöön uudessa (+'2786Ã<+7(1b,6(1Ã0$1,)(67,1Ã7,(726,6b//g.6, Manifestin tietosisältöä yhtenäistettäessä on ehdotuksena se, että tietosisältö harmonisoidaan siten, että se vastaa tullin esittämiä vaatimuksia. Toinen tietosisältöön vaikuttava tekijä on uuden käyttöönotto vuoden 1999 lopulla. Uudella korvataan nykyinen Portnet-järjestelmä. kuten Portnetkin edellyttävät alusten tulo- ja lähtöilmoitusten välittämistä valtakunnalliseen järjestelmään. Tulo- ja lähtöilmoitukset käsittävät valtaosin samoja tietoja kuin tullin manifesti. Tästä syystä on tietosisällön osalta lähtökohtana näiden kahden tietovirran yhdistäminen niin, että välittämällä nyt ehdotettu manifesti voidaan samalla välittää merenkulkulaitoksen ja satamien vaatimat tiedot. Tarkemmin ehdotettua ratkaisua on kuvattu seuraavassa luvussa. Ehdotus manifestin yhtenäiseksi tietosisällöksi on seuraava, tiedon-käyttäjiksi on merkitty joko satama, tulli, MKL tai nämä 2WVLNNRWDVRQÃWLHGRW

12 (18) tieto lähtö- ja määräsatama ja määräsatamaa seuraava satama lähtö- ja tulopäivä tullin tulo/lähtönumero aluksen nimi aluksen radio call sign aluksen brutto- ja nettovetoisuus, kantavuus aluksen laji aluksen jäämaksuluokka aluksen kaksoispohja aluksen pituus aluksen leveys aluksen kansallisuus varustamo varustamon asiamies asiamiehen LY- tai luottoasiakastunnus (säännöllisen reittiliikenteen lupanumero, aluskohtainen) - tieto automaattisesti (yksinkertaistetun menettelyn lupanumero, varustamokohtainen) - tieto automaattisesti hyväksytty lähettäjä alus on kotimaan liikenteessä/ulkomaanliikenteessä alus saapuu/lähtee painolastissa päällikön nimi satamamaksujen maksaja tiedonkäyttäjä tulli MKL, tulli MKL, tulli MKL MKL MKL, tulli tulli, satama tulli tulli tulli MKL, satama MKL satama Aluksen tiedot lähetetään täydellisinä vain silloin kun kyseessä on sellainen alus, joka ei aiemmin ole Suomessa käynyt, muuten riittää aluksen tiedoista nimi ja call sign.

13 (18) 5LYLWDVRQÃWLHGRWÃ\KWlÃWDYDUDHUllÃNRVNHYDWÃWLHGRW tieto laivaajan nimi- ja osoitetiedot vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot notify- osapuolen nimitieto LWB- tai B/L-numero toimituserätasolla lastaussatama purkaussatama alkuperäinen lähtösatama (feederliikenne) lopullinen määräsatama (feederliikenne) tavaran kuvaus tekstinä tavaran HS-nimike tai MKL:n tavaraluokka kollien lukumäärä ja laji merkit ja numerot tavaraerän paljous (tonni, kappale, kilo) tavaraerän status onko tavaraerä kauttakuljetuksessa kuljetusyksikön tyyppi ja tunniste tyhjät kuljetusyksiköt, niiden tyyppi ja lukumäärä kuljetusyksikön uudelleen lastaus toiseen alukseen, aluksen nimi (feederliikenne) matkustajien lukumäärä matkustajamaksun maksavien lukumäärä henkilö- ja linja-autojen lukumäärä tiedonkäyttäjä tulli, satama tulli, satama tulli tulli tulli tulli tulli MKL, satama tulli tulli tulli tulli MKL, satama Vaarallisten aineiden lastitiedot välitetään erillisellä EDI-sanomalla, joka pohjautuu kansainväliseen PROTECT-ryhmän suositukseen. (KGRWXVÃNl\WHWWlYLNVLÃ(',VDQRPLNVL Koska lähtökohtana on ollut yhtenäistää manifestin tietosisältö tullin edellyttämällä tavalla, on järkevintä ottaa käyttöön CUSREP (Customs Conveyance Report) sekä CUSCAR (Customs Cargo Report) sanomat. Tällöin voidaan aluksen matkaan liittyvät tiedot välittää etukäteen CUSREP-sanomalla, johon myöhemmässä vaiheessa liitetään varsinaiset manifestitiedot CUSCAR-sanomalla. Yhteys näiden kahden sanoman välillä voidaan toteuttaa käyttämällä viitenumerona tullin tulo/lähtönumeroa.

14 (18) Ã.2.(,/8<03b5,67g1Ã7(.1,1(1Ã5$7.$,68.216(37, Lähtökohtana kokeiluympäristön suunnittelussa on uuden hyödyntäminen. Koska sitä toteutettaessa joudutaan nykyiset EDI-sanomat muuttamaan, voidaan samalla ottaa käyttöön nyt ehdotetut CUSREP- ja CUSCARsanomien soveltamisohjeet. Tällöin varustamo, joka voi välittää manifestitiedot ehdotetulla tietosisällöllä, välittää samalla myös merenkulkulaitoksen ja sataman vaatiman tulo/lähtöilmoituksen tiedot. Etuna on tällöin se, että tulli voi jo etukäteen saada manifestitiedot esille jolloin voidaan harkita esimerkiksi yleisilmoituksen toimittamista jälkikäteen arkistointia varten. Toisaalta on huomioitava se seikka, että varustamot eivät ainakaan alkuvaiheessa voi lähettää manifestitietojaan EDI-muodossa, mistä syystä on tarjottava myös muita vaihtoehtoja sähköisen manifestin toimittamiseen. Tästä syystä on seuraavassa esitetyssä kokeiluympäristön teknisesssä ratkaisukonseptissa päädytty ehdottamaan XML-pohjaista vaihtoehtoa, joka soveltuu varsinkin pienille varustamoille paremmin, koska se ei edellytä niin suurta investointia kuin EDIn käyttöönotto. Seuraava kuva esittää ajateltua järjestelmää Varustamo Vaihtoehto 1 EDI-sanomana CUSREP ja siihen liittyvät CUSCAR-sanomat (tullin manifesti ja MKL:n/sataman tulo/lähtöilmoitus) Vaihtoehto 2 tullin manifesti ja MKL:n/sataman tulo/lähtöilmoitus XML-tiedostona aineiston selaus Tulli tuontimanifesti vientimanifesti (esim. CUSREP ja CUSCAR) Meriliikennetietojärjestelmä aineiston poiminta ja/tai selaus MKL aineiston poiminta ja/tai selaus Varustamo lähtö/määräsatama Satamat Kokeiluympäristön teknisestä suunnittelusta vastasi At Business Communications Oy, joka toteuttaa myös uuden Lähtökohtana

15 (18) kokeiluympäristön suunnittelussa on ollut edellisessä kappaleessa kuvatun toimintamallin käyttöönotto. Ã <OHLVWlÃ;0/VWl XML (extensible Markup Language) on standardi, joka on tarkoitettu tiedon tallennukseen ja jakeluun verkossa. XML sisältää sekä fyysisen että loogisen rakenteen. Looginen rakenne kuvaa dokumentin sisällön rakennetta. Silloin kun XML-dokumentti sisältää DTD:n, dokumentin looginen rakenne määritellään siinä. Looginen rakenne muodostuu: esittelyosasta, joka on pakollinen valideissa ( jos sisältää DTD:n ) XMLdokumenteissa mutta ei hyvin muodostetuissa elementeistä kommenteista entiteettiviitteistä CDATA-osioista, joiden sisältö tulostetaan täsmälleen sellaisena kuin kirjoittaja on sen kirjoittanut sisällön käsittelyohjeista XML-dokumentin fyysinen rakenne on usein erilaisten kokonaisuuksien, entiteettien yhdistelmä. Kaikilla entiteeteillä on nimi ja sisältö. Sisältönä voi olla mm. kuvia, tekstiä, merkkijonoja, ääntä, videopätkiä yms. Jokainen entiteetti on tallennettu itsenäisesti. Niihin viitataan juuri- eli dokumentti-entiteetissä. XML-prosessori aloittaa koko käsittelyn juuresta ja kokoaa dokumenttiin kuuluvat muut entiteetit juuressa asetettujen käsittelyohjeiden mukaan. HTML-kielen ja XML-kielen ero on siinä, että HTML- sisältää vain dokumentin ulkoasuun liittyvän määrityksen. HTML-kielen avulla kuvataan miten tiedot näytetään selaimessa. XML on saanut eniten huomiota clientin dokumenttien hallinnassa, mutta suurin hyöy sovelluskehityksessä saadaan kun se kohdistetaan sinne missä arvokkain data sijaitsee, eli siis palvelimelle. Palvelin on paikka jossa tiedonkäyttäjät ja tuottajat tapaavat toisensa ja puhuvat kukin omaa kieltään. XML, yhteinen muoto datanvälitykseen voi olla ratkaisu tähän ongelmaan olemalla objektimallina jaetulle tiedolle.

16 (18) Ã 'RFXPHQWÃ7\SHÃ'HILQLWLRQÃ'7' DTD määrittää dataobjektin rakenteen siten että sovellukset voivat varmistua mitä atribuutteja on mukana ja mitkä kentät ovat valinnaisia. Tämä mahdollistaa applicationserverin (sovelluspalvelimen) tulkitsemaan dataa lennossa ja vastaamaan dynaamisesti. Koska XML on itsekuvaavaa jokainen tietorakenne ei vaadi omaa koodausta, sovellukset voidaan kirjoittaa yleisellä tasolla. Dataa voidaan käsitellä ja tulkita yleisluontoisesti huolimatta tiedon lähteestä tai sen tarkasta rakenteesta. Ã ;0/QÃHGXW yksinkertaista lukea täysin siirrettävää koska se on ASCII-muotoista ja siirrossa voidaan käyttää standardiprotokollia kuten HTTP vastaanotettuna eri sovellukset voivat tulkita sitä käyttäen yksinkertaista parseria (jäsentäjää) ja saada tietoa navigoimalla puurakennetta jokainen kenttä ja attribuutti on erotettu tunnistavalla tagilla siten jokaiseen rakenteen osaan välittyy tunnistettava metadata kenttien sisäistys (nesting) määrää elementtien rakenteen siten rakenteen osien väliset suhteet voidaan päätellä XML-koodi on helposti jatkettavissa. Koodiin voi helposti lisätä esim uusia kenttiä rikkomatta olemassa olevaa rakennetta. Tietokantakaavioita ei tarvitse suunnitella uudestaan eikä sovelluksia tarvitse kirjoittaa uudestaan. XML mahdollistaa sovellusten jakaa ja muokata dataa vapaasti. Ã ;0/QÃÃNl\WW XML-clientissa XML clientissä tekee niihin toimitetusta datasta smart dataa antaen sovellukselle mahdollisuuden tehdä enemmän ilman palvelimen apua. Se voi tehdä tehokkaampia etsintöjä, hakuja ja muokkausta ja enemmän clientissa tapahtuvaa prosessointia. Tämä tekee clientista smart clientin joka voi etsiä dokumenttidataa tai prosessoida sovellusdataa. XML-dokumenttien ulkoasun määrittelyyn käytetään XSLtyylistandardia (Extensible Style Language) XML-serverissä XML:ää voidaan myös käyttää taustapuolella (back end) tehokkaana varastointiformaattina en hierarkkisten tietojen varastointiin olkoon kyseessä

17 (18) dokumentti- tai sovellusdata. Jos data on hierarkkista on järkevää tallentaa myös rakenne. Middle tier-osassa, jossa sovelluspalvelinten ja back end -tietokanta-varastojen kommunikointi ja datan jakaminen tapahtuu, voi XML ratkaista sovellusten suunnittelussa vastaan tulevia ongelmia. Koska XML-kieli on itsekuvaavaa voidaan sitä käyttää yhteisenä formaattina datan vaihtoon ja siten yksinkertaistaa ratkaisuja middle tier-osassa. XML:ää voidaan käyttää neutraloimaan dataa ja siten vähentää työmäärää middletier-ratkaisujen toteutuksessa. Ã ;0/QÃNl\WW ÃHULÃVRYHOOXVWHQÃYlOLVHHQÃWLHGRQVLLUWRRQ Perinteinen tapa eri sovellusten väliseen tiedonsiirtoon on tehdä perättäis-tiedostoja, joiden rakenne on ennalta määrätty. Näissä tapauksissa sekä lähettävän että vastaanottavan ohjelmiston tulee tietää tiedoston rakenne, jotta tiedot voidaan vastaanottavassa päässä oikein tulkita ja siirtää tietokantaa. EDI-standardi on tuonut tähän jonkin verran helpotusta, mutta lopullinen hyöty on kuitenkin jäänyt saavuttamatta kalliden EDI-muunnin kustannusten takia. XML-pohjaisella tiedonsiirrolla on mahdollista tehdä tiedonsiirto-sovelluksia, jotka eivät ole riippuvaisia datan sisällöstä vaan ne voivat XML-koodia tulkitsemalla siirtää tietoja tietokantaan. Tiedonsiirto-ohjelmista voidaan tehdä geneerisiä, jolloin käsittelysäännöstö kulkee suurelta osin XML-koodin mukana. Tällaiset ohjelmistot on myös helposti parametroitavissa erilaisiin tiedonsiirtotarpeisiin. Ã ;0/QÃNl\WW ÃPDQLIHVWLQÃWLHWRMHQÃVLLUURVVD Meriliikenteen tietojärjestelmän satamatoimintojen tietokantaan tullaan siirtämään tietoja XML-pohjaisesti. XML/EDI-liittymä tehdään vain vastaanottavaan päähän, jolloin joudutaan tulkitsemaan EDI-sanomat ensin XML-muotoon ennen tietokantaan siirtoa. Tällöin ei voida kokonaisuudessa hyödyntää XML-formaatin antamaa etua. Tämän rinnalle voitaisiin kokeilla manifestin tietojen siirtoa meklarilta suoraan XML-muodossa. Tällainen kokeilu edellyttää XML-parserin tekemistä sekä lähettävään että vastaanottavaan päähän. Vastaanottavassa päässä tullaan joka tapauksessa käyttämään XML-parseria sovellukseen tulevien sanomien käsittelyyn. Ã 0DQLIHVWLQÃ;0/SLORWLQÃMlUMHVWHOPlNXYDXV Meklarin järjestelmä: 1) haetaan manifestin tiedot tietokannasta

18 (18) 2) muodostetaan peräkkäistiedosto 3) parsitaan peräkkäistiedosto XML-muotoon 4) lähetetään XML-muotoinen ascii-tiedosto meriliikenteen tietojärjestelmään 2-kohta on mahdollista ohittaa ja tehdä suoraan XML-tiedostoa. Tämä edellyttää lähdejärjestelmältä selkeää sovellusrajapinan esim. SQL:n käyttöä XMLparseriohjelmistossa. Meriliikenteen tietojärjestelmä: 1) vastaanotetaan XML-muotoinen tiedosto 2) tulkataan tiedosto ja muodostetaan XML-kuvauksen perusteella tietokantaa päivittävät SQL-lauseet 3) suoritetaan SQL-lauseet ja samalla tehdään lokia mahdollisista virheistä 0HNODUL 7XOOL XML -tiedosto Manifestit )73 Yllä on kuvattu kuinka manifestin tiedot välitetään meklarin järjestelmästä meriliikenteen tietojärjestelmään, josta tulli voi saada manifestin tiedot käyttöönsä. voidaan rajoittaa, ketkä saavat nähdä eri tietoja.

19 (18) ;0/OXNLMD ;0/WLHGRVWR.RQWUROOHUL ;0/SDUVHUL 7LHWRNDQWD NlVLWWHOLMl 0HULOLLNHQWHHQ WLHWRMlUMHVWHOPl Edellä on kuvattu manifestien käsittelyprosessi 1) luetaan XML-muotoista tiedosto 2) tulkataan tiedosto ja muodostetaan XML-kuvauksen perusteella tietokantaa päivittävät SQL-lauseet 3) suoritetaan SQL-lauseet ja samalla tehdään lokia mahdollisista virheistä 7LHWRNDQQDQ OXNLMD 2SHUDWLL YLQHQ NDQWD.RQWUROOHUL 3HUlWWlLV WLHGRVWRQ PXRGRVWDMD ;0/SDUVHUL $6&,, WLHGRVWR 7LHGRVWRQ OlKHWWlMl ;0/ WLHGRVWR

20 (18) Edellä on kuvattu meklarin tietojärjestelmän manifestien käsittelyprosessi: 1) haetaan manifestin tiedot tietokannasta 2) muodostetaan peräkkäistiedosto 3) parsitaan peräkkäistiedosto XML-muotoon 4) lähetetään XML-muotoinen ascii-tiedosto meriliikenteen tietojärjestelmään à $ 27 6 $7.272,0 3,7,.6, à RKWRSllW NVHW Tehtyjen haastattelujen pohjalta näyttää siltä, että manifestin tietosisältöä on vaikea yhtenäistää kaikissa tapauksissa, koska sen sisältöön vaikuttavat monet eri tekijät kuten meriliikenteen muoto sekä varustamon ja sen edustajan keskinäiset sopimukset. Toisaalta EDI-muodossa välitettävän ns. kaupallisen manifestin osalta ei kansainvälisiä ylemmän tason soveltamis-ohjeita vielä löydy. Sen sijaan tullille välitettävän EDI-muotoisen manifestin käyttö on jo alkanut Antwerpenin ja Felixstowen satamissa ja näiden satamien soveltamisohjeita voidaan Suomessa käyttää pohjatietoina. Toinen merkittävä seikka on uuden käyttöönotto vuoden 1999 lopulla, jolloin lisäämällä tullin tietosisältövaatimuksiin myös merenkulkulaitoksen ja satamien tietosisältövaatimukset, päästään tilanteeseen, jossa yhdellä välitettävällä EDI-muotoisella sanomalla saadaan manifestista tarvittava tieto yhteen keskitettyyn tietojärjestelmään. Tästä tietojärjestelmästä manifestin tiedot ovat käyttöoikeuksien mukaan eri osapuolten saatavilla. Samalla on kuitenkin huomioitava ne varustamot tai varustamojen edustajat, joilla EDI-valmiuksia ei ole. Tästä syystä ehdotetaan XML-pilotoinnin käynnistystä. à KGRWXV MDWNRWRLPHQSLWHLNVL Manifestiprojektin jatkotoimenpiteiksi ehdotetaan seuraavia ehdotetun tietosisällön huomioiminen kehitettäessä ehdotetun XML-pilotoinnin teknisten reunaehtojen huomioimista em. järjestelmää kehitettäessä halukkaan pilottiyrityksen nimeämistä EDI-muotoisen manifestin välittämiseksi halukkaan pilottiyrityksen nimeämistä XML-muotoisen manifestin välittämiseksi aktiivista seurantaa ns. kaupallisen manifestin EDI-sanoman soveltamisohjeen kehityksessä sekä samoin muiden EU-maiden tullien kehityksen seurantaa tullin manifestisanomien käyttöönotossa

21 LIITE (2) /,,7 ±. 6,7 0,7 6 Agentti Alusmaksulaskutus Bruttovetoisuus Buukkaus CUSCAR Agentilla tarkoitetaan varustamon asiamiestä. Alusmaksuilla tarkoitetaan satamalaitoksen laskuttamia alukseen ja sen satamakäyntiin liittyviä kuluja, veloitusperusteena käytetään yleisesti mk/nettovetoisuusyksikkö. Synonyyminä käytetään termiä satamamaksu aluksesta. Aluksen koko tilavuutta kuvaa bruttovetoisuus, mittana on bruttorekisteritonni (brt). Buukkauksella tarkoitetaan lastitilan varausta halutusta aluksesta haluttuna määräpäivänä. CUSREP CUSCAR (Customs Cargo Report) on EDIFACT-standardin mukainen EDIsanoma, joka määrittelee tullille tai muille viranomaisille elektronisesti välitettävän lastiluettelon tietosisällön. Elektroninen manifesti Feeder-liikenne CUSREP (Customs Conveyance Report) on EDIFACT-standardin mukainen EDI-sanoma, joka määrittelee tullille tai muille viranomaisille elektronisesti välitettävän aluksen matkaa koskevan ilmoituksen. Elektronisella manifestilla tarkoitetaan lastiluettelon tietojen välitystä sähköisessä muodossa tietojärjestelmältä toiselle. Feeder-liikenteellä tarkoitetaan syöttöliikennettä valtamerisatamien ja muiden pienempien satamien välillä, ts. lasti uudelleenlaivataan valtamerialuksista pienempiin aluksiin tai päinvastoin.

22 LIITE (4) Huolitsija Hyväksytty lähettäjä IFTDGN Huolitsijalla tarkoitetaan yleisesti huolintatoimia hoitavaa yritystä. Tulliviranomainen voi antaa säädetyt edellytykset täyttävälle henkilölle luvan itse todistaa tavaroiden yhteisöasema joko T2L-asiakirjalla tai vastaavalla merkinnällä kaupallisiin asiakirjoihin esittämättä niitä tulliviranomaisen vahvistettavaksi. Tällaisen luvan saaneesta käytetään nimitystä hyväksytty lähettäjä. IFTDGN (International Forwarding & Transportation Dangerous Goods Notification) on EDIFACT-standardin mukainen EDI-sanoma, joka määrittelee vaarallisten aineiden lastitietojen elektronisesti välitettävän tietosisällön IFCSUM Kantavuus IFCSUM (Forwarding and Consolidation Summary) on EDIFACT-standardin mukainen EDI-sanoma, joka määrittelee yhdistettyjen lastitietojen elektronisesti välitettävän tietosisällön. Kantavuudella tarkoitetaan aluksen kantokykyä (lastin, polttoaineiden, varusteiden, henkilöiden ja varastojen yhteispaino lastimerkin mukaan). Kaupallinen manifesti Kaupallisella manifestilla tarkoitetaan tässä yhteydessä alukseen, sen matkaan ja lastiin liittyviä tietoja, joita välitetään varustamon ja sen edustajan välillä. Kaupallisen manifestin tietosisältö on osapuolten keskenään sopima ja vaihtelee meriliikennemuodosta ja varustamosta riippuen. Konossementti, B/L (Bill of Lading) Laivaaja Konossementti on varustamon antama asiakirja, joka sisältää kuittauksen tietyn tavaramäärän vastaanottamisesta kuljetettavaksi asiakirjasta ilmenevillä ehdoilla ja sitoumuksen luovuttaa sen määräpaikalla asiakirjaa vastaan. Laivaaja on se yritys tai henkilö, joka luovuttaa tavaran kuljetettavaksi lastaussatamassa. 2

23 LIITE (4) Laivausvahvistus Laivausvahvistuksella tarkoitetaan varustamon vahvistusta tietyn tavaraerän laivauksesta nimettyyn alukseen tiettynä ajankohtana. Liner Waybill (LWB) Manifesti Liner Waybill on varustamon antama rahtikirja, jolla se ilmoittaa ottaneensa tavaran vastaan kuljetusta varten. Varustamo sitoutuu hoitamaan kuljetuksen asiakirjan määrittelemällä tavalla ja luovuttamaan tavaran määräsatamassa rahtikirjassa nimetylle henkilölle. Märkrulla Manifestilla tarkoitetaan aluksen lastiluetteloa, joka kattaa tavaraerät aluksen yhden lähtö- ja määräsataman välillä. Nettovetoisuus Satamavahvistus Märkrulla on Suomen ja Ruotsin välisessä autolauttaliikenteessä käytetty suppea lastiluettelo. Aluksen lastitilojen vetoisuutta kuvaa nettovetoisuus, mittana on nettorekisteritonni (nrt). Satamavahvistuksella tarkoitetaan satamaoperaattorin vahvistusta varustamolle tavaraerien lastauksesta nimettyyn alukseen tiettynä ajankohtana. Säännöllisen reittiliikenteen lupa Säännöllisellä reittiliikenteellä tarkoitetaan aluksen liikennöintiä säännöllisesti yhteisön satamien välillä niin että mikään satamista ei ole vapaasatama. Säännöllisen reittiliikenteen luvalla tarkoitetaan tullin myöntämää aluskohtaista lupaa, joka mahdollistaa sen että alukselta, varustamolta tai tavaranhaltijalta ei vaadita mitään tullille toimitettavia ilmoituksia, mikäli koko lasti on yhteisötavaraa. Mikäli kuljetetaan muita kuin yhteisötavaroita, edellytetään tavaroilta T1-passitusasiakirjaa. 3

24 LIITE (4) Taljaus Taljaus on tavaran määrän ja kunnon toteamiseksi suoritettava laskenta- ja tarkastustoimenpide. Tavaramaksulaskutus Tullin manifesti Tavaramaksu on satamalaitoksen laskuttama maksu tavaran tuonnista tai viennistä, yleisesti mk/tonni. Tavaramaksuluokat vaihtelevat satamittain. Synonyyminä käytetään termiä satamamaksu tavarasta. Tullin manifestilla tarkoitetaan tässä yhteydessä alukseen, sen matkaan ja lastiin liittyviä tietoja, jotka tulli on määrännyt ilmoitettavaksi. Tullin manifestin tietosisältö on suppeampi kuin kaupallisen manifestin tietosisältö ja se on tarkoitettu vastaamaan tullin sekä muiden viranomaisten tietotarpeita. Tulo- ja lähtöilmoitus Tulo- ja lähtöilmoitus on merenkulkulaitokselle ja satamille tarkoitettu ilmoitus, jossa kerrotaan alusta, sen matkaa ja lastia koskevat toteutuneet tilastotiedot. Yksinkertaistetun menettelyn lupa Yksinkertaistetun menettelyn luvalla tarkoitetaan tullin myöntämää varustamokohtaista lupaa yksinkertaistaa yhteisön passitusmenettelyjä sallimalla tavaroita koskevan tavaraluettelon (kuten manifestin) käytön yhteisön passitusilmoituksena tai asiakirjana. Yksinkertaistetun menettelyn lupa edellyttää säännöllisen reittiliikenteen lupaa. 4

25 LIITE (2) /,,7 ± 0$, 67, 7, 726,6 /7 Ennakkoilmoituksen tietosisältö (CUSREP) Ennakkoilmoitus Ilmoituksen perustiedot Matkan tiedot Varustamon edustajan tiedot Aluksen tiedot Lastitiedot tyyppi numero antoaika antaja status vapaa teksti tullin tulo/lähtönumero aluksen lähtösatama satamanosa aluksen käyntisatama satamanosa käyntisatamaa seuraava satama ETA käyntisatamaan ETS käyntisatamasta tulo/lähtösyväys varustamon nimi ulkomaanliikenne/ kotimaanliikenne päällikkö satamamaksujen/ tavaramaksujen/ matkustajamaks. maksaja matkanumero edustajan nimi edustajan ovt-tunnus hyväksytyn lähettäjän lupa call sign IMO/Lloydsnumero nimi aluslaji kansallisuus jääluokka pituus leveys kaksoispohja kantavuus bruttovetoisuus nettovetoisuus lastaus/purkaus osittain/kokonaan ei lastaa/purkaa mitään purettavan lastin määrä lastattavan lastin määrä

26 LIITE (2) Lasti-ilmoituksen tietosisältö (CUSCAR) Lasti-ilmoitus Ilmoituksen perustiedot Matkan tiedot Aluksen tiedot Lastitiedot: manifestitaso Lastitiedot: tilastotaso Muut lastitiedot tyyppi numero antoaika antaja status tullin tulo/lähtönumero call sign laivaajan nimi- ja osoite vastaanottajan nimi ja osoite notifyn nimi ja osoite LWB- tai B/L-numero muu viitenumero yksi kuljetussopimus (vienti/feeder) lastaussatama purkaussatama alkuper. lähtösatama (feeder) alkup. määräsatama (feeder) tavaran kuvaus tekstinä tavaran HS-nimike tai MKL:n tavaraluokka kollien lukumäärä ja laji tavaraerän paljous tavaraerän tullistatus transit-indikaattori kuljetusyksikön tyyppi ja tunniste kulj.yksikön tila (tyhjä/täysi) uudelleenlaivaus (feeder) lastaussatama purkaussatama MKL:n tavaraluokka tavaraerän paljous transit-indikaattori kuljetusyksikön tyyppi kulj.yksikön tila (tyhjä/täysi) kuljetusyksiköiden lukumäärä matkustajien lukumäärä matkustajmaksun maks. lukumäärä henkilö- ja pakettiautojen lukumäärä linja-autojen lukumäärä

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

ExpressShipper Quick Guide

ExpressShipper Quick Guide ExpressShipper-käyttäjän pikaopas ExpressShipper Quick Guide Aloita lähetyksen teko 1. Aloita lähetyksen tekeminen klikkaamalla Tee lähetys -linkkiä. Täytä osoite- ja palvelutiedot 1. Valitse lähettäjä.

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

4 Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: 1 RAAHEN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSA 2014 Sataman johtokunta 26.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen TAVARAMAKSU Yleiset perusteet 1 Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse

Lisätiedot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot

Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Tullihallitus Päivitys 17.9.2012 Tullihallitus Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot 1/8 Sanomakuvausten järjestelmäkohtaiset tiedostot Järjestelmäkohtaiset

Lisätiedot

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen 24.10.2003 Anu Kalliala TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 1 Suoritetut haastattelut Haastatteluja

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 SÄTKY Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa Hankkeessa on luotu työkaluja, jotka mahdollistavat suomalaisen

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo ebusiness Forum Kouvola, 3.10.2002 25.9.2002, Ina Mickelsson, EDI Management sivu 1 E-Cargo Esityksen sisältö: hankkeen taustat ja tavoitteet hankkeen

Lisätiedot

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten Täyttöohje Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö Mustialankatu 3, 00790 Helsinki Puh. 029 530 0400, Faksi 029 530 4350 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 2 (5) VIENTI-ILMOITUS

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 2/2002. IP-järjestelmän kehittäminen osaksi Port@Netkokonaisuutta

FITS-julkaisuja 2/2002. IP-järjestelmän kehittäminen osaksi Port@Netkokonaisuutta FITS-julkaisuja 2/2002 IP-järjestelmän kehittäminen osaksi Port@Netkokonaisuutta ISBN 951-723-761-8 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Lisätiedot

1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota

1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota HELSINGIN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN LAITOS JOHDATUS SOVELLUSSUUNNITTELUUN (JSS) 19.12.2001 (H.Laine) 1. Tarkastellaan seuraavaa kaaviota Mitkä seuraavista väitteistä ovat kaavion mukaisia t.s.

Lisätiedot

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen 1 Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys Tutkimusotos: suuret huolinta- ja kuljetusyritykset

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä

Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä Kirjautumissivu: rekkaselvitys.helsinginsatama.fi Rekkaselvityksen webkäyttöliittymällä rekisteröityneet asiakkaat tekevät ilmoituksia itse verkossa suoraan

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa

MERIKARVIAN SATAMA. Satamamaksutaksa MERIKARVIAN SATAMA Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain

Lisätiedot

1.1. Passituksesta vastaava

1.1. Passituksesta vastaava Passituksesta vastaavan tiedot on tallennettu Toimijan luonne R - EORI Y-tunnus / Henkilötunnus FIRU1234567890123 TIR Haltijan tunnus RUS/0123/123456 Yrityksen nimi / Nimi ZAO Ekspeditor Nevskij Prospekt

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

4 Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Kuljetusehdoissa. Kuljetusehtojen liite 11.2

4 Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Kuljetusehdoissa. Kuljetusehtojen liite 11.2 Kuljetusehtojen liite 11.2 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet kuuluvat Sopimukseen kansainvälisestä rautatietavaraliikenteestä (SMGS) tai soveltavat sitä, ja

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta. 3 HTML ja XHTML Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Lisätiedot

6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy. Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin

6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy. Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin 6.10.2015 Suomen Kaukokiito Oy Sähköinen tiedonsiirto Ohjeistus asiakkaalle sähköiseen asiointiin 1 Sisällysluettelo Kaukokiidon sanomaliikenne... 2 Lähetyksen rahdittaminen... 3 Yksilöity rahtikirjanumero

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 4-2014. Itämeren yhteistyöpöytäkirjan soveltaminen Suomen ro-ro-aluskuljetuksissa. Valtteri Laine

Trafin julkaisuja 4-2014. Itämeren yhteistyöpöytäkirjan soveltaminen Suomen ro-ro-aluskuljetuksissa. Valtteri Laine Trafin julkaisuja 4-2014 Itämeren yhteistyöpöytäkirjan soveltaminen Suomen ro-ro-aluskuljetuksissa Valtteri Laine Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 5/2014 Trafiksäkerthetsverket

Lisätiedot

Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on?

Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on? Rakenteiset dokumentit Mitä hyötyä niistä on? AIPA-hankeseminaari Helsinki 28.1.2011 Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://users.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, Rakenteiset dokumentit. Mitä hyötyä? 28-01-2011

Lisätiedot

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE käyttö toimitusketjussa Tiedonsiirron merkitys korostuu kilpailun globalisoituessa ja yritysten verkottuessa. Yritykset eivät hae kilpailuetua pelkästään yksittäisinä

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Vakiolaivausehdot Standard Shipping Terms

Vakiolaivausehdot Standard Shipping Terms Vakiolaivausehdot Standard Shipping Terms 2008 SISÄLLYSLUETTELO CONTENT Esipuhe.... 2 Johdanto... 4 Vakiolaivausehdot 2008... 11 Porttiehto, lastaus / purkaus... 12 Perävaunuehto, lastaus / purkaus...

Lisätiedot

VR:n verkkolaskut. Pirjo Tahvanainen, VR-Yhtymä Oy 5.5.2004. 5.5.2004, Pirjo Tahvanainen, ebusiness Forum, sivu 1

VR:n verkkolaskut. Pirjo Tahvanainen, VR-Yhtymä Oy 5.5.2004. 5.5.2004, Pirjo Tahvanainen, ebusiness Forum, sivu 1 VR:n verkkolaskut Pirjo Tahvanainen, VR-Yhtymä Oy 5.5.2004 5.5.2004, Pirjo Tahvanainen, ebusiness Forum, sivu 1 Sisältö VR lyhyesti Muisteloita EDI:n tulosta taloon XML:n tuleminen Ostolaskukokemukset

Lisätiedot

SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN TEHOSTAJANA

SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN TEHOSTAJANA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 175 2010 SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

StanForD-XML. Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen

StanForD-XML. Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen Projektiryhmä StanForD-XML Juha-Antti Sorsa, Tapio Räsänen, Vesa Imponen Rahoittajat Koskitukki Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM- Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy, Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi

Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi POHDIN projekti Suorakulmaiset keraamiset särmiöt yhdeksi kuutioksi Teollisuushallissa kasataan keraamisia samankokoisia ja samanmuotoisia suorakulmaisia särmiöitä pakkausta ja kuljetusta varten täysiksi

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

IMDG- muutokset 2013

IMDG- muutokset 2013 IMDG- muutokset 2013 ADR-SEMINAARI 14.2.2013 Kuljetuskuution auditorio Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime

Lisätiedot

FITS TERMIS TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 31.3.2003 PEKKA RAUTIAINEN EP-LOGISTICS OY

FITS TERMIS TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 31.3.2003 PEKKA RAUTIAINEN EP-LOGISTICS OY FITS TERMIS Työryhmän väliraportti PRa 31.3.2003 1 (38) FITS TERMIS TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 31.3.2003 PEKKA RAUTIAINEN EP-LOGISTICS OY TERMIS_väliraportti.doc 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAKSI...4 1. SUURYKSIKKÖLIIKENNE

Lisätiedot

Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin. FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB

Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin. FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB Tausta > Suomessa on ollut käytössä kansallinen tiliotestandardi (Konekielinen tiliote)

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 1 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN:

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: Verkkolaskujen lähetys Tämä ohjeistus on tarkoitettu sekä laskuttajalle (tietojen käyttö) että sovellustoimittajalle (xml-mallit).

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

MatTaFi projektin HAKA-pilotti

MatTaFi projektin HAKA-pilotti projektin HAKA-pilotti Matti Harjula matti.harjula@hut.fi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Teknillinen korkeakoulu 15. tammikuuta 2008 1 2 Materiaalin tuottajat ongelmana 3 Uusien sovellusten yksinkertaisempi

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Helpottuuko sovellusten välinen integraatio XML:n avulla - kokemuksia ja ratkaisuja, teknologiajohtaja Sauli Tujunen, atbusiness Communications Oyj

Helpottuuko sovellusten välinen integraatio XML:n avulla - kokemuksia ja ratkaisuja, teknologiajohtaja Sauli Tujunen, atbusiness Communications Oyj SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö Helpottuuko sovellusten välinen integraatio XML:n avulla - kokemuksia ja ratkaisuja, teknologiajohtaja Sauli Tujunen, atbusiness Communications Oyj ~ (operatiiviset-/tiedonjakelu-/si~llönhallinta~velluk~et)

Lisätiedot

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa Anne Honkaranta anne.honkaranta@digia.com Digia oyj 1 2010 DIGIA Plc Vuonna 2010 80%:ssa organisaatioista on Microsoft Office SharePoint

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

LIITTEET. ehdotukseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. ehdotukseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.12.2015 COM(2015) 636 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston

Lisätiedot

WebService rajapinnan vaatimukset huomioitu, tarkennettu lennon tietojen ilmoittamista 1.4 muutos 3 Tarkennus lisäkoodien ilmoittamiseen

WebService rajapinnan vaatimukset huomioitu, tarkennettu lennon tietojen ilmoittamista 1.4 muutos 3 Tarkennus lisäkoodien ilmoittamiseen TULLIN VIENTIJÄRJESTELMÄN ILMOITUSSANOMIEN JA TULLIN VASTAUSSANOMIEN VERSIO 2.1 MUUTOS 4 Tullin siirtyessä uuteen viennin tullausjärjestelmään on otettu käyttöön XML-muotoiset sähköiset sanomat. Sanomakuvaukset

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Alusten raportointivelvollisuudet ennen satamaan tuloa.

Alusten raportointivelvollisuudet ennen satamaan tuloa. Alusten raportointivelvollisuudet ennen satamaan tuloa. Laivatarkastuskoulutus Helsinki 17.3.2015 Jan Vikström Suomen Laivameklariliitto Ry Finlands Skeppsmäklareförbund Rf Suomen Laivameklariliitto Ry

Lisätiedot

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS 1 (7) 1. HAKEMUS 2. HAKIJAN TIEDOT Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7

Satamamaksutaksa. Tavaramaksu s. 2-3 Alusmaksu 4-5 Jätehuoltomaksu 6 Yksityisoikeudelliset maksut 7 Satamamaksutaksa Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset 1. Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

TIR-carnet n täyttöohjeet

TIR-carnet n täyttöohjeet TIR-carnet n täyttöohjeet Tullihallitus Dnro Antopäivä 81/010/11 18.5.2011 Säädösperusta: Vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen liite 1 Tullilaki 1466/94, 4 2 kohta Voimassaoloaika: 1.7.2011 lukien toistaiseksi.

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS Valtiontalouden tarkastusvirasto MÄÄRÄYS 1 (3) Dnro 361/41/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 2/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. tostiedot: -

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1 Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA Page 1 Logistiikka-alan tulevaisuuden näkymät Suomessa Tavoitteena sähköinen toimintatapa

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ. Lähetys-/Vientimaan 1 ILMOITUS A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA. 2 Lähettäjä/Viejä Nro. C 3 Lomakenro BIS.

EUROOPAN YHTEISÖ. Lähetys-/Vientimaan 1 ILMOITUS A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA. 2 Lähettäjä/Viejä Nro. C 3 Lomakenro BIS. Kollit 2 Lähettäjä/Viejä Nro Merkit numerot Konttien numerot Lukumäärä laji 3 Lomake 1 A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA 33 Tavaran 40 Yleisilmoitus/Edeltävä asiakir Kollit Merkit numerot Konttien numerot Lukumäärä

Lisätiedot

Finnsteve Vuosaaren satamassa. Vuosaaren satama. Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio!

Finnsteve Vuosaaren satamassa. Vuosaaren satama. Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio! Finnsteve Vuosaaren satamassa Vuosaaren satama Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio! 1 Suomen ulkomaankaupan keskus Säännöllisen linjaliikenteen suuryksikköjen satamapalveluihin erikoistunut

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Tekninen dokumentti. TEKNINEN DOKUMENTTI Versio 4.4-1 29.9.2011 1 (24) Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt.

Tekninen dokumentti. TEKNINEN DOKUMENTTI Versio 4.4-1 29.9.2011 1 (24) Versio ja pvm Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt. 29.9.2011 1 (24) Tekninen dokumentti Metsäkeskusten sähköisten viestien (siirtotiedostojen) lähettäminen automaattisesti metsäkeskusten tiedonsiirtopalveluun ja palvelun palauteviestit Versio ja pvm Laatinut

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Opinto-oppaiden rakenteistaminen JY:ssä

Opinto-oppaiden rakenteistaminen JY:ssä 9.2.2011 Opinto-oppaiden rakenteistaminen JY:ssä Miika Nurminen Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta Sisältö Lähtökohta Xoo-järjestelmä Käyttöesimerkki Arviointia Lähtökohta Opinto-oppaat

Lisätiedot

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 1.9.2015 Versio 1.1 REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postintaival 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä

PALVELUHINNASTO. Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 - Loviisan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kehittämisjaoston 18.12.2012 hyväksymä 2 (6) 1. Laskutuksen yleiset ehdot Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään

Lisätiedot

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1 T AEO Authorised Economic Operator Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus AEO-toimijapäivä 1 1) AEO-ohjelmien vertailu teoriassa TUNNUSTAMISEN VAIHEET - hakemus-, arviointiprosessi, kriteerit ja edut

Lisätiedot