COMBIO Terveydenhuollon biomateriaalit Teknologiaohjelmaraportti 4/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMBIO Terveydenhuollon biomateriaalit 2003 2007. Teknologiaohjelmaraportti 4/2007"

Transkriptio

1 COMBIO Terveydenhuollon biomateriaalit Teknologiaohjelmaraportti 4/2007 Loppuraportti

2 COMBIO Terveydenhuollon biomateriaalit Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2007 Helsinki 2007

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Toimitus: Info Plus tmi Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy

4 Esipuhe Terveydenhuollon biomateriaalit -teknologiaohjelma (COMBIO, Commercialisation of Biomaterials) painottui materiaali- ja bioteknologiaan, jotka kuuluvat Tekesin määrittämiin teknologioiden painopistealueisiin. Näiden painopistealueiden tavoitteita ovat teknologioiden soveltaminen ja kehittäminen. Biomateriaalialan kansainvälisellä kentällä Suomi on noussut yhdeksi huippuosaajaksi biomateriaalien kehittämisessä ja soveltamisessa. Sen sijaan tuotteiden kaupallistaminen menestystuotteiksi ei yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ole onnistunut. COMBIO-teknologiaohjelman tavoitteiksi asetettiin Suomen vahvan biomateriaaliosaamisen kehittäminen entistäkin vahvemmaksi sekä tutkimustulosten kaupallistamisen tehostaminen. Ohjelmassa asetettiin suuri painoarvo lisäarvoa tuottaville palveluille. Ohjelmapalvelut suunniteltiin sellaisiksi, että niistä koituva hyöty ja oppi sekä lisäisivät tutkimustulosten siirtymistä yrityksiin että nopeuttaisivat yritysten omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa ja kaupallistamisprosesseja. Palvelujen tavoitteena oli edistää tutkimustyön suoritusta regulatorisesti oikein, jolloin jo tehdyn tutkimuksen toistamista yrityksissä voitaisiin välttää. Yrityksille lisäarvopalveluja tarjottiin strategiaan, regulaatioon, patentointiin, lisensointiin, laatujärjestelmiin ja kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista. Ohjelman visio määritettiin vuodelle Vision mukaan vuonna 2010 Suomessa on 3 5 globaalisti toimivaa alan yritystä ja maamme biomateriaaliyritysten liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa. Harkitusti korkealle asetettu tavoite arvioitiin realistiseksi alan laajan tutkimuspohjan ja yritysten painopistealueiden perusteella. Teknologiaohjelman neljän vuoden aikana alan yrityksissä on tapahtunut paljon ja edelleen kehittymistä on odotettavissa lähivuosina. Kuitenkin vasta vuonna 2010 päästään mittaamaan, onko vuonna 2003 määritetty visio toteutunut. COMBIO-teknologiaohjelman painopistealueiksi valittiin ohjelman alkaessa implantit, lääkeannostelun uudet materiaalit sekä kudosteknologia. Erityisesti biohajoavien implanttien kehittäjänä Suomi oli tuolloin monilla osa-alueilla edelläkävijä globaalistikin tarkasteltuna. Myös lääkeannostelun materiaaleissa suomalainen tutkimus oli korkeatasoista. Ohjelman käynnistysvaiheessa oli nähtävissä, että implantit ja lääkeannostelu muodostavat yhdessä seuraavan sukupolven implanttituotteet. Uutena avauksena mukaan otettiin kudosteknologia, jonka potentiaali perinteisen kirurgian ja lääkehoidon rinnalla arvioitiin huomattavaksi.

5 Teknologiaohjelma kokosi hyvin yhteen Suomen biomateriaalitutkimuksen tutkimusyksiköt ja yritykset. Ohjelman aikana syntyi lukuisia uusia yhteistyörakenteita, joista saadut synergiaedut ovat jo selvästi nähtävissä. Erityisen myönteistä oli myös yritysten vahva panostus omiin tuotekehitysprojekteihin, joita käynnistyi ohjelman aikana ennakoitua enemmän. Myös lisäarvoa tuottavat ohjelmapalvelut otettiin hyvin vastaan. Moni yritys on ilmoittanut toteuttaneensa muun muassa koulutuspalveluina tarjottuja oppeja käytännössä yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Julkisten organisaatioiden tutkimusyksiköissä yritysten tarpeiden ymmärtäminen on selvästi lisääntynyt. Tekes kiittää kaikkia COMBIO-teknologiaohjelmaan osallistuneita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, jotka panoksellaan ovat mahdollistaneet ohjelman tavoitteiden saavuttamisen. Parhain kiitoksemme ohjelman johtoryhmälle aktiivisesta työstä, ohjelman eteenpäin suuntaamisesta ja tärkeiden lisäarvopalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Erityiskiitos kuuluu ohjelmapäällikkö Ph.D, MBA Heikki Laurilalle, jonka vahvuus on eri vaiheissa toimivien yritysten tarpeiden tunnistaminen ja lisäarvoa tuottavien ohjelmapalveluiden tarjoaminen. Kiitos myös tämän raportin työstämiseen osallistuneille henkilöille. Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

6 Tiivistelmä COMBIO Terveydenhuollon biomateriaalit -teknologiaohjelma perustettiin vahvistamaan ja nopeuttamaan suomalaisen terveydenhuollon biomateriaalialan kaupallista kehitystä tilanteessa, jossa biomateriaaleja oli tutkittu Suomessa parikymmentä vuotta. Maamme biomateriaalialan teknologisen osaamisen arvioitiin jo tuolloin edustavan kansainvälistä kärkeä. Muun muassa uusien kudos- ja kantasoluteknologioiden nähtiin lisäävän mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita. Maahamme oli perustettu muutamia alan uranuurtajayrityksiä, mutta osaamisen kaupallistamisen todettiin etenevän liian hitaasti. Maailmanlaajuisesti biomateriaaliala oli 2000-luvun alussa voimakkaan kasvun alkuvaiheessa. Vuosina toteutetulla teknologiaohjelmalla Tekes halusi varmistaa aloittelevien uranuurtajayritysten kehittymisen sekä mahdollistaa uuden kansainvälisesti ja taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan luomisen terveydenhuollon biomateriaalialalle maahamme. Lisäksi ohjelman tavoitteeksi asetettiin uusien suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusverkostojen luominen alalle ja olemassa olevien verkostojen vahvistaminen. Myös alan tutkimuspalveluyksiköiden ja -yritysten kilpailukykyä haluttiin parantaa. Pitkän aikajänteen tavoitteena oli luoda Suomeen kansainvälisesti arvostettu korkean tason biomateriaaliklusteri. COMBIO-teknologiaohjelman johtoajatukseksi määritettiin kaupallistamisen tehostaminen. Tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota jo valittaessa projekteja ohjelmaan. Ennen ohjelman käynnistämistä järjestettiin aiehaku, jossa esiin nousseiden aihealueiden tulevaisuuden näkymät, kaupallistamisen haasteet, lisäarvoa tuottavien palvelujen tarve ja alan skenaariot kartoitettiin. Ohjelman painopistealueiksi muodostuivat implantit, lääkeaineluovutus ja kudosteknologia. Yksittäisiä tutkimushankkeita valittaessa arvioitiin myös niiden mahdollisuudet olla ohjelman päättyessä sellaisessa vaiheessa, jossa ne voivat edetä yritysvetoisesti. Koko ohjelman aikana COMBIO-teknologiaohjelmassa toteutettiin yhteensä 31 projektia. Näistä 13 oli julkisen tutkimuksen projekteja, 1 sairaanhoitopiirin projekti ja 17 yritysprojekteja. Ohjelmaan valitut julkisen tutkimuksen projektit olivat useamman tutkimusryhmän ryhmähankkeita, joihin osallistui myös yrityksiä. Aihealueittain projektit jakautuivat seuraavasti: implantit 19 projektia, lääkeaineluovutus 9 projektia ja kudosteknologia 3 projektia. COMBIO-teknologiaohjelman kokonaisvolyymi vuosina oli 30,3 miljoonaa euroa. Tekesin rahoitus tästä oli 21,3 miljoonaa euroa. Ohjelmaan osallistui yhteensä 31 tutkimusyksikköä 10 eri organisaatiosta sekä 22 yritystä. COMBIO-teknologiaohjelmassa asetettiin alusta lähtien huomattava painoarvo biomateriaalien kaupallistamisen nopeuttamiseen tähtääville ohjelmapalveluille. Ohjelmaan osallistuneille järjestettiin koulutusta ja konsultointia muun muassa seuraavilta alueilta: patentointi, laatujärjestelmät, regulaatio-osaaminen, strategisen johtamisen osaaminen, lisensiointi ja kansainvälistyminen. Tukitoimintoja hyödynnettiin aktiivisesti. Erityisesti räätälöityjä koulutustilaisuuksia arvostettiin, sillä pitkälle erikoistuneella biomateriaalialalla on vaikea löytää riittävän kohdennettua koulutusta. COMBIO-teknologiaohjelman ansiosta Suomen biomateriaalikenttä on jäsentynyt hyvin ja alan toimijoilla on selkeä käsitys maamme vahvuuksista ja osaajista. Alan kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen vahvistui ohjelman aikana merkittävästi. Alan toimijat muodostavat tänään suomalaisen biomateriaalialan klusterin. Ohjelma edesauttoi Suomen biomateriaalialan kehittymistä teollisuudenhaaraksi, jolle voi asettaa mittavia tulevaisuudenodotuksia.

7 Summary The COMBIO Commercialisation of Biomaterials technology programme was established to fuel commercial development of the health care biomaterials industry in Finland. At the start of the programme, biomaterials had been researched for two decades in Finland. Even back then, our technological competence in biomaterials was high by international standards. New tissue and stem cell technologies sped up the development of new products. A number of trailblazing companies were established in Finland, but the commercialisation of expertise lagged behind. Globally, the biomaterials industry was expanding rapidly by early With the COMBIO programme , Tekes wanted to ensure the development of startup pioneering companies, while enabling the creation of new internationally and financially profitable business in the health care biomaterials industry in Finland. Another aim for the programme was to create new Finnish and international research networks in the field and to build on the existing networks. The competitive edge of the research service units and existing companies in the field also needed boosting. The long-term goal was to create an internationally-acknowledged, high-quality biomaterials cluster in Finland. The basic principle for the COMBIO programme was to accelerate commercialisation. Projects were selected for the programme with respect to the commercialisation potential of their research results. Before the launch of the programme, a call for proposals was issued, and the prospects, commercialisation challenges, need for addedvalue services, and scenarios that emerged from the proposals were surveyed. The programme focused on three key themes: implants, drug delivery, and tissue engineering. When selecting individual research projects, one of the decisive factors was whether they had the potential to proceed as viable companies as soon as the programme was over. A total of 31 projects were conducted within the COMBIO programme: 13 in public research, 17 enterprise projects, and one project in a hospital district. The public projects were joint projects by several research teams, including those from companies. The topics were divided as follows: implants, 19 projects; drug delivery, 9 projects; and tissue engineering, 3 projects. The total volume of the programme amounted to 30.3 million, of which Tekes financed 21.3 million. The participants included 31 research units from ten different organisations, and 22 companies. From the very beginning, emphasis was on programme services that would accelerate the commercialisation of biomaterials. Seminars and consultations were organised for the participants on the following subjects: patenting, quality systems, regulation, strategic leadership, licensing, and internationalisation. Support services were widely used. Tailored seminars were much appreciated as the biomaterials field is so highly specialised that targeted training is few and far between. Thanks to COMBIO, the Finnish biomaterials industry is now well-organised, and the players in the field are familiar with the strengths and competence available in Finland. National and international networking improved considerably during the programme. Today we have a biomaterials cluster in our country. COMBIO helped the biomaterials field to develop into an industry with great expectations.

8 Sisällys Esipuhe Tiivistelmä Summary 1 Teollisuuden näkökulma COMBIO-teknologiaohjelman toimintaan.. 1 Auvo Kaikkonen 2 COMBIO-teknologiaohjelman yleiskuvaus Biomateriaaleja kasvaville markkinoille Mitä biomateriaalit ovat Teknologiaohjelman tavoitteet Kaupalliselle hyödynnettävyydelle painoa projektien valinnassa Projektien rahoitus ja jakaantuminen aihealueittain Teknologiaohjelman organisaatio Teknologiaohjelman viestintä ja tapahtumat Kansainvälinen toiminta Case-esimerkki: Ohjelma vauhditti kansainvälistyneen yrityksen tuotekehitystä Teknologiaohjelman ohjelmapalvelut Patentointi Laatujärjestelmät Regulaatio-osaaminen Strategisen johtamisen osaaminen Kansainvälistyminen Muu palvelutoiminta Asiakaspalaute ohjelmapalveluista Teknologiaohjelman tulokset Kudosteknologian materiaalit ja menetelmät Case-esimerkki: Rustovaurioiden korjaaminen rustosoluilla, kantasoluilla ja biomateriaaleilla Kudosteknologia: julkisen tutkimuksen projektien päätulokset Lääkeaineluovutuksen uudet materiaalit Case-esimerkki: Fotopolymeroituvat geelit Lääkeaineluovutus: julkisen tutkimuksen projektien päätulokset Implantit Case-esimerkki: Biomateriaaleja silmäkirurgiaan Implantit: julkisen tutkimuksen projektien päätulokset... 28

9 Liitteet 1 Ohjelmaan osallistuneet organisaatiot Yritysprojektit Julkisen tutkimuksen projektit Julkaisut Opinnäytteet...49 Tekesin teknologiaohjelmaraportteja....51

10 1 Teollisuuden näkökulma COMBIOteknologiaohjelman toimintaan Auvo Kaikkonen Biomateriaaliala on kehittynyt Suomessa teollisuudenhaaraksi, johon asetetaan mittavia tulevaisuudenodotuksia. Viime vuosikymmenten määrätietoinen panostus tutkimustyöhön suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on tuottanut hedelmää ja niinpä uusia materiaaleja ja niiden sovelluksia suojataankin nykyisin patentein ennätysvauhtia. Alalle opiskelemaan ja opintojen jälkeen työskentelemään haluavien nuorten määrä on noussut nopeasti ja siten alan teknisistä osaajista ei enää ole puutetta. Teknistieteellisen osaamisen lisäksi myös yritystoiminta biotekniikan ja lääketieteen tekniikan alalla on vilkastunut kansainvälisestikin katsoen merkittäväksi. Myös riskejä pelkäämätöntä rahoitusta sekä kotimaisista rahoituslähteistä että ulkomailta on virrannut suomalaisiin start up -yrityksiin. Pärjätäkseen kovassa kansainvälisessä kilpailussa on sekä pienten alkavien että jo alalla toimivien suomalaisyritysten oltava monitaitoisia ja erikoistuneita. COMBIO-teknologiaohjelmaa käynnistettäessä tunnustettiin tosiasiaksi, että vain ani harva biomateriaalialan suomalaiskeksintö etenee kaupalliseksi menestystuotteeksi. Tämän oletettiin johtuvan alan toimijoiden riittämättömästä kosketuksesta kaupalliseen sektoriin sekä sellaisten menestysyhtiöiden puuttumisesta, joista kaupallista osaamista olisi ollut monistettavissa. COMBIO-teknologiaohjelmaa käynnistettäessä suuri osa sen piiriin sijoittuvista yrityksistä oli pieniä, vahvasti teknologiavetoisia muutaman hengen yrityksiä. Näin ollen ohjelmalle ja sen luomille mahdollisuuksille nähtiin selkeä tilaus. Teollisuuden edustajat näkivät tarpeen muodostaa suurempia kokonaisuuksia ja sitä kautta edellytyksiä konsolidaatiolle, joka on ollut menestyksen kulmakivi myös rajojemme ulkopuolella. Ohjelman johtoryhmän teollisuusedustajat ohjasivatkin hankkeita suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joilla kaupallistamismahdollisuudet olivat näköpiirissä, ehkäpä 3 5 vuoden aikaperspektiivillä. Iso osa ohjelmatyöstä käytettiin alan toimijoiden kouluttamiseen kaupallisesti relevanteilla osa-alueilla, joita olivat IPR-osaaminen, laatu- ja regulaatioasiat sekä verkottuminen. Ohjelman ansiosta useita hankkeita, joiden kaupallistamismahdollisuudet olivat hyvät, vietiin yritysten ja tutkimusryhmien vetäminä eteenpäin. Sitä kautta kynnystä kaupallistamiseen saatiin madallettua huomattavasti. Lähtökohtana olikin osoittaa, että hankkeella on onnistuessaan riittävä kaupallinen potentiaali. Tältä osin teollisuusyritysten ohjelmaan asettamat odotukset täyttyivät poikkeuksellisen hyvin. Aiemmin varsin pirstaloitunut Suomen biomateriaalikenttä on ohjelman seurauksena jäsentynyt hyvin ja alan toimijoilla on selkeä käsitys maamme vahvuuksista ja osaajista. Näin ollen päällekkäisten toimintojen riski on vähentynyt huomattavasti. Samanaikaisesti täydentävien toimintojen verkosto on saatu muodostettua ja useassa hankkeessa mukana olleet teollisuuden ja tutkimusryhmien edustajat ovat oivaltaneet mahdollisuuden raottaa salaisuuden verhoa oman teknologiapohjansa vahvistamiseksi. Pelko ideoiden joutumisesta varkaiden käsiin on hälventynyt, kun on opittu tuntemaan asianmukaiset käytännöt ja ymmärretty muun muassa salassapitosopimusten välttämättömyys. Ensimmäistä kertaa voidaan aidosti puhua suomalaisesta biomateriaalialan klusterista. Kansainvälisten arvioiden mukaan biomateriaaliala kasvaa lähivuosina erittäin voimakkaasti. Vuonna 2012 sen ennustetaan olevan jo usean miljardin euron kokoluokkaa suomalaisten yritysten osaamisaloilla. Tässä on mahdollisuus, johon yksittäisen toimijan on vaikea yksin vastata. 1

11 Myös resurssien rajallisuus, olipa kyse sitten osaajista, rahasta tai muista edellytyksistä, tulee useimmiten jossain vaiheessa vastaan. Uskon, että COMBIO-teknologiaohjelmalla on luotu edellytykset rakentaa suurempia, omiin vahvuuksiimme pohjautuvia kokonaisuuksia, jotka pystyvät tasavertaisesti kilpailemaan amerikkalaisten tai suurten eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Toimiala on vasta muotoutumassa ja yrityksillämme on erinomainen tilaisuus luoda oma leimansa lääketieteen biomateriaalien julkisuuskuvalle ja kaupalliselle menestykselle. Minulla on ollut iso ilo toimia COMBIO-teknologiaohjelman johtoryhmän puheenjohtajana ja tehdä työtä yhdessä alan parhaiden kotimaisten asiantuntijoiden kanssa yhteisen asiamme eteenpäin viemiseksi. Ohjelman tarkoituksena oli avata ikkuna yhteistyölle ja yhteisten osaamisresurssien rakentamiselle. Lähivuodet näyttävät, kuinka moni rahoitetuista hankkeista saavuttaa kaupalliset tavoitteensa. Perusrakenne on joka tapauksessa kunnossa. En hämmästy lainkaan, jos biomateriaaliala alkaa ensi vuosikymmenellä lunastaa koko bioteknologia-alaan asetettuja lupauksia. COMBIO-teknologiaohjelman johtoryhmän puheenjohtajana toimi Inion Oy:n toimitusjohtaja Auvo Kaikkonen. 2

12 2 COMBIO-teknologiaohjelman yleiskuvaus 2.1 Biomateriaaleja kasvaville markkinoille Materiaaliteknologia ja bioteknologia ovat Tekesin avainteknologioita. Terveydenhuollon biomateriaalien kehittäminen edellyttää näiden molempien monitieteellistä soveltamista luvun alussa Suomessa oli tutkittu biomateriaaleja parikymmentä vuotta. Sinä aikana muutamia uranuurtajayrityksiä oli perustettu maahamme. Vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä ala oli kehittynyt voimakkaasti. Sen tuloksena oli syntynyt joukko uusia biomateriaaliyrityksiä. Alkavien yritysten ja mahdollisen uuden, kansainvälisesti kilpailukykyisen toimialan kehittymisen varmistamiseksi Tekes käynnisti uuden teknologiaohjelman valmistelutyön. Biomateriaalialalla innovaatioiden kaupallistamisen tiedettiin toteutuvan odotettua hitaammin. Siksi jo valmisteluvaiheessa mahdollisesti perustettavan teknologiaohjelman punaiseksi langaksi määritettiin kaupallistamisnäkökulma. Alusta lähtien huomattava painoarvo asetettiin ohjelman oheispalveluille, joita kohdistettaisiin erityisesti tutkimustulosten kaupallistamisen tehostamiseen, yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseen ja yritysten yhteistyöverkostojen, etenkin kansainvälisten yhteyksien vahvistamiseen. Ohjelman valmisteluselvitys tilattiin Frux Advisors Oy:ltä. Selvitystyön tavoitteena oli luoda ohjelmalle visio ja tarkentaa ohjelmapalvelujen tarvetta. Tekes käynnisti myös muutamia kansainvälisiä selvityksiä, joilla kartoitettiin biomateriaalitutkimuksen tilaa maailmalla. Biomateriaalimarkkinoiden kokoa ja markkinoiden kasvuvauhtia Euroopassa ja maailmanlaajuisesti arvioitiin kaupallisista selvityksistä. Näillä kaikilla pyrittiin arvioimaan markkinoiden kokoa, kasvuvauhtia sekä aihealueita, jotka kasvavat nopeimmin ja joihin suomalaisilla olisi mahdollisuus tunkeutua. Etukäteisarvioinnissa Suomen biomateriaalialan teknologisen osaamisen todettiin edustavan kansainvälistä kärkeä. Muun muassa uusien kudos- ja kantasoluteknologioiden nähtiin lisäävän mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita. Maailmanlaajuisesti biomateriaaliala oli luvun alussa voimakkaan kasvun alkuvaiheessa. Kasvavien lääkkeiden kehittämiskulujen ja siihen liittyvien riskien kanssa painiskeleva lääketeollisuus ulkoisti toimintojaan ja lisäsi alihankintojaan, mikä vähensi lääketeollisuudesta alalle kohdistuvaa uhkaa. Lisäksi väestön ikääntymisen nähtiin kasvattavan markkinoita tulevina vuosina. Suomen suhteellinen kilpailukyky alalla arvioitiin hyväksi. Ohjelmavalmistelun alkuvaiheessa teetettiin selvitys Suomessa toimivista biomateriaalialan tutkimusryhmistä ja yrityksistä. Tutkimusryhmille järjestetyn aiehaun avulla kartoitettiin alaa eniten kiinnostavat tutkimusalueet. Aiehakemuksia saatiin yli 50. Niiden perusteella kiinnostavimpia aihealueita olivat implantit, lääkeaineluovutus ja kudosteknologia. Aihealueista järjestettiin kustakin oma työpajansa, jossa kartoitettiin muun muassa aihealueen tulevaisuuden näkymät, kaupallistamisen haasteet, ohjelmapalvelujen tarve ja alan skenaariot. Aiehaun esiin nostamat aihealueet pysyivät ohjelman painopistealueina myös ohjelman saatua käynnistysluvan Tekesin hallitukselta. COMBIO Terveydenhuollon biomateriaalit -teknologiaohjelma toteutettiin vuosina

13 2.2 Mitä biomateriaalit ovat Biomateriaali määritellään eri yhteyksissä eri tavoin. COMBIO-teknologiaohjelmassa keskityttiin terveydenhuollossa käytettäviin biomateriaaleihin. Tällaisia ovat: Kemiallisista tai fysikaalisista ominaisuuksistaan riippumatta ja lääkeaineita lukuun ottamatta kaikki sellaiset terveydenhuollon materiaalit, jotka voidaan sijoittaa ihmisen kehoon siten että niiden haitallisten ominaisuuksien vaikutus on hoidolliseen hyötyyn verrattuna pieni. 2.3 Teknologiaohjelman tavoitteet COMBIO-teknologiaohjelman tavoitteeksi asetettiin suomalaisen terveydenhuollon biomateriaalialan kaupallisen kehityksen vahvistaminen ja nopeuttaminen, uusien suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusverkostojen luominen alalle ja olemassa olevien verkostojen vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena oli parantaa alan tutkimuspalveluyksiköiden ja -yritysten kilpailukykyä sekä luoda uutta kansainvälistä ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa terveydenhuollon biomateriaalialalla maassamme. Pitkän aikajänteen tavoitteena oli luoda Suomeen kansainvälisesti arvostettu korkean tason biomateriaaliklusteri. Ohjelman vision mukaan klusterin yritysten kaupallinen osaaminen on vahva, ne ovat kannattavia ja vankasti kansainvälisesti verkostoituneita. 2.4 Kaupallisella hyödynnettävyydellä painoa projektien valinnassa COMBIO-teknologiaohjelman kokonaisvolyymiksi päätettiin aiehakemusten perusteella noin 26 miljoonaa euroa. Ohjelma käynnistyi , johon mennessä Tekesiin oli pyydetty aiehakemusten perusteella varsinaiset hakemukset. Varsinaisia hakemuksia saatiin 28. Jo hakuvaiheessa COMBIO-teknologiaohjelma uraauurtavasti edellytti, että hakemuksissa tuodaan esille miten tutkimustuloksia aiotaan hyödyntää, ovatko mahdollisesti syntyvät tuotteet patentoitavissa, millaista kilpailuetua tutkimuksen odotetaan tuottavan, minkä kokoisille ja kuinka nopeasti kasvaville markkinoille pyritään. Tutkimusryhmien ja yritysten verkostoitumisen edistämiseksi julkisen tutkimuksen hankkeiden edellytettiin olevan useamman tutkimusryhmän ryhmähankkeita, joihin osallistuu myös yrityksiä. Yrityksiltä edellytettiin myös työ-, materiaali- ja/tai rahallista panostusta hankkeisiin. Projekteja pyydettiin osoittamaan etukäteen myös selkeät välitavoitteet, joiden avulla projektien etenemistä pystytään seuraamaan. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin kahdeksan tutkimushanketta. Seuraavana vuonna mukaan liitettiin viisi uutta hanketta. Ideana oli, että uudet hankkeet tukevat ensimmäisessä vaiheessa käynnistyneitä hankkeita. Uusia avauksia otettiin ainoastaan kudosteknologia-painopistealueelle, joka nähtiin erityisen merkittäväksi tulevaisuuden alaksi. Valtaosa tutkimushankkeista valittiin siten, että ne olisivat viimeistään ohjelman päättyessä sellaisessa vaiheessa jossa niillä olisi mahdollisuus edetä yritysvetoisesti. 2.5 Projektien rahoitus ja jakaantuminen aihealueittain COMBIO-teknologiaohjelman kokonaislaajuudeksi vuosina budjetoitiin 26,2 miljoonaa euroa. Yritysten t&k-projekteja käynnistyi ohjelman aikana arvioitua enemmän, joten ohjelman kokonaislaajuus nousi noin 30,3 miljoonaan euroon. Tekesin rahoituksen osuus tästä oli 21,3 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautui taulukon 1 mukaisesti eri vuosille. 4

14 Taulukko 1. Tekesin rahoitus COMBIO-teknologiaohjelmassa vuosina Ohjelman päättymisvuonna 2007 projektirahoitusta ei ollut. Vuosi Tekesin rahoitus, euroa Julkisen tutkimuksen projektit Yritysprojektit Tekesin rahoitus yhteensä Yhteensä Taulukko 2. COMBIO-teknologiaohjelman projektien lukumäärät aihealueittain. Kudosteknologian materiaalit ja menetelmät Lääkeaineluovutuksen uudet materiaalit Implantit Julkisen tutkimuksen projektit Sairaanhoitopiirin projektit Julkisen tutkimuksen projektit Julkisen tutkimuksen projektit Yritysprojektit Yritysprojektit Yritysprojektit COMBIO-teknologiaohjelmaan osallistui yhteensä 31 tutkimusyksikköä 10 eri organisaatiosta sekä 25 yritystä. Kuudella yrityksellä oli ohjelmassa omia projekteja. Lisäksi ohjelmaan osallistui kolme sairaanhoitopiiriä. Ohjelmaan osallistuneet organisaatiot on lueteltu liitteessä 1. COMBIO-teknologiaohjemassa toteutettiin koko ohjelman aikana yhteensä 31 projektia. Näistä 13 oli julkisen tutkimuksen projekteja, 17 yritysprojekteja ja 1 sairaanhoitopiirin projekti. Yhteistyökumppaneina sairaanhoitopiirejä osallistui myös kahteen muuhun projektiin. Taulukossa 2 on esitetty projektien jakautuminen aihealueittain. Projektien ryhmittely eri aihealueille perustuu tutkimuksen pääasialliseen sisältöön; moneen projektiin sisältyy kahteen tai jopa kaikkiin kolmeen aihealueeseen luokiteltavissa olevia osatutkimuksia. 2.6 Teknologiaohjelman organisaatio COMBIO-teknologiaohjelmaa johti Tekesin nimeämä johtoryhmä, johon kuului yritysten, yliopistojen, Tekesin ja muiden sidosryhmien edustajia. Yritysten edustajien valinnassa ohjelman johtoryhmään painoivat ihmisten henkilökohtaiset meriitit yritysnimien sijasta. Yliopistojen edustajiksi Tekes kutsui johtoryhmään kudosteknologiaa tuntevan professorin ja kaupallistamisalueen professorin. Johtoryhmän tehtävänä oli suunnata ohjelman strategisia painotuksia Tekesin hallituksen vahvistaman ohjelmasuunnitelman mukaisesti. Johtoryhmä hyväksyi ohjelman vuosittaisen toteutussuunnitelman ja valvoi sen toteutumista muun muassa ottamalla kantaa ohjelman päälinjauksiin, 5

15 seuraamalla ohjelman edistymistä sekä sitouttamalla ja aktivoimalla yrityskenttää. Johtoryhmä myös koordinoi ohjelman arviointia. Johtoryhmä kokoontui ohjelman aikana yhteensä 15 kertaa. Johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: Auvo Kaikkonen, Inion Oy, johtoryhmän puheenjohtaja Malin Brännback, Åbo Akademi Harry Jalonen, DelsiTech Oy Juha Koivurinta, FibroGen Europe Oy Heikki Laurila, FruxAdvisors Oy, johtoryhmän sihteeri Aila Maijanen, Tekes Risto Penttilä, Bioretec Oy Petri Pommelin / Kimmo Linnavuori, Lääkelaitos Mart Saarma, Biotekniikan Instituutti Mika Sievi-Korte, Tekes Henrikki Tikkanen, Helsingin kauppakorkeakoulu Tekesin nimeämänä ohjelmapäällikkönä toimi Heikki Laurila FruxAdvisors Oy:stä. Ohjelmapäällikön tehtävänä oli aktivoida ohjelmaa ja sen toimintoja, hoitaa yhteydenpitoa eri ryhmien välillä, vastata ohjelman sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä toimia johtoryhmän sihteerinä. 2.7 Teknologiaohjelman viestintä ja tapahtumat COMBIO-teknologiaohjelman pääasiallisina viestintäkanavina toimivat ohjelman www-sivut, sähköpostitse lähetetyt uutiskirjeet, ohjelmaesite, lehdistötiedotteet ja seminaarit. Ohjelman www-sivuilla julkaistiin ohjelmaan liittyviä uutisia, ohjelmaa esittelevää kalvoaineistoa sekä seminaarien esitelmäkalvoja. Ohjelmaan osallistuvilta julkisen tutkimuksen projekteilta edellytettiin avoimuutta ja valmiutta antaa pyydettäessä informaatiota ohjelman tiedotustarpeisiin. Ohjelman aikana julkaistiin ohjelmaa koskevia tiedotteita, englanninkielinen ohjelmaesite (2003), japaninkielinen ohjelmaesite (2004) sekä uutisia ohjelman edistymisestä ja ohjelman projektien saavutuksista ohjelman www-sivuilla. Ohjelmasta pidettiin lehdistötilaisuus otsikolla Hyvinvointia biomateriaaleilla. Uutisia kirjoitettiin erityisesti seminaarien aihepiireistä. Ohjelmaviestintä toteutettiin yhteistyössä Tekesin viestintäyksikön kanssa. Nordicum-lehti julkaisi numerossaan 2/2004 artikkelin COMBIO-teknologiaohjelmasta. Lehteä jaetaan muun muassa pohjoismaisilla lentokentillä. Suomen biomateriaalitutkimuksen kaupallistaminen -nimellä järjestettiin seuraavat vuosiseminaarit: ohjelman avaus ja katsaus toimialan tulevaisuuteen liiketoimintateemana jakelutiestrategiat, teknologiateemana implantit liiketoimintateemana biomateriaaliyritysten rahoitusstrategiat, teknologiateemana lääkeannostelu liiketoimintateemana biomateriaalialan markkinakehitys sekä regulaatio- ja laatujärjestelmät, teknologiateemana kombinaatioimplantit ohjelman päätös, katsaus saavutuksiin ja alan tulevaisuuteen. COMBIO-teknologiaohjelman ohjelmapalveluina järjestetyistä koulutustilaisuuksista kerrotaan luvussa 3 (s. 9). 2.8 Kansainvälinen toiminta Suomalaisten biomateriaaliyritysten kansainvälistyminen oli COMBIO-teknologiaohjelman keskeisiä tavoitteita. Biomateriaalialan tärkeimmät markkina-alueet ovat USA ja Eurooppa. Ohjelmaan osallistuneilla yliopistoilla ja yrityksillä oli näillä alueilla hyvät verkostot. COMBIOohjelmassa keskityttiin luomaan uusia verkostoja nopeasti markkinoitaan kasvattaviin Aasian maihin. Ohjelmapalveluihin kuului kansainvälistymistä edistävää koulutusta, markkinaselvityksiä ja opintomatkoja. Näistä kerrotaan luvussa 3.5 (s. 11). 6

16 2.8.1 Case-esimerkki: Ohjelma vauhditti kansainvälistyneen yrityksen tuotekehitystä Biohajoavien implanttien kaupallistamisen uranuurtajiin kuuluva tamperelaisyritys, nykyiseltä nimeltään ConMed Linvatec Biomaterials Oy, kehitti COMBIO-teknologiaohjelman projektissaan anisotrooppista itselujittumisteknologiaa. Kehitystyön tuloksena syntyi aikaisempaa lujempi, muotoiltavuusominaisuuksiltaan kehittyneempi ja vaurioituneen kudoksen kasvua hyvin edistävä uuden sukupolven biohajoava materiaali, josta voidaan valmistaa luuvaurioiden hoidossa käytettäviä implantteja. Jo ohjelman aikana yritys toi markkinoille ensimmäisen projektissa kehitetystä uuden sukupolven materiaalista valmistetun tuotteen, Matryx Interference Screw -ruuvin. Sovelsimme materiaalin kehitystyössä itselujitustekniikkaa komposiittipuolelle. Saimme aikaan luun rakennetta hyvin jäljittelevän trikalsiumfosfaattipartikkeleita sisältävän materiaalin, joka on yhtä aikaa sekä luja että huokoinen. Pystymme säätelemään materiaalin huokoskokoa ja valmistamaan siitä esimerkiksi juuri ruuvin siten, että trikalsiumfosfaattipartikkeleita on myös aivan ruuvin pinnassa. Tämä yhdessä huokoisuuden kanssa edistää luusolujen kiinnittymistä ruuviin ja luun kasvuun lähtöä, selittää tutkimus- ja kehityspäällikkö Kimmo Lähteenkorva ConMed Linvatec Biomaterials Oy:stä. Projektissa kehitetyn innovatiivisen materiaalin sekä muun COMBIO-ohjelmaan osallistumisen kautta kasvaneen tietotaidon Kimmo Lähteenkorva odottaa poikivan yritykselle lisää kaupallistettavaa nopeaan tahtiin. Tuotekehitysputkessamme on jo pari tuotetta, jotka tavoitteenamme on saattaa markkinoille vuoden sisällä. Lisäksi jatkamme ohjelmassa aloittamaamme kehitystyötä ja sen kautta syntynee useampiakin tuotteita muutaman vuoden sisällä. Amerikkalaisomistus vauhdittaa suomalaista kehitystyötä ConMed Linvatec Biomaterials Oy:n koko osakekannan omistaa amerikkalainen terveydenhuoltotuotteisiin erikoistunut ConMed Corporation. Iso emokonserni parantaa mahdollisuuksiamme investoida sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan että tuotantopuolelle. Myös COMBIOohjelmassa käynnistämäämme kehitystyötä pystymme ison emokonsernin tuella viemään mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin ja tuottamaan uusia implanttimateriaalisukupolvia ja uusia implantteja, toteaa ConMed Linvatec Biomaterialsin toimitusjohtaja Kaj Koskinen. Yritys yhdistyi amerikkalaiskonserniin maaliskuussa 2003, COMBIO-ohjelma puolestaan käynnistyi huhtikuussa Suomalaisen tytäryhtiön toiminta sijoittuu laaja-alaisen emokonsernin artroskopia-sektorille. ConMed Linvatec Biomatrials Oy:n tuotteita käytetään paljon muun muassa urheilulääketieteessä, esimerkiksi nivelten tähystyskirurgiassa. Materiaaliosaaminen ja pitkäaikainen kokemus artroskopian alueen absorboituvista implanteista ConMed Linvatec Biomaterialsilla, Tampereella, tuo tärkeän lisän ConMed Corporationin liiketoimintaan ja näemme sen tulevaisuuden merkittävänä kasvualueena ja investointien kohteena, sanoo tuotekehitysjohtaja Brett Poole emoyhtiöstä, ConMed Linvatecista. Emoyhtiössä nähdään etuna myös suomalaisen tytäryhtiön kotimaansa tutkimus- ja yritysyhteisön kanssa luoma vankka yhteistyöverkosto, joka osaltaan sitoo yrityksen toiminnan tukevasti Tampereelle. Vuosia sitten käynnistynyt verkostoituminen jatkuu yhä. Kaj Koskinen toteaa yrityksen solmineen uusia hyödyllisiä yliopisto- ja yrityskontakteja myös COMBIO-ohjelman toimintoihin osallistuessaan. Ohjelma saattoi yhteen koko maan parhaan tietotaidon biomateriaalien alalla. Patentoinnin ja kaupallistamisen uranuurtaja ConMed Linvatec Biomaterials Oy:n osaaminen juontaa juurensa 1970-luvun lopulle, jolloin professorit Pertti Törmälä ja Pentti Rokkanen alkoivat kehittää Tampereen teknillisessä korkeakoulussa bioabsorboituvia hoitoja luuvaurioihin Muutamassa vuodessa kehitystyö poiki 7

17 Matryx Interference Screw -ruuvissa yhdistyvät lujuus, huokoisuus ja luun kasvua edistävä vaikutus. Kuva: Matias Uusikylä, Promedia Elektronimikroskooppikuva halkaistusta Matryx-eturistisideruuvista. Itselujittuvassa matriisissa sijaitsevien mikrohuokoisten trikalsiumfosfaattipartikkeleiden reunoilla olevat huokoset on aikaansaatu patentoidulla tekniikalla. Osteokonduktiivinen materiaali on kehitetty COMBIO-ohjelmassa. Kuva: ConMed Linvatec Biomaterials Oy kaupallistettavaa. Ulkopuolisia kaupallistajia oli kuitenkin vaikea löytää, joten Törmälä yhteistyökumppaneineen perusti tätä varten yrityksen Tampereelle. Virstanpylväitä matkalla biomateriaalien kehitystyön käynnistämisestä ConMed Linvatec Biomaterialsin nykyiseen liiketoimintaan ovat olleet: Bioscience Oy:n perustaminen 1984 Ensimmäinen kirurginen operaatio, jossa käytettiin yrityksen kehittämää BioFix SR-PGA Pin -tuotetta, Helsingin yliopistollisessa sairaalassa 1984 Meniscus Arrow -läpimurtotuote markkinoille 1994 Yhteistyön käynnistäminen amerikkalaisen investoijaryhmän kanssa 1992 Bionx Implants Oy:n perustaminen 1996 Bionx Implantsin listautuminen Nasdaqiin 1997 Bionx Implantsin yhdistyminen ConMed Corporationiin 2003; tytäryhtiölle nimi Linvatec Biomaterials Oy 2006 nimenmuutos ConMed Linvatec Biomaterials Oy:ksi. Tamperelaisyrityksen patenttisalkku on erittäin kattava. Innovaatioita on patentoitu 1970-luvulta alkaen; osa patenteista on jo rauennutkin. Alkuvuonna 2007 ConMed Linvatec Biomaterials Oy omisti liki 500 patenttia ja patenttihakemusta. COMBIO-teknologiaohjelman tutkimus tuotti yritykselle useita patentteja ja patenttihakemuksia. Tekes on rahoittanut ConMed Linvatec Biomaterials Oy:n ja sen edeltäjäyritysten innovaatioihin johtanutta tutkimusta 1980-luvulta lähtien. 8

18 3 Teknologiaohjelman ohjelmapalvelut Biomateriaalien kaupallistamisen nopeuttamiseen tähtäävinä ohjelmapalveluina COMBIOteknologiaohjelmassa järjestettiin ohjelmaan osallistuneille koulutusta ja konsultointia seuraavilta pääalueilta: patentointi laatujärjestelmät regulaatio-osaaminen strategisen johtamisen osaaminen kansainvälistyminen lisensiointiosaaminen. Kehittämistarpeet näillä alueilla kartoitettiin COMBIO-teknologiaohjelman etukäteisarvioinnin yhteydessä. 3.1 Patentointi Etukäteisarvioinnissa todettiin biomateriaalialalla selkeää tarvetta kehittää osaamista patentointiasioissa. Osa alan toimijoista koki patenttiasiat vähämerkityksellisiksi ja helposti hoidettaviksi. Kaikkia tutkijoita patentointi ei kiinnostanut. Organisaatioissa henkilökunnan lisääntynyt vaihtuvuus synnytti uhan, että ideat toteuttaakin kilpailija. Patenttihakemuksiin liittyviä käytäntöjä ja eri maiden tulkintoja niistä ei tunnettu riittävästi. Kehittämistarvetta ilmeni myös organisaatioiden ylimmän johdon patentointistrategiaosaamisessa. Muutoksia tarvittiin myös laboratoriohenkilökunnan tapaan toimia päivittäisessä työssään, jotta kehitettävien innovaatioiden suojaamisedellytyksiä ei vaarannettaisi. COMBIO-teknologiaohjelmassa järjestettiin seuraavat patentointiin liittyvät koulutustilaisuudet: Intellectual property basics Bioalan keksintöjen suojaaminen / AEL Elinkeinoelämän koulutuspalvelut; yhteistyössä Tekesin Lääke 2000-, NeoBio-, Elintarvikkeet ja terveys- ja Diagnostiikkateknologiaohjelmien kanssa. Vuonna 2003 toteutettiin yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa pilottihankkeena patentin uutuuden ja tekniikan tason selvitys. Selvityksen yhteydessä kartoitettiin Patentti- ja rekisterihallituksen mahdollisuudet auttaa yliopistoja määrittämään tutkimuksensa tasoa. Turun Biomateriaalipäivien 2003 yhteydessä järjestetyssä tutkijaseminaarissa patenttiasiamies Annikki Hakkila Forssen & Salomaa Oy:stä luennoi toimivasta käytännöstä dokumentoida laboratoriotyötä oikein myöhäisempää viranomaishyväksyntää ajatellen. Ohjelmaan osallistuneiden projektien käyttöön hankittiin Nerac-patenttitietokanta. Tietokannasta voi patenttiasiantuntijoiden avustuksella hakea tietoja annetut ehdot täyttävistä patenteista. Kiinnostuksen kohteena olevat patentit voi myös jättää seurantaan, jolloin järjestelmä ilmoittaa käyttäjän sähköpostiin tiedot kaikista uusista julkistetuista asetetut ehdot täyttävistä patenteista ja patenttihakemuksista. Nerac-tietokannan käytön toivottiin vähentävän todennäköisyyttä tehdä tutkimusta, jonka tuloksia on jo patentoitu. Euroopassa tällaista tutkimusta tehdään paljon. Yhtenä syynä tähän on tutkijoiden tottumattomuus selvittää ennen tutkimuksen käynnistämistä aihealueelta julkaistut patentit vastaavalla tavalla kuin tieteelliset julkaisut. 3.2 Laatujärjestelmät Etukäteisarviointi osoitti, että yritysten lisäksi tarvetta rakentaa toiminnot kattavia laatujärjestelmiä on myös tutkimuslaitoksilla, mukaan lukien yliopistojen laitokset. Laatujärjestelmällä voidaan muun muassa nostaa tehokkuutta, alentaa kustannuksia, varmistaa tuotteiden jäljitettävyys ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Myös monet asiakkaat tai viranomaiset edellyttävät, että tuotteiden tai palvelujen toimittajilla on laatujärjes- 9

19 telmä. Esimerkiksi regulaatioviranomaiset edellyttävät laatujärjestelmää terveydenhuollon laitevalmistajilta. Laatujärjestelmästä on myös kilpailuetua; esimerkiksi tilauspalvelujen asiakkaat suosivat tutkimuslaitoksia, joilla on laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä lisää todennäköisyyttä tehdä asiat kerralla oikein. Aikaisemmin yritysten on täytynyt viranomaisvaatimukset täyttääkseen toistaa tutkimuksiaan laatujärjestelmän mukaisesti. COMBIO-teknologiaohjelmassa kannustettiin yliopistojen laitoksia hankkimaan kilpailuvaltikseen laatujärjestelmiä. Ohjelman aikana sellainen valmistui Tampereen teknillisen yliopiston Biomateriaalitekniikan laitokselle. Järjestelmän pystyttämiskokemuksista ja järjestelmän hyödyistä kertoi Tampereen teknillisen yliopiston biomateriaalilaitoksen tutkija Mika Pelto ohjelman tutkijakokouksessa Regulaatio-osaaminen Etukäteisarvioinnissa todettiin, että regulaatioosaamista biomateriaalialalla Suomessa voidaan vielä lisätä. Suunniteltaessa ohjelmapalveluja regulaatio-osaamisesta kuultiin muun muassa Lääkelaitosta ja kahta kansainvälistä regulaatiokonsultointia tarjoavaa yritystä, RCC Ltd:tä ja Quintiles Oy:tä, jolla on Suomessa 40 hengen toimisto. Lääkelaitos toivoi suomalaisyrityksiltä aktiivista osallistumista EU:n standardointitoimintaan sekä regulaatioalan konsultoinnin osaamisen kasvattamista. COMBIO-teknologiaohjelmassa järjestettiin regulaatio-osaamisesta koulutustilaisuus Biocompatibility testing according to ISO Koulutus pidettiin Turussa ja Tampereella Ohjelman käynnistysvaiheessa yksi keskeinen ongelma oli, ettei regulaation vaikutuksia huomioitu tutkimussuunnitelmia tehtäessä. Tästä johtuen kokeita jouduttiin uusimaan ja täydentämään lisäkokeilla, tutkimus hidastui ja kustannukset nousivat. RCC:n kanssa tehtiin sopimus, joka tarjosi COMBIO-teknologiaohjelmaan osallistuville tutkimusryhmille ja yrityksille mahdollisuuden teettää RCC:llä ilmaiseksi määrityksen tekijöistä, jotka on huomioitava jotain tuotetta tietyille markkinoille kehitettäessä. Palvelua käytettiin jonkin verran, ei kuitenkaan toivotussa määrin. Kiinnostus palvelua kohtaan kasvoi hieman ohjelman loppua kohden. Biomateriaalialan regulaatiosta teetettiin laaja katsaus professori Yrjö Konttisen (Helsingin yliopisto, Biomedicum Helsinki) johdolla. Katsaus julkaistaan Lääkelaitoksen www-sivuilla keväällä Katsausta on tarkoitus päivittää jatkuvasti ja se palvelee tutkijoita ja yrityksiä. Biomateriaaliklusterissa on suunnitteilla järjestää jatkossa regulaatioasioiden koulutusta tutkijakoulussa. Mikäli koulutus toteutuu, voivat yritykset lähettää kurssille henkilökuntaansa ja yliopisto-opiskelijoille kurssista kertyy opintoviikkoja. 3.4 Strategisen johtamisen osaaminen Etukäteisarvioinnin yhteydessä suunniteltiin ennen kaikkea yrityksille ja perustettaville yrityksille kohdennettavaa strategisen johtamisen koulutusta. COMBIO-teknologiaohjelman aikana toteutettiin seuraavat koulutustilaisuudet: Value driven project and portfolio management -nimellä kaksi kurssia reaalioptioiden käytöstä päätöksenteossa ja yrityksen arvon määrityksessä, ja Fundamentals in Business Plan Development -nimellä kaksi kurssia strategisesta suunnittelusta, ja Talousasiat tutuksi bioteknologiayrityksissä -nimellä järjestettiin useita yhden päivän yrityspelitilaisuuksia. Tavoitteena oli antaa aiheesta havainnolliset perusteet henkilöille, joilla ei ole taloudellista koulutusta. Biomateriaaliyritysten strategiaprosessi -kurssi syksyllä Vetäjänä Mika Kamensky Consulting. Licencing workshop Koulutus sisälsi periaatteet sisään- ja uloslisensioinnista. Osallistujat saivat materiaalia lisensointineuvottelujen suunnittelusta. 10

20 Kurssi pääomasijoittamisesta ja sen haasteista Osallistujat saivat kurssilta noin sadan kalvon tietopaketin, jota voi hyödyntää rahoituskierrosten yhteydessä. Esiintymiskoulutustilaisuudet ja Tavoitteena oli kouluttaa osallistujatutkijat myyvempään esiintymiseen. COMBIO-teknologiaohjelmaan osallistuvien yritysten ja tutkimusryhmien käyttöön hankittiin selvitys biomateriaalialan innovaatioprosesseista ja syistä prosessin hitauteen (Oy Trio Consulting Group Ab: Biomateriaalit selvitys, ). Myös joitakin markkinatutkimuksia hankittiin projektiryhmien käyttöön. Kahdelle yritykselle tarjottiin konsultointiapua strategian formuloinnissa yhteistyössä Quintiles Ltd:n kanssa. Vain toinen yrityksistä kiinnostui. Tämä yritys loi uuden strategian sekä uusia toimivia liikesuhteita. Ohjelman alussa järjestettiin yhdessä Teknillisen korkeakoulun kanssa seminaareja uusien tuoteideoiden synnyttämiseksi eri projekteille. Viimeisen ohjelmavuoden aikana järjestettiin useimmissa projekteissa aivoriihi siitä, miten projektia kannattaisi jatkaa ohjelman jälkeen. Lähes jokaisessa niistä syntyi täysin uusia eteenpäin vietäviä ideoita, jotka näkyvät uusina Tekes-rahoituksen hakemuksina lähitulevaisuudessa. Ohjelmassa kannustettiin yrityksiä ja tutkijoita osallistumaan kansainvälisiin partnerointitilaisuuksiin. Yrityksille järjestettiin niihin muun muassa alennettuja osallistumismaksuja. Erään yrityksen edustaja on kertonut yrityksensä sittemmin saaneen kaikki merkittävät asiakkaansa tällaisten partnerointitilaisuuksien kautta. Partnerointiilaisuuksiin ei kuitenkaan haluttu osallistua suomalaisena ryhmänä. Ilmeisesti oman yrityksen toiminnoista ei haluttu kertoa muiden yritysten edustajille. Ohjelman viimeisinä kuukausina valmisteltiin viikonloppuisin toteutettavaa vuoden mittaista Biomaterial Vocational Qualification of Business Administration (VQBA) -kurssia. Tällaisen niin kutsutun Mini MBA -koulutuksen tavoitteena on kehittää tutkijoiden tietotaitoa palvella aikaisempaa paremmin yrityksiä. Ohjelma käynnistyi maalikuussa Kansainvälistyminen Suomen Akatemian teettämässä, 2002 julkaistussa, Suomen biotekniikan evaluaatiossa (Biotechnology in Finland. Impact of public research funding. Evaluation Report. Publications of the Academy of Finland 11/02) suositellaan autettavan Suomen biotekniikkayritysten voimakkaampaa verkottumista kansainvälisen lääketeollisuuden kanssa. COMBIO-teknologiaohjelman etukäteisarvioinnin yhteydessä biomateriaalialan kansainvälistymisen edistämisen mahdollisuuksista keskusteltiin Finpron sekä sveitsiläisen Debio-yritysryhmän johdon kanssa. Debio on erikoistunut kehittämään laboratorioissaan tutkijoiden tai yritysten ideoita eteenpäin, hankkimaan kehitystyölle rahoitusta sekä etsimään jakelukanavia uusille biomateriaali- tai lääketuotteille. COMBIO-teknologiaohjelma kutsui Debioyritysryhmän pääjohtajan Piero Orsolinin tutustumaan Suomen biomateriaalialaan BioTech Helsinki -tapahtuman yhteydessä Useat ohjelmaan osallistuneet yritykset ja tutkimusryhmät tapasivat Orsolinin. Kiinteää yhteyttä Orsoliniin pidettiin aina hänen vuonna 2005 tapahtuneeseen eläkkeelle siirtymiseensä asti. Ohjelman kansainvälistymistä edistävissä toiminnoissa keskityttiin kasvavien talouksien alueelle, sillä alan toimijoilla todettiin jo entuudestaan olevan hyvät suhteet Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoille ja tutkijayhteisöihin. Ohjelman aikana teetettiin osallistujien käyttöön: selvitys Kiinan biotekniikasta, China Business Solutions Ltd.: Regulatory and IPR Environment for Biotech R&D in China, selvitys Kiinan biomateriaalialasta, China Business Solutions Ltd.: A Biomaterials Study in China, selvitys biomateriaalialan jakelukanavista USA:ssa ja Euroopassa, Finpro: Distribution Channels and Development Trends for Biomaterials, 01/

21 selvitys Singaporen biomateriaalimarkkinoista, Finpro: Emerging Business Models in Regenerative Medicine the Singapore Experience, June 2005 selvitys Intian biomateriaalimarkkinoista, Finpro: Introduction to the country and its health care system, selvitys Intian biomateriaalimarkkinoista ja potentiaalisista yhteistyökumppaneista, Finpro: Internationalization of Finnish Biomaterials in India, March 2006 ohjelmaan osallistuneiden yritysten ja tutkijoiden tarpeiden mukainen selvitys Singaporesta ja alan kontakteista siellä, Finpro: Bone Materials for Bone Applications and Implants The Singapore Experience, July Ohjelman aikana järjestettiin seuraavat matkat: Tekesin Tokion toimiston aloitteesta vietiin ohjelman valmisteluvaiheessa Japaniin tietoa biomateriaalialan tutkimuksesta Suomessa. Matkalle osallistui kaksi Tekesin ja kaksi yliopistotutkimuksen edustajaa. Tokiossa järjestettiin yhteinen Suomi-Japani-seminaari, jossa molempien maiden edustajat esittelivät tutkimuksiaan. Tutustumismatka Kiinaan, Matkalle osallistui neljä henkilöä. Ohjelmaan osallistuneet organisaatiot ovat hyödyntäneet matkalla luotuja yhteyksiä kiinnostuksen Kiinaa kohtaan voimistuttua ohjelman loppua kohden. Yhteistyösopimuksia Kiinan toimijoiden kanssa on solmittu. Kiinan matkan yhteydessä osallistuttiin biomateriaalialan maailmankonferenssiin, World Biomaterial Congress, Sydney, Australia, Paluumatkalla Kiinasta tutustuttiin lyhyellä vierailulla Singaporen bioteollisuuteen, Tutustumismatka Singaporeen Osallistujia oli kahdeksan ja matkan tuloksena käynnistyi yhteistyötutkimuksia. Matka Nantesiin Ranskaan syyskuussa Matkalla osallistuttiin Euroopan biomateriaalikonferenssiin, 20 th European Conference on Biomaterials, , sekä tutustuttiin Ranskan bio- ja biomateriaaliteollisuuteen Pariisissa. Yritysvierailut sekä Nantesin konferenssin messuille järjestetty kuuden suomalaisen organisaation yhteinen Suomi-paviljonki järjestettiin yhteistyössä Finpron kanssa. Vuoden 2008 maailmankokoukseen varattiin tapahtuman yhteydessä kymmenen paikkaa. Singaporessa vierailtiin myös Osallistujia oli seitsemän. Matkan tuloksena muun muassa Turun Biomateriaalikeskus suunnittelee toimiston perustamista Singaporeen. Matkan aikana neuvoteltiin yhteistyömahdollisuuksista singaporelaisten alan toimijoiden kanssa järjestettiin matka Intiaan. Matkan tutustumiskohteita olivat Delhin ja Mumbain yliopistot, yritykset ja yksityissairaala. Osallistujia oli kuusi. Yhteistyöneuvotteluja on käynnistynyt potentiaalisten intialaisten kumppaneiden kanssa. Suomessa järjestettiin: Kiinan biotekniikan tutkimusta ja yhteistyömahdollisuuksia esittelevä tilaisuus Singaporen tutkimusta esittelevä tilaisuus Tekesissä. Kesäkuussa 2006 professori Jackie Y. Ying kutsuttiin Suomeen kertomaan biomateriaalialan tutkimuksesta Singaporessa. Ying toimii professorina sekä Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa (Massachusetts Institute of Technology, MIT) Bostonissa että Singaporen yliopistossa, National University of Singapore (NUS). Professori Yingin keskeinen viesti oli Singaporen tutkimuksen korkea taso. Hän totesi painopisteen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä olevan siirtymässä Aasiaan. Ohjelman viimeisenä vuonna selvitettiin yritysten ja tutkijoiden kiinnostusta opinto- ja kumppaneidenetsintämatkaan Singaporeen. Business opportunities and business culture in Asia -nimiseksi kaavaillun viikon mittaisen matkan järjestäisivät Finpro ja Helsingin kauppakorkeakoulu. Matkasta kolme päivää käytettäisiin koulutukseen Helsingin kauppakorkeakoulun tiloissa Singaporessa ja kaksi päivää paikallisten alan toimijoiden tapaamisiin. Finpro avustaisi tapaamisten järjestämisessä. 12

Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti

Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti Lääke 2000 Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Loppuraportti Lääke 2000 biolääketiede, lääkekehitys ja farmaseuttinen teknologia Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Loppuraportti Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Helsinki 2004

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

Energiantuotannon hajautus ja hallinta

Energiantuotannon hajautus ja hallinta Energiantuotannon hajautus ja hallinta DENSY-teknologiaohjelman loppuarviointi Juhani Timonen, Sami Kangasharju, Mikael von Hertzen Tekesin ohjelmaraportti 5/2008 Arviointiraportti Energiantuotannon hajautus

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen

Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Ville Valovirta, Timo Törmälä Teknologiakatsaus 192/2006 Julkisten tutkimustulosten kaupallinen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012 Loppuraportti SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.) 2 Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Loppuraportti Tuotantokonseptitohjelma Ismo Mäkinen 10 Ismo Mäkinen Tuotantokonseptitohjelma Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Helsinki 2012 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Software, mobile solutions and games industry. Evaluation of Tekes software related programmes

Software, mobile solutions and games industry. Evaluation of Tekes software related programmes Tekes Programme Report 2/2012 Evaluation Report Software, mobile solutions and games industry Evaluation of Tekes software related programmes Tuomas Raivio, Johan Lunabba, Erkka Ryynänen, Juhani Timonen,

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 7/2011. Liito Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen. Loppuraportti. Ilpo Ihanamäki ja Hanna Lehtimäki

Tekesin ohjelmaraportti 7/2011. Liito Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen. Loppuraportti. Ilpo Ihanamäki ja Hanna Lehtimäki Tekesin ohjelmaraportti 7/2011 Loppuraportti Liito Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Ilpo Ihanamäki ja Hanna Lehtimäki 10 Ilpo Ihanamäki ja Hanna Lehtimäki Liito Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Lisätiedot

NETS Tulevaisuuden verkot 2001 2005 -teknologiaohjelma

NETS Tulevaisuuden verkot 2001 2005 -teknologiaohjelma NETS Tulevaisuuden verkot 2001 2005 -teknologiaohjelma tietoliikennealan suunnannäyttäjänä Mikko Valtakari, Mervi Rajahonka, Timo Paju, Heikki Äyväri Teknologiaohjelmaraportti 11/2005 Arviointiraportti

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Uutta tietoa ja osaamista innovaatiopolitiikan käyttöön

Uutta tietoa ja osaamista innovaatiopolitiikan käyttöön Uutta tietoa ja osaamista innovaatiopolitiikan käyttöön ProACT-tutkimusohjelma 2001 2005 Teknologiaohjelmaraportti 5/2006 Loppuraportti Uutta tietoa ja osaamista innovaatiopolitiikan käyttöön ProACT-tutkimusohjelma

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

Bioala uskoo tulevaisuuteen

Bioala uskoo tulevaisuuteen 2012 HEALTHBIO TERVEYDEN BIOKLUSTERIN VUOSIJULKAISU Bioala uskoo tulevaisuuteen Sivu 4 Receptor vei tutkijat asiakkaiden luo Sivu 6 Kliiniset biopankit tulevat Sivu 8 Elämän merkit syöpädiagnostiikan tueksi

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Polymeerit tulevaisuuden rakentajina

Polymeerit tulevaisuuden rakentajina Polymeerit tulevaisuuden rakentajina Potra 2000 2003 Teknologiaohjelmaraportti 1/2004 Loppuraportti Polymeerit tulevaisuuden rakentajina Potra 2000 2003 Loppuraportt Teknologiaohjelmaraportti 1/2004 Helsinki

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet

REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet Markku Antikainen, Eeva Punta, Tommi Salonen, Juhani Timonen Teknologiakatsaus 195/2006 REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Käyttäjät tuotekehittäjinä

Käyttäjät tuotekehittäjinä Käyttäjät tuotekehittäjinä Eva Heiskanen, Kaarina Hyvönen, Petteri Repo, Mika Saastamoinen Teknologiakatsaus 216/2007 Käyttäjät tuotekehittäjinä Eva Heiskanen Kaarina Hyvönen Petteri Repo Mika Saastamoinen

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006. Loppuraportti

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006. Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Loppuraportti 12 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Helsinki

Lisätiedot