HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU"

Transkriptio

1 HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN OHJELMA 1

2 Sisältö 1. KILPAILUKUTSU KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA TARKOITUS OSANOTTAJAT ALIHANKINNAT / YHTEISTYÖ JA KONSORTIOT OSAEHDOTUKSET KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELU KILPAILUAIKA KILPAILUMENETTELY JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUN TAUSTAA: HYRYLÄN ALUEEN KAUPALLISET PALVELUT KILPAILUTUKSEN ALUE JA KOHDE ALUEESEEN TUTUSTUMINEN HINTA SUUNNITTELUOHJEET KAUPALLISET TOIMINNOT JA ASUMINEN KAUPUNKIKUVA LIIKENNE LIITTYMINEN YMPÄRISTÖN SUUNNITELMIIN JA VAIHEISTUS PYSÄKÖINTI MAAPERÄ JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO ENERGIA POHJAVESI ARVOSTELUPERIAATTEET JA EHDOTUSTEN VERTAILUPERUSTEET EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET VAADITUT ASIAKIRJAT KILPAILUSALAISUUS EHDOTUKSEN JÄTTÄJÄN KELPOISUUDEN ARVIOINTI EHDOTUKSEN HYLKÄÄMINEN JA KILPAILUTUKSESTA LUOPUMINEN SOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN OIKEUDET OSANOTTAJIEN KÄYTTÖÖN LUOVUTETTAVA MATERIAALI KILPAILUASIAKIRJOJEN JULKISUUS EHDOTUKSEN TOIMITTAMINEN LISÄTIEDOT JA KILPAILUA KOSKEVA KYSYMYKSET

3 1. KILPAILUKUTSU 1.1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA TARKOITUS 1.2. OSANOTTAJAT Kilpailun järjestää Tuusulan kunta. Kilpailun järjestäjän edustaja on: projektiasiamies Tuomo Sipilä Tuusulan kunta, kuntakehitys kehittämisprojektit PL Tuusula Kilpailun päätavoitteena on saada Hyrylän alueen kaupalliset palvelut vastaamaan kysyntää. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tulee kilpailualueelle kehittää arkkitehtonisesti korkeatasoinen, kaupunkikuvaa uudistava ja vetovoimainen liikekeskus. Tällä kilpailulla haetaan ideaa ja toteuttajaa liikekeskus-kokonaisuudelle. Kyseessä on rajoitettu kilpailu, johon pyydetään ilmoittautumaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen otsikolla: Liikekeskus. Ilmoittautumisesta lähetetään kuittaus lähettäjälle. Kilpailu on suunnattu osanottajille, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan tämän kilpailuohjelman mukaisesti rakennusteknisesti vaativalle alueelle liikekeskuskokonaisuuden. Ilmoittautujalla tulee olla arviointihetkellä käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus, taloudelliset ja muut edellytykset kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle sijoittuvien ja rakennusteknisesti vaativien suurten hankkeiden toteuttamiseksi. Tarjoajan tulee täyttää vaadittavat kriteerit (kts. kohta 7.). Kilpailusta on julkaistu ilmoitus HILMA-palvelussa osoitteessa sekä Tuusulan kunnan internet-sivuilla ALIHANKINNAT / YHTEISTYÖ JA KONSORTIOT Tarjoajan on liitettävä ehdotukseensa selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa tekemänsä ehdotuksen alihankkijoiden toteutettavaksi. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä ja sen tuloksista kuin omastaan. Alihankkijat on yksilöitävä siltä osin, kun ne ovat tiedossa. 3

4 1.3. OSAEHDOTUKSET Osaehdotuksia ei hyväksytä KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELU 1.5. KILPAILUAIKA Arviointiryhmän jäsenet ovat: - Hannu Joensivu, kunnanjohtaja, Tuusulan kunta (puheenjohtaja) - Tuomo Sipilä, projektiasiamies, Tuusulan kunta (sihteeri) - Hannu Haukkasalo, kuntakehitysjohtaja, Tuusulan kunta - Jouni Määttä, asemakaava-arkkitehti, Tuusulan kunta - Asko Honkanen, kaavoituspäällikkö, Tuusulan kunta - Kalervo Lankinen, projektipäällikkö, Tuusulan kunta - Salla Heinänen, kunnanhallituksen valitsema edustaja - Klaus Koivunen, kunnanhallituksen valitsema edustaja - Jussi Salonen, kunnanhallituksen valitsema edustaja Senaatti-kiinteistöt voi halutessaan nimetä oman edustajansa arviointiryhmään. Arviointiryhmä voi käyttää tarvittaessa asiantuntijoita apunaan. Ennen arvioinnin tekemistä saadut ehdotukset esitellään kunnanhallitukselle. Kilpailu tulee julkiseksi ja siihen tulee ilmoittautua mennessä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä myöhässä ilmoittautuneet tarjoajat. Kilpailuun liittyvät kysymykset tulee esittää mennessä. Vastaukset kysymyksiin tullaan antamaan mennessä. Kilpailuehdotukset tulee jättää mennessä KILPAILUMENETTELY JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY Kilpailumenettely on yksivaiheinen. Kilpailu on anonyymi ja perustuu materiaaliin, jonka tarjoaja jättää. Kilpailun vaiheet ovat seuraavat: a) Kilpailutuksen ilmoittaminen b) Ilmoittautuneiden kirjaaminen c) Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen d) Ehdotusten kirjaaminen e) Ehdotusten avaaminen. f) Ehdotusten ohjeiden mukaisuuden tarkistaminen g) Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi ja valinta h) Ehdotusten esittely kunnanhallitukselle 4

5 i) Ehdotusten vertailu ja arviointi j) Arviointipäätökset k) Päätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen KILPAILUTEHTÄVÄ 2.1. KILPAILUN TAUSTAA: HYRYLÄN ALUEEN KAUPALLISET PALVELUT Tuusulassa, Hyrylän alueella on käynnistynyt useita mittavia kehittämishankkeita. Suurimpana näistä on entisen ilmatorjuntarykmentin alueelle syntyvä asukkaan asuinalue, Rykmentinpuisto. Rykmentinpuisto on yksi Helsingin seudun merkittävistä uusista asuinaluehankkeista. Alueelle suunnitellaan raikasta kyläkaupunkia, jossa elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat vehmaat puistokylät yhdistyvät puutarhakaupunkina. Se on paikka, jossa moderni arkkitehtuuri ja luonnon muovaama metsä kohtaava. Nyt suunnitteilla oleva 150 hehtaarin kokoinen Rykmentinpuiston ensimmäinen asemakaava-alue, liittyy läheisesti Hyrylän keskustaan ja sen rakentuminen vaikuttaa voimakkaasti koko Hyrylän tulevaisuuteen. Hyrylästä muodostuu Rykmentinpuiston myötä pikkukaupunkimainen Tuusulan keskus. Samanaikaisesti Hyrylän nykyistä keskustaa ollaan kehittämässä niin palveluiden, liikenteen kuin asumisen osalta. Yhtenä suurimmista osakokonaisuuksista on kehittää alueen kaupalliset palvelut vastaamaan nykyistä sekä tulevaa kysyntää. Hyrylän alueen kaupalliset palvelut keskittyvät nykyisellään pohjoisen sekä eteläisen liikenneympyrän tuntumaan. Jo tehdyt selvitykset osoittavat, että olemassa olevien kaupallisten palveluiden kehittämisen lisäksi alueella on jo nykytilanteessa olemassa kysyntää erityisesti keskustahakuisen erikoistavarakaupan palveluille sekä päivittäistavarakaupalle. Näiden tavoitteiden ja ennakkotietojen pohjalta olemme käyneet alan toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelua aiheesta. Käydyn vuoropuhelun ja viimeisimpien suunnitelmien pohjalta olemme siirtyneet hankkeessa seuraavaan vaiheeseen, jossa haemme kilpailun avulla toteuttamiskelpoista ratkaisua vastaamaan kaupalliseen kysyntään. Laadittujen viitesuunnitelmien, selvitysten ja käydyn markkinavuoropuhelun pohjalta kilpailukohteeksi valikoitui Rykmentinpuiston keskuksen keskeisin korttelialue. Kaupallisten toimintojen kehittämisen lisäksi tavoitteenamme on luoda Hyrylään elävää kävelykeskustaa. Erityisenä tavoitteena on tämän kilpailun avulla saada konsepti, joka huomio kaupan murroksen sekä tulevaisuuden tarpeet. Näihin päämääriin päästäksemme on tahtotilanamme saada alueelle asumisen, kaupan ja palvelut yhdistävä hybridiratkaisu, johon sijoittuisi erikoistavarakaupan ja päivittäistavarakaupan yksiköitä sekä asumista ja palveluita. 5

6 Perinteinen hypermarket-ratkaisu sellaisenaan ei vastaa tavoitteitamme. Kaupan keskusliikkeet ovat jo osoittaneet kiinnostusta aihetta kohtaan. Kilpailutettavan korttelialueen kokoluokkaa ja toimintojen sijoittumista olemme kaavailleet asemakaavaluonnoksen mukaisesti seuraavanlaisesti: Kilpailukortteliin tulee sijoittua keskustahakuista erikoistavarakauppaa ja liiketilaa vähintään k-m² ja päivittäistavarakaupan toimintoja korkeintaan k-m². Käsityksemme mukaan paras kokonaisuus saadaan sijoittamalla kohteeseen kaksi päivittäistavarakaupan yksikköä (2 x k-m²). Asuinkerrostaloja kortteliin on kaavailtu vähintään k-m². Joukkoliikenteen palvelut keskittyvät jo nykyisellään alueelle ja tulevaisuudessa korttelin merkitys alueellisena joukkoliikenteen solmukohtana tulee kasvamaan. Kortteleiden toimintojen pysäköinti tulee sijoittaa lähtökohtaisesti maan alle. Kilpailualueella tulee osoittaa pysäköintipaikat uimahallin asiakkaille KILPAILUTUKSEN ALUE JA KOHDE Kilpailutuksen kohteena on Hyrylän keskustassa sijaitsevan Rykmentinpuiston keskuksen keskeisin korttelialue. Kilpailualue on rajattu liitteenä olevaan karttaan. Keskuksen maanalainen pysäköintihalli voidaan toteuttaa myös torialueen alla, kilpailualueen rajoja noudattaen. Kunta hoitaa torialueen maanpäällisen (=pysäköintihallin vesieristeen suojabetonin yläpuolisen) rakentamisen, pois lukien mahdollisten yhteyksien rakentamisen pysäköintihalliin sekä uimahallin sekä liikekeskuksen välinen pysäköintialue. Maanalainen rakentaminen ei saa heikentää katu-/toriaukioalueen käytettävyyttä. Maanalaisista rakenteista ei saa aiheutua myöskään ylimääräisiä kustannuksia toriaukion tai katujen kunnossapitoon. Lisäksi rakenteet tulee suunnitella tarvittavilta osin kestämään pelastuslaitoksen ajoneuvojen tukijalkakuorma. Kilpailutuksen kohteena olevalle alueelle on laadittu asemakaavaluonnos. Asemakaavaluonnoksessa esitetystä torialueen ja korttelialueen rajasta voi tarvittaessa poiketa vähäisessä määrin. Asemakaavaehdotus tullaan laatimaan yhteistyössä kilpailun voittajan kanssa. Kilpailuehdotuksena kaipaamme valituilta osanottajilta asiantuntijuuteen pohjautuvaa, toteuttamiskelpoista suunnitelmaa siitä, millaisella konseptilla voisitte sitoutua viemään hanketta eteenpäin. Kilpailutus on yksivaiheinen. Päämääränämme on löytää kilpailun avulla paras mahdollinen ratkaisu, jolle tulemme tarjoamaan suunnitteluvarausta konseptille. Voittajan kanssa tullaan lähtökohtaisesti tekemään myös toteutussopimus. Uimahallin ja liikekeskuksen välinen pysäköintialue tulee tarjoajan omistukseen ja hallintaan, ja siitä laaditaan rasite ja muut tarvittavat sopimukset. 6

7 Valmistelua varten tarjoamme käyttöönne monipuolisen taustamateriaalikokonaisuuden (listaus liitteistä jäljempänä) ALUEESEEN TUTUSTUMINEN Tietoa alueesta: https://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id= HINTA Suunnittelualueen rakennusoikeuksille on määritelty hinta 325 / k-m², johon tarjouksen tulee perustua. Tämä hinta vahvistetaan vielä kunnanvaltuustossa muun sopimisen yhteydessä. Tämän lisäksi toteuttajan maksettavaksi tulevat muun muassa normaalit lupa-, suunnittelu ja liittymismaksut. Vaatimuksena on, että PT-kauppaa saa toteuttaa korkeintaan k- m2, asuntoja vähintään k-m2 ja muita liiketiloja vähintään k-m2. Kunta sitoutuu myymään omistamansa kiinteistönosan, joka sijoittuu uimahallin ja liikekeskuksen väliin myöhemmin sovittavalla, valtuuston vahvistamalla kohtuullisella kauppahinnalla. 3. SUUNNITTELUOHJEET Ehdotuksen päätarkoituksena on luoda alueelle korkeatasoinen liikekeskus, joka yhdistää asumisen, kaupan, työn ja palvelut. Kannustamme uusien innovaatioiden hyödyntämiseen. Ehdotuksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Ehdotuksessa voi esittää mahdollista haettavaa kestävän kehityksen sertifikaattia. Suunnitteluohjeet eri aihealueittain on kuvattu tarkemmin alla KAUPALLISET TOIMINNOT JA ASUMINEN Tehdyt selvityt osoittavat, että Hyrylässä on patoutunutta kysyntää kohdistuen erityisesti keskustahakuiseen erikoiskauppaan. Tämän lisäksi kysyntää on perinteiselle päivittäistavarakaupalle ja palveluille. Ehdotusten odotetaan vastaavan tähän kysyntään, em. mainitut kerrosneliömetritavoitteet huomioon ottaen (kts. kohta 2.1). 7

8 Ehdotuksessa keskukseen tulee sijoittaa merkittävä määrä asumista. Asumisen määrän maksimoimisen tarkoituksena on elävöittää keskustaa ja luoda edellytyksiä kaupunkimaisen ympäristön syntymiselle. Näkemyksemme mukaan toimintojen sekoittaminen kilpailualueella tuottaa parasta ympäristöä KAUPUNKIKUVA 3.3. LIIKENNE Ehdotuksilta odotetaan omaleimaista kaupunkikuvallista ratkaisua. Alueelle on suunniteltava torimaista julkista jalankulkuympäristöä. Maan pinnan materiaalien ja jäsentelyn tulee olla korkeatasoista. Katutason toiminnan tulee luoda elävää kaupunkia ja pöhinää. Toteutuksen tulee siis aktivoida katutila ja julkisivut. Ehdotuksessa tulee luoda vireää toimintaa viereiselle torialueelle, joka toimii Rykmentinpuiston sydämenä. Ehdotuksen tulee istua paikkaansa, osana muuta ympäristöä. Keskuksen ympäristön valaistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valaistuksen tulee luoda alueelle persoonallista ilmettä ja korostaa sen merkitystä alueen keskuksena. Näkemyksemme mukaan mainospyloni ei luo kaupunkikuvallisesti laadukasta ympäristöä. Lisää lähtökohtia kaupunkikuvalle löytyy asemakaavan kaavaluonnosmateriaalista. Ehdotuksen liikenneratkaisu tulee suunnitella ensisijaisesti jalankulun ja kevyenliikenteen ehdoilla siten, että katu- ja aukiotilojen yhdistäminen kauppakeskuksen sisäiseen liikenteeseen on luontevaa. Huoltopihan sijoittuminen tulee ottaa ehdotuksessa huomioon siten, että se on mahdollisimman vähän näkyvissä ympäröiviltä yleisiltä alueilta tai lähikortteleiden tulevista asunnoista. Asiakasliikenteen ratkaisun tulee ilmetä ehdotuksesta. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon, että alueelle saattaa tulevaisuudessa sijoittua maan alla kulkevan lentoradan asema LIITTYMINEN YMPÄRISTÖN SUUNNITELMIIN JA VAIHEISTUS Ehdotuksen tulee liittyä laadukkaasti ympäristöönsä sekä toteuttaa asemakaavaluonnoksen yhteydessä laaditun rakentamistapaohjeen henkeä. Toriaukio tulee toteutumaan vaiheittain. Ensivaiheessa aukio tulee olemaan nurmetettua aluetta, jonka läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet. Myöhemmässä vaiheessa torialue tullaan viimeistelemään laadukkaasti kivetyksin. Ehdotuksessa tulee esittää kuinka vaiheistus otetaan huomioon sekä missä järjestyksessä kohde toteutetaan. 8

9 3.5. PYSÄKÖINTI Kilpailualueella sijaitsevaa, torin kannella olevaa, pientä liikerakennusta ei kuulu toteuttaa tässä kilpailussa. Ehdotus ei saa heikentää merkittävästi sen toteuttamismahdollisuuksia myöhemmin. Korttelin toimintojen pysäköinnin tulee sijoittua lähtökohtaisesti maan alle. Tavoitteena on kustannustehokas vuorottaiskäyttöön perustuva pysäköintimalli, jossa samaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan muun muassa liiketilojen, palveluiden ja asumisen tarvittavat autopaikat. Asuinkerrostalojen pysäköinti tulee esittää erillisenä muiden toimintojen pysäköintipaikoista. Maanalaisen pysäköintihallin voi toteuttaa tarvittaessa koko kilpailualueen kattavasti. Toisin sanoen torialueen alle on mahdollista toteuttaa pysäköintitilaa. Ehdotuksessa tulee käyttää pysäköintinormina asumisessa 1 ap. / 85 k- m², kuitenkin vähintään 0,8 ap / asunto. Päivittäistavarakaupan osalta pysäköintipaikkojen normina tulee olla 1 ap / 30 k-m² ja muiden liiketilojen osalta 1 ap / 50 k-m². Varsinainen toteutuksessa käytettävä autopaikkanormisto määritellään kaavasuunnittelun yhteydessä. Ehdotuksessa tulee osoittaa pysäköintipaikat kilpailualueen vaatimien toimintojen lisäksi uimahallin asiakkaille. Tätä varten liikekeskuksen ja uimahallin väliin tulee toteuttaa laadukkaasti vähintään 80 maanpäällistä pysäköintipaikkaa, jotka tulee toteuttaa edellä mainitusti vaaditun normin lisäksi. Nämä paikat ovat myös liikekeskuksen asiakkaiden käytössä. Liiketilojen pysäköintipaikoista 100 kappaletta tulee olla käyttäjille veloituksettomia ja aikarajoituksettomia ma-pe klo 7:00-17:00. Muina ajankohtina paikat ovat liikekeskuksen normaalin aikarajoituksen ja mahdollisen veloituksen piirissä. Uimahallin pysäköintipaikoista sekä 100:sta em. säädellyistä paikoista ( ) tullaan perustamaan pysyvät rasitteet ja / tai niiden toteutus tullaan kirjaamaan osaksi toteuttamissuunnitelmaa ja tontinluovutusehtoja. Kaikki pysäköintipaikat tulee toteuttaa tarjoajan kustannuksella. Liiketilojen yhteyteen on kaavailtu laadukasta polkupyöräpysäköintiparkkia. Lähtökohtana on luoda kustannustehokas ja vetovoimainen pysäköintimalli polkupyörille, joka lisää polkupyöräilyn houkuttelevuutta liikkumismuotona. Polkupyörille tulee varata vähintään 1 pp / k-m² liiketilaa sisäänkäyntien yhteyteen. Puolet näistä paikoista tulee olla katoksellisia. Asuntojen asukkaiden polkupyörille tulee varata erilliset säilytystilat asemakaavaluonnoksen mukaisesti. Ehdotuksessa tulee esittää pysäköinnin toiminnallisuus paikkalukuineen. 9

10 3.6. MAAPERÄ JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 3.7. ENERGIA 3.8. POHJAVESI Suunnittelualueen maaperä on suurelta osin hiekkaa ja karkeaa hietaa. Lisätietoa alueen maaperästä ja yhdyskuntateknisestä huollosta löytyy liitteistä. Kilpailualueella on Tuusulan Veden johtoja sekä lisäksi alueella saattaa olla puolustusvoimien käytössä olevia yhdyskuntateknisiä johtoja, joiden tarkempi sijoittelu selviää suunnittelun edetessä. Näiden mahdollisten johtojen siirrosta ja/tai purkamisesta sovitaan myöhemmin. Keskuksen energiaratkaisussa tulee ottaa huomioon paikallisen ja kestävien energiantuotantotapojen mahdollisuudet. Kilpailualueen ollessa Rykmentinpuiston ensimmäisen rakennusvaiheen merkittävimpiä kiinteistömassoja sillä tulee olemaan alueella merkittävä suora tai epäsuora vaikutus energian käyttäjänä (lämpö, sähkö, kaukokylmä, liikennevirrat). Liikekeskukset ovat hyvä alusta myös uusiutuvan energian tuotannolle, joka voidaan hyödyntää joko kauppatai naapurikiinteistöissä, optimoiden laajempaa energiatasetta. Elintarvikekaupan jätevirrat voidaan myös hyödyntää osana alueen jätehuollon biojaetta biokaasun tuotannossa tai kompostoinnissa. Rykmentinpuiston aluetta tarkasteltiin VTT:n REmix-projektissa, jossa liikekeskus nostettiin esiin tärkeänä osana alueen energiakehittämistä. Projektin edetessä kävi ilmi, että kaikki alueen tulevat toimijat tulee saada heti alussa sitoutumaan kehittämistoimintaan, sillä ensimmäisillä päätöksillä ja muodostuvilla asenteilla on ratkaiseva vaikutus sekä teknisiin perusratkaisuihin, että alueelle muodostuvan energiaekosysteemin kehittymismahdollisuuksiin. Liikekeskuksissa käy myös suuri määrä alueen nykyisiä tai tulevia asukkaita, mikä lisää kiinteistössä tehtävien ratkaisuiden näkyvyyttä, tukien näin esimerkin kautta alueen uusiutuvan energian tunnettuutta ja käytön edistämistä. Alueelle on suunnitteilla uusiutuviin energiamuotoihin perustuva kaukolämpöverkko. Asemakaavaluonnoksessa on muun muassa tehty varaus keskitetylle maalämpökentälle, jota liikekeskuskortteli voi hyödyntää. Suunnittelualue sijaitsee osittain ensimmäisen luokan pohjavesialueella ja esiintymää hyödynnetään talousvesikäyttöön. Alueelta on tehty seuraavat pohjavesiselvitykset: Hyrylän pohjavesialue, muodostuvan pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen Rykmentinpuiston ja Sulan kaavoituksen toteutuksessa (Pöyry 2013) sekä Rykmentinpuiston pohjavesiselvitys (Ramboll 2013).Yleiset määräykset pohjavesialueelle 10

11 rakentamisesta löytyvät Tuusulan kunnan rakennusjärjestyksen kohdasta 8.2 Pohjavesialueet. Seuraavassa kuvassa on esitetty ensimmäisen luokan pohjavesialueen rajaus. Suunnittelualueella pohjaveden pinnan korkeus vaihtelee välillä N m (laskennallinen arvio). Korkein taso on suunnittelualueen eteläreunalla ja matalin taso luoteisreunalla. Katoilta, aukioilta ja kansilta valuvat hulevedet on imeytettävä maahan alueilla, joissa maaperä on vettä läpäisevää. Tie- ja katu- ja muilta asfaltoiduilta alueilta virtaavat hulevedet saattavat sisältää pohjaveden laadulle haitallisia aineita, kuten öljyä, tiesuolaa ja muita kemikaaleja. Näiden alueiden hulevesiä ei voida sellaisenaan imeyttää maaperään, vaan ne on käsiteltävä tai johdettava viemäriin. Erikseen määrätyiltä alueilta (esim. päivittäistavarakaupan lastaus- ja purkualueet/pihat) muodostuvat hulevedet on johdettava viemäriin vain öljynerottimien kautta. Pohjavesialueelle rakennettaessa tulee huomioida myös likaantuneen veden maahan imeytymisen estäminen. Erityisesti työnaikaisten vesien hallintaan tulee kiinnittää huomioita. Työnaikainen pohjavedenpinnan alentaminen tulee olla mahdollisimman lyhytkestoista. Pohjaveden pinnan alapuolelle sijoittuvia rakenteita ei suositella. 11

12 4. ARVOSTELUPERIAATTEET JA EHDOTUSTEN VERTAILUPERUSTEET Ehdotusten arvioinnissa pääpaino on toteutuskelpoisen ja omaleimaisen kaupallisen konseptin tunnistamisessa. Arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota myös arkkitehtonisten, toiminnallisten, innovatiivisten ja teknisten vaatimusten tasapainoiseen ja luontevaan kokonaisratkaisuun. Ehdotusten vertailuperusteet ovat: 1. Liikekeskus kokonaisuuden arkkitehtoninen, liikenteellinen ja kaupunkikuvallinen ratkaisu (40 %) 2. Liikekeskuksen kaupallisen konseptin ratkaisu (30 %) 3. Liikekeskuksen alueen toteuttamisesta kunnalle tulevat tulot (15 %) 4. Liikekeskuksen ekologisuus (15 %) Arvosteluperiaatteet ovat seuraavat: 1. Liikekeskus kokonaisuuden arkkitehtoninen, liikenteellinen ja kaupunkikuvallinen ratkaisu; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: arvioitu toteutusaikataulu, vaiheistus ja rakentamisjärjestys keskuksen kokonaisratkaisu ja suhde ympäristöön sekä kokonaismaisemaan pysäköintiratkaisun toimivuus kevyenliikenteen ratkaisut selostuksessa esiintuodut innovatiiviset elementit huoltotoimintojen huomaamattomuus kytkeytyminen torialueeseen laadukkaat julkisivumateriaalit ja julkisivujen käsittely alueen historian ilmentäminen massoittelu ja aukotus mainosten laadukas käyttö osana julkisivua rakennusten julkisivujen aktiivisuus ehdotuksen arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu laadukkaan ja omaleimaisen valaistusratkaisun luominen ehdotetun ratkaisun asuinrakentamisen määrä, asuntojakauma ja asukaspihojen laatu 2. Liikekeskuksen kaupallisen konseptin ratkaisu; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: keskuksen kaupallisen ratkaisun omaleimaisuus ja monipuolisuus ehdotetun ratkaisun liikerakentamisen määrä ja jakauma miten suunnitelmissa on otettu huomioon kaupan murros 12

13 3. Liikekeskuksen alueen toteuttamisesta kunnalle tulevat tulot 4. Liikekeskuksen ekologisuus; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: lähienergiantuotannon mahdollisuuksien huomioiminen ja rakentamisen ekotehokkuutta lisäävät innovatiiviset ratkaisut mahdolliset älykkäät talotekniset ja muut kokonaisuutta (asuminen/kauppa/liike) palvelevat järjestelmät rakennuksen E-luku, lämmitys- ja jäähdytysratkaisun ekologisuus sekä ehdotuksen toteutettavuus ja vaiheittaisuus mahdollisuudet pohjaveden määrän ja laadun huomioiminen sekä hulevesien kestävä hallinta Ansiokasta kokonaisratkaisua pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. 5. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET Ehdotuksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset. Ehdotuksen laatimiskielen tulee olla suomi VAADITUT ASIAKIRJAT Ehdotusten on oltava julkaisukelpoisia ja kokoluokkaa A1. Tiivis, korkeintaan 10-sivuinen A4 kokoinen selostus ehdotuksen kaupallisesta, kaupunkikuvallisista ja toiminnallisista ratkaisuista pinta-alatietoineen. Havainnekuva, joka tulee laatia käyttäen hyväksi lähtötietona annettua dwg-muotoista havainnekuvaa, dwg-muodossa suunnitelman liittymisestä kaupunkirakenteeseen 1:2000. Tarvittaessa havainnekuvassa voidaan esittää ideoita kilpailualueen liittymisestä laajempaan kokonaisuuteen. Asemapiirros, jossa näkyy suunnitellut rakennukset, maantason toiminnallinen järjestely ja pintamateriaalikäsittely 1:500. Rakennusten ja pysäköintihallin pohjapiirrokset kaavioina 1:500. Julkisivupiirustukset 1:500. Julkisivuote liikekeskusosasta ja asunto-osasta 1:200. Vähintään kaksi suunnitelmaa havainnollistavaa leikkausta osanottajan valitsemasta kohdasta 1:

14 Ehdotusta havainnollistavia perspektiivikuvia, joista ainakin yhden on oltava sovitettuna viistoilmakuvaan. Video ehdotuksesta ja osanottajan on mahdollista jättää myös 3D-malli A3-kokoiset valokopiontikelpoiset pienennökset koko materiaalista, sisältäen saman materiaalin kuin varsinaiset kilpailupiirustukset. Julkisivujen valaistussuunnitelma. Edellä mainitut myös sähköisesti pdf-muodossa KILPAILUSALAISUUS Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailuasiakirjojen mukana on lähetettävä suljettu nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki, tekijät, yhteystiedot sekä mahdollisten avustajien nimet. Lisäksi on merkittävä kenellä on ehdotuksen tekijänoikeudet. Nämä velvollisuudet koskevat myös konsortioita. Kilpailuehdotuksissa olevat merkinnät, joista ilmenee suoraan tai välillisesti kilpailuehdotuksen tekijä, ovat kiellettyjä. Mikäli kilpailusalaisuus on tahallisesti vaarannettu, voidaan kilpailuehdotus hylätä. 6. EHDOTUKSEN JÄTTÄJÄN KELPOISUUDEN ARVIOINTI Tarjoajalta vaadittavat kelpoisuuden arviointiin liittyvät selvitykset tulee jättää erillisessä kirjekuoressa Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja tarjoajalta vaaditut selvitykset Tarjoajalta ja kaikilta nimetyiltä alihankkijoilta / konsortion osapuolilta tullaan vaatimaan alla mainitut todistukset sekä tilaajavastuulain 5 :n mukaiset selvitykset, sikäli kun ne eivät sisälly jäljempänä listaan. Vaadittavat todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. - veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista - työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön antama eläkevakuutusmaksutodistus - vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. 14

15 6.2. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan taloudellisen tilan on oltava tyydyttävä ja tarjoajalta vaaditaan lisäksi uskottavaa luottoluokitusta ja maksuhistoriaa. Taloudellisen suorituskyvyn osoittamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta sekä mahdollinen konsernitilinpäätös Tekninen suorituskyky ammatillinen pätevyys ja hyvä kokemus Tarjoajalta tai konsortiolta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta laajojen sekä monipuolisten hankkeiden toteuttamisessa. Tämä osaaminen ja kokemus tulee käydä ilmi tarjoajan tai konsortion aiemmista hankkeista tai muista toimeksiannoista (kolme referenssiä). Referensseistä tulee esittää seuraavat tiedot: kohteen nimi kokoluokka käyttötarkoitus kohteen toteutunut aikataulu referenssitoteutuksen (toimeksiannon) arvo. Ehdotuksen liitteenä tulee olla lisäksi selvitykset organisaation tähän projektiin osallistuvien henkilöiden kokemuksesta, koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä. 7. EHDOTUKSEN HYLKÄÄMINEN JA KILPAILUTUKSESTA LUOPUMINEN Ehdotuksen tulee olla pyydetyn mukainen ja sen liitteiden sisällön mukainen ja ehdotukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Ehdotukset voidaan hyväksyä vain, mikäli ne vastaavat tarjouspyyntöä ja ehdotus on annettu kilpailuohjeessa määritellyllä tavalla ja määritellyssä muodossa. Tilaaja voi hylätä kaikki ehdotukset, jos ehdotusten laatutaso on liian matala tai jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikekeskusta ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa kilpailuohjelmassa esitetyllä tavalla. 15

16 8. SOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Kilpailualueen maanomistajina ovat Tuusulan kunta ja Senaattikiinteistöt. Kilpailun päätyttyä arviointiryhmä tekee ehdotusten arvioinnista kaikkien jäsenten allekirjoittaman pöytäkirjan, johon sisältyvät ehdotusten paremmuusjärjestys ja ansiot sekä mahdolliset arviointiryhmän huomautukset. Jos arviointiryhmä katsoo, että kilpailun voittajatyötä tulee vielä kehittää joiltain osin, niin tarjoajan kanssa voidaan neuvotella tarjouksen kehittämisestä, ennen suunnitteluvarauksen ja muiden sopimusten laatimista. Mikäli voittajan kanssa ei päästä asiasta sopimukseen, niin kilpailun järjestäjä varaa oikeuden jatkaa neuvotteluita kilpailussa seuraavaksi sijoittuneen kanssa. Kilpailun voittajan kanssa tehdään kirjallinen suunnitteluvaraussopimus kohteesta. Tämän lisäksi laaditaan toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus alueesta. Voittajalta tullaan lähtökohtaisesti edellyttämään vakuutta tai pankkitalletusta toteutuksen varmistamiseksi. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan tarjouksessa ja mahdollisessa tarjouksen jatkokehittämisen myötä sovittua laatutasoa Kunta vie yhteistyössä voittajan kanssa suunnitelmia eteenpäin niin, että lopullinen kiinteistökauppa kohteesta voidaan solmia kun maankäyttösopimus kunnan ja alueen toisen maanomistajan, Senaatti kiinteistöjen, kanssa on hyväksytty ja asemakaavaehdotus on saanut lainvoiman. Kiinteistökaupalle ja hinnoittelulle tulee saada valtuuston hyväksyntä ennen lopullista sopimusten allekirjoitusta. 9. OIKEUDET Suunnitelmien tekijänoikeus säilyy tekijöillä. Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus voittajatyöhön ja oikeus käyttää ehdotusten aiheita, ideoita ja kuvamateriaalia sekä julkaista materiaalia korvauksetta. Voittajalla on oikeus käyttää hyväkseen muiden ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain puitteissa. 16

17 10. OSANOTTAJIEN KÄYTTÖÖN LUOVUTETTAVA MATERIAALI Tarjoajien käyttöön luovutetaan seuraava materiaali FTP-palvelimen kautta osoitteesta: 1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 2. Aluerajaus 3. Pohjakartta alueesta (dwg) 4. Asemakaavaluonnos numero 3498 liitteineen (Rykmentinpuiston I asemakaava ja asemakaavan muutos) (dwg & pdf) 5. Ilmakuvia alueelta 6. Maaperäkartta ja johtokartat alueelta (vesihuolto, energiahuolto ja tietoliikenne) 7. Pohjavesitiedot 8. Hyrylän alueen kaupallinen selvitys 9. Tiivistelmä uimahallin pysäköintitutkimuksesta 11. KILPAILUASIAKIRJOJEN JULKISUUS Kilpailuasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Kilpailuasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli tarjoajille, kun päätös on tehty. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on merkittävä nämä kohdat selkeästi ja ilmoitettava tiedot erillisellä liitteellä. 12. EHDOTUKSEN TOIMITTAMINEN Kilpailuehdotukset ja nimikuori tulee toimittaa tai postittaa alla olevaan osoitteeseen viimeistään klo Postitse lähetettäessä tulee ehdotuksessa olla postileima viimeistään Lähetyksen päällä tulee olla teksti: Liikekeskus Tuusulan kunta Kirjaamo PL Tuusula Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon. 17

18 13. LISÄTIEDOT JA KILPAILUA KOSKEVA KYSYMYKSET Tarkentavat kysymykset on esitettävä klo 16:00 mennessä kirjallisina nimettömänä blankossa kirjekuoressa osoitteeseen: Tuomo Sipilä Kuntakehitys / Kehittämisprojektit PL Tuusula Kuoreen tulee laittaa merkintä liikekeskus. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Rykmentinpuiston internet-sivuilla osoitteessa mennessä. Tuusulassa Hannu Joensivu Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo Kuntakehitysjohtaja 18

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN 2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY KIVENLAHDEN METROKESKUS SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY SISÄLTÖ 1. Taustaa 2. Suunnittelutehtävä 3. Kaupungin

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Työvoimakoulutuksen tarjouspyyntö 13/2015 -infotilaisuus 1 Tarjouspyyntö Asiantuntija Anna-Liisa Holopainen 2 Hankinnan kohde 19.8.2015 julkaistu tarjouspyyntö: 23 työvoimakoulutusta Yhdellä koulutuskuvauksella

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7)

Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7) Viestintä Tarjouspyyntö 1 (7) Tarjouspyyntö: Visuaalinen suunnittelu ja mainostoimistopalvelut Itä-Suomen yliopisto pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjousta yliopiston visuaalisen ilmeen suunnittelutöistä,

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Työn tilaaja on Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Työn tilaaja on Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Kaupunkisuunnitteluvirasto Työohjelma asemakaavaosasto Itäinen toimisto TKa/Sna 29.4.2009 HERTTONIEMEN METROASEMAN JA KAUPPAKESKUKSEN IDEAKILPAILUN JATKOTYÖ Viitesuunnitelma ja rakennetekninen esisuunnitelma

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti Aika klo 8.30 10.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden ruokapalvelusta. Tarjouskilpailun perusteella tehdään sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot