HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU"

Transkriptio

1 HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN OHJELMA 1

2 Sisältö 1. KILPAILUKUTSU KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA TARKOITUS OSANOTTAJAT ALIHANKINNAT / YHTEISTYÖ JA KONSORTIOT OSAEHDOTUKSET KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELU KILPAILUAIKA KILPAILUMENETTELY JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY KILPAILUTEHTÄVÄ KILPAILUN TAUSTAA: HYRYLÄN ALUEEN KAUPALLISET PALVELUT KILPAILUTUKSEN ALUE JA KOHDE ALUEESEEN TUTUSTUMINEN HINTA SUUNNITTELUOHJEET KAUPALLISET TOIMINNOT JA ASUMINEN KAUPUNKIKUVA LIIKENNE LIITTYMINEN YMPÄRISTÖN SUUNNITELMIIN JA VAIHEISTUS PYSÄKÖINTI MAAPERÄ JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO ENERGIA POHJAVESI ARVOSTELUPERIAATTEET JA EHDOTUSTEN VERTAILUPERUSTEET EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET VAADITUT ASIAKIRJAT KILPAILUSALAISUUS EHDOTUKSEN JÄTTÄJÄN KELPOISUUDEN ARVIOINTI EHDOTUKSEN HYLKÄÄMINEN JA KILPAILUTUKSESTA LUOPUMINEN SOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN OIKEUDET OSANOTTAJIEN KÄYTTÖÖN LUOVUTETTAVA MATERIAALI KILPAILUASIAKIRJOJEN JULKISUUS EHDOTUKSEN TOIMITTAMINEN LISÄTIEDOT JA KILPAILUA KOSKEVA KYSYMYKSET

3 1. KILPAILUKUTSU 1.1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA TARKOITUS 1.2. OSANOTTAJAT Kilpailun järjestää Tuusulan kunta. Kilpailun järjestäjän edustaja on: projektiasiamies Tuomo Sipilä Tuusulan kunta, kuntakehitys kehittämisprojektit PL Tuusula Kilpailun päätavoitteena on saada Hyrylän alueen kaupalliset palvelut vastaamaan kysyntää. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tulee kilpailualueelle kehittää arkkitehtonisesti korkeatasoinen, kaupunkikuvaa uudistava ja vetovoimainen liikekeskus. Tällä kilpailulla haetaan ideaa ja toteuttajaa liikekeskus-kokonaisuudelle. Kyseessä on rajoitettu kilpailu, johon pyydetään ilmoittautumaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen otsikolla: Liikekeskus. Ilmoittautumisesta lähetetään kuittaus lähettäjälle. Kilpailu on suunnattu osanottajille, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan tämän kilpailuohjelman mukaisesti rakennusteknisesti vaativalle alueelle liikekeskuskokonaisuuden. Ilmoittautujalla tulee olla arviointihetkellä käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus, taloudelliset ja muut edellytykset kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle sijoittuvien ja rakennusteknisesti vaativien suurten hankkeiden toteuttamiseksi. Tarjoajan tulee täyttää vaadittavat kriteerit (kts. kohta 7.). Kilpailusta on julkaistu ilmoitus HILMA-palvelussa osoitteessa sekä Tuusulan kunnan internet-sivuilla ALIHANKINNAT / YHTEISTYÖ JA KONSORTIOT Tarjoajan on liitettävä ehdotukseensa selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa tekemänsä ehdotuksen alihankkijoiden toteutettavaksi. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä ja sen tuloksista kuin omastaan. Alihankkijat on yksilöitävä siltä osin, kun ne ovat tiedossa. 3

4 1.3. OSAEHDOTUKSET Osaehdotuksia ei hyväksytä KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELU 1.5. KILPAILUAIKA Arviointiryhmän jäsenet ovat: - Hannu Joensivu, kunnanjohtaja, Tuusulan kunta (puheenjohtaja) - Tuomo Sipilä, projektiasiamies, Tuusulan kunta (sihteeri) - Hannu Haukkasalo, kuntakehitysjohtaja, Tuusulan kunta - Jouni Määttä, asemakaava-arkkitehti, Tuusulan kunta - Asko Honkanen, kaavoituspäällikkö, Tuusulan kunta - Kalervo Lankinen, projektipäällikkö, Tuusulan kunta - Salla Heinänen, kunnanhallituksen valitsema edustaja - Klaus Koivunen, kunnanhallituksen valitsema edustaja - Jussi Salonen, kunnanhallituksen valitsema edustaja Senaatti-kiinteistöt voi halutessaan nimetä oman edustajansa arviointiryhmään. Arviointiryhmä voi käyttää tarvittaessa asiantuntijoita apunaan. Ennen arvioinnin tekemistä saadut ehdotukset esitellään kunnanhallitukselle. Kilpailu tulee julkiseksi ja siihen tulee ilmoittautua mennessä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä myöhässä ilmoittautuneet tarjoajat. Kilpailuun liittyvät kysymykset tulee esittää mennessä. Vastaukset kysymyksiin tullaan antamaan mennessä. Kilpailuehdotukset tulee jättää mennessä KILPAILUMENETTELY JA EHDOTUSTEN KÄSITTELY Kilpailumenettely on yksivaiheinen. Kilpailu on anonyymi ja perustuu materiaaliin, jonka tarjoaja jättää. Kilpailun vaiheet ovat seuraavat: a) Kilpailutuksen ilmoittaminen b) Ilmoittautuneiden kirjaaminen c) Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen d) Ehdotusten kirjaaminen e) Ehdotusten avaaminen. f) Ehdotusten ohjeiden mukaisuuden tarkistaminen g) Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi ja valinta h) Ehdotusten esittely kunnanhallitukselle 4

5 i) Ehdotusten vertailu ja arviointi j) Arviointipäätökset k) Päätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen KILPAILUTEHTÄVÄ 2.1. KILPAILUN TAUSTAA: HYRYLÄN ALUEEN KAUPALLISET PALVELUT Tuusulassa, Hyrylän alueella on käynnistynyt useita mittavia kehittämishankkeita. Suurimpana näistä on entisen ilmatorjuntarykmentin alueelle syntyvä asukkaan asuinalue, Rykmentinpuisto. Rykmentinpuisto on yksi Helsingin seudun merkittävistä uusista asuinaluehankkeista. Alueelle suunnitellaan raikasta kyläkaupunkia, jossa elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat vehmaat puistokylät yhdistyvät puutarhakaupunkina. Se on paikka, jossa moderni arkkitehtuuri ja luonnon muovaama metsä kohtaava. Nyt suunnitteilla oleva 150 hehtaarin kokoinen Rykmentinpuiston ensimmäinen asemakaava-alue, liittyy läheisesti Hyrylän keskustaan ja sen rakentuminen vaikuttaa voimakkaasti koko Hyrylän tulevaisuuteen. Hyrylästä muodostuu Rykmentinpuiston myötä pikkukaupunkimainen Tuusulan keskus. Samanaikaisesti Hyrylän nykyistä keskustaa ollaan kehittämässä niin palveluiden, liikenteen kuin asumisen osalta. Yhtenä suurimmista osakokonaisuuksista on kehittää alueen kaupalliset palvelut vastaamaan nykyistä sekä tulevaa kysyntää. Hyrylän alueen kaupalliset palvelut keskittyvät nykyisellään pohjoisen sekä eteläisen liikenneympyrän tuntumaan. Jo tehdyt selvitykset osoittavat, että olemassa olevien kaupallisten palveluiden kehittämisen lisäksi alueella on jo nykytilanteessa olemassa kysyntää erityisesti keskustahakuisen erikoistavarakaupan palveluille sekä päivittäistavarakaupalle. Näiden tavoitteiden ja ennakkotietojen pohjalta olemme käyneet alan toimijoiden kanssa markkinavuoropuhelua aiheesta. Käydyn vuoropuhelun ja viimeisimpien suunnitelmien pohjalta olemme siirtyneet hankkeessa seuraavaan vaiheeseen, jossa haemme kilpailun avulla toteuttamiskelpoista ratkaisua vastaamaan kaupalliseen kysyntään. Laadittujen viitesuunnitelmien, selvitysten ja käydyn markkinavuoropuhelun pohjalta kilpailukohteeksi valikoitui Rykmentinpuiston keskuksen keskeisin korttelialue. Kaupallisten toimintojen kehittämisen lisäksi tavoitteenamme on luoda Hyrylään elävää kävelykeskustaa. Erityisenä tavoitteena on tämän kilpailun avulla saada konsepti, joka huomio kaupan murroksen sekä tulevaisuuden tarpeet. Näihin päämääriin päästäksemme on tahtotilanamme saada alueelle asumisen, kaupan ja palvelut yhdistävä hybridiratkaisu, johon sijoittuisi erikoistavarakaupan ja päivittäistavarakaupan yksiköitä sekä asumista ja palveluita. 5

6 Perinteinen hypermarket-ratkaisu sellaisenaan ei vastaa tavoitteitamme. Kaupan keskusliikkeet ovat jo osoittaneet kiinnostusta aihetta kohtaan. Kilpailutettavan korttelialueen kokoluokkaa ja toimintojen sijoittumista olemme kaavailleet asemakaavaluonnoksen mukaisesti seuraavanlaisesti: Kilpailukortteliin tulee sijoittua keskustahakuista erikoistavarakauppaa ja liiketilaa vähintään k-m² ja päivittäistavarakaupan toimintoja korkeintaan k-m². Käsityksemme mukaan paras kokonaisuus saadaan sijoittamalla kohteeseen kaksi päivittäistavarakaupan yksikköä (2 x k-m²). Asuinkerrostaloja kortteliin on kaavailtu vähintään k-m². Joukkoliikenteen palvelut keskittyvät jo nykyisellään alueelle ja tulevaisuudessa korttelin merkitys alueellisena joukkoliikenteen solmukohtana tulee kasvamaan. Kortteleiden toimintojen pysäköinti tulee sijoittaa lähtökohtaisesti maan alle. Kilpailualueella tulee osoittaa pysäköintipaikat uimahallin asiakkaille KILPAILUTUKSEN ALUE JA KOHDE Kilpailutuksen kohteena on Hyrylän keskustassa sijaitsevan Rykmentinpuiston keskuksen keskeisin korttelialue. Kilpailualue on rajattu liitteenä olevaan karttaan. Keskuksen maanalainen pysäköintihalli voidaan toteuttaa myös torialueen alla, kilpailualueen rajoja noudattaen. Kunta hoitaa torialueen maanpäällisen (=pysäköintihallin vesieristeen suojabetonin yläpuolisen) rakentamisen, pois lukien mahdollisten yhteyksien rakentamisen pysäköintihalliin sekä uimahallin sekä liikekeskuksen välinen pysäköintialue. Maanalainen rakentaminen ei saa heikentää katu-/toriaukioalueen käytettävyyttä. Maanalaisista rakenteista ei saa aiheutua myöskään ylimääräisiä kustannuksia toriaukion tai katujen kunnossapitoon. Lisäksi rakenteet tulee suunnitella tarvittavilta osin kestämään pelastuslaitoksen ajoneuvojen tukijalkakuorma. Kilpailutuksen kohteena olevalle alueelle on laadittu asemakaavaluonnos. Asemakaavaluonnoksessa esitetystä torialueen ja korttelialueen rajasta voi tarvittaessa poiketa vähäisessä määrin. Asemakaavaehdotus tullaan laatimaan yhteistyössä kilpailun voittajan kanssa. Kilpailuehdotuksena kaipaamme valituilta osanottajilta asiantuntijuuteen pohjautuvaa, toteuttamiskelpoista suunnitelmaa siitä, millaisella konseptilla voisitte sitoutua viemään hanketta eteenpäin. Kilpailutus on yksivaiheinen. Päämääränämme on löytää kilpailun avulla paras mahdollinen ratkaisu, jolle tulemme tarjoamaan suunnitteluvarausta konseptille. Voittajan kanssa tullaan lähtökohtaisesti tekemään myös toteutussopimus. Uimahallin ja liikekeskuksen välinen pysäköintialue tulee tarjoajan omistukseen ja hallintaan, ja siitä laaditaan rasite ja muut tarvittavat sopimukset. 6

7 Valmistelua varten tarjoamme käyttöönne monipuolisen taustamateriaalikokonaisuuden (listaus liitteistä jäljempänä) ALUEESEEN TUTUSTUMINEN Tietoa alueesta: https://www.tuusula.fi/index.tmpl?sivu_id= HINTA Suunnittelualueen rakennusoikeuksille on määritelty hinta 325 / k-m², johon tarjouksen tulee perustua. Tämä hinta vahvistetaan vielä kunnanvaltuustossa muun sopimisen yhteydessä. Tämän lisäksi toteuttajan maksettavaksi tulevat muun muassa normaalit lupa-, suunnittelu ja liittymismaksut. Vaatimuksena on, että PT-kauppaa saa toteuttaa korkeintaan k- m2, asuntoja vähintään k-m2 ja muita liiketiloja vähintään k-m2. Kunta sitoutuu myymään omistamansa kiinteistönosan, joka sijoittuu uimahallin ja liikekeskuksen väliin myöhemmin sovittavalla, valtuuston vahvistamalla kohtuullisella kauppahinnalla. 3. SUUNNITTELUOHJEET Ehdotuksen päätarkoituksena on luoda alueelle korkeatasoinen liikekeskus, joka yhdistää asumisen, kaupan, työn ja palvelut. Kannustamme uusien innovaatioiden hyödyntämiseen. Ehdotuksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Ehdotuksessa voi esittää mahdollista haettavaa kestävän kehityksen sertifikaattia. Suunnitteluohjeet eri aihealueittain on kuvattu tarkemmin alla KAUPALLISET TOIMINNOT JA ASUMINEN Tehdyt selvityt osoittavat, että Hyrylässä on patoutunutta kysyntää kohdistuen erityisesti keskustahakuiseen erikoiskauppaan. Tämän lisäksi kysyntää on perinteiselle päivittäistavarakaupalle ja palveluille. Ehdotusten odotetaan vastaavan tähän kysyntään, em. mainitut kerrosneliömetritavoitteet huomioon ottaen (kts. kohta 2.1). 7

8 Ehdotuksessa keskukseen tulee sijoittaa merkittävä määrä asumista. Asumisen määrän maksimoimisen tarkoituksena on elävöittää keskustaa ja luoda edellytyksiä kaupunkimaisen ympäristön syntymiselle. Näkemyksemme mukaan toimintojen sekoittaminen kilpailualueella tuottaa parasta ympäristöä KAUPUNKIKUVA 3.3. LIIKENNE Ehdotuksilta odotetaan omaleimaista kaupunkikuvallista ratkaisua. Alueelle on suunniteltava torimaista julkista jalankulkuympäristöä. Maan pinnan materiaalien ja jäsentelyn tulee olla korkeatasoista. Katutason toiminnan tulee luoda elävää kaupunkia ja pöhinää. Toteutuksen tulee siis aktivoida katutila ja julkisivut. Ehdotuksessa tulee luoda vireää toimintaa viereiselle torialueelle, joka toimii Rykmentinpuiston sydämenä. Ehdotuksen tulee istua paikkaansa, osana muuta ympäristöä. Keskuksen ympäristön valaistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valaistuksen tulee luoda alueelle persoonallista ilmettä ja korostaa sen merkitystä alueen keskuksena. Näkemyksemme mukaan mainospyloni ei luo kaupunkikuvallisesti laadukasta ympäristöä. Lisää lähtökohtia kaupunkikuvalle löytyy asemakaavan kaavaluonnosmateriaalista. Ehdotuksen liikenneratkaisu tulee suunnitella ensisijaisesti jalankulun ja kevyenliikenteen ehdoilla siten, että katu- ja aukiotilojen yhdistäminen kauppakeskuksen sisäiseen liikenteeseen on luontevaa. Huoltopihan sijoittuminen tulee ottaa ehdotuksessa huomioon siten, että se on mahdollisimman vähän näkyvissä ympäröiviltä yleisiltä alueilta tai lähikortteleiden tulevista asunnoista. Asiakasliikenteen ratkaisun tulee ilmetä ehdotuksesta. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon, että alueelle saattaa tulevaisuudessa sijoittua maan alla kulkevan lentoradan asema LIITTYMINEN YMPÄRISTÖN SUUNNITELMIIN JA VAIHEISTUS Ehdotuksen tulee liittyä laadukkaasti ympäristöönsä sekä toteuttaa asemakaavaluonnoksen yhteydessä laaditun rakentamistapaohjeen henkeä. Toriaukio tulee toteutumaan vaiheittain. Ensivaiheessa aukio tulee olemaan nurmetettua aluetta, jonka läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet. Myöhemmässä vaiheessa torialue tullaan viimeistelemään laadukkaasti kivetyksin. Ehdotuksessa tulee esittää kuinka vaiheistus otetaan huomioon sekä missä järjestyksessä kohde toteutetaan. 8

9 3.5. PYSÄKÖINTI Kilpailualueella sijaitsevaa, torin kannella olevaa, pientä liikerakennusta ei kuulu toteuttaa tässä kilpailussa. Ehdotus ei saa heikentää merkittävästi sen toteuttamismahdollisuuksia myöhemmin. Korttelin toimintojen pysäköinnin tulee sijoittua lähtökohtaisesti maan alle. Tavoitteena on kustannustehokas vuorottaiskäyttöön perustuva pysäköintimalli, jossa samaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan muun muassa liiketilojen, palveluiden ja asumisen tarvittavat autopaikat. Asuinkerrostalojen pysäköinti tulee esittää erillisenä muiden toimintojen pysäköintipaikoista. Maanalaisen pysäköintihallin voi toteuttaa tarvittaessa koko kilpailualueen kattavasti. Toisin sanoen torialueen alle on mahdollista toteuttaa pysäköintitilaa. Ehdotuksessa tulee käyttää pysäköintinormina asumisessa 1 ap. / 85 k- m², kuitenkin vähintään 0,8 ap / asunto. Päivittäistavarakaupan osalta pysäköintipaikkojen normina tulee olla 1 ap / 30 k-m² ja muiden liiketilojen osalta 1 ap / 50 k-m². Varsinainen toteutuksessa käytettävä autopaikkanormisto määritellään kaavasuunnittelun yhteydessä. Ehdotuksessa tulee osoittaa pysäköintipaikat kilpailualueen vaatimien toimintojen lisäksi uimahallin asiakkaille. Tätä varten liikekeskuksen ja uimahallin väliin tulee toteuttaa laadukkaasti vähintään 80 maanpäällistä pysäköintipaikkaa, jotka tulee toteuttaa edellä mainitusti vaaditun normin lisäksi. Nämä paikat ovat myös liikekeskuksen asiakkaiden käytössä. Liiketilojen pysäköintipaikoista 100 kappaletta tulee olla käyttäjille veloituksettomia ja aikarajoituksettomia ma-pe klo 7:00-17:00. Muina ajankohtina paikat ovat liikekeskuksen normaalin aikarajoituksen ja mahdollisen veloituksen piirissä. Uimahallin pysäköintipaikoista sekä 100:sta em. säädellyistä paikoista ( ) tullaan perustamaan pysyvät rasitteet ja / tai niiden toteutus tullaan kirjaamaan osaksi toteuttamissuunnitelmaa ja tontinluovutusehtoja. Kaikki pysäköintipaikat tulee toteuttaa tarjoajan kustannuksella. Liiketilojen yhteyteen on kaavailtu laadukasta polkupyöräpysäköintiparkkia. Lähtökohtana on luoda kustannustehokas ja vetovoimainen pysäköintimalli polkupyörille, joka lisää polkupyöräilyn houkuttelevuutta liikkumismuotona. Polkupyörille tulee varata vähintään 1 pp / k-m² liiketilaa sisäänkäyntien yhteyteen. Puolet näistä paikoista tulee olla katoksellisia. Asuntojen asukkaiden polkupyörille tulee varata erilliset säilytystilat asemakaavaluonnoksen mukaisesti. Ehdotuksessa tulee esittää pysäköinnin toiminnallisuus paikkalukuineen. 9

10 3.6. MAAPERÄ JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 3.7. ENERGIA 3.8. POHJAVESI Suunnittelualueen maaperä on suurelta osin hiekkaa ja karkeaa hietaa. Lisätietoa alueen maaperästä ja yhdyskuntateknisestä huollosta löytyy liitteistä. Kilpailualueella on Tuusulan Veden johtoja sekä lisäksi alueella saattaa olla puolustusvoimien käytössä olevia yhdyskuntateknisiä johtoja, joiden tarkempi sijoittelu selviää suunnittelun edetessä. Näiden mahdollisten johtojen siirrosta ja/tai purkamisesta sovitaan myöhemmin. Keskuksen energiaratkaisussa tulee ottaa huomioon paikallisen ja kestävien energiantuotantotapojen mahdollisuudet. Kilpailualueen ollessa Rykmentinpuiston ensimmäisen rakennusvaiheen merkittävimpiä kiinteistömassoja sillä tulee olemaan alueella merkittävä suora tai epäsuora vaikutus energian käyttäjänä (lämpö, sähkö, kaukokylmä, liikennevirrat). Liikekeskukset ovat hyvä alusta myös uusiutuvan energian tuotannolle, joka voidaan hyödyntää joko kauppatai naapurikiinteistöissä, optimoiden laajempaa energiatasetta. Elintarvikekaupan jätevirrat voidaan myös hyödyntää osana alueen jätehuollon biojaetta biokaasun tuotannossa tai kompostoinnissa. Rykmentinpuiston aluetta tarkasteltiin VTT:n REmix-projektissa, jossa liikekeskus nostettiin esiin tärkeänä osana alueen energiakehittämistä. Projektin edetessä kävi ilmi, että kaikki alueen tulevat toimijat tulee saada heti alussa sitoutumaan kehittämistoimintaan, sillä ensimmäisillä päätöksillä ja muodostuvilla asenteilla on ratkaiseva vaikutus sekä teknisiin perusratkaisuihin, että alueelle muodostuvan energiaekosysteemin kehittymismahdollisuuksiin. Liikekeskuksissa käy myös suuri määrä alueen nykyisiä tai tulevia asukkaita, mikä lisää kiinteistössä tehtävien ratkaisuiden näkyvyyttä, tukien näin esimerkin kautta alueen uusiutuvan energian tunnettuutta ja käytön edistämistä. Alueelle on suunnitteilla uusiutuviin energiamuotoihin perustuva kaukolämpöverkko. Asemakaavaluonnoksessa on muun muassa tehty varaus keskitetylle maalämpökentälle, jota liikekeskuskortteli voi hyödyntää. Suunnittelualue sijaitsee osittain ensimmäisen luokan pohjavesialueella ja esiintymää hyödynnetään talousvesikäyttöön. Alueelta on tehty seuraavat pohjavesiselvitykset: Hyrylän pohjavesialue, muodostuvan pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen Rykmentinpuiston ja Sulan kaavoituksen toteutuksessa (Pöyry 2013) sekä Rykmentinpuiston pohjavesiselvitys (Ramboll 2013).Yleiset määräykset pohjavesialueelle 10

11 rakentamisesta löytyvät Tuusulan kunnan rakennusjärjestyksen kohdasta 8.2 Pohjavesialueet. Seuraavassa kuvassa on esitetty ensimmäisen luokan pohjavesialueen rajaus. Suunnittelualueella pohjaveden pinnan korkeus vaihtelee välillä N m (laskennallinen arvio). Korkein taso on suunnittelualueen eteläreunalla ja matalin taso luoteisreunalla. Katoilta, aukioilta ja kansilta valuvat hulevedet on imeytettävä maahan alueilla, joissa maaperä on vettä läpäisevää. Tie- ja katu- ja muilta asfaltoiduilta alueilta virtaavat hulevedet saattavat sisältää pohjaveden laadulle haitallisia aineita, kuten öljyä, tiesuolaa ja muita kemikaaleja. Näiden alueiden hulevesiä ei voida sellaisenaan imeyttää maaperään, vaan ne on käsiteltävä tai johdettava viemäriin. Erikseen määrätyiltä alueilta (esim. päivittäistavarakaupan lastaus- ja purkualueet/pihat) muodostuvat hulevedet on johdettava viemäriin vain öljynerottimien kautta. Pohjavesialueelle rakennettaessa tulee huomioida myös likaantuneen veden maahan imeytymisen estäminen. Erityisesti työnaikaisten vesien hallintaan tulee kiinnittää huomioita. Työnaikainen pohjavedenpinnan alentaminen tulee olla mahdollisimman lyhytkestoista. Pohjaveden pinnan alapuolelle sijoittuvia rakenteita ei suositella. 11

12 4. ARVOSTELUPERIAATTEET JA EHDOTUSTEN VERTAILUPERUSTEET Ehdotusten arvioinnissa pääpaino on toteutuskelpoisen ja omaleimaisen kaupallisen konseptin tunnistamisessa. Arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota myös arkkitehtonisten, toiminnallisten, innovatiivisten ja teknisten vaatimusten tasapainoiseen ja luontevaan kokonaisratkaisuun. Ehdotusten vertailuperusteet ovat: 1. Liikekeskus kokonaisuuden arkkitehtoninen, liikenteellinen ja kaupunkikuvallinen ratkaisu (40 %) 2. Liikekeskuksen kaupallisen konseptin ratkaisu (30 %) 3. Liikekeskuksen alueen toteuttamisesta kunnalle tulevat tulot (15 %) 4. Liikekeskuksen ekologisuus (15 %) Arvosteluperiaatteet ovat seuraavat: 1. Liikekeskus kokonaisuuden arkkitehtoninen, liikenteellinen ja kaupunkikuvallinen ratkaisu; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: arvioitu toteutusaikataulu, vaiheistus ja rakentamisjärjestys keskuksen kokonaisratkaisu ja suhde ympäristöön sekä kokonaismaisemaan pysäköintiratkaisun toimivuus kevyenliikenteen ratkaisut selostuksessa esiintuodut innovatiiviset elementit huoltotoimintojen huomaamattomuus kytkeytyminen torialueeseen laadukkaat julkisivumateriaalit ja julkisivujen käsittely alueen historian ilmentäminen massoittelu ja aukotus mainosten laadukas käyttö osana julkisivua rakennusten julkisivujen aktiivisuus ehdotuksen arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu laadukkaan ja omaleimaisen valaistusratkaisun luominen ehdotetun ratkaisun asuinrakentamisen määrä, asuntojakauma ja asukaspihojen laatu 2. Liikekeskuksen kaupallisen konseptin ratkaisu; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: keskuksen kaupallisen ratkaisun omaleimaisuus ja monipuolisuus ehdotetun ratkaisun liikerakentamisen määrä ja jakauma miten suunnitelmissa on otettu huomioon kaupan murros 12

13 3. Liikekeskuksen alueen toteuttamisesta kunnalle tulevat tulot 4. Liikekeskuksen ekologisuus; arvosteluperiaatteita ovat muun muassa: lähienergiantuotannon mahdollisuuksien huomioiminen ja rakentamisen ekotehokkuutta lisäävät innovatiiviset ratkaisut mahdolliset älykkäät talotekniset ja muut kokonaisuutta (asuminen/kauppa/liike) palvelevat järjestelmät rakennuksen E-luku, lämmitys- ja jäähdytysratkaisun ekologisuus sekä ehdotuksen toteutettavuus ja vaiheittaisuus mahdollisuudet pohjaveden määrän ja laadun huomioiminen sekä hulevesien kestävä hallinta Ansiokasta kokonaisratkaisua pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. 5. EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET Ehdotuksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset. Ehdotuksen laatimiskielen tulee olla suomi VAADITUT ASIAKIRJAT Ehdotusten on oltava julkaisukelpoisia ja kokoluokkaa A1. Tiivis, korkeintaan 10-sivuinen A4 kokoinen selostus ehdotuksen kaupallisesta, kaupunkikuvallisista ja toiminnallisista ratkaisuista pinta-alatietoineen. Havainnekuva, joka tulee laatia käyttäen hyväksi lähtötietona annettua dwg-muotoista havainnekuvaa, dwg-muodossa suunnitelman liittymisestä kaupunkirakenteeseen 1:2000. Tarvittaessa havainnekuvassa voidaan esittää ideoita kilpailualueen liittymisestä laajempaan kokonaisuuteen. Asemapiirros, jossa näkyy suunnitellut rakennukset, maantason toiminnallinen järjestely ja pintamateriaalikäsittely 1:500. Rakennusten ja pysäköintihallin pohjapiirrokset kaavioina 1:500. Julkisivupiirustukset 1:500. Julkisivuote liikekeskusosasta ja asunto-osasta 1:200. Vähintään kaksi suunnitelmaa havainnollistavaa leikkausta osanottajan valitsemasta kohdasta 1:

14 Ehdotusta havainnollistavia perspektiivikuvia, joista ainakin yhden on oltava sovitettuna viistoilmakuvaan. Video ehdotuksesta ja osanottajan on mahdollista jättää myös 3D-malli A3-kokoiset valokopiontikelpoiset pienennökset koko materiaalista, sisältäen saman materiaalin kuin varsinaiset kilpailupiirustukset. Julkisivujen valaistussuunnitelma. Edellä mainitut myös sähköisesti pdf-muodossa KILPAILUSALAISUUS Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailuasiakirjojen mukana on lähetettävä suljettu nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki, tekijät, yhteystiedot sekä mahdollisten avustajien nimet. Lisäksi on merkittävä kenellä on ehdotuksen tekijänoikeudet. Nämä velvollisuudet koskevat myös konsortioita. Kilpailuehdotuksissa olevat merkinnät, joista ilmenee suoraan tai välillisesti kilpailuehdotuksen tekijä, ovat kiellettyjä. Mikäli kilpailusalaisuus on tahallisesti vaarannettu, voidaan kilpailuehdotus hylätä. 6. EHDOTUKSEN JÄTTÄJÄN KELPOISUUDEN ARVIOINTI Tarjoajalta vaadittavat kelpoisuuden arviointiin liittyvät selvitykset tulee jättää erillisessä kirjekuoressa Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja tarjoajalta vaaditut selvitykset Tarjoajalta ja kaikilta nimetyiltä alihankkijoilta / konsortion osapuolilta tullaan vaatimaan alla mainitut todistukset sekä tilaajavastuulain 5 :n mukaiset selvitykset, sikäli kun ne eivät sisälly jäljempänä listaan. Vaadittavat todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. - veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista - työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön antama eläkevakuutusmaksutodistus - vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. 14

15 6.2. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoajan taloudellisen tilan on oltava tyydyttävä ja tarjoajalta vaaditaan lisäksi uskottavaa luottoluokitusta ja maksuhistoriaa. Taloudellisen suorituskyvyn osoittamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta sekä mahdollinen konsernitilinpäätös Tekninen suorituskyky ammatillinen pätevyys ja hyvä kokemus Tarjoajalta tai konsortiolta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta laajojen sekä monipuolisten hankkeiden toteuttamisessa. Tämä osaaminen ja kokemus tulee käydä ilmi tarjoajan tai konsortion aiemmista hankkeista tai muista toimeksiannoista (kolme referenssiä). Referensseistä tulee esittää seuraavat tiedot: kohteen nimi kokoluokka käyttötarkoitus kohteen toteutunut aikataulu referenssitoteutuksen (toimeksiannon) arvo. Ehdotuksen liitteenä tulee olla lisäksi selvitykset organisaation tähän projektiin osallistuvien henkilöiden kokemuksesta, koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä. 7. EHDOTUKSEN HYLKÄÄMINEN JA KILPAILUTUKSESTA LUOPUMINEN Ehdotuksen tulee olla pyydetyn mukainen ja sen liitteiden sisällön mukainen ja ehdotukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Ehdotukset voidaan hyväksyä vain, mikäli ne vastaavat tarjouspyyntöä ja ehdotus on annettu kilpailuohjeessa määritellyllä tavalla ja määritellyssä muodossa. Tilaaja voi hylätä kaikki ehdotukset, jos ehdotusten laatutaso on liian matala tai jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikekeskusta ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa kilpailuohjelmassa esitetyllä tavalla. 15

16 8. SOPIMUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Kilpailualueen maanomistajina ovat Tuusulan kunta ja Senaattikiinteistöt. Kilpailun päätyttyä arviointiryhmä tekee ehdotusten arvioinnista kaikkien jäsenten allekirjoittaman pöytäkirjan, johon sisältyvät ehdotusten paremmuusjärjestys ja ansiot sekä mahdolliset arviointiryhmän huomautukset. Jos arviointiryhmä katsoo, että kilpailun voittajatyötä tulee vielä kehittää joiltain osin, niin tarjoajan kanssa voidaan neuvotella tarjouksen kehittämisestä, ennen suunnitteluvarauksen ja muiden sopimusten laatimista. Mikäli voittajan kanssa ei päästä asiasta sopimukseen, niin kilpailun järjestäjä varaa oikeuden jatkaa neuvotteluita kilpailussa seuraavaksi sijoittuneen kanssa. Kilpailun voittajan kanssa tehdään kirjallinen suunnitteluvaraussopimus kohteesta. Tämän lisäksi laaditaan toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus alueesta. Voittajalta tullaan lähtökohtaisesti edellyttämään vakuutta tai pankkitalletusta toteutuksen varmistamiseksi. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan tarjouksessa ja mahdollisessa tarjouksen jatkokehittämisen myötä sovittua laatutasoa Kunta vie yhteistyössä voittajan kanssa suunnitelmia eteenpäin niin, että lopullinen kiinteistökauppa kohteesta voidaan solmia kun maankäyttösopimus kunnan ja alueen toisen maanomistajan, Senaatti kiinteistöjen, kanssa on hyväksytty ja asemakaavaehdotus on saanut lainvoiman. Kiinteistökaupalle ja hinnoittelulle tulee saada valtuuston hyväksyntä ennen lopullista sopimusten allekirjoitusta. 9. OIKEUDET Suunnitelmien tekijänoikeus säilyy tekijöillä. Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus voittajatyöhön ja oikeus käyttää ehdotusten aiheita, ideoita ja kuvamateriaalia sekä julkaista materiaalia korvauksetta. Voittajalla on oikeus käyttää hyväkseen muiden ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain puitteissa. 16

17 10. OSANOTTAJIEN KÄYTTÖÖN LUOVUTETTAVA MATERIAALI Tarjoajien käyttöön luovutetaan seuraava materiaali FTP-palvelimen kautta osoitteesta: 1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 2. Aluerajaus 3. Pohjakartta alueesta (dwg) 4. Asemakaavaluonnos numero 3498 liitteineen (Rykmentinpuiston I asemakaava ja asemakaavan muutos) (dwg & pdf) 5. Ilmakuvia alueelta 6. Maaperäkartta ja johtokartat alueelta (vesihuolto, energiahuolto ja tietoliikenne) 7. Pohjavesitiedot 8. Hyrylän alueen kaupallinen selvitys 9. Tiivistelmä uimahallin pysäköintitutkimuksesta 11. KILPAILUASIAKIRJOJEN JULKISUUS Kilpailuasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Kilpailuasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli tarjoajille, kun päätös on tehty. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on merkittävä nämä kohdat selkeästi ja ilmoitettava tiedot erillisellä liitteellä. 12. EHDOTUKSEN TOIMITTAMINEN Kilpailuehdotukset ja nimikuori tulee toimittaa tai postittaa alla olevaan osoitteeseen viimeistään klo Postitse lähetettäessä tulee ehdotuksessa olla postileima viimeistään Lähetyksen päällä tulee olla teksti: Liikekeskus Tuusulan kunta Kirjaamo PL Tuusula Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon. 17

18 13. LISÄTIEDOT JA KILPAILUA KOSKEVA KYSYMYKSET Tarkentavat kysymykset on esitettävä klo 16:00 mennessä kirjallisina nimettömänä blankossa kirjekuoressa osoitteeseen: Tuomo Sipilä Kuntakehitys / Kehittämisprojektit PL Tuusula Kuoreen tulee laittaa merkintä liikekeskus. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Rykmentinpuiston internet-sivuilla osoitteessa mennessä. Tuusulassa Hannu Joensivu Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo Kuntakehitysjohtaja 18

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 6007 6006 Tuusulan kunta järjestää Jokelan taajaman kahden asuinkerrostalotontin tontinluovutuskilpailun, koskien kortteleita 6006 ja 6007.

Lisätiedot

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku 10.8.2015 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 10.8.2015-13.11.2015 1. Kilpailukutsu... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen yleiskuvaus... 3 1.3 Kilpailun

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Tuuliniitty ideakutsukilpailu Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Sisältö Järjestäjä Asuntosäätiö, Metsäliitto Osuuskunta, SAFA, Espoon kaupunki Internetsivut www.tuuliniitty.fi Kilpailun

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU Kilpailuohjelma 1. vaihe 18.02. - 21.04.2015 2. vaihe 16.06. - 14.09.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011

LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011 Häme Alueidenkäyttöyksikkö Lausunto 19.8.2011 Dnro HAMELY/226/07.01/2011 Nro ALU/276 A/2011 LIITE 15 Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011 Lausunto Salpakankaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN 1 HANKINTAYKSIKKÖ (TILAAJA) Mänttä-Vilppulan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 69 35801 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 11.5.2015 ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 11.5.2015 ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4 KILPAILUOHJELMA 11.5.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Tiedot myytävistä muodostettavista tonteista 4

Lisätiedot

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu Tampereen Konservatoriotalon Säätiö Musiikkiakatemiatalon laajennus Yleinen arkkitehtuurikilpailu 1 Sisällysluettelo 1. Kilpailukutsu 3 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 3 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV-245-11 ja - 12

TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV-245-11 ja - 12 TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi Tilakeskus TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV-245-11 ja - 12 Tontinluovutus XIV-245-11 ja -12 Sivu 1/12 ASUINKERROSTALOTONTTIEN

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot