VERKKOKAUPAN RAKENTAMINEN OSCOMMERCE-OHJELMISTOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOKAUPAN RAKENTAMINEN OSCOMMERCE-OHJELMISTOLLA"

Transkriptio

1 VERKKOKAUPAN RAKENTAMINEN OSCOMMERCE-OHJELMISTOLLA Case: Brisk LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2007 Kirsi Tuulivirta

2 Lahden ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TUULIVIRTA, KIRSI: Verkkokaupan rakentaminen oscommerce-ohjelmistolla Case: Brisk Yritysviestintäjärjestelmien opinnäytetyö, 38 sivua, 10 liitesivua Kevät 2007 TIIVISTELMÄ Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkokauppapaikan rakentamista avoimen lähdekoodin oscommerce-ohjelmistolla toimeksiantajayrityksen, Briskin, neljälle jälleenmyyjälle. Verkkokauppapaikan rakentamisella pyritään saamaan heille yksi kanava lisää myydä tuotteitaan. Kaikilla jälleenmyyjillä ei ole ennestään omaa verkkokauppaa. Työn teoriaosassa keskitytään verkkokauppaan ja verkkokauppaohjelmistoihin yleisesti sekä avoimen lähdekoodin merkitykseen verkkokaupassa. Työn loppupuoli kuvaa oscommerce-verkkokaupan toteutusta käytännössä. Casetutkimuksena toteutetaan Briskin jälleenmyyjille monikauppajärjestelmä. Verkkokauppaohjelmistoksi valitaan oscommerce, koska se on suosittu, ilmainen ja laajennettavissa. Kustannusten minimoimiseksi on tarve saada rakennettua neljä verkkokauppaa, jotka käyttävät yhteistä tietokantaa. Tähän tarkoitukseen löytyi ohjelmiston www-sivuilta lisäosa, kontribuutio: Multi-Stores - multiple shop system. Kontribuution avulla saadaan useampaa verkkokauppaa hallittua yhdestä paikasta niin, että jokaisella kaupalla voi olla omat tuotteensa ja asetuksensa. Verkkokauppoihin asennetaan lisäksi muitakin kontribuutioita. Layoutissa pyritään samaan tyyliin kuin yrityksen jo aiemmin laadituissa www-sivuissa. Lopputulokseksi saadaan täysin valmis ja toimiva monikauppajärjestelmä. Briskin www-sivuilta on linkki kauppapaikan etusivulle. Sivulta valitaan se jälleenmyyjä, jonka valikoimista asiakas haluaa tuotteet tilata. Jokainen jälleenmyyjä saa tiedon vain oman kauppansa tilauksista, joten tilausten välittämiseen ei tarvita välikäsiä. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat, että oscommerce soveltuu hyvin yhden verkkokaupan alustaksi sekä usean verkkokaupan monikauppajärjestelmäksi. Avainsanat: oscommerce 2.2 Milestone 2, verkkokauppa, verkkokauppaohjelmisto, monikauppajärjestelmä

3 Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies TUULIVIRTA, KIRSI: Building a webstore with oscommerce software Case: Brisk Bachelor s Thesis in Business Information Systems, 38 pages, 10 appendices Spring 2007 ABSTRACT This thesis deals with building a webstore with open source software called oscommerce to a client firm s, Brisk s, four distributors. The purpose of building an e-commerce solution is to obtain one more channel for them to sell their products. All of the distributors did not have a webstore before. The theory part of the thesis is focused on e-commerce and e-commerce software in general and also the role of open source in e-commerce. The latter part of the thesis describes the implementation of the oscommerce webstore in practice. A multiple shop system is created to Brisk s distributors as a case study. The e-commerce software was chosen to be oscommerce because it is popular, free and expandable. To minimize the costs there was a need to build four webstores which all use a shared database. An accessory part, a contribution, was found for this purpose from the software s web pages: the Multi-Stores - multiple shop system. With the help of the contribution, more than one webstore can be managed from one place so that each store can have its own products and settings. Additionally, other contributions were also implemented to the stores. The layout was aimed to have the same style as the company s earlier created web pages. The end result is a completely ready and functional multiple shop system. There is a link from Brisk s web pages to the solution s front page. From that page the customer can choose a distributor from whose selection he or she wants to order products. Each dealer receives a message only for the orders of their own store, so there is no need for a middleman to transmit the orders. The results of the study show that oscommerce is a well suited platform for a small webstore and also for a multiple shop system of several webstores. Keywords: oscommerce 2.2 Milestone 2, webstore, e-commerce software, multiple shop system

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Taustaa Työn rajaus, tavoitteet ja rakenne 2 2 VERKKOKAUPPA Verkkokauppaohjelmistot Verkkokauppaohjelmisto oscommerce Miksi oscommerce? Ominaisuudet 8 3 AVOIN LÄHDEKOODI VERKKOKAUPPAN PYSTYTTÄMISESSÄ Yleistä Avoin lähdekoodi Historia Avoimen lähdekoodin määritelmä ja lisenssit 11 4 CASE: BRISK Verkkokauppaohjelmisto oscommercen asennusprosessi Asennus Uusi asennus Tietokannan tuonnin konfigurointi HTTP-asennusvaihe Asennuksen jälkeen Brisk-verkkokauppa Monikauppajärjestelmä Monikauppajärjestelmän asennus Monikauppajärjestelmän asennuksen jälkeen Kontribuutiot 29 5 TULOKSET 31 6 YHTEENVETO 34 LÄHTEET 37 LIITTEET 39

5 1 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Brisk on tshekkiläinen sytytystulppien valmistaja, joka on toiminut jo vuodesta 1935 lähtien. Yhtiön sytytystulppia viedään yli 56 maahan. Briskin Suomen maahantuoja haluaa rakennuttaa suomalaisille jälleenmyyjille oman verkkokaupan mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla. Ohjelmiston valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti sen edullisuuteen, käytettävyyteen ja laajennettavuuteen. Maksullisia ohjelmistoja ei oteta suuremmin huomioon, koska internetistä löytyy useita ilmaisiakin sovelluksia. Lähtökohtana ovat avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat, vaikka ne vaativatkin suurempaa ajallista panostusta kuin valmiit ohjelmistot sekä myös jonkin verran tietoteknistä osaamista. Mahdollisia soveltuvia verkkokauppaohjelmistoja ei lähdetä testaamaan jokaista erikseen, vaan valinta suoritetaan puhtaasti ohjelmistojen www-sivuilla mainittujen ominaisuuksien sekä käyttäjien antaman palautteen perusteella. Valinnassa päädytään verkkokauppaalustaan oscommerce 2.2 Milestone 2. Sovelluksesta ei ole olemassa virallista suomenkielistä versiota. Siihen löytyy ainoastaan hieman viimeistelemätön suomen kielen asennuspaketti, jolla saadaan asennuksen jälkeen katalogi (asiakkaalle näkyvä osa verkkokaupasta) ja osa hallintapuolen (verkkokaupan ylläpitäjälle näkyvä osa) teksteistä suomenkielisiksi. Itse asennus tapahtuu täysin ja verkkokaupan hallinta ainakin osittain englanniksi. Tästä syystä aion käyttää oscommercesta englanninkielisiä termejä tietyistä asioista ja ominaisuuksista kerrottaessa.

6 2 Uskon tutkimuksesta olevan hyötyä sellaisille yrityksille ja henkilöille, jotka suunnittelevat verkkokaupan perustamista ilmaisella verkkokauppaohjelmistolla. Tutkimus antaa paljon arvokasta tietoa erityisesti oscommercen asennusprosessista sekä sen muuttamisesta monikauppajärjestelmäksi. 1.2 Työn rajaus, tavoitteet ja rakenne Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada aikaan edullinen ja helppokäyttöinen verkkokauppa Briskin neljälle Suomen jälleenmyyjälle. Työn tutkimusongelma on, kuinka ilmainen verkkokauppaohjelmisto oscommerce soveltuu verkkokauppa-alustaksi. Tarkoituksena on siinä sivussa kasvattaa mahdollisimman paljon tietämystäni avoimesta lähdekoodista, PHPohjelmoinnista sekä SQL-tietokannoista. Tutkimuksen pääpaino on avoimen lähdekoodin merkityksessä sähköisessä kaupankäynnissä. Maksulliset ohjelmat jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, vaikkakin niihin viitataan lyhyesti luvussa 2.1. Viittauksella halutaan ainoastaan osoittaa maksullisten ohjelmistojen hintavuus suhteessa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Tutkimus rajataan koskemaan oscommercea Windowskäyttöjärjestelmässä, vaikkakin ohjelmistosta on saatavilla myös oma versio Linux/Unix-järjestelmille. Työn alussa keskityn yleisesti verkkokaupankäyntiin ja verkkokauppaohjelmistoihin. Erityisesti keskityn siihen, mikä on avoimen lähdekoodin merkitys verkkokauppaohjelmistoissa. Kerron myös lyhyesti muutamasta suosituimmasta avoimen lähdekoodin lisenssistä. Työn caseosuudessa käyn läpi oscommercen asennuksen ja muokkauksen sekä alustan muuttamisen monikauppajärjestelmäksi.

7 3 2 VERKKOKAUPPA Verkkokauppa on tavaran tai palvelun tilaamista verkon välityksellä. Se ei riipu siitä, maksetaanko ostokset verkossa, käteisellä vai tavanomaisia pankkiyhteyksiä käyttäen. Verkkokauppaa voidaan kutsua myös sähköiseksi tai elektroniseksi kaupankäynniksi. Joskus käytetään myös englanninkielistä nimeä e-commerce. (Leskelä 2000, 4; Mikä on verkkokauppaa? 2007.) Yritykselle sähköinen kaupankäynti on yksi tapa hyödyntää tietotekniikkaa ja internetiä liiketoiminnassaan. Riippuu muun muassa yrityksen toimialasta ja koosta, millä tavoin yritys voi hyötyä sähköisestä kaupankäynnistä. Hyödyt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. Kustannusten alentaminen sillä, että esitteitä ja käyttöohjeita voidaan toimittaa verkon kautta sen sijaan, että ne painatettaisiin ja postitettaisiin. Lisäksi tilausten vaatimaa työtä voidaan vähentää, mikäli asiakas voi tehdä tilauksen verkon kautta. Tietojen siirtäminen sähköisesti vähentää virheitä ja useita päällekkäisiä työvaiheita jää pois. 2. Asiakaspalvelun parantaminen, koska verkossa sijaitseva palvelu on asiakkaan käytettävissä silloin, kun hän haluaa. Asiakkaalle voidaan myös tarjota mahdollisuus lähettää palautetta verkon kautta. Lisäksi yrityksen on helppo pitää yllä tuote- ja saatavuustietoja yhdessä sähköisessä paikassa. 3. Markkinoiden laajentaminen, sillä verkon kautta voidaan tavoittaa edullisesti uusia asiakasryhmiä ja uusia maantieteellisiä alueita. Asiakkaat voivat myös verkossa olevan tiedon perusteella valmistella ostopäätöksiään. (Sähköisen kaupankäynnin aapinen 2007.)

8 4 Kaupankäynti verkossa kasvaa jatkuvasti, sillä yhä useampi yritys perustaa verkkokaupan. Aloituskustannukset ovat vähäiset, joten verkkokaupan perustaminen ei ole kiinni yrityksen koosta. Kauppojen kasvua lisää muun muassa niiden helppokäyttöisyys, hinnat, laajakaistaliittymien yleistyminen sekä kuluttajien luottamuksen kasvu verkkokauppojen turvallisuuteen. Kasvua lisää myös järjestelmien kehittymisen myötä hyvät käyttö- ja ostokokemukset. (Lagus 2006, 57.) 2.1 Verkkokauppaohjelmistot Täysin räätälöidyt, suuret verkkokauppahankkeet alkavat olla historiaa. Verkkokaupan saa vieläkin tilattua ohjelmointiyritykseltä, mutta valmisohjelmistolla kauppapaikan saa pystytettyä muutamassa päivässä ja huomattavasti halvemmalla, tarvittaessa jopa ilmaiseksi. Uutena tulokkaana ovat cd-levyltä palvelimelle asennettavat verkkokauppaohjelmistot, kuten Clover Shop, Smilehouse Workplace, Epages ja oscommerce. (Kotilainen 2006, 59.) Tarjolla on valtavat määrät erilaisia verkkokauppaohjelmistoja, ilmaisia ja maksullisia. Ilmaiset, avoimen lähdekoodin ohjelmistot vaativat paljon suuremman työmäärän kuin maksulliset sovellukset, sillä niissä kootaan eri osista juuri omiin tarpeisiin sopiva verkkokauppa. Lisäominaisuuksia kauppaan voidaan asentaa aina tarpeen mukaan, eikä päivityksistäkään tarvitse maksaa. Kustannuksia syntyy lähinnä palvelin- ja tietokantavuokrasta. Ilmaisohjelmistojen suurimpana haittapuolena on ajankulutus. Avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmiston asennukseen, konfiguroimiseen ja ulkoasun muokkaamiseen saa kulumaan helposti satoja työtunteja. Ohjelmistoihin ei myöskään välttämättä ole olemassa automaattisesti tukea ongelmatilanteiden varalta, vaan ratkaisua saattaa joutua etsimään pitkänkin aikaa.

9 5 Maksullisissa verkkokauppaohjelmistoissa hyvät ja huonot puolet ovat juuri päinvastaiset kuin ilmaisohjelmistoissa. Sovellukset saattavat olla hyvinkin kalliita, mutta ne tulevat valmiina pakettina, jopa valmiiksi asennettuna palvelimelle. Lisäksi ongelmatilanteisiin on yleensä aina saatavissa apua, vaikka sitäkään ei välttämättä saa ilmaiseksi. Maksullisissa ohjelmistoissa tiettyjä verkkokaupan ominaisuuksia on saatettu rajoittaa: tuotteita saa esimerkiksi olla maksimissaan 100 kappaletta, ja mikäli tulevaisuudessa asiakas haluaa tätä enemmän tuotteita kauppaansa, joutuu hän päivittämään nykyisen ohjelmistonsa parempaan versioon. Melkein poikkeuksetta myös päivityksistä joutuu maksamaan erikseen. Maksulliset ohjelmistot voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään hinnoittelunsa puolesta. Toiset yritykset laskuttavat kertasummana ohjelmiston hinnan, toisten kohdalla joutuu maksamaan kiinteää kuukausimaksua. Seuraavassa taulukossa on listattu joidenkin maksullisten verkkokauppaohjelmistojen hintoja. Taulukkoon on pyritty valitsemaan ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisia verkkokauppoja. TAULUKKO 1. Maksullisten verkkokauppaohjelmistojen hintavertailu Verkkokauppa Hinta Muuta Finnet Yritysverkkokauppa 79 /kk perustamispalvelu 890 Accel Business Active 59 /kk puhelintuki arkisin 40 /kk Euronic oscommerce Web-kauppa Pro alv asennus 50 + alv Clover Shop Pro alv päivitysmaksu alv Kuten taulukosta voidaan päätellä, pitkällä tähtäimellä kuukausimaksulliset verkkokauppaohjelmistot tulevat huomattavasti kalliimmiksi kertamaksullisiin ohjelmistoihin nähden. Lisäkuluja syntyy myös, mikäli haluaa asennuksen tai avaimet käteen-tyylisen perustamispalvelun verkkokauppoja tarjoavan yrityksen puolesta. Tukikaan ei ole kaikissa yrityksissä maksutonta.

10 6 2.2 Verkkokauppaohjelmisto oscommerce Avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmisto, oscommerce, on vapaasti ladattavissa internetistä GPL-lisenssin alla (luku 3.2.2). Ohjelmiston avulla verkkokauppapaikan perustaja voi pystyttää ja ylläpitää omaa kauppaansa pienellä vaivalla ja minimaalisilla kustannuksilla, ilman lisenssimaksuja tai rajoituksia. Sovellukseen on saatavilla noin 3900 lisäosaa, kontribuutiota. (oscommercen www-sivut 2007.) Harald Ponce Leon aloitti vuoden 2000 alkupuolella oscommercen kehittämisen. Hän halusi tutkia, miten verkkokauppajärjestelmä toimii. Kyseinen verkkokauppaalusta tarjoaa laajan valikoiman valmiita toimintoja kauppapaikan rakentamiseen. Asennus ja päivitys tapahtuvat www-selaimen kautta. Lisäksi oscommerceverkkokaupan ulkoasu ja toiminnot on helppo muokata itselleen sopiviksi. Ohjelmisto yhdistää avoimen lähdekoodin sovellukset, joihin kuuluvat PHPskriptikieli, Apache web-palvelin ja MySQL-tietokanta. (oscommerce Knowledge Base 2007.) Seuraavassa kerrotaan lyhyesti kustakin sovelluksesta. PHP on laajasti ymmärrettynä ohjelmointikieli ja sellaiset tekniset ratkaisut, joilla PHP-kielisten ohjelmien suorittaminen on mahdollista. PHP:tä käytetään dynaamisten web-dokumenttien luomiseen upottamalla se HTML-dokumentin sisään. PHP on lainattu suurimmaksi osaksi C-kielestä ja sen avulla voidaan käyttää esimerkiksi useita tietokantoja, kuten Oraclea ja MySQL:ää. Koska PHP on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, sen lähdekoodi on vapaasti saatavilla ilmaiseksi useille käyttöjärjestelmille ja www-palvelimille. Yleisimmin sitä käytetään yhdessä Apache www-palvelimen kanssa. (Rantala 2002, ) SQL (Structured Query Language) on kyselykieli relaatiotietokannoille. Standardin avulla voidaan kaikkia tietokantoja käsitellä periaatteessa samalla tavalla. MySQL on sen sijaan maailman suosituin avoimen lähdekoodin ohjelmisto SQL-tietokantojen hallintaan. Suosio johtuu muun muassa sen tehokkuudesta, luotettavuudesta ja helppokäyttöisyydestä. (Rantala 2002, 272; Why MySQL 2007.)

11 7 Apache on maailman käytetyin www-palvelinohjelmisto. Sen suosio perustuu nopeuteen, varmuuteen ja vakauteen. Lisäksi Apache on avoimen lähdekoodin ohjelmisto eli ilmainen ja omiin tarpeisiin muokattavissa. Ohjelmisto on saatavilla useimmille käyttöjärjestelmille. (Apachen historiasta 2007.) Miksi oscommerce? Saksalainen Internet Professionell-lehti vertaili numerossa 07/2003 kuutta avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmistoa seuraavilla osa-alueilla: asennus, tuki, hallintaosion ja kauppaosion toiminta sekä yleinen suoriutuminen. Yleisarviot tuotteista näkyvät seuraavassa diagrammissa. (NetSHOP Pro:n eräitä tärkeimpiä ominaisuuksia 2007.) Yleisarvio kuudesta avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmistosta PHPepper Shop PHPay phpshop oscommerce 2.2-CVS 94 Commerce.cgi Cauposhop Classic KUVIO 1. Yleisarviot avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmistoista % Kuviosta 1 voidaan päätellä, että oscommerce kestää erinomaisesti vertailussa muiden ilmaisten verkkokauppaohjelmistojen kanssa. Yksi syy tähän on ohjelmiston yleinen toimivuus. Se esimerkiksi tukee useita kieliä ja valuuttoja.

12 8 Perusasennuspaketin mukana kielistä tulevat englanti, saksa ja espanja sekä valuutoista euro ja USA:n dollari. Lisää kieliä ja valuuttoja voi asentaa hakemalla erillisiä asennuspaketteja oscommercen www-sivujen contributions-osiosta, josta löytyy muun muassa suomen kielen asennuspaketti. (oscommerce Knowledge Base 2007.) Ohjelmiston suosiosta kertoo jotain se, että oscommercen www-sivujen mukaan kaupanomistajia on jo yli Lisäosia oscommerceen on saatavilla yli 3900 kappaletta. Ohjelmiston www-sivuilta voi myös käydä tarkastelemassa noin toiminnassa olevaa verkkokauppaa, joiden alustana on oscommerce. Kaupoista saa hyvän käsityksen siitä, mihin kaikkeen oscommercella pystyy Ominaisuudet Käyttöjärjestelmän tai laitteiston suhteen oscommercella ei ole erikoisvaatimuksia. Käyttöjärjestelmänä voi olla niin Linux, Solaris, BSD, Mac OS X kuin Microsoft Windows. Ohjelmisto voidaan lisäksi asentaa mille tahansa palvelimelle, joka tukee Apachea, MySQL:ää ja PHP:tä versiosta 4.1 ylöspäin. (oscommerce Knowledge Base 2007.) Sovelluksella ei ole myöskään rajoituksia tuoteryhmien, tuotteiden, tilauksien tai asiakkaiden suhteen. Niitä voi olla siis teoriassa lukematon määrä. Ohjelmistolla on myös tehokas hallintayökalu, Administration Tool, verkkokaupan keskitettyyn hallintaan. Hallintatyökalulla voidaan esimerkiksi lisätä, poistaa ja muokata tuoteryhmiä, tuotteita, valmistajia, asiakkaita ja tuotearvosteluita. Lisäksi asiakkaille voidaan lähettää uutiskirjeitä ja tietokannasta voidaan tarvittaessa ottaa varmuuskopioita. (oscommercen www-sivut 2007.)

13 9 3 AVOIN LÄHDEKOODI VERKKOKAUPPAN PYSTYTTÄMISESSÄ 3.1 Yleistä Mikäli verkkokauppa halutaan perustaa täysin ilmaisella ohjelmistolla, kysymykseen tulevat avoimen lähdekoodin ohjelmistot, joihin aiemmassa luvussa mainittu oscommerce myös kuuluu. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa, joten verkkokaupasta saa rakennettua varmasti mieluisensa. Täytyy vain olla valmis panostamaan rakentamiseen ajallisesti ja omata hieman teknistä osaamista. HTML:n ja PHP:n osaamisesta ei ole ainakaan haittaa. 3.2 Avoin lähdekoodi Lähdekoodi on ohjelmien perusta. Sen avulla ohjelmat luodaan ja sen avulla niitä myös muokataan. Sana lähdekoodi tulee englannin kielen sanoista source code. Termi avoin lähdekoodi tulee taasen sanoista open source code. Kaupallisilla ohjelmilla lähdekoodi pidetään yleensä salassa. Kuluttajalle annetaan vain binääriversio ohjelmasta, niin sanottu suljettu ohjelmisto. Sen käyttäminen onnistuu, mutta omien muutosten tekeminen tai virheiden korjaaminen ei onnistu. Suljetut ohjelmistot rajoittavat kilpailua ja suosivat tiettyjä suuria yrityksiä. Eräs syy avoimen lähdekoodin suosioon onkin se, että käyttäjän ei tarvitse olla riippuvainen yksittäisestä yrityksestä. Lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmiston levinneisyys perustuu lähes aina sen laatuun, kun taas suljetun ohjelmiston levinneisyys sen mainostukseen ja edulliseen hintaan. Suosittuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ovat esimerkiksi Linux, MySQL, PHP, Apache, toimisto-ohjelma OpenOffice sekä Mozillan Thunderbird ja Firefox. (Mitä on avoin lähdekoodi? 2007; Miksi avoin lähdekoodi on niin suosittua? 2007.)

14 10 Jotkut ihmiset haluavat kehittää ohjelmistoja sekä saada mahdollisesti jotain aikaan panostuksellaan. Muun muassa tästä syystä suurin osa avoimen lähdekoodin projekteista tehdään talkootyönä. Jokaiselle projektin jäsenelle tulee kustannuksia lähinnä internetyhteydestä, jota tarvitaan yhteydenpitoon muiden jäsenien kanssa. Monet yritykset ja yhteisöt myös tukevat avoimen lähdekoodin projekteja auttaakseen ohjelmistoalan kehitystä tai edistääkseen omaa etuaan. Lisäksi jotkut ohjelmistojen julkaisijat palkkaavat ohjelmoijia kehittelemään avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka valmistuttuaan julkaistaan vapaasti kaikkien käyttöön. (Mitä on avoin lähdekoodi? 2007.) Historia Ohjelmistot kuuluivat 1960-luvulla laitteiston hintaan. Lähes jokaisen ohjelmiston mukana tuli myös lähdekoodi, kunnes vuonna 1965 IBM lakkasi jakamasta lähdekoodia käyttöjärjestelmän mukana. Lisäksi uudet lait ja tekijänoikeussäännökset kielsivät ohjelmien levittämisen ilman lupaa. Kaupalliset ohjelmistotalot ottivat markkinat haltuunsa ilmaisen lähdekoodin katoamisen myötä. (Mitä on avoin lähdekoodi? 2007.) Vuonna 1984 Richard Stallman julkaisi avoimen ohjelmistopaketin nimeltä GNU, joka sisälsi käyttöliittymän sekä erilaisia ohjelmointityökaluja. Ohjelmiston suosio kasvoi nopeasti, jolloin Stallman perusti järjestön nimeltä Free Software Foundation (FSF) kehittämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Tätä varten luotiin GNU General Public License eli GPL-lisenssi. Gnu oli kuitenkin vain pelkkä kokoelma ohjelmia. Se ei voinut toimia itsenäisenä käyttöjärjestelmänä ilman ydintä, kerneliä. Suomalainen Linus Torvalds kehitti vuonna 1991 oman versionsa kernelistä avoimen Minimix-käyttöjärjestelmän pohjalta. Hän antoi sille nimen Linux. Se on tänä päivänä yleisin avoimeen lähdekoodiin perustuvien käyttöjärjestelmien ydin (kernel). Lopulta vuonna 1998 perustettiin yhteisö Open Source Initiative, jonka tehtävänä on hallita ja edistää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä. (Mitä avoin lähdekoodi on? 2007.)

15 Avoimen lähdekoodin määritelmä ja lisenssit Tässä luvussa keskitytään avoimen lähdekoodin määritelmään. Lisäksi käydään läpi muutama suosituimmista avoimen lähdekoodin lisensseistä. Open Source Initiative (OSI) on hyväksynyt kymmeniä lisenssejä, joiden alla levitettyjä ohjelmistoja pidetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoina. OSI on julkaissut avoimen lähdekoodin ohjelmistoille tarkan määritelmän (Open Source Definition). Mikäli lisenssi täyttää määritelmän ehdot, voi se saada open source-sertifioinnin. Määritelmän pääkohdat ovat seuraavat: 1. Vapaa levitysoikeus 2. Avoin lähdekoodi 3. Johdettujen teosten levityksen oltava sallittua 4. Voidaan vaatia, että muutokset ja korjaukset toimitetaan ainoastaan lähdekoodina 5. Henkilöiden tai ihmisryhmien käyttöoikeuksia ei saa rajata 6. Käyttötarkoituksia tai toimialaa ei saa rajata 7. Lisenssin siirtyminen automaattisesti levityksessä 8. Lisenssi ei saa olla tuotesidonnainen 9. Lisenssi ei saa rajoittaa muita ohjelmistoja 10. Lisenssin on oltava teknologianeutraali (The Open Source Definition 2007.) Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ero suljetun lähdekoodin ohjelmistoihin on nimenomaan niiden lisensointitavassa. Suljetun lähdekoodin lisenssi rajoittaa ohjelmiston käyttöä ja kopiointia, avoimen lähdekoodin lisenssi päinvastoin antaa nämä oikeudet eli oikeuden kopioida, muokata ja jakaa ohjelmiston alkuperäistä lähdekoodia. Lisenssit voidaan karkeasti jakaa kahteen päätyyppiin: akateemista vapautta korostaviin yliopistolisensseihin eli niin sanottuihin salliviin lisensseihin sekä jatkokehityksen vastavuoroisuutta vaativiin GNU-lisensseihin. (Välimäki 2006, 191.)

16 12 GPL ja vastavuoroisuutta vaativat lisenssit GPL GNU General Public License on yleisin käytössä oleva avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi. Arviolta kolme neljäsosaa kaikista avoimeen lähdekoodiin perustuvista ohjelmista käyttää sitä, muun muassa Linux ja MySQL. GPLlisensoidun ohjelmiston tai sen johdannaisen lähdekoodi on myös annettava eteenpäin GPL-lisenssillä. (Kolehmainen 2006.) LGPL GNU Lesser General Public License sallii lisensoidun ohjelmiston toimittamisen osana muuta ohjelmistoa, eikä aseta vaatimuksia tämän ohjelmiston lisenssille. Lisenssi on tarkoitettu pääasiassa ohjelmointikirjastoille. (Välimäki 2006, 203.) MPL MPL Mozilla Public License on ensimmäinen avoimen lähdekoodin lisenssi, jonka kirjoitti ja käyttöönotti yritys. MPL-lisensoidun ohjelman tai sen johdannaisen lisenssiehtoja ei saa muuttaa. Mikäli ohjelma yhdistetään osaksi laajempaa kokonaisuutta, voidaan kokonaisuus lisensoida uusilla ehdoilla. (Välimäki 2006, ) Sallivat lisenssit MIT Yksinkertaisen MIT-lisenssin vaatimuksena on, että alkuperäiset tekijänoikeustekstit, tekijöiden nimet ja vastuuvapauslausekkeet on säilytettävä ohjelmassa (Välimäki 2006, 194). BSD BSD-lisenssi edellyttää, että alkuperäiset tekijänoikeustiedot on säilytettävä ohjelmassa. Lisäksi alkuperäisen ohjelmiston tehneen organisaation nimeä ei tule käyttää ohjelman tai sen johdannaisen markkinoinnissa. (Välimäki 2006, 195.)

17 13 Apache versio 2.0 Apache License versio 2.0 vaatii, että johdannainen ei saa käyttää alkuperäisen tuotteen nimeä eikä vastaavanlaista nimeä. Johdannaisten mukana on toimitettava alkuperäinen lisenssiteksti. Johdannaiseen muutetut tiedostot on myös merkittävä. (Välimäki 2006, 195.) 4 CASE: BRISK Brisk on tshekkiläinen yhtiö, joka valmistaa pääasiassa sytytystulppia. Sillä on kokemusta sytytystulppien valmistuksesta jo vuodesta 1935 lähtien. Yhtiön tehdas kuuluu kymmenen suurimman sytytystulppavalmistajan joukkoon maailmassa. Tehtaan vuosituotanto onkin yli 50 miljoonaa tulppaa. Briskin valmistamia sytytystulppia käyttävät muun muassa seuraavat automerkit: Audi, BMW, Volkswagen, Seat, Volvo, Skoda, GM Opel ja Lamborghini. (Briskin Suomen www-sivut 2007; Briskin kansainväliset www-sivut 2007.) Briskillä on jälleenmyyjiä ympäri maailmaa, myös Suomessa. Suomen maahantuojalla oli jo entuudestaan www-sivut ja hän halusi niihin liitettäväksi myös verkkokaupan, jossa myydään sytytystulppia neljän eri jälleenmyyjän valikoimista. Verkkokaupan perustamisen perimmäinen ajatus oli saada jälleenmyyjille yksi kanava lisää myydä tuotteitaan. Jälleenmyyjät / kaupat: - AMW Dyno Service - JS-Tuning - Moveral Oy - Sarlin Race Team Maahantuoja halusi verkkokauppojen rakentuvan mahdollisimman edullisesti, joten ne päätettiin perustaa ilmaisella, avoimen lähdekoodin ohjelmistolla. Lyhyen tutkimuksen jälkeen kaupan toteutusalustaksi päätettiin valita oscommerce 2.2 Milestone 2 pääasiassa siitä syystä, että se on suosittu verkkokauppasovellus.

18 14 Lisäksi oscommercen www-sivuilla kerrottiin ohjelmiston olevan helposti asennettavissa ja muokattavissa. Väitteen todenperäisyydestä lähdettiin ottamaan selvää käytännössä. 4.1 Verkkokauppaohjelmisto oscommercen asennusprosessi Kannattaa huomioida, että ilman englanninkielentaitoa ohjelmistoa ei ole suotavaa lähteä asentamaan, sillä asennus tapahtuu kokonaisuudessaan englanniksi. Asennusohjeet ovat myös englanniksi. Mikäli asennuksen kanssa tulee ongelmia, apua löytyy oscommercen www-sivujen Knowledge Base-osiosta ja yhteisöfoorumilta. Ohjelmisto tarvitsee kopiot asianmukaisista tiedostoista palvelimelle purettuna. Puretusta asennuspaketista siirretään catalog-hakemisto oikeaan kansioon palvelimen polussa, joka voi olla esimerkiksi /home/hpdl/public_html/. Cataloghakemisto on kansio, joka sisältää kaikki verkkokaupan tiedostot. Verkkokaupan tietokantaa varten tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Mikäli palvelin on oma, täytyy tunnukset määrittää itse. Vuokrapalvelimella tarvittavat tunnukset tietokantaan pääsemiseksi antaa palveluntarjoaja Asennus Asennus aloitetaan aukaisemalla selain ja menemällä osoitteeseen Ennen kuin ohjattua asennusta päästään aloittamaan, täytyy register_globals olla päällä. Kyseinen asetus poistaa tietoturvaaukkoja www-sivuilta ja tästä syystä se on PHP:n versiosta alkaen oletuksena pois päältä. Ohjelmisto kuitenkin vaatii tämän asetuksen päälle, joten se täytyy muuttaa itse, mikäli käytössä on PHP:n uudempi versio. Tämä tapahtuu omalla palvelimella muokkaamalla php.ini-tiedostoa, jonka avulla voidaan muuttaa PHP:n asetuksia. Tiedostosta etsitään kohta register_globals=off ja muutetaan se muotoon register_globals=on. Vuokrapalvelimella asetuksia

19 15 voidaan muokata siirtämällä palvelimelle catalog-hakemistoon oma php.initiedosto. Tämän jälkeen aloitussivun tulisi näkyä selaimessa (KUVIO 2). KUVIO 2. Asennuksen etusivu Uusi asennus Uusiin asennuksiin tuodaan oscommerce-tietokanta. Se on oscommercen oletustietokanta, joka lisää kauppaan esimerkiksi tuoteryhmiä ja valmistajia. Näin saadaan heti asennuksen jälkeen käsitys kaupan toiminnoista ja layoutista. Esimerkkitiedot voi luonnollisesti poistaa jälkeenpäin. Tietokanta täytyy konfiguroida palvelimelle. Seuraavalta asennussivulta valitaan Import Catalog Database, jolloin oletustietokanta asennetaan ja esimerkkitiedot lisätään kauppaan (KUVIO 3). Tämä on välttämätöntä uusille asennuksille. Asennuksissa, jotka halutaan vain konfiguroida uudelleen, kyseisen kohdan ei tarvitse olla valittuna. Muuten uutta tietokantaa käytetään jo olemassa olevan sijaan. Myös Automatic Configuration valitaan, jolloin asennuksen aikana syötetyt tiedot tallennetaan oikeisiin tiedostoihin palvelimelle.

20 16 KUVIO 3. Asennuksen konfigurointi Uusilta oscommerce-asennuksilta vaaditaan aina tietokannan tuomisvaihe, jotta tarvittava rakennetieto saadaan tietokantaan taulukoiden ja relaatioiden muodossa. Tietokanta luodaan automaattisesti palvelimelle, mikäli sitä ei ole valmiina. Käyttäjätilin haltijalla täytyy olla oikeus luoda tietokanta Tietokannan tuonnin konfigurointi KUVIO 4. Tietokannan tuonti

21 17 1. Database Server-kenttään syötetään tietokantapalvelimen osoite muodossa mysql.tietokantapalvelimenosoite.fi tai vaihtoehtoisesti IP-osoitteena. Mikäli verkkokauppa asennetaan paikallisesti omalle koneelle, syötetään tähän kohtaan localhost (KUVIO 4). 2. Username- ja Password-kenttiin tulevat tietokannan käyttäjätunnus ja salasana. Mikäli kauppa asennetaan paikallisesti omalle koneelle, käyttäjätunnus on root ja salasanaa ei ole. 3. Database Name-kenttään syötetään tietokannan nimi. Paikallisessa asennuksessa esimerkkitietokannan nimi on oscommerce. Vuokrapalvelimella palveluntarjoaja antaa tietokannan nimen ja tietokantapalvelimen osoitteen. 4. Persistent Connections eli ns. jatkuvat yhteydet ovat SQL-linkkejä, jotka säästävät verkkoliikennettä ja mahdollistavat TCP-yhteyden tehokkaamman käytön. Persistent Connections-laatikkoa ei pidä ruksia, mikäli palvelintila on vuokrattu ulkopuoliselta yritykseltä, koska siinä tapauksessa se yleensä alentaa suorituskykyä enemmän kuin parantaa sitä. 5. Istunnon data, Session Storage, voidaan tallettaa joko tietokantaan tai www-palvelimen tiedostoihin. Mikäli palvelintila on vuokrattu, on suositeltavampaa käyttää istunnon tallennusta tietokantaan turvallisuussyistä. Tiedostopohjainen istunnon tallennus parantaa suorituskykyä, mutta sitä suositellaan vain, mikäli palvelinta ei ole jaettu. Jos palvelin on jaettu, tiedostopohjaisen istunnon tallennus voi sallia muiden saman palvelimen käyttäjien päästä käsiksi istunnon tietoihin ja kaapata istunto. Tämän jälkeen asennusprosessi varmistaa syötetyt tiedot ennen kuin se antaa jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Näin voidaan olla varmoja, että verkkokauppa toimii ilman ongelmia, kun asennus on valmis. Virheilmoitus ja ohjeet virheen korjaamiseksi näytetään, mikäli ongelmia ilmenee tietokannan konfiguroimisessa.

22 18 KUVIO 5. Tietokantaan on saatu yhteys Kun tietokantayhteys saadaan luotua onnistuneesti, asennusohjelma ilmoittaa, että seuraava vaihe voidaan suorittaa (KUVIO 5). Tämän jälkeen päästään tietokannan konfiguroimisen viimeiselle sivulle. Kun kaikki vaadittavat tiedot on tuotu tietokantaan, asennusohjelma ilmoittaa jälleen, että seuraava vaihe voidaan suorittaa (KUVIO 6). KUVIO 6. Tietokannan tuominen on onnistunut HTTP-asennusvaihe HTTP-asennusvaihetta tarvitaan konfiguroimaan oikein oscommercessa käytetyt navigointilinkit sekä asettamaan oikein evästeinformaatio sille palvelimelle, jolle verkkokauppa on asennettu. Suojattu www-palvelin ei ole vaatimus, mutta on hyvin suositeltavaa suojata asiakastietojen välitys. Ohjelmisto toimii niin jaetuilla ja suojatuilla www-palvelimilla kuin palvelimilla, jotka jakavat SSL-sertifikaatin.

23 19 KUVIO 7. WWW-palvelimen konfigurointi 1. WWW Address-kenttään syötetään koko osoite oscommerceasennukseen, esimerkiksi (KUVIO7). 2. Webserver Root Directory eli www-palvelimen juurihakemisto on fyysinen hakemisto, jonne oscommerce on asennettu palvelimella, esimerkiksi /usr/home/hpdl/public_html/oscommerce/. 3. HTTP Cookie Domainia käytetään, kun talletetaan evästeisiin liittyvää tietoa asiakkaan selaimelle. Oikeanlainen HTTP Cookie Domain käsittää vähintään 2 pistettä osoitteessa, esimerkiksi.omaosoite.fi. 4. HTTP Cookie Pathia käytetään suojaamaan pääsy evästetietoihin, jotka on talletettu asiakkaan selaimelle (LIITE 1). Tämä ominaisuus pitää huolta jaetuilla palvelimilla, että vain yhdellä oscommerce-asennuksella on pääsy evästeisiin. Mikäli asennus tehdään paikallisesti, tulee syötteet olla kuten kuviossa Enable SSL Connections valitaan, mikäli kaupassa käytetään SSL-salausta.

24 20 KUVIO 8. Konfigurointitietojen varmistus Tämän jälkeen asennusprosessi varmistaa vielä kerran syötetyt tiedot ennen kuin se antaa jatkaa seuraavaan vaiheeseen (KUVIO 8). Syötteet tulevat kenttiin automaattisesti aikaisemman asennusvaiheen syötteiden perusteella. Suojatun www-palvelimen konfigurointivaihe aktivoidaan vain, mikäli Enable SSL Connections on valittu www-palvelimen konfigurointivaiheessa. Kyseistä asennusvaihetta ei käydä tässä läpi, koska Briskin kaupoissa ei ole SSL-salaus käytössä. KUVIO 9. WWW-palvelimen konfigurointi on onnistunut

25 21 Mikäli kaikki on kunnossa, saadaan ilmoitus konfiguroinnin onnistumisesta (KUVIO 9). Tältä sivulta päästään valitsemaan Catalog (katalogi) ja Administration Tool (hallintatyökalu). Catalog-painiketta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan verkkokauppaa sellaisena kuin se näkyy asiakkaille. Administration Tool-painikeella pääsee käyttämään oscommercen hallintatyökalua. Hallintayökalun avulla verkkokauppaan voidaan esimerkiksi lisätä tuotteita sekä muuttaa kaupan asetuksia (LIITE 2) Asennuksen jälkeen Verkkokaupan katalogi näyttää heti asennuksen jälkeen samalta kuin kuviossa 10. Kaupan yläosaan tulee ilmoitus install-kansion olemassaolosta palvelimella sekä siitä, että configure.php-tiedostoon voidaan kirjoittaa. Lisäksi sivun keskellä on tietoa toimenpiteistä, jotka kannattaa tehdä heti asennuksen jälkeen. Oikealla ja vasemmalla olevissa sarakkeissa näkyvät asennetut esimerkkitiedot. KUVIO 10. Katalogin etusivu asennuksen jälkeen

26 22 Heti asennuksen jälkeen on syytä - nimetä uudelleen install-kansio, siirtää se pois catalog-hakemistosta tai poistaa se kokonaan - asettaa oikeudet tiedostoon configure.php 644:ksi tai 444:ksi - asettaa oikeudet images-kansioon 777:ksi - luoda admin-hakemistoon kansio backups ja asettaa sen oikeudet 777:ksi (backups-hakemistoon tietokanta varmuuskopioidaan hallintatyökalulla) Lisäksi verkkokaupan admin-hakemisto on suositeltavaa suojata salasanalla esimerkiksi käyttämällä.htaccess-tiedostoa, joka on ASCII-muotoinen tekstitiedosto salasanasuojaukseen. Muutoin kenellä tahansa on pääsy käyttämään hallintatyökalua ja tekemään mahdollisesti ilkivaltaa. Useimmilla palvelimilla on myös mahdollista suojata salasanalla hakemistoja palvelimen hallinta-alueella. KUVIO 11. Hallintatyökalun etusivu

27 23 Administration Tool eli hallintatyökalu on nimensä mukaisesti kaupan keskitettyyn hallinnointiin tarkoitettu työkalu (KUVIO 11). Sinne päästään kirjoittamalla selaimen osoiteriville tai riippuen siitä, mihin kansioon palvelimen polussa verkkokauppa on asennettu. Asennuksen jälkeen kaupan asetukset tulee konfiguroida hallintatyökalulla. Eri osiosta pääsee esimerkiksi määrittämään kaupan nimen, yhteystiedot, tuotteet ja valmistajat. 4.2 Brisk-verkkokauppa Aivan verkkokauppaprojektin alussa tehtiin suunnitelma verkkokaupan layoutista sekä siitä, mitä toiminnallisuuksia kaupan tulee sisältää. Maahantuoja muun muassa halusi, että jälleenmyyjät voivat lähettää laskun asiakkaan sähköpostiin pdf-tiedostona tilauksen jälkeen. Lisäksi haluttiin oma sivu jälleenmyyjien yhteystietoja varten. Maahantuojan halusi tehdä itse tietosuojatekstit sekä käyttöja toimitusehdot. Maksutavoiksi valittiin tilisiirto ja postiennakko lähinnä siitä syystä, että riski tilauksen maksamatta jättämiseen jäisi mahdollisimman pieneksi. Asiakas ei näin ollen saa tuotetta itselleen ennen kuin on lunastanut tuotteen postista postiennakolla tai maksanut tilisiirrolla tilauksen ennen sen toimittamista. Maahantuoja halusi verkkokauppaan myös lisäominaisuuden, jolla kahdeksan tai useamman kappaleen tilaus lähetetään ilman toimituskuluja. Aluksi kaupat rakennettiin perusasennuksen (luku 4.1) kautta niin, että tuoteryhmien nimien tilalla olivat jälleenmyyjien nimet. Näitä nimiä klikkaamalla päästiin kunkin jälleenmyyjän tuotevalikoimiin. Tuotteet merkittiin kirjain- ja numeroyhdistelmillä niin, että tilausvahvistuksesta voitiin todeta, kenen tuotteita asiakas oli tilannut.

28 24 Verkkokaupat olivat jo käyttövalmiina palvelimella, kun maahantuoja ilmoitti, ettei hän halua toimia välikätenä tilausprosessissa. Maahantuojan olisi tarvinnut välittää edelleen jälleenmyyjille heidän tilauksensa, sillä asiakas olisi pystynyt samalla kertaa tilaamaan tuotteita halutessaan vaikka kaikkien jälleenmyyjien valikoimista. Maahantuoja halusi pitää kauppojen ostoskorit erillisinä niin, että kukin jälleenmyyjä saa tiedon vain, jos hänen omasta valikoimastaan tilataan. Ongelmaa ei voinut kiertää asentamalla jokainen verkkokauppa erikseen, sillä se ei olisi ollut kovin taloudellista. Kaupat olisivat nimittäin tällä toteutuksella vaatineet kukin oman tietokantansa, jolloin ylläpito olisi tullut niiden osalta nelinkertaiseksi jokaisen tietokannan maksaessa aina tietyn summan kuukaudessa. Lisäksi asiakkaan olisi pitänyt luoda tili jokaiseen kauppaan erikseen, mikä ei olisi ollut hänen kannaltaan kovin käytännöllistä Monikauppajärjestelmä Ratkaisua ostoskoriongelmaan lähdettiin hakemaan oscommercen www-sivujen contributions-osiosta, johon on koottu kaikki oscommerce-yhteisön jäsenten koodaamat kontribuutiot eli lisäosat. Sieltä löytyikin kontribuutio Multi-Stores - multiple shop system versio 1.8, josta käytetään tästä lähtien lyhennystä MS. Kyseessä on lisäosa, joka mahdollistaa sen, että useampi kuin yksi verkkokauppa jakaa saman tietokannan. Kontribuution avulla kullekin verkkokaupalle luotiin oma configurationtietokantataulu, mikä mahdollistaa kauppojen käyttää eri asetuksia ja lisäosia. Kuitenkin esimerkiksi asiakkaat ovat yhteisessä tietokantataulussa. Tästä on se hyöty, että asiakkaan ei tarvitse luoda tiliä jokaiseen kauppaan erikseen, vaan yhdellä tilin luomisella pääsee kirjautumaan sisään kuhunkin verkkokauppaan.

29 25 Eräs MS-kontribuution parempi ominaisuus perusasennukseen verrattuna on hallintapuolen tunnusten kysely. Perusasennuksen yhteydessä tähän tulisi käyttää.htaccess-tiedostoa. Kontribuutiossa on kuitenkin jo valmiina tämä ominaisuus. Oletuksena käyttäjänimi ja salasana ovat molemmat admin, mutta tunnukset voi ja kannattaakin muuttaa ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen. MS-kontribuutiolla on myös ominaisuus, jolla saadaan aikaiseksi hallintapuolelle erilainen näkymä jälleenmyyjille ja verkkokauppojen ylläpitäjälle. Ylläpitäjällä on luonnollisesti administraattorin oikeudet eli oikeudet muuttaa kaikkia asetuksia ja lisätä uusia kauppoja. Jälleenmyyjien oikeudet on sen sijaan rajoitettu niin, että he pystyvät muokkaamaan tuotteita, perusasetuksia ja tilauksia, mutta eivät esimerkiksi voi luoda uusia kauppoja tai muuttaa niiden asetuksia. Heillä on tästä syytä rajoitettu näkymä hallintapuolella: osiot, joihin heillä ei ole oikeuksia, ei myöskään ole näkyvissä (KUVIO 12). KUVIO 12. Hallintapuolen näkymä jälleenmyyjille Monikauppajärjestelmän asennus Ennen kuin minkäänlaista asennusta päästään aloittamaan, täytyy valita palvelintila, johon verkkokauppa asennettaan. Palvelintilan vuokraajaksi päätettiin Briskin tapauksessa valita Nebula lähinnä siitä syystä, että maahantuojalla on henkilökohtaisia kytköksiä yritykseen. Lisäksi se tarjoaa kaikki oscommercen edellyttämät tekniset ratkaisut: PHP-skriptikielen, Apache web-palvelimen sekä MySQL-tietokantapalvelimen.

30 26 Aivan ensiksi ladataan sekä oscommercen asennuspaketti että MS-paketti oscommercen www-sivuilta tietokoneelle. Asennus aloitetaan oscommercen perusasennuksella (luku 4.1). Kun perusasennus saadaan onnistuneesti päätökseen ja se todetaan toimivaksi, korvataan kaikki oscommercen tiedostot MSkontribuution vastaavilla tiedostoilla. Lisäksi päivitetään oletuskaupan tietokanta MS:n mukana tulleella update.sql-tiedoston käskyillä käyttäen esimerkiksi SSHohjelmaa. Tiedosto sisältää käskyt, joilla saadaan aikaan useamman verkkokaupan käyttömahdollisuus. Kun tarvittavat tiedostot ja tietokanta on päivitetty, kirjaudutaan hallintapuolelle konfiguroimaan asetukset. Ennen kuin uusia kauppoja aletaan luoda, on syytä konfiguroida oletuskauppa niin hyvin kuin mahdollista. Tämä vähentää työmäärää huomattavasti, sillä konfiguroinnin jälkeen oletuskauppa monistetaan niin moneksi kansioksi kuin uusia verkkokauppoja halutaan luoda. Näin saadaan jokaiselle kaupalle tarvittaessa esimerkiksi samat kielet, valuutat ja kontribuutiot. Niitä ei näin ollen tarvitse asentaa jokaista erikseen. Kun oletuskauppa on saatu konfiguroitua halutunlaiseksi, kopioidaan sen hakemisto ja liitetään se samalle tasolle polussa kuin alkuperäinen cataloghakemisto. Tämä toistetaan niin monta kertaa kuin uusia kauppoja halutaan. Lopuksi uudet verkkokaupat konfiguroidaan halutunlaisiksi. Kaupat liitetään tämän jälkeen monikauppajärjestelmään hallintatyökalun vasemman sarakkeen linkistä Stores. Vaadittavat syötteet ovat Store Name eli kaupan nimi ja configuration-tietokantataulun nimi. On syytä huomioida, että jokaiselle verkkokaupalle tulee syöttää eri configuration-taulun nimi. Kaupan kuva täytyy myös ladata palvelimelle, mikäli sitä halutaan käyttää laskuissa ja lähetyslistoissa tai katalogipuolen logona. Jokaiselle kaupalle joudutaan määrittämään erikseen polut. Ensiksi valitaan haluttu verkkokauppa oikean yläkulman alasvetovalikosta, minkä jälkeen määritetään sille tarvittavat polut (KUVIO 13). Mikäli polkuja ei määritetä tai niitä ei määritetä oikein, tietyt katalogin osat eivät joko toimi tai näy oikein.

31 27 Esimerkiksi väärin määritetty polku images-kansioon aiheuttaa sen, etteivät verkkokaupan kuvat näy katalogissa. KUVIO 13. Oletusverkkokaupan polkujen määrittäminen Koska verkkokaupoille määritetään dynaamiset polut, täytyy configure.phptiedostosta kommentoida pois kahdella kenoviivalla seuraavat staattiset viittaukset: // define('http_catalog_server', ''); // define('https_catalog_server', ''); // define('enable_ssl_catalog', ''); // define('dir_fs_document_root', ''); // define('dir_ws_catalog', ''); // absolute path required // define('dir_fs_catalog', ''); // absolute path required // define('dir_ws_catalog_images', DIR_WS_CATALOG. 'images/'); // define('dir_ws_catalog_languages', DIR_WS_CATALOG. 'includes/languages/'); // define('dir_fs_catalog_languages', DIR_FS_CATALOG. 'includes/languages/'); // define('dir_fs_catalog_images', DIR_FS_CATALOG. 'images/'); // define('dir_fs_catalog_modules', DIR_FS_CATALOG. 'includes/modules/');

32 Monikauppajärjestelmän asennuksen jälkeen Asennuksen ja verkkokauppojen konfiguroimisen jälkeen ensimmäinen tehtävä on korjata suomennos. Suomen kielen asennuspaketti ei ole aivan loppuun asti hiottu ja siinä on useampikin kirjoitusvirhe. Virheet korjataan käymällä läpi finnish.phptiedosto sekä finnish-kansion kaikki tiedostot yksi kerrallaan. Molemmat sijaitsevat languages-kansiossa. Tämä täytyy muistaa tehdä erikseen sekä catalogettä admin-hakemistolle. Ohjelmiston mukana tulevat painikkeet ovat englanninkieliset ja melko tylsän näköiset. Suomen kielen asennuspaketissa tulevat mukana suomenkieliset painikkeet, mutta ne ovat ulkoasultaan kopiot englanninkielisistä painikkeista. Tästä syystä kauppoihin tehdään uudet painikkeet katalogipuolelle (KUVIO 14). Väriksi valitaan harmaa, koska se sopii kauppapaikan ulkoasuun. Hallintapuolen painikkeiden uudistamiseen ei nähdä tarvetta, sillä ne eivät ole asiakkaiden nähtävillä. KUVIO 14. Katalogin alkuperäinen painike ja uusi painike Jälleenmyyjät olivat sitä mieltä, että olisi vaivalloista lähteä etsimään hallintatyökalun kautta tilauksen tehneen asiakkaan sähköpostiosoitetta, jotta tälle saadaan lähetettyä lasku pdf-tiedostona. Tilausvahvistuksessa näkyvät nimittäin asiakkaan tiedoista vain nimi ja osoite. Kyseinen ongelma ratkaistiin niin, että tilausviestiin koodattiin näkymään asiakkaan sähköpostiosoite ja varmuuden vuoksi myös tämän puhelinnumero. Näin tilauksen vastaanottava jälleenmyyjä saa heti tarvitun tiedon, eikä sitä tarvitse lähteä etsimään muualta.

33 Kontribuutiot Mikäli useampaan verkkokauppaan halutaan samoja kontribuutioita, kannattaa ne asentaa ennen oletuskaupan kopioimista. Näin lisäosa täytyy asentaa vain yhden kerran, eikä kuhunkin kauppaan erikseen. Briskin verkkokauppoihin asennettiin useampikin kontribuutio MS:n asennuksen jälkeen. Seuraavassa on listaus näistä lisäosista ja niiden ominaisuuksista. LoginBox Best Kontribuutio LoginBox Best v. 5.2 asentaa kaupan etusivulle joko vasempaan tai oikeaan sarakkeeseen kirjautumislaatikon nopeaa sisäänkirjautumista varten. Näin vakioasiakkaan ei tarvitse joka kerta verkkokaupassa asioidessaan etsiä kirjautumissivua päästäkseen kauppaan tunnuksillaan, vaan hän voi syöttää käyttäjätunnuksen ja salasanan suoraan etusivulta. Kontribuution ominaisuuksiin kuuluu lisäksi linkki unohtunut? salasanatekstikentän yläpuolella asiakkaille, jotka ovat unohtaneet salasanansa sekä linkki Klikkaa luodaksesi tili uusille asiakkaille. Kun asiakas kirjautuu sisään verkkokauppaan, sisäänkirjautumislaatikko muuttuu Omat tilitiedot-laatikoksi ja taas päinvastoin kirjauduttaessa ulos. Varsinaisella sisäänkirjautumissivulla sekä tilinluomissivulla laatikko katoaa. CategoryBoxEnhancement Tämä pieni kontribuutio, CategoryboxEnhancement v. 1.1, lisää pienen kuvakkeen jokaisen tuoteryhmän nimen eteen katalogin vasemmassa sarakkeessa. Lisäksi se korostaa valitun tuoteryhmän nimen lihavoimalla sen. Näin asiakas näkee helpommin sijaintinsa tuoteryhmissä. Drop Shadow Drop Shadow v. 1.1 lisää sivustolle varjostukset ja antaa syvyysvaikutelman.

34 30 Enlarge Picture Button In Product List Kontribuutio lisää suurennuslasikuvakkeen jokaisen tuotekuvan viereen tuotteiden listauksessa. Näin asiakkaan ei tarvitse mennä ensin tuotteen omalle sivulle ja klikata tuotekuvaa ennen kuin hän saa kuvasta näkyviin suuremman version. freecount Maahantuojan toiveena oli, että kahdeksan kappaleen ja sitä suuremman kappalemäärän tilaukset toimitetaan ilman postikuluja asiakkaalle. Tarkoitukseen sopi hyvin freecount-kontribuutio, joka mahdollistaa juuri tämän. Kappalemäärärajan saa itse määrittää hallintapuolelta. Account Agreement Checkbox Tämä kontribuutio lisää tilinluomissivun alareunaan valintaruudun, jonka valitsemalla asiakas hyväksyy verkkokaupan toimitus- ja käyttöehdot. Mikäli asiakas ei valitse ruutua, tilin luomista ei hyväksytä. Ominaisuus voidaan kytkeä päälle ja pois päältä hallintapuolelta. BackButtons Kontribuutio lisää tilausprosessiin takaisin-painikkeet, jotka puuttuvat oscommercen perusasennuksesta. Näin asiakkaan ei tarvitse tilausprosessissa palata edelliselle sivulle käyttäen selaimen takaisin-painiketta, mikä voi mahdollisesti aiheuttaa varoituksen sivu on vanhentunut.

35 31 5 TULOKSET Tuloksena on täysin valmis neljän verkkokaupan monikauppajärjestelmä (KUVIO 15 ja 16). Kauppasivustoa pyrittiin testaamaan mahdollisimman monella eri selaimella, jotta voitiin todeta sen toimivuus. Testauksessa käytettiin Firefoxia, Mozillaa, Internet Exploreria, Netscapea ja Operaa. Näistä tosin käytettiin ainoastaan uusinta mahdollista versiota. Sivustosta pyrittiin tekemään mahdollisimman helppokäyttöinen monelle eri näytön resoluutiolle. Verkkokauppojen leveydeksi laitettiin 800 pikseliä, jotta resoluutiolla 800 x 600 kauppoja pystytään vielä käyttämään ilman, että joudutaan koskemaan vierityspalkkiin vaakatasossa. KUVIO 15. Verkkokauppapaikan etusivu

36 32 KUVIO 16. SRT-verkkokaupan etusivu Pääasiallisena testikoneena toimi pöytäkone, jonka käyttöjärjestelmänä on Windows XP Home ja näytön resoluutiona on 1280 x Pääasiallisena selaimena toimi Mozilla Firefoxin mahdollisimman uusi versio. Tämä tuotti ongelmia, kun tehtiin sivua jälleenmyyjien yhteystietoja varten. Toistaiseksi tuntemattomasta syystä sivu näkyi aivan hyvin Firefoxilla, mutta Internet Explorer 6:lla sivun leveys oli vain muutama sentti. Näkyvyysongelma saatiin kuitenkin korjattua sillä, että toimitusehdot-sivun lähdekoodista otettiin tarkka kopio, johon muutettiin ainoastaan sivun otsikko ja toimitusehdot-teksti vaihdettiin jälleenmyyjien yhteystietoihin.

37 33 Verkkokauppapaikan rakentamisen jälkeen voitiin todeta, että oscommerce 2.2 Milestone 2 sopii erinomaisesti ainakin pienen verkkokaupan alustaksi. Mikäli asennus saadaan vietyä loppuun onnistuneesti, on kaupan hallintapuolen työkalujen opettelu melko vaivatonta. Ulkoasun muokkaaminen onnistuu myös helposti ainakin, jos on vähääkään ennestään tietoa HTML:stä ja CSStyylitiedostoista. Kaikkiin ongelmiin, joita verkkokauppoja rakennettaessa kohdattiin, saatiin ratkaisu oscommercen www-sivujen Knowledge Base-osiosta tai yhteisöfoorumilta. Foorumin yli postituksesta tuskin löytyy aihetta, jota ei olisi käsitelty tai ratkaistu aiemmin. Myös kontribuutio Multi Stores todettiin toimivaksi pienen virittelyn jälkeen. Eniten hankaluuksia tuottava asia oli se, että kontribuutio oli tehty vanhemmalle PHP-versiolle kuin mitä Nebulan tietokantapalvelin käytti. Tästä syystä tietokanta jouduttiin ottamaan vanhemman PHP-version omaavalta palvelimelta. Nebulalla oli onneksi tämäkin vaihtoehto tarjottavanaan, joten palvelintilan vuokraajaa ei tarvinnut vaihtaa. Monikauppajärjestelmän asennus oli suhteellisen helppoa. Ensiksi käytiin läpi oscommercen perusasennus, jonka jälkeen catalog-hakemiston tiedostot korvattiin MS-kontribuution vastaavilla tiedostoilla. Asennuksen ainut hankaluus oli tietokannan päivittäminen. Tätä varten tarvitsi opetella SSH-ohjelman käyttö sekä etsiä sopivat komennot, mikä vei jonkin verran aikaa.

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Maksun käsittely...4 Maksun tilan tarkistaminen... 4 Päivittäminen...5 Mahdolliset vikatilanteet...

Lisätiedot

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Päivittäminen versiosta 1.X.X versioon 2.X.X... 4 Toimitustavat... 5 Tilauksen käsittely...6

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi WIKISPACES-WIKIN LUOMINEN Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wikispaces.com 1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi Paina Join-painiketta Onneksi

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot