VERKKOKAUPAN RAKENTAMINEN OSCOMMERCE-OHJELMISTOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOKAUPAN RAKENTAMINEN OSCOMMERCE-OHJELMISTOLLA"

Transkriptio

1 VERKKOKAUPAN RAKENTAMINEN OSCOMMERCE-OHJELMISTOLLA Case: Brisk LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2007 Kirsi Tuulivirta

2 Lahden ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TUULIVIRTA, KIRSI: Verkkokaupan rakentaminen oscommerce-ohjelmistolla Case: Brisk Yritysviestintäjärjestelmien opinnäytetyö, 38 sivua, 10 liitesivua Kevät 2007 TIIVISTELMÄ Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkokauppapaikan rakentamista avoimen lähdekoodin oscommerce-ohjelmistolla toimeksiantajayrityksen, Briskin, neljälle jälleenmyyjälle. Verkkokauppapaikan rakentamisella pyritään saamaan heille yksi kanava lisää myydä tuotteitaan. Kaikilla jälleenmyyjillä ei ole ennestään omaa verkkokauppaa. Työn teoriaosassa keskitytään verkkokauppaan ja verkkokauppaohjelmistoihin yleisesti sekä avoimen lähdekoodin merkitykseen verkkokaupassa. Työn loppupuoli kuvaa oscommerce-verkkokaupan toteutusta käytännössä. Casetutkimuksena toteutetaan Briskin jälleenmyyjille monikauppajärjestelmä. Verkkokauppaohjelmistoksi valitaan oscommerce, koska se on suosittu, ilmainen ja laajennettavissa. Kustannusten minimoimiseksi on tarve saada rakennettua neljä verkkokauppaa, jotka käyttävät yhteistä tietokantaa. Tähän tarkoitukseen löytyi ohjelmiston www-sivuilta lisäosa, kontribuutio: Multi-Stores - multiple shop system. Kontribuution avulla saadaan useampaa verkkokauppaa hallittua yhdestä paikasta niin, että jokaisella kaupalla voi olla omat tuotteensa ja asetuksensa. Verkkokauppoihin asennetaan lisäksi muitakin kontribuutioita. Layoutissa pyritään samaan tyyliin kuin yrityksen jo aiemmin laadituissa www-sivuissa. Lopputulokseksi saadaan täysin valmis ja toimiva monikauppajärjestelmä. Briskin www-sivuilta on linkki kauppapaikan etusivulle. Sivulta valitaan se jälleenmyyjä, jonka valikoimista asiakas haluaa tuotteet tilata. Jokainen jälleenmyyjä saa tiedon vain oman kauppansa tilauksista, joten tilausten välittämiseen ei tarvita välikäsiä. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat, että oscommerce soveltuu hyvin yhden verkkokaupan alustaksi sekä usean verkkokaupan monikauppajärjestelmäksi. Avainsanat: oscommerce 2.2 Milestone 2, verkkokauppa, verkkokauppaohjelmisto, monikauppajärjestelmä

3 Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies TUULIVIRTA, KIRSI: Building a webstore with oscommerce software Case: Brisk Bachelor s Thesis in Business Information Systems, 38 pages, 10 appendices Spring 2007 ABSTRACT This thesis deals with building a webstore with open source software called oscommerce to a client firm s, Brisk s, four distributors. The purpose of building an e-commerce solution is to obtain one more channel for them to sell their products. All of the distributors did not have a webstore before. The theory part of the thesis is focused on e-commerce and e-commerce software in general and also the role of open source in e-commerce. The latter part of the thesis describes the implementation of the oscommerce webstore in practice. A multiple shop system is created to Brisk s distributors as a case study. The e-commerce software was chosen to be oscommerce because it is popular, free and expandable. To minimize the costs there was a need to build four webstores which all use a shared database. An accessory part, a contribution, was found for this purpose from the software s web pages: the Multi-Stores - multiple shop system. With the help of the contribution, more than one webstore can be managed from one place so that each store can have its own products and settings. Additionally, other contributions were also implemented to the stores. The layout was aimed to have the same style as the company s earlier created web pages. The end result is a completely ready and functional multiple shop system. There is a link from Brisk s web pages to the solution s front page. From that page the customer can choose a distributor from whose selection he or she wants to order products. Each dealer receives a message only for the orders of their own store, so there is no need for a middleman to transmit the orders. The results of the study show that oscommerce is a well suited platform for a small webstore and also for a multiple shop system of several webstores. Keywords: oscommerce 2.2 Milestone 2, webstore, e-commerce software, multiple shop system

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Taustaa Työn rajaus, tavoitteet ja rakenne 2 2 VERKKOKAUPPA Verkkokauppaohjelmistot Verkkokauppaohjelmisto oscommerce Miksi oscommerce? Ominaisuudet 8 3 AVOIN LÄHDEKOODI VERKKOKAUPPAN PYSTYTTÄMISESSÄ Yleistä Avoin lähdekoodi Historia Avoimen lähdekoodin määritelmä ja lisenssit 11 4 CASE: BRISK Verkkokauppaohjelmisto oscommercen asennusprosessi Asennus Uusi asennus Tietokannan tuonnin konfigurointi HTTP-asennusvaihe Asennuksen jälkeen Brisk-verkkokauppa Monikauppajärjestelmä Monikauppajärjestelmän asennus Monikauppajärjestelmän asennuksen jälkeen Kontribuutiot 29 5 TULOKSET 31 6 YHTEENVETO 34 LÄHTEET 37 LIITTEET 39

5 1 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Brisk on tshekkiläinen sytytystulppien valmistaja, joka on toiminut jo vuodesta 1935 lähtien. Yhtiön sytytystulppia viedään yli 56 maahan. Briskin Suomen maahantuoja haluaa rakennuttaa suomalaisille jälleenmyyjille oman verkkokaupan mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla. Ohjelmiston valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti sen edullisuuteen, käytettävyyteen ja laajennettavuuteen. Maksullisia ohjelmistoja ei oteta suuremmin huomioon, koska internetistä löytyy useita ilmaisiakin sovelluksia. Lähtökohtana ovat avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat, vaikka ne vaativatkin suurempaa ajallista panostusta kuin valmiit ohjelmistot sekä myös jonkin verran tietoteknistä osaamista. Mahdollisia soveltuvia verkkokauppaohjelmistoja ei lähdetä testaamaan jokaista erikseen, vaan valinta suoritetaan puhtaasti ohjelmistojen www-sivuilla mainittujen ominaisuuksien sekä käyttäjien antaman palautteen perusteella. Valinnassa päädytään verkkokauppaalustaan oscommerce 2.2 Milestone 2. Sovelluksesta ei ole olemassa virallista suomenkielistä versiota. Siihen löytyy ainoastaan hieman viimeistelemätön suomen kielen asennuspaketti, jolla saadaan asennuksen jälkeen katalogi (asiakkaalle näkyvä osa verkkokaupasta) ja osa hallintapuolen (verkkokaupan ylläpitäjälle näkyvä osa) teksteistä suomenkielisiksi. Itse asennus tapahtuu täysin ja verkkokaupan hallinta ainakin osittain englanniksi. Tästä syystä aion käyttää oscommercesta englanninkielisiä termejä tietyistä asioista ja ominaisuuksista kerrottaessa.

6 2 Uskon tutkimuksesta olevan hyötyä sellaisille yrityksille ja henkilöille, jotka suunnittelevat verkkokaupan perustamista ilmaisella verkkokauppaohjelmistolla. Tutkimus antaa paljon arvokasta tietoa erityisesti oscommercen asennusprosessista sekä sen muuttamisesta monikauppajärjestelmäksi. 1.2 Työn rajaus, tavoitteet ja rakenne Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada aikaan edullinen ja helppokäyttöinen verkkokauppa Briskin neljälle Suomen jälleenmyyjälle. Työn tutkimusongelma on, kuinka ilmainen verkkokauppaohjelmisto oscommerce soveltuu verkkokauppa-alustaksi. Tarkoituksena on siinä sivussa kasvattaa mahdollisimman paljon tietämystäni avoimesta lähdekoodista, PHPohjelmoinnista sekä SQL-tietokannoista. Tutkimuksen pääpaino on avoimen lähdekoodin merkityksessä sähköisessä kaupankäynnissä. Maksulliset ohjelmat jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, vaikkakin niihin viitataan lyhyesti luvussa 2.1. Viittauksella halutaan ainoastaan osoittaa maksullisten ohjelmistojen hintavuus suhteessa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Tutkimus rajataan koskemaan oscommercea Windowskäyttöjärjestelmässä, vaikkakin ohjelmistosta on saatavilla myös oma versio Linux/Unix-järjestelmille. Työn alussa keskityn yleisesti verkkokaupankäyntiin ja verkkokauppaohjelmistoihin. Erityisesti keskityn siihen, mikä on avoimen lähdekoodin merkitys verkkokauppaohjelmistoissa. Kerron myös lyhyesti muutamasta suosituimmasta avoimen lähdekoodin lisenssistä. Työn caseosuudessa käyn läpi oscommercen asennuksen ja muokkauksen sekä alustan muuttamisen monikauppajärjestelmäksi.

7 3 2 VERKKOKAUPPA Verkkokauppa on tavaran tai palvelun tilaamista verkon välityksellä. Se ei riipu siitä, maksetaanko ostokset verkossa, käteisellä vai tavanomaisia pankkiyhteyksiä käyttäen. Verkkokauppaa voidaan kutsua myös sähköiseksi tai elektroniseksi kaupankäynniksi. Joskus käytetään myös englanninkielistä nimeä e-commerce. (Leskelä 2000, 4; Mikä on verkkokauppaa? 2007.) Yritykselle sähköinen kaupankäynti on yksi tapa hyödyntää tietotekniikkaa ja internetiä liiketoiminnassaan. Riippuu muun muassa yrityksen toimialasta ja koosta, millä tavoin yritys voi hyötyä sähköisestä kaupankäynnistä. Hyödyt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. Kustannusten alentaminen sillä, että esitteitä ja käyttöohjeita voidaan toimittaa verkon kautta sen sijaan, että ne painatettaisiin ja postitettaisiin. Lisäksi tilausten vaatimaa työtä voidaan vähentää, mikäli asiakas voi tehdä tilauksen verkon kautta. Tietojen siirtäminen sähköisesti vähentää virheitä ja useita päällekkäisiä työvaiheita jää pois. 2. Asiakaspalvelun parantaminen, koska verkossa sijaitseva palvelu on asiakkaan käytettävissä silloin, kun hän haluaa. Asiakkaalle voidaan myös tarjota mahdollisuus lähettää palautetta verkon kautta. Lisäksi yrityksen on helppo pitää yllä tuote- ja saatavuustietoja yhdessä sähköisessä paikassa. 3. Markkinoiden laajentaminen, sillä verkon kautta voidaan tavoittaa edullisesti uusia asiakasryhmiä ja uusia maantieteellisiä alueita. Asiakkaat voivat myös verkossa olevan tiedon perusteella valmistella ostopäätöksiään. (Sähköisen kaupankäynnin aapinen 2007.)

8 4 Kaupankäynti verkossa kasvaa jatkuvasti, sillä yhä useampi yritys perustaa verkkokaupan. Aloituskustannukset ovat vähäiset, joten verkkokaupan perustaminen ei ole kiinni yrityksen koosta. Kauppojen kasvua lisää muun muassa niiden helppokäyttöisyys, hinnat, laajakaistaliittymien yleistyminen sekä kuluttajien luottamuksen kasvu verkkokauppojen turvallisuuteen. Kasvua lisää myös järjestelmien kehittymisen myötä hyvät käyttö- ja ostokokemukset. (Lagus 2006, 57.) 2.1 Verkkokauppaohjelmistot Täysin räätälöidyt, suuret verkkokauppahankkeet alkavat olla historiaa. Verkkokaupan saa vieläkin tilattua ohjelmointiyritykseltä, mutta valmisohjelmistolla kauppapaikan saa pystytettyä muutamassa päivässä ja huomattavasti halvemmalla, tarvittaessa jopa ilmaiseksi. Uutena tulokkaana ovat cd-levyltä palvelimelle asennettavat verkkokauppaohjelmistot, kuten Clover Shop, Smilehouse Workplace, Epages ja oscommerce. (Kotilainen 2006, 59.) Tarjolla on valtavat määrät erilaisia verkkokauppaohjelmistoja, ilmaisia ja maksullisia. Ilmaiset, avoimen lähdekoodin ohjelmistot vaativat paljon suuremman työmäärän kuin maksulliset sovellukset, sillä niissä kootaan eri osista juuri omiin tarpeisiin sopiva verkkokauppa. Lisäominaisuuksia kauppaan voidaan asentaa aina tarpeen mukaan, eikä päivityksistäkään tarvitse maksaa. Kustannuksia syntyy lähinnä palvelin- ja tietokantavuokrasta. Ilmaisohjelmistojen suurimpana haittapuolena on ajankulutus. Avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmiston asennukseen, konfiguroimiseen ja ulkoasun muokkaamiseen saa kulumaan helposti satoja työtunteja. Ohjelmistoihin ei myöskään välttämättä ole olemassa automaattisesti tukea ongelmatilanteiden varalta, vaan ratkaisua saattaa joutua etsimään pitkänkin aikaa.

9 5 Maksullisissa verkkokauppaohjelmistoissa hyvät ja huonot puolet ovat juuri päinvastaiset kuin ilmaisohjelmistoissa. Sovellukset saattavat olla hyvinkin kalliita, mutta ne tulevat valmiina pakettina, jopa valmiiksi asennettuna palvelimelle. Lisäksi ongelmatilanteisiin on yleensä aina saatavissa apua, vaikka sitäkään ei välttämättä saa ilmaiseksi. Maksullisissa ohjelmistoissa tiettyjä verkkokaupan ominaisuuksia on saatettu rajoittaa: tuotteita saa esimerkiksi olla maksimissaan 100 kappaletta, ja mikäli tulevaisuudessa asiakas haluaa tätä enemmän tuotteita kauppaansa, joutuu hän päivittämään nykyisen ohjelmistonsa parempaan versioon. Melkein poikkeuksetta myös päivityksistä joutuu maksamaan erikseen. Maksulliset ohjelmistot voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään hinnoittelunsa puolesta. Toiset yritykset laskuttavat kertasummana ohjelmiston hinnan, toisten kohdalla joutuu maksamaan kiinteää kuukausimaksua. Seuraavassa taulukossa on listattu joidenkin maksullisten verkkokauppaohjelmistojen hintoja. Taulukkoon on pyritty valitsemaan ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisia verkkokauppoja. TAULUKKO 1. Maksullisten verkkokauppaohjelmistojen hintavertailu Verkkokauppa Hinta Muuta Finnet Yritysverkkokauppa 79 /kk perustamispalvelu 890 Accel Business Active 59 /kk puhelintuki arkisin 40 /kk Euronic oscommerce Web-kauppa Pro alv asennus 50 + alv Clover Shop Pro alv päivitysmaksu alv Kuten taulukosta voidaan päätellä, pitkällä tähtäimellä kuukausimaksulliset verkkokauppaohjelmistot tulevat huomattavasti kalliimmiksi kertamaksullisiin ohjelmistoihin nähden. Lisäkuluja syntyy myös, mikäli haluaa asennuksen tai avaimet käteen-tyylisen perustamispalvelun verkkokauppoja tarjoavan yrityksen puolesta. Tukikaan ei ole kaikissa yrityksissä maksutonta.

10 6 2.2 Verkkokauppaohjelmisto oscommerce Avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmisto, oscommerce, on vapaasti ladattavissa internetistä GPL-lisenssin alla (luku 3.2.2). Ohjelmiston avulla verkkokauppapaikan perustaja voi pystyttää ja ylläpitää omaa kauppaansa pienellä vaivalla ja minimaalisilla kustannuksilla, ilman lisenssimaksuja tai rajoituksia. Sovellukseen on saatavilla noin 3900 lisäosaa, kontribuutiota. (oscommercen www-sivut 2007.) Harald Ponce Leon aloitti vuoden 2000 alkupuolella oscommercen kehittämisen. Hän halusi tutkia, miten verkkokauppajärjestelmä toimii. Kyseinen verkkokauppaalusta tarjoaa laajan valikoiman valmiita toimintoja kauppapaikan rakentamiseen. Asennus ja päivitys tapahtuvat www-selaimen kautta. Lisäksi oscommerceverkkokaupan ulkoasu ja toiminnot on helppo muokata itselleen sopiviksi. Ohjelmisto yhdistää avoimen lähdekoodin sovellukset, joihin kuuluvat PHPskriptikieli, Apache web-palvelin ja MySQL-tietokanta. (oscommerce Knowledge Base 2007.) Seuraavassa kerrotaan lyhyesti kustakin sovelluksesta. PHP on laajasti ymmärrettynä ohjelmointikieli ja sellaiset tekniset ratkaisut, joilla PHP-kielisten ohjelmien suorittaminen on mahdollista. PHP:tä käytetään dynaamisten web-dokumenttien luomiseen upottamalla se HTML-dokumentin sisään. PHP on lainattu suurimmaksi osaksi C-kielestä ja sen avulla voidaan käyttää esimerkiksi useita tietokantoja, kuten Oraclea ja MySQL:ää. Koska PHP on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, sen lähdekoodi on vapaasti saatavilla ilmaiseksi useille käyttöjärjestelmille ja www-palvelimille. Yleisimmin sitä käytetään yhdessä Apache www-palvelimen kanssa. (Rantala 2002, ) SQL (Structured Query Language) on kyselykieli relaatiotietokannoille. Standardin avulla voidaan kaikkia tietokantoja käsitellä periaatteessa samalla tavalla. MySQL on sen sijaan maailman suosituin avoimen lähdekoodin ohjelmisto SQL-tietokantojen hallintaan. Suosio johtuu muun muassa sen tehokkuudesta, luotettavuudesta ja helppokäyttöisyydestä. (Rantala 2002, 272; Why MySQL 2007.)

11 7 Apache on maailman käytetyin www-palvelinohjelmisto. Sen suosio perustuu nopeuteen, varmuuteen ja vakauteen. Lisäksi Apache on avoimen lähdekoodin ohjelmisto eli ilmainen ja omiin tarpeisiin muokattavissa. Ohjelmisto on saatavilla useimmille käyttöjärjestelmille. (Apachen historiasta 2007.) Miksi oscommerce? Saksalainen Internet Professionell-lehti vertaili numerossa 07/2003 kuutta avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmistoa seuraavilla osa-alueilla: asennus, tuki, hallintaosion ja kauppaosion toiminta sekä yleinen suoriutuminen. Yleisarviot tuotteista näkyvät seuraavassa diagrammissa. (NetSHOP Pro:n eräitä tärkeimpiä ominaisuuksia 2007.) Yleisarvio kuudesta avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmistosta PHPepper Shop PHPay phpshop oscommerce 2.2-CVS 94 Commerce.cgi Cauposhop Classic KUVIO 1. Yleisarviot avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmistoista % Kuviosta 1 voidaan päätellä, että oscommerce kestää erinomaisesti vertailussa muiden ilmaisten verkkokauppaohjelmistojen kanssa. Yksi syy tähän on ohjelmiston yleinen toimivuus. Se esimerkiksi tukee useita kieliä ja valuuttoja.

12 8 Perusasennuspaketin mukana kielistä tulevat englanti, saksa ja espanja sekä valuutoista euro ja USA:n dollari. Lisää kieliä ja valuuttoja voi asentaa hakemalla erillisiä asennuspaketteja oscommercen www-sivujen contributions-osiosta, josta löytyy muun muassa suomen kielen asennuspaketti. (oscommerce Knowledge Base 2007.) Ohjelmiston suosiosta kertoo jotain se, että oscommercen www-sivujen mukaan kaupanomistajia on jo yli Lisäosia oscommerceen on saatavilla yli 3900 kappaletta. Ohjelmiston www-sivuilta voi myös käydä tarkastelemassa noin toiminnassa olevaa verkkokauppaa, joiden alustana on oscommerce. Kaupoista saa hyvän käsityksen siitä, mihin kaikkeen oscommercella pystyy Ominaisuudet Käyttöjärjestelmän tai laitteiston suhteen oscommercella ei ole erikoisvaatimuksia. Käyttöjärjestelmänä voi olla niin Linux, Solaris, BSD, Mac OS X kuin Microsoft Windows. Ohjelmisto voidaan lisäksi asentaa mille tahansa palvelimelle, joka tukee Apachea, MySQL:ää ja PHP:tä versiosta 4.1 ylöspäin. (oscommerce Knowledge Base 2007.) Sovelluksella ei ole myöskään rajoituksia tuoteryhmien, tuotteiden, tilauksien tai asiakkaiden suhteen. Niitä voi olla siis teoriassa lukematon määrä. Ohjelmistolla on myös tehokas hallintayökalu, Administration Tool, verkkokaupan keskitettyyn hallintaan. Hallintatyökalulla voidaan esimerkiksi lisätä, poistaa ja muokata tuoteryhmiä, tuotteita, valmistajia, asiakkaita ja tuotearvosteluita. Lisäksi asiakkaille voidaan lähettää uutiskirjeitä ja tietokannasta voidaan tarvittaessa ottaa varmuuskopioita. (oscommercen www-sivut 2007.)

13 9 3 AVOIN LÄHDEKOODI VERKKOKAUPPAN PYSTYTTÄMISESSÄ 3.1 Yleistä Mikäli verkkokauppa halutaan perustaa täysin ilmaisella ohjelmistolla, kysymykseen tulevat avoimen lähdekoodin ohjelmistot, joihin aiemmassa luvussa mainittu oscommerce myös kuuluu. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa, joten verkkokaupasta saa rakennettua varmasti mieluisensa. Täytyy vain olla valmis panostamaan rakentamiseen ajallisesti ja omata hieman teknistä osaamista. HTML:n ja PHP:n osaamisesta ei ole ainakaan haittaa. 3.2 Avoin lähdekoodi Lähdekoodi on ohjelmien perusta. Sen avulla ohjelmat luodaan ja sen avulla niitä myös muokataan. Sana lähdekoodi tulee englannin kielen sanoista source code. Termi avoin lähdekoodi tulee taasen sanoista open source code. Kaupallisilla ohjelmilla lähdekoodi pidetään yleensä salassa. Kuluttajalle annetaan vain binääriversio ohjelmasta, niin sanottu suljettu ohjelmisto. Sen käyttäminen onnistuu, mutta omien muutosten tekeminen tai virheiden korjaaminen ei onnistu. Suljetut ohjelmistot rajoittavat kilpailua ja suosivat tiettyjä suuria yrityksiä. Eräs syy avoimen lähdekoodin suosioon onkin se, että käyttäjän ei tarvitse olla riippuvainen yksittäisestä yrityksestä. Lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmiston levinneisyys perustuu lähes aina sen laatuun, kun taas suljetun ohjelmiston levinneisyys sen mainostukseen ja edulliseen hintaan. Suosittuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ovat esimerkiksi Linux, MySQL, PHP, Apache, toimisto-ohjelma OpenOffice sekä Mozillan Thunderbird ja Firefox. (Mitä on avoin lähdekoodi? 2007; Miksi avoin lähdekoodi on niin suosittua? 2007.)

14 10 Jotkut ihmiset haluavat kehittää ohjelmistoja sekä saada mahdollisesti jotain aikaan panostuksellaan. Muun muassa tästä syystä suurin osa avoimen lähdekoodin projekteista tehdään talkootyönä. Jokaiselle projektin jäsenelle tulee kustannuksia lähinnä internetyhteydestä, jota tarvitaan yhteydenpitoon muiden jäsenien kanssa. Monet yritykset ja yhteisöt myös tukevat avoimen lähdekoodin projekteja auttaakseen ohjelmistoalan kehitystä tai edistääkseen omaa etuaan. Lisäksi jotkut ohjelmistojen julkaisijat palkkaavat ohjelmoijia kehittelemään avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka valmistuttuaan julkaistaan vapaasti kaikkien käyttöön. (Mitä on avoin lähdekoodi? 2007.) Historia Ohjelmistot kuuluivat 1960-luvulla laitteiston hintaan. Lähes jokaisen ohjelmiston mukana tuli myös lähdekoodi, kunnes vuonna 1965 IBM lakkasi jakamasta lähdekoodia käyttöjärjestelmän mukana. Lisäksi uudet lait ja tekijänoikeussäännökset kielsivät ohjelmien levittämisen ilman lupaa. Kaupalliset ohjelmistotalot ottivat markkinat haltuunsa ilmaisen lähdekoodin katoamisen myötä. (Mitä on avoin lähdekoodi? 2007.) Vuonna 1984 Richard Stallman julkaisi avoimen ohjelmistopaketin nimeltä GNU, joka sisälsi käyttöliittymän sekä erilaisia ohjelmointityökaluja. Ohjelmiston suosio kasvoi nopeasti, jolloin Stallman perusti järjestön nimeltä Free Software Foundation (FSF) kehittämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Tätä varten luotiin GNU General Public License eli GPL-lisenssi. Gnu oli kuitenkin vain pelkkä kokoelma ohjelmia. Se ei voinut toimia itsenäisenä käyttöjärjestelmänä ilman ydintä, kerneliä. Suomalainen Linus Torvalds kehitti vuonna 1991 oman versionsa kernelistä avoimen Minimix-käyttöjärjestelmän pohjalta. Hän antoi sille nimen Linux. Se on tänä päivänä yleisin avoimeen lähdekoodiin perustuvien käyttöjärjestelmien ydin (kernel). Lopulta vuonna 1998 perustettiin yhteisö Open Source Initiative, jonka tehtävänä on hallita ja edistää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä. (Mitä avoin lähdekoodi on? 2007.)

15 Avoimen lähdekoodin määritelmä ja lisenssit Tässä luvussa keskitytään avoimen lähdekoodin määritelmään. Lisäksi käydään läpi muutama suosituimmista avoimen lähdekoodin lisensseistä. Open Source Initiative (OSI) on hyväksynyt kymmeniä lisenssejä, joiden alla levitettyjä ohjelmistoja pidetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoina. OSI on julkaissut avoimen lähdekoodin ohjelmistoille tarkan määritelmän (Open Source Definition). Mikäli lisenssi täyttää määritelmän ehdot, voi se saada open source-sertifioinnin. Määritelmän pääkohdat ovat seuraavat: 1. Vapaa levitysoikeus 2. Avoin lähdekoodi 3. Johdettujen teosten levityksen oltava sallittua 4. Voidaan vaatia, että muutokset ja korjaukset toimitetaan ainoastaan lähdekoodina 5. Henkilöiden tai ihmisryhmien käyttöoikeuksia ei saa rajata 6. Käyttötarkoituksia tai toimialaa ei saa rajata 7. Lisenssin siirtyminen automaattisesti levityksessä 8. Lisenssi ei saa olla tuotesidonnainen 9. Lisenssi ei saa rajoittaa muita ohjelmistoja 10. Lisenssin on oltava teknologianeutraali (The Open Source Definition 2007.) Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ero suljetun lähdekoodin ohjelmistoihin on nimenomaan niiden lisensointitavassa. Suljetun lähdekoodin lisenssi rajoittaa ohjelmiston käyttöä ja kopiointia, avoimen lähdekoodin lisenssi päinvastoin antaa nämä oikeudet eli oikeuden kopioida, muokata ja jakaa ohjelmiston alkuperäistä lähdekoodia. Lisenssit voidaan karkeasti jakaa kahteen päätyyppiin: akateemista vapautta korostaviin yliopistolisensseihin eli niin sanottuihin salliviin lisensseihin sekä jatkokehityksen vastavuoroisuutta vaativiin GNU-lisensseihin. (Välimäki 2006, 191.)

16 12 GPL ja vastavuoroisuutta vaativat lisenssit GPL GNU General Public License on yleisin käytössä oleva avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi. Arviolta kolme neljäsosaa kaikista avoimeen lähdekoodiin perustuvista ohjelmista käyttää sitä, muun muassa Linux ja MySQL. GPLlisensoidun ohjelmiston tai sen johdannaisen lähdekoodi on myös annettava eteenpäin GPL-lisenssillä. (Kolehmainen 2006.) LGPL GNU Lesser General Public License sallii lisensoidun ohjelmiston toimittamisen osana muuta ohjelmistoa, eikä aseta vaatimuksia tämän ohjelmiston lisenssille. Lisenssi on tarkoitettu pääasiassa ohjelmointikirjastoille. (Välimäki 2006, 203.) MPL MPL Mozilla Public License on ensimmäinen avoimen lähdekoodin lisenssi, jonka kirjoitti ja käyttöönotti yritys. MPL-lisensoidun ohjelman tai sen johdannaisen lisenssiehtoja ei saa muuttaa. Mikäli ohjelma yhdistetään osaksi laajempaa kokonaisuutta, voidaan kokonaisuus lisensoida uusilla ehdoilla. (Välimäki 2006, ) Sallivat lisenssit MIT Yksinkertaisen MIT-lisenssin vaatimuksena on, että alkuperäiset tekijänoikeustekstit, tekijöiden nimet ja vastuuvapauslausekkeet on säilytettävä ohjelmassa (Välimäki 2006, 194). BSD BSD-lisenssi edellyttää, että alkuperäiset tekijänoikeustiedot on säilytettävä ohjelmassa. Lisäksi alkuperäisen ohjelmiston tehneen organisaation nimeä ei tule käyttää ohjelman tai sen johdannaisen markkinoinnissa. (Välimäki 2006, 195.)

17 13 Apache versio 2.0 Apache License versio 2.0 vaatii, että johdannainen ei saa käyttää alkuperäisen tuotteen nimeä eikä vastaavanlaista nimeä. Johdannaisten mukana on toimitettava alkuperäinen lisenssiteksti. Johdannaiseen muutetut tiedostot on myös merkittävä. (Välimäki 2006, 195.) 4 CASE: BRISK Brisk on tshekkiläinen yhtiö, joka valmistaa pääasiassa sytytystulppia. Sillä on kokemusta sytytystulppien valmistuksesta jo vuodesta 1935 lähtien. Yhtiön tehdas kuuluu kymmenen suurimman sytytystulppavalmistajan joukkoon maailmassa. Tehtaan vuosituotanto onkin yli 50 miljoonaa tulppaa. Briskin valmistamia sytytystulppia käyttävät muun muassa seuraavat automerkit: Audi, BMW, Volkswagen, Seat, Volvo, Skoda, GM Opel ja Lamborghini. (Briskin Suomen www-sivut 2007; Briskin kansainväliset www-sivut 2007.) Briskillä on jälleenmyyjiä ympäri maailmaa, myös Suomessa. Suomen maahantuojalla oli jo entuudestaan www-sivut ja hän halusi niihin liitettäväksi myös verkkokaupan, jossa myydään sytytystulppia neljän eri jälleenmyyjän valikoimista. Verkkokaupan perustamisen perimmäinen ajatus oli saada jälleenmyyjille yksi kanava lisää myydä tuotteitaan. Jälleenmyyjät / kaupat: - AMW Dyno Service - JS-Tuning - Moveral Oy - Sarlin Race Team Maahantuoja halusi verkkokauppojen rakentuvan mahdollisimman edullisesti, joten ne päätettiin perustaa ilmaisella, avoimen lähdekoodin ohjelmistolla. Lyhyen tutkimuksen jälkeen kaupan toteutusalustaksi päätettiin valita oscommerce 2.2 Milestone 2 pääasiassa siitä syystä, että se on suosittu verkkokauppasovellus.

18 14 Lisäksi oscommercen www-sivuilla kerrottiin ohjelmiston olevan helposti asennettavissa ja muokattavissa. Väitteen todenperäisyydestä lähdettiin ottamaan selvää käytännössä. 4.1 Verkkokauppaohjelmisto oscommercen asennusprosessi Kannattaa huomioida, että ilman englanninkielentaitoa ohjelmistoa ei ole suotavaa lähteä asentamaan, sillä asennus tapahtuu kokonaisuudessaan englanniksi. Asennusohjeet ovat myös englanniksi. Mikäli asennuksen kanssa tulee ongelmia, apua löytyy oscommercen www-sivujen Knowledge Base-osiosta ja yhteisöfoorumilta. Ohjelmisto tarvitsee kopiot asianmukaisista tiedostoista palvelimelle purettuna. Puretusta asennuspaketista siirretään catalog-hakemisto oikeaan kansioon palvelimen polussa, joka voi olla esimerkiksi /home/hpdl/public_html/. Cataloghakemisto on kansio, joka sisältää kaikki verkkokaupan tiedostot. Verkkokaupan tietokantaa varten tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Mikäli palvelin on oma, täytyy tunnukset määrittää itse. Vuokrapalvelimella tarvittavat tunnukset tietokantaan pääsemiseksi antaa palveluntarjoaja Asennus Asennus aloitetaan aukaisemalla selain ja menemällä osoitteeseen Ennen kuin ohjattua asennusta päästään aloittamaan, täytyy register_globals olla päällä. Kyseinen asetus poistaa tietoturvaaukkoja www-sivuilta ja tästä syystä se on PHP:n versiosta alkaen oletuksena pois päältä. Ohjelmisto kuitenkin vaatii tämän asetuksen päälle, joten se täytyy muuttaa itse, mikäli käytössä on PHP:n uudempi versio. Tämä tapahtuu omalla palvelimella muokkaamalla php.ini-tiedostoa, jonka avulla voidaan muuttaa PHP:n asetuksia. Tiedostosta etsitään kohta register_globals=off ja muutetaan se muotoon register_globals=on. Vuokrapalvelimella asetuksia

19 15 voidaan muokata siirtämällä palvelimelle catalog-hakemistoon oma php.initiedosto. Tämän jälkeen aloitussivun tulisi näkyä selaimessa (KUVIO 2). KUVIO 2. Asennuksen etusivu Uusi asennus Uusiin asennuksiin tuodaan oscommerce-tietokanta. Se on oscommercen oletustietokanta, joka lisää kauppaan esimerkiksi tuoteryhmiä ja valmistajia. Näin saadaan heti asennuksen jälkeen käsitys kaupan toiminnoista ja layoutista. Esimerkkitiedot voi luonnollisesti poistaa jälkeenpäin. Tietokanta täytyy konfiguroida palvelimelle. Seuraavalta asennussivulta valitaan Import Catalog Database, jolloin oletustietokanta asennetaan ja esimerkkitiedot lisätään kauppaan (KUVIO 3). Tämä on välttämätöntä uusille asennuksille. Asennuksissa, jotka halutaan vain konfiguroida uudelleen, kyseisen kohdan ei tarvitse olla valittuna. Muuten uutta tietokantaa käytetään jo olemassa olevan sijaan. Myös Automatic Configuration valitaan, jolloin asennuksen aikana syötetyt tiedot tallennetaan oikeisiin tiedostoihin palvelimelle.

20 16 KUVIO 3. Asennuksen konfigurointi Uusilta oscommerce-asennuksilta vaaditaan aina tietokannan tuomisvaihe, jotta tarvittava rakennetieto saadaan tietokantaan taulukoiden ja relaatioiden muodossa. Tietokanta luodaan automaattisesti palvelimelle, mikäli sitä ei ole valmiina. Käyttäjätilin haltijalla täytyy olla oikeus luoda tietokanta Tietokannan tuonnin konfigurointi KUVIO 4. Tietokannan tuonti

21 17 1. Database Server-kenttään syötetään tietokantapalvelimen osoite muodossa mysql.tietokantapalvelimenosoite.fi tai vaihtoehtoisesti IP-osoitteena. Mikäli verkkokauppa asennetaan paikallisesti omalle koneelle, syötetään tähän kohtaan localhost (KUVIO 4). 2. Username- ja Password-kenttiin tulevat tietokannan käyttäjätunnus ja salasana. Mikäli kauppa asennetaan paikallisesti omalle koneelle, käyttäjätunnus on root ja salasanaa ei ole. 3. Database Name-kenttään syötetään tietokannan nimi. Paikallisessa asennuksessa esimerkkitietokannan nimi on oscommerce. Vuokrapalvelimella palveluntarjoaja antaa tietokannan nimen ja tietokantapalvelimen osoitteen. 4. Persistent Connections eli ns. jatkuvat yhteydet ovat SQL-linkkejä, jotka säästävät verkkoliikennettä ja mahdollistavat TCP-yhteyden tehokkaamman käytön. Persistent Connections-laatikkoa ei pidä ruksia, mikäli palvelintila on vuokrattu ulkopuoliselta yritykseltä, koska siinä tapauksessa se yleensä alentaa suorituskykyä enemmän kuin parantaa sitä. 5. Istunnon data, Session Storage, voidaan tallettaa joko tietokantaan tai www-palvelimen tiedostoihin. Mikäli palvelintila on vuokrattu, on suositeltavampaa käyttää istunnon tallennusta tietokantaan turvallisuussyistä. Tiedostopohjainen istunnon tallennus parantaa suorituskykyä, mutta sitä suositellaan vain, mikäli palvelinta ei ole jaettu. Jos palvelin on jaettu, tiedostopohjaisen istunnon tallennus voi sallia muiden saman palvelimen käyttäjien päästä käsiksi istunnon tietoihin ja kaapata istunto. Tämän jälkeen asennusprosessi varmistaa syötetyt tiedot ennen kuin se antaa jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Näin voidaan olla varmoja, että verkkokauppa toimii ilman ongelmia, kun asennus on valmis. Virheilmoitus ja ohjeet virheen korjaamiseksi näytetään, mikäli ongelmia ilmenee tietokannan konfiguroimisessa.

22 18 KUVIO 5. Tietokantaan on saatu yhteys Kun tietokantayhteys saadaan luotua onnistuneesti, asennusohjelma ilmoittaa, että seuraava vaihe voidaan suorittaa (KUVIO 5). Tämän jälkeen päästään tietokannan konfiguroimisen viimeiselle sivulle. Kun kaikki vaadittavat tiedot on tuotu tietokantaan, asennusohjelma ilmoittaa jälleen, että seuraava vaihe voidaan suorittaa (KUVIO 6). KUVIO 6. Tietokannan tuominen on onnistunut HTTP-asennusvaihe HTTP-asennusvaihetta tarvitaan konfiguroimaan oikein oscommercessa käytetyt navigointilinkit sekä asettamaan oikein evästeinformaatio sille palvelimelle, jolle verkkokauppa on asennettu. Suojattu www-palvelin ei ole vaatimus, mutta on hyvin suositeltavaa suojata asiakastietojen välitys. Ohjelmisto toimii niin jaetuilla ja suojatuilla www-palvelimilla kuin palvelimilla, jotka jakavat SSL-sertifikaatin.

23 19 KUVIO 7. WWW-palvelimen konfigurointi 1. WWW Address-kenttään syötetään koko osoite oscommerceasennukseen, esimerkiksi (KUVIO7). 2. Webserver Root Directory eli www-palvelimen juurihakemisto on fyysinen hakemisto, jonne oscommerce on asennettu palvelimella, esimerkiksi /usr/home/hpdl/public_html/oscommerce/. 3. HTTP Cookie Domainia käytetään, kun talletetaan evästeisiin liittyvää tietoa asiakkaan selaimelle. Oikeanlainen HTTP Cookie Domain käsittää vähintään 2 pistettä osoitteessa, esimerkiksi.omaosoite.fi. 4. HTTP Cookie Pathia käytetään suojaamaan pääsy evästetietoihin, jotka on talletettu asiakkaan selaimelle (LIITE 1). Tämä ominaisuus pitää huolta jaetuilla palvelimilla, että vain yhdellä oscommerce-asennuksella on pääsy evästeisiin. Mikäli asennus tehdään paikallisesti, tulee syötteet olla kuten kuviossa Enable SSL Connections valitaan, mikäli kaupassa käytetään SSL-salausta.

24 20 KUVIO 8. Konfigurointitietojen varmistus Tämän jälkeen asennusprosessi varmistaa vielä kerran syötetyt tiedot ennen kuin se antaa jatkaa seuraavaan vaiheeseen (KUVIO 8). Syötteet tulevat kenttiin automaattisesti aikaisemman asennusvaiheen syötteiden perusteella. Suojatun www-palvelimen konfigurointivaihe aktivoidaan vain, mikäli Enable SSL Connections on valittu www-palvelimen konfigurointivaiheessa. Kyseistä asennusvaihetta ei käydä tässä läpi, koska Briskin kaupoissa ei ole SSL-salaus käytössä. KUVIO 9. WWW-palvelimen konfigurointi on onnistunut

25 21 Mikäli kaikki on kunnossa, saadaan ilmoitus konfiguroinnin onnistumisesta (KUVIO 9). Tältä sivulta päästään valitsemaan Catalog (katalogi) ja Administration Tool (hallintatyökalu). Catalog-painiketta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan verkkokauppaa sellaisena kuin se näkyy asiakkaille. Administration Tool-painikeella pääsee käyttämään oscommercen hallintatyökalua. Hallintayökalun avulla verkkokauppaan voidaan esimerkiksi lisätä tuotteita sekä muuttaa kaupan asetuksia (LIITE 2) Asennuksen jälkeen Verkkokaupan katalogi näyttää heti asennuksen jälkeen samalta kuin kuviossa 10. Kaupan yläosaan tulee ilmoitus install-kansion olemassaolosta palvelimella sekä siitä, että configure.php-tiedostoon voidaan kirjoittaa. Lisäksi sivun keskellä on tietoa toimenpiteistä, jotka kannattaa tehdä heti asennuksen jälkeen. Oikealla ja vasemmalla olevissa sarakkeissa näkyvät asennetut esimerkkitiedot. KUVIO 10. Katalogin etusivu asennuksen jälkeen

26 22 Heti asennuksen jälkeen on syytä - nimetä uudelleen install-kansio, siirtää se pois catalog-hakemistosta tai poistaa se kokonaan - asettaa oikeudet tiedostoon configure.php 644:ksi tai 444:ksi - asettaa oikeudet images-kansioon 777:ksi - luoda admin-hakemistoon kansio backups ja asettaa sen oikeudet 777:ksi (backups-hakemistoon tietokanta varmuuskopioidaan hallintatyökalulla) Lisäksi verkkokaupan admin-hakemisto on suositeltavaa suojata salasanalla esimerkiksi käyttämällä.htaccess-tiedostoa, joka on ASCII-muotoinen tekstitiedosto salasanasuojaukseen. Muutoin kenellä tahansa on pääsy käyttämään hallintatyökalua ja tekemään mahdollisesti ilkivaltaa. Useimmilla palvelimilla on myös mahdollista suojata salasanalla hakemistoja palvelimen hallinta-alueella. KUVIO 11. Hallintatyökalun etusivu

27 23 Administration Tool eli hallintatyökalu on nimensä mukaisesti kaupan keskitettyyn hallinnointiin tarkoitettu työkalu (KUVIO 11). Sinne päästään kirjoittamalla selaimen osoiteriville tai riippuen siitä, mihin kansioon palvelimen polussa verkkokauppa on asennettu. Asennuksen jälkeen kaupan asetukset tulee konfiguroida hallintatyökalulla. Eri osiosta pääsee esimerkiksi määrittämään kaupan nimen, yhteystiedot, tuotteet ja valmistajat. 4.2 Brisk-verkkokauppa Aivan verkkokauppaprojektin alussa tehtiin suunnitelma verkkokaupan layoutista sekä siitä, mitä toiminnallisuuksia kaupan tulee sisältää. Maahantuoja muun muassa halusi, että jälleenmyyjät voivat lähettää laskun asiakkaan sähköpostiin pdf-tiedostona tilauksen jälkeen. Lisäksi haluttiin oma sivu jälleenmyyjien yhteystietoja varten. Maahantuojan halusi tehdä itse tietosuojatekstit sekä käyttöja toimitusehdot. Maksutavoiksi valittiin tilisiirto ja postiennakko lähinnä siitä syystä, että riski tilauksen maksamatta jättämiseen jäisi mahdollisimman pieneksi. Asiakas ei näin ollen saa tuotetta itselleen ennen kuin on lunastanut tuotteen postista postiennakolla tai maksanut tilisiirrolla tilauksen ennen sen toimittamista. Maahantuoja halusi verkkokauppaan myös lisäominaisuuden, jolla kahdeksan tai useamman kappaleen tilaus lähetetään ilman toimituskuluja. Aluksi kaupat rakennettiin perusasennuksen (luku 4.1) kautta niin, että tuoteryhmien nimien tilalla olivat jälleenmyyjien nimet. Näitä nimiä klikkaamalla päästiin kunkin jälleenmyyjän tuotevalikoimiin. Tuotteet merkittiin kirjain- ja numeroyhdistelmillä niin, että tilausvahvistuksesta voitiin todeta, kenen tuotteita asiakas oli tilannut.

28 24 Verkkokaupat olivat jo käyttövalmiina palvelimella, kun maahantuoja ilmoitti, ettei hän halua toimia välikätenä tilausprosessissa. Maahantuojan olisi tarvinnut välittää edelleen jälleenmyyjille heidän tilauksensa, sillä asiakas olisi pystynyt samalla kertaa tilaamaan tuotteita halutessaan vaikka kaikkien jälleenmyyjien valikoimista. Maahantuoja halusi pitää kauppojen ostoskorit erillisinä niin, että kukin jälleenmyyjä saa tiedon vain, jos hänen omasta valikoimastaan tilataan. Ongelmaa ei voinut kiertää asentamalla jokainen verkkokauppa erikseen, sillä se ei olisi ollut kovin taloudellista. Kaupat olisivat nimittäin tällä toteutuksella vaatineet kukin oman tietokantansa, jolloin ylläpito olisi tullut niiden osalta nelinkertaiseksi jokaisen tietokannan maksaessa aina tietyn summan kuukaudessa. Lisäksi asiakkaan olisi pitänyt luoda tili jokaiseen kauppaan erikseen, mikä ei olisi ollut hänen kannaltaan kovin käytännöllistä Monikauppajärjestelmä Ratkaisua ostoskoriongelmaan lähdettiin hakemaan oscommercen www-sivujen contributions-osiosta, johon on koottu kaikki oscommerce-yhteisön jäsenten koodaamat kontribuutiot eli lisäosat. Sieltä löytyikin kontribuutio Multi-Stores - multiple shop system versio 1.8, josta käytetään tästä lähtien lyhennystä MS. Kyseessä on lisäosa, joka mahdollistaa sen, että useampi kuin yksi verkkokauppa jakaa saman tietokannan. Kontribuution avulla kullekin verkkokaupalle luotiin oma configurationtietokantataulu, mikä mahdollistaa kauppojen käyttää eri asetuksia ja lisäosia. Kuitenkin esimerkiksi asiakkaat ovat yhteisessä tietokantataulussa. Tästä on se hyöty, että asiakkaan ei tarvitse luoda tiliä jokaiseen kauppaan erikseen, vaan yhdellä tilin luomisella pääsee kirjautumaan sisään kuhunkin verkkokauppaan.

29 25 Eräs MS-kontribuution parempi ominaisuus perusasennukseen verrattuna on hallintapuolen tunnusten kysely. Perusasennuksen yhteydessä tähän tulisi käyttää.htaccess-tiedostoa. Kontribuutiossa on kuitenkin jo valmiina tämä ominaisuus. Oletuksena käyttäjänimi ja salasana ovat molemmat admin, mutta tunnukset voi ja kannattaakin muuttaa ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen. MS-kontribuutiolla on myös ominaisuus, jolla saadaan aikaiseksi hallintapuolelle erilainen näkymä jälleenmyyjille ja verkkokauppojen ylläpitäjälle. Ylläpitäjällä on luonnollisesti administraattorin oikeudet eli oikeudet muuttaa kaikkia asetuksia ja lisätä uusia kauppoja. Jälleenmyyjien oikeudet on sen sijaan rajoitettu niin, että he pystyvät muokkaamaan tuotteita, perusasetuksia ja tilauksia, mutta eivät esimerkiksi voi luoda uusia kauppoja tai muuttaa niiden asetuksia. Heillä on tästä syytä rajoitettu näkymä hallintapuolella: osiot, joihin heillä ei ole oikeuksia, ei myöskään ole näkyvissä (KUVIO 12). KUVIO 12. Hallintapuolen näkymä jälleenmyyjille Monikauppajärjestelmän asennus Ennen kuin minkäänlaista asennusta päästään aloittamaan, täytyy valita palvelintila, johon verkkokauppa asennettaan. Palvelintilan vuokraajaksi päätettiin Briskin tapauksessa valita Nebula lähinnä siitä syystä, että maahantuojalla on henkilökohtaisia kytköksiä yritykseen. Lisäksi se tarjoaa kaikki oscommercen edellyttämät tekniset ratkaisut: PHP-skriptikielen, Apache web-palvelimen sekä MySQL-tietokantapalvelimen.

30 26 Aivan ensiksi ladataan sekä oscommercen asennuspaketti että MS-paketti oscommercen www-sivuilta tietokoneelle. Asennus aloitetaan oscommercen perusasennuksella (luku 4.1). Kun perusasennus saadaan onnistuneesti päätökseen ja se todetaan toimivaksi, korvataan kaikki oscommercen tiedostot MSkontribuution vastaavilla tiedostoilla. Lisäksi päivitetään oletuskaupan tietokanta MS:n mukana tulleella update.sql-tiedoston käskyillä käyttäen esimerkiksi SSHohjelmaa. Tiedosto sisältää käskyt, joilla saadaan aikaan useamman verkkokaupan käyttömahdollisuus. Kun tarvittavat tiedostot ja tietokanta on päivitetty, kirjaudutaan hallintapuolelle konfiguroimaan asetukset. Ennen kuin uusia kauppoja aletaan luoda, on syytä konfiguroida oletuskauppa niin hyvin kuin mahdollista. Tämä vähentää työmäärää huomattavasti, sillä konfiguroinnin jälkeen oletuskauppa monistetaan niin moneksi kansioksi kuin uusia verkkokauppoja halutaan luoda. Näin saadaan jokaiselle kaupalle tarvittaessa esimerkiksi samat kielet, valuutat ja kontribuutiot. Niitä ei näin ollen tarvitse asentaa jokaista erikseen. Kun oletuskauppa on saatu konfiguroitua halutunlaiseksi, kopioidaan sen hakemisto ja liitetään se samalle tasolle polussa kuin alkuperäinen cataloghakemisto. Tämä toistetaan niin monta kertaa kuin uusia kauppoja halutaan. Lopuksi uudet verkkokaupat konfiguroidaan halutunlaisiksi. Kaupat liitetään tämän jälkeen monikauppajärjestelmään hallintatyökalun vasemman sarakkeen linkistä Stores. Vaadittavat syötteet ovat Store Name eli kaupan nimi ja configuration-tietokantataulun nimi. On syytä huomioida, että jokaiselle verkkokaupalle tulee syöttää eri configuration-taulun nimi. Kaupan kuva täytyy myös ladata palvelimelle, mikäli sitä halutaan käyttää laskuissa ja lähetyslistoissa tai katalogipuolen logona. Jokaiselle kaupalle joudutaan määrittämään erikseen polut. Ensiksi valitaan haluttu verkkokauppa oikean yläkulman alasvetovalikosta, minkä jälkeen määritetään sille tarvittavat polut (KUVIO 13). Mikäli polkuja ei määritetä tai niitä ei määritetä oikein, tietyt katalogin osat eivät joko toimi tai näy oikein.

31 27 Esimerkiksi väärin määritetty polku images-kansioon aiheuttaa sen, etteivät verkkokaupan kuvat näy katalogissa. KUVIO 13. Oletusverkkokaupan polkujen määrittäminen Koska verkkokaupoille määritetään dynaamiset polut, täytyy configure.phptiedostosta kommentoida pois kahdella kenoviivalla seuraavat staattiset viittaukset: // define('http_catalog_server', ''); // define('https_catalog_server', ''); // define('enable_ssl_catalog', ''); // define('dir_fs_document_root', ''); // define('dir_ws_catalog', ''); // absolute path required // define('dir_fs_catalog', ''); // absolute path required // define('dir_ws_catalog_images', DIR_WS_CATALOG. 'images/'); // define('dir_ws_catalog_languages', DIR_WS_CATALOG. 'includes/languages/'); // define('dir_fs_catalog_languages', DIR_FS_CATALOG. 'includes/languages/'); // define('dir_fs_catalog_images', DIR_FS_CATALOG. 'images/'); // define('dir_fs_catalog_modules', DIR_FS_CATALOG. 'includes/modules/');

32 Monikauppajärjestelmän asennuksen jälkeen Asennuksen ja verkkokauppojen konfiguroimisen jälkeen ensimmäinen tehtävä on korjata suomennos. Suomen kielen asennuspaketti ei ole aivan loppuun asti hiottu ja siinä on useampikin kirjoitusvirhe. Virheet korjataan käymällä läpi finnish.phptiedosto sekä finnish-kansion kaikki tiedostot yksi kerrallaan. Molemmat sijaitsevat languages-kansiossa. Tämä täytyy muistaa tehdä erikseen sekä catalogettä admin-hakemistolle. Ohjelmiston mukana tulevat painikkeet ovat englanninkieliset ja melko tylsän näköiset. Suomen kielen asennuspaketissa tulevat mukana suomenkieliset painikkeet, mutta ne ovat ulkoasultaan kopiot englanninkielisistä painikkeista. Tästä syystä kauppoihin tehdään uudet painikkeet katalogipuolelle (KUVIO 14). Väriksi valitaan harmaa, koska se sopii kauppapaikan ulkoasuun. Hallintapuolen painikkeiden uudistamiseen ei nähdä tarvetta, sillä ne eivät ole asiakkaiden nähtävillä. KUVIO 14. Katalogin alkuperäinen painike ja uusi painike Jälleenmyyjät olivat sitä mieltä, että olisi vaivalloista lähteä etsimään hallintatyökalun kautta tilauksen tehneen asiakkaan sähköpostiosoitetta, jotta tälle saadaan lähetettyä lasku pdf-tiedostona. Tilausvahvistuksessa näkyvät nimittäin asiakkaan tiedoista vain nimi ja osoite. Kyseinen ongelma ratkaistiin niin, että tilausviestiin koodattiin näkymään asiakkaan sähköpostiosoite ja varmuuden vuoksi myös tämän puhelinnumero. Näin tilauksen vastaanottava jälleenmyyjä saa heti tarvitun tiedon, eikä sitä tarvitse lähteä etsimään muualta.

33 Kontribuutiot Mikäli useampaan verkkokauppaan halutaan samoja kontribuutioita, kannattaa ne asentaa ennen oletuskaupan kopioimista. Näin lisäosa täytyy asentaa vain yhden kerran, eikä kuhunkin kauppaan erikseen. Briskin verkkokauppoihin asennettiin useampikin kontribuutio MS:n asennuksen jälkeen. Seuraavassa on listaus näistä lisäosista ja niiden ominaisuuksista. LoginBox Best Kontribuutio LoginBox Best v. 5.2 asentaa kaupan etusivulle joko vasempaan tai oikeaan sarakkeeseen kirjautumislaatikon nopeaa sisäänkirjautumista varten. Näin vakioasiakkaan ei tarvitse joka kerta verkkokaupassa asioidessaan etsiä kirjautumissivua päästäkseen kauppaan tunnuksillaan, vaan hän voi syöttää käyttäjätunnuksen ja salasanan suoraan etusivulta. Kontribuution ominaisuuksiin kuuluu lisäksi linkki unohtunut? salasanatekstikentän yläpuolella asiakkaille, jotka ovat unohtaneet salasanansa sekä linkki Klikkaa luodaksesi tili uusille asiakkaille. Kun asiakas kirjautuu sisään verkkokauppaan, sisäänkirjautumislaatikko muuttuu Omat tilitiedot-laatikoksi ja taas päinvastoin kirjauduttaessa ulos. Varsinaisella sisäänkirjautumissivulla sekä tilinluomissivulla laatikko katoaa. CategoryBoxEnhancement Tämä pieni kontribuutio, CategoryboxEnhancement v. 1.1, lisää pienen kuvakkeen jokaisen tuoteryhmän nimen eteen katalogin vasemmassa sarakkeessa. Lisäksi se korostaa valitun tuoteryhmän nimen lihavoimalla sen. Näin asiakas näkee helpommin sijaintinsa tuoteryhmissä. Drop Shadow Drop Shadow v. 1.1 lisää sivustolle varjostukset ja antaa syvyysvaikutelman.

34 30 Enlarge Picture Button In Product List Kontribuutio lisää suurennuslasikuvakkeen jokaisen tuotekuvan viereen tuotteiden listauksessa. Näin asiakkaan ei tarvitse mennä ensin tuotteen omalle sivulle ja klikata tuotekuvaa ennen kuin hän saa kuvasta näkyviin suuremman version. freecount Maahantuojan toiveena oli, että kahdeksan kappaleen ja sitä suuremman kappalemäärän tilaukset toimitetaan ilman postikuluja asiakkaalle. Tarkoitukseen sopi hyvin freecount-kontribuutio, joka mahdollistaa juuri tämän. Kappalemäärärajan saa itse määrittää hallintapuolelta. Account Agreement Checkbox Tämä kontribuutio lisää tilinluomissivun alareunaan valintaruudun, jonka valitsemalla asiakas hyväksyy verkkokaupan toimitus- ja käyttöehdot. Mikäli asiakas ei valitse ruutua, tilin luomista ei hyväksytä. Ominaisuus voidaan kytkeä päälle ja pois päältä hallintapuolelta. BackButtons Kontribuutio lisää tilausprosessiin takaisin-painikkeet, jotka puuttuvat oscommercen perusasennuksesta. Näin asiakkaan ei tarvitse tilausprosessissa palata edelliselle sivulle käyttäen selaimen takaisin-painiketta, mikä voi mahdollisesti aiheuttaa varoituksen sivu on vanhentunut.

35 31 5 TULOKSET Tuloksena on täysin valmis neljän verkkokaupan monikauppajärjestelmä (KUVIO 15 ja 16). Kauppasivustoa pyrittiin testaamaan mahdollisimman monella eri selaimella, jotta voitiin todeta sen toimivuus. Testauksessa käytettiin Firefoxia, Mozillaa, Internet Exploreria, Netscapea ja Operaa. Näistä tosin käytettiin ainoastaan uusinta mahdollista versiota. Sivustosta pyrittiin tekemään mahdollisimman helppokäyttöinen monelle eri näytön resoluutiolle. Verkkokauppojen leveydeksi laitettiin 800 pikseliä, jotta resoluutiolla 800 x 600 kauppoja pystytään vielä käyttämään ilman, että joudutaan koskemaan vierityspalkkiin vaakatasossa. KUVIO 15. Verkkokauppapaikan etusivu

36 32 KUVIO 16. SRT-verkkokaupan etusivu Pääasiallisena testikoneena toimi pöytäkone, jonka käyttöjärjestelmänä on Windows XP Home ja näytön resoluutiona on 1280 x Pääasiallisena selaimena toimi Mozilla Firefoxin mahdollisimman uusi versio. Tämä tuotti ongelmia, kun tehtiin sivua jälleenmyyjien yhteystietoja varten. Toistaiseksi tuntemattomasta syystä sivu näkyi aivan hyvin Firefoxilla, mutta Internet Explorer 6:lla sivun leveys oli vain muutama sentti. Näkyvyysongelma saatiin kuitenkin korjattua sillä, että toimitusehdot-sivun lähdekoodista otettiin tarkka kopio, johon muutettiin ainoastaan sivun otsikko ja toimitusehdot-teksti vaihdettiin jälleenmyyjien yhteystietoihin.

37 33 Verkkokauppapaikan rakentamisen jälkeen voitiin todeta, että oscommerce 2.2 Milestone 2 sopii erinomaisesti ainakin pienen verkkokaupan alustaksi. Mikäli asennus saadaan vietyä loppuun onnistuneesti, on kaupan hallintapuolen työkalujen opettelu melko vaivatonta. Ulkoasun muokkaaminen onnistuu myös helposti ainakin, jos on vähääkään ennestään tietoa HTML:stä ja CSStyylitiedostoista. Kaikkiin ongelmiin, joita verkkokauppoja rakennettaessa kohdattiin, saatiin ratkaisu oscommercen www-sivujen Knowledge Base-osiosta tai yhteisöfoorumilta. Foorumin yli postituksesta tuskin löytyy aihetta, jota ei olisi käsitelty tai ratkaistu aiemmin. Myös kontribuutio Multi Stores todettiin toimivaksi pienen virittelyn jälkeen. Eniten hankaluuksia tuottava asia oli se, että kontribuutio oli tehty vanhemmalle PHP-versiolle kuin mitä Nebulan tietokantapalvelin käytti. Tästä syystä tietokanta jouduttiin ottamaan vanhemman PHP-version omaavalta palvelimelta. Nebulalla oli onneksi tämäkin vaihtoehto tarjottavanaan, joten palvelintilan vuokraajaa ei tarvinnut vaihtaa. Monikauppajärjestelmän asennus oli suhteellisen helppoa. Ensiksi käytiin läpi oscommercen perusasennus, jonka jälkeen catalog-hakemiston tiedostot korvattiin MS-kontribuution vastaavilla tiedostoilla. Asennuksen ainut hankaluus oli tietokannan päivittäminen. Tätä varten tarvitsi opetella SSH-ohjelman käyttö sekä etsiä sopivat komennot, mikä vei jonkin verran aikaa.

Verkkokaupan toteutus avoimen lähdekoodin järjestelmällä

Verkkokaupan toteutus avoimen lähdekoodin järjestelmällä Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Tietotekniikan koulutusohjelma Viestintätekniikan suuntautumisvaihtoehto Mikko Särkkä Verkkokaupan toteutus avoimen lähdekoodin järjestelmällä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

Mikko Juhani Kaunismäki VERKKOKAUPPAOHJELMISTOJEN VERTAILU JA VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN. Tekniikka ja liikenne

Mikko Juhani Kaunismäki VERKKOKAUPPAOHJELMISTOJEN VERTAILU JA VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN. Tekniikka ja liikenne Mikko Juhani Kaunismäki VERKKOKAUPPAOHJELMISTOJEN VERTAILU JA VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 2 ALKUSANAT Opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulussa tietotekniikan koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma

Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Esa Paajanen Nimeke Dynaamiset web-sivut Tiivistelmä Koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT T E K I J Ä / T : Jani Antikainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA

Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA Jonna Jämsä Opinnäytetyö Kevät 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN

VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN Case: Finnmari Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Mediatekniikan koulutusohjelma Tekninen visualisointi Opinnäytetyö 09.05.2013 Eero Permanto Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kotisivut PK-yritykselle

Kotisivut PK-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka Janne Ariluoto Kotisivut PK-yritykselle Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä Janne Ariluoto Kotisivut PK-yritykselle, 31

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy OPINNÄYTETYÖ TIMO PELTOPERÄ 2012 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIEDEN, LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikka Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2013 Mikko Uronen Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikka URONEN, MIKKO:

Lisätiedot

Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA

Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Viestinnän koulutusohjelma 2013 VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Kopelma, Margus Satakunnan ammattikorkeakoulu Viestinnänn koulutusohjelma Toukokuu 2013 Ohjaaja: Koivisto,

Lisätiedot

AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PÄÄMÄÄRÄNÄ KÄYTETTÄVYYS

AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PÄÄMÄÄRÄNÄ KÄYTETTÄVYYS OPINNÄYTETYÖ ARI KAIRALA 2012 AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PÄÄMÄÄRÄNÄ KÄYTETTÄVYYS TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDENALA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Www-sivujen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä ylläpito-ohjeisto CASE: Rekolan Pesis ry

Www-sivujen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä ylläpito-ohjeisto CASE: Rekolan Pesis ry Www-sivujen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä ylläpito-ohjeisto CASE: Rekolan Pesis ry Surakka, Laura 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Www-sivujen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2013 Jarno Tuominen VERKKOKAUPPA-ALUSTOJEN VERTAILUA PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Henrik Myller VERKKOKAUPAT JA INTERNETMARKKINOINTI

Henrik Myller VERKKOKAUPAT JA INTERNETMARKKINOINTI Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka, Imatra Tietotekniikan koulutusohjelma Liiketoiminnan tietojärjestelmät Henrik Myller VERKKOKAUPAT JA INTERNETMARKKINOINTI Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Henrik Myller

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAAHANTUOJALLE

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAAHANTUOJALLE Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Bisnesakatemia 2014 Marju Kallio VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAAHANTUOJALLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Bisnesakatemia 07.04.

Lisätiedot

Jarmo Ala-Aho. Linux-palvelimen asennus ja konfigurointi. Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Jarmo Ala-Aho. Linux-palvelimen asennus ja konfigurointi. Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jarmo Ala-Aho Linux-palvelimen asennus ja konfigurointi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

2. Menetelmät... 3. 3. Julkaisujärjestelmä... 4. 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5

2. Menetelmät... 3. 3. Julkaisujärjestelmä... 4. 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 3 3. Julkaisujärjestelmä... 4 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5 3.2. Julkaisujärjestelmän tekninen toiminta ja vaatimukset... 6 4. Katsaus Drupal-julkaisujärjestelmään...

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto Verkkokaupan suunnittelu Ilkka Kuusisto Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 5.5.2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Ilkka Kuusisto Raportin nimi Verkkokaupan suunnittelu

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tommi Partanen VERKKOSIVUN LUOMINEN SEKÄ HALLINTA DRUPAL 7 -JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA CASE JOENKL.fi Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Opas verkkokaupan perustamiseen

Opas verkkokaupan perustamiseen Opas verkkokaupan perustamiseen Vienola-Jorasmaa, Heidi 2015Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Opas verkkokaupan perustamiseen Heidi Vienola-Jorasmaa Kauneudenhoitoala Opinnäytetyö Huhtikuu,

Lisätiedot

Tapani Murto VERKKOKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU

Tapani Murto VERKKOKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU Tapani Murto VERKKOKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU Liiketalouden koulutusohjelma Pk-yrityksen johtamisen suuntautumisvaihtoehto 2011 VERKKOKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU Murto, Tapani Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy Juha Nordlund Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2010 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

FutuVision Media Oy, tietohallintojohtaja SamuTuomisto

FutuVision Media Oy, tietohallintojohtaja SamuTuomisto Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Maija Reponen Opinnäytetyö Verkkomaksupalveluiden valinta ja käyttöönotto suomalaisessa verkkokaupassa Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot