ott JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT Luottoalan erikoisseminaari onnistui ss.5-7 Kokouskutsu s. 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ott JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT Luottoalan erikoisseminaari onnistui ss.5-7 Kokouskutsu s. 14"

Transkriptio

1 ott LUOTTOMIEHET _ KREDIT JASENLEHTI Luottoalan erikoisseminaari onnistui ss.5-7 Kokouskutsu s. 14

2 lr*gg,g"slinhhi Yrittiijflmoraali Suomessa haetaan konkurssiin tana vuonna noin 1500 vritystd. Konkur\rien maara ka\vaa riime vuoleen rerrattuna noin l4 prosenttia. M?i?iriillisesti ollaan samalla tasolla kuin vuonna Ruotsissa konkursseja tehdaen tanii ruonna ldhes Konkurssiin haetaan Ruotsissa samoin kuin Suomessa vleensd nuoria ja pienid rritrksid. Ruotsin.uhreelji.en suuria konkurssilukuja auttaa!mmartamaan se. ertei konkurssia Ruotsissa koeta sillii lailla sosiaalisesri tuomittavaksi kuin Suomessa. Esimerkiksi konkurssilritvksen rldntekijdiden palkkaturva on Ruotsissa parempi kuin Suomessa. Suomalaisten yrittajamoraalia voidaan piraa korkeana. Yritys, joka kerran on perustettu, viedaan vaikeuksista huolimatta katkeraan Ioppuun saakka. Kun yrityksen rahavarat loppuvat ja lis?iii ei tule, reagoi tahen todennakdisesti velkoja. Vireille pannuista konkursseista on velkojan kaynnistemii seitsembn kymmenests. Jos on velallisten moraali Suomessa korkealla, se on hyvd myds luotonantajilla. Velallisyrityksen sallitaan toimia niin kauan, etta kun se asetetaan konkurssiin, on todennakdiste, ettei konkurssiyrityksellii olekaan varoja. Kaksi kolmasosaa konkursseista raukeaa varojen puutteeseen. Tutkimusten mukaan etuoikeutta vailla olevat velkojat saavat jotain jako-osuutta konkurssipes?in omaisuudesta vain kahdessa prosentissa kaikista konkursseista. TZillcjinkin jako-osuuden m?iara jaii muutamaan prosenttiin kokonaissaatavasta. Kun varsinkin etuoikeudettomien velkojien asema konkurssissa on niin huono kuin se on. on kiinnostavaa havaita merkkej?i akordien lisaantymisesta Suomessa. Ruotsissa akordimenettely on hyvin tavallinen paaosin siita syyste, etta siellii on erityinen yhdistys - Ackordscentralen - jossa valtaosa akordeista kiisitelliiiin. Jotta akordim nettely johtaisi sekii velallisen etta velkojien kannalta mldntei5een tulokreen. on akordiehdorus petust.ltava velkojille kattavilla taloudellisilla laskelmilla, ioihin liitetaan suunniteima talouden tervehdyrtemisesta realisiisine aikatauluineen. Akordista puhuminen ilman perusteellista esitydta herattaa velkojissa vain epiiluuloja akordin vilpittrimyydestii. Oikeusministeri Christoffer Taxell toivoi yhdistyksemme jiirjestamiissa luottoalan erikoisseminaarissa Luottomiehet - KreditmAnnen r.y:lta aloitteita ja esityksiii konkurssilainsiiddanndn uudistamiseksi valmistelutycin ollessa ministerirjssii alkuvaiheessa. MiknAn ei este meita tekemaste mv<is akordimeneltelya koskevia parannusehdotuksia. AIuksi voisimme keskuudessamme vaihtaa ajatuksia akordin mielekkyydestii. Risto Suviala paatoimittaja

3 Koulutus lujittaa ammattitaitoa: Luottoalan erikoisseminaarista hyviit eveet luottoveeile Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y. jiirjesti luottoalan erikoisseminaarin. Sen tarkoituksena oli tarjota korkeatasoista kuultavaa mielenkiintoisistaiheista sekii vakiinnuttaa yhdistyksen asemaa ja arvostusta. Oikeusministeriiissd tunnetaan nyt yhdistyksemme ja sille on viime aikoina varattu tilaisuus esittiiii mielipiteensii luottoalaa koskevista lainsiiiidiintiihankkeista. Yhdistyksen puheenjohtaja Bengt Fagerholm totesikin toivottaessaan osanottajat tervetulleiksi, ettii yhdistyksestd on tullut hovikelpoinen. Oikeusministeri Christoffer toteuttamaan osittaisuudistuksina. Taxell huomautti aloittaessaan Tahan liittyen on esitelmansa, etta yhdistys valmistunut ehdotus laiksi lii voi toki pyytamattakin ketoimintakiellosta. Lakieh- esittaa oikeusministeriolle dotuksen mukaan voitaisiin, nekdkohtia tekeilla oleviin tietyin edellytyksin, kieltiib lainsaadantdhankkeisiin. Kiiytanndssa asioita hoitavien henkilciiden tekemet huomiot konkurssivelallista tai konkurssiin asetetussa yrityksesse meareavassa asemassa ollutta henkiliia ovat lainvalmistelussa aina harjoittamasta liiketoi- arvokkaita. mintaa maariiajaksi. Tuomioistuimen maaraama kielto olisi voimassa kahdesta viiteen vuoteen. Kieltoon maaratty ei saisi harjoittaa liiketoimintaa Konkurssilainsiiiiddntii sellaisessa asemassa, johon yksityisena einkeinonharjoittajana eikii olla yrityksesse osittaisuudistuksina liittyy valta hoitaa yrityksen hallintoa. Ensimmdisen vaiheen uudistuskohteena ovat myiis aineellista konkurssioikeutta Taxell kertoi konkurssilainsaadanndn uudistamisesta. olisivat saenndkset konkurs- koskevat saanndkset, joita KonkurssilainsiiiidantiiA koskevia uudistushankkeita on ta, velallisen vallintaoikeudessiin asettamisen edellytyksis- ollut vireill?i vuosikausia. Aikaisemmin esitetyn kokonaiskurssipesaanta ja takaisinsaannista konuudistuksen sijasta nayttaa Itse konkurssimenettelysta silte, ette konkurssilainsiiiidanndn uudistaminen tullaan joustavampi ja halvempi. pyritaan saamaan nopeampi, Tavoitteena on, etta yksi tuoma- -.i r,.i,"i,t,"r.". i.;;;;t Talousrikosten oistuimelle konkurssiasioissa tutkijoistapula nykyisin kuuluvisra tehla\ ista ja etta taysilukuinen tuomioistuin kasittelisi vain varsinaiset riitaisuudet. Hyvinkiiiin piirin nimismies Olli Toivola kertoi kaytanndnlaheisesti ulosottoasioista. Han korosti esityksessean velallista koskevien tietojen tarkeytta. Mita taydellisemmat tiedot velallisesta annetaan ulosottomiehelle, site paremmat mahdollisuudet ovat saatavan perimisen onnistumisell. Ulosottoviranomaisten palkkausjiirjestelme muuttuu Peletttvisse on, etta ulosotto kallistuu niin velkojalle kuin vetallisellekin. Tiiman muutoksen merkitykseen on varmasti syyta palata, kun on saatu kaytanndn kokemus- Rikosylitarkastaja Rauno Ranta keskusrikospoliisista kertoi talousrikosten tutkinnasta. TAsta mielenkiintoisesta aiheesta on kuultu melko vahan esitelmia. Keytanndn "vinkkejii" emm ymmalrettavista syista saaneet, sen sijaan paljon tilannetta selventevia taustatietoja. Ruotsissa tene vuonna valmistuneen tutkimuksen mukaan todettiin sadasta konkurssista ainoastaan kolmentoista olleen taysin puhdas. Kahteen kolmasosaan konkursseista oli sisaltynyt selviisti rikollista toimintaa. TAma tieto tietysti herattaa ajatuksia Suomr:nkin osalta. MeillahAn valtaosa konkursseista raukeaa varojen puuttuessa, eli etta konkurssipesan varat eivat riite edes tiiydelliseen konkurssimenettelyn hpiviemiseen ja konkurssi peettyy pesaluettelon

4 vahvistamiseen. NAm?i konkurssit jaavat siiiinn<inmukaisesti tutkimatta resurssien puuttuessa. Velkojat haluavat eerimmiisen harvoin rahoittaa konkurssimenettelye. Ylitarkastaja Rannan esit lmasta jai paa immaisene mieleen tutkintavoimien selva riittamattomyys tella hetkella. Ruotsissakordi konkurssin tilalla Asianajaja Richard W. Hjelt (Advokatfirma Landahl) Tukholmasta selvitti akordija konkurssik?iytiintda Ruotsissa. Ruotsissa konkurssien lukumaara on huomattavasti korkeampi kuin meillii. Kuluvana vuonna tehdaan Ruotsissa arviolta konkurssia (vastaava luku mei[a lienee n ). On tietysti muistettava, ette Ruotsissa on ylityksiiikin huomattavasti enemmen kuin Suomessa. Ruotsissa kaytetaan verrattain usein konkurssia korvaavana menettelyna akordia. Suomessahan akordi on melko harvinainen. Asianajaja Hjeltin esitykseste kiivi selviisti ilmi, etta asennoituminen akordeihin on Ruotsissa realistisempi ja vahemman tunnepitoinen kuin meillii. K?iytenndn erona suomalaiseen akordiin on se, etta akordissa Ruotsissa maksetaan velkojille tuleva osuus heti, kun meillii tavallisimmin tarjotaan pitkiiikin maksuaikatauluja, joiden toteutumisesta ei tavallisesti esiteta uskottavaa selvi- Iysra. Piiiviin antia kiitettiin Lopuksi kuulimme yritysten saneeraajana tunnetun diplomi-insinoori Urpo Ratian luennon sairaan yrityksen luototuksen problematiikasta. Urpo Ratia on pitkiin kokemuksensa perusteella analysoinut kriisiyrityksen tunnusmerkkeja, jotka han selvitti esityksessaan. Yritysten tarkastelussa kaytettiin tavanomaisesta taseiden tulkinpoikkeavia kdteereite, nasta joista tarkeella sijalla ovat esim. yrityksen henkildresurssrt. Seminaarissa oli 79 osanottajaa, joista 58 eb 74Vo yhdistyksen jesenia. Seminaari sai osallistujilta erittein hyvat arvostelut. Seuraavassa joidenkin kurssilaisten kommbntte- Ja: Luottopiiiillikkii Timo Jaatinen, Kotimaiset Kotitalouskoneet Oy: "Aika ja raha eiviit menneet hukkaan. Seminaari antoi paljon ajattelemisen aihetta ja pohtimista eteenpain. Odotan jatkoa samalla linjat. la. Luottopaallikk<jii kiinnostavia aiheita tiillii hetkellii olisivat esim. likviditeettikysymykset, rahoituksen suunnittelu, budjetointi ja seuranta ja rahan hinta. Naista aiheista voisi varmaan pitaa kaksipaivaisen seminaarinkin." Toimistopiiiillikkii Marja- Liisa Alanne, Elikevakuutusybtiti Ilmarinen: "Yleisarvosana kurssista on hyva. Joukossa oli tietysti tuttujakin ai heita, mutta aina on hyva kerrata niitakin ja etenkin saada kaytanndnlaheista tietoa viranomaisten nakokulmasta. MielestAni esitys Ruotsi'r akordi- ja konkurssimenettelysta oli erittain mielenkiintoinen. Vaikka eroja menettelyssa on, muovautuu keytantd samansuuntaiseksi. Totesin, etta Ruotsin ns. 'mindre konkurs' itse asiassa on melko samantapainen menettely kuin miksi konkurssi meillii muodostuu silloin kun konkurssi varojen puuttuessa raukeaa. Paikallaan olisi varmaan jarjestaa luentopaiviii uusista lainsaadantohankkeista, kuten juuri konkurssimenettelysta." Tuotantopiie[ikkii Esa Tuomi, Oy Credit Ab: "Kokonaisuutena kurssi oli hyvii. Koko yhdistystii ajatellen minist ri Taxellin luento oli merkitteva. Vastaavanlaista koulutusta on varmaan syyta jarjestaa jatkossakin. Uskon, etta pienempimuotoisiin tilaisuuksiin olisi myds tulijoita. Erityisesti pitaisin tarkeana kaytanndn juridisia kysymyksia kasittelevia, vaikka puolen paivan kurssejakin. Aiheina voisivat olla esim. aina ajankohtaiset takaus- ja vekseliasiat. Katson, ette yhdistyksen toimintaan kuuluu mycis luentojen jarjestaminen uudesta lainsaadanndsta, kuten ulosoton uudistumisesta ja yrityskiinnityksesta." Liisa Svinhufvud LAKIMIESLIITONKUSTANNUS OY - LAKIMIESLIITONKOULUTUSKESKUS Luo t t o kor t ti. o s amak su vai leasing? , Rantasipi Hyvinkdri Lqkimiesliiton Koulutuskeskuksen kurssilla ratkotaan vaihtoehtoja * kansantaloudellisesti * liiketaloudellisesti * y ksildtaloudellisesti * oikeudellisesti * filosofisesti Tilqisuus soveltuu mm. seurqqvien toimiolojen edustajille peruskoulutuksesta riippumatto: teollisuus, kauppa, pankit ja rahoituslhi6t. O S A N OTT O MA K S U JA ILM O ITTA UTU M I N E N Osanottomaksu on n mk. Lisiiksi hotelli veloittaa majoitus- ja tiilsihoitokustannuksia n. 600 mk seminaarin ajalta. Ilmoittautumiset puh LupatrunearstQmtslainsciridcintt) I. 1985, Hotel Marina Palace, Turku Onko Suomi kilpailurujoitust en luvattu maa - jo kuinka kauan? Muuttaako uusi kilpailunedistaimislaki tilannetta elinkeinonharjoittajan jo kuluttaja.n kannalta mliinteiseen rai kielteiseen suuntaan? Uuden lain mukaan yritysten ilmoitusvelvollisuus lisdiinty), kilpailuviranomaislen valtuudet kasvavat ja sanktiot kovenevat. Ntiitri kysymyksiii kiisitelltiiin tiillii kurssilla. Listjksi pohditaan laajasti kilpoilulainsddddnnijn jo -politiikan nykytilaa ja kiiyttintitti sekti meillti ettii tiirke immi s s ii ki lp ai I ij am ai s a. Tilaisuus soveltuu elinkeinoeldmiin jo viranomaisten edustajille. O S A N OTTO M A K S U J A ILM O ITTA WUMI N E N Osanottomaksu on n mk. Listiksi hotelli veloittaa majoitus- ja tdysihoitokustannuksia n. 600 mk seminaarin ajalta. Ilmoittautumiset puh

5 Suomen Elinkeinoelilmiln Keskusarkistossa t arvokas Luottomiesarkisto I I Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y:n kunniajiisen Sylvester Perret sai Luottolinkin toimitukselta henkiliihaastattelupyynniin. Perret katsoi kuitenkin henkiliikuvauksen kuuluvan aikanaan muistosanojen kirjoittajalle. Sen sijaan sovittiin Suomen Elinkeinoeliimdn Keskusarkiston (ELKA) vaiheittein ja toiminnan selostamisesta. Perret kertoo myiis lahjoittamastaan "Sylvester Alexander Perret - Luottomieserikoisarkistosta" ja siihen liittyvistii lisiiarkistoista. ii il a.:, i,' I

6 Perustamishankkeet kestiviit vuosikymmenii ruosikymmenien kuluessa. Keskuskauppakamarin silloinen yliasiamies, vuorineuvos Yrjd Pulkkinen, itse aikaisemmin Tampereella toimineena, korosti v alussa Kauppalehden haastattelussa arkistointitoiminnan merkil) sta ja Tampereen kauppakamarin aloitteen tarkeytta. Sotavuodet keske)'ttivet kaikki aloitteet keskusarkiston perustamiseksi, mutta v Tampereen kauppakamari oli j?illeen asialla. V Keskuskauppakamarin perustama liikearkistokomitea tutki mahdollisuuksia taloudellisen keskusarkiston perustamiseksi, mutra rahallisia voimavaroja ei silloin lctytynyt. Asian oltua \iela vireille otti v perustettu Liikearkistoyhdistys rr asian toimintansa piiriin ja ajoi uutterasti perustamishanl(etta luvun alussa ryhdyttiin maaratietoisesti toimimaan keskusarkiston perustamiseksi. Joulukuun 20. piiitana 1974 annettiin laki yksir) isluontoisten arkistojen val- Lahjoitukset peittavat koko elinkeinoelaman skaalan. iionavusta, ionka mukaan jopa 8070 arkiston paaasiallisista aluksi tark a tekija lahjoitta- Suufieollisuus oli varsinkin menoista voidaan peittaa valtion tuella. Liikearkistoyhdisrys jana tai sailytettavien arkistojen luovuttajana, mutta sit- ry sai kuitenkin todeta, ettd temmin my<is julkiset laitokjana silloin ei vielii ltiytynyt rahoitrajaa Iisbmenojen peittamisek- ja kunnalliset - ovat tehen set - lehinna maakunnalltset si. Mikkelin kaupunki teki kui tenkin v Valtionarkistolle ja Liikearkistoyhdistykselle osallistuneet. Metodisen kirjastoteknisen tydn ohessa keskusarkisto on esityksen Suomen Elin- kiisikirjastonsa valityksella keinoelaman Keskusarkiston perustamiseksi Mikkeliin. Elinkeinoeliimiin keskusjbrjestcijen kanssa keytyjen jatkoneuvott lujen jiilkeen perustettiin Suomen Elinkeinoeldmdn Keskusarkiston SAati<i Mikkelissii olevan keskusarkiston toimintaa edistamaan ja valvomaan. V Suomen elinkeinoeliim?in Valtioneuvosto hyveksyi keskusarkiston lakimaaraiseen kehitykseen ja toimintaan liittyvet arkistointikysymykset valtionapuun oik utetuksi v. olivat vireill?i jo ennen sotia. l98l alusta alkaen. Valtionarkisto maamme korkeim- Keskuskauppakamarin piirissa, lahinna Tampereen kauppakamarin aloitteesta ja eh- valvoo ja ohjaa ELKA:n toipana arkistovimnomaisena dotuksesta esitettiin v mlntaa. Keskuskauppakamarille, etta Valtioneuvosto tekisi esityksen taloudellisen keskusarkiston perustamisesta. Keskuskauppakamarin ELKA palvelee suorittaman selvityksen mukaan monipuolisesti siihen ei silloin ollut mahdollisuutta, vaan todetriin, etta tahan ryhmaan kuuluva arkistoaines olisi yritetteva kerata maakunta-arkistoihin. Maakunta-arkistointiaate tuli mydhenminkin esille Valittomasti valtionapupaatdksen jiilkeen Mikkelin kaupunki ryhtyi kunnostamaan entista sotilasvarikkorakennusta nykyaikaisiksi arkistotiloiksi. Tydt paattyivat , minkii jiilkeen keskusarkisto aloitti toimintansa tehtevanaan elinkeinoelaman arkistojen vastaanottaminen, sailyttiiminen ja jiirjestiiminen. Osoite Varikkotie muutettiin Tutkijantieksi, n:o 7. Arkiston juhlallinen vihkimi nen oli Keskusarkistolla on tilaa 1107 m2 kolmessa kerroksessa, mista n. 760 m'on varsinaisia arkistotiloja, loput toimisto- ja asiakastiloja. Ulkonaisct olosuhteetassa huolellisesti modernisoidussa ja nykyaikaisin arkistoteknisin vdlinein varustetussa arkistotalossa mahdollistavat elinkeinoelaman yleisarkistojen ja myos ammattikirjastojen vastaanoton ja arkistoinnin. Jo keveasta 1981 alkaen on yrityksilta ja muilta yksityisiltai luovutettu joko lahjoituksina tai sailytetteviksi jatkuvana virtana arkistoja, jotka muuten ehkii olisi havitetty tai tuhoutuneet. elinkeinoeliimiin tutkijoiden kaytettavissa. Kasikirjastoon kodistoitiin v yli 4000 yksikko:i. KokonaismAAra oli v lopussa yli Yksikk<iii. Monipuolinen tutkijapalvelu on tarkea osa k skusarkiston toimintaa ja tassa yht ydessa on pidetty yhteyksia yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Keskusarkiston tiedotustoiminta on niinikaiin maf nittava. Keskusarkiston tof mintaa on esitelty ja valaistu eri yhteyksissii. Sangen merkittavena tapahtumana oli Kansainvalinen liikearkistokomitean kolmipeiviiine n vuosikokous v Edustettuina olivat raiden Idnsieurooppalaisten teollisuusmaiden lisiiksi - Pohjoismaat mukaan Iuettuina - myds valtameren takaisia maita. Jo aikaisemmin on voitu todeta keskusarkiston johdon maaratietoinen tyd kansainvailisten Yhteyksien luomiseksi ja edistamiseksi, mistd edellamainittu vuosikokous on selva tunnustus. Tilastotietoina arkistotalosta on mainittava kokonaishyllymiiiire hm, tutkijanpaikkojen lukumaar:i l2 kpl. v luovutetut arkistot kesittavat 899 hm. Luovutetun aineiston kokonaism66re o1i vuoden paattyessa hm. Keskuskauppakamari luovutti neljakymmenta hyuymetria kasittavan vanhan arkiston keskusarkistolle v Aineisto kasittaa maan talouseliimiin historiallista aineistoa myijs 1800-luvulta, jonka Ioppuvuosina kauppakamarilairosta edelt?ivat yleiset kauppiaskokoukset saivat a1- kunsa. Mycis muiden taloudellisten keskusj?irjestojen luovuttamat arkistot antavat valaisevan ja terkean pohjan elinkeinoelaman menneiden vuosien tutkimuksille. Luottomiesarkisto Perret'n lahjoituksena Elamantydni luottotoiminnan alalla alkoi jo v ja palvelusvuodet kestivet v alkuun saakka. Sen jalkeenkin olen tahan asti aktiivisti toiminut erilaisissa neuvonta- ja asiantuntijatehtavisse. Luottomiestydskentelyni on kasittanyt kaikki sektorit: luottotietoala, Yahittais-, tukku-, teollisuus- ja palvelualojen luotot seka luottokaupan rahoitus. Opiskeltuani vuonna 1931 Suomen Luotonantajayhdistyksen (tulin sen palvelukseen vuonna 1929) ja Gustav Pauligin Rahaston stipendiaattina Leipzigissa ryhdyin jo nuorena luottoassistenttina ja sittemmin yhdistyksen osastopiiiillikkona keraamaan ammattiini liic tyvaa yleiste aineistoa. Tiihiin on kuulunut kiertokirjeita, kirjallisuutta, vuosikertomuksia, esitteita, lehdistdartikkeleita, lomakkeita, kirjeenvaihtokopioita, esitelmia, p.jytakirjoja, kurssiohjelmia jne. Oy Stockmann Ab:n palveluksessa yhtyman luottopiiallikkonii ja sitemmin lisiiksi apulaisjohtajana tyciskentelin vuoden 1949 alusta alkaen vuoden 1972 alkuun asti, mista lahtien olen ollut el?ikkeelld. Useiden kotimaisten ja ulkomaisten yhteisdjen ja edkoiselimien jesenene ja myds puheenjohtajana ollessani minulle on vuosikymmenien varrella keraantynyt runsas Ja monivivahteinen luottomiehen yksityinen erikoisarkisto - varsinaisen, laajan luottoalan kirjastoni ohessa. Kauppakamarilehden numerossa 12/81 kerrottiin: "Luottomiesarkisto ELKAn k?iyttodn. - Perati 36 arkistointimappia erikoisarkistona Iuovutettiin Keskusarkistolle Iokakuussa Oy Stockmann Ab:n eliikkeelli oleva luottopaallikkd ja apulaisjohtaja S.A. Perret lahjoitti oman yksityisen luottomiesarkistokokoelmansa vuosilta l93l Niiihin mappeihin, missd ulkomainen panos on huomattava, sisaltyvat kolmena ryhmene tavaraluottotoiminnan kaikki sektorit; luottotietoala, vahittais- Toukokuussa 1978 ja mydhemminkin Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan, eli kulufusluotot, tukku-, teollisuus- ja palvelualojen luotot pii?ikonsuli Sakari Yrjcisen kanssa kiiytyjen avomielisten sekd Iuottokaupan rahoitusmuodot. Kokoelmassa on li- keskustelujen ja hiinen selvdn ja paattaveisen suosituksensa siiksi l97oluvun luottoti toalan laajoja lainsaadantoval- perusteella lahjoitin luottomiesarkistoni Suomen Elinkeinoeliimiin Keskusarkiston misteluja koskevaa omakohtaisaineistoa." Saatiijn pelustamalle keskusarkistolle.

7 Historiikki tiiydentyy Arkistonjohtaja Matti Lakion ystiiviillinen ja rohkaiseva lausunto Kauppakamarilehdessii sai minut jatkamaan jiilkivuosien toiminraan liittyi'ien mappiaineistojen saneeraustyijte aikaisempien periaatteitteni mukaan. Luottomiesarkistostani poistettiin ensisijaisesti varsinaiset luottotietolausunnot ja jiiljenndkset luottosulkuluetteloista. Jetin kuitenkin n.s. fiktiivikappaleet (koulutuskappaleet). Ajankohtaistietoa ei enaa paljon olekaan. KeraamAni erikoisarkisto on yhtenainen, aukoton vuo. sikymmenien tapahtumasarjahistoriikki. Luottomiehet- Kreditmannen r.y. ja Svenska Kreditmannaftiremngen l Stockholm, jotka molemmat ovat valinneet minut kunniajesenekseen, ovat tahtoni mukaisesti ensisijaisesti oikeutetut lahja-arkiston hyvaksikayttamiseen. Lahjakirjallani n:o 2/ lahloitin edellisessii lahjakirjassa mainituin ehdoin kymmenen Mercantile-arkistointimappia vuosilta Nema jakautuvat DAaasiallisesti erillismappeihin (7 kpl) ja lisaksi sarjamappeihin (3 kpl). Lahjakirjassani n:o 3/ oli mainittu [uettelo, joka kasitti 9 kpl Mercantile-Monopol-mappeja. NamA jakautuvat piiiiasiatlisesti erillismappeihin (5 kpl) ja sarjamappeihin (4 kpl). Li sliksi lahjoitin liitetdvaksi 2l kpl lyhennelmiikansioita, jotka liittyvet erilaisiin luotto- ja perinupaiviin, muihin luottc asiain kursseihin, yksittaisiin Iuottoalan esitelmiin seka erikoisartikkeleihin. Arkistomappeja on yhteensa 55 ja kansioita 21, eli yhteensa 76 yksikkciii. Toistaiseksi yhteisluetteloa ei viela ole, vaan seikliaperiiiset lahjakirjat keskusarkistossa saavat toistaiseksi toimia tietoliihteinii. Yhteniijnen erillisluettelo on kuitenkin ilmeisesti saatavissa vuoden 1985 alussa. Lisaaineistona olen samanlaisin ehdoin ja edellytyksin w toimittanut keskusarkistolle jaljenniikset Abo Akademille osoitetusta Ent. Luottotietotoiminnan laajahkosta ruotsalais-suomalaisesta Kredit-Luotto-kasitlinen arkisto luovutettiin Edistiimiskomitean monipuoteen selvittelylausunnosta. Suomen Elinkeinoeliimlin Viittaan "Luottolinkkiin" Arkistolle muodollisesti Luot- 3/1983 ja 1/1984, joissa yksityiskohdat ja avustajain nimet on mainittu. Luottomiesarkistoihin liittyvasta lisaarkistosta on ensisijaisesti mainittava ELKA:n Luottomiehet-Kreditmannen r.y.:n ent. Luottotietotoiminnan Edistiimiskomite an (196G 1972) kahdeksan mappia arkistomateriaalia. Kansallis- Ylikansallinen Philips kertoi luottofilosofi astaan Osake-Pankin silloinen luottotietopaalikkit, vottelukunnan arkiston" luo- valt. maist. vutuksesta, mika aiheutti A.K. Anttila, joka on ollut maaratynlaista hammennysta Suomen luottotietotoiminnan v. l9?5 perirstetun Luottotietoalan tieto-opin ansiokas luoja ja Neuvottelukunnan kehittaja, julkaisi v ereissa jasenissa. Kokouksen pankkinsa ensimmiiisen "Liikepankkien puheenjohtaja oikaisi asian luottotietotoi- tunnustavin sanoin molem- minta", mika oli lahtdkohtana mille kutsuvieraille. Arkistonjohtaja v ilmestyneelle yhmille teisteokselle "Liikeyrityksen luottotoiminta" (s.a. Perretkon Lakio piti laajahteisteokselle esityksen Mikkelin Keskusarkistosta osoittaen yhdistyksen kunniajasenelle kiitok- A.K. Anttila-E. Tuovinen). Tama menestyksellinen opaskirja sensa ja arvostuksensa. Toistan on Suomessa e nsimmaisensa nen erikoisteos. tassekin yhteydessii hiinen kchotuksensa yhdistyksen jiisenille: Toimikaa valppaasti ja tarmokkaasti keskusarkiston tarkoitusperien hyviiksi Arkiston luovutamalla arkistomateriaalia. kartuttaminen Lopuksi haluan vielii kerran lausua vilpittdmat kiitok- luottovden seni Keskuskauppakamarille, kunnia-asia paakonsuli Sakari Yrj<iselle seka pystyvalle ja avuliaalle informaatikolle, fil. maist. Lasse Lehmanille, samoin tomiehet-kreditmannen r.y:n kokouksessa Kutsuvieraina olivat arkistonjoh- Matti Lakio Mikkelista seke Sylvester Perret, joka viimeksi oli toiminut komitean puheenjohtajana ja koordinaattorina. Kokouksen kokouskutsussa oli virheellisesti mainittu "entisen luottotietoalan neu- myds arkistonjohtaja Matti Lakiolle Mikkelista. HAnen tydskentelynse ansaitsee kai ken tuen. Kiitollisuuden ilmaisut kuuluvat samoin Oy Stockmann Ab:lle, jonka joustava, runsaan aineiston kuljetusapu Helsinki-Mikkeli oli merkityksellinen ja mainituissa tilanteissa ratkaiseva. Sylvester Perret Yhdistyksen kokouksessa Ravintola Kauppakillassa piti Mr. Hans Seppen Philips International B.V:stii esitelman "Salesfinance a transnational company". Seppen aloitti esitelmense tyhyellii Philips-konsernin esittelylle, joista mainittakoon 48 miliardin guldenin (FIM n. 96 mrd.) liikevaihto vuonna 1983 ja tuotantotoirninta 62 eri maassa. Saataviin on Philipsilli sitoutuneer,a keskimiiiirin 2,3 kuukauden myyntie vastaava l0 summa. Maakohtaiset erot ovat huomattavat - 6 viikosta 8 kuukauteen. Hans Seppen pereankuulutti luottomyynnin mielekkyytta, koska jokaisen yrityksen kaikkein tuottamattomin omaisuusera ovat myyntisaatavat. Niite ei ole syyte rahoittaa millaen muulla kuin korottomilla veloilla (esim. ostovelat). Miksi sitten annetaan luottoa? Tahen kysymykseen saimme kolme hyviiii syyt?i: - on aina annettu (traditio) - annetaan laiskuudesta tai mukavuudenhalusta - kilpailu pakottaa antamaan Toki Seppen mydnsi, ette viimeinen syy on ilmeinen joillakin markkinoilla, mikiili haluaa ylipaataan myyda. "Tuottamattomista" myyntisaatavista rasitetaan myyntiosastoja, normaalin koron lisiiksi, ikiirakenteen ja varmuuden perusteella erityisen saatavavarauksen muodossa. Reskontran siiiinncilliselld tarkastuksella asetetaan varaus eri ikiiisille saataville, jolloin jo puoli vuotta eraiintynyt saatava katsotaan 1007o:isesti menetetyksi. Tall6in voidaan luottotappiot jo ennalta ottaa tuloslaskelmassa huomioon. Luottopaallikdn tai luottoasioista vastaavan henkikin tulisi Seppenin mielestii olla markkinointiryhmtin jasen. Perinteisesti hiinen asemansa yrityksessa on talousosastolla, mutta se ei kuitenkaan saa olla esim. kirjanpitopeiilliktjn vaan lahinna talousjohdon alaisuudessa. Luottomiehilte (myris naisilta) vaaditaan erityisominaisuuksia ja Seppen luonnehtikin meita lahinna taiteilijoiksi.tiihiin rnielipiteeseen yhtyi Sylvester Perret kiitoksien kera. Hans Seppenin esitelma oli kokeneen luottomiehen nakemys, joka kuulijakunnassa heratti uusia ajatuksia ja ehkii jopa ristiriitaisia tunteita. Kokouksessa oli liisnii 54 jilsenta - enemmankin olisi mahtunut. Bengl Fagerholm hallituksen puheenjohtaja

8 Pykalen ensimmeinen momentti on taysin outo. Ensinnakin, mika on luottotietojen kayttde laint2 me pykelen poistamista. I I $ Rekisterciidyn tarkastusoikeus Tarkastusoikeuden jiirjestamisesta ja toteuttamisesta aiheutuu rekisterinpitajalle kustannuksia. Lainsaatajan rekisterinpidolle asettamat vaatimukset tulevat parhaimmalla tavalla taytettya, jos tarkastusoikeuden kaytdsta aiheutuvat kustannukset saadaan perityksi. Ehdotamme, etta pykalaan lsataan maininta siita, tta rekistednpitaja antaa tiedot kohtuullista korvausta vastaan. I 3 $ Luottotietorekistereita koskeva tarkastusoikeus Pykiiliin ensimmiiista momenttia pidetaan tarpeettomana, koska suurin osa henkildiste on jo rekisteroity. Ehdotamme ensimmdisen momentin poistamista tarpeettomana. Liihdetietojen ilmoittaminen silloin, kun henkiloluottotietojen on todettu olevan virheellisi?i, tekee luottotietotoiminnan ajan mittaan mahdottomaksi. Ilman lain saanndstakin luorrotiet otoimist on intressissa on oikaista tietoliihde sisiiisin tehokkain jiirjestelyin. l4 S Tarkast usoikeuden toteu ttaminen RekisterinpitajAn on ehdottomasti varmistauduttava siita, etta tarkastusoikeutta kayttaa oikea henkil<i. Lakiin jaa suuri aukko, jos tata asiaa ei tulla ottamaan laissa huomioon. Ehdotamme pykeliiiin lisiittliviiksi 3:nnen momenlin: "Kayttaessean tarkastusoikeuttaan on rekisterdidyn todistettava luotettavasti henkilollisyytensa rekisterinpitajalle." l6 $ Tarkoitussidonnaisuus Ei ole mitaan perusteita sille, etta henkil<irekisterilaki asettaisi henkildtietojen kaytdlle ydtyskonsernin sisiillii rajoituksia. Koska lakiehdotuksessa tata asiaa ei ole huomioitu, voitaisiin se huomioida esimerkiksi tassa pykalassa. Ehdotamme pykalaan lisatteveksi toisen momentin: "Henkildtietojen kayttda on henkildtietojen luovuttaminen samaan konserniin kuuluvien yritysten viilillii." 20 $ Tiedon luovuttaminen muista henkildrekistereista Tata pykalaa tarkasteltaessa voidaan todeta, etta henkilorekisterien kayttd henkildluottotietojen tietolahteena tulisi estetyksi. Tiimii ei ole tietenkean ollut lainsaatajan tarkoitus. Tama pykele tulisi muuttaa siihen muotoon, ette seannds ei estaisi ainakaan nykyisen kaltaista luottotietojen hankintaa. 25 $ Oikeus kieltaa tiedon keytto tai luovutus LainsaetAjan pitaisi viela selvittaa se, haluavatko kaikki yksityiset henkil6t postitettavaksi itselleen ilmoituksen luottotiedon rekister<iimisest?i (13 $) ja luottotiedon kaytdste (26 $). Olemme varmoja siita, etta kaikki kansalaiset eivat halua n?iitii ilmoituksia. Taman vuoksi ehdotamme pykiil?iin lisiittav?iksi toisen momentin: "Rekisterttidylla on oikeus kieltaa rekisterinpitajaa lahettamaste ilmoitusta henta koskevan luottotiedon rekisterciimiseste tai kayttemiseste." 26 $ Tiedottaminen henkiliitietojen kaytdsta saanndksen tarkoittamassa mielessd? Onko se nimen tarkistaminen, syntymeajan tarkistaminen, osoitteen tarkistaminen, omaisuuserien tarkistaminen jne.? Onko luottotiedon kayttda luottotiedon lukeminen vai luottotiedon muistaminen ulkoa? Jos lainsaanndsta halutaan tulkita laajasti, ei ole harvinaista, etta yksittainen suomalainen yritys kayttaa luottotietoja miljoonia kappaleita vuod ssa. Lakiehdotuksen perusteluissa lausutaan mm., etta rekisterdidyt voivat valvoa omalta osaltaan sita, etta luottotietoja kaytetaan lain mukaisella tavalla. On parempi antaa lainmukaisuuden valvonta niille viranomaisille, joilla on siihen asianmukaiset edellytykset. SitA vartenhan on ehdotettu erityisia tietosuojaviranomaisia. Olennaista on ymmartee, etta luottotiedon keyttd ei ole ainoa Iuoton myontamis en vaikuttava tektja. Ehdotamme pykalan nsimmaisen momentin poistamista perusteettomana. 44 $ Vahingonkorvausvelvollisuus Koska edellytykset virheettdmien luottotietojen tekemiselta puuttuvat, ei ole mitaan syyta noudattaa kovennettuja vahingonkorvaussdannoksia. Ehdotamme pykalaa poistettavaksi, josta seuraa, etta vahingonkorvauslain saanndkset tulevat sovellettaviksi. Luottotietotoimintaa ei ole syyta asettaa ankarampaan asemaan kuin liiketoimintaa yleensd, etenkin kun oikeusministerici suunnittelee seiinndksia, jotka estavat luotettavan perustiedon (henkil<itunnus) hankkimisen luottotietotarkoitukseen. Henkiliirekisteriasetusehdotus 4 $ Luottotietorekisterit Pykalan teksti vaikuttaa keskeneraiselta. Sen hiomiseksi kannattaa vielii niihdii vaivaa. Pykiilin ensimmdisen momentin 3:ssa kohdassa kuvattu tapahtumdin kulku on normaalissa liike-elamasse tiiysin vieras. Pykalan toisen momentin osalta heriili kysymys siita, voiko yksityinen henkilct lakkauttaa maksunsa. Tarkoittaako lakkautetuilla maksuilla ainoastaan maksuja yksityiselle elinkeinoelemelle vai mycis maksuja julkiselle vallalle, kuten vcrottajalle, liikennelaitokselle, pysiik<iintilaitokselle jne. T?issd vaiheessa ehdotamme lisattavaksi pykalan toiseen momenttiin: "Tiiman liseksi luottotietotoiminnan harjoittajalla on oikeus tallettaa ja luovuttaa rekisterdidyn maksusitoumusten hoitotapaa koskevia tietoja ja arvioita." Asetusehdotus tietosuojalautakunnasta ja tietosuoj a-asiamiehestd e$ Tdssa asetuksessa, kuten ei laissakaan ole miiiiritelty tietosuojalautakunnan jasenten edustamia intressipiirej?i. Tata voidaan pita:i ilmeisena puutteena. Koska henkikirekisterilakiehdotuksessa on lukuisia luottotietotoimintaa koskevia erityissaanndksia, tulisi laissa tai asetuksessa maarata, ette tietosuojalautakuntaan kuuluu yksi luottotietorekisterien pitajien edustaja. Luottomiehet-Kreditmannen r.y. Bengt Fagerholm Risto Suviala

9 Kokouskutsu luottomiehet - l(reditmannen r.y:n varsinainen syyskokous pidetaen torstaina klo 7.00 alkaen Helsingissd Hotelli Helsingin juhlakerroksessa [2. kerros), osoite Kluuuikatu 8. Kokouksen asiat: ll Kdsitelltdn s[tntojen l0s:n mukaan varsinaiselle syyskokourselle kuuluvat asiat. 2f Muut asiat 3l "s_uomalai_sen lu_ottotietotoiminnan nykyisyys ja tulevaisuus". Alustuksen pitfifi toimitu_sjohlaja Esko fuovinen, Suomen luotorantaiayhdistys. Tiimfin paneelik-eslustelu, j-oho_n lalireen on alustajan lisdksi kutsuttu toimilusjohtaia ihomas Feodoroff, luottotltka -0y, toimitr sjohtaja Jr ftani Joenpelto, Ludttokdntrolli 0y, toimitu.siohtaia Yrj6 Lehtonen, lttaksltietb 0y ia toimitrisjohtaja Tapani rurkki, Luottotieto r.y, Kokoulsen ielkeen on tilaisuus nauttia yhteinen iltapala. Tervetuloa! Luottomiehet - Kreditmdnnen r.y. Hallitus FECRO Helsingisse Eurooppalaisten Luottotierotoimistojen Liiton FEC- RO:n 11. kongressi pidettiin syyskuussa Helsingissa, ensimmaista kertaa Suomessa. Ulkomaisia vieraita oli n. 75. Jerjestelyista vastasi Luottotieto r.y. - Creditinformation. Kongressi kiivnnistyi keskiviikkona 5.9. Vieraat tutustuivat Uspenskin uusittuun katedraaliin ja Katajanokan Kasinoon. Torstaina p?iiviillii oli komiteoiden kokouksia, illalla merkityksellinen Helsingin kaupungin j2irjestama vastaanotto kaupungintalossa seka kongressin osanottajille t4 etta runsaslukuiselle kotimaiselle kutsuvierasjoukolle. tassa vllosikokouksessa vd- ne cmme asetlamamme tavoit- Henkilcivaalien osuus oli iestdjet todellakin saavutta Perjantaina aamupaivuillii hziinen. liiton puheenjohtajana Jatkaa toim. joht. Norman Mikii tulee olemaan itse teet. kokoontui FECRO:n hallitus. samanaikaisesti kavtiin luonnollisesti muitakin oieellisen to r.\. - Crediti nforma tionin toalalla Euroopassa csim. Hel- Gantz Englannista. Luottotie- FFCRO:n merkitl's luottotie- tarkeitd neuvotteluia ja ta toim.joht. Tapani Turkki valirtiin edelleen sekii varsinaiseksi Sen ennakoiminen edes l:ihes singin kokouksen j?ilkeen? paamisia. IltapaivellA koitti kongressijakson tarkein tilaisuus eli vuosikokous. Lasnii teknillisen komission varapu- mielestdni l,liluon nollisia tilintarkastajaksi erra liiton oikein osuvasti edellvtteisi olivat kaikkien 3l jiiscntoimiston edustajat 15 eri maas- Perjantai-ilta paattvi juhla-' sa. Itse en moiseen vrittamiheenjohtajaksi. ominaisuuksia tiissd vaihees- Ia. p;iivdlllsiin koko ajan kokous- seen sorru. Perustellusti toki Asialistan n.s. normaalien 1a majoituspaikkana hyvin voidaan kysva. eikd FECkohtien s.o. vuoden 1983 vuosikertomusja tilitapahtumien nentalin tiloissa. Kokousvden rainen tehtavanse maano- toimineen Hotel Inter-Conri- RO:lla edelleen olisi alkupe- tultua hyvaks)'tyiksi kokousvaki keskittyi ennakolta jo malaisia kutsuvieraita. mm. yhdistiimisessii ja kehitremi- mukana oli tallciin mvds suosamme luot totietoto iminn an tiedossa olleeseen saantdkysymykseensd. Liiton yhii oh- Herkama. johraja ja rouva keutta sen toteuttamiseen ja vuorineuvos ja rouva Pentti scssri. cikcj sillii olisi mycis oi jaavien siilintojen mukaan tulee sen jasenten ja niiiden ja rouva Veikko Kauppi. laajaa kansainviilista yhteis- S.A. Perret sek6 varatuomari samalia harjoittaa tarvittavan emojenkin olia kiistattoman Lauantaina Porvooseen ja ty<itd ilmenevien mahdollisuuksien puitteissa. Liihivuo- eurooppalaisia. TAhan no.jautuen ja salaisen adnestyksen osallistui 50 henkilcia mit:i det tullevat vastaamaan ndi- Haikkoon tehdylle retkelle lopputuloksena joutui 4 toimistoa muuttuneitten omis- vallitessa. parhaimman sean ja mielialan hin kysymyksiin. tussuhteittensa vuoksi eroamaan liitosta; jiiseniksi j?ii si- erittain mydnteisten Poikkeuksellisen monien ja kir.jallis- ten 27 toimistoa edelleen l5 eri maasta Ldnsi-Euroopassa. ten Ja suullisten palautteiden perusteella tunnemme me jdr- Tapani Turkki Luottotieto r.y. - Creditinformation toimitusjohtaja

10 Uudet jdsenet Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan , , ja hyviiksynyt seuraavat uudet jdsenet: 05uuspankki.n Kskudiiio br Alaranahonusplirnikkai PL 23 Sa:isrttpankki.n Xesku$Osake-Pankki i. tr. suomcn Luolonanrajayhdisrys 0 S.rBropankkien K6kuyosake Pankki osutrspankkien Xskuspankki O), Tolmli.anjohraj. Llono'icdurkira Ponti lgrhu Marl*u Pennin.n suomen Tukkukauppiaiden Liir Mann?rheimimic 76 A Htneenrie 3l A 00250Helsinli Hekinki puh.44l6tl puh Osuurpankkien KeskuniIo Suomrn Yrnvrahoir6 Or um$jffirhh; tal Osuuspankki.n Keskuspankki Oy O,k.usiereen kandidaari suomen Luolonanrajayhdisrys Peetoimittaja Risto Suviala puh. (90) Toimitusneuvosto Bengt Fagerholm (puhjohr.) puh. (90) Lassi Kantola puh. (90) 1651 Anne Leppiilii-Nilsson puh. (90) '.23:60 Toimitussihteeri Mariitta HemAlainen suomen Luolonanrajayhdinyr Toimituksen osoite Luottomiehet - Kreditmiinnen r.y. PL 89I Helsinki 10. PL ]7 Valokuvaaja Erkki Markko OP Tietoperinnen osakkaaksi Helsingin Osakepankki on nnut l0% Tietoperint?i ;n osakekannasta. Vuonna 1968 perustetun Tietoperintii muina osakkaina ovat Postipankki, Kustannus 03- Otava seki Euromarket Ltd kukin 20 Vo:lla ja Yahinkovakuutus Oy Patria, jonka frvo:n osakkuudesta HOP osti puolet. HOP:n toimitusa Kari Nars toteaa, etta tehty kauppa merkitsee jatkoa sille toiminnan kehittiimiselle ja rationalisoimiselle, jota HOP:ssa on toteutettu taman vuoden aikana. Tieroperinta Oy:lla on 2000 toimeksiantajaa talla hetkelle ja perittavien summa on 100 miljoonaa. Tietoperintii Oy:n toimitusjohtaja Rauno Eskola on hyvin tyytyvainen HOP:n kanssa tehtyyn sopimukseen. "Toisen liikepankin mukaantulo monipuolistaa toimintaamme ja pankin valtakunnallisuus on meille hyiidyksi". Tietoperinta Oy:n toiminta kattaa koko maan. Henkiliikuntaa on n. 30 Helsingissiija vuoden 1984 liikevaihto tulee olemaan n. 6 miljoonaa. Tietoperinta Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii pankinjohtaja Kurt Stenwall. Pankkiyhteydet SYP-Senaatintori SHOP-Mikonkatu 5' HOP-Keskusta Ilmoitushinnat 2/l s mk l/1 s mk (takasivu) l,/l s. I100 mk (muut sivut) 1/2 s. 600 mk 1/4 s. 400 mk 1/8 s. 250 mk Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki 1984

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp HE 74/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muutettavaksi muun muassa siten, että

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus ja säätiön perustajan johtava aate 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus ja säätiön perustajan johtava aate 3 Tarkoituksen toteuttaminen Alfred Kordelinin säätiön säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr. Säätiön nimi on ruotsiksi Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfond

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan lopetus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät

Kalastusalueiden toiminnan lopetus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät Kalastusalueiden toiminnan lopetus Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 Esitelmän sisältö Kalastusalueet lakkautetaan, tilalle kalatalousalueet Siirtymäsäännökset

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 06 Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Kemistiseuran säännöt

Kaakkois-Suomen Kemistiseuran säännöt 1(5) Kaakkois-Suomen Kemistiseuran säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Kemistiseura ja siitä voidaan käyttää lyhennettä KSKS. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot