ott JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT Luottoalan erikoisseminaari onnistui ss.5-7 Kokouskutsu s. 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ott JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT Luottoalan erikoisseminaari onnistui ss.5-7 Kokouskutsu s. 14"

Transkriptio

1 ott LUOTTOMIEHET _ KREDIT JASENLEHTI Luottoalan erikoisseminaari onnistui ss.5-7 Kokouskutsu s. 14

2 lr*gg,g"slinhhi Yrittiijflmoraali Suomessa haetaan konkurssiin tana vuonna noin 1500 vritystd. Konkur\rien maara ka\vaa riime vuoleen rerrattuna noin l4 prosenttia. M?i?iriillisesti ollaan samalla tasolla kuin vuonna Ruotsissa konkursseja tehdaen tanii ruonna ldhes Konkurssiin haetaan Ruotsissa samoin kuin Suomessa vleensd nuoria ja pienid rritrksid. Ruotsin.uhreelji.en suuria konkurssilukuja auttaa!mmartamaan se. ertei konkurssia Ruotsissa koeta sillii lailla sosiaalisesri tuomittavaksi kuin Suomessa. Esimerkiksi konkurssilritvksen rldntekijdiden palkkaturva on Ruotsissa parempi kuin Suomessa. Suomalaisten yrittajamoraalia voidaan piraa korkeana. Yritys, joka kerran on perustettu, viedaan vaikeuksista huolimatta katkeraan Ioppuun saakka. Kun yrityksen rahavarat loppuvat ja lis?iii ei tule, reagoi tahen todennakdisesti velkoja. Vireille pannuista konkursseista on velkojan kaynnistemii seitsembn kymmenests. Jos on velallisten moraali Suomessa korkealla, se on hyvd myds luotonantajilla. Velallisyrityksen sallitaan toimia niin kauan, etta kun se asetetaan konkurssiin, on todennakdiste, ettei konkurssiyrityksellii olekaan varoja. Kaksi kolmasosaa konkursseista raukeaa varojen puutteeseen. Tutkimusten mukaan etuoikeutta vailla olevat velkojat saavat jotain jako-osuutta konkurssipes?in omaisuudesta vain kahdessa prosentissa kaikista konkursseista. TZillcjinkin jako-osuuden m?iara jaii muutamaan prosenttiin kokonaissaatavasta. Kun varsinkin etuoikeudettomien velkojien asema konkurssissa on niin huono kuin se on. on kiinnostavaa havaita merkkej?i akordien lisaantymisesta Suomessa. Ruotsissa akordimenettely on hyvin tavallinen paaosin siita syyste, etta siellii on erityinen yhdistys - Ackordscentralen - jossa valtaosa akordeista kiisitelliiiin. Jotta akordim nettely johtaisi sekii velallisen etta velkojien kannalta mldntei5een tulokreen. on akordiehdorus petust.ltava velkojille kattavilla taloudellisilla laskelmilla, ioihin liitetaan suunniteima talouden tervehdyrtemisesta realisiisine aikatauluineen. Akordista puhuminen ilman perusteellista esitydta herattaa velkojissa vain epiiluuloja akordin vilpittrimyydestii. Oikeusministeri Christoffer Taxell toivoi yhdistyksemme jiirjestamiissa luottoalan erikoisseminaarissa Luottomiehet - KreditmAnnen r.y:lta aloitteita ja esityksiii konkurssilainsiiddanndn uudistamiseksi valmistelutycin ollessa ministerirjssii alkuvaiheessa. MiknAn ei este meita tekemaste mv<is akordimeneltelya koskevia parannusehdotuksia. AIuksi voisimme keskuudessamme vaihtaa ajatuksia akordin mielekkyydestii. Risto Suviala paatoimittaja

3 Koulutus lujittaa ammattitaitoa: Luottoalan erikoisseminaarista hyviit eveet luottoveeile Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y. jiirjesti luottoalan erikoisseminaarin. Sen tarkoituksena oli tarjota korkeatasoista kuultavaa mielenkiintoisistaiheista sekii vakiinnuttaa yhdistyksen asemaa ja arvostusta. Oikeusministeriiissd tunnetaan nyt yhdistyksemme ja sille on viime aikoina varattu tilaisuus esittiiii mielipiteensii luottoalaa koskevista lainsiiiidiintiihankkeista. Yhdistyksen puheenjohtaja Bengt Fagerholm totesikin toivottaessaan osanottajat tervetulleiksi, ettii yhdistyksestd on tullut hovikelpoinen. Oikeusministeri Christoffer toteuttamaan osittaisuudistuksina. Taxell huomautti aloittaessaan Tahan liittyen on esitelmansa, etta yhdistys valmistunut ehdotus laiksi lii voi toki pyytamattakin ketoimintakiellosta. Lakieh- esittaa oikeusministeriolle dotuksen mukaan voitaisiin, nekdkohtia tekeilla oleviin tietyin edellytyksin, kieltiib lainsaadantdhankkeisiin. Kiiytanndssa asioita hoitavien henkilciiden tekemet huomiot konkurssivelallista tai konkurssiin asetetussa yrityksesse meareavassa asemassa ollutta henkiliia ovat lainvalmistelussa aina harjoittamasta liiketoi- arvokkaita. mintaa maariiajaksi. Tuomioistuimen maaraama kielto olisi voimassa kahdesta viiteen vuoteen. Kieltoon maaratty ei saisi harjoittaa liiketoimintaa Konkurssilainsiiiiddntii sellaisessa asemassa, johon yksityisena einkeinonharjoittajana eikii olla yrityksesse osittaisuudistuksina liittyy valta hoitaa yrityksen hallintoa. Ensimmdisen vaiheen uudistuskohteena ovat myiis aineellista konkurssioikeutta Taxell kertoi konkurssilainsaadanndn uudistamisesta. olisivat saenndkset konkurs- koskevat saanndkset, joita KonkurssilainsiiiidantiiA koskevia uudistushankkeita on ta, velallisen vallintaoikeudessiin asettamisen edellytyksis- ollut vireill?i vuosikausia. Aikaisemmin esitetyn kokonaiskurssipesaanta ja takaisinsaannista konuudistuksen sijasta nayttaa Itse konkurssimenettelysta silte, ette konkurssilainsiiiidanndn uudistaminen tullaan joustavampi ja halvempi. pyritaan saamaan nopeampi, Tavoitteena on, etta yksi tuoma- -.i r,.i,"i,t,"r.". i.;;;;t Talousrikosten oistuimelle konkurssiasioissa tutkijoistapula nykyisin kuuluvisra tehla\ ista ja etta taysilukuinen tuomioistuin kasittelisi vain varsinaiset riitaisuudet. Hyvinkiiiin piirin nimismies Olli Toivola kertoi kaytanndnlaheisesti ulosottoasioista. Han korosti esityksessean velallista koskevien tietojen tarkeytta. Mita taydellisemmat tiedot velallisesta annetaan ulosottomiehelle, site paremmat mahdollisuudet ovat saatavan perimisen onnistumisell. Ulosottoviranomaisten palkkausjiirjestelme muuttuu Peletttvisse on, etta ulosotto kallistuu niin velkojalle kuin vetallisellekin. Tiiman muutoksen merkitykseen on varmasti syyta palata, kun on saatu kaytanndn kokemus- Rikosylitarkastaja Rauno Ranta keskusrikospoliisista kertoi talousrikosten tutkinnasta. TAsta mielenkiintoisesta aiheesta on kuultu melko vahan esitelmia. Keytanndn "vinkkejii" emm ymmalrettavista syista saaneet, sen sijaan paljon tilannetta selventevia taustatietoja. Ruotsissa tene vuonna valmistuneen tutkimuksen mukaan todettiin sadasta konkurssista ainoastaan kolmentoista olleen taysin puhdas. Kahteen kolmasosaan konkursseista oli sisaltynyt selviisti rikollista toimintaa. TAma tieto tietysti herattaa ajatuksia Suomr:nkin osalta. MeillahAn valtaosa konkursseista raukeaa varojen puuttuessa, eli etta konkurssipesan varat eivat riite edes tiiydelliseen konkurssimenettelyn hpiviemiseen ja konkurssi peettyy pesaluettelon

4 vahvistamiseen. NAm?i konkurssit jaavat siiiinn<inmukaisesti tutkimatta resurssien puuttuessa. Velkojat haluavat eerimmiisen harvoin rahoittaa konkurssimenettelye. Ylitarkastaja Rannan esit lmasta jai paa immaisene mieleen tutkintavoimien selva riittamattomyys tella hetkella. Ruotsissakordi konkurssin tilalla Asianajaja Richard W. Hjelt (Advokatfirma Landahl) Tukholmasta selvitti akordija konkurssik?iytiintda Ruotsissa. Ruotsissa konkurssien lukumaara on huomattavasti korkeampi kuin meillii. Kuluvana vuonna tehdaan Ruotsissa arviolta konkurssia (vastaava luku mei[a lienee n ). On tietysti muistettava, ette Ruotsissa on ylityksiiikin huomattavasti enemmen kuin Suomessa. Ruotsissa kaytetaan verrattain usein konkurssia korvaavana menettelyna akordia. Suomessahan akordi on melko harvinainen. Asianajaja Hjeltin esitykseste kiivi selviisti ilmi, etta asennoituminen akordeihin on Ruotsissa realistisempi ja vahemman tunnepitoinen kuin meillii. K?iytenndn erona suomalaiseen akordiin on se, etta akordissa Ruotsissa maksetaan velkojille tuleva osuus heti, kun meillii tavallisimmin tarjotaan pitkiiikin maksuaikatauluja, joiden toteutumisesta ei tavallisesti esiteta uskottavaa selvi- Iysra. Piiiviin antia kiitettiin Lopuksi kuulimme yritysten saneeraajana tunnetun diplomi-insinoori Urpo Ratian luennon sairaan yrityksen luototuksen problematiikasta. Urpo Ratia on pitkiin kokemuksensa perusteella analysoinut kriisiyrityksen tunnusmerkkeja, jotka han selvitti esityksessaan. Yritysten tarkastelussa kaytettiin tavanomaisesta taseiden tulkinpoikkeavia kdteereite, nasta joista tarkeella sijalla ovat esim. yrityksen henkildresurssrt. Seminaarissa oli 79 osanottajaa, joista 58 eb 74Vo yhdistyksen jesenia. Seminaari sai osallistujilta erittein hyvat arvostelut. Seuraavassa joidenkin kurssilaisten kommbntte- Ja: Luottopiiiillikkii Timo Jaatinen, Kotimaiset Kotitalouskoneet Oy: "Aika ja raha eiviit menneet hukkaan. Seminaari antoi paljon ajattelemisen aihetta ja pohtimista eteenpain. Odotan jatkoa samalla linjat. la. Luottopaallikk<jii kiinnostavia aiheita tiillii hetkellii olisivat esim. likviditeettikysymykset, rahoituksen suunnittelu, budjetointi ja seuranta ja rahan hinta. Naista aiheista voisi varmaan pitaa kaksipaivaisen seminaarinkin." Toimistopiiiillikkii Marja- Liisa Alanne, Elikevakuutusybtiti Ilmarinen: "Yleisarvosana kurssista on hyva. Joukossa oli tietysti tuttujakin ai heita, mutta aina on hyva kerrata niitakin ja etenkin saada kaytanndnlaheista tietoa viranomaisten nakokulmasta. MielestAni esitys Ruotsi'r akordi- ja konkurssimenettelysta oli erittain mielenkiintoinen. Vaikka eroja menettelyssa on, muovautuu keytantd samansuuntaiseksi. Totesin, etta Ruotsin ns. 'mindre konkurs' itse asiassa on melko samantapainen menettely kuin miksi konkurssi meillii muodostuu silloin kun konkurssi varojen puuttuessa raukeaa. Paikallaan olisi varmaan jarjestaa luentopaiviii uusista lainsaadantohankkeista, kuten juuri konkurssimenettelysta." Tuotantopiie[ikkii Esa Tuomi, Oy Credit Ab: "Kokonaisuutena kurssi oli hyvii. Koko yhdistystii ajatellen minist ri Taxellin luento oli merkitteva. Vastaavanlaista koulutusta on varmaan syyta jarjestaa jatkossakin. Uskon, etta pienempimuotoisiin tilaisuuksiin olisi myds tulijoita. Erityisesti pitaisin tarkeana kaytanndn juridisia kysymyksia kasittelevia, vaikka puolen paivan kurssejakin. Aiheina voisivat olla esim. aina ajankohtaiset takaus- ja vekseliasiat. Katson, ette yhdistyksen toimintaan kuuluu mycis luentojen jarjestaminen uudesta lainsaadanndsta, kuten ulosoton uudistumisesta ja yrityskiinnityksesta." Liisa Svinhufvud LAKIMIESLIITONKUSTANNUS OY - LAKIMIESLIITONKOULUTUSKESKUS Luo t t o kor t ti. o s amak su vai leasing? , Rantasipi Hyvinkdri Lqkimiesliiton Koulutuskeskuksen kurssilla ratkotaan vaihtoehtoja * kansantaloudellisesti * liiketaloudellisesti * y ksildtaloudellisesti * oikeudellisesti * filosofisesti Tilqisuus soveltuu mm. seurqqvien toimiolojen edustajille peruskoulutuksesta riippumatto: teollisuus, kauppa, pankit ja rahoituslhi6t. O S A N OTT O MA K S U JA ILM O ITTA UTU M I N E N Osanottomaksu on n mk. Lisiiksi hotelli veloittaa majoitus- ja tiilsihoitokustannuksia n. 600 mk seminaarin ajalta. Ilmoittautumiset puh LupatrunearstQmtslainsciridcintt) I. 1985, Hotel Marina Palace, Turku Onko Suomi kilpailurujoitust en luvattu maa - jo kuinka kauan? Muuttaako uusi kilpailunedistaimislaki tilannetta elinkeinonharjoittajan jo kuluttaja.n kannalta mliinteiseen rai kielteiseen suuntaan? Uuden lain mukaan yritysten ilmoitusvelvollisuus lisdiinty), kilpailuviranomaislen valtuudet kasvavat ja sanktiot kovenevat. Ntiitri kysymyksiii kiisitelltiiin tiillii kurssilla. Listjksi pohditaan laajasti kilpoilulainsddddnnijn jo -politiikan nykytilaa ja kiiyttintitti sekti meillti ettii tiirke immi s s ii ki lp ai I ij am ai s a. Tilaisuus soveltuu elinkeinoeldmiin jo viranomaisten edustajille. O S A N OTTO M A K S U J A ILM O ITTA WUMI N E N Osanottomaksu on n mk. Listiksi hotelli veloittaa majoitus- ja tdysihoitokustannuksia n. 600 mk seminaarin ajalta. Ilmoittautumiset puh

5 Suomen Elinkeinoelilmiln Keskusarkistossa t arvokas Luottomiesarkisto I I Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y:n kunniajiisen Sylvester Perret sai Luottolinkin toimitukselta henkiliihaastattelupyynniin. Perret katsoi kuitenkin henkiliikuvauksen kuuluvan aikanaan muistosanojen kirjoittajalle. Sen sijaan sovittiin Suomen Elinkeinoeliimdn Keskusarkiston (ELKA) vaiheittein ja toiminnan selostamisesta. Perret kertoo myiis lahjoittamastaan "Sylvester Alexander Perret - Luottomieserikoisarkistosta" ja siihen liittyvistii lisiiarkistoista. ii il a.:, i,' I

6 Perustamishankkeet kestiviit vuosikymmenii ruosikymmenien kuluessa. Keskuskauppakamarin silloinen yliasiamies, vuorineuvos Yrjd Pulkkinen, itse aikaisemmin Tampereella toimineena, korosti v alussa Kauppalehden haastattelussa arkistointitoiminnan merkil) sta ja Tampereen kauppakamarin aloitteen tarkeytta. Sotavuodet keske)'ttivet kaikki aloitteet keskusarkiston perustamiseksi, mutta v Tampereen kauppakamari oli j?illeen asialla. V Keskuskauppakamarin perustama liikearkistokomitea tutki mahdollisuuksia taloudellisen keskusarkiston perustamiseksi, mutra rahallisia voimavaroja ei silloin lctytynyt. Asian oltua \iela vireille otti v perustettu Liikearkistoyhdistys rr asian toimintansa piiriin ja ajoi uutterasti perustamishanl(etta luvun alussa ryhdyttiin maaratietoisesti toimimaan keskusarkiston perustamiseksi. Joulukuun 20. piiitana 1974 annettiin laki yksir) isluontoisten arkistojen val- Lahjoitukset peittavat koko elinkeinoelaman skaalan. iionavusta, ionka mukaan jopa 8070 arkiston paaasiallisista aluksi tark a tekija lahjoitta- Suufieollisuus oli varsinkin menoista voidaan peittaa valtion tuella. Liikearkistoyhdisrys jana tai sailytettavien arkistojen luovuttajana, mutta sit- ry sai kuitenkin todeta, ettd temmin my<is julkiset laitokjana silloin ei vielii ltiytynyt rahoitrajaa Iisbmenojen peittamisek- ja kunnalliset - ovat tehen set - lehinna maakunnalltset si. Mikkelin kaupunki teki kui tenkin v Valtionarkistolle ja Liikearkistoyhdistykselle osallistuneet. Metodisen kirjastoteknisen tydn ohessa keskusarkisto on esityksen Suomen Elin- kiisikirjastonsa valityksella keinoelaman Keskusarkiston perustamiseksi Mikkeliin. Elinkeinoeliimiin keskusjbrjestcijen kanssa keytyjen jatkoneuvott lujen jiilkeen perustettiin Suomen Elinkeinoeldmdn Keskusarkiston SAati<i Mikkelissii olevan keskusarkiston toimintaa edistamaan ja valvomaan. V Suomen elinkeinoeliim?in Valtioneuvosto hyveksyi keskusarkiston lakimaaraiseen kehitykseen ja toimintaan liittyvet arkistointikysymykset valtionapuun oik utetuksi v. olivat vireill?i jo ennen sotia. l98l alusta alkaen. Valtionarkisto maamme korkeim- Keskuskauppakamarin piirissa, lahinna Tampereen kauppakamarin aloitteesta ja eh- valvoo ja ohjaa ELKA:n toipana arkistovimnomaisena dotuksesta esitettiin v mlntaa. Keskuskauppakamarille, etta Valtioneuvosto tekisi esityksen taloudellisen keskusarkiston perustamisesta. Keskuskauppakamarin ELKA palvelee suorittaman selvityksen mukaan monipuolisesti siihen ei silloin ollut mahdollisuutta, vaan todetriin, etta tahan ryhmaan kuuluva arkistoaines olisi yritetteva kerata maakunta-arkistoihin. Maakunta-arkistointiaate tuli mydhenminkin esille Valittomasti valtionapupaatdksen jiilkeen Mikkelin kaupunki ryhtyi kunnostamaan entista sotilasvarikkorakennusta nykyaikaisiksi arkistotiloiksi. Tydt paattyivat , minkii jiilkeen keskusarkisto aloitti toimintansa tehtevanaan elinkeinoelaman arkistojen vastaanottaminen, sailyttiiminen ja jiirjestiiminen. Osoite Varikkotie muutettiin Tutkijantieksi, n:o 7. Arkiston juhlallinen vihkimi nen oli Keskusarkistolla on tilaa 1107 m2 kolmessa kerroksessa, mista n. 760 m'on varsinaisia arkistotiloja, loput toimisto- ja asiakastiloja. Ulkonaisct olosuhteetassa huolellisesti modernisoidussa ja nykyaikaisin arkistoteknisin vdlinein varustetussa arkistotalossa mahdollistavat elinkeinoelaman yleisarkistojen ja myos ammattikirjastojen vastaanoton ja arkistoinnin. Jo keveasta 1981 alkaen on yrityksilta ja muilta yksityisiltai luovutettu joko lahjoituksina tai sailytetteviksi jatkuvana virtana arkistoja, jotka muuten ehkii olisi havitetty tai tuhoutuneet. elinkeinoeliimiin tutkijoiden kaytettavissa. Kasikirjastoon kodistoitiin v yli 4000 yksikko:i. KokonaismAAra oli v lopussa yli Yksikk<iii. Monipuolinen tutkijapalvelu on tarkea osa k skusarkiston toimintaa ja tassa yht ydessa on pidetty yhteyksia yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Keskusarkiston tiedotustoiminta on niinikaiin maf nittava. Keskusarkiston tof mintaa on esitelty ja valaistu eri yhteyksissii. Sangen merkittavena tapahtumana oli Kansainvalinen liikearkistokomitean kolmipeiviiine n vuosikokous v Edustettuina olivat raiden Idnsieurooppalaisten teollisuusmaiden lisiiksi - Pohjoismaat mukaan Iuettuina - myds valtameren takaisia maita. Jo aikaisemmin on voitu todeta keskusarkiston johdon maaratietoinen tyd kansainvailisten Yhteyksien luomiseksi ja edistamiseksi, mistd edellamainittu vuosikokous on selva tunnustus. Tilastotietoina arkistotalosta on mainittava kokonaishyllymiiiire hm, tutkijanpaikkojen lukumaar:i l2 kpl. v luovutetut arkistot kesittavat 899 hm. Luovutetun aineiston kokonaism66re o1i vuoden paattyessa hm. Keskuskauppakamari luovutti neljakymmenta hyuymetria kasittavan vanhan arkiston keskusarkistolle v Aineisto kasittaa maan talouseliimiin historiallista aineistoa myijs 1800-luvulta, jonka Ioppuvuosina kauppakamarilairosta edelt?ivat yleiset kauppiaskokoukset saivat a1- kunsa. Mycis muiden taloudellisten keskusj?irjestojen luovuttamat arkistot antavat valaisevan ja terkean pohjan elinkeinoelaman menneiden vuosien tutkimuksille. Luottomiesarkisto Perret'n lahjoituksena Elamantydni luottotoiminnan alalla alkoi jo v ja palvelusvuodet kestivet v alkuun saakka. Sen jalkeenkin olen tahan asti aktiivisti toiminut erilaisissa neuvonta- ja asiantuntijatehtavisse. Luottomiestydskentelyni on kasittanyt kaikki sektorit: luottotietoala, Yahittais-, tukku-, teollisuus- ja palvelualojen luotot seka luottokaupan rahoitus. Opiskeltuani vuonna 1931 Suomen Luotonantajayhdistyksen (tulin sen palvelukseen vuonna 1929) ja Gustav Pauligin Rahaston stipendiaattina Leipzigissa ryhdyin jo nuorena luottoassistenttina ja sittemmin yhdistyksen osastopiiiillikkona keraamaan ammattiini liic tyvaa yleiste aineistoa. Tiihiin on kuulunut kiertokirjeita, kirjallisuutta, vuosikertomuksia, esitteita, lehdistdartikkeleita, lomakkeita, kirjeenvaihtokopioita, esitelmia, p.jytakirjoja, kurssiohjelmia jne. Oy Stockmann Ab:n palveluksessa yhtyman luottopiiallikkonii ja sitemmin lisiiksi apulaisjohtajana tyciskentelin vuoden 1949 alusta alkaen vuoden 1972 alkuun asti, mista lahtien olen ollut el?ikkeelld. Useiden kotimaisten ja ulkomaisten yhteisdjen ja edkoiselimien jesenene ja myds puheenjohtajana ollessani minulle on vuosikymmenien varrella keraantynyt runsas Ja monivivahteinen luottomiehen yksityinen erikoisarkisto - varsinaisen, laajan luottoalan kirjastoni ohessa. Kauppakamarilehden numerossa 12/81 kerrottiin: "Luottomiesarkisto ELKAn k?iyttodn. - Perati 36 arkistointimappia erikoisarkistona Iuovutettiin Keskusarkistolle Iokakuussa Oy Stockmann Ab:n eliikkeelli oleva luottopaallikkd ja apulaisjohtaja S.A. Perret lahjoitti oman yksityisen luottomiesarkistokokoelmansa vuosilta l93l Niiihin mappeihin, missd ulkomainen panos on huomattava, sisaltyvat kolmena ryhmene tavaraluottotoiminnan kaikki sektorit; luottotietoala, vahittais- Toukokuussa 1978 ja mydhemminkin Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan, eli kulufusluotot, tukku-, teollisuus- ja palvelualojen luotot pii?ikonsuli Sakari Yrjcisen kanssa kiiytyjen avomielisten sekd Iuottokaupan rahoitusmuodot. Kokoelmassa on li- keskustelujen ja hiinen selvdn ja paattaveisen suosituksensa siiksi l97oluvun luottoti toalan laajoja lainsaadantoval- perusteella lahjoitin luottomiesarkistoni Suomen Elinkeinoeliimiin Keskusarkiston misteluja koskevaa omakohtaisaineistoa." Saatiijn pelustamalle keskusarkistolle.

7 Historiikki tiiydentyy Arkistonjohtaja Matti Lakion ystiiviillinen ja rohkaiseva lausunto Kauppakamarilehdessii sai minut jatkamaan jiilkivuosien toiminraan liittyi'ien mappiaineistojen saneeraustyijte aikaisempien periaatteitteni mukaan. Luottomiesarkistostani poistettiin ensisijaisesti varsinaiset luottotietolausunnot ja jiiljenndkset luottosulkuluetteloista. Jetin kuitenkin n.s. fiktiivikappaleet (koulutuskappaleet). Ajankohtaistietoa ei enaa paljon olekaan. KeraamAni erikoisarkisto on yhtenainen, aukoton vuo. sikymmenien tapahtumasarjahistoriikki. Luottomiehet- Kreditmannen r.y. ja Svenska Kreditmannaftiremngen l Stockholm, jotka molemmat ovat valinneet minut kunniajesenekseen, ovat tahtoni mukaisesti ensisijaisesti oikeutetut lahja-arkiston hyvaksikayttamiseen. Lahjakirjallani n:o 2/ lahloitin edellisessii lahjakirjassa mainituin ehdoin kymmenen Mercantile-arkistointimappia vuosilta Nema jakautuvat DAaasiallisesti erillismappeihin (7 kpl) ja lisaksi sarjamappeihin (3 kpl). Lahjakirjassani n:o 3/ oli mainittu [uettelo, joka kasitti 9 kpl Mercantile-Monopol-mappeja. NamA jakautuvat piiiiasiatlisesti erillismappeihin (5 kpl) ja sarjamappeihin (4 kpl). Li sliksi lahjoitin liitetdvaksi 2l kpl lyhennelmiikansioita, jotka liittyvet erilaisiin luotto- ja perinupaiviin, muihin luottc asiain kursseihin, yksittaisiin Iuottoalan esitelmiin seka erikoisartikkeleihin. Arkistomappeja on yhteensa 55 ja kansioita 21, eli yhteensa 76 yksikkciii. Toistaiseksi yhteisluetteloa ei viela ole, vaan seikliaperiiiset lahjakirjat keskusarkistossa saavat toistaiseksi toimia tietoliihteinii. Yhteniijnen erillisluettelo on kuitenkin ilmeisesti saatavissa vuoden 1985 alussa. Lisaaineistona olen samanlaisin ehdoin ja edellytyksin w toimittanut keskusarkistolle jaljenniikset Abo Akademille osoitetusta Ent. Luottotietotoiminnan laajahkosta ruotsalais-suomalaisesta Kredit-Luotto-kasitlinen arkisto luovutettiin Edistiimiskomitean monipuoteen selvittelylausunnosta. Suomen Elinkeinoeliimlin Viittaan "Luottolinkkiin" Arkistolle muodollisesti Luot- 3/1983 ja 1/1984, joissa yksityiskohdat ja avustajain nimet on mainittu. Luottomiesarkistoihin liittyvasta lisaarkistosta on ensisijaisesti mainittava ELKA:n Luottomiehet-Kreditmannen r.y.:n ent. Luottotietotoiminnan Edistiimiskomite an (196G 1972) kahdeksan mappia arkistomateriaalia. Kansallis- Ylikansallinen Philips kertoi luottofilosofi astaan Osake-Pankin silloinen luottotietopaalikkit, vottelukunnan arkiston" luo- valt. maist. vutuksesta, mika aiheutti A.K. Anttila, joka on ollut maaratynlaista hammennysta Suomen luottotietotoiminnan v. l9?5 perirstetun Luottotietoalan tieto-opin ansiokas luoja ja Neuvottelukunnan kehittaja, julkaisi v ereissa jasenissa. Kokouksen pankkinsa ensimmiiisen "Liikepankkien puheenjohtaja oikaisi asian luottotietotoi- tunnustavin sanoin molem- minta", mika oli lahtdkohtana mille kutsuvieraille. Arkistonjohtaja v ilmestyneelle yhmille teisteokselle "Liikeyrityksen luottotoiminta" (s.a. Perretkon Lakio piti laajahteisteokselle esityksen Mikkelin Keskusarkistosta osoittaen yhdistyksen kunniajasenelle kiitok- A.K. Anttila-E. Tuovinen). Tama menestyksellinen opaskirja sensa ja arvostuksensa. Toistan on Suomessa e nsimmaisensa nen erikoisteos. tassekin yhteydessii hiinen kchotuksensa yhdistyksen jiisenille: Toimikaa valppaasti ja tarmokkaasti keskusarkiston tarkoitusperien hyviiksi Arkiston luovutamalla arkistomateriaalia. kartuttaminen Lopuksi haluan vielii kerran lausua vilpittdmat kiitok- luottovden seni Keskuskauppakamarille, kunnia-asia paakonsuli Sakari Yrj<iselle seka pystyvalle ja avuliaalle informaatikolle, fil. maist. Lasse Lehmanille, samoin tomiehet-kreditmannen r.y:n kokouksessa Kutsuvieraina olivat arkistonjoh- Matti Lakio Mikkelista seke Sylvester Perret, joka viimeksi oli toiminut komitean puheenjohtajana ja koordinaattorina. Kokouksen kokouskutsussa oli virheellisesti mainittu "entisen luottotietoalan neu- myds arkistonjohtaja Matti Lakiolle Mikkelista. HAnen tydskentelynse ansaitsee kai ken tuen. Kiitollisuuden ilmaisut kuuluvat samoin Oy Stockmann Ab:lle, jonka joustava, runsaan aineiston kuljetusapu Helsinki-Mikkeli oli merkityksellinen ja mainituissa tilanteissa ratkaiseva. Sylvester Perret Yhdistyksen kokouksessa Ravintola Kauppakillassa piti Mr. Hans Seppen Philips International B.V:stii esitelman "Salesfinance a transnational company". Seppen aloitti esitelmense tyhyellii Philips-konsernin esittelylle, joista mainittakoon 48 miliardin guldenin (FIM n. 96 mrd.) liikevaihto vuonna 1983 ja tuotantotoirninta 62 eri maassa. Saataviin on Philipsilli sitoutuneer,a keskimiiiirin 2,3 kuukauden myyntie vastaava l0 summa. Maakohtaiset erot ovat huomattavat - 6 viikosta 8 kuukauteen. Hans Seppen pereankuulutti luottomyynnin mielekkyytta, koska jokaisen yrityksen kaikkein tuottamattomin omaisuusera ovat myyntisaatavat. Niite ei ole syyte rahoittaa millaen muulla kuin korottomilla veloilla (esim. ostovelat). Miksi sitten annetaan luottoa? Tahen kysymykseen saimme kolme hyviiii syyt?i: - on aina annettu (traditio) - annetaan laiskuudesta tai mukavuudenhalusta - kilpailu pakottaa antamaan Toki Seppen mydnsi, ette viimeinen syy on ilmeinen joillakin markkinoilla, mikiili haluaa ylipaataan myyda. "Tuottamattomista" myyntisaatavista rasitetaan myyntiosastoja, normaalin koron lisiiksi, ikiirakenteen ja varmuuden perusteella erityisen saatavavarauksen muodossa. Reskontran siiiinncilliselld tarkastuksella asetetaan varaus eri ikiiisille saataville, jolloin jo puoli vuotta eraiintynyt saatava katsotaan 1007o:isesti menetetyksi. Tall6in voidaan luottotappiot jo ennalta ottaa tuloslaskelmassa huomioon. Luottopaallikdn tai luottoasioista vastaavan henkikin tulisi Seppenin mielestii olla markkinointiryhmtin jasen. Perinteisesti hiinen asemansa yrityksessa on talousosastolla, mutta se ei kuitenkaan saa olla esim. kirjanpitopeiilliktjn vaan lahinna talousjohdon alaisuudessa. Luottomiehilte (myris naisilta) vaaditaan erityisominaisuuksia ja Seppen luonnehtikin meita lahinna taiteilijoiksi.tiihiin rnielipiteeseen yhtyi Sylvester Perret kiitoksien kera. Hans Seppenin esitelma oli kokeneen luottomiehen nakemys, joka kuulijakunnassa heratti uusia ajatuksia ja ehkii jopa ristiriitaisia tunteita. Kokouksessa oli liisnii 54 jilsenta - enemmankin olisi mahtunut. Bengl Fagerholm hallituksen puheenjohtaja

8 Pykalen ensimmeinen momentti on taysin outo. Ensinnakin, mika on luottotietojen kayttde laint2 me pykelen poistamista. I I $ Rekisterciidyn tarkastusoikeus Tarkastusoikeuden jiirjestamisesta ja toteuttamisesta aiheutuu rekisterinpitajalle kustannuksia. Lainsaatajan rekisterinpidolle asettamat vaatimukset tulevat parhaimmalla tavalla taytettya, jos tarkastusoikeuden kaytdsta aiheutuvat kustannukset saadaan perityksi. Ehdotamme, etta pykalaan lsataan maininta siita, tta rekistednpitaja antaa tiedot kohtuullista korvausta vastaan. I 3 $ Luottotietorekistereita koskeva tarkastusoikeus Pykiiliin ensimmiiista momenttia pidetaan tarpeettomana, koska suurin osa henkildiste on jo rekisteroity. Ehdotamme ensimmdisen momentin poistamista tarpeettomana. Liihdetietojen ilmoittaminen silloin, kun henkiloluottotietojen on todettu olevan virheellisi?i, tekee luottotietotoiminnan ajan mittaan mahdottomaksi. Ilman lain saanndstakin luorrotiet otoimist on intressissa on oikaista tietoliihde sisiiisin tehokkain jiirjestelyin. l4 S Tarkast usoikeuden toteu ttaminen RekisterinpitajAn on ehdottomasti varmistauduttava siita, etta tarkastusoikeutta kayttaa oikea henkil<i. Lakiin jaa suuri aukko, jos tata asiaa ei tulla ottamaan laissa huomioon. Ehdotamme pykeliiiin lisiittliviiksi 3:nnen momenlin: "Kayttaessean tarkastusoikeuttaan on rekisterdidyn todistettava luotettavasti henkilollisyytensa rekisterinpitajalle." l6 $ Tarkoitussidonnaisuus Ei ole mitaan perusteita sille, etta henkil<irekisterilaki asettaisi henkildtietojen kaytdlle ydtyskonsernin sisiillii rajoituksia. Koska lakiehdotuksessa tata asiaa ei ole huomioitu, voitaisiin se huomioida esimerkiksi tassa pykalassa. Ehdotamme pykalaan lisatteveksi toisen momentin: "Henkildtietojen kayttda on henkildtietojen luovuttaminen samaan konserniin kuuluvien yritysten viilillii." 20 $ Tiedon luovuttaminen muista henkildrekistereista Tata pykalaa tarkasteltaessa voidaan todeta, etta henkilorekisterien kayttd henkildluottotietojen tietolahteena tulisi estetyksi. Tiimii ei ole tietenkean ollut lainsaatajan tarkoitus. Tama pykele tulisi muuttaa siihen muotoon, ette seannds ei estaisi ainakaan nykyisen kaltaista luottotietojen hankintaa. 25 $ Oikeus kieltaa tiedon keytto tai luovutus LainsaetAjan pitaisi viela selvittaa se, haluavatko kaikki yksityiset henkil6t postitettavaksi itselleen ilmoituksen luottotiedon rekister<iimisest?i (13 $) ja luottotiedon kaytdste (26 $). Olemme varmoja siita, etta kaikki kansalaiset eivat halua n?iitii ilmoituksia. Taman vuoksi ehdotamme pykiil?iin lisiittav?iksi toisen momentin: "Rekisterttidylla on oikeus kieltaa rekisterinpitajaa lahettamaste ilmoitusta henta koskevan luottotiedon rekisterciimiseste tai kayttemiseste." 26 $ Tiedottaminen henkiliitietojen kaytdsta saanndksen tarkoittamassa mielessd? Onko se nimen tarkistaminen, syntymeajan tarkistaminen, osoitteen tarkistaminen, omaisuuserien tarkistaminen jne.? Onko luottotiedon kayttda luottotiedon lukeminen vai luottotiedon muistaminen ulkoa? Jos lainsaanndsta halutaan tulkita laajasti, ei ole harvinaista, etta yksittainen suomalainen yritys kayttaa luottotietoja miljoonia kappaleita vuod ssa. Lakiehdotuksen perusteluissa lausutaan mm., etta rekisterdidyt voivat valvoa omalta osaltaan sita, etta luottotietoja kaytetaan lain mukaisella tavalla. On parempi antaa lainmukaisuuden valvonta niille viranomaisille, joilla on siihen asianmukaiset edellytykset. SitA vartenhan on ehdotettu erityisia tietosuojaviranomaisia. Olennaista on ymmartee, etta luottotiedon keyttd ei ole ainoa Iuoton myontamis en vaikuttava tektja. Ehdotamme pykalan nsimmaisen momentin poistamista perusteettomana. 44 $ Vahingonkorvausvelvollisuus Koska edellytykset virheettdmien luottotietojen tekemiselta puuttuvat, ei ole mitaan syyta noudattaa kovennettuja vahingonkorvaussdannoksia. Ehdotamme pykalaa poistettavaksi, josta seuraa, etta vahingonkorvauslain saanndkset tulevat sovellettaviksi. Luottotietotoimintaa ei ole syyta asettaa ankarampaan asemaan kuin liiketoimintaa yleensd, etenkin kun oikeusministerici suunnittelee seiinndksia, jotka estavat luotettavan perustiedon (henkil<itunnus) hankkimisen luottotietotarkoitukseen. Henkiliirekisteriasetusehdotus 4 $ Luottotietorekisterit Pykalan teksti vaikuttaa keskeneraiselta. Sen hiomiseksi kannattaa vielii niihdii vaivaa. Pykiilin ensimmdisen momentin 3:ssa kohdassa kuvattu tapahtumdin kulku on normaalissa liike-elamasse tiiysin vieras. Pykalan toisen momentin osalta heriili kysymys siita, voiko yksityinen henkilct lakkauttaa maksunsa. Tarkoittaako lakkautetuilla maksuilla ainoastaan maksuja yksityiselle elinkeinoelemelle vai mycis maksuja julkiselle vallalle, kuten vcrottajalle, liikennelaitokselle, pysiik<iintilaitokselle jne. T?issd vaiheessa ehdotamme lisattavaksi pykalan toiseen momenttiin: "Tiiman liseksi luottotietotoiminnan harjoittajalla on oikeus tallettaa ja luovuttaa rekisterdidyn maksusitoumusten hoitotapaa koskevia tietoja ja arvioita." Asetusehdotus tietosuojalautakunnasta ja tietosuoj a-asiamiehestd e$ Tdssa asetuksessa, kuten ei laissakaan ole miiiiritelty tietosuojalautakunnan jasenten edustamia intressipiirej?i. Tata voidaan pita:i ilmeisena puutteena. Koska henkikirekisterilakiehdotuksessa on lukuisia luottotietotoimintaa koskevia erityissaanndksia, tulisi laissa tai asetuksessa maarata, ette tietosuojalautakuntaan kuuluu yksi luottotietorekisterien pitajien edustaja. Luottomiehet-Kreditmannen r.y. Bengt Fagerholm Risto Suviala

9 Kokouskutsu luottomiehet - l(reditmannen r.y:n varsinainen syyskokous pidetaen torstaina klo 7.00 alkaen Helsingissd Hotelli Helsingin juhlakerroksessa [2. kerros), osoite Kluuuikatu 8. Kokouksen asiat: ll Kdsitelltdn s[tntojen l0s:n mukaan varsinaiselle syyskokourselle kuuluvat asiat. 2f Muut asiat 3l "s_uomalai_sen lu_ottotietotoiminnan nykyisyys ja tulevaisuus". Alustuksen pitfifi toimitu_sjohlaja Esko fuovinen, Suomen luotorantaiayhdistys. Tiimfin paneelik-eslustelu, j-oho_n lalireen on alustajan lisdksi kutsuttu toimilusjohtaia ihomas Feodoroff, luottotltka -0y, toimitr sjohtaja Jr ftani Joenpelto, Ludttokdntrolli 0y, toimitu.siohtaia Yrj6 Lehtonen, lttaksltietb 0y ia toimitrisjohtaja Tapani rurkki, Luottotieto r.y, Kokoulsen ielkeen on tilaisuus nauttia yhteinen iltapala. Tervetuloa! Luottomiehet - Kreditmdnnen r.y. Hallitus FECRO Helsingisse Eurooppalaisten Luottotierotoimistojen Liiton FEC- RO:n 11. kongressi pidettiin syyskuussa Helsingissa, ensimmaista kertaa Suomessa. Ulkomaisia vieraita oli n. 75. Jerjestelyista vastasi Luottotieto r.y. - Creditinformation. Kongressi kiivnnistyi keskiviikkona 5.9. Vieraat tutustuivat Uspenskin uusittuun katedraaliin ja Katajanokan Kasinoon. Torstaina p?iiviillii oli komiteoiden kokouksia, illalla merkityksellinen Helsingin kaupungin j2irjestama vastaanotto kaupungintalossa seka kongressin osanottajille t4 etta runsaslukuiselle kotimaiselle kutsuvierasjoukolle. tassa vllosikokouksessa vd- ne cmme asetlamamme tavoit- Henkilcivaalien osuus oli iestdjet todellakin saavutta Perjantaina aamupaivuillii hziinen. liiton puheenjohtajana Jatkaa toim. joht. Norman Mikii tulee olemaan itse teet. kokoontui FECRO:n hallitus. samanaikaisesti kavtiin luonnollisesti muitakin oieellisen to r.\. - Crediti nforma tionin toalalla Euroopassa csim. Hel- Gantz Englannista. Luottotie- FFCRO:n merkitl's luottotie- tarkeitd neuvotteluia ja ta toim.joht. Tapani Turkki valirtiin edelleen sekii varsinaiseksi Sen ennakoiminen edes l:ihes singin kokouksen j?ilkeen? paamisia. IltapaivellA koitti kongressijakson tarkein tilaisuus eli vuosikokous. Lasnii teknillisen komission varapu- mielestdni l,liluon nollisia tilintarkastajaksi erra liiton oikein osuvasti edellvtteisi olivat kaikkien 3l jiiscntoimiston edustajat 15 eri maas- Perjantai-ilta paattvi juhla-' sa. Itse en moiseen vrittamiheenjohtajaksi. ominaisuuksia tiissd vaihees- Ia. p;iivdlllsiin koko ajan kokous- seen sorru. Perustellusti toki Asialistan n.s. normaalien 1a majoituspaikkana hyvin voidaan kysva. eikd FECkohtien s.o. vuoden 1983 vuosikertomusja tilitapahtumien nentalin tiloissa. Kokousvden rainen tehtavanse maano- toimineen Hotel Inter-Conri- RO:lla edelleen olisi alkupe- tultua hyvaks)'tyiksi kokousvaki keskittyi ennakolta jo malaisia kutsuvieraita. mm. yhdistiimisessii ja kehitremi- mukana oli tallciin mvds suosamme luot totietoto iminn an tiedossa olleeseen saantdkysymykseensd. Liiton yhii oh- Herkama. johraja ja rouva keutta sen toteuttamiseen ja vuorineuvos ja rouva Pentti scssri. cikcj sillii olisi mycis oi jaavien siilintojen mukaan tulee sen jasenten ja niiiden ja rouva Veikko Kauppi. laajaa kansainviilista yhteis- S.A. Perret sek6 varatuomari samalia harjoittaa tarvittavan emojenkin olia kiistattoman Lauantaina Porvooseen ja ty<itd ilmenevien mahdollisuuksien puitteissa. Liihivuo- eurooppalaisia. TAhan no.jautuen ja salaisen adnestyksen osallistui 50 henkilcia mit:i det tullevat vastaamaan ndi- Haikkoon tehdylle retkelle lopputuloksena joutui 4 toimistoa muuttuneitten omis- vallitessa. parhaimman sean ja mielialan hin kysymyksiin. tussuhteittensa vuoksi eroamaan liitosta; jiiseniksi j?ii si- erittain mydnteisten Poikkeuksellisen monien ja kir.jallis- ten 27 toimistoa edelleen l5 eri maasta Ldnsi-Euroopassa. ten Ja suullisten palautteiden perusteella tunnemme me jdr- Tapani Turkki Luottotieto r.y. - Creditinformation toimitusjohtaja

10 Uudet jdsenet Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan , , ja hyviiksynyt seuraavat uudet jdsenet: 05uuspankki.n Kskudiiio br Alaranahonusplirnikkai PL 23 Sa:isrttpankki.n Xesku$Osake-Pankki i. tr. suomcn Luolonanrajayhdisrys 0 S.rBropankkien K6kuyosake Pankki osutrspankkien Xskuspankki O), Tolmli.anjohraj. Llono'icdurkira Ponti lgrhu Marl*u Pennin.n suomen Tukkukauppiaiden Liir Mann?rheimimic 76 A Htneenrie 3l A 00250Helsinli Hekinki puh.44l6tl puh Osuurpankkien KeskuniIo Suomrn Yrnvrahoir6 Or um$jffirhh; tal Osuuspankki.n Keskuspankki Oy O,k.usiereen kandidaari suomen Luolonanrajayhdisrys Peetoimittaja Risto Suviala puh. (90) Toimitusneuvosto Bengt Fagerholm (puhjohr.) puh. (90) Lassi Kantola puh. (90) 1651 Anne Leppiilii-Nilsson puh. (90) '.23:60 Toimitussihteeri Mariitta HemAlainen suomen Luolonanrajayhdinyr Toimituksen osoite Luottomiehet - Kreditmiinnen r.y. PL 89I Helsinki 10. PL ]7 Valokuvaaja Erkki Markko OP Tietoperinnen osakkaaksi Helsingin Osakepankki on nnut l0% Tietoperint?i ;n osakekannasta. Vuonna 1968 perustetun Tietoperintii muina osakkaina ovat Postipankki, Kustannus 03- Otava seki Euromarket Ltd kukin 20 Vo:lla ja Yahinkovakuutus Oy Patria, jonka frvo:n osakkuudesta HOP osti puolet. HOP:n toimitusa Kari Nars toteaa, etta tehty kauppa merkitsee jatkoa sille toiminnan kehittiimiselle ja rationalisoimiselle, jota HOP:ssa on toteutettu taman vuoden aikana. Tieroperinta Oy:lla on 2000 toimeksiantajaa talla hetkelle ja perittavien summa on 100 miljoonaa. Tietoperintii Oy:n toimitusjohtaja Rauno Eskola on hyvin tyytyvainen HOP:n kanssa tehtyyn sopimukseen. "Toisen liikepankin mukaantulo monipuolistaa toimintaamme ja pankin valtakunnallisuus on meille hyiidyksi". Tietoperinta Oy:n toiminta kattaa koko maan. Henkiliikuntaa on n. 30 Helsingissiija vuoden 1984 liikevaihto tulee olemaan n. 6 miljoonaa. Tietoperinta Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii pankinjohtaja Kurt Stenwall. Pankkiyhteydet SYP-Senaatintori SHOP-Mikonkatu 5' HOP-Keskusta Ilmoitushinnat 2/l s mk l/1 s mk (takasivu) l,/l s. I100 mk (muut sivut) 1/2 s. 600 mk 1/4 s. 400 mk 1/8 s. 250 mk Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki 1984

Helsinki, Hotelli Inter-Continental, Ballroom

Helsinki, Hotelli Inter-Continental, Ballroom Selvitt5dkseenEitii seikkoia iii rjest?i?i LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y. LUOTTOALAN ERI KOISSEMI NAARIN Aika Paikka Ohielma Osallistum isma ksu llmoitla utuminen Lisetietoia Keskiviikkona 26.9.1984

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N JASENLEHTI tg tn"p$$sthkh* Hvvfrn onnen toivotukset 25-vuotiaalle! On aika katsoa taaksepain. Miettia tate peivaa. Ja suunnitella huomista. Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n

Lisätiedot

ru"pg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983

rupg$.slinkhi Perinnfln sflflnniit 4.11.1983 NEN R.Y:N JASENLEHTI ru"pg$.slinkhi 4.11.1983 Miten asiakas saadaan maksamaan parernmin? T?imii on kysymys, johon perintatydte tekeve joutuu joka piiivii etslmaan vastausta. PelkastAan saatavan eraentymis

Lisätiedot

Elektroninen tietopalvelu

Elektroninen tietopalvelu NEN R.Y:N JASENLEHT Elektroninen tietopalvelu 6.5.1985 "Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissa yhd harvempi tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa elektronisten tietopankkien kayttddn.

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI 1.3.1985 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6. Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s. LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Vuoh luottomfus 1988 Pertti knnanen s. 4-6 Luottomiesten uusi jisenmerkki esittelyssf, s.8 Mediatiedot 1989 Painosmddrd Jakelu Alueet llmestyminen Painopinta-ala

Lisätiedot

ilr-p$-t"stflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984

ilr-p$-tstflmkh Tietoa luotosta 30.4.1984 NEN R.Y:N ilr-p$-t"stflmkh 30.4.1984 Tietoa luotosta "Miehen ta),tyy huomata vehapatoisimmiitkin asiat, jotka vaikuttavat hdnen luottoonsa. Vasarasi lytinti. jonka velkojasi kuulee viidelta aamulla ja

Lisätiedot

NNEN R.Y:N JASENLEHTI

NNEN R.Y:N JASENLEHTI NNEN R.Y:N JASENLEHTI lppggp^lfffigfi 13.9.1985 Ensin koti Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle merkittiiva. Yhdistyksemme saentduudistus on rekisterdity 6.8.1985, jolloin se on tullut

Lisätiedot

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia

40v. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa. Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Raimo Sailas kiittää suomalaisia naisia Fecman uusi puheenjohtaja tulee Kataloniasta Fecman väistyvän puheenjohtajan jäähyväiset Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 30.10.2001 Hotelli Scadic Continentalissa 40v

Lisätiedot

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen

Rahan palkka. mahdolliseksi tehokkaan korkojen perinnin seurannan. Korkojen perinniillii voidaan merkittavasti vaikuttaa ydtyksen thsffi, 2/83 9.9.1983 Rahan palkka Raha on kuin komposti. Ellei sita levita, ei synny kasvua. Raha liikkuu sita paremmin. mita enemman sille maksaa palkkaa - korkoa. Korkopolitiikka on Suomessa viime aikoina

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

Vuosi 2006 on hyvä vuosi. Talouselämän 38 suurimman yrityksen

Vuosi 2006 on hyvä vuosi. Talouselämän 38 suurimman yrityksen 1/2006 PÄÄKIRJOITUS KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 24. ilmestymisvuosi PÄÄTOIMITTAJA Risto Suviala puh. (02) 277 8420, 0400 781 535 fax (02) 277 8411

Lisätiedot

Luottovälineenä matkapuhelin

Luottovälineenä matkapuhelin Raportti Luottomiesten laivaseminaarista Luottovälineenä matkapuhelin Luottomiehet tiedon valtatiellä Luottolinkki 2/2000 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Terveisiä Fecmasta... 4 Uudet jäsenet... 4

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Yhdistys tarvitsee Sinua

Yhdistys tarvitsee Sinua nnpt$, 28.4.1983 Yhdistys tarvitsee Sinua Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n tarkoituksena tamaan voimiaan jonkin osa- distys joutuu toisinaan keskit- on saantdjensa mukaan edista:i luotto- ja perintaalan

Lisätiedot

2/2004. Perintäkulujen säännöstely s. 8. Kevätretki s. 9. Auton osto Saksasta s. 19

2/2004. Perintäkulujen säännöstely s. 8. Kevätretki s. 9. Auton osto Saksasta s. 19 2/2004 Perintäkulujen säännöstely s. 8 Kevätretki s. 9 Auton osto Saksasta s. 19 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Perintökaaren velkavastuusäännökset muuttuvat...

Lisätiedot

Kevätkokous 23.5.2002 kutsu sivu 16. Elämänmenoa Ranskassa sivu 8. Ulosottolain muutos edelleen eduskunnassa sivu 18

Kevätkokous 23.5.2002 kutsu sivu 16. Elämänmenoa Ranskassa sivu 8. Ulosottolain muutos edelleen eduskunnassa sivu 18 3/2002 2/2002 Kevätkokous 23.5.2002 kutsu sivu 16 Elämänmenoa Ranskassa sivu 8 Ulosottolain muutos edelleen eduskunnassa sivu 18 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta...

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20

4/2004. Velkahallintaohjelma s. 8. Laivaseminaari s.14. Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 4/2004 Velkahallintaohjelma s. 8 Laivaseminaari s.14 Otteita kuntoilun sekatyöläisen päiväkirjasta s. 20 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen syyskokous torstaina 18.11.2004...

Lisätiedot

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottolinkki 3/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 In Memoriam Raimo Järvisalo... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Anne Björk Kontino Oy:stä uusi päätoimittaja...

Lisätiedot

4/2008. Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19

4/2008. Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19 4/2008 Luottoseminaari Turussa s. 8-16 Syyskokouskutsu s. 6 Luottomies Timo Mäki s. 18-19 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

2/2000. Luottomiehet. tutustuivat Sanomataloon

2/2000. Luottomiehet. tutustuivat Sanomataloon 2/2000 Luottomiehet tutustuivat Sanomataloon Pääkirjoitus Luottomiehet ja lainsäädännön kehitys Luottolinkin lukijoita yhdistää pääsääntöisesti käsitys, joka on ilmaistu latinan kielellä Pacta sunt servanda,

Lisätiedot

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman

LUOTTO- HARHOIA. kirjoitusta mietiskelin joitakin. ni tuli mieleeni ylla mainitru otsikko. vuoden 1987 alusta. Siit:i enemman m${ i tg sppgls-fiffilti LUOTTO- HARHOIA 5.2.1987 Ryhtyessiini kirjoittamaan tatai misvuotensa. Jasenten aktiivisuudessa olisi toivomisen varaa, kirjoitusta mietiskelin joitakin ajankohtaistasioita ja

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N

LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N LUOTTOMIEHET _ KREDI NNEN R.Y:N u-r-p$[gttmkhi 23.2.1984 Oivalluskone Tietokoneet ovat palvelleet liike-eliimiiii 30 vuotta. Niiden kaytdlla on ollut yhta mullistava vaikutus kuin hiiyrykoneella teollisessa

Lisätiedot

4/2010. Luottoseminaari s. 6 Muuttuuko perintälaki s. 13. Positiiviset luottotiedot s. 14 Syyskokouskutsu s. 21

4/2010. Luottoseminaari s. 6 Muuttuuko perintälaki s. 13. Positiiviset luottotiedot s. 14 Syyskokouskutsu s. 21 4/2010 Luottoseminaari s. 6 Muuttuuko perintälaki s. 13 Positiiviset luottotiedot s. 14 Syyskokouskutsu s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan

Lisätiedot

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10

Hallituksen esittely s. 14. Iltamakutsu s. 12. Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 1/2004 Hallituksen esittely s. 14 Iltamakutsu s. 12 Oikeuspalvelut puntarissa s. 10 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Yhdistyksen merkin syntyhistoria... 6 Milloin

Lisätiedot

Luottolinkki 2/2001 1

Luottolinkki 2/2001 1 Luottolinkki 2/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Tapahtumakalenteri... 4 Uudet jäsenet... 6 Laskussa oleva reklamaatioaika ei sido ostajaa.. 8 Asiakaslehtikilpailu 2000...

Lisätiedot

Kutsu luottoseminaariin s.16 International Credit Management s. 6-11 Matti Vanhasen II hallitus ja velkahallinta s. 20-22

Kutsu luottoseminaariin s.16 International Credit Management s. 6-11 Matti Vanhasen II hallitus ja velkahallinta s. 20-22 3/2007 Kutsu luottoseminaariin s.16 International Credit Management s. 6-11 Matti Vanhasen II hallitus ja velkahallinta s. 20-22 PÄÄkIrjoITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen

Lisätiedot

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1 Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan uilo$ldmhhi Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jiisenlehti Ilmestly

Lisätiedot

Kutsu syysretkelle ja -kokoukseen s. 16 3/2005

Kutsu syysretkelle ja -kokoukseen s. 16 3/2005 Kutsu syysretkelle ja -kokoukseen s. 16 3/2005 PÄÄKIRJOITUS KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 23. ilmestymisvuosi PÄÄTOIMITTAJA Risto Suviala puh. (02)

Lisätiedot