ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Kaupunginhallitus Otsikkotilasta on tehty asemakaavan muutosanomus, joka on liitteenä kokouk seen osallistuville. Anomuksen mukaan asemakaavan muutosta hae taan kiinteistön toiminnan kehittämiseksi, koska 1980-luvulta oleva ase ma kaa va ei hakemuksen mukaan enää vastaa nykyisiä tarpeita. Hotelli-, ra vin to la- ja kokoustilojen tarve Oriveden keskustassa ei ole riittänyt pitämään yl lä kannattavaa toimintaa kiinteistössä viime vuosikymmenien aikana. Ha kemuk sen mukaan kiinteistö sopii erityisen hyvin hoivapalveluille ja -asunnoil le keskeisen sijaintinsa vuoksi. Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä ja Hä meen lääninhallituksen vahvistama rakennuskaava, joka on nyt voimassa asemakaavana. Asemakaavan kaavamerkintänä tilan osalta on AL-1 (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue), jonne tulee ra kentaa hotelli-, ravintola- ja kokoustiloja vähintään 65 % rakennusoikeudesta. Ti lan rakennusoikeus on 3300 krs-m², josta hotelli- ja ravintolatoimintaan tar koi te tun rakennusosan vähimmäisrakennusoikeus on 2150 krs-² ja liikeja myymäläkäyttöön tarkoitetun rakennusosan enimmäisrakennusoikeus on 1150 krs-². Rakennukseen saa lisäksi kaavamääräyksen mukaan sijoittaa auto jen säilytystiloja, joita ei lasketa kerrosalaan. Ote kaavasta on liitteenä kokouk seen osallistuville. Tilalle on kuluvana vuonna haettu rakennuslupaa hotellin uudelle hissille, tila jär jes te lyil le, ilmastoinnille sekä sprinklerilaitteistolle. Ym pä ris tö lau takun ta hyväksyi haetun rakennusluvan Ra ken nus lu pa pää tös pöy täkir jas sa todetaan mm., että rakennuksen käyttötarkoitusta ei muuteta. Raken nus lu van mukaiset muutostyöt valmistunevat marraskuussa Tämän jälkeen, , on jätetty poikkeuslupahakemus hotellin muutta mi sek si palvelukodiksi. Ympäristölautakunta on käsitellyt poik keus lu paha ke muk sen kokouksessaan Päätöksen antopäivä on Ym pä ris tö lau ta kun ta on hylännyt hakemuksen todeten, ettei poikkeamiselle ole lain vaatimia edellytyksiä, vaan että hankkeen mahdollinen to teut ta minen vaatisi asemakaavan muutoksen. Hakija on tehnyt valituksen poik keuslu pa pää tök ses tä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hankkeesta on tehty yllä mainittu asemakaavan muutoshakemus, joka on kir jat tu kaupungille saapuneeksi Hankkeeseen liittyen on

2 pidetty kaupungin sisäinen neuvottelu, johon on osallistunut viran hal ti joi den lisäksi kaupunginhallituksen ja ympäristölautakunnan jä se niä. Neuvottelussa on todettu, että alueen kaavan muuttamisen edellytykset oli si syytä tutkia. Li säk si on todettu, että mahdollisen kaavanmuutoksen yh teydes sä tulee selvittää kaa van muu tok sen vaikutukset mm. kaupungin so te-palve lui hin ja kaupungin keskustan toi min toi hin. Kaavan lopullinen si säl tö tarkentuu käytävien neuvotteluiden ja itse kaavaprosessin myötä. Maankäyttö-ja rakennuslain (MRL) 59 :n mukaan kunnalla on oikeus periä kaa van muu tok sen hakijalta kaavan laatimisesta ja käsittelystä ai heu tuneet kus tan nuk set, mikäli asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaa ti ma ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta. Lisäksi MRL:ssa on säännökset maankäyttösopimuksista. Oriveden kaupungissa on teh ty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maankäyttösopimuksia. Ne ovat kui ten kin kytkeytyneet muutoinkin vireillä oleviin kaavahankkeisiin ja niiden aikatauluihin. Mikäli tehty kaavanmuutosanomus käsitellään omana hank kee naan, olisi siitä syytä tehdä erillinen asemakaavoituksen käyn nis tämis so pi mus. Kaavan aikataulua harkittaessa tulee ottaa huomioon myös jo ai em min kaavoitusohjelmaehdotuksessa mukana olevat hankkeet. Liitteinä kokoukseen osallistuville ovat kaavanmuutoshakemus sekä ote voi mas sa ole vas ta asemakaavasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. Käynnistää neuvottelut asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen laadin nas ta. 2. Nimetä neuvotteluryhmäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajat, ym päris tö lau ta kun nan puheenjohtajat (esittelijän kokouksessa tekemä muutos), kau pungin joh ta jan ja maan käyt tö in si nöö rin. 3. Käynnistää selvitykset asemakaavanmuutoksen edellytyksistä liittyen mm. kauppaan, yksityisiin ja julkisiin palveluihin sekä matkailuun. 4. Asettaa alueen mahdolliselle asemakaavanmuutokselle alustavia ta voit teita kokouksessa käytävän keskustelun perusteella. Kaupunginjohtaja kokouksessa tekemä lisäys kohtaan 4: - hanke tukee kaupungin elinvoimaisuuden kehittämistä, - hanke vastaa Oriveden kaupungin asukkaiden palvelutarpeisiin, - hanke soveltuu kaupungin keskustaan, - hankkeen talousvaikutukset ovat positiiviset kaupungin talouden kannal ta. 5. Todeta, että varsinaisesta asemakaavan muutoksen käynnistämisestä teh-

3 dään päätös, kun asemakaavanmuutoksen edellytykset on selvitetty ja kohdan 1 sopimusneuvottelut on käyty. Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama ja vs. suun nit te lu päällik kö Leila Rutanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus Asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen laadinnasta on käyty neu votte lu asemakaavan muutoksen hakijan kanssa Neuvottelun pohjal ta on laadittu asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen luonnos, joka on liitteenä kokoukseen osallistuville. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. hyväksyä sopimusluonnoksen lähetettäväksi kaavanmuutoksen hakijalle, Kiin teis tö Oy Oriveden hotellitalolle mahdollisia jatkoneuvotteluita varten. 2. todeta, että lopullinen sopimusehdotus tuodaan kaupunginhallituksen hyväk syt tä väk si. Asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen laadinnasta on käyty jat koneu vot te lu asemakaavan muutoksen hakijan kanssa Tilannekatsaus esitetään kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää: - merkitä tiedoksi kokouksessa annettavan informaation ja ti lan ne kat sauk sen pidetystä neuvottelusta, - että ottaen huomion asiaan liittyvät hotellikiinteistön omistajan toi mes ta teh dyt kantelut ja valitukset eri viranomaisille, osapuolten erilaiset nä kemyk set ongelmatilanteen aiheuttaneista te ki jöis tä se kä sen, että kiinteistön

4 omis ta jia edustaa asiassa lakimies, on pe rus tel tua, et tä kaupunki käyttää asias sa jatkossa asianajajaa, - että asiassa kaupungin asiamiehenä toimii Borenius / asianajaja Jari Gadd, - todeta, että valtuustolle järjestetään iltakoulu hotellikiinteistön ti lan tees ta , - että käynnistämissopimuksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kau pun ginhal li tuk sen kokouksessa Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama, rakennustarkastaja Ar to Viskari ja II rakennustarkastaja Esko Mäntysaari olivat asiantuntijoina paikal la asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Antti Nieminen poistui kokouk ses ta tämän pykälän käsittelyn aikana kello Merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiaa iltakoulussaan Käyn nis tämis so pi mus luon nos ta on tarkistettu ottaen huomioon kaavanmuutoksen haki jan esittämät täsmennykset maanomistajan tavoitteisiin sekä kau pun ginval tuus ton iltakoulussa sovittu asia, että kaupunginvaltuusto käsittelee asema kaa van tavoitevaiheen sekä muut valmistelun yhteydessä esille tulleet asiat. Aikataulutavoitetta on tarkistettu ottaen huomioon valtuuston ko kousai ka tau lu sekä muu asian käsittelyyn tarvittava aikavaraus. Liitteinä kokoukseen osallistuville ovat sopimusluonnos liitteineen sekä kaa van muu tok sen hakijan esittämät muutosehdotukset. Asemakaavamuutoksen hakijan kommentit pyydetään kokoukseen men nessä. KOY Oriveden Hotellitalon asiamies on toimittanut alla olevan kir jeen kaupungin asiamies Jari Gaddille.

5 "Kaavasopimus on hyväksyttävissä esittämässänne muodossa tekstin osalta, mut ta esittämänne aikataulu ei ole hyväksyttävissä. Katsomme, että pää tökset ovat tehtävissä maaliskuussa, kun asemakaavan muutoshakemus on tullut vireille jo eli neljä (4) kuukautta sitten. Kiinteistön tyh jilläänolo aiheuttaa merkittävät taloudelliset kulut ja vahingot. Tämä ei ole kiin teis tön omistajan tai Oriveden kaupungin etu. Kuulisimme Oriveden kaupungin perustelut siihen, että miksi asian kä sit te ly yhden tilan osalta kestää yhdeksän (9) kuukautta hakemuksen vi reil le tu losta? Pyydämme Oriveden kaupunkia kiirehtimään asian käsittelyä. Koska Oriveden kaupunginhallitus on kaupunginjohtajan esityksestä kir jannut seuraavat tavoitteet, niin toivomme, että Oriveden kaupunki sitoutuisi yri tys- ja palvelutoiminnan kehittämiseen yhdessä KOY Oriveden ho tel li talon kanssa: (lainaus) Kaupunginhallitus on päätöksessään esittänyt seuraavia alus ta via tavoitteita asemakaavan muuttamiselle: - hanke tukee kaupungin elinvoimaisuuden kehittämistä - hanke vastaa Oriveden kaupungin asukkaiden palvelutarpeisiin - hanke soveltuu kaupungin keskustaan - hankkeen talousvaikutukset ovat positiiviset kaupungin talouden kannalta Kaupunginhallituksen päätösote on sopimuksen liitteenä 3. Näiden tavoitteiden toteuttamiselle ehdotamme, että osapuolet pyrkivät yhdes sä ja samanaikaisesti varmistamaan edellä kirjattujen tavoitteiden to teutta mi sen asemakaavamuutoksen käsittelyn aikana. Ehdotamme, että kun nanhal li tus hyväksyisi samassa yhteydessä seuraavat linjaukset: Palveluasumistoiminnan varmistamiseksi osapuolet laativat yhteisen toimin ta suun ni tel man palveluasumistoiminnan aloittamiseksi kiin teis tös sä KOY Oriveden Hotellitalo antaa suostumuksen palvelutarjoan ja Orive den kaupungin / Tampereen Sote keskinäisille neuvotteluille KOY Oriveden Hotellitalo sitoutuu varustamaan pal ve lu asu mis toimin nan vaatimukset, esim. näkösuojat, piha-alueet jne. Neuvottelutuloksen perusteella palvelutarjoaja voi käynnistää hen kilö kun nan rekrytoinnin ja tehdä asiaankuuluvat sopimukset. Kyseisessä tilanteessa KOY Oriveden Hotellitalo voi tehdä kiin teistöön liittyvät vuokrasopimukset ajantasalle. KOY Oriveden Hotellitalo hakee poikkeusluvan kiinteistön käyt tö tar koituk sen muutokselle. Poikkeusluvan tarkoituksena on saada käyt tä mät tömä nä olevat tilat viipymättä saneerauksen kohteeksi ja muutettua pai kallis ten yritysten palvelukäyttöön. Saneerattavat tilat tulisi kyetä muuttamaan maaliskuu - toukokuun aikana uu dis tet tuun käyttötarkoitukseen. Mahdollisia palveluja olisivat lää kä ri-

6 kes kus, liikuntakeskus, kuntoutus- ja fysioterapiapalvelut, ark ki teh ti toimin not, ruokaravintola ja kahvilatoiminta. Palvelut olisivat jo kesä ai kana (2015) käytettävissä kaupunkilaisten ja matkailijoiden kohdalla. Yhteisillä toimenpiteillä ja päätöksillä voitaisiin luoda työ paik kaa jo kesäksi Totean päämieheni näkemyksenä, että laadittu muistio sisältää poik kea via näkemyksiä, että on asianmukaista, että muistion on vain Ori veden kaupungin sisäinen muistio, ei yhteinen. Toivoisimme, että saisimme Oriveden kaupungin linjauksen asian ete ne mises tä yllä kirjatun mukaisesti. Ilman poikkeuslupapäätöstä hanketta ei voida to teut taa ja uudet työpaikat jäävät toteutumatta. Tämä olisi erittäin poikkeuk sel lis ta ja valitettavaa. Toivomme, että rakentava ehdotuksemme etenisi Oriveden kau pun gin hal lituk ses sa ja voisimme järjestää yhteisen kokouksen jatkotoimenpiteistä. Odo tam me teidän vastausta mennessä." Kaupunginjohtajan ehdotusta on muutettu ennen kokousta ottaen huomioon edel lä esitetty KOY Oriveden Hotellitalon asiamiehen kirje. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. hyväksyä asemakaavoituksen käynnistyssopimuksen liitteen mu kai sena. Aikataulun nopeuttaminen ei ole mahdollista, ottaen huomioon, että kaupunginvaltuusto edellytti pitämässään iltakoulussa , että mah dol li sen asemankaavan muutoksen tavoitteet käsitellään kau pungin val tuus tos sa ennen kaavaluonnoksen laatimista. Ensimmäinen mah dol li nen kaupunginvaltuuston kokous johon tämä ehtii on Lisäksi aikataulun osalta todetaan seuraavaa: - asemakaavahanke on otettu kaupungissa käsittelyyn ohi kau pun ginval tuus ton hy väk sy män kaavoitusohjelman, hanke on näin ollen ohitta nut mon ta muu ta kaavoitushanketta - kaavamuutoshakemus on saapunut kaupungille vasta Kun ra ken nus lu pa ha ke mus ympäristölautakunnalle jätettiin , on ra ken nus lu pa ha ke muk sen ja kaavamuutoshakemuksen välillä ollut lähes kahdeksan kuukauden viive. Kaupunginhallitus on käsitellyt kaava muu tos ha ke mus ta kokouksessaan eli saman kuukauden ai ka na, kun kaavamuutoshakemus on jätetty. Kaavamuutosprosessi sisältää tietyt välttämättömät vaiheet, kuten kaavoi tus pää tök sen tekeminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alus ta va kaavaluonnos, kaavaluonnos- ja ehdotusvaihe nähtävänä oloineen ja viranomais- ja asianomaisten kuulemisineen. Näiden vai hei-

7 den vä lis sä tulee välttämättömät valmistelutoimenpiteet (mm. huomau tus ten ja lausuntojen käsittely ja tarvittavat muutokset) sekä toi mielin kä sit te lyt. 2. että KOY Oriveden Hotellitalon asiamiehen kirjeessä esit tä mää suunni tel maa palveluasumistoiminnan varmistamiseksi ei oteta kä sit te lyyn kau pun gin hal li tuk ses sa, kos ka sosiaali- ja ter veydenhuollon jär jes tämis vas tuu Ori ve den kaupungin osalta kuuluu Tam pe re-ori ve si sote-yh teis toi min ta-alu eel le, jonka tehtäviä hoitaa Tam pe reen kau pun ki. 3. että poikkeusluvan osalta toimivalta on ympäristölautakunnalla, joka on päätöksissä velvollinen noudattamaan voimassa olevaa ase ma kaavaa ja maankäyttö- ja rakennuslakia sekä muita säännöksiä. 4. että käynnistyssopimuksen ja mahdollisen asemakaavamuutoksen valmis te lus sa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. 5. että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama oli asiantuntijana paikal la asian käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus KOY Oriveden Hotellitalon asiamiehen kautta on saatu tieto, että yhtiö al lekir joit taa käynnistämissopimuksen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi kokouksessa annettavan informaation ja ti lan ne katsauk sen, 2. että päätösehdotusta täydennetään kokouksessa annettavan selvityksen ja kes kus te lun perusteella. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä lisäys päätösehdotukseen: 2. hyväksyä liitteen mukaisen FCG:n tarjouksen ja työohjelman sel vityk sek si asemakaavamuutoksen edellytyksistä Oriveden keskustassa. Pe rus tee na todetaan, että tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista käyt tää ulkopuolista asiantuntijaa. FCG on tehnyt aiemmin Oriveden kes kus ta-alu eel la asemakaavamuutoksiin liittyviä selvityksiä ja yhtiö tun tee keskusta-alueen tilanteen. Kaupunginhallitus toimii selvityksen oh jaa ja na ja tarvittaessa tarkentaa työohjelmaa.

8 3. merkitä tiedoksi Rejlers Oy :n sähköpostikirjeen / Tämän osal ta todetaan, että kaupunginhallituksen mukaan ei ole estettä, että Kiin teis tö Oy Hotellitalo käyttää osaltaan konsulttia ase ma kaa voi tuksen käynnistämissopimuksen sekä mahdollisen ase ma kaa va muu toksen valmistelussa. Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama oli asiantuntijana paikal la asian käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus Edellisen käsittelyn jälkeen on Koy Oriveden Hotellitalon osalta tehty sel vitys tä sen mahdollisesta soveltuvuudesta Oriveden kehitysvammahuollon tarpei siin. Tätä on haluttu selvittää, koska Orivedellä on ke hi tys vam ma huol lon asumispalveluiden tarve olemassa ja kaupungilla / yh teis toi min ta-alu eel la hanke on vireillä. Kehitysvammahuollon hanke on ollut vireillä jo useita vuosia ja valmistelussa on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja ra hoi tuk sen, yhteistyömallin ja hankkeen mitoituksen osalta. Hankkeelle on tontti va rattu na. Asiaa on hankaloittanut mm. ARA:n ehtojen muutokset, jotka edel lyttäi si vät ARA-rahoituksen saamiseksi niin pientä yksikkökokoa, että se ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää toteuttaa. Tällä het kel lä valmistelua on tehty yhteistyössä kaupungin konserniyhtiö Oriveden Ko tikoi vu Oy:n kanssa. Hotellin tilojen soveltuvuuden arvioimiseksi ovat Tampereen kaupungin kehi tys vam ma huol lon asiantuntijat sekä Oriveden kaupungin hallintojohtaja ja asumispalvelupäällikkö käyneet tutustumassa hotellin tiloihin ja lisäksi on pidetty asiaa koskeva palaveri, jossa olivat läsnä Ori veden kaupungin ja Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen edustajat se kä hotellikiinteistössä vuokralla olevan palveluntuottajan Mikevan edus ta jat. Mikevan alustava ehdotus oli, että hotellin 2-kerrokseen tulisi 7-paik kai nen ohjatun asumisen yksikkö ja 3-kerrokseen tulisi 15-paikkainen au te tun asumisen yksikkö. Ohjatun asumisen yksikköön voidaan huoneisiin si joit taa minikeittiöt. Ratkaisuksi tilojen jakamiseen pienempiin ryhmiin esi tet tiin paljeovia tai verhoja. Tampereen kaupungin kehitysvammahuollon asiantuntijat totesivat ko koukses sa Mikevan esittelyn jälkeen, että tilat eivät vastaa kehitysvammahuollon asu mi sen kriteereitä. Keskeisiä ongelmia ovat tilojen laitosmaisuus, huo neiden jakaminen pienryhmiin ei ole mahdollista, eikä tiloissa voida huo mioi da eri asiakasryhmien moninaisia tarpeita (mm. pieni huonekoko, ei tilaa apuvä li neil le, pesutiloihin ei mahdu vuoteella, ei nostimia tms.). Lisäksi haastei ta toiminnalle asettaisi puutteelliset ulkoilumahdollisuudet (ei yh teis tä esteetöntä parveketta, pieni piha) sekä ympäristö (mm. läheisen pubin te ras-

9 si). Laajemmemin tilojen soveltuvuutta on arvioitu muistiossa, joka pe rustuu tehtyyn katselemukseen (liite). Palaverissa todettiin lisäksi, että - lähtökohtana on se, että palvelut täytyy kilpailuttaa, jos niitä ei tuoteta oma na tuotantona. Kokonaisen asumisyksikön palvelujen ostaminen ei ole han kin ta lain mukaan mahdollista ilman kilpailutusta, eikä laissa mainituille poik keuk sil le kilpailuttamisvelvoitteesta löydy perusteita. - kehitysvammahuollossa on keskeistä asukkaiden yksilöllisten asu mis tarpei den huomiointi, koska kyseessä on usein pitkäaikainen, jopa koko elin iän kestävä asumisratkaisu. Suositukset edellyttävät, että tulevat asukkaat tu li si jossain määrin tietää ennen kuin varsinainen tilojen suunnittelu alkaa. Ho telli-kiin teis tön tilat on suunniteltu alun perin ikäihmisten asu mis pal ve lui hin, eikä lähtökohtanakaan ole ollut kehitysvammaiset asiakkaat. - Hotelli-kiinteistössä sijaitsevat tilat eivät täytä kehitysvammaisten asu mispal ve lui den tarpeita Oriveden osalta. Asumispalveluyksikköön muuttava asia kas ryh mä on hyvin moninainen ja tämä asettaa entistä suuremmat haasteet tilojen suunnittelulle ja toteutukselle. Toiminnan edellytyksenä on, että ti lat voidaan jakaa selkeästi pienempiin asumisryhmiin ja huoneiden koko, si joit te lu ja varustelu voidaan suunnitella asiakaslähtöisesti. Kyseessä on pit kä ai kai nen investointi ja on sekä asiakas- että kustannusnäkökulmasta erit täin tärkeää, että tilat ovat toimivat ja niihin voidaan asuttaa ne ke hi tysvam mai set kuntalaiset, jotka palvelua tarvitsevat (myös laitoksista ko tiu tuvat). Liitteenä muistiot sekä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: - edellä esitetyn perusteella todeta, että kehitysvammahuollon asu mis pal velui den tarve Orivedellä on olemassa, mutta Koy Hotellitalon tiloista ei löydy toimivaa ratkaisua Oriveden palvelutarpeelle. - jatkovalmistelussa kehitysvammahuollon tarveselvitys tulee päivittää ja asia viedä sosiaali- ja terveysjaostoon ja sen kautta kaupunginhallituksen käsit te lyyn ja tämän jälkeen asia etenee yhteistoiminta-alueen tehtäviä hoi tavan Tampereen kaupungin päätöksentekoon. - todeta, että Koy Hotellitalon asemakaavamuutoksen käyn nis tä mis so pimuk sen perustuva valmistelupalaveri on Kokouksessa annetaan in for maa tio valmistelutilanteesta ja käydään lähetekeskustelu jat ko val mis telua koskien.

10 Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama oli asiantuntijana paikal la asian käsittelyn aikana.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot