PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-19:06 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 208 Kiinteistön rakentamisvelvoitteen voimassaoloa koskevan asian ratkaiseminen (Rno ) 209 Kunnan osallistuminen Suomen kasvukäytävä -verkoston koordinaation rahoitukseen vuosina Pälkäneen kunnan edustajan nimeäminen Kangasalan ja Pälkäneen kuntien palkkahallinnon järjestämistä koskevan sopimuksen yhteistoiminnan yhteistyöryhmään 211 Vaasan hallinto-oikeudelle annettavan vastineen antamista koskevan toimivallan siirtäminen asianajajalle asiassa Tavasen valitus 212 Näkemyksen esittäminen Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitykseen talous- ja velkaneuvonnan palveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla ja eräissä Satakunnan kunnissa alkaen 213 Suostumuksen antaminen keittäjän toimen täyttämiseen vakituisesti alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella 214 Pälkäneellä perillisittä kuolleen Sirpa Orvokki Arosen omaisuuden luovuttamista koskevan Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi merkitseminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Ilmoitusasiat Lausunnon antaminen Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle koskien vuoden 2016 talousarvion valmistelua Kunnanhallituksen linjapaperin hyväksyminen 23

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA kello 18:00-19:06 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali LÄSNÄ JÄSENET Laesterä Eero puheenjohtaja Hakala Eveliina 1. varapj. Lindholm Risto 2. varapj. Ahlqvist Tero jäsen Jaakkola Pauliina jäsen Pihkala Jarkko jäsen Rönni Heikki jäsen Vehkalahti Maisa jäsen Viitanen Outi jäsen MUUT Urkko Petri valtuuston pj. Zeitlin Rainer valtuuston 1.varapj. Aho Maria valtuuston 2. varapj. Koivisto Janita kunnanjohtaja Moisala Jarno hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET 1-2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Ahlqvist ja Pauliina Jaakkola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Eero Laesterä puheenjohtaja Jarno Moisala pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Tero Ahlqvist Pauliina Jaakkola PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Jarno Moisala

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiinteistön rakentamisvelvoitteen voimassaoloa koskevan asian ratkaiseminen (Rno ) 116/ /2015 KH Pälkäneen kunta on myynyt kunnanjohtajan päätöksellä 18 Ra ja lan niemes tä Suvitieltä kiinteistön (Rno ). Kiin teis tön kaup pa kir jaan kirjattiin ehto, jonka mukaan tontille on rakennettava asuinra ken nuk se na käytettävä rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan al le kir joit ta mi ses ta. Ostajat eivät ole täyttäneet velvoitettaan ja kunta on päivätyllä kir jeel lä muistuttanut ostajia velvoitteesta ja kehottanut ostajia joko an tamaan selvityksen rakentamisen valmistumisesta tai ano maan lisäaikaa rakentamisen loppuun saattamiseksi. Ostajat ovat päivätyllä kirjeellä anoneet kolme vuotta lisäaikaa ra ken ta mi sen loppuun saattamiseksi. Asian selvittelyssä on ilmennyt kuitenkin seikkoja, joiden nojalla ostajat ovat tosiasiallisesti jo vapautuneet kauppakirjan mukaisesta ra ken ta misvel voit tees ta. Valmistelussa on perehdytty vastaaviin tapauksiin, joissa on hyö dyn net ty Kuntaliiton juristia. Näissä tapauksissa on todettu, että mää räajan umpeutuessa ostaja on voinut luottaa siihen, että kunta on to si asial lises ti luopunut rakentamisvelvoitteesta eikä tätä voida enää jälkikäteen vaa tia. Kunta on passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeuden vedota rakennusvelvoitteeseen jälkeen. Oheismateriaali: Kauppakirja/kiinteistö Rno Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää ettei edellä selostetun huomioiden kiinteistöä (Rno ) sido kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaiset rakentamisvelvoitteet. Käsittely Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH 208 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan jättää asian pöy dälle. Osana valmistelua on konsultoitu uudelleen Kuntaliiton lakiasiainyksikön maan käyt tö- ja rakennusoikeuteen perehtynyttä juristia. Asiassa on tullut il mi uusia asianhaaroja, jotka on syytä huomioida kunnanhallituksen ratkais taes sa asiaa. Tausta Pälkäneen kunta on myynyt kunnanjohtajan päätöksellä 18 Ra ja lan niemes tä Suvitieltä kiinteistön (Rno ). Kiinteistön kaup pa kir jaan kirjattiin ehto, jonka mukaan tontille on rakennettava asuinra ken nuk se na käytettävä rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan al le kir joit ta mi ses ta. Ostajat eivät ole täyttäneet rakentamisvelvoitettaan ja kunta on päi vä tyl lä kirjeellä muistuttanut ostajia velvoitteesta ja kehottanut ostajia jo ko antamaan selvityksen rakentamisen valmistumisesta tai anomaan lisä ai kaa rakentamisen loppuun saattamiseksi. Ostajat ovat päivätyllä kirjeellä anoneet kolme vuotta lisäaikaa ra ken ta mi sen loppuun saattamiseksi. Selvitys Ostajien olisi tullut täyttää kauppakirjan mukainen rakentamisvelvoitteensa mennessä. Nyt näin ei ole tapahtunut. Kunnan rek la maa tio velvol li suus alkaa tästä ajankohdasta. Reklamaatio sopimusrikkomuksesta on teh tä vä kohtuullisen ajan kuluessa. Kunta ei siten ole vielä ollut myöhässä asias sa. Kuntaliiton lakiasiainyksikön kannan mukaan, mikäli kunta ei reagoisi kohtuul li sek si katsottavassa ajassa jälkeen, ostajilla voisi olla ajan ku lu mi sen perusteella oikeus luottaa siihen, että kunta ei ole reagoimassa so pi mus rik ko muk seen eikä vaatimassa seuraamuksia tämän perusteella. Ky se olisi tällöin asianmukaisen reklamaation laiminlyömisestä koh tuul lises sa ajassa. Kunta on reklamoinut ostajaa rakentamisvelvoitteen täyt tämät tä jättämisestä , jota on pidettävä kohtuullisena aikana raken ta mis vel voit teen päättymisajankohdasta. Tämän vuoksi kunnalla on oikeus vaatia rakentamisvelvoitteen täyttämistä sekä sopimussakon ja viiväs tys ko ron maksamista. Ostajat ovat anoneet toimittamallaan hakemuksellaan 3 vuoden li sä ai kaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseksi. Rakentamisvelvoitteen jatkoaikaa tulee normaalisti hakea ennen kuin mää rä ai ka rakentamisvelvoitteen noudattamiselle päättyy. Ostajien olisi tul lut hakea jatkoaikaa viimeistään Kun ostajat eivät ole ha keneet jatkoaikaa ajallaan, ei kunnalla ole sitä velvollisuutta myöskään myöntää. Mikäli kunta haluaa myöntää jatkoaikaa, voi näin tehdä, mikäli os ta jal-

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus la on esittää tähän kauppakirjassa tarkoitettuja painavia syitä. Kunnalla on kaup pa kir jan perusteella mahdollisuus paitsi periä sopimussakko vii väs tyskor koi neen, myös alentaa sopimussakkoa tai luopua sen perimisestä. Kun ta voi myös vaatia viipymättä täyttämään rakentamisvelvoitteen niin, et tä hyväksyttävä loppukatselmus voidaan pitää Kun ta lii ton lakiasiainyksikön mukaan on kuitenkin huomattava, että jos kaup pa kir jas sa ei ole ra ken ta mis vel voit teen pidentämisen osalta ehtoa sopi mus sa kos ta, ei kunta voi si tä enää vaatia asettaessaan uutta mää rä aikaa. Mikäli ostaja siis laiminlyö mahdollisen pidennetyn ra ken ta mis vel voitteen, kunta ei voi enää vedota aiempaan sopimussakkoon. Mikäli kunta tekee os ta jan kanssa kauppakirjan muu tos so pi muk sen kiinteis tö kau pan määrämuodossa, voidaan rakentamisvelvoitetta ja so pi mussak koa tällöin siirtää. Kiinteistökauppojen kauppakirjojen rakentamisvelvoitteiden valvonta on kun nas sa ollut osin sattumanvaraista, eikä sopimussakkojakaan ole viime vuo si na peritty. Osana hallinnon kehittämisprosesseja on kauppakirjojen eh to jen toteutumisen valvontaan kiinnitetty viimeisen vuoden aikana huomio ta ja rakentamisvelvoitteiden toteutumisen seurannasta on tullut sys temaat tis ta. Kutakuinkin vakiintuneena käytäntönä on ollut, että ostajalle myön ne tään kokonaisuudessaan viisi vuotta tontin ra ken ta mi seen, ellei eri tyi siä syitä alkuperäisen kauppakirjan ehtojen noudattamiseen ole ilmen nyt. Tämän osaksi vakiintuneen käytännön perusteella lienee kohtuullista myön tää os ta jal le rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 2 vuotta siten, että kokonaisaika rakentamisen lop puun saattamiseen on ko ko naisuu des saan mainittu viisi vuotta, eikä sopimussakkoa viivästyskorkoineen täs sä vaiheessa peritä. Jotta sopimussakko säilyy voimassa, on ra ken tamis vel voit teen täyttäminen syytä ratkaista laatia tekemällä alkuperäisen kaup pa kir jan muutossopimus. Mikäli os ta jat eivät ole muutossopimuksen laa din taan halukkaita, laskuttaa kunta sopimussakon viivästyskorkoineen, alen taa sopimussakkoa tai luopuu sopimussakon perimisestä. Vastaavien, sopimussakkoa koskevien tulkinnanvaraisuuksien vält tä mi seksi on hallinnon prosesseja syytä kehittää jatkoa varten siten, että kaup pakir joi hin otetaan merkintä sopimussakon erään ty mis päi vän siirtymisestä niis sä tilanteissa, joissa rakentamisvelvoitteen täyttymiseen myönnetään lisä ai kaa. Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Jarno Moisala, hallintojohtaja p ,

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää: 1. myöntää lisäaikaa kiinteistön (Rno ) ostajalle kaup pa kirjan rakentamisvelvoitetta koskevan ehdon täyttymiseen ajalle ; 2. ettei kauppakirjan mukaista sopimussakkoa tässä vaiheessa peritä; 3. että alkuperäisen kauppakirjan pohjalta laadittavaan kauppakirjan muu tos so pi muk seen otetaan ehto alkuperäisen kauppakirjan suu ruises ta sopimussakosta ja 4. että mikäli ostajat eivät allekirjoita kauppakirjan muutossopimusta, tuodaan sopimussakon perimistä koskeva asia uudelleen kun nan hal li tuksen ratkaistavaksi. Käsittely Keskustelun aikana jäsen Ahlqvist esitti, että kunnanhallitus päättää kunnan joh ta jan ehdotuksesta poiketen, että kunnanhallitus myöntää lisäaikaa kiin teis tön (Rno ) ostajalle kauppakirjan ra ken ta mis vel voitet ta koskevan ehdon täyttymiseen ajalle varapuheenjohtaja Lindholm kannatti jäsen Ahlqvistin esitystä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että oli syntynyt kunnanjohtajan eh dotuk ses ta poikkeava, kannatettu esitys, jonka vuoksi oli suoritettava ni menhuu to ää nes tys. Kunnanjohtajan pohjaehdotusta kannattaneiden tuli äänestää JAA ja jäsen Ahlqvistin esittämää ja 2. varapuheenjohtaja Lindholmin kannattamaa esi tys tä kannattaneiden tuli äänestää EI. Käydyssä nimenhuutoäänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: 3 JAA-ään tä, 6 EI-ääntä. JAA-äänen antoivat 1. varapuheenjohtaja Hakala, puheenjohtaja Laesterä ja jäsen Viitanen. EI-äänen antoivat jäsenet Ahlqvist, Jaakkola, Pihkala, Rön ni ja Vehkalahti sekä 2. varapuheenjohtaja Lindholm. Puheenjohtaja totesi jäsen Ahlqvistin tekemän ja 2. varapuheenjohtaja Lind hol min kannattaman ehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 1. myöntää lisäaikaa kiinteistön (Rno ) ostajalle kaup pa kirjan rakentamisvelvoitetta koskevan ehdon täyttymiseen ajalle ; 2. ettei kauppakirjan mukaista sopimussakkoa tässä vaiheessa peritä; 3. että alkuperäisen kauppakirjan pohjalta laadittavaan kauppakirjan muu tos so pi muk seen otetaan ehto alkuperäisen kauppakirjan suu ruises ta sopimussakosta ja 4. että mikäli ostajat eivät allekirjoita kauppakirjan muutossopimusta, tuodaan sopimussakon perimistä koskeva asia uudelleen kun nan hal li tuksen ratkaistavaksi.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan osallistuminen Suomen kasvukäytävä -verkoston koordinaation rahoitukseen vuosina / /2013 KH HHT-vyöhykkeen taustaa Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ulottuva kasvuvyöhyke muodostaa Suomen aluera kenteessa poikkeuksellisen kokonaisuuden. Tällä pinta-alaltaan varsin suppealla vyöhykkeellä asuu jo nyt joka kolmas suomalainen, ja suuri osa kansallisesta elinvoimasta ja toimeliaisuudesta (mm. 45 % BKT:sta ja 40 % työpaikoista) on keskittynyt vyöhykkeelle. Alue on myös koulutuksen ja innovaatiotoiminnan keskittymä: vyöhykkeen molemmissa päissä sijait see useita suuria tiedekorkeakouluja, ja kokonaisuutta täydentää vyöhyk keen keskiosien vahva ammattikorkeakoulutuksen ja keskiasteen koulu tuksen tarjonta. Ei ole ihme, että HHT-kasvuvyöhykkeen vahvuus näkyy väestökehityksessä: alue on viime vuosikymmeninä saanut suurta väes tönkasvua syntyvyyden ja muuttoliikkeen (sekä maahanmuutto että maan sisäinen muuttoliike) kautta. Väestön keskittyminen Suomessa juuri tälle alueelle, ja sen myötä alueen väestönkasvu, näyttää jatkuvan edelleen. Nauhamaisen taajamarakenteensa, keskeisen sijaintinsa ja lyhyiden välimatkojensa osalta HHT-vyö hyke on Suomessa ainutlaatuinen. Mistään muualta Suomesta ei löydy aluetta, joka muodostaisi yhdyskuntarakenteeltaan näin pitkän ja eheän ja saavutettavuudeltaan näin korkeatasoisen kokonaisuuden. Hyvien joukko liikenneyhteyksiensä ja vahvan liikenneinfransa (päärata ja VT3 lähellä toi siaan koko matkan) ansiosta HHT on jo nyt yhtenäinen työmarkkina-alue. Toimijat eri osissa kasvukäytävää ovat monella tavoin kytköksissä ja riip puvuussuhteessa toisiinsa nähden. Vyöhyke on miljoonien ihmisten päivit täisen liikkumisen, asioinnin ja työssäkäynnin kehys, ja yritysten kannalta tämän vuoksi kiinnostava, yhtenäinen sijaintialusta. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitysnäkymien ja väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi on oletettavaa, että kilpailutilanne alueiden välillä tulevaisuudessa kiristyy. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja kehittämiseksi olisi kansallisessa kilpailussa pystyttävä turvaamaan kasvukäytävän sisäinen yhtenäisyys. Vähenevät resurssit on entistä tärkeämpää kohdentaa tuotta vasti. Alueella tulee pyrkiä yhteiseen kestävään kasvuun, ja tämä tulee ot taa huomioon aluerakennetta tiivistettäessä ja ekologisia liikkumisen tapo ja suunniteltaessa. HHT-kasvukäytävävyöhykkeen kiistattomasta kansallisesta merkityksestä huolimatta alueen kasvua ei viime vuosikymmenten aikana ole pyritty valtion taholta tukemaan. Myöskään alueen kaupungit ja kunnat eivät ole kokonaisuutena järjestäy tyneet. Alueen kolmen maakuntaliiton (Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Pirkanmaan liitto) yhteisesti rahoittaman, alkaneen, esiselvityk sen aikana järjestäytymisen tarve nykyisessä aluekehittämisen tilanteessa on käynyt ilmeiseksi: alueen kaupunkien, kuntien ja

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus maakuntaliittojen on syytä järjestäytyä toimivaksi kasvukäytäväverkostoksi. Systemaattisen verkostoyhteistyön käynnistyessä on tarpeellista laatia yhteinen aiesopimus, jonka si sällön kaikki toimijat hyväksyvät tällä päätöksellä. Aiesopimuksen sisältö Verkostoyhteistyön aiesopimus allekirjoitetaan myöhemmin syksyllä seuraavan sisältöisenä: "Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytäväyhteistyöhön mukaan lähtevät kaupungit, kunnat ja maakuntaliitot järjestäytyvät kasvukäytäväverkostoksi ja haluavat yhdessä nostaa HHT-kasvuvyöhykkeen kansallisen kehittämispolitiikan ja tutkimuk sen kohteeksi. Samalla tuetaan kasvuvyöhykkeen kaupunkiseutujen osal listumista kansallisiin kasvuohjelmiin ja ylikansallisiin hankkeisiin. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat kaupungit, kunnat ja maakuntaliitot sitoutuvat tekemään verkostoyh teistyötä sekä keskenään että työn tavoitteiston osalta keskeisten ministe riöiden kanssa. Tämän aiesopimuksen allekirjoittaneet kasvuvyöhykkeen toimijat pyrkivät yhteistyön kautta vahvistamaan myös kasvukäytävän kan sainvälistä ulottuvuutta. Allekirjoittajat sitoutuvat omassa toiminnassaan edistämään koko HHT-kasvukäytävän kestävää kas vua käytössään olevin keinoin, yhdessä alueen elinkeinotoimijoiden kans sa. Allekirjoittajat ottavat jatkossa huomioon verkostoyhteistyön mukanaan tuomat kestävän kasvun tavoitteet myös sisäisissä palveluprosesseissaan ja omassa päätöksenteossaan." Työn käytännön toteutus Kasvukäytävän kehittämistyön käynnistämiseksi perustetaan määräaikainen kaksivuotinen hanke, jonka kautta koordinoidaan myöhempää sisältötyötä ja ulkopuolisen kehit tämisrahoituksen hankkimista mm. EU-rahastoista. Maakuntaliittojen ra hoittama neljän kuukauden mittainen esiselvitysvaihe ( ) jatkuu näin ollen suoraan kaksivuotisena projektina alkaen, jolloin myös hankkeen toimijat (ohjausryhmä ja projektijohtaja) jatkavat tehtävis sään. Ohjausryhmän kokoonpanoa on mahdollista myöhemmin muuttaa ja täydentää ohjausryhmän päätöksellä. Maakunnan liittojen rahoittaman esiselvityshankkeen hankekuvauksen mukaan: "Toimivan, pysyvän verkoston syntyminen edellyttää kuntien ja kaupunkien itsensä ottamaa vetovastuuta tästä yhteistyömuodosta. Maakuntaliittojen tuki verkostoyh teistyölle on kuitenkin jatkossakin tarpeen." Tämän ajatuksen mukaisesti hankkeen isännyys siihen kuuluvine vastuineen siirtyy muiden kaupunkien, kuntien ja maakuntaliittojen tuella Hämeen liitolta Hämeenlinnan kaupun gille. Kuntien ja maakuntaliittojen mahdollista halukkuutta isännyyden hoi tamiseen tiedusteltiin kaikilta kasvuvyöhykkeen kaupungeilta, kunnilta ja lii toilta. Lopullinen ratkaisu isäntäkaupungista saatiin aikaan halukkaiden ta hojen kanssa käytyjen keskusteluiden tuloksena. Hankeisännyys on luon teeltaan lähinnä teknistä ja sisältää käytännön asioiden, kuten taloushallin non, hoitamisen muiden kaupunkiverkoston

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kuntien puolesta. Hankkeen sisällöllisen työn johtamisesta vastaa sen sijaan edelleen hankkeen ohjausryhmä. Ohjaus ryhmän taustavaikuttajana ja työn tukena ja suuntaajana toimii puolestaan neuvottelukunta, johon kuuluvat kaikkien mukaan lähtevien kuntien kau pungin- ja kunnanjohtajat sekä maakuntajohtajat. On mahdollista, että nyt päätettävänä olevan kaksivuotiskauden jälkeen työ edelleen jatkuu hanke muotoisena. Mahdollisesta jatkosta päätetään kuitenkin erikseen, hank keen siihenastisten tulosten perusteella. Päätöksenteko tapahtuu tällöin kaupunkien, kuntien ja maakuntaliittojen erillisin päätöksin. Sama koskee työn tuloksena syntyviä mahdollisia EU-rahoitteisia hankkeita, joiden kesto saattaa ylittää hankekoordinaatioon ajatellun kaksivuotiskauden. Myös EU-hankkeisiin lähtemisestä ja niiden isännyyksistä päätetään organisaa tioissa erikseen. Yhteisen koordinaation kautta ryhdytään heti valmistelemaan tiivistyvän yh teistyön eri muotoja ja toi menpiteiden rahoitusta. Uudenlainen yhteistyö tu lee teemojensa kautta liit tymään EU-tasonkin tavoitteisiin. Toisaalta myös INKA (Innovatiiviset Kau punkiseudut) kansallisena kehittämisen ja rahoit tamisen instrumenttina kytkeytyy tiiviisti HHT-kasvukäytävätyöhön: kasvu käytävän varren kuntien on järkevää rakentaa INKA-kumppanuuksia jo muutenkin liikkeelle lähte neeseen kasvukäytävätyöhön perustuen. Eri sisältöteemoja on tarkoituksenmukaista käsitellä erillisten hankkeiden / osahankkeiden kautta. Näin menetellen kukin kaupunki ja kunta pääsee osallistumaan juuri sellai seen kehittämistyöhön, johon on erityistä paikallista kiinnostusta ja alueel lista tarvetta. Tulevia sisältökokonaisuuksia tai hankeaihioita ovat esimer kiksi seuraavat: Ekologinen ja tehokas liikkuminen - tarkastelun kohteina sekä logistiikka että henkilöliikenne ja edelleen sekä raide- että maantieliikenne - vihreät moottoritiet ja logistiikkakeskukset - pendelöinti: matkaketjuajattelun edistäminen ja tähän liittyvät kehittämistoimet liityntäpysäköinnin, pysäkkien ja muun infran suhteen - pendelöintiin liittyvien prosessien parantaminen sekä liikkumisessa että palvelutuotannossa - maksujärjestelmien kehittämismahdollisuuksien ja tarpeiden selvittäminen koko kasvukäytävän laajuisesti - infrahankkeet: katuverkoston liittyminen raskaaseen infraan - seisakkeet, pysäkit ja asemanseudut - älyliikenne, arvoa tuottava liikkuminen käytävän linkittyminen kansainvälisiin verkostoihin Aktiivinen elinkeinotoiminta ja osaamisen kehittäminen - kasvukäytävän potentiaalien osoittaminen - kasvukäytävän kehittäminen ja markkinointi sijoittumisalustana: suuryritykset, logistiikka-alan yritykset ja pk-yritykset (erilaiset sijoittumislogiikat ja seuraukset kaupunkien ja kuntien kannalta) - verkostoyhteistyön kehittäminen ja verkoston rakentaminen: alihankinta ketjut, jatkojalostusketjut, yritysten ja kaupunkiverkoston välinen yh-

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus teis työ, pk-yritysten keskinäinen yhteistyö - työvoimaresurssit ja mahdollisuudet: osaajien saatavuuden yhteinen varmistaminen - kasvukäytävän osaamisperustan ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä mm. oppimis-, tutkimus- ja kehitysympäristöjen tehokkaampi hyödyntäminen - teema liittyy myös asumiseen työvoiman saatavuuden / yrittäjäperheiden sijoittumishalukkuuden kautta Älykäs kaupunki ja monipuolinen asuminen - kaupunkirakenteen suunnittelu, tutkimus ja kehittäminen: MAL-teemat asumisen uudet avaukset ja ylikunnalliset tai laajemmat kehittämishankkeet - asumisen preferenssit ja valinnat käytävän varrella, uudet kestävät ja energiataloudelliset asumisen muodot - tulevaisuuden monipuoliset asumiskonseptit - rakennemallityöt - nykyisen yhdyskuntarakenteen tehokkaampi hyödyntäminen ja tiivistäminen, eheyttäminen uuden rakenteen avulla - yhteinen energiapolitiikka ja kaupunkimaisten alueiden kestävän energiantuotannon kehittäminen - paikallisen energiantuotannon mahdollisuudet, energiaomavarainen HHT - elävä kaupunki: kaupunki toiminnallisena ympäristönä, kulttuuri, asukkaat ja osallistaminen Hankeaihioita saatetaan jatkotyön edistyessä jäsentää myös toisin. Kuitenkin kaikki edellä mainitut kokonaisuudet ja niihin sisältyvät kasvukäytävätyön tavoitteet ovat tavalla tai toisella jatkotyön kohteena ja sopivat erittäin hyvin yhteen mm. tämän hetken kansallisten aluekehittämis-, kaupunki-, liikenne- ja ilmastopolitiikoi den kanssa. Varsinaisten sisältöaiheiden lisäksi kaupungeista ja kunnista on noussut esiselvitysvaiheen aikana voimakkaasti esiin tarve terävöittää yhteistä kasvukäytävän kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa, täsmentää sen tavoitteita ja seurata tarkemmin sen tuloksellisuutta. Myös yhteinen viestintä nousee jatkossa merkittävään rooliin sisältötyön rinnalla. Työtä on myös onnistuttava visualisoimaan, jot ta nykytilan kuvaus ja tulevaisuuden näkymät saadaan välitettyä kaikille toimijoille helposti ymmärrettävässä ja omaksuttavassa muodossa. Liitteet: - isäntäkunnan kanssa solmittava yhteistyösopimus - hankkeen rahoituslaskelma kau punkien, kuntien ja maakuntaliittojen laskennalliset maksu osuudet Arasalo Esko, kunnanjohtaja p ,

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä aiesopimuksen sisällön, 2. hyväksyä hankkeen isäntäkaupunkina toimivan Hämeenlinnan kaupungin kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen sisällön, 3. osallistua kaksivuotiseen HHT-hankkeeseen seuraavilla rahoitusosuuksilla: vuonna , vuonna ja vuonna Keskustelun kuluessa jäsen Tero Ahlqvist esitti, ettei ehdotusta hyväksytä. Puheenohtaja totesi, että Tero Ahlqvist oli tehnyt kunnanjohtajan ehdo tuksesta poikkeavan esityksen, mutta sitä ei kannatettu, joten ehdotus raukeaa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Heti päätöksen jälkeen kunnanhallituksen jäsen Tero Ahl qvist jätti pää tök seen eriävän mie li pi teen. KH 209 Vuonna 2013 alkaneen Suomen kasvukäytävän (ent. HHT) ver kos to yh teistyön ensimmäinen vaihe on päättymässä elokuussa Ver kosto-or ga ni saa tioi den ylintä johtoa edustavan neuvottelukunnan kokous ( ) suositti verkostoyhteistyön jatkamista hankemuotoisena edelleen. Verkoston ohjausryhmä on tältä pohjalta keskustellut ja valmistellut asiaa kevään aikana. Ohjausryhmässä käsitelty ajatus on, että verkostotyö jatkuu nykyisen muotoi se na ja nykyisin järjestelyin seuraavan kahden vuoden ajanjakson ajan. Neu vot te lu ja käydään myös verkoston laajentamisesta muutamalla uudella ha luk kaal la jäsenorganisaatiolla. Mukaan on tulossa kuntia Uudeltamaalta, Sei nä jo ki sekä todennäköisesti myös Suomen Yrittäjät, joka vahvistaisi elin kei no elä män näkökulmaa. Vuonna 2013 hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunta päätti kas vuso pi mus pro ses sin yhteydessä, että valtio osallistuu silloiselta nimeltään HHT-kas vu käy tä vän kehittämistyöhön. Voimassa olevan, jul kiste tun hallitusohjelman mukaisesti maan uusi hallitus on valmis uuteen avauk seen, tukemaan kasvukäytävän omiin vahvuuksiin perustuvaa kil pailu ky vyn parantamista mm. kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa. Ohjausryhmän velvoittamana tällaista sopimusmenettelyä ryhdy tään nyt valmistelemaan kasvukäytäväverkoston ja valtio-osapuolen välil le. Tulevan kasvukäytäväsopimuksen päätöksenteko tapahtuu myöhemmin erik seen, mutta pohja-ajatuksena on, että sopimuksen teemat tulevat olemaan luonteeltaan alueet ylittäviä. Mittakaava on erilainen kuin kau pun kiseu tu jen aiesopimuksissa, eikä ristiriitaa kaupunkiseutujen omien MAL-sopi mus ten kesken muodostu. Verkostoyhteistyön kautta on jo nyt tehty tiivistä yhteistyötä val tio-osa puolen kanssa. Verkostoon kuuluvilta ministeriöiltä (LVM, TEM, YM ja OKM) ei jat kos sa kaan ole tarkoitus periä jäsenmaksuja, vaan ministeriöiden tuki

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kas vu käy tä vä työl le on ollut kokonaisvaltaisempaa. Suomen kasvukäytävä on todettu luontevaksi kokeilualustaksi monenlaiseen toiminnan ja jopa lain sää dän nön kehittämiseen ja yhteys ministeriöiden ja verkoston välillä on ollut erittäin aktiivinen. Tuoreen hallitusohjelman kirjausten myötä yhteis työ syvenee entisestään. Kasvukäytäväyhteistyön kautta Suomen kasvukäytävä on nostettu kan salli sen aluekehittämispolitiikan keskiöön. Vuonna 2014 suoritettu laaja vi siotyö vai he puolestaan synnytti VISIO asiakirjan, tu le vai suu den nä kymän kasvukäytävätyön tärkeimpiin sisältöteemoihin. Näitä teemoja on vision työstämisen ja hyväksymisen (neuvottelukunnan kokous ) myö tä lähdetty viemään eteenpäin monen eri hankkeen voimin. Han ke toimin taan osallistutaan verkoston olemassa olevilla määrärahoilla. Erilliset ra hoi tus tar peet tuodaan jatkossakin erikseen päätettäviksi. Toiminnan rahoituksen on suunniteltu jatkuvan edelliskauden kaltaisena ja vuo sit tai siin maksuosuuksiin perustuvana. Kaikkein pienimpien jä sen or gani saa tioi den maksuosuuksia on onnistuttu hiukan pienentämään. Syksyllä laa dit ta va talousarvio tulee näin ollen noudattamaan pitkälti nykyistä raken net ta. Ohjausryhmä käsittelee talousarviota elokuisessa ko kouk sessaan. Jaana Koivisto-Virtanen, elinkeinoasiamies p , Kunnanhallitus päättää että Pälkäneen kunta osallistuu kaksivuotiseen Suo men kasvukäytävä -verkoston koor di naa ti oon seuraavilla ra hoi tusosuuk sil la: vuonna , vuonna ja vuonna Käsittely Pöydälle jaettiin jäsen Ahlqvistin laatima vertailuasiakirja Suomen kasvukäytävä -verkoston koordinaatioalueen kuntien osallistumisista koordinaatioon. Keskustelun aikana jäsen Ahlqvist esitti, että kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan ehdotuksesta poiketen, ettei kunnanhallitus osallistu Suomen kasvukäytävä -verkoston rahoitukseen ja esitetyt rahoitusosuudet käytetään Pälkäneen laajakaistahankkeen pilottialueiden laajakaistaverkon tarkempaan suunnitteluun. Jäsen Ahlqvistin esitystä ei kannatettu. Koska jäsen Ahlqvistin esitystä ei kannatettu, totesi puheenjohtaja kunnanjohtajan pohjaehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Vertailu/Suomen kasvukäytävä -verkoston koordinaatioalueen kuntien osallistumisista

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pälkäneen kunnan edustajan nimeäminen Kangasalan ja Pälkäneen kuntien palkkahallinnon järjestämistä koskevan sopimuksen yhteistoiminnan yhteistyöryhmään 254/ /2009 KH Pälkäneen ja Kangasalan kunnat ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kangasalan ja Pälkäneen kuntien sekä Oriveden kaupungin palkkahallinnon palveluiden järjestämisestä. Sopimuksen 4.1. kohdan mukaan kunnat toimivat tilaajina sopimusyhteistyössä. Kuntien edustajat muodostavat palkkahallinnon yhteistoiminnan yhteistyöryhmän, johon kukin kunta nimeää vähintään yhden edustajan. Puheenjohtajana toimii isäntäkunnan palkkahallinnon esimies, joka kutsuu yhteistyöryhmän koolle tarpeen mukaan tai sopimuskuntien niin pyytäessä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on palkkahallinnon palvelusisältöjen ja -prosessien toimivuuden tarkastelu, kustannusseuranta sekä kehityskohteiden ja tulevaisuuden muutostarpeiden käsitteleminen. Kangasalan kunnan liiketoimintayksikkö Oksan palveluvastaava Terhi Riikonen pyytää Pälkäneen kuntaa nimeämään yhteistyöryhmään jäsenen. Kunnanhallitus päättää nimetä Pälkäneen kunnan edustajaksi palkkahallinnon yhteistyöryhmään kamreeri Toni Leinon. Hyväksyttiin yksimielisesti. KH 210 Osana hallinto-osaston tehtäväjärjestelyjä on alkaen kunnan hen ki lös tö asioi den kokonaisvastuu siirretty talousjohtajalta hal lin to joh ta jalle. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaisinta määrätä hallintojohtaja Päl käneen kunnan edustajaksi Kangasalan ja Pälkäneen kuntien palk ka hal linnon järjestämistä koskevan sopimuksen yhteistoiminnan tarkoittamaan yhteis työ ryh mään. Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää määrätä hallintojohtajan Pälkäneen kunnan edusta jak si Kangasalan ja Pälkäneen kuntien palkkahallinnon järjestämistä kos ke van sopimuksen yhteistoiminnan tarkoittamaan yhteistyöryhmään. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Vaasan hallinto-oikeudelle annettavan vastineen antamista koskevan toimivallan siirtäminen asianajajalle asiassa Tavasen valitus 106/11.03/2013 KH 211 Pälkäneen kunnanhallitus valtuuttaa asianajaja, varatuomari Heikki Pent tilän toimimaan Pälkäneen kunnan asiamiehenä vastineen antamisessa Vaa san hallinto-oikeudelle Tavase Oy:n tekopoh ja ve si lai tok sen ra ken tamis ta koskevassa asiassa. Tavase Oy on valittanut Vaasan hal lin to-oi keudel le Aluehallintoviraston päätöksestä LSSAVI/73/04.09/2010. Lausuntoa valmistelee asianajaja Heikki Penttilä, Esko Arasalo, poh ja ve siasian tun ti ja Risto Reijonen ja kunnanjohtaja Janita Koivisto. Kunnanjohtaja Janita Koivistolla on tämän valtuutuksen nojalla oikeus antaa Pälkäneen kun nan vastine Tavase Oy:n selvityksiin ja muihin mah dol lises ti toimitettaviin asia kir joi hin. Heikki Penttilällä on tämän valtuutuksen nojalla oikeus antaa Pälkäneen kun nan vastine Tavase Oy:n selvityksiin ja muihin toimitettuihin asia kir joihin. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää valtuuttaa varatuomari Heikki Penttilän antamaan kun nan hal li tuk sen puolesta vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen rakentamista koskevassa asiassa. Vastine kos kee Tavase Oy:n valitusta Vaasan hallinto-oikeudelle alue hal lin to vi raston päätöksestä LSSAVI/73/04.09/2010. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Näkemyksen esittäminen Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitykseen talous- ja velkaneuvonnan palveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla ja eräissä Satakunnan kunnissa alkaen 18/ /2015 KH Lounais-Suomen aluehallintovirasto on irtisanonut Pirkanmaan maa kunnan ja eräiden muiden kuntien sopimukset talous- ja velkaneuvonnan järjes tä mi ses tä. Sopimukset päättyvät irtisanomisaikaa noudattaen Talous- ja velkaneuvonta on kansalaisille maksuton hyvinvointipalvelu, jolla on liittymäkohtia kunnan sosiaali- ja työvoimapalveluihin sekä valtion oi keu del li siin palveluihin. Talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain nojalla alue hal lin to vi ras to vastaa palveluiden riittävästä saatavuudesta alueella. Pal ve lut järjestetään ensisijaisesti niin, että virasto tekee kunnan kanssa so pi muk sen palvelun tuottamisesta. Sopimus voi koskea yhden tai useamman kunnan aluetta. Jos kunta ei sitoudu palvelua tuottamaan, viraston on han kit ta va palvelu muulta palveluntuottajalta. Pälkäneen kunnan talous- ja velkaneuvontapalvelut on järjestetty Kan gasalan kunnan toimesta vuodesta 2001 alkaen. Kangasalan kunnan talousja velkaneuvonnassa työskentelee yksi velkaneuvoja ja osa-aikainen (60%) toimistosihteeri. Vuonna 2013 talous- ja velkaneuvonnan asiakasmäärä oli 272, joista uusia asiak kai ta oli 152. Asiakkaista oli Kangasalta 187 ja Pälkäneeltä 85. Vuonna 2014 velkaneuvonnan asiakasmäärä oli n Uusia asiakkaita Kangas al ta oli 115 ja Pälkäneeltä 24, yhteensä 139. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan toimintakulut ovat olleet yhteensä ja toimintatuotot yhteensä , joista val tion kor vauk sen osuus oli Kuntien maksuosuudeksi jäi näin ollen Pälkäneen kun nan asukasluvun mukainen osuus on ollut Valtionkorvaus ei siis täysin kata yhden velkaneuvojan palk ka kus tan nuk sia, eikä lainkaan osa-ai kai sen toimistosihteerin palkkakustannuksia ei kä muita toi min ta meno ja. Tampereen talous- ja velkaneuvontatoimisto hoitaa Tampereen muiden ke hi tys kun tien velkaneuvontapalvelut. Yksittäisiä velkaneuvojia on Kangas alan lisäksi Orivedellä ja Valkeakoskella ja he hoitavat kukin useamman kunnan velkaneuvontapalvelut. Aluehallintovirasto irtisanoi toimeksiantosopimukset laajalta alueelta, jotta vuo den 2016 alusta lukien voidaan neuvotella uusi kokonaisratkaisu. Ir ti sano mi sen tarkoituksena ei ole keskittää toimintoja tai purkaa nykyistä toi mipis te verk koa, vaan rakentaa toiminnallisesti ja taloudellisesti paremmin nyky vaa ti muk sia vastaava kokonaisuus. Aluehallintovirasto on varannut kunnille mahdollisuuden esittää nä ke myksen sä siitä, miten talous- ja velkaneuvonta tulisi Pirkanmaalla ja ra ja-alueil-

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus la järjestää vuoden 2016 alusta lukien. Kannanotto tulee toimittaa Lou nais- Suo men aluehallintovirastoon mennessä. Oheismateriaalina Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje talous- ja velka neu von nan järjestämisestä Pirkanmaalla ja raja-alueilla sekä Pälkäneen kun nan vastaus aluehallintoviraston kyselyyn. Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle oheis ma te ri aa li na olevan kannanoton talous- ja velkaneuvontapalveluiden jär jes tä mi sek si. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH Aluehallintovirasto on lähettänyt kuntiin jatkovalmistellun esityksen talousja velkaneuvonnan palveluiden järjestämisestä. Esitys sisältää kuusi alusta vaa mallia toiminnan järjestämiseen. Aluehallintovirasto varaa kunnille mahdollisuuden ottaa kantaa jat ko valmis tel tuun esitykseen. Esitys on yleisluontoinen eikä erittele tarkasti ra kenne mal lien vaikutuksia toimintaan tai kustannuksiin. Pälkäneen kunnalla ei ole asiassa oleellisesti lausuttavaa. Muistion mu kaiset kuusi mallia käyvät kaikki, mikäli palvelun riittävä alueellinen saavutettavuus ja ny kyis tä matalammat kustannukset toteutuvat. Oheismateriaali: Aluehallintoviraston muistio ja Pälkäneen kunnan lausunto Aleksi Saukkoriipi, ma hallintokoordinaattori p , Kunnanhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle oheisma te ri aa li na olevan lausunnon talous- ja velkaneuvontapalveluiden jär jestä mi ses tä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 212 Lounais-Suomen aluehallintovirasto varaa kirjeellään Pälkäneen kunnal le mahdollisuuden esittää näkemyksensä esitykseensä talous- ja vel kaneu von ta pal ve lui den järjestämisestä Pirkanmaalla ja eräissä Satakunnan

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus kun nis sa. Näkemyksen esittämisen määräaika päättyy Lounais-Suomen aluehallintovirasto irtisanoi keväällä Pirkanmaan (pois lukien Tampereen neuvonta-alue) ja eräiden maakuntarajat ylittäneiden talous- ja velkaneuvonta-alueiden sopimukset palvelujen järjestämisistä. Sopi muk set päättyvät Aluehallintovirasto kuuli kuntia kahteen kertaan kevään aikana esit tä mistään kuudesta rakennevaihtoehdosta ja halukkuudesta ryhtyä talous- ja vel ka neu von nan palveluiden tuottajaksi. Pälkäneen kunnanhallitus antoi lau sun not asiasta kokouksissaan ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto on kuulemiskierroksen jälkeen pää tynyt esittämään, että Pirkanmaalle muodostetaan 5 talous- ja vel ka neu vonta-aluet ta alkaen. Pälkäne kuuluu tämän esityksen mukaan Valkea kos ken talous- ja velkaneuvonta-alueeseen. Valkeakosken talous- ja vel ka neu von ta-alu een muodostavat Valkeakosken kaupunki (so pi mus kunta), Akaan kaupunki, Pälkäneen kunta ja Urjalan kunta. Pälkäneen kunnan hallintosäännössä ei ole määräyksiä siitä, mikä taho voi kunnanvaltuuston puolesta antaa lausuntoja kunnan nimissä. Kuntalain 23 nojalla kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Koska joh to sään nöissä ei muita määräyksiä ole, kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan esittää nä ke mys aluehallintovirastolla sen esitykseen talous- ja vel ka neu vonta-aluei den muodostamisista. Oheismateriaalina Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje kos kien talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämistä Pirkanmaalla ja eräis sä Satakunnan kunnissa alkaen. Jarno Moisala, hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää todeta näkemyksenään Lounais-Suomen alue hallin to vi ras tol le, ettei sillä ole huomautettavaa aluehallintoviraston esitykseen ta lous- ja velkaneuvonnan palveluiden järjestämisestä alkaen Pirkan maal la ja eräissä Satakunnan kunnissa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Suostumuksen antaminen keittäjän toimen täyttämiseen vakituisesti alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella KH 213 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täy tän töön pano-oh jei den mukaan auki tulevat virat ja työsuhteet täytetään vain kun nanhal li tuk sen suostumuksella. Suostumuksen antaminen koskee läh tö koh taises ti vain vakinaisesti täytettäviä työ- ja virkasuhteita. Teknisen osaston osastopäällikkö anoo kunnanhallituksen suostumusta keit tä jän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen teknisen osaston ruokahuolto- ja siivouspalveluiden tehtäväalueella. Toimen täyttö on tul lut ajankohtaiseksi, koska vakanssin nykyinen hoitaja siirtyy eläkkeelle. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ennen virka- ja työsuhteen täyt tä mis tä toimielimen tai valinnasta päättävän esimiehen tulee harkita ja teh dä tarvittavat selvitykset siitä, ovatko avoimeksi tulevat tehtävät mahdol lis ta siirtää yhdelle tai useammalle työntekijälle tai mahdollisesti ul koistaa tehtävien hoito. Arvioinnin tulee perustua kokonaistaloudelliseen edul lisuu teen. Teknisen osaston osastopäällikön sekä ruokahuolto- ja siivouspäällikön an ta man selvityksen mukaan keittäjän toimen palkkakulut ko ko nai suu dessaan ovat arviolta euroa vuodessa.tehtävän hoito muilla teh tä väjär jes te lyil lä ei tässä tilanteessa ole mahdollista, sillä ruokahuollon hen kilös tö mi toi tus on ajantasainen ja ko. yksikön työntekijämitoitus ta lou del linen. Tehtäväalueen sisällä ei ole mahdollista tehdä työntekijän siirtoja ym. pi dem pi ai kai sia ratkaisuja toimen täyttämiseksi tai em. tehtävien hoi ta misek si. Ruoka- ja siivouspäällikön kanta on, että toimeen valittava henkilö hoitaisi keit tä jän tehtäviä valmistuskeittiössä. Matti Vesava, teknisen osaston osastopäällikkö, tekninen johtaja p , Kunnanhallitus päättää antaa teknisen osaston osastopäällikölle suos tumuksensa keittäjän toimen vakinaiseen täyttämiseen alkaen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pälkäneellä perillisittä kuolleen Sirpa Orvokki Arosen omaisuuden luovuttamista koskevan Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi merkitseminen 109/ /2014 KH Pälkäneen kunnalla on mahdollisuus anoa valtiokonttorilta Pälkäneellä perillisittä kuolleen Sirpa Orvokki Arosen kuolinpesän omaisuuden luovuttamista kunnalle. Anomuksessa on ilmoitettava jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Omaisuus voitaisiin käyttää esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Mia Kangasniemi, vs. hallintojohtaja p , Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää anoa valtiokonttorilta Sirpa Orvokki Arosen kuolinpesän omaisuuden luovuttamista Pälkäneen kunnalle käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 214 Valtiokonttori on antanut perillisittä kuolleen Sirpa Orvokki Arosen omaisuuden luovuttamisesta päätöksen / /2014. Heikki Helinille luovutetaan koko omaisuus läheisyyden perusteella. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta KH 215 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heen joh taja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirret ty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomai nen viranomainen on tehnyt päätöksen. ehdotuksessa mainitut toimielimet ja viranhaltijat ovat kunnan hallintosäännön 24 :n mukaisesti toi mit ta neet kunnanhallitukselle jäljennökset pöytäkirjoistaan. Kunnanhallitus päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Viranhaltijapäätökset Pykälä/vuosi Hallintojohtaja /2015 Toimielinten pöytäkirjat Kokouspäivä Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

21 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 216 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine kunnanhallituksen käsittelyä tai päättämistä: Nro Lähettäjä Otsikko/asiasisältö 1. Hämeenlinnan kaupunki Kaupunginhallitus ote 325 / Suo men kasvukäytävän ver kos to yh teistyö 2. Valkeakosken seudun ky Yhtymähallitus esityslista (kokouk ses sa) 3. Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan työllisyyskatsaus/heinäkuu Pirkanmaan TE-toimisto Tilannekatsaus 7/ Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutuksen selvitystyö/ Oh jaus ryh mä muistio Tampereen kaupunki JATEJ ote / Jä te huol tojaos ton osavuosikatsaus ja talousarvion to teu tu mi nen ajalla Tampereen kaupunki JATEJ ote / Jä te huol tojaos ton talousarvioesitys vuodelle Tampereen kaupunki JATEJ pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

22 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle koskien vuoden 2016 talousarvion valmistelua KH 217 Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan pyytänyt Pälkäneen kunnan lausuntoa koskien ensi vuoden palvelutarpeen muutoksista ja resurssien lisäys-/ vähennystarpeesta. Lausuntopyyntö liittyy vuoden 2016 talousarviovalmisteluun. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Kunnanhallitus päättää 1. antaa Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle seu raa vansi säl töi sen lausunnon koskien vuoden 2016 talousarviovalmistelua: "Pälkäneellä ikäväestön määrä on edelleen kasvussa. Tämä tulee huo mioi da vanhuspalvelujen rakennemuutosta valmisteltaessa. Har ju tuu len palvelukeskuksen osalta tulee selvittää eri vaih to eh toja, kun har ki taan palvelurakenteen muuttamista laitoshoidosta tehos te tuk si pal ve lu asu mi sek si. Pälkäne vastaa kiinteistön ra ken teisiin liittyvistä sel vi tyk sis tä ja Kangasalla on vastuu eri pal ve lu vaih toeh to jen ar vioin nis ta. Sosiaalipalveluyksiköiden siivoustarpeet ovat kasvaneet so si aa lipal ve lu jen siirryttyä Kangasalle. Tämä aiheuttaa kustannuskasvua Päl kä neen kunnan talouteen, koska siivouspalveluihin lisätään henki lös töä, jot ta tarpeisiin pystytään vastaamaan. Tämän osalta olisi hy vä tar kas tel la, onko hoivatyömäärä kasvanut ja asiakkaiden kuntoi suus hei ken ty nyt, jotta siivousta ei enää pystytä hoitamaan yk siköis sä keskitetysti. Kangasalta tilattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvu vuoteen 2016 ei tulisi ylittää 2% kasvua 2014 tilinpäätökseen verrattuna." 2. oikeuttaa kunnanjohtajan tarvittaessa täydentämään lausuntoa ennen sen toimittamista sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

23 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen linjapaperin hyväksyminen KH 218 Kunnanhallitus kokoontui kunnan johtoryhmän kanssa se minaa riin pohtimaan kunnan tulevaisuutta ja valtuustokauden loppuosan paino pis tei tä. Työn tuloksena syntyi linjapaperi, jossa määritetään kunnanhallituksen toimin nan painopisteet vuosille Asiakirja on johdon toimintaa ja val mis te lua ohjaava asiakirja, joka ei sido tai kumoa kunnanvaltuuston teke miä linjauksia tai päätöksiä. Tarkoituksena oli, että kunnanhallituksen jäsenet allekirjoittavat tehdyn linja pa pe rin ja siten sitoutuvat tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Asiakirja ei ole kun nan hal li tuk sen virallinen päätös vaan valmistelua ohjaava taus ta-asiakir ja. Liitteenä on kunnanhallituksen ja johtoryhmän seminaarin pohjalta laadittu lin ja pa pe ri. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , Aleksi Saukkoriipi, vs. talousjohtaja p , Kunnanhallitus päättää 1. käydä keskustelun liitteenä olevasta linjapaperista ja 2. hyväksyä linjapaperin valmistelua tukevaksi ja ohjaavaksi asiakirjaksi. Käsittely Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää 1. käydä keskustelun liitteenä olevasta linjapaperista; 2. hyväksyä linjapaperin valmistelua tukevaksi ja ohjaavaksi asiakirjaksi ja 3. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä tiedoksi linjapaperin. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Kunnanhallituksen linjapaperi

24 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ M U U T O K S E N H A K U M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 211, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jallinen oikaisuvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät , 212, 218 O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Pykälät , 212, 218 Viranomainen: Pälkäneen kunnanhallitus Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta: Pykälät: Hankintayksikkö: Pälkäneen kunta Keskustie PÄLKÄNE p f Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

25 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ V a l i t u s o h j e e t Valitusviranomainen ja -aika Asianomainen voi tehdä seuraaviin päätöksiin kirjallisen valituksen: Pykälät Viranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna p f Pykälät Viranomainen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL Tampere Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen ja valituksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hakemusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät Viranomainen: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki p f Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivä kuluessa tiedoksisaannista. L i s ä t i e t o j a Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tämä pöytäkirja pidetään kuntalain 63 :n mukaisesti yleisesti nähtä vänä kello

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 235 Kaupunginhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 klo 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 12/2014 278 Kunnanhallitus Aika 01.09.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 132 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot