Suomen vesiohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että perustetaan yhdistysmuotoinen Finnish Water Forum (FWF).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen vesiohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että perustetaan yhdistysmuotoinen Finnish Water Forum (FWF)."

Transkriptio

1 Seppo Rekolainen FINNISH WATER FORUM - yhdistyksen perustaminen 1. Tausta ja tavoitteet Suomen vesialan yhteistyön ja toiminnan tehostamiseksi on viime aikoina käynnistetty muutamia merkittäviä ohjelmia ja prosesseja. Tällaisia ovat mm. TEKES:in vesiteknologiaa edistävä vesiohjelma, Suomen vesiohjelma, Suomen vesialan kansainvälinen strategia ja sen toteutussuunnitelma ja Osaamiskeskusohjelmat. Kaikille edellä mainituille ohjelmille on yhteistä se, että ne pyrkivät kokoamaan hajanaista vesialaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, edistämään eri sektoreiden välistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Ohjelmilla on paljon yhteistä kosketuspintaa ja niiden sisällä yhteisiä toimijoita, mutta niiden välinen koordinaatio on puutteellista. Siksi olisi järkevää ja rajallisia resursseja säästävää, että niiden toteuttaminen yhdistettäisiin toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Tämä on todettu myös UM:n hyväksymän Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimintasuunnitelmassa, jossa todetaan mm. seuraavasti: "Strategian toimeenpanon koordinaatio on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä Suomen vesiohjelman kanssa niin, että kv. vesiryhmä tukee vesiohjelmatyötä. Tähän liittyen tuetaan suomalaisen vesialan yhteistyöverkoston (ns. Finnish Water Partnership) tai vastaavan yhteistyö- ja koordinaatio-organisaation perustamista sekä selkeän vastuutahon ja resurssien määrittelyä sille". Tämän tyyppisiä yhteistyöelimiä on jo useassa Euroopan maassa (esim. Danish Water Forum, Netherlands Water Partnership, German Water Partnership, Swedish Water House) ja niitä ollaan parhaillaan perustamassa useisiin muihin Euroopan maihin. Niiden tavoitteet ovat hyvin samantyyppiset kuin edellä kuvatuilla Suomen vesiohjelmalla ja Suomen vesialan kansainvälisellä strategialla. Niiden toiminnasta saadut kokemukset ovat myös erinomaiset. Suunniteltu suomalainen ratkaisu muistuttaa hyvin läheisesti hollantilaista ja tanskalaista ratkaisumallia. Suomen vesiohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että perustetaan yhdistysmuotoinen Finnish Water Forum (FWF). 2. Yhdistyksen perustaminen Yhdistys toteutetaan siten, että vesialan avainministeriöt, sektoritutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut, kansalaisjärjestöt sekä vesialalla toimivat yritykset ja heidän edusjärjestönsä perustavat yhteistyöelimen, jota kutsutaan nimellä Finnish Water Forum (FWF). Perustamisen aikataulu: Neuvotteleva kokous: klo (Helsingissä, ulkoministeriö) Perustava kokous: klo (Helsingissä, paikka avoin) Ilmoittautumiset kumpaankin kokoukseen mennessä osoitteella: Seppo Rekolainen Suomen ympäristökeskus

2 2 2.1 FWF:n missio Finnish Water Forum toimii ovena suomalaisten ja kansainvälisten vesialan toimijoiden välillä välittäen tietoa, yhteyksiä ja apua yhteistyöhön. FWF edistää ja aktivoi Suomessa vesialalla toimivien eri osapuolten yhteistyötä. Erityisesti keskitytään julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyöedellytysten sekä niiden keskinäisten liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen. Toiminnan avulla saatavan lisäarvon avulla luodaan nykyistä paremmat mahdollisuudet vesiliiketoiminnalle ja suomalaisen vesiosaamisen viennille sekä edistetään suomalaisen vesiosaamisen siirtoa kehitysmaihin tukemalla Suomen hyväksymien vuosituhattavoitteiden saavuttamista. FWF pyrkii vaikuttamaan myös vesialan koulutuksen suuntaamiseen siten, että koulutus vastaa nykyistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin. 2.2 FWF:n toiminnan pääasialliset tavoitteet: o Luoda toimivia yhteistyö- ja liiketoimintaverkostoja vesialan julkisen sektorin, liikeyritysten ja instituutioiden välille. o integroida Suomen hajallaan olevaa vesisektoria suuremmiksi toimintayhteisöiksi o varmistaa jäsenistönsä pääsy parhaille vesitietämyksen ja osaamisen lähteille ja siten vahvistaa suomalaisen vesisektorin laatua sekä kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla o edustaa jäsenistöään kansainvälisissä vesialan yhteistyöorganisaatioissa o edistää suomalaisen vesiosaamisen näkyvyyttä ja mainetta o kehittää ja edistää suomalaista vesialan liiketoimintaa sekä koti- että ulkomailla o toteuttaa Suomen vesiohjelmaa o tarjota Suomen ulkoasiainministeriölle kansainväliseen vesistrategiaan ja vesiklusteriohjelmaan liittyviä palveluita sekä tukea Suomen hyväksymien veteen liittyvien vuosituhattavoitteiden saavuttamista 2.3. Toiminta-alueet pääpiirteissään Seuraavassa esitetään alustavia suunnitelmia FWF:n toiminta-alueet Luo toimivia yhteistyöverkostoja vesialan julkisen sektorin, tutkimuksen, liikeyritysten ja instituutioiden välille. Vesialalla toimivat eri tahot hyvin laajasti ymmärrettynä olisi saatava liittymään FWF:n toimintaan mukaan. Ainakin seuraavat sektorit pitäisi sisällyttää mahdollisimman kattavasti: Vesipalvelujen tuottajat ja konsultit Tutkimus- ja tiedeyhteisöt Valtion hallinto ja kansalaisjärjestöt Vesialan projektit ja prosessit Alan etujärjestöt ja yhdistykset Yrityspuolella tällaisia jo olemassa olevia tietokantoja ja verkosto on ainakin CEWICillä ja aikaisemmin SITRA on kerännyt tietoja vesialan yrityksistä. Sen sijaan näin kattavaa vesialan toimijoiden verkostoa, minkä FWF tulee muodostamaan, ei ole aikaisemmin perustettu. Elinkeinoelämän ympäristöfoorumilla on jo osittain toimiva verkosto ympäristösektorilta. FWF luo jo olemassa oleviin verkostoihin läheisen yhteistyösuhteen ja käyttää hyödykseen jo aikaisemmin luotuja yhteysverkkoja ja prosesseja.

3 3 FWF luo ja pitää yllä tietokantaa suomalaisesta vesiosaamisesta (asiantuntijat, yritykset ja tutkimusorganisaatiot). Tietokannan avulla voidaan mm. etsiä partnereita, rakentaa miniklustereita ja yhteistyöverkostoja ja luoda näkemystä vesisektorin vahvuuksista ja heikkouksista. Jäsenistön muodostama vesiklusteri voidaan toiminnallisesti jakaa pienempiin ja kompaktimpiin klusteriryhmiin. Klusteriryhmät luovat toimivan sidoksen tutkimuksen, kehittämisen, politiikan muodostuksen ja päätöksenteon välille. Toiminta voisi keskittyä erityisesti seuraaville osa-alueille: Vesihuolto ja sanitaatio Vesiympäristö Vesi ja yhteiskunta Kehitysmaiden vesiongelmat Ilmastonmuutos ja vesi Valuma-alueiden yhdennetty hallinta FWF toimii siten, että se muodostaa ja ylläpitää internet-pohjaisia kommunikaatio ja tiedonvälitysverkostoja instituutioiden, valtion organisaatioiden, tiedeyhteisöjen ja yksityisen sektorin tai niissä toimivien ihmisten välillä. Tarkoituksena on luoda ja välittää tietämystä, kokemusta ja yhteistyötä. FWF myös avustaa jäsenistön välisten yhteistyöryhmien muodostamisessa sekä käytännön toimissa Integroida Suomen hajallaan olevaa vesisektoria suuremmiksi toimintayhteisöiksi Käyttäen hyväksi muodostettuja klusteri-ryhmiä FWF yhdistää suomalaisia eri vesialan sektoreilla toimivia asiantuntijoita ja organisaatioita. Klusteri-ryhmät ovat pienehköjä ja hallittavissa olevia yhteistyöverkostoja. Ryhmät keskittyvät toimimaan jollain määritellyllä vesialan sektorilla ja yhdistävät sillä toimivat suomalaiset resurssit. Ryhmän kehittämä tietämys pyritään käyttämään hyväksi myös kansainvälisesti ja se pyritään sitomaan mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisiin prosesseihin. Klusteriryhmät luovat toimivan sidoksen tutkimuksen, kehittämisen, politiikan muodostuksen ja päätöksenteon välille. FWF rohkaisee ja edistää erityisesti julkisen sektorin, tiedeyhteisöjen ja yksityisen sektorin yhteistyön muodostamista. Tällaisen tiiviin yhteistyön kehittyminen on välttämätön edellytys Suomen vesisektorin voimistamisessa, opetuksen ja tutkimuksen suuntaamisessa sekä vesiliiketoiminnan tehostamisessa. Välineinä käytetään kehitettyä internet-pohjaista yhteysverkkoa, yhteisiä temaattisia kokoontumisia sekä tarjouskilpailuja varten muodostettuja konsortioita. FWF:n eräs tärkeimmistä tavoitteista on nimenomaan aktivoida ns. julkisen sektorin asiantuntijareservi osallistumaan nykyistä huomattavasti tehokkaammin sekä vesiliiketoimintaan että erityisesti kehitysyhteistyöhankkeisiin, jotta suomalaista vesiosaamista ja kokemusta voidaan siirtää tehokkaasti kehitysmaihin Varmistaa jäsenistönsä pääsy parhaille vesitietämyksen ja osaamisen lähteille ja siten vahvistaa suomalaisen vesisektorin laatua sekä kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla

4 4 Yhteysverkkonsa avulla FWF pitää jäsenistönsä tietoisena vesialalla tapahtuvasta kansallisesta että kansainvälisestä kehityksestä. Toiminta toteutetaan seuraamalla kansainvälistä kehitystä, ostamalla, tilaamalla tai referoimalla tehtyjä vesialan selvityksiä sekä osallistumalla aktiivisesti kansainvälisten vesialan organisaatioiden toimintaan. FWF voi tuottaa jäsenistölleen toimeksiantopohjalta myös vesialan informaatiopalveluja joko itsenäisesti, käyttäen hyväksi klusteriverkkonsa kautta saatavaa asiantuntemusta tai sitten käyttäen hyväksi alihankintaa. Integroitumisellaan kansainvälisiin vesialan organisaatioihin FWF myös välittää niiden kautta saamaansa kohdennettua informaatiota jäsenistölleen. Tärkeä informaation lähde on FWF:n jäsenistö itsessään, koska se voi käyttää FWF:n yhteysverkkoa oman informaationsa levittämiseen muulle jäsenistölle tai kohdennetusti omalle viiteryhmälleen/klusterilleen Edustaa jäsenistöään kansainvälisissä vesialan yhteistyöorganisaatioissa FWF edustaa jäsenistöään kansainvälisissä vesialan organisaatiossa. On myös mahdollista, että FWF toimii Suomen edustajana ko. järjestöissä, mutta tähän se tarvitsee vesialalla toimivien ministeriöiden mandaatin. Tällaisia organisaatioita ovat ainakin Global Water Partnership (GWP), European Water Partnership (EWP), The Water and Sanitation Technology Platform (WSSTP), International Water Association (IWA) ja UN-Water. Erityisen tärkeää on luoda hyvin toimivat yhteistyösuhteet jo olemassa oleviin Euroopassa toimiviin kansallisiin vesialan partnership-tyyppisiin järjestöihin kuten German Water Partneship (GWP), Netherlands Water Partnership (NWP), Danish Water Forum (DWF), Swedish Water House, Stockholm International Water Institute (SIWI). Edellä mainittujen yhteistyöorganisaatioiden avulla päästään vaikuttamaan kansainväliseen vesialan kehittämiseen ja erityisesti EU:n vesipolitiikkaan. Niiden kautta kulkee myös valtavasti tietoa vesialan erilaisista liiketoimintamahdollisuuksista ja kehityssuunnista sekä hyviksi havaituista käytänteistä erityisesti kehitysyhteistyöhankkeissa. Niiden omat tiedonkuljettamisverkostot luovat myös erinomaisen mahdollisuuden suomalaista vesiosaamista koskevan tiedon levittämiseen. Järjestöjen avulla Suomen vesialan tunnettuutta voidaan lisätä tehokkaasti ja voidaan myös edesauttaa suomalaisen vesialan "brändäystä". Kansainvälisten järjestöjen toimintaan osallistumalla päästään myös nykyistä tilannetta huomattavasti paremmin vaikuttamaan kansainvälisten vesialan tapahtumien ohjelmiin ja saadaan siten lisätyksi suomalaisen vesialan näkyvyyttä. Esimerkkeinä voidaan mainita vuosittain järjestettävän World Water Week:in ja kerran kolmessa vuodessa järjestettävän World Water Forumin tapahtumat Edistää suomalaisen vesiosaamisen näkyvyyttä ja mainetta FWF järjestää ja organisoi osastoja ja "matchmaking" tilaisuuksia kansallisille ja kansainvälisille messuille, joissa suomalaiset vesialan toimijat voivat esitellä osaamistaan, tuotteitaan ja kehittämiään hyviä käytänteitä. Tässä toiminnassa käytetään tehokkaasti hyväksi kansainvälisiin vesialan organisaatioihin luotavia suhteita ja jäsenyyttä niissä. Toimintaa organisoidaan yhteistyössä muiden vienninedistämistahojen (esim. FinPro, FinNodes, FECC) ja brändäystä (esim. CleanTech) tekevien tahojen kanssa. FWF järjestää tai auttaa järjestämään kansallisia ja kansainvälisiä temaattisia tilaisuuksia, joihin kutsutaan huippuasiantuntijoita esitelmöimään alan kehityksestä ja mahdollisuuksista.

5 5 FWF järjestää tai auttaa jäsenistöään järjestämään vesialaan liittyviä kansainvälisiä tutustumismatkoja Suomeen. FWF luo kansainvälisten kumppaneidensa kautta kanavat levittää informaatiota suomalaisesta vesiosaamisesta ja mahdollisista yhteistyöpartnereista kansainvälisiin vesialan projekteihin ja liiketoimintaan. Se toimii kansainvälisenä ovena suomalaiseen vesisektoriin tarjoten tietoa ja yhteyksiä kansainvälisen vesiliiketoiminnan, tutkimuksen ja kehittämisen kentässä Kehittää ja edistää suomalaista vesialan liiketoimintaa sekä koti- että ulkomailla FWF edistää liiketoiminnan mahdollisuuksia ja tarvelähtöistä tuotekehittelyä hallinnoivansa yhteysverkoston välityksellä sekä edistämällä erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Välittämällä jäsenistölleen kansainvälisten kontaktien kautta saatua tietoa alalla tapahtuvasta kehityksestä, tulevaisuuden trendeistä ja tarpeista, lainsäädännön kehityksestä, rahoitusmahdollisuuksista, mahdollisista partnereista jne. edistetään käytännössä liiketoiminnan mahdollisuuksia. Vastaavaa informaatiota Suomesta välitetään kansainväliselle foorumille, mikä puolestaan lisää mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen vesiliiketoimintaan. FWF stimuloi käytännön tason yhteistyötä: o Integroimalla yrityksiä kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin o Partneroimalla yrityksiä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa o Etsimällä tutkimuspartnereita projekteihin ja tuotekehittelyyn 3. FWF:n toiminnan rahoitus FWF:n toiminnan rahoitus on tarkoitus kattaa pääosin eri rahoittajilta anottavalta hankerahoituksella, eräiden osapuolien sitoumuksilla työpanoksesta sekä pieneltä osin liittymis/jäsenmaksuilla. Hankerahoitusta on anottu UM:ltä, ja tullaan neuvottelujen ja yhdistyksen perustamisen jälkeen anomaan TEKESin vesiohjelmasta. CEWIC on suunnitellut sijoittavansa yhdistyksen toimintaan n. 1 htv/v työpanoksen ja SYKE muutamia htkk per vuosi. On myös mahdollista, että hankerahoitusta anotaan muilta ministeriöiltä.

SUOMEN VESIOHJELMA VESISEMINAARI 10.09.2008 KARI KINNUNEN SUOMEN VESIOHJELMAN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ. Kari Kinnunen/Suomen vesiohjelma

SUOMEN VESIOHJELMA VESISEMINAARI 10.09.2008 KARI KINNUNEN SUOMEN VESIOHJELMAN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ. Kari Kinnunen/Suomen vesiohjelma SUOMEN VESIOHJELMA VESISEMINAARI 10.09.2008 KARI KINNUNEN SUOMEN VESIOHJELMAN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ SUOMEN VESIOHJELMAN TAUSTAA VEDEN VUOSIKYMMEN/WATER FOR LIFE DECADE 2005-2015 (YK:n OHJELMA) MMM ALOITTI

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä

Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä KTM Julkaisuja 25/2007 Marko Salonen Tero Lausala Mine Kortel

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä 1 MUISTIO 25.11.2014/HV Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi yksityissektorin ja ministeriöiden kanssa Aika: 11.11.2014 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi

Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi Suomen koulutusvientistrategia Opetusministeriö Kansainvälisten asiain sihteeristö 2010 Undervisningsministeriet Internationella sekretariatet 2010 Opetusministeriö

Lisätiedot

Vesiosaamisen vienti

Vesiosaamisen vienti 1/2012 www.vesitalous.fi 1/2012 Irtonumero Irtonumero 12 12 Vesiosaamisen vienti Lining 1/1 VOL. LIII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622. KUSTANTAJA

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO 2 0 0 9 Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta Tutkimus- ja innovaationeuvosto Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 16/2003. ITS Finland esiselvitys

FITS-julkaisuja 16/2003. ITS Finland esiselvitys FITS-julkaisuja 16/2003 ITS Finland esiselvitys FITS-julkaisuja 16/2003 ITS Finland esiselvitys ISBN 951-723-777-4 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Yritysten julkiset kansainvälistymispalvelut ja niiden käyttö

Yritysten julkiset kansainvälistymispalvelut ja niiden käyttö Riitta-Liisa Larjovuori Marko Laiho Harri Talonen Anne-Mari Järvelin Yritysten julkiset kansainvälistymispalvelut ja niiden käyttö Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 16/2003 Markkinaosasto

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Ammatillisen täydennyskoulutuksen vienti Venäjälle kehitysohjelma Imatra Lappeenranta Kouvola Kotka Pietari Kirjoittajat: Päivi Korhonen (PDGE Project Development

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot