Liikuntapainoitteisen luokan perustaminen Paunun kouluun / kokeilutoiminnan jatkaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntapainoitteisen luokan perustaminen Paunun kouluun / kokeilutoiminnan jatkaminen"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Liikuntapainoitteisen luokan perustaminen Paunun kouluun / kokeilutoiminnan jatkaminen 1456/ /2014 Sivla Valmistelu perusopetuksen rehtori (Paunun koulu) puh Paunun koulussa on järjestetty koulun kehittämiseen liittyvänä ko keilu na lv yläkoulun aloittavalle ikäluokalle lii kun ta pai notteis ta opetusta, kun koululle perustettiin yksi (1) liikuntapainotteinen 7. luokka. Ko. ryhmän osalta painotuksen on tarkoitus jatkua koko ylä kou lun ajan. Kokemukset syksyllä 2014 alkaneesta toiminnasta ovat olleet hyvin po si tii vi sia niin oppilaiden ja opettajien kuin vanhempienkin nä kö kulmas ta. Luokalle valitut 25 oppilasta ovat olleet motivoituneita ja ak tiivi sia niin liikunnan kuin akateemisen opiskelunkin osalta. Hyvien kokemusten perusteella Paunun koulun opettajakunta toivoo ko kei lul le jatkoa. Paunun koulun oppilaaksiottoalueeseen kuu lu vis sa Jokivarren, Vitikkalan, Kaipolan ja Juokslahden kouluissa on 6. vuosiluokan oppilaita lukuvuonna yh teen sä 136. Tavoitteena on tarjota näille oppilaille mah dol li suus hakeutua liikuntapainotteiselle luokalle lv alussa. Liikuntapainotteisen luokan tavoitteena on tukea urheilua har ras tavien tai liikunnasta kiinnostuneiden nuorten kokonaisvaltaista ter veyttä. Liikuntaluokalle hakeutumiseen ei välttämättä edellytetä mis sään lajissa kilpailemista tai lajin harrastamista urheiluseurassa tär kein tä on monipuolinen kiinnostus ja harrastuneisuus liikuntaan. Lii kun taluo kal la on pakollista liikuntaa neljä tuntia viikossa. Seit se män nel lä luokalla liikuntaa on kaksi tuntia viikossa enemmän kuin muil la luokilla, jolloin liikuntaluokan oppilailla keskimääräinen vii koit tai nen tuntimäärä seitsemännellä luokalla on 32 tuntia (saksan opis ke li joil la 34 tuntia viikossa). Kahdeksannella ja yhdeksännellä luo kal la lisäliikuntatunnit ovat pois muusta valinnaisuudesta. Oppimisympäristöinä ovat Paunun koulun, sekä tarpeen mukaan Vitik ka lan koulun ajanmukaiset liikuntatilat sekä alueella olevat Pau nun urheilupuisto ja Jämsän jäähalli. Kuntosaliharjoittelussa käy te tään Jämsän lukion tiloja ja välineitä, sekä mahdollisesti paikallisia kun tosa li yri tyk siä. Myös Jämsän uimahalli Koskikara toimii yhtenä har joitte lu paik ka na. Liikuntaluokkatoiminnan lähtökohtana on liikunnan ilon ja mo ni puo li-

2 sen liikunnanopetuksen tarjoaminen. Painopiste opetuksessa on moni puo li ses sa liikunnan yleistaitavuuden kehittämisessä sekä ke honhal lin nan ja lihashuollon harjoittelussa. Liikunnan perustaitojen ke hittä mi nen tukee oppilaan omaa lajiharjoittelua ja vähentää myös vammau tu mis ris kiä. Opiskelu liikuntaluokalla perustuu oppilaan yk si löl listen kehittymismahdollisuuksien huomioimiseen. Näkyvin ja tärkein osa liikuntaluokkatoimintaa on liikkuminen lii kun tatun neil la monipuolisesti eri lajien ja liikuntamuotojen parissa. Opis kelun tavoitteet ja sisällöt vastaavat valtakunnallisia liikunnan ja terveys tie don opetussuunnitelmien perusteita, mutta lisätuntien avulla si säl töi hin saadaan syvyyttä ja monipuolisuutta. Harjoittelu voidaan to teut taa yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen sekä ammatillisen kou lu tuk sen urheiluvalmennuksen kanssa, kuitenkin siten, että koulul la on jakamaton vastuu oppilaan turvallisuudesta ja ope tus suun nitel man noudattamisesta. Liikuntapainotteisin luokan ryhmäkoko Luokalle voivat hakea kaikki Paunun koulun oppilaaksiottoalueen (Vi tik ka lan, Jokivarren, Kaipolan ja Juokslahden) koulujen 6. luokkien oppilaat. Luokalle valitaan noin puolet tyttöjä ja puolet poikia, ja luo kan perustamisen edellytyksenä on vähintään 15 hyväksyttyä haki jaa. Mikäli hyväksyttyjä hakijoita ei ole tarpeeksi, luokan pe rus ta minen peruuntuu. Valintaperusteet Valintaperusteina käytetään sivistyslautakunnan kokouksessaan hyväksymiä valintakriteereitä: Esivalinta liikuntaluokalle tehdään kuudennen luokan jou lu to dis tuksen liikuntanumeron, käyttäytymisen arvosana sekä liikunnan- ja luokan opet ta jan yhteisen oppilaan liikunta- ja luokkatunteja sekä käytös tä koskevan arvion perusteella. Esivalintapisteet (40 %) huo mioidaan lopullisessa valinnassa: - Liikunnan numero ja käytösnumero: 10 % Valintakokeessa huomioidaan kuudennen luokan joulutodistuksen liikun ta nu me ro sekä lukuaineiden keskiarvo - Liikunnan- ja luokanopettajan arvio: 30 % Lausunnossa huomioidaan fyysisten ominaisuuksien lisäksi mm. ryhmä työ tai to ja, toisten huomioimista, vastoinkäymisiin ja pet ty myk siin suhtautumista sekä sääntöjen noudattamista. Varsinaisessa soveltuvuuskokeessa on liikuntatestit (60 %). Liikuntatesteissä mitataan monipuolisesti hakijan fyysisen kunnon eri osa-alueita: taitoa, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta, kestävyyttä. Taidon osa-aluetta painotetaan. Liikuntatestit koostuvat seuraavista osa-alueista:

3 A. Liikehallinta 1. Voimistelusarja (kehonhallinta) Suoritusohjeet: Suorita koetilanteessa näytetty voimistelusarja, joka koos tuu seuraavista liikkeistä: tukkipyörintä, kuperkeikka, jän ne hyppy, vaaka, kärrynpyörä, käsinseisonnasta kuperkeikka sekä va paaeh toi nen omavalintainen liike. Tulos: Opettajan arvioima tekninen osaaminen ja kehonhallinta eri liik kei den perusteella. 2. Naruhyppely (ajoitustarkkuus ja nopeuserottelu) Suoritusohjeet: Hyppää narua 15 sekunnin ajan ensin toisella ja vauh dis ta vaihtaen toisella jalalla. Jos naru sotkeentuu, ajanottoa ei kes key te tä. Saat itse päättää kummalla jalalla aloitat. Tulos: Molempien jalkojen onnistuneiden suoritusten yhteenlaskettu lu ku mää rä. 3. Vauhditon 5-loikka (yleiskoordinaatio ja kimmoisuus) Suoritusohjeet: Lähtöasennossa jalat ovat rinnakkain lähtöviivan taka na. Ensimmäinen loikka tapahtuu tasaponnistuksella. Viidennen loi kan jälkeen alastulo tapahtuu kahdelle jalalle. Loikittu matka mi tataan taaemman jalan kantapäästä. Tulos: 5 vuoroloikalla edetty matka senttimetreinä. 4. Pallonkuljetus käsin ja jaloin (yhdistely, voima- ja nopeuserottelu se kä suunta- ja ajoitustarkkuus) Suoritusohjeet: Seiso lähtöviivan takana. Lähtökomennosta pom pu ta lentopalloa koripallotyyliin pitkin kahdeksikkorataa (kartioiden etäisyys toisistaan 5m). Pomputtaessa saat käyttää vapaasti sekä oikeaa että vasenta kättä, mutta et molempia yhtä aikaa. Riittää, että ja lat kiertävät kartiot; pallo voi pomppia radan sisäpuolella. Kierrä kah dek sik ko 4 kertaa. Laske pallo maahan ja jatka pallon kuljetusta ja loin. Kierrä kahdeksikko vielä 4 kertaa niin, että sekä jalat että pal lo kiertävät kartiot. Jos pallo karkaa, hae pallo ja jatka suoritusta siitä koh das ta, jossa pallo karkasi. Tulos: Tehtävään käytetty aika sekunteina. 5. Tarkkuusheitto (suuntatarkkuus, yhdistely ja voimaerottelu) Suoritusohjeet: Asetu heittoviivalle, joka on 2 metrin päässä sei nästä. Heitä tennispallolla vuorotellen 5 heittoa oikealla, 5 vasemmalla, 5 oikealla, 5 vasemmalla kädellä jne. yläkautta seinässä olevan 2,5m korkeudessa olevan viivan yli. Heitto hyväksytään, kun op pi laan heittämä pallo osuu seinässä olevan viivan yläpuolelle ja hän saa sen kiinni samalla kädellä suoraan ilmasta. Suoritus päättyy, kun oppilas tekee onnistuneesti 20 onnistunutta heittoa ja kiinniottoa (max aika 2 min). Tulos: Suoritukseen käytetty kokonaisaika sekunteina.

4 6. Uinti (uimataito, uimatekniikka) Suoritusohjeet: Hyppää pää edellä veteen altaan syvässä päässä. Ui ensin 25m vapaauintia ja heti perään 25m rintauintia. Tulos: Opettajan arvioima tekninen suoritus hypystä sekä kahdesta uin ti tek nii kas ta. B. Fyysinen kunto: 7. Voima (koukkukäsiriipunta) Suoritusohjeet: Lähdössä ponnista penkiltä koukkukäsiriipuntaan. Leu an tulee olla koko suorituksen ajan tangon ylä- ja etupuolella. Ote on vastaote. Aika katkaistaan kun leuka koskettaa tankoon. Tulos: Aika sekunteina. 8. Nopeus (ketteryysrata) Suoritusohjeet: 12m pitkän radan molemmissa päissä on este. Lähtö paik ka on esteiden keskivälissä ja lähtösuunta ylitettävään es teeseen päin. Juokse ensimmäiselle esteelle, hyppää sen yli, jonka jälkeen ryömit sen ali ja juokset toiselle esteelle. Ryömi / liu'u toisen esteen ali ja hyppää sitten sen yli ja juokse toinen kierros samalla taval la. Aika pysähtyy toisen kierroksen täyttyessä. Tulos: Kokonaissuoritukseen käytetty aika sekunteina. 9. Kestävyys (kestävyyssukkulajuoksu) Suoritusohjeet: Seiso lähtöviivan takana. Kun saat lähtömerkin, juokse toiselle puolelle salia muovikartioiden väliin. Kun kuulet seu raavan äänimerkin, lähde juoksemaan takaisin. Näin jatkat niin pit kään kuin jaksat. Tarkoituksena on ehtiä toiselle puolelle aina ennen ää nimerk kiä. Lähde kuitenkin juoksemaan takaisin vasta äänimerkin kuul tua si. Juoksuvauhti kiihtyy aina minuutin välein. Yksi sukkula (yh den suun tai nen matka) on 20m. Tulos: Onnistuneiden sukkuloiden lukumäärä. 10. Liikkuvuus (haaraistunnasta eteentaivutus) Suoritusohjeet: Asetu merkkiviivan taakse haaraistuntaan siten, että avaat jalat mahdollisimman leveälle. Kantapäiden tulee olla ko konaan viivan takana ja polvien suorina. Taivuta tästä asennosta ylävar ta loa ja käsiä mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Ääriasento pide tään muutaman sekunnin ajan. Tulos: Työnnetyn kirjan tulos mittanauhalla. Liikuntapainotteisen luokan toiminta lisää opetukseen kohdistuvia kus tan nuk sia kahden (2) vuosiviikkotunnin verran, kun luokalle järjes te tään 7. vuosiluokalla kaksi tuntia lisäliikuntaa lukuvuoden ai kana. Kustannukset on mahdollista sisällyttää hyväksyttyyn vuoden 2015 talousarvioon.

5 voimaan astuvia uusia opetussuunnitelmia valmistellessa poh di taan mahdollisuuksia vakiinnuttaa liikuntapainotteisen luokan toi min ta osaksi Jämsän kaupungin perusopetusta ja sen ke hit tä mistä. Sivistyslautakunnan johtosäännön 1 mukaan sivistyslautakunta päät tää noudatettavista perusteista, periaatteista ja yleisohjeista Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy Paunun koululle syksyllä 2015 pe rus tetta val le liikuntapainotteiselle 7. luokalle valintaperusteet ja me net te lyta vat alkaen. Lisäkustannukset tulee kattaa Paunun koulun mää rä ra hois ta. Sivistyslautakunta antaa ohjeen sisällyttää kokeilu lv perus ope tuk sen yhteiseen lukuvuosisuunnitelmaan ja siihen si säl tyvään Paunun koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Kokeilusta tulee antaa väliraportti sivistyslautakunnalle keväällä Uusissa opetussuunnitelmissa voidaan päättää kokeiluun liittyvän toi min nan vakinaistamisesta ja ulottamisesta koskemaan kaikkia perus kou lu ikäi siä nuoria. Päätös Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaaan tekemällä siihen lisäyksen: Sivistyslautakunta edellyttää, että valintakriteereitä tulee jatkovalmistelussa laventaa siten, että soveltuvuuskokeiden liikuntatestien painoarvoa vähennetään. Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. Sami Lahti poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 15.10.2014 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 09.10.2014 klo 16:00-20:35 Tauko klo 18.55-19.05 Paikka Jämsänkosken virastotalo, Jämsänkoski-sali Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Ilmarinen Pekka jäsen. Niemimaa Juha jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.01.2015 AIKA 28.01.2015 klo 18:00-21:35 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wikberg Gunilla varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue.

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue. Sivistyslautakunta 122 16.12.2013 Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lv. 2014-2015 685/12.01.01/2013 SILA 122 Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan.

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 4.2.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 4.2.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.01.2015 klo 19:00-22:35 Paikka Jämsän kaupungintalo (2.krs) Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen

Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 30.09.2014 Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen 216/07.02.02.02/2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017.

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017. Kunnanhallitus 278 20.10.2014 Kunnanhallitus 309 17.11.2014 Kunnanhallitus 325 01.12.2014 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 571/02.02.00/2014 KHALL 20.10.2014 278 Asian valmistelija:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 68

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 68 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 68 Sivistyslautakunta 18.05.2011 AIKA 18.05.2011 klo 16:00-21:00 PAIKKA Kaupunginvirasto Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014 Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014 SITLA 96 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä edesauttaa tuki töi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.05.2015 AIKA 13.05.2015 klo 17:15-21:10 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062

Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062 Sivistyslautakunta 132 13.11.2014 Talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2014 1690/02/2014 Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062 Talousarvion

Lisätiedot