Yritystoiminta. Uusi teollinen vallankumous VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystoiminta. Uusi teollinen vallankumous VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA"

Transkriptio

1 VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Yritystoiminta Uusi teollinen vallankumous Euroopan on palautettava luottamus kykyynsä luoda uutta, perustaa uusia yrityksiä, innovoida ja kasvaa. Siksi Euroopan on keskityttävä reaalitalouteen ja teollisuuteen, omiin vahvuusalueisiinsa.

2 SISÄLLYS Miksi Euroopassa tarvitaan teollisuuspolitiikkaa?... 3 VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu kuuluu sarjaan, jossa esitellään EU:n toimia sekä niiden taustoja ja tuloksia eri politiikan aloilla. Julkaisuja voi ladata verkosta: Miten EU laatii ja toteuttaa teollisuuspolitiikkaa?... 5 Miten EU tukee pienyrityksiä? Miten EU tukee tärkeimpiä teollisuudenaloja? Tulevat toimet EU uuden teollisen vallankumouksen edelläkävijänä. 16 Lisätietoa Tietoa EU:n toiminnasta 12 oppituntia Euroopasta Eurooppa strategia: Euroopan kasvustrategia EU:n perustajat Aluepolitiikka Digitaalistrategia Elintarvikkeiden turvallisuus Energia Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Ilmastonmuutos Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat Kansanterveys Kauppa Kilpailu Koulutus, nuoriso ja urheilu Kulttuuri ja audiovisuaaliala Kuluttajat Laajentuminen Liikenne Maatalous Meri- ja kalastusasiat Muuttoliike ja turvapaikka-asiat Oikeusasiat, perusoikeudet ja tasa-arvo Pankki- ja rahoitustoiminta Petostentorjunta Rajavalvonta ja turvallisuus Sisämarkkinat Talous- ja rahaliitto ja euro Talousarvio Tulli Tutkimus ja innovointi Työllisyys- ja sosiaaliasiat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Verotus Ympäristö Yritystoiminta Valokeilassa Euroopan unionin politiikka Yritystoiminta Euroopan komissio Viestinnän pääosasto Kansalaistiedotus 1049 Bryssel BELGIA Käsikirjoitus on valmistunut maaliskuussa 2013 Kansi ja sivun 2 kuva: Dynamic Graphics / Jupiterimages 16 s ,7 cm ISBN doi: /5079 Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua. Yksittäisten valokuvien käyttöön tai jäljentämiseen on haettava lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

3 Y R I T Y S T O I M I N T A 3 Miksi Euroopassa tarvitaan teollisuuspolitiikkaa? Euroopan toipuminen talouskriisistä on ollut melko hidasta ja epävakaata. Alusta asti on keskitytty julkisen talouden kohentamiseen ja Euroopan rahoitusjärjestelmän vahvistamiseen. Nämä seikat ovat yhä keskeisiä, mutta tärkeintä talouden elpymisen kannalta on tukea reaalitaloutta eli konkreettisia tavaroita ja palveluita tuottavia teollisuus- ja muita yrityksiä. Globalisaation ja nousevan talouden maiden synnyttämän yhä kovemman kilpailun vuoksi Euroopan taloudellinen hyvinvointi riippuu pitkällä aikavälillä sen teollisesta perustasta taloutemme ei voi perustua vain palveluihin ja pankkeihin. EU on maailman kärkeä energiatehokkuudessa ja ulkomaisissa investoinneissa, mutta teollisuuden suorituskyky vaihtelee EU-maasta toiseen. Onneksi EU:n teollisuudella on kuitenkin monilla aloilla teknologinen johtoasema, ja teollisuus voi kääntää Euroopan talouden jälleen kasvuun. Se on Euroopan teollisuuspolitiikan tavoite. Teollisuus on Euroopan kasvun moottori. Eurooppa strategia ja teollisuuspolitiikka Eurooppaan on luotava uusia työpaikkoja ja sen kilpailukykyä on parannettava. Euroopan väestö ikääntyy ja maailman väestö kasvaa, mikä lisää raaka-aineiden ja energian saantiin liittyviä paineita. Meidän on myös panostettava ilmastonmuutoksen torjuntaan, suojeltava ekosysteemejä ja siirryttävä vähähiiliseen talouteen. Kaikkiin näihin haasteisiin voidaan vastata uudella teknologialla, joka voi merkitä jopa uutta teollista vallankumousta. Uuden teollisen vallankumouksen aikaansaaminen on yksi keskeisistä tavoitteista Eurooppa strategiassa eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa EU:n strategiassa. Eurooppa strategian lippulaivahankkeista kaksi koskee teollisuutta: Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka: hankkeella parannetaan etenkin pk-yritysten liiketoimintaympäristöä ja tuetaan vahvan ja kestävän, maailmanlaajuiseen kilpailuun pystyvän teollisen perustan kehittymistä. Innovaatiounioni: hankkeella parannetaan tutkimuksen ja innovoinnin reunaehtoja ja rahoituksensaantia, jotta voidaan varmistaa, että innovatiiviset ajatukset voidaan jalostaa kasvua ja työllisyyttä luoviksi tuotteiksi ja palveluiksi. istockphoto.com/tate Carlson Vuonna 2012 Euroopan komissio uudisti teollisuuspolitiikkaa koskevaa lippulaivahanketta tiedonannollaan Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten. Uudistetussa politiikassa keskitytään siihen, miten uutta teollista vallankumousta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on tukea teollista innovointia ja reaalitaloutta. EU pyrkii EU:n ulkopuolisten yritysten kanssa molempia osapuolia hyödyttävään vuorovaikutukseen. Tämä on keskeinen osa EU:n politiikkaa, jolla pyritään auttamaan EU-maiden yrityksiä löytämään uusia markkinoita ja parantamaan kilpailukykyään eli mahdollisuuksiaan menestyä kilpailussa maailmanlaajuisilla markkinoilla.

4 4 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A istockphoto.com/acilo Autoteollisuuden johtoasema on keskeinen osa EU:n vaurautta. Pk-yritykset ja yrittäjyys talouskasvun avaimina Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Pk-yritysten tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen ovat avaimia talouden elpymiseen. Euroopan 23 miljoonan pk-yrityksen osuus kaikista yrityksistä on 98 prosenttia, ja niissä on 67 prosenttia työpaikoista. Kaikista uusista työpaikoista 85 prosenttia syntyy pk-yrityksiin. Pk-yrityksiä autetaan useilla eri tukivälineillä selviämään hallinnollisista ja sääntelyyn perustuvista vaatimuksista ja muodollisuuksista, toimimaan yli maiden rajojen ja saamaan rahoitusta ja muita liiketoimintamahdollisuuksia. EU:n teollisuus- ja innovaatiotavoitteet vuodelle 2020: lujittaa Euroopan teollista perustaa parantamalla sen kilpailukykyä edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistää innovointia keinona luoda uusia kasvun lähteitä ja vastata yhteiskunnan tarpeisiin kannustaa pk-yritysten perustamista ja kasvua ja edistää yrittäjyyskulttuuria varmistaa tavaroiden sisämarkkinoiden avoimuus. PK-YRITYKSILLÄ ON TALOUSKASVUN AVAIMET Erikokoisten yritysten määrä (tuhatta) Keskisuuri 219 Pieni Suuri 43 Mikro Suuri enemmistö pienyrityksistä on mikroyrityksiä, joissa työskentelee alle 10 henkilöä ja joiden vuotuinen liikevaihto ja/tai vuotuinen taseen loppusumma on alle 2 miljoonaa euroa. Miksi tarvitaan EU:n tason toimia? Työntekijöitä (miljoonaa) Teollisuuspolitiikassa tarvitaan EU:n tason toimia sen varmistamiseksi, että tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinat pysyvät avoimina ja tasapuolisina. Komissio ajaa Euroopan etuja kansainvälisissä yhteyksissä. Avaamalla markkinoita ja jatkamalla kaupan vapauttamista se varmistaa, että EU-alueen yritykset voivat kilpailla tasapuolisesti maailmanlaajuisilla markkinoilla. Komissio myös tarkkailee 40 teollisuudenalan ja koko EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja julkaisee havaintonsa vuosittaisessa kilpailukykyraportissa ja kaksi kertaa vuodessa antamassaan teollisuuden rakennetta koskevassa raportissa. Jotta työpaikat ja kasvumahdollisuudet voidaan turvata myös tulevaisuudessa, on erittäin tärkeää jatkaa yritysten toimintaolosuhteiden parantamista. Se vaatii koordinoituja toimia sekä EU:n tasolla että jäsenmaissa. Suuri 43.3 Keskisuuri 22.0 Arvonlisäys (miljardia euroa) Suuri Keskisuuri Lähde: Euroopan komissio Pieni 26.6 Mikro 38.9 Mikro Pieni Työpaikkojen määrä jakautuu tasaisesti erikokoisten yritysten välillä. Kaksi kolmasosaa kaikista työpaikoista EU:ssa on kuitenkin pk-yrityksissä. Pk-yritysten osuus EU:n talouden luomasta arvosta on yli puolet.

5 Y R I T Y S T O I M I N T A 5 Miten EU laatii ja toteuttaa teollisuuspolitiikkaa? Valmistusteollisuuden vahva, kilpailukykyinen ja monipuolinen arvoketju on elintärkeä Euroopan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Valmistusteollisuuden ja siihen liittyvien liike-elämän palveluiden osuus yksityisen sektorin työpaikoista EU:ssa on yli 50 prosenttia. Niiden osuus EU:n viennistä on 75 prosenttia ja yksityisestä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä 80 prosenttia. EU:n alueen yritykset ovat myös yhä enemmän nivoutuneet osaksi maailmanlaajuisia arvoketjuja. Viennin kotimaisuusasteen kasvattamisen mahdollisimman suureksi voidaankin katsoa lisäävän teollisuuden kilpailukykyä. Vuoden 2009 tilastojen mukaan noin 87 prosenttia EU:n viennin arvosta oli peräisin kotimaisesta tuotannosta. Teollisuuspolitiikan toimilla tuetaan innovointia, edistetään yritysten kansainvälistymistä ja vahvistetaan tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoita. EU tukee innovointia Euroopan komissio laatii, kehittää ja tarvittaessa panee täytäntöön politiikkoja ja ohjelmia, joilla parannetaan Euroopan innovatiivisuutta. Näihin lukeutuu muun muassa tutkimuksen ja innovoinnin tulostaulu, jossa vertaillaan EU:n 27 jäsenmaan innovaatiosuorituskykyä ja niiden tutkimus- ja innovointijärjestelmiä sosiaalisen innovoinnin Social Innovation Europe -verkosto, jolla tuetaan uusia ideoita, jotka vastaavat sosiaalisia tarpeita ja luovat uusia sosiaalisia suhteita tai yhteistyömuotoja eurooppalaisen muotoilujohtamisen komitea, joka neuvoo, miten älykästä muotoilua voitaisiin hyödyntää laajemmin ja siten kehittää arvokkaita tuotteita ja parantaa resurssitehokkuutta alueellisen innovoinnin seurantaväline (Regional Innovation Monitor, RIM), jolla tuotetaan tietoa 20 EU-maan alueellisista innovaatiopolitiikoista esimerkiksi jätehuollossa, kierrätyksessä ja uusiutuvan energian saralla tehtävä ekoinnovointi, joka työllistää Euroopassa noin 3,4 miljoonaa henkeä ja tuottaa 227 miljardin euron liikevaihdon. Komissio on muiden aloitteiden lisäksi myös perustanut biopohjaisia tuotteita käsittelevän tilapäisen neuvoa-antavan ryhmän edistääkseen teollisuustuotteita ja kulutustavaroita, jotka perustuvat uusiutuviin biologisiin raaka-aineisiin, kuten kasveihin ja puihin. Lisäksi komissio vastaa useista tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä tukevista ohjelmista, jotka selvästi luovat lisäarvoa EU:n innovaatiosyklille, yrityksille ja tutkijoille. Parhaillaan toteutetaan myös kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa (CIP) sekä tutkimuksen ja kehityksen seitsemättä puiteohjelmaa, jonka kokonaisbudjetti on yli 50 miljardia euroa. Tutkimuksen ja kehityksen seitsemäs puiteohjelma jatkuu vuodesta 2014 alkaen tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti puiteohjelmana. EU helpottaa yritysten kansainvälistymistä Varmistaakseen, että EU-alueen yritykset voivat kilpailla maailmanmarkkinoilla tasapuolisesti, komissio helpottaa niiden pääsyä markkinoille sekä valvoo ja tukee monenväliseen ja kahdenväliseen kauppaan perustuvaa kansainvälistä kauppajärjestelmää. Esimerkiksi Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimukseen kaupan teknisistä esteistä sisältyvän ilmoitusmenettelyn avulla komissio voi seurata kauppakumppanien ehdottamia eri tuotteita koskevia vaatimuksia ja tarvittaessa puuttua asiaan, jos ne muodostavat kaupalle perusteettomia esteitä. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Komissio tekee yhteistyötä eri maiden hallitusten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on parantaa liiketoimintaympäristöä, poistaa kaupan ja investointien esteitä ja edistää eri tuotteita koskevaa yhteistä sääntelyä. Komissio pyrkii lujittamaan taloudellisia siteitä lähiympäristönsä maiden kanssa Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) avulla. Komissio myös neuvottelee vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia sopimuksia, joilla helpotetaan teollisuustuotteiden vapaata liikkuvuutta yhdenmukaistamalla EU:n ja sen ulkopuolisten kumppanien teknisiä määräyksiä ja standardeja. Teknisellä sääntelyllä on suuri merkitys EU:n ulkopuolelle vietävien tuotteiden markkinoillepääsyyn. EU edistää sääntely-yhteistyötä tärkeiden ulkoisten kauppakumppaniensa kanssa. Yhteistyön tavoitteena on yhdenmukaistaa teknisiä määräyksiä tai varmistaa niiden yhteensopivuus ja tunnustaa vastavuoroisesti testituloksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Kaikki nämä toimet helpottavat tuotteiden vientiä.

6 6 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A immateriaalioikeuksista ja arvioi oikeuksien käytön vaikutuksia ja tehokkuutta. Pk-yrityksille on myös perustettu neuvontapalvelu immateriaalioikeuksista EU:n ulkopuolisissa maissa, kuten Kiinassa. Räätälöity neuvonta on luottamuksellista. Tavaroiden sisämarkkinat Tavaroiden sisämarkkinat ovat yksi EU:n tärkeimmistä painopistealueista. Sisämarkkinat luovat yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset, lisäävät kilpailua ja parantavat avoimuutta kuluttajien suuntaan. Sisämarkkinoiden ansiosta tuotteita voidaan EU:n alueella ostaa ja myydä missä ja mihin tahansa. Siten sisämarkkinat myös parantavat tehokkuutta ja vauhdittavat talouskasvua. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate on kirjattu EU:n perussopimuksiin, jotta EU-maiden välillä ei olisi perusteettomia kaupan esteitä. European Union Tavaroiden sisämarkkinoilla on suuri merkitys EU:n vaurauteen. SIDOSRYHMIEN KUULEMINEN KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA Vaihtaakseen tietoja ja näkemyksiä tärkeimmistä kauppakumppanuuksista komissio tekee yhteistyötä teollisuusliittojen ja eri elinten kanssa. Tärkeitä foorumeita ovat esimerkiksi transatlanttinen liikeelämän vuoropuhelu, transatlanttinen kuluttaja-asioita koskeva vuoropuhelu, EU:n ja Japanin liike-elämää käsittelevä pyöreän pöydän ryhmä ja EU:n ja Venäjän teollisuusjohtajien pyöreän pöydän ryhmä. PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄMINEN Globalisoituvassa maailmassa pk-yritysten on kyettävä kilpailemaan teollisuusmaiden ja kehittyvän talouden maiden yritysten kanssa. Myös pk-yritysten kasvu kytkeytyy kansainvälistymiseen. Komission Pieni yritys, suuri maailma -strategian tavoitteena on tehdä Euroopan taloudesta dynaamisempi auttamalla pkyrityksiä laajentamaan toimintaansa EU:n ulkopuolelle. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET Teollis- ja tekijänoikeuksia eli immateriaalioikeuksia säädellään myös EU:n lainsäädännöllä. Sen lisäksi komissio tiedottaa eurooppalaisille yrityksille KOMISSION ROOLI SISÄMARKKINOIDEN TURVAAMISESSA Komission päätavoite on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta poistamalla kaupan esteitä ja estämällä uusien syntyminen. Komissio varmistaa, että yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset ja että kansalliset säännökset ja määräykset antavat yrityksille niiden tarvitsemat tiedot ja tekevät sääntelystä selkeää. Komissio voi käynnistää oikeustoimia EU-maita vastaan, jos ne hyväksyvät tai pitävät voimassa sellaisia sääntöjä tai hallinnollisia käytäntöjä, jotka rikkovat EU:n lainsäädäntöä. Komissio voi myös ehdottaa sääntöjen yhdenmukaistamista koko EU:n alueella. Kaupan esteiden ehkäiseminen on erityisen tärkeää pk-yritysten kannalta, sillä ne myyvät usein eri markkinasektoreille suunnattuja erikoistuotteita. TUOTTEIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Tavaroiden sisämarkkinoita ohjaavat yhtenäiset säännöt, joiden ansiosta tuotteita voidaan myydä ja ostaa kaikkialla EU:ssa. Eurooppalaiset säännöt koskevat pääasiassa tuoteturvallisuutta ja edellyttävät usein tuotteiden testaamista luotettavuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen. CE-merkintä on pakollinen muun muassa lääkinnällisissä laitteissa, elektroniikassa ja leluissa. Euroopan tuotevastuulainsäädäntö suojaa kuluttajia viallisilta tuotteilta antamalla heille tarvittaessa mahdollisuuden vaatia vahingonkorvausta.

7 Y R I T Y S T O I M I N T A 7 Järkevä sääntely Vaikka nykyiset sääntelypuitteet tukevat sisämarkkinoiden toimivuutta, komission mielestä sääntelyä on jatkuvasti parannettava. Sisämarkkinoita koskevilla järkevämmillä säännöillä pyritään arvioimaan nykyisen lainsäädännön hyötyjä ja kustannuksia aiempaa järjestelmällisemmin ( kuntotarkastukset ) parantamaan sidosryhmien kuulemista parantamaan vaikutustenarviointien laatua yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja keventämään hallinnollista rasitusta parantamaan EU:n lainsäädännön sisällyttämistä kansallisiin säädöksiin ja sen soveltamista ja täytäntöönpanoa. Kaupan esteiden ehkäiseminen sisämarkkinoilla jo ennen niiden muodostumista Joissakin tapauksissa yritysten voi olla vaikea myydä tuotteitaan muissa EU-maissa kansallisten määräysten vuoksi. Tämän vuoksi EU-lainsäädännön mukainen UUSIEN SÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN ERI TEOLLISUUDENALOILLA Terveys / lääketieteen ala Internetpalvelut Kotitalous- ja vapaa-ajantuotteet Lähde: Euroopan komissio Lääke- ja kosmetiikkavalmisteet Energia, mineraalit ja puu 515 Tavarat ja tuotteet 626 Ympäristö 712 Kemikaalit Rakentaminen Mekaniikka Liikenne Televiestintä Maatalous, kalastus ja elintarvikkeet ilmoitusmenettely velvoittaa jokaisen EU-maan ilmoittamaan Euroopan komissiolle ja muille jäsenmaille tuotteiden teknisiä määräyksiä koskevista ehdotuksistaan ennen kuin ne hyväksytään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyseisen jäsenmaan on keskeytettävä toimenpiteensä kolmeksi kuukaudeksi, jolloin muilla jäsenmailla ja komissiolla on aikaa varmistaa, että ehdotetut määräykset eivät luo uusia esteitä kaupalle. Vuodesta 1984 lähtien on tutkittu yli määräysehdotusta sen varmistamiseksi, etteivät ne haittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Standardoinnin edut Matkapuhelin- ja ohjelmistoyritykset pyrkivät jatkuvasti saamaan omille standardeilleen alallaan johtoaseman. Se osoittaa, miten tärkeitä standardit ovat kansainvälisessä kilpailussa. On selvää, että hyvä standardi voi helpottaa kuluttajien elämää, edistää kestävyyttä ja vahvistaa Euroopan asemaa teknisenä edelläkävijänä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Standardit ovat tuotteita, palveluita ja tuotantoprosesseja koskevia teknisiä ja laatuvaatimuksia. Niiden noudattaminen on vapaaehtoista, mutta siitä on monenlaista hyötyä. Standardit helpottavat yritysten yhteistyötä ja kuluttajien arkea ja auttavat kuluttajia säästämään rahaa. EU:ssa yhteisiä standardeja laativat Euroopan standardointielimet, ja standardit ovat tärkeitä EU:n sisämarkkinoiden kannalta. Eurooppalaiset standardit korvaavat kansalliset standardit, jotka ovat usein keskenään ristiriidassa ja saattavat luoda teknisiä esteitä markkinoillepääsylle. Euroopan komissio antaa eurooppalaisille standardointielimille säännöllisesti toimeksiantoja uusien standardien kehittämiseksi. Eurooppalaisten standardien laatiminen on usein vienyt vuosia, ja osa standardeista ei ole pysynyt nopeasti kehittyvän teknologian vauhdissa. Eräillä aloilla ei myöskään ole ollut halua osallistua standardointiin. Komissio pyrkii saamaan aikaan lisää koko maailmassa käytettäviä kansainvälisiä standardeja niillä talouden aloilla, joilla Eurooppa on maailmanlaajuinen edelläkävijä. Komissio aikoo jatkossakin edistää eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien lähentämistä ja vapaaehtoisten standardien käyttämistä sääntelykeinona. Komissio pyrkii myös nopeuttamaan standardien hyväksymistä siten, että laatimisessa käytetään apuna kuluttajia, pienyrityksiä sekä ympäristö- ja yhteiskunnallisia näkökohtia edustavia organisaatioita. EU:n ilmoitusmenettely on auttanut vähentämään kaupan esteitä. EU-maiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle, jos ne laativat tuotteille uusia sääntöjä. Vuodesta 1984 lähtien on tarkistettu noin määräysluonnosta sen varmistamiseksi, että ne noudattavat sisämarkkinoiden sääntöjä.

8 8 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Miten EU tukee pienyrityksiä? EU:n kaikista yrityksistä 98 prosenttia on pk-yrityksiä, ja niissä on 67 prosenttia EU-alueen työpaikoista. Pkyritykset ovat siis keskeisiä talouskasvun, innovoinnin, työllisyyden ja sosiaalisen integraation vauhdittajia EU:ssa. Siksi Euroopan komissio pyrkii tukemaan yrittäjien ja yritysten menestymistä ja parantamaan pk-yritysten liiketoimintaympäristöä. Small Business Act eurooppalaisten pk-yritysten tukena Pk-yrityksiä koskeva EU-politiikka on esitetty eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa Small Business Act -aloitteessa. Aloite perustuu pienet ensin -periaatteeseen. Siinä asetetaan pk-yritykset etusijalle politiikan suunnittelussa ja pyritään varmistamaan, ettei lainsäädäntö vaikeuta niiden toimintaa. Siksi kaikkia EU:n uusia politiikkoja ja säädöksiä arvioidaan pakollisella pk-yritystestillä, jotta saadaan käsitys niiden vaikutuksista pk-yrityksiin. Toukokuussa 2011 perustettiin EU-maiden pk-yritysedustajien verkosto, joka varmistaa, että kansalliset, alueelliset ja paikalliset politiikat ovat pk-yrityksille suotuisia. Pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta Yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista on parantaa pkyritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. EU tarjoaa pk-yrityksille monipuolisen rahoitusvalikoiman, joka perustuu rakennerahastoihin, tutkimus- ja innovaatioohjelmiin, Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn ja Euroopan investointipankin lainoihin. Vuoden 2012 puoliväliin mennessä yli pk-yritystä oli hyödyntänyt kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) rahoitusvälineitä. Vuosina Euroopan investointipankki myönsi noin 40 miljardin euron edestä lainoja, joista hyötyi yli pk-yritystä. Vuodesta 2014 lähtien pk-yrityksiä tuetaan myös yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman avulla. Liiketoiminta EU:n ulkopuolella: Missions for growth -käynnit Globalisoituvassa maailmassa pk-yritysten on kyettävä kilpailemaan teollisuusmaiden ja kehittyvän talouden maiden yritysten kanssa. Myös pk-yritysten kasvu kytkeytyy kansainvälistymiseen. Komission Pieni yritys, suuri maailma -strategian tavoitteena on tehdä Euroopan taloudesta dynaamisempi auttamalla pkyrityksiä laajentamaan toimintaansa EU:n ulkopuolelle. Komissio tukee pk-yritysten kansainvälistymistä järjestämällä Missions for growth -käyntejä. Niillä pyritään edistämään yritysten välisiä sopimuksia ja järjestämään yhteisiä tilaisuuksia eurooppalaiselle klusteriyhteistyöfoorumille (European Cluster Collaboration Platform) ja sen kumppanijärjestöille esimerkiksi Japanissa, Brasiliassa, Intiassa ja Tunisiassa. MITÄ ESTEITÄ EU:SSA ON YRITTÄJÄKSI RYHTYMISELLE? EU:n 27 jäsenmaassa tehdyn mielipidekyselyn vastauksia kysymykseen Oletko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä seuraavan väittämän kanssa? Oman yrityksen perustaminen on vaikeaa rahoitustuen puutteen vuoksi. Oman yrityksen perustaminen on vaikeaa hallinnollisten menettelyjen monimutkaisuuden vuoksi. On vaikeaa saada riittävästi tietoa yrityksen perustamisesta Ne, jotka ovat perustaneet oman yrityksen ja epäonnistuneet, ansaitsevat toisen mahdollisuuden Yritystä ei pidä perustaa, jos on olemassa epäonnistumisen riski Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä En tiedä /Ei koske minua Rahoituksen puute ja monimutkaiset hallinnolliset menettelyt ovat suurimmat esteet yrityksen perustamiselle EU:ssa. Lähde: Flash-Eurobarometri 283

9 Y R I T Y S T O I M I N T A 9 Komissio on myös perustanut pk-yrityksille liiketoiminnan ja innovoinnin tueksi Enterprise Europe Network -verkoston. Verkosto perustettiin ensin Eurooppaan, mutta se on laajentunut Aasiaan, Pohjois- Afrikkaan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Verkosto auttaa pk-yrityksiä ymmärtämään EU:n lainsäädäntöä ja tarjoaa tukiohjelmia ja kansainvälistymispalveluita 54 maassa 600 alueellisen kumppaninsa avulla. Verkosto auttaa pk-yrityksiä saamaan rahoitusta, arvioi liiketoimintaa ja teknologiaa sekä neuvoo immateriaalioikeusasioissa. Yrittäjyyden edistäminen Eurooppa tarvitsee lisää yrittäjiä EU:n politiikka keskittyy kannustamaan yrittäjyyttä. Vaikka tällä hetkellä vain 10 prosenttia EU:n kansalaisista on yrittäjiä, 45 prosenttia kansalaisista haluaisi työllistää itse itsensä. Hyödyntääkseen tätä valtavaa potentiaalia uusien työpaikkojen ja kasvun luomiseen, komissio on käynnistänyt erilaisia hankkeita ja aloitteita. Klusterit ja yritysverkostot: Klusterit ovat johonkin alaan erikoistuneiden yritysten ja niiden toimintaa tukevien toimijoiden ryhmittymiä. Klusterin toimijat ovat keskittyneet tiettyyn paikkaan, jossa ne tekevät tiivistä yhteistyötä. Klustereita ovat esimerkiksi erilaiset organisaatiot, alueelliset hankkeet ja muut Naisten yrittäjäpotentiaalia voitaisiin hyödyntää paremmin Euroopassa. yritysverkostot. Esimerkiksi Ranskan Toulousessa on ilmailu- ja avaruustekniikan klusteri Aerospace Valley, joka tunnetaan ennen kaikkea Airbus-lentokoneiden suunnittelusta, kehittämisestä ja tuotannosta. Klusterit ovat usein mukana käynnistämässä uusien teollisuudenalojen nousua. EU osallistuu moniin toimiin, joilla parannetaan klusterien laatua ja avoimuutta. Tällaisia toimia ovat etenkin klusterien yhteistyöfoorumi European Cluster Collaboration Platform, klusterien laatuun keskittyvä European Cluster Excellence Initiative ja palveluinnovaatiokeskus European Service Innovation Centre. Yrittäjyyskoulutus: Yrittäjyyskoulutusta tuetaan yhä enemmän useimmissa Euroopan maissa. Lisäkannustimena komissio on käynnistänyt Euroopan pk-yritysviikon, jolla pyritään edistämään yrittäjyyttä Euroopassa ja antamaan yrittäjille tietoa tarjolla olevasta tuesta. Toinen käytännön toimi on Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma. Vaihto-ohjelmassa yrittäjät matkaavat muihin EU-maihin oppimaan kokeneilta pienyrittäjiltä. Enemmän naisyrittäjiä: Euroopassa on pulaa yrittäjistä ylipäätään, mutta naisyrittäjät ovat vieläkin harvemmassa. Vuonna 2012 vain 30 prosenttia eurooppalaisista yrittäjistä oli naisia. Kannustaakseen naisia ryhtymään yrittäjiksi komissio on perustanut naisyrittäjien lähettiläiden eurooppalaisen verkoston. Ryhmään kuuluu 270 yrittäjää, jotka toimivat esikuvina ja innostavat muita naisia ryhtymään yrittäjiksi. istockphoto.com/jacob Wackerhausen

10 10 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Miten EU tukee tärkeimpiä teollisuudenaloja? Innovointi kasvun ja työllisyyden edistäjänä EU antaa rahoitusohjelmiensa kautta suoraa rahoitustukea innovaatioiden kehittäjille, kuten yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Käytettäviä rahoitusohjelmia ovat kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP), joka korvataan pian COSME-ohjelmalla, ja Euroopan rakennerahastojen toimenpideohjelmat. Innovointi edellyttää vuorovaikutusta ja yhteistyötä, joihin osallistuu useita eri toimijoita, kuten innovaatioiden kehittäjiä, yrityksiä, tutkimuskeskuksia, innovointi- ja kehittämiskeskuksia, teknologiansiirtokeskuksia, koulutuslaitoksia ja sijoittajia. EU edistää vuorovaikutusta alueiden sisällä ja klusterihankkeissa. Komissio tukee EU-maiden ja EU:n sisäisten alueiden keskinäistä oppimista ja yhteistyötä rahoittamalla aloitteita, kuten Europe Innova -hanketta, jossa kehitetään ja testataan uusia välineitä innovoinnin tukemiseksi, ja PRO INNO Europe -hanketta, jossa pyritään oppimaan parhaista käytännöistä ja edistämään uusien ja entistä parempien innovaatiopolitiikkojen laatimista. Raaka-aineet ovat Euroopan teollisuuden elinehto Raaka-aineiden jatkuvasta saannista riippuu jopa miljardin euron liikevaihto ja 30 miljoonaa työpaikkaa. Raaka-aineet ovat Euroopan teollisuuden elinehto. Ne ovat elintärkeitä myös nykyaikaisen ja ympäristöystävällisen tekniikan, kuten sähköautojen ja aurinkokennojen, kehittämisessä. Euroopan komission menettelytapa perustuu kolmeen pilariin: varmistetaan raaka-aineiden tasavertainen ja vakaa saanti kansainvälisiltä markkinoilta, tuetaan kestävää tarjontaa EU:ssa ja parannetaan resurssitehokkuutta ja kierrättämistä. OVATKO EUROOPPALAISET INNOVATIIVISIA? Yhdysvallat Japani Kehitystä vauhdittava keskeinen teknologia Talouden ja teknologian kehityksen moottoreina toimivat kehitystä vauhdittavat keskeiset teknologiat (Key Enabling Technology, KET), kuten nanoteknologia, mikro- ja nanoelektroniikka, puolijohteet, kehittyneet materiaalit, biotekniikka ja fotoniikka. Euroopan komissio on laatinut strategian, jolla pyritään lisäämään tällaiseen teknologiaan perustuvien tuotteiden tuotantoa Euroopassa. Tavoitteena on varmistaa Euroopan pysyminen tärkeimpien kansainvälisten kilpailijoidensa vauhdissa, elvyttää kasvua Euroopassa ja luoda teollisuuteen uusia työpaikkoja. Samalla pyritään vastaamaan myös nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Etelä-Korea Euroopan unioni Kanada Australia Venäjä Kiina Intia Brasilia Etelä-Afrikka Lähde: Euroopan komissio Viiden vuoden jaksoon ja eri mittareihin perustuva indeksi kuvastaa, kuinka innovatiivisia eri maat ovat. Mittareina käytettiin esimerkiksi tutkimuksen tasoa, koulutusta, uusia patentteja ja innovatiivisten pk-yritysten määrää. Mitä korkeampi indeksiluku maalla on, sitä innovatiivisempi se on.

11 Y R I T Y S T O I M I N T A 11 istockphoto.com/alexander Raths Innovointi luo kasvua ja työpaikkoja. Uuden tekniikan avulla voidaan hyödyntää myös esiintymiä, jotka sijaitsevat aiempaa syvemmällä tai syrjäisemmillä alueilla, ja työskennellä vaikeissakin olosuhteissa. Komissio tukee kohdennettua innovointia ja tutkimusta, läpimurtotekniikoita, monialaisia toimintatapoja ja kysyntää koskevia toimenpiteitä esimerkiksi standardien, julkisten hankintojen ja sääntelytoimien avulla. Esimerkiksi raaka-aineita koskevalla eurooppalaisella innovaatiokumppanuudella saatetaan yhteen pääomaa ja henkilöstövoimavaroja, ja sen tavoitteena on parantaa raaka-aineiden etsintää, talteenottoa ja jalostusta. Yksi esimerkki tällaisesta kumppanuudesta on EU:n ja Grönlannin aiesopimus raaka-aineiden etsinnästä ja hyödyntämisestä. EU:n strategiset tarpeet ja Grönlannin raaka-ainepotentiaali Grönlannissa on huomattavat mahdollisuudet tuottaa kuutta 14:stä EU:n kriittisten raaka-aineiden luetteloon kuuluvasta aineesta (niobium, platinametallit, harvinaiset maametallit ja tantaali) ja kohtuulliset mahdollisuudet tuottaa kolmea näistä aineista merkittävät mahdollisuudet harvinaisten maametallien esiintymiseen 3,4 9,2 prosenttia (noin 4,89 12 miljoonaa tonnia) kaikista maailman harvinaisten maametallien varannoista.

12 12 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A istockphoto.com/ivan Rubanov Euroopan teollisuuden menestys riippuu raaka-aineiden ja harvinaisten maametallien saannista. Maailman kunnianhimoisin kemikaalilainsäädäntö Kemian-, muovi- ja kumiteollisuus ovat EU:n suurimpia ja dynaamisimpia teollisuudenaloja. Yhteensä aloilla on noin 3,2 miljoonaa työpaikkaa ja yli yritystä. Alojen osuus maailmassa myydyistä kemikaaleista on noin 30 prosenttia. Vuodesta 2007 lähtien kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia on säännelty REACH-lainsäädännöllä. REACH-järjestelmässä kemikaalien valmistajien ja maahantuojien on arvioitava ja hallittava tiettyihin kemikaaleihin liittyvät riskit ja annettava ohjeita kemikaalien turvallisesta käytöstä. REACH-luokituksessa nimetään kemikaalit, jotka ovat vaaraksi terveydelle ja ympäristölle, ja määritellään tiedot, jotka on annettava työntekijöiden ja kuluttajien käyttämien kemikaalien pakkausmerkinnöissä. EU:n luokitusjärjestelmää on vuodesta 2011 lähtien muutettu uudella kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista (CLP) koskevalla lainsäädännöllä, jotta se vastaisi maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua YK:n järjestelmää. Täten varmistetaan, että vaaratekijät kuvataan ja merkitään samalla tavalla kaikkialla maailmassa. Vuonna 2007 perustettu Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) hoitaa REACH- ja CLP-lainsäädäntöön liittyviä asioita ja antaa tieteellistä neuvontaa kemikaalien käyttöön liittyvistä turvallisuusseikoista ja sosioekonomisista näkökohdista. Kemianteollisuus on keskeisessä asemassa, sillä se tuottaa innovatiivisia materiaaleja ja teknisiä ratkaisuja, jotka vaikuttavat Euroopan koko teollisuuden kilpailukykyyn. Siksi EU pyrkii tukemaan kemikaaliteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä ja tekemään siitä kestävämpää. Avaruus mahdollistaa nykymaailman toiminnan Nykyiset itsestäänselvyyksinä pitämämme keskeiset palvelut televiestinnästä televisioon ja sääennusteista maailmanlaajuisiin rahoitusjärjestelmiin ovat riippuvaisia avaruusteknologiasta. Avaruudesta voi myös löytyä keinoja monien maailmanlaajuisten haasteiden selättämiseen. Siksi EU tarvitsee tehokasta avaruuspolitiikkaa ja avaruustutkimusta sekä avaruusohjelman, jotta se pääsisi näillä erittäin kilpailluilla markkinoilla samalle viivalle globaalien edelläkävijöiden kanssa.

13 Y R I T Y S T O I M I N T A 13 Euroopasta viedään muualle ensiluokkaisia avaruusjärjestelmiä, joita käytetään sekä kaupallisiin että tieteellisiin tarkoituksiin. EU:ssa ymmärretään, että Euroopan aseman säilyttämiseksi avaruusteollisuus tarvitsee jatkuvaa tutkimusta uusien teknologioiden ja niiden hyödyntämisen alalla. GALILEO EUROOPAN MAAILMANLAAJUINEN SATELLIITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ Galileo on EU:n maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä, joka toimii Euroopan siviiliviranomaisten valvonnassa. Galileon avulla käyttäjät saavat tarkan tiedon ajasta ja sijainnistaan. Galileojärjestelmä on kuin GPS-järjestelmä mutta tarkempi ja luotettavampi. Satelliittinavigointisovelluksiin käytetään jo arviolta 6 7 prosenttia Euroopan BKT:stä eli 800 miljardia euroa. Maailmanlaajuisten satelliittinavigointituotteiden ja -palveluiden maailmanmarkkinoiden nykyarvoksi arvioidaan 124 miljardia euroa vuodessa, ja arvon odotetaan kasvavan 244 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Kaiken kaikkiaan Galileon taloudellinen vaikutus on seuraavan 20 vuoden aikana noin 90 miljardia euroa. Avaruuteen on lähetetty jo useita Galileo-satelliitteja, ja järjestelmän odotetaan saavuttavan täyden toimintakykynsä vuonna Euroopassa satelliittinavigointi on jo tehnyt lentokoneiden laskeutumisesta turvallisempaa ja auttanut vähentämään lentojen viivästymisiä, reitinmuutoksia ja peruuntumisia. Satelliittinavigointipaikannus on vuodesta 2009 lähtien kehittynyt jatkuvasti, ja teknologian avulla saatua tietoa voi nykyään vastaanottaa omalla tietokoneellaan jopa silloin, kun ei voi vastaanottaa satelliittisignaalia. Vuonna 2012 otettiin käyttöön paranneltu navigointilisäjärjestelmä. Sillä pyritään tekemään satelliittinavigoinnista tarkempaa ja tukemaan satelliittinavigoinnista riippuvaisia ja suurta tarkkuutta vaativia sovelluksia korjaamalla ilmakehän häiriötekijöiden aiheuttamia virheitä. GMES TEKEE MAAILMASTA TURVALLISEMMAN HAVAINNOIMALLA MAAPALLOA Luonnonvarojen ja biologisen monimuotoisuuden hallinta, merien tilan havainnointi ja ilmakehän kemiallisen koostumuksen seuranta edellyttävät virheetöntä ja ajantasaista tietoa. Eurooppalainen ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seurantaohjelma (GMES) tuottaa tietoa, josta on apua monenlaisissa asioissa aina ilmastonmuutoksesta rajavalvontaan. Nopean seurannan ja kartoituksen ansiosta GMES-hankkeella voidaan myös tukea avun toimittamista kaikkialle maailmaan luonnonkatastrofien, teollisuusonnettomuuksien tai Euroopan maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä Galileo tukee useita tärkeitä sovelluksia. humanitaaristen kriisien yhteydessä. OECD:n mukaan maanhavainnointitietojen maailmanlaajuisten markkinoiden arvo voi vuoteen 2017 mennessä kasvaa 3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuodessa. GMEShankkeesta saatavien hyötyjen odotetaan olevan kymmenkertaiset verrattuna sen alkuinvestointien kustannuksiin. Turvallisuustutkimusta yhteiskunnan turvaksi Turvallisuustutkimuksen tavoite on tehdä Euroopasta kansalaisille turvallisempi ja kestävämpi. EU kohdentaa voimavaroja infrastruktuurien suojelemiseen ja turvallisuusalan vahvistamiseen. Autoalalla vaalittava Euroopan johtoasemaa Euroopan autoteollisuus on maailmanlaajuisesti autonvalmistuksen huipulla ja on siksi keskeinen osa EU:n vaurautta. Autoteollisuus työllistää valtavan määrän ammattitaitoisia ja koulutettuja työntekijöitä ja istockphoto.com/rafal Olechowski

14 14 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A edistää osaamista ja innovointia. Ala on myös nettoviejä, muodostaa merkittävän osan EU:n BKT:stä ja on Euroopan suurin yksityinen sijoittaja tutkimus- ja kehitystoimien alalla. Tekninen yhdenmukaistaminen yksinkertaistaa markkinoillepääsyä ja vähentää liiketoiminnan kustannuksia, minkä vuoksi se on tärkeää Euroopan autoteollisuuden kilpailukyvyn parantamisen kannalta. EU:ssa valmistajat voivat hankkia ajoneuvotyypille hyväksynnän yhdessä jäsenmaassa ja saattaa sen markkinoille koko EU:ssa ilman lisätestejä. Komissio pyrkii vastaavaan tekniseen yhdenmukaistamiseen koko maailmassa YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) kautta. Komissio keskittyy ensisijassa 1) edistämään puhtaisiin ajoneuvoihin liittyvään kehittyneeseen teknologiaan ja innovointiin tehtäviä investointeja laatimalla laaja-alaisen toimenpidepaketin, joka koskee hiilidioksidi-, saaste- ja melupäästöjen vähentämistä 2) parantamaan markkinatilannetta vahvistamalla sisämarkkinoita esimerkiksi kehittämällä tyyppihyväksyntäjärjestelmää, selkeyttämällä puhtaita ajoneuvoja koskevia taloudellisia kannustimia ja soveltamalla järkevän sääntelyn periaatteita johdonmukaisesti 3) tukemaan teollisuutta maailmanmarkkinoilla tekemällä tasapuolisia kauppasopimuksia, edistämällä ja jatkamalla kahdenvälisiä vuoropuheluita merkittävien EU:n ulkopuolisten markkinoiden kanssa ja tehostamalla ajoneuvosäädösten kansainvälistä yhdenmukaistamista. Euroopan komission toimet ajoneuvoturvallisuuden saralla parantavat kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta. Lainsäädännöllä on hiljattain otettu käyttöön vakioituja turvallisuusominaisuuksia, kuten ajonvakautusjärjestelmät kaikkiin moottoriajoneuvoihin sekä kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät ja kaistavahtijärjestelmät raskaisiin ajoneuvoihin. Autoissa on nykyään oltava hätäjarrutehostinjärjestelmä, joka osaltaan ehkäisee törmäyksiä jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden kanssa. Jos törmäystä ei voida välttää, hätäjarrutehostimen ansiosta vauhti ehtii hiljentyä merkittävästi ennen törmäystä. Kehittyneiden jarrutusjärjestelmien asentamista vakiona ehdotetaan myös mopoja ja moottoripyöriä koskevassa uudessa lainsäädännössä. Komissio on ehdottanut yksinkertaisempia autojen rekisteröintisääntöjä, joilla karsittaisiin auton rekisteröimiseen toisessa EU-maassa liittyviä menettelyitä. Sisämarkkinoiden tukemiseksi autojen tekniset vaatimukset on yhdenmukaistettu EU:ssa. istockphoto.com/chad Truemper

15 Y R I T Y S T O I M I N T A 15 Matkailu on Euroopan avainala EU:n matkailuala vastaa yli viittä prosenttia EU:n BKT:stä. Alalla toimii noin 1,8 miljoonaa yritystä, jotka työllistävät noin 5,2 prosenttia koko työvoimasta (noin 9,7 miljoonaa työpaikkaa). Jos mukaan luetaan myös matkailuun liittyvät alat, noin 12 prosenttia työpaikoista on matkailualalla. EU:n tavoite on pitää Eurooppa maailman suosituimpana matkakohteena edistämällä monipuolistumista ja parantamalla laatua. Innovointi ja kestävyys ovat tärkeitä, etenkin pk-yrityksissä. EU:n Calypso-hankkeella edistetään EU-maiden välistä matkailua hiljaisina matkailukausina. Hanke on suunnattu erityisille kohderyhmille (esim. eläkeläiset, jotka muodostavat suuret potentiaaliset markkinat). Crossroads of Europe on vuotuinen tapahtuma, joka keskittyy kulttuurimatkailuun ja korostaa kulttuurien välisiin kohtaamisiin liittyviä paikkoja ja reittejä Euroopassa. Tapahtuman tavoitteena on kannustaa uudenlaista matkailua. Eurooppalaisiin matkailun huippukohteisiin keskittyvä EDEN-hanke ( European destinations of excellence ) edistää matkailua epätavanomaisiin ja kestäviin kohteisiin. Hankkeessa järjestetään vuosittain kansallisia kilpailuja, joissa valitaan matkailun huippukohteita. Kilpailun teema vaihtuu joka vuosi. Komissio on luonut Etelä-Amerikan ja Euroopan välille innovatiivisen yhteistyömuodon, matkailijaa -hankkeen. Hankkeella pyritään edistämään matkailua hiljaisina matkailukausina hyödyntämällä lentoliikenteen ja hotellimajoitusten käyttämättä jäävää tarjontaa. Euroopan komissio on myös ehdottanut yhteistä Euroopan matkailualan laatumerkkiä, jolla hyväksyttäisiin nykyiset laatumerkit yhteisten kriteerien perusteella. Laatumerkki korostaisi Euroopan matkailualan laatua ja auttaisi matkailijoita vertaamaan matkakohteita. Matkailu tuottaa välillisesti yli 10 prosenttia EU:n BKT:stä. Euroopan on pysyttävä maailman suosituimpana matkakohteena myös nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa. istockphoto.com/maridav

16 16 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Tulevat toimet EU uuden teollisen vallankumouksen edelläkävijänä NA FI-C Teollisuudella on tärkeä rooli kestävän kasvun edistämisessä, laadukkaiden työpaikkojen luomisessa ja edessä olevien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Teollisuuden asema Euroopassa on heikentynyt 2000-luvulla, ja heikkenevän aseman kääntäminen nousuun on haasteellista. EU pyrkii kasvattamaan teollisuuden osuutta kasvusta. Nykyään teollisuuden osuus EU:n BKT:stä on 15,6 prosenttia, ja tavoitteena on kasvattaa sitä jopa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Siksi komissio on ehdottanut useita ensisijaisia toimia, joilla voidaan lisätä investointeja uuteen teknologiaan, parantaa liiketoimintaympäristöä, helpottaa markkinoillepääsyä ja rahoituksen saantia etenkin pk-yritysten osalta ja varmistaa, että työntekijöiden ammattitaito vastaa teollisuuden tarpeita. Euroopan teollisuus on hyvässä asemassa tavoitteiden saavuttamista varten: Eurooppa on maailmassa edelläkävijä monilla strategisilla aloilla, kuten autoteollisuudessa, ilmailuteollisuudessa, teknisessä suunnittelussa, kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa. Teollisuuden osuus Euroopan viennistä on edelleen neljä viidesosaa, ja Euroopan viennistä ja yksityisen sektorin T&K-investoinneista 80 prosenttia on peräisin valmistusteollisuudesta. Jos luottamus saadaan palautettua ja tehdään uusia investointeja, Euroopan teollisuuden suorituskyky paranee ja se voi jälleen alkaa kasvaa. Vallankumouksen toteuttaminen EU pyrkii saamaan aikaan uuden teollisen vallankumouksen. Siksi se keskittyy kasvattamaan teollisuuttaan, helpottamaan rahoituksen saantia, tukemaan pk-yrityksiä ja parantamaan kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia. RAHOITUKSEN SAANNIN HELPOTTAMINEN JA PK-YRITYSTEN TUKEMINEN EU:n yrityksillä on edessään luottolama, joka todennäköisesti vain pahenee, kun pankkeja järjestellään uudelleen ja ne poistavat arvoltaan alentuneita omaisuuseriä taseistaan. Siksi komissio etsii uusia keinoja parantaa rahoitusehtoja, etenkin pk-yritysten osalta. Uutta rahoitusta on saatavilla Euroopan investointipankin (EIP) kautta. Lisäksi komissio on ehdottanut, että vuosina pk-yrityksiä tuettaisiin COSME-ohjelman puitteissa vieraan ja oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä 1,4 miljardin euron edestä. KULUTTAJIEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSISTA VAUHTIA TEOLLISUUDEN INNOVOINTIIN Myös kuluttajat voivat antaa sysäyksen teollisille innovaatioille. Jos esimerkiksi linja-autoliikennöitsijät pyytäisivät ajoneuvovalmistajia asentamaan linjaautojen katoille aurinkopaneeleja, teollisuus voisi ryhtyä valmistamaan kyseisenlaisia linja-autoja suurempia määriä ja alhaisemmalla hinnalla. Lisätietoa XX Yleiskatsaus EU:n teollisuuspolitiikkaan: XX Eurooppa 2020 EU:n kasvustrategia: XX EU:n rahoitustuki pk-yrityksille: XX Enterprise Europe Network -verkosto: XX Euroopan avaruusjärjestö: XX Euroopan kemikaalivirasto: XX Onko sinulla kysyttävää Euroopan unionista? Europe Direct vastaa: ISBN doi: /5079

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kauppa Vapaakauppa on talouskasvun lähde Uusien markkinoiden avautuminen auttaa taloutta kasvamaan ja edellyttää EU:lta aktiivista vapaakauppa- ja investointipolitiikkaa.

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.4.2010 KOM(2010)186 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Eurooppalainen puhtaiden ja energiatehokkaiden

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.02.2004 KOM(2004) 70 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Toimintasuunnitelma:

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

HORIZON 2020 lyhyesti

HORIZON 2020 lyhyesti HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Tutkimus ja innovointi Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.5.2003 KOM(2003) 238 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Sisämarkkinastrategia

Lisätiedot

Manifesti: teollisuus takaisin töihin

Manifesti: teollisuus takaisin töihin Manifesti: teollisuus takaisin töihin Tiekartta Euroopan uuteen teollistamiseen ja teollisuuslaitosten ja teollisuuden työpaikkojen tulevaisuuden varmistamiseen Pääkirjoitus industriall Euroopan puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Liikenne. Euroopan kansalaiset ja yritykset tien päällä VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Liikenne. Euroopan kansalaiset ja yritykset tien päällä VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Liikenne Euroopan kansalaiset ja yritykset tien päällä Kilpailukykyiset liikennejärjestelmät ovat edellytys EU:n maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle, talouskasvulle,

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI

ENERGIAUNIONIPAKETTI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIAUNIONIPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE, ALUEIDEN KOMITEALLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 442 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kohti menestyvää datavetoista

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

ESTEISTÄ JA ONGELMISTA YKSINKERTAISTAMISEEN JA MARKKINAMAHDOLLISUUKSIIN

ESTEISTÄ JA ONGELMISTA YKSINKERTAISTAMISEEN JA MARKKINAMAHDOLLISUUKSIIN Elokuu 2007 ESTEISTÄ JA ONGELMISTA YKSINKERTAISTAMISEEN JA MARKKINAMAHDOLLISUUKSIIN Ehdotus rajattoman pohjoismaisen elinkeinoelämän strategiaksi ja toimenpiteiksi Toimittaja: Kari-Ann Kristiansen, Nordic

Lisätiedot

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 26.6.2012 JOIN(2012) 19 final YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Arktista aluetta

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. terveysalan mobiilisovelluksista ("mhealth") {SWD(2014) 135 final}

VIHREÄ KIRJA. terveysalan mobiilisovelluksista (mhealth) {SWD(2014) 135 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2014 COM(2014) 219 final VIHREÄ KIRJA terveysalan mobiilisovelluksista ("mhealth") {SWD(2014) 135 final} FI FI Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Terveysalan mobiilisovellusten

Lisätiedot