Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen STLTK 338 Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuu alueen laboratoriokeskuksen aikaisemmat hallitus- ja lautakuntakäsittelyt Erityisvastuualueen laboratoriokeskuksen muodostamis ta on käsitelty Keski-Pohjan maan erikoissairaan hoito- ja peruspal velu kuntayhtymän halli tuksessa , Lapin sai raanhoi topiirin hallituksessa , Län si-pohjan sai raanhoito piirin hallituksessa , Kainuun maakunta kunta yhtymän so siaali- ja ter veyslautakunnassa ja Poh jois-pohjan maan sairaanhoitopiirin hallituk sessa : Oulun yliopistolli sen sairaalan erityisvastuu alueen (OYS-ER VA) sairaanhoitopiirien kesken on sovittu erityisvastuualueen labo ratoriotoiminnan uudelleen jär jestelyä kos kevasta valmis te lutyöstä. Työtä varten on asetettu valmiste lutoi mikunta, jossa on kaik kien viiden sairaan hoitopiirin ja niiden hen kilöstön edus tus. Valmistelu toimikunnan alai suudessa toimii neljä työryhmää; toi mintamalliryhmä, henkilöstöryhmä, ta lous ryhmä ja tietohallintoryhmä. Työryh mien tehtävänä on kevään 2011 aikana val mis tella suunnitelmat eri tyisvastuu alueen yh teisen laboratoriokes kuksen muodostamiseksi, ja myös niissä on kaik kien sai raanhoitopii rien ja niiden henkilöstön edus tus. Tämän ohella val mis telutoimikunnalle laaditaan ulkopuoli sen asian tuntijan toi mesta laboratoriokeskuk sen pe rustamis asiakirjoja ja sääntöjä. Laboratoriokeskuksen muodostamista kos kevassa suun nittelussa on edetty ripeästi. Työryh mien vä liraportit valmistuvat mennessä. Tämän ohella valmis telutoimi kunnassa on kä sitelty laboratorio keskuksen perussopimusta, sään töjä ja oh jaus järjestelmää. Työ ryhmien loppuraportit ja perustamis suunni telma valmis tuvat kevään 2011 aikana ennen kesäloma kautta. Yhteisen laborato riokeskuksen perustami sessa keskei sen ky symyksen muodostaa Keski-Pohjanmaan, La pin, Länsi-Poh jan ja Pohjois-Pohjan maan sairaanhoitopiirien ja Kai nuun maakunta -kuntayhtymän (jäljem pänä kuntayhtymät) keski näinen perusso pi mus. Tarkoitus on, että perus sopimus yhdessä la boratoriokes kuk sen pe rustamis suunnitelman kanssa hy väksytään myö hemmin kun tayhty mien val tuustoissa. Kun kyseessä on keskei nen laboratoriokeskuksen jatkosuunnitteluun vai kuttava asiakirja, on valmiste lutoimikun nassa sovittu, että perus so pimus saatetaan jo tässä vai heessa kuntayhtymien hallitus ten tie toon. Samalla hallitus ten toivo taan ot tavan kantaa perus sopimus luon nokseen ja evästä vän tarvit taessa jatkovalmistelua. Luonnos laboratoriokes kuksen perus so pimukseksi on esityslistan

2 liitteenä. Perus sopimusehdotuksen mukaan erityis vastuu alu een laboratoriotoimintaa varten peruste taan kuntalain 10 a :n tar koittama liike-lai toskun tayhtymä, jonka omistajina ovat Kes ki-pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Poh jois-pohjan maan sai raan hoitopiirien kunta yhty mät sekä Kainuun maakunta -kuntayhty mä. Liikelai toskuntayhtymän toiminnan piiriin kuu luu em. kuntayh tymien laborato riotoiminta sekä niiden terveyskeskusten laborato riopalve lut, jotka jo tähän mennes sä on siirretty ao. sairaanhoito pii rien vas tuulle. Myös muiden terveys keskusten labo ratoriopalvelut voidaan jatkossa tuottaa pe rustettavan la boratoriokeskuksen toi mesta, mikäli kunnat niin päättävät. Pohjois-Suomen yhteisellä laboratoriokes kuksella on kunta lain liikelaitos-säännösten mukai nen yhty mäkokous ja johtokunta. Pe russopimuk sessa on määritelty yhtymäko kouksen ja joh tokunnan tehtävät kuntalain perusteella. Yhtymäko kouksessa kulla kin jäsenkuntayh tymällä ehdotetaan olevan kolme (3) edus tajaa. Jäsenkun tayh tymän valit semien edustajien yhtei nen äänimäärä yhtymäko kouksessa määräytyy siten, että yhdellä kään jäsenellä ei ole yksin kertaista enem mistöä yhtymäkokouksen yhteenlas ke tusta ääni määrästä. Tämän toteuttami seksi pe russopimuksessa on lähdetty siitä, että yhtymäkokouksen kokonaisäänimäärä on yhdeksänkym mentäkuusi (96) ääntä. Väes töpohjaltaan suu rimman jäsenen (Pohjois-Poh janmaan sairaanhoitopiirin kunta yhtymä) valitsemien edusta jien yhteenlas kettu äänimäärä on neljäkymmentäviisi (45) ääntä (46,9 %) ja väestö pohjal taan pie nempien jäsenten yhteen laskettu äänimää rä on viisi kymmentäyksi (51) ääntä (53.1 %), mikä äänimäärä jakautuu väes töpohjal taan pienempien jäsenten kesken vuosittain väes tötieto laissa tarkoitettuun väes tötieto järjestelmään otetun jäsenen vuoden vaihteen asukaslu kujen suhteessa lähimpään kokonaislukuun pyö ristettynä. Äänivallan jakautu minen muodostuu edellä esitetyn pe rusteel la vuoden 2009 lopun väestö tietojen pohjal ta seuraavaksi: Jäsenkuntayhtymä Äänimäärä Ääniä/edustaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito piiri Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12 4 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12 4 Lapin sairaanhoitopiiri 18 6 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 9 3 Yhteensä 96.. Em. jäsenkuntayhtymäkohtai siin äänimää riin on päädyt ty sen vuoksi, et tä yhtymäko kous edustajien äänimää räksi saataisiin murtolukujen sijaan tasa-lu ku ja että em. lu vut vastaisivat pie nemmän väestöpohjan kuntayhtymien kes ken väes tö suhteita. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan ko koonpanossa ei kuntalain liikelaitossäännösten mu kaan tar vitse nou dattaa poliittista edustuksellisuutta eikä ns. yhteisöjääviys säännöksiä. Pe russo pimus ehdotuksessa lähdetään siitä, että johto kunnassa on yh teensä seitse män (7) jä sen tä, joilla kullakin on henkilökohtaiset varajä senet. Jä senistä

3 viiden (5) ehdote taan edus tavan jäsenkuntayhtymien aluei ta, yh den (1) kunkin jä senkuntayhtymän aluetta, yhden (1) Oulun yli opistoa sekä yh den (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemus ta. Luonnos perussopimukseksi noudattaa kuntalain tar koittamaa perussopimuskaavaa. Vas taa valla pohjalla on laadittu myös maamme toistaiseksi ainoan, vastaavan la borato riotoi minnan liikelaitos kuntayhtymän, ISLA Bin perussopimus, joka Kuntaliitolta hanki tun lausun non mukaan on kuntalain uusien liikelaitossäännösten mu kainen. Laboratoriokeskuksen perustamissuunnitte lu jatkuu, ja tarkoitus on, että suunnittelu työn ede tessä kuntayhty mien hallituksia in formoidaan ke vään ku luessa työn valmistu vista vaiheista. Perus sopimus ja perusta missuunnitelma on tar koitus saada valmiik si päätöksentekokä sit telyä varten ennen kesän 2011 lomakauden al kua. Valmistelun eteneminen Liikelaitoskuntayhtymän perustamista ovat valmistelleet valmistelutoimikunta ja sen työn tu kemi seksi asetetut työryhmät (henki löstö, talous, toimintamalli ja tietojärjestel mät). Asiakirjo jen valmiste lussa apuna on käytetty ulko puolista asian tuntijaa. Valmis telutoimikunta on ko koontu nut yhdeksän (9) kertaa, myös työryhmien kanssa on pidet ty yh teis kokouksia. Niissä työryhmät ovat esitelleet valmistelutoimi kun nan toi meksiantoon pe rustuvia liikelai toskunta yhtymän pe rustami seen ja toimin taan liitty viä valmisteltavia asiakokonai suuksia. Se kä val mistelutoimi kunta että val misteluryh mät ovat edenneet työssään var sin ripeästi runsaan puoli vuot ta kestänees sä proses sissa. Vaik ka työs kentely on ta pahtunut hy vässä yhteistyössä ja keskei sistä eh dotuk sista ollaan valmiste luorgani saatiossa oltu yksi mielisiä, sisäl tyy perusta mis suunnitel maan, sen johto-orga nisaa tiota ja johtosääntöä koskevaan esitykseen eriä vä nä kemys (rinnakkaisehdotus on liittee nä). Liite nro: 1 Valmistelutoimikunta on tuottanut seuraavat asiakirjat: perussopimus, perustamissuun ni telma ja perusta missuunnitelman liiteaineistoraportti. Liitteenä olevalla perussopimuksella perustetaan liikelaitos kuntayhty mä. Pe rus ta mispäätös kuntayhty missä tulisi tehdä hyväksymällä erik seen laa dittu perus sopi musehdotus sitä muuttamatta ja/tai sen to teutta mi selle ehto ja asettamatta. Liite nro: 2 Perustamissuunnitelmassa on esitetty tar kemmin mm. - laboratoriotoiminnan tavoitteet - toimintamalli ja organisaatio - ohjaus ja johtaminen - säännöt

4 - henkilöstöjärjestelyt ja henkilöstöhallinto - taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen - tietojärjestelmät ja tietohallinnon järjestäminen - arvio kustannusvaikutuksista - jatkotoimenpiteet Liite nro: 3 Perustamissuunnitelma sisältää myös eh dotukset jatko toimenpiteiksi. Perustamissuunnitelman liiteaineisto sisältää mm. ehdotuk set tarkastus- ja hal linto säännöksi, kuvauksen laboratoriokes kuk sen ohjaus- ja johta misjär jestelmästä sekä työryh mien loppuraportit. Liite nro: 4 Valmistelutoimikunnalle on jätetty työn tuek si oheiset lausunnot. Liite nro: 5 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liike laitoskunta yhtymän pe rustaminen Liikelaitoskuntayhtymän organisaatioon ja päätöksentekoon liittyvät keskeiset seikat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu kuntayhtymä, Lapin, Län si-pohjan ja Poh jois-pohjanmaan sairaan hoitopiirit sekä Kai nuun maakunta -kuntayhtymä perustavat kuntalain 10 a lu vun tar koittaman Poh jois-suomen laborato riokes kuksen liikelai toskuntayh tymän al kaen. Perus tettavan liikelaitos kuntayhty män toi minta al kaa kuitenkin lukien. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuot taa jäsenil leen ja muille asiakkaille kliinisiä labora to riotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuk sesta ja ope tuksesta. Liikelaitoskuntayhtymän omistavat Kes ki-pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe ruspalvelu kunta yhtymä, La pin, Länsi-Poh jan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii rien kunta yhtymät sekä Kai nuun maakunta -kuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä perustetaan liiketa loudellisten periaatteiden mukaan hoidetta vaa teh tävää varten. Pal velujen hinnoittelu perustuu kustannus vastaavuuteen. Hin noittelun perus teista päättää johtokunta ja hinnat vahvistaa liike laitoskuntayhtymän johtaja. Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen oi keushenkilö, jon ka ylintä päätösvaltaa käyt tää yhty mäkokous, jonka edustajien valin nasta, tehtävistä ja ää ni vallasta määrätään perussopimuk ses sa. Liikelaitoskuntayhtymää johtaa yhtymäko kouksen alai sena johtokun-

5 ta. Johtokunta ohjaa ja val voo liikelaitos kuntayhtymän toi mintaa. Joh tokunta vastaa liikelaitoskunta yhtymän hal lin non ja toiminnan sekä sisäi sen valvonnan asian mukaisesta järjestämi sestä. Johto kun ta kuu lee tar vittaessa henki löstön edustajia asiantuntijoina ko kouksissaan. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kun nallisvaali kautta vastaavaksi toimikaudeksi seitse män (7) jäsentä ja heille henkilökoh taiset varajäsenet sekä määrää yhden jäse nistä puheen johtajaksi ja yhden varapu heenjohtajaksi. Jäsenistä viisi (5), yksi kun kin jäsenenä olevan kuntayhty män alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Ou lun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelä män liikkeenjoh dollista asiantuntemusta. Johtokunnan tehtävistä on määrätty hallin tosäännön 30 :ssä. Liikelaitoskuntayhtymällä on toimitusjohtaja, jonka valit see johtokunta. Toimitusjohtajan teh tävät on määritelty hallintosäännön 4 lu vun 33 :ssä. Henkilöstö Henkilöstön siirroissa kuntayhtymiltä labora toriokeskuksen palvelukseen noudatetaan liik keenluovutuksen peri aatteita. Siirtojärjes telyjen toteuttamiseksi on henkilöstöryh mässä laa dittu esitys hen kilöstön siirtosopi mukseksi (liitteen 4 liite 9). Keskeisenä pe riaatteena siirtosopimuk sessa on, ettei hen kilöstön asema eivätkä sen etuudet siirtoti lanteessa muutu. Henkilöstösiirtojen käytännön toteuttaminen hoidetaan siten, että jokaisessa kuntayhty mässä järjeste tään kollektiiviset kuulemisti laisuudet sekä mahdollisuudet siirtyvän henkilöstön hen ki lökohtaiseen kuulemiseen. Mikäli laborato riokeskuksen toimiva johto on kuulemisme net telyyn mennessä valittu, osallistuu se henkilös töryhmän edustuksen ohella kuule mistilai suuksiin. Peruspääoma Perussopimuksen mukaan liike laitoskun tayhtymän peruspääoma muo dostuu jä senosuuk sista. Kirjanpitolau ta kunnan kun tajaoston antamien ohjeiden mukaan perus pääoman tulisi ol la suurempi kuin 2/3 pysy vien vastaavien arvosta. Riip puen liikelai toksen tulevista ko neja kalus tohankin noista sekä niiden rahoitusmuodos ta, pysy vien vastaavien määrä tulee arvion mukaan olemaan 2-6 milj. euroa. Koska liikelaitokselle jäsenkuntayhtymistä siirtyvä käyt töomaisuuden arvo vaihtelee suuresti kun tayhtymittäin ja jollakin kuntayh tymällä käyttöomaisuuden arvo voi siirto hetkellä suun ni telman mukai sista poistoista johtuen ol la olemattoman pieni, peruspää oman määrääminen asukas luku suhteisesti on kaikkein ta sapuolisin ja koperuste. Tämä on tärkeä siksi, koska jäsenten osuudet liikelaitoskun tayh tymän varoihin sekä vas tuuseen velois ta ja velvoit teista mää räytyy jäsenosuuk sien suh teessa. Peruspääoman arvoksi ehdote taan euroa, jo-

6 ka jakautuu jäsen osuuksiin asu kasluvun suhtees sa. Esimerkki: asukasluvuilla jaettu na. Kuntayhtymä As.luku % Jäsenosuu det % PPSHP , ,2 KPSHP , ,2 LSHP , ,1 Kainuun maakun ta , ,7 LPSHP , ,9 Yhteensä , ,0 Jäsenosuudet suoritetaan liike laitoskunta yhtymälle si ten, että osa osuu desta kate taan labo rato riokeskukselle siir rettävien kir janpitoarvoisten koneiden, lait tei den ja so vellusten arvolla (menojäännös n. 2,2 M, poistot vuosittain n. 0,75 M ) ja loppuosa pääoma sijoituksena. Mikäli pääomasijoi tukset eivät riitä katta maan laborato riokes kuksen käyttöpää oman tarvetta, jäsenkun tayhtymät antavat laboratoriokeskukselle pit käaikaisen käyttö pääomalainan, joka on enintään 2 milj. eu roa. Laina määräytyy asukaslu vun suh teessa ja lainalle maksetaan korko, joka on samansuuruinen kuin peruspääomalle maksettava korko. Lainan takaisin maksusta sovitaan erikseen. Kuntayhtymiltä laboratoriokeskukselle hen kilöstösiirtojen mukana siirtyvä lomapalkka velka huomioi daan sen suuruisena kuin se tulee kunkin kuntayhty män laboratorion osalta ole maan Jäsenkuntayh tymät maksavat lomapalkkavelan laborato riokeskukselle mennessä. Liikelaitokselle siirtyvät kalustot, varastot jne. inventoi daan siirtovaiheessa, mutta ei oteta mu kaan taseeseen. Siirtyvän omai suuden las kennallinen hinta ja maksu sovi taan erik seen. Kustannustehokkuus Laboratoriokeskuksen hankesuunnitelmaan sisältyvän tavoitteen asettelun mukaan OYS-ER VA -alueen labo ratoriotoiminnan kustannustehokkuutta pa rannetaan. Tavoi tetasoksi on mää ritelty kustannustason ale neminen vuoden 2015 lopun tilanteessa re aalirahassa laskien 8 %:lla siitä, mitä nykyisten organisaatioiden laboratoriotoimin nan yhteenlaskettu kustan nus taso vuoden 2010 lopussa on. Kustan nusten säästöta voite (8 %) merkitsee n. 4 milj. euroa. Toimintakulujen yhteen laskettu määrä nykyi sessä laboratoriotoiminnassa on 51,5 milj. eu roa, josta sisäisiä kulueriä on n. 5,2 milj. Toiminnan järjestäminen ja jatkotoimenpiteet Ehdotukset tietohallinnon järjestämiseksi on kuvattu pe rustamissuunnitelmassa (s.17). Taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestämi nen (tilojen vuokraus, kirjanpito ja reskont ra) on selos tettu perusta missuunnitelmassa (s.13). Vuonna 2012 tulee kunkin sairaanhoitopiirin kuntayhty män varautua

7 Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: budjetissaan yhtei siin kus tannuksiin johto kunnan ja toimivan johdon toimintaa varten sekä muihin ilmoi tus- ja toi mituskuluihin. Jatkotoimenpiteiksi valmistelutoimikunta eh dottaa, että valtuustot hyväksyisivät perus ta missuun nitelman ja sen yhteydessä toimi tetta van liiteaineistoraportin jatkovalmiste lun poh jaksi ja että kun tayh tymissä käynnis tetään pe rus sopimuk sen tultua valtuustois sa hyväk sy tyksi yhty mäkokouksen edustajien valintaa koskevat toimenpiteet siten, et tä yhtymäko kous voisi ensimmäisen kerran kokoontua heti vuo den 2012 alussa. Valmistelutoimikunta jättää ehdotuksen pe russopimuk sesta ja perustamissuunnitel masta kunta yhtymien kä siteltäväksi ja eh dottaa: OYS-ERVA labora toriokeskus perustettai siin muodollisesti ja se aloittaisi varsi naisen toi mintansa lukien. Ehdotukseen on jätetty eriävä näkemys (rin nak kaisehdo tus, liite 1). Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteistyötoimikunta on käsitellyt Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustamisasian yhteistoimintalain (449/2007) mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan Liitteenä nro 1 ole vas ta Te hyn rin nak kais eh do tuk sen en sim mäi sen kappa leen nel jän nestä virk keestä on val mis te lu vai heessa jäänyt yhden val mis te li jan ni mi pois. Eh do tuk sen teki jöis tä puuttuu Kai nuun maa kun ta -kunta yh ty män edus ta jana ol leen Aila Heikkisen ni mi. Tehyn eh do tuksen te ki jät Heik ki nen Ai la Kai nuu, Jouh ki Sir pa PLPSHP, Läm sä Kalevi PPSHP ja Uimo nen Päivi LSHP. Asiakirjoihin ei ole tehty edellä olevan johdosta muutoksia. Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh , ja va. so siaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esit tää maakuntahallitukselle, ja edelleen maakuntavaltuustolle, et tä val tuus to 1) päättää, että kuntayhtymän laboratorio toimintaa harjoitetaan lukien liike laitos kuntayhtymämuo dossa 2) päättää perustaa kuntalain 10 a luvun mukaisen Pohjois-Suomen laboratoriokes kuksen lii kelaitoskuntayhty män lukien. Laboratoriotoimintaa harjoitetaan liikelaitoskuntayhtymämuodossa lukien 3) hyväksyy perussopimuksen

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta: 4) hyväksyy perustamissuunnitelman ja sen liiteaineiston jatkovalmistelun pohjaksi 5) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeu den tehdä stilistisiä tarkistuksia asiakirjoi hin. Hyväksyi päätösehdotuksen.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Johdanto 3 2. ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteet ja periaatteet 3 3. ERVA laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2009 AIKA 16.12.2009 Klo 10:00-14:24 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 254 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Aika 13.10.2014 klo 17:00-20:55 tauko klo 19.00-19.10 Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät 73-90 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 AIKA 13.12.2010 klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot