Standardi 2.3. Rahoituspalvelusopimukset. Määräykset ja ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi 2.3. Rahoituspalvelusopimukset. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi 2.3 Rahoituspalvelusopimukset Määräykset ja ohjeet

2 dnro 1/120/ (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 5 2 Tavoitteet ja rakenne 6 3 Kansainvälinen viitekehys ja alan itsesääntely 7 4 Normiperusta 8 5 Asiakassopimukset Yleistä Sopimuksen tekeminen Sopimusten hallinnointi Vakiosopimuksen ehtojen yksipuolinen muuttaminen sopimuksen voimassaoloaikana Sopimuksen päättäminen 12 6 Asiakassopimuksen vähimmäissisältö Osapuolten yksilöintitiedot Maksut ja palkkiot Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen Sopimuksen siirtäminen Sopimuksen perusteella toimitettavat ilmoitukset ja asiakasraportointi Reklamointi 15

3 dnro 1/120/ (27) 6.8 Ylivoimainen este Vastuun rajoitukset Asiakasta koskevien tietojen luovuttaminen 15 7 Eräät sopimustyypit Talletussopimus Talletussuoja Tilin luonne Korko Tilin sulkeminen Tilinylitys ja katteen puuttuminen Luottosopimus Korko Luottosuhteen lakkaaminen Omaisuudenhoitosopimus Sopimuksen piiriin kuuluvat varat Sijoitustoiminnan hoitaminen Salkun tuoton laskentaperusteet Salkunhoidon ulkoistaminen Maksut ja palkkiot Palkkionpalautusjärjestely Omaisuudenhoitajan panttioikeus Asiakkaan varojen puute Välityssopimus 21

4 dnro 1/120/ (27) Toimeksiannot Osapuolten vastuu Säilytyssopimukset Sopimuksen piiriin kuuluvat varat Sopimukseen kuuluvat hoitotoimenpiteet Säilyttäjän panttioikeus Sopimuksen päättyminen Muun säilyttäjän käyttäminen 23 8 Raportointi Rahoitustarkastukselle 24 9 Määritelmät Lisätiedot Kumotut ohjeet ja kannanotot 27

5 dnro 1/120/ (27) 1 SOVELTAMINEN (1) Tämä standardi koskee rahoituspalvelusopimuksia, joita Rahoitustarkastuksen valvottavat tekevät kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien pienyritysten sekä muiden kuin ammattimaisten sijoittajien kanssa. (2) Tätä standardia sovelletaan seuraaviin Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 5 :n tarkoittamiin valvottaviin: - luottolaitokset - sijoituspalveluyritykset - sijoituspalvelua (omaisuudenhoitoa) tarjoavat rahastoyhtiöt - ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet - ulkomaisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevat sivukonttorit - ulkomaisten sijoituspalvelua (omaisuudenhoitoa) tarjoavien rahastoyhtiöiden Suomessa sijaitsevat sivuliikkeet. (3) Standardia sovelletaan myös suomalaisten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden ulkomailla sijaitsevien sivukonttorien tekemiin sopimuksiin, ellei ulkomaisista säännöksistä muuta johdu. (4) Standardissa käytetään yleisnimitystä "valvottava" kaikista standardin soveltamisalaan kuuluvista yhteisöistä.

6 dnro 1/120/ (27) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE (1) Tässä standardissa Rahoitustarkastus esittää yleisellä tasolla näkemyksensä asiakassopimusten vähimmäissisällöstä. (2) Standardin ensisijainen tavoite on varmistaa, että tarjottavasta rahoituspalvelusta on tehty asianmukaiset sopimukset, joissa sovitaan keskeisistä palvelun tarjoamiseen liittyvistä ehdoista. (3) Huolellisesti laaditut vakiosopimukset vähentävät osaltaan myös asiakassopimuksiin sisältyvää oikeudellista riskiä ja ovat siten osa valvottavan riskienhallintaa. (4) Rahoituspalvelua koskevia sopimuksia laadittaessa on otettava huomioon, että lain mukaan sopimuksissa ei saa olla asiakkaan kannalta kohtuuttomia ehtoja. (5) Tämän standardin luvussa 6 käsitellään kaikille asiakassopimuksille asetettuja yleisiä vaatimuksia. (6) Tämän standardin luvussa 7 käsitellään tietyille sopimustyypeille asetettuja erityisvaatimuksia.

7 dnro 1/120/ (27) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS JA ALAN ITSESÄÄNTELY (1) Tämän standardin säännösten taustalla ovat seuraavat direktiivit ja suositukset: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta IOSCOn laatimat Objectives and Principles of Securities Regulation, Suomen Pankkiyhdistyksen hyvää pankkitapaa koskevat säännöt.

8 dnro 1/120/ (27) 4 NORMIPERUSTA (1) Tätä sääntelyä laadittaessa on otettu huomioon seuraavat direktiivit: neuvoston direktiivi 93/22/ETY sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla (31993L0022), EYVL N:o L 141, , s. 27 neuvoston direktiivi 85/611/ETY arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (31985L0611), EYVL N:o L 375, , s. 3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/12/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32000L0012), EYVL N:o L 126, , s. 1. (2) Aihepiiriä koskeva sääntely perustuu seuraaviin säädöksiin: - arvopaperimarkkinalaki (AML 495/1989) luku 4 - luottolaitostoiminnasta annettu laki (LLL 1607/1993) luku 10 - sijoituspalveluyrityksistä annettu laki (SipaL 579/1996) luku 3 - sijoitusrahastolaki (SRL 48/1999) luvut 7 ja 9 - kuluttajansuojalaki (KSL 38/1978) luvut 6 a ja 7 - laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (TiyhpatL 458/2002) luku 3.

9 dnro 1/120/ (27) 5 ASIAKASSOPIMUKSET 5.1 Yleistä Sitova (1) Sekä luottolaitos- että sijoituspalvelutoiminnassa asiakassuhde perustuu yleensä kirjalliseen sopimukseen, joka useimmiten on palveluntarjoajan laatima vakiosopimus. (2) Koska vakiosopimuksia tulkitaan epäselvissä tilanteissa yleensä sopimuksen laatijan vahingoksi, valvottavan tulee kiinnittää erityistä huomiota sopimusehtojen ja sopimuskokonaisuuden selkeyteen. Huolellisesti laaditut vakiosopimukset vähentävät osaltaan myös asiakassopimuksiin liittyvää muuta oikeudellista riskiä. (3) Laissa kielletään käyttämästä luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnassa asiakkaan kannalta kohtuuttomia sopimusehtoja. Yleisellä tasolla ehtojen kohtuullisuutta valvoo Rahoitustarkastus. Se ei kuitenkaan voi ratkaista yksittäistä palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä tulkintaerimielisyyttä osapuolia sitovasti, vaan tällaisen ratkaisun voi antaa vain yleinen tuomioistuin. (4) Rahoitustarkastus kiinnittää huomiota ehtojen selkeyteen sekä siihen, että ehdoissa on otettu huomioon luottolaitostoiminnasta annetun lain ja arvopaperimarkkinalain ehdoille asettamat vaatimukset. (5) Mikäli palveluntarjoajan asiakas on kuluttaja, tulee palveluntarjoajan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen sovellettavaksi myös kuluttajansuojalainsäädäntö. (6) Sopimuksia laadittaessa on keskeistä se, että tarjottavan palvelun sisältö sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on määritelty selkeästi ja ymmärrettävästi.

10 dnro 1/120/ (27) (7) Sopimuksen laatimiseen vaikuttavat muun muassa palvelun luonne sekä se, mille asiakasryhmälle sopimus on tarkoitettu. Esimerkiksi yritysten koolla voi olla vaikutusta sopimuksen sisältöön ja sopimukselle asetettaviin vaatimuksiin. (8) Valvottava voi itse valita käyttämänsä sopimusrakenteen. Asiakassopimus voi olla yksi sopimus tai usean erillisen sopimuksen kokonaisuus. (9) Mikäli kyseessä on usean sopimuksen kokonaisuus, valvottavan tulee yksittäisten sopimusten ehtojen kohtuullisuuden ja selkeyden lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että eri sopimukset muodostavat selkeän kokonaisuuden eivätkä sisällä keskenään ristiriitaisia ehtoja. 5.2 Sopimuksen tekeminen Sitova (10) Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän 1 on tehtävä sijoituspalvelun tarjoamista koskeva sopimus kirjallisesti muun kuin ammattimaisen sijoittajan kanssa. (11) Muutkin rahoituspalveluja koskevat sopimukset tulisi tehdä kirjallisesti muun muassa siksi, että suullisia sopimuksia voi olla vaikea näyttää toteen. (12) Kirjallisen sopimuksen vaatimukset täyttyvät myös sähköisessä muodossa, esimerkiksi Internetin välityksellä tehdyissä sopimuksissa. (13) Lisäksi valvottavan tulee kiinnittää huomiota siihen, että asiakkaan tunnistamisessa ja tuntemisessa noudatetaan Rahoitustarkastuksen standardia 2.4. (14) Sopimus tulisi allekirjoittaa vasta, kun ehdot on riittävässä määrin selvitetty asiakkaalle tai kun asiakkaalla on ollut muutoin mahdollisuus tutustua sopimuksen ehtoihin. (15) Esimerkiksi Internetissä tarjottava palvelu tulisi rakentaa siten, että sopimuksen hyväksyminen ei ole mahdollista, ennen kuin asiakkaalla on ollut mahdollisuus tutustua sopimuksen ehtoihin ja että asiakas voi halutessaan tallentaa tai tulostaa sopimusehdot. (16) Asiakkaalla on oikeus saada oma kappaleensa sopimuksesta. 1 Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan sijoituspalveluyritystä, sijoituspalvelua tarjoavaa luottolaitosta ja sijoituspalvelua (omaisuudenhoitoa) tarjoavaa rahastoyhtiötä (AML 1:4).

11 dnro 1/120/ (27) Sitova (17) Esimerkiksi Internetiä käytettäessä asiakas voi saada oman kappaleensa siten, että hänellä on mahdollisuus tallentaa tai tulostaa sopimus. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus tulostaa ja tallentaa sekä vakioehdot että yksilöllisesti sovitut ehdot. (18) Myös vakuudenantajalla on pääsäännön mukaan oikeus saada oma kappaleensa vakuussitoumuksesta (esimerkiksi takaus- tai panttaussitoumus) ja sen tarkoittamasta päävelkasitoumuksesta. (19) Etäsopimuksia tehtäessä tulee ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa asetetut vaatimukset sekä kuluttajien osalta lisäksi kuluttajansuojalaissa asetetut vaatimukset. 5.3 Sopimusten hallinnointi (20) Valvottavan luotettava hallinto ja hyvä riskienhallinta edellyttävät sopimusten ja niiden muutosten asianmukaista arkistointia. Sopimus ja sen ehdot on pidettävä ajan tasalla asiakassuhteen keston ajan niin, että voidaan selvittää, millaisia sopimuksia eri asiakkaiden kanssa kulloinkin on voimassa. (21) Kun kyseessä ovat sähköisesti tehdyt sopimukset, on tärkeää, että asiakkaan tekemät toimenpiteet voidaan jälkikäteen selvittää. 5.4 Vakiosopimuksen ehtojen yksipuolinen muuttaminen sopimuksen voimassaoloaikana (22) Kun valvottava aikoo tehdä sopimusehtoihin muutoksia, jotka eivät johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, sen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Muutokset voivat yleensä kohdistua vain toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin. Muutos ei voi kohdistua sopimussisällön olennaiseen muuttamiseen (yksittäisenkin keskeisen sopimusehdon muuttaminen voi olla olennainen muutos). Muutoksesta tulee ilmoittaa etukäteen kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Asiakkaalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus hyväksyä muutokset tai vastustaa niitä. Jos asiakas vastustaa muutosta, hänen tulee voida irtisanoa sopimus välittömästi ja kuluitta niin, että sopimus päättyy muutoksen voi-

12 dnro 1/120/ (27) maantulopäivänä. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, eikä palveluntarjoaja halua jatkaa sopimusta entisin ehdoin, palveluntarjoajan tulee itse irtisanoa sopimus. Jos asiakas ei vastaa muutosilmoitukseen, voidaan yleensä katsoa, että asiakas on hyväksynyt muutoksen viimeistään, kun hän on muutoksen voimaantulopäivän jälkeen käyttänyt sopimuksen mukaista palvelua. (23) Muutoksen pätevyys voidaan varmistaa tekemällä asiakkaan kanssa uusi kirjallinen sopimus. 5.5 Sopimuksen päättäminen (24) Sopimus on irtisanottava tai purettava kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti. (25) Kun palveluntarjoaja irtisanoo sopimuksen, asiakkaalle on varattava riittävä irtisanomisaika. Sitova (26) Lisäksi on otettava huomioon lainsäädännön mahdollisesti asettamat erityisvaatimukset, kuten kulutusluottoja koskevat kuluttajansuojalain säännökset. (27) Asiakkaalle toimitettavassa irtisanomisilmoituksessa on tarvittaessa mainittava sopimuksen päättämisen peruste sekä sopimuksen päättämisestä asiakkaalle aiheutuvat velvoitteet. Esimerkiksi maksu, jonka asiakas on velvollinen maksamaan palveluntarjoajalle, on eriteltävä riittävästi (esim. pääoma, korot, kulut). (28) Kun asiakas irtisanoo sopimuksen, tulee asiakkaalle esittää tästä mahdollisesti aiheutuvista palkkioista ja kuluista riittävästi yksilöity laskelma. (29) Laskelman tulisi olla niin selkeä, että asiakas voi varmistua, että palkkiot ja kulut on laskettu oikein. Laskelmassa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset lainsäädännön asettamat erityisvaatimukset, kuten kulutusluottoja koskevat kuluttajansuojalain säännökset.

13 dnro 1/120/ (27) 6 ASIAKASSOPIMUKSEN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ (1) Sopimuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon rahoituspalvelun luonne ja sen perusteella harkita, mitkä seuraavista ehdoista ovat kunkin rahoituspalvelun tapauksessa tarpeellisia. 6.1 Osapuolten yksilöintitiedot (2) Sopimukseen on merkittävä sopimuksen osapuolista riittävät henkilö- ja muut yksilöintitiedot. (3) Lisäksi tulee sopia, miten osoite- ja muiden yksilöintitietojen muutoksista ilmoitetaan palveluntarjoajalle ja mikä on seuraus, jos ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty. 6.2 Maksut ja palkkiot (4) Sopimuksesta on käytävä ilmi asiakkaalta perittävät maksut ja palkkiot. Lisäksi tulee mainita niiden erääntymisajankohta, veloitustapa (etu- vai jälkikäteen), mahdolliset palautukset sopimuksen päättyessä sekä maksujen ja palkkioiden muuttamisen edellytykset. (5) Jos asiakkaalta halutaan periä uusi maksu tai palkkio, siitä on joko sovittava erikseen tai noudatettava sopimusehdon muuttamismenettelyä (kohta 5.4). Pelkästään maksun tai palkkion määrän muuttaminen ei kuitenkaan vaadi uutta sopimusta tai sopimusehdon muuttamismenettelyä, mutta muutoksesta on aina ilmoitettava asiakkaalle asianmukaisesti.

14 dnro 1/120/ (27) (6) Maksujen ja palkkioiden määrän osalta voidaan viitata palveluhinnastoon. Hinnastossa tulisi olla vain palvelujen hintoja. 6.3 Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen (7) Sopimuksessa on mainittava, onko se voimassa määräajan vai toistaiseksi. (8) Jos sopimusehtoja halutaan sopimussuhteen aikana yksipuolisesti muuttaa, sopimukseen on otettava tätä koskeva ehto (kohta 5.4). 6.4 Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen (9) Sopimuksessa on mainittava irtisanomisperusteet, irtisanomisaika ja sen alkamisajankohta sekä se, millä edellytyksillä osapuolilla on oikeus käyttää mahdollista oikeuttaan purkaa sopimus. Sopimuksessa tulee myös määritellä, miten sopimus irtisanotaan tai puretaan ja mitkä ovat tästä seuraavat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. 6.5 Sopimuksen siirtäminen (10) Sopimuksessa on mainittava, mikäli osapuolilla on oikeus siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen osapuolen suostumusta. 6.6 Sopimuksen perusteella toimitettavat ilmoitukset ja asiakasraportointi (11) Sopimuksessa on mainittava, miten sopimusta koskevista asioista ilmoitetaan toiselle osapuolelle ja milloin tämän katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon. (12) Sopimuksessa tulee sopia, miten ja mitä tietoja palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle palvelusta tai sen käytöstä.

15 dnro 1/120/ (27) 6.7 Reklamointi (13) Sopimuksessa tulisi sopia palvelusta tehtävistä reklamaatioista, reklamaatioajasta ja sen alkamisajankohdasta sekä reklamaation laiminlyönnin vaikutuksista. Osapuolille tulee varata riittävä aika esittää huomautuksia toistensa toimenpiteistä. 6.8 Ylivoimainen este (14) Ylivoimaista estettä koskevan ehdon tulisi koskea molempia osapuolia. Esteistä voidaan mainita esimerkkejä. 6.9 Vastuun rajoitukset (15) Jos osapuolen vastuuta halutaan rajoittaa (esimerkiksi välilliset vahingot), rajoitusta koskeva ehto on otettava sopimukseen Asiakasta koskevien tietojen luovuttaminen (16) Jos asiakasta koskevien tietojen luovuttamiseen on lain mukaan saatava asiakkaan suostumus, sopimuksessa tulee määritellä tahot, joille tietoja voidaan antaa, samoin kuin se, mitä tietoja suostumus koskee.

16 dnro 1/120/ (27) 7 ERÄÄT SOPIMUSTYYPIT 7.1 Talletussopimus Sitova (1) Suomalaisen talletuspankin on haettava Rahoitustarkastuksen hyväksyntä ennen tiliehtojen ja niiden muutosten käyttöön ottamista. Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi on toimitettava tiliehtonsa myös Euroopan talousalueelta tulevan pankin sivukonttorin, joka liittyy talletussuojarahastoon saadakseen talletuksilleen Suomessa lisäsuojaa, sekä Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevan pankin sivukonttorin, joka kuuluu suomalaiseen talletussuojarahastoon. (2) Tiliehdoissa tulee olla mainita Rahoitustarkastuksen hyväksymisestä. (3) Mitä tässä luvussa todetaan, koskee soveltuvin osin myös sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja varoja koskevia sopimuksia. (4) Talletussopimuksissa tulisi luvussa 6 mainittujen ehtojen lisäksi olla ehdot ainakin seuraavista asioista: talletussuoja tilin luonne korko tilin sulkeminen tilinylitys ja katteen puuttuminen.

17 dnro 1/120/ (27) Talletussuoja (5) Maininta talletussuojasta tulisi sisällyttää tilisopimukseen tai -ehtoihin Tilin luonne (6) Talletussopimuksessa on määriteltävä tilin käyttötarkoitus sekä tilin keskeiset ehdot, kuten se, onko kyse vaadittaessa maksettavasta avistatilistä tai määräaikaistilistä Korko (7) Korkolausekkeen tulee sisältää tiedot, joiden avulla talletuksen tuotto voidaan määritellä. Korkolauseketta ei voida ilmoittaa vain viittauksella palveluhinnastoon Tilin sulkeminen (8) Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, talletuspankilla on oikeus sulkea tili vain, jos sulkemisesta on erillinen ehto. Tiliä ei voida sulkea esim. odottamaan kuittauksen edellytysten täyttymistä Tilinylitys ja katteen puuttuminen (9) Talletussopimuksessa tulee selvitä, mitä seuraa, jos asiakas ylittää tilinsä tai jos tililtä puuttuu maksuihin tarvittavia varoja. 7.2 Luottosopimus (10) Mitä tässä luvussa todetaan, koskee soveltuvin osin myös sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja luottoja koskevia sopimuksia. (11) Luottosopimuksesta on käytävä ilmi kaikki velkasuhteen olennaiset ehdot. Rahoitustarkastus suosittaa, että luottosopimukseen merkitään, mille asiakasryhmälle sopimus on tarkoitettu. (12) Luottosopimuksessa tulisi luvussa 6 mainittujen ehtojen lisäksi olla ehdot ainakin seuraavista asioista: korko luottosuhteen lakkaaminen.

18 dnro 1/120/ (27) Korko (13) Korosta tulee mainita ainakin seuraavat tiedot: Onko korko kiinteä korko tai viitekorko, marginaali, koronmaksukausi, koronmääräytymisjakso, korkopäivät (360/365) ja viivästyskorko. o o o Kiinteä korko voidaan sopia niin, että se on erisuuruinen eri korkojaksoissa tai että se säilyy samana koko laina-ajan. Viitekorosta tulee sopia, minkä ajankohdan viitekorkotasoon luotto sidotaan. Kiinteää korkoa tai viitekorkosidonnaisten luottojen korkomarginaalia ei tulisi muuttaa ilman molempien osapuolten suostumusta. Niitä voidaan kuitenkin tarkistaa tietyllä etukäteen määritellyllä pitemmällä aikavälillä, jos velkakirjassa on selvät ehdot muutoksen edellytyksistä ja määrästä. Tilanteet, joissa lisäkorkoa voidaan periä. o Lisäkorkoa voidaan periä vain, kun asiakassuhteen kirjallisesti sovitut perusteet ovat olennaisesti muuttuneet vaihtoehtona luoton irtisanomiselle, jolloin lisäkoron veloittamisen tulee lakata heti, kun irtisanomisperustetta ei enää ole Luottosuhteen lakkaaminen (14) Sopimuksessa tulee olla maininta luottosuhteen sopimuksenmukaisesta ja poikkeuksellisesta erääntymisestä. (15) Sopimuksenmukaista erääntymistä koskevasta ehdosta on käytävä ilmi, onko velallisen maksettava luotto määrättynä päivänä vai määrätyn ajan kuluttua irtisanomisesta. (16) Luottolaitoksen oikeudesta eräännyttää luotto poikkeuksellisesti tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Kuluttajille myönnetyn luoton irtisanominen edellyttää olennaista sopimusrikkomusta. Kuluttajiin rinnastettavien pienyrityksien luottojen irtisanomisperusteena voi olla myös luottosopimuksen ulkopuolinen sopimusrikkomus, jos sen voidaan katsoa vaarantavan luoton takaisinmaksun. Hyväksyttäviä irtisanomisperusteita voivat olla esimerkiksi velallisen viivästys, velallisen antamat harhaanjohtavat tiedot ja vakuuden ar-

19 dnro 1/120/ (27) von alentuminen. o Kun velallinen on kuluttaja, tulisi mainita kuluttajansuojalaissa määritellyt rajaukset viivästyksen kestolle ja määrälle ja viitata laissa mainittuihin sosiaalisiin suoritusesteisiin. o Kun velallinen on kuluttajaan rinnastettava pienyritys, viivästyksen kestolle tulisi määritellä raja, ennen kuin luotto voidaan irtisanoa. o Harhaanjohtavien tietojen antamista voidaan käyttää irtisanomisperusteena yleensä vain silloin, kun luotonmyöntäjä ei olisi myöntänyt luottoa lainkaan tai olisi myöntänyt sen olennaisesti toisenlaisilla ehdoilla, mikäli päätöstä tehtäessä olisi ollut oikeat tiedot käytettävissä. o Vakuuden arvon alentumisella tulee olla olennaista merkitystä, ja sen olisi yleensä johduttava velallisen tai vakuudenantajan toimenpiteistä. Velalliselle ja vakuudenantajalle tulee varata riittävä aika reagoida vaatimukseen, jotta nämä voivat esimerkiksi antaa lisävakuutta tai lyhentää luottoa. (17) Kun on kyse ehdosta, joka koskee velallisen oikeutta eräännyttää luotto poikkeuksellisesti, tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: Kuluttajansuojalaissa säädetään kuluttajan oikeudesta maksaa luotto ennen sen erääntymistä ja tästä perittävistä palkkioista. Kuluttajaan rinnastettaville pienyrityksille voidaan antaa oikeus maksaa luotto ennen sen erääntymistä. Tällöin mahdollisesta ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävästä palkkiosta sen perusteista ja määrästä tulee olla maininta ehdoissa. 7.3 Omaisuudenhoitosopimus (18) Omaisuudenhoitosopimuksesta tulisi käydä ilmi luvussa 6 mainittujen ehtojen lisäksi ainakin seuraavien asioiden ehdot: sopimuksen piiriin kuuluvat varat sijoitustoiminnan hoitaminen salkun tuoton laskentaperusteet salkunhoidon ulkoistaminen maksut ja palkkiot palkkionpalautusjärjestely omaisuudenhoitajan panttioikeus asiakkaan varojen puute.

20 dnro 1/120/ (27) Sopimuksen piiriin kuuluvat varat (19) Sopimuksessa on määriteltävä riittävän yksityiskohtaisesti sen piiriin kuuluva omaisuus. Samoin sopimuksesta tulisi käydä ilmi, onko asiakkaalla oikeus hoitotilille maksettavaan korkoon tai muuhun vastaavaan tuottoon. (20) Käytännössä yksilöinti hoidetaan yleensä määrittämällä esim. arvoosuustilin ja pankkitilin numero. Tarkempi määrittely voi olla tarpeen mm. silloin, jos samalla asiakkaalla on omaisuudenhoitajan säilytettävänä omaisuutta, joka ei kuulu omaisuudenhoitosopimuksen piiriin. (21) Sopimuksessa on mainittava omaisuudenhoitoon liittyvien tilien (esim. pankki- ja arvo-osuustilin) käytöstä ja käytön rajoituksista Sijoitustoiminnan hoitaminen Sijoitusstrategia (22) Sopimuksessa on määriteltävä sijoitustoiminnan tavoitteet (esim. tietyn tuotto-/riskitason tavoitteleminen). (23) Sopimuksessa on mainittava omaisuudenhoitajan mahdollisesta oikeudesta poiketa normaalista sijoitusstrategiasta ja sen edellytyksistä (esimerkiksi ennalta arvaamattomat muutokset markkinatilanteessa). Sijoituskohteet ja niiden rajoitukset (24) Sopimuksessa on mainittava, mihin sijoituskohteisiin varoja saa sijoittaa, ja mahdollisista eri sijoituskohteiden keskinäisistä rajoituksista. Sijoituspäätösten tekeminen (25) Jos sopimuksessa on rajattu omaisuudenhoitajan oikeutta tehdä itsenäisesti sijoituspäätöksiä (esim. sijoituksen kokoa koskevat rajoitukset), sopimuksessa on määriteltävä, miten yhteydenpito asiakkaaseen järjestetään. (26) Asiakkaan mahdollisesta oikeudesta antaa yksittäisiä toimeksiantoja on oltava maininta sopimuksessa Salkun tuoton laskentaperusteet (27) Sopimuksessa on mainittava salkun tuoton laskentaperusteet. Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu tuoton vertaamisesta muuhun tuottoon (esimerkiksi tiettyyn indeksiin), sopimuksessa on oltava tiedot vertailutuotosta.

21 dnro 1/120/ (27) Salkunhoidon ulkoistaminen (28) Omaisuudenhoitajan oikeudesta ulkoistaa asiakkaan arvopaperisalkun hoitaminen muun yhteisön hoidettavaksi (esimerkiksi ulkomaiset sijoitukset) tulee olla maininta sopimuksessa Maksut ja palkkiot (29) Sekä hoidettavan omaisuuden määrään perustuvasta (hoitopalkkio) että mahdollisesta tuottosidonnaisesta palkkiosta (tuottopalkkio) on määriteltävä ainakin seuraavat seikat: mitkä ovat palkkioiden perusteena olevan omaisuuden laskentaperusteet (määrä, arvostus, ajankohta) miten laskutusjakson aikaiset pääomamuutokset otetaan huomioon palkkion laskennassa lasketaanko tuottopalkkio salkun nettotuotosta (omaisuudenhoito-, välitys- ja säilytyspalkkiot vähennetty) vai muulla tavalla lasketun tuoton perusteella (esimerkiksi tuotto ennen hoitopalkkioita) Palkkionpalautusjärjestely (30) Sopimuksessa on mainittava, jos omaisuudenhoitajalla on kolmannen osapuolen (esimerkiksi arvopaperinvälittäjä tai emissionjärjestäjä) kanssa tehdyn sopimuksen nojalla oikeus saada asiakkaan lukuun hankituista tai luovutetuista arvopapereista palkkioita (nk. palkkionpalautusjärjestely) Omaisuudenhoitajan panttioikeus (31) Jos asiakkaan omaisuutta on omaisuudenhoitajan saamisten vakuutena, sopimuksessa on mainittava minkä saamisten vakuutena omaisuus on ja miten vakuus mahdollisessa maksuhäiriötilanteessa realisoidaan Asiakkaan varojen puute (32) Sopimuksessa on sovittava, miten menetellään tilanteessa, jossa asiakkaan tilillä ei ole riittävästi varoja sopimuksen mukaisten toimenpiteiden hoitamiseksi. 7.4 Välityssopimus (33) Arvopaperinvälitystä koskevasta sopimuksesta tulisi käydä ilmi luvussa 6 mainittujen ehtojen lisäksi ainakin seuraavien asioiden ehdot: toimeksiantojen antaminen

22 dnro 1/120/ (27) osapuolten vastuu Toimeksiannot (34) Sopimuksesta on käytävä ilmi, miten asiakas antaa sijoituskohteita koskevat toimeksiannot (esim. puhelimitse tai Internetin kautta) Osapuolten vastuu (35) Sopimuksessa on mainittava, mikä on osapuolten vastuu eri tilanteissa. Jos asiakas esimerkiksi antaa toimeksiantonsa itsenäisesti Internetin välityksellä, on sopimuksessa tuotava esiin, että asiakkaan vastuu voi olla tavanomaista suurempi. 7.5 Säilytyssopimukset (36) Säilytyssopimuksella tarkoitetaan arvo-osuustilisopimusta ja muuta säilytyssopimusta. (37) Säilytyssopimuksesta tulisi käydä ilmi luvussa 6 mainittujen ehtojen lisäksi ainakin seuraavien asioiden ehdot: sopimuksen piiriin kuuluvat varat sopimukseen kuuluvat hoitotoimenpiteet säilyttäjän panttioikeus sopimuksen päättyminen muun säilyttäjän käyttäminen Sopimuksen piiriin kuuluvat varat (38) Sopimuksessa on määriteltävä riittävän yksityiskohtaisesti sen piiriin kuuluva omaisuus. Sopimuksesta tulisi myös käydä ilmi, onko asiakkaalla oikeus hoitotilille maksettavaan korkoon tai muuhun vastaavaan tuottoon Sopimukseen kuuluvat hoitotoimenpiteet (39) Sopimuksessa tulee määritellä säilyttäjälle kuuluvat hoitotoimenpiteet ja se, milloin säilyttäjälle syntyy velvollisuus ryhtyä säilytettävää omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Sopimuksessa tulisi mainita, ettei säilyttäjällä ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin sovittuihin toimenpiteisiin. (40) Sopimuksessa on sovittava, miten menetellään tilanteessa, jossa asiakkaan tilillä ei ole riittävästi varoja sopimuksen mukaisten toimenpiteiden hoitamiseksi.

23 dnro 1/120/ (27) Säilyttäjän panttioikeus (41) Sopimuksessa on mainittava, minkä saamisten vakuutena säilytettävänä oleva omaisuus on ja miten vakuus mahdollisessa maksuhäiriötilanteessa realisoidaan Sopimuksen päättyminen (42) Sopimuksessa on ilmaistava, miten säilytettävänä olevan omaisuuden kanssa menetellään sopimuksen päättyessä Muun säilyttäjän käyttäminen (43) Jos säilytyssopimuksen piiriin kuuluvaa omaisuutta (esim. ulkomaisia arvopapereita), annetaan säilytettäväksi muulle säilyttäjälle, on sopimuksessa sovittava osapuolten välisistä vastuista ja velvollisuuksista.

24 dnro 1/120/ (27) 8 RAPORTOINTI RAHOITUSTARKASTUKSELLE (1) Tähän standardiin ei liity erillistä säännöllistä raportointia Rahoitustarkastukselle.

25 dnro 1/120/ (27) 9 MÄÄRITELMÄT Palvelut Luottolaitospalveluilla tarkoitetaan luottolaitosten tarjoamia muita kuin sijoituspalveluita, esimerkiksi luotonantoa, talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottamista ja maksujenvälitystä. Rahoituspalveluilla tarkoitetaan sijoitus- ja luottolaitospalveluita. Sijoituspalveluilla tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettuja sijoituspalveluita, esimerkiksi arvopaperinvälitystä, omaisuudenhoitoa ja emissionjärjestämistä. Sopimukset Luottosopimuksella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu velkakirjasta tai muusta saamistodisteesta ja siihen liittyvästä lyhennysasiakirjasta. Talletussopimuksella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu tilisopimuksesta, tiliehdoista ja palveluhinnastosta. Omaisuudenhoitosopimuksella tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua omaisuudenhoidosta tehtyä sopimusta. Ammattimainen sijoittaja Ammattimaisella sijoittajalla tarkoitetaan AML:n 1 luvun 4 :ssä tarkoitettua ammattimaista sijoittajaa.

26 dnro 1/120/ (27) 10 LISÄTIEDOT Standardista vastaavan henkilön yhteystiedot ovat Rahoitustarkastuksen Internet-sivuston Standardien vastuuhenkilöt -luettelossa. Lisätietoja antaa myös:

27 dnro 1/120/ (27) 11 KUMOTUT OHJEET JA KANNANOTOT Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista (102.1) Ohje talletussopimuksista (102.5) Ohje sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista (201.7) osittain (Omaisuudenhoitosopimus ja sen sisältö, kohta 5.2.3) Ohje arvopaperien säilytyssopimuksista, arvo-osuustilisopimuksista ja omaisuudenhoitosopimuksista (201.9) Kannanotto " Luottolaitoksen käyttämät sopimusehdot" K/29/2000/LLO Kannanotto "Rahoituspalvelut tietoverkoissa" K 35/2000 osittain (4.3.1 Sähköiseen sopimiseen liittyviä näkemyksiä).

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013 Määräykset ja ohjeet Asiakassopimukset Dnro FIVA 3/01.00/2013 Antopäivä 1.10.2013 Voimaantulopäivä 1.10.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista

Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 102.1 Dnro 50/520/96 Antopäivä: 28.5.1996 Voimassaoloaika: 15.8.1996 lukien toistaiseksi Korvaa ohjeet: Luottolaitoksille 102.1 Dnro 1/117/94 14.2.1994 102.2 Dnro 2/117/94 14.2.1994

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.1. Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Määräykset ja ohjeet menettelytavat 2.1 dnro 6/120/2006 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Alan itsesääntely

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Laki. lain 5 a :n muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 10/1999 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. lain 5 a :n muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 10/1999 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 56/1999 vp - HE 99/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista ja laiksi arvo-osuostiteistä annetun lain 5 a :n

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 7/01.00/2017 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 2.3.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Laina-aika 1+ 9 vuotta 10 tai 15 vuotta 10 vuotta Lyhennykset Tasalyhennyksin puolivuosittain. Tasalyhennyksin

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.1 Toimiluvat ja notifikaatiot Määräykset ja ohjeet dnro 4/120/2006 2 (80) Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 1.6. Toiminnan ulkoistaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.6. Toiminnan ulkoistaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.6 Toiminnan ulkoistaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot