Lapin ilmastostrategia 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin ilmastostrategia 2030"

Transkriptio

1 Lapin ilmastostrategia 2030 LAPIN LIITTO

2

3 Lapin liitto Julkaisu 27/2011 ISBN Kansikuva: Filippa Niku Rovaniemi 2011 Lapin ilmastostrategian laatiminen -projektia ovat rahoittaneet EU - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Lapin ELY-keskus sekä Lapin liitto. Lapin liitto on toiminut projektin toteuttajana.

4 ESIPUHE Lapin liitto käynnisti maakunnallisen ilmastostrategian valmistelun vuoden 2009 keväällä. Tavoitteena on ollut käynnistää jatkuva prosessi ilmastoasioiden huomioimiseksi Lapissa ja lisätä tietoisuutta ilmaston ja sen muuttumisen merkityksestä. Strategiatyön yhteydessä tuli myös selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon ja yhteiskuntaan Lapissa, tunnistaa keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä määrittää toimenpiteet, joilla sopeutua ennakoituihin vaikutuksiin. Ilmastonmuutos korostaa osaltaan arktisen alueen painoarvoa tehtäessä poliittisia ja taloudellisia päätöksiä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Strategian laadinnassa tuli ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset Lapin strategiseen asemaan ja kilpailukykyyn. Lapin ilmastostrategia laadittiin vuoteen 2030 asti. Ilmastonmuutos on luonteeltaan pitkäkestoinen ja globaali ilmiö, joka voi vaikuttaa Lappiin erityisen voimakkaasti sekä positiivisesti että negatiivisesti. Lumivarmat talvet ovat tarjonneet hyvät edellytykset kehittää maakunnan matkailua sekä kylmä- ja talviteknologian palveluita. Tulevaisuudessa palveluita tulee kyetä tarjoamaan nykyistä lämpimämmässä ilmastossa. Runsaat uusiutuvat luonnonvarat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia puhtaaseen energiantuotantoon ja ilmastoystävällisten tuotteiden valmistukseen. Tulevaisuudessa aukeavat pohjoiset merireitit tuovat Lapin lähelle globaaleja tavaravirtoja ja parantavat maakunnan globaalia kilpailukykyä sekä lisäävät maakunnan strategista merkitystä. Lapin ilmastostrategia 2030 on laadittu laajassa yhteistyössä eri aloilla toimivien lappilaisten kesken. Hanke aloitettiin taustaselvitysten laadinnalla koskien mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja päästöjä. Keväällä 2011 toteutettiin strategiaprosessi. Kaikkiaan prosessin aikana järjestettiin 12 työpajaa ja lukuisia kokouksia, joissa järjestelmällisesti analysoitiin ilmastonmuutoksen aiheuttamia tärkeimpiä haasteita, mahdollisuuksia ja toimenpidetarpeita. Strategia on laadittu olemassa olevan aineiston, taustaselvitysten tulosten sekä työpajoissa ja kokouksissa muodostuneiden näkemysten perusteella avoimena prosessina. Strategian laadinnan asiantuntijakonsulttina toimi Bionova Consulting, joka vastasi hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä alikonsulttiensa ja Lapin Liiton kanssa. Lapin Ilmastostrategiaa on esitelty yleisölle lukuisissa eri tilaisuuksissa ympäri Lappia. Strategialuonnosta koskevat seminaarit järjestettiin Rovaniemellä ja Kemissä lokakuussa Strategialuonnoksen lausuntokierros ajoittui loka-marraskuuhun Strategialuonnos oli esillä Lapin liiton internetsivuilla sekä virastossa ja siitä saivat antaa lausuntonsa kaikki halukkaat. Käytännön laadintatyötä on toteutettu tutkimusprofessori Monica Tennbergin (pj) ja vt. kehittämisjohtaja Marko Varajärven (vpj) johtaman ohjausryhmän alaisuudessa. Lämmin kiitos kaikille prosessiin osallistuneille tahoille ja henkilöille. Rovaniemellä Hannes Manninen maakuntahallituksen pj. Esko Lotvonen maakuntajohtaja 4

5 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto TIIVISTELMÄ Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti äärialueiden ja erityisesti arktisen alueen ilmastoon. Ilmastonmuutoksen tärkeimmät vaikutukset Lappiin ovat ennusteiden mukaan seuraavia: Ilmastonmuutos nostaa keskilämpötilaa Lapissa erityisesti talvisin, lyhentää lumikautta ja aiheuttaa lisää sateita. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia myös routaan, vesistöjen jäätymiseen ja Perämeren pintaan. Jäämeri sulaa kesäaikaan aikavälillä Lapin ilmastostrategia kytkeytyy kansainvälisiin ja kansallisiin ilmastosopimuksiin sekä maakuntasuunnitelmaan Lisäksi strategiaan vaikuttaa muu kansallinen lainsäädäntö ja alueelliset suunnitelmat ja määräykset. Lapin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 olivat noin 2,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Päästöt ovat asukasmäärään suhteutettuna hieman suuremmat kuin Suomessa keskimäärin. Lapin päästöihin vaikuttavat asumistiheys, taloudellinen tilanne ja elinkeinorakenne. Lapin ilmastovisio huomioi ilmastonmuutoksen mahdollisuutena ja uhkana. Lapin tavoitteena on kehittää uusia työpaikkoja mm. kaivostoiminnan ja matkailun toimialoilla sekä kasvattaa väkilukuaan. Lapin maakunta pyrkii tavoitteisiinsa ilmastonmuutos huomioiden ja sen tuomia muutoksia elinkeinotoiminnassa hyödyntäen. Lappi tunnustaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman ekologisen uhan, joka voi vahingoittaa maakunnan luontoa ja elinkeinoja. Ilmastonmuutoksen riskitekijöitä tulee ehkäistä ja haasteet ratkaista toimimalla ajoissa. Lapin ilmastostrategian 2030 tärkeimpiä tavoitteita ovat: Ilmastotietoisuus on konkretisoitunut lappilaisten arjessa käytännön teoiksi. Luonnonvaroja käytetään kestävästi elinkeinotoiminnassa. Kaavoitus, rakentaminen ja liikenne on Lapissa ilmastotietoista. Energia tuotetaan kasvihuonekaasupäästöjä selvästi vähentäen Energian tuotanto, väylähankkeet ja elinkeinojen tarpeet on yhteensovitettu alueiden käytössä. Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää koulutusta, neuvontaa, ja TKI-toimintaa on lisätty. Lapin ilmastostrategia 2030 toteutetaan julkishallinnon, elinkeinoelämän ja kansalaisten toimilla. Julkishallinto hyödyntää strategiaa päätöksenteossa ja suunnitelmien ja linjausten valmistelussa. Ilmastostrategia tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon kehittämis- ja investointihankkeita koskevissa rahoituspäätöksissä ja alueidenkäyttöä koskevissa suunnitelmissa Lapissa. Elinkeinoelämä pyrkii valinnoillaan hillitsemään ilmastonmuutoksen uhkia hyödyntäen samalla hillinnän tarjoamia mahdollisuuksia. Lappilaiset tekevät aktiivisesti valintoja kulutuksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ilmastonmuutos ja Lapin ilmastostrategia tulee ottaa huomioon myös muissa alueella laadittavissa strategioissa ja ohjelmissa, alueen edunvalvonnassa, viestinnässä ja tutkimus- ja ennakointitoiminnan kehittämisessä. Barentsin alue kehittyy voimakkaasti ja Lapin ilmastostrategian toteuttamisessa tulee huomioida muutokset lähialueilla. Ilmastostrategian linjauksia tulee arvioida ja päivittää tulevaisuudessa sovittavin aikavälein ja toimintaympäristön muuttuessa. 1 Lähde: Ilmatieteenlaitos 5

6 ČOAHKKÁIGEASSU Dálkkádatrievdan váikkuha garrasit ravdaguovlluid ja eandalii árktalaš guovllu dálkkádahkii. Dálkkadatrievdama deháleamos váikkuhusat Lappii leat einnostusaid mielde čuovvovaččat: Dálkkadatrievdan lokte gaskamearálaš liekkasvuođa Lappis eandalii dálvviid áigge, oanida muohtabaji ja buktá lasi arvviid. Dálkkadatrievdamis leat váikkuhusat maiddái dullui, čázádagaid jiekŋumii ja Mearrabađa čáhcedássái. Jiekŋamearra suddá geasi áigge gaskasaš áigge. Lappi dálkkádatstrategiija čatnasa riikkaidgaskasaš ja nášuvnnalaš dálkkádatsoahpamušaide ja eanagoddeplánii Lassin strategiijai váikkuha eará nášuvnnalaš láhkaásaheapmi ja guovllulaš plánat ja mearrádusat. Lappi šaddogárdegássabázahusat jagi 2009 ledje sullii 2,8 miljovnna tonna čitnadioksida. Bázahusat leat ássiid mearrái heivehettiin vehá stuorát go Suomas gaskamearálaččat. Lappi bázahusaide váikkuhit ássandávjodat, ekonomalaš dilli ja ealáhusráhkadus. Lappi dálkkádatvišuvdna váldá vuhtii dálkkádatrievdama vejolašvuohtan ja áittan, Lappi mihttomearrin lea ovddidit ođđa bargosajiid ee. ruvkedoaimma ja turismma doaibmasurggiin ja stuorrudit ássiidlogus. Lappi eanagoddi geahččala juksat ulbmiliiddasis dálkkadatrievdama vuhtii váldimiin ja dan buktán rievdadusaid ealáhusadoaimmas ávkkástallamiin. Lappi dovddasta dálkkádatrievdama buktán ekologalaš áitaga, mii sáhttá vahágahttit eanagotti luonddu ja ealáhusaid. Dálkkádatrievdama áittadahkkiid galgá eastit ja čoavdit hástalusaid buriin áiggiin doaibmamiin. Lappi dálkkádatstrategiija 2030 deháleamos mihttomearit leat: Dálkkádatdiđolašvuohta lea šaddan konkrehtan lappilaččaid árgabeaivvis geavatlaš dahguid bokte. Luondduriggodagat geavahuvvojit gierdavaččat ealáhusdoaimmas. Lávvabargu, huksen ja johtolat leat Lappis diđolaččat dálkkádagas. Energiija buvttaduvvo nu, ahte šaddogárdegássabázahusat unniduvvojit čielgasit. Energiijabuvttadeapmi, fávlefidnut ja ealáhusaid dárbbut leat oktiiheivehuvvon guovlluid geavaheamis. Dálkkádatrievdama doalahallamii ja heiveheapmái gullevaš skuvlejupmi, rávven ja THI-doaibma lea lasihuvvon. Lappi dálkkádatstrategiija 2030 ollašuhttojuvvo almmolašhálddahusa, ealáhuseallima ja álbmoga doaimmaiguin. Almmolašhálddahus ávkkástallá strategiija mearrádusaid dahkamis ja plánaid ja linnjágeassimiid válmmaštallamiin. Dálkkádatstrategiija galgá váldit vejolašvuođaid mielde vuhtii ovddidan- ja investerenfidnuide guoskevaš ruhtadanmearrádusain ja guovlluid geavaheami guoskevaš plánain Lappis. Ealáhuseallin geahččala válljemiinnisguin caggat dálkkádatrievdama áitagiid ja seammás ávkkástallá caggama addán vejolašvuođaid. Lappilaččat dahket aktiivvalaččat válljejumiid golahusa čitnajuolgeluotta geahpedeapmin. Dálkkádatrievdan ja Lappi dálkkádatstrategiija galgá váldot vuhtii maiddái eará guovllus gárvvistuvvon strategiijain ja prográmmain, guovllu ovddugohcimis, dieđiheamis ja dutkan- ja ávaštallandoaimmaid gárgeheamis. Barentsa guovlu ovdána garrasit ja Lappi dálkkádatstrategiija ollašuhttimis galgá váldit vuhtii rievdadusaid lagašguovlluin. Dálkkádatstrategiija linnjágeassimiid galgá árvvoštallat ja beaivádahttit boahttevas sohppojuvvon áigegaskkain ja doaibmabirrasa rievddadettiin. 1 Gáldu: Dálkediehtaga lágádus 6

7 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 4 TIIVISTELMÄ 5 ČOAHKKÁIGEASSU 6 1 MIKÄ ON ILMASTONMUUTOS? 8 2 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET LAPPIIN Ilmasto lämpenee voimakkaasti etenkin talvisin Lumikausi lyhenee Sademäärä kasvaa Vaikutukset routaan, vesistöjen jäätymiseen, vedenpinnan tasoon ja tuulisuuteen Vaikutukset tulviin 14 3 ILMASTOSTRATEGIA OSANA LAPIN KEHITTÄMISTÄ Eurooppa ja Suomi ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä Lapin kasvihuonekaasupäästöt Lapin energiainvestoinnit määräävät päästöjen kehityksen Ilmastonmuutos maakuntasuunnitelmassa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskuntarakenteen kehittämistä Lapissa 20 4 STRATEGISET TEEMAT JA TAVOITTEET Ilmastostrategian linjausten jäsentäminen Visio Strategiset teemat ja tavoitteet Ilmastotietoisuus on konkretisoitunut teoiksi Luonnonvaroja käytetään kestävästi Kaavoitus, rakentaminen ja liikenne on ilmastotietoista Energia tuotetaan kasvihuonekaasupäästöjä selvästi vähentäen Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää koulutusta, neuvontaa, kehittämistä ja tutkimusta on lisätty Ilmastostrategian toimeenpano toimialoilla Teollisuus ja kaivokset Maa-, metsä-, poro-, kala- ja riistatalous Matkailu 26 5 STRATEGIAN TOTEUTUS JA SEN SEURANTA 27 6 LIITE 1: LAPIN SEUTUKUNTIEN KASVIHUONEKAASUTASEET 28 7 LIITE 2: TÄRKEITÄ LINKKEJÄ 31 8 LIITE 3: ILMASTOSTRATEGIAN LAADINNAN PROSESSI JA SIIHEN OSALLISTUNEET TAHOT 32 7

8 1 MIKÄ ON ILMASTONMUUTOS? Ilmastolla tarkoitetaan sään tyypillistä käyttäytymistä pitkällä, tyypillisesti noin 30 vuoden aikavälillä. Ilmastoa kuvataan tilastotiedoilla. Sää kuvaa maapallon kaasukentän hetkellistä tilaa tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Säähän vaikuttavista tekijöistä tärkeimpiä ovat lämpötila ja sateet. Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ensisijaisesti ihmisen aiheuttamaa hiilidioksidipitoisuuden nousua, joka johtaa ilmaston lämpenemiseen. Yksittäiset sääjaksot, esimerkiksi sateinen kevät, kylmä talvi tai helteinen kesä eivät muuta kokonaiskuvaa ilmastosta ja sen muutoksesta. Ilmastonmuutos on ilmiönä globaali, sillä sen kehitykseen vaikuttavat päästöt leviävät koko ilmakehään tuotantopaikasta riippumatta. 2 Ihmisen toiminnasta syntyvistä kasvihuonekaasuista tärkeimpiä ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Lisäksi ilmakehässä esiintyy lukuisia muita kasvihuonekaasuja, joiden merkitys on kuitenkin vähäisempi. Eri kaasupäästöt vaikuttavat eri voimakkuudella ilmastonlämpenemiseen. Päästöt saatetaan yhteismitallisiksi käyttämällä lämmitysvaikutuskerrointa (GWP-kerroin), joka ilmaisee kasvihuonekaasun lämmitysvaikutuksen suhteessa hiilidioksidiin. Ilmastonmuutoksen estämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehty kansainvälisiä ja kansallisia toimenpiteitä ja sopimuksia. Kansainvälisesti tärkeimpiä sopimuksia ovat YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja. Suomessa toteutettavia toimia linjataan mm. kansallisen ilmasto- ja energiastrategian sekä alueellisten ilmastostrategioiden avulla. Kuva: Tärkeimmän kasvihuonekaasun, hiilidioksidin, pitoisuus ilmassa Pallaksella Lähde: Ilmatieteenlaitos 3 Lähde: Ilmatieteenlaitos

9 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto 2 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET LAPPIIN Kappaleessa esitetyt tiedot on tiivistetty Ilmatieteenlaitoksen Lapin liitolle vuonna 2010 laatimista Lapin nykyilmaston kuvauksista ja ilmastoennusteista. Tiedot on tiivistänyt Bionova Consulting. Ilmatieteenlaitoksen selvitysmateriaali on kokonaisuudessaan julkaistu osoitteessa Ilmastoennusteet perustuvat skenaarioihin, koska ilmastonmuutokseen ja sen voimakkuuteen sisältyy epävarmuuksia. Epävarmuudet liittyvät mm. kasvihuonekaasupäästöjen tuotannon kehitykseen tulevaisuudessa. Ilmastonmuutosta mallinnettaessa otetaan huomioon erilaisia vaihtoehtoja hiilidioksidipäästöjen tuotannolle maailmassa. Skenaariot ja näiden vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen tulevaisuudessa on esitetty kuvassa alla. Perusskenaario ennusteissa on A1B. Eri tarkasteluissa käytetty skenaario mainitaan ilmiötä kuvaavan tekstin ja kuvien yhteydessä. Kuva: Ilmastonmuutosta kuvaavat skenaariot tulevien hiilidioksidipäästöjen ja ilman hiilidioksidipitoisuuden osalta. 9

10 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat suunnaltaan samat riippumatta toteutuvasta skenaarioista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on tiivistetty taulukoissa alla. Taulukko: Yhteenveto ilmastonmuutoksen odotetuista vaikutuksista Lapissa. 10

11 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto 2.1 Ilmasto lämpenee voimakkaasti etenkin talvisin Maapallo on lämmennyt viimeisen vuosisadan aikana 0,74 C ja Suomi reilun asteen. Lämpötilan nousu ei jakaannu maapallolle tasaisesti, vaan lämpeneminen on voimakkainta maa-alueilla, erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon korkeilla leveysasteilla. Suomen vuosikeskilämpötilan arvioidaan nousevan lähivuosikymmeninä noin 0,4±0,1 C per vuosikymmen. Vuosisadan viimeiselle kolmannekselle keskilämpötilan arvioidaan Ilmatieteenlaitoksen mukaan kohoavan 3,2 6,4 C vuosien keskiarvoon verrattuna. Talvilämpötilojen arvioidaan kohoavan noin kaksi kertaa enemmän kuin kesälämpötilojen. Lämpötilat kohoavat Lapissa hieman muuta maata voimakkaammin. Kuva: Vuosikeskilämpötilan toteutunut kehitys eri paikkakunnilla Suomessa viime vuosikymmeninä. Helsingin osalta alempi käyrä huomioi kaupungistumisen vaikutuksen, joka on suurimmillaan noin 0,7-0,8 C. Kuva: Ilmaston lämpeneminen lämpöasteina A1B skenaariossa vuosina nykyhetkeen verrattuna 11

12 2.2 Lumikausi lyhenee Ilmatieteenlaitos arvioi, että lumipeitepäivien määrä vähenee Lapissa %:lla nykyisestä vuosisadan loppuun mennessä. Lumipeitepäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin maassa on lunta. Lumipeitepäivien määrän väheneminen johtuu erityisesti talvilämpötilojen noususta. Nykyisin lumipeitepäiviä on vuodessa keskimäärin kappaletta eli noin 6-7,5 kuukautta. Muutoksen toteutuessa lumipeiteajan pituus lyhenee noin 4-6 kuukauteen. Lumipeitepäivät vähenevät erityisesti alkutalven aikana, joka nostaa mustan joulun todennäköisyyttä. Lapissa lumipeitepäivät vähenevät kuitenkin vähemmän kuin Etelä-Suomessa ja Keski-Euroopassa. Kuva: Lumipeitepäivien määrän suhteellinen väheneminen Pohjois-Euroopassa vuosisadan loppuun mennessä nykytilanteeseen verrattuna A2 skenaarion mukaan 12

13 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto 2.3 Sademäärä kasvaa Ilmatieteenlaitoksen ennusteiden mukaan vuotuinen sademäärä Lapissa kasvaa kohti kuluvan vuosisadan loppua, kasvun ollessa vuosisadan loppuun mennessä päästöskenaariosta riippuen % nykytilanteeseen verrattuna. Lyhyemmällä aikajänteellä vuosina sademäärät kasvavat Lapissa nykytilanteeseen verrattuna keskimäärin noin 7 %. Sademäärien lisääntymisen odotetaan olevan Lapissa hieman muuta maata suurempaa. Sademäärät lisääntyvät varsinkin talvisin, kasvun ollessa vuosisadan lopulla noin 30 % luokkaa. Tästä huolimatta kesäsateet pysyvät edelleen määrällisesti runsaampina kuin talvisateet. Sateiden voimakkuus kasvaa kaikkina vuodenaikoina. Talvella sekä sadepäivien lukumäärä että kerralla saatava vesimäärä kasvavat. Kesällä sadepäivien lukumäärä ei todennäköisesti juuri muutu, mutta tyypillisesti vettä sataa kerralla enemmän. Kuva: Sademäärän keskimääräinen lisääntyminen Pohjois-Euroopassa prosentteina ajanjaksolla nykytilanteeseen verrattuna A1B skenaarion mukaan. 13

14 2.4 Vaikutukset routaan, vesistöjen jäätymiseen, vedenpinnan tasoon ja tuulisuuteen Lämpötilan noustessa eri mallien antamalla keskimääräisellä nopeudella Lapissa, Ilmatieteenlaitos arvioi roudan paksuuden pienenevän Lapissa nykyisestä cm:stä arvoon cm vuosisadan viimeiselle kolmannekselle ( ). Ilmaston lämmetessä Itämeren jääpäivien lukumäärä vähenee. Nykyisin jääpäiviä on Perämeren keskiosassa noin kpl ja rannikolla noin kpl. Vuosisadan lopulla jääpäiviä arvioidaan olevan B2-skenaariossa Perämeren keskiosassa noin kpl ja rannikolla noin kpl ja A2-skenaariossa vastaavasti kpl ja kpl. Myös muutoksilla Jäämeren olosuhteissa voi olla huomattava merkitys Lapille tulevaisuudessa. Merijään kesäinen laajuus Jäämerellä on kutistunut viime vuosikymmeninä. Ennusteiden mukaan Jäämeri tulisi olemaan kesällä jäätön aikaisintaan vuonna Koillisväylä aukeaa ensimmäisenä. Seuraavaksi aukeaa pohjoisnavan kautta kulkevan meriväylä ja viimeisenä luoteisväylä. Suomen rannikoilla keskimääräisen merenpinnan korkeuden muutoksiin vaikuttavat tulevaisuudessa sekä globaali merenpinnan nousu ilmaston lämmetessä että jääkauden jäljiltä edelleen jatkuva maankohoaminen. Maankohoaminen on Suomessa voimakkainta Perämeren alueella (8-9 mm/vuosi), missä sen vaikutus riittää kumoamaan globaalin merenpinnan nousun lähitulevaisuudessa. Maksimiskenaarion mukaan keskimääräinen merenpinta alkaisi nousta Kemin ympäristössä vuoden 2040 jälkeen, yleisesti tarkastelluissa B1, A1B ja A2-skenaarioissa maankohoaminen voittaa globaalin merenpinnan nousun vaikutuksen vielä koko kuluvan vuosisadan ajan. Tuulisuuden kehittymistä ei voida varmuudella ennustaa. 2.5 Vaikutukset tulviin Kappaleessa esitetyt tiedot on tiivistetty Lapin ELY-keskuksen vuonna 2010 laatimasta koosteraportista koskien tulviin varautumista Rovaniemellä ja Kittilässä. Tiedot on tiivistänyt Bionova Consulting. Lapin ELY-keskuksen selvitys on kokonaisuudessaan julkaistu osoitteessa Rovaniemella_ja_Kittilassa_netti.pdf Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulviin ei toistaiseksi tunneta varmuudella. Asiaan liittyvän tutkimustiedon tulevaisuudessa tarkentuessa myös arviot tulvien ja tulvariskien suuruudesta tarkentunevat. Lähivuosikymmeninä tulvariskit voivat hieman kasvaa. Tämä johtuu talviaikaisten sateiden lisääntymisestä johtuvasta lumipeitteen paksuuntumisesta. Mikäli sulavan lumen määrä kasvaa, kasvavat myös jokien virtaamat keväällä. Ilmastonmuutoksen edetetässä pidemmälle yhä suurempi osa talviaikaisista sateista tulee vetenä, joka vähentää lumen määrää ja keväistä virtaamaa pienentäen samalla tulvariskejä. Vaihtelevat säät voivat myös aiheuttaa tulevaisuudessa talviaikaisia tulvia. Tällöin jääpatoriskit ja jääolosuhteet voivat muuttua. 14

15 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto 3 ILMASTOSTRATEGIA OSANA LAPIN KEHITTÄMISTÄ 3.1 Eurooppa ja Suomi ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä Sitovat tavoitteet 2020 aikajänteellä Ilmastonmuutosta koskeva tärkein kansainvälinen sopimus on YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus UNFCCC vuodelta Sopimus loi pohjan kansainvälisille toimille kasvihuonekaasujen hillinnälle ja ilmastopolitiikan menettelytavoille. Sopimusta täydennettiin myöhemmin Kioton Pöytäkirjalla, joka linjasi teollisuusmaiden päästöjen vähentämistavoitteeksi 5,2 % vuoteen 2012 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Kioton pöytäkirjan voimassaolo päättyy vuonna 2012 eikä varmuutta jatkosta toistaiseksi ole. EU on linjannut ilmastonmuutosta ja energia-alaa sääteleviä tavoitteita, vaikka kansainvälisistä sitoumuksista ei ole toistaiseksi varmuutta. EU tavoittelee vuoteen 2020 mennessä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 20 %:lla, energiatehokkuuden lisäystä 20 %:lla ja uusiutuvalle energialle 20 %:n osuutta. EU:n asettamien tavoitteiden pohjalta Suomen valtio on linjannut omat tavoitteensa ja toimensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Päästökauppa uudistuu vuosina Lentoliikenne tulee päästökaupan piiriin Uudella päästökauppakaudella siirrytään keskitettyyn järjestelmään ja kansalliset päästökatot päästökauppasektorilla poistuvat. Ilmaisten päästöoikeuksien määrä vähenee ja osa energiasektorin päästöoikeuksista huutokaupataan alan toimijoille EU-tasolla. Ilmaisia päästöoikeuksia tulee saamaan lähinnä globaalien teollisuusalojen toimijat. Taulukko: Yhteenveto tärkeimmistä sitovista tavoitteista 15

16 Ei-sitovat tavoitteet Kansallisista ei-sitovista tavoitteista tärkein on linjaus kasvihuonekaasupäästöjen alentamisesta 80 %:lla vuoteen 2050 mennessä. Linjaus on esitetty Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisessa selonteossa (2009). Selonteko ei pidä sisällään juurikaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päästövähenemän saavuttamiseksi, vaan on luonteeltaan enemmän periaatteellinen ja tavoitteellinen. Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa kansallisena tavoitteena on esitetty myös biopolttoaineiden osuudeksi liikennepolttoaineista 20 % vuoteen 2020 mennessä (EU direktiivin mukaan 10 %). Suomen sopeutumisesta ilmastonmuutokseen linjataan Ilmastonmuutoksen kansallisessa sopeutumisstrategiassa. Sopeutumisstrategia sisältää linjauksia useille eri aloille. Sopeutumisstrategia laadittiin vuonna 2005, arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja strategia uusitaan todennäköisesti vuosien välisenä aikana. 3.2 Lapin kasvihuonekaasupäästöt 2008 Lapin maakunnan kasvihuonekaasutase laskettiin vuodelle Kasvihuonekaasupäästöinä huomioitiin hiilidioksidi CO2, metaani CH4 ja typpioksiduuli N2O. Lapin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2008 olivat noin t CO2 ekv, joka on esitetty taseena vuokaaviossa alla. Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen tuottajat ovat energiantuotanto ja liikenne. Energiantuotannon päästöistä pääosa aiheutuu energiantuotannosta teollisuudelle. Laskelmassa ei huomioitu Lapin Kullan ja Kemijärven sellun päästöjä, jotka olivat n t CO2 ekv. vuonna Päästöt asukasta kohden Lapissa ovat keskimäärin 15 t CO2 ekv / asukas, joka on hieman enemmän kuin Suomessa keskimäärin (noin 13 t CO2 ekv / asukas). Päästöt asukasta kohden eivät huomioi lappilaisten asukkaiden ja yritysten kulutuksen kautta muualla maailmassa aiheuttamia päästöjä tai niiden vähenemiä. Päästöjen määrää ohjaa pääosin ihmisten määrä, maakunnan taloustilanne ja elinkeinorakenne. 16

17 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto Kuva: Lapin kasvihuonekaasutase Lapin energiainvestoinnit määräävät päästöjen kehityksen Lapille laadittiin energiastrategia vuonna Energiastrategiassa todetaan, että Lappi hyödyntää energiantuotannossaan kattavasti uusiutuvia energiamuotoja (mm. bioenergia ja tuulivoima). Sähköntuotannossa Lappi on hieman yliomavarainen ja uusiutuvan energian osuus on yli 90 %. Lämpöä tuotetaan alueen teollisuudelle ja yhdyskunnille erityisesti biopolttoaineilla ja kivihiilellä. Teollisuuden energiantuotannossa merkittävä rooli on puunjalostusteollisuuden sivutuotteilla. Lapin energiavisio perustuu kestävyyteen ja omavaraisuuteen. Kestävyyttä ilmaston kannalta on painotettu myös strategisissa tavoitteissa. Mikäli visio ja strategiset tavoitteet toteutuvat, Lapilla on edellytykset alentaa energiasektorin päästöjään. Lapin energiastrategian mukaan energiankulutuksen kehitys tulevaisuudessa on riippuvainen ennen kaikkea teollisuuden investoinneista ja palvelusektorin kehityksestä Lapissa. Hiilidioksidipäästöt riippuvat tulevaisuudessa erityisesti siitä, kuinka paljon puupolttoaineita käytetään turpeen ja kivihiilen sijaan. Energiastrategiassa esitettyjen arvioiden mukaan päästöt tulevat kasvamaan Lapissa vuoteen 2030 mennessä, mikäli puupolttoaineiden käyttöä ei voimakkaasti lisätä. Puupolttoaineiden tehokkaalla hyödyntämisellä on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin % nykytasosta. 17

18 Lappiin on suunnitteilla runsaasti energia-alan investointeja. Investoinnit toteutetaan pääosin hiilineutraalisti. Suunnitteilla olevia investointeja ovat muun muassa: Vapo Oy ja metsäliitto: Biodieseltehdas (Kemi) Rovaniemen energia ja Oulun energia: Mustikkamaan biovoimalaitos (Rovaniemi) Kemijoki Oy: Kemijoen vesistöalueen voimalaitokset ja monitoimiallas 3.4 Ilmastonmuutos maakuntasuunnitelmassa 2030 Maakuntasuunnitelma 2030 linjaa Lapin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmalla tuodaan esille lappilainen kehittämisen tahtotila. Maakuntasuunnitelma on kiteytetty visiossa: Lappi on vetovoimainen asukkaan pohjoinen menestyjämaakunta, joka tunnetaan luonnoltaan ja kulttuuriltaan rikkaana, luovana ja kansainvälisesti arvostettuna kasvavien investointien alueena. Lappi antaa elämänvoimaa. Maakuntasuunnitelman tahtotila ja tavoitteet lähtevät siitä, että maakunnan työpaikkojen ja asukkaiden lukumäärää kasvatetaan. Tavoitteiden täyttäminen edellyttää talouskasvua ja luonnonvarojen aktiivista hyödyntämistä. Maakuntasuunnitelmassa on myös huomioitu ilmastonmuutos kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Maakuntasuunnitelman laadinnan tueksi laadittiin skenaarioanalyysejä mahdollisista kehityskuluista Lapissa. Taulukko: Yhteenveto maakuntasuunnitelman tärkeimmistä tavoitteista Kuva: Lapin maakuntasuunnitelman 2030 skenaariot Skenaariot on jaettu erityisesti globaalin kysynnän kehitykseen ja lähialueiden vetovoimaisuuteen perustuen. Skenaariot ovat Voimakasta imua, Rajoittavaa politiikkaa, Myöhässä liikkeelle ja Barentsin kutsu. 18

19 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto Ilmastonmuutoksen merkitys vaihtelee eri skenaarioissa. Mahdollisista kehityskuluista ilmastonmuutoksen merkityksen on arvioitu korostuvan skenaarioissa Myöhässä liikkeelle ja Barentsin kutsu. Myöhässä liikkeelle skenaariossa ilmastonmuutos ja sen vaikutukset toteutuisivat odotettua rajumpina ja Barentsin alue ei ole onnistunut sopeutumaan siihen. Aluetta ei myöskään koeta investointeja houkuttelevaksi. Talous on lamassa. Barentsin kutsu skenaariossa Venäjä ja Norja hyödyntävät voimallisesti Jäämeren öljy- ja maakaasuvarantoja. Suomi ja Lappi toimivat yhteistyössä näiden projektien kanssa. Barentsin alueesta on kehittynyt vahva yhtenäinen talousalue, jonka aluetta myös ilmastonmuutos koettelee muuta maailmaa suhteellisesti vähemmän. Lapin maakuntasuunnitelmassa 2030 on esitetty Lapin aluerakenne sekä kehittämisvyöhykkeet ja käytävät Suunnitelmaan on kirjattu alueet mm. erityyppiselle elinkeinotoiminnalle. Kuva: Lapin aluerakenne sekä kehittämisvyöhykkeet ja käytävät

20 3.5 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskuntarakenteen kehittämistä Lapissa Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edistävät valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioonottoa maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä auttavat saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tärkeimmät tavoitteet: Hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla on myös monia muita tehtäviä. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkistettiin viimeksi vuonna Tarkistukseen vaikutti erityisesti tarve ohjata alueidenkäyttöä valtakunnallisesti siten, että ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen toteutuu entistä paremmin. Päivitettyjen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan aluerakennetta tulee mm. kehittää monikeskuksisena ja verkottuvana hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena, jonka runkona kehitetään maakuntakeskuksia, kaupunkiseutuja ja maaseudun keskuksia. Yhdyskuntarakennetta tulee kehittää siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen ja joukkoliikenteen edellytykset hyvät. Kaavoituksen tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat maakunta- ja kuntakaavoissa. 4 STRATEGISET TEEMAT JA TAVOITTEET 4.1 Ilmastostrategian linjausten jäsentäminen Ilmastostrategian linjaukset ja tavoitteet on ryhmitelty strategisiin teemoihin ja elinkeinoelämän toimialoihin. Strategiset teemat koskevat laajasti yhteiskuntaa ja niiden tavoitteiden toteutuminen riippuu koko maakunnassa eri tahojen yhteistyönä tehtävistä toimista. Strategisten teemojen mukaisten tavoitteiden edistämisessä julkisella sektorilla on vahva rooli. Strategia toimeenpanon kannalta tärkeimmät toimialat on valittu niiden relevanssin perusteella. Valittuja strategisia toimialoja ovat teollisuus ja kaivokset, matkailu ja maa-, metsä-, poro-, kala- ja riistatalous. Kaikilla valituilla toimialoilla ilmastonmuutos on merkittävä tekijä. Valitut toimialat voivat myös hyödyntää ilmastonmuutoksen hillintää. Strategian toimeenpanon kannalta viestinnällä, edunvalvonnalla ja ennakoinnilla on tärkeä rooli, sillä toimijoiden tietoisuus strategiasta ja sen tavoitteista on olennaista toteutuksen onnistumisen kannalta. 20

21 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto 4.2 Visio Lappi on ilmastonmuutoksen mahdollisuuksia hyödyntävä sekä uhkiin ja haasteisiin vastaava menestyjämaakunta Lapin ilmastostrategian visio huomioi ilmastonmuutoksen luonteen mahdollisuutena ja uhkana Lapille. Lapin tavoitteena on kehittää uusia työpaikkoja mm. kaivostoiminnan ja matkailun toimialoilla sekä kasvattaa väkilukuaan. Nämä tavoitteet pyritään täyttämään ilmastonmuutos huomioiden ja sen tuomia muutoksia elinkeinotoiminnassa hyödyntäen. Lappi myös tunnustaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman ekologisen uhan, joka voi vahingoittaa maakunnan luontoa ja elinkeinoja. Ilmastonmuutoksen riskitekijöitä tulee ehkäistä ja haasteet ratkaista toimimalla ajoissa. 4.3 Strategiset teemat ja tavoitteet Ilmastotietoisuus on konkretisoitunut teoiksi Lappilaiset päättäjät ja tavalliset ihmiset tekevät valintoja työssään ja arkielämässään ilmastonmuutos huomioiden. Valinnoilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen. Valinnat ovat johtaneet ilmastonmuutosta ehkäisevän käytännön toiminnan, kuten uusiokäytön ja energiatehokkaan asumisen lisääntymiseen. Lappilaiset hankkivat aktiivisesti tuotteita ja palveluita, joiden hiilijalanjälki on pieni. 21

22 Ilmastotietoisuus on konkretisoitunut siten, että lappilaisten käytännönläheinen luontosuhde on säilynyt. Ilmastonmuutos on myös lisännyt paikallisuuden ja perinteiden arvostusta ja näihin liittyvä osaaminen on kehittynyt. Paikallisuuden ja perinteiden vaalimisella hillitään aktiivisesti ilmastonmuutosta Luonnonvaroja käytetään kestävästi Luonnonvarojen käyttö toteutetaan kestävällä tavalla huomioiden luonnossa tapahtuvat muutokset. Kestävä hyödyntäminen edellyttää eri luonnonvarojen käytön huomiointia maankäytön suunnittelussa. Luonnonvarojen käytössä tulee ottaa huomioon luonnonvarojen erityyppiset arvot ja arvostukset. Luonnonvaroihin luetaan luonnosta saatavat materiaalit, kuten kaivannaiset, metsävarat, vesivarat ja maatalouden eri tuotteet. Toisaalta luonnonvaroja hyödynnettäessä on huomioitava aineettomat luonnonvarat, kuten maisema, hiljaisuus ja muut lappilaisten ja matkailijoiden arvokkaiksi kokemat luonnonominaisuudet. Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja siten, että luonnon monimuotoisuus ja elinvoima on turvattu kokonaisuutena. Luonnonvaroista saadaan mahdollisimman paljon jalostusarvoa Lappiin. Lappi tuottaa markkinoille luonnonvaroja, kuten maatalouden, metsätalouden ja kaivannaisteollisuuden tuotteita. Tavoitteena on jalostaa näistä mahdollisimman suuri osa paikallisesti. Paikallinen jalostus edellyttää kilpailukyvyn turvaamista suhteessa muihin alueisiin Suomessa ja maailmassa. Kilpailukykyä voidaan kehittää mm. uusilla kestävän kehityksen mukaisilla energia- ja väyläinvestoinneilla Saavutettu korkea paikallisuus ja omavaraisuusaste energian ja ruoan tuotannossa. Lapilla on hyvät mahdollisuudet lisätä paikallisuutta ja omavaraisuutta ilmastonmuutoksen kannalta tärkeillä alueilla energian ja ruoan tuotannossa. Tämä toteutetaan suosimalla paikallisia hiilineutraaleja energialähteitä ja lähiruokaa Kaavoitus, rakentaminen ja liikenne on ilmastotietoista Alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen energiankäyttöä ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet otetaan huomioon maakunnallisissa ja paikallisissa toimissa. Rakentamisessa otetaan huomioon muuttuvien ilmastotekijöiden vaikutukset esimerkiksi rakennusmateriaaleihin ja rakennustekniikkaan. Energiatehokkaasti toteutettu puurakentaminen on yleistynyt ja sitä edistetään aktiivisesti. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset mm. tulvissa ja jääteiden ja reittien käytettävyydessä otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelussa. Luotu lappilaiset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat alueidenkäyttöä koko Suomessa. Lapissa olosuhteet poikkeavat merkittävästi muusta Suomesta. Lapissa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tulee toteuttaa paikalliset erityisolosuhteet huomioiden. Lapissa yhdyskuntarakenne on eheytynyt hallitusti. Maakuntaan on syntynyt toimiva monikeskuksinen yhdyskuntarakenne. Yhdyskuntarakenne parantaa mahdollisuuksia varautua ilmastonmuutokseen, mutta mahdollistaa paikallisten tarpeiden huomioimisen. Alueidenkäyttö mahdollistaa maakunnan erämaisen, pohjoisen imagon säilyttämisen. Alueidenkäytön suunnittelussa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen myötä tapahtuva luontoarvojen muutos. Lappilaiset alueidenkäyttötavoitteet voidaan laatia yhteisenä prosessina maakuntasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kehitetään ilmastoystävällinen logistiikka- ja liikennemalli. Ilmastoystävällisten liikennemuotojen, meri-, rautatie- ja kevytliikenteen, osuus on kasvanut merkittävästi. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa teknisiä haasteita ja 22

23 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto lisärahoitustarvetta liikenneväylien ylläpitoon. Olemassa olevat tärkeimmät yhteydet ovat kuitenkin pysyneet avoimina ja kehittyneet. Myös uusia väyläratkaisuja toteutetaan elinkeinoelämän tarpeiden perusteella. Elinkeinoelämää palvelevaa väylästöä hyödynnetään aktiivisesti arki-, virkistys- ja matkailukäytössä. Sähköautoilu on laajasti mahdollista Lapissa. Tutkimus tukee logistiikan kehitystyötä. Koillisväylän avautumiseen liittyvät valmistelut tehty. Jäämeri voi ilmastoennusteiden perusteella sulaa kesäisin noin vuonna Koillisväylän kautta on jo kuljetettu rahtia ja täysimittainen avautuminen kaupalliselle liikenteelle voi tapahtua jo ennen vuotta Koillisväylä lyhentää Aasian ja Euroopan välistä matkaa noin kolmanneksella. Tämä vaikuttaa tulevaisuudessa merkittävästi tavaravirtojen kulkuun ja tarjoaa Lapille uuden mahdollisuuden kehittää maakunnan teollisuutta ja palveluliiketoimintaa. Koillisväylän tavaravirtojen hallinta edellyttää Lapin valmistautumista mm. väylähankkeilla, jotka edellyttävät alueidenkäytön suunnittelua. Lappi on toteuttanut Koillisväylän avautumisen monipuolisen hyödyntämisen edellyttämät alueidenkäytön suunnitelmat ja investoinnit vuoteen 2030 mennessä. Tietoverkot mahdollistavat etätyön. Tietoverkkoyhteydet ovat yhä tärkeämpiä lappilaisille ihmisille ja yrityksille. Tietoverkkoyhteydet kattavat koko maakunnan ja mahdollistavat etätyön, joka vähentää liikenteen päästöjä. Tietoverkkoyhteydet mahdollistavat elinkeinoelämän kehittämisen ympäri Lappia Energia tuotetaan kasvihuonekaasupäästöjä selvästi vähentäen Uusiutuvat energianlähteet hyödynnetään kattavasti kotitalouksissa, teollisuudessa ja palveluissa. Kansallisesti merkittäviä hiilidioksidipäästöttömien energiantuotannon hankkeita toteutetaan ja edistetään. Paikallisesti tuotettu, hajautettu pienen kokoluokan energiantuotanto on laajaa. Infrastruktuuri tukee uusiutuvan energian käyttöä ja toimii sen tukena. Energiatehokkuus on Lapissa korkealla tasolla. Energiatehokkuutta on lisätty toteuttamalla energiakatselmointeja ja korjauksia kattavasti julkisissa rakennuksissa ja yrityksissä. Energianeuvontaa on saatavilla kattavasti eri puolilla Lappia sekä kuluttajille että yrityksille. Energianeuvontaa annetaan paikallisesti esimerkiksi rakennusvalvonnan yhteydessä. Energianeuvonnalla edistetään uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta edistävien toimien toteuttamista Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää koulutusta, neuvontaa, kehittämistä ja tutkimusta on lisätty Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen tuo muutoksia useiden alojen osaamis-, kehittämis- ja tutkimustarpeisiin. Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin reagoidaan joustavasti ja konkreettiset muutokset huomioiden. Ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomioon tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -toiminnassa erityisesti seuraavilla sektoreilla: Logistiikka Energiateknologia Kylmä- ja talviteknologia Puunjalostukseen ja puurakentamiseen liittyvä teknologia Porotalous Matkailupalvelut 23

24 4.4 Ilmastostrategian toimeenpano toimialoilla Teollisuus ja kaivokset Teollisuus ja kaivokset toimialalle ilmastonmuutos ja sen hillintä tuo mahdollisuuksia kasvattamalla globaalisti uusiutuvien materiaalien ja pienen hiilijalanjäljen omaavien tuotteiden ja niiden kehittämisessä auttavien mineraalien kysyntää. Lapissa voidaan käyttää ja hyödyntää mm. uusiutuvia kuituja, biomuoveja ja biohiiltä sekä tuottaa uusia tuotteita tiukkasyisestä pohjoisesta puusta. Myös puurakentamisen kehittämiselle on maakunnassa hyvät mahdollisuudet. Lapille vähähiilinen energia on kilpailuetu, joka tulee hyödyntää mm. metallien jalostuksen kehittämiseksi. Maakunnan teollisuuden, kaivosten ja energia-alan tuotantoa voidaan kasvattaa puhtaaseen energiaan ja energiatehokkuuteen perustuen. Myös tulvansuojelutoimenpiteiden toteutuksessa tulee ottaa huomioon mahdollisuus vesivoiman tuotannon kasvattamiseen. Ilmastonmuutos kasvattaa sateita ja valuntaa, joka lisää vesivoiman tuotantomahdollisuuksia. Teollisuustuotannon kasvu edellyttää merkittävien päästöttömien energiahankkeiden toteuttamista. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta uhkana on globaali hiilivuoto. Mikäli Lapin raaka-ainevarat jalostetaan maakunnan ulkopuolella esimerkiksi kivihiilestä valmistetulla sähköllä, kasvavat kasvihuonekaasut globaalisti ja samalla menetetään paikallisia liiketoimintamahdollisuuksia. Ilmastonmuutos avaa Lapin läheisyyteen uuden merireitin, Koillisväylän. Tämä parantaa Lapin teollisuuden ja kaivosten logistista asemaa. Toisaalta ilmastonmuutos uhkaa heikentää paikallista infrastruktuuria, kuten tieverkoston kuntoa. Infrastruktuurin heikkeneminen vaarantaisi puun saatavuuden. Itämerellä rikkipäästörajojen tiukennukset uhkaavat logistiikan kustannus- ja energiatehokkuutta. Teollisuuden ja kaivosten energiatehokkuus on myös kilpailuetu Lapille, erityisen tärkeää on logistiikan tehokkuus. 24

25 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto Maa-, metsä-, poro-, kala- ja riistatalous Ilmastonmuutos pidentää kasvukautta ja Lapin luonnonvarat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kasvavat. Lapissa on hyvä luontainen kyky sopeutua luonnon ja sen tarjoamien mahdollisuuksien muutoksiin ja kysynnän kasvuun. Uusiin hyödyntämismahdollisuuksiin voidaan vastata uusilla teknologioilla ja innovaatioilla. Perinteisten elämäntapojen ja elinkeinojen haavoittuvuus kasvaa, kun ilmastonmuutos tuo uusia riskejä toimintaan. Ilmastonmuutos voi lisätä tuholaisten ja tautien yleisyyttä ja levinneisyyttä. Muutokset roudassa voivat vaikuttaa puunkorjuun mahdollisuuksiin. Ilmastonmuutos myös lisää mahdollisesti kilpailua luonnonvaroista, josta mm. maa-, metsä- ja porotalous voivat kärsiä. Uusiutuvan energian lisääminen tulee toteuttaa siten, että turvataan luonnon monimuotoisuus, hiilinielut ja ekosysteemipalvelujen toiminta sekä sovitetaan yhteen erilaiset käyttörajoitteet ja eturistiriidat toimialojen välillä. Paikallinen bioenergiantuotanto voi lisätä maa- ja metsätalouden kannattavuutta. Porotalous kärsii ilmastonmuutoksesta porojen ravinnonsaannin vaikeutuessa talvella. Tällöin joudutaan turvautumaan lisäruokintaan, mikä hankaloittaa elinkeinon asemaa. Myös ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät taudit, loiset ja pedot voivat hankaloittaa porotalouden asemaa Lapissa. Harvennusten lisääntyminen esimerkiksi energiapuun käytön lisääntymisen vuoksi vaikuttaa myönteisesti porojen laidunmailla, sillä valon määrän lisääntyessä maan pinnassa jäkäliköt elpyvät. Riistatalouden kehitykseen vaikuttaa eri riistalajien yleisyyden muutokset. Uusia riistalajeja leviää etelästä ja Lapille ominaiset pohjoisen lajit voivat kärsiä. Muuttuvat lumiolot voivat altistaa vuodenajan mukaan väriään vaihtavia lajeja pedoille, joka vaikuttaa kantojen kokoon. 25

26 4.4.3 Matkailu Ilmastonmuutos vaikuttaa Lappiin sopeutumistarpeena matkailupalveluissa ja matkailubrändiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmastonmuutos lyhentää lumeen perustuvaa matkailukautta. Suhteellinen kilpailuetu lumivarmuudessa verrattuna Etelä-Suomen ja Keski-Euroopan matkailukohteisiin voi kuitenkin parantua. Liikuntareittien ylläpitokustannukset kasvavat. Uusina mahdollisuuksina voidaan hyödyntää uusia matkailutuotteita talvikauden ulkopuolella. Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen on mahdollisuus matkailualalle. Uusiutuvien energiamuotojen käyttö vaikuttaa pääosin positiivisesti Lapin matkailuimagoon. Uudet hiilineutraalit energiamuodot vaativat kuitenkin yhteensovittamista matkailun kanssa, sillä esimerkiksi tuulivoima- ja bioenergiahankkeet voivat vaikuttaa maisemaan ja erämaiseen imagoon negatiivisesti. Lapin matkailuimagoa tulee kehittää aktiivisesti ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset huomioiden. Ilmastonmuutos tulee ottaa huomioon kehittämistyössä siten, että ilmastotietoiset matkailijat haluavat valita kohteekseen Lapin ja ovat myös valmiita suosittelemaan sitä. Lapin matkailuala varautuu lyhenevään lumikauteen kehittämällä ympärivuotisia palveluitaan. 26

27 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto 5 STRATEGIAN TOTEUTUS JA SEN SEURANTA Lapin ilmastostrategia 2030 toteutetaan julkishallinnon, elinkeinoelämän ja kansalaisten toimilla. Julkishallinto huomioi strategian muiden strategioiden, suunnitelmien ja linjausten valmistelussa. Ilmastostrategia tulee ottaa huomioon kehittämis- ja investointihankkeita koskevissa rahoituspäätöksissä ja alueidenkäyttöä koskevissa suunnitelmissa Lapissa. Elinkeinoelämä hyödyntää ilmastonmuutoksen tarjoamia mahdollisuuksia ja pyrkii välttämään sen synnyttämiä uhkia. Lapin ilmastostrategian toteutusta voidaan tehostaa laatimalla erillinen toteutussuunnitelma. Ilmastostrategian toimenpiteitä voidaan tarkentaa suunnitteilla olevassa toteutussuunnitelmassa. Lapin Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa vuosille todetaan, että Lapin ilmastostrategian toteuttamissuunnitelma tullaan laatimaan. Toteuttamissuunnitelman vaikutuksia tullaan seuraamaan ja ilmastostrategiatyöhön tullaan panostamaan jatkossa. Ilmastostrategian seuranta perustuu sovittavin aikavälein tai suurten toimintaympäristön muutosten yhteydessä tapahtuvaan arviointiin. Arviointi voidaan tehdä erillisenä työnä, jossa ilmastostrategian tavoitteita suhteutetaan toteutettuihin toimiin ja ilmastonmuutoksen kokonaisvaltaiseen huomiointiin Lapissa. Arvioinnin perusteella ilmastostrategian linjauksia voidaan tarvittaessa päivittää. Ilmastostrategian vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia voidaan tutkia mm. seuraavien tekijöiden kautta: - - Lapissa tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilijalanjäljen kehitys - - Kuntien toimet ilmastonmuutoksen hilitsemiseksi, mm. laadittujen ilmasto-ohjelmien määrä ja kattavuus - - Ilmastostrategian linjausten huomiointi maakunnan ja lähialueiden muissa strategioissa ja ohjelmissa - - Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, esimerkiksi maakunnan cleantech-yritysten liiketoiminnan taloudellinen kehitys 27

28 6 LIITE 1: LAPIN SEUTUKUNTIEN KASVIHUONEKAASUTASEET 28

29 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto 29

30 30

31 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto 7 LIITE 2: TÄRKEITÄ LINKKEJÄ Lapin ilmastostrategian laadinnan taustamateriaaleja EU:n ilmasto- ja energiapaketti Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 31

32 8 LIITE 3: ILMASTOSTRATEGIAN LAADINNAN PROSESSI JA SIIHEN OSAL- LISTUNEET TAHOT Lapin Ilmastostrategia 2030:n laatiminen toteutettiin EAKR-hankkeena vuosina Hankkeen ohjausryhmä järjestäytyi kesäkuussa Hankkeen toiminnallinen toteutus aloitettiin syksyllä Lapin ilmastostrategia 2030 laadittiin kolmessa vaiheessa alla olevan kuvan mukaisesti. Strategian laatiminen aloitettiin taustaselvitysten laadinnalla syksyllä Työvaiheessa selvitettiin mm. Lapin kasvihuonekaasutase sekä laadittiin selvityksiä koskien ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisiin, luontoon ja elinkeinoihin Lapissa. Lisäksi selvitettiin ilmastotrendejä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia edunvalvontaan. Strategiaprosessi perustui strategian jäsentelyyn työpajoissa. Strategian laadinta perustui suuriin työpajoihin, jotka järjestettiin maaliskuussa ja toukokuussa Toimialoittaisia tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennettiin toimialakohtaisissa työpajoissa, joita järjestettiin yhteensä 10 kappaletta. Toimialat olivat: Teollisuus ja kaivokset, luonnonvarat, matkailu ja luonnon virkistyskäyttö, alueidenkäyttö ja rakentaminen, uudet mahdollisuudet ja arkielämä. Toimialakohtaiset työpajat järjestettiin suuriin työpajoihin nivoutuen maalis-toukokuussa Työpajojen tulosten koostamisesta vastasi erikseen koottu avainhenkilöryhmä. Kaikkiaan strategiaprosessin aikana järjestettyihin tilaisuuksiin kirjattiin noin 200 osallistujaa mm. valtionhallinnosta, kunnista, yrityksistä ja kansalaisjärjestöistä. Strategian jalkautus toteutettiin syksyllä Lapin Ilmastostrategiaa koskevat seminaarit järjestettiin Rovaniemellä ja Kemissä. Strategiaa koskeva lehdistötiedote julkaistiin lokakuussa Strategian lausuntoaika oli Strategian laadinnasta on informoitu eri tahoja kattavasti koko prosessin ajan. Lapin Ilmastostrategian laadintaa koskevaa materiaalia on saatavilla osoitteesta 32

33 Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin liitto Lapin ilmastostrategian laatiminen -hanke Ohjausryhmän kokoonpano Puheenjohtaja: Monica Tennberg, Lapin yliopisto Varapuheenjohtaja: Marko Varajärvi, Lapin liitto Sihteeri: Juho Korteniemi, Bionova Consulting Jäsenet: Lapin Liitto Riitta Lönnström Mervi Nikander Satu Luiro Kemi-Tornion seutukunta Risto Pöykiö, Kemin kaupunki Varajäsen: Markus Kannala, Tornion kaupunki Itä-Lapin seutukunta Markku Koivisto, Itä-Lapin kuntayhtymä Varajäsen: Heikki Onnela, Itä-Lapin kuntayhtymä Pohjois-Lapin seutukunta Timo Lohi, Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä Rovaniemen seutukunta Erkki Lehtoniemi, Rovaniemen kaupunki Varajäsen: Juha Seppälä, Rovaniemen Kehitys Oy Tornionlaakso Timo Sirkkala, Tornionlaakson kehitys Oy Tunturi-Lappi Markku Mäkitalo, Tunturi-Lapin seutukunta Ilmatieteenlaitos Heikki Tuomenvirta Varajäsen: Leena Neitiniemi-Upola MTT Antti Hannukkala Varajäsen: Rauno Kuha METLA Ari Nikula 33

34 Lapin ELY-keskus Timo Jokelainen Varajäsen: Jari Pasanen Eira Järviluoma Varajäsen: Jorma Leskinen Lapin luonnonsuojelupiiri Vesa Luhta Paliskuntain yhdistys Matti Särkelä Varajäsen: Anne Ollila Lapin kauppakamari Timo Rautajoki Varajäsen: Taija Jurmu EK Keijo Putkonen SAK Seppo Wikström PVO Lauri Luopajärvi Saamelaiskäräjät Nilla Tapiola Lapin korkeakoulukonserni Pasi Tulkki Varajäsen: Martti Lampela GTK Risto Pietilä Varajäsen: Peter Johansson Avainhenkilöryhmän kokoonpano Monica Tennberg Lapin Yliopisto Marko Varajärvi Lapin Liitto Timo Jokelainen Lapin ELY-keskus Juho Korteniemi Bionova Consulting Kimmo Kivinen Capful Oy 34

35 Lapin liitto Regional Council of Lapland Hallituskatu 20 B,PL Rovaniemi Puhelin Faksi

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Lapin ilmastostrategia 2030

Lapin ilmastostrategia 2030 Lapin ilmastostrategia 2030 Rovaniemi ja Kemi, lokakuu 2011 Juho Korteniemi LAPIN LIITTO Sisällys Lapin ilmastostrategia 2030:n toteutustapa Ilmastonmuutoksen vaikutukset Lapissa Ilmastostrategia osana

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA SANNA KOPRA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 6.5.2011 SANNA KOPRA Kainuun ilmastostrategia 2020 Maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Toteuttaa paikallisella tasolla Suomen

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä

Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä Ilmastonmuutos globaalina ja paikallisena ilmiönä Muuttuva Selkämeri Loppuseminaari 25.5.2011 Kuuskajaskari Anna Hakala Asiantuntija, MMM Pyhäjärvi-instituutti 1 Ilmasto Ilmasto = säätilan pitkän ajan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin

Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin Savon ilmasto-ohjelma Kuntalaisten silmin www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuntakoulutus 5.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli 1 Maapallon ilmasto muuttuu - nopeus? 2

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN Metlan tiedotustilaisuus 27.5.2009 Risto Seppälä 1 TAUSTAA Vuonna 2007 luotiin Global Forest Expert Panel (GFEP) -järjestelmä YK:n

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Tampereen tulevaisuusfoorumi 9.2.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

On tehtävä kaikki mahdollinen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi

On tehtävä kaikki mahdollinen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi Ylijohtaja Pekka Häkkinen Savon ilmasto-ohjelman seminaarissa Hallitusohjelma haastaa ilmasto-ohjelmatyön Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaa voi pitää ympäristöasioissa edistyksellisenä

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Merja Turunen, Ympäristöministeriö 12.2.2016 Hallitusohjelma BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 1. Hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Barentsin alue muuttuu miten Suomi sopeutuu?

Barentsin alue muuttuu miten Suomi sopeutuu? Seminaari 15.12.2016 Kuparisali, Kuparitalo Barentsin alue muuttuu miten Suomi sopeutuu? Monica Tennberg, tutkimusprofessori Suomen sopeutuminen Suomi varautuu ilmastonmuutoksen ja globalisaation vaikutuksiin

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus YM, MMM & TEM 2015 2 HS 29.10.2014 Bryssel. EU-maat ovat päässeet sopuun ilmasto- ja energiapolitiikan suurista

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja työelämä

Ilmastonmuutos ja työelämä Ilmastonmuutos ja työelämä 23.11.2016 Reija Ruuhela Ilmastoasiantuntija Ilmastokeskus Tammi-syyskuu 2016 mittaushistorian lämpimin 23.11.2016 WMO / NOAA 2 Ilmaston lämpeneminen riippuu meistä KHK päästöt

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Tulevaisuus (ilmaston)muutoksessa tilannekatsaus Suomeen ja ulkomaille. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Tulevaisuus (ilmaston)muutoksessa tilannekatsaus Suomeen ja ulkomaille. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Tulevaisuus (ilmaston)muutoksessa tilannekatsaus Suomeen ja ulkomaille Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastotalkoot Satakunnassa, Rauma 9.11.2016 Ilmastonmuutoksen taustalla etenkin fossiilisten

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Peruskartoituksen työkalut sopeutumisen suunnittelussa

Peruskartoituksen työkalut sopeutumisen suunnittelussa Peruskartoituksen työkalut sopeutumisen suunnittelussa Sopeutumistyön alussa on hyvä toteuttaa teemakohtainen tarkistuslistaus, jota lähdetään kokoamaan ilmastonmuutoksen mahdollisten vaikutusten pohjalta.

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016

Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista. Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Suuret muutokset vaativat strategisen tason johtamista Tyrsky-Konsultointi Oy Pirkko Kasanen Kuntien ilmastokonferenssi 2016 Kun ilmasto muuttuu kaikki muuttuu Ilmastonmuutos muu+aa perusteellises0 maailmaa,

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Seinäjoen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Seinäjoen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Seinäjoen tulevaisuusfoorumi 9.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Savojen ilmasto-ohjelmatyö

Savojen ilmasto-ohjelmatyö Savojen ilmasto-ohjelmatyö Varkaus 30.5.2011 Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Taustaa ja odotuksia Uusiutuva Etelä-Savo maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntastrategia Laadittava hallitusohjelma

Lisätiedot

Työtä vai työttömyyttä Lapin lähiajan näkymät, Lapin liiton tavoitteet tulevalle hallituskaudelle

Työtä vai työttömyyttä Lapin lähiajan näkymät, Lapin liiton tavoitteet tulevalle hallituskaudelle Työtä vai työttömyyttä Lapin lähiajan näkymät, Lapin liiton tavoitteet tulevalle hallituskaudelle Lapin maakuntajohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 22.2.2011 Suunnitelmat toimeksi Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko

Kohti vähäpäästöistä Suomea. ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko Kohti vähäpäästöistä Suomea ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko Mikä tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko hallituksen strateginen asiakirja luotaa pitkän aikavälin haasteita asettaa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -ohjausryhmä Kerkkä 17.11.2008 Risto Seppälä 1 TAUSTAA Vuonna 2007 luotiin Global Forest Expert

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Ryhmä 5 Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Perustiedot Ajankohta: kevätlukukausi, muiden moduulien jälkeen Korvaa: YMPP123 YMPP105 (biologia, avoin yliopisto) Koordinoi: YMP Keskeisin oppiaines.ideointia.

Lisätiedot

PERUSTIETOA ILMASTONMUUTOKSESTA

PERUSTIETOA ILMASTONMUUTOKSESTA PERUSTIETOA ILMASTONMUUTOKSESTA Kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos Ilmakehän aiheuttama luonnollinen kasvihuoneilmiö Maapallon ilmakehä toimii kasvihuoneen lasikaton tavoin päästäen auringosta tulevan säteilyn

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN VN-TEAS-HANKE: EU:N 23 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN Seminaariesitys työn ensimmäisten vaiheiden tuloksista 2.2.216 EU:N 23 ILMASTO-

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Ajankohtaista ilmastopolitiikasta

Ajankohtaista ilmastopolitiikasta Ajankohtaista ilmastopolitiikasta Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK Ympäristö- ja maapolitiikan ajurit Ilmasto-energiapolitiikka: hillintä ja sopeutuminen kierrätämme hiiltä biomassoilla -tuottavassa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1. Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

ACCLIM II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos ISTO-loppuseminaari 26.1.

ACCLIM II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos ISTO-loppuseminaari 26.1. http://www.fmi.fi/acclim II Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten Kirsti Jylhä, Ilmatieteen laitos ISTO-loppuseminaari 26.1.211 TEHTÄVÄ: tuottaa ilmaston vaihteluihin

Lisätiedot

ENERGIARANNIKKO Pohjanmaan ilmastostrategia

ENERGIARANNIKKO Pohjanmaan ilmastostrategia POHJANMAAN LIITTO ENERGIARANNIKKO Pohjanmaan ilmastostrategia www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Kansainvälisesti YK:n ilmastonmuutoskonventti (UNFCCC) vuodelta 1994 (uusi sopimus astuu voimaan 2020)

Lisätiedot

Pariisin tuliaiset. Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen

Pariisin tuliaiset. Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen Pariisin tuliaiset Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 10.3.2016 Pariisin päätulokset Pariisin sopimus Osapuolikokouksen päätös - täydentää sopimusta ml. kansalliset panokset ja toimet ennen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 Forestenergy 2020, Jyväskylä 8.10.2014 Pekka Tervo, TEM Komission tiedonanto ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020-2030 (annettu 21.1.2014)

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus Lapin liikennepäivä 29.11.2016 Timo Mäkikyrö Strategiayhteistyö Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Kainuun metsäohjelma

Kainuun metsäohjelma Kainuun metsäohjelma 2016-2020 Tuomo Mikkonen elinkeinopäällikkö Kainuu metsäohjelmavastaava Kainuun metsäneuvoston sihteeri Kainuun metsäohjelma Metsäneuvoston työkalu Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen Elinkeinoministeri Olli Rehn Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 Elinkeinoministeri Olli Rehn 24.11.2016 Skenaariotarkastelut strategiassa Perusskenaario Energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisprojektio

Lisätiedot

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto Elintarvikealan TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.3.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Satakurssi hanke (1.12.2015-31.10.2017) alue-ennakoinnin ja edunvalvonnan kehittäminen Tavoitteena Tiivistää maakunnan

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Alueidenkäytön kehityksestä -ajankohtaista ympäristöministeriöstä. MRL-neuvottelupäivät Vaasassa Timo Turunen ympäristöministeriöstä

Alueidenkäytön kehityksestä -ajankohtaista ympäristöministeriöstä. MRL-neuvottelupäivät Vaasassa Timo Turunen ympäristöministeriöstä Alueidenkäytön kehityksestä -ajankohtaista ympäristöministeriöstä MRL-neuvottelupäivät Vaasassa 30.11.2016 Timo Turunen ympäristöministeriöstä Yleistä Ympäristöministeriö aloitti toimintansa 1.10.1983,

Lisätiedot

Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet

Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet Bertel Vehviläinen, SYKE Vantaan I tulvaseminaari: Tulvat, tulvariskit ja tulvavahingot Ma 26.11.2012 klo 12:30-16:00 Vantaan uusi valtuustosali/ Asematie 7

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot