Poissa Possakka Pasi varapuheenjohtaja. Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poissa Possakka Pasi varapuheenjohtaja. Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/2012 Aika klo 16:30-17:55 Paikka Kunnanvirasto / KH 1 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:30-17:55 puheenjohtaja Halotie-Flink Liisa 16:30-17:55 jäsen Tammela Taisto 16:30-17:55 jäsen Timisjärvi Katarina 16:30-17:55 jäsen Tyvelä-Kellokumpu Tiina 16:30-17:55 varajäsen Tiikkala Tuija 16:30-17:55 sihteeri Poissa Possakka Pasi varapuheenjohtaja Hellén-Toivanen Paula tilintarkastaja Leskinen Anja jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu / 2012 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Liisa Halotie-Flink Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan.

2 PÖYTÄKIRJA 6/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Arviointikertomus Tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden käsittely 4 28 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 / liite 8 29 Muut asiat 9 30 Seuraava kokous 10

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Arviointikertomus 2011 TARKLK 26 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p , Tarkastuslautakunnan on KuntaL 71 :n 2 momentin mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloiussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Puheenjohtaja: hyväksyy ja allekirjoittaa pöytäkirjan liittenä oelvan arivointikertomuksen vuodelta 2011 ja tekee kunnanvaltuustolle seuraavan esityksen: 1. Valtuusto käy keskustelun arviointikertomuksen pohjalta vuoden 2011 toiminnallisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. 2. Valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen tiedoksi. 3. Valtuusto päättää, että vuoden 2013 toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa ja vuodelta 2012 annettavassa toimintakertomuksessa otetaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt parannusehdotukset. 4. Valtuusto pyytää vastuualueita käsittelemään arviointikertomuksen vuodelta 2011 toimielimissään ja raportoimaan suorittamistaan toimenpiteistä valtuustolle lokakuun 2012 alkuun mennessä. Päätös: päätti siirtää arviointikertomuksen lopullisen hyväksymisen pidettävään kokoukseen, koska osa aineistosta puuttui.

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden käsittely 5976/31/315/2012 KHALL 57 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p , Vuotta 2011 leimasi uuden Oulun valmistelu. Yhdistymishallitus ja toimikunnat kokoontuivat aktiivisesti samoin kuin viranhaltijatyöryhmätkin. Uuden Oulun johtamisjärjestelmä hyväksyttiin toukokuussa ja uuden Oulun rekrytoinnin ensimmäinen ja toinen kierros saatiin päätökseen vuoden vaihteen tienoilla. Vaikka kuntaliitos virallisesti tapahtuukin vuoden 2013 alusta, kuntien toimintoja yhdistetään vaiheittain yhdistymishallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti. Lähes kaikki muut palvelut elokuussa 2012 siirtyviä sivistyspalveluita (ml. päivähoito) lukuun ottamatta siirtyivät vuoden 2012 alusta Ou lun alustalle. Tämän vuoksi myös vuoden 2012 talousarvio valmis teltiin yhteistyössä uuden Oulun kuntien kesken. Huolimatta tulevista siirroista ja kuntien yhdistämisestä jokaisen kunnan on hoidettava talouttaan myös näiden siirtymävuosien aikana vastuullisesti. Yh dessä on sovittu tietyistä pelisäännöistä ja siitä, että alijäämät tulee olla katettuna viimeistään siirtymävuoden tilinpäätöksessä. Haukiputaan taloudellinen tilanne notkahti vuosien aikana reilusti miinukselle. Käytännössä meneillään on toinen valtuustokausi, jonka aikana teh dään aktiivisesti töitä talouden tasapainottamiseksi. Tasapainotta minen ja alijäämän kattaminen on edennyt suhteellisen hyvin, vaikka talouden yleinen taantuma ja siitä seurannut tulopohjan lasku val tionosuuspäätöksineen on tuonut lisähaastetta tavoitteen saavutta miseen. Kuntien tilinpäätökset jäivät koko maassa ennakoitua huo nommiksi. Näin kävi myös Haukiputaalla. Myös uuden Oulun val mistelu on toisaalta tuonut joitain yhdistymisestä ja palveluiden har monisoinneista seuranneita ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Sa moin näyttää siltä, että organisaatiossa tapahtuneet muutokset ja avainhenkilöiden siirtymiset näyttävät vaikeuttavan budjettikurin säi lymistä. Kuitenkin kokonaisuutena suunta on pysynyt oikeana ja ta voite alijäämien kattamisesta vuoden 2012 loppuun mennessä saavutetaan, jos vuoden 2012 budjetti pitää. Alijäämien kattaminen aloitettiin vuonna 2007, jolloin tilinpäätös oli 1,6 miljoonaa euroa yli jäämäinen, vuoden 2008 tilinpäätös 4,5 miljoonaa, vuoden 2009 ti linpäätös 2,05 miljoonaa, vuoden 2010 tilinpäätös 1,6 M ja myös vuoden 2011 tilinpäätös on hiukan ylijäämäinen. Kunnan käyttöta louden tilanne on saatu oikenemaan, mutta jäljellä on vielä noin 1,9 M alijäämien kattaminen ja haastetta riittää edelleen velkaantumi sen hillitsemisessä. Kunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin sel keästi parempi kuin vuonna 2005 käynnistyneen edellisen valtuusto kauden alussa. Talouden tasapainottuminen ja

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus alijäämien kattami nen on seurausta sekä työntekijöiden että päättäjien sitoutumisesta yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Haukiputaan verotulot kehittyivät vuonna 2011 kutakuinkin maan keskitason kanssa samaa tahtia kasvun ollessa 3,4 % (ka 3,9 %). Menojen kasvukehitystä saatiin myös taitettua suhteellisen hyvin erityisesti verrattuna edelli sen vuoden noin 5,9 % kasvuun. Toimintamenot kasvoivat 3,9 %, -tuotot 5,9 % ja toimintakate 3,5 % vuonna 2011 kun maan keskiar vo oli 5,2 %. Kustannuskehitys olisi toki saanut olla vieläkin maltilli sempaa, mutta kasvukunnalle tyypillisesti sekä henkilöstökulut että palvelujen ostot jatkoivat kasvuaan. Kuntasektorilla riittää jatkossa kin haasteita kasvavan palvelutarpeen, ikääntymisen, valinnanva pauden lisääntymisen ja julkisensektorin ns. tuottavuusvajeen katta misen merkeissä. Investointipuolella merkittävin kohde oli vuoden 2012 alusta käyttöön otetun Kiviniemen kou lun rakentaminen sekä vuoden 2010 marraskuussa päätetyn elin kaarimallihankkeen käynnistyminen heinäkuussa Hanke si sältää Länsituulen lukion, päiväkodin sekä itäpuolelle valmistuvan alakoulun. Alakoulun yhteyteen rakennetaan perinteisellä mallilla myös Haukiputaan yläkoulu, jonka suunnittelu käynnistyi vuonna Kunnan kaavoituksessa tapahtui paljon vuoden 2011 aikana. Käsittelyssä oli mm. Kirkonkylän ja Haukiväylän kaava, Kellon ja Jo kikylän osayleiskaavat, Hätälä-Vehkäperän sekä Virpinimen eläinur heilukeskuksen ja sataman kaavat. Näiden lisäksi aloitettiin uuden Oulun yleiskaavatyö ja päivitettiin uuden Oulun MATO. Kunnanhallitus esittää tilikauden ,92 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1. Tuloutetaan tehtyä poistoeroja lisäksi suunnitelman mukaan , Ylijäämä (kunnan ja vesilaitoksen) ,19 euroa siir retään taseen yli-/alijäämätilille. Tuloslaskelman tunnusluvut osoittavat, että kunnan talous on v romahduksesta syste maattisesti parantunut. Talouden tasapainottamiseksi tehdyt toimen piteet ovat tuottaneet tulosta ja kertyneet alijäämät tullaan laskel mien mukaan kattamaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tämä tavoi te on asetettu myös Uuden Oulun muodostamisessa. Tuloslaskel man, rahoituslaskelman ja taseen tunnusluvut kertovat kuitenkin, et tä taloustilanne on edelleen suh teellisen heikko. Kunnan maksuval mius on kriittinen, velkaantunei suus on korkea ja kriisirajan alittava omavaraisuusaste on matala. Tämän vuoksi taloudenpito ja erityi sesti menojen hallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunta nosti uuden Oulun linjauksen mukaisesti lainansa lähinnä kuntatodistuksia hyödyn täen lyhytaikaisena lainana. Lyhytaikaista lainaa otettiin yhteensä 11 M ja pitkäaikaista 447t. Pitkäaikaista lainaa maksettiin pois 5,780 M. Näin ollen nettolainanotto oli 5,681M. Kunnan (vesilaitos mukana) kokonaislainan määrä oli 56,549 M. Esityslistan liitteenä on tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus. Muilta osin tilin päätösaineisto on nähtävänä ennen kokousta hallintopalvelujen toi mistopäälliköllä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja ylijäämän tilinpidollisen kä sittelyn sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi toimintakertomuksen pienin teknisin tarkistuksin, ti lin pää tök sen ja yli jäämän tilinpidollisen kä sittelyn sekä allekir joit ti ti lin pää tök sen ja päätti saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi. TARKLK 27 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p , Tilintarkastajan kertomus liitteenä. Puheenjohtaja: toteaa, että 1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää KuntaL 75 :n mukaista asianosaisten selityksiä tai kunnanhallituksen lausuntoa. 2.Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi seuraavin esityksin: 1. Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi. 2. Tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. Kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tili-

7 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus kaudelta Päätös: päätti siirtää seuraavaan kokoukseen.

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 / liite TARKLK 28 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p , Puheenjohtaja: Päätös: Tilintarkastaja esittelee vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen. päätti siirtää seuraavaan kokoukseen.

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Muut asiat TARKLK 29 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p , Puheenjohtaja: Päätös: käsittelee muita mahdollisia ajankohtaisia asioita. käsitteli muita ajankohtaisia asioita.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Seuraava kokous TARKLK 30 Puheenjohtaja: päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. Päätös: päätti pitää ylimääräisen kokouksen klo

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika 26.03.2012 klo 16:00-18:05 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-18:05 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-18:05 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34 Tarkastuslautakunta 31.05.2012 AIKA 31.05.2012 klo 09:00-14:15 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 133 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 36

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 20 KOKOUSAIKA Maanantai 15.6.2015 kello 18.02 18.26 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 26 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2014 klo 9:00-11:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Haapakoski

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

KHALL 248 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) 887 4101, 040 7191 098, kirsti.lehtinen@haukipudas.fi

KHALL 248 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) 887 4101, 040 7191 098, kirsti.lehtinen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 248 16.11.2009 Arviointikertomus 2008 4068/31/315/2009 KHALL 248 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) 887 4101, 040 7191 098, kirsti.lehtinen@haukipudas.fi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38 Kunnanvaltuusto 03.06.2015 AIKA 03.06.2015 klo 18:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 04/14.06.2012 45 Nro 04/14.06.2012 45 Kokousaika 14.06.2012 klo 19.30 20.46 (iltakoulu klo 18:00-19:15) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x

Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x - - x x x - x - x x x x x x x. x x x x Kunnanvaltuusto Nro 4/17.6.2015 87 Kokousaika Keskiviikkona 17.6.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 131

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 131 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 131 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:00-21:45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot