Ramipril Actavis 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ramipril Actavis 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletit"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Ramipril Actavis 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Ramipril Actavis on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Ramipril Actavista 3. Miten Ramipril Actavista käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Ramipril Actaviksen säilyttäminen 6. Muuta tietoa Mitä Ramipril Actavis sisältää Vaikuttava aine on ramipriili, jota on yhdessä tabletissa 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg tai 10 mg. Muut aineet ovat natriumvetykarbonaatti, laktoosimonohydraatti, kroskarmelloosinatrium, esigelatinoitu tärkkelys, natriumstearyylifumaraatti, keltainen rautaoksidi (E172) (2,5 ja 5 mg tabletit), punainen rautaoksidi (E172) (5 mg tabletit). Muovipurkeissa on piigeelistä valmistettu kuivausainetabletti.. Myyntiluvan haltija: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Tanska Valmistajat: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Tanska ja Actavis hf., Reykjavikurvegi 78, IS-220 Hafnarfjördur, Islanti ja Actavis Ltd., B16, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta 1. MITÄ RAMIPRIL ACTAVIS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Ramipril Actaviksen vaikuttava aine ramipriili kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan ACEestäjiksi. Ramipriili on vaikuttavan aineen esiaste, joka muuttuu maksassa aktiiviseen muotoonsa. Ramipriili alentaa verenpainetta vähentämällä ääreisverisuonten aiheuttamaa verenkierron vastusta. Ramipril Actavista käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen ja munuaissairauden hoitoon. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT RAMIPRIL ACTAVISTA Älä käytä Ramipril Actavista - jos olet yliherkkä ramipriilille, jollekin tämän lääkkeen sisältämälle apuaineelle tai jollekin muulle ACE-estäjien ryhmään kuuluvalle lääkeaineelle. 1

2 - jos sinulla on aikaisemmin ollut angioneuroottista turvotusta, allergisia reaktioita, joissa kasvot, kieli ja/tai nielu ovat turvonneet - jos sinulla on munuaisvaltimon ahtauma - jos olet raskaana tai imetät Ole erityisen varovainen Ramipril Actaviksen suhteen: - jos sinulla on riski voimakkaaseen verenpaineen laskuun - jos sinulla on aortan tai sydänläppien ahtaumia - jos sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa - jos sinulle on tehty munuaissiirto - jos olet dialyysihoidossa, jossa käytetään korkealäpäisykalvoja - jos olet LDL-afareesihoidossa - jos saat siedätyshoitoa esim. ampiaisen tai mehiläisen myrkkyä vastaan - jos sinulla on kollageeniverisuonitauti (esim. skleroderma) - jos sinulla on diabetes Ramipril Actaviksen otto ruuan ja juoman kanssa: Ramipril Actavis -tabletit tulee ottaa ennen ateriaa, aterian aikana tai aterian jälkeen vesilasillisen kera. Ruokailu ei vaikuta merkittävästi lääkkeen imeytymiseen. Raskaus ACE-estäjät ramipriili mukaan lukien saattavat aiheuttaa sikiövaurioita tai sikiön kuoleman mikäli niitä käytetään toisen tai kolmannen raskauskolmanneksen aikana. Kun raskaus on todettu, ramipriilihoito tulee lopettaa. Korvaavasta lääkityksestä on neuvoteltava lääkärin kanssa. Imettäminen Ramipriilin käytöstä imetyksen aikana ei ole riittävästi kokemuksia. Siksi imettävien äitien ei tule käyttää ramipriilia. Ajaminen ja koneiden käyttö: Ramipriili vaikuttaa vähän tai kohtalaisesti kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita. Tämä on huomioitava erityisesti hoidon alussa tai vaihdettaessa toisesta valmisteesta ramipriiliin ja käytettäessä alkoholia ramipriilihoidon aikana. Tärkeää tietoa joistakin Ramipril Actaviksen aineista: Ramipril Actavis tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, ettei elimistösi siedä tiettyjä sokerityyppejä (galaktoosia tai glukoosia), keskustele asiasta hänen kanssaan ennen kuin käytät tätä lääkettä. Muiden lääkkeiden käyttö Ilmoita lääkärille tai apteekkissa, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Tämä koskee erityisesti seuraavia lääkkeitä: diureetit, erityisesti kaliumia säästävät diureetit (amiloridi, spironolaktoni ja triamtereeni), tiatsidi ja loop-diureetit, kaliumvalmisteet, kaliumia sisältävät suolat, muut veren kaliumpitoisuutta nostavat lääkkeet (esim. hepariini), muut verenpainetta alentavat aineet kuten nitrot, mielialahäiriöiden hoitoon käytettävä litium, tietyt masennus- ja psyykenlääkkeet sekä nukutuksessa käytettävät aineet, jatkuva tulehduskipulääkitys (esim. aspiriini), sympatomimeetit (esim. adrenaliini), diabeteslääkkeet, immuunivastetta vähentävät lääkkeet (käytetään elinsiirtojen yhteydessä), allopurinoli (kihdin hoito), prokainamidi (rytmihäiriölääke), sytostaatit (syövän hoito), trimetopriimi (virtsatietulehduksen hoito). 3. MITEN RAMIPRIL ACTAVISTA KÄYTETÄÄN Ota Ramipril Actavista juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota suurennetaan tarvittaessa usean hoitoviikon aikana, kunnes sopiva hoitoannos on saavutettu. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma annostuksesta. 2

3 Jos Sinusta tuntuu, että Ramipril Actaviksen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkissa. Jos otat enemmän Ramipril Actavista kuin Sinun pitäisi: Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen ( ). Jos unohdat ottaa Ramipril Actavis-tabletin Jatka lääkitystä normaalin aikataulun mukaisesti. Ota seuraava tabletti sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikilla lääkkeillä, myös Ramipril Actaviksella voi olla haittavaikutuksia. Yleisinä haittavaikutuksina on raportoitu huimausta, päänsärkyä, alhaista verenpainetta (etenkin pystyasennossa), yskää, ripulia, oksentelua ja munuaishäiriöitä. Harvemmin on raportoitu verenkuvan muutoksia, mielialan vaihteluita, tuntohäiriöitä, pyörrytystä, makuaistin muutoksia, unihäiriöitä, sekavuutta, sydäninfarkteja, verisuonivaurioita, sydämen tykytystä, sydämen tiheälyöntisyyttä, Raynaud'n oireyhtymää, hengenahdistusta, nuhaa, pahoinvointia, vatsakipua, ruoansulatushäiriöitä, anoreksiaa, suun kuivumista, ihottumaa, kutinaa, nokkosihottumaa, hiustenlähtöä, psoriasista, uremiaa, munuaisten vajaatoimintaa, impotenssia, miehen maitorauhasten suurentumista, väsymystä ja voimattomuutta. Mikäli esiintyy hengenahdistusta tai kasvojen, kielen tai nielun turvotusta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärille tai apteekkissa. 5. RAMIPRIL ACTAVIKSEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25ºC Läpipainopakkaukset: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Tablettipurkit: Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 6. MUUTA TIETOA Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Actavis Oy Sinimäentie 10 B Espoo Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

4 BIPACKSEDEL Ramipril Actavis 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg och 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller farmaceut. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Ramipril Actavis är och vad det används för 2. Innan du använder Ramipril Actavis 3. Hur du använder Ramipril Actavis 4. Eventuella biverkningar 5. Förvaring av Ramipril Actavis 6. Övriga upplysningar Innehållsdeklaration Det verksamma ämnet är ramipril, varav det i en tablett finns 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg. Övriga innehållsämnen: natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse, natriumstearylfumarat. Tabletter 2,5 mg och 5 mg innehåller även gul järnoxid (E172) och tabletter 5 mg röd järnoxid (E172). Burken innehåller en tablett med silikatgel som torkningsmedel. Innehavare av godkännande för försäljning: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Danmark Tillverkare: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Danmark och Actavis hf., Reykjavikurvegi 78, IS-220 Hafnarfjördur, Island och Actavis Ltd., B16, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta 1. VAD RAMIPRIL ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Det verksamma ämnet i Ramipril Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas ACEhämmare. Ramipril är ett förstadium till det verksamma ämnet, som i levern ombildas till sin aktiva form. Ramipril sänker blodtrycket genom att minska det blodcirkulationsmotstånd som de perifera blodkärlen orsakar. Ramipril Actavis används mot högt blodtryck och njursjukdom. 2. INNAN DU ANVÄNDER RAMIPRIL ACTAVIS 4

5 Använd inte Ramipril Actavis om du: - är överkänslig för ramipril, för något av de övriga innehållsämnena eller för andra ACEhämmare. - tidigare har fått en överkänslighetsreaktion med svullet ansikte, tunga och svalg (angioneurotisk ödem) - har en kraftig förträngning i blodkärl som leder till njurarna - är gravid eller om du ammar Var särskilt försiktig med Ramipril Actavis - om du har tendens till kraftig blodtryckssänkning - om du har förträngningar i aorta eller hjärtats klaffar - om du har försämrad njur- eller leverfunktion - om du har genomgått en njurtransplantation - om du får dialysbehandling med högpermeabla membraner - om du får LDL-aferesbehandling - om du får hyposensibilisering t.ex mot geting- eller bigift - om du har kollagen blodkärlssjukdom - om du har diabetes Intag av Ramipril Actavis med mat och dryck: Ramipril Actavis -tabletterna skall tas före måltid, under måltid eller efter måltid med att glas vatten. Måltider inverkar inte anmärkningsvärt på läkemedlets absorption. Graviditet ACE-hämmare, inklusive ramipril kan orsaka fosterskador eller leda till fostrets död om de används under den andra eller tredje trimestern av graviditeten. Då graviditeten är konstaterad, skall behandlingen med ramipril avslutas. Amning Tillräcklig erfarenhet saknas gällande användning av ramipril under amning. Ammande mödrar skall därför inte använda ramipril. Körförmåga och användning av maskiner: Ramipril påverkar lite eller måttligt på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Detta bör observeras speciellt i början av behandlingen eller då man byter från ett annat preparat till ramipril och då alkohol används under behandlingen med ramipril. Viktig information om några av hjälpämnena i Ramipril Actavis Ramipril Actavis -tabletter innehåller laktos. Om din läkare har berättat att din kropp inte tål vissa typer av socker tala då med din läkare innan du använder detta läkemedel. Användning av andra läkemedel: Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller speciellt följande läkemedel: diuretika, speciellt kaliumsparande diuretika, tiazid och loop-diuretika, kaliumpreparat, salter som innehåller kalium, andra läkemedel som höjer kaliumhalten i blodet (t.ex. heparin), andra blodtryckssänkande medel (t.ex. nitro), litium (medel mot manodepressivitet), vissa läkemedel mot depression, antipsykotiska läkemedel och narkosmedel, kontinuerlig medicinering med anti-inflammatoriska (t.ex. aspirin), sympatomimetikum (t.ex. adrenalin), medel mot diabetes, immundämpande läkemedel (används i samband med 5

6 organtransplantationer), allopurinol (behandling av gikt), prokainamid (medel mot arytmi), cytostatika (behandling av cancer) och trimetoprim (behandling av urinvägsinflammation). 3. HUR DU ANVÄNDER RAMIPRIL ACTAVIS Ta alltid Ramipril Actavis enligt läkarens anvisningar. Behandlingen inleds vanligen med en liten dos som vid behov höjs under flera veckors tid tills den lämpliga behandlingsdosen uppnås. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Om du upplever att effekten av Ramipril Actavis är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut. Om du använder mera Ramipril Actavis än vad du borde: Kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen Om du har glömt att ta Ramipril Actavis: Fortsätt medicineringen som normalt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Ramipril Actavis ha biverkningar. Följande symtom har rapporterats ofta: yrsel, huvudvärk, ortostatisk hypotension, hosta, diarré, kräkningar och njurstörningar. Följande symtom har rapporterats sällan: blodbildspåverkan, förändringar i humör, parestesi, svimning, smakförändringar, sömnstörningar, konfusion, hjärtinfarkt, blodkärlskador, hjärtklappning, takykardi, Raynauds syndrom, andnöd, snuva, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, anorexi, muntorrhet, utslag, klåda, nässelutslag, håravfall, psoriasis, uremi, njurinsufficiens, impotens, gynekomasti, trötthet, kraftlöshet. Vid biverkningar såsom andnöd eller svullnad i ansiktet, tunga eller svalg måste läkare omedelbart kontaktas. Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apoteket. 5. FÖRVARING AV RAMIPRIL ACTAVIS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25ºC. Tryckförpackningar: Förvaras i originalförpackningen. Tablettburkar: Tillslut förpackningen väl. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR För ytterligare information om detta läkemedel hänvisas till den lokala representanten för innehavaren av försäljningstillståndet: Actavis Oy Blåbackavägen 10 B Esbo 6

7 Denna bipacksedel reviderad senast den

PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia. Ramipriili

PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL. 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia. Ramipriili PAKKAUSSELOSTE RAMIPRIL HEXAL 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tablettia Ramipriili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti. Enalapriilimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti. Enalapriilimaleaatti PAKKAUSSELOSTE Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti Enalapriilimaleaatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ranixal 150 mg ja 300 mg kalvopäällysteiset tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Ranixal 150 mg ja 300 mg kalvopäällysteiset tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin Actavis 10 mg tabletit. loratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin Actavis 10 mg tabletit. loratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin Actavis 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit. Enalapriilimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit. Enalapriilimaleaatti PAKKAUSSELOSTE Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit Enalapriilimaleaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit PAKKAUSSELOSTE Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit Ota huomioon, että lääkäri on voinut määrätä lääkkeen muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin mitä pakkausselosteessa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aikuiset: Metformin STADAa voidaan käyttää ainoana hoitona tai yhdistettynä muihin diabeteslääkkeisiin tai insuliiniin.

PAKKAUSSELOSTE. Aikuiset: Metformin STADAa voidaan käyttää ainoana hoitona tai yhdistettynä muihin diabeteslääkkeisiin tai insuliiniin. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Tamexin 20 mg tabletit. Tamoksifeeni

PAKKAUSSELOSTE. Tamexin 20 mg tabletit. Tamoksifeeni PAKKAUSSELOSTE Tamexin 20 mg tabletit Tamoksifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

Lamotrigin Actavis 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti Lamotrigiini

Lamotrigin Actavis 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti Lamotrigiini PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani PAKKAUSSELOSTE Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

L U O T T A M U K S E L L I N E N

L U O T T A M U K S E L L I N E N L U O T T A M U K S E L L I N E N Moduuli 1.3.1.7 Pakkausseloste suomenkielinen versio PAKKAUSSELOSTE Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan/Hydroklortiazid

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini

PAKKAUSSELOSTE. DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini PAKKAUSSELOSTE DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 03.10.2014

PAKKAUSSELOSTE 03.10.2014 PAKKAUSSELOSTE 03.10.2014 5 mg/5 mg tabletit 10 mg/5 mg tabletit 5 mg/10 mg tabletit 10 mg/10 mg tabletit perindopriiliarginiini/amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Linatil-Hexal Comp 20 mg/12,5 mg tabletit. Enalapriilimaleaatti / Hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Linatil-Hexal Comp 20 mg/12,5 mg tabletit. Enalapriilimaleaatti / Hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Linatil-Hexal Comp 20 mg/12,5 mg tabletit Enalapriilimaleaatti / Hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Catapresan 150 mikrog tabletti klonidiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Catapresan 150 mikrog tabletti klonidiinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Catapresan 150 mikrog tabletti klonidiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa. Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa. Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa 3$..$866(/267( /XHWlPlVHORVWHKXROHOOLVHVWLHQQHQNXLQDORLWDWOllNNHHQNl\WWlPLVHQ - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen

Lisätiedot