Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu / The European patent system is reforming.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu / The European patent system is reforming."

Transkriptio

1 Eurooppalainen patenttijärjestelä uudistuu / The European patent syste is reforing. Yhtenäispatentti on tulossa uudeksi vaihtoehdoksi eurooppapatenttien ja kansallisten patenttien rinnalle, ja uusi yhdistetty patenttituoioistuin (UPC) tulee ratkaiseaan patenttiriitoja kaikkia sopiusvaltioita sitovin vaikutuksin. Tulisiko Suoen ennä ukaan uuteen järjestelään vai jäädä siitä pois? Mikäli haluatte ennen kyselyyn vastaaista lisätietoa uudistuksesta, löydätte tiivistelän aiheesta saaassanne sähköpostiviestissä olevasta linkistä. Kysely sisältää pääosin onivalintakysyyksiä (n. 70) Unitary Patent will be introduced as a new option for a patentee in addition to European patents and national patents. The decisions by the new Unified Patent Court (UPC) on patent disputes will be binding on all UPC contracting states. Would it be better for Finland to take part in the syste or to stay outside? In case you wish to have ore inforation on the refor, you will find a suary on the issue through the link provided in the eail essage. Most of the qestions are ultiple-choice questions (around 70). PAGE#1 I NYKYISYYS/MENNEISYYS / THE PRESENT/ THE PAST A.TAUSTATIETOJA / BACKGROUND INFORMATION TAUStA1 1. Mikä on yrityksenne pääasiallinen toiiala? (valitse yksi) / Which is your copany's ain branch of industry? (choose one) Keia / biotekniikka / lääke / Cheistry / Biotechnology / Pharaceutical Konetekniikka / ekaniikka / Mechanical engineering / echanics Sähkö / elektroniikka / ICT / Electricity / electronics / ICT Muu, ikä? / Soe other, which? : TAUStA2 2. Mikä on työntekijöiden lukuäärä yrityksessänne Suoessa? / How any eployees does your copany have in Finland? alle 10 / less than yli 250 / ore than 250

2 TAUStA3 3. Onko yrityksenne osa kansainvälistä konsernia, jonka kotipaikka ei ole Suoessa? / Is your copany part of an international group of copanies, which is not doiciled in Finland? Kyllä / Yes Ei / No TAUStA Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#2 TAUStA4 4. Mikä on tutkius- ja kehitystoiinnan rooli yrityksenne toiinnassa? (valitse yksi) / What kind of role does research and developent play in your copany? (choose one) Erittäin erkittävä / Very significant Merkittävä / Significant Vähäinen / Minor Ei lainkaan / None TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#36 TAUStA5 5. Mitkä ovat yrityksenne erkittäviät arkkina-alueet, joissa teillä on kaupallista toiintaa? (Nueroi tärkeysjärjestyksessä, 1=tärkein; 3=vähiten tärkein. Jos vain yksi arkkina-alue (esierkiksi Suoi), erkitse 1 ja jätä uut kohdat tyhjiksi; jos kaksi arkkina-aluetta, nueroi tärkeysjärjestyksessä 1 ja 2.) / Where are your copany's ost iportant arkets in which you have coercial activities? (Nae the order of iportance, 1=the ost iportant; 3=the least iportant. If only one arket area (e.g. Finland), select 1, if two, nae the order of iportance, 1=the ost iportant, 2=the least iportant.) Tärkeys / Iportance (1,2,3) (0-255) Suoi / Finland Muu Eurooppa / Elsewhere in Europe

3 USA Aasia / Asia Muut alueet / Other areas TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#3 TAUSt63 6. Missä yrityksenne tuotantolaitokset sijaitsevat? (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Where are your copany's production facilities located? (You ay choose several options) q Suoi / Finland q Muu Eurooppa / Elsewhere in Europe q USA q Aasia / Asia q Muut alueet / Other areas q Ei oia tuotantolaitoksia / No own production facilities No Answer TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: TAU7 7. Missä yrityksenne tekee tutkius- ja kehitystoiintaa? (voitte valita useaan vaihtoehdon) / In which geographical areas does your research and developent activities take place? (You ay choose several options) q Suoi / Finland q Muu Eurooppa / Elsewhere in Europe q USA q Aasia / Asia q Muut alueet / Other areas No Answer TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents:

4 PAGE#37 TAUStA8 8. Missä tärkeiät kilpailijanne toiivat? (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Where do your ain copetitors operate? (You ay choose several options) q Suoi / Finland q Muu Eurooppa / Elsewhere in Europe q USA q Aasia / Asia q Muut alueet / Other areas No Answer TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#4 B. PATENTOINTI / PATENTING Patentointiäärät / Patenting in figures PAtKYS9 9. Kuinka paljon yrityksenne on hakenut patentteja viieisen viiden vuoden aikana keskiäärin vuosittain? (valitse yksi) / How any patents has your copany, on average, applied for during the past five years, per year? (choose one) Kansallisia patentteja Suoessa / National patents in Finland Eurooppapatentteja (ei koske validointeja) / EP patents (does not apply to validations) PCT-hakeuksia / PCT applications Kansallisia patentteja uissa EPCaissa / National patents in other EPC countries Kansallisia patentteja EPC-aiden yli 10 / ore than 10

5 ulkopuolella / National patents outside the EPC countries PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#5 EPO:n väiteenettely / EPO's opposition procedure PAtKYS Monestiko yrityksenne on ollut viieisen viiden vuoden aikana osallisena väiteenettelyssä EPO:ssa? (valitse yksi) / How any ties has your copany been involved in the EPO's opposition proceedings in the past five years? Yli 10 / More than 10 PAtKYS Kuinka onta kertaa väiteasiassa vastapuoli on ollut, / How any ties has the opposing party been in the opposition proceedings Yli 10 / More than 10 suoalainen / Finnish pohjoisainen/baltialainen / Nordic/Baltic uu eurooppalainen / Other European ei-eurooppalainen / Non- European No Answer PAGE#7 Patentoinnin seuranta / Patent onitoring PAtKYS Onko yrityksessänne oan alan patentoinnin seurantaa / valvontaa? Is there a patent supervision/onitoring arranged in your copany? Kyllä/Yes

6 Ei/No QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAtKYS Jos kyllä, kuinka usein tällaista seurantaa tehdään? (valitse yksi) / If yes, how often is this kind of onitoring carried out? (choose one) Muu ikä? / Soe other? Please specify : No Answer Jatkuvasti / Continuously Joitakin kertoja vuodessa / A few ties a year Puolivuosittain / Half-yearly Kerran vuodessa / Once a year Tarvittaessa / If necessary PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#8 PAtKYS Missä yhteydessä seurantaa tehdään? (voitte valita useaan vaihtoehdon) / In which circustances is the onitoring conducted? (You ay choose several options) q Jatkuvasti / Continuously q Tuotekehityksen yhteydessä / In connection with the product developent q Oien patenttihakeusten laatiisen yhteydessä / When drafting own patent applications q Kilpailijoiden patentoinnin seurannan yhteydessä / In connection with the onitoring of the copetitors' patents q Suunniteltaessa tuloa arkkinoille / When planning to enter the arket q Muu ikä? / Soe other? Please specify : No Answer PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents:

7 PAtKYS Onko yrityksenne hyödyntänyt kilpailijoiden patenttisalkkujen aantieteellisessä kattavuudessa olevia puutteita EU:n alueella eli toiineet vain aissa, joissa kilpailijan patentit eivät ole voiassa? (valitse yksi) / Has your copany utilized the geographical gaps in the copetitors' patent portfolios within the EU, i.e., operated only in countries where the copetitor's patents are not in force? (choose one) Usein / Frequently Melko usein / Quite often Satunnaisesti uutaan kerran / Occasionally a few ties Ee ole / We have not PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#9 Eurooppapatentit / European patent PAtKYS Mitä ja kuinka erkittäviä haittoja ja etuja ielestänne liittyy nykyiseen eurooppapatenttijärjestelään? / In your opinion, what are the advantages and disadvantages of the current European patent syste? Eurooppapatentit on saatettava voiaan jokaisessa halutussa aassa erikseen / EP patents have to be validated in each country separately Paljon hyötyä / A lot of benefit Jonkin verran hyötyä / Soe benefit Ei erkittävää hyötyä tai haittaa / No significant benefit or har Jonkin verran haittaa / Soe har Paljon haittaa / A lot of har Lontoon sopius on alentanut kustannuksia / The London Agreeent has En osaa sanoa / Cannot say

8 reduced the costs Eurooppapatentti joustavasti yhdistettävissä kansallisiin patentteihin / EP patent ay be flexibly cobined with national patents Eurooppapatentit voidaan kuota keskitetysti EPO:n väiteenettelyssä / EP patents ay be revoked centrally through EPO's opposition proceedings Eurooppapatentin oistajuus voidaan jakaa aakohtaisesti usean haltijan kesken / The ownership of EP patent ay be divided by country between several Patentees Myönnettyjen eurooppapatenttien oistaja-/haltijauutokset rekisteröitävä aakohtaisesti / Changes in ownership/holdership of EP patents ust be registered in each country Eurooppapatentilla voi olla eri vaatiusasetelat eri aita varten eikä sitä voida kuota keskitetysti aikaisepien kansallisten oikeuksien perusteella / EP patent ay have different requireents for different clai sets for different designated states and cannot be revoked centrally on the basis of prior national rights PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#38 PAtKYS Kun yrityksenne valitsee Euroopan aita, joissa haette patenttisuojaa, kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat yrityksenne päätökseen? / When selecting European countries where to apply for patent protection, how uch do the following factors influence the copany's decision? Paljon / A lot Melko paljon / Quite uch Vähän / A little Ei vaikutusta / No effect En osaa sanoa / Cannot say

9 Kaupallinen potentiaali ko. aassa / The coercial potential in the country Kilpailijoiden toiinta ko. aassa / Copetitors' activities in the country Patentoidun teknologian tärkeys / The iportance of the patented technology Luottaus ko. aan oikeudenkäyntiprosesseihin ahdollisessa loukkausoikeudenkäynnissä / Confidence in the judicial processes of a possible infringeent proceedings in the country Patentin vuosiaksujen suuruus / The aount of the patent's annual fees Käännöskulujen suuruus / Translation costs Muut kustannukset / Other costs PAtKYS Muut tekijät: itkä / Soe other? Please specify? PAtKYS Missä EU-aissa yrityksenne on viieisen viiden vuoden aikana saattanut eurooppapatentit voiaan? / In which EU countries has your copany validated the EP patents during the past five years? Seuraavat valtiot ratifioineet Lontoon sopiuksen, eivätkä vaadi itään käännöksiä: Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Irlanti, Luxeburg. Jos patentin kieli on englanti, seuraavissa valtioissa riittää vaatiusten käännös: Alankoaat, Suoi, Ruotsi, Tanska, Unkari, latvia, Liettua ja Slovenia. The following states have ratified the London agreeent, and no translations are needed: United Kingdo, Gerany. France, Ireland and Luxebourg. If the language of the patent is English, in the following states only a translation of the clais is needed: the Netherlands, Finland, Sweden, Denark, Hungary, Latvia, Lithuania and Slovenia Seuraavissa aissa EP-patentti saatetaan voiaan yleensä / In the following countries EP patents are validated usually Seuraavissa aissa EP-patentti saatetaan voiaan toisinaan, aat kuitenkin erkityksellisiä / In the following countries EP patents are validated No Answer

10 occassionally, countries are however significant Iso-Britannia (UK) United Kingdo q q Saksa (DE) Gerany q q Ranska (FR) France q q Irlanti (IE) Ireland q q Luxeburg (LU) Luxebourg q q Alankoaat (NL) Netherlands q q Suoi (FI) Finland q q Ruotsi (SE) Sweden q q Tanska (DK) Denark q q Unkari (HU) Hungary q q Slovenia (SL) Slovenia q q Liettua (LT) Lithuania q q Latvia (LV) Latvia q q Viro (EE) Estonia q q Itävalta (AT) Austria q q Belgia (BE) Belgiu q q Bulgaria (BG) Bulgaria q q Kypros (CY) Cyprus q q Kreikka (GR) Greece q q Malta (MT) Malta q q Portugali (PT) Portugal q q Roania (RO) Roania q q Tšekki (CZ) Czech Republic q q Slovakia (SK) Slovakia q q Italia (IT) Italia q q Espanja (ES) Spain q q Puola (PL) Poland q q Kroatia (HR) Croatia q q PAGE#11 PAtKYS Oletteko saattaneet eurooppapatentin voiaan useaassa aassa Lontoon sopiuksen jälkeen aikaisepaan verrattuna? / Have you validated an EP patent in ore countries after the London Agreeent cae into force? Kyllä / Yes Ei / No PAt Jos kyllä, iksi? / If yes, why?

11 PAtKYS Jos ei, iksi? / If not, why not? PAGE#39 PAtKYS Onko yrityksellänne tarve saattaa suoja voiaan kaikissa EU- aissa (yhtenäinen suoja ei kattaisi Italiaa, Espanjaa eikä Puolaa) / Is it necessary for your copany to validate the patent in all EU countries (unitary effect would not cover Italy, Spain, Poland Kyllä / yes Ei / No PAtKYS Jos kyllä, illainen tarve? / If yes, why? PAtKYS Onko yrityksellenne aiheutunut haittaa siitä, ettei eurooppapatenttia ole saatettu voiaan kaikissa EU-aissa? / Has it caused any har to your copany that an EP patent has not been validated in all EU-countries? Kyllä / Yes Ei / No PAtKYS Jos kyllä, niin illaista haittaa? / If yes, what kind of har

12 PAGE#14 PAtKYS Mitkä seikat vaikuttavat siihen kuinka pitkään yrityksenne pitää patenttinsa voiassa Euroopassa? / What are the factors that affect how long your copany keeps the patents in force in Europe? Vuosiaksut nousevat suoja-ajan loppua kohti / Renewal fees increase towards the end of the protection period Erittäin tärkeä / Very iportant Väheän tärkeä / Less iportant Ei erkitystä / Not significant Kilpailijoiden toiinta / Copetitors' activities Suojan aantieteellinen laajuus / The geographical scope of the protection Markkinoiden tärkeys / The iportance of the arkets Teknologian vanhentuinen / The technological obsolescence Lisenssi- tai uu sopius / License or soe other agreeent En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Mitä uita tekijöitä / Soe other factors? Please specify? PAGE#53 patkys Maksaako yrityksenne voiaansaatetuista eurooppapatenteista vuosiaksuja yhtä pitkään jokaisessa aassa vai vaihteleeko tää jäsenvaltioiden ukaan? / Does your copany pay renewal fees annual fees on EP patents for an equally long period in each country or does it vary fro one Meber State to another? Yhtä pitkään / Equally long period Vaihtelee / Varies En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Pidättekö tärkeänä, että patenttien vuosiaksujen aksaisesta voidaan päättää aakohtaisesti? / Do you consider it iportant that the decisions on the payent of the patents' aintenance renewal fees can be decided separately for each country? Erittäin tärkeä / Very iportant Väheän tärkeä / Less iportant Ei erkitystä / Not significant En osaa sanoa / Cannot say

13 PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#15 C. NYKYINEN PATENTTITUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ / THE CURRENT PATENT LITIGATION SYSTEM Oikeudenkäynnit Suoessa / Litigation in Finland PAtKYS Monestiko yrityksenne on ollut viieisen viiden vuoden aikana osallisena patenttioikeudenkäynnissä Suoessa? / How any ties has your copany in the past five years been involved in patent litigation in Finland? Yli 5 / More than 5 PAtKYS Jos kyllä, inkälaisissa oikeudenkäynneissä ja issä aseassa (kantajana/vastaajana)? / If yes, in what kind of litigation and in which role (as a plaintiff/defendant)? Vain kantajana / Only as a plaintiff Vain vastaajana / Only as a defendant Sekä kantajana että vastaajana (eri oikeudenkäynneissä) / Both as a plaintiff and defendant (in separate proceedings) Mitätöinti / Revocation Loukkaus / Infringeent Turvaaistoii / Interi injunction / preliinary injunction Ei ikään näistä vaihtoehdoista / None of these choices PAtKYS Muu, ikä? / Soe other, Please specify?

14 PAGE#40 PAtKYS Onko vastapuoli ollut (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Has the opposing party been (you ay choose several options) q suoalainen / Finnish q pohjoisainen/baltialainen / Nordic/Baltic q uu eurooppalainen / Other European q ei-eurooppalainen / Non-European No Answer PAtKYS Onko kysyyksessä ollut (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Has the litigation concerned (you ay choose several options) q kansallinen suoalainen patentti / national Finnish patent q Suoessa voiaan saatettu eurooppapatentti / European patent validated in Finland No Answer PAGE#17 Oikeudenkäynnit ulkoailla / Litigation abroad PAtKYS Monestiko yrityksenne on ollut viieisen viiden vuoden aikana osallisena patenttioikeudenkäynnissä uissa Euroopan aissa? / How any ties in the past five years has your copany been involved in patent litigation in other European countries? Yli 5 / More than 5 PAtKYS Jos kyllä, issä aissa? / If yes, in which countries? PAtKYS Minkälaisissa oikeudenkäynneissä ja issä aseassa (kantajana/vastaajana)? / If yes, in what kind of proceedings and in what role (as a plaintiff/defendant)?

15 Vain kantajana / Only as a plaintiff Vain vastaajana / Only as a defendant Sekä kantajana että vastaajana (eri Ei ikään oikeudenkäynneissä) näistä / Both as a plaintiff vaihtoehdoista No Answer and defendant (in / None of separate these choices proceedings) Mitätöinti / Revocation Loukkaus / Infringeent Turvaaistoii / Interi injunction / preliinary injunction PAtKYS Muu, ikä? / Soe other, Please specify? PAGE#19 patkys Onko vastapuoli ollut (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Has the opposing party been (you ay choose several options) q suoalainen / Finnish q pohjoisainen/baltialainen / Nordic/Baltic q uu eurooppalainen / Other European q ei-eurooppalainen / Non-European No Answer PAtKYS Onko kysyyksessä ollut (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Has the litigation concerned (you ay choose several options) q kansallinen patentti / national patent q eurooppapatentti / European patent No Answer PAtKYS Monestiko yrityksenne on ollut viieisen viiden vuoden aikana osallisena rinnakkaisissa eurooppapatenttia koskevissa patenttioikeudenkäynneissä useassa eurooppalaisessa aassa? / How any ties in the past five years your copany has been involved in a parallel patent litigation concerning European patent in several European countries? tai yli / 4 or ore

16 PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#20 PAtKYS Kuinka onessa tapauksessa Suoi on ollut yksi näistä aista? / How any ties has Finland been one of these countries? tai yli / 4 or ore PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#54 PAtKYS Mitkä ovat nykyisen eurooppapatentteja koskevan patenttituoioistuinjärjestelän suuriat heikkoudet: Kuinka paljon haittaa koette yrityksenne näkökulasta olevan seuraavilla seikoilla? / As regards European patents, what are the ain weaknesses of the current European patent litigation syste: Fro your copany's point of view, how uch har does the following cause? Eurooppapatentista voi joutua käyään oikeutta useaassa valtiossa erikseen / One ay have to litigate in several countries separately Paljon haittaa / A lot of har Jonkin verran haittaa / Soe har Ei haittaa / No har Tästä on pikein hyötyä / This rather has benefits Kieltotuoio pätee vain kyseisessä valtiossa / Injunction is enforceable only in that particular country En osaa sanoa / Cannot say

17 Mitätöintituoio pätee vain kyseisessä valtiossa / Revocation is enforceable only in that particular country Eri valtioissa annetut tuoioistuinratkaisut voivat poiketa toisistaan / The courts' outcoes ay differ fro country to country Foru shopping on usein ahdollista / Foru shopping is often possible PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#21 II TULEVAISUUS / THE FUTURE PAtKYS Kuinka hyvin olette tutustunut tulevaan yhtenäispatenttiin ja UPCjärjestelään? / How well have you failiarised yourself with the forthcoing Unitary Patent and UPC syste? Hyvin / Well Melko hyvin / Quite well Vähän / A little En lainkaan / Not at all PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#22 D. PATENTOINTI / PATENTING Yrityksen oa patentointi / Copany's own patenting

18 PAtKYS Mitä etuja ja haittoja yhtenäispatenttiin liittyy nykyisiin eurooppapatentteihin nähden patentin haltijan näkökulasta? / What advantages and disadvantages does the Unitary Patent have copared with the current European patent fro a Patentee's perspective? Yhtenäispatentti on autoaattisesti voiassa kaikissa aissa / A Unitary Patent is autoatically in force in all of the countries Paljon hyötyä / A lot of benefit Jonkin verran hyötyä / Soe benefit Ei erkittävää hyötyä tai haittaa / No significant benefit or har Jonkin verran haittaa / Soe har Paljon haittaa / A lot of har Yhtenäispatentti uodostaa yhtenäisen suojan eikä patentin oistajuutta voi aakohtaisesti jakaa eri haltijoiden kesken / A Unitary Patent constitutes a single right and the ownership ay not be divided on a country by country basis between different right-holders Yhtenäispatenttien oistaja-/haltijauutokset voidaan rekisteröidä keskitetysti EPO:ssa / Changes in the ownership of Unitary Patents are centrally registered by the EPO Yhtenäispatentista vuosiaksut on suoritettava koko alueelta. / The renewal fees for Unitary Patent ust be paid for the whole area En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#24 QUESt Mikäli yritys valitsee oien patenttien osalta yhtenäispatentin, niin tällöin yrityksellä on voiassa yhtenäisiä patentteja aantieteellisesti laajalla alueella eli

19 kaikissa UPC-sopiusvaltioissa. Oletteko saaa vai eri ieltä alla esitetyistä väittäistä? / If the copany applies for Unitary Patents, then the copany's patents are in force in a broad geographical area, i.e. in all UPC Contracting States. Do you agree or disagree with the stateents below? Täysin saaa ieltä / Totally agree Oien patenttien ahdollisia loukkauksia on valvottava laajealla aantieteellisellä alueella / Monitoring potential infringeents in a wider geographical area is needed Todennäköisyys, että uut aloittavat väiteenettelyjä patentinhaltijan oia patentteja vastaan kasvaa / The probability that others would file oppositions against Patentee s own patents will increase Laaja aantieteellinen patenttisuoja helpottaa yrityksen toiinnan laajentaisen uusille arkkina-alueille / A broad geographical patent protection facilitates the arket expansion Laaja aantieteellinen suoja parantaa lisensointiahdollisuuksia / A broad geographical patent protection iproves licensing opportunities Laaja aantieteellinen suoja nostaa lisensointiarvoa / A broad geographical patent protection raises licensing value Patentoinnin kokonaiskustannukset eivät todennäköisesti uutu olennaisesti / The total costs of patenting will probably not be changed significantly Jokseenkin saaa ieltä / Agree soewhat Jokseenkin Ei uutosta eri ieltä / / No change disagree soewhat Täysin eri ieltä / Totally disagree En osaa sanoa / Cannot say QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents:

20 PAGE#25 PAtKYS Jos Suoi on ukana yhtenäispatenttijärjestelässä, iten arvelette yhtenäispatentin ja UPC:n vaikuttavan yrityksenne patentointiin? / If Finland participates in the unitary patent syste, how do you think the Unitary Patent and UPC would affect your copany's patenting? Lisääntyy paljon / Will increase a lot... Lisääntyy jonkin Ei verran / Will vaikutusta / increase No effects... soewhat... Vähentyy jonkin verran / Will decrease soewhat... Vähentyy En osaa paljon / Will sanoa / decrease a Cannot say lot... Patentointi ylipäänsä / Patenting as a whole Yhtenäispatentointi / Unitary patenting Eurooppapatentointi / EP patenting Kansallinen patentointi Suoessa / National patenting in Finland Kansalliset hyödyllisyysallit Suoessa / National utility odels in Finland Kansallinen patentointi uissa Euroopan aissa / National patenting in other European countries Kansalliset hyödyllisyysallit uissa Euroopan aissa / National utility odels in other European countries PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#41 PAtKYS Jos Suoi EI ole ukana yhtenäispatenttijärjestelässä, iten arvelette yhtenäispatentin ja UPC:n vaikuttavan yrityksenne patentointiin? / If Finland does not participates in the unitary patent syste, how do you think the Unitary Patent and UPC would affect your copany's patenting? Lisääntyy Lisääntyy jonkin paljon / Will verran / increase a Will lot increase Vähentyy jonkin Ei verran / vaikutusta / Will No effects decrease Vähentyy En osaa paljon / Will sanoa / decrease a Cannot say lot

21 soewhat soewhat Patentointi ylipäänsä / Patenting as a whole Yhtenäispatentointi / Unitary patenting Eurooppapatentointi / EP patenting Kansallinen patentointi Suoessa / National patenting in Finland Kansalliset hyödyllisyysallit Suoessa / National utility odels infinland Kansallinen patentointi uissa Euroopan aissa / National patenting in other European countries Kansalliset hyödyllisyysallit uissa Euroopan aissa / National utility odels in other European countries PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAtKYS Mitkä tekijät vaikuttavat edellä ainittuihin patentoiiseen liittyviin ratkaisuihin ja iten? (Esi. kustannukset, kieli tai tuoioistuinjärjestelä) / What factors affect the above-entioned decisions as regards the patenting and how do they affect? (For exaple costs, language or the court syste) PAGE#27 Kilpailijoiden patentointi / Copetitors' patenting QUESt Yhtenäispatentin ja UPC:n yötä on todennäköistä, että kilpailijoiden patentteja on eneän voiassa aantieteellisesti laajealla alueella Euroopassa. Jos Suoi ratifioisi UPC-sopiuksen, nää patentit ovat voiassa yös Suoessa. Mitä

22 vaikutuksia tällä olisi yrityksenne toiintaan? / Following the Unitary Patent and the UPC, it is likely that there will be ore Copetitors patents in force in a broader geographical area in Europe. If Finland ratifies the agreeents these patents will be in force also in Finland. What ipact would this have on your copany s operations? Täysin saaa ieltä / Totally agree Kilpailijoiden yhtenäispatentit rajoittavat yrityksen toiintavapautta UPC-aissa / The copetitors' Unitary Patents restrict the copany's freedo to operate in the UPC States Oan toiintavapauden seuraainen tulee työläääksi yhtenäispatentin sopiusvaltioissa / The onitoring of the copany's own freedo to operate will get ore burdensoe in the Contracting States Kilpailijoiden yhtenäispatentit estävät yrityksiä laajentaasta toiintaansa uusille arkkinoille / The copetitors' Unitary Patents restrict the copany to expand its arkets Tarve aloittaa väiteenettelyjä kilpailijoiden patentteja vastaan kasvaa / The need to file oppositions against copetitors' patents will increase Yhtenäispatentit kasvattavat loukkaus- ja oikeudenkäyntiriskiä UPCaissa / The Unitary Patents will increase the risk of infringeent and litigation in the UPC States Kilpailijoiden yhtenäispatentit lisäävät yrityksen lisensointikustannuksia / Copetitors' Unitary Patents will increase the copany's licensing costs Tarve lisätä oaa patentointiaktiivisuutta laajealla aantieteellisellä alueella / The need to increase own patenting activity in a broader geographical area Jokseenkin saaa ieltä / Agree soewhat Jokseenkin Ei uutosta eri ieltä / / No change Disagree soewhat Täysin eri ieltä / Totally disagree En osaa sanoa / Cannot say

23 Kustannukset nousevat / Costs will increase QUESt Muuta / perusteluja: / Soe other things / reasoning: PAGE#29 Erityisesti EU:n ulkopuoliset yritykset / The non-eu copanies, in particular PAtKYS Miten oletatte yhtenäispatentin toteutuessaan vaikuttavan EU:n ulkopuolisten yritysten patentointiaktiivisuuteen Euroopassa? / How do you consider the ipleentation of the Unitary patent to affect the non-eu copanies' activity to patent in the Europe? Lisää paljon / Will increase a lot Lisää jonkin verran / Will increase soewhat Ei vaikutusta / No effect Vähentyy jonkin verran / Will decrease soewhat Vähentää paljon / Will decrease a lot En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#55 QUESt Tänä päivänä yli 50 %:ssa EP-patenttihakeuksista hakijan kotiaa on EPC:n sopiusvaltioiden ulkopuolella. Mikäli näiden ei-eurooppalaisten yritysten patentointiaktiivisuus kasvaa Euroopassa, niin ikä vaikutus tällä olisi suoalaisten yritysten kilpailukyvylle? / Today, ore than 50 % of the EP patent applications are filed by non-european applicants. In case the patenting activity of non-epc copanies will increase in Europe, what ipact would that have on the copetitiveness of Finnish copanies? Lisääntyy paljon / Will increase a lot Lisääntyy jonkin verran / Will increase soewhat

24 Ei vaikutusta / No effects Vähentyy jonkin verran / Will decrease soewhat Vähentyy paljon / Will decrease a lot En osaa sanoa / Cannot say QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#30 PAtKYS Jos EU:n ulkopuolisten yritysten patentointiaktiivisuus lisääntyisi yhtenäispatentin yötä, inkälaisia ongelia tai hyötyjä oletatte tähän liittyvän? / If the patenting activity of the non-eu copanies would increase because of the Unitary patent, what kind of probles or benefits do you foresee in this regard? PAtKYS Jos Suoessa olisi väheän kilpailijoiden patentteja voiassa, niin olisiko Suoi houkuttelevapi aa yrityksenne tuotekehitykselle? / If there were less copetitors' patents in force in Finland, would Finland be ore attractive for your copany's research and developent? Kyllä / Yes Ei / No En osaa sanoa / Cannot say QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAtKYS Jos Suoessa olisi väheän kilpailijoiden patentteja voiassa, niin olisiko

25 Suoi houkuttelevapi aa yrityksenne tuotannolle? / If there were less copetitors' patents in force in Finland, would Finland be ore attractive for your copany's production? Kyllä / Yes Ei / No En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#31 PAtKYS Edistäisikö vai haittaisiko yhtenäispatentti nienoaan suoalaisten pkyritysten kilpailukykyä ja kasvua? / Would the Unitary Patent be a help or a hindrance for Finnish SMEs' copetitiveness and growth? Jos edistäisi, iksi? / If it would be a help, why? patkys Jos haittaisi, iksi? / If it would be a hindrance, why? QUESt Kuinka erkittävä keksinnön suojaaiskeino yhtenäispatentti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa tulisi ielestänne oleaan tilanteessa, jossa Suoi ratifioi UPC-sopiuksen? / How iportant eans of protection for the invention would the Unitary Patent in your opinion be aong the SMEs in a situation where Finland will ratify the UPC Agreeent? Merkittävä / Significant Kohtalaisen erkittävä / Moderately significant Ei lainkaan erkittävä / Not significant En osaa sanoa / Cannot say

26 QUESt Miksi? / Why? PAGE#32 QUESt Kuinka erkittävä keksinnön suojaaiskeino yhtenäispatentti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa tulisi ielestänne oleaan tilanteessa, jossa Suoi EI ratifioi UPC-sopiusta? / How iportant eans of protection for the invention would the Unitary Patent in your opinion be aong the SMEs in a situation where Finland will NOT ratify the UPC Agreeent? Merkittävä / Significant Kohtalaisen erkittävä / Moderately significant Ei lainkaan erkittävä / Not significant En osaa sanoa / Cannot say QUESt Miksi? / Why? QUESt Pidättekö kansallisia patentteja yhdistettynä parannettuun / entistä laajepaan PPH-järjestelää (Patent prosecution highway) varteenotettavana vaihtoehtona eurooppapatenteille ja yhtenäispatenteille? Do you consider national patents cobined with the iproved / wider PPH (Patent prosecution highway) syste as a viable option to the European patent and Unitary Patent? Jos kyllä, iksi? / If yes, why? QUESt Jos ei, iksi? If not, why?

27 PAGE#33 Etuoikeushakeukset / Priority applications PAtKYS Missä aissa / aissa teette etuoikeushakeuksia? (voitte valita yhden tai useaan) / In which countries do you file priority applications? (you ay choose one or several options) q Suoi / Finland q Eurooppapatenttihakeus / European patent application q Muu EPC-aa, ikä / Other EPC country, which one : q Muu, ikä / Other, which one : No Answer PAtKYS Jos yrityksenne tekee yleensä suoalaisia etuoikeushakeuksia tällä hetkellä, iksi? / In case your copany files ainly Finnish priority applications at the oent, why is that? Edullinen (viralliset hinnat atalat verrattuna EPO:oon) / Inexpensive (the official fees are low copared to EPO) Hakeuksen voi tehdä suoeksi (tai ruotsiksi), ahdollisuus käyttää oaa äidinkieltä tärkeää / The application can be ade in Finnish (or in Swedish), the possibility to use your other tongue is iportant Hakeuksen voi tehdä suoraan englanniksi, ainoastaan vaatiukset tulee kääntää / The application can be done directly in English, only the clais ust be translated Ensiäisen välipäätöksen saa nopeasti, ennen etuoikeusvuoden upeutuista / The first office action is issued rapidly, before the end of the priority year Tärkeä / Iportant Väheän tärkeä / Less iportant Ei lainkaan tärkeä / Not at all iportant Patentin saa nopeasti / The patent is granted swiftly En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Muuta, koentteja / Other, coents:

28 PAGE#34 PAtKYS Jos yhtenäispatentti ja UPC astuisivat voiaan Suoen osalta, on ahdollista, että Patentti- ja rekisterihallituksen toiintaedellytykset heikkenevät. Pidättekö tärkeänä, että ahdollisuus hakea suoalaisia etuoikeushakeuksia (ja uita kansallisia suoalaisia) hakeuksia turvataan yös jatkossa? / If the Unitary Patent and the UPC would coe into force in Finland it is possible that the operational conditions of the National Board of Patents and Registration of Finland could deteriorate. Do you consider it iportant that the possibility to apply for priority applications (and other applications) is secured also in the future? Kyllä / Yes Ei / No PAtKYS Miksi? / Why? PAGE#35 E. PRH:N PALVELUT / SERVICES OF THE NATIONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION OF FINLAND PAtKYS Miten ahdollinen UPC-sopiuksen ratifiointi ja yhtenäispatentin käyttöönotto tulee vaikuttaaan yrityksessänne Patentti- ja rekisterihallituksen palvelujen käyttöön? / How will the prospective the ratification of the UPC Agreeent and the ipleentation of the Unitary Patent affect your copany's use of the services provided by the National Board of Patents and Registration of Finland (later PRH)? Vähenee paljon / Will decrease a lot Vähenee jonkin verran / Will decrease soewhat Ei vaikutusta / No effect Lisääntyy jonkin verran / Will increase soewhat Lisääntyy paljon / Will increase a lot En osaa sanoa / Cannot say

29 PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#42 PAtKYS Vaarantaako PRH:n ahdollinen toiintaedellytysten heikkeneinen kotiaisten yritysten aseaa keksintötoiintaa ajatellen? Does the potential diinution of the PRH's operational preconditions jeopardize the doestic enterprises' position as regards the innovation activities? Olennaisesti / Essentially Jossain äärin / To soe extent Vähän / A little Ei lainkaan / Not at all En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#43 F. YHDISTETTY PATENTTITUOMIOISTUIN (UPC) / THE UNIFIED PATENT COURT (UPC) PAtKYS Miten ehdotettu UPC uuttaa nykyistä tuoioistuinjärjestelää: Kuinka paljon hyötyä tai haittaa koette yrityksenne kannalta olevan seuraavilla seikoilla? / How does the proposed UPC change the current judicial syste: How uch benefit or har do you consider the following factors have fro your copany's point of view? Yhtenäispatenttia koskevan UPC-oikeudenkäynnin Paljon hyötyä / A lot of benefit Jonkin verran hyötyä / Soe benefit Ei erkittävää hyötyä tai haittaa/no significant benefit or har Jonkin verran haittaa / Soe har Paljon haittaa / A lot of har En osaa sanoa / Cannot say

30 ratkaisu pätee kaikissa UPC-aissa / The outcoe of a UPC litigation on Unitary Patent applies in all UPC countries Myös eurooppapatenttia koskevan UPCoikeudenkäynnin ratkaisu pätee kaikissa UPC-aissa / Also the outcoe of a UPC litigation on European patent applies in all UPC countries Patenttioikeudenkäyntejä koskevat säännöt ovat saat koko UPC-alueella / The rules of the patent litigation are the sae in the whole UPC area Patentti voidaan itätöidä yhdellä oikeudenkäynnillä koko UPC-aluetta koskevin vaikutuksin / The patent can be revoked in the whole UPC in one litigation Loukkausta koskeva kieltotuoio koskee koko UPC-aluetta / An injunction in a patent infringeent case applies to the whole UPC area Yhtenäis- ja eurooppapatentteja koskevat oikeudenkäynnit käydään UPCjäsenvaltioiden osalta tulevaisuudessa UPC:ssa / As regards the Meber States, the litigation related to the Unitary and European patents will be conducted in the UPC in the future. Myös Suoi kuuluu UPCalueeseen ja perustaa UPC:n paikallisjaoston Helsinkiin / Finland is also a part of the UPC area and sets up the local division of the UPC to Helsinki Suoi ei kuulu UPCalueeseen / Finland is not a part of the UPC area PAtKYS Muuta/perusteluja/koentteja: Other/rearks/coents:

31 PAGE#44 PAtKYS Mitä uita hyötyjä tai haittoja ielestänne UPC:hen liittyy nykyiseen patenttituoioistuinjärjestelään verrattuna: Copared with the current patent court syste, what advantages or disadvantages does the UPC have: Mitä hyötyjä? / What are the advantages? PAtKYS Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAtKYS Miten arvelette UPC:n vaikuttavan yrityksenne ahdolliseen aseaan patenttioikeudenkäynnissä nykyiseen tuoioistuinjärjestelään verrattuna? How do you consider the UPC will affect your copany's potential position in a patent litigation copared to the current court syste? Loukkaus-oikeudenkäynnin kantajana / As a plaintiff of an infringeent action Loukkaus-oikeudenkäynnin vastaajana / As a defendant of an infringeent action Mitättöyys-oikeudenkäynnin kantajana / As a plaintiff of a revocation action Mitättöyys-oikeudenkäynnin vastaajana / As a defendant of a revocation action Vahvistuu / Strenghtens... Heikkenee / Weakens... Ei erkittävää vaikutusta / No significant effect... En osaa sanoa / Cannot say... PAGE#45 PAtKYS Mitä hyötyä tai haittaa yrityksellenne olisi patenttiriitojen kannalta siitä, että Suoi kuuluu UPC-alueeseen ja perustaa UPC:n paikallisjaoston Helsinkiin (voitte vastata joko vain toiseen tai olepiin): / As regards patent disputes, which are benefits or disadvantages if Finland is part of

32 the UPC area and the sets up the local division of the UPC to Helsinki (you ay answer only one or both): Mitä hyötyä? / What are the benefits? patkys Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAtKYS Mitä hyötyä tai haittaa yrityksellenne olisi patenttiriitojen kannalta siitä, että Suoi EI kuulu UPC-alueeseen (voitte vastata joko vain toiseen tai olepiin): As regards patent disputes, what are the benefits or disadvantages if Finland would NOT be part of the UPC area (you ay answer only one or both): Mitä hyötyä? / What are the benefits? PAtKYS Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAGE#46 PAtKYS Mitä hyötyä tai haittaa uskotte olevan siitä, että Suoessa tapahtuneesta patentin loukkauksesta tai Suoessa voiaan saatetun eurooppapatentin itättöyydestä käydään oikeutta UPC:ssa kansallisen tuoioistuien sijasta (voitte vastata joko vain toiseen tai olepiin): / What advantages or disadvantages you expect to arise when litigations as for patent infringeents that

33 have occured in Finland or for revocation of the European patent will be held in the UPC instead of national courts (you ay answer only one or both): Mitä hyötyä? / What are the advantages? PAtKYS Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAtKYS Miten uskotte yhtenäispatentin ja UPC:n vaikuttavan yrityksenne patenttiriitojen ja -oikeudenkäyntien äärään? / How do you think the UPC would affect the costs associated with patent disputes and litigations accrued to your copany? Riidat ja oikeudenkäynnit lisääntyvät / Disputes and litigations will increase Riidat ja oikeudenkäynnit vähentyvät / Disputes and litigations will decrease Ei vaikutusta / No effect En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Miksi? / Why? PAGE#47 PAtKYS Miten uskotte UPC:n vaikuttavan yrityksenne patenttiriitoihin ja - oikeudenkäynteihin liittyviin kustannuksiin? / How do you think the UPC would affect your copany's patent litigation costs? Kustannukset kasvavat / Costs will increase Kustannukset pienenevät / Costs will decrease Ei vaikutusta / No effect En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS611

34 63.1. Miksi? / Why? PAtKYS Riippuuko suhtautuisenne UPC:hen ratkaisevasti vielä jostain toistaiseksi epävarasta tai ratkaiseattoasta seikasta (esi. lopulliset kustannukset tai työjärjestyksen säännöt)? / Is your opinion on UPC still vitally depending on soe still uncertain or undecided factor (e.g. eventual costs or Rules of Procedure)? Kyllä / Yes Ei / No Yritykselläe ei ole vielä riittävästi tietoa UPC:sta / Our copany does not possess enough inforation about the UPC yet PAtKYS Jos vastasitte Kyllä, itä ovat tällaiset seikat ja iten ne tulisi ielestänne ratkaista? / If you answered Yes, what are these factors and how should they, in your opinion, be resolved? PAGE#48 Siirtyäaika / Transitional period PAtKYS Kaikki UPC-aissa voiaan saatetut eurooppapatentit tulevat UPC:n toiivallan alle. Siirtyäaikana yritys voi kuitenkin sulkea pois (opt-out) UPC:n toiivallan eurooppapatenttiensa kohdalta patentin eliniäksi tai siihen saakka, kunnes patentti halutaan siirtää UPC:n toiivallan piiriin. Mitä yrityksenne aikoo tehdä? / All the European patents validated in UPC Meber States will be under the copetence of the UPC. During the transitional period the copany ay, however, opt out their European patents fro the UPC's copetence for patents' lifetie or until the optout is withdrawn. What is your copany going to do? Kaikki eurooppapatentit opt-in (ei toienpiteitä) / Opt-in all the European patents (no action taken) Kaikki europpapatentit opt-out / Opt-out all the European patents Ratkaisu tehdään patenttikohtaisesti / The decision will be ade separately for each patent En osaa sanoa / Cannot say patkys631

35 65.1. Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAtKYS Mitä hyötyä tai haittaa UPC:sta on yritykselle siirtyäaikana: / What advantages or disadvantages does the UPC have during the transition period: Mitä hyötyä? What are the advantages? PAtKYS Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAGE#49 G. SUOMEN SUHTAUTUMINEN / FINLAND'S APPROACH PAtKYS Tulisiko Suoen ratifioida (saattaa kansallisesti voiaan) UPC-sopius (olettaen, että uudistus tulee uualla voiaan Suoen ratifiointiratkaisusta riippuatta)? Should Finland ratify the UPC agreeent (assuing that the refor will take place elsewhere regardless of the Finland's decision)? Kyllä / Yes Luultavasti kyllä / Probably yes Riippuu siitä, itkä uut aat ovat ratifioineet sopiuksen / It depends on which other countries have ratified the agreeent Luultavasti ei / Probably not Ei / No En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS651

36 67.1. Mitkä ovat vastaukseen vaikuttaneet erkittäviät tekijät? / What are the ain factors affecting the answer? PAGE#50 PAtKYS Mikä seuraavista vaihtoehdoista olisi näkeyksenne ukaan yrityksenne kannalta edullisin? / Which of the following options would be, in your opinion, the ost beneficial for your copany? q Suoi ratifioi UPC-sopiuksen, ei väliä itkä uut aat ratifioivat sopiuksen / Finland will ratify the UPC agreeent, no atter which other countries ratify the agreeent q Suoi ratifioi sopiuksen edellyttäen, että Iso-Britanian, Saksan ja Ranskan lisäksi tietyt tärkeät aat ratifioivat sopiuksen (ks. erillinen kysyys alla) / Finland will ratify the agreeent provided that in addition to United Kingdo, Gerany and France soe "iportant countries" ratify the agreeent ( see the separate question below) q Suoi ratifioi sopiuksen vain, jos kaikki (tai lähes kaikki) aat ratifioivat sopiuksen / Finland will ratify the agreeent only if all (or alost all) countries ratify the agreeent q Suoi odottaa, kunnes järjestelästä on kokeuksia, ja ratifioi UPC-sopiuksen vasta yöhein / Finland waits until there are experiences of the syste, and ratifies the UPC agreeent only later q Suoi ei ratifioi UPC-sopiusta, utta järjestelä tulee voiaan uualla / Finland will not ratify the UPC agreeent but the syste coes into force elsewhere q UPC ja yhtenäispatentti eivät toteudu lainkaan / UPC and Unitary Patent will not be realized at all q En osaa sanoa / Cannot say patkys Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#51 PAtKYS Mitkä seuraavista aista tulisi ainakin olla ukana UPC:ssä, jotta käsityksenne ukaan Suoen olisi ielekästä ratifioida UPC? HUOM! UPC-sopius ei astu voiaan ilan Iso-Britannian, Saksan ja Ranskan ratifiointia / According to you, which of the following countries should at least be part of the UPC, in order that it would be eaningful for Finland to ratify the UPC? NB OPC Agreeent will not coe in force without the ratifications of United Kingdo, Gerany and France. q Iso-Britannia (UK) United Kingdo q Saksa (DE) Gerany q Ranska (FR) France q Irlanti (IE) Ireland

37 q Luxeburg (LU) Luxebourg q Alankoaat (NL) Netherlands q Suoi (FI) Finland q Ruotsi (SE) Sweden q Tanska (DK) Denark q Unkari (HU) Hungary q Slovenia (SL) Slovenia q Liettua (LT) Lithuania q Latvia (LV) Latvia q Viro (EE) Estonia q Itävalta (AT) Austria q Belgia (BE) Belgiu q Bulgaria (BG) Bulgaria q Kypros (CY) Cyprus q Kreikka (GR) Greece q Malta (MT) Malta q Portugali (PT) Portugal q Roania (RO) Roania q Tšekki (CZ) Czech Republic q Slovakia (SK) Slovakia q Italia (IT) Italia q Espanja (ES) Spain q Puola (PL) Poland q Kroatia (HR) Croatia No Answer QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#52 H. LOPUKSI / LASTLY QUESt Onko yhtenäispatentti verrattuna nykyisiin eurooppapatentteihin nähden ielestänne / Copared to the current European patents, do you consider that Unitary Patent Täysin saaa ieltä / Totally agree Jokseenkin saaa ieltä / Agree soewhat Ei uutosta / No change Jokseenkin eri ieltä / Disagree soewhat Täysin eri ieltä / Totally disagree En osaa sanoa / Cannot say

38 edullisepi / reduces costs tehokkaapi / is ore effective kilpailukykyisepi / is ore copetitive oikeusvarepi / enhances legal certainty QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: QUESt Onko UPC verrattuna nykyiseen patenttituoioistuinjärjestelään ielestänne / Copared to the current patent litigation syste, do you consider that the UPC Täysin saaa ieltä / Totally agree Jokseenkin saaa ieltä / Agree soewhat Ei uutosta / No change Jokseenkin eri ieltä / Disagree soewhat Täysin eri ieltä / Totally disagree edullisepi / reduces costs tehokkaapi / is ore effective oikeusvarepi / enhances legal certainty En osaa sanoa / Cannot say QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: Tää on tiedustelun viieinen sivu. Kaikki tähänastiset vastauksenne on tallennettu onnistuneesti. Jos haluatte vielä uuttaa vastauksianne, voitte tehdä sen nyt palaaalla taaksepäin "edellinen"-painikkeella. Painettuanne tään sivun "seuraava" -painiketta vastausten uuttainen ei ole enää ahdollista. Tään jälkeen kysely on osaltanne päättynyt ja voitte sulkea selaien.

39

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala

MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa 19.1.2016 Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala Koska yhtenäispatentit tulevat käyttöön ja UPC alkaa toimia? Tavoite: vuoden 2017 alussa (?) Yhtenäispatenttiasetuksia

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014 Yleistä ja ajankohtaista missä mennään? Päätökset 2014-2015 liikkuvuustuesta lähetetty korkeakouluille Lopullisia NA-HEI sopimuspohjia vielä

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

EU Participant Report feedback Sofia Lähdeniemi & Kiira Noponen

EU Participant Report feedback Sofia Lähdeniemi & Kiira Noponen EU Participant Report feedback 2015-2016 Sofia Lähdeniemi & Kiira Noponen 1) Tilastollisen tarkastelun taustoja: Vertailua edelliseen raportoituun sopimuskauteen ei tehty, koska 2014-datan osalta vielä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

KVS2008. Pertti Kuronen

KVS2008. Pertti Kuronen Pertti Kuronen 15.3.2007 1 Pertti Kuronen 15.3.2007 Tariffirakenne ja alustava hintataso KVS2005 toteutuminen KVS2008 lähtökohdat tariffirakenne alustava hintataso alustavat yksikköhinnat 2 Pertti Kuronen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille

Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille Eurostars - rahoitusta kansainvälistyville pk-yrityksille Kirsi Vähä-Pietilä Tekes Eurostars-rahoitusohjelma pk-yrityksille 2007-2013 EUREKAn ja EU:n yhteinen ohjelma Tällä hetkellä mukana 33 maata Itävalta,

Lisätiedot

Market Report / October 2015

Market Report / October 2015 Market Report / October 2015 Overnight stays grow 7% Overnight stays by visitors to Helsinki were up 7% in October when compared to one year ago. Stays by domestic visitors increased more than four percent

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta 2014 23/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot