Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu / The European patent system is reforming.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu / The European patent system is reforming."

Transkriptio

1 Eurooppalainen patenttijärjestelä uudistuu / The European patent syste is reforing. Yhtenäispatentti on tulossa uudeksi vaihtoehdoksi eurooppapatenttien ja kansallisten patenttien rinnalle, ja uusi yhdistetty patenttituoioistuin (UPC) tulee ratkaiseaan patenttiriitoja kaikkia sopiusvaltioita sitovin vaikutuksin. Tulisiko Suoen ennä ukaan uuteen järjestelään vai jäädä siitä pois? Mikäli haluatte ennen kyselyyn vastaaista lisätietoa uudistuksesta, löydätte tiivistelän aiheesta saaassanne sähköpostiviestissä olevasta linkistä. Kysely sisältää pääosin onivalintakysyyksiä (n. 70) Unitary Patent will be introduced as a new option for a patentee in addition to European patents and national patents. The decisions by the new Unified Patent Court (UPC) on patent disputes will be binding on all UPC contracting states. Would it be better for Finland to take part in the syste or to stay outside? In case you wish to have ore inforation on the refor, you will find a suary on the issue through the link provided in the eail essage. Most of the qestions are ultiple-choice questions (around 70). PAGE#1 I NYKYISYYS/MENNEISYYS / THE PRESENT/ THE PAST A.TAUSTATIETOJA / BACKGROUND INFORMATION TAUStA1 1. Mikä on yrityksenne pääasiallinen toiiala? (valitse yksi) / Which is your copany's ain branch of industry? (choose one) Keia / biotekniikka / lääke / Cheistry / Biotechnology / Pharaceutical Konetekniikka / ekaniikka / Mechanical engineering / echanics Sähkö / elektroniikka / ICT / Electricity / electronics / ICT Muu, ikä? / Soe other, which? : TAUStA2 2. Mikä on työntekijöiden lukuäärä yrityksessänne Suoessa? / How any eployees does your copany have in Finland? alle 10 / less than yli 250 / ore than 250

2 TAUStA3 3. Onko yrityksenne osa kansainvälistä konsernia, jonka kotipaikka ei ole Suoessa? / Is your copany part of an international group of copanies, which is not doiciled in Finland? Kyllä / Yes Ei / No TAUStA Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#2 TAUStA4 4. Mikä on tutkius- ja kehitystoiinnan rooli yrityksenne toiinnassa? (valitse yksi) / What kind of role does research and developent play in your copany? (choose one) Erittäin erkittävä / Very significant Merkittävä / Significant Vähäinen / Minor Ei lainkaan / None TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#36 TAUStA5 5. Mitkä ovat yrityksenne erkittäviät arkkina-alueet, joissa teillä on kaupallista toiintaa? (Nueroi tärkeysjärjestyksessä, 1=tärkein; 3=vähiten tärkein. Jos vain yksi arkkina-alue (esierkiksi Suoi), erkitse 1 ja jätä uut kohdat tyhjiksi; jos kaksi arkkina-aluetta, nueroi tärkeysjärjestyksessä 1 ja 2.) / Where are your copany's ost iportant arkets in which you have coercial activities? (Nae the order of iportance, 1=the ost iportant; 3=the least iportant. If only one arket area (e.g. Finland), select 1, if two, nae the order of iportance, 1=the ost iportant, 2=the least iportant.) Tärkeys / Iportance (1,2,3) (0-255) Suoi / Finland Muu Eurooppa / Elsewhere in Europe

3 USA Aasia / Asia Muut alueet / Other areas TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#3 TAUSt63 6. Missä yrityksenne tuotantolaitokset sijaitsevat? (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Where are your copany's production facilities located? (You ay choose several options) q Suoi / Finland q Muu Eurooppa / Elsewhere in Europe q USA q Aasia / Asia q Muut alueet / Other areas q Ei oia tuotantolaitoksia / No own production facilities No Answer TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: TAU7 7. Missä yrityksenne tekee tutkius- ja kehitystoiintaa? (voitte valita useaan vaihtoehdon) / In which geographical areas does your research and developent activities take place? (You ay choose several options) q Suoi / Finland q Muu Eurooppa / Elsewhere in Europe q USA q Aasia / Asia q Muut alueet / Other areas No Answer TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents:

4 PAGE#37 TAUStA8 8. Missä tärkeiät kilpailijanne toiivat? (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Where do your ain copetitors operate? (You ay choose several options) q Suoi / Finland q Muu Eurooppa / Elsewhere in Europe q USA q Aasia / Asia q Muut alueet / Other areas No Answer TAUSt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#4 B. PATENTOINTI / PATENTING Patentointiäärät / Patenting in figures PAtKYS9 9. Kuinka paljon yrityksenne on hakenut patentteja viieisen viiden vuoden aikana keskiäärin vuosittain? (valitse yksi) / How any patents has your copany, on average, applied for during the past five years, per year? (choose one) Kansallisia patentteja Suoessa / National patents in Finland Eurooppapatentteja (ei koske validointeja) / EP patents (does not apply to validations) PCT-hakeuksia / PCT applications Kansallisia patentteja uissa EPCaissa / National patents in other EPC countries Kansallisia patentteja EPC-aiden yli 10 / ore than 10

5 ulkopuolella / National patents outside the EPC countries PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#5 EPO:n väiteenettely / EPO's opposition procedure PAtKYS Monestiko yrityksenne on ollut viieisen viiden vuoden aikana osallisena väiteenettelyssä EPO:ssa? (valitse yksi) / How any ties has your copany been involved in the EPO's opposition proceedings in the past five years? Yli 10 / More than 10 PAtKYS Kuinka onta kertaa väiteasiassa vastapuoli on ollut, / How any ties has the opposing party been in the opposition proceedings Yli 10 / More than 10 suoalainen / Finnish pohjoisainen/baltialainen / Nordic/Baltic uu eurooppalainen / Other European ei-eurooppalainen / Non- European No Answer PAGE#7 Patentoinnin seuranta / Patent onitoring PAtKYS Onko yrityksessänne oan alan patentoinnin seurantaa / valvontaa? Is there a patent supervision/onitoring arranged in your copany? Kyllä/Yes

6 Ei/No QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAtKYS Jos kyllä, kuinka usein tällaista seurantaa tehdään? (valitse yksi) / If yes, how often is this kind of onitoring carried out? (choose one) Muu ikä? / Soe other? Please specify : No Answer Jatkuvasti / Continuously Joitakin kertoja vuodessa / A few ties a year Puolivuosittain / Half-yearly Kerran vuodessa / Once a year Tarvittaessa / If necessary PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#8 PAtKYS Missä yhteydessä seurantaa tehdään? (voitte valita useaan vaihtoehdon) / In which circustances is the onitoring conducted? (You ay choose several options) q Jatkuvasti / Continuously q Tuotekehityksen yhteydessä / In connection with the product developent q Oien patenttihakeusten laatiisen yhteydessä / When drafting own patent applications q Kilpailijoiden patentoinnin seurannan yhteydessä / In connection with the onitoring of the copetitors' patents q Suunniteltaessa tuloa arkkinoille / When planning to enter the arket q Muu ikä? / Soe other? Please specify : No Answer PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents:

7 PAtKYS Onko yrityksenne hyödyntänyt kilpailijoiden patenttisalkkujen aantieteellisessä kattavuudessa olevia puutteita EU:n alueella eli toiineet vain aissa, joissa kilpailijan patentit eivät ole voiassa? (valitse yksi) / Has your copany utilized the geographical gaps in the copetitors' patent portfolios within the EU, i.e., operated only in countries where the copetitor's patents are not in force? (choose one) Usein / Frequently Melko usein / Quite often Satunnaisesti uutaan kerran / Occasionally a few ties Ee ole / We have not PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#9 Eurooppapatentit / European patent PAtKYS Mitä ja kuinka erkittäviä haittoja ja etuja ielestänne liittyy nykyiseen eurooppapatenttijärjestelään? / In your opinion, what are the advantages and disadvantages of the current European patent syste? Eurooppapatentit on saatettava voiaan jokaisessa halutussa aassa erikseen / EP patents have to be validated in each country separately Paljon hyötyä / A lot of benefit Jonkin verran hyötyä / Soe benefit Ei erkittävää hyötyä tai haittaa / No significant benefit or har Jonkin verran haittaa / Soe har Paljon haittaa / A lot of har Lontoon sopius on alentanut kustannuksia / The London Agreeent has En osaa sanoa / Cannot say

8 reduced the costs Eurooppapatentti joustavasti yhdistettävissä kansallisiin patentteihin / EP patent ay be flexibly cobined with national patents Eurooppapatentit voidaan kuota keskitetysti EPO:n väiteenettelyssä / EP patents ay be revoked centrally through EPO's opposition proceedings Eurooppapatentin oistajuus voidaan jakaa aakohtaisesti usean haltijan kesken / The ownership of EP patent ay be divided by country between several Patentees Myönnettyjen eurooppapatenttien oistaja-/haltijauutokset rekisteröitävä aakohtaisesti / Changes in ownership/holdership of EP patents ust be registered in each country Eurooppapatentilla voi olla eri vaatiusasetelat eri aita varten eikä sitä voida kuota keskitetysti aikaisepien kansallisten oikeuksien perusteella / EP patent ay have different requireents for different clai sets for different designated states and cannot be revoked centrally on the basis of prior national rights PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#38 PAtKYS Kun yrityksenne valitsee Euroopan aita, joissa haette patenttisuojaa, kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat yrityksenne päätökseen? / When selecting European countries where to apply for patent protection, how uch do the following factors influence the copany's decision? Paljon / A lot Melko paljon / Quite uch Vähän / A little Ei vaikutusta / No effect En osaa sanoa / Cannot say

9 Kaupallinen potentiaali ko. aassa / The coercial potential in the country Kilpailijoiden toiinta ko. aassa / Copetitors' activities in the country Patentoidun teknologian tärkeys / The iportance of the patented technology Luottaus ko. aan oikeudenkäyntiprosesseihin ahdollisessa loukkausoikeudenkäynnissä / Confidence in the judicial processes of a possible infringeent proceedings in the country Patentin vuosiaksujen suuruus / The aount of the patent's annual fees Käännöskulujen suuruus / Translation costs Muut kustannukset / Other costs PAtKYS Muut tekijät: itkä / Soe other? Please specify? PAtKYS Missä EU-aissa yrityksenne on viieisen viiden vuoden aikana saattanut eurooppapatentit voiaan? / In which EU countries has your copany validated the EP patents during the past five years? Seuraavat valtiot ratifioineet Lontoon sopiuksen, eivätkä vaadi itään käännöksiä: Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Irlanti, Luxeburg. Jos patentin kieli on englanti, seuraavissa valtioissa riittää vaatiusten käännös: Alankoaat, Suoi, Ruotsi, Tanska, Unkari, latvia, Liettua ja Slovenia. The following states have ratified the London agreeent, and no translations are needed: United Kingdo, Gerany. France, Ireland and Luxebourg. If the language of the patent is English, in the following states only a translation of the clais is needed: the Netherlands, Finland, Sweden, Denark, Hungary, Latvia, Lithuania and Slovenia Seuraavissa aissa EP-patentti saatetaan voiaan yleensä / In the following countries EP patents are validated usually Seuraavissa aissa EP-patentti saatetaan voiaan toisinaan, aat kuitenkin erkityksellisiä / In the following countries EP patents are validated No Answer

10 occassionally, countries are however significant Iso-Britannia (UK) United Kingdo q q Saksa (DE) Gerany q q Ranska (FR) France q q Irlanti (IE) Ireland q q Luxeburg (LU) Luxebourg q q Alankoaat (NL) Netherlands q q Suoi (FI) Finland q q Ruotsi (SE) Sweden q q Tanska (DK) Denark q q Unkari (HU) Hungary q q Slovenia (SL) Slovenia q q Liettua (LT) Lithuania q q Latvia (LV) Latvia q q Viro (EE) Estonia q q Itävalta (AT) Austria q q Belgia (BE) Belgiu q q Bulgaria (BG) Bulgaria q q Kypros (CY) Cyprus q q Kreikka (GR) Greece q q Malta (MT) Malta q q Portugali (PT) Portugal q q Roania (RO) Roania q q Tšekki (CZ) Czech Republic q q Slovakia (SK) Slovakia q q Italia (IT) Italia q q Espanja (ES) Spain q q Puola (PL) Poland q q Kroatia (HR) Croatia q q PAGE#11 PAtKYS Oletteko saattaneet eurooppapatentin voiaan useaassa aassa Lontoon sopiuksen jälkeen aikaisepaan verrattuna? / Have you validated an EP patent in ore countries after the London Agreeent cae into force? Kyllä / Yes Ei / No PAt Jos kyllä, iksi? / If yes, why?

11 PAtKYS Jos ei, iksi? / If not, why not? PAGE#39 PAtKYS Onko yrityksellänne tarve saattaa suoja voiaan kaikissa EU- aissa (yhtenäinen suoja ei kattaisi Italiaa, Espanjaa eikä Puolaa) / Is it necessary for your copany to validate the patent in all EU countries (unitary effect would not cover Italy, Spain, Poland Kyllä / yes Ei / No PAtKYS Jos kyllä, illainen tarve? / If yes, why? PAtKYS Onko yrityksellenne aiheutunut haittaa siitä, ettei eurooppapatenttia ole saatettu voiaan kaikissa EU-aissa? / Has it caused any har to your copany that an EP patent has not been validated in all EU-countries? Kyllä / Yes Ei / No PAtKYS Jos kyllä, niin illaista haittaa? / If yes, what kind of har

12 PAGE#14 PAtKYS Mitkä seikat vaikuttavat siihen kuinka pitkään yrityksenne pitää patenttinsa voiassa Euroopassa? / What are the factors that affect how long your copany keeps the patents in force in Europe? Vuosiaksut nousevat suoja-ajan loppua kohti / Renewal fees increase towards the end of the protection period Erittäin tärkeä / Very iportant Väheän tärkeä / Less iportant Ei erkitystä / Not significant Kilpailijoiden toiinta / Copetitors' activities Suojan aantieteellinen laajuus / The geographical scope of the protection Markkinoiden tärkeys / The iportance of the arkets Teknologian vanhentuinen / The technological obsolescence Lisenssi- tai uu sopius / License or soe other agreeent En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Mitä uita tekijöitä / Soe other factors? Please specify? PAGE#53 patkys Maksaako yrityksenne voiaansaatetuista eurooppapatenteista vuosiaksuja yhtä pitkään jokaisessa aassa vai vaihteleeko tää jäsenvaltioiden ukaan? / Does your copany pay renewal fees annual fees on EP patents for an equally long period in each country or does it vary fro one Meber State to another? Yhtä pitkään / Equally long period Vaihtelee / Varies En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Pidättekö tärkeänä, että patenttien vuosiaksujen aksaisesta voidaan päättää aakohtaisesti? / Do you consider it iportant that the decisions on the payent of the patents' aintenance renewal fees can be decided separately for each country? Erittäin tärkeä / Very iportant Väheän tärkeä / Less iportant Ei erkitystä / Not significant En osaa sanoa / Cannot say

13 PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#15 C. NYKYINEN PATENTTITUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ / THE CURRENT PATENT LITIGATION SYSTEM Oikeudenkäynnit Suoessa / Litigation in Finland PAtKYS Monestiko yrityksenne on ollut viieisen viiden vuoden aikana osallisena patenttioikeudenkäynnissä Suoessa? / How any ties has your copany in the past five years been involved in patent litigation in Finland? Yli 5 / More than 5 PAtKYS Jos kyllä, inkälaisissa oikeudenkäynneissä ja issä aseassa (kantajana/vastaajana)? / If yes, in what kind of litigation and in which role (as a plaintiff/defendant)? Vain kantajana / Only as a plaintiff Vain vastaajana / Only as a defendant Sekä kantajana että vastaajana (eri oikeudenkäynneissä) / Both as a plaintiff and defendant (in separate proceedings) Mitätöinti / Revocation Loukkaus / Infringeent Turvaaistoii / Interi injunction / preliinary injunction Ei ikään näistä vaihtoehdoista / None of these choices PAtKYS Muu, ikä? / Soe other, Please specify?

14 PAGE#40 PAtKYS Onko vastapuoli ollut (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Has the opposing party been (you ay choose several options) q suoalainen / Finnish q pohjoisainen/baltialainen / Nordic/Baltic q uu eurooppalainen / Other European q ei-eurooppalainen / Non-European No Answer PAtKYS Onko kysyyksessä ollut (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Has the litigation concerned (you ay choose several options) q kansallinen suoalainen patentti / national Finnish patent q Suoessa voiaan saatettu eurooppapatentti / European patent validated in Finland No Answer PAGE#17 Oikeudenkäynnit ulkoailla / Litigation abroad PAtKYS Monestiko yrityksenne on ollut viieisen viiden vuoden aikana osallisena patenttioikeudenkäynnissä uissa Euroopan aissa? / How any ties in the past five years has your copany been involved in patent litigation in other European countries? Yli 5 / More than 5 PAtKYS Jos kyllä, issä aissa? / If yes, in which countries? PAtKYS Minkälaisissa oikeudenkäynneissä ja issä aseassa (kantajana/vastaajana)? / If yes, in what kind of proceedings and in what role (as a plaintiff/defendant)?

15 Vain kantajana / Only as a plaintiff Vain vastaajana / Only as a defendant Sekä kantajana että vastaajana (eri Ei ikään oikeudenkäynneissä) näistä / Both as a plaintiff vaihtoehdoista No Answer and defendant (in / None of separate these choices proceedings) Mitätöinti / Revocation Loukkaus / Infringeent Turvaaistoii / Interi injunction / preliinary injunction PAtKYS Muu, ikä? / Soe other, Please specify? PAGE#19 patkys Onko vastapuoli ollut (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Has the opposing party been (you ay choose several options) q suoalainen / Finnish q pohjoisainen/baltialainen / Nordic/Baltic q uu eurooppalainen / Other European q ei-eurooppalainen / Non-European No Answer PAtKYS Onko kysyyksessä ollut (voitte valita useaan vaihtoehdon) / Has the litigation concerned (you ay choose several options) q kansallinen patentti / national patent q eurooppapatentti / European patent No Answer PAtKYS Monestiko yrityksenne on ollut viieisen viiden vuoden aikana osallisena rinnakkaisissa eurooppapatenttia koskevissa patenttioikeudenkäynneissä useassa eurooppalaisessa aassa? / How any ties in the past five years your copany has been involved in a parallel patent litigation concerning European patent in several European countries? tai yli / 4 or ore

16 PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#20 PAtKYS Kuinka onessa tapauksessa Suoi on ollut yksi näistä aista? / How any ties has Finland been one of these countries? tai yli / 4 or ore PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#54 PAtKYS Mitkä ovat nykyisen eurooppapatentteja koskevan patenttituoioistuinjärjestelän suuriat heikkoudet: Kuinka paljon haittaa koette yrityksenne näkökulasta olevan seuraavilla seikoilla? / As regards European patents, what are the ain weaknesses of the current European patent litigation syste: Fro your copany's point of view, how uch har does the following cause? Eurooppapatentista voi joutua käyään oikeutta useaassa valtiossa erikseen / One ay have to litigate in several countries separately Paljon haittaa / A lot of har Jonkin verran haittaa / Soe har Ei haittaa / No har Tästä on pikein hyötyä / This rather has benefits Kieltotuoio pätee vain kyseisessä valtiossa / Injunction is enforceable only in that particular country En osaa sanoa / Cannot say

17 Mitätöintituoio pätee vain kyseisessä valtiossa / Revocation is enforceable only in that particular country Eri valtioissa annetut tuoioistuinratkaisut voivat poiketa toisistaan / The courts' outcoes ay differ fro country to country Foru shopping on usein ahdollista / Foru shopping is often possible PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#21 II TULEVAISUUS / THE FUTURE PAtKYS Kuinka hyvin olette tutustunut tulevaan yhtenäispatenttiin ja UPCjärjestelään? / How well have you failiarised yourself with the forthcoing Unitary Patent and UPC syste? Hyvin / Well Melko hyvin / Quite well Vähän / A little En lainkaan / Not at all PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#22 D. PATENTOINTI / PATENTING Yrityksen oa patentointi / Copany's own patenting

18 PAtKYS Mitä etuja ja haittoja yhtenäispatenttiin liittyy nykyisiin eurooppapatentteihin nähden patentin haltijan näkökulasta? / What advantages and disadvantages does the Unitary Patent have copared with the current European patent fro a Patentee's perspective? Yhtenäispatentti on autoaattisesti voiassa kaikissa aissa / A Unitary Patent is autoatically in force in all of the countries Paljon hyötyä / A lot of benefit Jonkin verran hyötyä / Soe benefit Ei erkittävää hyötyä tai haittaa / No significant benefit or har Jonkin verran haittaa / Soe har Paljon haittaa / A lot of har Yhtenäispatentti uodostaa yhtenäisen suojan eikä patentin oistajuutta voi aakohtaisesti jakaa eri haltijoiden kesken / A Unitary Patent constitutes a single right and the ownership ay not be divided on a country by country basis between different right-holders Yhtenäispatenttien oistaja-/haltijauutokset voidaan rekisteröidä keskitetysti EPO:ssa / Changes in the ownership of Unitary Patents are centrally registered by the EPO Yhtenäispatentista vuosiaksut on suoritettava koko alueelta. / The renewal fees for Unitary Patent ust be paid for the whole area En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#24 QUESt Mikäli yritys valitsee oien patenttien osalta yhtenäispatentin, niin tällöin yrityksellä on voiassa yhtenäisiä patentteja aantieteellisesti laajalla alueella eli

19 kaikissa UPC-sopiusvaltioissa. Oletteko saaa vai eri ieltä alla esitetyistä väittäistä? / If the copany applies for Unitary Patents, then the copany's patents are in force in a broad geographical area, i.e. in all UPC Contracting States. Do you agree or disagree with the stateents below? Täysin saaa ieltä / Totally agree Oien patenttien ahdollisia loukkauksia on valvottava laajealla aantieteellisellä alueella / Monitoring potential infringeents in a wider geographical area is needed Todennäköisyys, että uut aloittavat väiteenettelyjä patentinhaltijan oia patentteja vastaan kasvaa / The probability that others would file oppositions against Patentee s own patents will increase Laaja aantieteellinen patenttisuoja helpottaa yrityksen toiinnan laajentaisen uusille arkkina-alueille / A broad geographical patent protection facilitates the arket expansion Laaja aantieteellinen suoja parantaa lisensointiahdollisuuksia / A broad geographical patent protection iproves licensing opportunities Laaja aantieteellinen suoja nostaa lisensointiarvoa / A broad geographical patent protection raises licensing value Patentoinnin kokonaiskustannukset eivät todennäköisesti uutu olennaisesti / The total costs of patenting will probably not be changed significantly Jokseenkin saaa ieltä / Agree soewhat Jokseenkin Ei uutosta eri ieltä / / No change disagree soewhat Täysin eri ieltä / Totally disagree En osaa sanoa / Cannot say QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents:

20 PAGE#25 PAtKYS Jos Suoi on ukana yhtenäispatenttijärjestelässä, iten arvelette yhtenäispatentin ja UPC:n vaikuttavan yrityksenne patentointiin? / If Finland participates in the unitary patent syste, how do you think the Unitary Patent and UPC would affect your copany's patenting? Lisääntyy paljon / Will increase a lot... Lisääntyy jonkin Ei verran / Will vaikutusta / increase No effects... soewhat... Vähentyy jonkin verran / Will decrease soewhat... Vähentyy En osaa paljon / Will sanoa / decrease a Cannot say lot... Patentointi ylipäänsä / Patenting as a whole Yhtenäispatentointi / Unitary patenting Eurooppapatentointi / EP patenting Kansallinen patentointi Suoessa / National patenting in Finland Kansalliset hyödyllisyysallit Suoessa / National utility odels in Finland Kansallinen patentointi uissa Euroopan aissa / National patenting in other European countries Kansalliset hyödyllisyysallit uissa Euroopan aissa / National utility odels in other European countries PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#41 PAtKYS Jos Suoi EI ole ukana yhtenäispatenttijärjestelässä, iten arvelette yhtenäispatentin ja UPC:n vaikuttavan yrityksenne patentointiin? / If Finland does not participates in the unitary patent syste, how do you think the Unitary Patent and UPC would affect your copany's patenting? Lisääntyy Lisääntyy jonkin paljon / Will verran / increase a Will lot increase Vähentyy jonkin Ei verran / vaikutusta / Will No effects decrease Vähentyy En osaa paljon / Will sanoa / decrease a Cannot say lot

21 soewhat soewhat Patentointi ylipäänsä / Patenting as a whole Yhtenäispatentointi / Unitary patenting Eurooppapatentointi / EP patenting Kansallinen patentointi Suoessa / National patenting in Finland Kansalliset hyödyllisyysallit Suoessa / National utility odels infinland Kansallinen patentointi uissa Euroopan aissa / National patenting in other European countries Kansalliset hyödyllisyysallit uissa Euroopan aissa / National utility odels in other European countries PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAtKYS Mitkä tekijät vaikuttavat edellä ainittuihin patentoiiseen liittyviin ratkaisuihin ja iten? (Esi. kustannukset, kieli tai tuoioistuinjärjestelä) / What factors affect the above-entioned decisions as regards the patenting and how do they affect? (For exaple costs, language or the court syste) PAGE#27 Kilpailijoiden patentointi / Copetitors' patenting QUESt Yhtenäispatentin ja UPC:n yötä on todennäköistä, että kilpailijoiden patentteja on eneän voiassa aantieteellisesti laajealla alueella Euroopassa. Jos Suoi ratifioisi UPC-sopiuksen, nää patentit ovat voiassa yös Suoessa. Mitä

22 vaikutuksia tällä olisi yrityksenne toiintaan? / Following the Unitary Patent and the UPC, it is likely that there will be ore Copetitors patents in force in a broader geographical area in Europe. If Finland ratifies the agreeents these patents will be in force also in Finland. What ipact would this have on your copany s operations? Täysin saaa ieltä / Totally agree Kilpailijoiden yhtenäispatentit rajoittavat yrityksen toiintavapautta UPC-aissa / The copetitors' Unitary Patents restrict the copany's freedo to operate in the UPC States Oan toiintavapauden seuraainen tulee työläääksi yhtenäispatentin sopiusvaltioissa / The onitoring of the copany's own freedo to operate will get ore burdensoe in the Contracting States Kilpailijoiden yhtenäispatentit estävät yrityksiä laajentaasta toiintaansa uusille arkkinoille / The copetitors' Unitary Patents restrict the copany to expand its arkets Tarve aloittaa väiteenettelyjä kilpailijoiden patentteja vastaan kasvaa / The need to file oppositions against copetitors' patents will increase Yhtenäispatentit kasvattavat loukkaus- ja oikeudenkäyntiriskiä UPCaissa / The Unitary Patents will increase the risk of infringeent and litigation in the UPC States Kilpailijoiden yhtenäispatentit lisäävät yrityksen lisensointikustannuksia / Copetitors' Unitary Patents will increase the copany's licensing costs Tarve lisätä oaa patentointiaktiivisuutta laajealla aantieteellisellä alueella / The need to increase own patenting activity in a broader geographical area Jokseenkin saaa ieltä / Agree soewhat Jokseenkin Ei uutosta eri ieltä / / No change Disagree soewhat Täysin eri ieltä / Totally disagree En osaa sanoa / Cannot say

23 Kustannukset nousevat / Costs will increase QUESt Muuta / perusteluja: / Soe other things / reasoning: PAGE#29 Erityisesti EU:n ulkopuoliset yritykset / The non-eu copanies, in particular PAtKYS Miten oletatte yhtenäispatentin toteutuessaan vaikuttavan EU:n ulkopuolisten yritysten patentointiaktiivisuuteen Euroopassa? / How do you consider the ipleentation of the Unitary patent to affect the non-eu copanies' activity to patent in the Europe? Lisää paljon / Will increase a lot Lisää jonkin verran / Will increase soewhat Ei vaikutusta / No effect Vähentyy jonkin verran / Will decrease soewhat Vähentää paljon / Will decrease a lot En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#55 QUESt Tänä päivänä yli 50 %:ssa EP-patenttihakeuksista hakijan kotiaa on EPC:n sopiusvaltioiden ulkopuolella. Mikäli näiden ei-eurooppalaisten yritysten patentointiaktiivisuus kasvaa Euroopassa, niin ikä vaikutus tällä olisi suoalaisten yritysten kilpailukyvylle? / Today, ore than 50 % of the EP patent applications are filed by non-european applicants. In case the patenting activity of non-epc copanies will increase in Europe, what ipact would that have on the copetitiveness of Finnish copanies? Lisääntyy paljon / Will increase a lot Lisääntyy jonkin verran / Will increase soewhat

24 Ei vaikutusta / No effects Vähentyy jonkin verran / Will decrease soewhat Vähentyy paljon / Will decrease a lot En osaa sanoa / Cannot say QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#30 PAtKYS Jos EU:n ulkopuolisten yritysten patentointiaktiivisuus lisääntyisi yhtenäispatentin yötä, inkälaisia ongelia tai hyötyjä oletatte tähän liittyvän? / If the patenting activity of the non-eu copanies would increase because of the Unitary patent, what kind of probles or benefits do you foresee in this regard? PAtKYS Jos Suoessa olisi väheän kilpailijoiden patentteja voiassa, niin olisiko Suoi houkuttelevapi aa yrityksenne tuotekehitykselle? / If there were less copetitors' patents in force in Finland, would Finland be ore attractive for your copany's research and developent? Kyllä / Yes Ei / No En osaa sanoa / Cannot say QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAtKYS Jos Suoessa olisi väheän kilpailijoiden patentteja voiassa, niin olisiko

25 Suoi houkuttelevapi aa yrityksenne tuotannolle? / If there were less copetitors' patents in force in Finland, would Finland be ore attractive for your copany's production? Kyllä / Yes Ei / No En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#31 PAtKYS Edistäisikö vai haittaisiko yhtenäispatentti nienoaan suoalaisten pkyritysten kilpailukykyä ja kasvua? / Would the Unitary Patent be a help or a hindrance for Finnish SMEs' copetitiveness and growth? Jos edistäisi, iksi? / If it would be a help, why? patkys Jos haittaisi, iksi? / If it would be a hindrance, why? QUESt Kuinka erkittävä keksinnön suojaaiskeino yhtenäispatentti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa tulisi ielestänne oleaan tilanteessa, jossa Suoi ratifioi UPC-sopiuksen? / How iportant eans of protection for the invention would the Unitary Patent in your opinion be aong the SMEs in a situation where Finland will ratify the UPC Agreeent? Merkittävä / Significant Kohtalaisen erkittävä / Moderately significant Ei lainkaan erkittävä / Not significant En osaa sanoa / Cannot say

26 QUESt Miksi? / Why? PAGE#32 QUESt Kuinka erkittävä keksinnön suojaaiskeino yhtenäispatentti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa tulisi ielestänne oleaan tilanteessa, jossa Suoi EI ratifioi UPC-sopiusta? / How iportant eans of protection for the invention would the Unitary Patent in your opinion be aong the SMEs in a situation where Finland will NOT ratify the UPC Agreeent? Merkittävä / Significant Kohtalaisen erkittävä / Moderately significant Ei lainkaan erkittävä / Not significant En osaa sanoa / Cannot say QUESt Miksi? / Why? QUESt Pidättekö kansallisia patentteja yhdistettynä parannettuun / entistä laajepaan PPH-järjestelää (Patent prosecution highway) varteenotettavana vaihtoehtona eurooppapatenteille ja yhtenäispatenteille? Do you consider national patents cobined with the iproved / wider PPH (Patent prosecution highway) syste as a viable option to the European patent and Unitary Patent? Jos kyllä, iksi? / If yes, why? QUESt Jos ei, iksi? If not, why?

27 PAGE#33 Etuoikeushakeukset / Priority applications PAtKYS Missä aissa / aissa teette etuoikeushakeuksia? (voitte valita yhden tai useaan) / In which countries do you file priority applications? (you ay choose one or several options) q Suoi / Finland q Eurooppapatenttihakeus / European patent application q Muu EPC-aa, ikä / Other EPC country, which one : q Muu, ikä / Other, which one : No Answer PAtKYS Jos yrityksenne tekee yleensä suoalaisia etuoikeushakeuksia tällä hetkellä, iksi? / In case your copany files ainly Finnish priority applications at the oent, why is that? Edullinen (viralliset hinnat atalat verrattuna EPO:oon) / Inexpensive (the official fees are low copared to EPO) Hakeuksen voi tehdä suoeksi (tai ruotsiksi), ahdollisuus käyttää oaa äidinkieltä tärkeää / The application can be ade in Finnish (or in Swedish), the possibility to use your other tongue is iportant Hakeuksen voi tehdä suoraan englanniksi, ainoastaan vaatiukset tulee kääntää / The application can be done directly in English, only the clais ust be translated Ensiäisen välipäätöksen saa nopeasti, ennen etuoikeusvuoden upeutuista / The first office action is issued rapidly, before the end of the priority year Tärkeä / Iportant Väheän tärkeä / Less iportant Ei lainkaan tärkeä / Not at all iportant Patentin saa nopeasti / The patent is granted swiftly En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Muuta, koentteja / Other, coents:

28 PAGE#34 PAtKYS Jos yhtenäispatentti ja UPC astuisivat voiaan Suoen osalta, on ahdollista, että Patentti- ja rekisterihallituksen toiintaedellytykset heikkenevät. Pidättekö tärkeänä, että ahdollisuus hakea suoalaisia etuoikeushakeuksia (ja uita kansallisia suoalaisia) hakeuksia turvataan yös jatkossa? / If the Unitary Patent and the UPC would coe into force in Finland it is possible that the operational conditions of the National Board of Patents and Registration of Finland could deteriorate. Do you consider it iportant that the possibility to apply for priority applications (and other applications) is secured also in the future? Kyllä / Yes Ei / No PAtKYS Miksi? / Why? PAGE#35 E. PRH:N PALVELUT / SERVICES OF THE NATIONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION OF FINLAND PAtKYS Miten ahdollinen UPC-sopiuksen ratifiointi ja yhtenäispatentin käyttöönotto tulee vaikuttaaan yrityksessänne Patentti- ja rekisterihallituksen palvelujen käyttöön? / How will the prospective the ratification of the UPC Agreeent and the ipleentation of the Unitary Patent affect your copany's use of the services provided by the National Board of Patents and Registration of Finland (later PRH)? Vähenee paljon / Will decrease a lot Vähenee jonkin verran / Will decrease soewhat Ei vaikutusta / No effect Lisääntyy jonkin verran / Will increase soewhat Lisääntyy paljon / Will increase a lot En osaa sanoa / Cannot say

29 PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#42 PAtKYS Vaarantaako PRH:n ahdollinen toiintaedellytysten heikkeneinen kotiaisten yritysten aseaa keksintötoiintaa ajatellen? Does the potential diinution of the PRH's operational preconditions jeopardize the doestic enterprises' position as regards the innovation activities? Olennaisesti / Essentially Jossain äärin / To soe extent Vähän / A little Ei lainkaan / Not at all En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#43 F. YHDISTETTY PATENTTITUOMIOISTUIN (UPC) / THE UNIFIED PATENT COURT (UPC) PAtKYS Miten ehdotettu UPC uuttaa nykyistä tuoioistuinjärjestelää: Kuinka paljon hyötyä tai haittaa koette yrityksenne kannalta olevan seuraavilla seikoilla? / How does the proposed UPC change the current judicial syste: How uch benefit or har do you consider the following factors have fro your copany's point of view? Yhtenäispatenttia koskevan UPC-oikeudenkäynnin Paljon hyötyä / A lot of benefit Jonkin verran hyötyä / Soe benefit Ei erkittävää hyötyä tai haittaa/no significant benefit or har Jonkin verran haittaa / Soe har Paljon haittaa / A lot of har En osaa sanoa / Cannot say

30 ratkaisu pätee kaikissa UPC-aissa / The outcoe of a UPC litigation on Unitary Patent applies in all UPC countries Myös eurooppapatenttia koskevan UPCoikeudenkäynnin ratkaisu pätee kaikissa UPC-aissa / Also the outcoe of a UPC litigation on European patent applies in all UPC countries Patenttioikeudenkäyntejä koskevat säännöt ovat saat koko UPC-alueella / The rules of the patent litigation are the sae in the whole UPC area Patentti voidaan itätöidä yhdellä oikeudenkäynnillä koko UPC-aluetta koskevin vaikutuksin / The patent can be revoked in the whole UPC in one litigation Loukkausta koskeva kieltotuoio koskee koko UPC-aluetta / An injunction in a patent infringeent case applies to the whole UPC area Yhtenäis- ja eurooppapatentteja koskevat oikeudenkäynnit käydään UPCjäsenvaltioiden osalta tulevaisuudessa UPC:ssa / As regards the Meber States, the litigation related to the Unitary and European patents will be conducted in the UPC in the future. Myös Suoi kuuluu UPCalueeseen ja perustaa UPC:n paikallisjaoston Helsinkiin / Finland is also a part of the UPC area and sets up the local division of the UPC to Helsinki Suoi ei kuulu UPCalueeseen / Finland is not a part of the UPC area PAtKYS Muuta/perusteluja/koentteja: Other/rearks/coents:

31 PAGE#44 PAtKYS Mitä uita hyötyjä tai haittoja ielestänne UPC:hen liittyy nykyiseen patenttituoioistuinjärjestelään verrattuna: Copared with the current patent court syste, what advantages or disadvantages does the UPC have: Mitä hyötyjä? / What are the advantages? PAtKYS Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAtKYS Miten arvelette UPC:n vaikuttavan yrityksenne ahdolliseen aseaan patenttioikeudenkäynnissä nykyiseen tuoioistuinjärjestelään verrattuna? How do you consider the UPC will affect your copany's potential position in a patent litigation copared to the current court syste? Loukkaus-oikeudenkäynnin kantajana / As a plaintiff of an infringeent action Loukkaus-oikeudenkäynnin vastaajana / As a defendant of an infringeent action Mitättöyys-oikeudenkäynnin kantajana / As a plaintiff of a revocation action Mitättöyys-oikeudenkäynnin vastaajana / As a defendant of a revocation action Vahvistuu / Strenghtens... Heikkenee / Weakens... Ei erkittävää vaikutusta / No significant effect... En osaa sanoa / Cannot say... PAGE#45 PAtKYS Mitä hyötyä tai haittaa yrityksellenne olisi patenttiriitojen kannalta siitä, että Suoi kuuluu UPC-alueeseen ja perustaa UPC:n paikallisjaoston Helsinkiin (voitte vastata joko vain toiseen tai olepiin): / As regards patent disputes, which are benefits or disadvantages if Finland is part of

32 the UPC area and the sets up the local division of the UPC to Helsinki (you ay answer only one or both): Mitä hyötyä? / What are the benefits? patkys Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAtKYS Mitä hyötyä tai haittaa yrityksellenne olisi patenttiriitojen kannalta siitä, että Suoi EI kuulu UPC-alueeseen (voitte vastata joko vain toiseen tai olepiin): As regards patent disputes, what are the benefits or disadvantages if Finland would NOT be part of the UPC area (you ay answer only one or both): Mitä hyötyä? / What are the benefits? PAtKYS Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAGE#46 PAtKYS Mitä hyötyä tai haittaa uskotte olevan siitä, että Suoessa tapahtuneesta patentin loukkauksesta tai Suoessa voiaan saatetun eurooppapatentin itättöyydestä käydään oikeutta UPC:ssa kansallisen tuoioistuien sijasta (voitte vastata joko vain toiseen tai olepiin): / What advantages or disadvantages you expect to arise when litigations as for patent infringeents that

33 have occured in Finland or for revocation of the European patent will be held in the UPC instead of national courts (you ay answer only one or both): Mitä hyötyä? / What are the advantages? PAtKYS Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAtKYS Miten uskotte yhtenäispatentin ja UPC:n vaikuttavan yrityksenne patenttiriitojen ja -oikeudenkäyntien äärään? / How do you think the UPC would affect the costs associated with patent disputes and litigations accrued to your copany? Riidat ja oikeudenkäynnit lisääntyvät / Disputes and litigations will increase Riidat ja oikeudenkäynnit vähentyvät / Disputes and litigations will decrease Ei vaikutusta / No effect En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS Miksi? / Why? PAGE#47 PAtKYS Miten uskotte UPC:n vaikuttavan yrityksenne patenttiriitoihin ja - oikeudenkäynteihin liittyviin kustannuksiin? / How do you think the UPC would affect your copany's patent litigation costs? Kustannukset kasvavat / Costs will increase Kustannukset pienenevät / Costs will decrease Ei vaikutusta / No effect En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS611

34 63.1. Miksi? / Why? PAtKYS Riippuuko suhtautuisenne UPC:hen ratkaisevasti vielä jostain toistaiseksi epävarasta tai ratkaiseattoasta seikasta (esi. lopulliset kustannukset tai työjärjestyksen säännöt)? / Is your opinion on UPC still vitally depending on soe still uncertain or undecided factor (e.g. eventual costs or Rules of Procedure)? Kyllä / Yes Ei / No Yritykselläe ei ole vielä riittävästi tietoa UPC:sta / Our copany does not possess enough inforation about the UPC yet PAtKYS Jos vastasitte Kyllä, itä ovat tällaiset seikat ja iten ne tulisi ielestänne ratkaista? / If you answered Yes, what are these factors and how should they, in your opinion, be resolved? PAGE#48 Siirtyäaika / Transitional period PAtKYS Kaikki UPC-aissa voiaan saatetut eurooppapatentit tulevat UPC:n toiivallan alle. Siirtyäaikana yritys voi kuitenkin sulkea pois (opt-out) UPC:n toiivallan eurooppapatenttiensa kohdalta patentin eliniäksi tai siihen saakka, kunnes patentti halutaan siirtää UPC:n toiivallan piiriin. Mitä yrityksenne aikoo tehdä? / All the European patents validated in UPC Meber States will be under the copetence of the UPC. During the transitional period the copany ay, however, opt out their European patents fro the UPC's copetence for patents' lifetie or until the optout is withdrawn. What is your copany going to do? Kaikki eurooppapatentit opt-in (ei toienpiteitä) / Opt-in all the European patents (no action taken) Kaikki europpapatentit opt-out / Opt-out all the European patents Ratkaisu tehdään patenttikohtaisesti / The decision will be ade separately for each patent En osaa sanoa / Cannot say patkys631

35 65.1. Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAtKYS Mitä hyötyä tai haittaa UPC:sta on yritykselle siirtyäaikana: / What advantages or disadvantages does the UPC have during the transition period: Mitä hyötyä? What are the advantages? PAtKYS Mitä haittoja? What are the disadvantages? PAGE#49 G. SUOMEN SUHTAUTUMINEN / FINLAND'S APPROACH PAtKYS Tulisiko Suoen ratifioida (saattaa kansallisesti voiaan) UPC-sopius (olettaen, että uudistus tulee uualla voiaan Suoen ratifiointiratkaisusta riippuatta)? Should Finland ratify the UPC agreeent (assuing that the refor will take place elsewhere regardless of the Finland's decision)? Kyllä / Yes Luultavasti kyllä / Probably yes Riippuu siitä, itkä uut aat ovat ratifioineet sopiuksen / It depends on which other countries have ratified the agreeent Luultavasti ei / Probably not Ei / No En osaa sanoa / Cannot say PAtKYS651

36 67.1. Mitkä ovat vastaukseen vaikuttaneet erkittäviät tekijät? / What are the ain factors affecting the answer? PAGE#50 PAtKYS Mikä seuraavista vaihtoehdoista olisi näkeyksenne ukaan yrityksenne kannalta edullisin? / Which of the following options would be, in your opinion, the ost beneficial for your copany? q Suoi ratifioi UPC-sopiuksen, ei väliä itkä uut aat ratifioivat sopiuksen / Finland will ratify the UPC agreeent, no atter which other countries ratify the agreeent q Suoi ratifioi sopiuksen edellyttäen, että Iso-Britanian, Saksan ja Ranskan lisäksi tietyt tärkeät aat ratifioivat sopiuksen (ks. erillinen kysyys alla) / Finland will ratify the agreeent provided that in addition to United Kingdo, Gerany and France soe "iportant countries" ratify the agreeent ( see the separate question below) q Suoi ratifioi sopiuksen vain, jos kaikki (tai lähes kaikki) aat ratifioivat sopiuksen / Finland will ratify the agreeent only if all (or alost all) countries ratify the agreeent q Suoi odottaa, kunnes järjestelästä on kokeuksia, ja ratifioi UPC-sopiuksen vasta yöhein / Finland waits until there are experiences of the syste, and ratifies the UPC agreeent only later q Suoi ei ratifioi UPC-sopiusta, utta järjestelä tulee voiaan uualla / Finland will not ratify the UPC agreeent but the syste coes into force elsewhere q UPC ja yhtenäispatentti eivät toteudu lainkaan / UPC and Unitary Patent will not be realized at all q En osaa sanoa / Cannot say patkys Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#51 PAtKYS Mitkä seuraavista aista tulisi ainakin olla ukana UPC:ssä, jotta käsityksenne ukaan Suoen olisi ielekästä ratifioida UPC? HUOM! UPC-sopius ei astu voiaan ilan Iso-Britannian, Saksan ja Ranskan ratifiointia / According to you, which of the following countries should at least be part of the UPC, in order that it would be eaningful for Finland to ratify the UPC? NB OPC Agreeent will not coe in force without the ratifications of United Kingdo, Gerany and France. q Iso-Britannia (UK) United Kingdo q Saksa (DE) Gerany q Ranska (FR) France q Irlanti (IE) Ireland

37 q Luxeburg (LU) Luxebourg q Alankoaat (NL) Netherlands q Suoi (FI) Finland q Ruotsi (SE) Sweden q Tanska (DK) Denark q Unkari (HU) Hungary q Slovenia (SL) Slovenia q Liettua (LT) Lithuania q Latvia (LV) Latvia q Viro (EE) Estonia q Itävalta (AT) Austria q Belgia (BE) Belgiu q Bulgaria (BG) Bulgaria q Kypros (CY) Cyprus q Kreikka (GR) Greece q Malta (MT) Malta q Portugali (PT) Portugal q Roania (RO) Roania q Tšekki (CZ) Czech Republic q Slovakia (SK) Slovakia q Italia (IT) Italia q Espanja (ES) Spain q Puola (PL) Poland q Kroatia (HR) Croatia No Answer QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: PAGE#52 H. LOPUKSI / LASTLY QUESt Onko yhtenäispatentti verrattuna nykyisiin eurooppapatentteihin nähden ielestänne / Copared to the current European patents, do you consider that Unitary Patent Täysin saaa ieltä / Totally agree Jokseenkin saaa ieltä / Agree soewhat Ei uutosta / No change Jokseenkin eri ieltä / Disagree soewhat Täysin eri ieltä / Totally disagree En osaa sanoa / Cannot say

38 edullisepi / reduces costs tehokkaapi / is ore effective kilpailukykyisepi / is ore copetitive oikeusvarepi / enhances legal certainty QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: QUESt Onko UPC verrattuna nykyiseen patenttituoioistuinjärjestelään ielestänne / Copared to the current patent litigation syste, do you consider that the UPC Täysin saaa ieltä / Totally agree Jokseenkin saaa ieltä / Agree soewhat Ei uutosta / No change Jokseenkin eri ieltä / Disagree soewhat Täysin eri ieltä / Totally disagree edullisepi / reduces costs tehokkaapi / is ore effective oikeusvarepi / enhances legal certainty En osaa sanoa / Cannot say QUESt Huoautettavaa ja koentteja / Rearks and coents: Tää on tiedustelun viieinen sivu. Kaikki tähänastiset vastauksenne on tallennettu onnistuneesti. Jos haluatte vielä uuttaa vastauksianne, voitte tehdä sen nyt palaaalla taaksepäin "edellinen"-painikkeella. Painettuanne tään sivun "seuraava" -painiketta vastausten uuttainen ei ole enää ahdollista. Tään jälkeen kysely on osaltanne päättynyt ja voitte sulkea selaien.

39

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala

MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa 19.1.2016 Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala Koska yhtenäispatentit tulevat käyttöön ja UPC alkaa toimia? Tavoite: vuoden 2017 alussa (?) Yhtenäispatenttiasetuksia

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

KVS2008. Pertti Kuronen

KVS2008. Pertti Kuronen Pertti Kuronen 15.3.2007 1 Pertti Kuronen 15.3.2007 Tariffirakenne ja alustava hintataso KVS2005 toteutuminen KVS2008 lähtökohdat tariffirakenne alustava hintataso alustavat yksikköhinnat 2 Pertti Kuronen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1 Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 1 2 Nuclear power generation in the world 440 operational power reactors with 378 GW capacity* (133 GW in EU) 13,5 % of global electricity generation

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta 2014 23/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Market Report / March 2010

Market Report / March 2010 Market Report / 21 Nights continue to rise clearly The strong growth in nights that began in continued in. Growth has also been considerably faster in Helsinki than in other parts of Finland. Increases

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat

Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat Energiapäivä 5.2.2013 Johtava asiantuntija 1 UE direktiivin sisältö Kokonaistavoitteet kulutuksesta keskimäärin +11,5 % Isot maat

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Pikakatsaus maitomarkkinoihin. 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto

Pikakatsaus maitomarkkinoihin. 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto Pikakatsaus maitomarkkinoihin 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maidonlähettäjiä 1796 Kerätty maitomäärä 492,4 milj. litraa Päätoimipaikka Haapavesi. Sivupisteet

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta LUONNOS KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä Neuvottelukunta 19.5.2014 2 Esityksen sisältö 1. Kantaverkkotariffi 2014 2. Edellisen neuvottelukunnan kokouksen 19.3 evästeet 3. Sähkön tuotannon tariffin nykyinen

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa EMCS-prosessit ja aikataulu ja -vaiheissa Hankepäällikkö Christina Lassenius-Bergström emcs@tulli.fi EMCS lyhyesti Valmisteverottomuusjärjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita siirretään verotta Nykyään

Lisätiedot

Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa. Mika Vidlund

Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa. Mika Vidlund Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa Mika Vidlund Esityksen rakenne Yleiskuva EU-maista väestö ikääntyy ja eläkemenot kasvaa Varautuminen kasvaviin eläkemenoihin: rahastoinnin lisääminen ja maksukatot

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä

KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä Argumenta seminaari Tampereen teknillinen yliopisto 17.2.2012 KUNNAT JA VESIHUOLTO: VAIHTOEHTOJA VAI SUORAVIIVAISUUTTA Pekka Pietilä, TkT TTY/CADWES-ryhmä www.tut.fi/cadwes CADWES Capacity Development

Lisätiedot