Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten tilojen hakeminen ilta- ja vapaa-ajaiklyttöön.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten tilojen hakeminen ilta- ja vapaa-ajaiklyttöön."

Transkriptio

1 KUULUTUKSET Helsingin kaupunki I Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten tilojen hakeminen ilta- ja vapaa-ajaiklyttöön.,- lukuvuodeksi Helsinkililiset järjestöt, yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat anoa lukuvuodeksi koulujen ja oppilaitosten liikunta-, juhlasali- ja bokkatilojen käyttövuoroja iltaisin ja viikonloppuisin. Lukukauden kestävien saannöllisten käytt6vuorojen tulee rajoittua.syyslukukaudella Q ja kevätlukikaudella ?, vai-ue ajalle. Vuodelle ' g ~ l op&slautakunnan vahvistamat tilojen käyttömakbt ovat ilman arvonlisäveroa alle 400 m2 liikunte ja juhlasaleida 110 midarkitunti ja suuremmista 132 mkhrkihuiti. Luokkahuoneiden k6yttömaksut ovat 66 midarkitunil perusluokista ja 110 mk/h aineopetustiloista, auditorista ja ~0kalatil0iSta. Liikunta- ja majoituskäytön aiv on 8 % ja muun käytö alv on 22 %. Pyhäp6Mn6 tai viikonloppuina edd6 mainittuja kiyttömaksuja korotetaan 50 %. Tyav6en-, kansalais- ja musiikkiopistoilla on oikeus vuokrata tiloja erillishinnoin. Ilta- ja vapaaajmkayton. verottomia veloitushintoja tullaan korottamaan vuoden 2002 alusta n. 15 %. Liikuntatukeen oikeutetuilta asiakkailta veloitetaan liikuntatuen ylittav6 osuus ' arvonl~~verollisena, elleiasiakas toimita erillisesti opetusviraston talousyksikk~ön Iäänirlvero- 1 vireston todiista arvodisä Koko lukukaudekrl Li -vuodeksi anottavlen tilojen hakuaika pi Rehtorit tekevät käyttöpäätakset 'aman koulunsa tilojen osaita ja opetusviraston liikuntn- ja juhlasalin kiyttöä anotaan viraston neuvontapisteestä H6meentie 11 A 3. krs. Helsinki 53. Lishtietoja käytt~vuoroista saa koulujen ja oppilaitosten kanslioista sekä opetusviraston koordinaattoriha p TUbJa voi haka toimittamalla koulujen kansliolsta saatavan hakulomakkeen tåytettynh sille koululle, josta tiloja l anotaan. Iita ja vapaa-ajan Uyttövuorojen hakuohjeet opetusviraston nettisivulla

2 Keskiviikkona 24. syysku lca 2003 it / "Koulujen liikuntatilojen vuokrasopimuk$ia rikottu" Ilmaiseksi käyttöön saaduista tiloista ; - laskut perään urheilu~euroille Helsinkiläiset liikuntaseurat syyttävät Helsingin opetusvirastoa sopimuksen rikkomisesta seuratoimintaan kayttämiensa koulujen liikuntasalien vuokrankorotusten voimaantulon takia. Ongelman ydin on hotinkylan Valtin puheenjohtajan Heikki Virkkusen mukaan siinä, että monet helsinkiläiset urheiluseurat, Valtti mukaanlukien, joutuivat omasta mieles- 1 tään sopimuksen vastaisesti maksu- 1 miehiksi, kun opetusvirasto paattikin kesken sopimuskauden korottaa yksipuolisella päätöksellä yli 400 neliömetrin suuruisten salien vuokria. - Aiemmin koulujen suurienkin 1 liikuntasalien kayttö oli seuroille il- 1 maista, sillä opetusvirastolle kayttö- 1 korvauksen maksoi liikuntavirasto. Liikuntaviraston varoista vuokrankorotuksia ei kuitenkaan kustannettu, joten niita ryhdyttiin maksattamaan liikuntaseuroilla. hotinkylän Valtilla oli kaytössah täilöin kaksi suurta salia, ja seuran maksettavaksi lankesi useamman tuhannen euron lasku, Virkkunen puhisee. Vuokrankorotus astui voimaan taannehtivasti, eikä tilojen kayttajil- 12 ollut tietoa niitten muuttumisesta maksullisiksi niistä kayttasopimuksia tehdessään. Virasto on myös muuttanut varaus- ja hkutuskaytäntöa siten, että vuokraa on joutunut maksamaan taannehtivasti jopa ajalta, jota ei oltu edes varattu. Tallä Virkkunen viittaa siihen, että opetusvirasto peri koulujen suurista liikuntasaleista taannehtivasti vuokraa syyskuun alusta lähtien, vaikka s u- rat olisivat anoneet saleja käyte j a- viksi ja kayttaneet niitä vasta lokakuun puolesta välistä. l Lisämaksut j8ivät I hampaankoloon 1 Virkkusen mukaan uusi käyt ntö otettiin käyttöön siten, ettei tilan 7 varaajalla ollut varaustajättäessa& tietoa muuttuneesta kaytännöstä. tuli vasta laskun muodossa S1 3" F ausien päästä vafauskauden paat misestä. Liikuntaseurat ovat paas 'äntöisesti maksaneet korotuksest aiheutuneet laskut ja nuolleet yll 'ttävän lisälaskun aiheuttamia haav 'aan hiljaisuudessa. Asia nousi uudestaan pinna11 nel- - 1 jän itähelsinkiläisen jalkapalloseuran puheenjohtajien,tapaamisessa. - Kirjoitimme tilojen vuokrauskäytäntöön liittyvistä ongelmista valtuustoaloitteen, jonka aiomme toimittaa kaupunginkansliaan lähiaikoina. Aloitteessa esitämme kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa opetuslautakunnan viime vuonna tekemää päätöstä periä järjestöiltä takautuvasti vuokraa yli 400 neliömetrin saleista. Kevätkaudelta 2002 perityt maksut tulisi palauttaa liikuntaseuroille. Lisälaskutuksesta itähelsinkilaisseurat ovat olleet yhteydessä juristiinkin, ja lainoppineen mielestä on yleisen sopimusoikeuden vastaista peria vuolpaa myös sellaiselta ajalta, johon ei käyttasopimusta tehtäessä ole sitouduttu. Opetusviraston kiinteistöpäällikkö Ksri Kankainen toteaa, että opetus- : viraston lehti-ilmoituksessa alkuvuodesta 2001 oli seikeasti ilmoitet- : tu vuoden 2002 alusta voimaan tule- : vasta himankorotuksesta. s - Opetuslautakuntaa on tämän sa- : man asian tiimoilta aiemminkin 1ä- B hestynyt eräs jalkapalloseura, mutta : heidän valituksensa ei mennyt läpi 0 sillä perusteella, että lehti-ilmoituk- seen perustuen seuran on pitänyt tie- : tää hinnankorotuksesta. Kyseisessä ilmoituksessa maini- ; taan, että salihintojen korotus tulee olemaan noin 15 prosenttia. Loppu- : jen lopuksi korotus jäi 12 prosenttiin. Syyskuun veloitukseen toimintansa : sisätiloissa vasta lokakuussa aloitta-. neilta seumilta Kankainen ei ota km- : taa, koska laskutuksen hoitaa ope- * tusvirastossa oma e.

3 Helsingin kaupunginvaltuusto Kaupunginkanslia Pohjoisesplanadi Helsinki VALTUUSTOALOITE Viime vuonna Helsingin kaupungin opetuslautakuntd-virasto on tehnyt lukuisia päätöksiä jotka asettavat kaupungissa toimivat järjestöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Tällainen päätös on mm. yli 400 neliömerin suuruisten salien vuokrankorotus sellaiseksi, että salien kayttajat joutuivat maksamaan vuokraa saleista. Vuokra astui voimaan taannehtivasti, eikä käyttäjillä ollut tiloja anoessaan eikä niitä saadessaan tietoa niiden maksullisuudesta. Virasto on myös muuttanut ennalta ilmoittamatta varauskäytäntöä ja siitä seuraavaa laskutusta siten, että vuokraa on joutunut maksamaan ajalta jota ei ole edes varannut. Näin kayttajat eivat ole omaa talouttaan ja harrastajien maksuja suunnitellessa voineet huomioida syntyneitä kustannuksia. Tämä on aiheuttanut heille kohtuutonta haittaa ja jopa velkaantumista. Mielesthme oikea tapa toteuttaa muutokset, olisi ollut tiedottaa ensin korotuksista ja käytäntöjen muutoksista, ja ottamalla ne käyttöön seuraavana syksynä varauskauden alkaessa. Esitämmekin Helsingin kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 1. Kaupunginvaltuusto muuttaa opetuslaut~n, mielestämme yleisen sopimusoikeuden vastaisen päätöksen, periä vuokraa myös sellaiselta ajalta johon järjestö ei ole käyttöanomusta (sopimusta) tehdessään sitoutunut. Uusi käytäntö otettiin kayttöön siten, ettei tilan varaajalla ollut varausta jättäessiiih tietoa muuttuneesta käytännöstä. Tieto tuli vasta laskun muodossa lähes puoli vuotta varauskauden päättymisestä. Yleinen sopimusoikeudellinen periaate lähtee vahvemman sopijaosapuolen lojaliteetin periaatteesta. Koska opetuslautakuntd -virasto vahvempana osapuolena on yksipuolisella päätöksella muuttanut sopimusta ja entistä kiiytäntöä, ehdotamme että kaupunginvaltuusto velvoittaa opetusviraston maksamaan takaisin aiheetta perityt vuokrat. Muistutamme kaupunginvaltuustoa vanhasta Roomalaisesta oikeusperiaatteesta "sopimukset on pidettävä". 2. Yli 400 neliömetrin suuruisten salien vuokra muuttui opetuslautakunnan /-viraston yksipuolisella päätöksellä. Käyttövuoroja anoneet järjestöt eivat tienneet tiloja anoessaan, että ne muuttuvat osittain maksullisiksi. Ensimmäinen tieto maksuista tuli laskun muodossa vasta sopimuskauden jälkeen. (Opetusviraston maaliskuussa 2001 olleessa lehtiilmoituksessa on kerrottu, että veloitushintoja tullaan korottamaan 15 prosenttia. Allekirjoittaneet seurat eivat ole mieltäneen korotuksen koskevan heitä vaan tahoja jotka ovat aikaisemminkin maksaneet vuoroistaan. Jos maksuttomaan vuoroon tulee 15 % korotus, on se mielestämme edelleen maksuton.) Käsityksemme mukaan, voimassa olevaa sopimusta voidaan muuttaa vain molempien osapuolten suostumuksella. Koulun olisi tullut ilmoittaa vuoroja myöntäessään salin koko ja maksullisuus, jolloin tilan käyttäjä olisi tiennyt sen olevan maksullinen sopimusta tehtäessä. Norrnaalissakin vuokrankotuksessa on vuokralaiselle ilmoitettava ennakkoon ja tarjottava mahdollisuus vuokrasuhteen purkuun mikäli korotus ei miellytä. Ehdotamme, että kaupunginvaltuusto muuttw opetuslautakunnan päätöksen peria järjestöiltä vuokraa yli 400 neliömetrin saleista ja palauttaa nämäkin vuodelta 2002 perityt maksut käyttäjille.

4 3. Valtuusto velvoittaa opetusviraston ottamaan käyttöön koulujen salien keskitetyn jakojärjestelmän. Näin tilojen jakaminen huomioisi paremmin salien käyttörajoitukset ja käyttäjien toiminnan laajuuden. Samalla myös käyttäjiä voisi keskittää esim. siten että samalla seuralla olisi samalla koululla perättäisiä vuoroja, jolloin he itse voisivat hoitaa iltavalvonnan ja kaupunkiikoulu saisi tästä koituvat säästöt. Tällä jakotavalla myös tiloja hakeneet järjestöt tulisivat kohdelluiksi tasapuolisesti. Maksuttomat liikuntapaikat ovat seuroille jopa toiminta-avustusta merkittävämpi yhteiskunnan tukimuoto. Nyt tämän tuen jakamisesta vastaa yksittaiset koulujen rehtorit, eikä sen myöntäjä liikuntalautakunta. Puotinkylän Valtti ry Herttoniemen Toverit HerTo ry FC Viikingit ry FC Kontu ry Laajasalon Palloseura LPS ry FC Itä-Helsinki ry Helsingin Kullervo ry FC POHU ry # Suurmetsän Urheilijat ry Käpylän Pallo ry Toukolan Teräs ry

5 Sivu 1 / 3 Paäkayttäjatiedot Lahettaja: 'Vapaavuori Jan" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Laheteity: 2. lokakuuta :59 Aihe: Vast: 12 urheiluseuran valtuustoaloite Tervehdys, Olette erittäin hyvällä ja tärkeällä asialla. Tulen ilman muuta edistämään aloitetta kun se tulee meille käsittelyyn. Jan Vapaavuori Heikki Virkkunen ( :41): >Arvoisa kaupunginvaltuutettu > > > > > >Allekirjoittaneet (yht. yli 5000 harrastajaa) urheiluseurat ovat pettyneet opetusviraston käytäntöön sen tilojen ilta- ja vapaa-ajankäytöstä olevista jako- ja laskutuskäytännöistä ja päättäneen tehdá asiasta valtuustoaloitteen. Aloite on postitettu kaupunginkansliaan Itse aloite on tämän sahköpostin liitetiedostona. Useat seurat ovat olleet yhteydessa opetusvirastoon saamatta mitään vastakaikua toiveilleen. Laskut, joihin seurat eivat olleet varautuneen, on täytynyt maksaa vaikka ne ovat tuntuneet kohtuuttomilta tai jopa vääriltä. > > > >Muutamilta seuroilta mm. Puotinkylän Valtti ry on peritty esim. Puotilan ala-asteen liikuntasalista vuokraa ajalta jota seura ei ole anonut. Aikaisemman käytännön mukaan rehtorit ovat vain muuttaneet varattuja päiviä ja kellon aikoja päällekkáisten varausten vuoksi. Myös varausaikaa on joskus lyhennetty joillakin päivillä esim. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Varauskauden pidentäminen yksipuolisesti olisi jo vaatinut mielestämme selkeitä neuvotteluja ja uuden sopimuksen tekoa. Eihän asuntoa lokakuun puolesta välistä vuokraavakaan voi olettaa, että käyttö ja siitä tuleva vuokranmaksu alkaakin jo syyskuun alusta. > > > >Yli 400 neliömetrin salien hinnankorotus on eriarvoisuutta lisäävä ja sekava jäqestelmä. Usea seura on edelleen sitä mieltä, että heidän káyttamänsä sali ei ole 400 neliötä, vaan mukaan on laskettu myös pukusuojat ja näyttämö. Seurat eivat tiloja varatessa ole tienneet minka kokoisessa ja siten myös, siitä minkä ' hintaisessa salissa harjoittelevat. Tieto tuli vasta laskun yhteydessa káytön päättymisen jälkeen. > >Seurat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen harjoittelevatko he 399 neliön vai

6 Sivu /- Helena Tikkanen Lähettäjä: "Rauno Jamila" Vastaanottaja: "Helena Tikkanen" Kopio: "Ilkka-Christian Björklund Lähetetty: 15. kesäkuuta :48 Aihe: Re: Salivaraukset Hei Seuraavassa salivarauksia hoitavien henkilöiden vastaukset kysymyksiin siten, ettå ensin on kysymys tms. sitaateissa ja sitten vastaus sisennettynä. "Haluaisin tietaa kuka on vastuussa tuosta WebTimmi koulujen tibvarausja jestelmastä, jolla varataan mm. koulujen iltakäyttötiloja tulevalle syksylle/talvelle. Olemme kohta keekuun puolessa vali& ja seuroilla ei ole mitaan tietoa kaytettavista tiloistalajoista (ilmoituksenne mukaan ne kasitellaan huhtikuun loppuun mennessä). Kuten tiedatte suurin osa seuroista toimii vapaaehtoisvoimin ja jotta voisimme viettaa edes hetken kesälomaa myös seuratoiminnan parista suunnittelemme tulevaa kautta alkukesasta, mm. oma seuramme on jo lahes 10 vuoden ajan kokoontunut toiminnansuunnittelu päivaan kesilkuun toisena viikonloppuna ( Lepolampi 25 hlö) ja aina aiemmin meillä on ollut tiedossa myönnetyt salivuorot! Mielenkiintoista myös se, etta nyt vuoroja on myöntarnässä opetusviraston 2-3 virkailijaa, eli ovat vastuussa suurelta osalta kaupungin liikuntatoimesta jota seurat ja jestavat." Varausja jestelman kautta asiakkaat nakevat vapaat vuorot ja kaikkien tilojen muut Wyttjät seka tekevat tilahakemuksen. Tiloja ja jestelmassä on tällä hetkella noin tilaa luokkatibsta liikuntasaleihin ja rakennuksia 140. Rekisteröityneita asiakkaita (yhdistykset, yritykset tai yksityishenkilöt) on ja useirnmalla asiakkaalla on useita yhdyshenkilöitá, joilla on tunnukset jarjestelmään. Vuoden aikana asiakkaat ovat tehneet varaushakemuksia yli kappaletta. Tilavarausja rjestelmän hankkimisen lähtökohtina on ollut mm. ja jesteltnä, josta nakyy reaaliaikainen kayttö ja ketka kayttavat tiloja ja mita tiloissa harrastetaan (niin kutsuttu Iapinakyvyys). Asiakas voi selata itse ja jestelmassä ja nahda omat vuoronsa, tallöin esim. vuorokyseiysoittoja eri kouluihin ei tarvitse tehdä. Opetusviraston laskutus tapahtuu nykyisin Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kautta. Aikaisemmin opetusvirastossa oli kolme henki163 syöttämässä erilliseen jajesteln-mn Wyttåjien käytettyjen vuorojen tiedot, jonka jalkeen bskutustiedot muodostettiin. Ja jesteltnän kautta annetaan laskutusmaaräys (WinTimmi ja WebTimmi) talouskeskuksen ja jestelmaan (ProE). Valitettavasti laskutus on kangerrellut alussa ja teettänyt opetusvirastossakin paljon töita, mutta talouspalveluiden laskutus on nyt jo edellisen kauden osalta hyvässä vauhdissa. Opetuslautakunta on paatöksellaän ( , 280 ) päättanyt, että kiinteistöpäällikkö tai hanen maaraamänsä viranhaltija paattäa koulujen ja oppilaitosten opetustilojen luovuttamisesta kouluajan ulkopuoliseen ilta- ja vapaa-ajan kayttöön opetuslautakunnan erikseen päattaminen tuntihinnoin vuoden 2005 alusta alkaen. Tilojen hakuaika oli maaliskuussa ( ) ja hakuaikaa pidennettiin kuukaudella, koska suurin osa asiakkaista ei ollut hakenut vuoroja hakuajan paattymiseen mennessä. Hakuajasta tiedotetaan, joka vuosi kaupungin ilmoituslehdissä. Tänä vuonna oli myös opetusviraston intemet sivuilla nakyva ilmoitus. Ensimmäiset varaushakemuspaatökset tehtiin toukokuussa. Koulut on jaettu ryhmiin ja päatokset tehdaan koulu kerrallaan. Joidenkin koulujen hakemukset tuottavat enemmän pohdintaa ja vievät enemman aikaa kuin toisten. "On erittäin outoa myös se kuinka tuo ja jestelma tuli kciytidon, sitä ei millaan tavalla koekaytettylkysytty mielipiteita meiltä,eli seuratlkwlujen rehtorit, olisi varmaan käynyt sekaksi jo pilotointi vaiheessa se mita mm. Porvoon liikuntatoimenjohtaja Per Högström on sanonut ja jestelmastä " Hyvä ja rjesteltnä, mutta eihän se toimi noin isossa kaupungissa kuin esim. Helsinki on." Pienentyneet toiminta-avustukset, kokoajan kohoavat salimaksut ja nyt vielä varausja jesteltnän täydellinen toimimattomuus... tahän sopii joskus menneina vuosina käytetty sanonta 'Talonpojan tappolinjasta".

7 Rehtoreille ja rjestettiin henkilökohtaista ja joukkokoulutusta vuosina 2001 ja Viimeinen koulutus tapahtui kevaalla 2004, jolloin 30 kutsutusta itäisen alueen rehtorista saapui viisi ja yksi koulusihteeri. Lisaksi rehtoreille Iahetettiin ja rjestelman kayttoohje seka pikaohje. Numeroidut kerta- ja kausivaraushakemusten ohjeet löytyvät opetusviraston intemetsivuiita seuraavasti: hel. fi > Palvelut >Koulutilojen vuokraaminen > Varausja rjestelmän ohjeet Porvoon kaupungin liikuntatoimessa on WebTimmin selailuversio, josta asiakkaat nakevat vain tilojen vuorot. WinTimmista, johon Porvoon liikuntatoimen henkilökunta syöttäa varaukset asiakkaan yhteydenoton jälkeen, siirtyvät varattujen kyttbvuorojen tiedot WebTimmiin. Liikuntapaikkojen asiakaslaskutus kulkee WinTimmin kautta. Heidan WebTimmi versionsa (3.0.2.) on myös vanhempi, eika asiakkailla ole niin laajaa nakyvyytta kuin opetusviraston versiossa (3.1.1.). Porvoon kaupungin liikuntatoimen WebTimmi on siis heidan mittoihinsa suunniteltu ja toisaaita opetusvirastossa toimiva jarjestelma on räätäloity meidän naköiseksi ja resurssit ovat meidan kokoiset. Suurin osa koulujen saleissa liikuntaa harrastavista saa Helsingin kaupungin liikuntaviraston tuen. Tama tuki ja tuen saajat paatetaan vuosittain liikuntalautakunnassa seurojen hakemusten perusteella. Seurat, jotka ovat tukeen oikeutettuja saavat opetusvirastosta laskun vain käyttamattomien vuorojen osalta tai liikuntatuen ylimeneväitå osuudelta. Kaytetyistä ha rjoitteluvuoroista opetusvirasto laskuttaa suoraan Iiikuntavirastoa. Varausja rjestelman kautta lukuvuodelle Kannelmaen Voimistelijat ry teki ja sai yhteen& yli kayttötuntivuoroa eri kouluille. Lukukaudelle Kannelmaen Voimistelijat ry on tehnyt 36 eri hakemusta seitsemaan eri kouluun. Naitten varausja jestelmasta saatavien tilastotietojen pohjalta oletan varausjarjestelman toimineen moitteettomasti. Järjestelmän yksi etu on Iapinakyvyys, jonka tarkoitus on, että emme voi asettaa m'wn seuraa parempaan asemaan, kuin jokin toinen seura on. Koska ja jestelman pzlkaytto, laskutusmaarays siirrot ja tilojen kayttöpaatökset on keskitetty, asiakkaat tulevat saamaan tasapuolisempaa palvelua ja oikeudenmukaisempaa kayttovuorojen jakoa. Ja rjestelma toimii vuorokauden ympari paivista valittamatta ja on suljettuna vain päivttysten tai tietojen korjausten ajan. Ja rjestelmä palvelee myös liikuntaviraston tarvetta saada tietoa kuukausittain kaytetyista todellisista ha rjoitteluvuoroista per kavijamaara. Ja rjestelma toimii ja on toiminut alusta lähtien. Tarkoitus on kuitenkin parantaa olemassa olevien palveluiden saatavuutta ja tehostaa tilojen käyttöa. Jä rjestelma antaa näma mahdollisuudet seka myos valineen joka palvelee asiakkaita, mutta myos kaupungin muiden hallintokuntien tarpeita. Terveisin Rauno Jarnila TIEDOKSI: apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund

8 -e t ESLU 1(1) ALUEENSA OSAAJA Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuusto / puheenjohtajisto ETEU-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY, ESLU:N LAUSLINTO LIIKUNTASEUROJEN ELINVOIMAISUUDEN TUKEMISEKSI JA KANASALAISTOIMINNAN ESTEIDEN POISTAMISEKSI HELSINGISSA Liikunta- ja urheiluseuroissa tehdään vapaaehtoistyötä, joka tukee kaupurlgin tavoitteita. Liikuntatoimintaan osallistumisella on todettu olevan sekä terveyttä edistäviä vaikutuksia, etta psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä etuja. Osallisuus - kuuluminen seuratoiminnan sosiaaliseen viitekehykseen ja osallistuminen urheiluseuratoimintaan ovat monelle helsinkiläiselle myös keino vaikuttaa Iähipiiriään ja ympäristöaan koskeviin asioihin. Liikuntaseurat ovatkin merkittävä paikka oppia kansalaistaitoja ja aktiivista vaikuttamista. Hyötyjen merkitys kaupungin hyvinvoinnissa korostuu nuorten ikäluokkien pienentyessä ja väestön ikääntyessä. Tämä vaatii kaupungilta osallistumisen paikkoja, joita ovat mm. koulujen liikuntasalit. Tilojen ja ohjaajien merkitys on ratkaiseva organisoidun liikunnan edellytys. ESLU onkin huolestunut helsinkiläisten seurojen toimintaedellytyksistä - erityisesti tila- ja avustuskysymyksistä. ESLU on tunnistanut mm. seuraavanlaiset ongelmat: - Seurojen käyttämät liikuntatilat ovat eri virastojen (lähinnä liikuntavirasto ja opetusvirasto/koulujen liikuntatilat) hatlinnoimia ja virastojen (sekä lautakuntien) välillä ei ole mitaän yhteisyötä. - Opetusviraston tilavarausjärjestelmä Web Timmi ei toimi; siihen ei ole riittävästi henkilöresurssointia, eikä mitaan kokeilua / pilotointia yhdessä käyttäjien (seurat ja rehtorit) kanssa. - Koulujen liikuntatilojen osalta opetusvirasto ei tee mitaan yhteistyötä liv:n kanssa, vaan kaikesta koulujen salien iltakäytösta päättää opetusviraton koordinaattori, joka päättää siis seurojen liikuntasalitoiminnasta koulukohtaisesti ilman laajempaa alueellista koordinointia. - Hallintokuntien välistä yhteistyötä ei myöskään ole korvattavien tilavuokrien määrittelyssä eli opetusvirasto määrittelee omat salihintansa kuulematta liv:n korvausperusteita seuroille (vuokra-avustus). - Isona ongelmana pidämme yhteiskunnan varoin rakennettujen tilojen seisottamista tyhjilläan, kun samanaikaisesti puhutaan syrjäytymisestä ym. sosiaalisista ongelmista -> liikuntaseurat ovat valmiita täyttämään tilat toiminnalla, jos kaupunki antaa siihen edellytykset. - Yleisesti ESLU toivoo hallinnollisten esteiden poistaminen kansalaistoiminnasta. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on alueellinen liikuntajärjestö, jonka 38 kunnan alueella toimii n seuraa. ESLU:n toimialat ovat lasten ja nuorten liikunta, kunto- ja terveysliilunta sekä seuratoiminta. ESLU toimii edunvalvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Tässä työssä painopisteenä on kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen. Toimintatapana on yhteistyö, jossa ESLU osana yhteistyöverkostoa edistää seurojen ja muiden paikallistason liikuntatoimijoiden onnistumisen edellytyksiä. On havaittavissa, että Helsingissä tehokas ja tarkoituksenmukainen liikuntatilojen käyttö on ensiarvoisen tärkeaä, jotta laajemmat ryhmät voivat käyttää ja päästä osallistumaan seuratoimintaan. Nyt puutteita on eri hallinnonalaojen välisessä yhteistyössä ja ESLU ehdottaakin säännöllisä kokoontumisia ainakin opetusviraston ja liikuntaviraston edustajien sekä seuratoimijoiden kesken. ESLU kutsuukin helsinkiläiset toimijatahot yhteiseen seminaariin syksylla 2005, jotta hallinnollia esteitä seurojen toiminnasta saataisiin poistetuksi. EteläSuomen Liikunta ja Urheilu ry Olyrnpiastadion, Eteläkaarre HELSINKI Puhelin (09) Faksi (09) Sahköposb Kari Hagfors puheenjohtaja Helena Tikkanen varapuheenjohtaja

9 ~ ALUEENSA OSAAJA Helsingin liikuntalautakunnnan edustajat Etela-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n edustajat Palaveri klo Park Hotel Käpylä, Helsinki AS IAL I STAA - yleinen Helsingin liikuntatilojen tilanne (myös koulujen liikuntatilojen käyttö) - yhteistyö eri hallintokuntien välillä - ilta- ja viikonloppukäytön hinnoittelu - yhteistyö seurojen kanssa - seurojen toiminta-avustusten tulevaisuudennäkymät Eteiä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Olyrnpiastadwn, Eteläkaarre HELSINKI Puhelin (09) Fa ksi (09) sähkö^

10 HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA SAATE 1 Hallintotoimisto Reijo Forssander, Opetustoimenjohtaja Rauno Jarnila Liikuntajohtaja Anssi Rauramo ESLU:N VASTUUHENKILOIDEN KIRJELMA JA SEN POHJALTA KVSTON PUHEENJOHTAJISTON JA ESLU:N EDUSTAJIEN KESKEN UYTY KESKUSTELU Keskustelutilaisuus Keskustelutilaisuuteen osallistuivat kvston puheejohtajiston edustajina Rakel Hiltunen, Harry Bogomoloff ja Minerva Krohn, kkansliasta kutsuttuna Reijo Forssander sekä ESLU:n edustajina Kari Hagfors, Päivi Ahlroos-Tanttu sekä Helena Tikkanen. Aika ja paikka olivat klo Helsingin kaupungintalon huone Informaatiotilaisuus Pj. Hiltunen totesi tilaisuuden luonteen tapaamiseksi, jossa ESLU:n edustajat informoivat puheenjohtajistoa asiassaan, jossa käsittelyn pohjana oli ESLU:n laatima kirjelmä (liite 1). 3 Puheenjohtajiston toivomukset Puheenjohtajisto toivoo, että opetusviraston laskutus hoidetaan välittömästi ajantasaiseksi ja sen oikeellisuus varmistetaan käytettävissä olevin keinoin opetustoimenjohtaja ja liikuntajohtaja yhdessä sopien toimisivat siten, että kirjelmässä esitetyt tilavarausjärjestelmaan liittyvät ongelmat samoin kuin muut esitetyt ongelmat tulisivat ratkaistuksi jo hyväksytyissä ohjelmissa (liikuntapoliittinen ohjelma, yms) sovituin'perustein mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla Tiedoksi Rakel Hiltunen Harry Bogomoloff Minerva Krohn Kari Hagfors Reijo Forssander.. projektipäällikkö H:\TEKSTIiiKvsto\ESLU.Kvstopj doc Postiosoite Kävntiosoite Puhelin Faksi Tilinro ~y-tunnus PL 1 knterinkatu HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Alv.nro F

11 ; HELSINGIN KAUPUNKI lhb" LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO E HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTON PU- HEENJOHTAJISTO Raakel Hiltunen Harry Bogomoloff Minerva Krohn Kari Hagfors Hallintotoimiston kirje ESLU:N VASTUUHENKILOIDEN KIRJELMA JA SEN POH- JALTA KVSTON PUHEENJOHTAJISTON JA ESLU:N EDUSTAJIEN KESKEN KÄYTY KESKUSTELU Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on päivätyssä kirjeessä kirjoittanut Helsingin kaupungin kaupunginvaltuustolle ja puheenjohtajistolle mm. seuraavaa: ESLU onkin huolestunut helsinkiläisten seurojen toimintaedellytyksista - erityisesti tila- ja avustuskysymyksistä. ESLU on keskeisesti tunnistanut seuraavanlaiset ongelmat: - Seurojen seuratoiminta-avustusta on leikattu vuosi vuodelta laitospaikka-avustusten hyväksi. Lisäksi avustusten jaossa korostetaan toistollista kilpaurheiluun tähtäävää harjoituskerrallisuutta osallistujamaarallisyyden sijasta. Liikuntaviraston avustusmuotoja ovat toiminta-avustus, tapahtumaavustus ja liikuntatilojen käyttöavustus, joita ovat maksuton kayttö, tuettu käyttö ja vuokra-avustus. Avustuksia haetaan vuosittain liikuntaviraston ilmoittamana ajankohtana liikuntaviraston hakemuslomakkeella. Toiminta-avustus perustuu toiminnan jarjestajan itse ilmoittamiin tietoihin, liikuntasuoritteisiin. Liikuntasuoritteet pisteytetaän liikuntalautakunnan vuosittain päattämien painotusten mukaisesti. Vuonna 2004 painotuksiin tehtiin muutos, jonka perusteella lasten- ja nuorten liikunnan painoarvo kasvoi aikuisten liikunnan painoarvon keventyessä. Avustettavien ha rjoituskertojen määrää ei ole rajoitettu; seuran järjestama säännöllinen harjoitustapahtuma pisteytetaan ja luetaan hakijalle eduksi. Painotuksen muutos kohti lasten- ja nuorten toimintaa ja rajoittamattomuus toimintakertojen ja rjestamiselle ohjaa järjestön toimintaa saannöllisyyteen ja liikunnallisuuteen kasvattamiseen lasten ja nuorten keskuudessa.

12 i,i HELSINGIN LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO Liikunnan ja jestöavustusmaararahalla tuetaan tilojen käyttöä, jolla pyritään ensisijaisesti varmistamaan järjestölle perustoimintaymparistö ja - mahdollisuudet. Toiminta-avustuksen tarkoitus on tukea järjestöä sen muun toiminnan ylläpitamisessa. - Seurojen käyttämät liikuntatilat ovat eri virastojen (lähinnä liikuntavirasto ja opetusvirasto/koulujen liikuntatilat) hallinnoimia. Virastojen (seka lautakuntien) välillä ei ole koordinoitua yhteistyötä asioiden keskittamiseksi. Liikuntaviraston ja opetusviraston virastopäälliköt ja heidän mäaraamansa virkamiehet tapaavat säännöllisesti. Näiden tapaamisten päaasiallinen tavoite on virastojen välinen yhteistyö toiminnan suunnittelussa. Liikuntaviraston yhteyspäällikkö ja opetusviraston iltakäytön kwrdinaatton selvittävät säännöllisesti päivittäisen toiminnan päallekkaisyyksia ja etsivät ratkaisuja kehitystarpeisiin. - Hallintokuntien välistä yhteistyötä ei myöskään ole korvattavien tilavuokrien määrittelyssä eli opetusvirasto määrittelee omat salihintansa kuulematta LIV:n korvausperusteita seuroille (LIV:n vuokraavustus). Opetusviraston tilahintoihin vaikuttavat Helsingin kaupungin palvelukeskuksen laskuttaman vahtimestaripalvelun lisäksi mm. tilavuokrat ja niiden indeksikorotukset. Opetusviraston tuntihintojen tulee kattaa vahtimestareiden palvelut, tilavuokrat, vedenkulutuksen, sähkön ja muista menoista aiheutuneet kustannukset. Liikuntaviraston tuetun käytön avustusmuotona opetusviraston liikuntatilojen käytöstä seurat saavat tukea varatun liikuntatilan säännölliseen harjoitustoimintaan, jos tilan käyttäjänä on sen varannut seura. ESLU:n kirjeen liitteenä olevat tuntihinnat ovat arvonlisaverollisia. Esimerkiksi vuoden rn2 arkituntihinnaksi on merkitty 28,94 euroajtunti, joka on arvonlisäverollinen hinta. Arvonlisäveroton hinta m2 on 26,80, josta liikuntaviraston tuki on 23,50. Liikuntatukeen oikeutetun seuran maksettavaksi jää näin 3,30 euroaltunti arvonlisäverottomana. Arvonlisävero on 8 % liikunnan osalta, joten seuran osuus on siis 3.56 euroa tunnilta.

13 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO - Yhteiskunnan varoin rakennettuja tiloja seisotetaan tyhjillään, kun samanaikaisesti puhutaan syrjäytymisestä ym. sosiaalisista ongelmista, joita seuratoiminnalla pystyttäisiin ainakin osittain hoitamaan saamalla tyhjät salitilat liikuntaseurojen kayttöön. Liikuntaviraston liikuntahallit ovat iltaisin täysiä, päivällä halleista löytyy vapaita vuoroja, joita toivotaan myös seurojen hakevan ja käyttävän. Opetusviraston juhla/liikuntasalit ovat päivisin koulun omassa kaytössa. Koulujen vanhempien tiedotustilaisuudet, juhlat yms. koulun toimintaan liittyvät tilaisuuden järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin saleissa. Tällöin koulun ulkopuolisten käyttäjien vuorot joudutaan peruuttamaan. Joillakin ko~lluilla ei ole iltakayttöä juuri ollenkaan. Ulkopuolisen käytön toteutumisen edellytyksiä ovat mm. tilan sopivuus iltakäyttöön, turvallisuustekijät, kulunvalvonta ja kattaako tuntihinta valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Opetusviraston tiloja oli esim. kevaalla 2005 kaytössa yhteensa noin tuntia ja käyttäjiä oli yhteensa noin seurojen ilmoituksen mukaan. Koulutilojen kayttö ei rajoitu vain saleihin, vaan myös työvaenopistot käyttävät luokkatiloja. Luokkatiloja käyttävät myös musiikkiopistot ja - koulut seka kesäyliopisto, jonka kayttö kohdistuu päasaantöisesti kesäkuusta heinäkuun puoleenväliin. Lisäksi kirjeessä mainitaan tilavarausjärjestelmään liittyviä ongelmia: Tässä osassa esitetyt kysymykset on suurilta osin samoja, jotka olivat Kannelmäen Naisvoimistelijat ry:n sähköpostissa, johon opetusvirasto vastasi päivätyllä ki jeellä. - koulutilojen varausjarjestelma (opetusvirasto/webtimmi) otettiin käyttöön kevaalla 2004 hyvin pikaisen tiedottamisen jälkeen. Järjestelmässä on 1200 luokkatilaa ja liikuntasalia, rekisteröityneitä käyttäjiä 1200, jotka ovat tehneet vuoden aikana 8600 varaushakemusta. Nämä tiedot ovat osa vastauksesta, jonka opetusviraston lähetti Kannelmäen Naisvoimistelijoille edellisen sähköpostikyselyn johdosta. Varaushakemusten luku on noussut siitä jo yli tuhannella ja on nyt yli Seurat ovat siis vielä hakeneet lisää vuoroja toukokuun jäl keen. - varausjärjestelmää opetusvirastossa hoitaa 1-2 henkilöä. Vuoden 2005 hakukierrokselle varauduttiin puhelinpalvelun ja muun tavoitettavuuden parantamiseen, virastoon palkattiin tammikuun puolestavälistä alkaen toinen henkilö hoitamaan asiakaspalvelua. Kun yhteydenotot ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti, henkilökohtaista palvelua tullaan parantamaan.

14 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO - minkäänlaista "pilotointia" ei nain suurelle ja jestelrnälle ollut. Tilavarausjärjestelmän hankkimisen lähtökohtina on ollut mm.1- Jelmä. ]osta näkyy reaaliaikainen käyttö? ketkä käyttävät tiloja ja mitä tiloissa harrastetaan (niin kutsuttu läpinäkyvyys). Asiakas voi mm. kirjautua ja jestelmäan ja nähdä myönnetyt vuorot. Tällöin esim. vuorokyselysoittoja eri kouluihin ei tarvitse tehda. Ja jestelmaä on kehitetty jo vuodesta 2000 lähtien, jolloin opetusvirasto hankki oikeudet siihen. Jarjestelma otettiin kayttöön vuonna 2004.! Kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksen perustaminen joudutti jarjestelmän kayttöönottoa, koska täytyi saada yhteys myös laskuttavaan virastoon. Asiakkaille on mennyt kirje, jonka liitteenä ovat myös jä jestelmän kayttö-ohjeet kerta- ja kausivarauksen tekemiseen. Kun asiakas tekee hakemuksen ja jestelmaan naita ohjeita noudattaen, ki jautuu asiakkaan sähköpostiin tieto onnistuneesta hakemuksesta, nain asiakas tietää hakemuksen menneen perille. Tilahakemus käsitellään tila- ja hankintapalveluissa, jonka jälkeen automaattisesti käsitellystä päätöksestä, hyväksytystä tai hylatystä vuorosta kirjautuu tieto asiakkaan penistiedoissa olevaan sahköpostiosoitteeseen. - Liikuntavirastossa on todettu jo alkuvaiheessa, ettei työ järjestelmä tuossa muodossa heillä toimi. Liikuntavirasto ei tule käyttämään järjestelmää samalla tavalla, koska liikuntaviraston tarpeet ovat erilaiset. Liikuntavirastossa on henkilöt, joiden päätehtävä on tilojen käyttövuorojen tekeminen. Asiakkaiden, tilojen ja käytön rakenne on myös erilainen. - ja jestelmä on ollut pitkiä aikoja pois käytöstä, joten varauksia ei ole voinut tehda. Järjestelma oli poissa kaytöstä vuoden 2004 joulukuusta vuoden 2005 tammikuun puoleen väliin, koska laskutusajoja tehtiin jatkuvasti. - virkailijoihin yhteyden saaminen-on ollcriähes toivotonta (puhelimella seka sähköisesti). Puhelin- ja muun palvelun parantamiseksi virastot ehdottavat seurojen valitsevan keskuudestaan yhdyshenkilön, jonka tehtäviin kuuluu rrrm. yhteydenotot virastoihin. Tällä hetkellä seurqenlseat jäsenet yrittävät soittaa tai lähettää sahköpostia samasta asiasta. Nämä eri henkilöiden soitot ruuhkauttavat puhelinpalvelun. Opetusvirasto on joutunut rajoittamaan jo nyt puhelinajan klo väliselle ajalle.

15 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIPASTO - opetusviraston mukaan varaukset luvattiin käsitellä huhtikuun loppuun mennessa, mutta varauksia odotettiin koko kesän ajan. Todellisuudessa seurat odottivat jopa elokuun lopussa tietoa saamistaan salivuoroista, joten tuntien mainostaminen, lehti-ilmoittelu ym. suunnittelu on ollut lähes mahdotonta. - osalla seuroista ei vielä nyt ( ) ole tietoa osasta syyskauden tuntivarauksista Tilojen hakuaika oli maaliskuussa ( ) ja hakuaikaa pidennettiin kuukaudella, koska suurin osa asiakkaista ei ollut hakenut vuoroja hakuajan paattymiseen mennessa. Hakuajasta tiedotetaan, joka vuosi kaupungin ilmoituslehdissa. Tänä vuonna oli myös opetusviraston internetsivuilla näkyvä ilmoitus. Ensimmäiset varaushakemuspäätökset tehtiin toukokuussa. Koulut on jaettu ryhmiin ja päätökset tehdään koulu kerrallaan. Joidenkin koulujen hakemukset tuottavat enemman pohdintaa ja vievät enemman aikaa kuin toisten. Touko - syyskuussa haetut vuorot on käsitelty vasta lomien jälkeen eli elokuun alusta alkaen. -. myös kouluilla ei ole selvyyttä varauksista, iltavalvojat eivät tule paikalle tai varmistavat seuralta heidän salivuoronsa. Rehtoreille on ja rjestetty henkilökohtaista opastusta ja täydennyskoulutusta. Lisäksi rehtoreille on lähetetty järjestelmän käyttöohje sekä pikaohje. Vuosittain kouluille lähetetään ryhmäkirje asiasta. Helsingin kaupungin palvelukeskus Palmian kouluisäntien ohjeet löytyvät Palmian intranet sivuilta. Rehtoi-illa on tunnukset, jolla järjestelmään voi kirjautua. - opetusviraston laskutus on myös iso ongelma; laahaa jäljessä n. vuoden eli elokuussa 2005 on seuroille tullut v syksyn viimeiset laskut, jotka ovat useilla seuroilla virheellisiä. Virheiden selvittely vuoden takaa on erittäin vaikeaa. Opetusviraston laskutus tapahtuu nykyisin Helsingin kaupungin talousja suunnittelukeskuksen kautta. Jä jestelmän kautta annetaan laskutusmääräys (WinTimmi ja WebTimmi) talous- ja suunnittelukeskuksen järjestelmään (ProE). Valitettavasti laskutus on kangerrellut. Tietojärjestelmien yhteensopivuus virastojen välillä ei ole toiminut toivotulla tavalla ja siirtymäkausi on teettänyt runsaasti lisätyötä. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on laskuttanut syksyn 2004, hyvityslaskujen hoitamisessa on ollut teknisiä ongelmia.

16 i7 HELSINGIN LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO Liikuntaviraston avustushakernukset ja -päätökset mm. liikuntatilojen tuen osalta tehdään vuosittain keväällä. Tukeen oikeutettujen seurojen listat on toimitettu viimeistään kesäkauden loputtua opetusvirastoon. Jotta opetusviraston laskutus ei viiviistyisi kevätkauden osalta, liikuntavirasto kehittaä myös avustusten hakukierrosta, jolloin myös keva,tkauden laskutustiedot tuen saavien seurojen osalta nopeutuisivat. 4'!'* /,si Ra Pahio liikuntajohtaja Tiedoksi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund projektipäällikkö Reijo Forssander

17 Helsingin kaupunginvaltuusto 1 kirjaamo Pohjoisesplanadi Helsinki Valtuustoaloite Helsingin kaupunginvaltuustolle Helsingissä toimivien urheiluseurojen toimintaa on viime vuosina hankaloittanut erityisesti Helsingin kaupungin opetusvirasto. Ongelmia on ollut erityisesti vuorojenjakojärjestelmässä ja laskutuksessa. Asianomaisia toimia hoidetaan virastossa liian pienillä henkilöresursseilla. Tämä aiheuttaa sen, etteivät asiat tule kunnolla hoidetuksi eika asiakaspalveluun riitä aikaa. Asianomaisia virkailijoita ei saa kiinni puhelimitse, eivätkä he jouda vastaamaan soittopyyntöihin tai sähköposteihin. Asian korjaamiseksi tehdyt aloitteet ja ehdotukset häviävät, eika niihin saada vastauksia. Ylityöllistetyt virkailijat saavat kuulla kiihtyneitä puheluita ja purkavat huonoa oloaan asiakkaisiin. Mielestämme suurimmat ongelmakohdat ovat seuraavat: Vuorojen anominen ja siitä ilmoittaminen Vuorojen peruminen Keväällä anotut vuorot tulevat seuroille tiedoksi liian myöhään syksyllä. Seurat eivät voi markkinoida toimintaansa ennen kuin tiedot vuoroista on saatu. Yleensä harrastajaryhmien tarkoituksena on aloittaa syyskuun alussa. Tällöin tulee vuorot saada tiedoksi kesakuun loppuun mennessä. Nyt viimeiset varrnistukset tulevat vasta syyskuussa. Useat harrastajaryhmät, varsinkin kuntoliikunnassa, kerätään lehtiilmoituksilla ja tahän olisi voitava varata aikaa ainakin kaksi viikkoa. Myös vetäjien hankintaan on seuroille varattava aikaa. Ennakkoon niitä ei oikein voi tehda kun ei ole tiedossa edes viikonpäivää jota ta jota vetäjälle. Opetusviraston ohjeen mukaan saadun vuoron voi perua vain kokonaan. Yksittäisen vuoron perumista ei voi tehda. Käytäntö onkin se, että jos ei jostain syystä pääse vuorolleen, käy joku käyttäjä tai lapsen vanhempi kuittaamassa vuoron. Koulu voi kylla perua jonkin vuoron, jos se tarvitsee salia omaan käyttöönsä. Ikävä kylla nämä perumiset tulevat usein liian lyhyellä varoitusajalla. On useita tapauksia joissa illan vuoro on peruttu jopa samana päivänä. Perumattomasta ja kuittaamattomasta käyttövuorosta opetusvirasto laskuttaa seuraa. Seura taas ei saa korvausta menettämästään vuorosta, vaikka harjoituksiin tullaan kun tieto perumisesta ei ole onnistunut päivän varoitusajalla. Vuoron saanut urheiluseura katsoo olevansa vuokralainen ja tehdyn sopimuksen ns. määräaikainen vuokrasopimus. Seura myös olettaa, että heillä on myös jonkinlaiset oikeudet vuokraamaansa tilaan. Opetusvirasto voi ottaa kuitenkin pois antamansa tilan kesken vuokrakauden. Vuokrakaudeksi ymmärrämme sen ajan joksi sali on meille myönnetty. Aina virasto ei myöskään pysty tarjoamaan tilalle vastaavaa tilaa, etenkään vastaavaan aikaan. Täma aiheuttaa seuroille jopa harrastajaryhmän lopettamisen tai ainakin harrastuspäivän muuttumisen. Täma ei aina kaikkien

18 perheiden aikatauluun käy. Näin seuran uskottavuus järjestää säännöllistä toimintaa saa aikamoisen kolauksen. Mielestämme seura on vuokralainen ja toinen sopijaosapuoli, jota täytyy kuunnella muutettaessa vuokrauksen ehtoja ajan tai vuokran suhteen. Yksipuolinen sopimuksen muuttaminen ei määräaikaisen sopimuksen aikana saa olla itsestään selvyys ja yleinen käytäntö. Yksittäistä vuoroa ei voi siirtää ilman rehtorinljohtajan lupaa kolmannelle osapuolelle edes saman seuran sisällä. Lupa on anottava kirjallisesti. Tämä aiheuttaa salien tyhjakayttöa josta ei hyödy kukaan. Jos harrastajaryhmä lähtee kilpailemaan, ei se voi siis antaa vuoroaan saman seuran toiselle harrastajaryhmalle, vaikka tilan on hakenut ja se on myönnetty seuralle, joka on vain jakanut ne eteenpäin eri harrastaj aryhmilleen. Vuokrien ja käyttamattömien vuorojen laskutus Seurat saavat vuosittain useita laskuja joiden laskutusperusteet eivät ole oikeinta. On laskutettu mm. sellaisesta kayttamattömasta ja tietysti kuittaamattomasta vuorosta jolloin koululle ei ole voitu mennä harjoittelemaan esim. syysloman vuoksi. On useita tapauksia joissa on laskutettu sellaisesta kayttämattömasta vuorosta, jossa koululle ei ole päästy kun ovet ovat olleet lukittuna. Laskut seuroille tulevat liian myöhään. Joulukuussa 2006 laskutetaan syksyn 2004 käyttämättömiä vuoroja. Laskut ovat usein virheellisia. Laskutetaan vuoroja joita ei ole anottu, saatu tai käytetty. Laskujen korjaaminen on vaikeaa kun opetusvirastosta ei saa kiinni henkilöä joka voisi asian hoitaa. Opetusvirasto laskuttaa usealta kuukaudelta kayttamattömasta vuorosta, vaikka sen viraston omien ohjeiden mukaan ei pitäisi olla edes mahdollista. Ohjeissa sanotaan että, jos varaaja jättää kayttämättä viikkojaksn kaksi (2) perättäistä vuoroa ilmoittamatta siitä koululle, koulu ottaa yhteyttä varaajaan ja tiedustelee kayttävätkö he ko. vuoroa. Mikäli varaaja ei kaytä ko. vuoroa, pyydetään heiltä kirjallinen peruutus ja vuoro luovutetaan muille kaytta~ille. On erittäin poikkeuksellista, että koulu olisi ollut yhteydessa kayttamattömasta vuorosta, vaan laskun annetaan karttua. On tapauksia joissa seuralle annetusta vuorosta ei ole tullut seuralle tietoa, lasku on karttunut eikä kukaan ole yhteydessa. Katsomme, että kyseisen opetusviraston oman ohjeen perusteella kaikki yli kuukauden mittaiset käyttamattömien vuorojen laskut ovat perusteettomia. Ei ole seurojen vika, ettei virasto pysty toimimaan omien ohjeidensa mukaan ja ottamaan käyttämätöntä vuoroa pois. Laskujen reklamointi on nykyisin lähes toivotonta. Aiheettomastakin maksusta kieltaydyttaessa kerrotaan, ettei seuraavana vuonna saa vuoroja jos on maksurasteja. Myös liikuntalautakunnan vuokra-avustus on evätty opetusviraston maksamattoman kiistanalaisen laskun vuoksi. On vaikeaa kiistatta todistaa joulukuussa 2006, että 2004 syyskuussa kaytit harjoitusvuoron, mutta et pystynyt kuittaamaan sitä kun paikalla ei ollut ketään joka sen olisi ottanut vastaan. Opetusvirastolle riittää käytön todisteeksi vain sen kuittaarninen paikalla olleeseen vihkoon. Jos naulassa käytavalla ollut vihko

19 Koulujen muu käyttö Ehdotus häviää tai vuoroa ei muuten ole voitu kuitata tulee siitä seuralle lasku. Tämä lasku käyttämättömästä vuorosta tulee maksaa viraston ilmoituksen mukaan, vaikka paikalla olleet vetäjät, harrastajat ja heidän vanhempansa todistavat olleensa paikalla. Opetusvirasto ei ole pyynnöstä huolimatta suostunut näyttämään seuroille kuittausvihkoa, josta asian voisi myös tarkastaa. Vanhojen laskujen selvittäminen seurassa on vaikeaa, kun vetäjät ja muut vastuulliset vaihtuvat ennen kuin lasku tulee. Usein seurat vain maksavatkin laskut mukisematta, jotta saavat vuoroja opetusvirastolta. Nämä aiheettomatkin maksut tulevat viimekädessä harrastajien ja heidän vanhempiensa maksettavaksi. Kun harrastamisen hinta nousee, joutuu moni lapsiperhe miettimään onko silla enää varaa harrastaa. Kouluja on aina käytetty myös suurempien tapahtumien ja turnausten majoitukseen ja ruokaluun. Nyt käytäntö on muuttunut siten, että kouluja ei voida öisin valvoa itse eikä ruokaa laittaa talkootyönä. Helsingin kaupungin palvelukeskuksesta pyydetyt tarjoukset ovat hinnaltaan sitä luokkaa, ettei silla voi kannattavasti tapahtumaa järjestää. Tähän vaikutta tietysti se, että tapahtumat ovat yleensä viikonloppuisin. Niinpä seurojen varainhankintaansa käyttämien kilpailuiden järjestäminen ei onnistu. Tämän vuoksi Helsingissä ei voi juurikaan järjestää junioreiden koko maata käsittäviä kilpailuja kuin poikkeuksellisesti. Vain isoimmat turnaukset ja kilpailut ovat saaneet poikkeusluvan omaan yövalvontaan. Allekirjoittaneet seurat esittävät Helsingin kaupunginvaltuustolle, että se velvoittaa opetusvirastoa ja opetuslautakuntaa käsittelemään oheiset parannusehdotukset, sekä tekemään tarvittavat muutokset jolla alla olevat tavoitteet toteutuisivat: 1. Liikuntatilojen varausjärjestelmä ja henkilöresurssit laitetaan sellaiselle tasolle jolla se selviää tehtävästään. 2. Isoirnmille, useita vuoroja hakeneille seuroille tarjotaan mahdollisuutta saada koulun sali käyttöön koko illaksi ja suorittaa valvonta itse. Näin saadaan myös tarvittavia kustannussäästöjä. Ovien lukot voidaan sarjoittaa niin, että avaimilla pääsee vain haluttuihin tiloihin. 3. Kausivuorot tulee ilmoittaa varaajille kesäkuun loppuun mennessä. Yksittäisissä yhtä tapahtumaa koskevasta varauksesta on vahvistus annettava viikon sisällä sen varaamisesta. 4. Yksittäisen vuoron saa siirtää saman seuran sisälla ilman rehtorinljohtajan lupaa. 5. Yksittäisen vuoron voi perua kyallisesti 1 viikkoa aikaisemmin. Peruutettua vuoroa ei laskuteta. 6. Jos määräajaksi saatu vuoro perutaan opetusviraston toimesta kesken kauden, on sen osoitettava vastaavat tilat (myös vastaavaan aikaan) tilalle..

20 7. Koulujen majoituskäyttö ja ruokailumahdollisuuden järjestäminen tehdään mahdolliseksi myös kouluilla, kun kyseessä on ns. yleishyödyllisen yhdistyksen järjestämä toiminta. Varmaan on löydettävissä keino, jolla ainakin osittain talkooväkeä käyttäen, ruokailu voidaan hoitaa terveysviranomaisten vaatimusten mukaisesti ja silti kohtuullisin hinnoin. Yövalvonta on mielestämme kokonaan hoidettavissa seuran omien talkoolaisten voimin. 8. Käyttämättömät vuorot laskutetaan 2 kuukauden sisällä. Yli kuukauden mittaisia jaksoja ei laskuteta, koska sellaiset eivät ole mahdollisia kun järjestelmä toimii opetusviraston ohjeiden mukaan.

21 Yhteensä I FC Kontu FC Viikingit Valtti JY ry Kannelmäen Voimistelijat MPS HerTo Puistolan Urheilijat Wartti Basket Visa-Basket Topo juniorit Naisvoimisteluseura Karjalaiset Pakilan Visa Toukolan Teräs Helsingin HMNK JJ VePo Helsingin NMKY Laajasalon Reippailijat Käpylän Pallo Alppilan Salamat Malmin Super-Koris Helsingin Jalkapalloklubin juniorit Helsinki International Folk Dance Club ssv Helsingin Palloseura Munkkiniemen naisvoimistelijat Laajasalon Palloseura Helsingin Kotkat AC Stadin Sissit Malminkartanon Peto Jakomäen Pyry Laajasalon naisvoimistelijat Atlantis FC Tapanilan Erä Helsingin Naisvoimistelijat Funky Team Helsingin Jalkapalloklubi Helsinki Atheletics Cheerleaders HAC Suumetsän Urheilijat Pakilan Naisvoimistelijat Suur-Helsingin Osuus-Weikot Helsingin Pantterit PK-35 Tanssiklubi Star Kunto ja Terveys Helsinki Giants Elannon Isku Baseball Puumat Herttoniemen Naisvoimisteluseura FB Sepis -97 Pihaus ry Euro 90 Siltamäen Sopu Golden Spirit

22 Vallilan Moottoripyörakerho Marjaniemen Purjehtijat Käpylän Naisvoimistelijat FC Kanus Tisura Pallo-Pojat Juniorit Sapa Pukinmäen Kisa Maunulan Naisvoimistelijat FC Pohu IF Gnistan Helsingin Suunnistajat Tai Chi Chuan PuMa-Volley Poliisien Palloseura Zyklon Laajasalon Voima Puna-Mustat Pihlajamäen Isku Naisten harrastesarja 1 PeMe Myllypuron Pauhu Pukinmäen Veto Gymnastikföreningen i Helsingfors Helsingin Ponnistus Keho&Mieli Naarasleijonat Oulunkylän Kiekko-kerho Mellunmäen Kontio (yritys) # yhteensä 82 allekirjoittajaa

23 Sivu 112 Liihettsjä: "Laura Räty" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Lähetetty: 17. tammikuuta :32 Aihe: Re: Urheiluseuroilta valtuustoaloite Moi! Olen kanssanne samaa mieltä. Pyrin osaltani edesauttamaan asianne eteenpäin viemista. T: Laura Raty kaupunginvaltuutettu sosiaalilautakunnan vpj. Paakayttäjatiedot Lshettsjä: "Lotta Backlund" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Lähetetty: 17. tammikuuta :30 Aihe: Re: Koulujen iltakäytösta valtuustoaloite Hei, Kiitos sähköpostistanne, luinkin myös HS:n mielipideosastolta kirjoituksen(ne?) asiasta. Asiaa käsitellään varmasti piakkoin, ainakin valtuustoaloitteen myötä. Pia Pakarinen (opetuslautakunnan jäsen, suomenkielisen jaoston pj.) on pitänyt asiaa ajoittain esillä, häneen kannattaa ottaa yhteyttä, hän on asiaan hyvin paneutunut. Kiitos ja ystävällisin terveisin Lotta Backlund Lotta Backlund Stand up-koomikko mobile: http : l ~wwdwe!~~~~in

24 Sivu 112 Lahettiijä: "PianCo OyIPia Pakarinen" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Lähetetty: 17. tammikuuta :26 Aihe: Re: Koulujen iltakaytösta valtuustoaloite Kiitos viestistä! Olen toiminut aikanaan Kannelmäen Voimistelijoissa ja moneen kertaan puhunut asiasta Helena Tikkasen kanssa ja vienyt viestiä eteenpäin opetusvirastossa, mutta en muista tapahtuneen muuta kuin että yksi henkilö lisättiin asiakaspalveluun virastossa. Olen itsekin eräässä toisessa yhdistyksessä yrittänyt varata kouiutiioja, ja tiedän siten järjestelmään liittyvät vaikeudet. Epäilenkin jo saaneni hölmön maineen, kun olen tästä niin moneen kertaan virastolta kysellyt. Oikein hyvä, että tuotte asian voimakkaasti ja isolla joukolla esiin, niin huomataan, ettei kyseessä ole yksittäinen ongelma. Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen nn~ti ic1tk.n siinmenk iaoston ~ i. La h ettaja: Vastaanottaja: Lähetetty: Aihe: Kiitos kirjeestä! "Heikki Virkkunen" 19. tammikuuta :Oi Re: Urheiluseuroilta valtuustoaloite Urheiluseurat tekevät arvokasta työtä ja niiden toiminnan jatkuminen on turvattava. Perehdyn asiaan. Hyvää viikonloppua! ystävällisin terveisin, Antti

25 Paakayttäjatiedot Lähettsjs: "Sanna Hellström" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Lähetetty: 22. tammikuuta :07 Aihe: Re: Urheiluseuroilta valtuustoaloite Hei, kiitos viestistä. Olen samaa mieltä kanssanne, tilojen varausten ja laskutusten ongelmat, eivät saa estää hyvää ja tarpeellista toimintaa. Oletteko jo jättäneet aloitteenne? Terveisin, Sanna Hellström Sivu 112 Paakayttäjatiedot Lahettsjs: Vastaanottaja: Lf hetetty : Aihe: "Puura Heli" "Heikki Virkkunen" 17. tammikuuta :ll VS: Urheiluseuroilta valtuustoaloite Hei, hyvä aloite ja tarkea asia. Olen itsekin törmannyt siihen, etta kaupunginhallinnossa ei esim. vastata sähköposteihin, joissa on asiallisia kysymyksiä. Joku silloin mättää. Urheilujärjestöjen toiminta pohjautuu vapaaehtoistyöhön, ja sitä ei pithisi kylla kaupungin omilla toiminnallaan vaikeuttaa vaan helpottaa. Jos oikeasti ollaan sita mielta, etta ihmisten pitaisi liikkua ja ylipaino on kasvava ongelma. Varauskäytäntöjen saaminen toimiviksi ei pitaisi olla mahdoton asia, kyse on varmastikin resursseista ja painotuksista. Olemme laajasalon demareina tehneet varausmaksujen vaihteluista piirikokousaloitteen, ja asiaa on luvattu hoitaa. t. Heli Puura

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 28.08.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 28.08.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (6) 144 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin musiikki- ja taideoppilaitosten yhteisestä esityksestä koskien koulutilojen iltakäyttöä taiteen

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.2 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

Siuntion kunta Sjundeå kommun 1

Siuntion kunta Sjundeå kommun 1 Siuntion kunta Sjundeå kommun 1 SIVLTK 362/2010 SIVLTK 24.4.2013 23 Siuntion kunnan sivistystoimen hallinnoimien tilojen KÄYTTÖMAKSUT 1.5.2013 alkaen Siuntion kunta Sjundeå kommun 2 1. Sivistystoimen tiloja

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT (Päivitys 5/2015) YLEISTÄ Ylöjärven liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat koulujen liikuntasalit

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Kunnan omistamien ja hallitsemien eri tilojen vuokrauskäytäntö ja vuokratasot määritellään

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.9.2015 152 (Voimaantulo 1.10.2015)

Kunnanhallitus 7.9.2015 152 (Voimaantulo 1.10.2015) Kunnanhallitus 7.9.2015 152 (Voimaantulo 1.10.2015) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Kunnan omistamien ja hallitsemien eri tilojen vuokrauskäytäntö ja vuokratasot määritellään tällä

Lisätiedot

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään Ohjeet ja säännöt 11.8.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään Sisällysluettelo Vapaa-ajantoimiston ohjeet... 1 Hakuajat säännöllisiin salivuoroihin ovat seuraavat:...2 Käyttöä koskevat ohjeet ja säännöt...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLEISTÄ Ylöjärven liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat koulujen

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut hyväksytty ella 23.2.2016 12 JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET Salivuoroihin oikeutetut Janakkalan sisäliikuntatilojen vuoroihin oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin liikuntapalveluiden vuorojen jakoperiaatteet ja käyttöehdot alkaen

Pudasjärven kaupungin liikuntapalveluiden vuorojen jakoperiaatteet ja käyttöehdot alkaen Pudasjärven kaupungin liikuntapalveluiden vuorojen jakoperiaatteet ja käyttöehdot 1.5.2017 alkaen Liikuntafoorumin laatima Vuoronjakoperiaatteet Yleisperiaatteet ja hierarkia kausivuoroja jaettaessa 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET Vapaa-aikalautakunta 5.2.2015 LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET YLEISTÄ Lempäälän kunnan liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat Hakkarin, Kuljun,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Opetusvirasto 30/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Opetusvirasto 30/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (29) 82 Syyslomatoiminnan avustus Jamkicks Osakeyhtiölle 12.10.- 16.10.2015 HEL 2015-009348 T 02 05 01 00 Päätös merkitsi tiedoksi, että Jamkicks Osakeyhtiö on vetänyt pois

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (5) 50 Liikuntatilojen tuetun käytön määrärahan osittaminen laitoksille ja yhteisöille 2015 HEL 2015-001054 T 02 05 01 00 Päätös erityisryhmille osoitetaan liikuntatilojen

Lisätiedot

Uudenkapungin kaupungin omien isojen palloilutilojen käyttötarvekartoitus / Lisätilan tarpeesta johtuva määräaikainen ratkaisu

Uudenkapungin kaupungin omien isojen palloilutilojen käyttötarvekartoitus / Lisätilan tarpeesta johtuva määräaikainen ratkaisu Kulttuuri-, nuoriso- ja 37 27.08.2015 liikuntalautakunta Kaupunginhallitus 317 31.08.2015 Uudenkapungin kaupungin omien isojen palloilutilojen käyttötarvekartoitus / Lisätilan tarpeesta johtuva määräaikainen

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 3 Liikuntalautakunnan myöntämät tilankäyttöavustukset vuodelle 2017 HEL 2017-003004 T 02 05 01 00 Päätösehdotus Lautakunta päättää myöntää tilankäyttöavustusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (5) Liikuntalautakunta HALL/2 20.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (5) Liikuntalautakunta HALL/2 20.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (5) 2 Liikuntaviraston kansalaistoiminnan tilankäyttöavustuksen uudistaminen HEL 2015-008994 T 02 05 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää liikuntatoimen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut UIMAHALLIEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Uimahallien hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3 Tilojen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

käyttövuorot (1.9.2011 alkaen)

käyttövuorot (1.9.2011 alkaen) Z J t U L T T U U R I JA V A P A A- A IK A nuorisolautakunta Nuorisotilojen käyttövuorot (1.9.2011 alkaen) 1. KÄYTTÖVUOROJEN HINNAT 2. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU- JA JAKOPERUSTEET 3. KÄYTTÖVUOROJEN EHDOT JA OHJEET

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681 Sivistyslautakunta 6 29.01.2014 Sivistyslautakunta 27 23.04.2014 Sivistyslautakunta 73 04.12.2014 URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014 85/02.05.01/2013 Sivltk 29.01.2014 6 29.1.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Nokian koulun liikuntatila KOULUJEN LIIKUNTATILOJEN ILTA- JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖ

Nokian koulun liikuntatila KOULUJEN LIIKUNTATILOJEN ILTA- JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖ Nokian koulun liikuntatila KOULUJEN LIIKUNTATILOJEN ILTA- JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖ 2014 2015 Hakeminen Vakituiset (säännölliset) harjoitus- ja kilpailuvuorot haetaan liikuntatoimesta. Vakituisten käyttövuorojen

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 349 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut

Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut 15.12.2011 (päivitetty versio) YLEISOHJEET KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KÄYTÖLLE Yleiset ohjeet Hakeminen Koulutilojen ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan yleensä arki-iltana

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3.

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3. KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3.2013 1 URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSET VUODELLE 2013 Liikuntalautakunnan myöntämä

Lisätiedot

LIIKUNTAHINNASTO 2014

LIIKUNTAHINNASTO 2014 LIIKUNTAHINNASTO 2014 Liikuntapaikkojen hinnat 1.1.2014 alkaen Tarkennettu hinnasto 9.4.2014 Yleiset ehdot 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat nokialaisia rekisteröityneitä urheilu-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 1 (5) 385 V Lainan myöntäminen Tapanilan Urheilutalosäätiölle HEL 2011-010486 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 37 n syksyn esitteen paino ja julkaisu Helsingin Sanomien välissä HEL 2016-008246 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Helsingin Sanomien väliin 16-sivuisen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset

Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset HAKUOHJE 2016 Sisällys 1. Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset 3 2. Liikunnan kansalaistoiminnan varsinaiset avustukset 4 2.1. Avustuskelpoisuuden ehdot 4 2.2.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET

ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.12.2014 157 Liikuntatilojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja toimintaohjeet Orimattilan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen KANGASALAN KUNTA YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille Voimassa 1.9.2013 alkaen YLEISOHJEET Sivu 2 / 6 YLEISTÄ Tilojen käyttö Tilojen käytöllä tarkoitetaan muuta kuin tilan pääkäyttäjän omaa toimintaa.

Lisätiedot

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO 14.03.2014 Vuosi 2014 tuo sekä liikuntapalveluiden että urheiluseurojen osalta jonkin verran muutoksia tullessaan. Sivistyslautakunta hyväksyi 12.3. uuden liikuntahinnaston,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki liikuntavirasto. Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset. HAKUOHJE 2016 Luonnos

Helsingin kaupunki liikuntavirasto. Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset. HAKUOHJE 2016 Luonnos Helsingin kaupunki liikuntavirasto Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset HAKUOHJE 2016 Luonnos SISÄLTÖ 1. Liikunnan kansalaistoiminnan avustukset 2. Avustuskelpoisuus ja avustukset 2.1 Avustuskelpoisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Liikuntalautakunta ULKO/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Liikuntalautakunta ULKO/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja /07 (5) 56 Maa-alueen vuokraus Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin HEL 06-067 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan

Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan 15.4.2015 Sisällysluettelo Asiakaspuhelut haaste Asiakaspuhelut ratkaisu Mikä on Automaattinen Vastauspalvelu? Automaattinen Vastauspalvelu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vuoronjakoperiaatteet ja ka ytto ehdot

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vuoronjakoperiaatteet ja ka ytto ehdot Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vuoronjakoperiaatteet ja ka ytto ehdot 1 SISÄLTÖ Vuoronjakoperiaatteet... 2 Yleisperiaatteet ja hierarkia kausivuoroja jaettaessa... 2 Jakoon ja hierarkiaan vaikuttavat...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Sivistyspalvelukeskuksen tilavuokrauksen periaatteet ja tilavuokrat

URJALAN KUNTA. Sivistyspalvelukeskuksen tilavuokrauksen periaatteet ja tilavuokrat URJALAN KUNTA Sivistyspalvelukeskuksen tilavuokrauksen periaatteet ja tilavuokrat Voimaantulo 1.4.2017 (vuokrat 1.6.2017) Hyväksytty: sivistyslautakunta 16.2.2017 8 Sisällys 1. Yleistä:... 2 2. Vuokrattavissa

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 1 URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSET VUODELLE 2016 Liikuntalautakunnan myöntämä Järjestöyhteistyöavustus

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Kenttä- ja salivarausohjelmisto koripalloseuroille ja halleille

Kenttä- ja salivarausohjelmisto koripalloseuroille ja halleille Kenttä- ja salivarausohjelmisto koripalloseuroille ja halleille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto on suunniteltu lajien tarpeisiin Kenttävarausohjelmistolla hallinnoidaan seuran kenttävaraukset tehokkaasti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikuntavirasto 21/2015 Sisäliikuntapalvelut 28.10.2015 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikuntavirasto 21/2015 Sisäliikuntapalvelut 28.10.2015 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Tukiasematilan vuokraaminen Maunulan liikuntahallista DNA Oy:lle HEL 2015-011741 T 10 01 03 Päätös Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta asiasta

Lisätiedot

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO 1.1.2016 KARKKILAN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Karkkilalaiset liikunta- ja nuorisoyhdistykset - hinnat koskevat rekisteröityneitä Karkkilalaisia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön hinnasto 1.9.2013 alkaen, LUMOn 12.8.2013 alkaen

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön hinnasto 1.9.2013 alkaen, LUMOn 12.8.2013 alkaen Vantaan kaupunki Sivistystoimi Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön hinnasto 1.9.2013 alkaen, LUMOn 12.8.2013 alkaen Perusmaksu ja huojennettu maksuluokka 1.6.2014 alkaen 2 Sivistystoimen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0 ASIA Kilpajäähallin liikuntasalin harjoitusvuorot kaudelle 2013-2014 Asian valmistelija Varausyksikkö, p. 266 4255 Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 20.06.2016 klo 17:30-18:22 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Torikahvilapaikan vuokraaminen Lätty Helsingille Fredrikin torilta HEL 2017-000616 T 10 01 01 04 Sopimus nro 13438 Päätös päätti vuokrata Fredrikin torilta Lätty Helsingille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Nuorisoasiainkeskus Kehittämisosasto Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 35 Nuorisolautakunnan hallinnassa olevien nimikkotilojen myöntäminen ajalle 1.9.2017-31.8.2018 HEL 2017-006127 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. myöntää Helsingin Vasemmistonuoret

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

Koulujen liikuntatilojen, liikuntahallin sekä Särkijärven kuntotalon käyttöohjeet kaudelle

Koulujen liikuntatilojen, liikuntahallin sekä Särkijärven kuntotalon käyttöohjeet kaudelle Koulujen liikuntatilojen, liikuntahallin sekä Särkijärven kuntotalon käyttöohjeet kaudelle 2017 2018 Koulujen liikuntasalien, liikuntahallin sekä Särkijärven kuntotalon vakiovuorot ovat käytettävissä ma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Töölön Kisahallin eteläpäädyssä sijaitsevan ravintolatilan vuokraaminen HEL 2014-014794 T 10 01 03 Päätös Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2016 1 (5) 2 Liikuntalautakunnan päätös yhdistysten avustuskelpoisuudesta vuonna 2016 HEL 2016-005841 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää myöntää avustuskelpoisuuden liitteessä

Lisätiedot

Hyvää Palvelua Joukkueille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto jalkapalloseuroille ja halleille

Hyvää Palvelua Joukkueille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto jalkapalloseuroille ja halleille Hyvää Palvelua Joukkueille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto jalkapalloseuroille ja halleille ASIO Kenttävaraus-ohjelmisto on suunniteltu lajien tarpeisiin ASIO-Ohjelmistolla teet seuran kenttävaraukset tehokkaasti

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 10/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 10/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 10/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0 ASIA Palokan liikuntahallin harjoitusvuorot kaudelle 2013-2014 Asian valmistelija Varausyksikkö,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2017 1 (6) 574 Omakotitalotonttien varaaminen omatoimiseen rakentamiseen Tapulikaupungissa, Siltamäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, Kurkimäessä ja Kivikossa

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015

Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015 Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015 Loviisan kaupunki Vapaa-aikatoimi Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Tämä hinnasto astuu voimaan 1.8.2015 Kaikkia Loviisan kaupungin

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen Sisäliikuntapaikkojen vuokrausohje sekä vuokrat: - Kurun urheilutalo - Koulujen liikuntasalit - Urheilutalo ja uimahalli Urheilutalon muut maksut ja tilavuokrat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 76 Liikuntalautakunnan myöntämät muiden liikuntaa edistävien yhdistysten toiminta-avustukset 2017 HEL 2017-003005 T 02 05 01 00 Päätös päätti myöntää muiden liikuntaa

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa 1. Tiloja voi vuokrata ainoastaan luonnollinen henkilö (vuokralainen), joka tekee VYY Holding Oy:n (VYH)

Lisätiedot

Kysely Helsingin liikuntaviraston liikuntaseurojen avustusuudistuksen toimivuudesta. Yhteenvetoraportti, N=200, Julkaistu: 19.9.

Kysely Helsingin liikuntaviraston liikuntaseurojen avustusuudistuksen toimivuudesta. Yhteenvetoraportti, N=200, Julkaistu: 19.9. Kysely Helsingin liikuntaviraston liikuntaseurojen avustusuudistuksen toimivuudesta. Yhteenvetoraportti, N=200, Julkaistu: 19.9.2016 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka paljon seurassanne on aktiivijäseniä?

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi 08.10.2012 Sivu 1 / 1 4130/02.07.00/2012 91 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Saalem-Lähetys ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 kevätlukukaudelle HEL 2016-005485 T 02

Lisätiedot