Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten tilojen hakeminen ilta- ja vapaa-ajaiklyttöön.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten tilojen hakeminen ilta- ja vapaa-ajaiklyttöön."

Transkriptio

1 KUULUTUKSET Helsingin kaupunki I Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten tilojen hakeminen ilta- ja vapaa-ajaiklyttöön.,- lukuvuodeksi Helsinkililiset järjestöt, yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat anoa lukuvuodeksi koulujen ja oppilaitosten liikunta-, juhlasali- ja bokkatilojen käyttövuoroja iltaisin ja viikonloppuisin. Lukukauden kestävien saannöllisten käytt6vuorojen tulee rajoittua.syyslukukaudella Q ja kevätlukikaudella ?, vai-ue ajalle. Vuodelle ' g ~ l op&slautakunnan vahvistamat tilojen käyttömakbt ovat ilman arvonlisäveroa alle 400 m2 liikunte ja juhlasaleida 110 midarkitunti ja suuremmista 132 mkhrkihuiti. Luokkahuoneiden k6yttömaksut ovat 66 midarkitunil perusluokista ja 110 mk/h aineopetustiloista, auditorista ja ~0kalatil0iSta. Liikunta- ja majoituskäytön aiv on 8 % ja muun käytö alv on 22 %. Pyhäp6Mn6 tai viikonloppuina edd6 mainittuja kiyttömaksuja korotetaan 50 %. Tyav6en-, kansalais- ja musiikkiopistoilla on oikeus vuokrata tiloja erillishinnoin. Ilta- ja vapaaajmkayton. verottomia veloitushintoja tullaan korottamaan vuoden 2002 alusta n. 15 %. Liikuntatukeen oikeutetuilta asiakkailta veloitetaan liikuntatuen ylittav6 osuus ' arvonl~~verollisena, elleiasiakas toimita erillisesti opetusviraston talousyksikk~ön Iäänirlvero- 1 vireston todiista arvodisä Koko lukukaudekrl Li -vuodeksi anottavlen tilojen hakuaika pi Rehtorit tekevät käyttöpäätakset 'aman koulunsa tilojen osaita ja opetusviraston liikuntn- ja juhlasalin kiyttöä anotaan viraston neuvontapisteestä H6meentie 11 A 3. krs. Helsinki 53. Lishtietoja käytt~vuoroista saa koulujen ja oppilaitosten kanslioista sekä opetusviraston koordinaattoriha p TUbJa voi haka toimittamalla koulujen kansliolsta saatavan hakulomakkeen tåytettynh sille koululle, josta tiloja l anotaan. Iita ja vapaa-ajan Uyttövuorojen hakuohjeet opetusviraston nettisivulla

2 Keskiviikkona 24. syysku lca 2003 it / "Koulujen liikuntatilojen vuokrasopimuk$ia rikottu" Ilmaiseksi käyttöön saaduista tiloista ; - laskut perään urheilu~euroille Helsinkiläiset liikuntaseurat syyttävät Helsingin opetusvirastoa sopimuksen rikkomisesta seuratoimintaan kayttämiensa koulujen liikuntasalien vuokrankorotusten voimaantulon takia. Ongelman ydin on hotinkylan Valtin puheenjohtajan Heikki Virkkusen mukaan siinä, että monet helsinkiläiset urheiluseurat, Valtti mukaanlukien, joutuivat omasta mieles- 1 tään sopimuksen vastaisesti maksu- 1 miehiksi, kun opetusvirasto paattikin kesken sopimuskauden korottaa yksipuolisella päätöksellä yli 400 neliömetrin suuruisten salien vuokria. - Aiemmin koulujen suurienkin 1 liikuntasalien kayttö oli seuroille il- 1 maista, sillä opetusvirastolle kayttö- 1 korvauksen maksoi liikuntavirasto. Liikuntaviraston varoista vuokrankorotuksia ei kuitenkaan kustannettu, joten niita ryhdyttiin maksattamaan liikuntaseuroilla. hotinkylän Valtilla oli kaytössah täilöin kaksi suurta salia, ja seuran maksettavaksi lankesi useamman tuhannen euron lasku, Virkkunen puhisee. Vuokrankorotus astui voimaan taannehtivasti, eikä tilojen kayttajil- 12 ollut tietoa niitten muuttumisesta maksullisiksi niistä kayttasopimuksia tehdessään. Virasto on myös muuttanut varaus- ja hkutuskaytäntöa siten, että vuokraa on joutunut maksamaan taannehtivasti jopa ajalta, jota ei oltu edes varattu. Tallä Virkkunen viittaa siihen, että opetusvirasto peri koulujen suurista liikuntasaleista taannehtivasti vuokraa syyskuun alusta lähtien, vaikka s u- rat olisivat anoneet saleja käyte j a- viksi ja kayttaneet niitä vasta lokakuun puolesta välistä. l Lisämaksut j8ivät I hampaankoloon 1 Virkkusen mukaan uusi käyt ntö otettiin käyttöön siten, ettei tilan 7 varaajalla ollut varaustajättäessa& tietoa muuttuneesta kaytännöstä. tuli vasta laskun muodossa S1 3" F ausien päästä vafauskauden paat misestä. Liikuntaseurat ovat paas 'äntöisesti maksaneet korotuksest aiheutuneet laskut ja nuolleet yll 'ttävän lisälaskun aiheuttamia haav 'aan hiljaisuudessa. Asia nousi uudestaan pinna11 nel- - 1 jän itähelsinkiläisen jalkapalloseuran puheenjohtajien,tapaamisessa. - Kirjoitimme tilojen vuokrauskäytäntöön liittyvistä ongelmista valtuustoaloitteen, jonka aiomme toimittaa kaupunginkansliaan lähiaikoina. Aloitteessa esitämme kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa opetuslautakunnan viime vuonna tekemää päätöstä periä järjestöiltä takautuvasti vuokraa yli 400 neliömetrin saleista. Kevätkaudelta 2002 perityt maksut tulisi palauttaa liikuntaseuroille. Lisälaskutuksesta itähelsinkilaisseurat ovat olleet yhteydessä juristiinkin, ja lainoppineen mielestä on yleisen sopimusoikeuden vastaista peria vuolpaa myös sellaiselta ajalta, johon ei käyttasopimusta tehtäessä ole sitouduttu. Opetusviraston kiinteistöpäällikkö Ksri Kankainen toteaa, että opetus- : viraston lehti-ilmoituksessa alkuvuodesta 2001 oli seikeasti ilmoitet- : tu vuoden 2002 alusta voimaan tule- : vasta himankorotuksesta. s - Opetuslautakuntaa on tämän sa- : man asian tiimoilta aiemminkin 1ä- B hestynyt eräs jalkapalloseura, mutta : heidän valituksensa ei mennyt läpi 0 sillä perusteella, että lehti-ilmoituk- seen perustuen seuran on pitänyt tie- : tää hinnankorotuksesta. Kyseisessä ilmoituksessa maini- ; taan, että salihintojen korotus tulee olemaan noin 15 prosenttia. Loppu- : jen lopuksi korotus jäi 12 prosenttiin. Syyskuun veloitukseen toimintansa : sisätiloissa vasta lokakuussa aloitta-. neilta seumilta Kankainen ei ota km- : taa, koska laskutuksen hoitaa ope- * tusvirastossa oma e.

3 Helsingin kaupunginvaltuusto Kaupunginkanslia Pohjoisesplanadi Helsinki VALTUUSTOALOITE Viime vuonna Helsingin kaupungin opetuslautakuntd-virasto on tehnyt lukuisia päätöksiä jotka asettavat kaupungissa toimivat järjestöt keskenään eriarvoiseen asemaan. Tällainen päätös on mm. yli 400 neliömerin suuruisten salien vuokrankorotus sellaiseksi, että salien kayttajat joutuivat maksamaan vuokraa saleista. Vuokra astui voimaan taannehtivasti, eikä käyttäjillä ollut tiloja anoessaan eikä niitä saadessaan tietoa niiden maksullisuudesta. Virasto on myös muuttanut ennalta ilmoittamatta varauskäytäntöä ja siitä seuraavaa laskutusta siten, että vuokraa on joutunut maksamaan ajalta jota ei ole edes varannut. Näin kayttajat eivat ole omaa talouttaan ja harrastajien maksuja suunnitellessa voineet huomioida syntyneitä kustannuksia. Tämä on aiheuttanut heille kohtuutonta haittaa ja jopa velkaantumista. Mielesthme oikea tapa toteuttaa muutokset, olisi ollut tiedottaa ensin korotuksista ja käytäntöjen muutoksista, ja ottamalla ne käyttöön seuraavana syksynä varauskauden alkaessa. Esitämmekin Helsingin kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 1. Kaupunginvaltuusto muuttaa opetuslaut~n, mielestämme yleisen sopimusoikeuden vastaisen päätöksen, periä vuokraa myös sellaiselta ajalta johon järjestö ei ole käyttöanomusta (sopimusta) tehdessään sitoutunut. Uusi käytäntö otettiin kayttöön siten, ettei tilan varaajalla ollut varausta jättäessiiih tietoa muuttuneesta käytännöstä. Tieto tuli vasta laskun muodossa lähes puoli vuotta varauskauden päättymisestä. Yleinen sopimusoikeudellinen periaate lähtee vahvemman sopijaosapuolen lojaliteetin periaatteesta. Koska opetuslautakuntd -virasto vahvempana osapuolena on yksipuolisella päätöksella muuttanut sopimusta ja entistä kiiytäntöä, ehdotamme että kaupunginvaltuusto velvoittaa opetusviraston maksamaan takaisin aiheetta perityt vuokrat. Muistutamme kaupunginvaltuustoa vanhasta Roomalaisesta oikeusperiaatteesta "sopimukset on pidettävä". 2. Yli 400 neliömetrin suuruisten salien vuokra muuttui opetuslautakunnan /-viraston yksipuolisella päätöksellä. Käyttövuoroja anoneet järjestöt eivat tienneet tiloja anoessaan, että ne muuttuvat osittain maksullisiksi. Ensimmäinen tieto maksuista tuli laskun muodossa vasta sopimuskauden jälkeen. (Opetusviraston maaliskuussa 2001 olleessa lehtiilmoituksessa on kerrottu, että veloitushintoja tullaan korottamaan 15 prosenttia. Allekirjoittaneet seurat eivat ole mieltäneen korotuksen koskevan heitä vaan tahoja jotka ovat aikaisemminkin maksaneet vuoroistaan. Jos maksuttomaan vuoroon tulee 15 % korotus, on se mielestämme edelleen maksuton.) Käsityksemme mukaan, voimassa olevaa sopimusta voidaan muuttaa vain molempien osapuolten suostumuksella. Koulun olisi tullut ilmoittaa vuoroja myöntäessään salin koko ja maksullisuus, jolloin tilan käyttäjä olisi tiennyt sen olevan maksullinen sopimusta tehtäessä. Norrnaalissakin vuokrankotuksessa on vuokralaiselle ilmoitettava ennakkoon ja tarjottava mahdollisuus vuokrasuhteen purkuun mikäli korotus ei miellytä. Ehdotamme, että kaupunginvaltuusto muuttw opetuslautakunnan päätöksen peria järjestöiltä vuokraa yli 400 neliömetrin saleista ja palauttaa nämäkin vuodelta 2002 perityt maksut käyttäjille.

4 3. Valtuusto velvoittaa opetusviraston ottamaan käyttöön koulujen salien keskitetyn jakojärjestelmän. Näin tilojen jakaminen huomioisi paremmin salien käyttörajoitukset ja käyttäjien toiminnan laajuuden. Samalla myös käyttäjiä voisi keskittää esim. siten että samalla seuralla olisi samalla koululla perättäisiä vuoroja, jolloin he itse voisivat hoitaa iltavalvonnan ja kaupunkiikoulu saisi tästä koituvat säästöt. Tällä jakotavalla myös tiloja hakeneet järjestöt tulisivat kohdelluiksi tasapuolisesti. Maksuttomat liikuntapaikat ovat seuroille jopa toiminta-avustusta merkittävämpi yhteiskunnan tukimuoto. Nyt tämän tuen jakamisesta vastaa yksittaiset koulujen rehtorit, eikä sen myöntäjä liikuntalautakunta. Puotinkylän Valtti ry Herttoniemen Toverit HerTo ry FC Viikingit ry FC Kontu ry Laajasalon Palloseura LPS ry FC Itä-Helsinki ry Helsingin Kullervo ry FC POHU ry # Suurmetsän Urheilijat ry Käpylän Pallo ry Toukolan Teräs ry

5 Sivu 1 / 3 Paäkayttäjatiedot Lahettaja: 'Vapaavuori Jan" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Laheteity: 2. lokakuuta :59 Aihe: Vast: 12 urheiluseuran valtuustoaloite Tervehdys, Olette erittäin hyvällä ja tärkeällä asialla. Tulen ilman muuta edistämään aloitetta kun se tulee meille käsittelyyn. Jan Vapaavuori Heikki Virkkunen ( :41): >Arvoisa kaupunginvaltuutettu > > > > > >Allekirjoittaneet (yht. yli 5000 harrastajaa) urheiluseurat ovat pettyneet opetusviraston käytäntöön sen tilojen ilta- ja vapaa-ajankäytöstä olevista jako- ja laskutuskäytännöistä ja päättäneen tehdá asiasta valtuustoaloitteen. Aloite on postitettu kaupunginkansliaan Itse aloite on tämän sahköpostin liitetiedostona. Useat seurat ovat olleet yhteydessa opetusvirastoon saamatta mitään vastakaikua toiveilleen. Laskut, joihin seurat eivat olleet varautuneen, on täytynyt maksaa vaikka ne ovat tuntuneet kohtuuttomilta tai jopa vääriltä. > > > >Muutamilta seuroilta mm. Puotinkylän Valtti ry on peritty esim. Puotilan ala-asteen liikuntasalista vuokraa ajalta jota seura ei ole anonut. Aikaisemman käytännön mukaan rehtorit ovat vain muuttaneet varattuja päiviä ja kellon aikoja päällekkáisten varausten vuoksi. Myös varausaikaa on joskus lyhennetty joillakin päivillä esim. ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Varauskauden pidentäminen yksipuolisesti olisi jo vaatinut mielestämme selkeitä neuvotteluja ja uuden sopimuksen tekoa. Eihän asuntoa lokakuun puolesta välistä vuokraavakaan voi olettaa, että käyttö ja siitä tuleva vuokranmaksu alkaakin jo syyskuun alusta. > > > >Yli 400 neliömetrin salien hinnankorotus on eriarvoisuutta lisäävä ja sekava jäqestelmä. Usea seura on edelleen sitä mieltä, että heidän káyttamänsä sali ei ole 400 neliötä, vaan mukaan on laskettu myös pukusuojat ja näyttämö. Seurat eivat tiloja varatessa ole tienneet minka kokoisessa ja siten myös, siitä minkä ' hintaisessa salissa harjoittelevat. Tieto tuli vasta laskun yhteydessa káytön päättymisen jälkeen. > >Seurat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen harjoittelevatko he 399 neliön vai

6 Sivu /- Helena Tikkanen Lähettäjä: "Rauno Jamila" Vastaanottaja: "Helena Tikkanen" Kopio: "Ilkka-Christian Björklund Lähetetty: 15. kesäkuuta :48 Aihe: Re: Salivaraukset Hei Seuraavassa salivarauksia hoitavien henkilöiden vastaukset kysymyksiin siten, ettå ensin on kysymys tms. sitaateissa ja sitten vastaus sisennettynä. "Haluaisin tietaa kuka on vastuussa tuosta WebTimmi koulujen tibvarausja jestelmastä, jolla varataan mm. koulujen iltakäyttötiloja tulevalle syksylle/talvelle. Olemme kohta keekuun puolessa vali& ja seuroilla ei ole mitaan tietoa kaytettavista tiloistalajoista (ilmoituksenne mukaan ne kasitellaan huhtikuun loppuun mennessä). Kuten tiedatte suurin osa seuroista toimii vapaaehtoisvoimin ja jotta voisimme viettaa edes hetken kesälomaa myös seuratoiminnan parista suunnittelemme tulevaa kautta alkukesasta, mm. oma seuramme on jo lahes 10 vuoden ajan kokoontunut toiminnansuunnittelu päivaan kesilkuun toisena viikonloppuna ( Lepolampi 25 hlö) ja aina aiemmin meillä on ollut tiedossa myönnetyt salivuorot! Mielenkiintoista myös se, etta nyt vuoroja on myöntarnässä opetusviraston 2-3 virkailijaa, eli ovat vastuussa suurelta osalta kaupungin liikuntatoimesta jota seurat ja jestavat." Varausja jestelman kautta asiakkaat nakevat vapaat vuorot ja kaikkien tilojen muut Wyttjät seka tekevat tilahakemuksen. Tiloja ja jestelmassä on tällä hetkella noin tilaa luokkatibsta liikuntasaleihin ja rakennuksia 140. Rekisteröityneita asiakkaita (yhdistykset, yritykset tai yksityishenkilöt) on ja useirnmalla asiakkaalla on useita yhdyshenkilöitá, joilla on tunnukset jarjestelmään. Vuoden aikana asiakkaat ovat tehneet varaushakemuksia yli kappaletta. Tilavarausja rjestelmän hankkimisen lähtökohtina on ollut mm. ja jesteltnä, josta nakyy reaaliaikainen kayttö ja ketka kayttavat tiloja ja mita tiloissa harrastetaan (niin kutsuttu Iapinakyvyys). Asiakas voi selata itse ja jestelmassä ja nahda omat vuoronsa, tallöin esim. vuorokyseiysoittoja eri kouluihin ei tarvitse tehdä. Opetusviraston laskutus tapahtuu nykyisin Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kautta. Aikaisemmin opetusvirastossa oli kolme henki163 syöttämässä erilliseen jajesteln-mn Wyttåjien käytettyjen vuorojen tiedot, jonka jalkeen bskutustiedot muodostettiin. Ja jesteltnän kautta annetaan laskutusmaaräys (WinTimmi ja WebTimmi) talouskeskuksen ja jestelmaan (ProE). Valitettavasti laskutus on kangerrellut alussa ja teettänyt opetusvirastossakin paljon töita, mutta talouspalveluiden laskutus on nyt jo edellisen kauden osalta hyvässä vauhdissa. Opetuslautakunta on paatöksellaän ( , 280 ) päättanyt, että kiinteistöpäällikkö tai hanen maaraamänsä viranhaltija paattäa koulujen ja oppilaitosten opetustilojen luovuttamisesta kouluajan ulkopuoliseen ilta- ja vapaa-ajan kayttöön opetuslautakunnan erikseen päattaminen tuntihinnoin vuoden 2005 alusta alkaen. Tilojen hakuaika oli maaliskuussa ( ) ja hakuaikaa pidennettiin kuukaudella, koska suurin osa asiakkaista ei ollut hakenut vuoroja hakuajan paattymiseen mennessä. Hakuajasta tiedotetaan, joka vuosi kaupungin ilmoituslehdissä. Tänä vuonna oli myös opetusviraston intemet sivuilla nakyva ilmoitus. Ensimmäiset varaushakemuspaatökset tehtiin toukokuussa. Koulut on jaettu ryhmiin ja päatokset tehdaan koulu kerrallaan. Joidenkin koulujen hakemukset tuottavat enemmän pohdintaa ja vievät enemman aikaa kuin toisten. "On erittäin outoa myös se kuinka tuo ja jestelma tuli kciytidon, sitä ei millaan tavalla koekaytettylkysytty mielipiteita meiltä,eli seuratlkwlujen rehtorit, olisi varmaan käynyt sekaksi jo pilotointi vaiheessa se mita mm. Porvoon liikuntatoimenjohtaja Per Högström on sanonut ja jestelmastä " Hyvä ja rjesteltnä, mutta eihän se toimi noin isossa kaupungissa kuin esim. Helsinki on." Pienentyneet toiminta-avustukset, kokoajan kohoavat salimaksut ja nyt vielä varausja jesteltnän täydellinen toimimattomuus... tahän sopii joskus menneina vuosina käytetty sanonta 'Talonpojan tappolinjasta".

7 Rehtoreille ja rjestettiin henkilökohtaista ja joukkokoulutusta vuosina 2001 ja Viimeinen koulutus tapahtui kevaalla 2004, jolloin 30 kutsutusta itäisen alueen rehtorista saapui viisi ja yksi koulusihteeri. Lisaksi rehtoreille Iahetettiin ja rjestelman kayttoohje seka pikaohje. Numeroidut kerta- ja kausivaraushakemusten ohjeet löytyvät opetusviraston intemetsivuiita seuraavasti: hel. fi > Palvelut >Koulutilojen vuokraaminen > Varausja rjestelmän ohjeet Porvoon kaupungin liikuntatoimessa on WebTimmin selailuversio, josta asiakkaat nakevat vain tilojen vuorot. WinTimmista, johon Porvoon liikuntatoimen henkilökunta syöttäa varaukset asiakkaan yhteydenoton jälkeen, siirtyvät varattujen kyttbvuorojen tiedot WebTimmiin. Liikuntapaikkojen asiakaslaskutus kulkee WinTimmin kautta. Heidan WebTimmi versionsa (3.0.2.) on myös vanhempi, eika asiakkailla ole niin laajaa nakyvyytta kuin opetusviraston versiossa (3.1.1.). Porvoon kaupungin liikuntatoimen WebTimmi on siis heidan mittoihinsa suunniteltu ja toisaaita opetusvirastossa toimiva jarjestelma on räätäloity meidän naköiseksi ja resurssit ovat meidan kokoiset. Suurin osa koulujen saleissa liikuntaa harrastavista saa Helsingin kaupungin liikuntaviraston tuen. Tama tuki ja tuen saajat paatetaan vuosittain liikuntalautakunnassa seurojen hakemusten perusteella. Seurat, jotka ovat tukeen oikeutettuja saavat opetusvirastosta laskun vain käyttamattomien vuorojen osalta tai liikuntatuen ylimeneväitå osuudelta. Kaytetyistä ha rjoitteluvuoroista opetusvirasto laskuttaa suoraan Iiikuntavirastoa. Varausja rjestelman kautta lukuvuodelle Kannelmaen Voimistelijat ry teki ja sai yhteen& yli kayttötuntivuoroa eri kouluille. Lukukaudelle Kannelmaen Voimistelijat ry on tehnyt 36 eri hakemusta seitsemaan eri kouluun. Naitten varausja jestelmasta saatavien tilastotietojen pohjalta oletan varausjarjestelman toimineen moitteettomasti. Järjestelmän yksi etu on Iapinakyvyys, jonka tarkoitus on, että emme voi asettaa m'wn seuraa parempaan asemaan, kuin jokin toinen seura on. Koska ja jestelman pzlkaytto, laskutusmaarays siirrot ja tilojen kayttöpaatökset on keskitetty, asiakkaat tulevat saamaan tasapuolisempaa palvelua ja oikeudenmukaisempaa kayttovuorojen jakoa. Ja rjestelma toimii vuorokauden ympari paivista valittamatta ja on suljettuna vain päivttysten tai tietojen korjausten ajan. Ja rjestelmä palvelee myös liikuntaviraston tarvetta saada tietoa kuukausittain kaytetyista todellisista ha rjoitteluvuoroista per kavijamaara. Ja rjestelma toimii ja on toiminut alusta lähtien. Tarkoitus on kuitenkin parantaa olemassa olevien palveluiden saatavuutta ja tehostaa tilojen käyttöa. Jä rjestelma antaa näma mahdollisuudet seka myos valineen joka palvelee asiakkaita, mutta myos kaupungin muiden hallintokuntien tarpeita. Terveisin Rauno Jarnila TIEDOKSI: apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund

8 -e t ESLU 1(1) ALUEENSA OSAAJA Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuusto / puheenjohtajisto ETEU-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY, ESLU:N LAUSLINTO LIIKUNTASEUROJEN ELINVOIMAISUUDEN TUKEMISEKSI JA KANASALAISTOIMINNAN ESTEIDEN POISTAMISEKSI HELSINGISSA Liikunta- ja urheiluseuroissa tehdään vapaaehtoistyötä, joka tukee kaupurlgin tavoitteita. Liikuntatoimintaan osallistumisella on todettu olevan sekä terveyttä edistäviä vaikutuksia, etta psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä etuja. Osallisuus - kuuluminen seuratoiminnan sosiaaliseen viitekehykseen ja osallistuminen urheiluseuratoimintaan ovat monelle helsinkiläiselle myös keino vaikuttaa Iähipiiriään ja ympäristöaan koskeviin asioihin. Liikuntaseurat ovatkin merkittävä paikka oppia kansalaistaitoja ja aktiivista vaikuttamista. Hyötyjen merkitys kaupungin hyvinvoinnissa korostuu nuorten ikäluokkien pienentyessä ja väestön ikääntyessä. Tämä vaatii kaupungilta osallistumisen paikkoja, joita ovat mm. koulujen liikuntasalit. Tilojen ja ohjaajien merkitys on ratkaiseva organisoidun liikunnan edellytys. ESLU onkin huolestunut helsinkiläisten seurojen toimintaedellytyksistä - erityisesti tila- ja avustuskysymyksistä. ESLU on tunnistanut mm. seuraavanlaiset ongelmat: - Seurojen käyttämät liikuntatilat ovat eri virastojen (lähinnä liikuntavirasto ja opetusvirasto/koulujen liikuntatilat) hatlinnoimia ja virastojen (sekä lautakuntien) välillä ei ole mitaän yhteisyötä. - Opetusviraston tilavarausjärjestelmä Web Timmi ei toimi; siihen ei ole riittävästi henkilöresurssointia, eikä mitaan kokeilua / pilotointia yhdessä käyttäjien (seurat ja rehtorit) kanssa. - Koulujen liikuntatilojen osalta opetusvirasto ei tee mitaan yhteistyötä liv:n kanssa, vaan kaikesta koulujen salien iltakäytösta päättää opetusviraton koordinaattori, joka päättää siis seurojen liikuntasalitoiminnasta koulukohtaisesti ilman laajempaa alueellista koordinointia. - Hallintokuntien välistä yhteistyötä ei myöskään ole korvattavien tilavuokrien määrittelyssä eli opetusvirasto määrittelee omat salihintansa kuulematta liv:n korvausperusteita seuroille (vuokra-avustus). - Isona ongelmana pidämme yhteiskunnan varoin rakennettujen tilojen seisottamista tyhjilläan, kun samanaikaisesti puhutaan syrjäytymisestä ym. sosiaalisista ongelmista -> liikuntaseurat ovat valmiita täyttämään tilat toiminnalla, jos kaupunki antaa siihen edellytykset. - Yleisesti ESLU toivoo hallinnollisten esteiden poistaminen kansalaistoiminnasta. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on alueellinen liikuntajärjestö, jonka 38 kunnan alueella toimii n seuraa. ESLU:n toimialat ovat lasten ja nuorten liikunta, kunto- ja terveysliilunta sekä seuratoiminta. ESLU toimii edunvalvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Tässä työssä painopisteenä on kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen. Toimintatapana on yhteistyö, jossa ESLU osana yhteistyöverkostoa edistää seurojen ja muiden paikallistason liikuntatoimijoiden onnistumisen edellytyksiä. On havaittavissa, että Helsingissä tehokas ja tarkoituksenmukainen liikuntatilojen käyttö on ensiarvoisen tärkeaä, jotta laajemmat ryhmät voivat käyttää ja päästä osallistumaan seuratoimintaan. Nyt puutteita on eri hallinnonalaojen välisessä yhteistyössä ja ESLU ehdottaakin säännöllisä kokoontumisia ainakin opetusviraston ja liikuntaviraston edustajien sekä seuratoimijoiden kesken. ESLU kutsuukin helsinkiläiset toimijatahot yhteiseen seminaariin syksylla 2005, jotta hallinnollia esteitä seurojen toiminnasta saataisiin poistetuksi. EteläSuomen Liikunta ja Urheilu ry Olyrnpiastadion, Eteläkaarre HELSINKI Puhelin (09) Faksi (09) Sahköposb Kari Hagfors puheenjohtaja Helena Tikkanen varapuheenjohtaja

9 ~ ALUEENSA OSAAJA Helsingin liikuntalautakunnnan edustajat Etela-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n edustajat Palaveri klo Park Hotel Käpylä, Helsinki AS IAL I STAA - yleinen Helsingin liikuntatilojen tilanne (myös koulujen liikuntatilojen käyttö) - yhteistyö eri hallintokuntien välillä - ilta- ja viikonloppukäytön hinnoittelu - yhteistyö seurojen kanssa - seurojen toiminta-avustusten tulevaisuudennäkymät Eteiä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Olyrnpiastadwn, Eteläkaarre HELSINKI Puhelin (09) Fa ksi (09) sähkö^

10 HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA SAATE 1 Hallintotoimisto Reijo Forssander, Opetustoimenjohtaja Rauno Jarnila Liikuntajohtaja Anssi Rauramo ESLU:N VASTUUHENKILOIDEN KIRJELMA JA SEN POHJALTA KVSTON PUHEENJOHTAJISTON JA ESLU:N EDUSTAJIEN KESKEN UYTY KESKUSTELU Keskustelutilaisuus Keskustelutilaisuuteen osallistuivat kvston puheejohtajiston edustajina Rakel Hiltunen, Harry Bogomoloff ja Minerva Krohn, kkansliasta kutsuttuna Reijo Forssander sekä ESLU:n edustajina Kari Hagfors, Päivi Ahlroos-Tanttu sekä Helena Tikkanen. Aika ja paikka olivat klo Helsingin kaupungintalon huone Informaatiotilaisuus Pj. Hiltunen totesi tilaisuuden luonteen tapaamiseksi, jossa ESLU:n edustajat informoivat puheenjohtajistoa asiassaan, jossa käsittelyn pohjana oli ESLU:n laatima kirjelmä (liite 1). 3 Puheenjohtajiston toivomukset Puheenjohtajisto toivoo, että opetusviraston laskutus hoidetaan välittömästi ajantasaiseksi ja sen oikeellisuus varmistetaan käytettävissä olevin keinoin opetustoimenjohtaja ja liikuntajohtaja yhdessä sopien toimisivat siten, että kirjelmässä esitetyt tilavarausjärjestelmaan liittyvät ongelmat samoin kuin muut esitetyt ongelmat tulisivat ratkaistuksi jo hyväksytyissä ohjelmissa (liikuntapoliittinen ohjelma, yms) sovituin'perustein mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla Tiedoksi Rakel Hiltunen Harry Bogomoloff Minerva Krohn Kari Hagfors Reijo Forssander.. projektipäällikkö H:\TEKSTIiiKvsto\ESLU.Kvstopj doc Postiosoite Kävntiosoite Puhelin Faksi Tilinro ~y-tunnus PL 1 knterinkatu HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Alv.nro F

11 ; HELSINGIN KAUPUNKI lhb" LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO E HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTON PU- HEENJOHTAJISTO Raakel Hiltunen Harry Bogomoloff Minerva Krohn Kari Hagfors Hallintotoimiston kirje ESLU:N VASTUUHENKILOIDEN KIRJELMA JA SEN POH- JALTA KVSTON PUHEENJOHTAJISTON JA ESLU:N EDUSTAJIEN KESKEN KÄYTY KESKUSTELU Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on päivätyssä kirjeessä kirjoittanut Helsingin kaupungin kaupunginvaltuustolle ja puheenjohtajistolle mm. seuraavaa: ESLU onkin huolestunut helsinkiläisten seurojen toimintaedellytyksista - erityisesti tila- ja avustuskysymyksistä. ESLU on keskeisesti tunnistanut seuraavanlaiset ongelmat: - Seurojen seuratoiminta-avustusta on leikattu vuosi vuodelta laitospaikka-avustusten hyväksi. Lisäksi avustusten jaossa korostetaan toistollista kilpaurheiluun tähtäävää harjoituskerrallisuutta osallistujamaarallisyyden sijasta. Liikuntaviraston avustusmuotoja ovat toiminta-avustus, tapahtumaavustus ja liikuntatilojen käyttöavustus, joita ovat maksuton kayttö, tuettu käyttö ja vuokra-avustus. Avustuksia haetaan vuosittain liikuntaviraston ilmoittamana ajankohtana liikuntaviraston hakemuslomakkeella. Toiminta-avustus perustuu toiminnan jarjestajan itse ilmoittamiin tietoihin, liikuntasuoritteisiin. Liikuntasuoritteet pisteytetaän liikuntalautakunnan vuosittain päattämien painotusten mukaisesti. Vuonna 2004 painotuksiin tehtiin muutos, jonka perusteella lasten- ja nuorten liikunnan painoarvo kasvoi aikuisten liikunnan painoarvon keventyessä. Avustettavien ha rjoituskertojen määrää ei ole rajoitettu; seuran järjestama säännöllinen harjoitustapahtuma pisteytetaan ja luetaan hakijalle eduksi. Painotuksen muutos kohti lasten- ja nuorten toimintaa ja rajoittamattomuus toimintakertojen ja rjestamiselle ohjaa järjestön toimintaa saannöllisyyteen ja liikunnallisuuteen kasvattamiseen lasten ja nuorten keskuudessa.

12 i,i HELSINGIN LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO Liikunnan ja jestöavustusmaararahalla tuetaan tilojen käyttöä, jolla pyritään ensisijaisesti varmistamaan järjestölle perustoimintaymparistö ja - mahdollisuudet. Toiminta-avustuksen tarkoitus on tukea järjestöä sen muun toiminnan ylläpitamisessa. - Seurojen käyttämät liikuntatilat ovat eri virastojen (lähinnä liikuntavirasto ja opetusvirasto/koulujen liikuntatilat) hallinnoimia. Virastojen (seka lautakuntien) välillä ei ole koordinoitua yhteistyötä asioiden keskittamiseksi. Liikuntaviraston ja opetusviraston virastopäälliköt ja heidän mäaraamansa virkamiehet tapaavat säännöllisesti. Näiden tapaamisten päaasiallinen tavoite on virastojen välinen yhteistyö toiminnan suunnittelussa. Liikuntaviraston yhteyspäällikkö ja opetusviraston iltakäytön kwrdinaatton selvittävät säännöllisesti päivittäisen toiminnan päallekkaisyyksia ja etsivät ratkaisuja kehitystarpeisiin. - Hallintokuntien välistä yhteistyötä ei myöskään ole korvattavien tilavuokrien määrittelyssä eli opetusvirasto määrittelee omat salihintansa kuulematta LIV:n korvausperusteita seuroille (LIV:n vuokraavustus). Opetusviraston tilahintoihin vaikuttavat Helsingin kaupungin palvelukeskuksen laskuttaman vahtimestaripalvelun lisäksi mm. tilavuokrat ja niiden indeksikorotukset. Opetusviraston tuntihintojen tulee kattaa vahtimestareiden palvelut, tilavuokrat, vedenkulutuksen, sähkön ja muista menoista aiheutuneet kustannukset. Liikuntaviraston tuetun käytön avustusmuotona opetusviraston liikuntatilojen käytöstä seurat saavat tukea varatun liikuntatilan säännölliseen harjoitustoimintaan, jos tilan käyttäjänä on sen varannut seura. ESLU:n kirjeen liitteenä olevat tuntihinnat ovat arvonlisaverollisia. Esimerkiksi vuoden rn2 arkituntihinnaksi on merkitty 28,94 euroajtunti, joka on arvonlisäverollinen hinta. Arvonlisäveroton hinta m2 on 26,80, josta liikuntaviraston tuki on 23,50. Liikuntatukeen oikeutetun seuran maksettavaksi jää näin 3,30 euroaltunti arvonlisäverottomana. Arvonlisävero on 8 % liikunnan osalta, joten seuran osuus on siis 3.56 euroa tunnilta.

13 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO - Yhteiskunnan varoin rakennettuja tiloja seisotetaan tyhjillään, kun samanaikaisesti puhutaan syrjäytymisestä ym. sosiaalisista ongelmista, joita seuratoiminnalla pystyttäisiin ainakin osittain hoitamaan saamalla tyhjät salitilat liikuntaseurojen kayttöön. Liikuntaviraston liikuntahallit ovat iltaisin täysiä, päivällä halleista löytyy vapaita vuoroja, joita toivotaan myös seurojen hakevan ja käyttävän. Opetusviraston juhla/liikuntasalit ovat päivisin koulun omassa kaytössa. Koulujen vanhempien tiedotustilaisuudet, juhlat yms. koulun toimintaan liittyvät tilaisuuden järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin saleissa. Tällöin koulun ulkopuolisten käyttäjien vuorot joudutaan peruuttamaan. Joillakin ko~lluilla ei ole iltakayttöä juuri ollenkaan. Ulkopuolisen käytön toteutumisen edellytyksiä ovat mm. tilan sopivuus iltakäyttöön, turvallisuustekijät, kulunvalvonta ja kattaako tuntihinta valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Opetusviraston tiloja oli esim. kevaalla 2005 kaytössa yhteensa noin tuntia ja käyttäjiä oli yhteensa noin seurojen ilmoituksen mukaan. Koulutilojen kayttö ei rajoitu vain saleihin, vaan myös työvaenopistot käyttävät luokkatiloja. Luokkatiloja käyttävät myös musiikkiopistot ja - koulut seka kesäyliopisto, jonka kayttö kohdistuu päasaantöisesti kesäkuusta heinäkuun puoleenväliin. Lisäksi kirjeessä mainitaan tilavarausjärjestelmään liittyviä ongelmia: Tässä osassa esitetyt kysymykset on suurilta osin samoja, jotka olivat Kannelmäen Naisvoimistelijat ry:n sähköpostissa, johon opetusvirasto vastasi päivätyllä ki jeellä. - koulutilojen varausjarjestelma (opetusvirasto/webtimmi) otettiin käyttöön kevaalla 2004 hyvin pikaisen tiedottamisen jälkeen. Järjestelmässä on 1200 luokkatilaa ja liikuntasalia, rekisteröityneitä käyttäjiä 1200, jotka ovat tehneet vuoden aikana 8600 varaushakemusta. Nämä tiedot ovat osa vastauksesta, jonka opetusviraston lähetti Kannelmäen Naisvoimistelijoille edellisen sähköpostikyselyn johdosta. Varaushakemusten luku on noussut siitä jo yli tuhannella ja on nyt yli Seurat ovat siis vielä hakeneet lisää vuoroja toukokuun jäl keen. - varausjärjestelmää opetusvirastossa hoitaa 1-2 henkilöä. Vuoden 2005 hakukierrokselle varauduttiin puhelinpalvelun ja muun tavoitettavuuden parantamiseen, virastoon palkattiin tammikuun puolestavälistä alkaen toinen henkilö hoitamaan asiakaspalvelua. Kun yhteydenotot ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti, henkilökohtaista palvelua tullaan parantamaan.

14 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO - minkäänlaista "pilotointia" ei nain suurelle ja jestelrnälle ollut. Tilavarausjärjestelmän hankkimisen lähtökohtina on ollut mm.1- Jelmä. ]osta näkyy reaaliaikainen käyttö? ketkä käyttävät tiloja ja mitä tiloissa harrastetaan (niin kutsuttu läpinäkyvyys). Asiakas voi mm. kirjautua ja jestelmäan ja nähdä myönnetyt vuorot. Tällöin esim. vuorokyselysoittoja eri kouluihin ei tarvitse tehda. Ja jestelmaä on kehitetty jo vuodesta 2000 lähtien, jolloin opetusvirasto hankki oikeudet siihen. Jarjestelma otettiin kayttöön vuonna 2004.! Kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksen perustaminen joudutti jarjestelmän kayttöönottoa, koska täytyi saada yhteys myös laskuttavaan virastoon. Asiakkaille on mennyt kirje, jonka liitteenä ovat myös jä jestelmän kayttö-ohjeet kerta- ja kausivarauksen tekemiseen. Kun asiakas tekee hakemuksen ja jestelmaan naita ohjeita noudattaen, ki jautuu asiakkaan sähköpostiin tieto onnistuneesta hakemuksesta, nain asiakas tietää hakemuksen menneen perille. Tilahakemus käsitellään tila- ja hankintapalveluissa, jonka jälkeen automaattisesti käsitellystä päätöksestä, hyväksytystä tai hylatystä vuorosta kirjautuu tieto asiakkaan penistiedoissa olevaan sahköpostiosoitteeseen. - Liikuntavirastossa on todettu jo alkuvaiheessa, ettei työ järjestelmä tuossa muodossa heillä toimi. Liikuntavirasto ei tule käyttämään järjestelmää samalla tavalla, koska liikuntaviraston tarpeet ovat erilaiset. Liikuntavirastossa on henkilöt, joiden päätehtävä on tilojen käyttövuorojen tekeminen. Asiakkaiden, tilojen ja käytön rakenne on myös erilainen. - ja jestelmä on ollut pitkiä aikoja pois käytöstä, joten varauksia ei ole voinut tehda. Järjestelma oli poissa kaytöstä vuoden 2004 joulukuusta vuoden 2005 tammikuun puoleen väliin, koska laskutusajoja tehtiin jatkuvasti. - virkailijoihin yhteyden saaminen-on ollcriähes toivotonta (puhelimella seka sähköisesti). Puhelin- ja muun palvelun parantamiseksi virastot ehdottavat seurojen valitsevan keskuudestaan yhdyshenkilön, jonka tehtäviin kuuluu rrrm. yhteydenotot virastoihin. Tällä hetkellä seurqenlseat jäsenet yrittävät soittaa tai lähettää sahköpostia samasta asiasta. Nämä eri henkilöiden soitot ruuhkauttavat puhelinpalvelun. Opetusvirasto on joutunut rajoittamaan jo nyt puhelinajan klo väliselle ajalle.

15 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIPASTO - opetusviraston mukaan varaukset luvattiin käsitellä huhtikuun loppuun mennessa, mutta varauksia odotettiin koko kesän ajan. Todellisuudessa seurat odottivat jopa elokuun lopussa tietoa saamistaan salivuoroista, joten tuntien mainostaminen, lehti-ilmoittelu ym. suunnittelu on ollut lähes mahdotonta. - osalla seuroista ei vielä nyt ( ) ole tietoa osasta syyskauden tuntivarauksista Tilojen hakuaika oli maaliskuussa ( ) ja hakuaikaa pidennettiin kuukaudella, koska suurin osa asiakkaista ei ollut hakenut vuoroja hakuajan paattymiseen mennessa. Hakuajasta tiedotetaan, joka vuosi kaupungin ilmoituslehdissa. Tänä vuonna oli myös opetusviraston internetsivuilla näkyvä ilmoitus. Ensimmäiset varaushakemuspäätökset tehtiin toukokuussa. Koulut on jaettu ryhmiin ja päätökset tehdään koulu kerrallaan. Joidenkin koulujen hakemukset tuottavat enemman pohdintaa ja vievät enemman aikaa kuin toisten. Touko - syyskuussa haetut vuorot on käsitelty vasta lomien jälkeen eli elokuun alusta alkaen. -. myös kouluilla ei ole selvyyttä varauksista, iltavalvojat eivät tule paikalle tai varmistavat seuralta heidän salivuoronsa. Rehtoreille on ja rjestetty henkilökohtaista opastusta ja täydennyskoulutusta. Lisäksi rehtoreille on lähetetty järjestelmän käyttöohje sekä pikaohje. Vuosittain kouluille lähetetään ryhmäkirje asiasta. Helsingin kaupungin palvelukeskus Palmian kouluisäntien ohjeet löytyvät Palmian intranet sivuilta. Rehtoi-illa on tunnukset, jolla järjestelmään voi kirjautua. - opetusviraston laskutus on myös iso ongelma; laahaa jäljessä n. vuoden eli elokuussa 2005 on seuroille tullut v syksyn viimeiset laskut, jotka ovat useilla seuroilla virheellisiä. Virheiden selvittely vuoden takaa on erittäin vaikeaa. Opetusviraston laskutus tapahtuu nykyisin Helsingin kaupungin talousja suunnittelukeskuksen kautta. Jä jestelmän kautta annetaan laskutusmääräys (WinTimmi ja WebTimmi) talous- ja suunnittelukeskuksen järjestelmään (ProE). Valitettavasti laskutus on kangerrellut. Tietojärjestelmien yhteensopivuus virastojen välillä ei ole toiminut toivotulla tavalla ja siirtymäkausi on teettänyt runsaasti lisätyötä. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on laskuttanut syksyn 2004, hyvityslaskujen hoitamisessa on ollut teknisiä ongelmia.

16 i7 HELSINGIN LIIKUNTAVIRASTO JA OPETUSVIRASTO Liikuntaviraston avustushakernukset ja -päätökset mm. liikuntatilojen tuen osalta tehdään vuosittain keväällä. Tukeen oikeutettujen seurojen listat on toimitettu viimeistään kesäkauden loputtua opetusvirastoon. Jotta opetusviraston laskutus ei viiviistyisi kevätkauden osalta, liikuntavirasto kehittaä myös avustusten hakukierrosta, jolloin myös keva,tkauden laskutustiedot tuen saavien seurojen osalta nopeutuisivat. 4'!'* /,si Ra Pahio liikuntajohtaja Tiedoksi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund projektipäällikkö Reijo Forssander

17 Helsingin kaupunginvaltuusto 1 kirjaamo Pohjoisesplanadi Helsinki Valtuustoaloite Helsingin kaupunginvaltuustolle Helsingissä toimivien urheiluseurojen toimintaa on viime vuosina hankaloittanut erityisesti Helsingin kaupungin opetusvirasto. Ongelmia on ollut erityisesti vuorojenjakojärjestelmässä ja laskutuksessa. Asianomaisia toimia hoidetaan virastossa liian pienillä henkilöresursseilla. Tämä aiheuttaa sen, etteivät asiat tule kunnolla hoidetuksi eika asiakaspalveluun riitä aikaa. Asianomaisia virkailijoita ei saa kiinni puhelimitse, eivätkä he jouda vastaamaan soittopyyntöihin tai sähköposteihin. Asian korjaamiseksi tehdyt aloitteet ja ehdotukset häviävät, eika niihin saada vastauksia. Ylityöllistetyt virkailijat saavat kuulla kiihtyneitä puheluita ja purkavat huonoa oloaan asiakkaisiin. Mielestämme suurimmat ongelmakohdat ovat seuraavat: Vuorojen anominen ja siitä ilmoittaminen Vuorojen peruminen Keväällä anotut vuorot tulevat seuroille tiedoksi liian myöhään syksyllä. Seurat eivät voi markkinoida toimintaansa ennen kuin tiedot vuoroista on saatu. Yleensä harrastajaryhmien tarkoituksena on aloittaa syyskuun alussa. Tällöin tulee vuorot saada tiedoksi kesakuun loppuun mennessä. Nyt viimeiset varrnistukset tulevat vasta syyskuussa. Useat harrastajaryhmät, varsinkin kuntoliikunnassa, kerätään lehtiilmoituksilla ja tahän olisi voitava varata aikaa ainakin kaksi viikkoa. Myös vetäjien hankintaan on seuroille varattava aikaa. Ennakkoon niitä ei oikein voi tehda kun ei ole tiedossa edes viikonpäivää jota ta jota vetäjälle. Opetusviraston ohjeen mukaan saadun vuoron voi perua vain kokonaan. Yksittäisen vuoron perumista ei voi tehda. Käytäntö onkin se, että jos ei jostain syystä pääse vuorolleen, käy joku käyttäjä tai lapsen vanhempi kuittaamassa vuoron. Koulu voi kylla perua jonkin vuoron, jos se tarvitsee salia omaan käyttöönsä. Ikävä kylla nämä perumiset tulevat usein liian lyhyellä varoitusajalla. On useita tapauksia joissa illan vuoro on peruttu jopa samana päivänä. Perumattomasta ja kuittaamattomasta käyttövuorosta opetusvirasto laskuttaa seuraa. Seura taas ei saa korvausta menettämästään vuorosta, vaikka harjoituksiin tullaan kun tieto perumisesta ei ole onnistunut päivän varoitusajalla. Vuoron saanut urheiluseura katsoo olevansa vuokralainen ja tehdyn sopimuksen ns. määräaikainen vuokrasopimus. Seura myös olettaa, että heillä on myös jonkinlaiset oikeudet vuokraamaansa tilaan. Opetusvirasto voi ottaa kuitenkin pois antamansa tilan kesken vuokrakauden. Vuokrakaudeksi ymmärrämme sen ajan joksi sali on meille myönnetty. Aina virasto ei myöskään pysty tarjoamaan tilalle vastaavaa tilaa, etenkään vastaavaan aikaan. Täma aiheuttaa seuroille jopa harrastajaryhmän lopettamisen tai ainakin harrastuspäivän muuttumisen. Täma ei aina kaikkien

18 perheiden aikatauluun käy. Näin seuran uskottavuus järjestää säännöllistä toimintaa saa aikamoisen kolauksen. Mielestämme seura on vuokralainen ja toinen sopijaosapuoli, jota täytyy kuunnella muutettaessa vuokrauksen ehtoja ajan tai vuokran suhteen. Yksipuolinen sopimuksen muuttaminen ei määräaikaisen sopimuksen aikana saa olla itsestään selvyys ja yleinen käytäntö. Yksittäistä vuoroa ei voi siirtää ilman rehtorinljohtajan lupaa kolmannelle osapuolelle edes saman seuran sisällä. Lupa on anottava kirjallisesti. Tämä aiheuttaa salien tyhjakayttöa josta ei hyödy kukaan. Jos harrastajaryhmä lähtee kilpailemaan, ei se voi siis antaa vuoroaan saman seuran toiselle harrastajaryhmalle, vaikka tilan on hakenut ja se on myönnetty seuralle, joka on vain jakanut ne eteenpäin eri harrastaj aryhmilleen. Vuokrien ja käyttamattömien vuorojen laskutus Seurat saavat vuosittain useita laskuja joiden laskutusperusteet eivät ole oikeinta. On laskutettu mm. sellaisesta kayttamattömasta ja tietysti kuittaamattomasta vuorosta jolloin koululle ei ole voitu mennä harjoittelemaan esim. syysloman vuoksi. On useita tapauksia joissa on laskutettu sellaisesta kayttämattömasta vuorosta, jossa koululle ei ole päästy kun ovet ovat olleet lukittuna. Laskut seuroille tulevat liian myöhään. Joulukuussa 2006 laskutetaan syksyn 2004 käyttämättömiä vuoroja. Laskut ovat usein virheellisia. Laskutetaan vuoroja joita ei ole anottu, saatu tai käytetty. Laskujen korjaaminen on vaikeaa kun opetusvirastosta ei saa kiinni henkilöä joka voisi asian hoitaa. Opetusvirasto laskuttaa usealta kuukaudelta kayttamattömasta vuorosta, vaikka sen viraston omien ohjeiden mukaan ei pitäisi olla edes mahdollista. Ohjeissa sanotaan että, jos varaaja jättää kayttämättä viikkojaksn kaksi (2) perättäistä vuoroa ilmoittamatta siitä koululle, koulu ottaa yhteyttä varaajaan ja tiedustelee kayttävätkö he ko. vuoroa. Mikäli varaaja ei kaytä ko. vuoroa, pyydetään heiltä kirjallinen peruutus ja vuoro luovutetaan muille kaytta~ille. On erittäin poikkeuksellista, että koulu olisi ollut yhteydessa kayttamattömasta vuorosta, vaan laskun annetaan karttua. On tapauksia joissa seuralle annetusta vuorosta ei ole tullut seuralle tietoa, lasku on karttunut eikä kukaan ole yhteydessa. Katsomme, että kyseisen opetusviraston oman ohjeen perusteella kaikki yli kuukauden mittaiset käyttamattömien vuorojen laskut ovat perusteettomia. Ei ole seurojen vika, ettei virasto pysty toimimaan omien ohjeidensa mukaan ja ottamaan käyttämätöntä vuoroa pois. Laskujen reklamointi on nykyisin lähes toivotonta. Aiheettomastakin maksusta kieltaydyttaessa kerrotaan, ettei seuraavana vuonna saa vuoroja jos on maksurasteja. Myös liikuntalautakunnan vuokra-avustus on evätty opetusviraston maksamattoman kiistanalaisen laskun vuoksi. On vaikeaa kiistatta todistaa joulukuussa 2006, että 2004 syyskuussa kaytit harjoitusvuoron, mutta et pystynyt kuittaamaan sitä kun paikalla ei ollut ketään joka sen olisi ottanut vastaan. Opetusvirastolle riittää käytön todisteeksi vain sen kuittaarninen paikalla olleeseen vihkoon. Jos naulassa käytavalla ollut vihko

19 Koulujen muu käyttö Ehdotus häviää tai vuoroa ei muuten ole voitu kuitata tulee siitä seuralle lasku. Tämä lasku käyttämättömästä vuorosta tulee maksaa viraston ilmoituksen mukaan, vaikka paikalla olleet vetäjät, harrastajat ja heidän vanhempansa todistavat olleensa paikalla. Opetusvirasto ei ole pyynnöstä huolimatta suostunut näyttämään seuroille kuittausvihkoa, josta asian voisi myös tarkastaa. Vanhojen laskujen selvittäminen seurassa on vaikeaa, kun vetäjät ja muut vastuulliset vaihtuvat ennen kuin lasku tulee. Usein seurat vain maksavatkin laskut mukisematta, jotta saavat vuoroja opetusvirastolta. Nämä aiheettomatkin maksut tulevat viimekädessä harrastajien ja heidän vanhempiensa maksettavaksi. Kun harrastamisen hinta nousee, joutuu moni lapsiperhe miettimään onko silla enää varaa harrastaa. Kouluja on aina käytetty myös suurempien tapahtumien ja turnausten majoitukseen ja ruokaluun. Nyt käytäntö on muuttunut siten, että kouluja ei voida öisin valvoa itse eikä ruokaa laittaa talkootyönä. Helsingin kaupungin palvelukeskuksesta pyydetyt tarjoukset ovat hinnaltaan sitä luokkaa, ettei silla voi kannattavasti tapahtumaa järjestää. Tähän vaikutta tietysti se, että tapahtumat ovat yleensä viikonloppuisin. Niinpä seurojen varainhankintaansa käyttämien kilpailuiden järjestäminen ei onnistu. Tämän vuoksi Helsingissä ei voi juurikaan järjestää junioreiden koko maata käsittäviä kilpailuja kuin poikkeuksellisesti. Vain isoimmat turnaukset ja kilpailut ovat saaneet poikkeusluvan omaan yövalvontaan. Allekirjoittaneet seurat esittävät Helsingin kaupunginvaltuustolle, että se velvoittaa opetusvirastoa ja opetuslautakuntaa käsittelemään oheiset parannusehdotukset, sekä tekemään tarvittavat muutokset jolla alla olevat tavoitteet toteutuisivat: 1. Liikuntatilojen varausjärjestelmä ja henkilöresurssit laitetaan sellaiselle tasolle jolla se selviää tehtävästään. 2. Isoirnmille, useita vuoroja hakeneille seuroille tarjotaan mahdollisuutta saada koulun sali käyttöön koko illaksi ja suorittaa valvonta itse. Näin saadaan myös tarvittavia kustannussäästöjä. Ovien lukot voidaan sarjoittaa niin, että avaimilla pääsee vain haluttuihin tiloihin. 3. Kausivuorot tulee ilmoittaa varaajille kesäkuun loppuun mennessä. Yksittäisissä yhtä tapahtumaa koskevasta varauksesta on vahvistus annettava viikon sisällä sen varaamisesta. 4. Yksittäisen vuoron saa siirtää saman seuran sisälla ilman rehtorinljohtajan lupaa. 5. Yksittäisen vuoron voi perua kyallisesti 1 viikkoa aikaisemmin. Peruutettua vuoroa ei laskuteta. 6. Jos määräajaksi saatu vuoro perutaan opetusviraston toimesta kesken kauden, on sen osoitettava vastaavat tilat (myös vastaavaan aikaan) tilalle..

20 7. Koulujen majoituskäyttö ja ruokailumahdollisuuden järjestäminen tehdään mahdolliseksi myös kouluilla, kun kyseessä on ns. yleishyödyllisen yhdistyksen järjestämä toiminta. Varmaan on löydettävissä keino, jolla ainakin osittain talkooväkeä käyttäen, ruokailu voidaan hoitaa terveysviranomaisten vaatimusten mukaisesti ja silti kohtuullisin hinnoin. Yövalvonta on mielestämme kokonaan hoidettavissa seuran omien talkoolaisten voimin. 8. Käyttämättömät vuorot laskutetaan 2 kuukauden sisällä. Yli kuukauden mittaisia jaksoja ei laskuteta, koska sellaiset eivät ole mahdollisia kun järjestelmä toimii opetusviraston ohjeiden mukaan.

21 Yhteensä I FC Kontu FC Viikingit Valtti JY ry Kannelmäen Voimistelijat MPS HerTo Puistolan Urheilijat Wartti Basket Visa-Basket Topo juniorit Naisvoimisteluseura Karjalaiset Pakilan Visa Toukolan Teräs Helsingin HMNK JJ VePo Helsingin NMKY Laajasalon Reippailijat Käpylän Pallo Alppilan Salamat Malmin Super-Koris Helsingin Jalkapalloklubin juniorit Helsinki International Folk Dance Club ssv Helsingin Palloseura Munkkiniemen naisvoimistelijat Laajasalon Palloseura Helsingin Kotkat AC Stadin Sissit Malminkartanon Peto Jakomäen Pyry Laajasalon naisvoimistelijat Atlantis FC Tapanilan Erä Helsingin Naisvoimistelijat Funky Team Helsingin Jalkapalloklubi Helsinki Atheletics Cheerleaders HAC Suumetsän Urheilijat Pakilan Naisvoimistelijat Suur-Helsingin Osuus-Weikot Helsingin Pantterit PK-35 Tanssiklubi Star Kunto ja Terveys Helsinki Giants Elannon Isku Baseball Puumat Herttoniemen Naisvoimisteluseura FB Sepis -97 Pihaus ry Euro 90 Siltamäen Sopu Golden Spirit

22 Vallilan Moottoripyörakerho Marjaniemen Purjehtijat Käpylän Naisvoimistelijat FC Kanus Tisura Pallo-Pojat Juniorit Sapa Pukinmäen Kisa Maunulan Naisvoimistelijat FC Pohu IF Gnistan Helsingin Suunnistajat Tai Chi Chuan PuMa-Volley Poliisien Palloseura Zyklon Laajasalon Voima Puna-Mustat Pihlajamäen Isku Naisten harrastesarja 1 PeMe Myllypuron Pauhu Pukinmäen Veto Gymnastikföreningen i Helsingfors Helsingin Ponnistus Keho&Mieli Naarasleijonat Oulunkylän Kiekko-kerho Mellunmäen Kontio (yritys) # yhteensä 82 allekirjoittajaa

23 Sivu 112 Liihettsjä: "Laura Räty" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Lähetetty: 17. tammikuuta :32 Aihe: Re: Urheiluseuroilta valtuustoaloite Moi! Olen kanssanne samaa mieltä. Pyrin osaltani edesauttamaan asianne eteenpäin viemista. T: Laura Raty kaupunginvaltuutettu sosiaalilautakunnan vpj. Paakayttäjatiedot Lshettsjä: "Lotta Backlund" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Lähetetty: 17. tammikuuta :30 Aihe: Re: Koulujen iltakäytösta valtuustoaloite Hei, Kiitos sähköpostistanne, luinkin myös HS:n mielipideosastolta kirjoituksen(ne?) asiasta. Asiaa käsitellään varmasti piakkoin, ainakin valtuustoaloitteen myötä. Pia Pakarinen (opetuslautakunnan jäsen, suomenkielisen jaoston pj.) on pitänyt asiaa ajoittain esillä, häneen kannattaa ottaa yhteyttä, hän on asiaan hyvin paneutunut. Kiitos ja ystävällisin terveisin Lotta Backlund Lotta Backlund Stand up-koomikko mobile: http : l ~wwdwe!~~~~in

24 Sivu 112 Lahettiijä: "PianCo OyIPia Pakarinen" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Lähetetty: 17. tammikuuta :26 Aihe: Re: Koulujen iltakaytösta valtuustoaloite Kiitos viestistä! Olen toiminut aikanaan Kannelmäen Voimistelijoissa ja moneen kertaan puhunut asiasta Helena Tikkasen kanssa ja vienyt viestiä eteenpäin opetusvirastossa, mutta en muista tapahtuneen muuta kuin että yksi henkilö lisättiin asiakaspalveluun virastossa. Olen itsekin eräässä toisessa yhdistyksessä yrittänyt varata kouiutiioja, ja tiedän siten järjestelmään liittyvät vaikeudet. Epäilenkin jo saaneni hölmön maineen, kun olen tästä niin moneen kertaan virastolta kysellyt. Oikein hyvä, että tuotte asian voimakkaasti ja isolla joukolla esiin, niin huomataan, ettei kyseessä ole yksittäinen ongelma. Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen nn~ti ic1tk.n siinmenk iaoston ~ i. La h ettaja: Vastaanottaja: Lähetetty: Aihe: Kiitos kirjeestä! "Heikki Virkkunen" 19. tammikuuta :Oi Re: Urheiluseuroilta valtuustoaloite Urheiluseurat tekevät arvokasta työtä ja niiden toiminnan jatkuminen on turvattava. Perehdyn asiaan. Hyvää viikonloppua! ystävällisin terveisin, Antti

25 Paakayttäjatiedot Lähettsjs: "Sanna Hellström" Vastaanottaja: "Heikki Virkkunen" Lähetetty: 22. tammikuuta :07 Aihe: Re: Urheiluseuroilta valtuustoaloite Hei, kiitos viestistä. Olen samaa mieltä kanssanne, tilojen varausten ja laskutusten ongelmat, eivät saa estää hyvää ja tarpeellista toimintaa. Oletteko jo jättäneet aloitteenne? Terveisin, Sanna Hellström Sivu 112 Paakayttäjatiedot Lahettsjs: Vastaanottaja: Lf hetetty : Aihe: "Puura Heli" "Heikki Virkkunen" 17. tammikuuta :ll VS: Urheiluseuroilta valtuustoaloite Hei, hyvä aloite ja tarkea asia. Olen itsekin törmannyt siihen, etta kaupunginhallinnossa ei esim. vastata sähköposteihin, joissa on asiallisia kysymyksiä. Joku silloin mättää. Urheilujärjestöjen toiminta pohjautuu vapaaehtoistyöhön, ja sitä ei pithisi kylla kaupungin omilla toiminnallaan vaikeuttaa vaan helpottaa. Jos oikeasti ollaan sita mielta, etta ihmisten pitaisi liikkua ja ylipaino on kasvava ongelma. Varauskäytäntöjen saaminen toimiviksi ei pitaisi olla mahdoton asia, kyse on varmastikin resursseista ja painotuksista. Olemme laajasalon demareina tehneet varausmaksujen vaihteluista piirikokousaloitteen, ja asiaa on luvattu hoitaa. t. Heli Puura

PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE

PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE Helmikuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO OVV lyhyesti...4 OVV:n tapa toimia...5 Salassapitovelvollisuus...5 Työntekijän toimenkuva...7 Asiakaspalvelu...7 Kohderyhmät...9 Vuokranantajat...9

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012

Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012 Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012 Kysymykset mustalla, vastaukset punaisella. Tässä joitakin kysymyksiä ja kuvia aiheista: 1 En ole lainkaan kiinnostunut selityksistä, miksi jotain ei ole tehty. Haluan

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016

Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016 Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016 1 RAISION LOIMU JUNIORIT, FINLAND Montiskalankatu 7 Raisio, Finland - www.loimujunnut.fi - 2 1. Joukkueenjohtajan muistilista sivu 3 1.1 Jäsenmaksut sivu 3 1.2 Toimikausi

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja Hyvinkään Palloseura Seurakäsikirja ja HyPSiläisyys 2014 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan Hyvinkään Palloseuran toimintaan! 3 2 HyPSin johtokunta ja jaostot 4 3 HyPSin toimisto, henkilökunta ja muut

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014 Asiakkaiden aseman ja oikeuksien tarkastelua Akaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungeissa sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Urjalan kunnissa Loippo,

Lisätiedot

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013

Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta. Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Matalan kynnyksen liikunnallinen iltapäivätoiminta Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010 2013 Hanna-Mari Maijala Sanna Pasanen MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

5.5.2010. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro

5.5.2010. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 8 2010 Kokousaika: klo 18.00 22.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

SEURAVIESTINNÄN OPAS

SEURAVIESTINNÄN OPAS SEURAVIESTINNÄN OPAs SISÄLTÖ Esipuhe 3 Työnjako seuran sisällä 4 Viestinnän välineet 7 Tiedotustilaisuuden järjestäminen ja tiedotteen laatiminen 10 Keitä tiedotustilaisuuteen kutsutaan? 11 Millainen kutsu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014

Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014 Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014 Yhteenveto uimaseurojen, uimahallihenkilökunnan ja kunnan liikuntaviranomaisten kyselystä 1 Suomen Uimaliitto ry Finska Simförbundet rf 2014

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Ohjeet joukkueille. Raision Loimu Juniorit. kaudelle 2014-2015

Ohjeet joukkueille. Raision Loimu Juniorit. kaudelle 2014-2015 Ohjeet joukkueille kaudelle 2014-2015 Raision Loimu Juniorit Montiskalankatu 7 Raisio, Finland - www.loimujunnut.fi - 1 1. Joukkueenjohtajan muistilista sivu 3 1.1 Jäsenmaksut sivu 3 1.2 Toimikausi sivu

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot