HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 87"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:25 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 YHTEISTYÖSOPIMUS YRITYSKYLÄ KOKONAISUUDESTA HEINÄVEDEN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS LUMME-KIRJASTOJEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN SAAKKA 55 SOISALO-OPISTOSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN JOROISTEN, HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN 97 JA VARKAUDEN YHTEISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUALUEEN HOITOPAIKKAHINTOJEN TARKISTUS ALKAEN 57 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / 99 ERITYISOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN 58 ALOITE PURURATA/HIIHTOLADUN KUNNOSTAMISESTA VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / 102 LUKIOKOULUTUKSEN TVT HANKINNAT 60 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 105

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 18:00-19:25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keinonen Mikko 18:00-19:25 varapuheenjohtaja Tuovinen Aki 18:00-19:25 jäsen Kervinen Mervi 18:05-19:25 jäsen Nykänen Jaana 18:00-19:25 jäsen Kasonen Maarika 18:00-19:25 toimialapäällikkö/s ihteeri Suhonen Maija 18:00-19:25 kh:n edustaja Burman Heino 18:00-19:25 varajäsen POISSA Juvonen Sari puheenjohtaja Granö Harri jäsen Kurikka Teemu jäsen Tilus Riitta A. kunnanjohtaja Gustafsson Auvo kh:n puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Harri Granö ja Aki Tuovinen Valittiin Aki Tuovinen ja Heino Burman PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Mikko Keinonen Pöytäkirjanpitäjä Maarika Kasonen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Aki Tuovinen Heino Burman PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Koulutoimisto

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta YHTEISTYÖSOPIMUS YRITYSKYLÄ KOKONAISUUDESTA SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri TATin kehittämä Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yh teis kun nan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yri tys ky lä-opinto ko ko nai suus sisältää opettajien koulutuksen, oppimateriaalin 10 op pi tunnin pitämiseen ja päivän vierailun Yrityskylä-oppimisympäristössä. Heinäveden 6. luokan oppilaat ovat osallistuneet Taloudellisen tie do tus toimis ton (TAT) organisoimiin Yrityskyläpäiviin. Uuden ra hoi tus kau den alkaessa TAT haluaisi tehdä sopimuksen Heinäveden kunnan kans sa siitä, että oppilaat jatkossakin pääsevät osallistumaan Yri tys ky lä toi min taan tulevina kolmena lukuvuonna Kunnan rahoitusosuus on 600 / lukuvuosi, sopimuskaudella yhteensä Pysyvä Yrityskylä pe ruste taan Kuopioon, Kauppapaikka Hermanniin. Esityslistan liitteenä nro 1 on esitys kunnan rahoitusosuudesta ja yh teis työso pi mus eh do tus. Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä ole van yhteistyösopimuksen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudesta vuosille Ta lou del li sen tiedotustoimisto TAT:n kanssa. Sopimuksesta ai heu tu vat kustannukset katetaan koulujen kus tan nus paikoilta. Jakelu Taloudellinen tiedotustoimisto Rehtorit

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta HEINÄVEDEN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS 104/ /2013 SIVLTK Valmistelija: vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 2, Heinä ve si, gsm Peruskorjauksen suunnittelutyössä on tutkittu mm. eri pin noi te vaih to eh toja, pinnoitettavien juoksuratojen määrää, kentän kokoa, olemassa olevien ra ken tei den kuntoa ja käytettävyyttä sekä vaihtoehtojen kus tan nus vai kutuk sia. Kustannuksiltaan eniten vaikuttavia seikkoja olivat esimerkiksi se, et tä vaihdetaanko alueen maakerrokset, vai rakennetaanko uudet ker rokset entisten päälle. Lisäksi alustavan kustannusarvion merkittävimpiä yk sittäis kus tan nuk sia ovat valittavat pintamateriaalit. Suunnitteluun on lähdetty käyt tä jä nä kö kul mas ta. Urheiluseuroja sekä kouluja on kuultu materiaaleja va lit taes sa sekä käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita eri vaihtoehtoja kar toitet taes sa. Urheilukentän kunnostuksen keskeisinä tavoitteina ovat: Yleisurheilun harjoitusolosuhteiden parantaminen. Yleisurheilun suorituspaikkojen, ensisijaisesti juoksuratojen sekä heittoja hyppypaikkojen vauhdinottoratojen pinnoitteiden peruskunnostus tur valli sek si ja että kentällä on mahdollisuus järjestää harjoituksia ja kilpailuita asial li sis sa olosuhteissa. jalkapallon harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden tuominen nykytasolle. koululiikunnan olosuhteiden parantaminen. Nykytila Nykyinen urheilualue on valmistunut vuonna Tämän jälkeen pin tama te ri aa lit on vaihdettu kivituhkaan, sekä suorituspaikat uusittu pe rus korjauk sen yhteydessä vuosina Tämän jälkeen kentälle on tehty talous ar vion puitteissa pienhuoltoja mm. kivituhkaa lisätty, vaihdettu ma te riaa lit pi tuus hyp py alu eel le ja vaihdettu irtopinnoitteita korkeushyppyalueelta. Ken tän suodatus- ja hulevesijärjestelmä ei toimi kunnolla tällä hetkellä osin rou ti mi sen sekä putkien tukkeutumisen takia. Kenttä ei myöskään täy tä pai koin enää yleisurheilun, jalka- ja pesäpallon pelialustoilta edellyttämiä vaa ti muk sia ja turvallisuusnäkökohtia. Pohjatyöt ja kentän koko Yleissuunnitelmassa on suunnittelijan toimesta nähty halvemmaksi vaih toeh dok si rakentaa uusi kenttä entisen päälle. Näin maamassojen poistoa ei tar vit se tehdä. Maapohja korottuu noin 80cm. Jotta talvikäyttö olisi mah dollis ta, tulee talvella käytössä olevien alueiden olla routasuojattuja läm pöeris teel lä. Tämä aiheuttaa kustannuksia pohjatöihin, mutta varmistaa pohjan routimattomuuden. Kentän kooksi valittiin 350 metriä. Suurimpia syitä ken tän koon muuttamiseen alkuperäisestä olivat jalkapallokentän pienuus. Täys mit tai nen 400 metrin kenttä olisi vaatinut räjäytystöitä, jotka olisivat lisän neet kustannuksia huomattavasti. Lisäksi tenniskenttä olisi vaatinut uudel leen sijoituksen, josta olisi myös aiheutunut kustannuksia.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Keskikentän pintamateriaalit Urheilukentän keskialueen pintamateriaalivaihtoehdoksi valittiin hiek ka teko nur mi. Kriteereinä valinnalle oli monikäyttöisyys eri lajien suhteen sekä tal vi käy tön mahdollistaminen. Muina vaihtoehtoina olivat entisen kaltainen ki vi tuh ka, luonnon nurmi tai kumirouhetäytteinen tekonurmi. Luonnon nurmen käyttötuntimäärä on vain tuntia viikossa Se on huol lol taan monimutkainen sekä talvikäyttö on rajattua. Kentän varaukset vaih te le vat noin käyttötunnin välillä. Kumirouhetäytteinen kenttä palve lee enemmän pesäpalloa. Talvikäyttö mahdollinen. Hiekkatekonurmi pal ve lee parhaiten jalka- ja pesäpalloilijoita, ja on huolloltaan helppo. Kenttään saa valmiiksi rajat pelialueille. Rajoitteitakin siinä on. mm. kei häänheit to ilman tuppea ei ole suotavaa, sekä moukarinheitto on kielletty. Tal vikäyt tö on mahdollinen. Suorituspaikkojen pintamateriaalit Suorituspaikkojen pintamateriaaleiksi valittiin joustava kestopinnoite vet tälä päi se vä nä versiona. Muita vaihtoehtoja olivat entisen kaltainen kivituhka tai vettä läpäisemätön kestopinnoite sekä ns. Mondo. Vettä läpäiseväisyys on tärkeä kriteeri talvikäyttöä ajatellen. Mondoa käytetään vain isoimmilla sta dio neil la. Rahoitus ja avustukset Liikuntapaikkojen perustamishankkeille on saatavissa valtion avustusta. Avus tuk sia voidaan myöntää liikuntapaikkojen rakentamiseen, pe rus korjauk seen, hankkimiseen ja varustamiseen edellä mainittujen toi men pi teiden yhteydessä. Hakemus on toimitettu elinkeino- liikenne ja ym pä ris tökes kuk sel le vuoden 2013 loppuun mennessä. Avustuspäätökset tehdään ke vääl lä Investoinneissa perusparannushankkeeseen on varauduttu euron (alv 0 %) kustannuksiin ja hanke on valtuuston hyväksymässä in vestoin ti suun ni tel mas sa vuodelle Kustannusarvio päiväyksellä nykyisillä suunnitelmilla hank keel le on euroa (alv.0%) Esityslistan liitteenä 2 kustannusarvio sekä liitteenä 3 kentän yleissuunnitelma. Sivistyslautakunta 1) käy keskustelun vapaa-aikaohjaajan valmisteleman selvityksen pohjalta urheilukentän materiaali-, pinnoite ja suorituspaikkaratkaisuista. Alustava kustannusarvio hankkeelle on tarkentunut rakentamispäätöksen pohjaksi. 2) edelleen esittää kunnanhallitukselle, että urheilukentän peruskorjauksen suunnittelua jatketaan suunnitelman pohjalta 3) investointiohjelmaan varataan hankkeen edellyttämät

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta määrärahat vuodelle Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos oli kuultavana tämän pykälän käsittelyn osalta. KHALL Esityslistan liitteenä - nro 2 on kustannusarvio - nro 3 on kentän yleissuunnitelma Kunnanhallituksen kuultavaksi kutsutaan vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen. Kj: 1) Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun sivistyslautakunnan esityksen pohjalta ja antaa lautakunnalle ohjeet urheilukentän peruskorjauksen jatkosuunnittelua varten liitteenä olevan suunnitelman pohjalta. 2) Investointiohjelmaan varataan jatkosuunnittelun jälkeen hankkeen edellyttämät määrärahat aikaisintaan vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen olivat kokouksessa kuultavina tämän pykälän käsittelyn osalta. KHALL Esityslistan liitteenä - nro 2 on kustannusarvio - nro 3 on kentän yleissuunnitelma Kunnanhallituksen kuultavaksi kutsutaan vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen. Kj: 1) Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun sivistyslautakunnan esityksen pohjalta ja antaa lautakunnalle ohjeet urheilukentän peruskorjauksen jatkosuunnittelua varten liitteenä olevan suunnitelman pohjalta. 2) Investointiohjelmaan varataan jatkosuunnittelun jälkeen hankkeen edellyttämät määrärahat aikaisintaan vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen olivat kokouksessa kuultavina tämän pykälän käsittelyn osalta.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Urheilukentän peruskorjauksen suunnitelmat ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Hankesuunnitelman mukaisen peruskorjauksen toteutuksen kustannusarvio on euroa (alv 0%). Kustannusarvio esityslistan liitteenä nro 2 ja hankesuunnitelma liitteenä nro 3. Liikuntapaikkojen perustamishankkeille saatavaa valtionavustusta ei ole vielä hankkeelle myönnetty. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointiohjelmaan varataan hankkeelle päivitetyn kustannusarvion mukainen määräraha vuodelle Mervi Kervinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Jakelu Kunnanhallitus Valtuusto

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta LUMME-KIRJASTOJEN TOIMENPIDEOHJELMA VUOTEEN 2020 SAAKKA SIVLTK Valmistelija: kirjastotoimenjohtaja Mauri Venäläinen, Kermanrannantie 7, Heinävesi gsm , Etelä-Savon kirjastot laativat ensimmäisen yhteisen toi min ta suun ni tel mansa vuonna Toimintasuunnitelma on päivitetty keväällä Päivitetty toimintasuunnitelma esityslistan liitteenä nro 4. Ete lä-sa von kirjastot lukuun ottamatta Kangasniemen ja Sulkavan kirjastoja se kä Varkauden kaupunginkirjasto ovat allekirjoittaneet keväällä 2015 yh teis työso pi muk sen, jolla muodostetaan Lumme-kirjastot ja jossa mää ri tel lään tiiviimmän ja laaja-alaisemman yhteistyön linjat. Eteläsavolainen kirjastoasiakkuuden päämäärä on, että Lumme-kirjastojen asiak kaan käytössä on laaja kirjo perinteisiä ja digitaalisia aineistoja ja palve lu ja mak sut to mas ti ja yhdellä kirjautumisella. Lumme-kirjastojen asiakas saa vut taa helposti paikalliset kirjastopalvelut fyysisissä kirjastotiloissa, hakeu tu vien kirjastopalvelujen kautta tai omatoimikirjastoissa. Lum me-kir jasto jen asiakkaan käytössä on uusiutuvat tekniset laitteistot sekä opastus nii den tek ni seen käyttöön ja hyödyntämismahdollisuuksiin. Lum me-kir jasto jen asiakkaan käytössä on kaikkien Lumme-kirjastojen henkilökunnan am mat ti tai to ja osaaminen henkilökohtaisessa kontaktissa tai virtuaalisesti. Kuntarajat eivät näy asiakkaalle tarjotussa palvelussa. Yhdessä kirjastot tur vaa vat kattavat fyysisten ai neis to jen kokoelmat, ja logistiikkaa ke hit tämäl lä nämä aineistot saadaan tehokkaasti asiakkaiden käy tet tä väk si. Yhtei nen verkkokirjasto mahdollistaa tehokkaan verkkoaineistojen käytön kaikil le asiak kail le. Verkkoaineistojen hankinta keskitetään; lisäksi han kin nassa painotetaan etäkäytettäviä ai neis to ja. Kokoelmatyötä koordinoidaan, ja sen linjat on kirjattu yhteiseen kokoelmapolitiikkaan. Ta voit tee na on, että asia kas saa tarvitsemansa tiedon ja aineistot helposti ja läheltä. Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Savon Lumme-kirjastojen päivitetyn toimintasuunnitelman

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta SOISALO-OPISTOSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ( ) on esit tänyt Leppävirran kunnanhallitukselle, että se esittää Varkauden kaupungille se kä Heinäveden ja Joroisten kunnille Soisalo-opistosopimuksen avaa mista sen ajantasaistamiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lisäksi esit tä nyt, että sopimuksen ajantasaistamistyöhön nimetään Leppävirran kun nan osalta sivistysjohtaja. Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä kunnanhallitus hy väksyi vät esityksen yksimielisesti. Lisäksi Leppävirran kunnanhallitus päätti, et tä tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös opiston hen ki lös tö ra kennet ta suhteessa sen taloudelliseen kantokykyyn. Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan seutujaosto hyväksyi esityksen, et tä Soisalo-opistosopimuksen päivittämiseksi perustetaan työryhmä, johon kukin opistokunta nimeää edustajansa. Työryhmän kokoonkutsujana toi mii opiston rehtori. Sivistyslautakunta nimeää edustajansa Soi sa lo-opis to so pimuk sen päivittämiseen perustettavaan työryhmään. edustajaksi. Sivistyslautakunta nimesi sivistysjohtajan työryhmän SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ( ) on esit tänyt Leppävirran kunnanhallitukselle, että se esittää Varkauden kaupungille se kä Heinäveden ja Joroisten kunnille Soisalo-opistosopimuksen avaa mista sen ajantasaistamiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lisäksi esit tä nyt, että sopimuksen ajantasaistamistyöhön nimetään Leppävirran kun nan osalta sivistysjohtaja. Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä kunnanhallitus hy väksyi vät esityksen yksimielisesti. Lisäksi Leppävirran kunnanhallitus päätti, et tä tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös opiston hen ki lös tö ra kennet ta suhteessa sen taloudelliseen kantokykyyn. Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan seutujaosto hyväksyi esityksen, et tä Soisalo-opistosopimuksen päivittämiseksi perustetaan työryhmä, johon kukin opistokunta nimeää edustajansa. Työryhmän kokoonkutsujana toi mii opiston rehtori.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta nimeää edustajansa Soi sa lo-opis to so pimuk sen päivittämiseen perustettavaan työryhmään. Sivistyslautakunta nimesi sivistysjohtajan työryhmän edus ta- jak si. SIVLTK Kuntien sivistysjohtajat ovat muodostaneet Soisalo-opistosopimuksen päivi tys työ ryh män. Lisäksi työskentelyssä ovat olleet mukana Soisalo-opiston reh to ri ja koulutuspäällikkö. Vuonna 2007 hyväksytty Soi sa lo-opis to so pimus on valmisteltu opistojen yhdistystarpeisiin. Voimassa oleva sopimus ei vas taa kaikilta osin tämän hetken tilannetta. Soisalo-opistokunnat ovat käsi tel leet sopimusluonnosta viranhaltija- ja luot ta mus hen ki lö työ ryh mis sä ja esit tä neet joitakin täsmennyksiä sopimuksiin. Soi sa lo-opis ton seutujaosto esit tää kuntien vastaaville lautakunnille kä si tel tä väk si ja edelleen kun nanhal li tuk sil le/-val tuus toil le hyväksyttäväksi liit tee nä olevan Soi sa lo-opis to sopi muk sen, joka tulee voimaan Esityslistan liitteissä nrot 5-8 on esitys Soisalo-opistosopimukseksi. Toimialapäällikkö. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Soi sa lo-opis to sopi muk sen, joka tulee voimaan ja antaa sen edel leen kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi Jakelu Kunnanhallitus Valtuusto

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta JOROISTEN, HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YHTEISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUALUEEN HOITOPAIKKAHINTOJEN TARKISTUS ALKAEN SIVLTK Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, Heinävesi gsm , Joroinen, Heinävesi, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus muodostavat yhtei sen päivähoidon palvelualueen. Kuntien asiakasperheet voivat hakea päi vä hoi to pal ve lu ja joustavasti kuntarajasta riippumatta. Hoitopaikan järjes tä mi ses tä päättää asiakasperheen asuinkunnan var hais kas va tus pal velut. Päivähoidon yhteisellä palvelualueella on yhtenäiset hoitopaikkahinnat, jotka määräytyvät kuntien päivähoidon kustannuksista lasketun hinnan kes kiar vois ta. Hoitopaikkahinnat tarkistetaan toimintakausittain. Vuoden 2015 toimintakauden alusta, alkaen, hoitopaikkahintoja ko ro te taan 1 prosentilla. Uudet hoitopaikkahinnat ovat: Heinävesi Joroinen Pieksämäki Leppävirta Varkaus Ka 2 %:n ko rotus 2 %:n koro tus 1 %: n ko ro tus Pk-paikka <3-vuotias Pk-paikka 3-6-vuotiaat Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Pk:n vuorohoito <3 vuoti as Pk:n vuorohoito >3vuoti as Esiopetuksen jälkeinen hoi to Päivähoidon maksuista päätti aikaisemmin perusturvalautakunta. Var haiskas va tus siirtyi sivistystoimen hallintoon Hallintosääntöä on esitet ty tältä osin muutettavaksi (Sivltk ), mutta sitä ei ole vielä val tuus tos sa muu tet tu. Ennen sitä maksujen määrääminen kuuluu hal lin tosään nön 52 mu kaan: Valtuusto päättää maksujen perusteista, kun nanhal li tus päättää mak suis ta sekä siitä, mikä viranomainen määrää maksun yk sit täis ta pauk sis sa, ellei lainsäädännössä tai tässä hallintosäännössä ole toi sin sää det ty. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja vi ran hal ti joil le. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hy väksyy Joroisten, Hei nä ve den, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkau den yh tei sen päivähoidon palvelualueen hoi to paik ka hin tojen tar kis tuk sen yhdellä (1) prosentilla alkaen

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Jakelu Kunnanhallitus

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / ERITYISOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Heinäveden kunnalle val tionavus tus ta erityisopetuksen laadun kehittämiseen ajalle Myön netty avustus on (80 %) ja Heinäveden kun nan osuus 475 (20 %). Hank keen kokonaiskustannukset Avus tus ta voidaan käyttää vaativaan erityisopetukseen liittyvän ope tus henki lös tön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kus tan nusten kattamiseen. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan henkilöstön sijais- ja matkakustannukset. Sivistyslautakunta 1) merkitsee Heinäveden kunnan saaman euron erityisavustuksen tietoonsa saatetuksi 2) nimeää hankkeen/projektin vastuuhenkilöksi ja laskujen hyväksyjäksi sivistysjohtajan 3) saattaa päätöksen tiedoksi kirjanpitoon. Jakelu Kirjanpito

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta ALOITE PURURATA/HIIHTOLADUN KUNNOSTAMISESTA VSTO Mauno Räsänen esitti, että aloitteiden käsittelynopeuteen on saatava parannus. Ilkka Paatero jätti aloitteen kirkonkylän ja Pääskyvuoren välisen pururata/hiihtoladun kunnostamisesta. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 62 / 1. Valtuusto lähetti aloitteet kunnanhallituksen valmisteltavaksi. KHALL Ilkka Paateron aloite on esityslistan liitteenä nro 3. Kj: Kunnanhallitus 1. kehoittaa lautakuntia ja viranhaltijoita käsittelemään hallinnonalalleen saapuvat ja heidän käsiteltäväkseen kuuluvat aloitteet viipymättä, 2. siirtää Ilkka Paateron aloitteen kirkonkylän ja Pääskyvuoren välisen pururata/hiihtoladun kunnostamisesta sivistyslautakunnan / liikuntatoimen ja teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHALL Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos ja kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana ovat vastaneet yhteisellä kirjeellään Ilkka Paateron valtuustoaloitteeseen. Vastauksessa on selvitetty, mitä toimenpiteitä pururata/hiihtoladun kunnostamiseksi on tehty ja mitä on tarkoitus tehdä. Liikuntatoimi on pyytänyt tarjouksen Pöyry Oy:ltä pururadan perusparannuksen suunnittelusta. Määrärahaa perusparannuksen suunnitteluun liikuntatoimi ei ole varannut vuoden 2015 talousarvioon. Esityslistan liitteenä on em. vastaus valtuustoaloitteeseen. Kj: Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa asian tiedokseen ja palaa siihen tarvittaessa myöhemmin. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian teknisen lautakunnan /sivistyslautakunnan valmisteltavaksi SIVLTK Valmistelija: vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos, Kenttätie 2, Heinä ve si, gsm

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Pururadan/hiihtoladun kunnostuksen osalta liikuntatoimi on valmistellut esi tyk sen peruskorjaukseen. Hankesuunnitelma esityslistan liitteenä nro 9. Se on selvittänyt toi men pi tei den kus tan nus ta soa. Kunnostettavaa pohjaa on n. 5 km matkalla. Tälle alal le pohjien ta saus, kivien poisto ja ojien perkaus tulee maksamaan alv 0%. En si si jai ses ti tärkeää on tehdä pohjien tasaus jo syksyn 2015 aikana, jotta rou ti mi sel le herkkä pu ru radan alusta ehtii painua ennen pintamateriaalin lait toa. Liikuntatoimi esit tää sivistyslautakunnalle ja edelleen kun nan hal li tuk sel le /-val tuus tol le, että se myöntää investointi määrärahan koh den net ta vak si pu ru ra dan pohjien ta sauk seen syksylle Lii kun ta toi mi esittää myös, että pu ru radan pinnan an ne taan painua talven yli ja ke säl lä 2016 pu ru ra ta pin noi tetaan kivituhkalla. Pin noi tuk sen kus tan nus vai ku tus on alv 0% ja se varataan investointikustannuksiin vuodelle Liikuntatoimi esittää sivistyslautakunnalle ja edelleen kun nanhal li tuk sel le /-valtuustolle, että se myöntää in vestoin ti mää rä ra han vuodelle 2015 pururadan pe rus kor jaukseen. Investointia jatketaan pururadan pinnoituksella vuoden 2016 kesällä, johon varataan määrärahaa vuoden 2016 talous ar vi oon Jakelu Kunnanhallitus Valtuusto

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN / LUKIOKOULUTUKSEN TVT HANKINNAT SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Heinäveden kunta on saanut Opetushallituksen päätöksellä Dnro 102/530/2015 valtionsavustusta lukiokoulutuksen TVT-han kin toi hin. Avustuksella nykyaikaistetaan Heinäveden lukion TVT-laitteita ja tie to verkko ja. Avustuksen osuus kokonaiskustannuksista on 80% eli ja omarahoitusosuus on Hankkeen kokonaiskustannukset ovat Avustusta tulee käyttää hankesuunnitelman mukaisesti, niin että laitehankintojen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista saa olla enintään 80%. Avustuksen käyttöaika päättyy ja loppuraportointi tulee tehdä mennessä. Sivistyslautakunta 1) merkitsee Heinäveden kunnan saaman euron valtionavustuksen tietoonsa saatetuksi 2) nimeää projektin vastuuhenkilöksi ja laskujen hyväksyjäksi yläkoulun ja lukion rehtori Seppo Kotilaisen 3) saattaa päätöksen tiedoksi kirjanpitoon Jakelu Kirjanpito

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SIVLTK Valmistelija: Toimistosihteeri Tiina Hämäläinen, , Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytä kir jat, joiden asialistat/pää tösluettelot ovat pykälän liitteenä nro 10. Pöy täkir jat ovat nähtävissä sivistyslautakunnan asiakirjoissa Sivistyslautakunta ei ota viran haltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT SIVLTK Valmistelija: toimistosihteeri Tiina Hämäläinen, puh , s-posti: - Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/3/592/2015: Esiopetuksesta velvoittavaa alkaen. - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/427/520/2015: Valtion erityisavustus erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. - Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje OKM/4/040/2015: Opetusja kulttuuriministeriön kirje lukiokoulutuksen järjestäjille. - Opetushallituksen päätös /530/2015: Valtion avustuksen myöntäminen/ Heinäveden lukion tvt-laitteiden ja tietoverkkojen nykyaikaistaminen. - Opetushallituksen päätös /530/2015: Valtionavustushakemusta koskeva päätös/perusopetuksen Tvt:n kehittämien - Kassan tarkastuspöytäkirja : Kirjastoauto - Kassan tarkastuspöytäkirja : Monitoimitalo/liikunta- ja nuorisotoimi - Kassan tarkastuspöytäkirja : Kirjasto - Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu: Maakuntamatkalla Etelä-Savossa - Verkko-oppimiskeskuksen esiselvityshanke. - Henkilöstön palkkaamista koskeva täyttölupa-anomus: Koulujen yhteinen koulukuraattori ajalle Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman pe rusteet Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma ote taan käyttöön vuosiluokkien 1 6 osalta Vuosiluokkien 7 9 osal ta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuo si na 2017, 2018 ja Koulujen rehtorit, henkilökunta, osin oppilaat sekä koulujen ke hit tä mis ryhmät ja huoltajat ovat käsitelleet kouluilla opetussuunnitelmiin kuuluvaa tunti ja koa valtakunnallisen asetuksen pohjalta. Paikallinen Heinäveden tun tija ko luon nos on ollut huoltajien, oppilaiden, päättäjien sekä sidosryhmien kom men toi ta va na. Uusi tuntijako otetaan portaittain käyttöön alkaen. Heinäveden luonnos tuntijaoksi esityslistan liitteenä nro 11. Valtakunnallinen tuntijako oheisessa linkissä: reilla_koulutus/perusopetus/liitteet/asetusehdotus_1_2.pdf Hallintosääntö 32 1 Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunta hyväksyy Heinäveden paikallisen tuntijaon liitteen nro 11 mukaisesti. Tuntijako otetaan käyttöön alkaen vuosiluokkien 1-6 osalta ja porrastetusti vuosiluokkien 7-9 osalta vuosina 2017, 2018, 2019 Jakelu Koulujen rehtorit

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 53, 54, 55, 56, 58, 61 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 52, 57, 59, 60, 62 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, SIVISTYSLAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS POSTIOSOITE PL 1744, KUOPIO Puhelin (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2014 OSASTOTASOLLA

Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2014 OSASTOTASOLLA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 130 Sivistyslautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 18:10-19:25 PAIKKA Monitoimitalo, Kenttätie 6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 141 Perusturvalautakunta 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:34-18:31 PAIKKA Valamon luostari, Ravintola Trapesan kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 ESITYS VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVIOKSI 2014 126 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2015-2016 76 ESITYS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN

Otsikko Sivu 75 ESITYS VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVIOKSI 2014 126 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2015-2016 76 ESITYS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 124 Sivistyslautakunta 24.10.2013 AIKA 24.10.2013 klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 ESITYS VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 63 KOULUJEN KEHITTÄMISRYHMIEN VALINTA 110 64 KOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 112 65 ESIOPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA

Otsikko Sivu 63 KOULUJEN KEHITTÄMISRYHMIEN VALINTA 110 64 KOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 112 65 ESIOPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 108 Sivistyslautakunta 24.09.2015 AIKA 24.09.2015 klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOULUJEN KEHITTÄMISRYHMIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 85 KULTTUURIPALKINTO 2013 141 86 HEINÄVEDEN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMALINJAUS 142 87 KESKI-SAVON KOULUKULJETUSOPAS JA

Otsikko Sivu 85 KULTTUURIPALKINTO 2013 141 86 HEINÄVEDEN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMALINJAUS 142 87 KESKI-SAVON KOULUKULJETUSOPAS JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 139 Sivistyslautakunta 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 18:00-19:25 PAIKKA Varjentiinin sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KULTTUURIPALKINTO 2013 141 86 HEINÄVEDEN KOTISEUTUMUSEON

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 12 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Otsikko Sivu 12 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 20 Sivistyslautakunta 20.02.2014 AIKA 20.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Heinäveden yläkoulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH-

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 56 Tarkastuslautakunta 02.12.2010 AIKA 02.12.2010 klo 12:00-15:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 37

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 37 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 37 Sivistyslautakunta 15.03.2012 AIKA 15.03.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 LUKUVUODEN 2013-14 TUNTIKEHYS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA KONSERNIOHJAUS 44 25 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 45 26 TUTUSTUMINEN PALVELUKESKUKSEN E-OSAN

Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA KONSERNIOHJAUS 44 25 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 45 26 TUTUSTUMINEN PALVELUKESKUKSEN E-OSAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 42 Tarkastuslautakunta 10.12.2013 AIKA 10.12.2013 klo 10:00-13:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot