Päätös. Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Siivikkalan kalkkikivikaivoksen toimintaa, Huittinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Siivikkalan kalkkikivikaivoksen toimintaa, Huittinen."

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi Nro 54/2010/1 Dnro ESAVI/65/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Nordkalk Oy Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Siivikkalan kalkkikivikaivoksen toimintaa, Huittinen. LUVAN HAKIJA Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie PARAINEN TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Nordkalk Oyj Abp:n Siivikkalan kalkkikivikaivos Hirventie VAMPULA Siivikkalan kalkkikivikaivos sijaitsee Huittisten kaupungin Siivikkalan ja Soinilan kylissä Siivikkala-nimisessä kaivospiirissä sijaitsevilla ja kyseisen kaivospiirin kaivoskirjassa tarkemmin yksilöidyillä, yksityisten omistamilla kiinteistöillä. Kaivos käsittää avolouhoksen ja kaivannaisjätteen jätealueen. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14 PL 115, Helsinki fax

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti, 28 :n 2 momentin 4) kohta Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 a) ja 13 e) kohdat Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 7 :n 1 momentti Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antamassa päätöksessä nro VPL 60 (dnro LOS-2002-Y ) on Nordkalk Oyj Abp velvoitettu hakemaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa Siivikkalan louhoksen ja jauhatuslaitoksen toiminnalle viimeistään TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 7 a) kohta TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut Siivikkalan kaivoskirjan kaivosrekisteri n:o 4194/1a. Ympäristölupamenettelylain mukainen päätös Partek Nordkalk Oy Ab:n Siivikkalan avolouhosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Lounais- Suomen ympäristökeskus, Dnro 0298Y , No 6 Ys, ). Terveydenhoitolain mukainen sijoituspaikkalupa Oy Partek Ab Siivikkalan kalkkikivilouhokselle (Huittisten seudun kansanterveystyön kl, valvontajaosto, ). ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Toimintaa ei ole merkitty seutukaavaan kaivostoiminnan aluevarauksena. Alueella on vireillä maakuntakaavan päivitys. Hakija on esittänyt, että kaivospiirialueet merkitään tulevaan maakuntakaavaan. KAIVOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Siivikkalan kaivos sijaitsee Huittisten kaupungissa, noin 5 km Vampulan keskustasta koilliseen Hirventien varrella harvaanasutulla kyläalueella. Siivikkalan kaivospiirin pinta-ala apualueineen on 13,3 ha. Kaivospiiriä ympäröivät alueet ovat pääosin metsää, viljelysmaata ja suota. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä kaivospiirin rajalta.

3 3 Ympäristön tila ja laatu Maa- ja kallioperä Pohjavesi Vampulan alueen kalkkikivi- ja dolomiittiesiintymät ovat prekambrisia, iältään 1,85 1,9 miljardia vuotta ja sijoittuvat hevosenkengän muotoiseen amfiboliittijaksoon. Kalkkikivi-dolomiittiesiintymät ovat melko pystyasentoisia, voimakkaasti poimuttuneita linssejä, joissa kalkkikivi ja dolomiitti esiintyvät vaihtelevan levyisinä kerroksina. Sivukivenä tavataan amfiboliittia, sarvivälke- ja kiillegneissiä, graniittia ja pegmatiittia. Vampulan esiintymille on tyypillistä ruhjevyöhykkeiden esiintyminen. Niissä kivi on rikkonaista ja rapautunutta sekä usein limoniitin tai hematiitin ruskeaksi tai punaiseksi värjäämää. Rapautumat saattavat ulottua useiden kymmenien metrien syvyyteen. Alueen kallioperää peittää suurilta osin noin 5 20 metrin paksuinen moreeni- ja savipeite. Tiedossa ei ole sellaisia tapahtumia, joiden seurauksena öljyä tai kemikaaleja olisi päässyt toiminta-alueen maaperään. Toiminta-alueella ei ole tehty maaperää koskevia selvityksiä. Siivikkalan kaivos ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Kaivospiirin välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue (Säkyläharju-Virttaankangas ) sijaitsee noin 7 km etäisyydellä kaivospiirin rajalta lounaaseen. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Ilmanlaatu Loimijoki on sameavetinen joki, jonka veden laatu on pääosin välttävä. Huolimatta veden melko heikosta laadusta, Loimijoessa on verrattain monipuolinen kalakanta. Joessa esiintyvät ainakin ahven, ankerias, hauki, kiiski, kirjolohi, kivennuoliainen, kuha, kymmenpiikki, lahna, made, mutu, nahkiainen, pasuri, ruutana, salakka, sulkava, suutari, särki, säyne, toutain, turpa ja törö. Pääsaaliin muodostavat särkikalat, joita Loimijoen kalasaaliista on yli 50 %. Siivikkalan kaivos sijaitse haja-asutusalueella eikä alueella ole muita ilman laatuun vaikuttavia toimintoja. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Siivikkalan kaivosalueella eikä sen välittömässä läheisyydessä ole Natura verkostoon kuuluvia alueita eikä muita suojelukohteita. Lähin Natura verkostoon kuuluva alue, Säkylänharju (FI ), sijaitsee noin 7,5 km:n etäisyydellä louhoksesta.

4 4 Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Siivikkalan kaivosalueen lähiympäristössä ei ole merkittäviä päästö- tai melulähteitä. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Vampulassa on kolme kalkkikivi- ja dolomiittikaivosta: Punola, Matkusjoki ja Siivikkala. Varalla on Hongon dolomiittiesiintymä. Kalkkikiven louhinta on alkanut Siivikkalan kaivoksessa vuonna Alueella on vuosina louhittu hyötykiveä noin 0,26 miljoona t ja sivukiveä noin 0,24 miljoona t. Vuonna 2001 on louhittu vain sivukiveä. Nykyisin Siivikkalan kaivos toimii raaka-ainereservinä, jos kalkkikiven saanti Matkusjoen kaivoksesta ehtyy. Kaivos on täyttynyt vedellä. Tarvittaessa Siivikkalan kaivoksella aloitetaan valmistelut tuotannon aloittamiseksi. Kaivos Jos Siivikkalan kaivos otetaan käyttöön, räjäytyksiä kaivosalueella on yhteensä noin kertaa vuodessa. Räjäytysten ajoitus riippuu osittain tuotteiden menekistä. Arviolta noin 70 % räjäytyksistä tapahtuu talviaikana, joulu-huhtikuun välisenä aikana. Räjäytyksen yhteydessä paikallistiellä on tarvittaessa vartiointi. Murskaus ja jauhatus Raaka-ainevarastot Polttoaineet ja kemikaalit Murskaus- ja jauhatuslaitos sijaitsee Punolan alueella, jossa kalkkikivestä valmistetaan maatalouskalkkia ja filleriä. Kaivoksella ei ole tuotantovaiheen aikana pysyviä louhevarastoja vaan louhittu kivi (kalkkikivi ja hyötykäyttökelpoinen sivukivi) pyritään välittömästi kuljettamaan kuorma-autoilla Punolan tehdasalueelle. Kevyen polttoöljyn kulutus tuotantovaiheen aikana on noin t/a. Louhosalueelle viedään louhinnan ajaksi kaivinkoneen ja porakoneen käyttöön 2-vaippainen 5 m 3 polttoöljysäiliö. Louhintatyön suorittava urakoitsija tuo tarvittavan määrän räjähdysaineita (pääosin kemiitti) mukanaan. Louhosalueella ei varastoida räjähdysaineita.

5 5 Veden käyttö Louhinnassa ei käytetä vettä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Louhinta avolouhoksesta pengerlouhintana poraus-panostus-menetelmällä on yleisesti käytössä oleva ja edustaa parasta mahdollista tekniikkaa Vampulan alueen kalkkikivi- ja dolomiittiesiintymien louhinnassa. Sivukivi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi erilaisissa maarakennuskohteissa. Nordkalk Oy Ab seuraa jatkuvasti alan parhaimman käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja hakijan yksiköissä pyritään soveltamaan teknistaloudellisesti mahdollisia uusia ratkaisuja käytännössä. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Vampulan tuotantokokonaisuudella, johon Siivikkalan kaivos tuotantoaikoina kuuluu, on sertifioitu ympäristöjärjestelmä (SFS-EN-ISO 14001:2004, nro , ). Toiminta ympäristöasioissa tarkastetaan sisäisesti vuosittain ja ulkoisesti muutaman vuoden välein. Finland-divisioonan ja Vampulan tuotantokokonaisuuden ulkoinen auditointi on suoritettu viimeksi Kaivoksissa suoritetaan vuosittain kaivostarkastus sekä koko tehtaalla työsuojelutarkastus. Tehtaalla noudatetaan hätätilanteita varten laadittua turvallisuussuunnitelmaa. Vampulan tuotantokokonaisuusalueella toimivat urakoitsijat ovat sitoutuneet noudattamaan Finland-divisioonan ympäristökäsikirjaa ja annettua ohjeistusta. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja niiden käsittely sekä päästöt vesiin Kaivosvedet Tuotantovaiheen aikana kaivoksen kuivanapitovesi pumpataan kaivoksen luoteisosassa sijaitsevasta pumppausaltaasta ylös kosteikkoalueelle, josta vedet kulkeutuvat ojaa pitkin noin 1,5 km etäisyydellä olevaan Loimijokeen. Tuotantovaiheen aikana louhoksesta pumpataan vuosittain noin m 3 kuivanapitovettä. Tiedot Matkusjoen ja Punolan kuivanapitovesien laadusta osoittavat, että myös Siivikkalan louhoksen kuivanapitovedet ovat laadultaan emäksisiä ja Loimijoen veteen verrattuna värittömiä.

6 6 Saniteettijätevedet Toiminnasta ei muodostu saniteettijätevesiä. Päästöt ilmaan Päästöjä ilmaan syntyy lähinnä louhinnasta, lastauksesta sekä ajoteiden pölyämisestä. Teiden pölyäminen estetään tarvittaessa kastelulla. Vampulan tuotantokokonaisuuden (louhokset mukaan lukien) arvioidut päästöt ilmaan: Parametri Päästö, t/a Ominaispäästö CO kg/tuotetonni Hiukkaset 1, g/tuotetonni SO g/tuotetonni NO x g/tuotetonni Melu ja tärinä Päästöt maaperään Melua ei ole mitattu kaivoksen syrjäisen sijainnin vuoksi. Porauksissa syntyvä melu (L WA ) on > 85 db (A). Poraustyötä tehdään tarvittaessa sekä pääasiallisesti arkipäivinä ympäri vuoden. Räjäytystyöt suoritetaan ympäri vuoden, arviolta kerran viikossa päiväsaikaan, kesäaikana harvemmin. Räjäytyksien yhteydessä esiintyy hetkellistä, impulssimaista melua. Lisäksi räjäytyksestä aiheutuu tärinää. Tarvittaessa kivien rikotukseen käytetään hydraulivasaraa. Tuotantovaiheen aikaisen toiminnan edellyttämä louheen lastaus ja liikenne aiheuttavat myös jonkin verran melua. Louheen kuljetuksia on enintään noin 155 kuormaa/viikko. Kuljetukset ovat kausiluonteisia. Hakijan arvion mukaan kaivoksen normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Tuotantovaiheen aikana muodostuvat jätteet toimitetaan hakijan Punolan tehdasalueella sijaitseviin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Sivukivi, varastointi ja hyödyntäminen Ympäristölupahakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma. Toiminnassa muodostuva sivukivi joko hyödynnetään riippuen sivukiven menekistä tai läjitetään läjitysalueelle maa- ja kivilajeittain toisistaan erillään, jos se on teknisesti mahdollista. Siivikkalan läjitysalue si-

7 jaitsee välittömästi louhoksen vieressä koillispuolella. Läjitysalueen enimmäiskorkeus saa olla enintään +90 m. Nykyinen korkeus on noin +85 m. Hakija on selvittänyt sivukiven hyötykäyttöä ("Selvitys Norrdkalk Vampulan Punolan, Matkusjoen ja Siivikkalan kaivosten sivukiven hyötykäytöstä", ). Sivukiven hyötykäytön lisäämistä on pyritty aktiivisesti selvittämään Destia Oy:n, alueen autoilijoiden, urakoitsijoiden ja alihankkijan verkoston avulla. Hakija on pääsääntöisesti myynyt hyötykäyttöön kaiken Vampulan kaivosten louhinnassa muodostuvan hyvälaatuisen sivukiven, keskimäärin noin t/a. Kaivosten läjitysalueita pyritään mahdollisuuksien mukaan muotoilemaan ja maisemoimaan jatkuvasti muun muassa pintamailla verhoilemalla ja puita istuttamalla. 7 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Merkittävin toiminnasta aiheutuva ympäristövaikutus on alueella leijuva kalkkipöly, joka on hakijan arvion mukaan lähinnä esteettinen tekijä ja luonnossa sen vaikutus on positiivinen, koska se neutraloi ja vähentää maaperän ja vesistön happamoitumista. Vaikutus pintavesiin ja niiden käyttöön Vaikutus kalatalouteen Vampulan kaivoksien toiminnassa muodostuvien kuivanapitovesien vaikutus alueen vesien laatuun on hakijan arvion mukaan lähinnä positiivinen. Kuivanapitovesien rauta- ja kiintoainepitoisuudet sekä väriluku ovat pienemmät kuin alueen vesissä. Kuivanapitovedet sisältävät enemmän kalsiumia ja siten emäksisempinä neutraloivat alueen humuspitoista vettä tuoden luonnolle positiivista vaikutusta. Toiminnassa ei käytetä vaarallisia kemikaaleja jotka voisivat kulkeutua alueen vesiin aiheuttaen vaara- tai häiriötilanteita. Hakijan käsityksen mukaan toiminnan vaikutus pintavesiin on rajoittunut purkuojiin. Vaikutuksen arvioidaan olevan alueen vesistöihin hyvin pieni eikä toiminnan päästöillä ole merkitystä veden käytölle tai luonnolle. Toiminnalla ei hakijan esittämän arvion mukaan ole vaikutuksia kalastolle. Vaikutus maaperään ja pohjaveteen Siivikkalan kaivoksesta ei hakijan arvion mukaan aiheudu haitallisia vaikutuksia alueen maaperään tai pohjaveteen.

8 8 Vaikutus ilmanlaatuun Melun ja tärinän vaikutukset Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ovat hakijan käsityksen mukaan rajoittuneet lähialueisiin ja vaikutuksien arvioidaan olevan vähäiset. Kaivostoiminnasta aiheutuu räjäytysten aikana lähiympäristöön lyhytaikaista, vaimeaa melua ja tärinää. Porauksesta aiheutuva melu ei kulkeudu louhoksesta siten, että se olisi häiritsevää paikallistiellä. KAIVOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käytön ja päästöjen tarkkailu Ympäristövaikutusten tarkkailu Raportointi Koska Siivikkalan kaivos ei ole ollut toiminnassa vuoden 1999 jälkeen, niin kaivokseen kertyvän veden laatua ja määrää ei ole tarkkailtu. Toiminnan alkaessa Vampulan toimintakokonaisuutta koskeva tarkkailusuunnitelma tulee käsittämään myös Siivikkalan kaivoksen kuivanapitovesien tarkkailun. Kuivanapitovesien määrää, sähkönjohtamiskykyä, ph:ta, sameutta, värilukua sekä Fe-, Na-, K- ja Ca-pitoisuuksia hakija esittää tarkkailtavan ja analysoitavan samalla tavoin kuin Matkusjoen ja Punolan kuivanapitovesiä tarkkaillaan. Tarkkailua suorittaa Nordkalk Oy Ab:n henkilökunnan lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Hakija esittää, että tarkkailutulosten perusteella tarkkailukertoja ja analysointeja voisi harventaa suoritettavaksi esimerkiksi kerran kahdessa vuodessa. Hakija ei ole esittänyt suunnitelmaa toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi. Tuotannollisen toiminnan alkamisen jälkeen Loimijokeen johdettavien vesien tarkkailutuloksista laaditaan sanallinen yhteenveto. Vuosikuormitus lasketaan kertomalla vuoden aikana johdettujen vesien määrä tarkkailuajankohtien vesimääräpainotteisella pitoisuuskeskiarvolla. Vampulan kalkin tuotantokokonaisuuden toiminnasta, päästöistä ja toiminnasta muodostuvat jätelajit ja -määrät raportoidaan vuosittain Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Sivukiven läjitysalueille viedyn sivukiven ja hyödynnetyn sivukiven määristä pidetään kirjaa, ja tiedot toimitetaan ympäristölupapäätöksen edellyttämän vuosiraportoinnin yhteydessä viranomaisille.

9 9 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Vampulan tuotantokokonaisuudelle, koskien myös Siivikkalan kaivosta, on laadittu alueen toimintaa koskeva pelastussuunnitelma, jolla luodaan valmiuksia henkilökunnalle toimia mahdollisen onnettomuuden sattuessa työpaikalla ja -matkoilla. Onnettomuustilanteiden varalta on vuonna 2006 päivitetyssä pelastussuunnitelmassa listattu toiminnalle ominaiset häiriöt, jotka tapahtuvat lähinnä tulipalo- ja sähkökatkostilanteissa. Suunnitelmassa on myös esitetty miten ennaltaehkäistä häiriötilanteiden synty sekä ohjeita toiminnasta häiriötilanteiden sattuessa. Kalkkikivi on vaaratonta eikä siten ole tarvetta laajoihin toimintaohjelmiin. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ja Huittisten kaupungin ilmoitustauluilla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Lauttakylä-nimisessä sanomalehdessä. Kuulutuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa ja Huittisten kaupunginkansliassa. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Lausunnot Hakemuksen johdosta on pidetty neuvottelu Neuvottelussa olivat mukana edustajat Nordkalk Oy Ab:sta, Huittisten kaupungista, Lounais- Suomen ympäristökeskuksesta ja Länsi-Suomen ympäristölupavirastosta. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Lounais-Suomen ympäristökeskukselta, Huittisten kaupungilta, Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Huittisten kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta annetuissa lausunnoissa on esitetty muun muassa seuraavaa: Huittisten kaupungin ympäristöterveydenhuollolla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Huittisten kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnossa on todettu muun muassa, että hakemuksen mukainen ympäristölupa voidaan myöntää. Lupaehdot toiminnasta aiheutuvalle melulle tulee antaa valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisina. Louhinnan aikaisille eniten melua

10 tuottaville toiminnoille voidaan tarvittaessa antaa ympäristönsuojelulain 43 :n perusteella ajallisia rajoituksia. Alueelle jäävän sivukiven käytöstä, läjitysalueiden maisemoinnista ja louhosalueiden jyrkkien rinteiden luiskauksesta ja maisemoinnista kaivostoiminnan päätyttyä tulee antaa lupamääräykset. Toiminnan aikana tehdyistä ympäristövaikutusten tarkkailuista, melumittauksista ja muista lupaehdoissa määrätyistä selvityksistä on luvan saajan toimitettava raportit lupaviranomaisen lisäksi myös Huittisten kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Maisemoinnin vakuuksia voidaan yhdistää. Lupaviranomaisen on tällöin valvottava, että maisemointia ja jälkihoitoa toteutetaan vuosittain siten, että asetetut vakuudet ovat riittävät. Ympäristölupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana, mutta lupaehtojen tarkistamiselle tulee asettaa kohtuullinen määräaika. Mainitut asiat huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei toiminta aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa on todettu muun muassa, että: Mikäli tuotanto aloitetaan uudestaan, kuivanapitovesien määrää, sähkönjohtamiskykyä, ph:ta, sameutta, värilukua sekä Fe-, Na-, K- ja Capitoisuuksia tulee tarkkailla vähintään kerran vuodessa. Kuivanapitovesien pumppaaminen 1,5 km:n etäisyydellä olevaan Loimijokeen ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, esimerkiksi ojien tulvimista. Ennen uuden tuotantovaiheen aloittamista tulee selvittää lähialueiden kaivojen veden pinnan vaihtelut normaalitilanteessa ja laatia pohjavesien tarkkailuohjelma, sillä on kyse pohjavedenpinnan alapuolisesta otosta. Kaivojen kartoitustiedot ovat epäselviä. Kaivojen tarkkailun lisäksi tulisi asentaa havaintoputki pohjaveden tarkkailemiseksi. Kaivovesien määrää sekä laatua tulee tarkkailla analysoimalla samat parametrit kuin kuivanapitovesistä. Toiminnassa syntyvä sivukivi ja muu hyödynnettävissä oleva aines on läjitettävä erikseen siten, että niiden hyödyntäminen on mahdollista. Jätteet on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin. Louhinnasta, lastauksesta ja liikenteestä aiheutuva pölyäminen on estettävä pölyä sitovin toimenpitein, kuten kastelulla. 10

11 11 Hakijan kuuleminen ja vastine Melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asuinalueille asetettuja päiväohjearvoa 55 db L Aeq 7-22 ja yöohjearvoa 50 db L Aeq Lisäksi toiminnassa on noudatettava kaivoslaissa määrättyjä turvallisuusmääräyksiä, etenkin kun louhosalue on täyttynyt vedellä. Hakijalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja esittää vastineensa annetuista lausunnoista. Hakijan vastineessa esitetään muun muassa seuraavaa: Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto Toiminnan jatkuessa Siivikkalan kaivoksella, hakija tulee seuraamaan, ettei toiminnasta aiheudu haittaa lähiympäristölle eikä Loimijoelle. Siivikkalan alue on hyvin saviperäistä ja geologisesti verrattavissa Matkusjoen kaivoksen alueeseen, minkä vuoksi hakijan arvion mukaan Siivikkalan kaivoksella ei ole merkittävää vaikutusta lähialueen kaivojen vedenpinnan korkeuteen tai vaihteluun. Kaivoksen aiemman toiminnan aikana ei ole havaittu pohjavedenpinnan alenemista eikä kuivatusvaikutusta alueella. Tämän johdosta hakija ei ole esittänyt pohjavesien tarkkailusuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan tarvittaessa toiminnan jatkuessa. Siivikkalan kaivoksen aiemman toiminnan aikaisista kuivanapitovesistä ei ole aiheutunut tulvimisvaaraa. Tulvimisvaaraa ei ole myöskään odotettavissa toiminnan jatkuessa samankaltaisena. Kaivosalueella suoritetaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi teiden ja kuormien kastelua ja muitakin mahdollisia pölynestotoimenpiteitä. Kaivoksessa noudatetaan kaivoslaissa määrättyjä turvallisuusmääräyksiä. Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman mukaisesti pyritään hyödynnettävä kivimateriaali erottelemaan läjitettävästä ja maisemoitavasta materiaalista. Hyödynnettävän kivimateriaalin varastointiaika riippuu menekistä. Kivimateriaali on kuitenkin ominaisuuksiltaan pysyvää eikä sen käyttökelpoisuus muutu varastoinnin aikana. Kalkkikivilouhosten sivukivikasojen maisemoinnista odotetaan uutta linjausta tai ohjeistusta ympäristöministeriöltä. Huittisten kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto Hakijan käsityksen mukaan kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n mukaan pysyvälle jätteelle ei vaadita vakuuden asettamista. Hakija tekee varauksen kirjanpidossa maisemointikustannuksille ja yhdessä viranomaisen kanssa hakija laatii ja toteuttaa suunnitelman mukaisesti maisemoinnin.

12 12 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen ympäristölupavirasto myöntää ympäristöluvan Nordkalk Oy Ab:n Siivikkalan kaivoksen toiminnalle. Lupa koskee enintään noin tonnin vuotuista kalkkikiven ja noin tonnin vuotuista sivukiven louhintamäärää sekä Siivikkalan kaivannaisjätteiden jätealuetta ja muita näihin liittyviä aputoimintoja. Toiminnassa kokonaisuudessaan on aina huolehdittava, että päästöt ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Päästöt ilmaan 1. Louhintaporauslaitteet on varustettava pölyn talteenottolaitteistolla. Melu ja tärinä Pintamaan poistosta, kiven lastauksesta, varasto- ja läjitysalueista, kuljetuksista ja muusta toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on ehkäistävä esimerkiksi kastelemalla, suolauksella, kuormia peittämällä, ajonopeuksia rajoittamalla pölylle altistuvien asuinrakennusten läheisyydessä sekä työ- ja toimintatapoja kehittämällä. 2. Toiminta kaivoksella on sallittua arkipäivisin (ma pe) klo Viikonloppuisin ja arkipyhinä on toiminta kokonaan kielletty. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavat toiminnat, kuten poraus, louhintaräjäytykset ja kiven rikotus iskuvasaralla on toteutettava loma-ajan ulkopuolella aikavälillä Kaivoksesta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien pysyvään asumiseen tarkoitettujen asuinrakennusten ulkoalueella päivällä (klo 7 22) ekvivalenttimelutasoa L Aeq 55 db eikä yöllä (klo 22 7) ekvivalenttimelutasoa L Aeq Louhintaräjäytyksistä aiheutuvaa melua ja tärinää on ehkäistävä räjäytysteknisin toimenpitein, kuten käyttämällä räjäytyksissä aikahidastenalleja ja räjäytettävien kenttien kokoa rajoittamalla sekä muita työ- ja toimintatapoja kehittämällä. 5. Räjäytyksistä on mahdollisuuksien mukaan tiedotettava etukäteen kirjallisesti lähialueen asukkaille. Tiedotteesta on käytävä ilmi räjäytysajat ja toiminnanharjoittajan yhteystiedot. Räjäytykset on mahdollisuuksien mukaan suoritettava etukäteen ilmoitettuina aikoina.

13 13 Päästöt pintavesiin 6. Kaivoksen kuivanapitovedet on kerättävä, käsiteltävä ja johdettava kosteikkoalueen ja purkuojan kautta Loimijokeen hakemuksessa esitetyllä tavalla. Kuivanapitovesien johtaminen on toteutettava siten, että siitä ei aiheudu kosteikkoalueen tai purkuojien tulvimista. Tuotannon aloittamiseksi suoritettavasta kaivoksen tyhjennyspumppauksesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen pumppauksen aloittamista Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Loimijokeen johdettava kuivanapitovesi ei saa merkittävästi lisätä joen veden kokonaistypen pitoisuutta. Tarvittaessa luvan saajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kuten käyttämään vähän typpeä sisältäviä räjähdysaineita, kuivanapitovesien aiheuttaman typpikuormituksen minimoimiseksi. 7. Kaivoksen ulkopuolisten pintavesien pääsy louhokseen on tarvittaessa estettävä esimerkiksi kaivoksen ympärille kaivettavin reunaojin. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 8. Luvan saajan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa (liite 1.). Jätehuoltosuunnitelmaa on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava. Lupaa on tällöin muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain 103 a :n 4 momentissa säädetään. 9. Poistettavat pintamaat ja louhinnasta muodostuva sivukivi on ensisijaisesti hyödynnettävä esimerkiksi tierakenteissa, muussa maarakentamisessa toiminta-alueella tai sen ulkopuolella, louhoksien täytössä ja maisemoinnissa sekä hyödyntää murskaamossa erilaisten murskeiden tuottamiseksi. Pintamaita ja sivukiviä voidaan läjittää Siivikkalan kaivospiirissä sijaitsevalle kaivannaisjätteen jätealueelle hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Jätealueet ovat pintamaan osalta pilaantumattoman maa-aineksen kaivannaisjätteen jätealueita sekä sivukiven osalta pysyvän jätteen kaivannaisjätteen jätealueita. Jätealue on muotoiltava ja maisemoitava mahdollisimman hyvin ympäröivään maastoon sopeutuvaksi. Jätealueen korkeus saa olla enintään +90 m mpy. Läjityksen edistyessä jätealuetta on verhoiltava sopivilla maa-aines- ja kasvukerroksilla ottaen huomioon alueelle luontaisesti leviävä ja istutettava kasvusto. Luvan saajan on laadittava yksityiskohtainen suunnitelma jätealueen jälkihoidosta. Suunnitelma on toimitettava Etelä-Suomen aluehallin-

14 tovirastolle kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Aluehallintovirasto voi tarvittaessa antaa jätealueen jälkihoitoa koskevia määräyksiä. 10. Toiminnasta muodostuvat jätteet, mukaan lukien louhinnassa muodostuvat sivukivet, on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään ja niitä on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 11. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi laitokseen tai käyttökohteeseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle. Räjähdysainejäämiä sisältävien jätteiden käsittelyssä on muutoin noudatettava räjähdysaineita koskevia säädöksiä. 12. Ongelmajätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuna tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä, reunakorokkein varustetulla alustalla tai muulla ympäristönsuojelun kannalta yhtä tehokkaalla tavalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin on estettävä. 13. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen käsittely. Hyödyntämiskelpoiset jäteöljyt ja öljyä sisältävät jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen hyödyntäminen. Vastaava hoitaja Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. 14. Tämän päätöksen mukaiselle kaivannaisjätteen jätealueelle on nimettävä vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset on ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 14

15 15 Vakuus 15. Luvan saajan on asetettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle euron vakuus kaivannaisjätteiden jätealueelle sijoitettavien kaivannaisjätteiden jätehuollon ja kaivannaisjätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen asianmukaisen järjestämisen varmistamiseksi. Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai vastaavana muuna hyväksyttävänä vakuutena. Poltto-, voitelu- ja räjähdysaineet 16. Siivikkalan kaivoksessa polttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Poltto-, voitelu- ja räjähdysaineet on varastoitava ja niitä on käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, maaperän tai pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen on oltava niin suojattuja, että mahdollisissa vuototapauksissa aineita ei pääse maaperään eikä pohja- tai pintavesiin. Polttoaineet (mukaan lukien alueella toimivien urakoitsijoiden käyttämät polttoaineet) on säilytettävä kaksoisvaippaisissa säiliöissä tai tiivisrakenteiseen suoja-altaaseen sijoitetuissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin suoja-altaaseen sijoitetun suurimman säiliön tilavuus. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 17. Kaivoksissa suoritettavat räjäytystyöt on toteutettava siten, ettei louhoksien ympäristöön kohdistu kiven heittoja. Prosessi- tai puhdistinlaitteiden häiriö- tai vikatilanteissa tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on viipymättä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on viipymättä ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Tarkkailu-, kirjanpito- ja raportointimääräykset 18. Mittaukset, näytteiden otto, analysointi ja kalibroinnit on suoritettava Euroopan standardointikomitean (CEN) standardien tai niiden puuttuessa

16 ISO-, SFS- tai vastaavan tasoisen kansallisen tai kansainvälisen yleisesti käytössä olevan standardin mukaisesti. Käytön, päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu 19. Tarkkailu on suoritettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti noudattaen lisäksi seuraavaa: Tuotannon alkaessa uudelleen kaivoksen toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso on selvitettävä kertaluonteisesti ulkopuolisen asiantuntijan tekemin mittauksin melulle altistuvien asuin- ja lomarakennusten ulkooleskelualueilla. Mittaukset on suoritettava tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen seuraavan tuotantojakson aikana. Mittaukset on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittaukset on suoritettava kaivoksen normaalissa tuotantotilanteessa Varsinais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Mittauksia koskeva suunnitelma on toimitettava Varsinais-Suomen ympäristökeskukselle kolme kuukautta ennen mittausten suorittamista. Mittaustulokset ja mittausraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ympäristökeskukselle ja Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta Käytön, päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailua voidaan tarkentaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Kirjanpito ja raportointi 20. Käytön, päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailusta on pidettävä tarkoituksenmukaisella tavalla kirjaa siten, että valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa, että tässä päätöksessä annettuja laitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia ja päästöjen raja-arvoja noudatetaan. Kirjanpitoon on liitettävä kunkin mittauksen tulokset ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat olennaiset tiedot. Kaivoksen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Siihen on merkittävä jäljempänä esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. 21. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot: 16

17 17 - louhintamäärät (t/a) tuotteittain eriteltynä - käytetyt polttoaineet sekä polttoaineiden kulutustiedot (t/a) - mitatut ja/tai laskennalliset hiukkaspäästöt ilmaan päästökohteittain eriteltynä (kg/a) - mitatut ja/tai laskennalliset ja/tai arvioidut päästöt vesiin (ainakin kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja BOD 7ATU ) purkupaikoittain eriteltynä (kg/a) - selvitys päästöjen laskentatavasta, arvio virhelähteistä ja tulosten luotettavuudesta - käytetyt kemikaalit ja räjähdysaineet sekä niiden määrät - yhteenveto häiriötilanteista, niiden ajankohdista, kestoajoista, niistä aiheutuneista päästöistä sekä toimenpiteistä, joihin tapahtumien vuoksi on ryhdytty - yhteenveto päästö- ja vaikutustarkkailujen tuloksista - yhteenveto (laatu, määrä, käsittelytapa, toimitus/sijoituspaikka) muodostuneista jätteistä ja ongelmajätteistä sekä vuoden lopussa varastossa olleet jätemäärät. Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset 22. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua, jätehuoltoa ja kaivospiirialueiden kunnostamista ja maisemointia koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan yleiset perusteet Nordkalk Oy Ab:n Siivikkalan kaivoksen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Toiminnan vaikutusalueella ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita eikä muita suojelukohteita. Kaivoksen toiminnasta, asetetut lupamääräykset huomioon ottaen, ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaara, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, kuten vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavoitustilanne.

18 18 Lupamääräysten perustelut Yleiset perustelut Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, alueen ominaisuudet jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat määräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Soveltuvin osin on myös otettu huomioon toimialaa koskeva EU:n jäsenmaiden viranomaisten ja teollisuuden yhteistyönä valmistelema kaivostoiminnan sivutuotteiden käsittelyä koskeva parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirja. Lisäksi on otettu huomioon varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti ympäristöluvassa on annettu tarvittavat määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, päästöjen ehkäisemisestä ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1. Kuivalla ja tuulisella säällä työskentelyalueiden pinnoilta, louhintaporauksesta, kiven lastauksesta, murskauksesta, varastoinnista, kuljetuksista ja muusta toiminnasta aiheutuu mahdollisesti pölyämistä. Pölyämistä on mahdollista ehkäistä muun muassa määräyksissä mainituilla toimilla. (YSL 43 ) Määräys 2. Kaivoksen toiminnasta aiheutuvan melun vaikutuksen piirissä on asuinrakennuksia. Kaivoksen toiminnasta aiheutuu melutasoltaan ja taajuudeltaan vaihtelevaa melua, jossa on myös impulssimaisia ääniä. Porauksen äänitehotaso on korkea, murskauksesta ja rikotuksesta aiheutuu impulssimaista melua sekä räjäytyksistä ilmanpaineisku ja tärinää. Näitä ja melutasoltaan vastaavia toimintoja on tämän vuoksi pidettävä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavina. Näiden toimintojen toiminta-aikaa on rajoitettu loma-aikana, yö- ja ilta-aikana asumiselle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi. Määräyksessä on lisäksi otettu huomioon toiminnanharjoittajan mahdollisuudet toiminnan järjestämiseen kaivoksessa muun muassa 2-vuorotyönä rajoituksien jälkeen. Määräys 3. Melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asumiseen käytettävillä alueilla ohjeena on, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttimelutason L Aeq päiväohjearvoa (klo 7 22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22 7) 50 db. Vastaavasti loma-asutukseen käytettävillä alueilla ohjeena on, että melutaso ei saa ylit-

19 tää päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. Jos mitattu melu on impulssimaista tai kapeakaistaista, on siihen lisättävä 5 db ennen tuloksen vertaamista ohjearvoon. (YSL 42, 43, NaapL 17, VNp 993/1992) Määräykset Louhintaräjäytyksistä aiheutuvaa ilmanpaineiskua ja tärinää on mahdollista ehkäistä määräyksen mukaisilla toimilla kiinnittämällä huomiota räjäytyspanosten suuruuteen, räjäytyksen sytytykseen, räjäytyskenttien suuruuteen ja muihin työ- ja toimintatapoihin. (YSL 43, NaapL 17 ) Määräys 6. Kaivoksen kuivanapitovedet on tarpeen kerätä, käsitellä ja johtaa kosteikkoalueen ja purkuojan kautta vesistöön asianmukaisesti kyseisistä vesistä mahdollisesti aiheutuvan tulvimishaitan ja joen veden laatuun aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Kuivanapitovesien tarkkailutulosten perusteella voidaan arvioida, onko tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin räjähdysaineista peräisin olevan typpikuormituksen rajoittamiseksi. Typpipäästöjen enempi rajoittaminen esimerkiksi teknisesti vaikeasti toteutettavalla kuivatusvesien typenpoistolla ei tässä vaiheessa ole tarpeen. (YSL 43 ) Määräys 7. Kaivosalueen ulkopuolisten pintavesien pääsy avolouhokseen on tarpeen estää pumpattavan vesimäärän minimoimiseksi. (YSL 43 ) Määräys 8. Ympäristönsuojelulain 45 a :n mukaan kaivostoimintaa koskevassa ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimintaa koskevasta kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen synnyn ehkäisemiseksi, jätteen haitallisuuden vähentämiseksi sekä jätteen hyödyntämisen ja turvallisen käsittelyn edistämiseksi. (YSL 43, 45 a ) Määräys 9. Louhinnassa muodostuva sivukivi on ensisijaisesti määrätty hyödynnettäväksi esimerkiksi tierakenteissa ja muussa maarakentamisessa sekä murskaamossa erilaisten murskeiden tuottamiseksi. Läjitysalueen katsotaan täyttävän olennaisilta osiltaan kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 379/ :n vaatimukset. (YSL 43, VNA 379/ ) Määräykset Kaivoksen toiminnasta muodostuu jätteitä, jotka varastoidaan jätejakeittain erillisiin varastopaikkoihin jätteen keräilyä ja kuljetusta varten. Jätelain 6 :n mukaan jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kuin se on muun muassa jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Toiminnasta muodostuvien jätteiden lajittelu ja varastointi jäteja- 19

20 keittain mahdollistaa jätteen sisältämän aineen hyötykäytön. (YSL 43, 45, JL 6, JA 7, 8 ) Määräykset Jätelain 6 :n nojalla ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Öljyjätehuollosta annetun valtioneuvoston päätöksen 101/ :n mukaan öljyjäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti uudistamalla ja toissijaisesti energiana. Ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetussa valtioneuvoston päätöksessä 659/1996 on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa asiakirjaa koskevat määräykset. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja helpottaa valvontaa. (YSL 43, 45, JL 6, 15, JA 5, 6, VNp 101/1997, YMA 1129/2001) Määräys 14. Kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 379/ :n mukaan toiminnanharjoittajan on nimettävä kaivannaisjätteen jätealueen vastaava hoitaja. (YSL 43, VNA 379/ ) Määräys 15. Määräys on annettu kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 379/ :n mukaisesti. (YSL 42, 43, VNA 379/ ) Määräys 16. Raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (689/2006) mukaan Suomessa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 p-%. Poltto- ja voiteluaineiden, kemikaalien ja räjähdysaineiden joutuminen maaperään ja mahdollisesti edelleen pohja- tai pintaveteen saattaa aiheuttaa veden laadun heikkenemistä niin, että sen käyttö aiheuttaa terveydellistä haittaa tai vaaraa sekä haittaa ympäristölle esimerkiksi maaperän pilaantumisena. Lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkoja sekä polttoainesäiliötä koskevat vaatimukset ovat tarpeen mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta. (YSL 7, 8, 43, NaapL 17, VNA 689/2006 2, 4 ) Määräys 17. Häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen päästöjen ja toiminnasta ympäristöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi. (YSL 7, 8, 43, YSA 30, JL 6 ) Määräykset Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Lain 46 :n mukaan luvassa on muun muassa annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailun, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Lain 108 edellyttää, että mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi ja toi- 20

21 minnan valvomiseksi sekä toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Määräykset ovat myös tarpeen toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisen välisen riittävän yhteydenpidon varmistamiseksi. (YSL 5, 43, 46, 108, JL 51, 52, NaapL 17, VNA 379/ ) Määräys 22. Ennen toiminnan lopettamista on tarpeen esittää suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista, kuten alueen kunnostamisesta ja maisemoinnista, päästöjen ehkäisemisestä sekä tarkkailun järjestämisestä. (YSL 43, 90 ) Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. 21 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lainvoimainen ympäristölupalupa. (YSL 28 ) Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos 1) toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai toiminta on keskeytetty pysyvästi, 2) toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. (YSL 57 ) Luvan saajan on jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään Hakemuksessa on esitettävä ainakin: - arvio kaivoksen käyttötarpeesta - yhteenveto laitoksen toiminnasta sekä päästöjen ja vaikutusten tarkkailujen tuloksista viimeisten viiden vuoden ajalta - yhteenveto merkittävimmistä päästöihin vaikuttaneista häiriötilanteista ja mahdollisista päästörajojen ylityksistä lupakauden ajalta - selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja sen huomioon ottamisesta laitoksen toiminnassa - soveltuvin osin muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä mainitut tiedot ja selvitykset. (YSL 55 )

22 22 Korvautuvat päätökset Asetuksen noudattaminen Tämä päätös korvaa seuraavat Nordkalk Oy Ab:n Siivikkalan kalkkikivikaivoksen toimintaa koskevat päätökset: - Ympäristölupamenettelylain mukainen päätös Partek Nordkalk Oy Ab:n Siivikkalan avolouhosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta (Lounais- Suomen ympäristökeskus, Dnro 0298Y , No 6 Ys, ). - Terveydenhoitolain mukainen sijoituspaikkalupa Oy Partek Ab Siivikkalan kalkkikivilouhokselle (Huittisten seudun kansanterveystyön kl, valvontajaosto, ). Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 36 38, 41 46, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 90 ja 108 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16 19, 30 ja 37 Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 8, 15, 19, 51 ja 52 Jäteasetus (1390/1993) 3, 3 a, 5, 6 ja 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008)

23 23 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) aluehallintoviraston maksuista mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Nordkalk Oy Ab:n Siivikkalan kalkkikivikaivoksen osalta maksu määräytyy tämän ympäristölupahakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäristöministeriön asetuksen (1388/2006) ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan kaivostoimintaa koskevan lupa-asian käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa, jos louhintamäärä on t/a. Koska taulukon mukainen maksu on luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, maksu peritään asian käsittelyyn käytetyn työmäärän (128 h) perusteella (tuntitaksa 43 /h). LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie PARAINEN Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Huittisten kaupunki Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Huittisten kaupungin terveydensuojeluviranomainen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Huittisten kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-71 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-71 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 41/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-71 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2009 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukainen hakemus, joka koskee Nordkalk

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/1 Dnro ESAVI/654/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2011 ASIA Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot