Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA"

Transkriptio

1 VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä

2 2 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Valokeilassa Euroopan unionin politiikka Julkaisu kuuluu sarjaan, jossa esitellään EU:n toimia sekä niiden taustoja ja tuloksia eri politiikan aloilla. Miksi tarvitsemme ympäristöpolitiikkaa? 3 EU:n ympäristöpolitiikan laadinta ja toteutus 5 EU:n ympäristötoimet 8 Tulevaisuudennäkymät 14 Lisätietoa 16 Julkaisuja voi ladata verkosta: Tietoa EU:n toiminnasta 12 oppituntia Euroopasta Eurooppa strategia: Euroopan kasvustrategia EU:n perustajat Aluepolitiikka Digitaalistrategia Elintarvikkeiden turvallisuus Energia Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Ilmastonmuutos Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat Kansanterveys Kauppa Kilpailu Koulutus, nuoriso ja urheilu Kulttuuri ja audiovisuaaliala Kuluttajat Laajentuminen Liikenne Maatalous Meri- ja kalastusasiat Muuttoliike ja turvapaikka-asiat Oikeusasiat, perusoikeudet ja tasa-arvo Pankki- ja rahoitustoiminta Petostentorjunta Rajavalvonta ja turvallisuus Sisämarkkinat Talous- ja rahaliitto ja euro Talousarvio Tulli Tutkimus ja innovointi Työllisyys- ja sosiaaliasiat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Verotus Ympäristö Yritystoiminta Valokeilassa Euroopan unionin politiikka: Ympäristö Euroopan komissio Viestinnän pääosasto Kansalaistiedotus 1049 Bryssel BELGIA Teksti on päivitetty marraskuussa 2014 Kansi ja sivun 2 kuva: Jupiter Images 16 s ,7 cm ISBN doi: /90955 Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua. Yksittäisten valokuvien käyttöön tai jäljentämiseen on haettava lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

3 Y m p ä r i s t ö 3 Miksi tarvitsemme ympäristöpolitiikkaa? Ympäristö ei tunne poliittisia, lainsäädännöllisiä eikä ihmisten luomia rajoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että EU maat tekevät keskenään ja muun maailman kanssa yhteistyötä yli rajojen, jotta voidaan vastata meihin kaikkiin vaikuttaviin ympäristöhaasteisiin, joita aiheuttavat esimerkiksi kuivuuskaudet, tulvat, saastuminen ja luonnon köyhtyminen. EU:n ympäristöpolitiikan päämääränä on parantaa ympäristön tilaa, suojella ihmisten terveyttä, hyödyntää luonnonvaroja viisaasti ja harkiten sekä edistää kansainvälisiä toimia, joilla tartutaan ympäristöongelmiin maailmalaajuisesti ja paikallisesti. Koko EU:n kattavalla koordinoidulla ympäristöstrategialla voidaan varmistaa EU:n toimintapolitiikkojen välinen synergia ja johdonmukaisuus. Ympäristölainsäädäntö vaikuttaa moniin elinkeinoelämän aloihin, joten alan politiikan pitää myös luoda yrityksille tasapuoliset toimintaolosuhteet ja poistaa sisämarkkinoita heikentäviä esteitä. Nyt aiheutetuilla ympäristövaikutuksilla on suuri merkitys tulevaisuuden elinympäristölle. Monet pitävät ympäristöä itsestäänselvyytenä. Maapallon uusiutumattomiin luonnonvaroihin kohdistuvat paineet ovat kuitenkin kasvaneet ennennäkemätöntä vauhtia. Siksi on tärkeää jakaa tietoa, käyttää luonnonvaroja tehokkaammin ja lopettaa ympäristölle haitallinen ja luonnonvaroja tuhlaileva toiminta. Muutoin tulevat sukupolvet eivät voi nauttia terveestä elinympäristöstä, johon heillä on oikeus. Tarvitaan yhteistoimintaa, johon osallistuvat EU, kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, yritykset, kansalaisjärjestöt ja yksityishenkilöt. Luonnonvarojen kysyntä kasvaa Ihmisten toiminta verottaa maapallon luonnonvaroja valtavasti. Fossiilisten polttoaineiden käyttö lisääntyi maailmassa 1900-luvulla 12-kertaisesti ja raaka ainevarojen kulutus 34-kertaisesti. Elintarvikkeiden, rehun ja kuidun kysyntä voi kasvaa 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Jos jatkamme luonnonvarojen käyttämistä nykyiseen tahtiin, maapallon luonnonvarat eivät enää tulevaisuudessa riitä, vaan tarvitsisimme käyttöömme ainakin kahden maapallon luonnonvarat. EU:n ympäristöstrategia kehittyy Euroopan suurimmat ympäristöpoliittiset haasteet ovat muuttuneet EU:n ympäristöpolitiikan alkuajoista ja 1980-luvuilla keskityttiin perinteisiin ympäristöaiheisiin, kuten lajien suojeluun ja hengitysilman ja juomaveden laadun parantamiseen saastepäästöjä vähentämällä. Nykyään pyritään ottamaan systemaattisemmin huomioon eri kysymysten väliset yhteydet ja maailmanlaajuinen ulottuvuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pilaantuneen ympäristön korjaamisesta ollaan siirtymässä pilaantumisen ehkäisemiseen. istockphoto.com/eva serrabassa Lisäksi varmistetaan, että poliittisten ja rahoituspäätösten ympäristövaikutukset otetaan kokonaisuudessaan huomioon maatalous-, energia-, liikenne-, kalastus-, aluekehitys, tutkimus-, innovaatioja ulkomaanapu politiikassa. Näin ympäristöhaasteisiin voidaan vastata yhdenmukaisemmin ja hyödyntää synergiaa paremmin.

4 4 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A EU:n ympäristöpolitiikkaa on sovellettu jo yli 40 vuoden ajan, joten EU:n lainsäädännöllä suojellaan jo suurta osaa ympäristöstämme. Mutta lainsäädäntö vaikuttaa vain, jos se pannaan asianmukaisesti täytäntöön, ja nykyisellään tämä ei aina toteudu. Täytäntöönpanon tehostaminen on yksi EU:n uuden ympäristöalan toimintaohjelman tavoitteista (ks. luku Tulevaisuudennäkymät ). Ympäristön ja talouden tasapaino Ympäristöön liittyvät ja taloudelliset näkökohdat täydentävät toisiaan ja ovat saman kolikon kaksi puolta. Vihreämpi talous vähentää ympäristökustannuksia tehostamalla luonnonvarojen käyttöä. Uudet ympäristöystävällisemmät teknologiat ja tekniikat luovat puolestaan työpaikkoja, vauhdittavat talouskasvua ja parantavat Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Euroopan komissio näyttää tietä Eurooppa strategialla, joka on EU:n kasvustrategia tulevalle vuosikymmenelle. Siinä rajallisten luonnonvarojen tehokas käyttö on otettu yhdeksi seitsemästä lippulaivahankkeesta. Ympäristöpolitiikkaa tarvitaan, jotta voidaan täyttää strategian kokonaistavoitteet eli luoda älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, jonka avulla EU voi kehittyä tietoperustaiseksi ja luonnonvaroja tehokkaasti käyttäväksi taloudeksi. Esimerkiksi ekosysteemien kestävyyttä parantamalla voidaan myös edistää tuottavuutta ja elämänlaatua, sillä ekosysteemit tuottavat meille ruokaa, puhdasta vettä, raaka aineita ja monia muita hyödykkeitä. Samalla julkisen terveydenhuollon menot pienenevät. Yhteistyötä yli rajojen Ympäristö ei rajoitu EU:n ulkorajoihin. Ilma, vesi, meret ja villieläimet eivät tunne valtioiden rajoja. Mitä enemmän EU pystyy kannustamaan naapurimaitaan ja parhaassa tapauksessa koko maailmaa noudattamaan tiukkoja ympäristöstandardeja, sitä parempi on omankin ympäristömme laatu. EU työskentelee tiiviisti naapurimaidensa kanssa ja kannustaa niitä pyrkimään samoihin tavoitteisiin, joihin EU:ssa tähdätään. Sillä on aktiivinen rooli kestävää kehitystä, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa. Ympäristön kestävyys, joka on EU:n pitkän aikavälin tavoite, on myös yksi YK:n vuosituhannen kehitystavoitteista. Kansa tukee ympäristöpolitiikkaa EU:n ympäristönsuojelutoimenpiteet ovat saaneet paljon kannatusta. Vuoden 2014 puolivälissä tehdyssä yleiseurooppalaisessa mielipidetutkimuksessa 95 prosenttia vastaajista kertoi pitävänsä ympäristönsuojelua tärkeänä. Yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että ympäristönsuojelu voi vauhdittaa talouskasvua, ja yli 75 prosenttia katsoi, että EU:n lainsäädäntö on välttämätöntä heidän kotimaansa ympäristön suojelemiseksi. Suurinta huolta aiheuttivat ilman ja veden pilaantuminen, jätteen synty ja luonnonvarojen ehtyminen. Ympäristöasiat ja taloudelliset näkökohdat täydentävät nykyisin toisiaan. Ne ovat saman kolikon kaksi puolta. istockphoto.com/robert Churchill

5 Y m p ä r i s t ö 5 EU:n ympäristöpolitiikan laadinta ja toteutus Politiikan täytäntöönpano EU on vuodesta 1970 antanut yli 200 ympäristönsuojelusäädöstä. Pelkästä lainsäädännöstä ei kuitenkaan ole hyötyä, jos sitä ei sovelleta eikä sen soveltamista valvota asianmukaisesti. Nyt haasteena onkin panna sovitut säännökset tehokkaasti täytäntöön. Täytäntöönpano on monimutkaista, sillä siihen osallistuu monia tahoja aina kansallisista tarkastajista ja tuomioistuimista kansalaisjärjestöihin ja osallistumisoikeuttaan käyttäviin kansalaisiin asti. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon laiminlyönnin seuraukset voivat olla vakavia. Se voi vaarantaa keskeisten ympäristötavoitteiden saavuttamisen, vahingoittaa ihmisten terveyttä ja aiheuttaa yrityksille epävarmuutta, kun sovittuja standardeja sovelletaan eri tavoin eri puolilla unionia. Asianmukainen täytäntöönpano voi puolestaan tuoda taloudellisia etuja. Jos esimerkiksi EU:n jätelainsäädäntöä sovelletaan kaikilta osin, sen avulla voidaan luoda työpaikkaa ja vähentää vuotuisia nettokustannuksia 72 miljardia euroa. Euroopan komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen sellaista jäsenvaltiota vastaan, joka ei pane lainsäädäntöä kunnolla täytäntöön. Tällaiset rikkomistapaukset joista useimmat koskevat juuri ympäristöä ovat jäsenvaltioille kiusallisia, ja lisäksi ne voivat johtaa sakkoihin, jos EU:n sääntöjen täytäntöönpano on toistuvasti puutteellista. Oikeustoimet ovat kuitenkin vasta viimeinen keino. Komissio auttaa jäsenvaltioita lainsäädännön täytäntöönpanossa muun muassa antamalla rahoitustukea ja auttamalla niitä kehittämään valmiuksiaan. Se myös kerää tietoja ympäristön tilasta ja siitä, miten jäsenvaltiot ovat käytännössä täyttäneet EU velvoitteensa. Komission suosituksen mukaan jokaisen maan olisi perustettava riippumaton kansallinen elin, joka käsittelee kansalaisten esittämiä ympäristökysymyksiin liittyviä kanteluja. Markkinoiden hyödyntäminen Markkinat ovat kustannustehokas keino suojella ja parantaa ympäristöä ja vähentää niukkoihin resursseihin kohdistuvaa painetta. Veroja ja tukia voidaan käyttää kannustimina tai ennaltaehkäisevinä välineinä. Niillä kannustetaan yrityksiä ja kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisempiä valmistusmenetelmiä ja tuotteita. Käytössä ovatkin jo esimerkiksi puunkaatomaksut ja jätemaksut. Euroopan komissio toivoo jäsenvaltioiden luopuvan asteittain sellaisten teollisuus-, liikenne-, maatalous- ja energiatukien käytöstä, joilla tuetaan saastuttavia tai energiaa runsaasti vaativia tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Ympäristöpolitiikan on perustuttava luotettaviin tietoihin, joiden avulla voidaan ymmärtää ympäristön muutosten syyt ja vaikutukset ja laatia sopivia vastatoimia ja -strategioita. Suuri osa tästä tiedosta saadaan kansallisista ja yleiseurooppalaisista tietokannoista. Euroopan ympäristökeskus analysoi tiedot ja antaa näin oman panoksensa EU:n ympäristöpolitiikkaan. EU on kehittänyt erilaisia ohjelmia tiedonkeruuta ja -levitystä varten. Esimerkiksi Copernicus ohjelmassa satelliittien keräämää maanhavainnointitietoa yhdistetään maassa, merellä ja ilmassa olevien havaintoasemien tietoihin. Tavoitteena on tuottaa monentyyppisiä tietoja, joilla voidaan tukea ympäristöpolitiikan suunnittelua ja täytäntöönpanoa.

6 6 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Euroopan ympäristökeskus Euroopan ympäristökeskus (EEA) kokoaa jäsenvaltiokohtaisia tietoja eurooppalaisiksi tietokokonaisuuksiksi, kehittää indikaattoreita ja raportoi ympäristön tilasta. Euroopan ympäristökeskus on toiminut Kööpenhaminassa vuodesta 1994 alkaen. Tukea ekoinnovaatioille Ekoinnovaatioilla tarkoitetaan innovaatioita, jotka vähentävät ympäristökuormitusta, parantavat ympäristön paineensietokykyä tai edesauttavat tehokkaampaa ja vastuullisempaa luonnonvarojen käyttöä. Niillä pyritään edistämään kestävää kehitystä merkittävästi ja todennettavasti. Ympäristökeskuksen tehtävänä on tarjota tietopohjaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden päätöksille, joilla voidaan parantaa ympäristön tilaa ja ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kestävään kasvuun tähtäävässä talouspolitiikassa. Keskus myös koordinoi Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkkoa. istockphoto.com/henrik Jonsson Verot ja tuet voivat kannustaa yrityksiä ja kuluttajia ympäristöystävällisempään toimintaan.

7 Y m p ä r i s t ö 7 Ympäristötiedotus Euroopan komissio edistää eurooppalaisten ympäristötietoisuutta monin tavoin. Tärkeimpiä toimiin kuuluu Brysselissä vuosittain järjestettävä vihreä viikko, jonka tapahtumiin osallistuu tuhansia osanottajia. Viikon teemana on jokin tärkeä ympäristökysymys, kuten luonnon monimuotoisuus tai vesi. Kilpailut ja palkinnot ovat myös hyvä keino jakaa ympäristötietoa. Euroopan vihreä pääkaupunki palkinnolla halutaan nostaa esiin eurooppalaisten kaupunkien ympäristötekoja ja uudenlaisia toimia ympäristökysymysten ratkaisussa. Palkinnosta kilpailee vuosi vuodelta useampia kaupunkeja. EU jakaa myös muita tunnustuksia yritysten, viranomaisten ja yksittäisten hankkeiden ympäristötoimille. Vihreät pääkaupungit Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi voidaan valita kaupunki, joka on johdonmukaisesti noudattanut tiukkoja ympäristönormeja, on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen tavoitteita ja toimii mallina muille. 2010: Tukholma 2011: Hampuri 2012: Vitoria Gasteiz 2013: Nantes 2014: Kööpenhamina 2015: Bristol 2016: Ljubljana Tukea innovaatioille Ympäristöteknologiaa kehittävät yritykset ovat jo merkittävä osa EU:n taloutta. Uusiutuvia energialähteitä lukuun ottamatta ekoinnovaatiot ovat kuitenkin päätyneet markkinoille suhteellisen hitaasti. Markkinoille tuloa hidastaa muun muassa se, että markkinahinnat eivät heijasta tarkasti ympäristökustannuksia ja etuja. Pullonkauloja aiheuttavat myös epätaloudellisia toimintatapoja ylläpitävät kannustimet ja tuet sekä jäykät talouden rakenteet. EU:n ekoinnovoinnin toimintasuunnitelmassa nostetaan esiin ekoinnovaatioita edistäviä tekijöitä ja toisaalta niiden käyttöönottoa hidastavia esteitä. Tuella rahoitetaan tutkimusta, innovaatioita ja ekoinnovatiivisia yrityksiä. Ympäristöystävällisemmän teknologian käytön lisäämiseksi EU edistää ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja, tuotteiden elinkaarikustannuksiin perustuvaa hinnoittelua ja ympäristömerkintöjen käyttöä.

8 8 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A EU:n ympäristötoimet Sekä talous että ympäristö tarvitsevat resursseja toimiakseen. Halpoja raaka aineita oli ennen runsaasti saatavilla, mikä oli keskeinen tekijä 200 viime vuoden nopeassa talouskehityksessä. Nuo ajat ovat nyt kuitenkin ohi. Väestönkasvu ja elintason nousu lisäävät välttämättömien luonnonvarojen kuten metallien, mineraalien ja elintarvikkeiden - kysyntää, nostavat niiden hintaa ja heikentävät niiden saatavuutta. Maailman väestö kasvaa joka päivä ihmisellä. Ensi vuosikymmenen loppuun mennessä keskiluokkaan kuuluvien kuluttajien määrä kehitysmaissa voi kasvaa kahdella miljardilla. Kysyntä ja tarjonta erkanevat toisistaan yhä enemmän. Jos jatkamme luonnonvarojen käyttämistä nykyiseen malliin, tarvitsisimme vuoteen 2050 mennessä yli kahden maapallon luonnonvarat ihmiskunnan tarpeiden täyttämiseksi. Resurssitehokkuus Näiden haasteiden vuoksi Euroopan komissio on nostanut resurssitehokkuuden yhdeksi Eurooppa strategian lippulaivahankkeista. Resurssitehokkuus tarkoittaa tuotannon arvon lisäämistä tuotantopanoksia kasvattamatta, luonnonvarojen käyttöä kestävällä tavalla ja niiden hoitamista tehokkaammin niiden koko elinkaaren ajan. Se edellyttää innovaatioita, tuotantotapojen ja kulutustottumusten muuttamista sekä oikeanlaisia kannustimia ja hintasignaaleja. EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuoden 2011 lopulla toimintasuunnitelman, jolla pyritään parantamaan EU:n resurssitehokkuutta. Suunnitelmassa peräänkuulutetaan muutosta taloudellisella, poliittisella ja yksilötasolla. Siinä asetetaan eri politiikan aloille välitavoitteita, joiden avulla EU:n taloutta on seuraavien 40 vuoden aikana määrä muuttaa niin, että korkea elintaso voidaan saavuttaa paljon vähäisemmällä ympäristökuormituksella. Kierrätys vähentää raaka-aineisiin kohdistuvia paineita. J. Toland

9 Y m p ä r i s t ö 9 European Union Natura verkosto kattaa lähes 18 prosenttia EU:n alueesta. Sillä suojellaan lajeja ja luontotyyppejä niiden luonnollisessa esiintymisympäristössä. Tarve käyttää rajallisia luonnonvaroja tehokkaasti otetaan huomioon kaikilla EU:n toiminta aloilla. Komissio käynnisti syksyllä 2011 tiedotuskampanjan, jolla kannustetaan ihmisiä muuttamaan tottumuksiaan. Komissio on myös perustanut korkean tason työryhmän, johon kuuluu poliittisia päättäjiä, teollisuuden edustajia ja talous- ja ympäristöalan asiantuntijoita. Työryhmä antoi joukon suosituksia keväällä Resurssitehokkuus Resurssitehokkuudella pyritään siihen, että talouskasvu ei riipu luonnonvarojen käytöstä. Resurssitehokas talous luo enemmän vähemmällä, käyttää resursseja kestävällä tavalla ja minimoi toimien ympäristövaikutukset.

10 10 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Albrecht Föhl, of LIFE07 NAT/D/ LIFE Streuobstwiese Albvorland Terveet ekosysteemit turvaavat Euroopan luonnon monimuotoisuuden. Luonnon monimuotoisuus Hyvin hoidetulla Natura verkostolla voidaan vaikuttaa merkittävästi EU:n laaja alaisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Yhtenä tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ekosysteemien köyhtyminen ja muuttaa kehityksen suunta vuoteen 2020 mennessä. Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan kasvi- ja eläinlajien määrää ja geneettistä monipuolisuutta. EU hyväksyi päivitetyn biodiversiteettistrategian vuonna 2011 vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun Nagoyassa oli hyväksytty maailmanlaajuinen geenivaroja koskeva toimintasuunnitelma. Strategian yleistavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikkeneminen EU:ssa vuoteen 2020 mennessä ja palauttaa ne mahdollisuuksien mukaan ennalleen. Lisäksi pyritään lisäämään EU:n panosta luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ehkäisyssä maailmanlaajuisesti. Ekosysteemit ovat jo itsessään arvokkaita, mutta ne tuottavat myös elintärkeitä hyödykkeitä, joista olemme riippuvaisia, kuten elintarvikkeita, kuituja, polttoainetta ja lääkkeitä. Ekosysteemejä tarvitaan myös esimerkiksi ilmaston sääntelyyn, tulvien hillintään, vedenpuhdistukseen, pölytykseen ja maanmuodostukseen. Kaikki tämä on tarpeen taloudellisen hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden ja elämänlaadun ylläpitämiseksi.

11 Y m p ä r i s t ö 11 Suojelualueet EU:ssa ymmärretään, ettei luonto tunne valtioiden rajoja, ja EU:lla onkin tehokas luonnonsuojelulainsäädäntö, jonka tuloksista hyvä esimerkki on Natura verkosto. Natura 2000 on yleiseurooppalainen suojelualueiden verkosto, jonka tarkoituksena on suojella lajeja ja luontotyyppejä niiden luonnollisessa esiintymisympäristössä. Natura 2000, joka on maailman suurin suojelualueiden verkosto, koostuu yli alueesta. Verkosto on saatu nyt melkein valmiiksi, ja se kattaa lähes 18 prosenttia EU:n pinta alasta eli yhtä suuren alueen kuin Saksa, Puola ja Tšekki yhteensä. Verkosto sai alkunsa vuonna 1979, kun EU antoi lintudirektiivin, joka oli sen ensimmäinen merkittävä luonnonsuojelusäädös. Direktiivillä suojellaan kaikkia EU:ssa esiintyviä luonnonvaraisia lintulajeja (noin 500 lajia) ja vaaditaan EU maita määrittämään ja suojelemaan erityisen tärkeitä lintualueita. Toinen lähtökohta oli luontodirektiivi. Direktiivillä velvoitetaan EU maat suojelemaan uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä sekä luontotyyppejä. Direktiivi kattaa tällä hetkellä noin harvinaista ja uhanalaista kasvi- ja eläinlajia sekä noin 230 arvokasta luontotyyppiä, joita ovat esimerkiksi ekosysteemien peruspilareina toimivat heinäniityt, nummet ja marskimaat. Natura verkoston johtoajatuksena on, että ihmiset ovat kiinteä osa luontoa ja että yhdessä päästään parhaisiin tuloksiin. Tarkoituksena ei ole estää elinkeinotoimintaa, vaan pikemminkin asettaa sille tiettyjä rajoja, jotta voidaan turvata arvokkaat lajit ja luontotyypit. Verkoston rahoitus tulee useiden eri politiikan alojen määrärahoista. Niistä tärkeimmät ovat maatalouspolitiikka ja etenkin maaseudun kehittämispolitiikka, joka edistää ympäristöystävällistä maa- ja metsätaloutta. Koheesiopolitiikalla taas on keskeinen rooli investointien rahoittamisessa erityisesti uusimmissa EU maissa. Natura ohjelman avulla pyritään pitämään ekosysteemit terveinä, sillä ne tuottavat tärkeitä hyödykkeitä ja palveluja, kuten puhdasta vettä, hiilivarastoja ja suojaa tulvia ja rannikoiden eroosiota vastaan. Näiden palvelujen arvo arvioidaan yhteensä miljardiksi euroksi vuodessa, mikä on huomattavasti enemmän kuin verkoston hoitokustannukset, jotka ovat noin 6 miljardia euroa vuodessa. EU:n taloudessa kulutetaan vuosittain 16 tonnia materiaaleja henkeä kohden. Tästä määrästä 6 tonnia muuttuu jätteeksi. istockphoto.com/steve Debenport

12 12 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A EU:n ympäristöpolitiikan muita saavutuksia Resurssitehokkuus ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ovat laaja alaisia tavoitteita, jota EU ajaa useilla eri politiikan aloilla. Lisäksi se toimii aktiivisesti muun muassa seuraavissa yksittäisissä ympäristökysymyksissä. KEMIKAALIT: Kemikaalit ovat keskeinen osa arkeamme. Jotkin kemikaalit voivat kuitenkin aiheuttaa vakavaa haittaa ihmisten terveydelle ja toiset voivat olla vaarallisia väärin käytettyinä. EU:lla on maailman edistyksellisin kemikaalilainsääntö, jolla varmistetaan kemikaalien turvallisuus, suojellaan ympäristöä ja edistetään EU:n tärkeimpiin kuuluvan teollisuudenalan kilpailukykyä. Tällä ns. REACH asetuksella säännellään kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Kaikki EU:ssa valmistetut tai EU:hun tuotavat kemikaalit on rekisteröitävä Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaaliviraston tietokantaan. Vuoteen 2018 mennessä kaikkien EU:ssa käytettävien kemikaalien on oltava rekisteröityjä, eikä niitä muutoin saa myydä EU:ssa. Erityisen tiukkoja sääntöjä sovelletaan kaikkein vaarallisimpiin tuotteisiin. Yritykset ovat vastuussa EU:ssa käyttämiinsä tai myymiinsä kemikaaleihin liittyvien riskien arvioinnista ja hallinnasta. Niiden on annettava asiakkaille asianmukaiset kemikaalien käsittelyn turvallisuusohjeet. JÄTE: EU:n taloudessa kulutetaan vuosittain 16 tonnia materiaaleja henkeä kohden. Tästä määrästä 6 tonnia muuttuu jätteeksi, josta puolet päätyy kaatopaikalle. Jos jätteen syntymistä ei voida välttää, Euroopan komissio kehottaa ainakin käyttämään uudelleen ja kierrättämään tärkeät raaka aineet. Kaatopaikkaverot ja jätemaksut voivat auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Joissakin EU maissa kierrätysaste on jo yli 80 prosenttia ja kaatopaikoista on lähes päästy eroon, mutta muualla riittää vielä työsarkaa. Lainsäädännöllä säännellään jo sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, pakkausjätettä, käytettyjä paristoja ja akkuja sekä romuajoneuvoja. Näin edistetään resurssien tehokasta käyttöä. ILMA: Viimeisten 20 vuoden aikana EU on onnistunut vähentämään monien saasteiden määrää. Esimerkiksi lyijypäästöt ovat vähentyneet noin 90 prosenttia. Edistyksestä huolimatta ilmansaasteet ovat yksi suurimpia ympäristöongelmia Euroopassa. EU:n tavoitteena on parantaa ilmanlaatua niin, että se ei aiheuta suuria riskejä ihmisten terveydelle eikä ympäristölle. Tämä tavoite on kuitenkin vielä kaukana. Komissio esitteli vuonna 2013 puhtaan ilman toimenpidepaketin, jonka toimilla pyritään parantamaan ilmanlaatua, ajanmukaistamaan lainsäädäntöä ja vähentämään teollisuuden, liikenteen, energiakasviviljelyn ja maatalouden haitallisia päästöjä. Tavoitteena on vähentää niiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. VESI: Viime vuosikymmeninä EU on soveltanut kattavaa strategiaa Euroopan veden laadun parantamiseksi. Aluksi pyrittiin torjumaan terveysriskejä, mutta nyt tavoitteena on myös vähentää ympäristökuormitusta, jota aiheuttavat suurimmat vedenkuluttajasektorit, kuten maatalous, teollisuus ja kotitaloudet. EU:n tärkein vesialan säädös on vesipolitiikan puitedirektiivi. Siinä edellytetään, että kaikki joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet ovat puhtaita vuoteen 2015 mennessä. Jäsenvaltioiden on tarkastettava vesistöjensä tila ja laadittava suunnitelmat vesistöjen puhdistamiseksi. Meristrategiapuitedirektiivi puolestaan sisältää koordinoituja toimia, joilla säännellään meriympäristöön vaikuttavaa ihmisten toimintaa. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on otettava vuodesta 2015 alkaen käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että roskaantuminen ei aiheuta haittaa rannikko- ja meriympäristölle. Päämääränä on saattaa merialueet hyvään kuntoon vuoteen 2020 mennessä. Komissio on myös laatinut suunnitelman Euroopan vesivarojen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. Suunnitelma sisältää erilaisia toimia, joiden avulla vesivarojen hoitosäännösten täytäntöönpanoa tehostetaan ja vesivarat otetaan huomioon myös muilla politiikan aloilla.

13 Y m p ä r i s t ö 13 Uimavesi EU julkaisee vuosittain uimaveden laatua Euroopassa kartoittavan raportin, jossa kuvataan yli :n EU maissa, Sveitsissä tai Albaniassa rannikolla tai sisämaassa sijaitsevan uimapaikan tila. Uimavesiraportti osoittaa, että uimaveden laatu on parantunut EU:ssa merkittävästi vuodesta Tuolloin 9,2 prosenttia rannikoiden uimarannoista ja 11,9 prosenttia sisävesien uimarannoista ei täyttänyt EU lainsäädännön vaatimuksia. Vuonna 2013 osuudet olivat enää 1,9 prosenttia ja 2,4 prosenttia. Eurooppalaisten on nykyisin helppo tarkastaa käyttämänsä uimarannan veden laatu. Euroopan vesitietojärjestelmän (WISE) uimavesiosioon voi tutustua Euroopan ympäristökeskuksen uimavesisivustolla. Eye On Earth -sovelluksella saa esiin erilaisia tietoja ja karttakuvia merien, jokien tai järvien rannoista. bathing/state of bathing waters-1 EU:n ympäristölainsäädännön ansiosta uimaveden laatu on parantunut merkittävästi EU:ssa viimeisten 20 vuoden aikana. MELU: Melulla on yhteyttä monenlaisiin terveysongelmiin, ja se aiheuttaa haittaa myös luonnonvaraisille eläimille. EU sääntelee monista lähteistä muun muassa moottoriajoneuvoista, junista ja ulkona käytettävistä laitteista - peräisin olevaa melua. Vuonna 2002 hyväksytyn ympäristömeludirektiivin nojalla jäsenvaltioiden on laadittava karttoja melutasosta suurimmissa kunnissa ja kaupungeissa, suurimmilla teillä, rautateillä ja siviili ilmailuun käytettävillä lentokentillä. Jäsenvaltioiden on myös laadittava suunnitelmat meluongelmien ratkaisemiseksi. METSÄT: Metsiä kaadetaan hälyttävällä vauhdilla eri puolilla maailmaa. EU on esittänyt, että metsien hävittäminen vähennettäisiin puoleen koko maailmassa vuoteen 2020 mennessä ja se lopetettaisiin kokonaan vuoteen 2030 mennessä. EU tekee yhteistyötä monien puunviejämaiden kanssa metsähallinnon parantamiseksi. EU lainsäädännöllä on nykyisin minimoitu mahdollisuudet myydä laittomasti korjattua puuta EU:ssa. MAAPERÄ: Maaperää koskevaa erillistä EU:n lainsäädäntöä ei ole annettu, mutta moniin maaperään vaikuttaviin ongelmiin on puututtu erityistoimenpiteillä, jotka koskevat vettä, jätettä, kemikaaleja, teollisuuden aiheuttamaa saastumista, luonnonsuojelua ja torjunta aineita. EU on laatinut strategian, jolla pyritään vähentämään esimerkiksi maatalouden ja teollisuuden aiheuttamia maaperään kohdistuvia riskejä. Euroopan komissio laati vuonna 2012 suuntaviivat, joissa varoitetaan maanpinnan kattamisesta betonilla tai muulla läpäisemättömällä materiaalilla ja tarjotaan ympäristön kannalta kestävämpiä vaihtoehtoja. istockphoto.com/christian Martínez Kempin

14 14 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Tulevaisuudennäkymät Ympäristön kestävyyden varmistaminen, luonnonvarojen säilyttäminen ja meren elollisten luonnonvarojen suojeleminen ovat keskeisiä poliittisia tavoitteita, jotka vaativat toimia kaikilla tasoilla. Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen voivat kulkea käsi kädessä, ja ympäristöpolitiikalla voidaan myös luoda työpaikkoja ja vauhdittaa investointeja. Euroopan taloutta on muutettava niin, että tuotannon arvoa voidaan lisätä vähemmillä raaka aineilla. Myös kulutustottumuksia on muutettava. Toimet, joilla edistetään tutkimusta ja ekoinnovaatioiden saattamista markkinoille sekä lisätään kuluttajien ympäristötietoisuutta, voivat osaltaan auttaa tässä muutoksessa. EU:n ympäristöalan toimintaohjelma Vuoteen 2020 ulottuvassa EU:n ympäristöalan toimintaohjelmassa esitetään pitkän aikavälin ympäristöstrategia, joka on riittävän joustava, jotta sillä pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja yhä kasvaviin systeemisiin riskeihin. Se viitoittaa tietä vihreälle ja kilpailukykyiselle taloudelle, joka turvaa luonnonvaramme ja terveen elinympäristön nykyisille ja tuleville sukupolville. Elintarvikkeiden, rehun ja kuidun kysyntä voi lisääntyä 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Jos jatkamme luonnonvarojen käyttämistä nykyiseen malliin, tarvitsisimme tulevaisuudessa yli kahden maapallon luonnonvarat käyttöömme. R. Scholtz

15 Y m p ä r i s t ö 15 EU:lla on pitkälle kehitetty ympäristöpolitiikka. Siihen kuuluu kattava ja toimiva lainsäädäntökehys, joka on pantava täytäntöön. Täytäntöönpano on hyödyllistä paitsi terveyden ja ympäristön kannalta, mutta myös muista syistä: Säädöksillä luodaan tasapuoliset toimintaolosuhteet sisämarkkinoilla toimiville yrityksille ja vahvistetaan eurooppalaisten yritysten etulyöntiasemaa monilla eri aloilla. Ne myös kannustavat yrityksiä innovointiin. Jos lainsäädäntöä ei panna täytäntöön, aiheutuu vuosittain arviolta noin 50 miljardin euron kulut, johon sisältyvät rikkomistapauksiin liittyvät kustannukset. Komissio saa EU:n kansalaisilta myös paljon kanteluja, joista suuri osa voitaisiin käsitellä paremmin jäsenvaltioissa tai paikallistasolla. Sen vuoksi tulevina vuosina painotetaan yhä enemmän EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tehostamista kansallisella tasolla. Toimia laajalla rintamalla Vuoteen 2020 ulottuvalla kaudella ympäristöpolitiikassa korostetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin ympäristöystävällisen kiertotalouden etuja. Se on yksinkertaisin ratkaisu moniin pitkäaikaisiin ongelmiin, kuten terveysongelmiin, ympäristön pilaantumiseen ja työttömyyteen, ja luo samalla kestävää talouskasvua. Ekologinen suunnittelu sekä jätteen synnyn ehkäiseminen, kierrätys ja uudelleenkäyttö voivat tuoda EU:n yrityksille jopa 600 miljardin euron nettosäästöt vuosittain ja lisäksi vähentää huomattavasti EU:n kasvihuonekaasupäästöjä. On käynyt yhä selvemmäksi, että ympäristön tilan parantaminen vaatii muutakin kuin ympäristöpolitiikkaa ja että ympäristötavoitteet on liitettävä osaksi muita politiikan osa alueita. Jotta EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja luonnon köyhtyminen pysäyttää EU:ssa vuoteen 2020 mennessä, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu on otettava huomioon esimerkiksi maatalous- ja kalastuspolitiikassa. Vauraus, talouskasvu ja hyvinvointi eivät ole kestävällä pohjalla, ellei pidetä parempaa huolta maapallon luonnonpääomasta, jota tarvitaan niin monilla teollisuuden ja talouden aloilla. Haasteet Eurooppaan ja sen ympäristöön kohdistuu kiistatta monia vakavia globaaleja haasteita, kuten väestönkasvu, runsaasti kuluttavan keskiluokan kasvu, nousevien talouksien nopea talouskasvu, energian kysynnän jatkuva lisääntyminen ja luonnonvaroja koskevan globaalin kilpailun kiristyminen. Useimpiin näistä EU ei voi vaikuttaa suoraan, mutta se voi auttaa muita maita siirtymään kohti kestävää kehitystä ja edistää tehokkaampaa maailmanlaajuista ympäristöhallintoa. Euroopan ympäristön riskinsietokykyä voidaan kuitenkin huomattavasti parantaa. EU:lla on paljon tietoa ja teknologiaa, uudet ympäristökirjanpidon menettelyt sekä vakiintuneet ennaltaehkäisy- ja varomenettelyt. Se pyrkii torjumaan ympäristövahinkoja ensisijaisesti niiden lähteellä ja soveltaa saastuttaja maksaa -periaatetta. Ympäristöhallintoa voidaan vielä tehostaa parantamalla ympäristön seurantaa ja saaste- ja jäteraportointia. Tehokkaampi ympäristöpolitiikan täytäntöönpano auttaa EU:ta saavuttamaan tavoitteensa ja vakauttaa sääntelyä yritysten kannalta. Visio Kaikilla näillä toimilla pyritään varmistamaan, että EU:n kansalaiset elävät vuonna 2050 turvallisessa ja terveessä luonnonympäristössä, jota hoidetaan ympäristön asettamia rajoja kunnioittaen ja ekologinen selviytymiskyky turvaten. EU:n ympäristöalan toimintaohjelmaan sisältyy seuraavanlainen visio, joka on tarkoitettu tulevien toimien ohjenuoraksi: Vuonna 2050 elämme hyvää elämää maapallon ekologisten resurssien rajoissa. Vaurauden ja terveen ympäristön perustana on innovatiivinen kiertotalous, jossa mitään ei tuhlata, jossa luonnonvaroja hallinnoidaan kestävästi ja jossa luonnon monimuotoisuutta suojellaan, arvostetaan ja palautetaan ennalleen niin, että yhteiskunnan kestokyky paranee. Vähähiilinen kasvu ei ole enää aikoihin riippunut resurssien käytöstä, mikä on edistänyt turvallisen ja kestävän maailmanlaajuisen yhteiskunnan syntyä.

16 16 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A NA FI-C Lisätietoa XX XX XX XX Yleiskatsaus EU:n ympäristöpolitiikkaan: Euroopan ympäristökeskus: Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset (REACH): Europe Direct -palvelu vastaa kysymyksiin EU:sta ja sen toiminnasta: puh , ISBN doi: /90955

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro8 Kesäkuu 2001 Asiakirjat Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Tapaaminen Anthony Hawkins, ihmisten

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut Syyskuu 2009 Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut FI Ekosysteemi Tukipalvelut Kuinka monimuotoisia ja odottamattomia ovatkaan suhteet niiden eliöiden välillä, jotka joutuvat taistelemaan keskenään. Charles

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

TEM raportteja 17/2014

TEM raportteja 17/2014 TEM raportteja 17/214 Suomen maakuntien taloudellisen kehityksen seuranta 196-212: Aidon kehityksen indikaattori (GPI) Jukka Hoffrén Eero Vatanen Alueosasto 9..214 Sisällysluettelo Esipuhe 1 Keskeiset

Lisätiedot