Ketä koulutuksen pitää hyödyttää?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ketä koulutuksen pitää hyödyttää?"

Transkriptio

1 Jussi Välimaa Ketä koulutuksen pitää hyödyttää? Juhlapuhe Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Juhlaseminaarissa Aluksi Arvoisa rehtori, hyvät juhlavieraat. Kiitos kutsusta saapua puhumaan tässä juhlatilaisuudessa. On erittäin miellyttävää saada vierailla Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa siitäkin syystä, että käytin pari vuotta sitten eräässä tutkimuksessani Kymenlaakson ammattikorkeakoulua esimerkkinä. Kuvasin Kymeenlaakson ammattikorkeakoulun avulla ammattikorkeakoulujen toimilupa-arviointien arviointiprosesseja (Välimaa 2004). Samalla on kiinnostavaa saada pohtia yhdessä teidän kanssanne kaikkien koulutuksen järjestäjien peruskysymystä: Ketä koulutuksen pitää hyödyttää? Otsikossani on onneksi kysymysmerkki. Voin siis tarkastella kysymystä useammasta eri näkökulmasta. Ja toisin kuin tutkijoilla yleensä on tapana, pyrin antamaan myös vastauksia kysymyksiini. 2. Ketä siis koulutuksen pitää hyödyttää? Vastaus on helppo: Koulutuksen pitää hyödyttää kaikkia. Hankalaksi tämä helppo kysymys muuttuu, jos mietitään mitä kaikki tarkoittaa. Ketä ovat kaikki? Tätä kysymystä on syytä tarkastella sekä historiallisesti että nykymaailman perspektiivistä. Aloitan historiallisesta näkökulmasta siksi, että me elämme niiden tapahtumien ketjussa, jotka ovat usein alkaneet ennen meidän aikaamme/syntymäämme. On hyvä tietää, mistä me tulemme. Historiallisesti On syytä kysyä, ketkä ovat hyötyneet koulutuksesta Suomessa?

2 Ensimmäinen vastaus on Suomen kansalaiset. Olemme saaneet lisää tietoja, taitoja ja oppia kansakouluissa ja sittemmin peruskouluissa. Kansalaisten kannalta merkittävää on se, että suomalainen kansakoulu on pyrkinyt lisäämään sekä oppilaiden tietoja (kuten luku- ja laskutaito) että taitoja (käsityö). Tämä ei ollut Euroopassa aivan tavallista. Toinen koulutuksesta hyötyjä on kansalaisyhteiskunta. On aika mahdotonta kuvitella yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvaa kansalaisyhteiskuntaa, jos sen jäsenet eivät osaa lukea ja kirjoittaa. Koulutustason nousulla on yhteys myös kansalaisyhteiskunnassa käytävään keskusteluun. Maailmasta tietäviä ja siitä tietoisia ihmisiä ei voida kovin helposti sumuttaa totalitaarisilla uskonnoilla tai ideologioilla. Kolmas koulutuksen hyötyjä on talouselämä. Tutkimus on osoittanut, että kansan sivistystason kohoamisella ja työn tuottavuuden lisääntymisellä on olemassa samansuuntainen kohoava suuntaus, trendi. Tosin viive näiden välillä on noin parinkymmenen vuoden mittainen. Tämä on luonnollista, sillä suunnilleen se aika kuluu koulun aloittamisesta työelämään siirtymiseen. Suomessa kansan koulutustaso on kasvanut viimeiset 100 vuotta luvulla tehtyjen tutkimusten mukaan koulutustaso nousu on yhä edelleen tärkeä talouden kasvuvahtia ylläpitävä tekijä, vaikkakin suoria syyseuraussuhteita on hankala osoittaa. Vuosina yli 5% BKT:n kasvusta on työvoiman koulutustason kohoamisen ansiota (Asplund 2005). Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Annan esimerkin: tein tutkimusta tohtoreista ja PKyrityksistä. Kävin eräässä metallialan yrityksessä Keski-Suomessa. Yhtiön toimitusjohtaja kertoi yrityksensä laatukäsikirjasta ja mainitsi samalla, että heillä oli juuri siirrytty tiimityöhön. Se oli 90-luvun muotisana. Oleellista oli kuitenkin se, että työtapoja oli oikeasti uudistettu. Kukin metallimies oli kokonaisvastuussa koko omasta työprosessistaan. Työajat olivat joustavat. Esimiehiä ei tarvittu. Kysyin toimitusjohtajalta: onnistuisiko tällainen uudistus, jos ammattimiehet eivät olisi hyvin koulutettuja peruskouluissa ja ammattiopinnoissa. Vastaus tuli nopeasti. ei tietenkään. Yhteenvetäen voi todeta, että suomalainen yhteiskunta kokonaisuudessaan on hyötynyt koulutuksesta.

3 Samaa asiaa on hyvä katsoa myös vastakkaisesta näkökulmasta (ja edelleen historiallisesti): Mikä merkitys koulutuksella on ollut Suomen syntymiselle? Tähän kysymykseen täytyy hakea näkökulmaa korkeimmasta koulutuksesta, yliopistoista luvulla Suomessa oli vain yksi yliopisto Keisarillinen Aleksanterin yliopisto nykyiseltä nimeltään Helsingin yliopisto. Tässä yliopistossa opiskelevat nuoret ylioppilaat (kuten Elias Lönnrot, J.V. Snellman) olivat luomassa kulttuurista liikettä, josta kehittyi fennomaanien poliittinen liike. Yliopisto oli tuolloin keisarinvallan puristuksessa ainoa julkinen foorum, jossa julkinen keskustelu oli mahdollista kuten Matti Klinge on osoittanut. Fennomaanit (johtajinaan mm. professorit Yrjö-Koskinen ja Snellman) loivat visiot kansallisuudesta suomalaisuudesta- kansallisvaltiosta. Tämä visio tuki maantieteellisen alueen kehitystä poliittiseksi alueeksi, Suomen kansallisvaltioksi. Fennomaanien politiikka tuki Suomen *poliittista kehitystä luomalla kansallisen poliittisen ohjelman *taloudellista kehitystä synnyttämällä Suomen markan, joka tuki Suomen kehitystä omana talousalueena. *kulttuurista kehitystä, jossa keskeistä oli Suomen kielen aseman vahvistaminen yhteiskunnassa virkakielenä- sekä Suomen kirjakielen tietoinen kehittäminen. Ilman sitä pitäisin puheeni tänään ruotsiksi, tai jollakin eurooppalaisella kielellä kenties venäjäksi. Merkittävää oli varsin suomalaisen kansakoululaitoksen perustaminen. Tässä kansakoulujen perustamisesta alammekin kiertyä takaisin kohti kansalaisyhteiskunnan perusteiden luomista. Samalla on myös syytä mainita se, että kansakoululaitoksen myötä Suomeen syntyi kokonaan uusi korkeakoulutuksen muoto; nimittäin kansakoulunopettajaseminaarit. Nämä olivat aikanaan (1860-luvulta lähtien) merkittävä koulutusväylä talonpoikain, työväestön ja kauppiaiden tyttärille ja pojille, sillä yliopisto oli ja pysyi suljettuna muilta kuin ylioppilailta. Samalla kansakoulunopettajat olivat myös merkittävä kulttuurinen muutosvoima, kun he Seminaarien kristillis-isänmaallisen opetuksen jälkeen siirtyivät opettajiksi ympäri Suomen maan. Voi sanoa, että he olivat se voima, joka auttoi jalkauttamaan fennomaanien politiikkaa joka niemeen, saareen ja notkelmaan.

4 Ei ole liioiteltua sanoa, että yliopisto oli merkittävin yksittäinen tekijä Suomen itsenäisyyden perustan luomisessa. Korkeakoulutus on merkittävästi edistänyt ja tukenut Suomen kansallisvaltion syntyä ja sen kehitystä (ks. Välimaa 2001). 3. Entä sitten nykyään? Ketä koulutuksen pitää hyödyttää 2000-luvulla? Vaihdan hieman näkökulmaa ja puhun tästä eteenpäin pääasiassa korkeakoulutuksesta. Korkeakoulutuksella tarkoitan sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja. Teen sen tarkoituksella ensinnäkin siksi, että se on vakiintunut käytäntö edustamallani tutkimusalalla korkeakoulututkimuksessa- ja toisaalta siksi, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat lähentymässä toisiaan ensinnäkin toiminnaltaan (molemmilla on tutkimus- ja kehitystoimintaa, opetusta sekä yhteiskunnallista palvelutoimintaa). ne ovat lähentymässä toisiaan myös nimikkeidensä osalta. Ei ole sattumaa, että monet ammattikorkeakoulut kuten myös Kymeenlaakson ammattikorkeakoulu- kutsuu itseään englanniksi nimellä University of Applied Sciences (soveltavien tieteiden yliopisto). En kuitenkaan jatka tästä kysymyksestä pidemmälle, sillä tarkoitukseni ei ole käsitellä tässä puheessa koulutuspoliittisia kiistakysymyksiä, jota yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suhde selvästikin on. Totean vain, että korkeakoulututkimuksen kannalta oleellista on se, että molemmat kuuluvat kolmannen asteen korkeakouluihin, vaikkakin hieman eri painotuksin. Nykyisessä keskustelussa on kuitenkin se harha, että kysymys korkeakoulutuksen hyödyllisyydestä ymmärretään liian helposti kysymykseksi siitä, kenelle korkeakoulutuksesta pitäisi olla taloudellista hyötyä. Korkeakoulutuksen hyödyllisyyttä on kuitenkin syytä katsoa laajemmasta näkökulmasta kuten olen tässä yrittänyt jo osoittaa. Suomessa, kuten muissakin länsimaissa voidaan erottaa kolme pääasiallista näkökulmaa korkeakoulutukseen. Niitä edustavat: kuluttajat, valtiovalta ja korkeakoulujen opettajat ja tutkijat. Nämä näkökulmat auttavat ymmärtämään sitä, miksi korkeakoulutus on yhteiskunnallisesti kiistanalainen ilmiö. Kun sanon kiistanalainen, tarkoitan sitä, että sen kehittämisestä on olemassa monta mielipidettä. Pidän tätä kiistanalaisuutta positiivisena seikkana, sillä se osoittaa, että korkeakoulutus on tärkeä yhteiskunnan osa. Sen kehittämisestä on syytäkin keskustella. Samalla keskustelua helpottaa tieto siitä, miten se toimii.

5 Miten siis kuluttajat, valtiovalta ja korkeakoulujen opettajat ja tutkijat näkevät korkeakoulutuksen toiminnan? Korkeakoulutuksen kuluttajina voidaan pitää sekä opiskelijoita, opiskelijoiden vanhempia että työnantajia. Heitä kaikkia kiinnostaa se, miten koulutuksesta on hyötyä opiskelijalle -ja sitä kautta työelämälle. Näin siis kuluttajien erityiset toiveet ohjaavat korkeakoulujen toimintaa eräänlaisena markkinavoimana. Tämä voima korostaa koulutuksesta saatavaa käytännöllistä hyötyä. Samalla kuitenkin korkeakoulutuksen ja työelämän suhteista on olemassa hieman vääristyneitä oletuksia. Uusimman tutkimuksen mukaan koulutuksen ja työelämän suhteiden ymmärryksessä on seuraavanlaisia olettamuksia (Rhoades & Slaughter 2004): 1) oletus: työ rinnastetaan helposti vain yksityisen sektorin työhön. Kuitenkin yliopistojen opiskelijoista 57% menee töihin julkiselle sektorille (koulutus, sosiaalisektori, hallinto) ja myös amkien opiskelijoista 40% työllistyy julkiselle sektorille. 2) oletus: työ rinnastetaan työllistymiseen suuriin yhtiöihin. Kuitenkin pienet ja keskisuuret yritykset (PK-sektori) työllistävät Suomessa 61,2% työntekijöistä. Samalla PK_yrityksiä on 99,8% kaikista yrityksistä. (Tilastokeskus, 2003). 3) oletus: Koulutus työelämää varten rinnastetaan etupäässä nykyisiin ja olemassa oleviin työpaikkoihin sopeutumiseen. Samalla työ rinnastetaan palkkatyöhön. Yhteiskunnallisesti merkittävät tehtävät eivät kuitenkaan välttämättä ole palkkatyötä. Kolmatta sektoria ei pidä unohtaa. Globalisaatio on puolestaan tuonut uusia aineksia keskusteluun työelämän ja koulutuksen välisestä suhteesta. Keskeisin haaste tänä globalisaation aikakautena on paikallisen (lokaalin) ja globaalin yhdistäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen paikallinen toimintakyky (myös uskottavuus) riippuu siitä, kuinka uskottava sen laatu on kansainvälisellä tasolla. Voi kysyä, miksi ykkösluokan yrittäjät tekisivät yhteistyössä kuutosluokan oppilaitoksen kanssa? Sanon näin kärjistäen siksi, että korkeakoulujen toiminnan laadun jatkuva kehittäminen ja myös kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta oma uskottavuus säilyisi myös paikallisella ja maakunnallisella tasolla. Toista, hieman kuluttajista poikkeavaa näkökantaa edustavat korkeakoulutuksen maksajan, eli valtiovallan toiveet. Rahoittajalla keskeinen tavoite on koulutuksen tehokkuus -siis saadaan aikaan mahdollisimman paljon tutkintoja (ja tutkimusta) siihen käytetyillä varoilla.

6 Tässä oleellisia ovat sekä korkeakoulutuksen yhteiskunnallinen relevanssi (tutkinnot ovat työelämässä tarpeellisia) että opetuksen ja työn korkea laatu. Kysymys korkeakoulutuksen laadusta on periaatteessa helppo, mutta käytännössä hankala asia. Helppous liittyy laadun itsestäänselvyyteen. Kuka tahansa huomaa sen, jos laatua puuttuu; tai jos asioita ei tehdä hyvin. Hankaluus puolestaan löytyy laadun mittaamisesta tai laadun osoittamisesta, sillä kriteereitä eri alojen välillä on tavattoman monta. Suomessa on päätetty arvioida korkeakoulujen laatujärjestelmät, mutta jättää laadun parantaminen korkeakoulujen omalle vastuulle. Tämä on järkevä linjaus, sillä laadun parantamisessa huomio kohdistuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Laadun mittaamisessa puolestaan korostuvat mitattavat ja laskettavat seikat. Niillä ei välttämättä ole yhteyttä laadun parantamiseen tai edes itse toiminnan laatuun. Kolmatta näkökulmaa korkeakoulutukseen edustavat Korkeakoulujen opettajat ja tutkijat. Tässä näkökulmassa korostetaan sitä, että korkeakoulu ja korkeakoulutus noudattavat omia lainalaisuuksiaan. Korkeakoulu ei ole makkaratehdas. Korkeakouluissa on omat opettamisen ja tutkimisen prosessit, jotka on syytä ottaa vakavasti. Oppiaineiden omat traditiot ja toiminnan tavoitteet on syytä ottaa vakavasti, jos halutaan pitää yllä toiminnan korkeaa laatua. Nämä kolme näkökulmaa kuluttajien erityiset tarpeet, valtiovalta ja opettajakunta valottavat myös niitä keskenään kisailevia voimia ja prosesseja, jotka pitävät kansallisia korkeakoulujärjestelmiä koossa ja tuovat niihin tarpeellista elinvoimaa. Nämä erilaiset toiminnan tavoitteet yhdistyvät ammattikorkeakouluissa työelämälähtöisyyden tavoitteessa sekä yliopistoissa ns. kolmannen tehtävän painotuksina. Ammattikorkeakouluissa tämä tiivistyy alueellinen vaikuttavuuden tavoitteessa. Siinä keskeinen tavoite on saada yhteistyöhön oppilaitokset, opiskelijat ja yritykset sekä muut yhteistyökumppanit kuten vaikkapa alueellinen varuskunta tai terveyspalvelut. Kymeenlaakson ammattikorkeakoulussa kysymystä on lähestytty mielestäni kiinnostavasti organisoimalla yhteistyö työelämän kanssa yritysmäisinä oppimisympäristöinä. Mielenkiintoisia esimerkkejä tästä alueellisesti vaikuttavasta yhteistyöstä ovat yritysmäiset oppimisympäristöt Business-Akatemiassa, sosiaalialan Dynamossa, Meduusa-akatemiassa, Kymidesignissä, Kymimedia Labissa ja ohjelmistoakatemiassa. Ja www-sivut ovat hienot!

7 4. Mutta onko koulutuksesta ihan oikeasti hyötyä? Kysymyksen koulutuksen hyödyllisyydestä voi myös asettaa kyseenalaiseksi. Näin tapahtuu koko ajan. Suomalaista koulutususkoa on arvosteltu väittämällä, että Suomessa on ylikoulutusta. Väite on hyvä. Miten siihen pitäisi suhtautua? Ylikoulutuksen väitettä täytyy purkaa hieman tarkemmin. Ylikoulutuksesta voidaan nimittäin puhua sekä yksilön että kansallisen koulutusjärjestelmän tasolla. Yksilö Yksilön kokemus koulutuksesta tai ylikoulutuksesta voidaan Katariina Koskisen pro gradututkimuksen mukaan jakaa kahden ulottuvuuden avulla. Kuvitelkaa mielessänne sosiologinen nelikenttä, jossa on neljä lokeroa. Pystyakselilla ovat tyytyväisyys (=subjektiivinen menestys), tunne siitä, että on koulutusta vastaavassa työssä (+ tai -). Vaaka-akselilla ovat menestys (=objektiivinen menestys), objektiivisesti mitattava tieto siitä, onko koulutustaan vastaavassa työssä (+ tai -). Näiden perusteella voidaan löytää neljä erityyppistä henkilöä: 1) tyytyväiset menestyjät, 2) tyytyväiset epäonnistujat, 3) tyytymättömät menestyjät, 4) tyytymättömät epäonnistujat. Mikä niistä itse haluaisit olla? ESIMERKKI: minulle soitti pari vuotta sitten eräs toimittaja, jonka kanssa keskustelin näistä jutuista. Puhelun päätteeksi kysyin häneltä syytä aiheesta kiinnostukseen ja lopulta myös sitä, oliko hän itse ylikoulutettu toimittajaksi. Vastaus oli kyllä. No miksi? Koska hän olisi halunnut olla tutkija Mielestäni hän oli hyvä toimittaja, perusteellinen ja asioista selvää ottava. Yksilön kannalta voidaan myös tarkastella koulutukseen sijoitetun pääoman korkoa. Laskelmat ovat melko hankalia, sillä niihin vaikuttavat hyvin monet tekijät. Roope Uusitalon (2005) laskelmat osoittavat kuitenkin, että viimeisen 15-vuoden aikana koulutuksen investoinnin tuotto on Suomessa ollut noin 8%, kun verrataan ammattikoulutuksen ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Luku nousee 13,8%, kun mukaan lasketaan mukaan verot ja tulonsiirrot (kuten opintotuki ja työttömyyskorvaukset). Koulutus siis kannattaa yksilön kannalta.

8 Näissä laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä, hyötyä ja iloa, minkä oman uteliaisuuden tyydyttäminen (julkisella rahoituksella) tuottaa. Parhaimmillaan koulutus lisäämällä tietoja ja taitoja auttaa ymmärtämään maailmaa paremmin, sekä voi antaa työvälineitä uusista tehtävistä suoriutumiseen. Kansallisen koulutusjärjestelmän kannalta ylikoulutuksella puolestaan tarkoitetaan sitä, miten siinä mahdollisimman tehokkaasti käytetään resursseja. Voitaneen puhua ylikoulutuksesta, jos opiskelijat suorittavat useamman kuin yhden tutkinnon. Yksikön kokemus voi kuitenkin olla päinvastainen. 5. Kenelle koulutuksesta on siis ollut hyötyä Suomessa? Historiallisesta näkökulmasta käsin voi sanoa, että koulutuksesta on ollut hyötyä koko kansakunnalle. Korkeakoulujen rooli on ollut merkittävä tämän yhteiskunnan rakentamisessa aina 1800-luvulta lähtien. Tämä tosiasia on syytä muistaa myös nyt, kun taloudelliset arvot ovat korostumassa globalisoituvassa maailmassa. Korkeakoulutuksen hyötyjä on syytä tarkastella laajasta näkökulmasta ottaen huomioon koko yhteiskunnan perspektiivit. Entä mitä korkeakoulutuksen hyödyllisyys edellyttää tulevaisuudessa? Korkeakoulut ovat nimittäin siinä mielessä poikkeuksellisia paikkoja että niissä yhdistyy sekä organisaatio, jossa opetus ja tutkimus annetaan, että koko länsimaisen kulttuurin osaamisen ja tietämisen perinteet. Nykyisessä ajassa on tapana korostaa instituution, oppilaitoksen, merkitystä. Se onkin merkittävää, sillä talous on inhimillisen toiminnan perusta. Samalla tämä näkökulma tuppaa jättämään vähemmälle huomiolle sen, että korkeakoulujen toiminnan tavoite on kuitenkin tradition, osaamisen, ammattitaidon, tiedon luominen ja siirto tuleville sukupolville opiskelijoille. Mitä korkeakoulutuksen kehittäminen edellyttää tulevaisuudessa? Vastaus on resursseja. Resursseilla en kuitenkaan tarkoita vain rahaa. Resursseilla tarkoitan myös tietoiseksi tulemista omista traditioista, omasta osaamisesta. Omien henkisten resurssien vahvistamista ja kasvattamista. Sen miettimistä, mitkä ovat vaikkapa Kymeenlaakson AMKin vahvuudet, traditiot ja osaamiset. Niin, mitä ne ovat? Tämä kysymys on siinä mielessä retorinen, että odota saavani vastausta juuri nyt -vaikka paikalla onkin päteviä ihmisiä vastaamaan tähän kysymykseen. Kysymys on kuitenkin enemmän kuin vain retorinen; se voisi olla vaikkapa

9 työyhteisöiden toiminnan kehittämisen pysyvä tavoite. Asia on ymmärtääkseni niin, että traditiot eivät tarkoita suuntautumista menneisyyteen. Ei, traditioiden tähtäyspiste on tulevaisuudessa: siinä, mikä toiminnassamme on niin merkittävää, että se on syytä siirtää eteenpäin tuleville sukupolville. Kärjistäen voisi sanoa, että traditio antaa vision tulevaisuuteen. Tietoisuus traditiosta voi olla strategisen toiminnan lähtökohta ja tavoite. Tietoisuus traditioista, omista vahvuuksista ja niiden perusteista auttaa näkemään tulevaisuuteen. Onnittelen Kymeen Ammattikorkeakoulua sen ensimmäisestä kymmenvuotiskaudesta. Teette tärkeää työtä. Toivotan menestystä tuleville vuosikymmenille! Asplund, R Koulutuksen kannattavuus yksilöiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Esitelmä seminaarissa: Seminar on the Economics of Education Helsinki. Rhoades, G. & Slaughter, S. Mode 3, Academic Capitalism and the New Economy: Making Higher Education Work for Whom? Teoksessa P. Tynjälä, G. boulton-lewis, J. Välimaa (toim.) Higher Education and Working Life. Elsevier (painossa) Uusitalo, R Joko Suomessa koulutetaan liikaa. Esitelmän seminaarissa: Seminar on the Economics of Education Helsinki. Välimaa, J Finnish Higher Education in Transition. Perspectives on Massification and Globalisation. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA

HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002 Sakari Ahola & Jussi Välimaa (toim.) TÄTÄ JULKAISUA MYY Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PL 35, (Freda) 40351

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä.

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Kiinalainen sananlasku Kirjan nimi: Oppisopimus Osaamista meillä ja muualla Toimittaja: Kari Viinisalo Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET JULKAISUJA 2/2003 SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET 2010 UHO VAI TUHO? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 8.10.2003 keskustelutilaisuuden "Suomalaisen

Lisätiedot

Sivu 1 - kansi TÄMÄ SIVU ON OTETTU PAINO-PDF:STÄ POIS. Kansi painetaan erikseen 4/0. Erillinen aineisto Henry_Työn tuuli_040612_ok_high.

Sivu 1 - kansi TÄMÄ SIVU ON OTETTU PAINO-PDF:STÄ POIS. Kansi painetaan erikseen 4/0. Erillinen aineisto Henry_Työn tuuli_040612_ok_high. Sivu 1 - kansi TÄMÄ SIVU ON OTETTU PAINO-PDF:STÄ POIS Kansi painetaan erikseen 4/0. Erillinen aineisto Henry_Työn tuuli_040612_ok_high.pdf Sisällys Tapio Aaltonen Pääkirjoitus... 4 Janne Tienari HR ulkoa

Lisätiedot

Laadun lähteillä. Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus. Oulun yliopistossa. Pro gradu. Liisa Ansala

Laadun lähteillä. Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus. Oulun yliopistossa. Pro gradu. Liisa Ansala Laadun lähteillä Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunvarmistus Oulun yliopistossa Pro gradu Liisa Ansala 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 VON HUMBOLDTIN JÄLKEEN... 5 2.1 Nyky-yliopiston juurilla...

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

MIKÄ ON LAATUA LAPSILLE - PERUSOPETUKSEN MERKITYS KOULUTUSPOLITIIKASSA?

MIKÄ ON LAATUA LAPSILLE - PERUSOPETUKSEN MERKITYS KOULUTUSPOLITIIKASSA? JULKAISUJA 2/2004 MIKÄ ON LAATUA LAPSILLE - PERUSOPETUKSEN MERKITYS KOULUTUSPOLITIIKASSA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 3.3.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Dynaaminen laatunäkemys

Dynaaminen laatunäkemys Aino-Maija Hiltunen Eeva Uusitalo Olli Hietanen Torsti Hyyryläinen Sari Kettunen Sari Söderlund Dynaaminen laatunäkemys Kolmen yliopistoverkoston kehittävä vertaisarviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SOOL 1959 2009. juhlajulkaisu

SOOL 1959 2009. juhlajulkaisu SOOL 1959 2009 juhlajulkaisu 2 SOOL 1959 2009 3 4 6 10 25 28 31 34 39 43 46 49 50 52 Esipuhe: Valta opettajaksi opiskelevilla Kaisa Viitanen, Pasi Pesonen Mitä kuuluu 60-vuotias SOOL? Gretel Ruuskanen,

Lisätiedot

Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011. Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011. Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0 Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 1 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto on toteuttanut tutkimuksen yhteistyössä T-Median

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN?

KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN? JULKAISUJA 3/2000 KAKSI TIETÄ ASIANTUNTIJUUTEEN - MIHIN KAHDEN VÄYLÄN KORKEAKOULUTUSTA TARVITAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 17.5.2000 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

Pasi Kinnunen, FM VOIKO YRITTÄJÄKSI KASVAA TAI KOULUTTAA? Yrittäjyysasenteen kehittyminen yksilötasolla

Pasi Kinnunen, FM VOIKO YRITTÄJÄKSI KASVAA TAI KOULUTTAA? Yrittäjyysasenteen kehittyminen yksilötasolla Pasi Kinnunen, FM VOIKO YRITTÄJÄKSI KASVAA TAI KOULUTTAA? Yrittäjyysasenteen kehittyminen yksilötasolla 1. Johdanto...2 2. Yrittäjyysasenteen kehittyminen...3 2.1. Yrittäjyyteen liittyvien asenteiden dilemma...7

Lisätiedot

PIILOTETTU OSAAMINEN. Emme tunnista nykyajan kansainvälisiä osaajia mutta juuri heitä jokainen työnantaja tarvitsee muuttuvassa maailmassa.

PIILOTETTU OSAAMINEN. Emme tunnista nykyajan kansainvälisiä osaajia mutta juuri heitä jokainen työnantaja tarvitsee muuttuvassa maailmassa. PIILOTETTU OSAAMINEN Emme tunnista nykyajan kansainvälisiä osaajia mutta juuri heitä jokainen työnantaja tarvitsee muuttuvassa maailmassa. Demos Helsinki 2013 PIILOTETTU OSAAMINEN TYÖRYHMÄ: Juha Leppänen

Lisätiedot

Kolmannen kokouspäivän alussa puheenjohtajana toimi Kaarina Suonio. Puheenjohtaja: Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 35. puoluekokous jatkuu.

Kolmannen kokouspäivän alussa puheenjohtajana toimi Kaarina Suonio. Puheenjohtaja: Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 35. puoluekokous jatkuu. KOLMAS KOKOUSPÄIVÄ 8. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1990 KLO 9.00 Kolmannen kokouspäivän alussa puheenjohtajana toimi Kaarina Suonio. Puheenjohtaja: Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 35. puoluekokous jatkuu. Tämä

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen SITRAN RAPORTTEJA 29 Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen S I T R A H E L S I N K I Kirjoittajat: Anita Lehikoinen Rami Saarniaho Asko

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian asiakaslehti kevät 2006. Työelämässä. Mainonnan ammattilainen Jatkotutkinnon siivittämä uudelle uralle

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian asiakaslehti kevät 2006. Työelämässä. Mainonnan ammattilainen Jatkotutkinnon siivittämä uudelle uralle Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian asiakaslehti kevät 2006 Työelämässä Mainonnan ammattilainen Jatkotutkinnon siivittämä uudelle uralle Mari Hohtari, kuvankäsittely Rhinoceros Oy 4 Vertaistuen kehittäjä

Lisätiedot

KULTTUURI JA KEHITYS

KULTTUURI JA KEHITYS KULTTUURI JA KEHITYS -seminaariraportti 2001 Toimittaneet Matti Lahtinen ja Juha Rekola Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kulttuuri ja kehitys -seminaariraportti Toimittaneet: Matti Lahtinen ja Juha Rekola

Lisätiedot