Artikkeleita. Finanssipolitiikka Emussa*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Artikkeleita. Finanssipolitiikka Emussa*"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja vsk. - 1/1998 Artikkeleita Finanssipolitiikka Emussa* MARTTI HETEMÄKI VTT, ylijohtaja Valtiovarainministeriö Millaista on finanssipolitiikka Emussa? Kysymystä ovat käsitelleet syvällisesti mm. Jukka Pekkarisen johdolla toiminut ryhmä Suomessa (ks. Valtioneuvoston kanslia (1997)) ja Lars Calmforsin johdolla toiminut ryhmä Ruotsissa (ks. Calmfors et.al. (1997)). Mielestäni seuraavat kysymykset ovat kuitenkin jääneet vähemmälle huomiolle: 1 Missä määrin Emu lisää finanssipolitiikan vastuuta? 2 Mitkä ovat kansallisen finanssipolitiikan mahdollisuudet Emussa? 3 Mitkä ovat liian löysän finanssipolitiikan vaikutukset Emussa? 4 Johtaako Emu fiskaaliseen federalismiin ja liittovaltioon? 5 Mitä käytännön muutospaineita Emu aiheuttaa finanssipolitiikkaan? * Kiitän Juhana Hukkista, Tuomas Sukselaista ja Johnny Åkerholmia hyvistä kommenteista. Vastaan tietysti kuitenkin itse kirjoituksesta ja siihen mahdollisesti sisältyvistä kömmähdyksistä. 1 Missä määrin Emu lisää finanssipolitiikan vastuuta? Emu lisää finanssipolitiikan vastuuta talouden vaihtelujen tasaamisesta, kun kansallista rahapolitiikkaa ei enää ole. Kuinka suuri tämä vastuun siirtyminen on? Ensinnäkin ekonomistit ovat melko yksimielisiä siitä, että rahapolitiikka voi torjua tai vaimentaa vain suhanneluonteisten häiriöiden vaikutuksia. Suhdanneluoteiset häiriöt voivat kyllä johtaa rakenteellisiin ongelmiin, mutta rahapolitiikka ei tehoa rakenteellisiin ongelmiin. Esim. korkojen lasku ei lievennä kannustinongelmia. Toiseksi kansallinen rahapolitiikka voi torjua vain sellaisia suhdanneluonteisia häiriöita, jotka koskevat koko maata. Sektori- tai aluekohtainen häiriö, joka ei heiluta koko kansantaloutta jää kansalliseltakin rahapolitiikalta hoitamatta. Rahapolitiikan tavoitteena on kansantalouden hintavakauden säilyttäminen, eikä yksikään ala voi laskea sen varaan, että rahapolitiikka joustaa sen tarpeiden mukaan. 6

2 Martti Hetemäki Kolmanneksi Emu voi jättää aukon vain koskien maakohtaisten suhdannehäiriöiden torjumista. Koko Emu-aluetta koskevien häiriöiden torjumisesta huolehtii periaatteessa Euroopan keskuspankki. Finanssipolitiikan pitäisi siis Emu-oloissa kysynnän säätelymielessä ottaa yksin vastuu maakohtaisten, suhdanneluonteisten häiriöiden vaikutusten vaimentamisesta. Teoriassa ja käytännössä finanssipolitiikan vastuu kasvaa kuitenkin vain siltä osin kuin rahapolitiikka tai valuuttakurssijousto tällaisia häiriöitä vaimentavat. Taloustieteellinen tutkimus koskien rahapolitiikan mahdollisuuksia ja valuuttajouston vaikutuksia on edennyt paljon viime vuosikymmenininä. Hyvät ja yleistajuiset katsaukset aiheesta ovat esittäneet Seppo Honkapohja (1996) ja Erkki Koskela (1996). Mm. heidän katsauksiinsa tukeutuen totean seuraavassa lyhyesti, miten talousteorian muutokset ovat vähentäneet uskoa aktiivisen rahapolitiikan mahdollisuuksiin ja samalla optimaalisen valuuttaalueen teorian merkitykseen. Vajaa 40 vuotta sitten Mundellin ja McKinnonin kehittämä optimaalisen valuutta-alueen teoria nojaa oletukseen, että rahapolitiikka tai valuuttakurssien muutokset vaimentavat taloutta kohtaavien häiriöiden vaikutuksia. Kuitenkin jo 1970-luvun alusta alkaen on tiedostettu laajasti, että kokonaiskysyntää säätelevän rahapolitiikan rajat ovat paljon ahtaammat kuin aikaisemmin oli luultu. Ensinnäkin jo 1960-luvun lopulla Phelps ja Friedman osoittivat, että työttömyyttä on esim. rahapolitiikan keinoin mahdollista alentaa vain lyhyellä tähtäimellä. Näin sen takia, että inflaation odottamaton kiihtyminen voi lyhyellä aikavälillä parantaa työllisyyttä kun reaalipalkat laskevat. Pitkän päälle rahapolitiikalla voidaan säädellä vain inflaation, ei tuotannon tai työttö- myyden tasoa. Toinen kova isku aktiivisen suhdannepolitiikan mahdollisuuksiin tuli, kun ekonomistit luopuivat oletuksesta odotusten mekanistisuudesta soveltaen Muthin 1960-luvun alussa esittämää ideaa. On luontevaa olettaa, että taloudenpitäjien odotukset ovat johdonmukaisia heidän käyttäytymistä kuvaavan mallin kanssa. Näiden ns. rationaalisten odotusten huomioon ottamisella oli käänteentekevä vaikutus näkemyksiin talouspolitiikan mahdollisuuksista. Rationaalisten odotusten merkityksen optimaalisen valuutta-alueen teorian kannalta voi summeerata seuraavasti. Jos valuuttakurssimuutokset tai aktiivinen rahapolitiikka tasaa taloudellisten häiriöiden vaikutuksia, ottavat taloudenpitäjän sen huomioon käyttäytymisessään, eikä tällöin rahapolitiikalla ole edes lyhyen tähtäimen vaikutuksia. Edellä esitetyn perusteella voisi päätellä, että rahapolitiikalla on kyllä vaikutuksia kunhan päättäjät pystyvät yllättämään yleisön ja markkinat. Toisin sanoen talouspolitiikan päättäjien pitäisi tarvittaessa poiketa ilmoittamastaan linjastaan maan etujen niin vaatiessa. Mutta kuten Kydland ja Prescott osoittivat 1970-luvun lopussa, on tämänkin tapaisella talouspolitiikalla lyhyet jäljet. Politiikan vaikutus mitätöityy, kun yleisö tajuaa, että esim. maakohtaisen häiriön tapauksessa talouspolitiikassa olisi optimaalista poiketa aiemmin ilmoitetusta linjasta. Entä jos rahapolitiikan aseet pidetään vaseliinissa vain todella pahojen häiriöiden varalta ja unohdetaan suhdanteiden hienosäätö? Ikävä kyllä tässäkin suhteessa taloustiede ja myös käytännön kokemukset antavat varsin lohduttoman vastauksen. Rogoffin ja monen muun tutkijan rahapolitiikan maineenmuodostusta ja uskottavuutta koskevan teoreettisen kirjallisuuden lopputulokset ovat aika yksiselitteisiä: yleisö ja markkinat eivät ole huijattavissa lyhyellä 7

3 Artikkeleita - KAK 1/1998 tai pitkällä tähtäimellä. Tästä kirjallisuudesta Cukierman (1992) on esittänyt laajan ja melko helppotajuisen katsauksen. Viimeisten 30 vuoden aikana saadut talousteorian tulokset tukevat näkemystä, että aktiivinen, suhdanteita tasaava r'lhapolitiikka ei ole vain tehotonta, vaan se voi olla myös haitallista. Toiveikkaan näkemyksen mukaan uskottava rahapolitiikka voi kuitenkin pystyä pitämään BKT:n lähellä tuotantomahdollisuuksia ja työttömyyden lähellä rakenteellisen työttömyyden tasoa. Yhdysvaltojen kokemukset 1990-luvulta tukevat jossain määrin tätä näkemystä. Sen sijaan esimerkiksi Sveitsissä tai Japanissa rahapolitiikka ei ole 1990-luvulla onnistunut saamaan taloutta kasvuun. Kaiken kaikkiaan talousteorian ja varsinkin pienten maiden kokemusten perusteella maakohtaisten häriöiden vaikutusten torjuminen kansallisella rahapolitiikalla näyttää olevan vaikeaa ja ehkä jopa vahingollista. Tässä mielessä kansallisen rahapolitiikan lakkaaminen ei välttämättä lisää finanssipolitiikan vastuuta. Entä eikö kelluva valuuttakurssi itsessään, ilman aktiivista rahapolitiikkaakin vaimenna taloudellisten häiriöiden vaikutuksia? Kuten Rolnick ja Weber (1989) totevat, ekonomistit olivat vielä 1970-luvun alussa, Bretton W oods järjestelmän loppuessa hyvin optimistisia tässä suhteessa. Myöhemmät valuuttamyllerykset, jotka ajan myötä näyttävät vain kärjistyneen ovat olleet kuitenkin kylmä suihku tälle optimismille. Rolnickin ja Weberin mukaan kelluvat kurssit eivät ole tasanneet suhdannevaihteluja. Samaan johtopäätökseen tulevat Haaparanta ja Peisa (1997), joiden mukaan empiiristen tutkimusten perusteella valuuttakurssimuutokset eivät ole tasanneet taloudellisia vaihteluja. Kaiken edellä sanotun jälkeen on syytä painottaa, että riski Suomea kohtaavasta merkittä- västä häiriöstä on olemassa ja se voi myös joskus toteutua. Mutta kansallisen rahapolitiikan mahdollisuudet vaimentaa sitä ovat pienet, eikä ole myöskään poissuljettua, että kansallisen rahapolitiikan pelkkä olemassaolo kärjistää tuollaisen häiriön vaikutuksia. Rahapolitiikan liikkumavara ja teho osoittautuivat pieniksi markan alkaessa kellua 1992 syyskuussa, vaikka juuri tuolloin olisi ollut eduksi, jos rahapolitiikkaa olisi voitu tehdä puhtaasti kansallisista lähtökohdista. Kaiken kaikkiaan, kysynnän säätelymielessä Suomi ei ota riskiä mennessään valuutta-alueeseen, joka historian valossa näyttää Suomen kannalta "ei-optimaaliselta". Toisaalta on myönnettävä, että valuuttakurssimuutoksilla on reaalitaloudellisia vaikutuksia, jotka voivat olla suhdannekehitystä ja maakohtaisten häiriöiden vaikutuksia tasaavia. Yllä esitetyn perusteella kansallisen rahapolitiikan poistuminen sinänsä ei lisää finanssipolitiikan vastuuta, päinvastoin kuin ilmeisesti varsin yleisesti luullaan. Mielestäni Emu kyllä lisää finanssipolitiikan vastuuta melkoisesti mutta ei siitä syystä, että kansallinen rahapolitiikka suhdannepolitiikan välineenä poistuu, vaan siitä syystä, että löysän finanssipolitiikan vaikutukset sekä kansallisesti että EU-tasolla voivat olla paljon haitallisemmat Emussa kuin sen ulkopuolella. Palaan tähän teemaan j aksossa 3. 2 Mitkä ovat kansallisen finanssipolitiikan mahdollisuudet Emussa? Jos budjettivaje repeää taantumassa liian suureksi, niin ns. vakaus- ja kasvusopimuksen nojalla valtio joutuu viime kädessä maksamaan sakkoja EU:lle. Sakkojen välttämiseksi finanssipolitiikka saattaa joidenkin mielestä muodostua tarpeettoman kireäksi matalasuhdanteessa. Heidän mukaansa julkisen talouden sallittua 8

4 Martti Hetemäki alijäämää säätelevät rajat eivät rajoita vain elvyttävän, päätösperäisen finanssipolitiikan liikkumavaraa, vaan myös finanssipolitiikan ns. automaattisten vakauttajien toimintaa. Tällainen päättely vaikuttaa oikealta, mutta siinä on kuitenkin useita aukkoja. Ensinnäkin vakaus- ja kasvusopimus tähtää Emu-maiden budjettikurin ylläpitämiseen sallimalla samalla riittävän perinteisen suhdannepoliittisen liikkumavaran. Kuten Mutikainen ja Suvanto (1997) osoittavat, sisältää vakaus- ja kasvusopimus pitkän meriettelyn alkaen ennakkovaroituksista ja päätyen vasta usean vuoden kuluttua sakkoihin. Jos maa ei ole saanut korjattua ylisuurta alijäämää esim. viidessä vuodessa, voi perustellusti väittää, että kyseessä on rakenteellinen alijäämä, joka pitäisi joka tapauksessa korjata. Tässä mielessä vakaus- ja kasvusopimuksen ei pitäisi rajoittaa esim. finanssipolitiikan ns. automaattisten vakauttajien toimintaa yllättävän suhdannetaantuman kohdatessa. Toiseksi rankaisu kestämättömistä budjettivajeista tullee Emu-oloissakin todennäköisemmin markkinoiden kuin minkään ED-tasoisen rankaisumenettelyn kautta. Talouden ja erityisesti julkisen talouden perustekijöiden kunto eli ns. fundamentit säätelevät julkisen talouden velkaantumisen rajoja, ei niinkään jäykät sopimukset. Markkinat ovat Emu-oloissakin ilmeisesti valppaampi ja ankarampi poliisi kuin paperilla olevat säännöt, joiden toimeenpano on poliitikkojen harkinnan vallassa. MeKinnon (1996) toteaa, että Yhdysvalloissa markkinat nostavat nopeasti velkaantuvien osavaltioiden korkoja. Syynä tähän on, että osavaltioilla ei ole setelirahoituksen mahdollisuutta edes teoriassa. Yhdysvalloissa osavaltioiden velkaantuminen on pysynyt hyvin pienenä ED-maiden valtioiden velkaantumiseen verrattuna. Ovatko ED-maat Emussa samassa asemassa kuin yksittäiset osavaltiot tänään Yhdysvalloissa? Dseiden kansainvälisten pankkiiriliikkeiden edustajien kannanotot viittaavat siihen, että Emu-maiden valtioiden lainojen korot tulevat entistä enemmän perustumaan kunkin maan julkisen talouden kestävyyteen (ks. Pitchford ja Cox 1997, s )). Toisin sanoen, varsinkin jos Maastrichtin sopimuksen ns. no-bail-outlauseke on täysin uskottava, markkinat todennäköisesti rankaisevat varsin tehokkaasti löysästä finanssipolitiikasta. Pienten maiden kohdalla kyseistä lauseketta on luultavasti helpompi soveltaa kuin suurten maiden kohdalla. Suurempien ED-maiden kohdalla ns. too-big-tofail-ilmiö voi kuitenkin merkitä, että Euroopan keskuspankki ja yhteisö eivät ehkä voi rahamarkkinoiden epävakausriskin takia olla avustamatta jotakin suurta ED-maata sen vakavissa julkisen talouden ongelmissa. Kolmanneksi ekonomistien usko perinteisen, budjettivajetta lisäävän finanssipolitiikan huomattavaan elvyttävään vaikutukseen on viime vuosikymmenien aikana hiipunut. Taloustieteellisessä tutkimuksessa onkin kiinnitetty lisääntyvästi huomiota niihin finanssipolitiikan keinoihin, jotka vaikuttavat yritysten ja kotitalouksien päätöksiin, ei budjettitasapainon muutosten, vaan taloudellisten kannustimien kautta. On myös ilmeistä, että kulutus-, säästämisja investointipäätöksiin suoraan vaikuttavien toimien teho on markkinoiden toimivuuden parantuessa kasvanut. Esim. asuntolainakorkojen verovähennyksen vaikutus on 1980-luvun lopulta alkaen ollut suurempi kuin säädeltyjen rahamarkkinoiden oloissa. Yleisesti ottaen pääomamarkkinoiden vapautuminen ja globaiisaatio laajemmin on todennäköisesti lisännyt suhteellisiin hintoihin vaikuttavien vero- tai maksumuutosten vaikutusta, koska taloudenpitäjät reagoivat hinta- 9

5 Artikkeleita - KAK 1/1998 muutoksiin aiempaa voimakkaammin. Tämä pätee rahoitusmarkkinoiden lisäksi myös mm. hyödyke- ja työmarkkinoihin. Globalisaatio lisää työn kysynnän palkkajoustoa kahden kanavan kautta, ks. Rodrik (1997). Ensinnäkin hyödykemarkkinoiden kilpailun lisääntyminen ja sen aiheuttama hyödykkeiden hintajouston kasvu merkitsee myös työn kysynnän hintajouston kasvua. Toiseksi ns. Le Chatelier-Samuelson periaatteen nojalla minkä tahansa tuotannontekijän kysyntä (kuten työpanoksen) tulee sitä joustavammaksi, mitä enemmän muut tuotannontekijät (kuten pääoma) reagoivat taloudellisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kuten Rodrik toteaa, on työvoiman kysynnän hintajouston kasvusta empiiristä näyttöä. Juhana Hukkisen (1997) Suomen Pankissa tekemät tarkastelut vuoteen 1996 ulottuvalla, 21 toimialan aineistolla viittaavat siihen, että myös Suomessa työn kysynnän jousto reaalipalkan suhteen olisi selvästi noussut. Globalisaatio siis on omiaan lisäämään suhteellisten hintojen kautta vaikuttavan finanssipolitiikan vaikutusmahdollisuuksia. Tällaisesta finanssipolitiikasta hyvän yleisesityksen ovat laatineet Frenkel ja Razin (1987). He analysoivat myös muuttumattoman budjettitasapainon puitteissa harjoitettavan finanssipolitiikan toimenpiteiden vaikutuksia. Veropolitiikalla voidaan teoriassa saavuttaa valuuttakurssipolitiikan kanssa identtiset tulokset kuten Frenkel ja Razin (1989) osoittavat. Käytännön tasolla varsinkin Ruotsissa on käyty paljon keskustelua ns. sisäisen valuuttakurssipolitiikan eli veropolitiikan kautta vaikuttavan finanssipolitiikan mahdollisuuksista. Calmfors et. al. (1996) päätyvät tästä asiasta seuraavaan johtopäätökseen: "Vår slutsats blir att interna växelkursförändringar delvis kan utgöra en ersättning för förlusten av penningpolitisk självständighet i en monetär union". Jottei yllä esitetystä syntyisi liian ruusuista kuvaa suhdanteita tasaavan finanssipolitiikan mahdollisuuksista, on syytä muistaa jaksossa 1 esitetyt näkökohdat. Lisäksi aktivistinen talouspolitiikka, joka tarpeen vaatiessa vaimentaa taloudellisten häriöiden vaikutuksia (vrt. ns. Emu-puskurit) yleensä vähentää taloudenpitäjien omaa vastuunkantoa ja esim. palkkamalttia (ns. moral hazard ilmiö). Tämä argumentti pätee luonnollisesti kaikkiin talouspolitiikan toimiin (ml. rahapolitiikka), joilla työttömyyden vaihteluja tarvittaessa vaimennettaisiin. 3 Mitkä ovat liian löysän finanssipolitiikan vaikutukset Emussa? Emu edellyttää tiukkaa budjettikuria karkeasti ottaen kahdesta syystä. Ensinnäkin koko Emualueen vakaudelle etenkin suurten Emu-maiden löysä finanssipolitiikka olisi iso yhteinen riski. Toiseksi yksittäisen maan löysä kansallinen finanssipolitiikka on ennen muuta sen itsensä kannalta iso riski. Emu-alueen budjettikurin vaatimusta voi yleisellä tasolla perustella seuraavasti. Pelkistäen Euroopan keskuspankki voi reagoida jonkin taijoidenkin Emu-maiden inflatoriseen finanssipolitiikkaan joko korkoa nostamalla tai antamalla inflaation nousta, jolloin korot myös nousevat. Tästä kärsisi koko Emu-alue. Hyvä esimerkki tällaisesta häiriöistä oli Saksojen yhdentymisen vaikutukset. Yhdentyminen nosti nopeasti Saksan budjettivajetta, mihin Bundesbank - inflaation pelossa - reagoi korkoja nostamalla. Kun 90-luvun alussa useimmat EU-maat noudattivat ERM:in kapeita vaihteluvälejä, nousivat korot myös näissä maissa. ECU-kytkennän takia myös Norjan, Ruotsin ja Suomen korot nousivat. Vuosikymmenen alun tapaisen Euroopan laa- 10

6 Martti Hetemäki juisen taantuman estämiseksi on tärkeää, ettei Euroopan keskuspankin tarvitse turvautua samanlaiseen politiikkaan kuin Bundesbank 90-luvun alussa. Tätä vieläkin suurempi onnettomuus voisi olla, jos uusi keskuspankki antaisi tiukan paikan tullen periksi. Vaikkei tämä vaihtoehto ole todennäköinen, on sen seurausten vakavuuden takia sitä syytä lähemmin tarkastella. Kuten MeKinnon (1997) toteaa, verrattaessa USA:n osavaltioihin, Emuun siirtymässä olevien maiden julkiset velkaantumisasteet ovat erittäin korkeita. McKinnonin mukaan keskuspankkirahoituksen puuttuminen ja sen seurauksena markkinoiden asettamat sitovat budjettirajoitteet selittävät USA:n osavaltioiden matalat velkaluvut. Tätä taustaa vasten saattavat markkinat pitää korkeasti velkaantuneiden Emumaiden valtioiden velkapapereita jatkossa paljon riskipitoisempina kuin ennen Emua. Kuten Pekkarinen (1997, s. 7) toteaa: "Holtittomasti velkaantuvan valtion liikkeelle laskemista obligaatioista voi tulla roskapapereita." Jos markkinat alkavat vierastaa korkeasti velkaantuneen Emu-valtion velkapapereita, voi syntyä vaikeasti hallittava tilanne,jossa kyseisen valtion velkapapereiden riskipreemio nousee erittäin suureksi. Tällöin Euroopan keskuspankki (EKP) saattaa olla pahassa välikädessä, jos sen pitäisi olla hyväksymättä jonkin valtion velkapapereita yksityisen pankin keskuspankkiluoton vakuusmateriaalina. Käytännössä Euroopan keskuspankki todennäköisesti luokittelee vakuusmateriaalin eri luokkiin siten, että aluksi kaikkien Emu -valtioiden velkakirjat ovat parhaimmassa luokassa. Jos EKP pudottaisi jonkin valtion paperit ykkösluokasta, olisi tällainen muutos markkinoille selvä viesti hankkiutua eroon kyseisistä papereista. Maastrichtin sopimuksen no-bail-out lauseke (Artikla 104b) kieltää yhteisöätai yksittäistä jäsenvaltiota pelastamasta minkään muun Jasen valtion julkista taloutta tai sen osaa. Toisin sanoen yhteisö tai jäsenvatio ei saa ottaa vastattavakseen jonkin muun jäsenvaltion julkisen talouden sitoumuksista. EKP:ta koskee samanlainen no-bail-out lauseke kuin yhteisöä ja jäsenvaltioita (Maastrichtin sopimuksen lisäpöytäkirja No 3 Artikla 21.1). Sen nojalla Euroopan Keskuspankki ei saa suoraan lainoittaa EU:n instituutioita tai elimiä eikä myöskään jäsenmaiden julkisia sektoreita tai niiden osia. Toisaalta Artikla toteaa: "The ECB and national central banks may act as fiscal agents for the entities referred to in Artic1e 21.1." Artiklassa viitatut tahot ovat siis EU:n istituutioita tai elimiä sekä jäsenmaiden julkisia sektoreita tai niiden osia. Tietenkin bail-out-tilanne on hyvin epätodennäköinen. Mutta koska sen seuraukset olisivat erittäin vakavat, on kyseisen tilanteen mahdollisuus omiaan korostamaan finanssipoliittisen kurin merkitystä. Jotta markkinat uskoisivat, että viime kädessä yksittäinen jäsenvaltio joutuu hoitamaan yksin oman velkaongelmansa, edellyttää se, ettei yhteisö saa rahoittaa jäsenvaltioiden julkisia talouksia. Kuten McKinnon (1997, s.41) toteaa: "The theory also requires full fiscal separation: no revenue sharing or equalization grants from the EU central govemment to the national govemments." Yhdysvaltojen liittovaltion ja osavaltioiden välillä tämä ero on jo käytännössäkin osoittautunut melko selväksi. Jotta tämä ero pysyy selvänä myös EU:ssa, on tärkeää, ettei yhteisön budjetin tai sen ulkopuolisten rahastojen kautta oteta hoidettavaksi jäsenvaltioiden julkiselle vallalle kuuluvia tehtäviä. Sekä Eichengreen ja von Hagen (1996) että McKinnnon (1997) näkevät ilmeisiä paineita EU-tasoisen lainaamisen kasvattamiseksi. Eichengreenin ja von Hagenin toteavat, että 11

7 Artikkeleita - KAK 1/1998 vaikka EU:n budjetti täytyy aina olla tasapainossa, voi EU harjoittaa budjetin ulkopuolista lainaamista Euroopan investointipankin (EIP) kautta. EIP onkin noussut maailman suurimmaksi institutionaaliseksi lainaajaksi, suuremmaksi kuin esim. Maailmanpankki. EIP:n toiminnan laajuudesta kertoo sen viime vuoden toimintaa koskeva lehdistötiedote (ks. Euroopan investointipankki (1998», jossa todetaan: "Euroopan investointipankki lainasi ennätysmäiset 23 miljardia ecua, kasvua 10 prosenttia, investointeihin, jotka olivat 4,7 prosenttia Euroopan unionin kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta.". Kesäkuussa 1997 Amsterdamin Eurooppaneuvosto päätti lisätä EIP:n vastuuta EU-maiden työllisyyden hoidosta. Tämän seurauksena EIP laati ja alkoi toteuttaa ns. Amsterdamin toimintaohjelmaa, joka sekä lisää EIP:n lainanantoa että laajentaa sen toimintaa uusille toimialoilie EU-maissa. Jäsenmaita koskeva tiukka budjettikuri on Eichengreenin ja von Hagenin (1996) mukaan omiaan lisäämään EU-maiden vaatimuksia EUtasoiseen rahoitukseen, jonka kanavana he näkevät juuri EIP:n. Eichengreen ja von Hagen pitävät vakaus- ja kasvusopimuksen mukaista budjettikurisopimusta haitallisena, koska se vain siirtää EU -maiden julkista velkaantumista yhteisötasolle. On kuitenkin aika kaukaa haettu ajatus, että esim. lähivuosina tai edes vuosikymmeninä EIP voisi nousta niin merkittäväksi EU-maiden lainoittajaksi, että sen lainananto voisi aiheuttaa merkittäviä inflaatiopaineita. Koska EIP on nyt voimakkaassa laajenemisvaiheessa, on tätä kysymystä kuitenkin hyödyllistä pohtia lähemmin. Tähänastisessa julkisessa keskustelussa ei ole kiinnitetty huomiota siihen, miten Emumaiden finanssipolitiikan kestävyys vaikuttaa EKP:n rahapolitiikan tehoon. Kuitenkin Sargentin ja Wallacen (1981) tunnetun artikkelin tulokset tuntuvat erityisen relevanteilta Emun ja Euroopan Keskuspankin rahapolitiikan vaikutusten kannalta. Sargent ja Wallace osoittivat, että ilman finanssipolitiikan apua inflaation vastustaminen kireällä rahapolitiikalla johtaa lopulta korkeampaan inflaatioon. Sargentin ja Wallacen tuloksen selitys on seuraava. Jos finanssipolitiikka on kestämättömällä uralla ja riippumatonta noudatettavasta rahapolitiikasta, kiristävä rahapolitiikkaa lisää odotuksia siitä, että julkinen talous ajautuu umpikujaan ja että keskuspankki joutuu lopulta muuttamaan linjaansa. Linjaa muutetaan viimeistään silloin, kun kyseinen julkinen talous ei saa enää markkinoilta lainaa. On huomattava, että Sargentin ja Wallacen tulos on siinä mielessä varsin yleinen, ettei se perustu tiettyyn teoriaan. Se on pikemminkin mekaaninen seuraus velkadynamiikasta ja vahvasta - muttei välttämättä täysin epärealistisesta - oletuksesta, jonka mukaan reaalikorko ylittää talouden kasvuvauhdin. Historia on osoittanut myös, että inflaatio on todennäköisin ratkaisu räjähtävälie velkaantumiskehitykselle. Suoraviivainen inflatointi on kuitenkin vielä epätodennäköisempi vaihtoehto kuin jonkin maan julkisen talouden avustaminen EU:n varoin. Käytännössä kevyen tai ns. akkomodoivan rahapolitiikan tavoitteena olisi aluksi luultavasti taloudellista taantumaa lievittämällä tukea budjettivajeiden supistamista, ei varmistakaan tietoinen inflaation nosto. Lopputulos on kuitenkin helposti juuri korkeampi inflaatio, varsinkin jos taantuma ei ole kovin syvä kaikissa Emu-maissa. Jos markkinat uskovat, että jonkin suuren Emu-maan julkisen talouden kestävyyttä entisestään heikentävä rahapolitiikan kiristys nostaa inflaation riskiä pidemmällä tähtäimellä, johtaa ohjauskorkojen nosto inflaatio-odotusten ja pitkien korkojen kohoamiseen. Tästä 12

8 Martti Hetemäki syystä on tärkeää, että on olemassa valvonta- ja sanktiojärjestelmä, joka pitää Emu-maiden julkiset taloudet kestävällä pohjalla. Yllä esitettyä johtopäätöstä tukee myös Woodfordin (1996) analyysi. Hän päätyy analyysissaan seuraavaan johtopäätökseen: "We thus conclude that a country that consents to share a common currency with another does indeed expose itself to price level instability, and to fluctuations in economic activity that follows from this, resulting from fiscal instability in the other country, if the partner is left free to follow a non-ricardian fiscal policy. This is true even when the common central bank is perfectly independent of political pressures, and commits itself to a monetary policy rule that is completely independent of fiscal policy in either country." Woodfordin tuloksien perustelut ovat hyvin samanlaiset kuin yllä esitetyt Sargentin ja Wallacen tuloksien perustelut, mutta W oodford saa tuloksensa tekemättä Sargentin ja Wallacen melko vahvaksi katsottavaa oletusta, jonka mukaan keskuspankin politiikka aina viime kädessä sopeutuu finanssipolitiikkaan. Tämän jakson alussa mainitsin, että finanssipolitiikan kurinalaisuus Emussa on tärkeää myös puhtaasti kansallisista lähtökohdista. Tämä tarve liittyy maakohtaisiin häiriöihin. Kuten tunnettua, Calmforsin komitean eräs keskeinen huoli Ruotsin mahdolliseen Emu-jäsenyyteen liittyen koskee juuri maakohtaisia häiriöitä. Ehkä vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että komitea näkee ehkä todennäköisimmäksi maakohtaisen häiriön lähteeksi liian löysän finanssipolitiikan noususuhdanteessa. Yllä todettu havainto on sikäli ajankohtainen, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna viidettä vuotta varsin nopealla vauhdilla, mutta tästä huolimatta valtiontalouden rahoitusalijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen on noin 3 prosenttia. Jos talous ajautuisi nyt taantumaan, olisi valtiontaloudessa hyvin vähän pelivaraa, vaikka koko julkista taloutta koskeva ns. Emu-vaje onkin tänä vuonna lähellä nollaa. Automaattisille vakauttajille on yleensä ehkä riittävästi pelivaraa, jos noususuhdanteen huipulla valtiontalous on vähintään tasapainossa ja koko julkisen talouden ylijäämä on noin 3-4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tarvittava liikkumavara riippuu luonnollisesti taantuman syvyyden lisäksi laskukauden pituudesta. Finanssipolitiikan kurin tärkeyttä korostavat näkökohdat pätevät myös, ja usein jopa paremmin Emun ulkopuolella oltaessa, kuten monet ekonomistit - ks. esim. Calmfors et. al. (1997) - toteavat. Samaan aikaan eräät ekonomistit ovat nähneet Emun edellyttävän pidemmälle menevää Emu-maiden välistä finanssipoliittista yhteistyötä, jopa yhteisen suhdannepoliittisen välineistön pystyttämistä. Juuri tämän tien on nähty usein johtavan lopulta fiskaaliseen federalismiin, yhteiseen hallitukseen ja liittovaltioon. 4 Johtaako Emu fiskaaliseen federalismun ja liittovaltioon? Eräät ekonomistit, kuten Charles Goodhart, ovat kannattaneet yhteisötason budjetin kasvattamista niin, että yhteisötason suhdannepolitiikkaa voitaisiin harjoittaa. Goodhart (1996, s. 1089) toteaa: "But how can we get through the early years when single currency is in place without either overhelming political support or the mutual benefit of a sizeable or well-designed federal budget? It will be an extremely dangerous corner to tum." Siirtyminen kohti yhteistä finanssipolitiikkaa olisi myös siirtymistä kohti Emu-maiden liittovaltiota. Miten ajatukseen fiskaalisesta federalismista ja Emun johtamisesta liittovalti- 13

9 Artikkeleita - KAK 1/1998 oon pitäisi suhtautua? Heti aluksi on syytä todeta, että liittovaltioväitteessä on tietysti kyseessä paljon muustakin kuin taloustieteestä. Mutta, koska liittovaltiokehitystä on perusteltu juuri yhteisen finanssipolitiikan tarpeella, haluan tätäkin kysymystä käsitellä. Ensinnäkin vakuuttavin tieteellinen näyttö siitä, että taloudellinen integraatio on omiaan lisäämään - ei vähentämään - suhteellisten pienten maiden poliittista itsenäisyyttä on Alesinan, Spolaoren ja Wacziargin (1997) tutkimus, joka perustuu Alesinan ja Spolaoren (1997) teoreettiseen malliin. He osoittavat, että maan suuruuden taloudelliset hyödyt riippuvat talouden avoimuudesta ulkomaankaupalle; mitä avoimempi talous, sitä vähemmän hyötyä on maan suuruudesta. Lisäksi Alesinan, Spolaoren ja Wacziargin empiirisen tarkastelu tukee heidän analyyttisia tuloksiaan. He havaitsevat, että kansallisvaltioiden perustaminen riippuu taloudellisesta integraatiosta; mitä pidemmälle integraatio on edennyt, sitä elinvoimaisempia pienetkin kansallisvaltiot ovat. Boltonin ja Rolandin (1997) teoreettinen tutkimus osoittaa, että valtioiden yhdistymisen kannalta kriittinen tekijä saattaa olla työvoiman liikkuvuus. Jos eri maiden työvoiman liikkuvuutta rajoittavat kulttuurilliset yms. tekijät poistuvat, on se omiaan johtamaan maiden poliittiseen yhdistymiseen, ja päinvastoin. Olettaen, että EU-maiden välillä tulee säilymään merkittäviä kulttuuri- ja mm. kielieroja, ei liittovaltioprosessi näytä Boltonin ja Rolandinkaan tutkimuksen perusteella kovin todennäköiseltä. Luonnollisesti edellä on referoitu vain kahden tutkimuksen tuloksia. Toisaalta ainakaan itse en ole havainnut, että tunnustetuissa tieteellisissä aikakauslehdissä olisi julkaistu tutkimusta, jossa analyyttisesti tai empiirisesti olisi osoitettu rahaliiton johtavan liitto valtioon. Toistaiseksi on olemassa vain väitteitä, joiden mukaan rahaliitto johtaa liittovaltioon. Emu vie Suomea tiiviimpään taloudelliseen riippuvuuteen muista Emu-maista. Tätä kautta olemme myös entistä riippuvaisempia siitä, miten suuret EU-maat kuten Saksa ja Ranska jatkossa pystyvät hoitamaan taloudelliset ongelmansa. Suurten EU-maiden ongelmat ovat siis entistä enemmän Emu-maiden yhteinen riski. Toteutuessaan riskit eivät kuitenkaan välity Suomeen suurempina julkisen talouden menoina. Emun pelisäännöt ovat tässä suhteessa selvät; jokainen hoitaa itse omat budjettiongelmansa, päinvastoin kuin liittovaltioissa. Seuraavat neljä syytä puoltavat johtopäätöstä, jonka mukaan EU:n tasonfinanssipolitiikkaa ei tule. Ensinnäkin kehitys kohti yhteisötason finanssipolitiikka olisi omiaan heikentämään nobail-out lausekkeen uskottavuutta, sillä osittainenkin vastuun siirto jäsenmailta EU-tasolle aiheuttaisi ilmeisen moral hazard ongelman jäsenmaille. Toiseksi jokaisella EU-mailla on omat budjetit ja niissä automaattiset vakauttajat, jotka ovat paljon suuremmat kuin esim. USA:n osavaltioissa. Vakaus- ja kasvusopimus jättää riittävän liikkumavaran perinteiselle finanssipolitiikan elvytykselle, kunhan maat huolehtivat riittävästä perustasapainosta. Kiristävälle kansalliselle finanssipolitiikalle ei ole mitään rajoituksia. Kolmanneksi, kuten Masson (1996) toteaa, pitäisi suhdanne- ja rakennehäiriöt pystyä erottamaan selvästi toisistaan. Käytännössä tilapäisten ja pysyvien häiriöiden erottaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Lisäksi rakenteellisten muutosten vaikutuksia vaimentava EU:n finanssipolitiikka saattaisi vain hidastaa maiden sopeutumista taloudellisen ympäristön pysyviin muutoksiin. 14

10 Martti Hetemäki N elj änneksi perustamissopimuksen mukaisen EU:n budjettikäsittelyn ja sen mukaisen käytännön huomioon ottaen on selvää, ettei riittävään nopeaan suhdannepolitiikkaan ole edellytyksiä. Käytännössä verrattain pienetkin muutokset EU:n budjetin rakenteessa vievät useita vuosia. Tällä on myös etunsa; budjetti pysyy paremmin,niissä puitteissa, joissa sen on tarkoitus pysyä. Viidenneksi EU:n budjetin menojen olennainen kasvattaminen yli sovitun katon (1,27 % EU-maiden yhteenlasketusta BKT:sta) on mahdollista vain, jos tätä ajatusta pitkään jyrkästi vastustaneet EU-maat muuttavat kantaansa. Lisäksi nykyisestäkin budjetista kasvava osa on varattava EU:n laajenemisen kustannuksiin. Yllä esitetyn perusteella on selvää, ettei ole olemassa hyviä teoreettisia tai käytännöllisiä perusteita väitteelle, jonka mukaan Emu johtaa Emu-maiden yhteiseen finanssipolitiikkaan ja sitä kautta liittovaltioon. Paineet kohti federalismia tulevat pikemmin toisaalta. Ensinnäkin tämän jakson alussa mainittu fiskaalisen federalismin puolesta puhuja Charles Goodhart on argumentoinut asian puolesta, ei taloudellisiin, vaan poliittisiin realiteetteihin vedoten. Goodhartin (1996) mukaan, jos pulaan joutuvaa maata ei autettaisi, johtaisi se helposti kestämättömään poliittiseen tilanteeseen. Goodhart ei kuitenkaan näytä tiedostavan ongelmaa, jonka EU:n tason finanssipoliittinen apu aiheuttaisi no-bail-out-iausekkeen uskottavuuden kannalta. Olen sivunnut tätä ongelmaa jo edellä ja sitä käsittelevät lähemmin Artis ja Winkler (1997). Toinen, ja mielestäni varteenotettavampi paine kohti tiiviimpää poliittista yhteistyötä tulee kokonaan Emun ulkopuolelta. Nykyisin EU-maat puhuvat useista kansainvälisen talouden ja kauppapolitiikan asioista yhdellä äänel- lä. Sen sijaan monilla politiikan lohkoilla, joilla perustellusti voitaisiin ajatella ED-mailla olevan yhteinen kanta, kukin maa puhuu omasta puolestaan. Menettely on omiaan kaventamaan EU:n vaikutusmahdollisuuksia, mikä ei mitä ilmeisemmin yleensä ole myöskään yksittäisen EU-maan etujen mukaista. Tässä suhteessa tiiviimpi poliittinen yhteistyö saattaisi olla hyödyksi, mutta tämä asia ei tietenkään liity välittömästi Emuun tai fiskaaliseen federalismiin. 5 Mitä käytännön muutospaineita Emu aiheuttaa jinanssipolitiikkaan? Yllä esitetyn perusteella Emu ei edellytä yhteistä finanssipolitiikka, vaan ennen muuta kussakin Emu-maassakestävää finanssipolitiikkaa. Poliitikoille ekonomistien viesti kestävyyden tärkeydestä ei ole mitenkään uusi. Ongelma ei siis ole se, ettei tiedettäisi, mitä pitää tehdä, vaan siinä, että helpommin sanottu kuin tehty. Miten sitten käytännössä voidaan taata finanssipolitiikan kestävyys? Perotti, Strauchja von Hagen (1997) tarkastelevat, miten kestävä finanssipolitiikka voitaisiin Emussa käytännössä taata. He päätyvät seuraaviin johtopäätöksiin. Ensinnäkin on välttämätöntä analysoida finanssipolitiikkaa hyvin disaggregoidusti, jotta voi havaita, mistä kestävyysongelmat viime kädessä johtuvat. Toiseksi, jotta julkisen talouden vahvistuminen olisi pysyvää, on välttämätöntä puuttua ongelmien lähteisiin. Jos finanssipolitiikan kestävyys johtuu esim. tulonsiirtojen kasvusta, pitäisi Perottin, Strauchin ja von Hagenin mukaan kestävyys palauttaa tulonsiirtoja leikkaamalla, ei esimerkiksi veroja korottamalla. Kolmanneksi he toteavat, että kestämätön finanssipolitiikka on viime kädessä seurausta institutionaalisista heikkouksista. Finanssipolitiikan institutionaaliseen heik- 15

11 Artikkeleita - KAK 1/1998 kouteen tai vahvuuteen vaikuttavista tekijöistä Perotti, Strauch ja von Hagen (1997) nostavat esille erityisesti seuraavat kolme. Ensinnäkin empiiristen tulosten mukaan, mitä sirpalemaisempi budjettiprosessi on, sitä todennäköisemmin alkuperäiset budjettitavoitteet jäävät toteutumatta. Sirpalemaisesta budjettiprosessista mainittakoon useat ja merkittävät lisäbudjetit, joiden kautta hyvät tavoitteet helposti vesittyvät. Toinen finanssipolitiikan institutionaaliseen vahvuuteen vaikuttava tekijä on budjettiprosessin keskittyneisyys. Von Hagenin useissa tutkimuksissa saamien tuloksien mukaan budjettivallan keskittäminen, mikä ED-maissa tarkoittaa usein budjettivallan keskittämistä valtiovarainministerille,on ollut omiaan parantamaan finanssipolitiikan kestävyyttä. Perottin et. al. mukaan keskitettyyn budjettiprosessiin liittyy tyypillisesti myös parlamentin budjettimuutosmahdollisuuksien tiukka rajoittaminen. Perotti et. al. toteavat, että budjettivallan keskittäminen on johtanut myös tehokkaampaan suhdanteita tasaavaan finanssipolitiikkaan. Tämä ja yllä esitetyt muut kokemukset lienevät vaikuttaneet siihen, että niissä EDmaissa, joissa on valtiovarainministeriön lisäksi talousministeriö, budjettipolitiikan suunnittelu ja toteutus on keksitetty valtiovarainministeriöön. Ranskassa talousministeriö on tosiasiallisesti sulautettu valtiovarainministeriöön, kun näitä ministeriöitä johtaa yksi ministeri. Saksassa, jossa myös on talousministeriö, käytännössä kaikki budjettipolitiikka ja sitä koskeva analyysi on keskitetty valtiovarainministeriöön. Saksan talousministeriöllä on paljon samoja tehtäviä kuin kauppa- ja teollisuusministeriöllä Suomessa. Tanskassa pienen talousministeriön tärkein tehtävä on ECOFIN-neuvoston kokousten valmistelu. Kolmantena finanssipolitiikan institutionaa- lisena vahvuuteen vaikuttavana tekijänä Perotti et. al. (1997) tuovat esille finanssipoliittisen virkavallan vahvuuden. Tällä tekijällä he tarkoittavat finanssipoliittisen suunnitelun keskittämistä ja siitä vastaavien virkamiesten riippumattomuutta. He viittaavat yhdeksän maata käsittäneeseen tutkimukseen, jonka mukaan vahva valtiovarainministeri, jonka tukena on poliittisesti itsenäinen ja keksittynyt henkilökunta lisää finanssipolitiikan kurinalaisuutta. Perotti, Strauch ja von Hagen (1997) tulevat johtopäätökseen, jonka mukaan, jos julkisen talouden kestävyys on Emun tärkeä ehto, on ED:lla oikeus esittää vaatimuksia koskien jäsenmaiden finanssipolitiikan institutionaalisia puitteita. Heidän mukaansa kaikki empiirinen aineisto ja kokemukset viittaavat siihen, että menestyksekäs julkisen talouden vahvistaminen vaatii julkisten menojen ja verotuksen rakenteen muutoksia ja että nämä usein edellyttävät institutionaalisia muutoksia, jotta parannukset olisivat pysyviä. Todettakoon, että budjettivallan keskittymistä kuvaavalla indeksillä mitaten Perottin, Strauchin ja von Hagenin (1997) kolmen kärki on paremmuusjärjetyksessä seuraava: Iso-Britannia, Suomi ja Luxemburg, kaksi heikointa ovat Italia ja Kreikka. Jukka Pekkarinen (1997) käsittelee kysymystä, mitä haasteita Emu aiheuttaa finanssipolitiikan instituutioille. Hän ehdottaa nykyisen valtiovarainministeriön sijalle kahta ministeriötä: talouspolitiikkaa sunnittelevaa talousministeriötä ja finanssipolitiikkaa toimeenpanevaa budjettiministeriötä. Talousministeriö valmistelisi valtion menokehykset sekä vastaisi sovittujen julkisen talouden rakenteellisten uudistushankkeiden ja veroratkaisujen suunnittelusta. Budjettiministeriö korjaisi kehyslukuja ennusteen edellyttämällä tavalla lisäten niihin mm. suhdanteiden aiheuttamat muutokset työttömyysturvamenoissa. Perottin, Strauchin ja von 16

12 Martti Hetemäki Hagenin (1997) tarkastelu eri ED-maiden käytännön kokemuksista ei kuitenkaan anna kovin paljon tukea Pekkarisen ajatuksille. Pekkarinen perustelee esitystään erillisestä talousminisreriöstä Suomelle tyypillisillä monipuolehallituksilla, joissa voimavarojen siirtäminen hallinnonalalta toiselle on vaikeaa. Persson ja Tabellini (1997) käsittelevät teoreettisesti juuri monipuoluehallituks,essa syntyvää finanssipolitiikan ilmeistä potentiaalista ongelmaa. Jos jokainen puolue vastaa osasta budjettia (kun sektoriministeriöiden vetämisestä vastaavat eri puolueiden edustajat), ei kenelläkään ole periaatteessa vastuuta kokonaistuloksesta. Kuten Persson ja Tabellini toteavat, teoreettisesti optimaalinen yksinkertainen ratkaisu tähän ongelmaan on seuraava. Ensiksi valitaan tavoiteltu julkinen velka. Sen jälkeen menot allokoidaan kunkin ajanjakson kohdalla niin, että jokaiselle ajanjaksolle tulee oma budjettirajoite. Tämä menettely vastaa periaatteessa paljolti Suomessa 90-luvulla omaksuttua menettelyä, jossa ensin hallitusohjelma asettaa finanssipolitiikan tavoitteet ja sen jälkeen hallitus vuosittain helmi-maaliskuussa päättää valtion menokehyksistä, joilla se allokoi menot ministeriöiden kesken ja osin myös menot eri ministeriöden sisällä. Kunkin vuoden elokuussa hallituksen budjettiriihi täsmentää näitä päätöksiä ottaen huomioon mm. suhdannekehityksen ja ratkaisee avoimiksi jääneet kysymykset. Periaatteellisella tasolla myös Pekkarisen ajatukset mielestäni tukevat nimenomaan nykyisenkaltaisia menettelyjä ja työnjakoa. Kuten Pekkarinen (1997, s. 10) toteaa: "Luotevaa olisi, että esimerkiksi hallitusohjelman yhteydessä sovitaan, nykyisen hallituksen käymien ohjelmaneuvottelujen tapaan, seuraavan hallituskauden menokehyksistä. Tässä yhteydessä ratkaistaan menojen hallinnonaloittaiset uudelleenpainotukset ja verorakenteen muutokset." Näinhän on tosiaan hyvin pitkälle menetelty. Tosin hallitus on tehnyt verorakenteen muutospäätöksiä myös tupo-sopimusten ja budjettiriihien yhteydessä. Hyväksyessään hallitusohjelman hallituksen tiedonantoon perustuvassa käsittelyssään myös eduskunta sitoutuu hallitusohjelman tavoitteisiin. Voidaan väittää, että sen jälkeen kun linjaukset on tehty, on sekä kokemusten että teorian valossa järkevää uskoa hallitusohjelman finanssipoliittisten tavoitteiden toteuttaminen yhdelle ministeriölle. Kun linjauksia ja tavoitteita tarkistetaan esim. vuotuisessa valtion kehyspäätöksessä, on se luonnollisesti koko hallituksen asia. Poliittisia valintoja ei yleensä tehdä sen suhteen, onko finanssipolitiikkaa kestävää vai ei. Kuten Pekkarinen toteaa, poliittiiset valinnat koskevat nimenomaan julkisten menojen ja verotuksen rakennetta. On kuitenkin olemassa ilmeinen riski, että näiden kysymysten valmistelun siirtäminen valtiovarainministeriöstä erilliseen talousministeriöön heikentäisi budjettiprosessia ja sen läpinäkyvyyttä 6 Lopuksi Finanssipolitiikka on olennainen osa onnistunutta Emua. Hinta- ja rahamarkkinavakauden jatkumisen välttämätön - vaan ei riittävä - ehto on keskuspankin riippumattomuus, sillä keskuspankin riippumattomuus tarvitsee tuekseen kestävän finanssipolitiikan. Emu-rakennelma ottaa nämä näkökohdat huomioon. Ensinnäkin Euroopan keskuspankki on riippumaton. Toiseksi vakaus- ja kasvusopimus varmistaa finanssipoliittisen kurin säilymisen suunnilleen niin hyvin kuin se on mahdollista jättämällä kuitenkin riittävästi, vaan ei liikaa tilaa terveelle harkinnalle. Emun suurin kysymysmerkki ei liity siihen, 17

13 Artikkeleita - KAK 1/1998 johtaako se liittovaltioon, vaan siihen, miten hyvin siihen osallistuvat maat pystyvät pitämään julkiset taloutensa kestävällä tolalla. Hallitsematon julkinen velkaantuminen johtaa helposti itseään vahvistavaan kierteeseen, jossa lopulta ovat vastakkain Maastrichtin sopimuksen no-bail-out lauseke ja euro alueen rahoitusjärjestelmän vakaus. Nyt on tehty kaikki, mitä kohtuudella voidaan vaatia tällaisen tilanteen syntymisen ehkäisemiseksi. Emuun meneviltä mailta on vaadittu finanssipolitiikan kestävyyden selvää parantamista edellytyksenä Emuun pääsylle. Korkean työttömyyden oloissa tehty vyön kiristys on ollut tavallaan osoitus ED-maiden halusta ja kyvystä noudattaa vaadittavaa kurinalaisuutta. Jokainen ED-maa on myös sitoutunut vakaus- ja kasvusopimuksen mukaiseen finanssipolitiikan valvonta- ja sanktiojärjestelmään. EKP:n itsenäisyyttä, julkisen talouden Emukriteerejä ja vakaus- ja kasvusopimusta ovat monet myös Suomessa arvostelleet. Ne ovat kuitenkin Emu-alueen vakauden säilymisen kulmakiviä. Suomi maksoi 90-luvun alussa kovan hinnan talouden vakauden palauttamisesta. Siksi olisi nurinkurista mennä nyt rahaliittoon, jonka vakautta ei olisi kaikin puolin pyritty varmistamaan. Julkisessa keskustelussa kansallisen rahapolitiikan poistumisen on katsottu lisäävän finanssipolitiikan vastuuta suhdanteiden tasaamisesta. Kansallisen finanssipolitiikan vastuun kasvua Emun myötä ei kuitenkaan pidä liioitella. Suomen ja muiden pienten maiden mahdollisuudet käyttää rahapolitiikkaa suhdannevaihtelujen tasaamiseksi ovat olleet huonot. Tässä mielessä Emu ei siirrä paljon vastuuta finanssipolitiikan hartioille. Pienen maan valuutta on altis spekulaatioille tai talouden perustekijöistä riippumattomille muutoksille. Siksi oma valuutta on saattanut jopa kärjistää suhdannevaih- teluita. Toisaalta Emu korostaa tarpeeksi kireän finanssipolitiikan merkitystä talouden kehittyessä suotuisasti. Jos talous pääsee ylikuumenemaan, ei siitä syntyvää kilpailukyky ongelmaa ole enää korjaamassa valuuttakurssijouston hätävara. Perinteistä suhdanteiden hienosäätöä uhkaavat monet karikot. Me emme tiedä kovinkaan luotettavasti tuotantokuilun syvyyttä tai rakenteellisen työttömyyden suuruutta. Me tiedämme hyvin, kuinka epävarmoja ennusteet ovat. Me emme tiedä kovin hyvin, miten yritykset ja kotitaloudet reagoivat budjettialijäämien kasvuun tai supistumiseen. Ilmeisesti vajeen kasvu lisää normaalioloissa kulutusta ja investointeja, mutta vaikutusten suuruus onkin sitten arvailujen varassa. Hintasuhteita muuttava finanssipolitiikka on teoriassa astetta tukevammalla pohj alla kuin perinteinen, budjettitasapainon muutosten kautta vaikuttava finanssipolitiikka. Lisäksi tiedämme, että pääomamarkkinoiden vapautuminen, kovempi kilpailu hyödykemarkkinoilla ja siitä johtuva työn oman hinnan jouston kasvu ovat omiaan voimistamaan suhteellisiin hintoihin vaikuttavan finanssipolitiikan merkitystä. Tällaista, yleensä verotuksen muutoksiin perustuvaa finanssipolitiikkaa on myös mahdollista toteuttaa muuttumattoman budjettitasapainon puitteissa. Taloudelliset perustelut Emun johtamisesta fiskaaliseen federalismiin ja sitä kautta liittovaltioon ovat heikot, koska Emu ei edellytä ED:n tasoista maakohtaista suhdannesäätelyä ja siten yhteistä finanssipolitiikkaa. Toisaalta on todennäköistä, että Emu tiivistää siihen osallistuvien maiden välistä finanssipolitiikan koordinaatiota. Koordinaation tarve ei kuitenkaan liity niinkään suhdanteita tasaavaan finanssipolitiikkaan, vaan ennen muuta julkisten talouksien kestävyydestä huolehtimiseen. Yh- 18

14 Martti Hetemäki den maan julkisen talouden vaikeudet ovat koko Emu-alueen yhteinen riski. Riskin realisoituessa eniten kärsii kuitenkin kyseinen maa itse, jonka avuksi ED tai jäsenvaltiot eivät Maastrichtin sopimuksen perusteella saa tulla. Kokemusten mukaan julkisen talouden kestävyyteen vaikuttaa merkittävästi finanssipolitiikan institutionaalinen kehikko. Mitä hajautetumpi ja heikompi budjettiprosessi on, sitä huonompi on julkisen talouden kestävyys. Kun yhden maan holtiton finanssipolitiikka vaikuttaa haitallisesti rahaliiton muiden maiden talouskehitykseen, olisi perusteltua, että ED-tasolla kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota myös jäsenvaltioiden finanssipolitiikan institutionaalisiin puitteisiin. ED-maiden finanssipolitiikan institutionaalisia puitteita koskevat mittaukset viittaavat siihen, että Suomen nykyiset puitteet ovat ED-maiden parhaasta päästä. * * * Emu ei merkitse finanssipolitiikan hienosäädön kaivamista koipussista. Tuo joskus stop-go-politiikaksi kutsuttu talouspolitiikka usein kärjisti suhdanteita ja monissa maissa se johti julkisen velkaantumisen nousemiseen hyvin korkealle tasolle. Kokemus osoitti, että elvyttämisen ja kiristämisen välillä vallitsi epäsymmetriä. Hallitukset päätyivät yleensä helpommin finanssipoliittisen elvyttämisen kuin kiristämisen kannalle. Emun vakaus on omiaan vähentämään suhdanteita aktiivisesti tasoittavan finanssipolitiikan tarvetta. Itse asiassa juuri rahaliiton vakaus edellyttää, etteivät Emu-maat sorru sellaiseen suhdannepolitiikkaan, joka murentaisi niiden julkisten talouksien kestävyyttä. Kestävä ja riittävän vahva julkinen talous on rahaliitossa paras lääke myös maakohtaisiin häiriöihin. Kirjallisuus Alesina, A., Spolaore, E. (1997): On the Number and Size of Nations. Quarterly loumal of Economics, Alesina, A., Spolaore, E., Wacziarg, R. (1997). Economic Integration and Political Disintegration. NBER Working Paper No Artis, M, Winkler, B. (1997) The Stability Pact: Safeguarding the Credibility of the European Central Bank. National Institute Economic Review, Bolton, P., Roland, G. (1997) The Breakup of Nations: A Political Economy Analysis. Quarterly lournal of Economics, Calmfors, L., Flam, H., Gottfries, N., Lindahl, R., Matlary, J.H., North-Berntsson, Rabinowicz, E., C. Vredin, A. (1996). Sverige och EMU, SOD 1996:158. EMD-utredning. Calmfors, L. Flam, H., Gottfries, N., Lindahl, R., Matlary, J.H., North-Berntsson, C., Rabinowicz, E., Vredin, A. (1997). EMU - a Swedish Perspective. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Cukierman, A. (1992). Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and Evidence. The MIT Press. Eichengreen, B., von Hagen, J. (1996) Fiscal Policy and Monetary Dnion: Is there a Tradeoff between Federalism and Budgetary Restrictions. NBER Working Paper No Euroopan investointipankki (1998). 1997: Euroopan investointipankki käynnistää työllistämisohjelman ja vahvistaa sitoutumistaan Emuun. Euroopan Investointipankin lehdistötiedote, , Luxemburg. Frenke, J.A., Razin, A. (1987). Fiscal Policies and The World Economy. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Frenkel, J.A., Razin, A. (1989). Exchange-Rate 19

15 Artikkeleita - KAK 1/1998 Management Viewed as Tax Policies. European Economic Review, VoI. 33, Goodhart, C. (1996). European Monetary Integration. Eitropean Economic Review, VoI. 40, Haaparanta, P. ja Peisa, P. (1997). Talouden rakenne ja häiriöt. Valtioneuvoston kaslian julkaisusarja No. 21. Honkapohja, S. (1996). Markoteorian mullistukset viimeisten 60 vuoden kuluessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1996. Hukkinen, J. (1997). Työvoiman kysynnän palkkajousto. Suomen Pankin kansantalouden osasto, marraskuu Koskela, E. (1996). Talouspoliittisen ajattelun muuttuminen 1930-luvulta nykypäivään. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1996. Masson, P. (1996): Fiscal Dimensions of EMU. The Economic Journal, McKinnon, R. 1. (1996): Altemative Exchange Rate Regimes, the EMU, and Sweden: the Fiscal Constraints, taustaraportti Ruotsin EMU -ryhmälle. McKinnon, R.I. (1997): Monetary Regimes, Govemment Borrowing Constraints, and Market -preserving Federalism: Implications for EMU. October Julkaisematon käsikirjoitus. Mutikainen ja Suvanto (1997). Taloudellisten vaihtelujen merkitys Suomessa talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston keskustelualoitteita No. 56. Pekkarinen, J. (1997). Suomen talouspolitiikan haasteet rahaliitossa. Talous & yhteiskunta 4/1997,3-13. Perotti, R., Strauch, R., von Hagen, J. (1997). Sustainability of Public Finances. November Julkaisematon käsikirjoitus. Persson, T., Tabellini, G. (1997). Political Economics and Macroeconomic Policy. Käsikirjoitus teokseen Taylor, J., Woodford, M. (toim.) Handbook of Macroeconomics. Pitchford, R., Cox, A. (toim.) (1997). EMU Explained - Markets and Monetary Union. Reuters Limited. Kogan Page, London. Rodrik, D. (1997). Has Globalisation gone too far. Institute for Intemational Economics. Washington. Rolnick, A.J., Weber, W.E. (1989). A Case for Fixing Exchange Rates. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Annual Review. (http://www.woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/a r/ar1989.html) Sargent, T.J., Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. F ederal Reserve Rank of Minneapolis Quarterly Review, Valtioneuvoston kanslia (1997). Rahaliitto ja Suomi - talouden haasteet, Emu-asiantuntijaryhmän raportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja No. 24. Woodford, M. (1996). Control of the Public Debt: a Requirement for Price Stability? NRER Working Paper

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS 1 2 Jari Hyvärinen Paavo Okko EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 3 EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS Kunnallisalan

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA

KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA EMU vaatii korjausta mutta ei fiskaaliunionia Vesa Vihriälä EVA Raportti 2/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-640-5 (painettu)

Lisätiedot

EU:N SUUNTA. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä

EU:N SUUNTA. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä EU:N SUUNTA Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Ulkopoliittinen instituutti UPI Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Mitä paikkaa pelaat komission joukkueessa Litmasta vai Hyypiää?

Mitä paikkaa pelaat komission joukkueessa Litmasta vai Hyypiää? Päätöksiä tarvitaan: talousliittoa on lujitettava, jotta euro ei hajoa Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin haastattelu EU:n talouskomissaari Olli Rehn kaipaa euroalueen jäsenmailta enemmän

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

FIIA REPORT 39. EU:n suunta. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä

FIIA REPORT 39. EU:n suunta. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä FIIA REPORT 39 EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä FIIA REPORT 39 EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? Juha

Lisätiedot

2010 2010 Pohjoisen eu-integraation näköalat

2010 2010 Pohjoisen eu-integraation näköalat 2010 Pohjoisen EU-INTEGRAATION NÄKÖALAT POHJOISEN EU-INTEGRAATION NÄKÖALAT Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

Euroopan talousliitto ja yhteinen raha - mitä on uusi eurooppalaisuus?

Euroopan talousliitto ja yhteinen raha - mitä on uusi eurooppalaisuus? Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk- 3/1994 Euroopan talousliitto ja yhteinen raha - mitä on uusi eurooppalaisuus? SEPPO HONKAPOHJA 1 EU vapaakauppa-alueena* Taloudellisen integraation voi väittää

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

Onko EMUlla tulevaisuutta?

Onko EMUlla tulevaisuutta? No. 11 27.5.2010 Onko EMUlla tulevaisuutta? Sixten Korkman Yhteenveto Euroopan rahaliitolle viime viikot ovat olleet dramaattisia. Toukokuun alkupäivinä Kreikka oli jo ajautumassa valtiolliseen maksukyvyttömyyteen,

Lisätiedot

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 4/2012 Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Juha Tervala Yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Tämä artikkeli käsittelee talouspolitiikkaa euroalueen talouskriisissä.

Lisätiedot

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Elokuu 2012 Ohjaaja: Jukka Pirttilä Juha Parviainen Tiivistelmä:

Lisätiedot

Valmisteluraportit 10

Valmisteluraportit 10 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 10 Finanssipolitiikan säännöt ja kuntatalous Antti Moisio Valmisteluraportit 10 elokuu 2011 VATT VALMISTELURAPORTIT 10 Finanssipolitiikan säännöt

Lisätiedot

Pentti pikkarainen Ylijohtaja rahoitusmarkkinaosasto, Valtiovarainministeriö pentti.pikkarainen@vm.fi RAHALIITTO JA SUOMI

Pentti pikkarainen Ylijohtaja rahoitusmarkkinaosasto, Valtiovarainministeriö pentti.pikkarainen@vm.fi RAHALIITTO JA SUOMI artikkeli Pentti pikkarainen Ylijohtaja rahoitusmarkkinaosasto, Valtiovarainministeriö pentti.pikkarainen@vm.fi Kuvat maarit kytöharju RAHALIITTO JA SUOMI - toteutuivatko EMU-asiantuntijaryhmän ennustukset?

Lisätiedot

Rahapolitiikan teoriasta ja käytännöstä

Rahapolitiikan teoriasta ja käytännöstä Pääjohtaja Erkki Liikanen Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokous 30.5.2007 Rahapolitiikan teoriasta ja käytännöstä Kuvio 2. Maailmantalouden kehitys Maailmantalous elää pisintä noususuhdannetta yli 30

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän artikkeli pertti haaparanta Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu pertti.haaparanta@aalto.fi Kuvat maarit kytöharju Miten Suomen taloutta voitaisiin elvyttää? Euroopan, erityisesti euroalueen ongelma

Lisätiedot

Kehysbudjetointi poliittisena päätöksentekoprosessina

Kehysbudjetointi poliittisena päätöksentekoprosessina Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 3/2001 ARTIKKELEITA Kehysbudjetointi poliittisena päätöksentekoprosessina Markku Harrinvirta VTT Pentti Puoskari VTT, dosentti 1. Johdanto V altion budjetin laadinnan

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

176 FINANSSI- POLITIIKAN EI- KEYNESILÄISET VAIKUTUKSET YKSITYISEEN KULUTUKSEEN

176 FINANSSI- POLITIIKAN EI- KEYNESILÄISET VAIKUTUKSET YKSITYISEEN KULUTUKSEEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 176 FINANSSI- POLITIIKAN EI- KEYNESILÄISET VAIKUTUKSET YKSITYISEEN KULUTUKSEEN Lippo Suominen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus

Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Minotauroksen perintö euroalueen synty, kriisi ja tulevaisuus Taloustiede Pro Gradu tutkielma Eeli Jaakkola Helmikuu 2015 Ohjaaja: Hannu Laurila TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

KESKUSPANKKIEN OHJAUSKORKOJEN MUUTOSTEN VAIKUTUS MARKKINAKOR- KOIHIN EUROOPASSA 1990 2007

KESKUSPANKKIEN OHJAUSKORKOJEN MUUTOSTEN VAIKUTUS MARKKINAKOR- KOIHIN EUROOPASSA 1990 2007 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Business Rahoitus KESKUSPANKKIEN OHJAUSKORKOJEN MUUTOSTEN VAIKUTUS MARKKINAKOR- KOIHIN EUROOPASSA 1990 2007 Ohjaaja: professori Mika Vaihekoski Tarkastajat:

Lisätiedot

EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ

EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ ISBN 951-774-008-5 ISSN 0358-2108 Helsinki 1997 Alkusanat Esillä oleva tutkimus Euron käyttöönoton siirtymäkauden vaikutukset yrityksissä on tehty

Lisätiedot

Vääriä näkemyksiä, tulkintoja ja ratkaisuja: Mikä aiheutti euroalueen talouskriisin?

Vääriä näkemyksiä, tulkintoja ja ratkaisuja: Mikä aiheutti euroalueen talouskriisin? Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu Vääriä näkemyksiä, tulkintoja ja ratkaisuja: Mikä aiheutti euroalueen talouskriisin? Taloustiede Pro Gradu -tutkielma Kesäkuu 2015 Ohjaaja: Matti Tuomala Esa Saarinen

Lisätiedot