Eläkeläisten elämäntyytyväisyyden tekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkeläisten elämäntyytyväisyyden tekijät"

Transkriptio

1 Eläkeläisten elämäntyytyväisyyden tekijät (08/2014) Aineisto: Ammattiliitto Pron senioritutkimukset 2010 ja 2012 Perustilastojakaumat: Katso myös (työttömyyskuvaajat) (työolot ja hyvivointi, käyttöliittymästä löytyy ikäryhmittäiset sarjat) Teksti muokattu: :19:13 Tutkimuskysymykset ja menetelmät: Mitkä tekijät ja miten vaikuttavat eläkeläisten elämän onnellisuuteen? Asiaa on tutkittu erilaisilla (alustavilla) tilastollisilla selitysmalleilla Pron senioritutkimusdatasta. Kyselylomake: Datankäsittely on toteutettu etupäässä R ja Survo-ohjelmistoilla. Keskeiset tilastolliset menetelmät: Regressioanalyysi, faktorianalyysi, rakenneyhtälömallit (sem), Multivariate adaptive regression splines (MARS),... Tulokset on erilaisia kaavioina mm. javascript-käyttöliittyminä verkossa.

2 TULOKSET: Rakennetuista tilastollisista malleista ilmenee, että koetun elämän tyytyväisyyteen liittyy voimakkaimmin seuraavat tekijät (riippuvuudet tilastollisesti merkitseviä): - Työuran kesto (DURURA) - Ikä (datassa käytetty muuttujanimi = IKATUTK, v) - Työuran aikaisten työtehtävien luonne (JOB, summamuuttujia) - Eläkkeelle siirtymisen olosuhteet (LAHTO, summamuuttujia) - Ajankäyttö elämän eri toiminta-alueisiin (ACT, aktiivisuusaste) - Sosiaalisten verkostojen määrä (SOSVERK, aktiivisten ihmissuhteiden määrä) - Eläketulojen taso (ELAKETUb, e/kk brutto) - Sairastamisen määrä (SAIPV, pv/v) - Asumismuoto (ASUM01 = Yksin asuva) Tekijöiden vaikutukset ilmenevät hieman eri tavavalla riippuen malliasetelmasta. Yksinkertaistettuna eläkeläisen elämän tyytyväisyys on yhdiste yllä em. tekijöistä (ks. summaindikaattoreiden sisältö tämän tekstin lopusta). Yksinkertaisemmassa mallissa riippumuussuhteiden muoto ilmenee parhaiten alla olevata kuviosta (tämän tekstin lopussa on tarkemmat taitekohta- ja kulmakerroinparametrit): Elämän kokonaistyytyväisyys (0 10) vaikutustekijät (Pron eläkeläisdata) 1 IKATUTK 2 JOB2 3 JOB3 4 ACT ACT5 6 SOSVERK 7 SAIPV 8 LAHTO LAHTO2 10 ELAKETUb Monimutkaisempien mallien visualisointi on hankalampaa (varsinainen tekstiosuuden jälkeen on kuitenkin kuva ja parametrit astetta monimutkaisemmasta mallista, jonka tuloksia myös hyödynnetään).

3 Työuran keston vaikutus eläkeläisen elämän tyytyväisyyteen: Työuran pituuden kannalta kriittinen kohta on noin 27 vuotta. Mitä lyhyemmäksi työura on jäänyt tästä pisteestä, sitä selvästi huonompana elämänlaatu koetaan eläkeläisenä. Tietyssä määrin työuran kesto selittää eläketulojen tasoa (ja sitä kautta näkyy tyytyväisyytenä), mutta työuran pituudella on kenties myös psykososiaalinen merkitys ("että ihminen kokee palvelleensa yhteiskuntaa riittävässä määrin"). Eläketulot (brutto, kuviossa ELAKETUb), vaikutus tyytyväisyyteen: Eläketulojen korkeampi taso lisää selvästi elämäntyytyväisyyttä. Vaikutus on erityisen voimakas pienissä eläkkeissä ( euroa) (ks. kuva yllä). Iän vaikutus tyytyväisyyteen (kuviossa IKATUTK): Tyytyväisyys on korkeimmillaan noin vuoden iässä. 77-ikävuoden jälkeen elämäntyytyväisyys laskee selvästi (vaikka vaikutuksesta on poistettu sairastamisen osuus). Tyytyväisyys myös heikkenee voimakkaasti, kun ikä vähenee 57-ikävuodesta nuoremmaksi (tämä selittynee ennenaikaisella työuran loppumisella?). Työtehtävät työuralla (JOB2, JOB3): Laajasta joukosta työtehtäviä muodostettiin neljä summamuuttujaa (ks. tekstin lopussa JOB1, JOB2, JOB3 ja JOB4 ulottuvuuksien sisältö). Neljästä summamuuttujasta (eräänlaisia työuraprofiiliryhmiä) kaksi vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi elämän tyytyväisyyteen. JOB3: alemman keskijohtotehtävien (työnjohto) osuus työuralla näyttää olevan hyväksi elämäntyytyväisyydelle (JOB3) JOB2: asiantuntijatehtävien hallitseva osuus työurasta taas näyttää korreloivan elämäntyytyväisyyttä vähentävästi. Tässä yhteydessä on mainittava, että kumpienkin työtehtäväprofiilien keskimääräistä suurempi osuus vaikuttaa positiivisesti eläketuloihin, JOB3 selvästi enemmän. Sen sijaan JOB1, asiakaspalvelu+taloushallinnolliset (naisten tekemät) tehtävät ja JOB4, suorittava+ruumiillinen työ, molemmat ennustavat selvästi pienempiä eläketuloja. Näin ollen työuran tehtävien luonteen vaikutus elämäntyytyväisyyteen tulee myös epäsuorasti eläketulojen kautta. Vaikutussuhteita voi kuvata ao. kaaviolla:

4 +/- Työura > Elämän tyytyväisyys tehtävät ^ \ / \ / + Kaavio: +/- \ / Mallidynamiikkaa v / Eläketulot <- ^ + / + Työuran --- \ pituus Koulutusaste ^ - / Eli työuran tehtävät vaikuttavat (suhteellisesti) myönteisesti tai positiivisesti (yllä tekstissä kuvatulla tavalla) sekä eläketuloihin että elämän tyytyväisyyteen. Lisäksi jokainen lisävuosi työuralla lisää noin 1 % eläketulotasoa. Koulutusaste ei suoraan vaikuta elämän tyytyväisyyteen, mutta välillisesti lisäämällä eläketuloja ja yleisesti taloudellisia toimintamahdollisuuksia. Sukupuolella on eläkkeisiin valtavan suuri vaikutus. Mallissa, jossa on huomioitu työurien työtehtävät, työuran kesto ja koulutustaso, miesten eläkkeet ovat 26 % naisia korkeammat. Vaikka vaikutustekijöiden kontrollointi ei ole mitenkään tyhjentävä, niin puoliksi kontrolloitu sukupuolten välinen ero on todella suuri. Eläkkeelle siirtymisen olosuhteet (LAHTO1, LAHTO2): Myönteiset eläkkeelle siirtymisen olosuhteen vaikuttavat voimakkaasti nykyiseen elämäntyytyväisyyteen. Näitä myönteisiä tekijöitä on: (kuvassa x LAHTO1) "Lähtiessäni sai paljon kiitosta tekemästäni työstä ja -työurasta" "Sai itse valita itselle sopivimman eläkkeelle siirtymisajankohdan" "Siirtyi eläkkeelle vapaasta tahdosta (eläkkeelle siirt. olosuhteet)" "Viimeisen työpaikan olosuhteet erittäin työntekijäystävälliset" "Siirsi omaa kokemusta ja osaamista työpaikan muille työntekijöille" "Ei irtisanottu henkilöstövähennysten yhteydessä" "Antoi itse tilaa nuoremmille työntekijöilleni" "Ei painostettu jättämään työtä" "Työnantaja oli kustantanut lisäeläkkeitä" Em. asiat näyttävät korreloivan keskenään eli ne muodostavat "ongelmattomuuskimpun". Vastaavasti eläkeläisen hyvinvoinnin kannalta tulisi estää seuraavia asioita (LAHTO2): "Henkinen työkyky oli huono" "Tietotaidot olivat vanhentuneet" "Harkitsi vakavasti siirtymistä toiselle alalle tai ammattiin" "Fyysinen työkyky oli huono" "Viimeisen työpaikan olosuhteet ovat sittemmin selvästi parantuneet" "Etsittiin uusia työtehtäviä" "Painostettiin jättämään työ" Vaikka osa em. tekijöistä voi olla sinänsä hyviä asioita (kuten että etsittiin uusia työtehtäviä, niin eläkeläisille ne ovat olleet kielteisia). Ko. tekijät ovat toisiinsa yhdistyvä "ongelmakimppu", jossa henkinen työkyky ja

5 tietotaitojen vanhentuminen on tärkeimpiä muuttujia. Huonot lähtöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi eläkeläisen taloudelliseen asemaan. "Lähtö 2":n mukaiset vaikeat olosuhteet ennakoivat eläkeläiselle surkeahkoja taloudellisia toimintamahdollisuuksia. Eläkeläisen aktiviteetit (ACT), vaikutus tyytyväisyyteen: Toiminnan suhteuttaminen elämäntyytyväisyyteen on yksi kiinnostavimpia tutkimuskohteita. Eläkeläisten "elämänviisaudet" tyytyväisen elämän toiminnallisiksi lähtökohdiksi: 1) Urheile ja liiku, ole ja toimi luonnossa, harrasta taiteita ja kulttuuria mahdollisimman paljon (kuvassa summamuuttuja ACT4, joka koostuu yksittäisistä asioista: "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen" "Urheilu ja liikunta" "Kalastus, metsästys, marjanpoiminta, viljely ym." "Taiteet ja kulttuuri (musiikki, näytelmät, valokuvaus, kuvataiteet jne.)") 2) Luo ja pidä ihmissuhteita, auta ihmisiä, juhli ja nautiskele ja vastapainoksi tehdä ihan arkisia peruskotiaskareita (kuvassa ACT5, joka koostuu asioista: "Ihmissuhteiden, sosiaalisten verkostojen ylläpito ja luominen" "Ihmisten auttaminen ja hoitaminen" "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet" "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.)") Liikkuminen voi myös liittyä siihen, että ikääntyneillä fyysinen toimintakyky on tietyllä tavalla kriittisessä asemassa. Ihmisen sosiaalinen luonne (ja kaipuu luontoon) tulee hyvin esiin näissä tuloksissa. Em. toiminta on korkeampaa, jos eläkkeelle siirtymisen olosuhteet ovat olleet myönteiset ja taloudelliset toimintamahdollisuudet paremmat. Hyvä työura siis vaikuttaa merkittävästi siihen, että eläkkeellä ihmisellä on vapaus ja kyky toteuttaa riittävästi elämän tärkeimpiä asioita (ACT4+ACT5). Sosiaalisten verkostojen määrä (ihmisten lukumäärillä mitattuna) vaikuttaa myönteisesti tyytyväisyyteen. Yksin asuvilla ACT5:n mukainen sosiaalinen toiminta on erityisen tärkeätä, muuten yksin asuminen ennakoi vähemmän onnellista elämää. Ikään liittyvä tyytyväisyyden aleneminen näyttää olevan yhteydessä siihen, että vanhemmiten joutuu todennäköisemmin asumaan yksin (leskeys,...). Pienet eläketulot yhdistettynä alhaiseen yhdistys- ym. toimintaan osallistumiseen (ks. liitteesä ACT6:n sisältö) vaikuttaa erittäin kielteisesti elämäntyytyväisyyteen. Terveydentilan (SAIPV) vaikutus: Sairastaminen alentaa voimakkaasti eläkeläisen elämäntyytyväisyyttä. Taloudelliset toimintamahdollisuudet (joiden taustalla on hyvä työura) vähentävät sairastamsta. On tietenkin selvää, että sairastaminen vähentää em. tärkeitä elämän aktiviteetteja.

6 Yhteenvetoa tuloksista (tulkintoja, päätelmiä): Työuran ja sen päättymiskohdan tapahtumat vaikuttavat keskeisesti eläkeläisen elämäntyytyväisyyteen. Työuran päättyminen liian aikaisin tai alempipalkkaiset tehtävät osaltaan aiheuttavat sen, että eläkeläisten elämä on eriarvoista niin taloudellisesti, toiminnallisesti, sosiaalisesti kuin terveydellisestikin. Hyvillä eläketuloilla on myös varmasti tietty psykologinen, turvallisuutta lisäävä vaikutus ja se ehkä myös saa eläkeläisen tuntemaan itsensä ihmisarvoisemmaksi (koska muuten jää liiaksi riippuvaiseksi muiden ihmisten armoista...). Koulutustaso parantaa huomattavasti eläkeläisen eläketuloja ja taloudelisia toimintamahdollisuuksia (ja täten epäsuorasti elämän tyytyväisyyttä). Sukupuolen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Vaikka naiset näyttävätkin "tyytyvän vähempään" ja kotitalouden sisäistä tulonjakoa tapahtunee keskimäärin paremmin ansaitsevalta mieheltä naiselle, niin osa eläketasoeroista johtuu työuran aikaisista perusteettomista palkkauseroista. Taustalla on hyvä tiedostaa, että työttömyysriski kasvaa voimakkaasti 50-ikävuoden jälkeen ja työttömyyden katkaisu vaikeutuu huomattavasti, jos työttömyys kestää yli kolme kuukautta.

7 Analyyseissa käytettyjen summamuuttujien muodostuminen $Tyouran_teht $Tyouran_teht$JOB1 [1] "Ura: asiakaskontaktien hoitaminen (TEHT09,0.74)" [2] "Ura: taloudelliset tehtävät (TEHT10,0.72)" [3] "Ura: myynti-, markkinointi-, esiintymis- tai neuvottelutehtävät (TEHT13,0.69)" [4] "Ura: tiedonvälitys ja vastaavat viestintätehtävät (TEHT04,0.68)" [5] "Ura: toiminta hallitsevasti kansainvälisessä ympäristössä (TEHT15,0.66)" [6] "Ura: henkilöstöhallinnolliset (TEHT16,0.66)" [7] "Ura: yrittäjä tai muu itsenäinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.65)" [8] "Ura: kirjallinen sisällön tuottaminen (asiakirjat, raportit, kirjat ym.) (TEHT17,0.64)" [9] "Ura: asema ylemmässä johdossa (TEHT07,0.63)" [10] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestävyyttä vaativat tehtävät (TEHT14,0.62)" $Tyouran_teht$JOB2 [1] "Ura: suunnittelu-, tutkimus- tai vastaavat asiantuntijatehtävät (TEHT12,0.58)" [2] "Ura: erittäin vaativat ja vastuulliset ongelmanratkaisutehtävät (TEHT03,0.57)" [3] "Ura: tekniset tehtävät (TEHT11,0.54)" [4] "Ura: tiedonvälitys ja vastaavat viestintätehtävät (TEHT04,0.43)" [5] "Ura: kirjallinen sisällön tuottaminen (asiakirjat, raportit, kirjat ym.) (TEHT17,0.42)" [6] "Ura: toiminta hallitsevasti kansainvälisessä ympäristössä (TEHT15,0.41)" [7] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestävyyttä vaativat tehtävät (TEHT14,0.38)" [8] "Ura: asema ylemmässä johdossa (TEHT07,0.35)" [9] "Ura: asema keskijohdossa (TEHT06,0.33)" [10] "Ura: yrittäjä tai muu itsenäinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.31)" $Tyouran_teht$JOB3 [1] "Ura: työnjohto tai vastaava alempi keskijohto (TEHT05,0.54)" [2] "Ura: asema keskijohdossa (TEHT06,0.46)" [3] "Ura: tekniset tehtävät (TEHT11,0.39)" [4] "Ura: asema ylemmässä johdossa (TEHT07,0.39)" [5] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestävyyttä vaativat tehtävät (TEHT14,0.34)" [6] "Ura: yrittäjä tai muu itsenäinen ammatinharjoittaja (TEHT08,0.32)" $Tyouran_teht$JOB4 [1] "Ura: työntekijä, puhtaasti suorittava työ (TEHT01,0.99)" [2] "Ura: suurempaa ruumillista voimaa tai kestävyyttä vaativat tehtävät (TEHT14,0.3)" $El_lahtolot $El_lahtolot$LAHTO1 [1] "Lähtiessäni sai paljon kiitosta tekemästäni työstä ja -työurasta (TOLOT03,0.81)" [2] "Sai itse valita itselle sopivimman eläkkeelle siirtymisajankohdan (TOLOT02,0.78)" [3] "Siirtyi eläkkeelle vapaasta tahdosta-nlr-(eläkkeelle siirt. olosuhteet) (TOLOT01,0.74)" [4] "Viimeisen työpaikan olosuhteet erittäin työntekijäystävälliset (TOLOT04,0.73)" [5] "Siirsi omaa kokemusta ja osaamista työpaikan muille työntekijöille (TOLOT08,0.73)" [6] "Irtisanottiin henkilöstövähennysten yhteydessä (TOLOT09,-0.67)" [7] "Antoi itse tilaa nuoremmille työntekijöilleni (TOLOT10,0.52)" [8] "Painostettiin jättämään työ (TOLOT05,-0.45)" [9] "Työnantaja oli kustantanut lisäeläkkeitä (TOLOT06,0.38)" $El_lahtolot$LAHTO2 [1] "Henkinen työkyky oli huono (TOLOT07,0.76)" [2] "Tietotaidot olivat vanhentuneet (TOLOT12,0.75)" [3] "Harkitsi vakavasti siirtymistä toiselle alalle tai ammattiin (TOLOT13,0.64)" [4] "Fyysinen työkyky oli huono (TOLOT11,0.57)" [5] "Viimeisen työpaikan olosuhteet ovat sittemmin selvästi parantuneet (TOLOT14,0.55)" [6] "Etsittiin uusia työtehtäviä (TOLOT16,0.49)" [7] "Painostettiin jättämään työ (TOLOT05,0.43)" $El_toiminta $El_toiminta$ACT1 [1] "Kansainvälinen toiminta (TOIM24,0.83)" [2] "Filosofiset, yhteiskunnalliset ja elämäntarkoitukseen liittyvät kysymykset (TOIM26,0.79)" [3] "Muiden opettaminen, kouluttaminen, valmentaminen jne. (TOIM25,0.75)" [4] "Tieteet ja uusi teknologia (TOIM23,0.74)" [5] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.74)" [6] "Kirjoittaminen, muu luova itseilmaisu (TOIM19,0.69)" [7] "Estetiikka ja kauneus (TOIM22,0.69)" [8] "Opiskelu, kouluttautuminen (TOIM21,0.67)" [9] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.62)" [10] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.56)" $El_toiminta$ACT2 [1] "Kalastus, metsästys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.62)" [2] "Luonnonhoito (maa, metsä/kasvit, vesi, ilma) (TOIM05,0.58)" [3] "Rakentaminen ja korjaus (tavarat, asunnot, välineet jne., myös hankinta) (TOIM03,0.53)" [4] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.37)" [5] "Rahallisia tuloja/palkkioita tuottava toiminta tai työnteko (TOIM08,0.32)" [6] "Eläinten kasvattaminen, hoitaminen (TOIM07,0.31)" [7] "Taloudellisten asioiden hoitaminen (velat, lainat, sijoitukset jne.) (TOIM02,0.3)" $El_toiminta$ACT3 [1] "Lepääminen, nukkuminen (TOIM10,0.62)" [2] "Suunnittelematon toiminta/oleskelu (ilman aikatauluja ja selkeitä tavoitteita) (TOIM11,0.6)" [3] "Kirjojen lukeminen, radion, television, internetin seuraaminen (TOIM16,0.47)" [4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)" [5] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.32)" $El_toiminta$ACT4 [1] "Retkeily ja muu luonnossa liikkuminen (TOIM06,0.59)" [2] "Urheilu ja liikunta (TOIM20,0.54)" [3] "Kalastus, metsästys, marjanpoiminta, viljely ym. (TOIM04,0.35)"

8 [4] "Taiteet ja kulttuuri (musiikki, näytelmät, valokuvaus, kuvataiteet jne.) (TOIM18,0.35)" $El_toiminta$ACT5 [1] "Ihmissuhteiden, sosiaalisten verkostojen ylläpito ja luominen (TOIM12,0.59)" [2] "Ihmisten auttaminen ja hoitaminen (TOIM09,0.46)" [3] "Nautiskelu, juhliminen, huvitilaisuudet (TOIM13,0.34)" [4] "Kotitalouden hoitaminen (ruuanlaitto, siivous jne.) (TOIM01,0.34)" $El_toiminta$ACT6 [1] "Kerho-, seura-, joukkue-, järjestö-, yhdistystoiminta (ei ay-toiminta) (TOIM15,0.67)" [2] "Paikallinen toiminta (TOIM17,0.47)" [3] "Poliittinen ja aatteellinen toiminta (TOIM28,0.33)" [4] "Ammattiyhdistystoiminta (ay) (TOIM14,0.3)"

9 Laajempi (2. asteen) malli (MARS), jossa voidaan tutkia kahden muuttujan välisiä yhdysvaikutuksia. Elämän kokonaistyytyväisyys (0 10) vaikutustekijät (Pron eläkeläisdata) 1 DURURA 2 ACT4 3 ACT5 4 SOSVERK 5 SAIPV ELAKETUb 1 JOB2: JOB4 2 JOB2: ACT2 3 JOB2: ACT3 4 JOB2: ELAKETUb JOB4: ELAKETUb JOB4 JOB2 6 ACT2: ACT5 ACT2 JOB2 7 ACT2: SOSVERK ACT3 JOB2 8 ACT5: ACT6 JOB2 ELAKETUb 9 ACT5: ASUM01 JOB4 ELAKETUb ACT2 ACT5 ACT2 SOSVERK 10 ACT6: ELAKETUb 11 SOSVERK: LAHTO1 12 SOSVERK: LAHTO2 ACT6 ACT5 ASUM01 ACT5 ACT6 ELAKETUb SOSVERK LAHTO1 LAHTO2 SOSVERK

10 > Sys.time(); [1] " :13:24 EEST" > summary(m2, digits = 2, style = "pmax") Call: earth(formula=fmla, data=dm, degree=2) ELTYY = * pmax(0, 27 - DURURA) * pmax(0, ACT ) * pmax(0, ACT5-0.13) * pmax(0, ACT5) * pmax(0, 8 - SOSVERK) * pmax(0, 25 - SAIPV) * pmax(0, ELAKETUb ) * pmax(0, JOB2) * pmax(0, JOB4-2.3) * pmax(0, JOB2) * pmax(0, ACT2-1.5) * pmax(0, JOB2) * pmax(0, ACT2) + 3 * pmax(0, JOB2-1.7) * pmax(0, ACT ) * pmax(0, JOB2-1.7) * pmax(0, ELAKETUb) * pmax(0, JOB4-2.1) * pmax(0, ELAKETUb) * pmax(0, ACT ) * pmax(0, ACT5) + 2 * pmax(0, ACT2-1.9) * pmax(0, 8 - SOSVERK) * pmax(0, ACT2) * pmax(0, 8 - SOSVERK) * pmax(0, ACT5) * pmax(0, ACT6) * pmax(0, ACT5) * pmax(0, ASUM01-0) * pmax(0, ACT6-1.7) * pmax(0, ELAKETUb) * pmax(0, ACT6) * pmax(0, ELAKETUb) * pmax(0, 8 - SOSVERK) * pmax(0, 1 - LAHTO1) * pmax(0, 8 - SOSVERK) * pmax(0, LAHTO2) Selected 23 of 42 terms, and 14 of 21 predictors Importance: DURURA, SOSVERK, LAHTO1, SAIPV, ACT5, ASUM01, JOB2, ACT2,... Number of terms at each degree of interaction: GCV 1.2 RSS 1406 GRSq 0.22 RSq 0.28 > evimp(m2, trim=false); nsubsets gcv rss DURURA SOSVERK LAHTO SAIPV ACT ASUM JOB ACT ELAKETUb ACT ACT LAHTO ACT JOB MIES-unused IKATUTK-unused EDUCI-unused TUTKP-unused JOB1-unused JOB3-unused ACT1-unused > sink();

11 > Sys.time() [1] " :13:21 EEST" > summary(m1, digits = 2, style = "pmax") Call: earth(formula=fmla, data=dm) ELTYY = * pmax(0, 57 - IKATUTK) * pmax(0, IKATUTK - 77) * pmax(0, JOB ) * pmax(0, JOB3) * pmax(0, ACT ) * pmax(0, ACT5-0.41) * pmax(0, ACT5) * pmax(0, 8 - SOSVERK) * pmax(0, SAIPV - 40) * pmax(0, 40 - SAIPV) * pmax(0, LAHTO ) * pmax(0, LAHTO1) * pmax(0, LAHTO2) * pmax(0, ELAKETUb ) * pmax(0, ELAKETUb) Selected 16 of 30 terms, and 10 of 20 predictors Importance: SAIPV, IKATUTK, SOSVERK, LAHTO1, ACT4, LAHTO2, JOB2, ELAKETUb,... Number of terms at each degree of interaction: 1 15 (additive model) GCV 1.5 RSS 3516 GRSq 0.2 RSq 0.21 > evimp(m1, trim=false); nsubsets gcv rss SAIPV IKATUTK SOSVERK LAHTO ACT LAHTO JOB ELAKETUb ACT JOB MIES-unused EDUCI-unused TUTKP-unused DURURA-unused JOB1-unused JOB4-unused ACT1-unused ACT2-unused ACT3-unused ACT6-unused > sink()

12 > cat("elaketulojen perusmalli:\n", + "Selitetaan sukupuolella, tyouran tehtavilla", + "koulutusasteella, tyouran kestolla ja tutkimusvuodella." ); Elaketulojen perusmalli: Selitetaan sukupuolella, tyouran tehtavilla koulutusasteella, tyouran kestolla ja tutkimusvuodella. > ##### > summary(m1); Call: lm(formula = log(elaketub) ~ MIES + DURURA + JOB1 + JOB2 + JOB3 + JOB4 + EDUCI + TUTKV, data = D) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) < *** MIES < *** DURURA < *** JOB JOB ** JOB *** JOB *** EDUCI < *** TUTKV < *** --- Signif. codes: 0 ç***š ç**š 0.01 ç*š 0.05 ç.š 0.1 ç š 1 Residual standard error: on 3081 degrees of freedom (270 observations deleted due to missingness) Multiple R-squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 8 and 3081 DF, p-value: < > sink();

Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron senioritutkimukseen. Vastausaikaa on 31.12.2014 asti.

Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron senioritutkimukseen. Vastausaikaa on 31.12.2014 asti. Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2014 Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron senioritutkimukseen. Vastausaikaa on 31.12.2014 asti. Kysely on tarkoitettu kaikille Pron eläkeläisjäsenille. Kyselyn sisältö

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012

Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012 Ammattiliitto Pron senioritutkimus 2012 Tervetuloa vastaamaan Ammattiliitto Pron senioritutkimukseen. Vastausaikaa on 31.12.2012 asti. Kysely on tarkoitettu kaikille Pron eläkeläisjäsenille. Kyselyn sisältö

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Työn. Jarna Savolainen. ehdoilla. Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä

Työn. Jarna Savolainen. ehdoilla. Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä ehdoilla Jarna Savolainen Työn Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä Jarna Savolainen Työn ehdoilla Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä Julkaisija Kansikuva Ulkoasu

Lisätiedot

LOPPUVATKO MINULTA TYÖT? YKSILÖÖN JA ORGANISAATIOON LIITTYVIEN TEKIJÖIDEN YHTEYS TYÖN EPÄVARMUUDEN KOKEMUKSEEN.

LOPPUVATKO MINULTA TYÖT? YKSILÖÖN JA ORGANISAATIOON LIITTYVIEN TEKIJÖIDEN YHTEYS TYÖN EPÄVARMUUDEN KOKEMUKSEEN. LOPPUVATKO MINULTA TYÖT? YKSILÖÖN JA ORGANISAATIOON LIITTYVIEN TEKIJÖIDEN YHTEYS TYÖN EPÄVARMUUDEN KOKEMUKSEEN. Mira Enqvist Pro-gradu -tutkielma Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Kevät 2012 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS UIL:ään ja DIFF:iin kuuluvien insinöörien näkemyksiä kielitaidosta ja uraliikkuvuudesta Maria Järlström Rebecca Piekkari Tomi Seppälä Tiina Jokinen Milla Nyyssölä Terhi Koivula

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Naisten ja miesten erilainen asema työelämässä Tasa-arvoisen työelämän sudenkuopat. SAK:n työolobarometri 2014 Tasa-arvoraportti

Naisten ja miesten erilainen asema työelämässä Tasa-arvoisen työelämän sudenkuopat. SAK:n työolobarometri 2014 Tasa-arvoraportti 7 2014 Naisten ja miesten erilainen asema työelämässä Tasa-arvoisen työelämän sudenkuopat SAK:n työolobarometri 2014 Tasa-arvoraportti Marraskuu 2014 Niina Tanner Lisätiedot: Riitta Juntunen riitta.juntunen@sak.fi

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

PUTKESTA PURISTETTU ELÄKE- LÄINEN

PUTKESTA PURISTETTU ELÄKE- LÄINEN Tuula Pursiainen PUTKESTA PURISTETTU ELÄKE- LÄINEN Työttömyyseläkkeelle siirtyneiden kokemuksia eläkkeelle jäämisestä ja eläkeläisenä olemisesta Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2009

Lisätiedot

Televisionkatselun sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnalliset seuraukset nyky-suomessa

Televisionkatselun sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnalliset seuraukset nyky-suomessa artikkelit Televisionkatselun sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnalliset seuraukset nyky-suomessa Semi Purhonen Johdanto Televisionkatselusta on tehty ihmis- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta valtava

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALKANSAAJIEN TYÖSSÄ JATKAMINEN TAULUKKORAPORTTI KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSISTA VTM JANNE PELKONEN TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RAPORTTI

IKÄÄNTYNEIDEN PALKANSAAJIEN TYÖSSÄ JATKAMINEN TAULUKKORAPORTTI KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSISTA VTM JANNE PELKONEN TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RAPORTTI 31.5.2006 IKÄÄNTYNEIDEN PALKANSAAJIEN TYÖSSÄ JATKAMINEN VUODEN 2005 ELÄKEUUDISTUKSEN JÄLKEEN JA TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT ASENTEET TAULUKKORAPORTTI KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSISTA VTM JANNE PELKONEN TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT

Lisätiedot

VIRKISTÄÄKÖ VAPAA-AIKA? Vapaa-ajan toimintojen koettu virkistävyys ja niihin käytetty aika suomalaisilla

VIRKISTÄÄKÖ VAPAA-AIKA? Vapaa-ajan toimintojen koettu virkistävyys ja niihin käytetty aika suomalaisilla VIRKISTÄÄKÖ VAPAA-AIKA? Vapaa-ajan toimintojen koettu virkistävyys ja niihin käytetty aika suomalaisilla Anniina Vauhkonen Pro-gradu tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Syyskuu 2010 TAMPEREEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

KADETTIEN OPISKELUN KUORMITTAVUUS TYÖSSÄ JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

KADETTIEN OPISKELUN KUORMITTAVUUS TYÖSSÄ JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KADETTIEN OPISKELUN KUORMITTAVUUS TYÖSSÄ JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Kandidaatin tutkielma Kadetti Ilkka Soininen 76. Merikadettikurssi Rannikkojoukkolinja Huhtikuu 2009 Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - AR- BETSLIVSFORSKNING 1/2008 Uudistuneen Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden 6. vuosikerta.

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - AR- BETSLIVSFORSKNING 1/2008 Uudistuneen Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden 6. vuosikerta. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS - AR- BETSLIVSFORSKNING 1/2008 Uudistuneen Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden 6. vuosikerta. Työelämän tutkimus Arbetslivsforskning -lehden päämääränä on edistää työelämään

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen monisteita 45

Eläketurvakeskuksen monisteita 45 Eläketurvakeskuksen monisteita 45 Joustava eläkeikä tutkimus Esiraportti joustavien ikärajojen valintatilanteeseen vuosina 2005 2007 tulevista yksityisalojen palkansaajista Eila Tuominen Janne Pelkonen

Lisätiedot

Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä

Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä Liisa-Maria Palomäki ja Eila Tuominen Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45 64-vuotiaassa palkansaajaväestössä Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:9 Liisa-Maria Palomäki ja Eila Tuominen

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008

Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008 Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 5/2008 Toni Pekka, Pauli Forma, Arttu Saarinen Toni Pekka, Pauli Forma, Arttu Saarinen Työhyvinvointi ja työnantajamaine

Lisätiedot

MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A

MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A Laura Lahtela & Anna-Maria Rajala Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Lokakuu 2010 TIIVISTELMÄ Mitä 50-vuotiaat

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot