YLEISTEN KIRJASTOJEN KOTIPALVELUTOIMINNAN VAIKUTUS IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKKAIDEN HENKISEEN JA SOSIAALISEEN HYVINVOINTIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTEN KIRJASTOJEN KOTIPALVELUTOIMINNAN VAIKUTUS IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKKAIDEN HENKISEEN JA SOSIAALISEEN HYVINVOINTIIN"

Transkriptio

1 YLEISTEN KIRJASTOJEN KOTIPALVELUTOIMINNAN VAIKUTUS IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKKAIDEN HENKISEEN JA SOSIAALISEEN HYVINVOINTIIN Kyselytutkimus Valkeakosken kaupunginkirjaston kotipalvelun asiakkaille Iina Lehtiniemi Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Kandidaatintutkielma Huhtikuu 2015

2 TAMPEREEN YLIOPISTO, Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma LEHTINIEMI, IINA: Yleisten kirjastojen kotipalvelutoiminnan vaikutus ikääntyneiden asiakkaiden henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kyselytutkimus Valkeakosken kaupunginkirjaston kotipalvelun asiakkaille. Kandidaatin tutkielma, 24 s., 4 liites. Huhtikuu 2015 Tässä tutkielmassa selvitettiin yleisten kirjastojen kotipalvelutoiminnan vaikutusta ikääntyneiden asiakkaiden henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tavoitteena oli lisäksi kartoittaa ikääntyneiden lukutottumuksia ja informaatiokäyttäytymistä. Tutkimus suoritettiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin Valkeakosken kaupunginkirjaston kotipalveluasiakkaille (6 henkilöä). Kyselylomakkeet jaettiin paperimuotoisina asiakkaille kotipalvelutyöntekijän toimesta ja täytetyt lomakkeet kerättiin seuraavalla kotipalvelukäynnillä Vastaukset suljettiin sinetöityihin kuoriin, joten kirjaston työntekijä ei missään vaiheessa nähnyt asiakkaiden vastauksia. Analyysissa käytettiin laadullista sisällön analyysia. Kyselytutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 6 asiakasta, jotka kaikki olivat naisia. Vastaajien ikä vaihteli 74 vuodesta ja 86 vuoteen, keskiarvon ollessa 81 vuotta. Tuloksista selvisi, että kotipalvelutoiminta merkitsee asiakkaille hyvinkin paljon ja sillä on vaikutusta erityisesti henkiseen hyvinvointiin: asiakkaat kokivat kotipalvelukäynnin jälkeen olonsa tyytyväisiksi ja heistä tuntui, että heitä oli muistettu. Monelle kotipalvelu oli ainoa tapa saada lukemista ja jatkaa koko elämän kestänyttä lukuharrastusta. Lukemisen avulla asiakkaat kokivat saavansa arkeen rytmiä, taukoa arjen hulinasta ja mielen virkistystä. Sosiaaliseen hyvinvointiin vaikutusta ei ollut yhtä paljon havaittavissa. Tulevaisuudessa olisi kannattavaa laajentaa tutkimus koskemaan koko Suomen yleisten kirjastojen kotipalvelutoimintaa. Tällainen tutkimus hyödyttäisi kirjastoja niin kotipalvelutoiminnan kehittämisessä kuin sen hyödyllisyyden todistamisessa, ja lisäksi se antaisi totuudenmukaisemman kuvan kotipalvelutoiminnan vaikutuksesta iäkkäiden asiakkaiden hyvinvointiin. Tulevaisuudessa tutkimuksessa olisi lisäksi hyödyllistä soveltaa sosiaalitieteiden piirissä kehiteltyjä menetelmiä ja teorioita. AVAINSANAT: ikääntyneet, kirjastot, kotipalvelu, kyselytutkimus, Valkeakoski

3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO KATSAUS YLEISTEN KIRJASTOJEN KOTIPALVELUTOIMINTAAN Kotipalvelutoiminnan historia Suomessa Kotipalvelutoiminnan tulevaisuudennäkymät IKÄÄNTYNEET ASIAKASRYHMÄNÄ Ikääntyneet tutkimuksen kohteena Ikääntyneiden lukemistottumukset ja informaatiokäyttäytyminen TUTKIMUSASETELMA Tutkimusongelma ja kysymykset Kyselyn suunnittelu ja toteutus TULOKSET Taustatiedot Sosiaalinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi Loppukysymykset SISÄLLÖN ANALYYSI Kotipalvelutoiminnan vaikutus henkiseen hyvinvointiin Kotipalvelutoiminnan vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin Muita vaikutuksia Kyselylomakkeen luotettavuuden arviointia YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 25

4 1. JOHDANTO Yleisten kirjastojen tarjoama kotipalvelutoiminta nähdään usein niin sanottuna uhattuna ulkopalveluna, joka tuottaa ylimääräistä työtä eikä sitä mielletä kirjastojen tavalliseen arkeen kuuluvaksi toiminnaksi. Kotipalvelutoiminnasta ei myöskään ole olemassa virallista tilastotietoa, sillä kotipalvelulainojen ilmoittaminen ei ole kirjastoille pakollista (Laakso 2010, 39). Tämän vuoksi kirjastojen kotipalvelutoiminta jää usein vaille huomiota eikä sen tärkeyttä pystytä todistamaan päättäjille samaan tapaan tilastotietona kuten normaalien lainojen merkitystä. Tämän tutkielman tarkoituksena on päästä selvyyteen siitä, onko kirjastojen kotipalvelutoiminnalla vaikutusta ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvointiin. Pyrin tutkimukseni avulla vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: - Millaisia ovat ikääntyneiden asiakkaiden lukemistavat ja kirjastonkäyttö yleisesti? - Millaisena asiakkaat kokevat kirjaston tarjoaman kotipalvelun? - Voidaanko yleisten kirjastojen kotipalvelutoiminnalla nähdä olevan positiivista vaikutusta ikääntyneiden asiakkaiden henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin? Hyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä tapauksessa sosiaalista ja psyykkistä eli henkistä hyvinvointia. Vaikuttavuutta pyritään kuvaamaan lähinnä kirjastojen kotipalvelutoiminnan positiivisen vaikutuksen eli hyödyn kautta. Mahdolliset negatiiviset vaikutukset otetaan kuitenkin myös huomioon. Ikääntyneet asiakkaat määritellään tässä tutkielmassa eläkkeelle jääneiksi kotipalvelutoiminnan piiriin otetuiksi henkilöiksi, jotka eivät voi jonkin sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi asioida kirjastossa. Tutkimusotokseni koostuu kuudesta Valkeakosken kaupunginkirjaston kotipalvelutoiminnan piiriin kuuluvasta henkilöstä, jotka kaikki asuvat vielä kotona. Valitsin tutkimusmenetelmäkseni kyselytutkimuksen, sillä menetelmä oli sekä minun että tutkimukseen osallistuneiden näkökulmasta toimivin vaihtoehto. Kotipalvelutoiminnasta tehdyt selvitykset ovat useimmiten kirjastojen itsensä tekemiä, joten halusin tästäkin syystä tehdä tutkielmani yleisten kirjastojen kotipalvelusta: näin kotipalvelun merkityksestä on saatavilla edes yksi yliopiston piirissä tehty tutkimus. Suunnitelmissani on jatkaa tutkimusta 1

5 maisteriopintovaiheessa ja laajentaa otosta, jotta tulokset voidaan yleistää koskemaan suurempaa populaatiota: tämä tutkimus on tapaustutkimus, joten tuloksia ei juurikaan voida soveltaa muita kirjastoja koskeviksi. Aluksi käsittelen tutkielmassani lyhyesti yleisten kirjastojen kotipalvelutoiminnan periaatteet: millainen kirjastojen kotipalvelutoiminnan historia on ollut Suomessa ja millaisilta sen tulevaisuudennäkymät vaikuttavat nykyisten olosuhteiden valossa. Tämän jälkeen käsittelen ikääntyneitä kirjaston asiakasryhmänä: määrittelen iäkkäiden asiakkaiden ryhmän, tarkastelen lukemista osana vanhusten elämätapaa sekä kartoitan heidän kirjaston käyttöään. Lisäksi tarkastelen tutkimuskirjallisuuden avulla lyhyesti heidän informaatiokäyttäytymistään: mihin he kirjaston kotipalvelua käyttävät ja millaista aineistoa he lainaavat. Alun esittelyosuuden jälkeen siirryn tarkastelemaan varsinaista tutkimusta. Aluksi esittelen oman tutkimukseni tutkimusongelman ja tutkimuskysymykset, joihin tutkimuksellani pyrin vastaamaan. Lisäksi avaan oman tutkimukseni teon lähtökohtia ja suunnitteluprosessia. Kerron myös tutkimuksen toteutuksesta ja pyrin arvioimaan oman kyselytutkimukseni luotettavuutta. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan tutkimukseni tuloksia ja analysoin vastauslomakkeiden sisältöä. Lopuksi teen vielä yhteenvedon ja pohdin sitä, mihin suuntaan tutkijoiden olisi järkevää suunnata tutkimuksensa kotipalvelutoiminnan osalta. 2

6 2. KATSAUS YLEISTEN KIRJASTOJEN KOTIPALVELUTOIMINTAAN Tässä luvussa on tarkoitus tehdä lyhyt kartoitus siitä, mitä kirjaston kotipalvelu oikeastaan on: mitä se käytännössä tarkoittaa ja millaisia ongelmia kotipalvelutoiminta sisältää. Aloitan kartoituksen määrittelemällä yleisten kirjastojen kotipalvelun käsitteen, jonka jälkeen esittelen kotipalvelutoiminnan historian ja toimintaperiaatteet Suomessa. Lyhyen historiaosuuden jälkeen tarkastelen vielä yleisten kirjastojen kotipalvelutoiminnan tulevaisuudennäkymiä Kotipalvelutoiminnan historia Suomessa Kirjaston kotipalvelutoiminnalla tarkoitetaan yleisten kirjastojen tarjoamaa palvelua niille kunnan tai kaupungin asukkaille, jotka eivät voi esimerkiksi sairauden, muun vamman tai korkean iän vuoksi asioida itse kirjastossa. Perinteinen kotipalvelutoiminta tarkoittaa asiakkaan toiveiden mukaisen aineiston pakkaamista kirjastossa kassiin ja sen kuljettamista asiakkaan kotiin tai hoitolaitokseen maksutta (Laakso 2010, 9-10). Kotipalvelutoiminta ei ole siis vain iäkkäiden palvelu, mutta keskityn tutkielmassani käsittelemään ainoastaan iäkkäitä asiakkaita, sillä ikärakenteen muutosten myötä kotipalvelutoiminnan kysyntä tulee jatkossa kasvamaan entistä enemmän ihmisten jäädessä eläkkeelle. Lisäksi muita palvelun piiriin kuuluvia ryhmiä kuten nuoria vammaisia ei ole tavoitettu kirjaston kotipalvelun asiakkaiksi, vaan kotipalvelu koetaan yksinomaan vanhuksille kuuluvaksi palveluksi (Leena Laakso 2010, 21). Laakson (2010, 9) mukaan kotipalvelutoiminta syntyi vuonna 1941 Yhdysvalloissa Clevelandissa, josta se myöhemmin Toisen maailmansodan jälkeen saapui Eurooppaan ja Ruotsin kautta Suomeen. Ensimmäinen kirjasto Suomessa, joka toteutti kotipalvelutoimintaa, oli Keravan kauppalankirjasto. Kauppalankirjasto aloitti kotipalvelutoiminnan vuonna Yhdeksän vuotta tämän jälkeen vuonna 1970 Espoon kaupunginkirjasto, Keravan jalanjäljissä, aloitti oman kotipalvelutoimintansa (Laakso 2010, 9). Vähitellen kotipalvelutoiminta levisi myös muualle Suomeen ja tällä hetkellä kotipalvelutoimintaa järjestetään noin 60 eri kunnassa (Pehkonen 2011, 13). 3

7 Suomelle on ominaista niin kutsuttu keskitetty kotipalvelutoiminta, jossa kotipalvelu hoidetaan yhden kirjaston, pääkirjaston toimesta. Toinen mahdollisuus on hoitaa kotipalvelu hajautetusti, jolloin kaikki kunnan kirjastot vastaavat oman lähialueensa kotipalveluasiakkaista. Hajautetulla mallilla on joitain hyviä puolia, joita keskitetyllä mallilla ei ole: hajautetussa mallissa asiakkaat ovat usein vanhoja tuttuja työntekijälle, joten kotipalvelu mielletään helpommin kirjaston normaaliksi palveluksi eikä esimerkiksi lisätyöksi. (Laakso 2010, 12.) Suomessa tilanne on kuitenkin usein se, että kunnassa on vain yksi kirjasto, pääkirjasto, joten on luonnollista, että kotipalvelu hoidetaan tämän kirjaston toimesta Kotipalvelutoiminnan tulevaisuudennäkymät Kirjastojen kotipalvelutoiminta on suhteellisen nuori palvelu, sillä kirjastolakiin se saatiin Suomessa vasta vuonna 1986 (Laakso 2010, 7) eivätkä sen toimintaperiaatteet ole monimutkaisia. Tästä huolimatta kirjastojen kotipalvelutoiminta on lähes koko sen olemassaolon ajan nähty kuolevana palveluna. Ennen vuotta 1982, jolloin kotipalvelu tuli valtionosuuslain piiriin, toiminta oli täysin riippuvainen kirjastohenkilökunnan omasta kiinnostuksesta asiaa kohtaan. Valtion tuesta huolimatta vielä nykyäänkään kirjaston kotipalvelua ei ole Suomessa kuntien taholta koettu trendikkääksi, sillä kotipalvelun lainausluvut ovat alhaiset ja medianäkyvyys pieni. (Laakso 2010, 8.) Kotipalvelutoiminta on lisäksi suhteellisen kallista: kotipalvelusta vastaavalle henkilölle täytyy maksaa palkkaa, aineiston kuljetusta varten tulee hankkia asianmukaiset välineet kuten kassit, rullakot ja laatikot. Lisäksi kirjaston tulee neuvotella aineiston kuljetuksista ja siitä, hankitaanko kotipalveluasiakkaille oma kokoelmansa kirjastoon. (Laakso 2010, ) Kunnat tekevät jatkuvasti säästöjä, joten pieniä lainauslukuja tekevä kotipalvelutoiminta on luultavasti ensimmäisenä säästökohteena. Kotipalvelutoiminta on myös budjetoinnin kannalta hankala palvelu: kotipalvelutoiminnan vuosittaisista kustannuksista ei useinkaan ole saatavilla tilastotietoa ja kotipalvelulainalle on hankala määritellä mitään kiinteää hintaa, sillä palvelu räätälöidään aina asiakkaan sekä asiakasmäärän mukaan (Laakso 2010, 15). Kirjastot ovat kuitenkin pyrkineet ylläpitämään kotipalvelutoimintaa säästöistä huolimatta. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunginkirjasto järjesti vuonna 2014 Kirjasto kotiin hankkeen, jossa vapaaehtoiset saivat rekisteröityä kirjakuljettajiksi verkkosivun kautta ja kuljettaa asiakkaalle lainatut teokset tämän kotiin pientä korvausta vastaan (Jyväskylän kirjasto, 2014 & Yle.fi.). 4

8 Myös monipalveluautotoiminta saattaa toimia ratkaisuna säästötoimiin: monipalveluautojen tavoitteena on luoda palveluja räätälöidysti ja alueen tarpeiden mukaisesti. Kirjastopalveluiden lisäksi monipalveluautot tarjoavat usein myös kauppa- posti- ja terveyspalvelut kuten verenpaineen mittauksen. Tekniikka mahdollistaisi kaiken tämän, mutta ongelmana on usein vaativuus, sillä monipalveluautotoiminta vaatii henkilökunnalta paljon. Lisäksi toiminta edellyttää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, mikä tuottaa usein ongelmia. (Rinta-Aho 2012, 17.) Toinen vaihtoehto saattaisi olla kirjaston kotipalvelun muuttaminen hakeutuvasta palvelusta noutopalveluksi, jolloin asiakas itse huolehtisi koottujen aineistojen kuljetusmaksuista (Heikkilä 2007, 33). Vaikka resursseja vähennetään jatkuvasti, on hyvin todennäköistä, että kirjaston kotipalvelutoiminta sinnittelee muodossa tai toisessa muiden kirjaston tarjoamien palveluiden mukana, sillä kirjastojen tekemien selvitysten mukaan kotipalvelu on asiakkaille erittäin tärkeä palvelu. Esimerkiksi Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston tekemä selvitys (Saarelainen 2009) kirjaston kotipalvelumallista Joensuussa, Outokummussa ja Tupovaarassa paljastaa, että kotipalvelu miellettään tärkeäksi, sillä se antaa tekemistä ja ajateltavaa. Kaikki asiakkaat kokivat kotipalvelukäynnin tuovan arkeen piristystä, iloa, ajanvietettä ja mukavia hetkiä yhdessä. Vastaajat kuvasivat lukemista sanoilla koko elämä kaikki kaikessa, joten asiakkaat kokivat lukemisen tärkeäksi osaksi omaa hyvinvointiaan. Kotipalvelutapaamista pidettiin virkistävänä vaihteluna ja mukavana tapahtumana. (Saarelainen 2009, ) Tämän lisäksi kirjastohenkilökunta on usein sitoutunut tarjoamaan kotipalvelua asiakkailleen myös sen jälkeen, kun käynti kirjastossa ei enää syystä tai toisesta ole mahdollista. 5

9 3. IKÄÄNTYNEET ASIAKASRYHMÄNÄ Tässä luvussa pyrin määrittelemään ikääntyneiden ryhmän ja tarkastelemaan tälle ryhmälle ominaisia piirteitä. Lisäksi tarkastelen lyhyesti aikaisempien tutkimusten avulla vanhusten lukemistottumuksia ja heidän informaatiokäyttäytymistään. Käsittelen esimerkiksi Raimo Niemelän (2006) käsitteen toimintaan aktivoitumisesta, joka on tärkeä osa henkistä hyvinvointia: yhtenä henkisen hyvinvoinnin merkkinä pidetään aktiivisuutta ja toimintakykyä. Käsitys omasta toimintakyvystä ja voimavaroista vaikuttaa arkiselviytymiseen ja esimerkiksi siihen, minkälaisia tavoitteita ihminen toiminnalleen asettaa ja mitä hän elämältään odottaa. Toimintakyvyn kannalta on merkityksellistä, onko ympäristö rajoittava vai mahdollistava tekijä (Heimonen 2007, 13) Ikääntyneet tutkimuksen kohteena Ikääntyneet muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän, jolla ei välttämättä ole muuta yhteistä kuin ikä, työelämästä poistuminen sekä lisääntynyt vapaa-aika (Klapuri & Toivola 1986, 18). Aikaisemmin elämässä muodostuneet tottumukset ja materiaaliset edellytykset sekä elämäntavat vaikuttavat myös vanhemmalla iällä elämään. Tämä näkyy muun muassa siinä, että iän mukanaan tuomat terveydelliset ongelmat kuten näön heikkeneminen, nivelongelmat ja muut muutokset aisti- ja toimintaedellytyksissä vaihtelevat yksilöittäin (Pehkonen 2011, 32). Myös tiedontarpeet ja kirjaston käyttötavat vaihtelevat yksilöstä toiseen. Joitakin yhteneväisyyksiä on kuitenkin havaittavissa lukutottumuksissa ja informaatiokäyttäytymisessä, kuten seuraavassa luvussa osoitan. Tämä johtuu luultavasti ikääntyneille yhteisistä piirteistä eli suhteellisen samanlaisesta elämäntilanteesta, vanhuuden mukanaan tuomista rajoitteista sekä lisääntyneestä vapaa-ajasta. 6

10 3.2. Ikääntyneiden lukemistottumukset ja informaatiokäyttäytyminen Maija Klapurin ja Liisa Toivolan vuonna 1986 tekemä tutkimus paljasti, että paljon lukevat ja kirjastoa ahkerasti käyttävät vanhukset olivat keskiluokkaisempia kuin vähän lukevat, ja lisäksi heistä joka toinen oli saanut korkeamman koulutuksen kuin vain kansakoulun. Tämä toistaa aikaisempien lukemistutkimuksien tuloksia, joiden mukaan koulutus vaikuttaa lukemiseen ja kirjastonkäyttöön: kaikki keskikoulun käyneet haastateltavat kuuluivat kirjastonkäyttäjiin ja sitä korkeamman koulutuksen saaneet säännöllisiin lukijoihin. Mieluisimmaksi harrastukseksi lukemisen listaavia iäkkäitä ihmisiä oli haastatelluista yksi neljäsosa (1/4). (Klapuri, Toivola 1986, 135.) Kirjastoa käytti vähintään kerran kuussa 21.3 % vastaajista, 17 % vieraili kirjastossa satunnaisesti ja 67.7 % ei käyttänyt kirjastoa laisinkaan. Enemmistö vastaajista kuului siis eikirjastonkäyttäjiin. On kuitenkin tärkeää huomata, että vastaajista 40 % kertoi lukevansa päivittäin. Paljon lukevat iäkkäät henkilöt lukevat siis useimmiten omia, vanhoja kirjojaan tai lahjaksi saamiaan teoksia. Kirjastonkäytön vähäisyys selittyy erilaisilla kirjastonkäytön esteillä (28 % haastatelluista kertoi huonon terveydentilan haittaavan kirjastoon pääsyä). Yleisimpiä terveydellisiä haittoja olivat liikkumisvaikeus, istumisvaikeudet ja näön heikkeneminen. Terveyden lisäksi kirjastonkäyttöä vähensivät ajanpuute sekä lukuhalun ja keskittymishalun puute. Näihin jälkimmäisiin syihin vedonneet vanhukset olivat poikkeuksetta vähemmän koulua käyneitä. (Klapuri & Toivola 1986, ) 40 % vastaajista kertoi eläkkeelle jäätyään lukevansa päivittäin kirjoja ja 23 % ei lukenut kirjoja ollenkaan. Kuitenkin 45 % haastatelluista koki, että eläkkeelle jäätyään heidän lukemisharrastuksensa oli lisääntynyt. Tämä selittynee lisääntyneellä vapaa-ajalla. Henkilöt, jotka lukivat enemmän, olivat keskimäärin parempikuntoisia ja kokivat vähemmän yksinäisyyttä suhteessa muihin haastateltuihin. Lisäksi he olivat lähes aina yksinasuvia leskiä tai naimattomia. Jopa 36 % haastatelluista koki yksinäisyyttä ja 34 % myönsi aikansa käyvän pitkäksi. Yllättävästi ne vanhukset, jotka kokivat lukemisen mieluisimpana harrastuksena, eivät juurikaan kokeneet yksinäisyyttä tai tylsyyttä. (Klapuri & Toivola 1986, 132.) Tässä tulee kuitenkin muistaa se seikka, että tutkimus ei osoittanut johtuiko tämä ero siitä, että lukemisesta pitävät henkilöt olivat jo ennen eläkkeelle jäämistään pitäneet yksinolosta ja ajanvietosta omissa oloissa vai eivätkö he tunteneet oloaan yksinäiseksi lukemisen ansiosta. 7

11 Suurimmaksi ongelmaksi tutkimustulosten yleistettävyyden kohdalla nousee vuosi: nykyisen kirjaston kotipalvelutoiminnan piiriin kuuluva ikääntyneiden asiakkaiden ryhmä on lukutavoiltaan luultavasti erilainen kuin tuolloin luvulla haastateltu asiakaskunta. Nykyään väestö on myös useimmiten korkeammin koulutettu, joten kirjaston käyttötavat poikkeavat kansakoulun käyneiden tavoista. Aikaisempien tulosten ja Klapurin sekä Toivolan (1986) tutkimuksen myötä voimme olettaa, että nykyiset korkeammin koulutetut iäkkäät asiakkaat lukevat enemmän kuin luvulla haastatellut henkilöt. Lisäksi nykyihmisten elämäntapa on radikaalisti muuttunut vuodesta Joitain tuloksia voidaan kuitenkin pitää pätevinä, kuten sitä, että yksinäiset ja korkeasti koulutetut lukevat enemmän kuin parisuhteessa asuvat ja vähemmän koulutetut. Nämä erot selittyvät sillä, että yksinasuvalla on enemmän aikaa itselle kun taas puolison kanssa asuvalla henkilöllä aika kuluu kotiaskareiden tai mahdollisesti puolison hoivaamisen parissa. Mielestäni on kuitenkin tärkeää huomata, että paljon lukevat iäkkäät henkilöt arvostivat lukemista suuresti ja kokivat sen mieleisimpänä ajanviettotapana. Moni asiakas oli myös joutunut luopumaan kirjastossa käymisestä terveydellisten syiden vuoksi (Klapuri & Toivola 1986, 135). Vaikka vanhuus tuo usein mukanaan rajoitteita, tuo eläkkeelle siirtyminen myös uusia mahdollisuuksia lisääntyneen vapaa-ajan muodossa. Raimo Niemelän (2006) tutkimuksen mukaan vanhukset ilmaisivat huojentuneisuutensa siitä, että eläkkeelle siirtyessä ei informaatiota tarvinnut etsiä enää omaan ammattiin liittyen, vaan huomion sai kiinnittää omiin kiinnostuksen kohteisiin. Moni vastaajista kertoi, että tietokirjallisuuden osuus oli työvuosina korostunut kaunokirjallisuuden kustannuksella. Eläkkeelle jäätyään vastaajat olivat tunteneet, että heillä oli enemmän aikaa lukea myös kaunokirjallisuutta ja tutustua lisäksi muiden tieteenalojen tietokirjallisuuteen (Niemelä 2006, 92). Tutkimuksen mukaan lukeminen oli polarisoitunutta: eläkeläiset joko lukivat ahkerasti tai eivät ollenkaan. Niemelä (2006, ) tuo tutkimuksessaan myös esille käsitteen toimintaan aktivoitumisesta. Hän toteaa, että media aktivoi opettajaeläkeläisiä toimimaan arkipäivässä: tutkimuksessa esille nousi se, miten mediankäyttö rytmittää ja raamittaa opettajaeläkeläisten arkisen olemisen ja tekemisen. Toimintaan aktivoitumista oli myös havaittavissa oman tutkimukseni tuloksissa. Tarkastelenkin tätä ilmiötä luvussa kuusi muiden vaikutusten kohdalla. 8

12 4. TUTKIMUSASETELMA Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin helmikuussa 2015 tutkimusta varten suunnitellulla kyselylomakkeella, joka lähetettiin Valkeakosken kaupunginkirjaston kotipalvelutoiminnan iäkkäille asiakkaille. Tässä luvussa käsittelen tutkimuskysymykseni, käyn läpi kyselyn suunnittelun lähtökohtia ja esittelen kyselyn rakenteen. Lisäksi käsittelen tutkimuksen toteutusta ja esittelen lyhyesti Valkeakosken kaupunginkirjaston, jossa tutkimus suoritettiin Tutkimusongelma ja kysymykset Tutkielmani käsittelee yleisten kirjastojen vaikutusta ikääntyneiden asiakkaiden henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tarkoituksena on kartoittaa ikääntyneiden asiakkaiden lukemistapoja, kokemuksia kirjaston tarjoamasta kotipalvelusta sekä selvittää sitä, onko kotipalvelutoiminnalla positiivista vaikutusta asiakkaiden elämänlaatuun, tutkimukseni tapauksessa henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Edellä mainittuja tutkimusongelmia lähestytään asiakkaiden, tässä tapauksessa ikääntyneiden asiakkaiden, näkökulmasta. En siis käsittele kirjaston työntekijöiden kokemuksia kotipalvelutoiminnan merkityksestä asiakkaille lainkaan: kotipalvelu on kuitenkin ensisijaisesti asiakkaita, ei työntekijöitä varten. Tutkimukseni tarkoituksen voi tiivistää seuraaviin tutkimuskysymyksiin: - Millaisia ovat ikääntyneiden asiakkaiden lukemistavat ja kirjastonkäyttö yleisesti? - Millaisena asiakkaat kokevat kirjaston tarjoaman kotipalvelun? - Voidaanko yleisten kirjastojen kotipalvelutoiminnalla nähdä olevan positiivista vaikutusta ikääntyneiden asiakkaiden henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin? 9

13 4.2. Kyselyn suunnittelu ja toteutus Tutkimus suoritettiin Valkeakosken kaupunginkirjastossa: kyselylomake lähetettiin kirjaston kotipalvelutoiminnan piiriin kuuluville ikääntyneille asiakkaille. Valkeakosken kaupungin kirjastolaitokseen kuuluu kolme toimipistettä: pääkirjasto Kauppilankadulla Valkeakoskella, Sääksmäen kirjasto Voipaalassa ja Lempäälän kanssa yhteinen kirjastoauto Walle. Valkeakosken kaupunginkirjasto kuuluu Pirkanmaan alueen kirjastoihin eli PIKI-verkostoon. Valkeakosken kaupunginkirjaston tavoitteisiin kuuluu kirjastolain mukaisesti edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kirjallisuuden harrastukseen sekä edistää virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittymistä. Kirjaston palveluihin kuuluvat muun muassa kotipalvelu, tietopalvelu sekä kaukopalvelu, ryhmäkäynnit esimerkiksi koululaisille ja aineiston digitointi. Kirjastossa järjestetään myös taidenäyttelyitä ja muita tapahtumia kuten Suvipoisto-tapahtuma ja kirjailijavierailuja. (Valkeakoski.fi, Kirjaston toimintakertomus 2013, 1-17.). Valitsin tutkimusmenetelmäksi kyselylomakkeen haastattelun sijasta, sillä tutkimus kartoittaa niin lukutottumuksia, kokemuksia kuin vaikutusta hyvinvointiin, joten haastattelusta olisi saattanut muodostua kohtuuttoman pitkiä kokonaisuuksia, joihin ikääntyneet asiakkaat eivät välttämättä olisi jaksaneet vastata. Kyselylomakkeen myötä asiakkaat myös saivat miettiä vastauksiaan ja kirjoittaa kokemuksensa rehellisesti ylös. Kasvotusten haastattelussa asiakkaat eivät välttämättä olisi kertoneet negatiivisia kokemuksiaan. Lisäksi kyselytutkimukset ovat olleet kirjastojen suosimia menetelmiä ja kyseinen menetelmä sopii henkilökohtaisten asioiden mittaamiseen sekä ajankohtaisen tilanteen kartoittamiseen (Bourque & Fielder 2003, 27 30). Tutkielma on luonteeltaan kartoittava, mutta myös kuvaileva, enemmän laadulliseen kuin määrälliseen tietoon nojaava tutkimus, vaikka perinteisesti kyselytutkimuksen aineistoa on analysoitu kvantitatiivisesti. Tämä johtuu siitä, että tutkimukseni otos on pieni, joten luotettavaa kvantitatiivista tietoa on vaikea saada. Kyselytutkimus koostui 36 kysymyksestä. Lomake sisälsi sekä avoimia kysymyksiä, että monivalintatehtäviä. Lomakkeen loppuun asiakas sai kirjoittaa vapaasti kokemuksistaan tai kiittää kirjastoa toiminnan järjestämisestä näin halutessaan. Lisäksi lomakkeessa oli muutama kysymys, joihin asiakas antoi vastauksen asteikolla Nämä kysymykset lisättiin lomakkeeseen Valkeakosken kaupunginkirjaston johtajan pyynnöstä, jotta kirjasto pystyy todistamaan kotipalvelutoimintansa merkittävyyden asiakkaille päättäjien ja rahoittajien vaatimassa virallisessa muodossa, NPS- suosituslukuna. 10

14 Kysymykset oli jaoteltu taustatietoihin, sosiaaliseen hyvinvointiin, henkiseen hyvinvointiin sekä loppukysymyksiin. Kysymykset suunniteltiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin: lomake sisälsi kysymyksiä lukutottumuksista, kirjastonkäytöstä sekä kotipalvelun merkityksestä niin henkiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Otin mallia omaan lomakkeeseeni Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston tekemästä kotipalvelutoiminnan raportista (Saarelainen, 2009). Sovelsin kuitenkin kysymyksiä omiin tutkimuskysymyksiini sopiviksi ja lisäsin tarpeen mukaan muutaman kysymyksen, jota Joensuun ja Juuan raportissa ei käytetty. Kyselytutkimus lähetettiin Valkeakosken kaupunginkirjaston kotipalvelun asiakkaille paperisena versiona, jonka he itse täyttivät ja palauttivat kirjaston työntekijän kotikäynnin yhteydessä. Asiakkaat sulkivat vastauksensa sinetöityihin kuoriin, joten kirjaston työntekijä ei missään vaiheessa saanut tietää asiakkaiden vastauksia. Näin varmistettiin se, että vastaukset ovat mahdollisimman rehellisiä eikä kirjaston työntekijä päässyt vaikuttamaan asiakkaiden vastauksiin millään tavalla. Näin asiakkaat saivat myös mahdollisuuden vastata lomakkeeseen anonyymisti. Kotipalvelun asiakkaista kaikki, yhteensä kuusi, olivat vastanneet lomakkeeseen ja antaneet ne takaisin kirjaston työntekijälle, joka välitti lomakkeet edelleen minulle postitse. 11

15 5. TULOKSET Kyselylomakkeita palautettiin yhteensä kuusi kappaletta. Esittelen tässä luvussa tulokset lomakkeen jaottelun mukaisesti. Ensin käsittelen vastaajien taustatiedot, jonka jälkeen käsittelen sosiaalisen hyvinvoinnin alle listatut kysymykset. Tämän jälkeen käyn läpi henkiseen hyvinvointiin kuuluvat kysymykset ja viimeiseksi käsittelen loppukysymykset. Avoimiin kysymyksiin oli vastattu vaihtelevissa määrin: jotkut asiakkaista olivat vastanneet yhdellä sanalla kun taas toiset olivat kirjoittaneet useita lauseita. Monivalintakysymyksiin oli vastattu jokaisessa lomakkeessa, mutta jotkut vastaajista olivat lisäksi kirjoittaneet omia kommenttejaan valintaruutujen viereen. Vastaajista kukaan ei ollut jättänyt vastaamatta enempään kuin kahteen kohtaan, mutta jotkut olivat ilmiselvästi vastanneet monisanaisemmin niihin kysymyksiin, jotka kokivat itselle tärkeimmiksi. Useat kysymykset oli ohitettu lyhyesti vastauksella kyllä tai ei, ilman perusteluja. Vastaukset olivat vastaajasta riippumatta suhteellisen johdonmukaisia aikaisempien tutkimusten ja kirjastojen tekemien selvitysten, kuten Joensuun ja Juuan kirjaston tekemän raportin (Saarelainen, 2009), kanssa. Asiakkaat arvostivat kirjaston tarjoamaan kotipalvelua ja he olivat olleet kirjaston asiakkaita niin kauan kuin muistivat. He myös kokivat, että ilman kirjaston kotipalvelua heidän lukemisharrastuksensa ei olisi mahdollista terveydellisten syiden vuoksi Taustatiedot Vastaajista kaikki olivat naisia. Tutkimukseen ei siis osallistunut yhtään miestä. Ikähaarukka vaihteli 74 vuoden ja 86 vuoden välillä, keskiarvon ollessa 81 vuotta. Vastaajista vain kaksi oli alle 80-vuotiaita. Suurin osa (neljä vastaajaa) oli yli 80-vuotiaita. Kaikki vastaajat olivat siirtyneet työelämästä eläkkeelle. Vastaajista puolet (kolme asiakasta) asui yksin kotona, kaksi vastaajaa asui kotona puolison tai muun perheenjäsenen kanssa ja vastaajista yksi oli jättänyt vastaamatta kysymykseen asumisjärjestelyistä. Kaikki vastaajat siis asuivat kotona ja suurin osa heistä oli yksineläjiä. 12

16 Vastaajat olivat olleet kotipalvelutoiminnan asiakkaina vaihtelevia määriä: lyhyin aika oli pari kuukautta ja pisin seitsemän vuotta. Keskiarvo oli noin kaksi vuotta. Kirjaston työntekijä vieraili aineistokassin kanssa asiakkaiden luona keskimäärin kerran kuukaudessa, ennalta sovittuna päivänä. Kuten kaaviosta 1 nähdään, vastaajista viisi lainasi kirjoja ja vain yksi ei lainannut lainkaan kirjoja huono näkökyvyn vuoksi. Tämä asiakas lainasi kuitenkin äänikirjoja, joita lainasi myös toinenkin vastaajista (yhteensä siis kaksi vastaajaa hyödynsi kirjaston tarjoamia äänikirjoja). Aikakauslehtiä lainasi vastaajista kaksi, musiikkia kaksi ja elokuvia vain yksi vastaajista, joka ilmoitti tälle syyksi sen, että hän omistaa DVD-soittimen. Vastaajat lainasivat keskimäärin noin kuusi aineistokappaletta. Yksi vastaajista ei ollut kirjoittanut aineistomäärään mitään, joten hänen vastaustaan ei voitu ottaa tässä huomioon Kirjat Äänikirjat Aikakauslehdet Musiikki Elokuvat Kaavio 1. Lainatut aineistolajit Vastaajista kaikki lukivat, tai vaihtoehtoisesti kuuntelivat äänikirjana, romaaneja. Kuten kaaviosta 2 nähdään, suosituimpia olivat rakkausromaanit ja historialliset romaanit, joita kumpiakin luki vastaajista viisi. Myös sotaromaanit ja uskonnolliset romaanit olivat suosittuja: näitä kumpaakin luki vastaajista neljä. Jännitysromaaneita luki vastaajista kaksi ja muuta aihetta käsitteleviä romaaneja luki vain yksi vastaaja (aihetta ei vastauksessa tarkennettu). 13

17 Kaavio 2. Kaunokirjallisuuden aihepiirit Kuten kaavio 3 osoittaa, tietokirjallisuutta vastaajista luki neljä. Suosituimpia aiheita olivat muistelmat ja elämäkerrat, joita vastaajista luki neljä. Luonto ja erä, terveys sekä matkailukertomukset olivat kaikki yhtä suosittuja: vastaajista kolme luki kaikkia kolmea aihetta käsitteleviä kirjoja. Yksi vastaajista luki myös käsityökirjoja Kaavio 3. Tietokirjallisuuden aihepiirit Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että työntekijän käynti on sopivan mittainen ja työntekijä vierailee riittävän usein asiakkaan luona tuomassa uutta aineistoa sekä viemässä edelliset aineistot takaisin kirjastoon. Vastaajista neljä valitsi kirjoja itse ja antoi toiveita, mutta pyysi 14

18 myös virkailijalta vinkkejä tai antoi tälle vapaat kädet valita lukemista. Vastaajista kaksi valitsi aineiston aina itse. Kaikki vastaajat kokivat, että kotipalvelutyöntekijä kuuntelee heidän toiveitaan aineiston suhteen ja ymmärtää sen, mitä he haluavat. He myös kokivat, että työntekijä antoi heille heidän makunsa mukaisia lukuvinkkejä. Viidellä vastaajasta oli muitakin harrastuksia kuin lukeminen ja vain yhdelle vastaajista lukeminen oli ainoa harrastus lievän liikuntavamman vuoksi. Muita harrastuksia lukemisen lisäksi olivat muun muassa musiikin kuuntelu, liikunta eri muodoissa, kotityöt, ystävien tapaaminen, kulttuuritapahtumissa käynti sekä yhdistystoimintaan kuuluminen Sosiaalinen hyvinvointi Kaikki vastaajat kokivat virkailijan käynnin kotona erittäin tärkeänä ja vierailu merkitsi niin virkistystä kuin mukavaa odottamista. Vastaajista neljä ei valmistautunut mitenkään erityisesti kirjaston työntekijän vierailuun, mutta yksi vastaajista kertoi siivoavansa kotinsa perussiistiin kuntoon ja varmistavansa, että tarjolla on kahvipullaa. Yksi asiakkaista ei ollut vastannut tähän kysymykseen mitään. Vastaajista viisi kertoi keskustelevansa lainatusta aineistosta muiden ihmisten kanssa (yksi vastaaja oli jättänyt tämän kohdan tyhjäksi). Vastaajista kolme kertoi keskustelevansa aineistosta sekä virkailijan että sukulaisten tai ystäviensä kanssa. Kaksi vastaajista kertoi keskustelevansa aineistosta vain ystäviensä tai tuttaviensa kanssa. Kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta olivat yhteydessä sukulaisiinsa ja ystäviinsä joko puhelimen välityksellä maantieteellisten syiden takia tai näkemällä kasvotusten. Vastaajista neljä sai tarvittaessa apua tuttaviltaan tai sukulaisiltaan, yksi ei saanut apua, vaikka sitä kaipasikin ja yksi vastaajista ei ollut kokenut tarvetta pyytää apua. Vain yksi vastaajista sanoi, että kotipalvelutyöntekijä auttaa häntä muutenkin kuin tuomalla aineiston. Toinen vastaaja ei ollut varma kuuluuko virkailijan työnkuvaan muu kuin aineiston tuominen eikä siksi ollut pyytänyt apua. Vastaajat arvostivat virkailijassa iloisuutta, avoimuutta, kuuntelukykyä, ystävällisyyttä sekä ammattitaitoa. Työntekijän jatkuvaa vaihtumista tai kotipalvelun siirtymistä nettiin ei kukaan vastaajista tukenut ja kaikki ilmaisivat huolta siitä, että palvelu tulevaisuudessa muutetaan digitaaliseksi. Moni kirjoitti, että kirjaston kotipalvelun käyttö loppuisi kokonaan, mikäli se muuttuisi digitaaliseksi. 15

19 5.3. Henkinen hyvinvointi Vastaajista kaikille (kuusi asiakasta) lukeminen merkitsi ajanviettoa ja uusien näkökulmien saamista. Viidelle vastaajalle lukeminen merkitsi myös muistin virkistystä ja oppimista. Neljälle vastaajalle lukeminen merkitsi pakoa arjesta (yksi vastaajista oli omaishoitaja ja hänelle lukeminen oli tapa poistaa stressiä ja unohtaa raskas arki). Kahdelle vastaajalle lukeminen merkitsi lisäksi elämänilon lähdettä, maailmankuvan avartamisen välinettä sekä keinoa pysyä ajan tasalla maailman menosta. Vastaajista viisi piti lukemista erittäin tärkeänä (asteikolla 0-10 vastaus oli 10) ja yksi tärkeänä (vastaus 9). Kaikki vastaajat olivat lukeneet ahkerasti jo ennen kotipalvelun piiriin siirtymistä. Moni kirjoitti, että oli lukenut siitä asti, kun oli oppinut lukemaan. Kaikki vastaajat myös pitivät elintärkeänä sitä, että kirjastonhoitaja tuo aineiston kotiin asti, sillä erilaiset sairaudet, liikunnalliset esteet, pitkä välimatka sekä omaishoitajuus rajoittavat kirjastossa käyntiä tai jopa estävät kirjastossa asioinnin. Yksi vastaajista perusteli vastaustaan myös sillä, että kotipalvelun avulla ikääntyvä ihminen pysyy ajan tasalla ja kokee itsensä tasavertaiseksi muihin kansalaisiin nähden, jotka itse pääsevät asioimaan kirjastossa. Asiakkaat kokivat olonsa ennen kotipalvelukäyntiä odottavaksi ja jännittivät mitä kassista löytyy. Käynnin jälkeen vastaajat kokivat, että olo on iloinen ja hyvä. Lisäksi he ovat innoissaan kirjoista ja alkavat heti suunnitella lukujärjestystä. Yksi vastaajista kirjoitti, että tyytyväisyys on päällimmäinen tunne, sillä käynnin jälkeen tuntee, että toiveet on täytetty ja minua muistettu. Vastaajista yksi luki myös muita kirjoja kuin kotipalvelutyöntekijän tuomia kirjoja, kaksi ei lukenut muuta kuin kotipalvelun aineistoa ja kolme luki muuta aineistoa erittäin harvoin (lähinnä lahjakirjoja jouluna tai merkkipäivinä). Pääasiallinen lukumateriaalin lähde oli vastaajille siis kirjaston kotipalvelu. Vastaajista neljä luki päivittäin tunnista pariin tuntiin, yksi vastaajista ei lukenut itse vaan kuunteli äänikirjoja voinnin mukaan ja yksi vastaajista käytti lukemiseen aikaa laidasta laitaan, riippuen kirjasta ja sen mielenkiintoisuudesta. Vastaajista kaksi kirjoitti lukemisensa lisääntyneen huomattavasti kotipalvelutoiminnan piiriin siirtyessään, kolme kirjoitti lukemisen vähentyneen huomattavasti huonon jaksamisen vuoksi ja yksi vastaajista kirjoitti lukemisensa pysyneen entisellään. Iällä ei näyttänyt olevan 16

20 vaikutusta tähän vaan vaikuttavina tekijöinä olivat ennemminkin ulkoiset olosuhteet sekä terveydentila Loppukysymykset Kaikki kuusi vastaajaa kirjoittivat jatkavansa kotipalvelun asiakkaana niin kauan kuin heidän on mahdollista. Kaikki myös suosittelisivat kirjaston kotipalvelua tuttavalleen erittäin mielellään. Käytössä oli kymmenasteikko, jossa 0 tarkoitti en ollenkaan ja 10 erittäin mielelläni. Kukaan vastaajista ei halunnut muuttaa kotipalvelua mitenkään vaan kaikki kokivat palvelun toimivan moitteettomasti. Kaikki myös kiittivät tässä kohdassa omaa kirjastoaan hyvästä ja saumattomasti toimivasta kotipalvelusta. Asiakas sai kirjoittaa lomakkeen loppuun vapaasti esimerkiksi kiitoksiaan tai muita kommentteja. Tämän mahdollisuuden oli käyttänyt kolme vastaajaa. He kiittivät kotipalvelusta ja toivoivat, että kaikilla kirjastoilla olisi mahdollisuus tarjota iäkkäille asiakkaille kotipalvelua. Yksi vastaajista myös kirjoitti, että oli osallistunut kyselytutkimukseen mielellään ja erittäin motivoituneena. 17

21 6. SISÄLLÖN ANALYYSI Tässä luvussa analysoin tarkemmin kyselyn tuloksia. Aluksi tarkastelen voidaanko tulosten perusteella todeta yleisten kirjaston kotipalvelutoiminnalla olevan vaikutusta ikääntyneiden asiakkaiden henkiseen hyvinvointiin. Tämän jälkeen pohdin onko kirjaston kotipalvelulla tulosten valossa vaikutusta asiakkaiden sosiaaliseen hyvinvointiin. Lopuksi tarkastelen tulosten myötä esille tulleita muita vaikutuksia, joita ei yksiselitteisesti voi kategorisoida joko henkisen hyvinvoinnin tai sosiaalisen hyvinvoinnin luokkaan kuuluvaksi Kotipalvelutoiminnan vaikutus henkiseen hyvinvointiin Kotipalvelukäynnit tuovat tulosten perusteella asiakkaan arkeen jäsennystä: asiakas tietää, että hän saa uutta aineistoa tiettynä päivänä, tiettyyn kellonaikaan: heillä on siis jotain mukavaa, jota odottaa tulevaisuudessa. Toiveitaan esittämällä he myös saavat aktiivisesti osallistua informaation etsintään. Käynnin myötä asiakkaat myös tuntevat olonsa tärkeiksi, kuten yksi asiakas kirjoitti tuntuu, että minua on muistettu. Asiakkaat kokivat kotipalvelutoiminnan avulla tapahtuvan lukemisen kaiken kaikkiaan erittäin tärkeänä ja he saivat lukemisesta voimaa jaksaa arjen keskellä. Lisäksi he lukemisen avulla virkistivät muistiaan, poistivat stressiä ja pysyivät ajan hermolla. Kotipalvelu myös aktivoi asiakkaita toimintaan: kaikki valmistautuivat työntekijän tuloon vähintään laittamalla kassin valmiiksi ja lisäksi asiakkaat keskustelivat kirjoista joko sukulaistensa tai ystäviensä kanssa. Kotipalvelu aktivoi asiakkaita myös lukemaan, sillä harva asiakkaista kertoi lukevansa muita kirjoja kuin niitä, jotka virkailija tuo kotiin. Asiakkaat toivat vastauksissaan esille tyytyväisyyden siitä, että työntekijä kuuntelee heidän toiveitaan aineiston valinnan suhteen: vaikka he eivät kykenisi aina toimimaan itsenäisesti terveydentilansa vuoksi, on heillä ainakin mahdollisuus valita lukemisensa itse. Moni mainitsi vastauksessaan kotipalvelun merkityksen arjen hallinnassa: lukeminen rytmitti päivää ja antoi lisävoimia arjen keskelle. Lisäksi kotipalvelun avulla asiakkaat kokivat pysyvänsä ajassa mukana ja avartavansa maailmankuvaansa. Lukeminen myös edesauttoi heidän mukaansa ajankulua ja toi yhdenvertaisuuden tunnetta muihin kansalaisiin nähden. 18

22 Isomursun tutkimuksessa (2004, 62, 69) selvisi, että ikääntyneitä asiakkaita pidettiin vaatimattomina ja nöyrinä asiakkaina, jotka tyytyvät vähään. Tämä näkyi myös minun tutkimukseni tuloksissa: kukaan asiakkaista ei esittänyt muutosehdotuksia kirjaston kotipalveluun ja tyytyväisyyttä palveluun sellaisena, kuin se on, tuotiin esille monessa eri kohdassa. Tyytyväisyys asioita kohtaan näkyy varmasti henkisessä hyvinvoinnissa: kun ihminen on elämäänsä tyytyväinen, on hänen hyvinvointinsakin parempi kuin ihmisen, joka ei koe tyytyväisyyttä tilannettaan kohtaan Kotipalvelutoiminnan vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin Raimo Niemelän (2006, 160) mukaan median seuraaminen saattaa saada eläkeläiset mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kotipalveluasiakkaat eivät välttämättä pysty tähän keskusteluun osallistumaan muuta kuin kuuntelemalla radiota tai lukemalla päivän lehtiä, mutta kotipalvelutyöntekijän kanssa keskustelu näistä asioista on mahdollista. Niemelän (2006, ) mukaan eläkeläiset kokivat aineiston jakamisen ja kierrättämisen tärkeänä: tämän avulla heille avautui mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kirjaston kotiin tuoman aineiston myötä asiakkaalle siis avautuu mahdollisuus toimia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa esimerkiksi sukulaistensa tai hoitohenkilökunnan kanssa (tutkimukseni vastaajista viisi kertoi keskustelevansa aineistosta muiden ihmisten kanssa). Kotipalvelutyöntekijän kanssa käydyt keskustelut aineistosta myös toimivat tärkeänä vuorovaikutuksena. Mitään suuria vaikutuksia ikääntyneiden asiakkaiden sosiaaliseen hyvinvointiin ei kirjaston kotipalvelulla näyttänyt tulosten valossa olevan. On vaikeaa kuitenkin erottaa saumattomasti henkistä hyvinvointia ja sosiaalista hyvinvointia toisistaan, sillä ne ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Sosiaaliset suhteet vaikuttavat muun muassa henkiseen hyvinvointiin siten, että yksilön minäkäsitys, itsensä arvostaminen sekä itseluottamus muodostuvat sosiaalisessa kanssakäymisessä (Heimonen 2007, 13). Lisäksi asiakkaat vaikuttivat vastaustensa perusteella olevan sosiaalisia ihmisiä, jotka osallistuvat mahdollisuuksien mukaan lähialueen kulttuuritapahtumiin tai yhdistystoimintaan, joten he eivät ehkä koe kirjaston kotipalvelutoimintaa sosiaalisen kanssakäymisen lähteenä. 19

23 6.3. Muita vaikutuksia Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yleisten kirjastojen kotipalvelutoiminnan vaikutusta asiakkaiden henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, mutta tuloksista ilmeni myös vaikutuksia, joita ei voida yksiselitteisesti laittaa joko henkisen hyvinvoinnin tai sosiaalisen hyvinvoinnin kategoriaan. Tässä alaluvussa käynkin lävitse näitä kirjaston kotipalvelutoiminnan vaikutuksia. Vastauksista tuli ilmi suuri kiitollisuus palvelua kohtaan ja lähes kaikki vastaajat toivat ilmi pelkonsa siitä, että he eivät enää pystyisi lukemaan, jos kirjaston kotipalvelu lopetettaisiin. Kyselylomakkeen perusteella on vaikea tehdä mitään lopullisia johtopäätöksiä, mutta kotipalvelu tuntui lisäävän asiakkaiden kiitollisuuden tunnetta ja tunnetta siitä, että heidän eteensä tehdään jotain. Kotipalvelun avulla vastaajat tunsivat olevansa vielä osa yhteiskuntaa ja tasaveroisia muiden kanssa. Kotipalvelutoiminta siis antaa asiakkaille ihmisarvoa heidän iästään tai fyysisistä rajoitteista huolimatta. Tämä vaikuttaa luonnollisesti henkiseen hyvinvointiin, mutta se saattaa myös vaikuttaa sosiaaliseen hyvinvointiin: kun asiakkaat tuntevat olevansa tasaveroisia muiden asiakkaiden kanssa, tuntevat he kuuluvansa kirjaston asiakkaiden ryhmään, vaikkeivat fyysisessä kirjastossa kykenisi vierailemaan. Moni asiakkaista valitteli vastauksissa huonontunutta terveydentilaansa ja fyysistä kuntoaan ja toi esille sen, että ilman kotipalvelutoimintaa kirjaston aineiston lukeminen ja lainaaminen olisi mahdotonta. Kotipalvelun avulla asiakkaat siis pystyvät taistelemaan näitä sairauksia ja vaivoja vastaan ja he saavat lukemista vanhuuden mukanaan esteistä huolimatta. Kirjasto toimiikin eräänlaisena toimintakykyä tukevana tekijänä ja helpottaa asiakkaan arkitoiminnoista selviytymistä ja täten lisää hänen itsetuntoaan ja käsitystään omasta toimintakyvystään. Edellä mainittujen vaikutusten lisäksi kirjaston kotipalvelu tuntui tuovan rytmitystä ja sisältöä asiakkaan arkeen. Kotipalvelutyöntekijän kuukausittainen vierailu koettiin jännittävänä ja positiivisena tapahtumana, jota jokainen asiakas odotti innolla. Kotipalvelukäynti myös aktivoi asiakkaita toimintaan (ks. Raimo Niemelän käsite toimintaan aktivoitumisesta luku 3.2.), mikä näkyi muun muassa seuraavan lukemiston suunnitteluna, kirjojen lukemisjärjestyksen pohtimisena, kirjakassin laittamisena valmiiksi, keskusteluna muiden ihmisten kanssa luetusta aineistosta ja yhden asiakkaan tapauksessa pullakahvien laittona. Kotipalvelutoiminnan voidaan nähdä osaltaan, jos ei suoranaisesti lisäävän asiakkaiden käsitystä omasta toimintakyvystä, niin ainakin ylläpitävän heidän toimintakykyään. 20

24 6.4. Kyselylomakkeen luotettavuuden arviointia Tässä alaluvussa pohdin kyselylomakkeen luotettavuutta ja arvioin sen onnistuneisuutta. Suurin ongelma, joka ei johtunut itse lomakkeesta vaan otoksesta, oli vastaajien naisvaltaisuus: kaikki Valkeakosken kaupunginkirjaston kotipalvelutoiminnan ikääntyneet asiakkaat olivat naisia. Jotta tulokset voitaisiin yleistää koskemaan suurempaa joukkoa, tulisi sekä naisia että miehiä olla otoksessa suunnilleen sama määrä. Toinen ongelma oli se, että lomakkeesta puuttui joistain kohdista vaihtoehto en osaa sanoa. Tämä näkyi siinä, että jotkut asiakkaista olivat jättäneet vastaamatta joihinkin kohtiin jolloin näitä vastauksia ei voitu ottaa huomioon, koska en tiennyt halusiko vastaaja tietoisesti jättää vastaamatta vai oliko hän vahingossa hypännyt kysymyksen yli. Olin laittanut harrastuksiin liittyvän kysymyksen taustatietoihin, mutta luultavasti se olisi ollut hyvä laittaa sosiaalisen hyvinvoinnin kysymysten kanssa samaan kategoriaan. Harrastuksissa kuitenkin on usein sosiaalista kanssakäymistä. Tämä ei kuitenkaan luultavasti vaikuttanut kyselyn luotettavuuteen millään tavalla. Pohdin myös kyselylomakkeen täyttötavan vaikutusta kyselyn luotettavuuteen. Toisaalta täyttötapa mahdollisti rehelliset vastaukset ja sen, ettei kotipalvelutyöntekijä pystynyt vaikuttamaan asiakkaiden vastauksiin missään vaiheessa, mutta toisaalta se saattoi johtaa lyhyisiin vastauksiin, joita joissain lomakkeissa oli, koska osa asiakkaista ei voinut kirjoittaa pitkiä vastauksia huonon näön tai muun fyysisen heikkouden vuoksi. Kaiken kaikkiaan lomake kuitenkin oli luotettava ja kartoitti kotipalvelun vaikutusta henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, kuten tuloksista voidaan nähdä. 21

25 7. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT Tulokset osoittivat, että yleisten kirjastojen kotipalvelutoiminta merkitsee iäkkäille asiakkaille paljon. Viisi kuudesta asiakkaasta arvioi kotipalvelutoiminnan merkityksen erittäin tärkeäksi ja yksi todella tärkeäksi. Tulosten mukaan kotipalvelutoiminta muun muassa mahdollistaa asiakkaille lukuharrastuksen jatkumisen ja on tätä kautta keino saada uusia näkökulmia ja oppia uutta, virkistää muistia ja päästä pakoon arjesta sekä poistaa stressiä. Lisäksi lukeminen oli asiakkaille ajankulua. Kotipalvelukäyntiä asiakkaat odottivat innolla, joten kotipalvelutoiminta tuo asiakkaiden arkeen rytmiä. Lisäksi kotipalvelu aktivoi asiakkaita toimintaan: he laittavat aineistokassit valmiiksi ennen kirjaston työntekijän vierailua, etsivät mieluista luettavaa ja suunnittelevat missä järjestyksessä he lukevat uuden aineiston. Asiakkaat myös keskustelevat lainaamastaan aineistosta joko ystäviensä, sukulaistensa tai kirjaston työntekijän kanssa. Kotipalvelutoiminnan myötä asiakkaat kokivat olevansa tasavertaisia muiden kirjastonkäyttäjien kanssa. Henkiseen hyvinvointiin kotipalvelutoiminnalla näytti olevan enemmän vaikutusta kuin sosiaaliseen hyvinvointiin. Osa vaikutuksista oli vaikeasti kategorioitavissa selvästi joko henkiseen hyvinvointiin tai sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluvaksi, sillä hyvinvoinnin eri osaalueita on mahdotonta erottaa saumattomasti toisistaan. Tästä johtuen kotipalvelutoiminnalla saattoi olla vaikutusta sosiaaliseen hyvinvointiin myös epäsuorasti. Lisäksi asiakkaat olivat vastaustensa perusteella sosiaalisia ihmisiä, jotka mahdollisuuksien mukaan osallistuivat sosiaaliseen kanssakäymiseen kuten puhelinkeskusteluun sukulaisten kanssa tai lähialueen yhdistystoimintana osallistumalla, joten he eivät välttämättä kokeneet tarvetta käyttää kirjaston kotipalvelutoimintaa sosiaalisen kanssakäymisen lähteenä. Tutkimukseni tuloksia ei voida yleistää koko populaatiota koskeviksi sukupuolivääristymän (kaikki vastaajat olivat naisia) ja pienen otoksen (kuusi vastaajaa) vuoksi. Tästä huolimatta Valkeakosken kaupunginkirjaston kotipalvelutoiminnan asiakkaille kotipalvelu näyttää tulosten valossa merkitsevän paljon. He kokevat kotipalvelutoiminnan jopa elintärkeäksi ja ovat niin tyytyväisiä palveluun, etteivät haluaisi muuttaa sitä millään tavalla. Mielestäni yhden vastaajan kommentti kuvastaa hyvin sitä, kuinka tyytyväisiä he palveluun ovat ja kuinka kiitollisia he tästä palvelumuodosta ovat: Toivoisin, että kaikilla kirjastoilla olisi mahdollisuus kotipalvelutoimintaan. Kiitokseni omalle kirjastolleni tästä palvelusta. 22

26 8. POHDINTA Oman tutkimukseni otos koostui vain kuudesta kotipalvelutoiminnan asiakkaasta, joten tulevaisuudessa olisi hyödyllistä suurentaa otosta ja laajentaa tutkimus koko Suomen yleisten kirjastojen kotipalvelutoimintaa koskevaksi. Tällainen tutkimus hyödyttäisi varmasti kirjastoja niin kotipalvelutoiminnan kehittämisessä kuin sen hyödyllisyyden todistamisessa, ja lisäksi se antaisi totuudenmukaisemman kuvan kotipalvelutoiminnan vaikutuksesta ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvointiin. Vanhukset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, joten kuuden asiakkaan vastauksia ei voi yleistää millään koskemaan kaikkia kotipalvelutoiminnan asiakkaita. Tutkimusta tehdessäni ongelmaksi nousi se, miten vaikuttavuutta tulisi mitata. Informaatiotutkimuksen piiristä ei kyseisiä mittareita löytynyt, joten mielestäni tulevaisuudessa tutkimuksessa olisikin kannattavaa soveltaa sosiaalitieteiden piirissä kehiteltyjä menetelmiä ja teorioita. Kirjastot ovat kuitenkin aina asiakkaiden asialla, joten asiakaslähtöinen tutkimus on mielestäni tärkeää. Tutkimus olisi myös hyvä uusintaa aina tietyn ajan kuluessa, koska kotipalvelutoiminnan asiakaskunta vaihtuu ja täten myös asiakaskunnan tarpeet ja vaatimustaso muuttuvat. Tulevaisuudessa tutkimuksessa voitaisiin asiakkaiden näkökulman sijaan ottaa huomioon myös kirjastojen näkökulma: tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää mitä kotipalvelutoiminta merkitsee kirjaston työntekijöille, miten kotipalvelutoiminta näkyy kirjaston budjetissa tai miten kotipalvelutoiminta otetaan huomioon kokoelmatyössä. Näkevätkö työntekijät kotipalvelutoiminnan välttämättömänä pahana ja ylimääräistä työtä teettävänä palveluna vai positiivisena asiana ja vaihteluna? Koin itse tutkimuksen tekemisen opettavaisena ja mielenkiintoisena: minusta oli ihana nähdä, kuinka kotipalvelutoiminta antoi asiakkaille paljon ja, että asiakkaat olivat todella kiitollisia saamastaan palvelusta. Uskon ja toivon, että Valkeakosken kaupunginkirjasto sai tutkimukseni tuloksista vahvistuksen sille, että heidän tarjoamansa kotipalvelutoiminnan on merkityksellistä iäkkäille asiakkaille. Lisäksi uskon, että asiakkaat tutkimuksen myötä kokivat tulleensa muistetuksi kirjastotyön piirissä. 23

LEMPÄÄLÄN KIRJAMAATIN KÄYTTÖKOKEILU 2007 2010. Kaisa Saari

LEMPÄÄLÄN KIRJAMAATIN KÄYTTÖKOKEILU 2007 2010. Kaisa Saari LEMPÄÄLÄN KIRJAMAATIN KÄYTTÖKOKEILU 2007 2010 Kaisa Saari Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot

Ikääntynyt ja teknologia

Ikääntynyt ja teknologia 2 Jenni Wessman, Kaaren Erhola, Satu Meriläinen-Porras, Richard Pieper ja Minna-Liisa Luoma Ikääntynyt ja teknologia Kokemuksiani teknologian käytöstä KÄKÄTE-tutkimuksia 2/2013 Jenni Wessman, Kaaren Erhola,

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

KOIRAN MERKITYS IKÄÄNTYVÄN OMISTAJANSA ELÄMÄNLAATUUN

KOIRAN MERKITYS IKÄÄNTYVÄN OMISTAJANSA ELÄMÄNLAATUUN KOIRAN MERKITYS IKÄÄNTYVÄN OMISTAJANSA ELÄMÄNLAATUUN Opinnäytetyö Tiina Oksman-Miettinen Sosiaalialan koulutusohjelma SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Iisalmen yksikkö OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala:

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa.

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. Erityispedagogiikan proseminaari tutkielma Jenni Vikman Kevät 2010 Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Veera Rinne TESTAUSPUHELUISTA VAKAVIIN ONGELMIIN VAPAAEHTOISTEN MOTIVAATIOT LASTEN JA NUORTEN PUHELIMEN PÄIVYSTÄMISEEN

Veera Rinne TESTAUSPUHELUISTA VAKAVIIN ONGELMIIN VAPAAEHTOISTEN MOTIVAATIOT LASTEN JA NUORTEN PUHELIMEN PÄIVYSTÄMISEEN Veera Rinne TESTAUSPUHELUISTA VAKAVIIN ONGELMIIN VAPAAEHTOISTEN MOTIVAATIOT LASTEN JA NUORTEN PUHELIMEN PÄIVYSTÄMISEEN Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa Anu Ranta Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2013 TAMPEREEN

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi

Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi Pienyrityskeskus Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi -hanke 2008-2010 Tutkimusraportti Petri Järvikuona Heli Aaltonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jaana Ojala - Heli Pakonen Proseminaariesitelmä 18.9.

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Ihanaa aikaa poissa kotoota

Ihanaa aikaa poissa kotoota Ihanaa aikaa poissa kotoota Iisalmen Perheen Talo -yhteistyö Petri Paju Emma & Elias -ohjelma 2015 Sisällys: Intro 2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat 3 Hyviä kokemuksia ja hyötyä 4 Varauksetonta ja

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Laajakaistapalvelujen käyttötarpeet: Internetiä käyttämättömät lähikuvassa

Laajakaistapalvelujen käyttötarpeet: Internetiä käyttämättömät lähikuvassa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2003 /V Laajakaistapalvelujen käyttötarpeet: Internetiä käyttämättömät lähikuvassa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tutkimus kuuluu

Lisätiedot

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Leena Kaivo-oja Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot