Sisällysluettelo. Vihreät eläkelinjaukset: Vakaa perusturva eläkeläisen tukena. 1. Eläkelinjausten tavoitteet Eläkkeet ja sukupolvet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Vihreät eläkelinjaukset: Vakaa perusturva eläkeläisen tukena. 1. Eläkelinjausten tavoitteet. 1.1. Eläkkeet ja sukupolvet"

Transkriptio

1 Vihreät eläkelinjaukset: Vakaa perusturva eläkeläisen tukena Hyväksytty Vihreiden puoluehallituksessa lisenssi: CC0 Sisällysluettelo 1. Eläkelinjausten tavoitteet Eläkkeet ja sukupolvet Vakaa eläketurva ja hyvä vanhuus Vihreät linjaukset eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä Vihreiden eläkelinjausten perusteet Työkyvyttömyys vie liikaa eläkkeelle Työkyvyttömyyseläkkeet Vihreitä keinoja työssä jaksamiseen Esimiestyö ja johtaminen Työaikajoustot Työn ohessa oppiminen Hyvä maahanmuuttopolitiikka helpottaa eläkeläisten elämää Kestävän ja vakaan vanhuuden turvan puolesta Elinaikakerroin Mikä taitettu indeksi? Eläkkeet ja verotus Vihreät eläketavoitteet lyhyesti...20 Lähteitä Eläkelinjausten tavoitteet Vihreän eläkepolitiikan tavoitteena on tukea eläkeläisten toimeliasta elämää ja aktiivista kansalaisuutta. Haluamme tarjota iän tai työkyvyttömyyden takia eläkkeelle siirtyville vakaan perusturvan, varallisuudesta riippumattomat hyvät palvelut ja tilaisuuksia toimia, kukin kykyjensä, voimavarojensa ja elämäntilanteensa mukaisesti. Eläkelinjaukset tukevat Vihreiden muita tavoitteita: haluamme jättää maailman parempana nykyisten eläkeläisten lapsille ja tuleville sukupolville Eläkkeet ja sukupolvet Yhä useampi suomalainen saa tulevaisuudessa pääosan tuloistaan eläkkeestä. Vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on vähintään 65-vuotias. Samaan aikaan kun eläkeläisten osuus kasvaa, työikäisten osuus pienenee. Työikäisten määrä alkoi vähentyä vuonna 2010, jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat siirtyvät eläkeikään. Pienissä muuttotappiokunnissa yli 65-vuotiaita on jo lähivuosina enemmän kuin puolet väestöstä. 1

2 Ikääntyneiden määrän kasvu on paitsi taloudellinen ja sosiaalinen haaste myös tilaisuus: Useimpien elinikä pitenee ja toimintakyky säilyy pitempään kuin aiemmilla sukupolvilla. Yhä useampi nauttii eläkeläisyydestään, jos eläke riittää kohtuulliseen elämiseen ja ympäriltä löytyy ystäväpiiri ja mielekästä tekemistä. Työeläke takaa useimmille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Monelle työura ei kuitenkaan enää tarkoita säännöllistä kuukausipalkkaa, jonka perusteella eläke määräytyisi, vaan pätkä- tai silpputöitä ja jopa pitkiä työttömyyden jaksoja. Pelkän peruseläkkeen varaan päätyvät useimmiten nuorena työkyvyttömäksi joutuneet (työeläkettä karttui vuoteen 2005 asti vasta 23 ikävuoden jälkeen, nykyisin jo 18-vuotiaasta lähtien) ja pelkästään kotityötä tehneet. Heille kaikille tulee taata riittävä perusturva. Vanhasen II hallituksen päätös ottaa käyttöön takuueläke lähtien toteuttaa yhden Vihreiden keskeisen sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävän osatavoitteen: eläkeläiset saavat tuolloin perustulon, jonka suuruus on 687,74 euroa. Jos eläkeläisen kansaneläke ja ansioeläke jäävät alle laissa määritellyn eläketulorajan, puuttuva osa maksetaan takuueläkkeenä. Jatkossa takuueläkettä tulee kehittää siten, että siinä otetaan paremmin huomioon esimerkiksi eläkeläisen tavanomaista suuremmat pysyvät pääomatulot. Tulevaisuudessa eläkepolitiikassa ei ole kyse vain eläkkeistä vaan nykyistä voimakkaammin sukupolvien välisestä yhteistyöstä ja laajemmin talouden suunnasta. Tämän vuoksi näissäkin linjauksissa käsitellään laajasti eläkkeitä sivuavia kysymyksiä. Sukupolvet kohtaavat erityisesti palvelualojen kautta: jatkossa ikääntyneiden määrän kasvun takia tarvitaan nykyistä enemmän esimerkiksi hoito- ja hyvinvointipalveluja. Tämä merkitsee, että koulutuksessa on otettava huomioon ikääntyneiden kasvava osuus asiakaskunnassa ja että monet ammatit suuntautuvat nykyistä enemmän ikääntyneiden palveluihin. Yhä useampi vaihtaa ammattia yhä vanhempana, jopa lähellä eläkeikää, mikä tulee ottaa huomioon koulutuksessa. Eläkeläiset ovat myös kasvava kuluttajaryhmä, joka muuttaa markkinoita joko tulevien sukupolvien kannalta kestävään tai kestämättömään suuntaan. Elämänkokemus antaa hyvät mahdollisuudet vastuulliseen kuluttamiseen ja tulevista sukupolvista välittämiseen. Sukupolvien tulee myös huomioida toisensa uudella tavalla. Eläkeläiset voivat esimerkiksi työikäisiä paremmin valita liikkumisajankohtansa ja heitä tulee kannustaa ekologisiin vaihtoehtoihin. Vihreiden mielestä joukkoliikenteen hinnoittelussa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon kasvava eläkeläisten määrä. Eläkeläisiä tulee auttaa valitsemaan ekologinen matkustusmuoto ja keskittää nykyistä paremmat alennukset kanta-asiakkaille ja vuoroihin, joissa on vähän matkustajia. Eläkkeiden avulla selviämistä voi ja tulee tukea myös muiden etuuksien avulla. Vihreät esittävät, että esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalveluiden alennuksilla kannustetaan eläkeläisiä valitsemaan muutoin vähäisellä käytöllä olevia liikuntavuoroja tai kulttuuripalveluiden muotoja. Eläkeläisten määrän kasvu koskettaa kaikkia, myös vajaakuntoisia ja nuoria, joista entistä useamman tulee päätyä työelämään nykyistä aiemmin, jotta eläkkeet voidaan maksaa. Toisaalta yhä useamman työtoveriksi täytyisi tulla osa-aikaeläkeläinen. On luotava työpaikkoja ja töitä, joihin ihmiset voivat työllistyä nuorina ja kokemattomina, vajaakuntoisina sekä osittain jo eläkeläisinä - elämäntilanteissa, joissa täysi työviikko ei ole mahdollinen. Kaikkea tätä tarkoittaa työurien pidentäminen, joka muodostaa yhden keskeisen lähtökohdan eläkevarojen keräämiselle ja täten myös vakaalle eläketurvalle. 2

3 Vakaa eläketurva ja hyvä vanhuus Vihreän eläkepolitiikan tavoitteena on taata riittävä, vakaa ja elämäntilanteiden mukaan joustava eläketurva ja hyvä vanhuus kaikille. Eläkeläisten perusturvan tasoa arvioitaessa on muistettava, että eläkeläisiltä ei edellytetä enää osallistumista työmarkkinoille. Siksi keskeinen Vihreiden lähtökohta on, että eläkeläisten perusturvan on oltava muita vakaampi: se ei saa heilua talouden mullistusten mukana. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että Vanhasen II hallitus sai aikaan takuueläkkeen, joka parantaa pienituloisimpien eläkeläisten turvaa merkittävästi. Eläkeläisten määrän kasvaessa eläke ei myöskään voi turvata työuran aikaista tulotasoa, mutta se voi ja sen pitää taata riittävä toimeentulo. Julkisen vallan olennaiseksi haasteeksi tulee eläketurvan järjestämisen kannalta ns. vanhushuoltosuhde eli eläkeläisten määrä suhteessa työssä käyvien määrään (65 vuotta täyttäneiden suhde vuotiaaseen väestöön) Kuvio 1 Väestöllinen vanhushuoltosuhde vuosina Lähde: Ikääntymisraportti, s Vuoteen 2050 mennessä väestöllinen vanhushuoltosuhde eli yli 65-vuotiaan väestön määrä suhteessa työikäisen vuotiaan väestön määrään kohoaa kehittyneissä maissa nykymenolla noin 45 prosenttiin. Tämä merkitsee,että väestössä on yhtä varttunutta kohden kaksi työikäistä kansalaista Jotta eläkkeet ja vanhuuden tuomista vaivoista johtuvat kulut voidaan maksaa, työssäkäyviä tulee olla riittävästi eläkkeensaajiin verrattuna. Jatkossa eläkeläisiä on kuitenkin entistä enemmän ja pienempien nuorempien ikäluokkien takia työssäkäyviä vähemmän. Työikäisten osuus väestöstä kääntyi laskuun useilla alueilla jo vuonna Ikäihmisten määrän lisääntyessä samanaikaisesti huoltosuhde heikkenee nopeasti. 3

4 80 Kuvio 2. Väestöllinen huoltosuhde vuosina ; Tilastokeskuksen 2009 ennuste Lähde: Tilastokeskus Suomen väestöllinen huoltosuhde alkaa heiketä 2010 lähtien nopeasti. Suomen vanhushuoltosuhde (yli 65-vuotiaan väestön suhde vuotiaaseen väestöön) heikkenee vuoteen 2020 mennessä voimakkaasti. Muutokset huoltosuhteessa edellyttävät julkisen vallan linjauksia ja päätöksiä, jotta eläkettä ja palveluja riittää kaikille niitä tarvitseville ja jotta työikäisten vero- ja maksutaakka ei kasva kohtuuttomaksi. Tämän vuoksi pohditaan, miten työuria aiotaan pidentää ja tavoitteena on nostaa eläkeikä eri keinoin vähintään 65 vuoteen. Työttömyyden torjunta on tullut yhä tärkeämmäksi ja huoltosuhteen parantamiseksi myös muun muassa työkyvyttömyyseläkettä saavilta tarvitaan jatkossa ainakin osa heidän työpanoksestaan, mikä merkitsee eläkkeiden, kuntoutuksen ja työelämän kiinteämpää yhdistämistä. Vihreät katsovat, että eläketurvan nykyhaasteeseen ei vaikuta vain eläkeläisten kasvava määrä vaan myös muuttunut työelämä, aikaisempaa vähäisempi syntyvyys sekä mm. muuttunut perherakenne. Vihreät haluavat uudistaa eläkesuunnittelua niin, että se ottaa paremmin huomioon eri tekijöiden yhteisvaikutuksen. 4

5 Vihreät linjaukset eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä a) Vihreiden linjaukset eläkkeistä lähtevät yksilöstä: 1. Valtion tulee taata jokaiselle eläkeläiselle riittävä toimeentulo. Peruseläkkeen (kansaneläke, takuueläke tms.) on riitettävä kohtuulliseksi katsottavaan elämiseen ilman, että eläkeläisen tarvitsee hakea muita tukia selviytyäkseen päivittäisestä elämästä. 2. Eläketurvan tulee joustaa yksilön muuttuvien tilanteiden mukaan: - Jos työkykyä ja tarmoa riittää, työelämässä tulee voida jatkaa niin pitkään kuin haluaa. - Jos yksilön terveys tai elinvoima on heikentynyt, on eläkkeelle voitava jäädä säädettyä eläkeikää aiemmin. 3. Yleistä eläkeikää sen sijaan pitää voida suhteuttaa suomalaisten elinajan ennusteisiin. Eläkeikää voidaan nostaa, jos eläkejärjestelmän kestävyys sitä edellyttää. Samalla julkisen vallan ja työnantajien tulee luoda kevennettyjä mahdollisuuksia työntekoon ikääntyneille, vajaakuntoisille ja jo eläköityneille työntekijöille: lyhennetyt työviikot ja/tai -päivät auttavat jatkamaan työelämässä pidempään. 4. Työkyvyttömyyttä aiheuttavia tekijöitä on ehkäistävä ennalta nykyistä tehokkaammin. 5. Omaa eläketurvaa tulee voida parantaa vapaaehtoisilla tai työantajan maksamilla eläkkeillä. Eläkesäästämisen verotuet eivät saa kuitenkaan kannustaa varhaiseen työmarkkinoilta vetäytymiseen. 6. Jatkossa eläkkeiden suojattua käteen jäävää osuutta on laajennettava kaikille hoivaa ja tukea tarvitseville ja taattava kohtuulliset henkilökohtaiset käyttövarat jokaiselle. b) Eläkejärjestelmää koskevat vihreät linjaukset perustuvat järjestelmän oikeudenmukaisuuteen sekä taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen: 1. Eläkejärjestelmän tulee perustua oikeudenmukaiseen tulonjakoon sukupolvien ja sukupuolten välillä sekä eläkeläisten kesken. Vihreät haluavat luoda eläkejärjestelmän, jossa ei ole sisäänrakennettua syrjintää ja joka ei itsessään luo köyhyysloukkuja esimerkiksi nuorena työkyvyttömäksi jääneille tai vanhimmille eläkkeensaajille. 2. Varat eläkkeisiin on koottava monesta lähteestä (eläkemaksuilla, rahastoinnilla ja rahastojen tuotoilla), jotta eläkejärjestelmä toimii vakaasti talouden heilahteluissa ja oikeudenmukaisesti sukupolvien välillä. 3. Pienimpiä peruseläkkeitä on voitava nostaa ilman, että se vaikuttaa muiden eläkkeiden tasoon. Ylisuuria eläkkeitä on voitava leikata esimerkiksi verotuksen avulla. 4. Eläkkeisiin kerättyjen varojen sijoittamisessa on suosittava vastuullista ja eettistä sijoittamista, tähdättävä pitkäaikaiseen vakaaseen tuottoon ja kestävän kehityksen tukemiseen ei taloutta heiluttelevaan nopean voiton maksimointiin, joka heikentää ympäristöä ja on usein myös taloudellisesti kestämätöntä. 5. Sukupuolten välisiä eläke-eroja on korjattava palkkaeroja pienentämällä. 6. Maahanmuuttajien hyvä kotouttaminen ja työllistäminen voi lisätä työikäisten määrää ja vahvistaa eläkejärjestelmän ja julkisen talouden kestävyyttä. 7. Eläkkeiden ja vanhuspalvelujen takaamiseksi sekä julkisen talouden turvaamiseksi kokonaisveroastetta voidaan maltillisesti korottaa. 8. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syihin on puututtava ajoissa muun muassa parantamalla työterveyshuoltoa ja työhyvinvointia. Työkyvyttömyys on paitsi inhimillinen tragedia niin myös kansantaloudellinen tappio. 9. Ikääntyneen työllistäminen tulee olla työnantajalle irtisanomista kannattavampaa. Työttömyyseläkeputki ei saa helpottaa ikääntyneiden työntekijöiden irtisanomista. 5

6 Vihreiden eläkelinjausten perusteet Suomalainen eläkejärjestelmä on pitkän historiallisen kehityksen tulos ja rakennettu pääpiirteittäin toimivaksi ja kestäville perusteille. Eläketurva muodostuu pääasiassa ansiotyöhön perustuvasta työeläkkeestä ja vähimmäisturvan tarjoavasta kansaneläkkeestä. Järjestelmä turvaa toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden, perheenhuoltajan kuoleman ja ikääntyneen henkilön työttömyyden varalta. Lähes kaikki ansiotyö kuuluu eläketurvan piiriin. Omat eläkelakinsa on yksityisen sektorin työntekijöillä, yrittäjillä, maatalousyrittäjillä, merimiehillä ja julkisen sektorin työntekijöillä. Työeläketurvan rahoittavat työnantajat ja työntekijät yhdessä. Työeläkkeet on rahastoitu pääasiassa kahteen suureen eläkeyhtiöön, Ilmariseen ja Varmaan sekä kolmanteen alan suureen toimijaan, Kuntien eläkevakuutukseen. Keskittymisen taustalla on sijoittajien epäluulo yrityskohtaisia eläkesäätiöitä kohtaan ja yritysten halu keskittyä ydintoimintoihinsa. Samaan aikaan Kuntien eläkevakuutus on kasvanut 26 miljardin euron rahastoksi. Työeläkevakuuttajat TELA:n jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli vuoden 2010 lopussa 138,8 miljardia euroa. Kolme suurinta rahastoa kattaa siitä 90,1 miljardia euroa. Myytti: Me olemme maksaneet eläkkeemme itse! Todellisuus: Eläkkeet maksetaan pääasiassa nykyisin työssäolevien työntekijöiden työeläkemaksuilla Eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuus on Vihreän eläkepolitiikan keskeinen lähtökohta. Kaikkein oikeudenmukaisin eläkejärjestelmä sukupolvien välillä olisi todennäköisesti sellainen, jossa rahastoista maksettaisiin täysin samansuuruinen eläke kaikkien ikäluokkien yksilölle. Realistisempaa on kuitenkin lähteä siitä, että eläkkeen määrä vaihtelee eri sukupolvilla. Suomalainen eläketurva maksetaan nimittäin vain osittain rahastoista ja suurin osa työeläkemaksujen kautta. Kukaan ei maksa eläkettään täysin itse. Niin sanotut suuret ikäluokat ovat päässeet eläkejärjestelmän rahoittamisessa vähemmällä kuin muut. Heidän maksamansa eläkemaksut mitoitettiin kattamaan lukumäärältään paljon pienemmän raivaajasukupolven eläkkeet, mutta ne eivät alkuunkaan riitä kattamaan heidän omia eläkkeitään. Ei ole kuitenkaan reilua periä näitä maksuja takautuvasti näiden ikäluokkien edustajilta. Toisaalta ei ole myöskään ole oikein, että pienemmät ikäluokat joutuvat kantamaan koko taakan. Myytti: "Ahneet suuret ikäluokat ovat meille työikäisille vain taakka!" Todellisuus: Suuret ikäluokat saavat hieman parempaa eläkettä. Seuraavat sukupolvet ovat saaneet paremmat julkiset palvelut ja eläneet vauraammassa maailmassa Sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ei voidakaan lähestyä tarkastelemalla pelkästään eläkkeitä. Sukupolvien kokoerot on syytä tunnustaa ja huomata, että myös niiden välillä on ollut ja tulee olemaan huomattavia eroja verotuksessa, terveydessä, elinajanodotteessa ja toteutuvassa elinajassa. Sukupolvien välisen taistelun sijasta onkin viisaampaa tavoitella maailmaa, jossa eläkeläiset voivat elää mielekästä elämää pienilläkin tuloilla. Eläkemenojen pysyvän kasvun syynä on erityisesti elinajan piteneminen, ei niinkään suurten ikäluokkien vaikutus. Eläkemenot vakiintuvat n lähtien nykyistä selvästi korkeammalle tasolle, vaikka suurten ikäluokkien vaikutus on tuolloin ohi. 6

7 Eläkevarat. Rahastoidut työeläkevarat olivat 2010 noin 139 miljardia euroa. Rahastojen kokoa kuvaa, että jos maksujen kerääminen lopetettaisiin nyt, rahastoissa olevat varat riittäisivät työeläkkeiden maksuun vain noin viideksi vuodeksi. Rahastoinnilla varaudutaan muun muassa suurten ikäluokkien noin vuodesta 2010 alkaneeseen laajamittaiseen eläkkeelle siirtymiseen. Jos varoja ei rahastoitaisi, eläkemaksut nousisivat huomattavan nopeasti. Lähde: ETK ja työeläke.fi Kansaneläkkeet rahoitettiin aiemmin työnantajan maksuin sekä verovaroin. Työnantajien Kelamaksun poistuttua peruseläke tulee lähes täysin verovaroista. Koska työmarkkinajärjestöt eivät osallistu peruseläkkeiden rahoitukseen, niillä ei myöskään ole oikeutta sitoa peruseläkkeiden korotuksia muihin eläkkeiden korotuksiin. Pienimpiä eläkkeitä tulee voida korottaa takuueläkkeen tavoin ilman, että samalla korotetaan kaikkia eläkkeitä. Myytti: Me emme ikinä pääse eläkkeelle! Todellisuus: Eläkeikä nousee muutamalla vuodella Useimmat ihmiset elävät parempikuntoisena vanhemmaksi kuin aiemmat sukupolvet. Vanhuspalveluiden ja eläkkeiden turvaaminen on jatkossa valtava haaste, vaikka suuri osa eläkeläisistä elää myöhäiseen vanhuuteen saakka itsenäistä elämää ja osallistuu aktiivisesti erilaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Tämän vuoksi eläkeikää on tarvittaessa voitava nostaa ja työuria pidentää muuten kasvava eläkeläisten määrä (eläkemaksut ja verotuksen kautta maksetut palvelut) muodostuu suureksi taakaksi työikäisille. Työurien riittävä pituus on myös merkittävä työvoiman, hoivapalvelujen ja julkisen talouden riittävyyden kannalta. Lyhyet työurat pienentävät eläkettä. Siten pitkät työurat ovat tärkeitä eläketurvan sosiaalisen kestävyyden kannalta. Vaikka työttömyys on näitä linjauksia kirjoitettaessa suurin ongelma ja lyhentää työuria, jatkossa työurien pidentäminen tulee olemaan eläkejärjestelmän kannalta tärkeä. Yhä useamman tulee siis jatkossa työskennellä nykyeläkeläispolvea iäkkäämpänä. Yksilöiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Eläkkeelle jäämisen tuleekin perustua jatkossa entistä tarkempaan arvioon yksilön toimintakyvystä. Vaikka työurien vähimmäispituutta tulee yhtenäistää, työuria ei tule venyttää yksilön voimavarojen kustannuksella. Pidemmät työurat eivät voi tarkoittaa sitä, että palomies tekee savusukelluksia tai että balettitanssija esiintyy näytöksissä 65-vuotiaaksi saakka. Sen sijaan pidemmät työurat voivat tarkoittaa sitä, että työn sisältöä vanhemmiten kehitetään, työaikaa tarpeen mukaan lyhennetään tai ammattia vaihdetaan. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tulee jatkossa huomioida nykyistä paremmin ikääntyneiden koulutettavien määrän kasvu. Jo ensimmäisen ammatin opiskelun aikana tulee kannustaa hankkimaan valmiuksia myös muihin tehtäviin, jos ammatin harjoittaminen tai työtehtävä vaikeutuu tavanomaista varhaisemmin ikääntymisen johdosta. Eläkejärjestelmän kestävyyttä edistää, että työikäisistä mahdollisimman moni käy ansiotyössä. Nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien työllistymiseksi tulee luoda väyliä, poistaa alimpien palkkaluokkien tuloloukut sekä kehittää taloudellisia kannustinjärjestelmiä. Nuorisotyöttömyyden torjunta on tehokasta eläkepolitiikkaa. Asevelvollisuuden kehittäminen nykyistä valikoivampaan suuntaan vapauttaisi nuoria työelämän palvelukseen, pidentäisi työuria ja siten myös lisäisi eläkkeiden maksajien määrää. Eläkeiän nostaminen ja työurien pidentäminen pitää sovittaa tarkasti yhteen erilaisiin karttumiin, varhais-, yrittäjä-, maatalous-, perhe- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Samalla pitää selvittää niiden vaikutukset sosiaaliturvaan, työeläkejärjestelmän luotettavuuteen sekä eri ammattien eläkeiän eroihin. 7

8 Osa-aikaeläke on auttanut monia jaksamaan työssä pidempään. Vihreät katsoo, että osaaikaeläkkeen tulee jatkossakin olla osa eläkejärjestelmää ja varsinkin työurien pidentämistä. Se voi tarjota työkyvyttömyyseläkeläiselle pehmeän jatkon työelämässä ja toisaalta voisi pitää jo eläkeiän saavuttaneen henkilön työelämässä ja siten aktiivisena pidempään. Nykyisen osa-aikaeläkkeen ongelmiin kuuluu, että siitä tekevät päätöksen työnantaja ja työntekijä yhdessä mutta muut rahoittavat. Nykymuotoinen osa-aikaeläke pidentää heikosti työuria: noin 80 prosentilla osaaikaeläkeläisistä olisi heidän oman ilmoituksensa mukaan vaihtoehtona ollut kokoaikatyössä jatkaminen. Osa-aikaeläkkeen ottaminen osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä ratkaisisi taloudellisesti osa-aikaeläkkeeseen liittyvät kustannukset neutraalilla tavalla Työkyvyttömyys vie liikaa eläkkeelle Keskimääräinen eläköitymisikä Suomessa oli vuonna 2010 noin 60,4 vuotta. Vuodesta 2005 lähtien on ollut käytössä liukuva eläkeikä, jossa alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta, ylin 68 vuotta. Hallituksen tavoitteena on ollut nostaa eläkeikä 65 vuoteen. Tavoitetta vaikeuttaa työkyvyttömiksi päätyvien suuri määrä. Suomessa on noin työkyvyttömyyseläkeläistä, joista 44 prosenttia on eläkkeellä mielenterveysongelmien vuoksi. Työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt nykyisin enemmän ihmisiä kuin vanhuuseläkkeelle. Työelämä on käynyt liian kovaksi liian monelle. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keskimääräinen eläkeikä sen sijaan on runsaat 63 vuotta. Ratkaisut eläkeiän käytännön nostamiseen piilevät siis työkykyisyyden lisäämisessä. Pelkkä muodollinen eläkeiän nosto ei riitä. Varsinainen työttömyyseläkejärjestelmä loppuu vuonna Ns. työttömyyseläkeputkesta 1 on kuitenkin tullut irtisanomisia helpottava elementti, vaikka lähitulevaisuudessa näyttää häämöttävän työvoimapula. Työmarkkinoiden tulee joustaa siinä missä yksilötkin yritetään saada joustamaan. Työurien pidentämiseen tarvitaan nimenomaan porkkanoita: työssä viihtyvyyttä ja jaksamisen keinoja tulee kehittää ja eläkkeen myöhentämisen tulee nostaa eläkettä. Jo nykyisin 63-vuotiaille on tarjolla eläkkeen superkarttuma, jossa eläke karttuu 4,5 prosenttia tavanomaisen 1,5:n sijaan. Se on saanut entistä useamman valitsemaan eläkkeelle jäännin sijaan työuran vielä joksikin aikaa. Tämäntyyppinen tärkeä porkkana tulee säilyttää, ja järjestelmää tulee kehittää. On myös luotava uutta "kolmannen aktiivi-iän kulttuuria", jossa lyhennetty työaika yhdistyy muihin elämään mielekkyyttä tuottaviin aktiviteetteihin. Vihreät vaativat, että eläkkeelle siirtyneille on kehitettävä selkeitä taloudellisia kannustimia ja joustavia järjestelyjä, jotka mahdollistavat tuottavan työn tekemisen esimerkiksi muutaman tunnin päivässä tai muutaman päivän viikossa. Järjestelyjä voivat olla esimerkiksi etätyö kotona, osa aiemmista töistä tai vaikkapa opettajilla osa lukuvuoden jaksoista tai osan luokista. Työnteosta on aina jäätävä taloudellista hyötyä sen tekijälle Työttömyyseläkeputkella tarkoitetaan menettelyä, jossa työttömyyspäivärahoja jatketaan eläkeikään saakka, jotta irtisanomiset eivät johda muun sosiaaliturvan piiriin. 8

9 245 Vuosina työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan (Lähde: ETK) vanhuuseläke työkyvyttömyyseläke työttömyyseläke osa-aikaeläke maatalouden erityiseläke Vuonna 2007 vanhuuseläkkeelle jäi kaikkiaan henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi miltei yhtä paljon eli henkilöä ja työttömyyseläkkeelle Työkyvyttömyyseläkkeet Osa ihmisistä päätyy eläkkeelle työkyvyttömyyden takia joskus hyvinkin nuorena. Keskeisimmät työkyvyttömyyseläkkeelle johtavat syyt ovat mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelintensairaudet sekä verenkiertoelinten sairaudet. Pitkäaikaissairaat ja vajaatyökykyiset osallistuvat edelleen vähän työelämään, vaikka monia yrityksiä tilanteen muuttamiseksi on tehty. Työkyvyttömyyseläkeläisistä hyvin harva palaa myöhemmin työelämään, mikä johtaa usein köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Jatkossa tarvitaan perustava ajattelutavan muutos. Huomio tulee suunnata työkykyisyyteen, jota lähes jokaisella eläkkeelle päätyneellä tai sairauden takia työelämässä vaikeuksiin joutuneella jossain määrin on. Nykyistä useamman työkyvyttömyys voidaan myös ehkäistä ennalta sairauksien nopeamman tunnistuksen, tehokkaamman hoidon ja aktiivisen kuntoutuksen avulla. Nykyistä useamman työkyky voidaan säilyttää tai palauttaa ennen eläköitymistä. Jäljelle jäänyt työkyky voidaan ottaa käyttöön osapäivärahan ja kevennettyjen työpäivien tai -viikkojen avulla. Vuoden 2010 alusta lähtien työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ovat saaneet ansaita ilman vaikutusta eläkkeeseen. Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita enintään 687,74 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa heidän eläkkeeseensä. Jos henkilön työansiot ylittävät ansaintarajat, hänen työkyvyttömyyseläkkeensä maksaminen keskeytetään, ja eläke jää lepäämään. Mikäli menettely muodostaa tuloloukkuja, on syytä harkita jatkossa ehdottomien rajojen sijaan joustavampia toimintatapoja. 9

10 Vihreitä keinoja työssä jaksamiseen Eläkeikää ei voi vain määräyksillä nostaa, koska jokainen vanhenee yksilöllisesti. Nykyinen työelämä toimii huonosti, jos sen piiristä liian moni päätyy työkyvyttömäksi. On luotava työelämä, jossa voi viihtyä, joka käyttää lähes kaikilla olevaa työkykyä ja joka joustaa elämäntilanteiden mukaan. Työelämän laadun parantaminen on ratkaisu moneen eläkkeitä sivuavaan ongelmaan. Satsaukset työelämän laatuun parantavat työn tuottavuutta, ja tämä luo edellytyksiä eläkkeiden rahoitukselle. Työssä myös jaksetaan paremmin, mikä on puolestaan välttämätöntä, mikäli työuria halutaan pidentää. Tutkimusten mukaan työtyytyväisyys on pysynyt Suomessa melko hyvänä, mutta kiireen haitat ovat lisääntynet kaikilla palkansaajilla. Työelämän laatu saa kohtuullisen arvosanan, kouluarvosanana noin 8. Parhaan arvosanan saavat yksityinen palvelusektori ja valtio, huonoimman teollisuus ja kunnat. Julkisen ja yksityisen sektorin tuleekin tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään omaksua toisiltaan työtyytyväisyyttä lisääviä keinoja ja sovelluksia. Työlainsäädäntö tukee hyvin työelämän kehittämistavoitteita, eikä myöskään työehtosopimuksia ole pidetty muutosten esteenä tai hidasteina, kuten monissa muissa EU-maissa. Työelämän laadun parantamiseksi on valtionhallinnossa tehty paljon. Aiemmin toteutettuja ohjelmia mm. ikäohjelma, Tyke-ohjelma, Työssä jaksamisen ohjelma ja Veto-ohjelma. Parhaat työelämän laatua parantavat hankkeet ovat yhdistäneet kolme näkökulmaa: työaikajoustot, työn ohessa oppimisen sekä paremman esimiestyön ja johtamisen. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Tykesin tukemat HKR-tekniikan Ikäohjelma, Keravan Energian senioriohjelma ja Abloy Oy:n ikämestariohjelma. Hyvä työpaikka yhdistää johtamisen, työterveyshuollon, oppimisen, työaikajoustot, urasuunnittelun ja kokemuksen jakamisen: esimerkiksi mentorointi tulee mieltää kaksisuuntaisena prosessina, kumpikin oppii toisiltaan. Työssä jaksamisen keinoja pohti ETK:n toimitusjohtaja Jukka Ahtelan vetämä työryhmä, jonka esitykset antavat hyvän pohjan työssä jaksamisen keinojen kehittämiselle. Vireät katsovat, että tätä työtä tulee jatkaa Esimiestyö ja johtaminen Työhyvinvointi syntyy mielekkäästä työstä. Työpaikkojen välillä on kuitenkin erittäin suuria johtamistapoihin liittyviä eroja ja näillä on selvä yhteys myös työssä pysymiseen ja yleensäkin työmotivaatioon. Työpaikoille, joilla esimiestyö ja johtamistavat ovat toimivia, on ominaista toiminnallinen joustavuus, yhteistyö ja hyvät vaikutusmahdollisuudet. Työssä jaksamista ja henkistä hyvinvointia edistää se, että työntekijät kokevat olevansa arvostettuja työyhteisön jäseniä. Työuralla jaksaminen ja työurien pidentäminen alkaa jo työelämään tullessa. Tukea pitää saada ja toimenpiteitä tehdä koko elämänuran aikana. 10

11 Eri-ikäisiä ihmisiä tulee johtaa eri tavoin. Heidän tarpeensa työn ja muun elämän yhdistämiseen ovat erilaisia. Ikäjohtamisen sijaan on alettu puhua elinkaarijohtamisessa, jossa joustavasti huomioidaan ihmisten elämäntilanteet ja elinvaiheet. Hyvä johtaja saa innostettua ja pidettyä hyvää työvirettä yllä. Yksi työssä jaksamiseen vaikuttava seikka on yhdenvertainen ja avoin, ei-normatiivinen ilmapiiri työpaikalla. Aktiivisella yhdenvertaisuuden edistämisellä (esimerkiksi kaikki syrjintäperusteet kattavan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun avulla) työnantajat pystyvät tukemaan ikääntyvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden työssä jaksamista ja työssä pysymistä. Vaikutusmahdollisuudet työhön ja sen sisältöön sekä työn monipuolisuus auttavat monia jaksamaan paremmin. Toisille ne saattavat Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan olla mielenterveysriski: korkea päätäntävalta lisäsi mielenterveyshäiriöiden riskiä puolella ja työn monipuolisuus taas vähensi sitä kolmanneksella tutkituista. Yritysten ja monien muidenkin työpaikkojen keskijohto on nykyisin tiukilla: alaisia ja projekteja on liikaa yhtä johtajaa kohden. Lähtökohtaisestikin hyvä johtaja joutuu usein liian kuormitetuksi, eikä ehdi pitää huolta alaistensa työhyvinvoinnista. Esimiesten koulutus on avainasemassa oleva asia, jota työpaikkojen johdon on tuettava ja johdon on aidosti sitouduttava työväkensä työkyvyn ylläpitämiseksi Työaikajoustot Työajan tulee joustaa elämäntilanteiden mukaan yksilön tulee myös voida olla välillä tehokas ja välillä vähemmän tehokas. Esimerkiksi vakavat unettomuusongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina. Unettomuuden hoito aiheutti vuonna 2007 erikoissairaanhoidossa yli 20 miljoonan euron suorat kustannukset. Luku vastaa astman hoitokustannuksia erikoissairaanhoidossa. Unettomuuden taloudellisia vaikutuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan unettomuuden aiheuttamat välilliset kustannukset, esimerkiksi työtehon lasku ja sairauspoissaolot, ovat moninkertaisia. Jos uni jää pysyvästi vähäiseksi, oppiminen kärsii, tarkkaavaisuus ja vastustuskyky laskevat. Jatkuvana unenpuute myös lihottaa ja altistaa aikuisiän diabetekselle. Työ ja muu elämä tuleekin voida yhdistää joustavasti. Työelämän laatua parantavat muun muassa vaikutusmahdollisuudet työaikoihin, erilaiset joustavat työaikajärjestelyt, työaikapankit ja työaikaliukumat. Kaikkia tehtäviä ei ole kohtuullista odottaa jaksettavan vanhuuteen asti, mutta työnteko joissain tehtävissä voi hyvinkin onnistua. Joillain työaika joustaa työntekijän kannalta liian paljon. Prekaarissa työssä erilaiset riskit kaatuvat helposti työntekijän kontolle. Työsuhteita ja niihin liittyviä turvarakenteita tuleekin kehittää tasaveroisesti. Vihreät kannattaa lomapankkeja pätkätyöläisille. Työssä jaksamista täytyy tukea esimerkiksi Aslak-kuntoutuksen tapaisilla keinoilla. Aslak eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on työelämässä mukana oleville tarkoitettua Kelan järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta. 11

12 Työn ohessa oppiminen Työelämä mullistuu jatkuvasti. Ikääntyminen ei estä oppimista: oppimisstrategiat vain muuttuvat. Ikääntyminen tosin hidastaa oppimista jonkin verran. Työntekijällä täytyykin olla mahdollisuuksia uuden oppimiseen sekä erikseen kouluttautumalla että osana jokapäiväistä työtä. Äärimmäisen tärkeää on opettaa uudet menetelmät ja perehdyttää jatkuvasti muuttuviin ohjelmistoihin. Työttömillä tulee olla mahdollisuuksia pitää yllä ja päivittää osaamistaan. Tätä tukee juuri uudistettu palkansaajan ansiosidonnainen aikuiskoulutustuki Hyvä maahanmuuttopolitiikka helpottaa eläkeläisten elämää Useimmat joutuvat venyttämään työuraansa ja eläkkeiden määrän tavoitteita tullaan määrittelemään uudelleen, jotta saisimme vanhempamme ja naapurimme säällisesti hoidettua. Emme voi kuitenkaan laittaa vain eläkeikää lähestyviä työntekijöitä maksamaan vuonna 2008 alkaneen laman laskua, jotta selviämme tulevasta sosiaalisesta ja taloudellisesta haasteesta. Työurien pidentäminen ei myöskään voi olla itsetarkoitus, jolla ihmisestä puristetaan viimeisetkin voimat ja jätetään ilman vanhuuden lepoa. Työikäisten määrää voidaan lisätä maahanmuuton avulla. Verrattuna muihin eläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttaviin toimiin eläkeiän nostamiseen, verotuksen ja eläkemaksujen korotuksiin, tuottavuuden nostamiseen, opiskeluajan tai asevelvollisuuden lyhentämiseen, syntyvyyden lisäämiseen tai julkisten palvelujen leikkauksiin maahanmuutto ei puutu eläkettä saavan tai eläkkeelle haluavan yksilön etuuksiin tai työikäisten ansioihin ja elämäntilanteeseen. Maahanmuutto edistää eläke- ja palvelujärjestelmän kestävyyttä sekä parantaa talouden toimivuutta. Tässä suhteessa maahanmuuttoon vihamielisesti suhtautuminen toimii suomalaista eläketurvaa ja viime kädessä eläkeläisiä tai eläkettä tarvitsevia vastaan. Tulevaisuudessa yhä useamman suomalaisen eläke perustuu maahanmuuttajan työpanokseen. Siksi tehokas kotouttaminen on myös hyvää eläkepolitiikkaa - maahanmuuton taloudellinen vaikutus riippuu muuttaneen työllistymisestä, joten kotouttamiseen kannattaa panostaa Kestävän ja vakaan vanhuuden turvan puolesta Eläkeläisten määrän kasvaessa houkutus käydä vaaleja katteettomien eläkkeiden noston lupausten avulla lisääntyy. Eläkevarat ovat kuitenkin rajalliset: korkeita eläkkeitä ja hyviä palveluja ei voi saada yhtä aikaa. Tässä kentässä Vihreät määrittävät itsensä kehittyvän ja oikeudenmukaisen perusturvan puolueeksi. Vihreät haluavatkin parantaa heikoimmassa asemassa olevien tilannetta korottamalla pienimpiä eläkkeitä. Erityisesti on pidettävä huolta köyhistä eläkeläisistä, kuten iäkkäistä naisista ja työkyvyttömyyseläkkeen varassa elävistä (usein miehiä), joista monet asuvat yksin, mutta joutuvat silti kattamaan samat asumis-, lämmitys-, vesi- ja palvelukustannukset kuin nekin taloudet, joilla on kahden ihmisen eläke. 12

13 Täysimääräinen kansaneläke jäi noin puoleen virallisesta köyhyysrajasta. 2 Käytännössä tämä merkitsee sitä, että pelkkä kansaneläke johti aina köyhyyteen, ellei eläkeläisellä ole muita tuloja. (Kangas, Ritakallio, s. 11) Tämän vuoksi oikeudenmukaista eläkepolitiikkaa on parannettu kohentamalla pienimpiä eläkkeitä saavien asemaa. Vastaavasti on syytä leikata suurimpia eläkkeitä. Ylisuurien eläkkeiden leikkaus verotuksella on ns. eläkekattoja tehokkaampi tapa luoda oikeudenmukaisempaa maailmaa, koska verotus vaikuttaa jo olemassa oleviin eläkkeisiin. Eläkekatot eivät vaikuta. Eläkkeiden palkkatuloja voimakkaampi progressio voi Vihreiden mielestä alkaa kaksi kertaa keskipalkkaa suuremmista eläkkeistä. Terveys on Vihreille rahaa tärkeämpi arvo. Vihreät säilyttää mieluummin hyvät julkiset terveyspalvelut kuin käyttävät vastaavia summia yleisiin eläkkeiden korotuksiin. Terveydenhuolto ja hyvät vanhuspalvelut tulee taata myös niissä kunnissa, missä eläkeläisiä on paljon suhteessa työikäisiin. Monet näistä kunnista ovat maaseudulla Elinaikakerroin Elinaikakerroin on vanhuuseläkkeen määrään vaikuttava mekanismi, jolla varaudutaan eliniän pitenemiseen. Jos siis elinikä edelleen pitenee, elinaikakerroin pienentää tulevaisuudessa eläkkeitä jotta eläkettä riittäisi kaikille. Elinaikakerroin ei ole pelkkä eläkeleikkuri: se myös kannustaa jatkamaan työtekoa pidempään, sillä siten voi saavuttaa samansuuruisen ansaitun eläkkeen kuin ennen elinaikakertoimen soveltamista. Esimerkiksi vuonna 1957 syntynyt voi saavuttaa samansuuruisen eläkkeen 11 kuukauden lisätyöllä, jos tämän odotettu elinaika kasvaa nykyiseen verrattuna 19 kuukautta. Vuonna 1987 syntyneen taas täytyy työskennellä 29 kuukautta lisää, jos elinaika pitenee 66 kuukautta. Elinaikakertoimen avulla eläketurva pyritään sopeuttamaan elinajan pidentymisen aiheuttamiin kustannuksiin. Muuten suuri eläkeläisten määrä, pitkä eläkkeellä vietetty aika ja korkeat eläkkeet ovat taloudellisesti kestämätön yhtälö. Elinaikakertoimen päätti ottaa käyttöön Lipposen II hallitus v Elinaikakerroin vaikutti eläkkeisiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ja se koskee vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneitä. Elinaikakertoimen asemaa pohdittaessa on sitä kuitenkin tarkasteltava suhteessa koko hyvinvointivaltioon. Eläke on hyvinvointivaltion suurin tulonsiirto, joka tehdään hyvin erityisellä tavalla: sillä siirretään varallisuutta eri sukupolvien välillä. Eläkkeiden rahoittaminen muodostaa siten erityisen suhteen ja siteen, eräänlaisen ketjukirjeen, sukupolvien välille. On erityisen tärkeää, että tämän ketjukirjeen pelisäännöt ovat selkeät ja reilut. Se ei saa olla luonteeltaan pyramidihuijaus eikä myöskään vanhuksia syrjivä. Eläkkeisiin liittyviä päätöksiä on useasta syystä hankala tehdä. Ensinnäkin eläkkeet ovat tulonsiirto työssä käyvien ja eläkkeelle siirtyneiden välillä. Ne ovat siksi hyvin herkkiä sukupolvikonflikteille. Toiseksi eläkejärjestelmä on kansalaisen näkökulmasta hyvin hankala hahmottaa. Usein esimerkiksi 2 Köyhyyttä voidaan arvioida joko absoluuttisen (esim. kehitysmaiden kurjuus) tai suhteellisen köyhyyden näkökulmista. Suomessa köyhyydestä on mielekästä puhua lähinnä suhteellisen köyhyyden eri mittaustavoista käsin. Mittareita voidaan määrittää monta: 40 %, 50 % tai 60 % mediaanitulosta (OECD:n ja EU:n virallisesti käyttämät rajat, ks. esim. LIS 2008 = Luxembourg Income Study) luvun alussa täysi kansaneläke oli selkeästi suurempi kuin kaikkein alhaisin, 40 prosentin köyhyysraja. Nykyisellään täysi kansaneläke on noin 70 prosenttia tästä rajasta. Köyhyysrajaa on vähitellen nostettu ja nykyisin esimerkiksi EU:n mittauksissa sovelletaan jo 60 prosentin rajaa. Lähde: Kangas&Ritakallio, s

14 kuvitellaan, että eläkemaksut ovat kokonaan rahastoitu ja siten eläkkeet ovat itse ansaittu, vaikka tosiasiassa suuri osa eläkkeiden rahoituksesta tulee työikäisten eläkemaksujen kautta. Kolmas ja ehkä keskeisin syy eläkejärjestelmän hankaluuteen on sen luonne tiettyyn elämänvaiheeseen liittyvänä mutta kaikkien rahoittamana valtavana tulonsiirtona: Eläkeikä on eläkkeelle jäämässä olevalle erittäin akuutti kysymys ja eläke muodostaa valtaosan eläkeläisen ansioista, mikä tekee eläkejärjestelmästä erittäin herkän kysymyksen eläkeläisille. Nuoremmille sukupolville eläke saattaa taas tuntua hyvin kaukaiselta, jolloin eläkekamppailuihin ei löydy vastavoimaa oikeaan aikaan. Tämä voi aiheuttaa eläkkeistä päätettäessä vinoumia, joihin voidaan vastata ainoastaan pitkäjänteisten menettelytapojen avulla. Elinaikakertoimeen sisältyy myös vaaroja, jotka on syytä tunnistaa: automaattinen leikkuri voi tuottaa liian pieniä eläkkeitä. Edellä mainituista syistä Vihreät kannattaa elinaikakerrointa ja sen kaltaisten automaattisten elementtien sisällyttämistä eläkejärjestelmään. On kuitenkin erityisesti huolehdittava, että leikkurit eivät tuota niin pieniä eläkkeitä, ettei niillä tule toimeen. Päätösvalta näistä yleisistä periaatteista tulee olla yksinomaan eduskunnalla. Yksityiskohtaisiin muutoksiin työmarkkinajärjestöjen rooli tulee olla edelleenkin vahva. Eläkejärjestelmän läpinäkyvyyttä on edistettävä kaikin keinoin sekä sen sukupolvivaikutukset arvioitava ja tuotava selkeästi esille Elinaikakerroin ja eliniän odote Eläkekustannusten kasvua on pyritty rajoittamaan vuodesta 2010 alkaen elinaikakertoimella. Kerroin lasketaan vuosittain tilastokeskuksen tuottamien tuoreimpien viiden vuoden tilastojen perusteella. Elinaikakerroin vaikuttaa vanhuus- ja perhe-eläkkeisiin. Se sitoo eläkkeen määrän automaattisesti elinajan muutokseen. Kerroin määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, jolloin se saa arvon 1. Jos elinajan odote kasvaa tämän jälkeen, kerroin pienenee ja vastaavasti myös eläkkeen määrä pienenee. Kerroin toimii myös toiseen suuntaan, eli elinajan odotteen lyhentyessä kerroin ja eläkkeen määrä kasvavat. Elinaikakerroin pienentää kuukausittain maksettavan eläkkeen määrää, mutta se ei kavenna koko eläkeajalta maksettavaa eläkekertymää, jos eläkkeensaaja elää elinajanodotteen mukaiseen ikään. Jos siis elinikä edelleen pitenee, elinaikakerroin pienentää tulevaisuudessa eläkkeitä. Toisaalta samansuuruisen ansaitun eläkkeen kuin ennen elinaikakertoimen soveltamista voi saavuttaa työskentelemällä pitempään. Esimerkiksi jos vuonna 1977 syntyneen elinajan odote pitenee nykyiseen verrattuna 52 kuukautta, hänen täytyy työskennellä 19 kuukautta pitempään saadakseen nykyisen tasoisen eläkkeen. Elinaikakertoimen tarkoituksena onkin, että osa pidentyneestä eliniästä käytetään työssä jatkamiseen. Sitä ei sovelleta ennen vuotta 1948 syntyneisiin. Eliniän odotteeseen on tullut suuria muutoksia: ihmiset elävät pidempään, ja se vaikuttaa eläkejärjestelmään. Vuoden 2005 suuri eläkeuudistus valmisteltiin vuosina 2001 ja 2002 Eurostatin ennusteiden mukaisesti. Tuolloin elinaikakertoimen ennusteissa ja tavoitteessa oli lykätä eläkkeellesiirtymisikää vuoteen 2050 mennessä 2-3 vuodella. Tuolloisten Eurostatin ennusteiden mukaan 62-vuotiaan jäljellä olevan elinajan odotteen arvioitiin kasvavan vuoteen 2050 mennessä reilulla kolmella vuodella. Tämä on yli viisi vuotta vähemmän kuin Tilastokeskuksen tuoreessa ennusteessa. Ero aiheuttaa valtavia haasteita eläkejärjestelmän kestävyydelle ja julkiselle taloudelle, ja työuria joudutaan tämän takia pidentämään. Vuosi Lähde: Eurostat ym luvun alku Tilastokeskus 2001 ennuste Elinajanodotteen muutokset Lähde: ETK. ero ennuste ero ennuste ero ennuste ero

15 Mikä taitettu indeksi? Myytti: Taitettu indeksi on vääryys ja siitä voidaan helposti luopua. Todellisuus: Eläkkeet nousevat jatkossakin, mutta hitaammin kuin aiemmin. Eläkettä riittää kaikille paremmin taitetun indeksin ansiosta. Indeksin muutos maksaisi paljon Eläkkeiden tasoa seurataan suhdeluvulla, indeksillä, joka mittaa niiden tasoa suhteessa palkkoihin ja hintoihin. Työeläkkeitä tarkistettiin aiemmin vuosittain indeksillä, jossa sekä kuluttajahintaindeksillä 3 että ansiotasoindeksillä oli 50 prosentin paino; eläkkeet seurasivat puoliksi palkkoja ja puoliksi hintoja. Vuodesta vuotta täyttäneiden työeläkkeitä ja vuodesta 2005 lähtien kaikkia työeläkkeitä on tarkistettu indeksillä, jossa kuluttajahintaindeksin paino on 80 ja ansiotasoindeksin 20 prosenttia. Eläkkeet seuraavat nyt enemmän hintoja kuin palkkoja. Tätä uutta työeläkeindeksiä kutsutaan myös taitetuksi indeksiksi 4, ja siitä on kiistelty eläkepolitiikassa rajusti vuosia. Taitettua indeksiä perustellaan sillä, että eläkeläisille edullisempi ns. puoliväli-indeksi tulisi liian kalliiksi. Seurauksena olisi palkansaajien ja työnantajien työeläkemaksujen korotus. Taitettua indeksiä on perusteltu myös ikäpolvien eläkerasituksen tasaajana. Nuoremmat ja yhä pienemmät ikäluokat joutuisivat maksamaan palkastaan yhä suurempaa eläkemaksua, jotta suurten ikäluokkien eläkkeet pystyttäisiin maksamaan. Taitetulla indeksillä päästään pienempiin eläkemaksujen korotuksiin. Taitetusta indeksistä ei voida luopua monista syistä: Muutos ei maksaisi alussa paljon, mutta kallistuisi vuosi vuodelta, kunnes kaikilla eläkkeensaajilla olisi koko eläkeaika uudella indeksillä. Tasapaino löytyisi vasta noin vuonna Muutos kuormittaisi etenkin nuoria työntekijöitä ja heikentäisi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta eläkkeiden maksussa. Muutos toisi uuden indeksin edut myös niille eläkeläisille tai eläkkeelle lähiaikoina siirtyville, jotka eivät ole itse osallistuneet siitä aiheutuvien kulujen maksamiseen. Muutos ei parantaisi köyhien eläkeläisten asemaa, sillä sen vaikutus pieniin eläkkeisiin on vähäinen. Muutos olisi myös kallis eläkeiän pitkittyessä Kuluttajahintaindeksi on kuluttajien tavaroista ja palveluista maksaman keskimääräisen hinnan mitta. Se kertoo, kuinka paljon tavaroiden ja palveluiden hinnat sekä kuluttajien palkat ja eläkkeet muuttuvat ajan myötä. Se on yksi kansallisten tilastokeskuksien laskemista hintaindekseistä. Kuluttajahintaindeksi on yleisin inflaatiomittari. Talouspolitiikassa ja muilla talouden aloilla kuluttajahintaindeksiä käytetään rahan arvon mittana. Kuluttajahintaindeksistä käytetään myös nimitystä elinkustannusindeksi. 4 Taitetun indeksi nimi tulee siitä, että sitä sovellettiin alkuun vain 65 vuotta täyttäneiden eläkkeisiin. Indeksi siis taitettiin iän mukaan. Taustalla oli ajatus, että ikääntyneimmillä kulutustarve ei kasva niin nopeasti kuin nuoremmilla. Nykyisin nimitys on menettänyt alkuperäisen merkityksensä ja taittaminen on muodostunut huonon indeksin symboliksi. 15

16 Ansioiden painoarvon lasku 50:stä 20 prosenttiin hidastaa työeläkkeiden nousuvauhtia, koska ansiotasoindeksin nousu on ollut selvästi kuluttajahinta-indeksin nousua nopeampaa, kuten kuviosta 2 nähdään. (Lähde: Ilkka Lehtinen: Tällä kertaa eläkeläiset voittivat. Tieto&trendit 8/ Mikäli taitetusta indeksistä luovuttaisiin, tällöin pitäisi joko korottaa eläkemaksuja tai leikata uusia alkavia eläkkeitä. Tämä ei edistäisi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Muutos nostaisi eläkemaksua ajan mittaan nykyisin nähtävissä olevien korotusten lisäksi noin kaksi prosenttiyksikköä (Eläketurvakeskuksen arvio). Vuonna 2007 TyEL-maksun nostotarpeeksi arvioitiin neljä prosenttiyksikköä. Puoliväli-indeksiin siirtyminen merkitsisi maksun korotustarpeen nousua kuuteen prosenttiyksikköön, eli TyEL-maksua tulisi korottaa nykyisestä noin 21 prosentin tasosta 27 prosenttiin. Tämän lisäksi syksyllä 2008 alkanut huono talouskehitys kasvattaa TyELmaksun nostotarvetta riippumatta siitä, onko maksussa olevat eläkkeet sidottu nykyiseen työeläkeindeksiin vai puoliväli-indeksiin. Täysimääräisesti etuudesta maksaisivat nyt ja tulevaisuudessa syntyvät sukupolvet. Nyt eläkkeellä olevat eivät maksaisi parannuksesta mitään. Eniten muutoksesta hyötyisivät muutoksen aikoihin eläkkeelle siirtyvät, jotka eivät ehtisi maksaa etuudestaan mitään, mutta joilla koko eläkeaika on vielä edessä. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan siirtyminen puoliväli-indeksiin esimerkiksi vuoden

17 alusta lähtien kasvattaisi 1940-luvun lopussa ja sen jälkeen syntyneiden sukupolvien eläketuloja määrällä, joka vastaa runsasta prosenttia kunkin kohortin palkkatuloista. Aiemmin syntyneiden osalta vaikutus eläketuloihin jäisi pienemmäksi siten, että 1920-luvun alussa ja sitä aiemmin syntyneet eivät enää käytännössä olisi indeksimuutoksen vaikutusten piirissä. Indeksimuutosten maksuvaikutus ei enää käytännössä ehtisi koskea 1940-luvulla syntyneitä. Kaikki ennen 1980-lukua syntyneet saisivat indeksimuutoksesta enemmän tuloja kuin joutuisivat maksamaan maksuja. Vasta 1980-luvun alun jälkeen syntyneille kohorteille indeksimuutoksen nettovaikutus muodostuisi negatiiviseksi. Vuonna 2010 ja sen jälkeen syntyvät joutuisivat maksamaan muutoksesta noin 1,8 prosentin verran lisää eläkemaksua. Puoliväli-indeksiin paluu siis hyödyttäisi 1940-luvun lopun jälkeen syntyneitä. Muita enemmän sitä kustantaisivat 1980-luvun alun jälkeen syntyneet ja eniten maksaisivat tämän linjapaperin kirjoittamisen aikaan syntyvät sukupolvet (kuvion punainen viiva). Vihreät katsovat, että edellä mainituilla perusteilla taitetusta indeksistä ei voida luopua Puoliväli-indeksiin siirtymisen etuus- ja maksuvaikutus prosentteina kunkin kohortin palkkatuloista. Puoliväliindeksi voimaan vuoden 2011 alusta lähtien. Lähde: ETK: Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin Työeläkeindeksiä vähemmän puhuttu pienimpien eläkkeiden korotusten perustasta, kansaneläkeindeksistä. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Pienimmät eläkkeet eivät täten seuraa palkkakehitystä lainkaan, eivät edes 20 prosentin osuudella kuten ns. taitetun indeksin työeläkkeet. 5 Taitetun indeksin sijaan on usein vaadittu omaa erityistä eläkeindeksiä. Tämänkaltaista indeksiä laskettiin vielä 1990-luvun alkupuolella, mutta sen laskeminen lopetettiin vähäisen käytön takia. Kysymykseksi nousee muun muassa: Miten eläkeläisten oma indeksi tulisi laatia? Pitäisikö indeksiin oman kulutusrakenteen lisäksi ottaa mukaan oma hyödykekori, joka sisältäisi muun muassa yleisimpiä ikääntyneiden käyttämiä lääkkeitä? Tulisiko eläkeindeksin tulisi muuttua eri eläkeläissukupolvien kulutustottumusten myötä? Tulisiko hinnat kerätä kaupoista, joissa eläkeläiset tavaransa ostavat? Keruuliikkeinä olisivat siten ennemmin pienet lähiökaupat kuin suuret automarketit. Eri eläkeläissukupolvilla on kuitenkin erilaiset kulutustottumukset. Eräs mahdollisuus olisi sitoa eläkkeet tulevaan yhdenmukaistettuun nettohintaindeksiin. Tässä kuluttajahintaindeksin muunnoksessa arvonlisäveron, hyödykeverojen (mm. alkoholi- ja autoveron) sekä lainakorkojen hintavaikutus kuluttajahintaindeksiin on poistettu. On myös huomattava, että nettohintaindeksi voi kehittyä myös hitaammin kuin nykyinen kuluttajahintaindeksi. Tulisiko eläkkeiden näissä tapauksissa laskea? Hintojen ja palkkojen laskiessa eläkkeet eivät voi jäädä korkealle tasolle ilman kohtalokkaita seurauksia palkansaajien tuloille, koska laskevista palkoista yhä suurempi osa menisi eläkkeiden maksuun. 17

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne

Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄN ARVIO / OSA 1 Suomen eläkejärjestelmä: Riittävyys, kestävyys ja järjestelmän rakenne Nicholas Barr Professori, London School of Economics Eläketurvakeskus PENSI ONSSKY DDSCENTRALEN

Lisätiedot

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä TYÖELÄKE 5 2011 Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin Ratkaisuja ei voi Enää lykätä Pääkirjoitus Perusidealtaan yksinkertainen ja pitävä Yhdeksänvuotias Lauri sanoo tässä lehdessä

Lisätiedot

3/2010. Jenni Mäkinen Valmet Automotive: Sähköautosta apu ilmastokriisiin

3/2010. Jenni Mäkinen Valmet Automotive: Sähköautosta apu ilmastokriisiin 3/2010 Jenni Mäkinen Valmet Automotive: Sähköautosta apu ilmastokriisiin sisältö 10 26 Insinöörit suhtautuvat realistisesti työurien pidentämiseen. Tärkeintä on, että kaikilla insinööreillä on työtä. Ilman

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

I Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA

I Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA I Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA Toimeksianto Hallitusohjelman mukaisesti sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen sekä riittävän perusturvan

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen I ETLA Raportit ETLA Reports 17.6.2013 No 13 Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Tarmo Valkonen * Jukka Lassila

Lisätiedot

TYÖELÄKE 5 2012. Työ joustaa 63 68-vuotiaana

TYÖELÄKE 5 2012. Työ joustaa 63 68-vuotiaana TYÖELÄKE 5 2012 Työ joustaa 63 68-vuotiaana Pääkirjoitus Puolenpitoa ja huolenpitoa Pitäkää meidän puolia! Näin kiteytti sanomansa eräs kahdenkympin korvilla oleva neitokainen nuorten aikuisten videopamfletissa,

Lisätiedot

Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia

Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia 2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK 2 HYVÄ TYÖ

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE 5 2 0 1 0 Työeläke Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE Sisältö 5 2010 4 13 22 24 4 Ammatikseen urheilevien eläketurva Mäkihyppääjä Matti Hautamäki ja jääkiekkoilija

Lisätiedot

Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista

Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Sisältö Esipuhe 3 Työikäisistä noin 68 prosenttia työssä 4 Joka kolmas työikäinen saa toimeentuloetuutta 5

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet

Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Joonas Pekkanen Tutkija Mika Vaihekoski Rahoitusinstituutin johtaja 2002 LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

1 Johdanto Ajatus kirjan kirjoittamisesta on itänyt minulla pitkään. Aina se on kuitenkin kaatunut siihen, että kansanedustajan työltä ei ole löytynyt riittävästi aikaa. Eräs hyvä ystäväni tapasi sanoa,

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u Hillevi Mannosesta

e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u Hillevi Mannosesta e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u 5 2 0 0 6 Hillevi Mannosesta Maailman ykkösaktuaari S I S Ä L T Ö 4 2 0 0 6 6 10 18 4 6 9 10 12 Kokonaiseläke 50 prosenttia, toimeentulotaso 70 prosenttia

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

3:2013. Maksut ja etuudet. karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista. s. 4

3:2013. Maksut ja etuudet. karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista. s. 4 3:2013 Maksut ja etuudet karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista s. 4 Vale, emävale, tilasto? Pääkirjoitus Toimitus Päätoimittaja: Kati Kalliomäki Vt. Toimituspäällikkö:

Lisätiedot

e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u Jukka Rantala eläkeneuvotteluryhmän työstä:

e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u Jukka Rantala eläkeneuvotteluryhmän työstä: e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n j u l k a i s u 1 2 0 0 7 Jukka Rantala eläkeneuvotteluryhmän työstä: Kontrolli pelaa pitkin matkaa S I S Ä L T Ö 1 2 0 0 7 10 12 14 4 7 8 10 12 14 Jukka Rantala Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Suomalaisten eläkevakuuttajien sijoitustoiminta ja tulevaisuuden haasteet

Suomalaisten eläkevakuuttajien sijoitustoiminta ja tulevaisuuden haasteet Suomalaisten eläkevakuuttajien sijoitustoiminta ja tulevaisuuden haasteet Jalava, Aleksi Reini, Joonas 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten eläkevakuuttajien sijoitustoiminta

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1 Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Polvi pakotti teatteriin

Polvi pakotti teatteriin 1-2011 www.keva.fi Puolueet & työeläkejärjestelmä Valtiokonttorin asiat sujuvasti Kevaan K-P Mäki-Lohiluoma on kunnan mies keva Esittelyssä: täyden palvelun talo Keva på svenska s. 27 Polvi pakotti teatteriin

Lisätiedot