Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus

2 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin asukkaalla (1,1 %). Tampereen osuus kasvusta oli 63 prosenttia. Kasvua ja yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjaa uusi Rakennesuunnitelma Raakamaan hankinta oli aktiivista, suurina hankintoina erottuivat Lielahti ja Tampereen ja Kangasalan raja-alue. Raakamaavaranto vaihtelee kunnittain laajoista yhtenäisistä alueista pieniin ja pirstaleisiin alueisiin. Lempäälän varanto ei vastaa kaupunkiseudun eteläistä kasvua. Jatkossa seurannassa tulee huomioida myös kunnan maanhankinta asemakaava-alueella. Kaavavaranto vastaa tavoitteita. Keskustojen kehittäminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen: Keskustojen kehittäminen oli aktiivista vuonna 2014 mm. Lempäälässä, Nokialla ja Pirkkalassa. Valtakunnallisesti merkittävin kohde oli Tampereen asemakeskus ja sen lähiympäristön suunnittelu. Keskustojen asemaa vahvistettiin Rakennesuunnitelmassa 2040 maankäytön ja liikkumisen lisäksi myös palveluverkon näkökulmasta tarkentamalla seudulliset periaatteet palveluverkon suunnittelulle. Valmistuneet asunnot kohdistuivat hyvin olemassa olevaan rakenteeseen ja joukkoliikenteen yhteyteen, kuten kuntakeskustoihin ja alueellisiin keskuksiin. Uusia rakentamisalueita olivat Vuores ja Risso. Valmistuneista pientaloista noin 75 % sijoittui asemakaava-alueelle. Kuntien välillä oli selviä eroja. Suunnittelutarveratkaisuissa kuntien erot ovat kuitenkin merkittävästi tasoittuneet viime vuosina. Sekä myönteisten että kielteisten suunnittelutarveratkaisujen määrä on laskenut tasaisesti. Merkittävät asumisen asemakaavat valmistuivat yhdyskuntarakennetta täydentäviin ja joukkoliikenteeltään hyviin kohteisiin, mm. Tampereen raitiotien varteen. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota erityisesti lähijunaan tukeutuvien Lempäälän ja Nokian keskustojen sekä seudullisen raitiotievyöhykkeen asemakaavoitukseen. Asuntotuotannon monipuolistaminen: Asuntoja valmistui noin 2 600, vuosittaisen tavoitteen ollessa noin Pirkkalassa, Lempäälässä ja Orivedellä valmistui kuitenkin asuntoja tavoitteita enemmän. Kerrostaloasuntoja valmistui seudulla selvästi tavoitteita enemmän, rivi- ja pientaloja vähemmän. Tulos kertoo kaupunkimaisen asumisen voimistumisesta. Kohtuuhintaisten vuokraasuntojen osuus koko asuntotuotannosta oli lähes tavoitteen mukainen (eräissä kehyskunnissa tavoite ylittyi selvästi), määrällisesti katsottuna jäätiin tavoitteesta. Omistusasuntoja valmistui selvästi tavoitteita vähemmän, mutta muita hallintamuotoja (erityisesti Tampereella vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja) enemmän. Seudun asuntorakentamista kuvaa pientalotonttien kysynnän ja omistusasumisen hiipuminen. Samanaikaisesti markkinoille vapautuu yhä enemmän pientaloja iäkkäiden asukkaiden hakeutuessa lähelle palveluja. Elinkeinoelämä kasvun tukeminen ja liikkumisen tapojen uudistaminen: Tampere-Pirkkalan lentoaseman kakkosterminaalin remontti valmistui maaliskuussa Tampereen AiRRportkonseptin kehittäminen nimettiin yhdeksi LVM:n lentoliikennestrategian kärkihankkeeksi. Kuntien yhteinen lentoliikenteen kehittämishanke on käynnistymässä. Liikkumisen tavat ovat hitaasti uusiutumassa. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvoivat henkilöautoilua enemmän. Seudullisen raideliikenteen kokonaisratkaisu sisältyy Rakennesuunnitelmaan 2040 ja maakuntakaavan 2040 luonnokseen. Tampereen raitiotiestä valmistui yleissuunnitelma, minkä jälkeen on valmisteltu toteutusta ja solmittu kaupungin ja valtion välinen aiesopimus raitiotien toteutuksesta. MAL-aiesopimuksen ja erillisten kehittämisohjelmien mukaiset toimenpiteet ovat edenneet sovitulla tavalla. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä on edistetty rakentamishankkeiden ja joukkoliikenne-uudistuksen lisäksi useilla pienillä toimilla liikkumisen ohjauksesta älyliikenteen sovelluksiin MAL-rahoituksen turvin. 2

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot 3 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 3.1 Asunnot, palvelut ja työpaikat joukkoliikenteen laatukäytävien läheisyyteen 3.2 Raja-alueiden suunnitteluyhteistyö 3.3 Tonttitarjonta ja rakentamisen ohjaus 3.4 Valtion kiinteistöstrategian toteutuminen 3.5 Energiatehokas yhdyskuntarakenne 3.6 Paikkatiedon kehittäminen 4 Keskustojen kehittäminen 4.1 Asunnot, palvelut ja työpaikat kunta- ja aluekeskuksiin 4.2 Tampereen rautatieaseman alueen kehittäminen 5 Asuntotuotannon monipuolistaminen 5.1 Asuntotuotannon yhteisvastuullisuus ja kohtuuhintaisuus 5.2 Asuntoalueiden infra-avustukset 5.3 Erityisryhmien asumispalveluiden kehittäminen 5.4 Asuinalueohjelman toteutuminen 5.5 Asumisen energiatehokkuuden parantaminen 6 Elinkeinoelämän kasvun tukeminen 6.1 Tampere-Pirkkalan lentoaseman alueen kehittäminen 7 Liikkumisen tapojen uudistaminen 7.1 Liikkumisen ohjauksen kehittäminen 7.2 MAL-hankkeiden toteutuminen 7.3 Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman 2030 toteuttaminen 7.4 Joukkoliikenteen edistäminen 7.5 Kaupunkiraitiotien toteutus 7.6 Lähijunaliikenteen kehittämisohjelman toteuttaminen 7.7 Etelän suunnan lisäraiteiden ja seisakkeiden toteuttaminen 7.8 Älyliikenteen keinojen hyödyntäminen 7.9 Väyläinvestointien edistäminen uuden liikennepolitiikan hengessä 8 Palveluverkon yhtenäinen tarkastelu 8.1 Seudullinen palveluverkko Liitteet 3

4 1 Johdanto Tampereen kaupunkiseudun kunnat, eli Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Pirkanmaan ELY-keskus allekirjoittivat maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen vuosille (MAL2). Sopimus on jatkoa vuosia (MAL1) koskeneelle aiesopimukselle. Aiesopimuksen tavoitteena on syventää maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä seudun kuntien kesken. Sopimus on paitsi kaupunkiseudun kuntien keskinäinen sitoumus vastuunkannosta yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi myös osoitus kuntien ja valtio-osapuolen yhteyden vahvistumisesta. Valtio-osapuoli tukee seudun yhteisiä tavoitteita erilaisin ohjaavin ja taloudellisin tukitoimenpitein sekä investoinnein erikseen sovittujen valtakunnallisten periaatteiden ja ohjelmien mukaisesti. Voimassa olevan aiesopimuksen lähtökohtina ovat MAL1-aiesopimus, kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 sekä hallituksen kaupunkipolitiikkakokonaisuus. MAL1:n toteutumisen arviointi osoitti, että sekä valtio että kaupunkiseutu toteuttivat sopimuskaudella monipuolisesti aiesopimukseen kirjattuja toimenpiteitä. Samassa yhteydessä todettiin kuitenkin, että toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi vaatii pidempää seurantaa. Kuntien vahva panostus näkyi erityisesti joukkoliikenteen edellytysten parantamisessa. Maapoliittisten toimien myötä oli odotettavissa yhdyskuntarakenteen eheytymistä pitkällä aikavälillä. Huomion kiinnittäminen kaavavarantoihin ja tonttitarjontaan sekä lievealueiden rakentamisen ohjaamiseen nähtiin tulevaa kehitystä ajatellen tärkeäksi. Asuntotuotannossa saavutettiin asetetut tavoitteet yleisellä tasolla. MAL1-aiesopimuksen toteutumisen arvioinnissa nähtiin lisäksi, että tuleva aiesopimus tulee ulottaa hallituskauden loppuun, eli vuodelle Aiesopimuksen toteutumisen kannalta nähtiin tarkoituksenmukaiseksi, että sopimukseen kirjattavat hankkeet sisältyvät valtakunnallisiin politiikkaohjelmiin, kuten liikennepoliittiseen selontekoon ja asuinalueiden kehittämisohjelmaan. Edelleen MAL1-aiesopimuksen toteutumisen arvioinnissa todettiin, että seurantaan ja sen hyödyntämiseen päätöksenteossa tulee jatkossa panostaa enemmän. Valtio asetti aiesopimukselle seurantaryhmän kokoamaan seurantatiedot ja valmistelemaan seurantaraportin seurantakokousta varten. Seurattavia asioita ovat aiesopimuksessa esitettyjen toimenpiteiden edistyminen ja niiden vaikuttavuus. Seurantaryhmään nimettiin rakennusneuvos Matti Vatilo (YM, pj.), suunnittelujohtaja Taru Hurme (Tampere), asuntojohtaja Auli Heinävä (Tampere), joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita (Tampere), kunnanjohtaja Olli Viitasaari (Lempäälä), kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen (Kangasala), seutujohtaja Päivi Nurminen (Tampereen kaupunkiseutu), seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki (Tampereen kaupunkiseutu), yli-insinööri Kaisa Mäkelä (YM), neuvotteleva virkamies Katariina Myllärniemi (LVM), johtaja Kari Salmi (ARA), yksikön päällikkö Jarmo Joutsensaari (Liikennevirasto), yliarkkitehti Leena Strandén (Pirkanmaan ELY-keskus), liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin (Pirkanmaan ELY-keskus). Tässä raportissa kuvataan aiesopimukseen kirjattujen toimenpiteiden edistymistä ja toteutumista vuodelta Näkökulma on Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus, mikä painottaa suunnitelman merkitystä kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ohjauksessa. Seurattavat toimenpiteet ovat osa kolmivuotista toteuttamisen ohjelmointia ja jatkoa vuodesta 2013 laaditulle seurantaraportille. 4

5 2 Väestön kasvuun varautuminen Vuonna 2014 Tampere kasvoi kehystä voimakkaammin. Keskuskaupungin kasvu lisää kaupunkimaisen asuntotuotannon kysyntää ja kaupungin sisäisiä matkoja. Se vaikuttaa positiivisesti yhdyskuntarakenteen eheytymiseen, mikäli kasvu ohjataan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja palveluverkkoon. Muuttovoitosta huolimatta ikäihmisten määrä kasvoi. Väestön ikääntymisen vaikutukset asuntotuotantoon, rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja palvelujen saavutettavuuteen tuleekin huomioida. Raakamaan aktiivista hankintaa edesauttoi maan myyntiin osoitettu verovapaus vuoden 2014 loppupuolella. Kaikkiaan kunnat ovat hankkineet raakamaata yli ha viiden viime vuoden aikana. Asemakaava-alueen ulkopuolella oleva raakamaa helpottaa merkittävästi yhdyskuntarakenteen hallittua laajentamista. Raakamaavaranto kokonaisuudessaan vaihtelee kunnittain: osassa kuntia sitä on laajoina yhtenäisinä alueina, toisissa pirstaleisina. Varantoa tulee vahvistaa pääkasvusuunnassa etelässä. Jatkossa tulee seurata myös maanhankintaa rakenteen sisällä, koska sen merkitys kasvaa suhteessa rakenteen ulkopuoliseen raakamaahan. Kaavavaranto vastaa hyvin tavoitteita. Rakennesuunnitelma 2040 valmistui vuonna Se on kaupunkiseudun kuntien hyväksymä strateginen suunnitelma seudun elinvoimaisesta yhdyskuntarakenteesta, maankäytön painopisteitä, kestävästä liikkumisesta, monipuolisesta asuntotuotannosta ja palveluverkosta. Rakennesuunnitelma tukee maakuntakaavan valmistelua ja välittää kaupunkiseudun tarpeet oikeusvaikutteiseen kaavoitukseen. Perustietoa kaupunkiseudusta. Lähde: Tilastokeskus. Kaupunkiseudulla oli noin asukasta. Viimeisen 15 vuoden aikana kasvua on ollut noin henkeä. Vuonna 2014 väestö kasvoi 1,1 %, eli noin hengellä (4 500 vuonna 2013). Suhteellisesti voimakkainta kasvu oli vuonna 2014 Lempäälässä, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä, mutta 2000-luvun keskiarvoihin verrattuna kehyskuntien kasvu on pienentynyt. Erityisesti Vesilahden 5

6 kasvu on pienentynyt merkittävästi muutaman vuoden takaisista luvuista. Orivedellä väestö väheni hieman. Keskuskaupunki Tampereen kasvu jatkui 2000-luvun keskiarvoa suurempana, ollen 63 % kaupunkiseudun kokonaiskasvusta (66 % vuonna 2013). Työttömyys kasvoi vuodessa yhden prosenttiyksikön verran. Korkein työttömyys vuoden 2014 lopussa oli Tampereella (18 %), alhaisin Vesilahdessa (11,2 %). Työpaikkaomavaraisuus kohosi hieman Nokialla ja Ylöjärvellä, laski Lempäälässä ja Pirkkalassa, ja pysyi muualla edellisvuoden tasolla. Lähivuosina yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa merkittävästi (kuva 1). Myös lasten osuus on kääntynyt kasvuun. Ikäjakaumassa ja sen kehityksessä on kunnittain selviä eroja. Ikäihmisten osuus on suurin Orivedellä, jossa yli 65-vuotiaita oli 19 % vuonna 2000 ja 24 % vuonna Lempäälässä, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä ikäihmisten osuus on hieman seudun keskiarvoa pienempi. Ainoastaan Vesilahdessa ikäihmisten osuus on pienentynyt (yli 65-vuotiaita 2000: 16 % ja 2013: 15 %) Kuva 1. Väestön ikäjakauman muutos vuodesta 2000 vuoteen Lähde: Tilastokeskus (yli 65-vuotiaita (yli 65-vuotiaita Maankäyttöyhteistyön sitovuus Toimenpiteet: Rakennesuunnitelman uudistaminen Rakennesuunnitelman seudullisen toteutusohjelman laadinta Yleiskaavojen laadinta Asemakaavojen laadinta Seurantakohteet: Seudullisen suunnittelun eteneminen ja seudullisen toteuttamisohjelman laatiminen Seudullisen raideliikenneratkaisun valmistelu Kuntakohtaisten toteuttamisohjelmien laatiminen ja toteuttaminen Kuntien yleiskaavatyön eteneminen Toteutus: Seutuhallitus hyväksyi uudistetun Rakennesuunnitelman 2040 joulukuussa Se korvasi vuonna 2010 hyväksytyn ja vuoteen 2030 tähdänneen suunnitelman. Rakennesuunnitelmassa 2040 vahvistettiin tavoitekokonaisuutta, joukkoliikenteen ja maankäytön yhteensovittamista, palveluverkkoa sekä asuntopoliittisia tavoitteita ja toteutuskeinoja. Vaikuttavuutta ja sitovuutta lisättiin toteutusohjelmalla, joka täsmentää alueiden ja 6

7 liikenneratkaisujen rakentamisvaiheet vuosikymmenittäin vuoteen Vaikuttavuuden kannalta tärkeimmät ratkaisut tehdään toteutuksen alkuvuosina yhdyskuntarakennetta tiivistävillä toimilla. Keskeiset ratkaisut esitetään asiakirjoin ja kartoin Rakennesuunnitelman sivustolla Rakennesuunnitelma toteuttaa kaikkia MAL-aiesopimuksen strategisia painopisteitä. Kuva 2. Rakennesuunnitelma Ote Rakennesuunnitelman 2040 toteutusohjelmasta: raitiotiehen tukeutuvat alueet. Rakennesuunnitelmassa ratkaistiin seudun raideliikenteen kokonaisuus: lähijunan kehittämisvaiheet välille Lempäälä-Tampere-Nokia ja taajamajuna välille Tampere-Orivesi sekä raitiotien kehittämisvaiheet Tampereella sekä Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suunnilla. Rakennesuunnitelmassa osoitettiin ja mitoitettiin asumisen painopistealueet sekä asuntotuotanto raideliikenteen ja bussiliikenteen vaikutuspiirissä. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta tehtiin uusi, kuntien yhteisvastuullisuutta vahvistava, linjaus. Rakennesuunnitelmaan sisällytettiin myös palveluverkon suunnittelun seudulliset periaatteet, joiden mukaan palveluverkon ytimen muodostavat seutukeskus Tampere, 13 alueellista keskusta ja 7

8 12 lähipalvelukeskusta kokonaisuutena, jossa on huomioitu saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä ja keskusten väestönkasvu. Raideliikenteellä on suuri merkitys palvelujen seudullisessa verkottamisessa. Samanaikaisesti rakennesuunnitelman uudistamisen kanssa Pirkanmaan liitto valmisteli uuden kokonaismaakuntakaavan luonnosta. Prosessit sovitettiin tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen ja keskeisiä sisältökysymyksiä, mm. keskusverkkoa ja isoja infrastruktuurihankkeita, tarkasteltiin yhdessä. Rakennesuunnitelma on kaupunkiseudun kuntien yhteinen, maakuntakaavan valmisteluun välittämä, esitys yhdyskuntarakenteen kehittämisestä ja elinvoiman vahvistamisesta alueella. Rakennesuunnitelmaa toteutetaan ensisijaisesti kuntien kaavoina, osa-alueiden kehityshankkeina, liikenteen toimenpiteinä, kunnallistekniikan toteuttamisena ja kuntien palveluverkon kehittämisenä. Olennaista on ennakointi maapolitiikalla ja kaavoituksella sekä toteutuksen käynnistäminen merkittävässä määrin yhdyskuntarakennetta eheyttävin toimin. Kuva 3 näyttää ajantasaisten merkittävien yleiskaavojen tilanteen vuonna Vireillä on useita kaavoja sekä ydintaajamassa että reuna-alueilla. Kuva 3. Ajantasaisten merkittävien yleiskaavojen sijoittuminen kaupunkiseudulla vuonna Vireillä olevista on huomioitu ne kaavat, jotka olivat edenneet vähintään OAS-vaiheeseen. 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Toimenpiteet: Maapoliittisten periaatteiden päivittäminen Raakamaan hankinta Kaavoituksen tehostaminen: varantotavoitteiden toteuttaminen Seurantakohteet: Kuntien maapoliittisten periaatteiden ajantasaisuus Kuntien raakamaahankinnat ja kaavavaranto 8

9 Toteutus: Seudulliset maapoliittiset periaatteet linjattiin rakennesuunnitelmassa Sen jälkeen kunnat ovat uudistaneet maapoliittisia ohjelmia tai periaatteita seuraavasti: Kangasala 2010, Pirkkala 2012, Tampere 2012 ja 2014, Vesilahti Orivedellä on valmistumassa maapoliittinen ohjelma vuonna Lempäälässä uudistetaan maapoliittiset linjaukset ohjelmaksi vuonna Samoin Nokialla on käynnistynyt ohjelman uudistaminen, tällä hetkellä voimassa on ohjelma vuodelta Ylöjärvi on voimassa maapoliittinen ohjelma vuodelta Seudulliset maapoliittiset periaatteet tarkistetaan vuonna 2015 vastaamaan Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista. Raakamaahankinnoissa näkyy suuri vuosittainen vaihtelu. Viitenä viime vuotena raakamaata on hankittu yli ha, eli keskimäärin 450 ha vuodessa. Kuntien raakamaan hankinta oli runsasta vuonna Kiinteistön luovutuksen verovapaus vuoden 2014 loppupuolella aktivoi yksityisten maanmyyntiä. Merkittävimpiä yksittäisiä hankintoja oli Lielahden teollisuusalue Tampereella. Alue on tärkeä tiiviin kaupunkirakentamisen ja raitiotien kohde. Hankinta edesauttaa Lielahden kehittymistä isona ja monipuolisena keskuksena. Muilta osin merkittäviä hankintoja vuonna 2014 kohdistui Tampereen kaakkoisosaan sekä Tampere ja Kangasalan raja-alueelle Ojalassa ja Lamminrahkassa. Kuntien raakamaahankinnat Lähde: kunnat. Raakamaahankinnat yhteensä m Yhteensä Kangasala // 319 ha Lempäälä Ei kauppoja // 189 ha Nokia // 132 ha Orivesi Ei kauppoja // 68 ha Pirkkala // 186 ha Tampere // 901 ha Vesilahti* Ei kauppoja // 77 ha Ylöjärvi // 398 ha Yhteensä // 2 277ha * Vesilahden tiedot puuttuvat vuodelta Raakamaavarannon osalta suurimpia yhtenäisiä alueita ovat Ylöjärven keskustan pohjoispuoli, Kolmenkulman seutu, läntinen Nokia, Pirkkalassa läntisen kehätien eteläpuoli, Tampereella Särkijärven pohjois- ja eteläpuoli, Rusko, Niihama sekä pohjoiset kohteet ja Kangasalla luoteisalueet. Sen sijaan Lempäälässä ei ole laajoja yhtenäisiä raakamaa-alueita. Tämä voi vaikeuttaa hallittua maankäyttöä kovassa kasvupaineessa. Raakamaavarannossa on huomioitu asemakaava-alueen ulkopuolinen varanto. Jatkossa tulee tarkastella myös olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä olevaa varantoa ja varannon hankkimisessa hyödynnettyä maapolitiikkaa. Kaavavarantojen suhteen on tavoitteeksi asetettu, että yleiskaavavarantoa olisi noin 10 vuoden tarpeeseen ja asemakaavoja 3-4 vuoden tarpeeseen. Kuntien tilanne on kuvattu taulukossa 4 pientalo-, rivitalo- ja kerrostalokaavoihin jaettuna. Kaavavaranto vastaa kokonaisuudessaan hyvin tavoitetta. Kuitenkin Tampereen osalta kerrostalorakentamiseen osoitettujen yleiskaavojen varanto 9

10 on alle tavoitteen. Kuntien asemakaavavarannossa korostuu yksityisen maan kaavojen suuri osuus. Etenkin pientalorakentamiseen osoitetuissa asemakaavoissa on kunnan omistaman maan kaavavaranto hyvin pieni eräissä kunnissa. Kuva 4. Kuntien raakamaahankinnat 2014 (keltainen) ja muu kuntien raakamaavaranto (ruskea). Lähde: kunnat. Kaavavarannot Kaavavarantojen riittävyys vuosina tarkoittaa sitä, kuinka monelle vuodelle kaavoitettuja alueita on arvioitu riittävän. Arvioinnissa on huomioitu asuntopoliittisessa ohjelmassa 2030 esitetyt tavoitteet. Kaavavarannolla tarkoitetaan yleis- ja asemakaavojen eri käyttötarkoituksiin varattuja rakentamattomia alueita (myös muita kuin kunnan omistamia). Laskennassa on hyödynnetty kuntien keskimääräisiä asuntokokoja ja asuntokuntakokoja. Yhteneväisestä laskutavasta on sovittu Tampereen kaupunkiseudun kaavojen asunto- ja työpaikka-aluevarannot -työryhmässä: erillispientalot (AO) 175m², asuinpientalot ja rivitalot (AR) 95m² ja kerrostalot (AK) 80m². Laskelmien pohjana on käytetty lainvoimaisia kaavoja. Kohde poistuu yleiskaavasta, kun asemakaava on hyväksytty, ja asemakaavavarannosta, kun rakennuslupa myönnetään. Lähde: kunnat. Yleiskaavavarantojen riittävyys, vuoden 2014 tilanne Kerrosneliömetreinä/AO Vuosina/AO Kerrosneliömetreinä/AR Vuosina/AR Kerrosneliömetreinä/AK Vuosina/AK Kunta Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen omistamat omistamat omistamat omistamat omistamat omistamat Kangasala , , ,8 Lempäälä ,5 3, Nokia Orivesi* Pirkkala Tampere , Vesilahti sis. ed. sis. ed. sis. ed. sis. ed. Ylöjärvi** * Orivedellä ei oikeusvaikutteisia yleiskaavoja ** Karkea arvio. Huomioitu Siltatie, Vuorentausta ja Siivikkala. 10

11 Asemakaavavarantojen riittävyys, vuoden 2014 tilanne Kerrosneliömetreinä/AO Vuosina/AO Kerrosneliömetreinä/AR Vuosina/AR Kerrosneliömetreinä/AK Vuosina/AK Kunta Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen omistamat omistamat omistamat omistamat omistamat omistamat Kangasala ,9 4, ,6 8, ,9 6,6 Lempäälä , ,5 8, ,8 Nokia ,5 8, Orivesi Pirkkala Tampere , ,5 2, ,5 7 Vesilahti Ylöjärvi Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Uusia tiheän asutuksen kohteita on muodostunut eri puolille ydintaajamaa muun tiheän asutuksen jatkeeksi. Vuonna 2014 valmistuneet asunnot sijoittuvat pääosin olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään. Merkittävimmät rakennetta laajentavat kohteet ovat Vuores ja Risso. Kuntakohtaisesti katsottuna selvimmin olemassa olevaan rakenteeseen ja hyvätasoisen joukkoliikenteen piiriin on valmistunut asuntoja Pirkkalassa. Määrällisesti eniten asuntoja valmistui Hervantaan, Niemenrantaan, Vuorekseen ja Härmälänrantaan. Asumisen kaavoja valmistui aiempiin vuosiin verrattuna enemmän ja tiiviimpään rakenteeseen joukkoliikennepalveluiltaan hyville alueille, ml. Tampereen raitiotien yleissuunnitelman mukaisiin kohteisiin. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota asemakaavoitukseen erityisesti lähijunan asemanseuduille Lempäälään ja Nokialle. Muutaman viime vuoden tarkastelussa ko. alueille ei ole valmistunut merkittäviä asumisen kaavoja. Raja-alueiden suunnitteluyhteistyön tärkeimpiä kohteita ovat Ojala-Lamminrahka, Vuores, Härmälä-Partola sekä Tarastenjärvi. Kohteet etenevät eri vaiheissa sekä vaihtelevin yhteistyötavoittein ja -muodoin. Suunnittelutarveratkaisujen määrä jatkoi laskuaan vuonna Kuntien väliset erot ovat tasoittuneet selvästi. Kuitenkin varsin merkittävä osa valmistuneista ja luvan saaneista pientaloista sijoittui asemakaavan ulkopuolelle. Näistä hyvin harvat sijoittuvat kyliin. Tampereen kaupunkiseudun väestö sijoittuu pääosin olemassa olevaan taajamarakenteeseen. Vuonna 2013 tiheään asutun (vähintään 20 asukasta hehtaarilla) alueen väestön osuus taajamaalueen väestöstä oli 68,10 % (taulukko 5). Useamman vuoden tarkastelujaksolla osuus on pysynyt lähes samana. Vähintään 20 asukasta hehtaarilla asuvien osuus kaupunkiseututaajamissa Tampereen kaupunkiseutu 68,00 % 67,90 % 68,00 % 67,60 % 68,20 % 67,90 % 68,10 % Kaupunkiseutujen 64,20 % 63,90 % 63,90 % 63,80 % 63,90 % keskiarvo Taajamarakenteen ja väestöntiheyden kehitys on jatkunut Tampereen kaupunkiseudulla samansuuntaisena vuodesta 2000 vuoteen Uusia taajama-alueita on syntynyt eri puolille kaupunkiseutua sekä taajamarakenteen jatkeena että muusta taajamasta irrallisina alueina. Uusia tiheän asutuksen alueita (vähintään 20 asukasta/ha) on muodostunut eri puolille kaupunkiseudun ydintaajamaa muun tiheän asutuksen jatkeeksi ja pääosin hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. (Kuva 5.) 11

12 Samaan aikaan ovat jotkut tiheän asutuksen ruudut muuttuneet alemman tiheyden alueiksi. Näin on käynyt esimerkiksi Lempäälän keskustassa, jossa muutaman kymmenen asukkaan muutos on laskenut väestötiheyttä. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, että nykyisellä jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeellä on edelleen potentiaalia väestönkasvun vahvistamiseen tiheän asumisen kriteerit täyttäviksi alueiksi. Kuva 5. Vähintään 20 asukasta/ha alueet kaupunkiseudulla vuoteen 2013 mennessä (punaisen sävyt) ja vuoden 2013 aikana muodostuneet uudet tiheät alueet (sinisellä). 3.1 Asunnot, palvelut ja työpaikat joukkoliikenteen laatukäytävien läheisyyteen Toimenpiteet: Maankäytön suunnittelu joukkoliikennevyöhykkeillä Asemanseutujen yleissuunnittelun käynnistäminen Asemanseutujen liityntäpysäköintijärjestelyjen edistäminen Seurantakohteet: Uudisrakentamisen sijoittuminen joukkoliikenteen laatukäytäville ja keskustoihin Kaavoituksen eteneminen kaupunkiraitiotien ja lähijunaliikenteen vaikutusaluevyöhykkeillä Asemanseutujen maankäytönsuunnitelmien eteneminen kunnissa Toteutus: Rakentamisen kohdentumista tarkastellaan sekä suhteessa nykyisiin yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin että MAL-aiesopimuksen mukaisiin asumisen ensisijaisiin kohteisiin. Taulukossa 6 huomioidaan yhdyskuntarakenteen vyöhykkeistä eheyttämisen kannalta olennaiset keskustan ja alakeskuksen jalankulkuvyöhykkeet, keskustan reunavyöhyke, intensiivisen 12

13 joukkoliikenteen vyöhyke sekä joukkoliikennevyöhyke (SYKE:n ykr-vyöhykkeet 2012). Pohjaaineistossa ei ole huomioitu harvan joukkoliikenteen eikä autoilun vyöhykkeitä. Koko kaupunkiseudulla valmistuneista asunnoista noin 56 prosenttia sijoittui vuoden 2012 ykrkriteerien mukaisille jalankulku- tai joukkoliikennevyöhykkeille (Orivedellä ja Vesilahdella ei ole ykrkriteerien mukaista joukkoliikennevyöhykettä). Erityisen korkea osuus mainituille vyöhykkeille rakentamisesta oli Pirkkalassa. Tampereella osuus jäi selvästi pienemmäksi, johtuen pitkälti siitä, että merkittävä osa uusista asunnoista valmistui Vuorekseen ja Rissoon, jotka eivät täyttäneet vuoden 2012 joukkoliikenteen kriteereitä. Myöskään Nokian Harjuniitty ei täytä em. kriteerejä. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että monessa kunnassa merkittävä osuus valmistuneista asunnoista sijoittui jalankulkuvyöhykkeen tai hyvän palvelutason joukkoliikennevyöhykkeen ulkopuolelle. Lukuja analysoitaessa on syytä huomata, että ainoastaan Tampereella ja Nokialla ykrkriteerien mukainen hyvä joukkoliikennevyöhyke muodostaa verkon, kun muissa kunnissa vyöhyke on varsin kapeana nauhana. Valmistuneet asunnot sijoittuivat joka tapauksessa pääosin yhdyskuntarakennetta tiivistäviin ja täydentäviin kohteisiin. Joukkoliikenteen yhteyksiä kehittämällä alueet saadaan hyvän joukkoliikenteen piiriin. Osa MAL-aiesopimuksessa esitetyistä vuoden asuinrakentamisen painopistealueista jää vuoden 2012 mukaisten ykr-jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeen ulkopuolelle (kuva 6). Vuonna 2014 valmistui aiesopimuksen mukaisille asuinrakentamisen painopistealueille asuntoja täydennysja tiivistysrakentamisena erityisesti Hervantaan, Niemenrantaan, Tampereen ja Pirkkalan rajaalueelle, Pikkolaan sekä Lempäälän, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven keskustoihin. Yhdyskuntarakennetta laajentavina rakentamiskohteina olivat etenkin Vuores ja Risso. Kuvassa 6 näkyy myös muutamia merkittäviä asuntorakentamisen kohteita, jotka eivät ole aiesopimuksessa esitetyllä kohdelistalla, mutta sijaitsevat silti yhdyskuntarakenteen näkökulmasta hyvissä paikoissa. Vuonna 2014 valmistuneiden asuntojen ja asuinrakennusten sijoittuminen ykr-vyöhykkeille. Asuntomäärät poikkeavat osittain luvussa 5.1 ilmoitetuista luvuista, koska Rhr-aineisto ei ole täysin ajantasainen. Lähteet: Rakennus- ja huoneistorekisteri, SYKE (ykr-vyöhykkeet 2012). Valmistuneet asunnot ja asuinrakennukset Sijoittuminen YKRvyöhykkeille*, kpl Sijoittuminen YKRvyöhykkeille*, % asunnot asuinrak. asunnot asuinrak. asunnot asuinrak. Kangasala ,1 13,8 Lempäälä ,9 26,9 Nokia ,00 17,39 Orivesi** Pirkkala ,8 35 Tampere ,8 27,4 Vesilahti** Ylöjärvi ,3 8,9 Kaup.seutu ,6 * Huomioitu seuraavat YKR-vyöhykkeet: keskustan ja alakeskuksen jalankulkuvyöhyke, keskustan reunavyöhyke, intensiivinen joukkoliikennevyöhyke ja joukkoliikennevyöhyke. Autovyöhykettä ja harvan joukkoliikenteen vyöhykettä ei ole huomioitu. ** Orivedellä ja Vesilahdessa ei ole em. kriteerien mukaisia vyöhykkeitä. 13

14 Kuva 6. Vuonna 2014 valmistuneet asunnot (musta) suhteessa MAL-aiesopimuksen asuntotuotannon painopistealueisiin (violetti) sekä jalankulun ja joukkoliikenteen vyöhykkeisiin (harmaa), pl. harvan joukkoliikenteen vyöhyke. Asumiseen tarkoitettujen merkittävien asemakaavojen kohdentuminen näkyy kuvassa 7. Tehokkaan rakentamisen kaavoja valmistui runsaasti Tampereella. Myös Kangasalan nauhataajamaan valmistui korkean tehokkuuden kaavoja, samoin Pirkkalaan ja Nokian keskustaan. Pieniä keskitehokkaan rakentamisen kaavoja valmistui Oriveden keskustaan ja Pirkkalan Pereen alueelle. Väljän rakentamisen kaavoja valmistui etenkin Lempäälän nauhataajamaan ja Kangasalan Mäntyveräjään. Vuonna 2014 valmistui edelliseen vuoteen verrattuna selvästi enemmän merkittäviä asumisen asemakaavoja, ja ne olivat pääsääntöisesti tehokkaan rakentamisen ja tiivistyvän yhdyskuntarakenteen kaavoja. Valmistuneita kaavoja voi peilata myös uudistettuun rakennesuunnitelmaan. Rakennesuunnitelma 2040 painottaa raitiotien varren yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja monipuolista asuntotuotantoa. Samoin lähijunan asemanseudut ovat asuntotuotannon painopistealueita rakennesuunnitelmassa. Vuonna 2014 valmistuneet asumisen kaavat tukevat pääosin edellä mainittuja periaatteita, mutta tulevina vuosina on asumista lisäävää asemakaavoitusta tehostettava huomattavasti lähijunan asemanseuduilla Lempäälän ja Nokian keskustoissa. Uusien asemanseutujen osalta tarvitaan ensin yleiskaavoitusta. Raitiotien osalta on Ylöjärven keskustaa täydennyskaavoitettava pitkäjänteisesti. 14

15 Kuva 7. Asumisen keskeiset asemakaavat Kuva 8. Asumisen keskeiset asemakaavat vuodelta Lähde: Pir-ELY. Kuva 9. Asumisen keskeiset asemakaavat vuodelta Lähde: Pir-ELY. Kuva 10. Asumisen keskeiset asemakaavat vuodelta Lähde: Pir-ELY. Tampereella oli vuonna 2014 käynnissä kantakaupungin yleiskaavan 2040 tavoitteiden määrittely ja keskustan strategisen osayleiskaavan luonnos valmistui. Molemmissa tarkastellaan kaupunkirakenteen tiivistämistä. Keskeisenä aluekokonaisuutena tarkastellaan raitiotien vaikutusalueen maankäytön voimakasta täydentämistä. Asemakaavojen laadinta käynnistettiin kokonaisuudessa, joka kattaa raitiotien reitin eteläosan Hervannasta Hallilaan. Kokonaisuuteen sisältyy merkittävä täydennysrakentamisen alue Hallilassa. Raitiotien yleissuunnitelma valmistui keväällä 2014, minkä jälkeen kaupunki päätti ryhtyä toteuttamaan yleissuunnitelman mukaisen raitiotiehankkeen kehitysvaihetta. Tampere allekirjoitti valtion kanssa raitiotien toteuttamista ja rahoittamista koskevan aiesopimuksen Sen mukaan valtio tulee vastaamaan 30 prosentista infrastruktuurin rakentamiskustannuksista ja kaupunki 70 prosentista. Kaupunki sitoutuu kaavoittamaan merkittävän osan uudesta asutuksesta raitiotien varrelle. 15

16 Maankäytön suunnitteluhankkeita kaupunkiraitiotien alueella, tilanne Kuva 11. Maankäytön suunnitteluhankkeita kaupunkiraitiotien alueella, tilanne Lähde: Tampereen kaupunki. Lähijunaliikenteen vaikutusaluevyöhykkeellä ja asemanseuduilla suunniteltiin vuoden 2014 aikana maankäyttöä seuraavasti: Kangasala: Vatialan junaseisakkeen toteutumista tukeva Vatialan osayleiskaava valmistui. Lempäälä: Keskustan osalta tilanne kuvattu luvussa 4. Sääksjärven osalta ei raportoitavaa. Nokia: Harjuniityn seisakkeen ympäristön kaavoitus käynnistyy sitten, kun Liikenneviraston, Pirkanmaan liiton sekä Nokian, Ylöjärven ja Tampereen kaupunkien vuonna 2014 tilaama lisäraiteiden aluevarausselvitys valmistuu (2015). Selvitys on tilattu lähijunaliikenteen kehittämistä varten kaavoituksen ja maankäytön lähtökohdaksi. Orivesi: Keskustien länsipuolisen alueen asemakaavan muutos tuli voimaan sisältäen mm. uutta kerrostalorakentamista ydinkeskustaan ja keskustan junapysäkin vaikutuspiiriin. Vireillä on keskustaajaman osayleiskaavan laadinta. Tampereen asemanseudun suunnittelusta raportoidaan luvussa Raja-alueiden suunnitteluyhteistyö Toimenpiteet: Yhteissuunnittelualueille laaditaan aluesopimukset Yhteissuunnittelun käynnistäminen Seurantakohde: kaavoituksen eteneminen ja sopimusten laatiminen yhteissuunnittelualueilla Toteutus: Ojala-Lamminrahka: Tampere ja Kangasala hyväksyivät alueen suunnittelua koskevan toimeenpanosopimuksen tammikuussa Sopimuksessa kuvattiin yhteiset tavoitteet koskien mm. VT12-eritasoliittymää, yhdyskatua, ARA:n infra-avustuksen hakua, MAL-aiesopimuksen mukaista ARA-asuntotuotantoa, vuosiluokkien yhtenäiskoulun toteuttamista Lamminrahkaan sekä joukkoliikenteen järjestämistä etupainotteisesti asukasmäärän kasvuun nähden. Myöhemmässä vaiheessa on mahdollista toteuttaa joukkoliikenteen runkoreitti rakennesuunnitelman mukaisesti raitiotienä. Tampereen Ojalan ja Kangasalan Lamminrahkan osayleiskaavat hyväksyttiin valtuustoissa samanaikaisesti vuoden 2015 alussa. Kaavoista on sen jälkeen valitettu, joten yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ei vielä päästä. Kahden kunnan yhteinen suunnitteluryhmä kokoontuu säännöllisesti valitustilanteesta huolimatta. Rakennesuunnitelmassa 2040 Ojala-Lamminrahka on lähipalvelukeskus. 16

17 Härmälä-Partola: Tampere ja Pirkkala ovat sopineet, että Härmälänrannan uusiin päiväkoteihin voidaan ohjata palveluseteleillä lapsia molempien kuntien alueelta. Alueen kehittämisessä huomioidaan ympäristön asumisen merkittävä lisäys ja tavoite joukkoliikenteen kehittämiseen ja mahdolliseen raitiotiehen. Liikennejärjestelyjä on suunniteltu yhdessä raja-alueella. Rakennesuunnitelmassa 2040 alue kuuluu Lakalaivan kanssa aluekeskuskokonaisuuteen, jota edistetään monialaisella yhteissuunnittelulla. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksessa on osoitettu kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke, joka ulottuu Tampereen keskustasta Tampereen eteläisen alakeskuksen kautta Sääksjärvelle ja Lempäälän keskustaan. Vyöhykkeen toiminnat ovat jäsentyneet siten, että Lakalaivan-Rautaharkon alue on keskustatoimintojen aluetta, Partola kaupallisten palvelujen aluetta ja Härmälä taajamatoimintojen aluetta. Vuores: Vuoreskeskuksen Lempäälän puoleinen asemakaavoitus käynnistyi yleissuunnitelman osalta vuonna Anniston alueen asemakaavaehdotus valmistui Vuoreksen Tampereen puoleisten osien suunnittelu on edennyt Isokuusen toisen vaiheen asemakaavoituksella. Koukkurannan ja Vuoreskeskuksen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Palvelu- ja infraverkkoa on valmistunut osayleiskaavan mukaisesti aluekokonaisuuden ja molempien kuntien tarpeisiin. Kuntien kesken ei ole toimeenpanosopimusta Vuoreksen osayleiskaavan toteuttamisesta. Rakennesuunnitelmassa 2040 Vuores on lähipalvelukeskus. Tarastenjärvi: Kangasalan ja Tampereen rajalle suunnitellaan nykyisen jätteenkäsittelykeskuksen ja pian valmistuvan hyötyvoimalaitoksen yhteyteen ja läheisyyteen noin 350 hehtaarin yritys- ja teollisuusaluetta. Kunnat laativat alueelle asemakaavoja yhteistyössä vuoden 2014 aikana. Rakennesuunnitelmassa 2040 alue on cleantech-painotteinen osaamiskeskittymä. 3.3 Tonttitarjonta ja rakentamisen ohjaus Toimenpiteet: Asemakaavoitettujen pientalotonttien tarjonnan lisääminen Taajamien lievealueiden maankäytön ohjauksen kehittäminen Kylien maankäytön kehittäminen Suunnittelutarveratkaisuja koskevan ohjeistuksen selventäminen ja hajautumisen hillinnän menettelyjen kehittäminen (valtio) Tontinluovutusohjelmien kehittäminen ja tontinluovutuksen pitkäjänteisyyden lisääminen Seurantakohteet: asemakaava-alueiden pientalotuotannon osuus pientalojen kokonaistuotannosta kuntien luovutuskelpoisten tonttien määrän kehitys valtion tukitoimenpiteiden edistyminen Toteutus: Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet hyväksyttiin seutuhallituksessa tammikuussa Sen jälkeen kaikki kunnat paitsi Nokia ovat hyväksyneet periaatteet sovellettaviksi kunnissa. Nokia käsittelee asian maapoliittisen ohjelman uudistamisen yhteydessä. Maapoliittinen ohjelma valmisteltaneen vuonna Myönteisten suunnittelutarveratkaisujen määrä on laskenut selvästi koko kaupunkiseudulla jaksolla Myös kielteisten ratkaisujen määrä on laskenut vuodesta 2011 lähtien. 17

18 Kuva 12. Suunnittelutarveratkaisut Tampereen kaupunkiseudulla Lähteet Pir-ELY, Tampereen kaupunkiseutu. Kuva 13. Suunnittelutarveratkaisut kunnittain Lähteet: Pir-ELY, Tampereen kaupunkiseutu. Kunnittain tarkasteltuna on nähtävissä vaihteluita aikajaksolla Joissakin kunnissa oli myönteisiä suunnittelutarveratkaisuja vuonna 2014 enemmän kuin edellisvuonna, mutta pidemmällä jaksolla kehitys on kuitenkin ollut laskusuuntainen. Yleiskuvana on kuntien välisten erojen huomattava tasoittuminen. Heikko taloustilanne lienee merkittävä tekijä em. kehityksessä. Lisäksi markkinoille on vapautunut ja edelleen vapautuu olemassa olevia pientaloja taajamista. On myös mahdollista, että kuntien hajarakentamisen politiikka tiedostetaan aiempaa paremmin, jolloin kansalaiset pohtivat kriittisemmin lupahakemuksiaan. 18

19 Kuva 14. Vuonna 2014 valmistuneiden pientalojen sekä myönteisten ja kielteisten suunnittelutarveratkaisujen sijoittuminen asemakaava-alueelle ja sen ulkopuolelle. Kuvassa 14 ja taulukoissa 7 ja 8 kuvataan tarkemmin valmistuneiden pientalojen ja pientalojen rakennuslupien sijoittuminen asemakaava-alueelle ja sen ulkopuolelle. Taulukossa 9 kuvataan asemakaavoitettujen pientalotonttien tarjonta kunnittain. Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen perusteella vuonna 2014 valmistuneista pientaloista koko kaupunkiseudulla 75 prosenttia sijoittui asemakaava-alueelle ja 25 prosenttia asemakaavan ulkopuolelle. Asemakaavan ulkopuolelle valmistuneista pientaloista varsin merkittävä osa sijoittui asemakaavan lievealueelle tai sen läheiselle seurantavyöhykkeelle. Luvuissa on merkittäviä kuntakohtaisia eroja (taulukko 7). Kuitenkin pientalojen sijoittumiskehitys on lähentynyt tavoitteiden mukaista tilannetta viime vuosina. Seudullisten periaatteiden mukaisesti asemakaavan lievealueelle ei tulisi sallia uudisrakentamista ennen kuin alueelle on tehty asemakaava. Asemakaavan ulkopuolelle suuntautuvaa rakentamispainetta tulee ohjata kyliin. Asemakaavan lievealueelle rakentamisen lukuja tulee katsoa huomioiden kuntien erilaiset lievealuerajaukset (ks. rajaukset kuvassa 14). Joissakin kunnissa lievealue kattaa laajan vyöhykkeen asemakaavan ulkopuolella, toisissa kunnissa lievealue rajautuu hyvin kapeaksi ja lähelle nykyistä asemakaava-aluetta. Kylien kaavoittamiseen on kunnissa kiinnitetty edellisvuosia enemmän huomiota. Sen näkyminen pientalojen rakentamisessa on todennettavissa pidemmällä aikavälillä. Myönnettyjen rakennuslupien perusteella tullaan eräissä kunnissa jatkossakin rakentamaan merkittävä osuus pientaloista lievealueelle asemakaava-alueelle tai kyliin rakentamisen sijaan (taulukko 8). 19

20 Valmistuneet pientalot vuonna 2014 sijainnin mukaan: lukumäärä ja prosenttiosuus pientalorakentamisesta kunnassa. Asuntomäärät poikkeavat osittain luvussa 5.1 ilmoitetuista luvuista, koska Rhr-aineisto ei ole täysin ajantasainen. Lähde: Rakennus- ja huoneistorekisteri. Asemakaavaalueelle Asemakaavan lievealueelle* Lievealueen ulkopuoliselle taajaman ja lähitaajaman seuranta-alueelle Kyläalueille** Muualle Valmistuneet pientalot yht. lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm Kangasala 30 66,7 7 15,6 5 11,1 2 4,4 1 2,2 45 Lempäälä 48 73,8 6 9, , ,5 65 Nokia Orivesi 16 69,6 1 4,3 2 8,7 1 4, Pirkkala 13 81,3 2 12,5 1 6, Tampere ,2 5 3,3 2 1,3 5 3,3 6 3,9 153 Vesilahti 4 28,6 3 21,4 2 14,3 1 7,1 4 28,6 14 Ylöjärvi ,4 3 3, Kaupunkiseutu , ,6 23 4,9 468 * Kuntien määrittelemä lievealue 0-5 km asemakaavan reunasta ** Kyläaluerajaus perustuu YKR-aineiston aluejakoon, jossa kylät on jaettu 2 luokkaan: asukkaan ja yli 39 asukkaan kyliin. Tässä on huomioitu yli 39 asukkaan kylät, jotka sijaitsevat asemakaavan lievealueen ja lievealueen ulkopuolisen taajaman ja lähitaajaman seuranta-alueen ulkopuolella. Myönnetyt pientalojen rakennusluvat vuonna 2014 sijainnin mukaan. Lähde: Rhr-aineisto, kunnat. Nokian ja Pirkkalan paikkatietoja ei saatavilla. Asemakaavaalueelle Asemakaavan lievealueelle* Lievealueen ulkopuoliselle taajaman ja lähitaajaman seuranta-alueelle Kyläalueille** Muualle Myönnetyt pientalojen rakennusluvat vuonna 2014 yht. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi * Kuntien määrittelemä lievealue 0-5km asemakaavan reunasta. ** Kyläaluerajaus perustuu YKR-aineiston aluejakoon (ykr-kyläalue). Kylämäistä yhdyskuntarakennetta kuvaavan aluejaon tavoitteena on esittää taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja asutustihentymät, jotka perustuvat vakituiseen asutukseen. Kylät on jaettu kahteen luokkaan, asukkaan pienkylät sekä yli 39 asukkaan kylät. Tässä tarkastelussa huomioidaan ainoastaan yli 39 asukkaan kylät, jotka sijaitsevat asemakaavan lievealueen ja lievealueen ulkopuolisen taajaman ja lähitaajaman seuranta-alueen ulkopuolella. Luovutuskelpoisten tonttien määrän seurannalla pyritään parantamaan yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja monipuolisen tonttitarjonnan edellytyksiä. Sillä halutaan painottaa aktiivista tonttipolitiikkaa, tarjolla olevien tonttien ajanmukaisuutta ja kysyntään vastaavuutta. Pientalotonttien tarjonnalla ehkäistään hajarakentamisen haittatekijöitä. Taulukossa 9 esitetään pientalotonttien lukumäärät sekä rivi- ja kerrostalotonttien kerrosneliömäärät. Luvut ovat osittain suuntaa-antavia, sillä joitakin toteutustyyppejä, kuten townhouse on hankalaa lokeroida pientalotai rivitalokategoriaan. 20

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 1. JOHDANTO Pornaisten kunta on ollut ainoa metropolialueen kunta, jolla ei tähän

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) 22 2012 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma 2013 2016 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Hyväksytty valtuustossa 8.3.2010 Lähtökohdat Seudun maapoliittiset linjaukset Kaupunkiseudun yhteistyönä valmistellut maapoliittiset linjaukset ohjaavat kuntien

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot