ASIA Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristöluvan tarkistaminen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristöluvan tarkistaminen."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 160/2012/1 Dnro ESAVI/86/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristöluvan tarkistaminen. LUVAN HAKIJA Vopak Chemicals Logistics Finland Oy Mussalon syväsatama Kuusisaarentie Kotka Liike- ja yhteisötunnus: TOIMINNAN SIJAINTI Kemikaalivarasto sijaitsee Mussalon syväsatamassa Kotkan kaupungin omistamalla Kymenkartano-nimisellä kiinteistöllä, jonka kiinteistörekisteritunnukset ovat I, J ja P. Kemikaalivarasto sijaitsee Kotkan kaupungin Mussalon syväsatamassa. Sen ympäristö on satama-aluetta ja teollisuusaluetta. Lähimpään asutukseen on matkaa noin 1,4 km pohjoisen suunnassa ja noin 2 km luoteen suunnassa. Erityiskohteita, kuten kouluja, sairaaloita tai yleisiä teitä ei ole varaston vaikutuspiirissä. Etäisyyttä Kotkan keskustaan on noin 3 km. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kemikaalivarasto on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 5 a) mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 5 a) mukaan vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastolle, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään m 3. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat, päätökset ja sopimukset Kaavoitus Ympäristölupapäätös , A 1159/0400Y Ympäristölupapäätös , A1086/KAS2005Y166111, Epikloorihydriinin varastointi ja käsittely Ympäristölupapäätös , A1119/KAS2007Y316111, KAS2007Y336111, Lentobensiinin ja lentopetrolin varastointi ja käsittely Ympäristölupapäätös , A 1011/KAS2007Y285111, Vetyperoksidin varastointi ja käsittely Alueella on voimassa Kymenlaakson seutukaavat. Kemikaalivaraston alue on niissä merkitty LV-alueeksi (satama ja vesiliikenne), jota ympäröivät T-alueet (teollisuus- ja varastorakennusten alue). Mussalon osayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Yleiskaavassa kemikaalivarasto on merkitty satama-alueeksi. Syväsatama on myös asemakaavoitettu satama-alueeksi. Satama-alueelle johtava rautatien ympäristö on kaavoitettu rautatieliikenteen alueeksi. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ Aluekuvaus Kiinteistö sijoittuu Mussalon sataman nestesataman alueelle, jossa välittömästi kiinteistön naapurissa toimivati nestemäisiä transitotuotteita varastoiva Oiltanking Sonmarin Oy ja lähinnä öljytuotteita varastoiva Stanoil Oy. Nestesataman naapureina on muuta satamatoimintoja kuten kuivatavaravarastoja ja konttien varastokenttiä sekä em. toimintojen lastauslaiturit. Etäisyyttä Kotkan keskustaan on noin 3 km. Maaperä, pohjavesi ja luontokohteet Satama-alueen maapohja rakentuu suurelta osalta louhetäytöstä. Toiminta ei sijoitu vedenhankinnan käyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle eikä lähistöllä ole erityisiä suojeltavia luontokohteita.

3 3 Ilmanlaatu alueella Melu ja liikenne Etelä-Kymenlaakson ilmanlaatua mitattiin 2011 voimassa olleen yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti kahdella pysyvällä mittausasemalla, Rauhalassa ja Kotkansaarella sekä Virolahdella sijainneella siirrettävällä mittausasemalla. Mussalon satamassa ilmanlaatua mitattiin vuonna 2011, mutta niiden tuloksia ei ole vielä käytettävissä. Rauhalassa ja Kotkansaarella mitattiin jatkuvatoimisesti hengitettävien hiukkasten (PM 10 ), typen oksidien (NO, NO X ) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuutta, Kotkansaaren mittausasemalla lisäksi sääparametreja. Siirrettävällä asemalla mitattiin hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien pitoisuutta. Ilmansaasteiden pitoisuudet eivät kuitenkaan ylittäneet valtioneuvoston antamia raja-arvoja. Ilmanlaatuindeksit määrittivät Kotkan ilmanlaadun hyvälaatuiseksi suurimman osan ajasta. Esimerkiksi Rauhalassa ilmanlaatu oli hyvää 75 % ajasta. Useimmin ilmanlaatua heikensivät kohonneet hengitettävien hiukkasten pitoisuudet, tammi-maaliskuussa yleisimmin typpidioksidin pitoisuudet. Eniten heikentyneiden ilmanlaatuindeksien määriä nostivat heinäelokuun kaukokulkeumatilanteet. NO 2 -pitoisuudet olivat erityisesti alkuvuodesta edellisvuotta suurempia. Voimassa olevia ohje- ja raja-arvoja ei kuitenkaan ylitetty. Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet jäivät enimmillään 30 %:iin vuorokausiohjearvosta. Melua syntyy lähinnä raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden liikenteestä sekä erilaisista satamatoiminnoista kuten laivojen lastauksesta ja lastien käsittelystä ja siirtelystä. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus laitoksen toiminnasta Vopak Chemicals Logistics Finland Oy on kansainvälisen Royal Vopak - konsernin suomalainen sisaryritys ja erikoistunut nestemäisten läpikulkukemikaalien välivarastointiin ja käsittelyyn. Toiminta sijaitsee Kotkassa Mussalon syväsatama-alueella. Varastoalueella on 34 varastosäiliötä, joiden kapasiteetti on yhteensä m 3. Terminaalilla on purkaus/lastauspaikat (68 kpl) junan vaunuille ja konteille, laivoille ja säiliöautoille/konteille. Varaston työaikamuoto on keskeytymätön 3-vuorotyö (3/7). Lisäksi 2-vuorojärjestelmä tukee 3-vuorojärjestelmää. Osa välivarastoitavista tuotteista vaatii lämmitystä säilyäkseen nestemäisenä ja sitä varten varastolla on kaksi kuumaöljykattilaa, kokonaisteholtaan 12 MW. Polttoaineena käytetään maakaasua. Toista kattiloista voidaan ajaa myös kevyellä polttoöljyllä.

4 4 KÄSITELTÄVÄT KEMIKAALIT JA NIIDEN VARASTOINTI Mussalon kemikaalivarastolla on tyypillisen toimintavuoden aikana arvioitu käsiteltävän noin tonnia transitotuotteita. Jatkuvan tuotannon määrää voidaan esim. menekin ja suhdanteiden edellyttäessä kasvattaa vuositasolla yli miljoonaan tonniin. Säiliöiden rakennemateriaali on hiiliterästä (CS) tai haponkestävää terästä (SS). Säiliöt ovat maanpäällisiä, suoraseinäisiä ja ympyräpohjaisia, sijoitettuna ulos vallitiloihin standardin SFS 3350 mukaisesti. Osassa säiliöistä on lämmitysvaraus, mikä tarkoittaa säiliön sisäpuolista lämmitysmahdollisuutta väliaineena kuumaöljy, lämpötila- ja virtaussäädöllä. Seuraavassa taulukossa on käsitellyt kemikaalimäärät kemikaaliluokittelun mukaan vuosina Kemikaaliryhmä Erittäin helposti ja helposti syttyvät, F+, F Syttyvät (R10) Myrkylliset (T), syöpää aiheuttavat tai lisääntymiselle vaaralliset Haitalliset (Xn), ärsyttävät (Xi), jotka eivät sisälly edellisiin ryhmiin Kemikaalit, jotka eivät sisälly vaarallisten ai-neiden luetteloon Yhteensä Hakemuksen liitteenä on esitetty tuotelista sekä taulukoitu käsitellyt kemikaalimäärät vuosina Transitokemikaalivaraston perusprosesseja ovat mm. tuotteen siirto säiliövaunusta varastosäiliöön tai laivaan ja säiliölaivan lastaus varastosäiliöstä. Purkausraiteita kemikaalivarastolla on kahdeksan, joissa on 68 kpl purkauspaikkoja. Näistä 34 paikalla on lämmitysmahdollisuus. Laivauslinjoja on kahdelle nestelaiturille. Käsiteltävistä tuotteista osa on vallitsevissa olosuhteissa kiinteitä tai korkean viskositeetin omaavia nesteitä, jotka vaativat ulkopuolista lämmitystä pysyäkseen riittävän juoksevassa muodossa. Tällaisia tuotteita ovat mm. parafiinit. Perusprosessit (vaunun purkaus, vaunun lastaus, laivaan lastaus sekä autonlastaus) eivät ole oleellisesti muuttuneet aikaisemmasta ympäristöluvasta. Kemikaalivarastolla käytetään typpeä paineilman korvikkeena pneumaattisissa toimilaitteissa, putkistojen puhtaaksi puhalluksissa sekä säiliöiden hönkäpäästöjen estämiseen. Typpisäiliö varastoalueella on yhteisessä käytössä Oiltanking Sonmarin Oy:n kanssa. Kuvaus typpijärjestelmästä on hakemuksen liitteenä.

5 5 Isopreenin käsittely Isopreeniä, joka tuodaan kemikaalivarastolle Venäjältä rautateitse kaasusäiliövaunuilla ja suorapumpataan typpipaineen avulla laivoihin tai kontteihin. Toiminta tapahtuu ns. suljettuna systeeminä. Mikäli tuote lastataan kontteihin, palautetaan lastauksessa syntyvät paluukaasut junavaunuun. Mikäli tuote suoralaivataan, isopreenihöngät käsitellään varaston omalla hönkien polttolaitoksella. Epikloorihydriinin käsittely Epikloorihydriinin (EPI) hönkäkaasujen leviäminen ympäristöön estetään purkamisen, lastauksen ja varastoinnin aikana keräämällä kaasupäästöt aktiivihiilisuodatinyksikköön. Suodatinyksikköjä on varastolla kolme ja ne on sijoitettu jokainen yksikkö omaan kaappiin. Kaapit sijaitsevat autolastauspaikalla, säiliöalueella ja laiturialueella. Kukin suodatinyksikkö koostuu neljästä kahdensadan litran tynnyristä/patruunasta, jossa kussakin on noin 90 kg aktiivihiiltä. Tynnyrit on kytketty toimimaan rinnan niin, että virtaama jokaisen tynnyrin läpi on koko ajan mahdollisimman tasainen. Yhden patruunan kapasiteetti on noin 30 kg EPI:ä. Varastolla on varalla vaihtotynnyreitä. Tynnyrien vaihto suoritetaan irrottamalla ainoastaan tynnyriin tulevat letkuyhteet ja sulkemalla ne korkeilla. Tynnyrien kansia ei tarvitse aukaista. Lentobensiinin käsittely Lentobensiini tulee terminaalille laivalla ja sen varastointiin on varattu kaksi varastotilavuudeltaan nimellisteholtaan m 3 :n säiliötä. Lastaus- ja purkausletkut sekä koko putkisto erotetaan ainoastaan lentobensiinille ja muiden tuotteiden käsittely samalla järjestelmällä tehdään teknisesti ja fyysisesti mahdottomaksi. Käsittelyssä muodostuvat bensiinihöngät käsitellään omalla erillisellä talteenottojärjestelmällä (VRU). Bensiinikaasun talteenottolaitos (VRU): Talteenottolaitos on adsorptio-absorptio laitos. Laitos käynnistyy, kun varaston lastauspumput käynnistyvät. Talteenottolaitoksen prosessi voidaan jakaa kolmeen eri kiertoon - bensiinihöyryjen kiertoon, bensiinin kiertoon varastosäiliöstä ja vesi-glykolikiertoon. Säiliöautojen lastausten aikana syrjäytyvät höyryt johdetaan talteenottolaitoksen säiliöön, jossa on aktiivihiilipatja. Patjoja laitoksessa on kaksi. Toinen ottaa vastaan höyryjä ja toinen on regenerointivaiheessa. Vastaanottavassa aktiivihiilipatjassa säiliön pohjasta putkea pitkin johdetut höyryjakeet tarttuvat ylöspäin noustessaan aktiivihiileen. Bensiinihöyrystä vapaa ilma poistuu säiliön yläpäästä ulos ilmaan. Ulosmenevää ilmaa seurataan analysaattorin avulla. Se hälyttää, jos ulos menevän ilman arvot ylittävät hiilivetyjen osalta asetetut raja-arvot. Aktiivihiilipatjat toimivat noin 15 minuutin sykleissä. Regenerointivaiheessa patjan yläpäässä olevat venttiilit ovat kiinni ja laitoksessa oleva vesirengaspumppu käynnistyy. Tiivisteaineena käytetään vesi-glykoliseosta. Pumpun ja

6 vesi-glykolin avulla luodaan regeneroitavaan säiliöön alipaine, jolloin bensiinihöyryjakeet irtoavat aktiivihiilestä. Aktiivihiilestä irronneet bensiinihöyryt johdetaan pumpun kautta talteenottolaitoksessa olevaan makaavaan säiliöön. Säiliö on jaettu kahtia yläosasta auki olevalla väliseinällä. Tulopuolella säiliössä on vesiglykoliseosta. Pumpun läpi tullessaan bensiinihöyryjen ja vesiglykolin seos joutuu pisaraerottimeen, joka tiivistää bensiinihöyrystä jälleen bensiiniä. Kun kerros on riittävän paksu, bensiiniä siirtyy väliseinän yli säiliön toiseen osastoon. Vielä nesteytymätön bensiinihöyry kulkeutuu säiliön toiseen päähän, jossa on pystykolonni. Kolonnin yläpäässä on "tuorebensiini" suihku. Bensiinipisarat sitovat höyryjakeet itseensä. Nesteytynyt bensiini pumpataan takaisin säiliöihin. Se pieni osa höyrystä, joka ei vielä ole nesteytynyt, johdetaan putkea pitkin takaisin vastaanottovaiheessa olevaan hiilipatjaan. Regeneroitavan patjan 15 minuutin regenerointivaiheen loppuosassa tyhjö puretaan ja säiliöön johdetaan venttiilien kautta puhdasta ulkoilmaa. Talteenottolaitos on varustettu hälyttimillä. Mikäli jokin säädetyistä raja-arvoista tai toiminta-ajasta ylittää annetun arvon, se hälyttää ja pysäyttää laitoksen. Vetyperoksidin käsittely Vetyperoksidi (70%) varastoidaan omassa vallitilassa, josta ei ole yhteyttä viemäriin. Vallitilassa on merkkivalollinen hälytyssireeni, joka hälyttää virhetilanteista, kuten lämpötilan noususta tai vuodosta pumppaamossa. Pumppaamossa vetyperoksidipumppu on varustettu omalla suoja-altaalla ja roiskesuojalla, jolloin vetyperoksidin pääsy ympäristöön ja viemäriin roiskeiden tai mahdollisen pumppuvuodon sattuessa on estetty. Autolastausvaiheessa säiliössä oleva 70 % vetyperoksidi laimennetaan haluttuun väkevyyteen. Laimennuksessa käytettävä vesi puhdistetaan vedenkäsittely-yksikön avulla 6 ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO ENERGIATEHOKKUUDESTA Lämmön tuotanto, sähkön kulutus Prosessilämmöntuotannosta vastaa kaksi maakaasukattilaa (4 MW ja 8 MW). Kattilalaitos on liitetty Gasum Oy:n paikallisjakelun maakaasuverkostoon ja kattilalaitos on käynnissä vain tuotannon tarvitessa lämmitystä. Kattilalaitoksessa voidaan tuottaa myös höyryä erillisellä kuumaöljylämmitteisellä höyrynkehittimellä. Varastoalueen sähkön tarvetta palvelee Kymenlaakson Sähkön omistuksessa oleva 1000 kva:n muuntamo. Sähkön ostopiste ja mittaukset ovat pienjännitepuolella. Lämmitettäviä rakennuksia ovat valvomo, toimisto, sosiaalitilat, kattilarakennus, sähkötilat ja autohallivarasto. Ne ovat pinta-alaltaan melko pieniä rakennuksia ja lämpiävät sähköllä; osaksi suoralla sähkölämmityksellä ja osaksi ilmalämpöpumpuilla. Sähkön kulutus vuonna 2010 oli kwh.

7 7 Energiatehokkuus Mussalon kemikaalivarastolle on tehty energia-analyysi vuonna Analyysi piti sisällään katselmuksen varaston energiatalouteen sekä ehdotettuja säästötoimenpiteitä. Lämmön kulutusta ja kustannuksia varastolla seurataan säännöllisesti. Tiedonkeruujärjestelmä auttaa käytön tehokkuuden seurannassa ja sitä kautta voidaan seurata mm. pumppujen käyntiaikoja, venttiileitä ja kattilaitoksen toimintaa. VEDEN HANKINTA JA VIEMÄRÖINTI Kemikaalivarasto on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon (raaka- ja talous vesi). Valvomo, toimisto, autohalli, huolto- ja varastotilat sekä kattilarakennus on liitetty erillisten vesimittareiden kautta Kymen Vesi Oy:n vesi- ja viemäriverkkoon. Talousjätevedet johdetaan yleiseen viemäriverkostoon ja hulevedet (sade- ja valumavedet) johdetaan tasausaltaan ja öljynerotuskaivon kautta mereen. Veden kulutus vuonna 2010 oli m 3 (sisältää mm. kattilalaitoksen ja toimistorakennuksen). Prosessiveden osuus on noin 98 % ja se käytetään pääasiassa höyryn tuotantoon. YMPÄRISTÖRISKIT, ONNETTOMUUDET, HÄIRIÖTILANTEET Ympäristöriskien arviointi Typetysjärjestelmä Varastolle on laadittu turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvityksessä 2011 on esitetty esimerkiksi tuotteiden jaottelu vaaraominaisuuksien mukaan sekä toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä, johon yhtenä osana kuuluvat riskien tunnistaminen ja arvio sekä toiminnan vaarojen tunnistaminen, arvio ja hallinta. Turvallisuusselvitystä on päivitetty tarpeellisilta osin varaston muuttuvan toiminnan kuten uusien kemikaalien osalta. Typpeä voidaan käyttää pääasiassa linjojen tyhjentämiseen ja suojakaasuna varsinkin laitteiston korjaus- tai muutostöiden aikana mutta myös herkästi syttyvien kemikaalien esimerkiksi metanolin käsittelyssä. Linjan tyhjentämiseen typpikaasua voidaan käyttää joko paineistamalla tai puhaltamalla nopealla typpikaasuvirtauksella. Typpikaasua voidaan käyttää estämään tai vähentämään herkästi tai erittäin herkästi syttyvien kemikaalien syttymis- tai räjähdysriskiä käsittelyn aikana. Esimerkiksi metanolin käsittelyn turvallisuus paranee oleellisesti, kun puolet tai enemmän säiliön ilmatilasta korvataan typellä.

8 Koska nestetypestä höyrystetty typpikaasu on erittäin kuivaa, voidaan sitä käyttää linjojen kuivattamiseen, jos käsiteltävällä kemikaalilla on tiukat laatuvaatimukset vesipitoisuuden suhteen. Kuutiometri typpeä voi ottaa mukaansa vettä 0 C:ssa noin 5 g ja 25 C:ssa noin 20 g. Jättämällä linjaan typpipaine estetään kosteuden pääsy uudelleen putken sisään. 8 YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN Vesien käsittely ja päästöt mereen Sadevesijärjestelmä Varastoalueen säiliöiden vallitilat, purkauspaikat ja laivan lastauspumppaamot on viemäröity siten, että kaikki sadevesi alueelta kerätään tasausaltaaseen, josta sadevesi pumputaan sadevesipumppujen avulla öljynerottimeen. Sadevesiä johdetaan myös nestelaitureilta sadevesialtaaseen. Öljynerottimesta vesi johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Järjestelmän avulla pystytään erottamaan sadeveden joukkoon joutuneet veteen liukenemattomat, vettä kevyemmät ja vettä raskaammat kemikaalit. Sadevettä pumputaan kaupungin viemäriin vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, että vesi on puhdasta. Tasausaltaan ja pumppukaivon välinen venttiili on pidettävä muulloin aina kiinni. Pumppaamon toiminta tapahtuu automaattisesti paikallisen instrumentoinnin ohjaamana, kun pumppujen ohjauskytkin on AUTO-asennossa. Vallialueiden viemäriventtiilit pidetään kiinni ja ne saa avata vasta, kun on varmistuttu, ettei sadeveden joukossa ole kemikaaleja. Kun vallialue on valutettu tyhjäksi, suljetaan venttiilit välittömästi. Laivanlastauspumppaamojen viemäreiden sulkuventtiilit pidetään aina kiinni tasausaltaan suuntaan. Nämä venttiilit avataan vain tarvittaessa. Mahdollinen palo sadevesiviemäristössä saadaan näin rajattua laivanlastauspumppaamoiden ulkopuolelle. Tasausallas: Altaan pohjaosa toimii vettä raskaampien aineiden erotusaltaana ja yläosa keräys-/tasausaltaana. Sadevesi tulee altaan pohjalle, josta se virtaa normaalisti edelleen alemman padon yli pumppauskaivoon ja mikäli vettä tulee runsaasti, ylemmän padon yli. Allas on varustettu kahdella öljynilmaisimella, joista toinen valvoo vettä raskaampia aineita ja toinen vettä kevyempiä aineita. Jos vettä kevyempien tai raskaampien aineiden kerros kasvaa ilmaisimen hälytysrajalle, tapahtuu hälytys ja pumput pysähtyvät (jos ovat käynnissä) ja/tai lukittuvat, jolloin niitä ei saa käyntiin ennen kuin syy on poistettu. Tasausallas on varustettu kaasuhälyttimellä (QA-100), joka hälyttää, jos kaasutilan kaasu ylittää 25 % alemmasta räjähdysrajasta. Pumppauskaivo: Pumppauskaivosta pumput pumppaavat veden öljynerottimeen pintakytkimien (LS-98) ohjaamana, kun ohjauskytkin on AUTO-asennossa.

9 Öljynerotin: Öljynerottimessa on kaksi patoa asennettuna siten, että pumppaamosta tuleva vesi kulkee ensin erottimen läpi ensimmäisen padon alitse ja sen jälkeen ylivuotona toisen padon yli. Tämän jälkeen vesi virtaa ylivuotona erottimesta kaupungin viemäriin. Erottimen alkuosassa on öljynilmaisin, joka tunnistaa erottimen pinnalle joutuneet vettä kevyemmät aineet ja pysäyttää pumppaamon pumput ja suorittaa hälytyksen. Patojen avulla erottimen nestemäärä pysyy vakiona ja estää veteen liukenemattomien aineiden virtauksen viemäriin. Hulevesinäytteitä on otettu tasausaltaan ja öljynerottimen jälkeen sadevesiviemäriin johdettavasta vedestä. Hulevesien määrää ja laatua on tarkkailtu kemikaalivarastolla kuukausittain ja vuosien tarkkailutulokset on esitetty seuraavassa taulukossa: Vuosi Mereen johdettu vesimäärä, m 3 /a Keskimääräinen pitoisuus TOC, mg/l TVOC, mg/l ,91 11, ,71 38, ,67 16, ,79 30,13 9 Vuosien mereen johdettu vesimäärä laskettiin pumppujen käyntiaikojen ja tuottojen perusteella (valmistaja ilmoittaa olevan 54 m 3 /h). Vuoden 2010 mereen johdettu vesimäärä perustuu tarkkailuvuoden sadantaan. Päästöt ilmaan ja päästöjen vähentäminen Bentseenien (puhdas ja raaka-) käsittelyjärjestelmät on esitetty hakemuksessa olevassa periaatekaaviossa. Periaatteena on, että bentseeni pyritään käsittelemään purkauksen ja varastoinnin aikana siten, että bentseeniä pääsee haihtumaan ilmaan mahdollisimman vähän käyttämällä varastosäiliöissä uivaa välikattoa ja yli-/alipaineventtiiliä. Vaunujen purkauksessa ilma virtaa säiliövaunuun päin. Vastaava määrä ilmaa poistuu varastosäiliöstä, mutta uivan välikaton ansiosta bentseenipäästö jää pieneksi. Laivanlastauksessa laivasta poistuva hönkä johdetaan poltettavaksi polttolaitoksessa. Polttolaitos on varustettu suljetulla polttokammiolla avoimen soihdun sijasta siksi, että kammiossa poltto on hallitumpi ja näin päästään parempaan polttohyötysuhteeseen (yli 99 %). Laitteisto käsittää varsinaisen polttokammion pilot-polttimineen ja sytytyselektrodeineen. Hönkäkaasulinja on varustettu pikasulkujärjestelmällä ja kahdella liekinestin/räjähdyssuojaimella. Polttolaitoksen puhdistustehokkuutta on selvitetty palokaasuanalyysein. Varastoinnin VOC-päästöt on laskettu TANKS-ohjelmiston sekä Shellin VOC emissions during chemical distribution operations, 1995 menetelmään perustuen. Vuonna 2010 VOC-päästöt olivat 25,8 tonnia. Kattilalaitoksen typenoksidipäästöt sekä haituvien orgaanisten yhdisteiden päästöt (metaani ei mukana) eli NMVOC ja bentseenipäästöt BTEX:nä (bent-

10 seeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit) on esitetty vuosina seuraavassa taulukossa: 10 Päästö, (t/a) NO X (NO 2:na) 2,1 2,1 1,1 0,7 NMVOC 20,5 28,6 24,9 7,8 Bentseeni (BTEX:nä) 0,3 0,3 1,0 3,1 Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Alla olevaan taulukkoon on liitetty vuonna 2010 ympäristönsuojelun tietojärjestelmään raportoidut jätteet. Eri vuosina raportoidut jätenimikkeet ja syntyvien jätteiden laatu vaihtelevat erityisesti varastoitavista kemikaaleista syntyvien jätteiden osalta, joten niiden määrien vertailu on vaikeaa. Jätelaji Jätetunnus Määrä, t/a Sijoitus Vastaanottaja Keräyspaperi ,87 R13 L&T Kaatopaikkajäte ,60 D01 L&T Energiajäte ,16 R031 L&T Rakennusjäte ,15 D01 L&T Lipeäpit.pesuvesi ,22 D10 Ekokem Paraksyleenipesuvedet ,68 D10 Ekokem Neonol pesuvesi ,58 D10 Ekokem Styreenijäte ,86 D10 Ekokem Transitoliuotinjäte ,60 D10 Ekokem Orgaaninen jäte, neste ,00 D10 L&T EPi-liuotinjäte ,94 D10 Ekokem Dietyleeniglykoli ,40 D10 Ekokem Keräily- ja tasaussäiliöiden jäte ,08 D10 Ekokem Aktiivihiili(EPI) ,52 D10 Ekokem Tasausaltaiden ja öe-kaivojen pohjasedimentti ,44 D10 Ekokem Hydrauliikkaletkujäte ,22 D10 L&T Melu Hakemuksen mukaan kemikaalivaraston toiminnasta ei aiheudu satama- ja teollisuusalueen melutasosta poikkeavaa melua tai tärinää. Päästöt maaperään Liikenne Hakijan ilmoituksen mukaan varastolla ei ole päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Kemikaalivarastolla kuormataan säiliöautoja ja -kontteja, joiden määrämittaus tehdään autovaa'alla. Keskimääräiset kertakuormausmäärät vuonna 2010 olivat 27 tonnia. Vuonna 2010 lastattujen autojen määrä oli 533 kpl.

11 11 ARVIO PARHAASTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA TEKNIIKASTA (BAT) Vopak Chemicals Logistics Finland Oy ottaa sekä toiminnassaan että johtamisjärjestelmissään huomioon turvallisuus-, terveys-, ja ympäristönäkökohdat. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa sovelletaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Yhtiön toimintaa ohjaa SFS-ISO 9001:2000-standardin vaatimusten mukaisesti rakennettu ja sertifioitu laatujärjestelmä sekä Vopakkonsernin sisäiset standardit. Uusia järjestelmiä suunniteltaessa ja rakennettaessa sekä vanhoja uudistettaessa tehdään riskianalyysit. Riskianalyysien avulla kartoitetaan toimintojen riskit, päätetään niistä merkittävimmät ja suunnitellaan niiden vähennys- ja hallintatoimet. Uudisrakentamisessa pyritään huomioimaan varastoinnin ja käsittelyn aiheuttamien päästöjen minimoiminen. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT Hakijalla ei ole ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. TOIMINNAN VAIKUTUKSET VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN Kemikaalivaraston toiminta sijoittuu teollisuus-, satama- ja liikennetoimintojen alueelle, joka on varattu tällaiseen tarkoitukseen. Hakemuksen mukaan haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja yleiseen viihtyvyyteen minimoidaan riittävillä etäisyyksillä, teknisesti toimivilla ja turvallisilla järjestelmillä, huolellisella ja varmistetulla työskentelyllä ja työn ja vaikutusten tarkkailulla. Ilma Käsiteltäessä herkästi haihtuvia orgaanisia kemikaaleja aiheutuu eräistä työvaiheista päästöjä ilmaan. VOC-päästöjen määrää on selvitetty laskennallisesti ja työhygieenisin mittauksin sekä ulkoilmaan muodostuvia pitoisuuksia yhteistarkkailuna kaupungin ja muiden toiminnanharjoittajien kanssa. Päästöistä ja pitoisuuksista on kokemuksia myös yhtiön muilta varastoilta. Tehtyjen arvioiden mukaan Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n Mussalon kemikaalivaraston VOC-päästöt ilmaan ovat tyypillisenä toimintavuonna noin 30 t/a. Kemikaalivaraston maakaasu- ja POK-kattiloista aiheutuu hieman tavanomaisia ilmapäästöjä (FOSS, NOx); Vesi Nykyisen kemikaalivaraston hulevedet johdetaan sadevesijärjestelmään. Mereen johdettu sadevesimäärä on vaihdellut viime vuosien aikana, ollen keskimäärin noin m 3. Öljynerottimen kautta mereen johdettavaa vettä on tarkkailtu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän ohjeen mukaisesti TOC- ja VOC-määrityksin. Maaperä Kemikaalivaraston normaalista toiminnasta ei aiheudu maaperään kertyviä päästöjä.

12 Melu ja tärinä Satama- ja teollisuusalueella toimivan kemikaalivaraston toiminnasta aiheutuva normaaliksi luonnehdittava melu tai tärinä ei aiheuta vaikutuksia ympäristöön. 12 TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Käyttötarkkailu Mussalon kemikaalivaraston tapauksessa tarkoittaa tarpeellisia tarkastuksia ja seurantaa, joiden avulla varmistetaan varaston toimivuus. Näitä tarkastuksia tehdään jatkuvasti. Varaston eri toimintoja (mm. säiliöitä) seurataan ympärivuorokauden automaatiojärjestelmällä ja kaikki tapahtumat/poikkeamat kirjataan ns. tuotantopäiväkirjaan. Tärkeää seurantaa on myös erilaisten vaaratilanteiden tunnistaminen ja sattuneiden onnettomuuksien sekä läheltä piti -tilanteiden raportointi ja syiden selvittäminen. Varastolla pyritään estämään suuronnettomuudet tunnistamalla ne toiminnat ja työtavat, joiden yhteydessä onnettomuuksia voi sattua. Hulevesitarkkailu Näytteenotto mereen johdettavista vesistä otetaan tasausaltaan ja öljynerottimen jälkeisestä tarkkailu/pumppauskaivosta keskimäärin kerran kuussa lukuun ottamatta talven kovimpia pakkasaikoja. Näytteestä ulkopuolinen laboratorio analysoi haihtuvat orgaaniset hiilivedyt, TVOC, halogenoidut liuottimet, TOC, mineraaliöljyt, lyijy. Täytön sisäisen veden tarkkailu Kerran vuodessa, normaalisti syyskuussa, havaintoputkista REM14 (vallialueen 1 kulmalla) ja REM15 (purkuraiteen B vieressä) otetaan näytteet. Näytteistä tehdään vastaavat analyysit kuin hulevesistä. Ilmapäästöjen tarkkailu Ilmapäästöt arvioidaan TANK-ohjelmistoa ja Shell Oy:n VOC emissions during chemical distribution operations menetelmää käyttäen. Polttolaitoksen tarkkailu Polttolaitoksen polttotehokkuutta seurataan säännöllisesti palokaasuanalyysein. Edellinen tarkastus on toteutettu kesällä 2011.

13 13 Vaikutustarkkailu Laadunvarmistus Toiminnanharjoittaja on osallistunut yhdessä muiden sataman toimijoiden kanssa ilman laadun tarkkailuun, joka toteutettiin kesäkuunvuonna 2011 kesäkuun 2012 välisenä aikana Ilmatieteen laitoksen toimesta. Mittauksissa on saatu tuloksia haihtuvien hiilivetyjen, aldehydien, ketonien ja akrylaattien pitoisuuksista satama-alueen ja sen ympäristön ilmassa. lopullista raporttia tuloksista ei ole kuitenkaan käytettävissä vielä tätä päätöstä annettaessa. Lisäksi Vopak on velvoitettu yhdessä muiden Mussalon satamassa toimivien yritysten kanssa tarkkailemaan Kotkan edustan merialueen päästöjä. Lisäksi Vopak osallistuu muiden toiminnanharjoittajien kanssa ilmanlaadun seurantoihin Mussalon alueella. Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laatua ja turvallisuutta ohjataan laitoksella SFS-ISO 9001-standardin vaatimusten mukaisesti rakennetun ja sertifioidun laatujärjestelmän avulla. Laatujärjestelmä käsittää eri asiakirjoja, kuten laatukäsikirjan. Laatukäsikirja sisältää järjestelmien yleiskuvaukset, menettelyohjeet sekä työohjeet ja viitemateriaalin. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti tiedotettu kuuluttamalla siitä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja Kotkan kaupungissa. Kuuluttamisesta on lisäksi ilmoitettu Kymen Sanomat - nimisessä lehdessä. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Kotkan kaupungilta, HaminaKotka Satama Oy:ltä sekä Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto : Varastoinnin BREF-julkaisussa esitetyn BAT:n huomioiminen Varastoinnin päästöjä koskevassa BREF-asiakirjassa mainitut BAT-päätelmät on huomioitava terminaalin toiminnassa ja lupakäsittelyssä. Julkaisussa on lueteltu lukuisia ECM-toimia (päästöjen kontrollointi), joita ovat erilaisten tekniikoiden lisäksi toimintamallit ja hallintatavat, kuten esim. vuotojen havainnointi- ja korjausohjelma (LDAR).

14 Päästöt ilmaan Varastoinnissa tulee kiinnittää huomiota VOC-päästöjen vähentämiseen ja niiden tarkkailuun. Kauppa- ja teollisuusministeriön bensiinin käsittelystä ja varastoinnista antaman päätöksen (181/2000) 6 :n mukaiset vaatimukset ovat samaa tasoa kuin mitä varastoinnin BREF-asiakirjassa on helposti haihtuvien nesteiden varastoinnille määritetty BAT-taso. Vastaavat vaatimukset tulisikin asettaa ympäristöluvassa pääsääntöisesti koskemaan kaikkia sellaisia erittäin helposti haihtuvia yhdisteitä, joiden höyrynpaine on vähintään luokkaa 1 kpa. Sellaisten haihtuvien yhdisteiden varastosäiliöiden, joissa ei ole kaasujen palautusjärjestelmää, kelluvaa välikattoa taikka lämpöeristystä, värityksen lämpösäteilyn kokonaisheijastuskyky tulisi olla vähintään 70 %. Tarvittaessa kelluvassa välikatossa on käytettävä ensiö- ja toisiotiivistystä. Erityisesti säiliöitä uusittaessa tulee etukäteen varmistaa, että käytettävä tekniikka mahdollistaa em. vaatimukset. Varastoinnissa tulee huolehtia, ettei säiliöiden nestepintaa lasketa tarpeettomasti niin alas, että kelluvan välikaton alapuolelle pääsee muodostumaan kyllästynyt höyryfaasi. Säiliökohtaisia tuotevaihtoja tulisi välttää myös VOC-päästöjen vähentämiseksi. Terminaalilla käsiteltävissä kemikaaleissa on aineita, joilla on suhteellisen alhainen hajukynnys, kuten erilaiset akrylaatit. Niiden varastoinnissa tulee hajuhaittojen ehkäisemiseksi huolehtia siitä, että em. BAT-tason vaatimukset täyttyvät. VOC-päästöt tulee laskea laskentaohjelmalla säännöllisesti. Tämän lisäksi BAT-tasoa on päästöjen mittaus laskennallisten tulosten varmentamiseksi. Sopivana tekniikkana BREF-asiakirjassa mainitaan DIAL-menetelmä (Differential Infrared Absorption Laser), joka on menetelmä-nä kuitenkin kallis. Nykyisin onkin käytössä yleistymässä SOF-menetelmä (Solar Occultation Flux), joka on ruotsalaisen tutkimuksen mukaan huomattavasti edullisempi ja nopeampi kuin DIAL-menetelmä. SOF-menetelmässä valonlähteenä on auringonvalo laserin sijaan. Kumpaakaan menetelmää ei tiettävästi ole Suomessa vaadittu käyttöön otettavaksi. Ruotsissakaan sen käytöstä ei ilmeisesti ole vielä kokemusta kuin tutkimusmielessä. Göteborgin öljysatamassa luvulla tehdyissä mittauksissa päästötaso osoittautui 4-6 kertaa laskennallista menetelmää suuremmaksi. Mittausten perusteella yhdeksi merkittävimmäksi päästölähteeksi osoittautui varastosäiliöiden sisäpuolisen kelluvan välikaton puutteellinen tiivistys. BREF-julkaisussa mainittua mittauksia koskevaa BAT-vaatimusta voidaan tällä hetkellä pitää vielä kohtuuttomana. Päätöksessä voitaisiin edellyttää korkeintaan mittausmenetelmän käyttöönottomahdollisuuden selvittäminen laskennallisten tulosten satunnaiseen varmentamiseen ja mahdolliseen vuotojen havainnointiin. Vuotojen ja sammutusvesien hallinta Vuotojen havainnoinnissa tulee huomiota kiinnittää riittävään automatiikkaan. BREF-asiakirjassa on kerrottu putkiverkkoja ja niiden liitoksia ja korroosion 14

15 estoa koskevia yksityiskohtaisia tekniikoita, joiden valvonta kuuluu lähinnä Turvatekniikan keskukselle. BREF-julkaisun mukaan BAT vaatimuksena on nestetiivis sammutus-vesien keräilyjärjestelmä, joka tulee mitoittaa varastoitavien aineiden ja käytettävien sammutteiden mukaan. Sammutusvesien keräilyn järjestäminen tulisi olla vähintään standardissa SFS 3357 määriteltyä tasoa. TUKES:n tekemän tarkastuksen yhteydessä on käsitelty sammutusvesien keräilyä. Tarkastuspöytäkirja toimitetaan vielä tiedoksi lupapäätöksen valmistelijalle. Päästöt vesiin Terminaalilla käsitellyissä kemikaaleissa on mukana vesiympäristölle vaarallisia kloorattuja yhdisteitä, joiden päästäminen pintavesiin on valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaan kielletty. Mikäli em. yhdisteitä käsitellään terminaalilla, on käsittelyalueiden vesistä analysoitava ko. yhdisteet aina ennen mereen johtamista. Sadevesitarkkailun tuloksissa on ollut havaittavissa, että useampi aine ylittää EU:n kemikaali-lainsäädännön mukaisen olemassa olevien aineiden riskinarviointiohjelman (Asetus (ETY) N:o 793/93) perusteella haitattomaksi määritetyn pitoisuudet sekä ympäristönlaatunormit. Erityisesti ksyleenien ja nonyylifenolien pitoisuudet ovat tarkkailun perusteella erityisen korkeita. m+p-ksyleenien pitoisuus on vuoden 2010 tarkkailussa ollut 2,6-32 mg/l välillä ja nonyylifenolien 0, mg/l. Sen sijaan bentseenipitoisuus on selvästi vähentynyt aiempien vuosien tasosta. Luvassa tulisi määrätä hakija selvittämään mistä korkeat haittaainepitoisuudet hulevesissä johtuvat sekä ryhtymään toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi. Tätä varten hakijan tulisi laatia toimenpide-suunnitelma ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Osallistumisvelvoite Suomenlahden merialueen yhteistarkkailuun on syytä luvassa edelleen säilyttää. Koska muutamien tarkkailtavien kemikaalien osalta ympäristönlaatunormit ylittyvät sadevesissä, olisi luvassa syytä määrittää valtio-neuvoston vesiympäristölle vaarallisista haitallisista aineista antaman asetuksen 1022/ b mukainen sekoittumisvyöhyke. Asiaa tulisi tarkastella muiden satama-alueen toiminnoista aiheutuva vesistökuormitus huomioiden. Mikäli alueella käsitellään samanaikaisesti useampia vesiympäristölle vaarallisia aineita, voitaisiin hulevesien mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden yhteisvaikutusta arvioida (Whole Effluent Assessment) esim. akuuttia toksisuutta kuvaavilla testeillä. Mereen johdettavien hulevesien hiilivetyjen mineraaliöljypitoisuus määritettynä SFS-EN ISO :2001 menetelmällä saisi olla enintään 5 mg/l. Öljynerotinjärjestelmään johdettavat vesimäärät eivät saa ylittää järjestelmän mitoitusvirtaamia. Näytteet tulisi ottaa runsaan sadannan aikana. Varastotankkien pohjalle kertyvien vesien johtaminen sadevesijärjestelmään tulisi ympäristöluvassa olla erikseen kielletty. Öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunta Öljy-yhdisteiden ja muiden haitallisten aineiden varastoinnissa tulee huomioida öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) 4 luvun mukaiset velvoitteet. Sata- 15

16 man pitäjän ja muun rannikkoalueella miljoona litraa tai sitä enemmän öljyä tai muita haitallisia aineita varastoivan laitoksen toiminnan harjoittaja on velvollinen laatimaan suunnitelman alueella sattuvan öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon varalta. Öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi on myös oltava hankittuna tarpeellista kalustoa. Toiminnanharjoittajan on lisäksi huolehdittava, että torjuntakaluston käyttäjiksi on saatavissa koulutettua henkilöstöä. Ajantasainen suunnitelma torjunnan järjestämiseksi on oltava toimitettuna Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksen ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen tietoon. Kotkan kaupungin ympäristölautakunnan lausunto : Päästöt ilmaan Vopak on Kotkan ainoa yksittäinen bentseenin laitosmainen päästölähde ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöjen (NMVOC; Non- Methane Volatile Organic Compounds) osalta merkittävä yksittäinen päästölähde. Päästöissä ei ole tapahtunut oleellista vähentymistä vuosina Varaston bentseenipäästöt olivat suurimmillaan vuonna 2010 (959 kg) ja NMVOC-päästöt vuonna 2009 (29 t). Vuoden 2010 bentseenipäästö ilmaan alitti juuri ja juuri Euroopan päästörekisterin raportointikynnyksen, 1000 kg/vuosi. Vopakin ja toisen Mussalon kemikaalisatamassa toimivan kemikaalien varastointia ja käsittelyä harjoittavan yrityksen, Oiltanking Sonmarin Oy:n, yhteenlasketut NMVOC-päästöt ovat vuosina vaihdelleet noin tonnia/vuosi. Päästöt ovat vastanneet noin % VAHTI-tietokantaan kirjatuista Kotkan laitosten NMVOC-päästöistä. Kotkan tieliikenteen laskennalliset hiilivetypäästöt ovat viime vuosina olleet vajaat 200 t. Käytössä olevista päästöjen vähennystekniikoista huolimatta Vopakin NMVOC-päästöjä voidaan pitää kohtalaisen suurina. Ympäristölupaan tuleekin kirjata vaatimus varaston hönkäkaasujen talteenoton tehostamisesta. Toiminnassa on samalla noudatettava parhaita käytettävissä olevia tekniikoita kemikaalien varastoinnille ja käsittelylle ja mahdollisuuksien mukaan ennakoitava parhaillaan uusittavana olevassa kemianteollisuuden jätevesien ja poistokaasujen käsittelystä annettavassa BREF:ssä (parhaan käytettävissä olevan tekniikan vertailuasiakirja) esitettävät suositukset. Päästöt sadevesiviemäriin ja mereen Vopakin kemikaalivarastolta mereen johdettavien sadevesien laatua ja määrää on tarkkailtu vuodesta 2000 alkaen. Tarkkailu on toteutettu Kaakkois- Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Näytteet on otettu kuukausittain tasausaltaan ja öljynerottimen jälkeen sadevesiviemäriin johdettavasta vedestä. Näytteistä on analysoitu haihtuvat hiilivedyt, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä (TVOC), halogenoidut liuottimet, orgaaninen hiilen kokonaismäärä (TOC), mineraaliöljyt ja fenoli. Voimassa olevissa ympäristöluvissa sadevesiviemäriin johdettavalle vedelle on annettu TOC-pitoisuuden tavoitearvoksi 40 mg/l ja öljypitoisuuden rajaksi 15 mg/l. Kun öljynerotusjärjestelmää uusitaan, tavoitteena tulee voimassa olevan luvan mukaan olla lähtevän veden öljypitoisuus alle 5 mg/l. 16

17 Ramboll Finland Oy:n laatiman ympäristötarkkailuraportin (päivätty ) mukaan vuonna 2010 sadevesiviemäriin johdetun veden mineraaliöljypitoisuudet vaihtelivat 1-9 mg/l. Öljypitoisuus ylitti kaksi kertaa tavoitearvon 5 mg/l. Sadevesiviemäriin johdettujen vesien TOC-pitoisuudet alittivat pitoisuusrajan 40 mg/l seitsemän kertaa ja ylittivät sen kaksi kertaa. Korkein pitoisuus mitattiin joulukuussa, mg/l. Ylitys johtui kohonneesta isobutanolin pitoisuudesta. Historiatietojen perusteella TOC-pitoisuudet ovat melko usein ylittäneet annetun tavoitetason. Mereen johdettuun vesimäärään ( m3) nähden vuotuinen TOC-kuormitus on vuosina vaihdellut 1,4-11,7 t/vuosi ja TVOC-kuormitus 0,2-0,7 t/vuosi. Kemikaalivaraston aiheuttamaa vesistökuormitusta voidaan pitää ainakin TOC:n osalta huomattavana. Täytönsisäistä vettä on tarkkailu kerran vuodessa kahdesta havaintoputkesta otetusta näytteestä. Täytönsisäisen veden haitta-ainepitoisuudet olivat vuonna 2010 alhaisia eivätkä ylittäneet kunnostustavoitteeksi asetettua TVOCpitoisuutta 40 mg/l. Saatujen tutkimustulosten perusteella toiminnanharjoittajalta tulisi pyytää selvitys jätevesienkäsittelyn parantamismahdollisuuksista ja aikatauluista. Öljynerottimesta mereen johdettavan veden öljypitoisuusraja tulisi tiukentaa nykyisestä 15 mg/l:sta 5 mg/l:aan (SFS -EN tarkoittama I-luokan öljynerotin). Merialueen vesistötarkkailu Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) ja siihen tehdyt muutokset (342/2009 ja 868/2010) tähtäävät vesiympäristölle vaarallisten aineiden päästöjen ja huuhtoumien pintavesiin loppumiseen ja haitallisten aineiden päästöjen ja huuhtoumien vähentymiseen. Näitä säädöksiä voidaan pitää ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisina vesistöön kohdistuvia päästöjä rajoittavina ohjeistuksina. Säädökset koskevat toiminnanharjoittajaa ainakin bentseenin osalta. Ympäristölupaa tulisikin täydentää sisällyttämällä lupamääräyksiin velvoite pintaveden vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailusta ja tarvittavine ympäristölaatunormeineen, VnA 868/2010 mukaisesti. Myös lyijyä on tarkkailtava, mikäli varastolla käsitellään lentobensiiniä tai muita lyijyä sisältäviä kemikaaleja. Voimassa olevassa ympäristöluvassa on toiminnanharjoittajalle annettu velvoite osallistua Mussalon syväsataman edustan merialueen yhteistarkkailuun, painottaen pohjasedimentteihin ja pohjaeläimiin kohdistuvia seurantoja. Tasausaltaasta mereen johdettavien kemikaalipitoisten vesien vaikutuksia veden laatuun ei ole kuitenkaan vielä tutkittu. Tarkkailuvelvoite tulee kirjata edelleen uuteen lupapäätökseen. Ilmanlaadun tarkkailu Mussalon nestesataman ja sen lähialueen ilmaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia mitataan parhaillaan yhteistarkkailuna, jossa 17

18 Vopakin lisäksi ovat mukana Oiltanking Sonmarin Oy ja Stanoil Oy. Tutkimuksen suorittaa Ilmatieteen laitos ja se kattaa yhden vuoden aikana tehtävät ns. passiivikeräinmittaukset sekä tiettyjen yhdisteiden lyhytaikaisia kampanjamittauksia. Loppuraportti valmistuu vuonna Lupamääräyksiin on aiheellista sisällyttää velvoite vastaavanlaisen VOC-selvityksen uusimisesta säännöllisin väliajoin, esimerkiksi viisivuosittain. Lämmityskattilan toimintaan on sovellettava vähintään valtioneuvoston asetusta 445/2010 polttoaineteholtaan alle 50 MW energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. HaminaKotka Satama Oy:n lausunto : HaminaKotka Satama Oy:llä ei ole erityistä huomautettavaa Vopak Chemicals Logistics Finlands Oy:n Mussalon syväsataman kemikaalivaraston ympäristöluvan tarkistushakemukseen. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei aluehallintovirastoon tullut muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijaa on kuultu annettujen lausuntojen johdosta Annetut lausunnot on toimitettu sähköisinä niiden saavuttua viranomaiselle. Hakija on toimittanut aluehallintovirastolle seuraavan vastineen. Päästöt ilmaan: Vopak on tehostamassa varastonsa hönkäkaasujen käsittelyjärjestelmää. Alueelle on suunniteltu järjestelmä, jolla käsitellään bentseenin käsittelystä ja varastoinnista aiheutuneet höngät niin junavaunujen purkamisen kuin myös säiliön itsensä hönkimisen osalta. Junavaunujen purkamisessa tullaan käyttämään luukun päällä kansia, joista höngät johdetaan järjestelmään. Järjestelmä on tulevaisuudessa myös sovellettavissa bentseenin lisäksi muille erittäin helposti haihtuville yhdisteille, joiden höyrynpaine on 1 kpa. Hönkien käsittely perustuu polttolaitostyyppiseen järjestelmään, jota on käytetty jo bentseenin laivauksien yhteydessä. Vopak on vuonna 2011 osallistunut ilmanlaadun tarkkailuun yhdessä naapureiden kanssa. Yritys on havainnut toimintamallin hyväksi. VOC-pitoisuuksien mittauksia on toteutettu yhteistarkkailuna ns. passiivikeräimillä Ilmatieteen laitoksen suorittamana. Loppuraportti valmistuu vuonna 2012 ja tämän jälkeen keskustellaan yhdessä naapureiden kanssa mittausten uusimisesta säännöllisin väliajoin. Säiliöitä, uivia kattoja ja hönkäjärjestelmiä huolletaan säännöllisen kunnossapito-ohjelman mukaisesti, mikä varmistaa päästöjen minimoinnin. 18

19 Vuotojen ja sammutusvesien hallinta: Kemikaalivarastolla on jo lisätty vuotojen ehkäisemiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi automatiikkaa ja sitä tullaan lisäämään jatkossakin. Käytössä olevia laitteita, säiliöitä sekä putkilinjoja tarkastetaan ulkopuolisen tarkastusfirman toimesta säännöllisesti mahdollisen korroosion havaitsemiseksi ja näin ollen vuotojen ehkäisemiseksi. Terminaalin säiliöiden vallitilat ovat mitoitettu standardin SFS 3357 mukaisesti. Vallitilat ovat 110 prosenttia suurimman säiliön tilavuudesta. Sammutusvesien keräilyjärjestelmä koostuu katastrofisäiliöstä, jonne sammutusvedet voidaan onnettomuustilanteissa varastoida. Lisäksi sammutusvedet voidaan tarvittaessa johtaa tyhjänä olevaan varastosäiliöön. Suuremman onnettomuuden sattuessa palolaitosta konsultoiden on sovittu, että sammutusvedet voidaan johtaa myös naapurivaraston säiliöihin. Päästöt vesiin: Kemikaalivarastolta mereen johdettavien sadevesien laatua ja määrää tarkkaillaan. Ramboll Finland Oy:n laatiman ympäristötarkkailuraportin (päivätty ) mukaan vuonna 2010 sadevesiviemäriin johdetun veden keskimääräinen TOC-pitoisuus oli mg/l ja keskimääräinen TVOC-pitoisuus 30.1 mg/l. Vuonna 2011 molemmat pitoisuudet olivat laskeneet ja keskimääräinen TOC-pitoisuus oli mg/l ja keskimääräinen TVOC-pitoisuus 12.9 mg/l. Tavoitearvoksi asetettu 40 mg/l alittui vuonna 2010 ja kertaa ja ylittyi 2 kertaa. Molempina vuosina nämä ylitykset liittyivät pieniin laiterikkoihin sekä pieniin vuotoihin. Päästöjen pääsyä vesiin ehkäistään säännöllisellä analysoinnilla, kaivojen pesuilla sekä toimittamalla pesuista syntyvät jätteet Ekokemille. Hulevesien tarkkailua jatketaan Ramboll Finland Oy:n toimesta kuukausittain ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti viranomaistahoille. Lyijypitoisuuden tarkkailu lisätään vesistötarkkailun osaksi. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi tullaan laatimaan toimenpidesuunnitelma päästöjen vähentämiseksi ja se toimitetaan myöhemmin. Nonyylifenolien pitoisuudet ovat laskeneet ja tuotetta ei ole varastoitu vuoden 2010 jälkeen terminaalissa. Päästörajan kiristäminen mineraaliöljyjen osalta 15 mg/l:sta 5 mg/l:aan merkitsee yritykselle lisäinvestointia, joka tulee suunnitella pidemmällä aikajänteellä. Tästä johtuen päästörajan odotetaan säilyvän 15 mg/l toistaiseksi. Öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunta: Vopak on hankkinut varastolleen kemikaali- sekä öljyntorjuntamakkaroita täydentämään kemikaalitorjuntakalustoaan. Lisäksi käytössä on yhteinen HaminaKotka Satama Oy:n öljyntorjuntakalusto. Öljyntorjuntakaluston käyttöä harjoitellaan satamassa yhdessä muiden toiminnanharjoittajien kanssa vuosittain. Vopakilla on käytössään myös öljyntorjuntasuunnitelma (päivitetty ) ja se tullaan toimittamaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen sekä Kymenlaakson pelastuslaitoksen tietoon. 19

20 20 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Lupamääräykset Aluehallintovirasto on tarkastanut Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n Mussalon kemikaalivaraston ympäristöluvan tarkistushakemuksen ja antaa seuraavat lupamääräykset, johon on koottu joko sellaisenaan tai muutettuina Mussalon terminaalille annettujen ympäristölupapäätöksien - A1159/0400Y , - A1086/KAS2005Y , - A1119/KAS2007Y /KAS2007Y A1011/KAS2007Y kaikki ne lupamääräykset, jotka ovat vielä ajankohtaisia ja tarpeellisia ja korvaavat siten em. luvissa olevat määräykset. Päätös sisältää myös kokonaan uusia lupamääräyksiä. Edellä luetelluissa ympäristöluvissa esitettyjä toiminnan kuvauksia niiltä osin, kun ne ovat ajan tasalla, ei ole enää yksityiskohtaisesti kirjoitettu uudestaan tähän päätökseen. Toimintaa koskevat yleiset määräykset 1. Luvan haltija voi varastoida hakemuksessa esitettyjä kemikaaleja kerrallaan enintään noin m 3, johon sisältyvät seuraaville yksittäisille kemikaaleille annetut varastointi- ja käsittelymääriä koskevat rajoitukset: - isopreenin suoralastaus, t/a - epikloorihydriinin suurin kertavarastointimäärä saa olla m 3 ja vuosittainen kauttakulkumäärä noin tonnia - lentobensiinin suurin kertavarastointimäärä saa olla tonnia - lentopetroolin suurin kertavarastointimäärä saa olla tonnia - vetyperoksidin (70 p-%) suurin kertavarastointimäärä saa olla tonnia 2. Kaikista uusista varastoitavista ja käsiteltävistä kemikaaleista on toimitettava hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista käyttöturvallisuustiedotteet sekä tiedot käsittelytavoista ja määristä sekä arvio päästöistä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Kotkan kaupungin ympäristönsuojelu-, terveys- ja pelastusviranomaiselle. Mikäli tuote ominaisuuksiltaan poikkeaa merkittävästi hakemukseen liitetystä tuotevalikoimasta ja/tai tuote on terveysvaikutuksiltaan tai ympäristön kannalta ominaisuuksiltaan tai käsiteltävyydeltään erityisen hankala, valvontaviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää saatujen tietojen pohjalta ympäristöluvan tarpeesta. 3. Kemikaalivaraston kaikessa toiminnassa on ympäristövaikutusten minimoimiseksi noudatettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on myös seurattava toimialallaan tapahtuvaa kehitystä ja varauduttava uusien ympäristöpäästöjen vähentämiseksi kehitettävien tekniikoiden ja käytäntöjen käyttöön ottoon.

21 4. Kemikaalivarastolla on oltava nimettynä ympäristöasioista vastaava henkilö, jonka ajan tasalla olevat nimi- ja yhteystiedot ovat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Kotkan kaupungin ympäristöviranomaisen tiedossa. Riskienhallinta, onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 5. Kemikaalivaraston sisäinen pelastussuunnitelma ja turvallisuus- ja toimintaohjeet onnettomuus- ja poikkeustilanteita varten on pidettävä ajan tasalla niin, että niissä on otettu huomioon kaikki kemikaalivarastolla käsiteltävät ja varastoitavat aineet tarvittavilta osin. Toimintaohjeet häiriö- ja onnettomuustilanteissa on oltava kaikkien työntekijöiden tiedossa ja henkilökunta on koulutettava onnettomuustilanteita varten. Toimintaohjeissa on oltava myös selkeät ohjeet ja mallit häiriö- ja onnettomuustilanteista tiedottamisesta ja tiedonkulun toimivuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. 6. Samassa vallitilassa ei tule varastoida kemikaaleja, jotka keskenään reagoidessaan voivat lisätä palo- tai räjähdysvaaraa taikka terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden muodostumista, eikä kemikaaleja, jotka mahdollisessa vuototilanteessa voivat syövyttää vallitilassa olevia muita säiliöitä. 7. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestin tai muu vastaava instrumentointi, joka estää ylivuotojen syntymisen täyttötilanteissa. Jatkuvalla pinnanmittauksella tai muulla tekniikalla tulee varmistua siitä, että säiliöt eivät vuoda. Kemikaalien varastointiolosuhteiden ja vuotojen valvontaan rakennetut hälytysjärjestelmät on oltava aina käytössä ja niiden toimintakunto on varmistettava säännöllisesti suoritettavien testien ja tarkastusten avulla. 8. Autolastauspaikalla tulee kuljetusvälineen täyttöön käytettävässä putkistossa olla venttiilit, jotka putken tai letkun irrotessa tai vaurioituessa sulkeutuvat automaattisesti tai jotka voidaan nopeasti sulkea turvallisesta paikasta. Putken tai letkun sisältö on voitava turvallisesti tyhjentää ja ottaa talteen. 9. Vetyperoksidin käsittelyalueilla ei saa säilyttää palavaa materiaalia. Ennen kuin väkevän (70 %) vetyperoksidin autolastaus aloitetaan, on henkilökunnan varmistettava, että lastausalueen keräilykaivo ja -kanaali ovat tyhjiä ja puhtaita. Vetyperoksidin kanssa reagoivien kemikaalien samanaikaista lastausta on vältettävä. Väkevän vetyperoksidin laimennukseen saa käyttää vain vedenkäsittelyjärjestelmällä tuotettua vettä. 10. Epikloorihydriinin lastaus- ja purkaustapahtumista on ilmoitettava etukäteen lähistöllä toimiville sataman yrityksille sekä Kotkan Satama Oy:lle. 11. Varastolla on oltava käytettävissä riittävästi imeytysmateriaalia ja astia- ja säiliökapasiteettia vuototilanteita varten. Tarvittaessa vuotoalueet on pystyttävä vaahdottamaan tapauskohtaisesti. 21

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus: 1635202-7

Liike- ja yhteisötunnus: 1635202-7 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2013/1 Dnro ESAVI/160/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 ASIA Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen ympäristöluvan

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1502/11.01.00/2015 35 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, säiliökonttien ja -autojen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (4) Hankkija Oy PL 120 27801 SÄKYLÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Päätös laitoksen perustamisesta Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Hakemus Aspo Oyj:n Mussalon kemikaaliterminaalin pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevan ympäristölupapäätöksen rauettamiseksi, Kotka.

Hakemus Aspo Oyj:n Mussalon kemikaaliterminaalin pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevan ympäristölupapäätöksen rauettamiseksi, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2014/1 Dnro ESAVI/312/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2014 ASIA Hakemus Aspo Oyj:n Mussalon kemikaaliterminaalin pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 42/2010/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2010

Päätös Nro 42/2010/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2010/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2010 ASIA North European Oil Trade Oy (NEOT Oy) Haminan terminaalin toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

Fertilog Oy:n Mussalon sataman lannoiteterminaalin toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta

Fertilog Oy:n Mussalon sataman lannoiteterminaalin toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta Etelä-Suomi Päätös Nro 70/2011/1 Dnro ESAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2011 ASIA Fertilog Oy:n Mussalon sataman lannoiteterminaalin toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 5 a TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 5 a TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Etelä-Suomi Päätös Nro 228/2012/1 Dnro ESAVI/194/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA North European Oil Trade Oy (NEOT Oy) Haminan terminaalin toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 ASIA Päätös Henkel Makroflex Oy:n Hausjärvellä sijaitsevan saumaeriste- ja eristelevytehtaan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.04.2014 Sivu 1 / 1 708/11.01.00/2012 Ympäristölautakunta 21 13.2.2014 48 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot