Harjun puuston uudistamisen linjaukset v saakka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjun puuston uudistamisen linjaukset v. 2020 saakka"

Transkriptio

1 Harjun puuston uudistamisen linjaukset v saakka Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1/22

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Harjun puuston historia 5 2. Harjun puusto nykyisin 6 3. Harjun puuston kasvuolosuhteet ja niiden aiheuttamat haasteet 9 4. Mäntymetsän kasvatus Harjulla Harjun puuston uudistamisperiaatteet ja niiden vaikutukset Tietokoneavusteinen mallintaminen 21 2/22

3 JOHDANTO Harjun puuston uudistamisen linjaukset vuoteen raportti on laadittu täydentämään Harjulle laadittua maisemasuunnitelmaa, joka hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa Maisemasuunnitelma on yleispiirteinen tulevaa maankäyttöä ja kehittämishankkeita ohjaava suunnitelma. Siinä määritellään Harjun toimintojen, reittien, kasvillisuuden, valaistuksen sekä kalustuksen ja varustuksen kehittämisperiaatteet. Jyväskylän Harju on kaupungin keskustan tärkeä maamerkki, valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö sekä osa keskustan merkittävää viheraluekokonaisuutta, Kehä Vihreää. Sekä kauko- että lähimaisemassa tärkein elementti on puusto. Sen vuoksi maisemasuunnitelmaa laadittaessa nousi esille, että puuston osalta tulee tutkia tarkkaan puuston uudistamisen periaatteet ja niiden vaikutukset maisemaan. Myös asukkaiden suunnasta on tullut runsaasti kysymyksiä siitä, mitä puille tulee tapahtumaan. Puuston uudistaminen on monella tapaa hyvin keskeinen kysymys Harjun tulevaisuudessa sekä lähivuosina että pidemmälläkin aikavälillä tarkasteltaessa. Puusto Harjulla on valtaosin ikääntynyttä ja se tulee saavuttamaan elinkaarensa pään seuraavien vuosikymmenten kuluessa. Heikkokuntoista ja kuollutta puustoa on alueelta jouduttu poistamaan viime vuosina paljon ja vauhti tulee tulevaisuudessa kiihtymään entisestään. Tämän vuoksi lähivuosina on aloitettava uudistamistoimenpiteitä, joilla luodaan pohja elinvoimaiselle harjumetsälle tulevaisuudessa. Harjun maisemasuunnitelmassa on puuston kehittämisajatukset esitetty hyvin yleispiirteisesti. Tämän raportin on tarkoitus syventää suunnitelmaa puuston uudistamisen osalta. Tämän selvityksen pohjaksi on laadittu uudistamista havainnollistava tietokoneavusteinen visualisointi, joka on katsottavissa internetissä osoitteessa: Puuston uudistamisen linjaus raportti oli luonnoksena nähtävillä maisemasuunnitelman kanssa samanaikaisesti välisen ajan. Nähtävilläoloaikana pidettiin myös asukastilaisuus, jossa puuston uudistamista esiteltiin mm. virtuaalimallin avulla. Nähtävilläolon aikana saatiin joitakin puustoa koskevia kommentteja, joiden pohjalta on tehty vähäisiä muutoksia tähän selvitykseen. Uutta nähtävilläoloa tai asukastilaisuutta ei ole katsottu enää tarpeelliseksi järjestää. Tämä selvitys viedään valmistuttuaan kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäväksi. Tässä raportissa esitetyt periaatteet tarkentuvat vielä jatkossa metsäsuunnitelmassa, joka on metsien uudistamista ja hoitoa koskeva yksityiskohtaisempi suunnitelma. Tällöin tullaan tarkentamaan tässä raportissa esitettyjä ajatuksia päivittämällä metsikkökuviotiedot sekä 3/22

4 laatimalla yksityiskohtaiset ohjeet uudistusten ja hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta. Koska kyseessä on elävä materiaali, pohditaan vielä toteutusvaiheessakin melkeinpä puu puulta parhainta tapaa toteuttaa uudistamiset, jotta maisemalliset ja virkistykselliset haittavaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Uudistamiseen tähtääville pienaukkohakkuille haetaan myös maisematyölupa ennen toimenpiteiden toteuttamista. 4/22

5 1. HARJUN PUUSTON HISTORIA (lähde: Jyväskylän Harjun puistomännikön kehitys, hoito ja nykytila, Jukka T. Virtanen, 1985) Jyväskylän kaupungin alkuaikoina (Jyväskylän kaupunki on perustettu vuonna 1837) Harju ei saanut juuri huomiota osakseen. Harju esiintyi ensimmäisen kerran varsinaisena puistoalueena 1900-luvun alussa. Aikojen saatossa alueen käytölle on ollut suunnitelmia aina moottoritien rakentamista myöten, mutta Harju on onneksi säästynyt näiltä suunnitelmilta ja on saanut ja saa toimia jatkossakin hoidettuna virkistysalueena. Tiedot puuston syntyhistoriasta ovat puutteelliset, mutta joka tapauksessa alueen puusto on luontaisesti syntynyttä. Valtaosa puustosta on nyt noin 150-vuotiasta, joten nykyinen puusto on syntynyt joskus 1800-luvun puolivälin jälkeen luvun alkupuolella alueella on todennäköisesti tehty jonkinlaisia hoitotoimenpiteitä. Alueen merkittävin hakkuu tehtiin talvisodan aikaan, kun Harjun laelle sijoitettiin ilmatorjuntapatteristo. Tällöin kaikki puut Harjun lakialueelta hakattiin pois. Alla oleva valokuva alueelta havainnollistaa harjun lakialueen ilmettä tuohon aikaan. Talvisodan aikana Harjun lakialueen puusto kaadettiin kokonaan. (Kuva: Keski-Suomen museo) Vuonna 1954 Harjun alueen puustosta on teetetty tutkimus, jossa on arvioitu puuston kuntoa sekä ehdotettu toimenpiteitä, joilla parannettaisiin sen elinvoimaisuutta luvuilla Harjun puustoa lienee hoidettu suunnitelman mukaan. Lakialueen nuoremmalle puustolle on tehty harvennus 1970-luvun lopulla. Vuosiksi on tehty erillinen suunnitelma Harjun alueen metsien hoidosta. Nykyinen metsäsuunnitelma alueelta on 2000-luvun alusta. 5/22

6 Viimeisin laajempi harvennus Harjulla on tehty vuonna 1999, jolloin on harvennettu lakialueen puustoa sekä poistettu koko alueelta sairaita ja huonoja puita. Tämän jälkeen Harjulta on poistettu huonokuntoisia puita noin 50 runkoa/vuosi tahdilla. Jatkossa poistettavien puiden määrä tulee kasvamaan ja elinvoimaisten runkojen määrä vähenemään ellei puuston ikärakennetta aleta aktiivisesti nuorentamaan. 2. HARJUN PUUSTO NYKYISIN Harjun alueelle on tehty metsäsuunnitelma 2000-luvun alkupuolella. Tämän selvityksen tiedot (mm. puuston ikä ja runkotiheys) perustuvat kyseisen metsäsuunnitelman sekä maastokäyntien perusteella tarkennettuihin tietoihin. Tämänhetkistä metsäsuunnitelmaa tullaan tarkentamaan tällä hetkellä käynnissä olevien selvitysten ja päätösten jälkeen. Harjun puusto on pääasiassa iäkästä männikköä. Kasvupaikkatyypiltään Harjun alue on tuoretta ja lehtomaista kangasta. Paikoitellen alueella kasvaa hieman koivuja, myös yksittäiset kuuset sekä eteläosiin istutetut lehtikuuset ovat muusta metsästä poikkeavia lajeja. Alikasvoksena kasvaa paikoitellen paljonkin pihlajaa. Lakialueita lukuun ottamatta harjun metsät luokitellaan metsäsuunnitelmassa uudistuskypsiksi metsiksi. Puustosta suurin osa on noin 150-vuotiasta männikköä ja pituudeltaan yli 20-metristä. Lounaisosassa, Oikokadun torin lähellä sijaitsevan lehtokuvion puusto on noin 130-vuotiasta, ja koilliskulmassa sijaitsevan kuvion puusto on hieman alle satavuotiasta. Näillä alueilla puuston kunto on tällä hetkellä sellainen, että jatkossa sieltä on turvallisuussyistä poistettava kiihtyvällä tahdilla huonokuntoisia, sairaita ja vaarallisia puita. Ison puuston alta ei suurimmalla osalla aluetta luontaisesti ole lähtenyt syntymään riittävää määrä taimiainesta. Harjun lakialueen puusto on noin 60-vuotiasta ja pituudeltaan noin metristä. Lakialueen puustolla on edellytyksiä säilyä elinvoimaisena vielä yli sata vuotta, mikäli alueen puustoa hoidetaan oikein. Puusto vaatii harvennuksia ja huonojen puiden poistoa, jotta parhaat puuyksilöt säilyisivät hyväkuntoisina mahdollisimman pitkään. 6/22

7 Harjun puuston ikärakenne. Harjulle on myös istutettu koristekasvillisuutta reuna-alueille sekä Vesilinnan lähistölle. Tässä raportissa ei oteta kantaa koristeistutuksiin eikä metsän pohjakasvillisuuden kehittämisperiaatteisiin, vaan niiden uudistamisen periaatteet on kerrottu hyväksytyssä maisemasuunnitelmassa. 7/22

8 Paikoitellen Harjulla on alueita, joissa kasvaa nuorta puustoa. Näillä alueilla tulisi poistaa suuria puita, jotta nuoret männyt saisivat tarvitsemaansa valoa kasvunsa turvaamiseksi. Harjun itärinteillä on jo nykyisellään kohtia, joissa muutaman suuren puun poistolla luotaisiin uudelle, istutettavalle taimiainekselle hyvät kasvuolosuhteet. 8/22

9 Avoimemmissa kohdissa on puusto päässyt uudistumaan, kuvassa noin vuotiaita mäntyjä vanhan puuston lomassa. 3. HARJUN PUUSTON KASVUOLOSUHTEET JA NIIDEN AIHEUTTAMAT HAASTEET 3.1 Kasvuolosuhteiden vaikutus Harjun nykyiseen puustoon Harjun männikön olosuhteet poikkeavat luonnonmukaisista metsistä ja aluetta on historiansa aikana muokattu muutenkin. Alueelle on muun muassa tuotu muualta rehevämpää kasvualustaa ja kylvetty nurmea. Harjun maastoon on kohdistunut ja kohdistuu edelleen suuri käyttöpaine, joka aiheuttaa maaston kulumista. Myös keskusta-alueen äärevämmät ilmastoolosuhteet sekä ilman epäpuhtaudet aiheuttavat puustolle lisästressiä. Nämä tekijät sekä lyhentävät puiden elinkaarta että asettavat omat haasteensa puuston uudistamisen onnistumiselle. Kaikki edellä mainitut stressitekijät yhdessä aiheuttavat olemassa olevalle puustolle sen, että Harjun puusto on normaalia metsää alttiimpia esimerkiksi erilaisille tuhoille, kuten hyönteisille ja sienitaudeille. Tervasroso ja männynkääpä ovat olleet viime vuosien aikana yleisimmät syyt puiden poistoon Harjulta. Tervasroso on sienen aiheuttama tauti, joka aiheuttaa latvan kuolemisen ja vikaisuuksia runkoon. Vioittunut puu on entistä alttiimpi myös esimerkiksi hyönteistuhoille. Männynkääpä puolestaan on sieni, joka lahottaa männyn sydänpuuta. Sairastuneet puut täytyy aina poistaa tällaisilla alueilla, jotta ne eivät aiheuttaisi vaaratilanteita ja että taudit eivät pääsisi leviämään. 9/22

10 3.2 Taimikoiden kasvuolosuhteet Harjulla ja taimettumismahdollisuudet Harjulla on muutamia pienialaisia kuvioita, joilla kasvaa alikasvoksena tai pienissä aukoissa nuorempaa puustoa. Näitä alueita on mm. länsirinteillä kesäteatterin lähistöllä. Tätä jo olemassa olevaa taimikkoa voi osittain hyödyntää jatkossa parantamalla näiden alueiden kasvuolosuhteita. Männyntaimikko menestyy harvahkon mänty tai koivuylispuuston alla jonkin aikaa, mutta se on vapautettava ennen kun taimikon kunto ja kasvu heikentyvät. Männyn elpymiskyky on melko huono, jos taimi on kasvanut liian kauan liian tiukassa tai vähässä valossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli olemassa olevasta taimiaineksesta halutaan saada kasvatuskelpoinen taimikko, on isoja puita poistettava taimien ympäriltä. Luontainen taimettuminen on ollut Harjun alueella melko vähäistä. Uusia taimia ei pääse helposti syntymään sellaisille alueille, joilla pintakasvillisuus on rehevää. Tällaisissa olosuhteissa männyntaimet tukahtuvat valon puutteeseen ja runsaaseen heinäkasvillisuuteen. Myös runsas kulutus ja niittymäisen pohjakasvillisuuden hoito ovat Harjulla aiheuttaneet sen, ettei luontaista uudistumista ole alueella juuri päässyt tapahtumaan. Harju kuvattuna ilmasta käsin vuonna /22

11 4. MÄNTYMETSÄN KASVATUS HARJULLA 4.1 Suunniteltu männyn kiertoaika Harjulla ja muualla vastaavankaltaisilla alueilla Normaalisti männyn kiertoaika taimesta uudistuskypsäksi metsäksi on olosuhteista riippuen vuotta. Harjun mittakaavassa tämän ikäiset puut ovat vielä nuorukaisia, mutta jossakin vaiheessa myös Harjun männyillä tulee ikä vastaan. Taajamametsien hoito kirjan (Ympäristöministeriö, Metla, Metsäkeskus Tapio 1995) mukaan männyn kiertoaikaa voidaan pidentää taajamametsässä siten, että mänty tulisi elinkaarensa päähän noin 220-vuotiaana. Vertailuna Jyväskylän Harjuun, on Punkaharjun luonnonsuojelualueella tavoitteeksi otettu vuotta pitkä puuston kiertoaika (Punkaharjun luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma 1999, Metsäntutkimuslaitos). Tampereella Pyynikin luonnonsuojelualueella kiertoajaksi on laskettu lähes 400 vuotta. Pyynikillä pienialaisia avohakkuita on eri suunnitelmissa suositeltu hakattavan vajaasta hehtaarista kahteen ja puoleen hehtaariin kymmenvuotiskaudella (Pyynikin luonnonsuojelualue, hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille ). Pyynikin pinta-ala on Harjua suurempi, eli jos näissä molemmissa uudistetaan puustoa suunnilleen samalla vauhdilla, venyy Pyynikin kiertoaika suuremman pinta-alan vuoksi pitemmäksi. Punkaharju, Pyynikki ja Harju eivät ole keskenään täysin samanlaisia eivätkä siten suoraan vertailukelpoisia keskenään. Eroja on muun muassa käyttötarkoituksessa, kulutuksessa, sijainnissa, kasvupaikoissa, pinta-aloissa sekä puustossa. Kaupungin keskustassa sijaitsevan harjumetsän sopivaksi ja realistiseksi kiertoaikatavoitteeksi Jyväskylässä on suunniteltu vuotta. Tällä kiertoajalla on mahdollista säilyttää Harju pitkällä tähtäimellä puustoisena. 4.2 Taimikon hoito ja kehitys Mänty on valopuu ja sille luontaisia kasvupaikkoja ovat kuivahkot kankaat ja sitä huonommat kasvupaikat. Ravinteiden puutteesta mänty ei Harjulla kärsi, vaan ennemminkin pulaa on valosta. Isot puut saavat riittävästi valoa, mutta näiden varjostuksessa kasvaville taimille ei valoa pääse riittävästi. Taimikkovaihe on Harjun olosuhteissa männyn kehitykselle erityisen herkkää aikaa. Vaarana kehitykselle ovat muun muassa valon puute sekä harjulla liikkuvien ihmisen aiheuttamat vahingot. Harjulle esitetään uudistusvaiheessa istutettavan 2000 tainta/hehtaari. Taimien olisi hyvä olla normaalikokoisia metsitystaimia suurempia, jolloin puusto kasvaisi nopeammin taimikkoajan riskien ohitse. Erityisissä paikoissa, kuten esim. tärkeissä käytävien risteyskohdissa tai sisääntulojen tuntumassa tullaan käyttämään 1-2 metriä korkeita taimia. Alkuvaiheessa voi taimikon päällä olla harvakseltaan ylispuustoa, mutta myöhemmin nämäkin olisi hyvä poistaa, jotta ne eivät haittaisi alla kasvavan puuston kehitystä. Yksittäisiä, hyväkuntoisia maisemapuita ja ikihonkia säästetään. Hyvissä olosuhteissa taimikko voisi kasvaa ensimmäisen kymmenen vuoden aikana noin 4-7 metriseksi, riippuen paljolti istutettavan taimen koosta. Taimikon kehitystä täytyy seurata ja 11/22

12 tarpeen mukaan poistaa häiritsevää heinää ja lehtipuuta taimen ympäriltä. Taimikkovaiheen jälkeen pieni puu ei ole enää niin altis ihmisen aiheuttamille vahingoille. 4.3 Nuoren metsän kasvatus Selvittyään taimikkovaiheesta puusto oletettavasti kasvaisi siten, että noin 20 vuoden kuluttua uudistamisesta mäntymetsä voisi olla noin 8-9 metristä ja 30 vuoden kuluttua se olisi noin metristä. Tässä vaiheessa viimeistään puusto on kasvanut sen verran kookkaaksi, että se tarvitsee lisää valoa ja tilaa ja sitä tulisi harventaa. Tarkempi harvennusajankohta määräytyy puuston kehityksen mukaan, mutta hyvän kasvun ylläpitämiseksi vihreän latvuksen osuus puun pituudesta tulisi olla vähintään 30-40% puun pituudesta. Harjulla puustoa voidaan kasvattaa hieman normaalia talousmetsää harvemmassa, jotta siellä jo tässä vaiheessa olisi koettavissa avoimia, runkojen lomitse siivilöityviä näkymiä. Liian harvana puustoa ei kuitenkaan kannata kasvattaa, jotta puista ei tulisi turhan paksuoksaisia ja leveitä. 4.4 Varttuneen metsän kasvatus Ensimmäisen varsinaisen harvennuksen jälkeen puusto alkaa hiljalleen järeytyä ja kasvaa pituutta siten, että se alkaa näyttää kunnon puulta. Noin 40 vuoden kuluttua uudistamisesta puusto on noin metriä pitkää. 50 vuoden kuluttua puusto on noin metriä pitkää ja 60 vuoden kuluttua puusto olisi suurin piirtein sen kokoista kun Harjun lakialueilla tällä hetkellä. Puuston harvennuksia pitäisi tehdä säännöllisesti, jotta latvus säilyisi terveenä ja elinvoimaisena ja että runko järeytyisi riittävästi jaksaakseen pitää puuta pystyssä vielä vuosikymmenten ajan. Varttunutta puustoa kannattaisi harventaa useammassa otteessa siten, että runkoluku tulisi tiheydeltään olemaan tämän kasvatusvaiheen loppupuolella noin runkoa/ha. Harvennusten avulla Harjulle voidaan muodostaa valoisa mäntymetsä, josta aukeaa avarat maisemat ja jossa on mukava kulkea. Puiden tasavälisyyttä pyritään välttämään, jotta tunnelmasta tulisi luonteva. Myös yksittäisiä, hyväkuntoisia vanhempia maisemapuita säilyttämällä pyritään samaan vaikutelmaan. 4.3 Uudistuskypsän puuston hoitaminen Puuston kasvu alkaa hidastua hiljalleen vuoden iässä. Sekä pituus- että paksuuskasvu hidastuvat, mutta kasvu ei lakkaa kokonaan. Noin 100-vuotiaana mänty on Harjun olosuhteissa yli 20 metriä pitkä. Tässä vaiheessa pyritään vielä harventamalla ja yksittäisiä huonoja puita poistamalla valikoimaan jääviksi puiksi mahdollisimman hyviä puuyksilöitä. Tässä vaiheessa puita olisi runkoa/ha 4.5 Ylläpitovaihe Ylläpitovaiheessa puusto on n vuotiasta. Suurin osa Harjusta on nyt tässä vaiheessa. Tällöin mäntymetsä on esteettisessä tavoitetilassaan, ja hoidon tavoitteena on pylväsmäisen männikön ylläpitäminen. Kuitenkin, jotta uudistaminen ei myöhemmin tapahtuisi nyt /22

13 vuotiaassa metsässä yhdellä kertaa, on joillakin alueilla syytä aloittaa jo uudistamistoimenpiteet. Tätä puoltaa myös puuston osin huono kunto. Erityisesti uudistamista on harkittava niillä alueilla, joissa on jonkinlaista taimiainesta alikasvoksena. 4.5 Uudistamisvaihe Uudistamisvaiheessa puuston uudistumiskyky ja kunto alkavat heiketä. Kuntonsa puolesta osa Harjun 150-vuotiaista metsistä on jo tässä vaiheessa. Toimenpiteiden tavoitteena on vakiinnuttaa uusi puusukupolvi ja valikoida heikkenevästä vanhasta puustosta parhaimmat säästö- tai maisemapuut. Näitä puita tullaan säästämään myös tulevissa toimenpiteissä, mikäli puun kunto sen sallii. Harjun männiköiden uudistamisia suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon männyn suuri valontarve. Taajamametsien hoito kirjan mukaan männyn uudistamiseksi vaadittavan aukon optimaalinen koko on kaksi kertaa valtapuuston korkeus. Eli männyillä optimaalisen aukon koko olisi läpimitaltaan n. 50 metriä. Harjulla uudistamisen periaatteeksi ollaan esittämässä noin metrin kokoisia eli n. 0,1-0,2 hehtaarin pienaukkoja, jotka toteutetaan vähitellen seuraavien vuoden kuluessa (uudistamisperiaatteista enemmän kappaleessa 5.2). Näille aukoille voidaan jättää ylispuiksi hienoimpia ja terveimpiä puuyksilöitä. Seuraavien 150 vuoden ajan siluetin yhtenäisyyden turvaa nykyinen Harjun laen 60-vuotias metsä. Tämän jälkeen ovat rinnealueiden metsät taas ehtineet sellaiseen pituuteen, että ne säilyttävät siluetin eheyden, vaikka lakialueen metsiä alettaisiin tällöin vuorollaan uudistamaan. Aukkojen reunat rajataan mahdollisimman luonnollisesti puuston rakenteen ja maaston muotojen mukaan tätä rajausta tehdään suunnitteluvaiheen lisäksi vielä itse toteutusvaiheessa. Aukkojen rajaamisessa tullaan myös pohtimaan mm. reiteiltä, sisääntuloista ja muista tärkeistä suunnista avautuvia näkymiä, jotta vaikutelma olisi luontevasti vaihteleva eikä liian suuria aukkovaikutelmia syntyisi. Toisaalta tulee myös varoa liian pirstaleisen vaikutelman luomista, joka voi syntyä liian vierekkäin sijaitsevien eri-ikäisten uudistusalojen myötä. Harjun siluetti kaukomaisemassa tulee säilymään yhtenäisenä uudistuksista huolimatta. Siluetin ääriviiva tulee muuttumaan ja elämään, mutta uudistukset eivät tule aiheuttamaan siihen äkkinäisiä muutoksia tai jyrkkiä pykällyksiä Lahopuuston jättäminen Harjun runsaan virkistyskäytön vuoksi lahopuustoa ei ole mahdollista alueella juuri säilyttää. Mahdollisia pienialaisia kohteita voi löytyä pohjoisrinteiltä, missä lahopuustoa on kenties mahdollista säilyttää ilman, että siitä aiheutuu haittaa virkistyskäytölle tai ihmisten turvallisuudelle. Tarkemmin lahopuiden säilyttämismahdollisuudet tullaan tutkimaan tämän raportin jälkeen tarkennettavassa metsäsuunnitelmassa. 13/22

14 Alla on virtuaalimallista otetut havainnekuvat Harjusta nähtynä Kuokkalan sillalta (siltaa tai etualan rakennuksia ei ole mallinnettu, keskustan rakennukset valkoisina massoina) V (toteutettu alkuvaiheen uudistukset) V (toteutettu toisen vaiheen uudistukset) V (toteutettu kolmannen vaiheen uudistukset) 14/22

15 5 HARJUN PUUSTON UUDISTAMISPERIAATTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Harjun alueella tavoitteena on mäntymetsän säilyttäminen. Joitakin yksittäisiä muita puita kuten koivuja, kuusia ja pihlajia voidaan alueella toki edelleen säilyttää ja kasvattaa. Seuraavassa on kuvattu sekä 0-vaihtoehto ( ei tehdä mitään ) että uudistusvaihtoehto. Selvityksen perusteella suositellaan Harjulla edettävän uudistusvaihtoehdossa kuvatun perusteella. Vaihtoehtojen osalta on kuvailtu ja virtuaalimallista kaapatuin havainnekuvin pyritty visualisoimaan niiden vaikutuksia erityisesti maisemaan sekä virkistyskokemuksiin vaihtoehto ( ei tehdä mitään ) Asukkailta on tullut kommentteja, että Harjun puita ei saisi kaataa. Siksi tässä on kuvattu ns. 0- vaihtoehto jolla tarkoitetaan sitä, että Harjulle ei tehtäisi yhtään avohakkuualaa, ainoastaan huonojen puiden poimintahakkuita. Lisäksi pyrittäisiin avonaisimmille paikoille istuttamaan uutta taimiainesta. Koska mänty on valoa vaativa puulaji, voidaan olettaa, että uudistuminen ei tällä keinoin olisi takuuvarmaa, ja lopputuloksesta tulisi todennäköisesti laikkuinen. Kirjan Taajamametsät suunnittelu ja hoito (Hamberg ym. 2012) mukaan alle 20 metrin kokoisissa pienaukoissa ei männyn taimettumista juurikaan luonnostaan tapahdu. Tällaisessa aukossa valo-olosuhteet ovat istutetuillekin taimille huonot, ja niiden kasvu on hidasta. 0-vaihtoehdon vaikutuksia ja ilmettä on havainnollistettu virtuaalimallista otetuin havainnekuvin seuraavalla sivulla. Ne kuvaavat Harjun pohjoisosien tilannetta n. 50 vuoden kuluttua. Koko visualisointi on nähtävissä internetissä osoitteessa Tuolloin noin vuonna 2060 suurin osa Harjun puista 2/3 osaa Harjun pinta-alasta - on 200- vuotiaita ja saavuttamassa elinkaarensa loppupään. Harjulta on jouduttu poistamaan pikku hiljaa huonokuntoisia puita ja metsän rakenne on selvästi harventunut. Vaikka taimia olisi istutettu jatkuvasti, on se jouduttu tekemään pieninä laikkuina. Tämän lisäksi taimien epävarma kasvuun lähtö valon puutteen vuoksi tulee todennäköisesti johtamaan siihen, että metsämaisema on epätasainen. Vanhojen puiden runkoluku hehtaarilla voi vaihdella välillä. (ks. ylempi kuva seuraavalla sivulla vaiheesta 1) Tässä vaiheessa, noin 50 vuoden kuluttua jouduttaisiin suurin osa Harjun vanhoista puista poistamaan lähes kerralla. Yli 200-vuotiaiksi puista voi elää ehkä muutama kymmenen puuta hehtaaria kohden, ja seuraavien vuoden kuluessa vanhojen puiden määrä tulee edelleen pienenemään nopeasti. Kun vanhat puut joudutaan suurelta osin tuolloin kerralla poistamaan, kerralla uudistettavasta alueesta tulee laaja. Alueella epätasaisesti kasvava nuorempi puusto ei pysty turvaamaan näkymien eheyttä ja yhtenäisyyttä, ja Harjun metsämaisemien visuaalista ilmettä hallitsevat taimikot sekä rikkonaiset ja epäyhtenäiset nuoret metsälaikut. 15/22

16 Alla olevat virtuaalimallista otetut havainnekuvat näkymästä Harjun pohjoisosista (vaihtoehdossa ei tehdä mitään ) Vaihe 1 / v vuotiaita puita vielä jonkun verran jäljellä Vaihe 2 / v Vanhat puut poistettu 16/22

17 5.2 Uudistamisvaihtoehto Tässä selvityksessä on lähdetty ajatuksesta, että kappaleessa 5.1 esitetty etenemistapa ei voi olla maisemallisesti tai virkistyksellisesti kestävä lähtökohta pitkällä aikavälillä. Sen sijaan on pyritty löytämään periaate, jolla uudistaminen käynnistettäisiin vaiheittain siten, että nykyisin 150-vuotiaat metsäkuviot uudistettaisiin pikku hiljaa, noin vuoden kuluessa. Tässä selvityksessä esitetään tarkemmin vain ensimmäisen vaiheen uudistusperiaatteet (vuoteen 2020 saakka), mutta sen taustaksi on kuitenkin oltava jo käsitys, miten pitkällä aikavälillä on tarkoitus edetä. Seuraavassa on kuvattu toimenpiteitä vuoteen 2040 saakka samoin tietokoneavusteisessa mallinnuksessa on toimenpiteitä havainnollistettu sinne saakka. Havainnekuvat ovat otteita mallinnuksesta, koko visualisointi on nähtävissä internetissä osoitteessa Uudistusvaihtoehdossa on esitetty, että Harjulla toteutetaan noin vuoden välein suhteellisen pienikokoisia avohakkuita (n. 0,1 0,2 ha eli läpimitaltaan keskimäärin n metrin kokoisia aukkoja) eri puolilla Harjua (ks. seuraavan sivun kartta, jossa ensimmäisessä vaiheessa uudistettavaksi esitetyt kuviot on esitetty alustavasti). Uudistukset koskisivat siis nyt 150-vuotiaita metsäkuvioita. Alueille pyritään jättämään hienoimpia ja hyväkuntoisempia, vanhoja puuyksiköitä maisemapuiksi. Uudistusaloille istutettaisiin suurikokoisia metsätaimia 2000 tainta hehtaarille. Lisäksi erityisissä kohdissa, kuten sisääntulojen tuntumassa, voitaisiin käyttää myös isompaa taimiainesta. Taimien määrä voi olla vähäisempikin, mikäli luontaista taimiainesta on olemassa. Kulutukselle herkimmissä kohdissa voidaan taimetettuja alueita myös aidata, jotta puut saavat kasvurauhan alkuvuosiksi. Kaiken kaikkiaan ensimmäisessä vaiheessa uudistettaisiin pienaukkohakkuin noin 1,5 hehtaarin suuruinen alue eli aukkoja olisi yhteensä n. 10 aluetta. Ensi vaiheessa uudistettaisiin erityisesti ne osat Harjua, joissa jonkin verran on nuorempaa puustoa jo kasvamassa. 17/22

18 ENSIMMÄISESSÄ VAIHEESSA UUDISTETTAVAT METSÄALAT Alustava esitys PIENAUKKOHAKKUU yksittäisen hakkuualan suuruus 0,1 0,2 ha PUUSTON TÄYDENNYSISTUTUKSET nykyisin pa. puuttomia alueita VESILINNAN RINTEEN KORISTE- JA PIENPUUISTUTUKSET 18/22

19 Noin vuoden kuluttua näillä uudistetuilla aloilla kasvava puusto tulisi olemaan noin 6- metristä. Tällöin toteutettaisiin uudet avohakkuut, taas ehkä reilun yhden hehtaarin alalta, yhteensä n pienaukkona. Toisen vaiheen pienaukkojen suunnittelussa on mahdollista hyödyntää ensimmäisessä vaiheessa tehtyjä pienaukkoja laajentamalla niitä. Mikäli tehdään erillisiä pienaukkoja, on huolehdittava siitä, että aukot eivät ole liian lähellä toisiaan muutoin vaikutelmasta saattaa tulla rikkonainen. Hakkuiden rajauksessa pyrittäisiin siihen, että niiden muotoilu noudattaisi mahdollisimman luontevasti puuston rakennetta sekä maaston muotoja. Myös rajautuminen reitteihin ja alueella avautuvat näkymät huomioitaisiin esim. siten, että reittien varsilla pyrittäisiin säilyttämään maisemapuita. Myös Harjun laidoilla kulkevien katujen ja muiden alueiden suuntaan olevia näkymiä pyrittäisiin erityisesti ottamaan huomioon. Aukkojen sulautumista ympäristöön voisi edesauttaa tapauskohtaisesti ja harkitusti jätetyt puuryhmät aukkojen laidoilla sekä yksittäiset säilytettävät iäkkäät maisemapuut. Pienaukkojen ongelmana saattaa olla se, että alueella on hyvin eri-ikäisiä alueita, mikä voi vähentää maiseman yhtenäisyyttä ja selkeyttä. Maisemasta saattaa tulla sekava ja vaikeasti jäsennettävä, jos pienaukot ovat lähellä toisiaan ja niitä on paljon. Aukkojen välillä on syytä säilyä riittävän laajat välimetsäalueet. Tästä syystä ensimmäisen vaiheen uudistamistapaa tulee arvioida ja uudistamisperiaatteita tarpeen mukaan tarkistaa ennen toisen vaiheen uudistamishakkuita. Lähimaisemassa, esim. Harjun reiteillä kuljettaessa, maisemallisesti ongelmallisemmaksi vaiheeksi saattaa muodostua vuoden ikäinen taimikkovaihe, jossa puut kasvavat vielä niin tiheässä, että vaikutelma lähietäisyydeltä voi muodostua pusikkomaiseksi. Tämä korostunee Harjulla, jossa on tällä hetkellä lähes kaikkialla hyvin pilarimainen puustorakenne, ja sen ansiosta puiden lomitse avautuu suhteellisen pitkiä ja avoimia näkymiä. Reittien varsien näkymiin tuleekin kiinnittää erityisesti huomiota siten, että ei jouduta kulkemaan kovin pitkään molemmin puolin reittiä sijaitsevien nuorien taimikkojen välissä, vaan reitin toisella puolella tai edessä on näkyvissä avoimempi metsämaisema. Edelleen kolmannessa vaiheessa n vuoden kuluttua toteutettaisiin seuraavat 8-10 pienaukkoa. Tällöin ensimmäisessä vaiheessa toteutetut avohakkuut ovat saavuttaneet jo yli 10 metrin koon ja alkavat näyttämään jo melko viihtyisältä ja virkistyksellisesti houkuttelevalta metsältä siten taimikkovaiheen aukeinta tilannetta ei kerralla Harjulla olisi kuin n. 2,5-3 hehtaarin alalla (Harjun metsien kokonaispinta-alan ollessa n. 13,5 ha). Uudistuksia jatkettaisiin samaan tapaan edelleen myös vuoden 2040 jälkeen. Toimenpiteiden vaikutuksia tullaan tietenkin arvioimaan jatkuvasti ja kokemusten pohjalta voidaan uudistusperiaatteita jatkossa tarkistaa. Molemmissa vaihtoehdoissa on kaukomaiseman osalta samankaltainen tilanne, jossa Harjun laen nyt n. 60-vuotias metsä säilyy pitkään, ja turvaa Harjun siluetin säilymisen yhtenäisenä. Uudistamisvaihtoehdossa alempien rinnealueiden puuston aktiivisen uudistamisen ansiosta on niiden puusto suhteellisen kookasta siinä vaiheessa, kun lakialueen metsät ovat uudistusvuorossa n. 150 vuoden kuluttua. Vaikka lakialueen puustoa tällöin uudistettaisiin 19/22

20 melko voimakkaastikin, alempien rinteiden kookas puusto tulisi ehkäisemään siluetin voimakkaan rikkoutumisen. Alla virtuaalimallista otetut havainnekuvat näkymästä Harjukadun pohjoispäästä etelään (uudistusvaihtoehdosta) V (ensimmäisen vaiheen uudistukset toteutettu) V (toisen vaiheen uudistukset toteutettu) 20/22

21 V (kolmannen vaiheen uudistukset toteutettu) 6 TIETOKONEAVUSTEINEN HAVAINNOLLISTAMINEN Harjun puuston uudistamisen maisemallisia vaikutuksia on havainnollistettu tietokoneavusteisesti. Mallin on tehnyt FCG Oy / Tuomo Järvinen. Havainnollistaminen on toteutettu Vianova:n NovaPoint Virtual Map -ohjelmalla. Ohjelmaa käytetään yhdessä AutoCadin kanssa. Mallia työstetään AutoCadissa 2d-muodossa. Virtual Map muuntaa aineiston automaattisesti virtuaalimalliksi käyttäjän säädettävissä olevilla parametreillä. Esimerkiksi yksinkertainen polyline (viiva) AutoCadissa muuntuu maastomallin pintaa myötäileväksi ajoradaksi halutulla leveydellä ja pintatekstuurilla. Ohjelma huolehtii ajoradan sijainnin päivityksestä virtuaalimallissa, jos viivan sijaintia tai muotoa muutetaan AutoCadissa. Virtuaalimallinnus ei edellytä suunnittelijalta 3d-mallinnusosaamista. Virtuaalimallissa voidaan liikkua vapaasti kuten tietokonepelissä ja se voidaan jakaa internetissä. Mallissa ei vielä voi olla samanaikaisia käyttäjiä kuten verkkopeleissä vaan malli ladataan kokonaisuudessaan fyysisesti omalle tietokoneelle tarkastelua varten. Reaaliaikaisen liikkumisen lisäksi mallista voidaan tuottaa still-havainnekuvia ja videoita. Samalla mallilla on mahdollista tutkia erilaisia vaihtoehtoja. Pohjatiedot metsäkuvioista, joihin havainnollistaminen perustuu, on laadittu yhteistyössä kaupunkirakennepalvelujen maisema- ja metsäasiantuntijoiden kanssa. Mallinnuksessa esitetyt uudistusalat ovat suuntaa-antavia. Tarkemmassa jatkosuunnittelussa uudistusalojen sijainti ja muoto voi vielä muuttua, kun esim. nykyinen taimireservi on tarkemmin kartoitettu. Mallinnuksen ajatuksena on ollut antaa jonkinlainen käsitys siitä, miten tämän tyyppinen ja laajuinen uudistamistapa maisemaan vaikuttaa. Mallinnuksen pohjaksi ei puita ole esitetty puu puulta, vaan tietokone mallintaa näkymät pohjautuen alueisiin ja niihin 21/22

22 sidottuihin runkoluku- (runkoa/ha), puuston keskipituus- ja pituuden vaihtelutietoihin. Mallissa puusto on todellisuutta tasalaatuisempaa, ja samanikäiset puut ovat hyvin yhdennäköisiä. Muun lajista puustoa kuin mäntyä ei mallissa ole esitetty, vaikka alueella on mm. koivua, pihlajaa, kuusta ja lehtikuusia. Poikkeuksena edellisestä havainnollistamiseen on viety muutamia yksittäispuita Neron portaiden vierustalle. Muutenkaan tietokoneavusteinen mallinnus ei voi vastata täysin todellisuutta. Näin on varsinkin elävän kasvimateriaalin suhteen. Mallinnuksessa ei esitetä rakenteellisia yksityiskohtia, kuten valaisinpylväitä. Maan pinta muodostuu tasoksi venytetystä ilmakuvasta. Ympäröivät rakennukset on esitetty pääasiassa valkoisina massoina ja koko kaupungista ei rakennuksia ole mallinnettu kokonaan eli kaukonäkymissä ei muu kaupunki näy realistisesti. Maastomalli on saatu kaupungin tonttiosastolta ja sen tarkkuus on Harjun alueella 10 cm luokkaa. Harjua ympäröivän maastomallin pinnan tarkkuutta on vähennetty huomattavasti, jotta malli ei kävisi tietokoneelle liian raskaaksi. Mallinnuksen tarkoituksena on saada käsitys puuston uudistamisen maisemallisen vaikutuksen suunnasta ja suuruudesta. 0-vaihtoehdosta ( ei tehdä mitään ) on mallinnettu kaksi vaihetta: ensimmäinen vaihe kuvaa tilannetta n. vuonna 2060, kun vielä säilyneet, tuolloin 200- vuotiaat puut ovat vielä pystyssä toinen vaihe kuvaa tilannetta noin vuonna 2060, jossa nämä 200-vuotiaat puut on poistettu Uudistusvaihtoehdon mallintaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, jotka on nimetty vuosilukujen mukaan: ensimmäinen vaihe kuvaa tilannetta, kun lähivuosiksi suunnitellut toimenpiteet toteutuvat (v. 2012) vaihe on nimetty vuoden 2012 mukaan, mutta käytännössä toimenpiteet ajoittunevat vuosille toinen vaihe kuvaa tilannetta noin vuoden kuluttua (v ) kolmas vaihe kuvaa tilannetta noin 30 vuoden kuluttua (n. v. 2040) Käytännössä uudistamisen toimenpiteet voidaan jakaa vielä useampaan vaiheeseen eli Harjulla saatetaan tehdä toimenpiteitä esim. viiden tai kymmenen vuoden välein, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi (esim. nuoren puuston kehittymisedellytysten turvaamiseksi). Esitetty aikajaottelu on tehty lähinnä visualisoinnin yksinkertaistamiseksi. Lisätietoja: Mervi Vallinkoski, maisema-arkkitehti, puh Merja Kytömäki, metsäsuunnittelija, puh sähköposti: 22/22

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa?

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Sinulla on vapaus: * Jakaa kopioida, levittää, näyttää

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Maiseman huomiointi metsätaloudessa

Maiseman huomiointi metsätaloudessa 7. Maiseman huomiointi metsätaloudessa 7.1. Miksi maisema on tärkeä? Maisema on tärkeä ihmisille, matkailulle ja kaikille luonnon virkistyskäyttäjille, oli kyse sitten kulkuneuvolla tai jalkaisin kulkijoista,

Lisätiedot

Pohjoiset havumetsät tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon

Pohjoiset havumetsät tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon 2008 Pohjoiset havumetsät tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon Heikki Kauhanen, Timo Kuuluvainen, Anna-Liisa Ylisirniö, Esa Huhta Pohjoiset havumetsät tutkimustuloksia ekologiseen metsänhoitoon

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

Taimikon kehityksen ja käsittelyiden simulointi

Taimikon kehityksen ja käsittelyiden simulointi Metsätehon raportti 174 11.6.2004 Rajoitettu jakelu A. Ahlström Osakeyhtiö Koskitukki Oy Kuhmo Oy Metsähallitus Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj Vapo Timber Oy Taimikon

Lisätiedot

Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9.

Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9. Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI 16.9.2003 Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys Jyväskylän kaupunki LT-Konsultit Oy sisällysluettelo Esipuhe...

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt näiden suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 8. toukokuuta 2014 Metsänhoidon suositukset on

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

Metsän ääni. Luonto-Liiton opas metsiin ja metsiensuojeluun

Metsän ääni. Luonto-Liiton opas metsiin ja metsiensuojeluun Metsän ääni Luonto-Liitto: www.luontoliitto.fi info@luontoliitto.fi (09) 684 4420 Annankatu 26 A, 5. krs 00100 HELSINKI Luonto-Liiton metsäryhmä: www.luontoliitto.fi/metsa metsaweb@luontoliitto.fi Luonto-Liiton

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre TAPIO Metsätalous ja uhanalaiset lajit Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Lisätiedot

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Yhteenvetoraportti vuosilta 1996 2000 Lauri Karvonen Kaija Eisto Kirsi-Marja Korhonen Ismo Minkkinen Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40 2001 Tilaukset:

Lisätiedot

Kylä kahden tien välissä Aurajoen syleilyssä AUVAISTEN KYLÄN MAISEMASUUNNITELMA KATRI SALMINEN KYLÄMAISEMA KUNTOON

Kylä kahden tien välissä Aurajoen syleilyssä AUVAISTEN KYLÄN MAISEMASUUNNITELMA KATRI SALMINEN KYLÄMAISEMA KUNTOON 1 Kylä kahden tien välissä Aurajoen syleilyssä AUVAISTEN KYLÄN MAISEMASUUNNITELMA KATRI SALMINEN KYLÄMAISEMA KUNTOON 2 Kylämaisema kuntoon hanke ProAgria Länsi-Suomi ry / MKN Maisemapalvelut Katri Salminen,

Lisätiedot

VALTATIE 12:N TIEMAISEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA, KANGASALA

VALTATIE 12:N TIEMAISEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA, KANGASALA VALTATIE 12:N TIEMAISEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA, KANGASALA Tieluonnon lumo Pirkanmaalla hanke Pro Agria Pirkanmaan maaseutukeskus/maa- ja kotitalousnaiset Valtatie 12:n tiemaiseman kehittämissuunnitelma,

Lisätiedot

MARSALKKA MANNERHEIMIN SYNNYINSIJOILLA

MARSALKKA MANNERHEIMIN SYNNYINSIJOILLA MAISEMANHOITOSUUNNITELMAT 2014 ASKAISTEN MAISEMANHOITOSUUNNITELMA 1 MARSALKKA MANNERHEIMIN SYNNYINSIJOILLA Askaisten maisemanhoitosuunnitelma KATRI SALMINEN Matka kylämaisemaan -hanke ASKAISTEN MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

Lisätiedot

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1 JOHDANTO... 4 2 YLEISTÄ... 5 2.1 Suunnittelualueen sijainti... 5 2.2 Suunnitteluprosessi... 6 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

1. MAASTOARVIOINTIOHJE... 3

1. MAASTOARVIOINTIOHJE... 3 2 SISÄLLYS 1. MAASTOARVIOINTIOHJE... 3 2. MAASTOARVIOINNIN SUORITTAMINEN... 4 2.1. Koealojen sijoittaminen ja määrä, koordinaatit... 4 2.2. Mittaukset koealalla... 5 2.2.1. Kasvatuskelpoiset taimet, täydentävien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön varautumissuunnitelma metsätuhoihin

Maa- ja metsätalousministeriön varautumissuunnitelma metsätuhoihin Maa- ja metsätalousministeriön varautumissuunnitelma metsätuhoihin Helsinki 2012 1 Johdanto... 3 2 Metsiin kohdistuvat uhat... 4 2.1 Abioottiset tuhot... 5 2.2 Bioottiset tuhot... 7 3 Varautuminen metsätuhoihin...

Lisätiedot

Ehdotukset uudeksi metsälaiksi ja -asetukseksi

Ehdotukset uudeksi metsälaiksi ja -asetukseksi Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 1/2013 Timo Pukkala Metsälaki ja metsälaskelmat eroja ja yhtäläisyyksiä e e m t a Ehdotukset uudeksi metsälaiksi ja -asetukseksi lähtivät lausuntokierrokselle perjantaina

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI

MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI Hämeen ammattikorkeakoulu/mustialan maatalousoppilaitos Alkuperäinen suunnitelma Tarja Jaakkola 2003 Päivitetty 28.1.2011 MUSTIALAN VIHERALUESUUNNITELMAN TYÖSELOSTE/PUISTOINVENTOINTI YLEISTÄ SUUNNITELMASTA

Lisätiedot

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS 14.1.2013 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT... 3 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT... 3 1.2 YHTEYSTIEDOT... 3 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

t a i m i uutiset 3/ 2003 TÄSSÄ S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A NUMEROSSA MM: METLA SEMINAARI KOKOSI HAAPA- MAANMUOKKAUS JA KUUSEN

t a i m i uutiset 3/ 2003 TÄSSÄ S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A NUMEROSSA MM: METLA SEMINAARI KOKOSI HAAPA- MAANMUOKKAUS JA KUUSEN t a i m i uutiset 3/ 2003 S U O N E N J O E N T U T K I M U S A S E M A METLA TÄSSÄ NUMEROSSA MM: SEMINAARI KOKOSI HAAPA- ASIANTUNTIJAT MAANMUOKKAUS JA KUUSEN TAIMIEN KASVATUS JUURIKÄÄVÄN LAHOTTAMAN KUUSIKON

Lisätiedot

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013.

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Iitin Löllänvuori luonnonsuojelualueeksi

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi alkuvuonna. Energiapuulla ei kysyntää. Metsänomistajat

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi alkuvuonna. Energiapuulla ei kysyntää. Metsänomistajat 2/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2014 Puukauppa

Lisätiedot

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot