SOTE OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTE OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOTE OMAVALVONTASUUNNITELMA Valviran määräys omavalvonnasta: nro 7754/03.03/ Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Yksikkö / palvelun tuottajan nimi: Dementiahoitokoti Aatos Oy Osoite: Kirkkotie 347 C, Tohmajärvi Puh: Sähköposti: kirsi.laakkonenaatos.inet.fi www-sivut: personal.inet.fi/yritys/aatos/ Palvelu: Sosiaali-ja terveyspalvelut, hoitokoti -kotihoidon palvelut Liiketoiminnasta vastaava henkilö: Kirsi Laakkonen Omavalvonnan vastuuhenkilö ja organisointi: Omavalvonnan laatimisesta vastaa yrittäjä ja hänen rinnallaan koko henkilökunta. Omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen on käyty läpi työkokouksessa Kokouksessa käytiin läpi omavalvontasuunnitelman sisältö ja aikataulutus. Ennen kokousta jokainen työntekijä oli perehtynyt omavalvontasuunnitelmasta annettuihin ohjeistuksiin ja valvontasuunnitelman laatimiseen. Omavalvontasuunnitelma tulee olla valmis viikolla 34, jolloin hienosäätön ja suunnitelman tarkistamiseen jää vielä aikaa. Tämän jälkeen suunnitellaan nähtäville tuleva huoneentaulu, jossa on tiiviisti kerrottu omavalvontasuunnitelman sisältö. Laajempi versio on tarvittaessa nähtävillä pyydettäessä. Omavalvontasuunnitelman päivittämisestä vastaa viimekädessä yrittäjä, mutta päivittämisvastuu omien osioiden osalta on myös henkilökunnalla. Miten omavalvonta otetaan käyttöön ja organisoidaan yrityksessä, miten johto vastaa laadukkaan palvelun edellytyksistä ja voimavaroista (resursseista) voidaan toteuttaa osana laadunvalvontaa. Yrityksellä on käytössä laadunhallintajärjestelmä, joka on dokumentoitu sähköiseen ProFile järjestelmään. Laatujärjestelmä pitää sisällään ISO 9001 laatustandardin vaatimat menettelyt ja asiakirjat. Laatujärjestelmä on täydennetty omavalvontasuunnitelman määräyksessä vaadituilla toimintaohjeilla. Tässä omavalvontasuunnitelmassa on viitattu ohjeisiin, jotka löytyvät laatujärjestelmästä. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen tapahtuu osana koko toiminnan kehittämistä laatujärjestelmän kautta. Laatujärjestelmä on perustana laadukkaan palvelun toteuttamiselle. Kehitystyöhön osallistuu koko henkilökunta. Omavalvonnan vastuuhenkilönä on yrittäjä ja henkilökunta, päivityksen valvonnasta vastaa Kirsi Laakkonen. Toimilupa ja myöntämisajankohta: (myös muutoslupa) lupa tuottaa yksityisiä sosiaalipalveluita, päätösnro: STO963, , lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, päätösnro: STO1042, , ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen, päätösnro: STO323,

2 2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Toiminta-ajatus: Dementiahoitokoti Aatos Oy:n toiminnan tarkoituksena on tarjota dementoituville henkilöille ympärivuorokautista täysihoitoon perustuvaa laadukasta, tuettua ja ohjattua kodinomaista asumis-, kuntoutus- ja hoitopalveluja sekä saada aikaan hyvää taloudellista tulosta tuottamalla kunta-asiakkailleen kustannussäästöjä. Tarjoamme myös yöhoitopalveluja, sekä muita avo- ja laitoshuollon palveluja erillisten sopimusten mukaan. Tämän lisäksi yritys tarjoaa koulutus-, konsultaatio-, työnohjaus- ja jalkojenhoitopalveluita erillisten sopimusten mukaan. Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet: Toiminta pohjautuu dementoituneiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtämiseen. Pidämme yllä henkilökunnan korkeatasoista tietotaitoa. Meillä on valmiudet ja halu toimintakykyä tukevaan hoitoon, joka pitää sisällään myös käytöshäiriöiden eilääkkeellisen hoidon. Ei-lääkkeellisen hoidon tukena osataan tarvittaessa käyttää asianmukaista lääkehoitoa, joka suunnitellaan yhdessä lääkärin kanssa. Toiminnan periaatteena on tarjota asukkailleen turvallinen olo kodinomaisessa ympäristössä. Dementiahoitokoti Aatoksen asiakkaalle tuottama hyöty on erikoisosaamisella luotu turvallinen elinympäristö niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Hoitokoti Aatoksessa toteutettavassa hoidossa pyritään tyydyttämään jokaisen asukkaan perustarpeet niiltä osin, joista asukas ei enää dementoitumisen edetessä pysty itsenäisesti huolehtimaan. Tavoitteena on yksilöllisyyden kunnioittaminen, joka tulisi näkyä asiakkaiden, työntekijöiden ja yrittäjien vapautena toimia omien tapojen ja tottumuksien mukaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Inhimillisyys huomioida siten, että työtä tehdään asiakkaiden tarpeet huomioiden. Dementiahoitokoti Aatoksen hoitotyön eettiset arvot: 1) Ihmisyyden kunnioittaminen sairaudesta huolimatta 2) psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantaminen 3) palveluhenkisyys 4) jatkuvuus 5) turvallisuuden tunteen luominen 6) inhimillisyys hoitamisessa ja huolenpidossa 7) asiakkaan oman elämänkaaren ja arvomaailman kunnioittaminen. Nämä arvot ovat pohjana hoitotyön toimintafilosofiallemme. Hoitokodin toimintafilosofian laadinnan pohjana on käytetty tiimityöskentelyä, sekä otettu viitteitä yhteisöhoidonmallista ja omahoitajuudesta. Valmiuksia saattohoitoon hoitokodilla on kehitetty kouluttamalla henkilökuntaa. Dementiahoitokoti Aatoksen toimintafilosofia lähtee siitä perusajatuksesta, että ihminen on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Kaikki ihmisen perustarpeet sijoittuvat näiden osaalueiden alle. Dementiahoitokoti Aatoksessa toteutettavassa hoidossa pyritään tyydyttämään jokaisen asukkaan perustarpeet niiltä osin, joista asukas ei enää dementoitumisen edetessä pysty huolehtimaan. Jokaisen asukkaan hoivan ja huolenpidon tarve perustarpeiden tyydyttämisen eri alueilla tullaan kartoittamaan yksilöllisesti ja näitä tarvekartoituksia pidetään ajan tasalla jatkuvasti. Asukkaan dementoitumisen eteneminen otetaan huomioon ja elämän laatu pysyy hyvänä. Palliatiivista- ja saattohoito-osaamista on kehitetty henkilöstön kouluttautumisella. Hoitokodille on myös tehty saattohoitosuunnitelma. Asukkaan aiempi elämänkaari ja oma arvomaailma selvitetään haastattelujen avulla ja huomioidaan hoitosuunnitelmassa. Ilman näiden asioiden huomioimista ei asukkaan elämä hoitokodissa ole

3 mielekästä. Tulevaa hoitokodin asukasta ja hänen omaisiaan haastatellaan vapaamuotoisesti ja pyritään selvittämään dementoituvalle henkilölle tärkeät, jokapäiväiseen elämään erottamattomasti kuuluvat asiat, joita hän on tottunut tekemään kotona asuessaan. Nämä tottumukset ja tavat on tarkoitus saada siirrettyä myös Dementiahoitokoti Aatoksessa tapahtuviksi arkipäivän rutiineiksi, tuomaan turvallisuutta dementoituvan henkilön arkeen. Hoitohenkilökunnan tehtävänä on opetella tuntemaan nuo tavat ja auttaa niiden toteuttamisessa. Näitä tapoja ja tottumuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koko asiakkaan hoitosuhteen ajan. Yleensä hoitosuhde jatkuu asiakkaan elämän loppuun saakka. Dementoituvan henkilön kyky huolehtia fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten perustarpeiden tyydyttämisestä heikkenee sitä mukaa kun dementoituminen etenee. Dementiahoitokoti Aatoksen henkilökunnan tehtävänä on ohjata ja tukea dementoituvaa henkilöä selviytymään jokapäiväisistä elämän toiminnoista, niin, ettei perustarpeiden alueella tule olemaan vajetta. Kaikkien päivittäisten toimien tekeminen, sen mukaisen ohjauksen ja tuen avulla kuin on tarpeen, antaa dementoituvalle henkilölle tunteen onnistumisesta ja hyödyllisyydestä. (Minusta on vielä johonkin!) Tämä tukee sosiaalisten kontaktien ja psyykkisen turvallisuuden ylläpysymistä. Dementoitumisen edetessä on tuen ja ohjauksen osuus aina vain suurempi ja omatoimisuuden aste pienempi. Dementiahoitokoti Aatoksen asukkaat osallistuvat, kykyjensä mukaan, kaikkiin kodin askareisiin. Tämä on samalla sekä fyysisten toimintojen ylläpitoa, sosiaalista kanssakäymistä sekä psyykkisen minän vahvistamista. Hoitokodissa on käytössä validoiva- sekä kuntouttava työote. Validaatio on menetelmä, jonka avulla hoitaja voi ymmärtää dementoituvan asiakkaan sisäistä kokemusmaailmaa ja käyttäytymistä. Menetelmän avulla autetaan asiakasta vahvistamaan omaa persoonallisuuttaan, jolloin hänen ahdistuksensa lievenee. Validaatiomenetelmän avulla voidaan saada merkittäviä tuloksia aikaan toimintakyvyn kohenemiseksi. Käytännön menetelminä on kuuntelu, keskustelu ja jäljellä olevien taitojen korostaminen. Asiakkaan elämänkaaritietoihin perehtyminen on välttämättömyys, mikäli käytetään validoivaa työotetta. Elämänkaaritietoutta kerätään asiakkailta sekä heidän omaisiltaan. Kuntouttava työote näkyy päivittäisessä toiminnassa. Asiakkaat osallistuvat kodin askareisiin ja hoitokodin jokapäiväisiin toimintoihin kykyjensä mukaan, esim. pyykin viikkaus, perunoiden kuorinta, siivous jne. Dementoituvan henkilön kohdalla aikaisemman elämänhistorian ja -kokemusten peilautuminen tämän päivän hetkiin on ajoittain hyvin voimakasta, ja tälle henkilölle hyvin todellista. Tämän peilautumisen kieltäminen hoitavan henkilön toimesta ei ole suotavaa, koska tämä lisää dementoituvan henkilön ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta ja sitä kautta elämän laadun laskua. Palatessaan menneisyyteensä dementoituva henkilö käy läpi elämänsä selvittämättömiä ristiriitatilanteita. Nämä selvittämättömät ristiriidat seuraavat henkilöä elämän loppuun asti. Dementiahoitokoti Aatoksessa työskentelevän henkilökunnan tehtävänä on auttaa dementoituvaa henkilöä löytämään mielekäs ratkaisu ristiriidoille, niin että saa rauhan psyykkiselle minälleen ja kykenee jatkamaan elämäänsä eteenpäin, ns. elämään "tässä ja nyt" hetkeä. Dementoituvaa henkilöä ei väkisin koeteta pitää nykyhetkessä, vaan keskustelujen ja erilaisten validaatiotekniikoiden avulla pyritään pääsemään mukaan hänen maailmaansa ja auttaa häntä selviytymään taakse jätetyistä, nyt esille nousevista ongelmista / tilanteista. Hoitohenkilökunnan ei ole tärkeintä tietää millaisesta tilanteesta on kyse, vaan tunnistaa tunnetila jossa vanha dementoituva ihminen on eläessään tilannetta uudelleen. Ilman näiden ongelmien ratkaisemista mielekkäästi ei dementoituva henkilö saa rauhaa itselleen, vaan painuu yhä syvemmälle muistamattomuuteen. Hyvin usein validaatiotekniikoiden avulla saadaan vanha muistamaton ihminen takaisin nykyhetkeen, vaikka se ei validaation tavoitteena olekaan. Toteutamme validaatiotekniikoita hoitotyössä niiden henkilöiden kohdalla, joille validaatiosta on silminnähden hyötyä. Välttämättä malli ei sovellu esim. alkoholismista johtuvaan dementoitumiseen. Turvallisuuden tarpeen tyydyttäminen dementoituvan henkilön kohdalla saa erityisen korostuksen. Turvallisuuden on toteuduttava sekä fyysisen ympäristön, sosiaalisten kontaktien että psyykkisen olemuksen osalta.

4 Fyysinen turvallisuus Dementiahoitokoti Aatoksen tilat on kalustettu ja perusparanneltu huomioiden dementoituvien henkilöiden liikuntakyvyn heikkenemisen. Yhteisissä tiloissa on käytetty turvallisia materiaaleja ja apuvälineitä on hankittu / lainattu huomioiden tapaturmariskin minimointi. (liukuesteet mattojen alla, pyöristetyt reunat huonekaluissa, myrkyttömiä huonekasveja, rollaatoreita yms. Liikkumisen apuvälineitä asukkailla tarpeen mukaan jne.) Paikalla on aina ammattitaitoinen / kokemusta omaava hoitaja, joka valvoo asukkaiden turvallisuutta. Asukkaille on hankittu lainaan sähkökäyttöisiä potilassänkyjä tarpeen mukaan. Käytössä on myös suihkutuslavitsa, joka mahdollistaa vuodepotilaiden turvallisen peseytymistilanteen. Psyykkinen turvallisuus Dementoituvaa henkilöä ei pakoteta realiteetteihin ja samalla luopumaan omasta sisäisestä maailmastaan, vaan hän saa olla siellä ja kokea sen tuoman turvan. Pakottaminen todellisuuteen "tässä ja nyt" tilanteeseen, voi olla dementoituvalle henkilölle hyvinkin ahdistava ja turvattomuutta aiheuttava kokemus. Tämä todellisuuteen pakottamisen mukanaan tuoma ahdistus voi aiheuttaa psyykelääkkeiden lisääntyneen tarpeen. (levottomuus, valvominen, agressiivinen käyttäytyminen jne.) Hoitohenkilökunnan tehtävänä on saattaa dementoituva henkilö turvalliseen, levolliseen olotilaan validaatiotekniikoiden avulla (koskettaminen, läheisyys, arvostuksen antaminen, myötäeläminen jne.) Omien henkilökohtaisten tavaroiden esillä pitäminen ja omilla entisestä kodista mukana tuoduilla kalusteilla huoneen sisustaminen siihen järjestykseen johon hän itse haluaa, lisää myös omalta osaltaan turvallisuuden tunnetta. Omaisia kannustetaan tuomaan asukkaalle valokuvia ja muistoesineitä huoneen sisustamista varten. Sosiaalinen turvallisuus Dementiahoitokoti Aatoksessa asuvat ihmiset pitävät yhteyttä omaisiinsa ja ystäväpiiriinsä, tarvittaessa hoitohenkilökunnan avustuksella. Noudatamme myös "avoimien ovien"-periaatetta omaisille, ystäville ja tuttaville. Myös eri järjestöjen vapaaehtoistyöntekijät ja seurakunnan edustajat ovat tervetulleita. Dementoivan sairauden edetessä jää yhteyden pito ja kuulumisten välittäminen yhä suuremmalta osin hoitohenkilökunnan tehtäväksi. Omahoitaja huolehtii yhteydenpidosta. Akuuteissa asioissa (lääkäripäivystykseen lähettäminen tms.) ilmoituksen omaiselle tekee vuorossa oleva hoitaja. Saattohoitotilanteisiin on laadittu omat ohjeistuksensa asukkaan omaisiin yhteydenpidosta. Asukkaiden merkkipäivät yms. ovat tärkeitä ja niitä juhlitaan asiaankuuluvalla tavalla. Juhlapyhiä vietetään perinteisin tavoin. Jokapäiväisten askareiden lomassa tapahtuvassa sosiaalisessa kanssakäymisessä pyritään erityisesti huomioimaan ne asiakkaat, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Asukkaiden keskinäisissä ristiriitatilanteissa hoitohenkilökunnan velvollisuus on puuttua tilanteeseen ja selvittää asia. Mikäli henkilökunnan ja asukkaan kesken ilmenee ristiriitaa, selvitetään asia heti. Näin turvataan molemminpuolisen luottamuksen säilyminen ja ilmapiiri pysyy avoimena ja turvallisena. Henkilökunnan kesken ilmenevät ristiriidat selvitetään viivyttelemättä, jotta työ- ja kotirauha säilyisivät. Mikäli tarvetta työnohjaukseen ilmenee, aloitetaan se viivyttelemättä, ettei tilanne ehdi kärjistyä ja vaikuttaa kodin ilmapiiriin. Myös sisäinen työnohjaus on käytössä koko ajan. Hoitotyön toimintafilosofian pohjalta ovat nousseet Aatoksen hoitotyön toiminnan tavoitteet. Tavoitteet antavat toiminnalle suunnan, joka auttaa myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä "talon tavoille". 1. Kaikilla kodin jäsenillä on turvallinen olo. 2. Kaikilla kodin jäsenillä on oikeus yksilölliseen elämäntapaan.

5 3. Hoitokodin toiminnassa korostuu kodinomaisuus. 4. Kodin asukkaiden sosiaaliset kontaktit myös kodin ulkopuolelle säilyvät. 5."Ei ole tärkeää mitä me olemme menettäneet, vaan se, mitä meillä on jäljellä". Eli niiden elämisentoimintojen ylläpitäminen, mitä sairauden edetessä on jäljellä. 6. Mahdollisimman tasapainoinen elämä sairaudesta riippumatta. Laatu- ja toimintapolitiikka: Laatujärjestelmä Hoitokodissa käytössä standardin ISO-EN 9001:2000 mukainen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä rakennettiin henkilökunnan kanssa asiantuntijan avustamana. Järjestelmä on sertifiointikelpoinen. Järjestelmä on dokumentoitu sähköisesti web-pohjaiseen ProFile - johtamisjärjestelmään ja se pitää sisällään toiminnan kannalta keskeiset toimintaohjeet ja menettelyt sekä kaikki standardin vaatimat dokumentit. Asiakaspalautteet, sisäiset poikkeamat (esim. lääkepoikkeamat) ja kehityskohteet kirjataan ylös ja käsitellään yhteisesti. Palautteet ja poikkeamat kirjataan raportille, joka pitää sisällään korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet. Systemaattisella kirjaamisella pyritään siihen, että sama virhe ei enää toistuisi uudelleen (oppiminen). Sisäiset auditoinnit pyritään suorittamaan kerran vuodessa. Auditointien tarkoituksena on varmistaa toiminnan laatu sisäisesti sekä löytää kehittämiskohteita toiminnan parantamiseksi. Sisäiset auditoinnit toteutetaan henkilökunnan toimesta. Suurin osa henkilökunnasta on suorittanut sisäisen auditoinnin koulutuksen. Johdon katselmus pyritään pitämään kerran vuodessa. Katselmuksessa käydään läpi koko toiminta (mm. johtaminen, auditoinnit, palautteet ja mittarit). Katselmuksessa tehdään tarvittaessa päätöksiä korjaavista toimenpiteistä. Koko toimintaa johdetaan ja ohjataan laadunhallintajärjestelmässä kuvatuilla mittareilla, jotka ovat määritelty prosessikohtaisesti. Näitä mittareita ovat esimerkiksi asiakas- ja omaistyytyväisyys, ITEitsearviointi ja kehityskeskustelut. 3. Toimitilat ja turvallisuus Hoitokodin toimitilat Hoitokoti toimii Tohmajärven vanhainkodin kiinteistössä, Kunta: Tohmajärvi 484, kylä: Ristee 406, Kiinteistö: Vanhainkoti 28:316, rakennus 1, C-siivessä, vuokratiloissa. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on puolivuotta molemmin puolin. Kiinteistön hoidosta ja kunnossa pidosta vastaa vuokranantaja. Asukashuoneita on kahdeksan, joista yhden hengen huoneita on seitsemän ja kahden hengen huoneita on yksi. Kuudessa huoneessa on oma wc ja kolmen huoneen asukkaat käyttävät invawc:tä. Yhteisiä tiloja hoitokodissa on oleskelu- ja ruokailutila sekä pieni keittiö. Inva-wc, jossa säilytetään myös siivousvälineet. Pesuhuoneen yhteydessä on pyykin käsittely tila yhdellä seinustalla. Kanslia, joka toimii henkilökunnan sosiaalisena tilana. Henkilökunnalla on käytössä lukolliset kaapit jotka sijaitsevat käytävällä vastapäätä henkilökunnan WC:tä ja lääkkeenjakohuonetta. Henkilökunnan wc:n eteinen on muutettu lääkkeenjako ja hoitotarvikehuoneeksi. Varastotiloja on kaksi, toinen on varauloskäytävän eteisessä ja toinen fyysisesti vanhainkodin tiloissa, nk. välikäytävällä. Varastossa säilytetään vaipat ja muuta irtaimistoa jota ei juuri sillä hetkellä tarvita. Hoitokodilla on oma aidattu piha-alue, jossa on kesäisin puutarhakalusteet ja -keinu, sekä kukkaistutuksia.

6 Asiakkaiden turvallisuudesta, jotta he eivät eksyisi hoitokodin ulkopuolella, huolehditaan ulko-ovet pidettynä lukittuina kaikkina vuorokauden aikoina. Asukkaiden huoneissa on hoitajien kutsulaitteet. Hoitokodissa on hoitaja paikalla ympäri vuorokauden. Kulunvalvonta: Toimitiloissa ei ole varsinaista kulunvalvontaa. Asiakkaiden liikkumista valvotaan ja rajoitetaan, lukituin ovin. Moni asiakkaista tarvitsee hoitokodin ulkopuolella liikkumiseen saattajan, eksymisriskin vuoksi, joten liikkuminen on näiltä osin aina valvottua. Sisätiloissa liikkuessa suurin osa tarvitsee avustajan. Hoitajan tuki ja turva on näin aina lähellä. Toimintasuunnitelma asiakasturvallisuuden kehittämiseksi: Asiakkaiden turvallisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Se on olennainen osa jokapäiväistä hoitotyötä. Emme ole katsoneet tarpeelliseksi tästä erillistä toimintasuunnitelmaa, koska turvallisuus huomioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmissa. Turva- ja kutsulaitteet: Yhteisissä tiloissa on käytetty turvallisia materiaaleja ja apuvälineitä on hankittu tapaturmariskien minimoimiseksi. Kiinteistössä on huonekohtainen hoitajakutsu -järjestelmä. Ulko-ovet pidetään aina lukittuina. Tarvittaessa käytetään myös itkuhälyttimiä. Palotarkastus on tehty viimeksi ja hoitokodin tilat todettiin soveltuviksi hoitokotikäyttöön. Menettelyohje toimintavarmuudesta huolehtimisesta ja hälytyksiin vastaamisesta : Itkuhälyttimien ollessa käytössä varmistamme niiden toimivuuden päivittäin (paristot). Hoitajakutsujärjestelmää harva asiakkaamme osaa käyttää. Uuden asiakkaan saapuessa hoitokotiimme arvioimme turva- ja kutsulaitteiden tarpeen ja tarvittaessa opastamme niiden käytössä. Niiden asiakkaiden osalta, jotka käyttävät laitteita tarkistamme niiden toimivuuden päivittäin. Mikäli laitteiden toimivuudessa on ongelmia, otamme yhteyden kiinteistönhuoltajaan, Kyösti Ikonen. Asiakasturvallisuudesta vastaava: Laakkonen Kirsi, yrittäjä Käytössä olevat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: Verensokeri- ja verenpaine mittarit, kuumemittarit. Laitteista ja tarvikkeista vastaava: Laakkonen Kirsi, yrittäjä 4. Riskienhallinta Risteenhovin kiinteistöön on tehty pelastussuunnitelma ja Dementiahoitokoti Aatos kuuluu osaltaan tähän pelastussuunnitelmaan. Turvallisuuspäällikkönä Dementiahoitokoti Aatoksessa toimii yrittäjä Kirsi Laakkonen. Pelastussuunnitelmaa säilytetään Aatoksen toimiston kaapissa. Pelastussuunnitelma on päivitetty Dementiahoitokoti Aatoksen toiminnan osalta, Riskien arviointi: Kuinka yrityksessä on arvioitu riskit ja kuinka niitä myös jatkossa tunnistetaan Riskien raportointi ja tilastointi: Lääkkeenjako ja anniskelu; kaikki lääkeainepoikkeamat kirjataan ylös lomakkeelle. Riskien arvioinnin tulokset ja toimenpiteet

7 Työvaihe / asia Riski Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Lääkkeenjako ja - anniskelu sekä hoitotoimenpiteiden teko asukkaiden ulkoilu työskentely hoitotoimissa yksin työskentely koko ajan asukkaiden (osa tai jopa kaikki) poistuminen hoitokodilta esim. tulipalon tai epidemian takia lääkepoikkeama, pisto- tai viiltovahinko karkaaminen, eksyminen, kaatuminen työtapaturma, asiakkaasta päin kohdistuva aggressiivisuus, ulkopuolinen uhka, asiakkaasta päin kohdistuva uhka tulipalo, vesivahinko, työtapaturmat, ammattisairaudet, ennalta arvaamattomat ulkopuoliset uhat ja luonnonkatastrofit taloudellinen riski perehdytys, koulutus, kaksoistarkistus, huolellisuus työskentelyssä, vahinkojen kirjaaminen ja raportointi ja sitä kautta virheistä oppiminen, huolellisuus työskentelyssä perehdytys, koulutus, valvonta, saattaminen ja liikkumisen apuvälineiden käyttö perehdytys, koulutus (hygieniapassi), työergonomian huomioiminen, apuvälineiden oikea käyttö, työasujen ja erityisesti työkenkien oikea valinta. perehdytys, koulutus, vartiointiliikkeen käyttö arveluttavassa tilanteessa, ovia ei avata yöaikaan, asiakkaiden tasapainoisesta lääkityksestä huolehtiminen perehdytys, koulutus (turvakortti ja ensiapu), palohälytinjärjestelmä, evakuointisuunnitelma, toiminnankeskeytysvaku utus, työterveyshuolto, hyvä ennaltaehkäisevä perushoito ja asukkaiden voinnin tarkkailu. Toiminnankeskeytysvakuutus.

8 5. Henkilöstö Henkilöstön vahvuus: Hoitokodissa on 0, työntekijää / asukas (suositus 0,5-0,7 työntekijää / asukas) Henkilöstön määrä ja rakenne: Yrittäjä: Terveydenhoitaja Sis.kir. sairaanhoitaja Lähihoitajat: 4 hlöä Hoitoapulainen x 0,5 hlö Lisäksi meillä on alalla opiskelevia työharjoittelujaksoilla, sekä alalle opiskelemaan aikovia tutustumassa työhön. Sijaisten käyttö: Sairas tapauksien sattuessa ensisijaisesti yritetään oman henkilökunnan kanssa sovitella työvuoroja. Sijaisreservissä on muutamia henkilöitä jotka pystyy tekemään keikkatyötä ja jotka ovat olleet ennenkin yksikössä esim. opiskelijana. KUVAUS HENKILÖSTÖN VARALLAOLOJÄRJESTELMÄSTÄ Mikäli työntekijöitä sairastuu tai palvelun tarve kasvaa väliaikaisesti ja äkillisesti, toimimme seuraavalla tavalla: 1. Työvuorot pyritään ensin paikkaamaan yrittäjän toimesta. 2. Työvuorot paikataan sisäisillä työvuorojärjestelyillä. Työntekijät tiedostavat sen, että vapaapäiviltä voi joskus tulla tarve kutsua töihin. Menetetty vapaapäivä korvataan myöhemmin joko uutena vapaapäivänä tai rahallisesti. Varalla on aina 4 työntekijää (+ yrittäjä). 3. Jos edellä mainituilla toimenpiteillä ei voida täyttää tarvittava työntekijätarvetta, etsitään yrittäjien toimesta ulkopuolinen sijainen. Nämä sijaiset ovat entuudestaan tuttuja, jotka ovat aikaisemmin saaneet perehdytyksen yritykseen ja työtehtäviin. Rekrytointi: Hoitokodin rekrytointi tarve on pieni, vähäisen henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi. Mikäli lisähenkilökuntaa tarvitaan, kysytään vanhoja sijaisia ensisijaisesti töihin. Kysyminen tapahtuu suoralla kontaktilla ko. henkilöön. Perehdyttäminen: Hoitokotiin on laadittu perehdyttämissuunnitelma. Perehdyttämissuunnitelma on perehdytyskansiossa, toimiston kaapissa. Alla on kuvattu perehdyttämisprosessi.

9 DEMENTIAHOITOKOTI AATOKSEN PEREHDYTYSPROSESSI TYÖTEKIJÄN VALINTA TYÖSUHTEESEEN Opiskelija työssäoppimisen jakso HOITOKODIN JOHTAJAN TAPAAMINEN JA VASTAANOTTAA UUDEN TYÖNTEKIJÄN (mikäli estynyt vuorossa oleva hoitaja suorittaa seuraavat perehdyttämiseen kuuluvat seikat) Tutustuttaa henkilökuntaan ja asukkaisiin Käy läpi hoitokodin toiminta-ajatuksen, tavoitteet ja toimintafilosofian pääpiirteittäin Opastaa perehdyttämiskansion käyttöön Esittelee henkilökunnan ja hoitokodin toimitilat Luovuttaa työntekijän tarvitsemat henkilökohtaiset työvälineet ja suojavaatetuksen Kertoo vastuut, velvollisuudet ja oikeudet, työsopimusasiat, palkkausasiat, työsuojelu, työterveyshuoltoasiat = työsuhdeasiat HENKILÖKOHTAISEEN PEREHDYTTÄJÄÄN TUTUSTUMINEN (usein vuorossa oleva hoitaja tai hoitoapulainen, tulevista työtehtävistä riippuen) yksi iltavuoro yksi aamuvuoro raportointi laajasti asiakaspapereihin perehtyminen hoitajille myös yövuoroon perehdytys perehdytys käytännön työhön ja tehtäviin kussakin vuorossa suunnitelman mukaisesti KESKUSTELU JA ARVIOINTI JOHTAJAN KANSSA PEREHDYTTÄMISESTÖ JA MAHDOLLISTEN AUKKOKOHTIEN HAVAINNOINTI JA TOIMENPITEET SEN MUKAAN ITSENÄINEN TYÖSKENTELY PEREHDYTYS TULEE VIEDÄ LÄPI ENSIMMÄISEN VIIKON AIKANA JA TYÖVUOROJEN VAIHDOT EI OLE SILLOIN SALLITTUJA KEHITYSKESKUSTELUT KESKUSTELU JA JATKOSSA 1 x VUOSI ARVIOINTI 3KK KULUTTUA TYÖKOKOUKSET JOHTAJAN KANSSA

10 6. Asiakkaat ja palvelu Hoito- ja palvelusuunnitelman laadinta Jokaiselle asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusopimus hoitosuhteen alussa ostajan kanssa sovitulla tavalla. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen osallistuu asiakas, lähiomainen / edunvalvoja, hoitaja sekä Hell-liikelaitoksen edustaja. Lisäksi lääkäri osallistuu lääkinnällisen hoidon suunnitteluun. Kaikille asiakkaille laaditaan yksilöllinen hoito-, palvelu-, ja kuntoutussuunnitelma hoito-ja palvelusopimuksen pohjalta. Hoitopäivän hinta määräytyy tätä kautta. Asiakkaalle laaditaan laaja kartoitus toimintakyvystä sekä selvitetään asiakkaan elämänkaari MMSE (muistitesti), RAVA-toimintakykyindeksi, CDR-GDS FAST (toimintakykykartoitus) sekä ADCD-ADL (päivittäisen toimintakyvyn mittari). Määritetään hoidolle tavoitteet ja keinot ja lisäksi asiakkaalle tehdään yksilöllinen validaatiosuunnitelma. Sopimus jää asiakkaan kansioon ja muille tahoille annetaan kopiot Pääsääntöisesti asiakkailla on hoitokotiin tullessa erikoissairaanhoidon lääkärin tekemä diagnoosi dementoivasta sairaudesta. Mikäli diagnoosia ei ole tehty, henkilökunta huolehtii asianmukaisten tutkimusten suorittamisesta / saamisesta yhteistyössä oman lääkärin ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden kanssa. Diagnoosi dementoivasta sairaudesta on välttämätön oikean tyyppisen hoidon takaamiseksi asiakkaalle Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan Hilkkaan yleensä ensimmäisen kuukauden jälkeen. Suunnitelman laatii omahoitaja. Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. Hoito- ja palvelusopimus ja hoitosuunnitelma esitellään myös omaiselle tai edunvalvojalle. He vahvistavat suunnitelman ja sopimuksen allekirjoituksella omalta osaltaan. hoito- ja palvelusopimus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa. Tarkistamisajan kohta on yleensä vuoden vaihde. Tukipalvelut on hinnoiteltu erikseen. Hinnat löytyvät toimistosta, seinältä. Asiakkaat ostavat tukipalvelut hoitokodilta tai halutessaan he voivat järjestää tukipalvelut muutoin esim. omaisten toimesta. Hoito- ja palvelusuunnitelman sisältö: Sisältö on Hilkka-asiakastietohallintaohjelman mukainen, hoivasuunnitelman sisältö. Hoito- ja palvelusuunnitelman tarkastus, seuranta ja päivittäminen: Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään puolivuosittain tai useammin, mikäli tarve niin vaatii. Asiakkaan, omaisen ja hoitajan kanssa keskustellaan tukipalveluiden (myös ulkopuolisten) ja apuvälineiden riittävyydestä. Saadun tiedon pohjalta määritellään uuden palvelun kokonaisuus. Hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistuksen pohjana ovat testien tulokset. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään Hilkkaan. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan toimintakykymittareita hyödyntäen säännöllisesti. MMSE (muistitesti) tehdään vähintään kerran vuodessa asiakkaan dementoitumisen asteen arvioimiseksi. Lisäksi asukkaiden RAVA-toimintakykyindeksi päivitetään puolivuosittain ja voinnin äkillisten muutosten mukaan. Testien suorittamisesta ja valvonnasta on erilliset ohjeet. CDR-GDS FAST (toimintakykykartoitus) sekä ADCD-ADL (päivittäisen toimintakyvyn mittari) hyödynnetään hoidon suunnittelussa, asiakkaiden hoito-, kuntoutussuunnitelmien arvioinnissa, sekä hoitotuki hakemuksissa ja apuvälinetarpeen perustelussa. Testien toteuttamisesta huolehtii sairaanhoitaja Soili Juvonen.

11 Perusoikeuksia rajoittavat toimenpiteet: Asiakkaiden perusoikeuksia rajoitetaan liikkumisen vapaudenosalta ja sitomisen osalta. Rajoitusten perusteena on turvallisuus seikat. esim. sitomislupa, ensin lupa kysytään omaisilta ja sitten lääkärin virallinen päätös asiata. Lupapäätös kirjataan asiakkaan papereihin. Hoitokodin yleisissä säännöissä on myös kirjattuna ettei asiakas liiku hoitokodin tilojen ulkopuolella ilman saattajaa. Saattajana voi toimia omainen, hoitaja tai taksinkuljettaja. Hyvinvointia tukeva toiminta: Dementiahoitokoti Aatoksella huomioidaan jokaisen asiakkaan mieltymykset virkistystoiminnan suhteen. Elämänkaaritietojen perusteella tunnetaan asukkaan aikaisemmat harrastukset ja mielenkiinnon kohteet ja niiden toteutumista tuetaan myös hoitokodissa asumisen aikana. Myös omaisia ohjataan ja neuvotaan asukkaan harrastusmahdollisuuksien toteuttamisessa. Hoitokoti järjestää retkiä mm. kirkkoon ja kesäteatteriin. Näistä kertyvistä kuljetus- yms. kustannukset huolehtii hoitokoti. Juhlapyhinä hoitokodilla vierailee erilaisia esiintyjäryhmiä kouluista, musiikkiopistolta ja järjestöistä, esittämässä ajankohtaan sopivaa ohjelmaa. Seurakunnan diakoni käy säännöllisesti pitämässä hartaushetkiä halukkaille, kuukauden toinen maanantai. Käsitöiden tekemiseen kannustetaan hankkimalla esim. lankoja neulomista ja virkkausta varten. Taitokeskuksen ohjaaja käy kuukauden 4. perjantai pitämässä käsityökerhoa. Musiikkia kuunnellaan paljon ja myös lauluhetkiä järjestetään. Musiikkiterapeutti käy kuukauden 1. tiistai pitämässä musiikkiterapiaa. Lukemisharrastusta tuetaan lainaamalla kunnan kirjastosta kirjallisuutta asiakkaiden mieltymysten mukaan. Myös äänikirjoja on mahdollista kuunnella. Hoitokodille on tilattu asukkaiden luettavaksi aikakauslehtiä, aina kulloisenkin kiinnostuksen mukaan. Myös sanomalehdet ja paikallislehdet on tilattu hoitokodille kaikkien yhteisesti luettavaksi. Ulkoiluun ja liikkumiseen kannustetaan ja liikuntahetkiä ja lenkkeilyä toteutetaan ohjatusti pienryhmissä. Myös hyötyliikuntaan on mahdollisuus esim. lumitöiden tekoa, ruohon leikkuuta, pyykkien ripustamista narulle ja pihakasvien hoitoa. Fysioterapiapalvelut ostetaan fysioterapeutti Niina Immoselta. Hänen toimestaan toteutetaan asiakkaille kerran kuukaudessa ryhmäliikuntatuokio (n. 45 min). Lisäksi hän vastaa tarvittaessa (asiakkaan kustantama) asiakkaan yksilöllisestä fysikaalisesta hoidosta. Lisäksi häneltä saadaan konsultaatiota työergonomiaan liittyen. Asiakkaan liikuntakyky otetaan huomioon ja sitä kannustetaan sekä tuetaan tarvittaessa apuvälinein ja hoitajan toimesta. Ruokailu tapahtuu yhteisissä tiloissa pienryhmissä toimintakyvyn mukaan. Ravitsemus: Ruuan valmistuksesta huolehtii toinen vuorossa olevista hoitajista, yhdessä asiakkaiden kanssa. Mikäli ruuan valmistusprosessi vaatii esivalmisteluja yöhoitaja hoitaa ne. Aikaa on riittävästi ruuan valmistukseen. Kaikki tarjottavat ateriat valmistetaan hoitokodin omassa keittiössä tuoreista ja laadukkaista raakaaineista. Asiakkaiden toiveet, sekä erityisruokavaliot otetaan huomioon. Einestuotteita ei käytetä. Vaalea leipä ja kahvileipä leivotaan itse. Ruokalista on kahdeksan viikon kiertävä lista, jota uudistetaan aika ajoin. Ruokalistat pitävät sisällään vaihtelevasti liha-, kala-, kana- ja kasvisruokia. Lisäksi huomioidaan juhla-aikojen perinneruuat ja kausituotteet esim. marja- ja sieniaikaan. Myös asiakkaiden toiveita huomioidaan ruokalistojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ruokahuoltoon on nimetty vastuuhenkilö. Ruokailuun on varattu riittävästi aikaa. Ruokailu on "perheen" yhteinen hetki. Hoitajat avustavat ja ohjaavat tarvittaessa ruokailutilnteessa. Kiireettömyys lisää ruokahalua. Aamiainen on tarjolla klo 6 eteenpäin, yleensä viimeiset asiakkaat syövät aamiaisen klo:9:n maissa. Lounas tarjoillaan klo Lounasruoka on päivän tukevin ateria. Päiväkahvi / tee tarjoillaan klo 14 maissa. Päiväkahvilla tarjotaan kahvileipää.

12 Päivällinen tarjoillaan klo Päivällinen on kevyempi, sisältäen keittoa tai velliä / puuroa. Iltapala tarjoillaan klo Iltapala sisältää vaihtelevasti marjakeittoa, hedelmiä, jogurttia tai viiliä, kahvia / teet / kaakaota, voileipää tms. ja mehua. Viriketoiminta: Viriketoiminnan suunnitteluun on nimetty vastuuhenkilöt. Tällä hetkellä vastuun viriketoiminnasta jakavat Piia Turtiainen ja Lea Mikkonen. Viriketoimintaa suunnittelua ohjaa vuoden ajan tapahtumat ja asiakkaiden merkkipäivät. Vuoden juhlapyhät vietetään perinteitä kunnioittaen ja huomioiden myös asukkaiden omia toiveita. Omaistenilta, yhteinen tapaaminen omaisten, asiakkaiden ja henkilökunnan kesken, pyritään järjestämään vuosittain. Uutta vuotta otetaan vastaan illanvietolla aattoiltana hoitokodin yhteisissä tiloissa. Uuden vuoden päivänä seurataan presidentin uudenvuoden puhetta sekä nautitaan juhlaan sopivia perinneruokia. Pääsiäiseen valmistaudutaan kasvattamalla kylvämällä ja kasvattamalla raeruohoa, valmistelemalla pääsiäiskoristeita ja ruokia. Palmusunnuntaita varten varataan virpojille palkkaa, suklaamunia ja muuta hyvää. Virpojat ovat odotettuja vieraita. Vappulounas on järjestetty joko paikallisessa ravintolassa asukkaiden ja henkilöstön yhteisenä juhlana tai hoitokodilla itse valmistamien vappuherkkujen äärellä. Keskikesän juhannusjuhlaa vietetään sään salliessa ulkona nauttien grilliherkuista ja paikalle tilatuista musiikkiesityksistä. Kesän vietämme muutenkin tiivisti ulkoillen ja lämmöstä nauttien. Halutessamme laitamme pystyyn vaikka pihatanssit! Kesäteatteriretki kuuluu olennaisena osana ohjelmaan joka kesä. Kahvittelemme SRK:n kesäkahvilassa Tohmajärven Kirkkoniemessä. Hautausmaaretket kuuluvat myös kesän toimintaan. Joulunalusaika kuluu tiiviisti joulukoristeita tehden, joulutervehdyksiä asukkaiden kanssa kirjoittaen, sekä tietysti jouluherkkuja valmistaen. Jouluun kuuluu perinneherkut ja joulun pyhien Jumalanpalvelusten ja joulukonserttien seuraaminen. Jouluaaton tärkein ja odotetuin vieras on tietysti joulupukki, mutta toki omaisten ja ystävien joulutervehdyskännit kuuluvat olennaisesti joulun perinteisiin. Pitkin vuotta vietämme asukkaiden syntymä- ja nimipäiviä kakkukahvien merkeissä. Mikäli asukas ja omaiset haluavat, olemme valmiit järjestämään juhlatarjoilun suuremmallekin joukolle. Viriketoimintaa on myös jokapäiväisten askareiden tekeminen yhdessä asukkaiden kanssa. Esim. Asukkaat osallistuvat ruuanvalmistukseen mm. perunoita kuorimalla, salaattia tekemällä ja voileipiä voitelemalla, kykyjen ja voimien mukaan. Taitojen harjaannuttaminen on muistamattomille erittäin tärkeää. Kaikki voivat olla jollakin tapaa avuksi tai mukana, vaikka sitten seuraamalla touhua ja toimintaa. Hoitokodissa on käytössä validoiva- sekä kuntouttavatyöote. Validaatio on menetelmä, jonka avulla ymmärretään dementoituvan asiakkaan sisäistä kokemusmaailmaa ja käyttäytymistä /kuuntelu, keskustelu, jäljellä olevien taitojen korostaminen). Kuntouttavatyöote näkyy päivittäisessä toiminnassa asiakkaiden osallistumisena hoitokodin erilaisiin askareisiin. Hygienia: Infektiotartuntojen ehkäisy: toimintaohjeet ja seurantakäytännöt. Infektioiden torjunnassa ylläpidetään yleistä hygieniatasoa ja tautiaikana tehostetaan sitä. Tarvittaessa käännytään keskussairaalan hygieniahoitajan puoleen ja varmistetaan ohjeistus ja toimintatavat. Infektiot kirjataan ja tilastoidaan vuosi tasolla. Siivouskäytännöt: Viikkosiivoussuunnitelma: Suunnitelma on näkyvillä inva-wc:n siivouskaapin ovessa. Asiakkaiden huoneet siivotaan kerran viikossa.

13 Siivous sisältää: - Mattojen tuuletus - Pölyjen pyyhintä - Lattian pesu - roska-astian pesu Asiakkaiden huoneet joissa on oma wc, pestään kerran viikossa ja myös tarvittaessa. Päivittäin tyhjennetään roskakorit. Roskakoreissa käytettävät pussit sisältyvät siivouspalvelun hintaan. Tarvittaessa täytetään paperipyyhetelineet ja saippua- ja käsidesinfektioainepullot ja tarkistetaan WC-paperin riittävyys. Myös näiden hankinnasta tulevista kustannuksista huolehtii hoitokoti. Asiakkaan vuodevaatteet tuuletetaan ja vaihdetaan kolmen viikon välein ja aina tarvittaessa. Yhteiset tilat pyyhitään kostealla joka päivä ruokailun jälkeen ja illalla viimeiseksi. Yhteiset tilat pestään perusteellisesti kerran viikossa. Tähän kuuluu pölyjen pyyhintä, mattojen tuuletus ja lattian pesu. Keittiötilojen puhtaudesta ja siivouksesta huolehditaan aina keittiötilojen käytön aikana. Jääkaappi ja viileäkaappi siivotaan kerran viikossa, tahrat tms. pyyhitään aina huomatessa. Pakastimet sulatetaan ja pestään kerran vuodessa. Viikkosiivouksen toteutumisesta vastuu on koko henkilökunnalla. Aamuvuorossa olevat työntekijät huolehtivat asiakkaan huoneen siivouksesta ja vuodevaatteiden vaihdosta ja tuuletuksesta. Yleissiisteydestä huolehditaan joka vuorossa. Koko siivoussuunnitelmasta ja sen osa-alueista, toimivuudesta ja ajan jaksottamisesta on vastuu työyhteisöstä erikseen nimetyillä henkilöillä. Yleisten tilojen ja huoneiden laikkapesu, vahanpoisto ja uudelleen vahaus tehdään tarvittaessa. Ikkunoiden pesu tehdään kerran vuodessa, kesän aikana. Siivousvälineet: Siivousvaunu säilytetään inva-wc:ssä, sille varatussa paikassa. Siivousvaunussa säilytetään tarvittavat pesuaineet laimennettuna ja valmiina käytettäväksi, tarvittavat roskapussit, wc- ja käsipyyhepaperit, lattiakuivain, rikkalapio sekä harja. Henkilökunta huolehtii siivousvaunun tarvikkeista ja siisteydestä jokaisen käyttökerran yhteydessä. Puhtaat lattia- ja pölyliinat säilytetään niille varatussa kaapissa inva-wc:ssä. Laimentamattomat pesuaineet säilytetään niille varatussa kaapissa inva-wc:ssä. Pesuaineet ja tarvikkeet hoitokoti ostaa Pesuainetukku Osolasta. Siivousvälineiden ja pesuaineiden käyttö asiakkaiden huoneiden siivouksessa kuuluu siivouspalvelun hintaan. Pyykkihuolto: Henkilökunta huolehtii asiakkaiden pyykkihuollosta. Likaiset vaatteet pestään ja kuivataan hoitokodin pyykkihuoneessa. Pyykin pesua tehdään tarvittaessa, jokaisen työvuoron aikana. Pyykinpesuaineet kuuluvat pyykkihuollon hintaan. Hoitokodissa on kaksi pyykkikonetta, kuivausrumpu ja kuivauskaappi joiden käytöstä ja huollosta huolehtii koko henkilökunta. Koneiden suuremmasta huoltoon ohjauksesta huolehtii työyhteisöstä erikseen nimetyt henkilöt, tällä hetkellä Hilja Turtiainen Jätehuolto: Jätteet lajitellaan, seka-, bio-, metalli-, lasi-, paperi- ja pahvijätteisiin. Seka- ja biojätteet tyhjennetään kerran vrk:ssa isoihin jäteastioihin. Kunta on järjestänyt jäteastioiden tyhjennyksen. Muut jätteet toimitaan niille varattuihin kunnan järjestämiin kierrätyspisteisiin.

14 Sairaudenhoito: Pitkäaikaissairaiden hoito: Lääkäripalvelut: miten järjestetty kiireettömissä tilanteissa: Lääkäri vastaa lääketieteellisestä hoidosta. Hoitohenkilökunta huolehtii tarvittaessa määräaikaistarkastuksiin hakeutumisesta (tilaa kyydit, avustaa tarvittavissa valmisteluissa, laittaa hoitajan lähetteen asiakkaan matkaan ja toimii tarvittaessa saattajana ) esim. silmäpoliklinikka käynnit. Tarvittaessa olemme yhteydessä tartuntatautihoitajaan ja hygieniahoitajaan, toimien heidän ohjeidensa mukaisesti. Hoitotyön osalta päivityskoulutus on jatkuvaa. Koulutusta tapahtuu sisäisesti ja ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Ohjeet ja toimintakäytäntö on kirjattu laatujärjestelmän mukaisesti hoidon kansioon ja on koko henkilökunnan tiedossa. Pääsääntöisesti asiakkaat käyttävät alueellisia terveydenhuoltopalveluita. Kiireelliset sairaanhoidolliset palvelut: Menettelyohje, miten toimintaan äkillisissä sairastapauksissa, konsultointi ja minne asiakas lähetetään: Asiakas lähetetään terveyskeskuksen / sairaalaan päivystykseen äkillisissä sairauskohtauksissa, loukkaantumisissa ja silloin kun lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi. Asiakkaat lähetetään päivystävän lääkärin vastaanotolle myös yöaikana tai viikonloppuisin mikäli tilanne niin vaatii. Lääkehoito: Lääkehoidosta vastaava: Soili Juvonen Yksikköön on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat Hoitokodilla on ajantasainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelman ja lääkekaappien tarkistuksen on suorittanut viimeksi Tohmajärven apteekista Proviisori, Elisa Härkönen, Dementiahoitokodin asiakkaat ovat pääsääntöisesti dementoituvia ikäihmisiä. Hoitokodilla on 9 hoitopaikkaa. Lisäksi hoitokodin asiakaskuntaan voi kuulua max.15 kotihoidon piiriin kuuluvaa asiakasta. Hoitosuhde kestää usein vuosia. Asiakas vaihtuvuus on noin 1-2 asiakasta/vuosi. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti Tohmajärven kunnan alueelta tai ympäristökuntien tai kaupunkien lähettämiä. Asiakas voi tulla hoitokotiin itse maksavana. Heidän lääkehoidon tarpeensa vaihtelee yksilöllisesti. Ihonalaisia ja lihakseen annettavia injektiolääkkeitä on satunnaisesti. Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat Keskeisiä kehittämisen kohteita ovat: 1. Lääkehoidon osaamisen päivittäminen Tiedonkulku, raportointi 3. Kirjaamisen yhdenmukaistaminen

15 Lääkehoidon vaiheiden kuvaaminen: Asiakas Lääkäri Asiakas/hoitokodin henkilökunta Farmaseuttinen henkilökunta/apteekki Asiakas/hoitokodin henkilökunta Asiakas Lääkehoidon tarpeen arviointi Lääkehoidon tarpeen arviointi, taudinmääritys, lääkemääräys, asiakkaan informointi ja neuvonta, jatkohoidon suunnittelu Lääkkeiden hankinta Lääkkeiden lähtökuntoon saattaminen, luovuttaminen asiakkaalle/ hoitokodin henkilökunnalle. Informaation antaminen lääkkeiden yhteensopivuudesta tai esim. ruokarajoituksista lääkityksen aikana. Lääkehoidon toteuttaminen ohjeiden mukaan, vaikuttavuuden arviointi hoidettu asiakas, jatkohoidon tarpeen arviointi hoitavan lääkärin kanssa Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen Hoitokotiin hakeutuvilla työtekijöillä on usein aiempaa kokemusta työstä tai selkeä kiinnostus työtä kohtaan. Henkilöstön lääkehoidon osaaminen kuitenkin vaihtelee jonkin verran. Aiempaa lääkehoidon kokemusta on vaihtelevasti. Työnhakijoilta ja uusilta työntekijöiltä tarkistetaan peruskoulutus sekä aiempi kokemus. Uudelle työntekijälle laaditaan osaamiskartoituksen ja työkokemuksen pohjalta kouluttautumissuunnitelma. Opiskelijoilta tarkistetaan suoritetut kurssit ja arvosanat. Iv-lupia yksikössä ei lähihoitajille tarvita, toistaiseksi. Syksyn 2007 aikana koko henkilökunta on koulutettu lääkehoidon osaamisen osalta. Seuraava koulutus vuoden 2017 aikana. Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, täydennys- ja lisäkoulutukset Etusijalla on vakituisen henkilöstön tietojen päivittäminen. Tiedon päivittäminen pyritään toteuttamaan viiden vuoden välein, porrastetusti. Työyhteisön palavereissa informoidaan muuta henkilöstöä koulutusten annista. Osaamisen ylläpitämisen seuraaminen Henkilöstöllä itsellään on vastuu osaamisen arvioinnista. Osaamisen ylläpitämisen seuraamisjärjestelmää ei ole käytössä, eikä sitä katsota tarpeelliseksi. Perehdyttäminen Jokaiselle uudelle työntekijälle laaditaan perehdytyssuunnitelma viikon ajaksi, jonka aikana työntekijä opetetaan tuleviin tehtäviin. Yleensä uudelle työntekijälle on nimetty ohjaaja, joka on pääsääntöisesti Kirsi Laakkonen tai Soili Juvonen. Sinä aikana opetetaan myös lääkehoitoon liittyvät asiat. Lääkehuoltoon liittyvät yleiset asiat (lait, asetukset, määräykset, ohjeet, lääkekaappiin liittyvät seikat jne.) perehdyttämissuunnitelman mukaisesti. Asiakkaiden lääkemääräysten vastaanottaminen, lääkkeiden hankinta, jakaminen dosetteihin asiakkaille, asiakkaille annostelu doseteista, ottamisen valvonta sekä vaikuttavuuden arviointiin liittyvät kysymykset. Lääkehoidon perehdyttämisen runkona on kirjallinen lääkehuollon henkilökunnan perehdyttämiseen kehitetty suunnitelma. (Liite 1).

16 HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖJAKO Organisaatio, yrityksen henkilökunta 1 yrittäjä, terveydenhoitaja 1 sairaanhoitaja 4 lähihoitajaa 0,5 hoitoapulainen (ei sos.terv.alan koulutusta) Lääkehoidon toteuttaminen, informaation jako, asiakkaiden tarkkailu ja havainnointi kuuluvat kaikkien työntekijöiden toimenkuvaan. Lääkehoidon vastaavana toimii sairaanhoitaja Soili Juvonen. Hänen tehtäviinsä kuuluu lääkehoidon kehittäminen ja poikkeamien seuranta sekä tarvittavien raporttien laatiminen ja lääkehoitosuunnitelmien päivittäminen vuosittain. Opiskelijat osallistuvat lääkehoidon toteuttamiseen ohjatusti. Lupakäytännöt Iv-luvat ovat yksikön sairaanhoitajalla ja terveydenhoitajalla. He vastaavat Iv- hoidon toteutuksesta. Lääkkeiden jakamisesta, s.c. ja i.m. lääkkeiden annosta luvan myöntää toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri. Näyttö: Kirsi Laakkonen tai Soili Juvonen. Luvat ovat kaikilla koulutetuilla hoitajilla. Lääkehuolto Kustannustehokkaan ja turvallisen lääkehoidon takaamiseksi hoitokoti tekee yhteistyötä Tohmajärven terveyskeskuksen kanssa. Yhteistyössä on laadittu tarpeita vastaava peruslääkevalikoima, itsehoitolääkkeistä. Tätä asiantuntijaelintä kutsutaan lääketyöryhmäksi. Lääkevastaava huolehtii myös käyttämättä jääneiden, vanhentuneiden, käyttökelvottomien ja käyttökieltoon asetettujen lääkkeiden palauttamisesta apteekkiin asianmukaisia toimenpiteitä varten. Hoitokodilla on erillinen tila (pieni lukittava huone) lääkkeiden jakamista varten, jossa asiakkaiden lääkkeet säilytetään lukitussa kaapissa asiakaskohtaisesti. Samaisessa kaapissa säilytetään erillisesti merkityssä paikassa itsehoitovalmisteet. Asiakkaiden reseptit säilytetään toimistossa, erillisessä reseptikansiossa, asiakaskohtaisesti tai e- reseptinä sähköisesti. Lääkekaapin avain on henkilökohtaisesti hoitajan käytössä. Avain on kuitattu ja katoamisesta vastaa jokainen itse. Vara-avaimelle (1kpl) on nimetty turvallinen paikka. LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN Lääkkeiden hankinta Lääkkeet hankitaan Tohmajärven apteekista. Jokaisella asiakkaalla on omat lääkkeet. Reseptit uusitaan hoitokodilla lääkärin käyntien yhteydessä tai viedään uusittavaksi terveyskeskukseen. Henkilökunta huolehtii reseptien uusinnasta. Hoitohenkilökunta huolehtii lääkkeiden hankinnasta apteekista. Apteekki ohjaa uusien valmisteiden käytössä esim. rajoitukset ja interaktiot. Lääkkeiden jako ja säilyttäminen Hoitohenkilökunta huolehtii lääkkeiden asianmukaisesta annostelusta asiakkaiden henkilökohtaisiin dosetteihin. Lääkkeiden jako tapahtuu ns. lääkkeenjakohuoneessa, joka on lukittava tila. Lääkkeet säilytetään asiakaskohtaisesti lääkekaapissa, jokaiselle asiakkaalle on varattu lukitusta kaapista oma hylly lääkkeille. Jokaisella asiakkaalla on siis oma, nimellä varustettu tila lääkkeiden säilytystä varten. Kylmäsäilytystä vaativille lääkkeille on varattu oma lokero jääkaapista. Lääkkeet säilytetään alkuperäispakkauksissa. Lääkkeiden jakaminen tapahtuu alkuperäisen kirjallisen lääkemääräyksen mukaisesti. Lääkemääräykset on viety asiakkaan papereihin, Hilkka-ohjelmaan, josta tulostetaan yhteenveto, lääkkeenjakokansioon. Kansio säilytetään lääkkeenjakohuoneessa.

17 Lääkkeet jaetaan jokaiselle asiakkaalle omaan dosettiin, viikon annos kerrallaan. Lääkemuutokset kirjaa Hilkka-ohjelmaan määräyksen vastaanottanut hoitaja. Hän tekee muutokset myös käytössä olevaan dosettiin. Seuraavien vuorojen hoitajat jakavat lääkkeet ohjeiden mukaan. Toinen hoitaja tarkistaa jaetut lääkkeet joko päivävuorossa tai yövuoron alussa. Käytössä on kaksi dosettia / asiakas. Toinen dosetti käytössä, toinen jaettavana. Käytössä olevat dosetit ovat toimiston kaapissa (lukittava kaappi), josta lääkkeet annostellaan asiakkaille asianmukaisena aikana. Lääkkeet annostellaan asiakkaille suoraan suuhun, valvotusti. Päivittäin käytettävät nestemäiset lääkkeet säilytetään keittiön kaapissa. Tarvittaessa annettavat lääkkeet säilytetään lääkekaapissa, asiakaskohtaisesti. Itsehoitolääkkeistä ja tarvittaessa annettavista lääkkeistä on ohjeistus terveydenhuollon toiminnasta vastaavalta lääkäriltä. Tarvittaessa annettavat lääkkeet dokumentoidaan asiakkaan papereihin. Asiakkaiden informoiminen ja neuvonta Asiakas saa pääosan informaatiosta lääkemääräyksen yhteydessä lääkäriltä. Mikäli lääkitykseen on tullut muutoksia esim. puhelinmääräyksen perusteella, henkilöstö informoi asiakasta lääkkeen annon yhteydessä. Silloin kerrotaan, miksi uusi lääke on aloitettu, kuinka usein sitä annetaan ja kuinka pitkään sekä mahdollisista sivu- tai haittavaikutuksista. Kotilomille lähtevien asiakkaiden lähiomaista tai muita hoitavia henkilöitä informoidaan lääkehoidon osalta. Varmistetaan myös, että informaatio on ymmärretty. Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi Keskeistä on henkilöstön tekemä havainnointi sekä kysymällä asiakkaalta vaikuttavuudesta. Arviointi on helpompaa, mikäli käytössä on selkeitä mittareita esim. verensokerimittari. Jos lääkitys ei näytä tuottavan toivottua tulosta, lääkäriä informoidaan herkästi. Dokumentointi ja tiedonkulku Tiedot kirjataan asiakkaan papereihin. Lääkehoitoon liittyvistä asioista tiedotetaan koko henkilöstöä raporttien ja työkokouksien yhteydessä. Seuranta- ja palautejärjestelmä Lääkepoikkeamat kirjataan ja niistä informoidaan lääkäriä. Lääkepoikkeamat ovat nähtävinä niille tarkoitetussa kansiossa. Lääkepoikkeamat käsitellään työkokouksissa ja niistä tehdään yhteenveto vuosittain. Alihankintana toteutetut palvelut: Alihankinta toteutettavia palveluja ovat lääkäripalvelut Helli-liikelaitoksesta (ei ole pystynyt tuottamaan hoitokodilla tapahtuvaa lähipalvelua kevään 2012 jälkeen), musiikkiterapia palvelut, sydämen sävel Nina Pirinen ja fysioterapiapalvelut, Niina Immonen. Palvelut tuotetaan hoitokodin tiloissa, jolloin voimme seurata itse asiakasturvallisuuden toteutumista ja laatua. Mikäli asiassa tai palvelussa esiintyy poikkeamaa, keskustellaan siitä välittömästi palveluntuottajan kanssa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

18 7. Asiakas- ja henkilötietojen käsittely Tietojenkäsittelysuunnitelma: Käytössä on Hilkka-asiakastietohallintaohjelma, johon kirjataan hoitokodin asukkaiden hoitoon liittyvät asiat. Jokainen hoitaja on vastuussa kirjaamisesta omalta osaltaan, työvuorojen aikana /päätteeksi. Muista hoitoyksiköistä saadut paperilla olevat tiedot säilytetään jokaiselle asukkaalle nimetyssä omassa kansiossaan. Kansioita säilytetään hoitokodin toimistossa. Asiakkaan tietoja luovutetaan vain hoidolle välttämättömältä osin muille terveydenhuollontoimijoille (julkiset ja yksityiset, tarpeen mukaan). Tietojen luovuttamiseen on kysytty asiakkailta / asiakkaan edunvalvojalta tai asioiden hoitajalta lupa. Hilkka-asiakastietohallintaohjelmassa on erittely sosiaali- ja terveydenhoidon tietojen osalta, nämä saadaan näkyviin valitsemalla valikosta joko sosiaalinen tieto tai terveystieto. Uusi työntekijä perehdytetään Hilkka- asiakastietohallintaohjelmaan. Ohjelmasta on olemassa kirjallinen materiaali, jonka mukaan ohjelmaa opetellaan käyttämään. Ohjelman uudistusten yhteydessä ohjelman tuottaja järjestää perehdytysmateriaalin hoitokodille. Hilmo hoitotietorekisteriin on ilmoitettu vaaditut tiedot lomakkeella, kirjatussa kirjeessä, vuoteen 2011 saakka, tästä eteenpäin hoitorekisteri-ilmoitukset tehdään sähköisesti. Hoitokodilta laitetaan hoitoilmoitukset sekä sosiaalihuollon-, että terveydenhuollon asiakkaista, koska hoitokodilla on toimilupa koskien kumpaakin. Muita palvelujen käyttöön liittyviä tahoja informoidaan säännöllisin väliajoin. Tietosuojaseloste: liitteenä Tietosuojavastaava: kirsi Laakkonen Rekisteriseloste: Liitteenä 8. Toiminnan kehittäminen SELVITYS TOIMINNAN LAADUN VARMISTUKSESTA Toimintaperiaatteet ja käytännöt erityistilanteissa Laatujärjestelmä Hoitokodissa käytössä standardin ISO-EN 9001:2000 mukainen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä rakennettiin henkilökunnan kanssa asiantuntijan avustamana. Järjestelmä on sertifiointikelpoinen. Järjestelmä on dokumentoitu sähköisesti web-pohjaiseen ProFile - johtamisjärjestelmään ja se pitää sisällään toiminnan kannalta keskeiset toimintaohjeet ja menettelyt sekä kaikki standardin vaatimat dokumentit. Asiakaspalautteet, sisäiset poikkeamat (esim. lääkepoikkeamat) ja kehityskohteet kirjataan ylös ja käsitellään yhteisesti. Palautteet ja poikkeamat kirjataan raportille, joka pitää sisällään korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet. Systemaattisella kirjaamisella pyritään siihen, että sama virhe ei enää toistuisi uudelleen (oppiminen). Koko toimintaa johdetaan ja ohjataan laadunhallintajärjestelmässä kuvatuilla mittareilla, jotka ovat määritelty prosessikohtaisesti. Näitä mittareita ovat esimerkiksi asiakas- ja omaistyytyväisyys, ITEitsearviointi ja kehityskeskustelut.

19 Muistutukset: Muistutuksista vastaavana toimii yrittäjä Kirsi Laakkonen. Menettelyohjeet muistutuksiin vastaamisesta ja käsittelemisestä sovitaan tapauskohtaisesti ja niihin vastataan viipymättä. Häiritsevästi käyttäytyvien asiakkaiden hoito: Häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan hoidossa painotetaan erityisesti käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Käytöshäiriöiden ilmenemistä on pyritty estämään selkeästi hahmotettavilla sisustusratkaisuilla ja rauhoittavalla värimaailmalla hoitokodin yleisissä tiloissa. Myös henkilökunnan ammattitaitoon käsitellä ongelmatilanteita on panostettu. Ammattitaitoisen henkilökunnan rauhallinen suhtautuminen tuo asiakkaille turvaa ja auttaa asiakkaita ilmaisemaan ongelmiaan selkeämmin. Yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa suunnitellaan jokaiselle asiakkaalle tarvittaessa rauhoittava lääkehoito, jossa on liikkumavaraa lääkityksen nopeaan vähentämiseen tai lisäämiseen. Lääkehoidon seuranta on jatkuvaa ja muutokset tehdään heti tarvittaessa. Hoitokodin yhteisistä tiloista häiritsevästi käyttäytyvä asiakas ohjataan tarvittaessa omaan huoneeseen rauhoittumaan. Hoitohenkilökunnan tehtävänä on myös aistia huonot henkilökemiat asiakkaiden välillä ja ohjata nämä asiakkaat erilaisten toimintojen pariin, jossa he voivat suunnata oikein energiansa ja toimintahalunsa. Henkilökunnalla on myös valmiudet kohdata fyysisesti aggressiivinen asiakas. Henkilökunta on koulutettu kohtaamaan aggressiivinen asiakas. Jatkuva dokumentointi raportointi: Hoitokodilla on käytössä Hilkka-asiakastieto ohjelma. Ohjelmaan kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä suunnitelman toteutuminen (mm. asiakkaiden hoitoon liittyvät asiat, voinnin muutokset, lääkitykset). Kirjaamista tapahtuu jokaisen työvuoron aikana. Esimerkiksi vapaalta tai lomalta palaava hoitaja voi lukea asiakasta koskevat tiedot itsenäisesti suoraan Hilkasta. Jokaisen työvuoron alussa saadaan suullinen raportti asukkaiden voinnista, hoitokodin yleisistä tapahtumista ja asioista, jotka tulee toteuttaa kyseisen päivän aikana. Toteutettavista asioista on myös muistutus toimiston kalenterissa. Merkittävistä voinnin muutoksista kerrotaan omaiselle välittömästi. OHJEET EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN /AATOS Ohjeistus koskee sekä henkilökuntaan että asiakkaisiin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua Asiallinen käyttäytyminen työpaikalla on perustaito, joka on syytä nostaa kunniaan. Työpaikalle eivät kuulu huutaminen, piikittely tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely. Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan. Työpaikalla siihen voivat syyllistyä niin työntekijät kuin työnantaja. Pahimmillaan epäasiallinen kohtelu aiheuttaa vaaraa työntekijän terveydelle. Tämän vuoksi ristiriitaisiin tilanteisiin on puututtava välittömästi. Työturvallisuuslaki kieltää häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun työssä. Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus johtaa työtä ja antaa työn tekemiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Työnantajan tulee myös seurata työpaikan tilannetta, arvioida työn vaarat sekä haittatekijät ja mahdollisuuksien mukaan poistaa ne. Epäasiallinen kohtelu on myös yksi haittaa aiheuttava työilmapiirin vaaratekijä

20 Sopivan ja sopimattoman käyttäytymisen rajat ja yhteiset pelisäännöt määrittelee työpaikan henkilöstö. Vastuu hyvän työilmapiirin luomisesta on jokaisella työyhteisön jäsenellä. Työyhteisöissä tulee avoimesti keskustella työilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä ja määritellä millainen käyttäytyminen on asiallista käyttäytymistä (perustehtävän suorittamista JA yhteistyötä TUKEVAA) ja mikä häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua (perustehtävän suorittamista ja yhteistyötä vaikeuttavaa toimintaa). Yhteisiä pelisääntöjä noudattamalla vältetään epäasiallista kohtelua työssä ja mikäli häiriöitä tai ongelmia ilmenee, ne osataan paikallistaa, käsitellä ja korjata nopeasti. Hyvä työilmapiiri ennaltaehkäisee ongelmia ja poistaa epäasiallisen kohtelun heti alkuunsa, eikä anna tilaa kiusaamiselle. Mikä on henkistä väkivaltaa? Henkinen väkivalta on pitkään jatkuvaa ja toistuvaa vakavanlaatuista kiusaamista, sortamista, syrjintää tai epäoikeudenmukaista kohtelua, jota vastaan kiusattu kokee olevansa puolustuskyvytön. Henkisen väkivallan syntymiseen vaikuttavia tekijöitä löytyy työorganisaatiosta, -ympäristöstä ja työyhteisöstä sekä työyhteisön jäsenten yksilöllisistä ominaisuuksista, persoonallisuudenpiirteistä, yksilöllisistä pyrkimyksistä ja toimintatavoista. Työpaikalla henkiseen väkivaltaan voivat syyllistyä sekä työntekijät että heidän esimiehensä, mutta sen sijaan työsyrjintärikokseen voivat syyllistyä ainoastaan työnantajan edustajat. Kiusaaminen on huonoa kohtelua, jossa työntekijä pyritään järjestelmällisesti alistamaan pitkähkön ajan kuluessa. Huono kohtelu on lain tai yleisen hyvän tavan vastainen teko, laiminlyönti tai käyttäytyminen. Henkinen väkivalta on osattava tunnistaa Henkinen väkivalta voi ilmetä monella eri tavalla ja sen havaitseminen voi olla vaikeaa. Esimiesten ja työntekijöiden yhteinen velvollisuus on pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita, tunnistaa ongelmanaiheuttajia ja puuttua epäasialliseen kohteluun = henkiseen väkivaltaan. Henkinen väkivalta voi ilmetä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: näkymättömänä: hiljaisena ja juonittelevana painostuksena, olankohautuksina, kielteisinä silmäyksinä tai äänensävyinä tai puhumattomuutena äänekkäänä: toistuvana moittimisena ja arvosteluna, fyysisenä väkivallan uhkana tai työtoverin arvostelukyvyn kyseenalaistamisena, loukkaavana, syyttelevänä, vihjailevana tai ilkeänä puheena, kieltäytymisenä yhteistyöstä työtoverin kanssa. alistamisena, väheksymisenä, pilkkaamisena, uhkailemisena, luonteenpiirteiden, ominaisuuksien tai ulkomuodon arvostelemisena tai pahansuopaisena juoruiluna yksityis- ja perhe-elämästä vaaditaan kohtuuttomia antamalla työtehtäviä, jotka ylittävät koulutuksen, ajankäytön mahdollisuudet tai joihin ei perehdytetä annetaan järjettömiä tehtäviä tai todellisen osaamisen alittavia tehtäviä annetaan ristiriitaisia, epäselviä tai nöyryyttäviä ja toteuttamiskelvottomia ohjeita poistetaan työtehtäviä tai työvälineet, vaikeutetaan työntekoa, estetään tiedonkulku tai eristetään muista pyrkimyksenä "savustaa" henkilö ulos työpaikasta tai saada hänet vaihtamaan työpaikkaa sukupuolisena häirintänä, joka voi ilmetä vihjailevina eleinä tai ilmeinä, härskeinä puheina, kaksimielisinä vitseinä tai vartaloa, pukeutumista ja yksityiselämää koskevina huomautuksina tai kysymyksinä, pornoaineistona, seksuaalisesti vihjailevina kirjeinä ja puhelinsoittoina, fyysisenä kosketteluna ja sukupuolista kanssakäymistä koskevina ehdotuksina tai vaatimuksina.

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA HOITOKOTI ANNA JA AATU 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT 1.1 Hoitokodin toiminnan kuvaus Hoitokoti Anna ja Aatu tarjoaa kodinomaista tehostettua palveluasumista vanhuksille.

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kurjenmäkikotiin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA Kurjenmäkikotiin! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kurjenmäkikoti sijaitsee Kupittaan kaupunginosassa, osoitteessa

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan.

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan. liite IKÄIHMISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LISÄPISTEET Palveluntuottaja: Palveluntuottajan yhteyshenkilö: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja)

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM,

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM, Yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja Rovaniemellä Yrittäjä + 1 kokopäivänen työntekijä + 1-2 osa-aikaista työntekijää Pääkohderyhmä ikäihmiset, 90 % alv-vapaita asiakkaita 50-60 säännöllistä asiakasta

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ Lovisalayout SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN... 3 3. LÄÄKKEEN ANTAMINEN

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Keskeiset sisällöt Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset voimaan 10.6.2016 Laki säätelee erityishuollossa olevan kehitysvammaisen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot