KUOPION MAASEUTUOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION MAASEUTUOHJELMA 2014-2018"

Transkriptio

1 KUOPION MAASEUTUOHJELMA

2 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT... 5 MAASEUTUOHJELMAN KYTKEYTYMINEN MUIHIN SUUNNITTELUPROSESSEIHIN... 7 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 8 Toimintaympäristön kuvaus... 8 Maaseutualueen väestö ja palvelut suuralueittain Elinkeinot ja työpaikat KUOPION MAASEUDUN SWOT-ANALYYSI KOKO MAASEUTUALUETTA KOSKEVAT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Maaseutualueen palvelut Asuinympäristön, viihtyisyyden ja turvallisuuden kehittäminen Elinkeinojen monipuolistaminen ja kilpailukyky Osallisuus SEURANTA KOKO MAASEUTUALUETTA KOSKEVIEN TOIMENPITEIDEN YHTEENVETOTAULUKKO ALUEKOHTAISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA -TOIMENPITEET Nilsiä Karttula Etelä- Kuopio Itäranta Länsiranta Vehmersalmi Riistavesi KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN RESURSSOINTI Toimenpiteiden rahoitus Asukkaiden osallistuminen Osaavat kehittäjät, toimivat verkostot Toimijat ja niiden roolit

3 TIIVISTELMÄ Maaseutuohjelman tarkoituksena on yhdistää asukkaiden, järjestöjen, maaseudulla toimivien yritysten ja kaupungin hallinnon toimintaa tiiviiksi yhteistyöksi. Ohjelman tavoitteena on verkottaa ja aktivoida maaseudun toimijoita kehittämissysäysten aikaansaamiseksi. Maaseutuun lukeutuvat aluetyypit kattavat 92 % Kuopion maa-alasta. Kuopion maaseudulla asuu noin asukasta ja toimii lähes yrittäjää. Laajan maaseutualueen maisemalliset ja elinkeinolliset piirteet vaihtelevat suuresti. Kaupungin läheinen maaseutu on maaseutumaista aluetta, joka on fyysisesti lähellä kaupunkialueita ja asukkaiden työssäkäynnin kautta kiinnittynyt yhä tiiviimmin osaksi kaupunkiseudun toiminnallista aluetta. Kaupunkien läheisen maaseudun maatalous ja muilla yrittäjillä on monipuoliset lähimarkkinat. Ydinmaaseutu on joko vahvaa alkutuotannon aluetta tai toiminnoiltaan monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua. Erikoistuneen alkutuotannon keskittymät liittyvät erityisesti maidon- ja naudanlihantuotantoon. Aluetta luonnehtivat myös keskikokoiset keskukset ja kirkonkylät. Ydinmaaseudulla väestö vähenee maltillisesti. Harvaan asutulla maaseudulla asutusrakenne on hajanaista, taajamia on harvassa ja niiden välillä saattaa olla laajoja asumattomia alueita. Harvaan asutulla maaseudulla on tilaa, puhdasta ympäristöä, luonnonvaroja, kauniita maisemia ja oma elämänkulttuuri. Harvaan asuttu maaseutu on elinkeinorakenteeltaan pääasiassa yksipuolista ja hajanaisesti asuttua. Harvaan asutulla maaseudulla sijaitsee huomattava osa Kuopion vapaa ajan asutuksesta. Ydin- ja harvaanasutun maaseudulla ongelma on yhtäältä ikärakenteen vinoutuminen ja toisaalta ikääntyvien sosiaaliset ongelmat kuten yksinäisyys, turvattomuus ja syrjäytyminen sekä avun tarpeen lisääntyminen. Ydin- ja etenkin harvaanasutulla maaseudulla innovaatiotoiminnan haasteita ovat toimijoiden pienuus ja vähyys. Mahdollisuuksia tuovat toimivat verkostot ja paikallinen osaaminen. Uudet teknologiat ovat nopeuttamassa ja laajentamassa tiedonvälitystä ja luovat mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle ja avaamassa mahdollisuuksia päästä laajemmille markkinoille. Kuntaliitosten myötä on Kuopiosta tulossa maan johtava maitokaupunki. Vaikka maitotalouteen kohdistuu erilaisia muutospaineita, uskotaan maitoalalla olevan varsin hyvä tulevaisuus. Maitoa, marjoja ja lihaa jalostavien elintarvikeyritysten toimintaedellytykset vaikuttavat alueen maataloustuotannon toimintaedellytyksiin. Maitoalan toiminnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää jalostavan teollisuuden sijoittuminen ja investoinnit maakuntaan, Lapinlahdelle ja Suonenjoelle. Tulevaisuuden haasteena on miten lihantuotannon kannattavuutta ja aluetaloudellista merkitystä saataisiin parannettua. Kuopion alueen erikoismaataloudessa näkyy aiemmat panostukset ja pitkäjänteinen kehittämistyö erityisesti marjanviljelyssä. Erikoismaatalouden tulevaisuuden perustana ovat samat vahvuudet ja mahdollisuudet kuin perusmaataloudessakin eli puhdas ympäristö, elintarvikkeiden laadun ja alkuperän merkityksen korostuminen sekä funktionaalisuus. Maaseudun kehittämistoimenpiteillä tähdätään erityisesti uuden, innovatiivisen yritystoiminnan aikaansaamiseen ja olemassa olevien yritysten toimintatapojen uudistamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Vihreät elinkeinot, kuten metsiin perustuvat tuotteet ja palvelut, paikallinen energiatuotanto, lähiruoka, vihreä hoiva ovat kasvualoja. Uusien elinkeinomahdollisuuksien lisäksi on pidettävä huolta nykyisten elinkeinojen toiminta ja kehittymismahdollisuuksista. Elinkeinojen kehittämisessä tarvitaan kuntien kannustavaa, pitkäjännitteistä panostusta yrittäjien tulevaisuudenuskoon ja kehittämispalvelujen saatavuuteen. 3

4 Laadukkaat palvelut mahdollistavat hyvinvoinnin, asumisen ja yrittämisen Kuopion maaseudulla. Tavoitteena on, että palvelut on tuotettu asukkaiden lähtökohdista, eri väestö ja ikäryhmät huomioiden ja siten, että ne vahvistavat ihmisten osallisuutta yhteisöjensä ja yhteiskunnan jäseninä. Maaseudun palvelurakennetta tehostetaan yhdessä kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa innovatiivisilla ratkaisuilla. Uusia palveluja ja palvelujen tuottamismalleja luodaan ja testataan. Yritysten kehittämistoiminnan ohella myös kylä- ym. järjestötoimintaa aktivoidaan ja resursoidaan elinympäristön ja elinkeinojen kehittämistyöhön ja toimimaan palvelujen tuottajana. Sujuvan asumisen ja yritystoiminnan edellytys on kunnossa oleva infrastruktuuri. On huolehdittava tiestön, raiteiden ja lentokenttien liikennöitävyydestä ja liikenneyhteydet niin maanteillä kuin rautateillä sekä lentoliikenteessä, kuten myös näiden välisestä toimivuudesta. Uusia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja kehitetään korvaamaan perinteistä julkista liikennettä. Nopeat tietoverkot tulee olla kaikkien saatavilla kohtuulliseen hintaan. Maankäytön suunnittelussa huolehditaan, että rakentaminen on järkevästi mahdollista Kuopion koko alueella ja elinkeinojen tarpeet huomioidaan. Turvallisuussuunnittelu ja varautuminen poikkeustilanteisiin on osa jokapäiväistä toimintaa. Kuopion kaupungin tavoitteena on palveluiden järjestämisessä lisätä kuntalaisten osallisuutta palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kuntalaisten osallistaminen omaan palveluprosessiinsa tai palvelujen järjestämisen suunnitteluun on toteutettavissa eri vaikutuskanavia kehittämällä ja kasvattamalla mm. järjestö- ja yhdistystoiminnan sekä yksityisten yritysten kautta. Kaupunki onkin linjannut, että palvelut tuotetaan yhteistyössä kolmannen sektorin ja paikallisten yritysten kanssa. Näin tuetaan kuntalaisten omaa mahdollisuutta edistää toimintakykyään ja hyvinvointiaan. Osallisuus lisää kuntalaisten sitoutumista toimintaan, vastuun ottamista ja vaikuttamista asioiden kulkuun. Palvelustrategian toteuttamiseksi tarvitaan niin paikallisia kuin kaupunkitasoisia vuorovaikutusfoorumeja, joissa yhteistyössä linjataan kehittämistoimenpiteitä palveluverkostostrategiassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tarvitaan myös poisoppimista vanhoista palvelujen tuottamistavoista sekä yrittäjät ja järjestöt tarvitsevat neuvontapalveluja toimintojensa kehittämiseksi ja verkostoitumista, jotta ne selviytyvät niille asetetuista tavoitteista. Maaseutuohjelman toteutusta seuraa maaseudun yhteistyöryhmän, joka koostuu poliittisten puolueiden, kyläyhdistysten ja maaseutuyrittäjien edustajista. Mukana ovat myös maaseutuasioiden kanssa keskeisesti toimivat virkahenkilöt. Maaseutuohjelmassa esitettyjen kehittämistoimenpiteiden toteutumista ja poikkileikkausta maaseudun tilanteesta raportoidaan Kuopion maaseutuohjelmakauden puolivälissä laadittavalla maaseutukatsauksella. 4

5 ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT Maaseutuohjelma kaupungin maaseutupoliittisena kehittämisvälineenä Kuopion ja Kuopion maalaiskunnan kuntaliitosta päätettäessä oli perustettu yhteinen kaavoitustoimikunta yleiskaavan laatimista varten ja 1970 lukujen taitteessa oli valtakunnassa epäselvää, miten maaseutualueita kaavoitetaan kaupunkikunnissa luvun alkupuolella silloisen Yhdyskuntasuunnittelun Jatkokoulutuskeskuksen tutkijat Mauno Kosonen ja Pertti Vuorela selvittivät teoreettisesti ja tieteellisesti maaseudun kehittämistä. Selvitystyön taustalla oli myös yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen kurssin harjoitustyö, jossa kohteena olivat Kuopion maaseututaajamat Hirvilahti, Kurkimäki ja Melalahti. Tästä prosessista on Kuopion maaseutualueiden kehittämiseen löydetty periaatteet ns. edullisuusvyöhykkeet -, joiden pohjalta maaseutualueilla tapahtuvaa rakentamista ja yleiskaavoitusta on ohjattu alkoi Kuopiossa asukasyhteistyö vuorovaikutussuunnittelun muodossa ja aktiivinen kylätoiminta virittyi, kun ensimmäiset kyläyhdistykset perustettiin Kuopion maaseutualueille 1970-luvun loppupuolella. Vuonna 2001 alettiin aktivoida Kuopion kyliä laatimaan omat kyliensä kehittämissuunnitelmat. Kyläsuunnitelmissa lähdettiin kyläläisten omista tarpeista ja niiden priorisoimisesta. Kyläsuunnitelmaprosessia veti Maaseudun Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kyläkasakka. Samaan aikaan eri alueiden kyläyhdistyksiä ja toimikuntia alettiin aktivoida tiiviimpään yhteistyöhön länsirannan kylien esimerkin myötä. Syntyivät Etelä-Kuopion kylät ry ja myöhemmin Vehmersalmen kylät ry Vehmersalmen liityttyä Kuopioon. Riistaveden ja Itäisen maaseutualueen kylät tiivistivät yhteistyötään. Kyläsuunnitelmien pohjalta laadittiin koko Kuopion maaseutualuetta käsittävä maaseutuohjelma vuonna Vuonna 2008 tehtiin maaseutuohjelman päivitysprosessi, jonka yhteydessä kylät päivittivät omat kyläsuunnitelmansa. Kaupungin maaseutuohjelma tarvitsee uudet syötteet dynaamiseen sisältöönsä, kyläsuunnitelmat ovat siinä oivallinen väline. Syksyllä 2012 käynnistyi maaseutuohjelman toinen päivitystyö. Kyliä aktivoitiin pitämällä alueellisia tiedotustilaisuuksia yhteistyössä kylien muodostamien yhteisten yhdistysten ja Kalakukko ry:n kanssa. Alueelliset kylien yhteenliittymät toimivat maaseutuohjelmatyössä keskeisessä roolissa tiedottaen maaseutuohjelmatyöstä ja kokoamalla alueellisia kehittämistarpeita ja ideoita. Keväällä 2013 järjestettiin aluefoorumeita jossa yhteiseen avoimeen tilaisuuteen keskustelemaan kutsuttiin niin kaupunginjohtoa ja virkamiehiä sekä asiantuntijoita valtionhallinnosta ja alueen seurakunnista. Käsissäsi oleva paperi on raportti Kuopion maaseutualueen kehittämistarpeista ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Maaseutuohjelmatyössä on kuitenkin tärkeämpää maaseudun toimijoiden aktivointi ja verkottuminen maaseudun kehittämissysäysten aikaansaamiseksi. Ohjelma lähestyy sisällöltään kuvatessaan keskeisimpiä kehittämisideoita ja tulevaisuuden visiota uusin silmin yli sektorikohtaisen hallinnon maaseutualueiden näkökulmasta. Tarkoituksena on yhdistää asukkaiden, järjestöjen, maaseudulla toimivien yritysten ja kaupungin hallinnon toimintaa tiiviiksi yhteistyöksi yhteisten asioiden eteenpäin saattamiseksi ja uusien toimintatapojen löytymiseksi. Prosessin aikana eri toimijatahot pohtivat ja kiteyttävät oman toimintansa tarkoitusta ja tehtäviä sekä määrittelevät yhteisiä tavoitteita ja päämääriä muiden alueella toimivien kehittämistahojen kanssa. Toimijat ottavat vastuun ja roolin yhteisten asioiden toteutumiseksi. 5

6 Maaseutuohjelmatyöllä lisätään vaikuttamisen mahdollisuutta, asukkaan mahdollisuutta osallistua oman alueen kehittämiseen. Työn tarkoitus on löytää ja priorisoida alueelliset kehittämiskohteet sekä yhteiset päämäärät ja yhteistyötahot. Yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa etsitään uusia toimintamalleja ja tapoja alueen kehittämisessä ja palveluiden tuottamisessa. Maaseutuohjelmatyö edistää vuoropuhelua ja viestinkulkua maaseutualueiden, kaupungin ja kehittämiseen osallistuvien toimijoiden kesken. Ohjelmaa toteutetaan kehittämällä maaseudun neuvontapalveluja kohdentamalla ne tarpeen mukaan. Se antaa näkökannan mm. kaupungin, seurakuntien ja valtion, yritysten ja yhdistysten palveluiden kehittämiseen Voitaneen perustellusti sanoa, että kyläsuunnittelu ja maaseutuohjelmatyö ei ole mennyt hukkaan. Ohjelma on antanut maaseudusta kokonaisvaltaisen kuvan päätöksenteon pohjaksi ja ollut vaikuttamassa maaseudun arvostuksen kohoamiseen. Maaseutu on eittämättä yksi Kuopion merkittävä vetovoimatekijä. Kuopion maaseutualueiden väestökehitys on ollut viime vuosina positiivinen. Alkutuotannossa maatilojen lukumäärä on vähentynyt, mutta tuotantomäärät ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Maaseudun pienyritysten määrä on kehittynyt voimakkaasti. EUohjelmatyöhön vaikutukset ovat myös nähtävillä. Useita EU-rahoitteisia kylähankkeita on toteutunut. Kyläsuunnittelu ja ohjelmatyö ovat edelleen ajankohtaisia. Uudet tulevaisuuden haasteet vaativat jatkuvaa ympäristön muutosten tarkkailua ja johtopäätösten vetämistä ja niiden kirjaamista kyläsuunnitelmiin. Maaseutuohjelman kokoamiseksi ja sen seurantaa varten perustettu maaseudun yhteistyöryhmän tehtävänä on koota koko Kuopion maaseutualuetta koskeva maaseutuohjelma. Maaseudun yhteistyöryhmässä on mukana kylien edustajia, maaseutuyrittäjien edustajia, poliittisten puolueiden edustajia ja Kuopion kaupungin virkamiehiä. Maaseutuohjelman suunnitteluprosessi Maatilojen ja maaseutuyritysten sekä asukkaiden tarpeet Kyläsuunnitelmat, yrityskontaktit Maaseudun kehittämistä koskevat ohjelmat, tutkimukset, hyvät käytännöt Alueelliset maaseutuohjelmat Kaupungin / kunnan maaseutuohjelma Neuvontapalvelut Kehittämisohjelmat Kuntien, seurakuntien ja valtion palvelut Yritysten ja yhdistysten palvelut Toimijoiden yhteistyö, sopimuksellisuus 6

7 MAASEUTUOHJELMAN KYTKEYTYMINEN MUIHIN SUUNNITTELUPROSESSEIHIN Kuopion kaupungin strategia Kuopion visio vuoteen 2020 KUOPIO ON ASUKKAAN ELÄVÄ JA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAUPUKI, JOSSA ON VAH- VA YHDESSÄ TEKEMISEN HENKI Kuopion vuonna 2010 hyväksytty strategia määrittää Kuopion kaupungin kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi. Maaseutuohjelmalla täsmennetään ja toteutetaan erityisesti seuraavia strategian painopisteitä: - Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä - Asiakaslähtöiset ja omatoimisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut - Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä ja työpaikat luovat perustan, jolle kaupungin kehittymistä voidaan rakentaa. Keskeisiä haasteita edelleen ovat elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen. Kovempien väestönkasvutavoitteiden saavuttaminen edellyttää Kuopiolta nykyistä voimakkaampaa työpaikkakasvua. Kaupungin osalta tämä tarkoittaa ennen kaikkea yritysten kasvun toimintaedellytysten turvaamista ja yritysmyönteisen ilmapiirin kehittämistä. Kaupungin strategiassa keskeisimmät tavoitteet ovat osaavan työvoiman tarjonta, tonttitarjonnan riittävyys ja monipuolisuus, yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit sekä saavutettavuus ja logistiikka. Peruspalvelujen järjestäminen on kaupungin perustehtävä, johon kohdistuu myös merkittävin osa kaupungin taloudellisista resursseista. Palvelutarve ja palvelujen järjestämiseen käytössä olevat resurssit ovat epätasapainossa, joka pahenee jatkuvasti. Palvelurakenteessa ja myös palvelujen tuottamisessa tarvitaan merkittäviä muutoksia. Kaupungin tulee keventää palvelurakennetta, keskittyä ydintehtäviin, kannustaa asukkaiden omatoimisuutta ja etsiä uusia tapoja tuottaa palveluja. Kuopiolaiset palveluyritykset ja järjestöt tulee yhä enenevässä määrin nähdä osana kaupungin palvelujen tuottajajoukkoa. Kuopion vahvuus on viihtyisä ja monipuolinen ympäristö. Tämän päivän ympäristöratkaisuissa tulee nähdä pitkälle tulevaisuuteen, jotta elinympäristömme on viihtyisä ja toimiva myös muuttuvissa olosuhteissa ja toimintaympäristöissä. Kaupungin ilmasto-ohjelmassa asetettu 40 prosentin kasvihuonekaasujen vähentämistavoite vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä on kova haaste kaupunkirakenteen kehittämiselle. Aiempaa voimakkaammat väestönkasvutavoitteet tarkoittavat myös aiempaa suurempaa asuntotuotantoa. Kaupunkistrategiassa on linjattu, että ympäristön ja myös talouden näkökulmasta kestävää kehitystä on rakentaa kaupunkia täydentäen ja turvautuen olemassa oleviin palveluihin. Tiivistyvä kaupunkirakenne takaa paremmat edellytykset myös jalankulkukaupungin ja joukkoliikenteen kehittämiselle. Kuopion kaupunkistrategiassa maaseutualueita koskeviksi kaupunkirakennetavoitteiksi on asetettu lähiöiden ja kylien omaleimaisuus, joukkoliikenteen toimivuus ja edullisuus ja kuntarajoista riippumaton maankäytön suunnittelu. 7

8 Kuopion toiminnallisen seudun rakennemalli Kuopion toiminnalliselle kaupunkiseudulle on laadittu yhdyskuntarakenteen kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävän rakennemalli. Tavoitteena on maankäytön yhteensovittaminen Kuopion toiminnallisella kaupunkiseudulla siten, että löydetään yhteinen näkemys toiminnallisen seudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista vuoteen Mallilla luodaan kehittämisen raamit tulevalle maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle. Rakennemalli on aluerakennetta koskeva strateginen päätös, jonka pohjalta määritetään maankäytön mitoitusperusteet, keskusta-alueiden, taajamien ja kyläalueiden tavoiteltu kehitys, kaupan ja muun yritystoiminnan kehityshankkeet, liikenneverkon kehittyminen sekä maankäyttöpolitiikan periaatteet. KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristön kuvaus Taloudellinen tilanne on Euroopan unionin alueella epävakaa ja julkisen sektorin taloudellinen kantokyky on heikentynyt. Taloudellinen epävarmuus heijastuu koko yhteiskuntaan ja myös maaseutuun. Yhteiskuntakehityksen keskeiseksi kysymykseksi on noussut alueiden muutoskestävyys, eli kyky reagoida ja sopeutua muutoksiin. Alueiden avautuessa osaksi globaalia maailmanjärjestelmää on kaupungin ja maaseudun välisten suhteiden merkitys korostunut. Vuorovaikutusalueella pyritään tuottamaan kaupungin ja maaseudun sisällään pitävä yhtenäinen kokonaisuus, joka kykenee kilpailemaan osana globaalia järjestelmää. Kuopion maaseutualueet ovat monimuotoisia. Maisemalliset ja elinkeinolliset piirteet vaihtelevat suuresti. Uuden paikkatietoaineistoihin perustuvan kaupunkimaaseutu luokituksen mukaan Kuopiossa on eroteltavissa sisempi kaupunkialue, ulompi kaupunkialue, kaupunkia ympäröivää vaikutus ja rakentamispainealuetta kuvaava kaupungin kehysalue, kaupungin läheinen maaseutu, ydinmaaseutu sekä harvaan asuttu maaseutu. Maaseutuun lukeutuvat aluetyypit kattavat 92 prosenttia Kuopion maa-alasta ja niillä asuu noin asukasta Kaupungin läheinen maaseutu on maaseutumaista aluetta, joka on fyysisesti lähellä kaupunkialueita ja asukkaiden työssäkäynnin kautta kiinnittynyt yhä tiiviimmin osaksi kaupunkiseudun toiminnallista aluetta. Kaupunkien läheisen maaseudun maatalous ja muilla yrittäjillä on monipuoliset lähimarkkinat. Kaupungin läheinen maaseutu sijoittuu lähinnä Etelä Kuopioon, Länsirannalle, Itärannalle ja osittain Karttulaan. Kaupungin läheinen maaseutu kattaa 36 prosenttia koko Kuopion pinta alasta ja vuonna 2012 alueluokan alueella asui 8 prosenttia Kuopion väestöstä (8 500 asukasta). Kasvukeskuksen läheinen Kuopion maaseutu tarjoaa mitä hedelmällisimmän alueen rakentaa monipuolisia, eri arvoja painottavia alueita, joissa työpaikat ja palvelut ovat mahdollisimman jousta- 8

9 vasti saavutettavissa. Erityinen huomio tulee kiinnittää palvelujen organisointiin, uusien työpaikkojen synnyttämisen välineisiin, tietoverkkoyhteyksien kehittämiseen, maankäytön suunnitteluun sekä liikkumisen joustavuuteen. Ydinmaaseutu on joko vahvaa alkutuotannon aluetta tai toiminnoiltaan monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua. Erikoistuneen alkutuotannon keskittymät liittyvät erityisesti maidon- ja naudanlihantuotantoon. Aluetta luonnehtivat myös keskikokoiset keskukset ja kirkonkylät. Ydinmaaseudulla väestö vähenee maltillisesti. Ydinmaaseudun alueet koskettavat Nilsiää ja Riistavettä. Ydinmaaseutuun kuuluu 23 prosenttia Kuopion pinta alasta ja vuonna 2012 alueella asui 7 prosenttia väestöstä (7 000 asukasta). Harvaan asutulla maaseudulla asutusrakenne on hajanaista, taajamia on harvassa ja niiden välillä saattaa olla laajoja asumattomia alueita. Harvaan asutulla maaseudulla on tilaa, puhdasta ympäristöä, luonnonvaroja, kauniita maisemia ja oma elämänkulttuuri. Harvaan asuttu maaseutu on elinkeinorakenteeltaan pääasiassa yksipuolista ja hajanaisesti asuttua. Harvaan asutulla maaseudulla sijaitsee huomattava osa Kuopion vapaa ajan asutuksesta. Kuopiossa harvaa asutusta sijaitsee Vehmersalmella. Muuttotappio on synkentänyt väestöllistä huoltosuhdetta harvaan asutulla alueella. Harvaan asuttu maaseutu kattaa 33 prosenttia koko Kuopion pinta alasta, mutta alueella asuu vain noin 4000 asukasta eli 4 prosenttia Kuopion väestöstä. Ydin- ja etenkin harvaanasutulla maaseudulla innovaatiotoiminnan haasteita ovat toimijoiden pienuus ja vähyys. Mahdollisuuksia tuovat toimivat verkostot ja paikallinen osaaminen. Maaseudulla tulee panostaa ylipaikallisten verkostojen luomiseen, kaupunki maaseutu vuorovaikutukseen ja alueen ulkopuolisen tiedon hankintaan innovaatiopotentiaalin lisäämiseksi. Kysyntä ja asiakaslähtöinen innovaatiopolitiikka tuo maaseutualueet entistä paremmin osaksi innovaatiotoimintaa. Uudet teknologiat ovat nopeuttamassa ja laajentamassa tiedonvälitystä ja luovat mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle ja avaamassa mahdollisuuksia päästä laajemmille markkinoille. Ydin- ja harvaanasutun maaseudulla ongelma on yhtäältä ikärakenteen vinoutuminen ja toisaalta ikääntyvien sosiaaliset ongelmat kuten yksinäisyys, turvattomuus ja syrjäytyminen sekä avun tarpeen lisääntyminen. Eläkeikäisillä on myös osaamista sekä mahdollisuuksia ja kiinnostusta aktiiviseen toimintaan ja maaseudun kehittämiseen. Maaseudulla tulee käynnistää toimintoja, joissa otetaan huomioon maahanmuuttajien vastaanotto ja sitouttaminen kylä ja asuinyhteisöön. Maahanmuuttajien osaaminen ja kulttuurinen tausta voivat vaikuttaa merkittävästi niin paikalliseen kehitykseen kuin laajemmin alueen hyvinvointiin. Suomalaisista monilla on sidokset sekä kaupunkeihin että maaseudulle. Esimerkiksi vapaa ajan asukkaiden potentiaali paikallisen elinvoimaisuuden kehittämisessä on usein hyödyntämätön voimavara. Monipaikkaisuus voi olla maaseudun näkökulmasta mahdollisuus, mikäli monipaikkaiset valinnat ovat taloudellisesti ja ekologisesti mahdollisia. Kuntaliitoksia tehtäessä välimatkat pitenevät paitsi fyysisesti, myös henkisesti. Laajenevassa kaupungissa on erittäin tärkeää kehittää maaseutualueita ja huolehtia siitä, että myös kuntakeskuksesta syrjässä asuvat kuntalaiset kokevat olevansa osallisia oman kaupunkinsa ja yhteiskunnan kehityksessä. Kaupungin, paikallisten yritysten, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä paikallisten asukkaiden yhteistyö on niin kehittämistyössä kuin käytännön toiminnassa yhä tärkeämpää. 9

10 Paikallisilla olosuhteilla on merkitystä, kun tarkastellaan ihmisen elinympäristöä, hyvinvointia, toimintaa, kulttuuria ja kokemuksia. Lähtökohtana kehittämistyössä tulisikin olla paikkaperusteinen kehittäminen. Paikkaperustaisessa maaseudun kehittämisessä ja aluekehittämisessä hallinto ja palvelujärjestelmät mukautetaan joustavasti paikallisiin olosuhteisiin unohtamatta panostamista infrastruktuuriin. Kehittämisessä ymmärretään eri alueiden erilaiset resurssit ja toimintamahdollisuudet kuten erilaiset luonnon resurssit, sosiaalinen pääoma, kulttuuri, perinne, infrastruktuuri ja tahtotila. Tästä syntyy oleellinen ero eri paikkojen välillä ja siten sama toimenpide voi johtaa erilaisiin tuloksiin eri paikoissa. Tasa-arvoiset paikkasokeat toimenpiteet johtavat eriarvoisuuteen. Paikkaperustaisen kehittämisen yksi merkittävä mekanismi on yrittäjämäinen asenne. Monipuoliseen yrittäjyyteen, kokeilevaan kehittämiseen ja verkostomaiseen toimintaan kannustetaan sektorirajat ylittävillä toimenpiteillä. Kehittämis ja tukitoimenpiteitä tehdään tarkasti, suoraan ja nopeasti paikallisen tason tarpeisiin. Kehittäminen aktivoi ja osallistaa kehittämiseen paikalliset toimijat ja asukkaat. Näin kehittämistyöhön kytketään julkisen rahoituksen lisäksi yksityistä rahoitusta ja talkootyötä sekä vahvistetaan yhteistyötä ja verkostoitumista. Maaseudulla on tarjontaa, joka vastaa kaupunkien kysyntään ja päinvastoin. Alueiden välinen vuorovaikutus on keino ja se tuottaa yhteiskunnallista eheyttä. Ylitetään kaupunki maaseutu kahtiajako ja etsitään erilaisille alueille ja paikoille yhteisiä asioita, joiden pohjalta alueita ja paikkoja voidaan kehittää erilaistentoimijoiden yhteistyöllä. Alueiden väliseen vuorovaikutukseen lukeutuu myös valtioiden rajat ylittävä paikallinen ja alueellinen yhteistyö. Maaseutualueen väestö ja palvelut suuralueittain Maaseutualueiden väestötiedot vuosille 2015 ja 2020 ovat Kuopion keväällä 2011 tarkistetusta uudesta alueittaisesta väestöennusteesta. Siinä maaseutualueiden väestöennuste on tarkistettu vastaamaan viime vuosien kehitystä. Väestöennusteen mukaan väestönkehitys jatkuu maaseutualueilla viime vuosien mukaisena ja vähintään lievää väestönlisäystä ennustetaan lähes kaikille maaseutualueille. Väestönkehitys on vahvasti riippuvainen alueilla toteutuvasta asuntotuotannosta, mutta myös väestön ikärakenteesta sekä muuttoliikkeen vilkkaudesta Alue Länsiranta Itäranta Etelä-Kuopio Riistavesi Vehmersalmi Karttula Nilsiä* Alueet yhteensä Koko kaupunki

11 75 vuotta täyttäneet maaseutualueella suuralueittain Kehitys vuoteen 2013 ja ennuste vuosille 2015 ja 2020 Alue Länsiranta Itäranta Etelä-Kuopio Riistavesi Vehmersalmi Karttula Nilsiä* Alueet yhteensä Koko kaupunki Lähde: Kuntarekisterit, Tilastokeskus, Kuopion väestöennuste 2011 * Nilsiän tiedoissa Tilastokeskuksen ennuste Kuvio. Kuopion koulut ja väestö suuralueittain vuosina

12 Kuvio X. Maaseutualueen palvelut, eteläosa. Kuvio. Maaseutualueen palvelut, Nilsiä. 12

13 Elinkeinot ja työpaikat Yrittäjien toimintaympäristöön vaikuttaa muun muassa yrityskoon ja toimialan kehitys. Maatilojen keskimääräinen koko kasvaa edelleen ja ajan myötä, rakennekehityksen edetessä, tuotanto keskittyy suurempiin yksiköihin. Suurten, tiettyyn tuotantoalaan erikoistuvien maatilojen lisäksi muodostuu monialaisia maatiloja. Monialaisella maatilalla harjoitetaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa, kuten koneurakointia ja maatilamatkailutoimintaa. Maatilojen yrityskoon kasvun ja toiminnan monipuolistumisen myötä maatalousyrittäjien asiantuntijapalveluihin kohdistamat odotukset ja palveluvalikoimaan liittyvät tarpeet laajentuvat maatalousalaa koskevan asiantuntemuksen ohella liiketalouden ja yritystoiminnan johtamisen suuntaan. Myös yrittäjien odotukset palveluiden tarjonnan suhteen muuttuvat. Yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita sekä yritystoiminnan tukiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta tulisi mielellään saada samasta palvelupisteestä. Eräs toimintaympäristössä tapahtuva muutos liittyy yrittäjien ikärakenteeseen. Maatilojen sukupolvenvaihdosten määrä on vuosien myötä vähentynyt. Noin kolmasosa maatiloista jatkaa sukupolvenvaihdoksen kautta toimintaansa, noin kaksi kolmasosaa maatiloista lopettaa aktiivituotannon. Erityisesti sukupolvenvaihdoksia toteutetaan suuremmilla tiloilla, joissa nuorten yrittäjien palvelutarpeet kohdistuvat korostetummin liiketoimintaan ja yritystoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen liittyviin asiantuntijapalveluihin. Myös palvelujen tuotantotapaan liittyvät tarpeet voivat muuttua ikärakenteen muuttuessa. Alueen maataloustuotannon tulevaisuuden kannalta on keskeistä aktiivituotannon lopettavien tilojen tuotantoresurssien (pellot, eläimet, rakennukset) ohjautumien järkevästi jatkaville maatiloille. Pitkään kehitystoimista pidättyvän maatilan tai maaseutuyrityksen toiminta- tai tuloskunto alkaa taantua ja ennen pitkää edessä on toiminnan loppuminen. Rakenne- ja talousneuvontapalvelujen käytön suurin este on kaupallisen neuvonnan hinnakkuus jo ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Neuvonta- ja suunnittelupalvelua käyttävät pääsääntöisesti vain suurimmat ja toimintaansa vakiintuneesti kehittäneet maatilat valtaosan jatkaessa totutulla linjalla ja toiminnan hiljalleen hiipuessa. Maataloustyöntekijöiden ja yrittäjien määrä vähenee maatalouden rakennekehityksen ja tekniikan kehittymisen myötä. Alalla tarvitaan kuitenkin uutta työvoimaa eläköitymisen ja tilojen tukipalveluiden kasvavan tarpeen vuoksi. Lisäksi bioenergian käytön mahdollinen lisääntyminen heijastuu alan työvoimatarpeeseen. Alan työllisyystilanteeseen vaikuttaa paljon työn kausiluonteisuus. Kuntaliitosten myötä on Kuopiosta tulossa maan johtava maitokaupunki. Vaikka maitotalouteen kohdistuu erilaisia muutospaineita, uskotaan maitoalalla olevan varsin hyvä tulevaisuus. Keskeinen tekijä on maitotaloustuotteiden kysynnän kasvu kansallisesti ja kansainvälisesti. Kysynnän on arvioitu kasvavan tarjontaa nopeammin. Jalostava teollisuus kehittää jatkuvasti uusia maitopohjaisia tuotteita kulutuskysynnän mukaan. Lyhyellä aikavälillä suurimmat haasteet kohdistuvat alan alkutuotantoon. Maitokiintiöiden poistuminen v ja EU:n maatalouspolitiikan uudistuminen ovat isoja tekijöitä, jotka luovat epävarmuutta maidontuottajien keskuudessa. Voimakas maidontuotanto luo hyvän pohjan maitorotuisiin ja maito-liharisteytysvasikoihin perustuvalle lihantuotannolle. Kuopio ja Pohjois-Savo on nurmituotantoaluetta, joten nurmeen perustu- 13

14 va lihantuotanto on myös eettisesti kestävällä pohjalla. Emolehmätuotanto sopii osalle tiloista, mm. laidunalueiden hyödyntämiseen ja maisemanhoitoon. Erikoismaatalous Kuopion alueella perustuu tehokkaaseen marjojen ja puutarhakasvien sekä yrttien viljelyyn sekä luonnontuotteiden keruuseen. Kuopion alueen erikoismaataloudessa näkyy aiemmat panostukset ja pitkäjänteinen kehittämistyö erityisesti marjanviljelyssä. Erikoismaatalouden tulevaisuuden perustana ovat samat vahvuudet ja mahdollisuudet kuin perusmaataloudessakin eli puhdas ympäristö, elintarvikkeiden laadun ja alkuperän merkityksen korostuminen sekä funktionaalisuus. Maitoa, marjoja ja lihaa jalostavien elintarvikeyritysten toimintaedellytykset vaikuttavat alueen maataloustuotannon toimintaedellytyksiin. Maitoalan toiminnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää jalostavan teollisuuden sijoittuminen ja investoinnit maakuntaan, Lapinlahdelle ja Suonenjoelle. Tulevaisuuden haasteena on miten lihantuotannon kannattavuutta ja aluetaloudellista merkitystä saataisiin parannettua esimerkiksi tutkimalla pienteurastamoiden mahdollisuudet ja suoramyynti. Lähi- ja luomuruoan arvostuksen kasvu eri tuotteissa tuo uusia mahdollisuuksia nimenomaan uusille pienille yrityksille. Keskeisellä maidon- ja naudanlihantuotantoalueella Pohjois-Savossa sijaitseva MTT Maaningan tutkimustoiminta tukee alueen vahvaa maidon- ja naudanlihatuotannon toimintaedellytysten tehostamista. Marjantuotannon tutkimus- ja kehittämistoimintaa alueella tekee Sisä-Savon marjaosaamiskeskus, hevostalouden tutkimus- ja kehittämistoimintaa Kuopiossa sijaitseva hevostietokeskus. Valtakunnallisestikin arvostettu Kuopion seudun ravitsemus- ja terveystieteiden osaaminen ei ole konkretisoitunut odotetulla tavalla kuopiolaisissa elintarvikeyrityksissä. Syynä tähän ainakin osittain ovat olleet yritysten resurssien ja osaamisen puute sekä lainsäädännön asettamat tiukat vaatimukset terveyttä edistävien tuotteiden markkinointiin. Kuopio on metsätalouden näkökulmasta Pohjois-Savon merkittävin kunta. Sen metsäala on noin ha. Pelkästään yksityismetsissä tulisi hakkuusuunnitteen mukaisesti tehdä vuosittain hakkuita 7000 hehtaarilla ja taimikonhoitotöitä noin 4000 hehtaarilla. Metsäala käy läpi suurta rakennemuutosta. Ala muuttuu perinteisestä metsäteollisuudesta yhä monimuotoisemmaksi. Metsäenergia on nykyisen toiminnan rinnalla yksi alan uusista mahdollisuuksista. Metsien tarjoamien palvelujen ja raaka-aineiden kysyntä on vahvassa kasvussa ja uudet biotalouden tuotteet ja tuotanto, kuten pyrolyysi, bioenergia ja biojalostus, energiateknologia sekä lääkesovellukset, voivat korvata väistyviä tuotteita. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä, virkistysmahdollisuuksissa ja matkailussa metsäluonnon hyödyntäminen on vielä pitkälti käyttämätön voimavara. Hevostalousyritykset ovat panostaneet toimintansa kehittämiseen ja tämä näkyy mm. yritysten määrän lisääntymisessä, palveluiden lisääntymisessä sekä parantumisessa. Hevosten hoitopalveluja tarjoavia yksiköitä tarvitaan erityisesti taajamien läheisyyteen. Maatilataloudesta vapautuvat tuotantorakennukset sopivat tähän toimintaan, koska näillä tiloilla on yleensä laidunmaita ja mahdollisuus rehuntuotantoon. Kuopion maaseutualueella mikroyritysten ja muuta yritystoimintaa kuin maataloutta harjoittavien maatilojen määrä on huomattava. Maaseutuyritysten tyypillisimpiä toimialoja ovat matkailu, metalli- ja puutuoteala, kiven jatkojalostus, SOTE -ala, hevostalous, urakointi, bioenergia-ala (sisältäen mm. lämpöyrittäjyyden) ja erilaisten palvelujen tuottaminen. Laajentavat maatilat ovat tarjonneet 14

15 mm. urakointipalvelujen tuottamismahdollisuuksia maataloudesta luopuville tiloille ja vastaavia palveluja tuottaville mikroyrityksille. Jo olemassa olevista yrityksistä toivotaan löytyvän kehittymishalukkuutta kasvaa ainakin kansallisen tason toimijoiksi. Monella toimialalla on tilaa uusille yrityksille. Työvoiman saatavuus on ongelma jo nyt tietyillä toimialoilla ja ongelma tulee kasvamaan tulevina vuosina. Yksi ratkaisu työvoiman saatavuuteen voi olla maahanmuuttajat. SOTEpalveluiden kysyntä kasvaa väestön ikääntymisen vuoksi, mutta myös asiakkaiden kasvavat vaatimukset lisäävät kysyntää. SOTE palveluiden tulevaisuus on monien muutosten alla ja yksityisten yritysten liiketoimintaedellytykset riippuvat tulevista julkisia palveluita koskevista muutoksista ja päätöksistä. Maaseutumatkailun tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat uudet matkailupalvelukokonaisuudet, kuten hyvinvoinnin edistäminen, Green Care, metsä- ja järvimatkailu sekä ikääntyvien palveluissa. Erilaiset tapahtumat elävöittävät maaseutua, ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja sekä lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta. Kuopio Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO Kuopio Tiloja muutos vuosi yhteensä kpl % Tilalukumäärät (kpl), päätuotantosuunnan mukaan Lypsykarja Muu nauta Sika Muu kotieläin Viljatilat Muut tilat muutos -95 -> Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO 500 Tiloja muutos vuosi yhteensä kpl % muutos -95 -> KOKO MAA Tiloja muutos vuosi yhteensä kpl % muutos -95 -> Nilsiä Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO Nilsiä Tiloja muutos vuosi yhteensä kpl % Tilalukumäärät (kpl), päätuotantosuunnan mukaan Lypsykarja Muu nauta Sika Muu kotieläin Viljatilat Muut tilat muutos -95 -> Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO Tiloja muutos vuosi yhteensä kpl % muutos -95 -> KOKO MAA Tiloja muutos vuosi yhteensä kpl % muutos -95 ->

16 Kuvio: Maatilatalouden rahavirrat Kuopio 2012 Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO KUNTA YHTEENSÄ 36,1 milj. osuus 7 % ALUE YHTEENSÄ 496,4 milj. Rahavirta, milj. % alueen tuloista Rahavirta, milj. maito nauta sika muu liha kananmuna vilja muu kasvi tulotuki metsä sivuansio 1,56 0,08 0,00 0,00 0,67 2,13 7,34 8,69 5,62 10, maito nauta sika muu liha kananmuna vilja muu kasvi tulotuki metsä sivuansio 31,0 6,5 0,1 0,5 8,0 21,0 43,2 140,1 143,7 102,3 0,0 5,0 10,0 15,0 0,0 5,0 10,0 15,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 Nilsiä 2012 Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO KUNTA YHTEENSÄ 32,5 milj. osuus 7 % ALUE YHTEENSÄ 496,4 milj. Rahavirta, milj. % alueen tuloista Rahavirta, milj. maito nauta sika muu liha kananmuna vilja muu kasvi tulotuki metsä sivuansio 2,75 0,21 0,00 0,00 0,36 0,22 2,90 5,58 11,03 9, maito nauta sika muu liha kananmuna vilja muu kasvi tulotuki metsä sivuansio 31,0 6,5 0,1 0,5 8,0 21,0 43,2 140,1 143,7 102,3 0,0 5,0 10,0 15,0 0,0 5,0 10,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 16

17 MAATILOJEN MUU YRITYSTOIMINTA (monialaiset tilat) Kuopio Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO kpl Yritystoimintaa harjoittavat Urakointia harjoittavat kpl Yritystoimintaa harjoittavat Urakointia harjoittavat osuus tiloista, % osuus tiloista, % yritystoimintaa yritystoimintaa urakointia urakointia MAATILOJEN MUU YRITYSTOIMINTA (monialaiset tilat) Nilsiä Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO kpl Yritystoimintaa harjoittavat Urakointia harjoittavat kpl Yritystoimintaa harjoittavat Urakointia harjoittavat osuus tiloista, % osuus tiloista, % yritystoimintaa yritystoimintaa urakointia urakointia Työpaikat Koko väestö Työvoima Työlliset Yrittäjät Maatalousyrittäjät Riistaveden alue Etelä-Kuopio Länsiranta Itäranta Vehmersalmi Karttula Nilsiä Maaseutu yht Kuopio yh

18 KUOPION MAASEUDUN SWOT-ANALYYSI Kuopion maaseutualuetta koskeva SWOT-analyysi laadittujen kyläsuunnitelmien, foorumien aineiston ja muiden tausta-aineistojen pohjalta: VAHVUUDET: Valtakunnallisen kasvukeskuksen edut ympäristölleen Koulutus- ja työpaikkojen vetovoima Positiivinen Kuopio - Tahko imago Kaupungin positiivinen suhtautuminen kyliin Upea luonto ja vesistö Vahva yhteisöllisyys maaseutualueilla Vahva kulttuuriperintö Turvallinen maaseutu Maallemuuttajissa paljon lapsiperheitä Tilaa ja rauhallisuutta ympärillä Yksityistiet hyvässä kunnossa Vahva alkutuotanto Kansalaisopistopalvelut hyvin saavutettavissa HEIKKOUDET: Vesistöjen vuoksi pitkät välimatkat /sirpaleisuus Kaupan ja julkisten hankintojen keskittyminen Liikenneyhteyksien heikkoudet Tietoliikenneyhteydet eivät ulotu kattavasti Maanteiden heikko kunto syrjäalueilla Kevyen liikenteen väylien puutteet Palvelujen puuttuminen Liiallinen hallinnollinen sektoroituminen MAHDOLLISUUDET: Kaupunki-maaseutu vuorovaikutus Positiivinen asukasluvun kehitys Vesistö ja luonto voidaan hyödyntää ympärivuotisesti esim. matkailussa Maaseudun yritysten uudet tuotteet Lähiruoka, lähipalvelu, lähienergia -ajattelu voidaan hyödyntää Erikoiskasvien ja puuraaka-aineen hyödyntäminen Vaihtoehtoiset energialähteet (maalämpö, aurinkoenergia, puuenergia, biokaasu) Itärajan läheisyys matkailun hyödynnettävissä Yrittäjien verkostoituminen Sähköisen liiketoiminnan ja kyläpalveluyrittäjyyden yhteistyö Väljät asuintontit Loma-asutuksen ympärivuotistaminen Palvelukotien (koko ihmisen elämänkaari) kehittäminen Loma-asukkaiden ja vapaa-ajan asuntojen aktivointi ja hyödyntäminen Laajakaistan luomat mahdollisuudet Kyläosaamisen ja tietotaidon hyödyntäminen UHAT: Kansainvälinen maatalouspolitiikka/radikaalit muutokset maataloustuotannossa Väestön ikääntyminen ja ikärakenteen muutos Perusmaatalous jää jalkoihin Palvelujen katoaminen Maalaisjärjen katoaminen ympäristö- ja kaavoituspolitiikassa Liikenneväyliä ei kehitetä Liikkumiskustannusten nousu Laajakaistojen puutteellisuus Byrokratian lisääntyminen 18

19 KOKO MAASEUTUALUETTA KOSKEVAT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Maaseutualueen palvelut Tavoitteena vuoteen 2030 on, että laadukkaat palvelut mahdollistavat hyvinvoinnin, asumisen ja yrittämisen Kuopion maaseudulla. Palvelut on tuotettu asukkaiden lähtökohdista, eri väestöja ikäryhmät huomioiden ja siten, että ne vahvistavat ihmisten osallisuutta yhteisöjensä ja yhteiskunnan jäseninä. Kuopion kaupungin palvelujen tuottamisen ja hankkimisen tavoitteena on järjestää palvelut monituottajamallilla, julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan kumppanuudella ja verkostoitumisella. Palvelujärjestelmä koostuu kunnallisista, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen sekä vapaaehtoisten tarjoamista palveluista. Kumppanuuteen ja verkostoitumiseen tähtäävällä yhteistyöllä pystytään tuottamaan vaikuttavampia ja tehokkaampia toimintamalleja. Tämä lisää kaupungin tarvetta kiinteään yhteistyöhön alueen yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Monituottajamalli lisää asiakkaiden valinnanvapautta ja lisääntyvää uusien palvelukonseptien käyttöönottoa lisäten yleisen hyvinvoinnin edistämistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisäksi se lisää asiakkaan osallisuutta ja motivoitumista itseään koskevissa palveluprosesseissa ja edistää verkostoitumista yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden kanssa. Kaupungin hankinnoissa noudattamana periaatteena on, että hankinnat voidaan toteuttaa taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Muita kaupungin hankinnoissa noudattamia periaatteita ovat sosiaaliset kriteerit ja yritysvaikutukset. Kuopion palveluverkoston suunnitteluun liittyy useita yleisiä tavoitteita, joiden merkitys korostuu nykyisessä taloustilanteessa. Palveluverkosto moninaistuu ja tehostuu, jolloin julkisen setori, yritysten ja yhteisöjen yhteistyö korostuvat. Suunnittelun yleisenä tavoitteena on, että uusia palveluja ohjataan ensi sijassa keskustaan (jalankulkuvyöhykkeelle), sen lähialueille (lähivyöhyke) sekä alue- ja palvelukeskuksiin (joukkoliikennevyöhyke). Palvelukeskusten saavutettavuuteen eri kulkutavoin ja erityisesti joukkoliikenteen avulla kiinnitetään erityistä huomiota. Täydennysrakentamisella tuetaan ensi sijassa näiden keskusten palveluverkostoa, mutta myös muita lähipalveluja. Palveluja keskitetään palvelukeskuksiin / -kyliin ja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Muualla kuin palvelukeskuksissa palvelujen tulee sijaita hyvin saavutettavissa olevissa paikoissa eri kulkutavoin ja erityisesti joukkoliikenteen avulla. Asiakkaiden suuntautumista palveluihin ja palvelujen käyttöasteita yms. vaikuttavuusmittareita seurataan aktiivisesti. Palveluverkosto kannustaa asukkaita omaehtoiseen ja aktiiviseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Julkisen palveluverkoston osalta keskeisiä tavoitteita ovat: taloudellisuus, tehokkuus sekä tilojen monikäyttöisyyden edistäminen. Julkiset palvelut keskitetään lähelle toisiaan ja uudet toimintatavat / kumppanuudet yleistyvät. Palveluja keskitetään palvelukampuksiin tai kaupungin yhteispalvelupisteisiin yhdessä yksityisten ja yhdistysten yms. toimijoiden kanssa. Uusien palvelujen tonttitarpeisiin varaudutaan palvelukeskuksissa. Yksityiset ja julkiset palvelut limittyvät ja käyttävät osin samoja tiloja. Julkisilla palveluilla pyritään tukemaan myös yksityisten palvelujen verkostoa ja päinvastoin toisiaan täydentävät palvelut Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun Loikka 2030 rakennemallityön yhteydessä tarkasteltiin alueen strategiset tavoitteet ja kehittymisedellytykset maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluverkoston ja elinkeinojen näkökulmasta. Loikka 2030 rakennemallityössä on kaikki entiset kunta- 19

20 keskukset (Karttula, Riistavesi ja Vehmersalmi) sekä Nilsiän keskusta ja Tahko määritelty kehittyviksi ja kehitettäviksi alueiksi tulevaisuudessa maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluverkoston ja elinkeinojen suhteen. Määrittelyn mukaan Nilsiän keskusta on aluekeskustasoinen palvelukeskittymä, jossa on itsenäistä kuntaa vastaavat monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Nilsiän keskusta kehittyy ja kasvaa palveluiltaan Tahkon rinnalla, josta löytyy monipuolinen ja erittäin hyvä palvelutarjonta. Tavoitteena on, että erityisesti yksityisten matkailupalvelujen ja kaupan tarjonta on runsasta. Tulevina vuosina Tahkon kehitys tukeutuu vahvasti yksityisten palvelujen varaan, kun taas Nilsiän keskustassa sijaitsevat julkiset aluekeskuksen tasoiset palvelut. Karttulan, Vehmersalmen, Riistaveden (Melalahti) ja Kurkimäen keskustat ovat palvelukeskuksia omaten hyvän palvelutarjonnan. Tavoitteena on, että alueella on alakoulu ja/tai yhtenäiskoulu, päivähoito sekä päivittäistavarakaupan palveluja, mutta myös joitakin muita julkisia ja yksityisiä palveluja. Entisissä kuntakeskuksissa on tavoitteena säilyttää mm. sosiaali- ja terveyspalveluja ja kaikissa kirjasto sekä kansalaisopisto. Näihin keskustoihin tavoitellaan lisää asuntorakentamista ja asukkaita mm. asemakaavoitetun tonttitarjonnan avulla ja niissä on myös laajenemismahdollisuuksia uudelle asutukselle. Palvelukeskusten lisäksi Kuopion maaseutualueella on useita pienempiä kyliä, joissa on pienimuotoisia julkisia ja yksityisiä lähipalveluja asukkaille. Verrattuna kaupunkialueen palvelukeskuksiin maaseutukeskuksista keskustaan suuntautuvan joukkoliikenteen palvelutaso on selvästi heikompi kuin kaupunkialueella. Joukkoliikenteen palvelutaso vaihtelee käyttäjämääriin perustuen ja turvaa pääsääntöisesti vain arkipäivien yhteydet Kuopion keskustaan. Alueista heikon bussiliikenne on Vehmersalmen ja Kuopion keskustan välillä ja paras Melalahden ja keskustan välillä. Kurkimäestä on koululaisten liikkumiseen liittyvä bussiliikenne koulupäivisin. Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta on määritellyt maaseutualueen palvelutasokriteerit ja palvelutasot maaseutualueen palvelukeskuksille. Maaseudun palvelurakennetta tehostetaan yhdessä kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa innovatiivisilla ratkaisuilla. Uusia palveluja ja palvelujen tuottamismalleja luodaan ja testataan. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan poistamalla fyysisiä palvelujen käytön esteitä ja kehittämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja. Palvelujen saavutettavuutta voidaan parantaa sijoittamalla palvelupisteet siten, että ne ovat helposti saavutettavissa (mm. huomioimalla työmatka ja asiointiliikenne) ja parantamalla palveluliikennettä. Kylät tekevät maaseudun kehittämistoimet tiiviissä yhteistyössä seudun kuntien, oppilaitosten, yhdistysten ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Kylä- ym. järjestötoimintaa aktivoidaan ja resursoidaan elinympäristön ja elinkeinojen kehittämistyöhön ja toimimaan palvelujen tuottajana. Asukkaiden vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja omaisten, sukulaisten ja ystävien vastuuta sekä huolenpitoa läheisistään korostetaan 20

21 21

22 Asuinympäristön, viihtyisyyden ja turvallisuuden kehittäminen Tavoitteena vuoteen 2030 on, että Kuopion maaseudulla infrastruktuuri on sujuvan asumisen ja yritystoiminnan edellyttämässä kunnossa. Tiestön, raiteiden ja lentokenttien liikennöitävyys on taattu ja liikenneyhteydet niin maanteillä kuin rautateillä sekä lentoliikenteessä, kuten myös näiden välillä, toimivat alueella. On kehitetty uusia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja korvaamaan perinteistä julkista liikennettä. Nopeat tietoverkot ovat kaikkien saatavilla kohtuulliseen hintaan. Maankäyttöä suunnitellaan osallistavasti ja tunnistetaan maaseudun tarpeet. Turvallisuussuunnittelu ja varautuminen poikkeustilanteisiin on osa jokapäiväistä toimintaa. Kuopion maaseutu on viihtyisä ja turvallinen asuin- ja toimintaympäristö. Maaseutu tarjoaa hyvän asumisen ja elämisen ympäristön niin vakituiseen kuin osa aikaiseen ja väliaikaiseen asumiseen heille, jotka arvostavat luonnonläheisyyttä, väljää asumista ja arjen sujuvuutta erilaisilla maaseutualueilla. Maaseudun infrastruktuuri ja palvelut on säilytettävä sellaisina, että ne mahdollistavat monipuolisen asumisen sekä maaseudun yhteiskunnallisen roolin toteutumisen. On siis kehitettävä kokonaisvaltaisesti asuinympäristöjä, työllisyyttä, lähipalveluita, liikenne ja tietoliikenneyhteyksiä sekä yhteisöllisyyttä. Toimivat palvelut, sujuva arki sekä kaupungin imago toimeliaana ja asukkaitaan kuuntelevana paikkana ovat maaseudun vetovoimatekijöitä. Erilaisia asumisvaihtoehtoja kuten omistusasuntoja, vuokra asuntoja, yhteisö asumiseen soveltuvia kohteita, senioriasuntoja, osa aika asuntoja ja vapaa ajan asuntoja kehitetään. Toimivaa valmista infrastruktuuria ja rakennuksia hyödynnetään nykyistä tehokkaammin. Monipaikkaisen asumisen lisääntyminen huomioidaan niin maankäytössä kuin infrastruktuurissa Vapaa ajan asuminen on merkittävä ja kasvava sekä taloudellisen että inhimillisen pääoman voimavara maaseudulle. Vapaa ajan asukkaat ovat tärkeitä palveluiden käyttäjiä ja siten palvelutason monipuolistajia, ja tämä merkitys tulee kasvamaan. Lisäksi he ovat paikallisen kehittämisen voimavara. Vapaa ajan asumista ja monipaikkaisuutta tukevia sujuvia yhteiskunnallisia käytäntöjä tulee ylläpitää ja kehittää. Liikenneverkkoa hyödyntävät paikallisten asukkaiden lisäksi yritystoiminnan osalta etenkin vientiliikenne, metsä ja maatalous sekä matkailu. On tärkeää, että kunta ja maakuntakeskukset ovat saavutettavissa julkisella liikenteellä ja tieverkko on liikennöitävässä kunnossa. Metsätalouden kuljetukset edellyttävät ympärivuotista liikennöintimahdollisuutta taajamien ulkopuolellakin. Tiestön kunnosta huolehtiminen on myös yksi maaseudun elinvoimaisuuden perusedellytys. Tiukkenevan kuntatalouden vuoksi on otettava käyttöön uusia toimintatapoja ja rahoituskeinoja yksityisteiden ylläpitoon. Haja asutusalueiden peruspalveluiden vähentyessä liikkumistarve kasvaa, mutta samaan aikaan väestön väheneminen heikentää julkisen liikenteen kannattavuutta. Julkisen liikenteen tarjontaa on karsittu varsinkin päätieyhteyksien ulkopuolella. Maaseudulla julkinen liikenne on lähinnä pääteitä pitkin liikkuvien pitkänmatkanbussien varassa. Maaseudun julkista liikennettä on täydennetty kutsuohjautuvalla asiointiliikenteellä ja palvelulinjoilla. Erityisesti maaseudun nuoret ja ikääntynyt väestö tarvitsevat julkista liikennettä tai muulla tavoin järjestettyjä kuljetuksia harrastus ja asiointimatkoille. Maaseudulle, ja erityisesti harvaan asutulle maaseudulle, on löydettävä uusia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja korvaamaan perinteisen julkisen liikenteen ja joukkoliikenteen vähentymistä. Mahdollisuuksia avautuu hyödyntämällä nykyistä enemmän paikallisiin kumppanuuksiin 22

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA Kuopion kaupunki TAVOITE- JA KEHITTÄMISSUUNITELMAT TA2008:3 ISSN 0785-0352 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT... 3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 KUOPION KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 SISÄLLYS 03 Johdanto 04 Toimintaympäristön haasteet 06 Strategian laatiminen,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

Elävät jokivarret. Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja,

Elävät jokivarret. Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja, Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja, Peräpohjolan kehitys ry Sisällys 1. Peräpohjolan toiminta-alue jokivarsien, kylien ja kaupunkien

Lisätiedot

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa!

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Johdanto 3 Leader Karhuseutu 3 1. ALUEEN KUVAUS JA NYKYTILAN ANALYYSI 3 1.1. Toiminta-alue 3 1.2. SWOT 5 2.

Lisätiedot

POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN

POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN 1 2 POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN Sisällysluettelo 1. Aktion Österbottenin kehitysstrategia myönteisen kehityksen perustana ovat vision juurruttaminen

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2009 Helsinki 2009 Julkaisun nimi: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan aluestrategia

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta TOIMINTA-AJATUS Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukykyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaa sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 Asukkaan maaseutu: Lähellä mutta kaukana. YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VV 2007-2013 Tampereen seutukunnan maaseudun kehittämisen toimintaryhmä Kantri ry Tampere www.kantriry.fi Toukokuu 2009

Lisätiedot

Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 17.2.2014 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. VALMISTELUPROSESSI 1.1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA... 1 1.2 MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot