A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S"

Transkriptio

1 Työ nro KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S S E L O S T U S Asemakaavan muutos koskee Penttilän (16) kaupunginosan korttelia 1683 ja korttelin 1601 osia sekä katualueita. KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo KRAKL Nähtävillä KH KV Lainvoima

2 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Penttilän kaupunginosan (16) kortteleita 1601 ja 1683, katu- ja pysäköintialueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Penttilän (16) kaupunginosan korttelit 1601 ja 1683 sekä katualueita Kaavoitusohjelman työ nro 1618 Joensuu Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset TAVOITTEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana VAIHTOEHDOT ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Yritysvaikutusten arviointi Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT TOTEUTUS KAAVAN TOTEUTTAMISTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT SEKÄ AJOITUS SUUNNITTELUVAIHEET TILASTOLOMAKE HANKEKORTTI LIITTEET 1. Asemakaavan muutosehdotus 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet 4. Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteestä vastineineen

4 3 1 TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutoksen perustelut Aittarannan asemakaavatyö aloitettiin Penttilän alueen suunnittelukilpailun tuloksen perusteella. Suunnittelukilpailu oli Penttilän osayleiskaavan ydinalueen jatkosuunnittelua ja Aittarannan alue Penttilän ydinalueen 1. toteutusvaihe. Asemakaavatyö käynnistyi maaliskuussa 2004 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen Kaavan muutostyö on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on korttelin 1601 rakennusalojen ja pysäköintialueiden jäsentäminen siten, että asukas- ja yleiseen pysäköintiin varataan riittävä määrä autopaikkoja sekä asuinrakennuspaikoille riittävän suuret yhtenäiset leikki- ja oleskelualueet. Kaavaprosessi Asemakaavatyö käynnistyi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä ja hanke esiteltiin yleisötilaisuudessa Tilaisuudessa oli läsnä 9 henkeä. Asemakaavaluonnos on pidetty yleisesti nähtävillä Kaavaluonnos on esitelty Peltola-salissa Tilaisuudessa oli läsnä 10 henkilöä. Vireilletulovaiheen ja luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen ovat liitteenä kaavaselostuksessa. Toteuttaminen Kaavan toteuttaminen on maanomistajien vastuulla asuin- ja liikerakentamisessa. Kaupunki vastaa katu- ja muiden yleisten alueiden toteuttamisesta. Asemakaavan muutosehdotus, liite 1

5 : Aittarannanpolku Vallilanaukio Vallilankatu VII II IV IV VII VI III II II II kt k kt kt t kt kt kt kt kt kt kt kt /1602 /1601 / VIII VIII le p-4 VALLILANKATU PENTTILÄNKATU p-4 p-8 p I p-4 le VALLILANKUJA PENTTILÄ AK K Liite 1, 1 / 5

6 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Liite 1, 2 / 5 AK K Asuinkerrostalojen korttelialue Liike- ja toimistorakennusten korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja PEN 1601 PENTTILÄNK 2700 VIII Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Kaupungin- tai kunnanosan numero Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. t Rakennusala Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni Aita. le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

7 Istutettava alueen osa. Liite 1, 3 / Katu Pihakatu. p-4 p Pysäköimispaikka. Autopaikkoja ei saa kattaa Pysäköimispaikka, jolle saa sijoittaa talousrakennuksia. Autopaikat on rakennettava katettuina Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Asuinkerrostalojen ensimmäisten kerrosten julkisivut on oltava erilaiset kuin ylempien kerrosten julkisivut. 2. Päärakennusten julkisivujen tulee olla korkeatasoisia, kaupunkikuvaan hyvin soveltuvia pääasiassa rapattuja, paikalla muurattuja tai puurakenteisia. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksilla tai julkisivun pintarakenteilla. 3. Päärakennusten kattomuotona tulee käyttää tasakattoa. Jos julkisivumateriaalina käytetään puuta, voidaan kattomuotona käyttää lapekattoa, jonka kaltevuuden tulee olla 1:5 tai loivempi. Lapekatoissa tulee kattomateriaalina käyttää profiililtaan hillittyä peltikatetta. 4. Asuinkortteleissa tulee toisiinsa rajautuvilla tonteilla suunnitella ja rakentaa pihan leikki-, oleskelu- ja istutusalueet yhtenäisiksi. Tonttikohtaista leikki- ja oleskelutilaa on varattava vähintään 150 m2. 5. Asumista palvelevat ulkopuoliset tilat saa rakentaa yhteisiksi eri tonttien välillä. Asuintonttien jätehuolto on järjestettävä yhteisesti kortteli- ja korttelinosakohtaisesti. 6. Asuinrakennusten maantasokerrokseen saa sijoittaa lähipalveluja tai asumista palvelevia yhteistiloja, liike-, harrastus- ja kokoontumistiloja sekä työhuoneita. 7. Kaavassa osoitetun kerrosluvun lisäksi ei saa rakentaa ullakkokerrosta. 8. Merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa: - porrashuone- tai sisäaulatiloja 15 k-m2 ylittävän osan kussakin kerroksessa mikäli se lisää tilojen avaruutta tai valoisuutta - talotekniset tilat rakennuksen kerroksiin sekä kiinteistömuuntamot Näitä tiloja ei oteta huomioon autopaikkalaskelmissa. 9. K-korttelialueella polkupyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Kulkuyhteydet kevyen liikenteen väyliltä polkupyöräpaikoille ja polkupyöräpaikoilta pääsisäänkäynnille on oltava yhtenäiset. Kulkuyhteyksiä ei saa katkoa autopaikoilla tai autoiluun tarkoitetuilla kulkuyhteyksillä. Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään yksi kutakin kerrosalan 50 m2 kohti. 10. Kaavaan merkityt aidat on rakennettava kiviaineksesta ja pinnattava julkisia alueita vasten luonnonkivellä tai vastaavan näköisellä pintamateriaalilla. Aidan korkeus Vallilanaukion rajalla on oltava vähintään 1,8 metriä ja kevyen liikenteen väylän rajalla vähintään 1,4 metriä.

8 AUTOPAIKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liite 1, 4 / 5 Tontille on varattava vähintään yksi autopaikka: - kutakin asuinkerrosalan 85 neliömetriä kohden - kutakin myymäläkerrosalan 50 neliömetriä kohden - kutakin toimistokerrosalan 70 neliömetriä kohden Autopaikat on jäsenneltävä puu- ja/tai pensasistutuksin enintään 20 autopaikkaa käsittäviin osiin. Ne on erotettava istutuksin tai muurein muusta piha-alueesta.

9 Liite 1, 5 / 5 Pohjakartta kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Timo Lajunen kaupungingeodeetti Mikko Kärkkäinen kaupunginlakimies KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU PENTTILÄN (16) kaupunginosan korttelin 1683 ja korttelin 1601 osien sekä katualueiden asemakaavan muutos. (AITTARANNAN PYSÄKÖINTIALUE) KRAKLK KH Asemakaavan voimaantulo Näht KV Pvm Mk 1:1000 Arkisto Suunn. Vesa Huohvananinen 16/1618 Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Piirt. Kaija Kinnunen

10 4 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Aittarannan alue on pääosin rakennettua asuinkerrostaloaluetta. Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisosasta Vallilanpuistoon ja Vallilanaukioon. Vallilanaukion keskellä on ravintolarakennus. Suunnittelualueen ja Pielisjoen välissä on kolme kaksikerroksista asuinrakennusta. Kaakkoisosasta kaavamuutosalue rajautuu Penttilänkatuun, jonka takana sijaitsee Pohjois-Karjalan ammattiopiston rakennuksia. Suunnittelualueelta kaakkoon päin avautuu näkymä järjestelyratapihalle. Etelästä suunnittelualue rajautuu Vallilankatuun, jonka toisella puolella on rakennettua kerrostaloaluetta. Vallilankadun pään ja Pielisjoen välissä on rakennettu leikkipuisto. Pielisjoen rannalla on kevyen liikenteen väylä. Suunnittelualue on tasattua sorakenttää ja sitä käytetään pysäköintialueena. Kaava-alueen pinta-ala on 7869 m Luonnonympäristö Suunnittelualueella ei ole luonnonympäristöä Rakennettu ympäristö Aittarannan alue Pielisjoen varrella on tehokkaasti rakennettua kerrostaloaluetta. Kaava-alueen vieressä olevat kerrostalot on rakennettu vuosina Vallilanaukiolla sijaitsee ravintolarakennus. Se on 1920-luvulta ja rakennettu alun perin toimistokäyttöön. Aittarannan alueella sijaitsee jonkun verran julkisia palveluja, lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella kerrostalon kivijalassa sijaitsee pieni päivittäistavarakauppa. Alueen pääliikenneväylänä on Penttilänkatu Itäranta -yhteys, josta on yhteydet kaupungin keskustaan Suvantosillan ja Itäsillan kautta. Sisäisenä liikenneyhteytenä suunnittelualueella on Vallilankatu ja kaavaalueen halkaisee sorapintainen kevyen liikenteen väylä. Pielisjoen rannassa kaksikerroksisten asuinrakennusten takana on kevyen liikenteen pääväylä. Sen kautta pääsee kätevästi kaupungin keskustaan uuden kevyen liikenteen sillan (Ylisoutajan silta) kautta. Uusi liikenneväylä ruutukaavan pohjoisosien suuntaan on marraskuussa 2014 valmistuva Sirkkalan silta. Suunnittelualueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön kohteita tai muinaismuistokohteita. Aittarannan alueen työpaikat ovat pääosin kaupan-, toimisto- ja terveyspalvelujen aloilta. Suunnittelualueen rajalla on kunnallistekniikka.

11 Maanomistus Kaava-alueen maat omistavat Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, kiinteistöosakeyhtiöt ja Joensuun kaupunki. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava ja 3. vaiheet. 4. vaiheen maakuntakaavasta on valmistunut luonnos. Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu Joensuun keskustatoimintojen alueeseen (C). Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yleiskaava 2020 on hyväksytty seutuvaltuustossa Ympäristöministeriö vahvisti sen ja yleiskaava on tullut voimaan Tässä yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty kerros- ja rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AKR). Penttilän osayleiskaava Kuva 1. Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Penttilän osayleiskaavan, missä suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Kuva 2: Ote Penttilän osayleiskaavasta

12 6 Asemakaava Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä Aittarannan asemakaava. Kuva 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Rakennusjärjestys Pohjakartta Rakennuskiellot Joensuun Strategiat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Pohjakarttana on käytetty kaupunkirakenneyksikön laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:1000. Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n rakennuskieltoa. Rajaton tulevaisuus kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunkirakenneohjelma , KV Kaupungin maapoliittinen ohjelma 2013, KV Asumisen strateginen suunnitelma , KV Ikääntymispoliittinen strategia vuosille , KV TAVOITTEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Aittarannan asukaskyselyn perusteella on todettu, että asukas- ja yleisen pysäköinnin tarpeita ei ole riittävästi huomioitu voimassa olevassa asemakaavassa. Kaavamuutoksen tarkoitus on lisätä pysäköintipaikkoja siten, että kerroslukua nostamalla korttelialueen pinta-alasta saadaan lisäalueita asukas- ja yleiseen pysäköintiin. Kaavamuutos ei lisää rakennusoikeutta.

13 7 3.2 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Joensuun kaupunkistrategia Joensuun kaupunkistrategia Rajaton tulevaisuus on laadittu vuosille Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian ( 104). Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympärivuotiset omaleimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Yliopisto- ja korkeakoulukaupunki ponnistaa rohkeasti eteenpäin omiin vahvuuksiin luottaen. Venäläiset matkailijat, symmetrisen kaupungin rakentaminen ja osaamiseen perustuva vihreä kasvu tuovat työpaikkoja ripeästi kasvavalle, runsaan asukkaan ydinkaupunkiseudulle. Kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan yritys- ja ympäristövaikutukset ja on yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan. Keskeisten osaamista, yritystoimintaa ja aluekehittämistä edistävien tahojen kumppanuusyhteistyö on säännönmukaista, kiinteää ja yhteisiin päämääriin sitoutunutta. Strategiaan sisältyy 16 päämäärää, joista neljä on nimetty kaupungin menestymisen kannalta kriittisiksi. Päämäärien valinnoilla tuetaan kaupungin kasvua ja vetovoimaa, tuetaan asukkaiden hyvinvointia, uudistetaan toimintatapoja sekä luodaan edellytyksiä yritysten menestymiselle ja työpaikkojen lisäämiselle. Kriittisiksi päämääriksi on nimetty 1) yritysystävällisyys, 2) vetovoima, 3) hyvinvointia ja terveyttä edistävä ympäristö ja 4) toimintatapojen ja tuotannon uusiminen. Maankäytön suunnittelua koskevat lisäksi kaupungin saavutettavuuden ja sijainnin hyödyntämisen, tasapainoisen kaupunkirakenteen ja tarkoituksenmukaisen palveluverkon päämäärät. Muut päämäärät liittyvät kaupungin talouden tasapainottamiseen, yhteistoimintaverkostoihin, henkilöstön osaamiseen ja johtamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen. Strategiset hankkeet sisältävät kasvusopimuksessa määritellyn symmetrisen kaupungin toteuttamista, saavutettavuuden ja liikennöitävyyden parantamista, venäläisten matkailijoiden nykyistä parempaa huomiointia ja ammattikorkeakoulun toimiluvan vakinaistamisen. Strategian toteuttamisohjelmat Strategiaa toteutetaan erilaisten ohjelmienavulla. Kaupunkirakennelautakunnan valmistelemia ohjelmia ovat kaupunkirakenneohjelma, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteutusohjelma (MATO-20).

14 Kaavoja laadittaessa tulevat huomioitaviksi myös ikäryhmittäiset palveluohjelmat, joita ovat lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palveluohjelmat. Palveluohjelmia lukuun ottamatta ohjelmat on hyväksytty vuoden 2013 aikana. Kaupunkirakenneohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään strategiassa esitettyjen tavoitteiden konkreettiseen toteuttamiseen kaupunkiympäristössä. Maapoliittisella ohjelmalla luodaan keskeiset linjaukset maanhankinnalle, tontinluovutukselle ja kaupungin toiminnalle sopimuskumppanina maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. MATO-20 ohjelmalla pyritään ohjaamaan aiempaa paremmin maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamista siten, että yhdyskuntarakentaminen etenee toimintojen kannalta parhaalla ja kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla. Samalla parannetaan eri toimijoiden edellytyksiä varautua tuleviin tarpeisiin ja pyritään kokonaisvaltaisesti kaupungin kannalta edulliseen maankäytön toteutukseen. Kaupunkirakennelautakunnan keskeiset tavoitteet vuosille : Symmetrisen kaupungin kehitysvisio luodaan ja määritellään toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenneolosuhteita parannetaan Joukkoliikenteen kilpailukykyä vahvistetaan Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä ja selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelmasta muodostetaan vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen sekä väestökehityksen ja palvelutarpeiden ennakoimiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan laatimisen keskeisenä tavoitteena on ollut suunnitella toiminnallisesti yhtenäisen kaupunkiseudun maankäyttö yleispiirteisellä tasolla yhtenä kokonaisuutena ja siten hallita paremmin seudunkehittymistä vetovoimaiseksi, kilpailukykyiseksi ja yhdyskuntarakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Penttilän osayleiskaava Osayleiskaavan tavoitteiden mukaan keskustatoimintojen painopiste sijoittuu Penttilässä Aittarannan alueelle ja entisen sahan kohdalle joenrannan tuntumaan. Alueelle voi sijoittua toimistorakentamista, koulutustiloja, julkisia ja yksityisiä palveluja, asumista ja mahdollisesti kulttuuritiloja.

15 Alueen kaupunkimiljöön laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintojen tarkka sijoittuminen riippuu Pielisjoen ylittävän kävelysillan sijainnista, koska se vaikuttaa kulkijavirtojen reitteihin. Aittarannan ja Penttilänrannan alueista muodostuu osa ydinkeskustaa ja alue rakennetaan keskeisen sijaintinsa vuoksi tiiviisti. Liikennejärjestelyissä keskeinen sija on kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksien parantamisella, mutta myös ajoneuvoliikenteen sujuviin ja luonteviin yhteyksiin kiinnitetään huomiota. Kaupunkikuvallisesti tärkeää on Pielisjoen itärannan maisema- ja kaupunkikuvan eheyttäminen sekä uuden kaupunginosan kytkeytyminen kaupunkikuvallisesti luontevalla tavalla Pielisjoen vastarannan ydinkeskustaan ja muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Aittarannan alue on suurelta osin rakentunut tiiviiksi kerrostaloalueeksi ja kaavamuutos tukee tätä kehityslinjaa. Asutuksen lisääntyminen Aittarannan alueella edesauttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) toteutumista päivittäistavarakaupan ja jopa muiden palvelujen osalta Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana Kaavamuutoksen tavoitteet ovat säilyneet samoina koko kaavaprosessin ajan. 9 4 VAIHTOEHDOT Vaihtoehtotarkasteluja ei ole tehty. Valittu vaihtoehto täyttää hyvin kaavamuutokselle asetetut tavoitteet. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa ei kritisoitu tätä hanketta. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU 5.1 KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Kaavamuutos ei tuo lisää rakennusoikeutta. Kaavamuutoksella jäsennetään uudestaan kerrostalokorttelin rakennusmassoittelua ja pysäköintialueita. Voimassa olevan asemakaavan mukaan kortteliin 1601 on mahdollista rakentaa kaksi viisikerroksista lamellitaloa ja yksi kuusikerroksinen noppamainen pistetalo. Kaavamuutos poistaa lamellitalot ja rakentaminen toteutetaan kahdella kahdeksankerroksisella noppatalolla. Kaavaratkaisun mukaan alueelle tulee noin 90 asuntoa ja asukkaita noin 130. Kaavalla ei muuteta liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Liikeja toimistorakennusten korttelialueen rakentaminen tuo alueelle uusia pysyviä työpaikkoja. Työpaikkojen määrään vaikuttaa liikerakentamisen monipuolisuus. Pelkkä päivittäistavarakauppa työllistänee noin kymmenen henkilöä.

16 Kaava-alueen toteutus ei edellytä kaupungilta investointeja uusien palvelujen tuottamiselle. Alueen läheisyydessä Niinivaaralla ja ydinkeskustassa on hyvät julkiset palvelut. Keskustan monipuoliset yksityiset palvelut ovat erittäin hyvin saavutettavissa Korttelialueet AK-korttelialue (asuinkerrostalojen korttelialue): Kortteli 1601 Asumiseen tarkoitettu kortteli on merkitty AK-korttelialueeksi, jonka yhteenlaskettu rakennusoikeus on 5400 k-m 2 ja kerrosluku on KAAVAN VAIKUTUKSET K-korttelialue (liike- ja toimistorakennusten korttelialue): Kortteli 1683 Alueelle voidaan rakentaa mm. päivittäistavarakauppa ja muita liike- tai toimistotiloja. Korttelin rakennusoikeus on 1300 k-m 2 ja kerrosluku on yksi. Muut alueet: Korttelien 1601 ja 1683 väliin on merkitty tonttikatu, jonka kautta on ajoyhteys AK-kortteliin. Tonttikadun reunaan osoitetaan paikat yleiselle pysäköinnille. Kaavamuutoksen vaikutukset voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna ovat erittäin vähäisiä. Vaikutukset kohdistuvat kaupunkikuvaan ja pysäköintipaikkojen määrään Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaupunkikuvassa uudet asuinkerrostalot täydentävät hyvin nykyistä Aittarannan rakennettua kerrostaloaluetta. Kerrosluvun nostaminen voimassa olevan asemakaavan viidestä ja kuudesta kerrosluvusta kahdeksaan ja rakennusten massoittelun muuttuminen lamellitaloista noppamaiseksi soveltuu kaupunkikuvan näkökulmasta hyvin nykyiseen rakenteeseen Yritysvaikutusten arviointi Muutosalueen uudisrakentaminen työllistää suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä, maanrakennusalaa, lvi-yrityksiä, sähköalan yrittäjiä sekä muita rakentamisen toimialaan kuuluvia yrityksiä. Päivittäistavarakaupan rakentaminen tuo alueelle pysyviä työpaikkoja noin kymmenen. Jos K-korttelialueelle tulee monipuolisempaa liike- ja toimistorakentamista, voi työllisyysvaikutus olla huomattavasti suurempikin. Yleisten pysäköintipaikkojen lisäys helpottaa liiketoimintamahdollisuuksia Vallilanaukion liikerakennuksessa.

17 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Kaavamuutosalue rajoittuu olemassa olevaan katuverkkoon, Vallilankatuun ja Penttilänkatuun. Kaava-alueen pohjoisosa rajoittuu Vallilanaukioon, josta on kevyen liikenteen yhteydet pohjoiseen päin ja Pielisjoen rantaan. Kaava-alueen halki rakennettava tonttikatu parantaa entisestään alueen kevyen liikenteen sujuvuutta. Kaavamuutos ei lisää autoliikennettä voimassa olevaan asemakaavan verrattuna juuri nimeksikään. Mahdollinen liikenteen lisäys kohdistuu Vallilankujan pysäköintipaikkaan. Liikenneturvallisuuteen autoliikenteen lisäyksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia Muut vaikutukset 5.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja -rakenteeseen Keskusta-alueen laajentuminen Pielisjoen itäpuolelle on yhdyskuntatalouden ja -rakenteen kannalta kannattavaa. Alueella on olemassa tekniset verkot ja suunnittelualue rajautuu olemassa olevaan katuverkkoon. Näin olemassa olevien teknisten verkkojen ja liikenneverkon käyttö tehostuu. Vaikutukset kaupunkikuvaan Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen noudattelee ja täydentää erittäin hyvin Aittarannan alueen nykyistä rakennetta. Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen Aittarannan alueesta on muodostunut houkutteleva ja monipuolinen erilaisille asukasryhmille suunnattu uudisalue. Väestörakenteesta tulee monipuolinen asuntojen koon vaihtelulla, erilaisilla rakennustavoilla ja hallintamuodoilla. Kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa noin 90 asuntoa. Päivittäistavarakaupan ja ehkä muiden palvelujen sijoittuminen liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle lisää alueella kävijöiden ja läpikulkijoiden määrää eri vuorokauden aikoina. Pääasiassa asuinpainotteinen rakentaminen ja ihmisten läsnäolo alueella lisää turvallisuutta, vuorovaikutteisuutta ja sosiaalisten verkkojen syntymistä. Vaikutukset teknisen huollon verkkoihin Kaavamuutosalue on liitettävissä edullisesti sen reunalla ja osittain kaava-alueen sisällä oleviin teknisiin verkkoihin. Vaikutukset kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin. Suunnittelualueella ei kohdistu mitään häiriötekijöitä. Penttilänkatu toimii alueen pääkatuna. Siitä aiheutuvat liikennemelut eivät leviä häiritsevästi asuinkerrostaloalueelle.

18 12 6 TOTEUTUS 6.1 KAAVAN TOTEUTTAMISTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT SEKÄ AJOITUS Kaavamuutosalueen uudet kerrostalot (punaiset) täydentävät hyvin Aittarannan jo rakennettua kerrostalomiljöötä.. Kuva 4. Havainnekuvat Aittarannan alueen rakentamisesta. Kaavan mukainen rakentaminen on mahdollista heti kun kaava on saanut lainvoiman. Kaavan toteutus asuinrakentamisen osalta on kuitenkin kiinni asuntojen markkinatilanteesta ja myös yleisestä taloustilanteen kehityksestä. Vallilankujan rakentamisesta vastaa kaupunki. Yleiseen pysäköintiin varataan paikat 18 ajoneuvolle.

19 13 Kuva 5. Havainnekuva Vallilankujan rakenteesta. 7 SUUNNITTELUVAIHEET Kaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukainen ilmoitus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä. Osallistumisja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä kolme viikkoa kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa ja kaupungintalolla ja niistä pyydettiin tarpeelliset lausunnot. Kaavamuutosta esittelevä yleisötilaisuus pidettiin Tilaisuudessa oli läsnä 9 henkilöä. Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet, liite 3. Kaavaluonnos Asemakaavaluonnos on laadittu kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa yhteistyössä yksikön muiden palveluyksiköiden kanssa. Asemakaavaluonnos on pidetty yleisesti nähtävillä Kaavaluonnos on esitelty Peltola-salissa Tilaisuudessa oli läsnä 10 henkilöä. Yhteenveto kaavaluonnoksen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet, liite 4. Kaavaehdotus Kaupunkirakennelautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 30 vrk:ksi. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tulee vuoden 2015 alussa. Kaava-asiakirjojen laatiminen kaavasuunnittelu: Vesa Huohvanainen maankäytön suunnittelija kartat: Kaija Kinnunen suunnitteluavustaja

20 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 167 Joensuu Täyttämispvm Kaavan nimi Aittarannan pysäköintialue Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,7869 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,7869 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,85 0, A yhteensä 0, , ,32 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0, , ,45 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,1102 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

21 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,85 0, A yhteensä 0, , ,32 0, AK 0, , ,32 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0, , ,45 0, K 0, , ,45 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,1102 Kadut -0,0223 Pihakadut 0, ,0 0,0899 Kev.liik.kadut -0,0496 LPA -0,1282 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

22 AITTARANNAN PYSÄKÖINTIALUE ASEMAKAAVAN KUNNALLISTEKNIIKAN HANKEKORTTI Sijaintikartta Ote asemakaavaehdotuksesta Maaperäolosuhteet Kaavamuutosalueen maaperä on löyhärakenteista ja routivaa silttiä, jossa esiintyy hienohiekka- ja savikerroksia. Kerrostalorakentaminen edellyttää useimmiten tukipaaluperustuksia. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on tehtävä tarkempi rakennettavuusselvitys. Kadut ja kevyen liikenteen väylät Suunnittelualueen rajalla on kattava katuverkosto. Kaavamuutosalueelle rakennetaan uusi pihakatu, Vallilankuja. Vesihuolto Suunnittelualueen rajalla on kattava vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkosto. Uudet rakennuspaikat liitetään viettoviemärillä olemassa olevaan jätevesi- ja sadevesiverkkoon. Puistot Alueelle ei tule puisto- tai lähivirkistysalueita. Sähkö- ja telekaapelointi Kaava-alueen reunassa on sähköverkko. Kaava-alueelle ei rakenneta uutta muuntamoa. Rakentajat voivat liittyä sähkö- ja tiedonsiirtoverkkoon katualueen reunassa oleviin kaapelointeihin. Kustannusarviot Pihakadun rakentamisen kustannukset ovat n Hinta-arvioissa alv on 0%. Alustava rakentamisaikataulu Asemakaavan toteuttaminen aloitettaneen alustavan aikataulun mukaan vuonna Koko kaava-aineisto arkistossa; L:\Tekninen toimiala\yhdyskuntasuunnittelu\kaavoitus\01_projektikansio\1618_aittarannan LP-alue

23 Työ nro Päivitetty Liite 2, 1/4 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä KÖIN T I ALU E O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A Asemakaavan muutos koskee Penttilän (16) kaupunginosan korttelia 1683 ja korttelin 1601 osia sekä katualueita. Suunnittelutehtävä Suunnittelualue sijaitsee Aittarannan alueella Penttilässä. Kaava-alue on vielä rakentamaton. Aittarannan alueella on tehokas katuverkko, joka hyödyntää kaupunginosan pääkatua Penttilänkatua sekä minimoi rakennettavien tonttikatujen määrän. Ratkaisu on ollut muodostuvan ympäristön kannalta toimiva ja korostanut erityisesti kevyen liikenteen verkostoja suunnittelutavoitteiden mukaisesti. Samanaikaisesti Aittarannan alueelle on syntynyt toivottua kaupallista toimintaa rakennettujen asuinkerrostalojen alimmaisiin kerroksiin sekä alueen vanhoihin rakennuksiin. Liiketoiminnan tarpeet ja alueen asukkaiden korkea autoistumisaste ovat johtaneet pysäköintipaikkojen vähyyteen alueella. Tämä korostuu erityisesti lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen puutteena. Kaavamuutoksella tutkitaan asemakaavan muuttamista siten, että suunnittelualueelle voidaan sijoittaa yleiseen käyttöön varattava pysäköintialue. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää muutoksia kortteleiden rajauksissa ja rakentamisen tavassa, tonttien käytössä sekä liikenne ja pihajärjestelyissä. Kortteleiden rakennusoikeus säilyy nykyisellään. Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta neuvotellen maanomistajan kanssa.

24 Suunnittelutilanne Liite 2, 2/4 2 Maakuntakaava: Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava ja 3. vaiheet. 4. vaiheen maakuntakaavasta on valmistunut luonnos. Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu Joensuun keskustatoimintojen alueeseen (C). Yleiskaavat: Oikeusvaikutteisessa Penttilän osayleiskaavassa (KV hyv ) suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Peltolankadulta Aittarannanpolulle on osoitettu yleiskaavassa kevyen liikenteen yhteystarve. Laajempaa aluetta koskevassa Joensuun seudun yleiskaava 2020:n kaavaratkaisu noudattaa Penttilän osayleiskaavaratkaisua. Suunnittelualue on osoitettu seutuyleiskaavassa kerros- ja rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AKR). Alue kuuluu maakuntakaavan mukaiseen Itäranta ja Siihtalan-Sirkkalan teollisuusmiljöön maisemaalueeseen (ma-2). Penttilän osayleiskaava on jätetty alueellaan voimaan maankäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Asemakaava: Aittarannan aluetta koskevassa asemakaavassa (kaavanro 1492, KV hyv ) suunnittelualue on osoitettu alla olevan asemakaavaotteen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Rakennuskiellot: Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Tontit tulee muodostaa kaavan mukaisiksi ennen rakentamista. Alueella ei ole rakennuskieltoja. Muut selvitykset: - Penttilän saha-alueen arkkitehtikilpailu ja kaavarunko sekä asemakaavamuutos, Arkkitehtitoimisto Anttila&Rusanen Oy, Aittarannan asukaskysely, kaavoitus, 2010

25 Liite 2, 3/4 3 Maankäyttösopimukset: Alueelle on tehty nykyisen asemakaavan laatimisen yhteydessä kaupungin ja maanomistajien välinen maankäyttösopimus. Nyt käynnistyvä kaavamuutos on kaupungin aloitteesta lähtöisin, eikä maankäyttösopimuksen laadinta ole lähtökohtaisesti tarpeen. Toteuttamisen kustannusjaon periaatteet tarkentuvat kaavahankkeen aikana. Arvioitavat vaikutukset Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin ja teknisen viraston strategioihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa. Kaavamuutoksen vaikutusten arvioidaan alustavasti kohdistuvan paikallisesti. Alueellisesti laajimmat vaikutukset kohdistuvat kaupunkikuvaan ja johtuvat rakentamisen muutoksista. Osalliset Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: kaava-alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat, työntekijät ja yritykset Pohjois-Karjalan ELY-keskus Joensuun seudun luonnonystävät ry Penttilän asukasyhdistys Itä-Suomen poliisilaitos Joensuun kaupungin hallintokunnat ja yhtiöt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto teknisten verkkojen haltijat Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus Kaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt kesällä Kaavamuutoksesta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa Asemakaavatyön etenemisen vaiheet on havainnollistettu sivulla 4 olevassa kaaviossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä alla ilmoitetuissa paikoissa. Yleisötilaisuus järjestettiin torstaina kello alkaen Peltola-salissa, os. Peltolankatu 4. Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä Nähtävilläoloajasta ja tässä vaiheessa mahdollisesti järjestettävästä yleisötilaisuudesta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunkirakennelautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokaudeksi. Nähtävilläoloajasta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee talvella Kaavahankkeen asiakirjat ovat edellä kuvatuissa vaiheissa nähtävillä seuraavissa paikoissa: kaupunkirakenneyksikkö, Muuntamontie 5 kaupungintalo, Rantakatu 20 Internet:

26 4 Liite 2, 4/4 Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide asiasta. Mielipiteet ja ehdotusvaiheessa muistutukset toimitetaan kaupunkirakenneyksikön kaavoitukseen, osoite Muuntamontie 5, Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. YHTEYSTIEDOT Kaava laaditaan Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa, Muuntamontie 5. Internet-sivu, josta voi seurata kaavoitusta: Yhteyshenkilöt: Maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen puh Suunnitteluavustaja Kaija Kinnunen puh Asemakaavaprosessi

27 Työ nro 1618 Liite KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N K O R T T E L I N J A P Y S Ä- K Ö I N T I A L U E E N ASE M A KAA V A N M U U T O S O A S - v a i h e e n v i r a n o m a i s l a u s u n n o t j a m i e l i p i - t e e t v a s t i n e i n e e n LAUSUNNOT: 1. Fortum Power and Heat Oy Ei huomautettavaa. 2. Joensuun Vesi Ei huomautettavaa. 3. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ei huomautettavaa. 4. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Ei huomautettavaa. 5. Fortun Sähkönsiirto Oy Kaavamuutosalueen ympäristössä sijaitsee maakaapeloitua sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Suunnittelualueelle olisi tarve sijoittaa uusi muuntamo joko puisto- tai kiinteistömuuntamoratkaisuna. Odotamme kannanottoanne muuntamon sopivan sijoituspaikan löytämiseksi alueelle. Vastine: Kaavamuutosalueelle ei tule puistoja, joten muuntamo on toteutettava kiinteistömuuntamona. MUISTUTUKSET: Ei jätetty mielipiteitä.

28 Työ nro 1618 Liite 4, 1 / KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E E N A S E M A K A A V A N M U U T O S L u o n n o s - v a i h e e n v i r a n o m a i s l a u s u n n o t j a m i e- l i p i t e e t v a s t i n e i n e e n

29 Liite 4, 2 / 4 Sisällysluettelo 1 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT/YMPÄRISTÖNSUOJELU EI HUOMAUTETTAVAA REALIA ISÄNNÖINTI OY/ISÄNNÖITSIJÄ JARMO MULTANEN... 3

30 Liite 4, 3 / 4 1 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT/YMPÄRISTÖNSUOJELU Rakentamisen myötä alueen äänimaisema on muuttunut olennaisesti. Asuinrakennusten rakenteiden ääneneristävyydelle tulee asettaa kaavamääräys vähintään 35 db(a). Vastine: Aittarannan alueen äänimaailmaan vaikuttaa Suvantosillan liikenne ja jonkin verran Penttilänkadun liikenne. Suvantosillan vaikutus ei ulotu tälle kaava-alueelle, vaan vaikutus tulee Penttilänkadun liikenteestä. Korttelin 1601 asuinrakennusten ja Penttilänkadun väliin rakennetaan liikerakennus, joka estää osittain liikennemelun leviämisen asuinalueelle. Itärannan ja Aittarannan kaavasuunnittelun pohjaksi tehdyn meluselvityksen ( ) mukaan tälle kaavamuutosalueelle ei leviä haitallista liikennemelua. Lausunnossa esitettyä kaavamerkintää ei ole tarve lisätä kaavaan. 2 EI HUOMAUTETTAVAA Joensuun Vedellä, Caruna Espoo Oy:llä, Fortum Power and Heat Oy:llä, Varkolla ja Pohjois- Karjalan ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa. Mielipiteet: 3 REALIA ISÄNNÖINTI OY/ISÄNNÖITSIJÄ JARMO MULTANEN Jarmo Multanen Asunto Oy Joensuun Tähtitornin (Jokikatu 7), Asunto Oy Joensuun Tähdenloisteen (Jokikatu 14), Asunto Oy Joensuun Kuunloisteen (Jokikatu 16) ja Asunto Oy Pikkutuikkeen (Vallilanaukio 4) valtuuttamina on vastustanut Aittarannan pysäköintialueen asemakaavan muutosta esitetyllä tavalla. Perusteluna todetaan, että nykyinen voimassa oleva kaavaluonnos on varsin uusi vuodelta Kyseisien taloyhtiöiden osakkeenomistajat ovat tehneet huoneistojensa ostopäätökset voimassa olevan kaavan mukaan, olettaen että maisemallisesti omistamansa huoneiston näköalat ja alueen yleinen infra ei muutu. Nyt kaavamuutosehdotuksessa puututaan oleellisesti kerroskorkeuksiin 2-3 lisäkerrosta, jotka eivät voi olla vaikuttamatta huoneistojen näkyvyyteen. Kaavassa tulisi huomioida selvä porrastus niin että Penttilänkadun puolella on korkeammat rakennukset ja joen puolella matalammat kiinteistöt. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää liikennejärjestelyihin, sillä liikenne Jokikadulta Penttilänkadulle on jo nykyiselläkin liikennemäärillä ylikuormitettu. Lisäksi kaavaehdotus ei mielestämme paranna yleistä paikoitusongelmaa, sillä esitetyt paikat (1601 AK) menee kerrostaloille ja kaupan (1683/K) paikat kaupalle. Vastine: Voimassa olevassa vuonna 2005 hyväksytyssä Aittarannan asemakaavassa korttelin 1601 kerrostalojen massoittelu on suunniteltu siten, että Vallilanaukiota vasten on koko korttelin levyinen kapearunkoinen viisikerroksinen kerrostalo ja korttelin kaakkoisrajalla on samanlainen kapearunkoinen koko korttelinrajan pituinen viisikerroksinen kerrostalo. Voimassa oleva asemakaava toteutuessaan sulkisi näkymät koillisesta, idästä ja kaakosta Pielisjoelle päin. Korttelin länsinurkalla on nappulatyyppinen kuusikerroksinen kerrostalon rakennusala, joka ei peitä näkymiä joelle päin kokonaan. Korttelissa 1683 on

31 Liite 4, 4 / 4 yksikerroksisen liikerakennuksen rakennusala. Tämän korttelin kerrosluku ja tehokkuus ovat säilyneet entisinä. Kaavamuutos toteutuessaan parantaa näkymiä Pielisjoelle päin toisin kuin esitetyssä mielipiteessä on todettu. Pistemäisten nappulatalojen vaikutus jokinäkymiin on huomattavasti vähäisempi, kuin voimassa olevan asemakaavan täysin sulkeva rakenne. Kaavamuutoksella ei ole muita vaikutuksia alueen yleiseen infraan verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan. Vaikutus käy ilmi kaavaselostuksen sivulla 12 olevista havainnekuvista. Vaikutus mielipiteen jättäjän edustajien asuinrakennusten näkymiin on hyvin pieni kun sitä verrataan voimassa olevan kaavan mahdollistamaan rakentamiseen. Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole varattu yhtään autopaikkaa yleiseen pysäköintiin. Kaavamuutoksessa yleiseen pysäköintiin varataan autopaikkoja 18 ja ne tulevat Vallilankujalle kaavaselostuksen sivulla 13 olevan havainnekuvan mukaisesti. Kaavamuutos ei tuo lisää asuntoja kortteliin 1601, vaan tehokkuus säilyy entisenä. Sama on tilanne liikekorttelissa. Kaavamuutos ei lisää autoliikennettä Penttilänkadulla voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Penttilänkatu toimii Aittarannan alueen pääkatuna. Tämän kadun kautta ohjautuu pääosa Penttilän asuinalueen liikenteestä ja suurimmat liikenteelliset vaikutukset tulevatkin Penttilän alueen muusta asuinrakentamisesta, ei tästä kaava-alueesta. Asemakaavaan ei tehdä mielipiteessä esitettyjä muutoksia.

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

H A M M A S L A H D E N T I E N J A V U O K K O L A N- T I E N R I S T E Y S A L U E A s e m a k a a v a n m u u t o s

H A M M A S L A H D E N T I E N J A V U O K K O L A N- T I E N R I S T E Y S A L U E A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1680 13.5.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS H A M M A S L A H D E N T I E N J A V U O K K O L A N- T I E N R I S T E Y S A L U E A s e m a k a a v a n m u u t o s K

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 24.10.2014 24.10.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 23 tonttia 17 koskevaan asemakaavan muutokseen (Isterintie 49) Kaavatunnus 564-2199 Diaarinumero

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot