A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S"

Transkriptio

1 Työ nro KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S S E L O S T U S Asemakaavan muutos koskee Penttilän (16) kaupunginosan korttelia 1683 ja korttelin 1601 osia sekä katualueita. KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo KRAKL Nähtävillä KH KV Lainvoima

2 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Penttilän kaupunginosan (16) kortteleita 1601 ja 1683, katu- ja pysäköintialueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Penttilän (16) kaupunginosan korttelit 1601 ja 1683 sekä katualueita Kaavoitusohjelman työ nro 1618 Joensuu Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset TAVOITTEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana VAIHTOEHDOT ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Yritysvaikutusten arviointi Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT TOTEUTUS KAAVAN TOTEUTTAMISTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT SEKÄ AJOITUS SUUNNITTELUVAIHEET TILASTOLOMAKE HANKEKORTTI LIITTEET 1. Asemakaavan muutosehdotus 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet 4. Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteestä vastineineen

4 3 1 TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutoksen perustelut Aittarannan asemakaavatyö aloitettiin Penttilän alueen suunnittelukilpailun tuloksen perusteella. Suunnittelukilpailu oli Penttilän osayleiskaavan ydinalueen jatkosuunnittelua ja Aittarannan alue Penttilän ydinalueen 1. toteutusvaihe. Asemakaavatyö käynnistyi maaliskuussa 2004 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen Kaavan muutostyö on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on korttelin 1601 rakennusalojen ja pysäköintialueiden jäsentäminen siten, että asukas- ja yleiseen pysäköintiin varataan riittävä määrä autopaikkoja sekä asuinrakennuspaikoille riittävän suuret yhtenäiset leikki- ja oleskelualueet. Kaavaprosessi Asemakaavatyö käynnistyi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä ja hanke esiteltiin yleisötilaisuudessa Tilaisuudessa oli läsnä 9 henkeä. Asemakaavaluonnos on pidetty yleisesti nähtävillä Kaavaluonnos on esitelty Peltola-salissa Tilaisuudessa oli läsnä 10 henkilöä. Vireilletulovaiheen ja luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen ovat liitteenä kaavaselostuksessa. Toteuttaminen Kaavan toteuttaminen on maanomistajien vastuulla asuin- ja liikerakentamisessa. Kaupunki vastaa katu- ja muiden yleisten alueiden toteuttamisesta. Asemakaavan muutosehdotus, liite 1

5 : Aittarannanpolku Vallilanaukio Vallilankatu VII II IV IV VII VI III II II II kt k kt kt t kt kt kt kt kt kt kt kt /1602 /1601 / VIII VIII le p-4 VALLILANKATU PENTTILÄNKATU p-4 p-8 p I p-4 le VALLILANKUJA PENTTILÄ AK K Liite 1, 1 / 5

6 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Liite 1, 2 / 5 AK K Asuinkerrostalojen korttelialue Liike- ja toimistorakennusten korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja PEN 1601 PENTTILÄNK 2700 VIII Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Kaupungin- tai kunnanosan numero Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. t Rakennusala Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni Aita. le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

7 Istutettava alueen osa. Liite 1, 3 / Katu Pihakatu. p-4 p Pysäköimispaikka. Autopaikkoja ei saa kattaa Pysäköimispaikka, jolle saa sijoittaa talousrakennuksia. Autopaikat on rakennettava katettuina Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Asuinkerrostalojen ensimmäisten kerrosten julkisivut on oltava erilaiset kuin ylempien kerrosten julkisivut. 2. Päärakennusten julkisivujen tulee olla korkeatasoisia, kaupunkikuvaan hyvin soveltuvia pääasiassa rapattuja, paikalla muurattuja tai puurakenteisia. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksilla tai julkisivun pintarakenteilla. 3. Päärakennusten kattomuotona tulee käyttää tasakattoa. Jos julkisivumateriaalina käytetään puuta, voidaan kattomuotona käyttää lapekattoa, jonka kaltevuuden tulee olla 1:5 tai loivempi. Lapekatoissa tulee kattomateriaalina käyttää profiililtaan hillittyä peltikatetta. 4. Asuinkortteleissa tulee toisiinsa rajautuvilla tonteilla suunnitella ja rakentaa pihan leikki-, oleskelu- ja istutusalueet yhtenäisiksi. Tonttikohtaista leikki- ja oleskelutilaa on varattava vähintään 150 m2. 5. Asumista palvelevat ulkopuoliset tilat saa rakentaa yhteisiksi eri tonttien välillä. Asuintonttien jätehuolto on järjestettävä yhteisesti kortteli- ja korttelinosakohtaisesti. 6. Asuinrakennusten maantasokerrokseen saa sijoittaa lähipalveluja tai asumista palvelevia yhteistiloja, liike-, harrastus- ja kokoontumistiloja sekä työhuoneita. 7. Kaavassa osoitetun kerrosluvun lisäksi ei saa rakentaa ullakkokerrosta. 8. Merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa: - porrashuone- tai sisäaulatiloja 15 k-m2 ylittävän osan kussakin kerroksessa mikäli se lisää tilojen avaruutta tai valoisuutta - talotekniset tilat rakennuksen kerroksiin sekä kiinteistömuuntamot Näitä tiloja ei oteta huomioon autopaikkalaskelmissa. 9. K-korttelialueella polkupyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Kulkuyhteydet kevyen liikenteen väyliltä polkupyöräpaikoille ja polkupyöräpaikoilta pääsisäänkäynnille on oltava yhtenäiset. Kulkuyhteyksiä ei saa katkoa autopaikoilla tai autoiluun tarkoitetuilla kulkuyhteyksillä. Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään yksi kutakin kerrosalan 50 m2 kohti. 10. Kaavaan merkityt aidat on rakennettava kiviaineksesta ja pinnattava julkisia alueita vasten luonnonkivellä tai vastaavan näköisellä pintamateriaalilla. Aidan korkeus Vallilanaukion rajalla on oltava vähintään 1,8 metriä ja kevyen liikenteen väylän rajalla vähintään 1,4 metriä.

8 AUTOPAIKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liite 1, 4 / 5 Tontille on varattava vähintään yksi autopaikka: - kutakin asuinkerrosalan 85 neliömetriä kohden - kutakin myymäläkerrosalan 50 neliömetriä kohden - kutakin toimistokerrosalan 70 neliömetriä kohden Autopaikat on jäsenneltävä puu- ja/tai pensasistutuksin enintään 20 autopaikkaa käsittäviin osiin. Ne on erotettava istutuksin tai muurein muusta piha-alueesta.

9 Liite 1, 5 / 5 Pohjakartta kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Timo Lajunen kaupungingeodeetti Mikko Kärkkäinen kaupunginlakimies KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU PENTTILÄN (16) kaupunginosan korttelin 1683 ja korttelin 1601 osien sekä katualueiden asemakaavan muutos. (AITTARANNAN PYSÄKÖINTIALUE) KRAKLK KH Asemakaavan voimaantulo Näht KV Pvm Mk 1:1000 Arkisto Suunn. Vesa Huohvananinen 16/1618 Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Piirt. Kaija Kinnunen

10 4 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Aittarannan alue on pääosin rakennettua asuinkerrostaloaluetta. Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisosasta Vallilanpuistoon ja Vallilanaukioon. Vallilanaukion keskellä on ravintolarakennus. Suunnittelualueen ja Pielisjoen välissä on kolme kaksikerroksista asuinrakennusta. Kaakkoisosasta kaavamuutosalue rajautuu Penttilänkatuun, jonka takana sijaitsee Pohjois-Karjalan ammattiopiston rakennuksia. Suunnittelualueelta kaakkoon päin avautuu näkymä järjestelyratapihalle. Etelästä suunnittelualue rajautuu Vallilankatuun, jonka toisella puolella on rakennettua kerrostaloaluetta. Vallilankadun pään ja Pielisjoen välissä on rakennettu leikkipuisto. Pielisjoen rannalla on kevyen liikenteen väylä. Suunnittelualue on tasattua sorakenttää ja sitä käytetään pysäköintialueena. Kaava-alueen pinta-ala on 7869 m Luonnonympäristö Suunnittelualueella ei ole luonnonympäristöä Rakennettu ympäristö Aittarannan alue Pielisjoen varrella on tehokkaasti rakennettua kerrostaloaluetta. Kaava-alueen vieressä olevat kerrostalot on rakennettu vuosina Vallilanaukiolla sijaitsee ravintolarakennus. Se on 1920-luvulta ja rakennettu alun perin toimistokäyttöön. Aittarannan alueella sijaitsee jonkun verran julkisia palveluja, lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella kerrostalon kivijalassa sijaitsee pieni päivittäistavarakauppa. Alueen pääliikenneväylänä on Penttilänkatu Itäranta -yhteys, josta on yhteydet kaupungin keskustaan Suvantosillan ja Itäsillan kautta. Sisäisenä liikenneyhteytenä suunnittelualueella on Vallilankatu ja kaavaalueen halkaisee sorapintainen kevyen liikenteen väylä. Pielisjoen rannassa kaksikerroksisten asuinrakennusten takana on kevyen liikenteen pääväylä. Sen kautta pääsee kätevästi kaupungin keskustaan uuden kevyen liikenteen sillan (Ylisoutajan silta) kautta. Uusi liikenneväylä ruutukaavan pohjoisosien suuntaan on marraskuussa 2014 valmistuva Sirkkalan silta. Suunnittelualueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön kohteita tai muinaismuistokohteita. Aittarannan alueen työpaikat ovat pääosin kaupan-, toimisto- ja terveyspalvelujen aloilta. Suunnittelualueen rajalla on kunnallistekniikka.

11 Maanomistus Kaava-alueen maat omistavat Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, kiinteistöosakeyhtiöt ja Joensuun kaupunki. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava ja 3. vaiheet. 4. vaiheen maakuntakaavasta on valmistunut luonnos. Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu Joensuun keskustatoimintojen alueeseen (C). Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yleiskaava 2020 on hyväksytty seutuvaltuustossa Ympäristöministeriö vahvisti sen ja yleiskaava on tullut voimaan Tässä yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty kerros- ja rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AKR). Penttilän osayleiskaava Kuva 1. Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Penttilän osayleiskaavan, missä suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Kuva 2: Ote Penttilän osayleiskaavasta

12 6 Asemakaava Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä Aittarannan asemakaava. Kuva 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Rakennusjärjestys Pohjakartta Rakennuskiellot Joensuun Strategiat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Pohjakarttana on käytetty kaupunkirakenneyksikön laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:1000. Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n rakennuskieltoa. Rajaton tulevaisuus kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunkirakenneohjelma , KV Kaupungin maapoliittinen ohjelma 2013, KV Asumisen strateginen suunnitelma , KV Ikääntymispoliittinen strategia vuosille , KV TAVOITTEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Aittarannan asukaskyselyn perusteella on todettu, että asukas- ja yleisen pysäköinnin tarpeita ei ole riittävästi huomioitu voimassa olevassa asemakaavassa. Kaavamuutoksen tarkoitus on lisätä pysäköintipaikkoja siten, että kerroslukua nostamalla korttelialueen pinta-alasta saadaan lisäalueita asukas- ja yleiseen pysäköintiin. Kaavamuutos ei lisää rakennusoikeutta.

13 7 3.2 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Joensuun kaupunkistrategia Joensuun kaupunkistrategia Rajaton tulevaisuus on laadittu vuosille Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian ( 104). Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympärivuotiset omaleimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Yliopisto- ja korkeakoulukaupunki ponnistaa rohkeasti eteenpäin omiin vahvuuksiin luottaen. Venäläiset matkailijat, symmetrisen kaupungin rakentaminen ja osaamiseen perustuva vihreä kasvu tuovat työpaikkoja ripeästi kasvavalle, runsaan asukkaan ydinkaupunkiseudulle. Kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan yritys- ja ympäristövaikutukset ja on yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan. Keskeisten osaamista, yritystoimintaa ja aluekehittämistä edistävien tahojen kumppanuusyhteistyö on säännönmukaista, kiinteää ja yhteisiin päämääriin sitoutunutta. Strategiaan sisältyy 16 päämäärää, joista neljä on nimetty kaupungin menestymisen kannalta kriittisiksi. Päämäärien valinnoilla tuetaan kaupungin kasvua ja vetovoimaa, tuetaan asukkaiden hyvinvointia, uudistetaan toimintatapoja sekä luodaan edellytyksiä yritysten menestymiselle ja työpaikkojen lisäämiselle. Kriittisiksi päämääriksi on nimetty 1) yritysystävällisyys, 2) vetovoima, 3) hyvinvointia ja terveyttä edistävä ympäristö ja 4) toimintatapojen ja tuotannon uusiminen. Maankäytön suunnittelua koskevat lisäksi kaupungin saavutettavuuden ja sijainnin hyödyntämisen, tasapainoisen kaupunkirakenteen ja tarkoituksenmukaisen palveluverkon päämäärät. Muut päämäärät liittyvät kaupungin talouden tasapainottamiseen, yhteistoimintaverkostoihin, henkilöstön osaamiseen ja johtamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen. Strategiset hankkeet sisältävät kasvusopimuksessa määritellyn symmetrisen kaupungin toteuttamista, saavutettavuuden ja liikennöitävyyden parantamista, venäläisten matkailijoiden nykyistä parempaa huomiointia ja ammattikorkeakoulun toimiluvan vakinaistamisen. Strategian toteuttamisohjelmat Strategiaa toteutetaan erilaisten ohjelmienavulla. Kaupunkirakennelautakunnan valmistelemia ohjelmia ovat kaupunkirakenneohjelma, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteutusohjelma (MATO-20).

14 Kaavoja laadittaessa tulevat huomioitaviksi myös ikäryhmittäiset palveluohjelmat, joita ovat lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palveluohjelmat. Palveluohjelmia lukuun ottamatta ohjelmat on hyväksytty vuoden 2013 aikana. Kaupunkirakenneohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään strategiassa esitettyjen tavoitteiden konkreettiseen toteuttamiseen kaupunkiympäristössä. Maapoliittisella ohjelmalla luodaan keskeiset linjaukset maanhankinnalle, tontinluovutukselle ja kaupungin toiminnalle sopimuskumppanina maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. MATO-20 ohjelmalla pyritään ohjaamaan aiempaa paremmin maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamista siten, että yhdyskuntarakentaminen etenee toimintojen kannalta parhaalla ja kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla. Samalla parannetaan eri toimijoiden edellytyksiä varautua tuleviin tarpeisiin ja pyritään kokonaisvaltaisesti kaupungin kannalta edulliseen maankäytön toteutukseen. Kaupunkirakennelautakunnan keskeiset tavoitteet vuosille : Symmetrisen kaupungin kehitysvisio luodaan ja määritellään toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenneolosuhteita parannetaan Joukkoliikenteen kilpailukykyä vahvistetaan Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä ja selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelmasta muodostetaan vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen sekä väestökehityksen ja palvelutarpeiden ennakoimiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan laatimisen keskeisenä tavoitteena on ollut suunnitella toiminnallisesti yhtenäisen kaupunkiseudun maankäyttö yleispiirteisellä tasolla yhtenä kokonaisuutena ja siten hallita paremmin seudunkehittymistä vetovoimaiseksi, kilpailukykyiseksi ja yhdyskuntarakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Penttilän osayleiskaava Osayleiskaavan tavoitteiden mukaan keskustatoimintojen painopiste sijoittuu Penttilässä Aittarannan alueelle ja entisen sahan kohdalle joenrannan tuntumaan. Alueelle voi sijoittua toimistorakentamista, koulutustiloja, julkisia ja yksityisiä palveluja, asumista ja mahdollisesti kulttuuritiloja.

15 Alueen kaupunkimiljöön laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintojen tarkka sijoittuminen riippuu Pielisjoen ylittävän kävelysillan sijainnista, koska se vaikuttaa kulkijavirtojen reitteihin. Aittarannan ja Penttilänrannan alueista muodostuu osa ydinkeskustaa ja alue rakennetaan keskeisen sijaintinsa vuoksi tiiviisti. Liikennejärjestelyissä keskeinen sija on kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksien parantamisella, mutta myös ajoneuvoliikenteen sujuviin ja luonteviin yhteyksiin kiinnitetään huomiota. Kaupunkikuvallisesti tärkeää on Pielisjoen itärannan maisema- ja kaupunkikuvan eheyttäminen sekä uuden kaupunginosan kytkeytyminen kaupunkikuvallisesti luontevalla tavalla Pielisjoen vastarannan ydinkeskustaan ja muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Aittarannan alue on suurelta osin rakentunut tiiviiksi kerrostaloalueeksi ja kaavamuutos tukee tätä kehityslinjaa. Asutuksen lisääntyminen Aittarannan alueella edesauttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) toteutumista päivittäistavarakaupan ja jopa muiden palvelujen osalta Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana Kaavamuutoksen tavoitteet ovat säilyneet samoina koko kaavaprosessin ajan. 9 4 VAIHTOEHDOT Vaihtoehtotarkasteluja ei ole tehty. Valittu vaihtoehto täyttää hyvin kaavamuutokselle asetetut tavoitteet. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa ei kritisoitu tätä hanketta. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU 5.1 KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Kaavamuutos ei tuo lisää rakennusoikeutta. Kaavamuutoksella jäsennetään uudestaan kerrostalokorttelin rakennusmassoittelua ja pysäköintialueita. Voimassa olevan asemakaavan mukaan kortteliin 1601 on mahdollista rakentaa kaksi viisikerroksista lamellitaloa ja yksi kuusikerroksinen noppamainen pistetalo. Kaavamuutos poistaa lamellitalot ja rakentaminen toteutetaan kahdella kahdeksankerroksisella noppatalolla. Kaavaratkaisun mukaan alueelle tulee noin 90 asuntoa ja asukkaita noin 130. Kaavalla ei muuteta liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Liikeja toimistorakennusten korttelialueen rakentaminen tuo alueelle uusia pysyviä työpaikkoja. Työpaikkojen määrään vaikuttaa liikerakentamisen monipuolisuus. Pelkkä päivittäistavarakauppa työllistänee noin kymmenen henkilöä.

16 Kaava-alueen toteutus ei edellytä kaupungilta investointeja uusien palvelujen tuottamiselle. Alueen läheisyydessä Niinivaaralla ja ydinkeskustassa on hyvät julkiset palvelut. Keskustan monipuoliset yksityiset palvelut ovat erittäin hyvin saavutettavissa Korttelialueet AK-korttelialue (asuinkerrostalojen korttelialue): Kortteli 1601 Asumiseen tarkoitettu kortteli on merkitty AK-korttelialueeksi, jonka yhteenlaskettu rakennusoikeus on 5400 k-m 2 ja kerrosluku on KAAVAN VAIKUTUKSET K-korttelialue (liike- ja toimistorakennusten korttelialue): Kortteli 1683 Alueelle voidaan rakentaa mm. päivittäistavarakauppa ja muita liike- tai toimistotiloja. Korttelin rakennusoikeus on 1300 k-m 2 ja kerrosluku on yksi. Muut alueet: Korttelien 1601 ja 1683 väliin on merkitty tonttikatu, jonka kautta on ajoyhteys AK-kortteliin. Tonttikadun reunaan osoitetaan paikat yleiselle pysäköinnille. Kaavamuutoksen vaikutukset voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna ovat erittäin vähäisiä. Vaikutukset kohdistuvat kaupunkikuvaan ja pysäköintipaikkojen määrään Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaupunkikuvassa uudet asuinkerrostalot täydentävät hyvin nykyistä Aittarannan rakennettua kerrostaloaluetta. Kerrosluvun nostaminen voimassa olevan asemakaavan viidestä ja kuudesta kerrosluvusta kahdeksaan ja rakennusten massoittelun muuttuminen lamellitaloista noppamaiseksi soveltuu kaupunkikuvan näkökulmasta hyvin nykyiseen rakenteeseen Yritysvaikutusten arviointi Muutosalueen uudisrakentaminen työllistää suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä, maanrakennusalaa, lvi-yrityksiä, sähköalan yrittäjiä sekä muita rakentamisen toimialaan kuuluvia yrityksiä. Päivittäistavarakaupan rakentaminen tuo alueelle pysyviä työpaikkoja noin kymmenen. Jos K-korttelialueelle tulee monipuolisempaa liike- ja toimistorakentamista, voi työllisyysvaikutus olla huomattavasti suurempikin. Yleisten pysäköintipaikkojen lisäys helpottaa liiketoimintamahdollisuuksia Vallilanaukion liikerakennuksessa.

17 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Kaavamuutosalue rajoittuu olemassa olevaan katuverkkoon, Vallilankatuun ja Penttilänkatuun. Kaava-alueen pohjoisosa rajoittuu Vallilanaukioon, josta on kevyen liikenteen yhteydet pohjoiseen päin ja Pielisjoen rantaan. Kaava-alueen halki rakennettava tonttikatu parantaa entisestään alueen kevyen liikenteen sujuvuutta. Kaavamuutos ei lisää autoliikennettä voimassa olevaan asemakaavan verrattuna juuri nimeksikään. Mahdollinen liikenteen lisäys kohdistuu Vallilankujan pysäköintipaikkaan. Liikenneturvallisuuteen autoliikenteen lisäyksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia Muut vaikutukset 5.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja -rakenteeseen Keskusta-alueen laajentuminen Pielisjoen itäpuolelle on yhdyskuntatalouden ja -rakenteen kannalta kannattavaa. Alueella on olemassa tekniset verkot ja suunnittelualue rajautuu olemassa olevaan katuverkkoon. Näin olemassa olevien teknisten verkkojen ja liikenneverkon käyttö tehostuu. Vaikutukset kaupunkikuvaan Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen noudattelee ja täydentää erittäin hyvin Aittarannan alueen nykyistä rakennetta. Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen Aittarannan alueesta on muodostunut houkutteleva ja monipuolinen erilaisille asukasryhmille suunnattu uudisalue. Väestörakenteesta tulee monipuolinen asuntojen koon vaihtelulla, erilaisilla rakennustavoilla ja hallintamuodoilla. Kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa noin 90 asuntoa. Päivittäistavarakaupan ja ehkä muiden palvelujen sijoittuminen liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle lisää alueella kävijöiden ja läpikulkijoiden määrää eri vuorokauden aikoina. Pääasiassa asuinpainotteinen rakentaminen ja ihmisten läsnäolo alueella lisää turvallisuutta, vuorovaikutteisuutta ja sosiaalisten verkkojen syntymistä. Vaikutukset teknisen huollon verkkoihin Kaavamuutosalue on liitettävissä edullisesti sen reunalla ja osittain kaava-alueen sisällä oleviin teknisiin verkkoihin. Vaikutukset kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin. Suunnittelualueella ei kohdistu mitään häiriötekijöitä. Penttilänkatu toimii alueen pääkatuna. Siitä aiheutuvat liikennemelut eivät leviä häiritsevästi asuinkerrostaloalueelle.

18 12 6 TOTEUTUS 6.1 KAAVAN TOTEUTTAMISTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT SEKÄ AJOITUS Kaavamuutosalueen uudet kerrostalot (punaiset) täydentävät hyvin Aittarannan jo rakennettua kerrostalomiljöötä.. Kuva 4. Havainnekuvat Aittarannan alueen rakentamisesta. Kaavan mukainen rakentaminen on mahdollista heti kun kaava on saanut lainvoiman. Kaavan toteutus asuinrakentamisen osalta on kuitenkin kiinni asuntojen markkinatilanteesta ja myös yleisestä taloustilanteen kehityksestä. Vallilankujan rakentamisesta vastaa kaupunki. Yleiseen pysäköintiin varataan paikat 18 ajoneuvolle.

19 13 Kuva 5. Havainnekuva Vallilankujan rakenteesta. 7 SUUNNITTELUVAIHEET Kaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukainen ilmoitus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä. Osallistumisja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä kolme viikkoa kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa ja kaupungintalolla ja niistä pyydettiin tarpeelliset lausunnot. Kaavamuutosta esittelevä yleisötilaisuus pidettiin Tilaisuudessa oli läsnä 9 henkilöä. Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet, liite 3. Kaavaluonnos Asemakaavaluonnos on laadittu kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa yhteistyössä yksikön muiden palveluyksiköiden kanssa. Asemakaavaluonnos on pidetty yleisesti nähtävillä Kaavaluonnos on esitelty Peltola-salissa Tilaisuudessa oli läsnä 10 henkilöä. Yhteenveto kaavaluonnoksen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet, liite 4. Kaavaehdotus Kaupunkirakennelautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 30 vrk:ksi. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tulee vuoden 2015 alussa. Kaava-asiakirjojen laatiminen kaavasuunnittelu: Vesa Huohvanainen maankäytön suunnittelija kartat: Kaija Kinnunen suunnitteluavustaja

20 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 167 Joensuu Täyttämispvm Kaavan nimi Aittarannan pysäköintialue Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,7869 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,7869 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,85 0, A yhteensä 0, , ,32 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0, , ,45 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,1102 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

21 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,85 0, A yhteensä 0, , ,32 0, AK 0, , ,32 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0, , ,45 0, K 0, , ,45 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,1102 Kadut -0,0223 Pihakadut 0, ,0 0,0899 Kev.liik.kadut -0,0496 LPA -0,1282 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

22 AITTARANNAN PYSÄKÖINTIALUE ASEMAKAAVAN KUNNALLISTEKNIIKAN HANKEKORTTI Sijaintikartta Ote asemakaavaehdotuksesta Maaperäolosuhteet Kaavamuutosalueen maaperä on löyhärakenteista ja routivaa silttiä, jossa esiintyy hienohiekka- ja savikerroksia. Kerrostalorakentaminen edellyttää useimmiten tukipaaluperustuksia. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on tehtävä tarkempi rakennettavuusselvitys. Kadut ja kevyen liikenteen väylät Suunnittelualueen rajalla on kattava katuverkosto. Kaavamuutosalueelle rakennetaan uusi pihakatu, Vallilankuja. Vesihuolto Suunnittelualueen rajalla on kattava vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkosto. Uudet rakennuspaikat liitetään viettoviemärillä olemassa olevaan jätevesi- ja sadevesiverkkoon. Puistot Alueelle ei tule puisto- tai lähivirkistysalueita. Sähkö- ja telekaapelointi Kaava-alueen reunassa on sähköverkko. Kaava-alueelle ei rakenneta uutta muuntamoa. Rakentajat voivat liittyä sähkö- ja tiedonsiirtoverkkoon katualueen reunassa oleviin kaapelointeihin. Kustannusarviot Pihakadun rakentamisen kustannukset ovat n Hinta-arvioissa alv on 0%. Alustava rakentamisaikataulu Asemakaavan toteuttaminen aloitettaneen alustavan aikataulun mukaan vuonna Koko kaava-aineisto arkistossa; L:\Tekninen toimiala\yhdyskuntasuunnittelu\kaavoitus\01_projektikansio\1618_aittarannan LP-alue

23 Työ nro Päivitetty Liite 2, 1/4 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä KÖIN T I ALU E O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A Asemakaavan muutos koskee Penttilän (16) kaupunginosan korttelia 1683 ja korttelin 1601 osia sekä katualueita. Suunnittelutehtävä Suunnittelualue sijaitsee Aittarannan alueella Penttilässä. Kaava-alue on vielä rakentamaton. Aittarannan alueella on tehokas katuverkko, joka hyödyntää kaupunginosan pääkatua Penttilänkatua sekä minimoi rakennettavien tonttikatujen määrän. Ratkaisu on ollut muodostuvan ympäristön kannalta toimiva ja korostanut erityisesti kevyen liikenteen verkostoja suunnittelutavoitteiden mukaisesti. Samanaikaisesti Aittarannan alueelle on syntynyt toivottua kaupallista toimintaa rakennettujen asuinkerrostalojen alimmaisiin kerroksiin sekä alueen vanhoihin rakennuksiin. Liiketoiminnan tarpeet ja alueen asukkaiden korkea autoistumisaste ovat johtaneet pysäköintipaikkojen vähyyteen alueella. Tämä korostuu erityisesti lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen puutteena. Kaavamuutoksella tutkitaan asemakaavan muuttamista siten, että suunnittelualueelle voidaan sijoittaa yleiseen käyttöön varattava pysäköintialue. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää muutoksia kortteleiden rajauksissa ja rakentamisen tavassa, tonttien käytössä sekä liikenne ja pihajärjestelyissä. Kortteleiden rakennusoikeus säilyy nykyisellään. Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta neuvotellen maanomistajan kanssa.

24 Suunnittelutilanne Liite 2, 2/4 2 Maakuntakaava: Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava ja 3. vaiheet. 4. vaiheen maakuntakaavasta on valmistunut luonnos. Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu Joensuun keskustatoimintojen alueeseen (C). Yleiskaavat: Oikeusvaikutteisessa Penttilän osayleiskaavassa (KV hyv ) suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Peltolankadulta Aittarannanpolulle on osoitettu yleiskaavassa kevyen liikenteen yhteystarve. Laajempaa aluetta koskevassa Joensuun seudun yleiskaava 2020:n kaavaratkaisu noudattaa Penttilän osayleiskaavaratkaisua. Suunnittelualue on osoitettu seutuyleiskaavassa kerros- ja rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AKR). Alue kuuluu maakuntakaavan mukaiseen Itäranta ja Siihtalan-Sirkkalan teollisuusmiljöön maisemaalueeseen (ma-2). Penttilän osayleiskaava on jätetty alueellaan voimaan maankäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Asemakaava: Aittarannan aluetta koskevassa asemakaavassa (kaavanro 1492, KV hyv ) suunnittelualue on osoitettu alla olevan asemakaavaotteen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Rakennuskiellot: Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Tontit tulee muodostaa kaavan mukaisiksi ennen rakentamista. Alueella ei ole rakennuskieltoja. Muut selvitykset: - Penttilän saha-alueen arkkitehtikilpailu ja kaavarunko sekä asemakaavamuutos, Arkkitehtitoimisto Anttila&Rusanen Oy, Aittarannan asukaskysely, kaavoitus, 2010

25 Liite 2, 3/4 3 Maankäyttösopimukset: Alueelle on tehty nykyisen asemakaavan laatimisen yhteydessä kaupungin ja maanomistajien välinen maankäyttösopimus. Nyt käynnistyvä kaavamuutos on kaupungin aloitteesta lähtöisin, eikä maankäyttösopimuksen laadinta ole lähtökohtaisesti tarpeen. Toteuttamisen kustannusjaon periaatteet tarkentuvat kaavahankkeen aikana. Arvioitavat vaikutukset Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin ja teknisen viraston strategioihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa. Kaavamuutoksen vaikutusten arvioidaan alustavasti kohdistuvan paikallisesti. Alueellisesti laajimmat vaikutukset kohdistuvat kaupunkikuvaan ja johtuvat rakentamisen muutoksista. Osalliset Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: kaava-alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat, työntekijät ja yritykset Pohjois-Karjalan ELY-keskus Joensuun seudun luonnonystävät ry Penttilän asukasyhdistys Itä-Suomen poliisilaitos Joensuun kaupungin hallintokunnat ja yhtiöt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto teknisten verkkojen haltijat Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus Kaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt kesällä Kaavamuutoksesta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa Asemakaavatyön etenemisen vaiheet on havainnollistettu sivulla 4 olevassa kaaviossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä alla ilmoitetuissa paikoissa. Yleisötilaisuus järjestettiin torstaina kello alkaen Peltola-salissa, os. Peltolankatu 4. Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä Nähtävilläoloajasta ja tässä vaiheessa mahdollisesti järjestettävästä yleisötilaisuudesta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunkirakennelautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokaudeksi. Nähtävilläoloajasta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee talvella Kaavahankkeen asiakirjat ovat edellä kuvatuissa vaiheissa nähtävillä seuraavissa paikoissa: kaupunkirakenneyksikkö, Muuntamontie 5 kaupungintalo, Rantakatu 20 Internet:

26 4 Liite 2, 4/4 Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide asiasta. Mielipiteet ja ehdotusvaiheessa muistutukset toimitetaan kaupunkirakenneyksikön kaavoitukseen, osoite Muuntamontie 5, Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. YHTEYSTIEDOT Kaava laaditaan Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa, Muuntamontie 5. Internet-sivu, josta voi seurata kaavoitusta: Yhteyshenkilöt: Maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen puh Suunnitteluavustaja Kaija Kinnunen puh Asemakaavaprosessi

27 Työ nro 1618 Liite KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N K O R T T E L I N J A P Y S Ä- K Ö I N T I A L U E E N ASE M A KAA V A N M U U T O S O A S - v a i h e e n v i r a n o m a i s l a u s u n n o t j a m i e l i p i - t e e t v a s t i n e i n e e n LAUSUNNOT: 1. Fortum Power and Heat Oy Ei huomautettavaa. 2. Joensuun Vesi Ei huomautettavaa. 3. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ei huomautettavaa. 4. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Ei huomautettavaa. 5. Fortun Sähkönsiirto Oy Kaavamuutosalueen ympäristössä sijaitsee maakaapeloitua sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Suunnittelualueelle olisi tarve sijoittaa uusi muuntamo joko puisto- tai kiinteistömuuntamoratkaisuna. Odotamme kannanottoanne muuntamon sopivan sijoituspaikan löytämiseksi alueelle. Vastine: Kaavamuutosalueelle ei tule puistoja, joten muuntamo on toteutettava kiinteistömuuntamona. MUISTUTUKSET: Ei jätetty mielipiteitä.

28 Työ nro 1618 Liite 4, 1 / KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E E N A S E M A K A A V A N M U U T O S L u o n n o s - v a i h e e n v i r a n o m a i s l a u s u n n o t j a m i e- l i p i t e e t v a s t i n e i n e e n

29 Liite 4, 2 / 4 Sisällysluettelo 1 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT/YMPÄRISTÖNSUOJELU EI HUOMAUTETTAVAA REALIA ISÄNNÖINTI OY/ISÄNNÖITSIJÄ JARMO MULTANEN... 3

30 Liite 4, 3 / 4 1 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT/YMPÄRISTÖNSUOJELU Rakentamisen myötä alueen äänimaisema on muuttunut olennaisesti. Asuinrakennusten rakenteiden ääneneristävyydelle tulee asettaa kaavamääräys vähintään 35 db(a). Vastine: Aittarannan alueen äänimaailmaan vaikuttaa Suvantosillan liikenne ja jonkin verran Penttilänkadun liikenne. Suvantosillan vaikutus ei ulotu tälle kaava-alueelle, vaan vaikutus tulee Penttilänkadun liikenteestä. Korttelin 1601 asuinrakennusten ja Penttilänkadun väliin rakennetaan liikerakennus, joka estää osittain liikennemelun leviämisen asuinalueelle. Itärannan ja Aittarannan kaavasuunnittelun pohjaksi tehdyn meluselvityksen ( ) mukaan tälle kaavamuutosalueelle ei leviä haitallista liikennemelua. Lausunnossa esitettyä kaavamerkintää ei ole tarve lisätä kaavaan. 2 EI HUOMAUTETTAVAA Joensuun Vedellä, Caruna Espoo Oy:llä, Fortum Power and Heat Oy:llä, Varkolla ja Pohjois- Karjalan ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa. Mielipiteet: 3 REALIA ISÄNNÖINTI OY/ISÄNNÖITSIJÄ JARMO MULTANEN Jarmo Multanen Asunto Oy Joensuun Tähtitornin (Jokikatu 7), Asunto Oy Joensuun Tähdenloisteen (Jokikatu 14), Asunto Oy Joensuun Kuunloisteen (Jokikatu 16) ja Asunto Oy Pikkutuikkeen (Vallilanaukio 4) valtuuttamina on vastustanut Aittarannan pysäköintialueen asemakaavan muutosta esitetyllä tavalla. Perusteluna todetaan, että nykyinen voimassa oleva kaavaluonnos on varsin uusi vuodelta Kyseisien taloyhtiöiden osakkeenomistajat ovat tehneet huoneistojensa ostopäätökset voimassa olevan kaavan mukaan, olettaen että maisemallisesti omistamansa huoneiston näköalat ja alueen yleinen infra ei muutu. Nyt kaavamuutosehdotuksessa puututaan oleellisesti kerroskorkeuksiin 2-3 lisäkerrosta, jotka eivät voi olla vaikuttamatta huoneistojen näkyvyyteen. Kaavassa tulisi huomioida selvä porrastus niin että Penttilänkadun puolella on korkeammat rakennukset ja joen puolella matalammat kiinteistöt. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää liikennejärjestelyihin, sillä liikenne Jokikadulta Penttilänkadulle on jo nykyiselläkin liikennemäärillä ylikuormitettu. Lisäksi kaavaehdotus ei mielestämme paranna yleistä paikoitusongelmaa, sillä esitetyt paikat (1601 AK) menee kerrostaloille ja kaupan (1683/K) paikat kaupalle. Vastine: Voimassa olevassa vuonna 2005 hyväksytyssä Aittarannan asemakaavassa korttelin 1601 kerrostalojen massoittelu on suunniteltu siten, että Vallilanaukiota vasten on koko korttelin levyinen kapearunkoinen viisikerroksinen kerrostalo ja korttelin kaakkoisrajalla on samanlainen kapearunkoinen koko korttelinrajan pituinen viisikerroksinen kerrostalo. Voimassa oleva asemakaava toteutuessaan sulkisi näkymät koillisesta, idästä ja kaakosta Pielisjoelle päin. Korttelin länsinurkalla on nappulatyyppinen kuusikerroksinen kerrostalon rakennusala, joka ei peitä näkymiä joelle päin kokonaan. Korttelissa 1683 on

31 Liite 4, 4 / 4 yksikerroksisen liikerakennuksen rakennusala. Tämän korttelin kerrosluku ja tehokkuus ovat säilyneet entisinä. Kaavamuutos toteutuessaan parantaa näkymiä Pielisjoelle päin toisin kuin esitetyssä mielipiteessä on todettu. Pistemäisten nappulatalojen vaikutus jokinäkymiin on huomattavasti vähäisempi, kuin voimassa olevan asemakaavan täysin sulkeva rakenne. Kaavamuutoksella ei ole muita vaikutuksia alueen yleiseen infraan verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan. Vaikutus käy ilmi kaavaselostuksen sivulla 12 olevista havainnekuvista. Vaikutus mielipiteen jättäjän edustajien asuinrakennusten näkymiin on hyvin pieni kun sitä verrataan voimassa olevan kaavan mahdollistamaan rakentamiseen. Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole varattu yhtään autopaikkaa yleiseen pysäköintiin. Kaavamuutoksessa yleiseen pysäköintiin varataan autopaikkoja 18 ja ne tulevat Vallilankujalle kaavaselostuksen sivulla 13 olevan havainnekuvan mukaisesti. Kaavamuutos ei tuo lisää asuntoja kortteliin 1601, vaan tehokkuus säilyy entisenä. Sama on tilanne liikekorttelissa. Kaavamuutos ei lisää autoliikennettä Penttilänkadulla voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Penttilänkatu toimii Aittarannan alueen pääkatuna. Tämän kadun kautta ohjautuu pääosa Penttilän asuinalueen liikenteestä ja suurimmat liikenteelliset vaikutukset tulevatkin Penttilän alueen muusta asuinrakentamisesta, ei tästä kaava-alueesta. Asemakaavaan ei tehdä mielipiteessä esitettyjä muutoksia.

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos

SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos Työnumero 1634 27.11.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos KAAVASELOSTUS,luonnos KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo 20.2.2013 KrakLK Nähtävillä

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

IIKSENVAARAN KETUNPESIEN - PA- PINKANKAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

IIKSENVAARAN KETUNPESIEN - PA- PINKANKAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 22.1.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS IIKSENVAARAN KETUNPESIEN - PA- PINKANKAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kaava-alueen sijainti ( MML/Logica 2012) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

LIITEASIAKIRJALUETTELO

LIITEASIAKIRJALUETTELO 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 19.9.2013 (Täydennetty 12.2.2014) 1(20) Diaarinumero 899/2012 Toimielinkäsittely Kaup.valt 3.3.2014 Kaavanumero 08036 KASPERI 8. kaupunginosa, Kasperi, kortteli nro 13 (osa) sekä katualueen osa. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus 148 Kauniaisten kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto Ehdotus 13.12.2012 A R K K I T E H D I T A N T T I L A & R U S A N E N O Y LÖNNROTINKATU

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 Moreenin alue 2486 Itäportintie-Länsiportintie Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala Korttelin 92 tontti 2, kortteli 93, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueet tilaajajohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot