A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S"

Transkriptio

1 Työ nro KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E EN A S E M A K A A V A N M U U T O S S E L O S T U S Asemakaavan muutos koskee Penttilän (16) kaupunginosan korttelia 1683 ja korttelin 1601 osia sekä katualueita. KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo KRAKL Nähtävillä KH KV Lainvoima

2 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Penttilän kaupunginosan (16) kortteleita 1601 ja 1683, katu- ja pysäköintialueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Penttilän (16) kaupunginosan korttelit 1601 ja 1683 sekä katualueita Kaavoitusohjelman työ nro 1618 Joensuu Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset TAVOITTEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana VAIHTOEHDOT ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Yritysvaikutusten arviointi Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT TOTEUTUS KAAVAN TOTEUTTAMISTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT SEKÄ AJOITUS SUUNNITTELUVAIHEET TILASTOLOMAKE HANKEKORTTI LIITTEET 1. Asemakaavan muutosehdotus 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja kaavoituksen vastineet 4. Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteestä vastineineen

4 3 1 TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutoksen perustelut Aittarannan asemakaavatyö aloitettiin Penttilän alueen suunnittelukilpailun tuloksen perusteella. Suunnittelukilpailu oli Penttilän osayleiskaavan ydinalueen jatkosuunnittelua ja Aittarannan alue Penttilän ydinalueen 1. toteutusvaihe. Asemakaavatyö käynnistyi maaliskuussa 2004 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen Kaavan muutostyö on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on korttelin 1601 rakennusalojen ja pysäköintialueiden jäsentäminen siten, että asukas- ja yleiseen pysäköintiin varataan riittävä määrä autopaikkoja sekä asuinrakennuspaikoille riittävän suuret yhtenäiset leikki- ja oleskelualueet. Kaavaprosessi Asemakaavatyö käynnistyi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä ja hanke esiteltiin yleisötilaisuudessa Tilaisuudessa oli läsnä 9 henkeä. Asemakaavaluonnos on pidetty yleisesti nähtävillä Kaavaluonnos on esitelty Peltola-salissa Tilaisuudessa oli läsnä 10 henkilöä. Vireilletulovaiheen ja luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen ovat liitteenä kaavaselostuksessa. Toteuttaminen Kaavan toteuttaminen on maanomistajien vastuulla asuin- ja liikerakentamisessa. Kaupunki vastaa katu- ja muiden yleisten alueiden toteuttamisesta. Asemakaavan muutosehdotus, liite 1

5 : Aittarannanpolku Vallilanaukio Vallilankatu VII II IV IV VII VI III II II II kt k kt kt t kt kt kt kt kt kt kt kt /1602 /1601 / VIII VIII le p-4 VALLILANKATU PENTTILÄNKATU p-4 p-8 p I p-4 le VALLILANKUJA PENTTILÄ AK K Liite 1, 1 / 5

6 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Liite 1, 2 / 5 AK K Asuinkerrostalojen korttelialue Liike- ja toimistorakennusten korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja PEN 1601 PENTTILÄNK 2700 VIII Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Kaupungin- tai kunnanosan numero Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. t Rakennusala Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni Aita. le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

7 Istutettava alueen osa. Liite 1, 3 / Katu Pihakatu. p-4 p Pysäköimispaikka. Autopaikkoja ei saa kattaa Pysäköimispaikka, jolle saa sijoittaa talousrakennuksia. Autopaikat on rakennettava katettuina Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Asuinkerrostalojen ensimmäisten kerrosten julkisivut on oltava erilaiset kuin ylempien kerrosten julkisivut. 2. Päärakennusten julkisivujen tulee olla korkeatasoisia, kaupunkikuvaan hyvin soveltuvia pääasiassa rapattuja, paikalla muurattuja tai puurakenteisia. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksilla tai julkisivun pintarakenteilla. 3. Päärakennusten kattomuotona tulee käyttää tasakattoa. Jos julkisivumateriaalina käytetään puuta, voidaan kattomuotona käyttää lapekattoa, jonka kaltevuuden tulee olla 1:5 tai loivempi. Lapekatoissa tulee kattomateriaalina käyttää profiililtaan hillittyä peltikatetta. 4. Asuinkortteleissa tulee toisiinsa rajautuvilla tonteilla suunnitella ja rakentaa pihan leikki-, oleskelu- ja istutusalueet yhtenäisiksi. Tonttikohtaista leikki- ja oleskelutilaa on varattava vähintään 150 m2. 5. Asumista palvelevat ulkopuoliset tilat saa rakentaa yhteisiksi eri tonttien välillä. Asuintonttien jätehuolto on järjestettävä yhteisesti kortteli- ja korttelinosakohtaisesti. 6. Asuinrakennusten maantasokerrokseen saa sijoittaa lähipalveluja tai asumista palvelevia yhteistiloja, liike-, harrastus- ja kokoontumistiloja sekä työhuoneita. 7. Kaavassa osoitetun kerrosluvun lisäksi ei saa rakentaa ullakkokerrosta. 8. Merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa: - porrashuone- tai sisäaulatiloja 15 k-m2 ylittävän osan kussakin kerroksessa mikäli se lisää tilojen avaruutta tai valoisuutta - talotekniset tilat rakennuksen kerroksiin sekä kiinteistömuuntamot Näitä tiloja ei oteta huomioon autopaikkalaskelmissa. 9. K-korttelialueella polkupyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Kulkuyhteydet kevyen liikenteen väyliltä polkupyöräpaikoille ja polkupyöräpaikoilta pääsisäänkäynnille on oltava yhtenäiset. Kulkuyhteyksiä ei saa katkoa autopaikoilla tai autoiluun tarkoitetuilla kulkuyhteyksillä. Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään yksi kutakin kerrosalan 50 m2 kohti. 10. Kaavaan merkityt aidat on rakennettava kiviaineksesta ja pinnattava julkisia alueita vasten luonnonkivellä tai vastaavan näköisellä pintamateriaalilla. Aidan korkeus Vallilanaukion rajalla on oltava vähintään 1,8 metriä ja kevyen liikenteen väylän rajalla vähintään 1,4 metriä.

8 AUTOPAIKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liite 1, 4 / 5 Tontille on varattava vähintään yksi autopaikka: - kutakin asuinkerrosalan 85 neliömetriä kohden - kutakin myymäläkerrosalan 50 neliömetriä kohden - kutakin toimistokerrosalan 70 neliömetriä kohden Autopaikat on jäsenneltävä puu- ja/tai pensasistutuksin enintään 20 autopaikkaa käsittäviin osiin. Ne on erotettava istutuksin tai muurein muusta piha-alueesta.

9 Liite 1, 5 / 5 Pohjakartta kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Timo Lajunen kaupungingeodeetti Mikko Kärkkäinen kaupunginlakimies KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU PENTTILÄN (16) kaupunginosan korttelin 1683 ja korttelin 1601 osien sekä katualueiden asemakaavan muutos. (AITTARANNAN PYSÄKÖINTIALUE) KRAKLK KH Asemakaavan voimaantulo Näht KV Pvm Mk 1:1000 Arkisto Suunn. Vesa Huohvananinen 16/1618 Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Piirt. Kaija Kinnunen

10 4 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Aittarannan alue on pääosin rakennettua asuinkerrostaloaluetta. Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisosasta Vallilanpuistoon ja Vallilanaukioon. Vallilanaukion keskellä on ravintolarakennus. Suunnittelualueen ja Pielisjoen välissä on kolme kaksikerroksista asuinrakennusta. Kaakkoisosasta kaavamuutosalue rajautuu Penttilänkatuun, jonka takana sijaitsee Pohjois-Karjalan ammattiopiston rakennuksia. Suunnittelualueelta kaakkoon päin avautuu näkymä järjestelyratapihalle. Etelästä suunnittelualue rajautuu Vallilankatuun, jonka toisella puolella on rakennettua kerrostaloaluetta. Vallilankadun pään ja Pielisjoen välissä on rakennettu leikkipuisto. Pielisjoen rannalla on kevyen liikenteen väylä. Suunnittelualue on tasattua sorakenttää ja sitä käytetään pysäköintialueena. Kaava-alueen pinta-ala on 7869 m Luonnonympäristö Suunnittelualueella ei ole luonnonympäristöä Rakennettu ympäristö Aittarannan alue Pielisjoen varrella on tehokkaasti rakennettua kerrostaloaluetta. Kaava-alueen vieressä olevat kerrostalot on rakennettu vuosina Vallilanaukiolla sijaitsee ravintolarakennus. Se on 1920-luvulta ja rakennettu alun perin toimistokäyttöön. Aittarannan alueella sijaitsee jonkun verran julkisia palveluja, lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella kerrostalon kivijalassa sijaitsee pieni päivittäistavarakauppa. Alueen pääliikenneväylänä on Penttilänkatu Itäranta -yhteys, josta on yhteydet kaupungin keskustaan Suvantosillan ja Itäsillan kautta. Sisäisenä liikenneyhteytenä suunnittelualueella on Vallilankatu ja kaavaalueen halkaisee sorapintainen kevyen liikenteen väylä. Pielisjoen rannassa kaksikerroksisten asuinrakennusten takana on kevyen liikenteen pääväylä. Sen kautta pääsee kätevästi kaupungin keskustaan uuden kevyen liikenteen sillan (Ylisoutajan silta) kautta. Uusi liikenneväylä ruutukaavan pohjoisosien suuntaan on marraskuussa 2014 valmistuva Sirkkalan silta. Suunnittelualueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön kohteita tai muinaismuistokohteita. Aittarannan alueen työpaikat ovat pääosin kaupan-, toimisto- ja terveyspalvelujen aloilta. Suunnittelualueen rajalla on kunnallistekniikka.

11 Maanomistus Kaava-alueen maat omistavat Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, kiinteistöosakeyhtiöt ja Joensuun kaupunki. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava ja 3. vaiheet. 4. vaiheen maakuntakaavasta on valmistunut luonnos. Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu Joensuun keskustatoimintojen alueeseen (C). Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yleiskaava 2020 on hyväksytty seutuvaltuustossa Ympäristöministeriö vahvisti sen ja yleiskaava on tullut voimaan Tässä yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty kerros- ja rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AKR). Penttilän osayleiskaava Kuva 1. Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Penttilän osayleiskaavan, missä suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Kuva 2: Ote Penttilän osayleiskaavasta

12 6 Asemakaava Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä Aittarannan asemakaava. Kuva 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Rakennusjärjestys Pohjakartta Rakennuskiellot Joensuun Strategiat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Pohjakarttana on käytetty kaupunkirakenneyksikön laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:1000. Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n rakennuskieltoa. Rajaton tulevaisuus kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunkirakenneohjelma , KV Kaupungin maapoliittinen ohjelma 2013, KV Asumisen strateginen suunnitelma , KV Ikääntymispoliittinen strategia vuosille , KV TAVOITTEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Aittarannan asukaskyselyn perusteella on todettu, että asukas- ja yleisen pysäköinnin tarpeita ei ole riittävästi huomioitu voimassa olevassa asemakaavassa. Kaavamuutoksen tarkoitus on lisätä pysäköintipaikkoja siten, että kerroslukua nostamalla korttelialueen pinta-alasta saadaan lisäalueita asukas- ja yleiseen pysäköintiin. Kaavamuutos ei lisää rakennusoikeutta.

13 7 3.2 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Joensuun kaupunkistrategia Joensuun kaupunkistrategia Rajaton tulevaisuus on laadittu vuosille Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian ( 104). Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympärivuotiset omaleimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Yliopisto- ja korkeakoulukaupunki ponnistaa rohkeasti eteenpäin omiin vahvuuksiin luottaen. Venäläiset matkailijat, symmetrisen kaupungin rakentaminen ja osaamiseen perustuva vihreä kasvu tuovat työpaikkoja ripeästi kasvavalle, runsaan asukkaan ydinkaupunkiseudulle. Kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan yritys- ja ympäristövaikutukset ja on yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan. Keskeisten osaamista, yritystoimintaa ja aluekehittämistä edistävien tahojen kumppanuusyhteistyö on säännönmukaista, kiinteää ja yhteisiin päämääriin sitoutunutta. Strategiaan sisältyy 16 päämäärää, joista neljä on nimetty kaupungin menestymisen kannalta kriittisiksi. Päämäärien valinnoilla tuetaan kaupungin kasvua ja vetovoimaa, tuetaan asukkaiden hyvinvointia, uudistetaan toimintatapoja sekä luodaan edellytyksiä yritysten menestymiselle ja työpaikkojen lisäämiselle. Kriittisiksi päämääriksi on nimetty 1) yritysystävällisyys, 2) vetovoima, 3) hyvinvointia ja terveyttä edistävä ympäristö ja 4) toimintatapojen ja tuotannon uusiminen. Maankäytön suunnittelua koskevat lisäksi kaupungin saavutettavuuden ja sijainnin hyödyntämisen, tasapainoisen kaupunkirakenteen ja tarkoituksenmukaisen palveluverkon päämäärät. Muut päämäärät liittyvät kaupungin talouden tasapainottamiseen, yhteistoimintaverkostoihin, henkilöstön osaamiseen ja johtamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen. Strategiset hankkeet sisältävät kasvusopimuksessa määritellyn symmetrisen kaupungin toteuttamista, saavutettavuuden ja liikennöitävyyden parantamista, venäläisten matkailijoiden nykyistä parempaa huomiointia ja ammattikorkeakoulun toimiluvan vakinaistamisen. Strategian toteuttamisohjelmat Strategiaa toteutetaan erilaisten ohjelmienavulla. Kaupunkirakennelautakunnan valmistelemia ohjelmia ovat kaupunkirakenneohjelma, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteutusohjelma (MATO-20).

14 Kaavoja laadittaessa tulevat huomioitaviksi myös ikäryhmittäiset palveluohjelmat, joita ovat lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palveluohjelmat. Palveluohjelmia lukuun ottamatta ohjelmat on hyväksytty vuoden 2013 aikana. Kaupunkirakenneohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään strategiassa esitettyjen tavoitteiden konkreettiseen toteuttamiseen kaupunkiympäristössä. Maapoliittisella ohjelmalla luodaan keskeiset linjaukset maanhankinnalle, tontinluovutukselle ja kaupungin toiminnalle sopimuskumppanina maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. MATO-20 ohjelmalla pyritään ohjaamaan aiempaa paremmin maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamista siten, että yhdyskuntarakentaminen etenee toimintojen kannalta parhaalla ja kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla. Samalla parannetaan eri toimijoiden edellytyksiä varautua tuleviin tarpeisiin ja pyritään kokonaisvaltaisesti kaupungin kannalta edulliseen maankäytön toteutukseen. Kaupunkirakennelautakunnan keskeiset tavoitteet vuosille : Symmetrisen kaupungin kehitysvisio luodaan ja määritellään toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenneolosuhteita parannetaan Joukkoliikenteen kilpailukykyä vahvistetaan Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä ja selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelmasta muodostetaan vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen sekä väestökehityksen ja palvelutarpeiden ennakoimiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan laatimisen keskeisenä tavoitteena on ollut suunnitella toiminnallisesti yhtenäisen kaupunkiseudun maankäyttö yleispiirteisellä tasolla yhtenä kokonaisuutena ja siten hallita paremmin seudunkehittymistä vetovoimaiseksi, kilpailukykyiseksi ja yhdyskuntarakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Penttilän osayleiskaava Osayleiskaavan tavoitteiden mukaan keskustatoimintojen painopiste sijoittuu Penttilässä Aittarannan alueelle ja entisen sahan kohdalle joenrannan tuntumaan. Alueelle voi sijoittua toimistorakentamista, koulutustiloja, julkisia ja yksityisiä palveluja, asumista ja mahdollisesti kulttuuritiloja.

15 Alueen kaupunkimiljöön laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintojen tarkka sijoittuminen riippuu Pielisjoen ylittävän kävelysillan sijainnista, koska se vaikuttaa kulkijavirtojen reitteihin. Aittarannan ja Penttilänrannan alueista muodostuu osa ydinkeskustaa ja alue rakennetaan keskeisen sijaintinsa vuoksi tiiviisti. Liikennejärjestelyissä keskeinen sija on kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksien parantamisella, mutta myös ajoneuvoliikenteen sujuviin ja luonteviin yhteyksiin kiinnitetään huomiota. Kaupunkikuvallisesti tärkeää on Pielisjoen itärannan maisema- ja kaupunkikuvan eheyttäminen sekä uuden kaupunginosan kytkeytyminen kaupunkikuvallisesti luontevalla tavalla Pielisjoen vastarannan ydinkeskustaan ja muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Aittarannan alue on suurelta osin rakentunut tiiviiksi kerrostaloalueeksi ja kaavamuutos tukee tätä kehityslinjaa. Asutuksen lisääntyminen Aittarannan alueella edesauttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) toteutumista päivittäistavarakaupan ja jopa muiden palvelujen osalta Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana Kaavamuutoksen tavoitteet ovat säilyneet samoina koko kaavaprosessin ajan. 9 4 VAIHTOEHDOT Vaihtoehtotarkasteluja ei ole tehty. Valittu vaihtoehto täyttää hyvin kaavamuutokselle asetetut tavoitteet. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa ei kritisoitu tätä hanketta. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU 5.1 KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Kaavamuutos ei tuo lisää rakennusoikeutta. Kaavamuutoksella jäsennetään uudestaan kerrostalokorttelin rakennusmassoittelua ja pysäköintialueita. Voimassa olevan asemakaavan mukaan kortteliin 1601 on mahdollista rakentaa kaksi viisikerroksista lamellitaloa ja yksi kuusikerroksinen noppamainen pistetalo. Kaavamuutos poistaa lamellitalot ja rakentaminen toteutetaan kahdella kahdeksankerroksisella noppatalolla. Kaavaratkaisun mukaan alueelle tulee noin 90 asuntoa ja asukkaita noin 130. Kaavalla ei muuteta liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Liikeja toimistorakennusten korttelialueen rakentaminen tuo alueelle uusia pysyviä työpaikkoja. Työpaikkojen määrään vaikuttaa liikerakentamisen monipuolisuus. Pelkkä päivittäistavarakauppa työllistänee noin kymmenen henkilöä.

16 Kaava-alueen toteutus ei edellytä kaupungilta investointeja uusien palvelujen tuottamiselle. Alueen läheisyydessä Niinivaaralla ja ydinkeskustassa on hyvät julkiset palvelut. Keskustan monipuoliset yksityiset palvelut ovat erittäin hyvin saavutettavissa Korttelialueet AK-korttelialue (asuinkerrostalojen korttelialue): Kortteli 1601 Asumiseen tarkoitettu kortteli on merkitty AK-korttelialueeksi, jonka yhteenlaskettu rakennusoikeus on 5400 k-m 2 ja kerrosluku on KAAVAN VAIKUTUKSET K-korttelialue (liike- ja toimistorakennusten korttelialue): Kortteli 1683 Alueelle voidaan rakentaa mm. päivittäistavarakauppa ja muita liike- tai toimistotiloja. Korttelin rakennusoikeus on 1300 k-m 2 ja kerrosluku on yksi. Muut alueet: Korttelien 1601 ja 1683 väliin on merkitty tonttikatu, jonka kautta on ajoyhteys AK-kortteliin. Tonttikadun reunaan osoitetaan paikat yleiselle pysäköinnille. Kaavamuutoksen vaikutukset voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna ovat erittäin vähäisiä. Vaikutukset kohdistuvat kaupunkikuvaan ja pysäköintipaikkojen määrään Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaupunkikuvassa uudet asuinkerrostalot täydentävät hyvin nykyistä Aittarannan rakennettua kerrostaloaluetta. Kerrosluvun nostaminen voimassa olevan asemakaavan viidestä ja kuudesta kerrosluvusta kahdeksaan ja rakennusten massoittelun muuttuminen lamellitaloista noppamaiseksi soveltuu kaupunkikuvan näkökulmasta hyvin nykyiseen rakenteeseen Yritysvaikutusten arviointi Muutosalueen uudisrakentaminen työllistää suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä, maanrakennusalaa, lvi-yrityksiä, sähköalan yrittäjiä sekä muita rakentamisen toimialaan kuuluvia yrityksiä. Päivittäistavarakaupan rakentaminen tuo alueelle pysyviä työpaikkoja noin kymmenen. Jos K-korttelialueelle tulee monipuolisempaa liike- ja toimistorakentamista, voi työllisyysvaikutus olla huomattavasti suurempikin. Yleisten pysäköintipaikkojen lisäys helpottaa liiketoimintamahdollisuuksia Vallilanaukion liikerakennuksessa.

17 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Kaavamuutosalue rajoittuu olemassa olevaan katuverkkoon, Vallilankatuun ja Penttilänkatuun. Kaava-alueen pohjoisosa rajoittuu Vallilanaukioon, josta on kevyen liikenteen yhteydet pohjoiseen päin ja Pielisjoen rantaan. Kaava-alueen halki rakennettava tonttikatu parantaa entisestään alueen kevyen liikenteen sujuvuutta. Kaavamuutos ei lisää autoliikennettä voimassa olevaan asemakaavan verrattuna juuri nimeksikään. Mahdollinen liikenteen lisäys kohdistuu Vallilankujan pysäköintipaikkaan. Liikenneturvallisuuteen autoliikenteen lisäyksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia Muut vaikutukset 5.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja -rakenteeseen Keskusta-alueen laajentuminen Pielisjoen itäpuolelle on yhdyskuntatalouden ja -rakenteen kannalta kannattavaa. Alueella on olemassa tekniset verkot ja suunnittelualue rajautuu olemassa olevaan katuverkkoon. Näin olemassa olevien teknisten verkkojen ja liikenneverkon käyttö tehostuu. Vaikutukset kaupunkikuvaan Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen noudattelee ja täydentää erittäin hyvin Aittarannan alueen nykyistä rakennetta. Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen Aittarannan alueesta on muodostunut houkutteleva ja monipuolinen erilaisille asukasryhmille suunnattu uudisalue. Väestörakenteesta tulee monipuolinen asuntojen koon vaihtelulla, erilaisilla rakennustavoilla ja hallintamuodoilla. Kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa noin 90 asuntoa. Päivittäistavarakaupan ja ehkä muiden palvelujen sijoittuminen liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle lisää alueella kävijöiden ja läpikulkijoiden määrää eri vuorokauden aikoina. Pääasiassa asuinpainotteinen rakentaminen ja ihmisten läsnäolo alueella lisää turvallisuutta, vuorovaikutteisuutta ja sosiaalisten verkkojen syntymistä. Vaikutukset teknisen huollon verkkoihin Kaavamuutosalue on liitettävissä edullisesti sen reunalla ja osittain kaava-alueen sisällä oleviin teknisiin verkkoihin. Vaikutukset kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin. Suunnittelualueella ei kohdistu mitään häiriötekijöitä. Penttilänkatu toimii alueen pääkatuna. Siitä aiheutuvat liikennemelut eivät leviä häiritsevästi asuinkerrostaloalueelle.

18 12 6 TOTEUTUS 6.1 KAAVAN TOTEUTTAMISTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT SEKÄ AJOITUS Kaavamuutosalueen uudet kerrostalot (punaiset) täydentävät hyvin Aittarannan jo rakennettua kerrostalomiljöötä.. Kuva 4. Havainnekuvat Aittarannan alueen rakentamisesta. Kaavan mukainen rakentaminen on mahdollista heti kun kaava on saanut lainvoiman. Kaavan toteutus asuinrakentamisen osalta on kuitenkin kiinni asuntojen markkinatilanteesta ja myös yleisestä taloustilanteen kehityksestä. Vallilankujan rakentamisesta vastaa kaupunki. Yleiseen pysäköintiin varataan paikat 18 ajoneuvolle.

19 13 Kuva 5. Havainnekuva Vallilankujan rakenteesta. 7 SUUNNITTELUVAIHEET Kaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukainen ilmoitus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä. Osallistumisja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä kolme viikkoa kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa ja kaupungintalolla ja niistä pyydettiin tarpeelliset lausunnot. Kaavamuutosta esittelevä yleisötilaisuus pidettiin Tilaisuudessa oli läsnä 9 henkilöä. Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet, liite 3. Kaavaluonnos Asemakaavaluonnos on laadittu kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa yhteistyössä yksikön muiden palveluyksiköiden kanssa. Asemakaavaluonnos on pidetty yleisesti nähtävillä Kaavaluonnos on esitelty Peltola-salissa Tilaisuudessa oli läsnä 10 henkilöä. Yhteenveto kaavaluonnoksen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet, liite 4. Kaavaehdotus Kaupunkirakennelautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtäville 30 vrk:ksi. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tulee vuoden 2015 alussa. Kaava-asiakirjojen laatiminen kaavasuunnittelu: Vesa Huohvanainen maankäytön suunnittelija kartat: Kaija Kinnunen suunnitteluavustaja

20 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 167 Joensuu Täyttämispvm Kaavan nimi Aittarannan pysäköintialue Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,7869 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,7869 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,85 0, A yhteensä 0, , ,32 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0, , ,45 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,1102 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

21 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,85 0, A yhteensä 0, , ,32 0, AK 0, , ,32 0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0, , ,45 0, K 0, , ,45 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,1102 Kadut -0,0223 Pihakadut 0, ,0 0,0899 Kev.liik.kadut -0,0496 LPA -0,1282 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

22 AITTARANNAN PYSÄKÖINTIALUE ASEMAKAAVAN KUNNALLISTEKNIIKAN HANKEKORTTI Sijaintikartta Ote asemakaavaehdotuksesta Maaperäolosuhteet Kaavamuutosalueen maaperä on löyhärakenteista ja routivaa silttiä, jossa esiintyy hienohiekka- ja savikerroksia. Kerrostalorakentaminen edellyttää useimmiten tukipaaluperustuksia. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on tehtävä tarkempi rakennettavuusselvitys. Kadut ja kevyen liikenteen väylät Suunnittelualueen rajalla on kattava katuverkosto. Kaavamuutosalueelle rakennetaan uusi pihakatu, Vallilankuja. Vesihuolto Suunnittelualueen rajalla on kattava vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkosto. Uudet rakennuspaikat liitetään viettoviemärillä olemassa olevaan jätevesi- ja sadevesiverkkoon. Puistot Alueelle ei tule puisto- tai lähivirkistysalueita. Sähkö- ja telekaapelointi Kaava-alueen reunassa on sähköverkko. Kaava-alueelle ei rakenneta uutta muuntamoa. Rakentajat voivat liittyä sähkö- ja tiedonsiirtoverkkoon katualueen reunassa oleviin kaapelointeihin. Kustannusarviot Pihakadun rakentamisen kustannukset ovat n Hinta-arvioissa alv on 0%. Alustava rakentamisaikataulu Asemakaavan toteuttaminen aloitettaneen alustavan aikataulun mukaan vuonna Koko kaava-aineisto arkistossa; L:\Tekninen toimiala\yhdyskuntasuunnittelu\kaavoitus\01_projektikansio\1618_aittarannan LP-alue

23 Työ nro Päivitetty Liite 2, 1/4 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä KÖIN T I ALU E O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A Asemakaavan muutos koskee Penttilän (16) kaupunginosan korttelia 1683 ja korttelin 1601 osia sekä katualueita. Suunnittelutehtävä Suunnittelualue sijaitsee Aittarannan alueella Penttilässä. Kaava-alue on vielä rakentamaton. Aittarannan alueella on tehokas katuverkko, joka hyödyntää kaupunginosan pääkatua Penttilänkatua sekä minimoi rakennettavien tonttikatujen määrän. Ratkaisu on ollut muodostuvan ympäristön kannalta toimiva ja korostanut erityisesti kevyen liikenteen verkostoja suunnittelutavoitteiden mukaisesti. Samanaikaisesti Aittarannan alueelle on syntynyt toivottua kaupallista toimintaa rakennettujen asuinkerrostalojen alimmaisiin kerroksiin sekä alueen vanhoihin rakennuksiin. Liiketoiminnan tarpeet ja alueen asukkaiden korkea autoistumisaste ovat johtaneet pysäköintipaikkojen vähyyteen alueella. Tämä korostuu erityisesti lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen puutteena. Kaavamuutoksella tutkitaan asemakaavan muuttamista siten, että suunnittelualueelle voidaan sijoittaa yleiseen käyttöön varattava pysäköintialue. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää muutoksia kortteleiden rajauksissa ja rakentamisen tavassa, tonttien käytössä sekä liikenne ja pihajärjestelyissä. Kortteleiden rakennusoikeus säilyy nykyisellään. Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta neuvotellen maanomistajan kanssa.

24 Suunnittelutilanne Liite 2, 2/4 2 Maakuntakaava: Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava ja 3. vaiheet. 4. vaiheen maakuntakaavasta on valmistunut luonnos. Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu Joensuun keskustatoimintojen alueeseen (C). Yleiskaavat: Oikeusvaikutteisessa Penttilän osayleiskaavassa (KV hyv ) suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Peltolankadulta Aittarannanpolulle on osoitettu yleiskaavassa kevyen liikenteen yhteystarve. Laajempaa aluetta koskevassa Joensuun seudun yleiskaava 2020:n kaavaratkaisu noudattaa Penttilän osayleiskaavaratkaisua. Suunnittelualue on osoitettu seutuyleiskaavassa kerros- ja rivitalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AKR). Alue kuuluu maakuntakaavan mukaiseen Itäranta ja Siihtalan-Sirkkalan teollisuusmiljöön maisemaalueeseen (ma-2). Penttilän osayleiskaava on jätetty alueellaan voimaan maankäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Asemakaava: Aittarannan aluetta koskevassa asemakaavassa (kaavanro 1492, KV hyv ) suunnittelualue on osoitettu alla olevan asemakaavaotteen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Rakennuskiellot: Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Tontit tulee muodostaa kaavan mukaisiksi ennen rakentamista. Alueella ei ole rakennuskieltoja. Muut selvitykset: - Penttilän saha-alueen arkkitehtikilpailu ja kaavarunko sekä asemakaavamuutos, Arkkitehtitoimisto Anttila&Rusanen Oy, Aittarannan asukaskysely, kaavoitus, 2010

25 Liite 2, 3/4 3 Maankäyttösopimukset: Alueelle on tehty nykyisen asemakaavan laatimisen yhteydessä kaupungin ja maanomistajien välinen maankäyttösopimus. Nyt käynnistyvä kaavamuutos on kaupungin aloitteesta lähtöisin, eikä maankäyttösopimuksen laadinta ole lähtökohtaisesti tarpeen. Toteuttamisen kustannusjaon periaatteet tarkentuvat kaavahankkeen aikana. Arvioitavat vaikutukset Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin ja teknisen viraston strategioihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa. Kaavamuutoksen vaikutusten arvioidaan alustavasti kohdistuvan paikallisesti. Alueellisesti laajimmat vaikutukset kohdistuvat kaupunkikuvaan ja johtuvat rakentamisen muutoksista. Osalliset Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: kaava-alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat, työntekijät ja yritykset Pohjois-Karjalan ELY-keskus Joensuun seudun luonnonystävät ry Penttilän asukasyhdistys Itä-Suomen poliisilaitos Joensuun kaupungin hallintokunnat ja yhtiöt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto teknisten verkkojen haltijat Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus Kaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt kesällä Kaavamuutoksesta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa Asemakaavatyön etenemisen vaiheet on havainnollistettu sivulla 4 olevassa kaaviossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä alla ilmoitetuissa paikoissa. Yleisötilaisuus järjestettiin torstaina kello alkaen Peltola-salissa, os. Peltolankatu 4. Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä Nähtävilläoloajasta ja tässä vaiheessa mahdollisesti järjestettävästä yleisötilaisuudesta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunkirakennelautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokaudeksi. Nähtävilläoloajasta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee talvella Kaavahankkeen asiakirjat ovat edellä kuvatuissa vaiheissa nähtävillä seuraavissa paikoissa: kaupunkirakenneyksikkö, Muuntamontie 5 kaupungintalo, Rantakatu 20 Internet:

26 4 Liite 2, 4/4 Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide asiasta. Mielipiteet ja ehdotusvaiheessa muistutukset toimitetaan kaupunkirakenneyksikön kaavoitukseen, osoite Muuntamontie 5, Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. YHTEYSTIEDOT Kaava laaditaan Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa, Muuntamontie 5. Internet-sivu, josta voi seurata kaavoitusta: Yhteyshenkilöt: Maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen puh Suunnitteluavustaja Kaija Kinnunen puh Asemakaavaprosessi

27 Työ nro 1618 Liite KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N K O R T T E L I N J A P Y S Ä- K Ö I N T I A L U E E N ASE M A KAA V A N M U U T O S O A S - v a i h e e n v i r a n o m a i s l a u s u n n o t j a m i e l i p i - t e e t v a s t i n e i n e e n LAUSUNNOT: 1. Fortum Power and Heat Oy Ei huomautettavaa. 2. Joensuun Vesi Ei huomautettavaa. 3. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ei huomautettavaa. 4. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Ei huomautettavaa. 5. Fortun Sähkönsiirto Oy Kaavamuutosalueen ympäristössä sijaitsee maakaapeloitua sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Suunnittelualueelle olisi tarve sijoittaa uusi muuntamo joko puisto- tai kiinteistömuuntamoratkaisuna. Odotamme kannanottoanne muuntamon sopivan sijoituspaikan löytämiseksi alueelle. Vastine: Kaavamuutosalueelle ei tule puistoja, joten muuntamo on toteutettava kiinteistömuuntamona. MUISTUTUKSET: Ei jätetty mielipiteitä.

28 Työ nro 1618 Liite 4, 1 / KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS A I T T A R A N N A N P Y S Ä K Ö I N T I A L U E E N A S E M A K A A V A N M U U T O S L u o n n o s - v a i h e e n v i r a n o m a i s l a u s u n n o t j a m i e- l i p i t e e t v a s t i n e i n e e n

29 Liite 4, 2 / 4 Sisällysluettelo 1 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT/YMPÄRISTÖNSUOJELU EI HUOMAUTETTAVAA REALIA ISÄNNÖINTI OY/ISÄNNÖITSIJÄ JARMO MULTANEN... 3

30 Liite 4, 3 / 4 1 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT/YMPÄRISTÖNSUOJELU Rakentamisen myötä alueen äänimaisema on muuttunut olennaisesti. Asuinrakennusten rakenteiden ääneneristävyydelle tulee asettaa kaavamääräys vähintään 35 db(a). Vastine: Aittarannan alueen äänimaailmaan vaikuttaa Suvantosillan liikenne ja jonkin verran Penttilänkadun liikenne. Suvantosillan vaikutus ei ulotu tälle kaava-alueelle, vaan vaikutus tulee Penttilänkadun liikenteestä. Korttelin 1601 asuinrakennusten ja Penttilänkadun väliin rakennetaan liikerakennus, joka estää osittain liikennemelun leviämisen asuinalueelle. Itärannan ja Aittarannan kaavasuunnittelun pohjaksi tehdyn meluselvityksen ( ) mukaan tälle kaavamuutosalueelle ei leviä haitallista liikennemelua. Lausunnossa esitettyä kaavamerkintää ei ole tarve lisätä kaavaan. 2 EI HUOMAUTETTAVAA Joensuun Vedellä, Caruna Espoo Oy:llä, Fortum Power and Heat Oy:llä, Varkolla ja Pohjois- Karjalan ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa. Mielipiteet: 3 REALIA ISÄNNÖINTI OY/ISÄNNÖITSIJÄ JARMO MULTANEN Jarmo Multanen Asunto Oy Joensuun Tähtitornin (Jokikatu 7), Asunto Oy Joensuun Tähdenloisteen (Jokikatu 14), Asunto Oy Joensuun Kuunloisteen (Jokikatu 16) ja Asunto Oy Pikkutuikkeen (Vallilanaukio 4) valtuuttamina on vastustanut Aittarannan pysäköintialueen asemakaavan muutosta esitetyllä tavalla. Perusteluna todetaan, että nykyinen voimassa oleva kaavaluonnos on varsin uusi vuodelta Kyseisien taloyhtiöiden osakkeenomistajat ovat tehneet huoneistojensa ostopäätökset voimassa olevan kaavan mukaan, olettaen että maisemallisesti omistamansa huoneiston näköalat ja alueen yleinen infra ei muutu. Nyt kaavamuutosehdotuksessa puututaan oleellisesti kerroskorkeuksiin 2-3 lisäkerrosta, jotka eivät voi olla vaikuttamatta huoneistojen näkyvyyteen. Kaavassa tulisi huomioida selvä porrastus niin että Penttilänkadun puolella on korkeammat rakennukset ja joen puolella matalammat kiinteistöt. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää liikennejärjestelyihin, sillä liikenne Jokikadulta Penttilänkadulle on jo nykyiselläkin liikennemäärillä ylikuormitettu. Lisäksi kaavaehdotus ei mielestämme paranna yleistä paikoitusongelmaa, sillä esitetyt paikat (1601 AK) menee kerrostaloille ja kaupan (1683/K) paikat kaupalle. Vastine: Voimassa olevassa vuonna 2005 hyväksytyssä Aittarannan asemakaavassa korttelin 1601 kerrostalojen massoittelu on suunniteltu siten, että Vallilanaukiota vasten on koko korttelin levyinen kapearunkoinen viisikerroksinen kerrostalo ja korttelin kaakkoisrajalla on samanlainen kapearunkoinen koko korttelinrajan pituinen viisikerroksinen kerrostalo. Voimassa oleva asemakaava toteutuessaan sulkisi näkymät koillisesta, idästä ja kaakosta Pielisjoelle päin. Korttelin länsinurkalla on nappulatyyppinen kuusikerroksinen kerrostalon rakennusala, joka ei peitä näkymiä joelle päin kokonaan. Korttelissa 1683 on

31 Liite 4, 4 / 4 yksikerroksisen liikerakennuksen rakennusala. Tämän korttelin kerrosluku ja tehokkuus ovat säilyneet entisinä. Kaavamuutos toteutuessaan parantaa näkymiä Pielisjoelle päin toisin kuin esitetyssä mielipiteessä on todettu. Pistemäisten nappulatalojen vaikutus jokinäkymiin on huomattavasti vähäisempi, kuin voimassa olevan asemakaavan täysin sulkeva rakenne. Kaavamuutoksella ei ole muita vaikutuksia alueen yleiseen infraan verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan. Vaikutus käy ilmi kaavaselostuksen sivulla 12 olevista havainnekuvista. Vaikutus mielipiteen jättäjän edustajien asuinrakennusten näkymiin on hyvin pieni kun sitä verrataan voimassa olevan kaavan mahdollistamaan rakentamiseen. Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole varattu yhtään autopaikkaa yleiseen pysäköintiin. Kaavamuutoksessa yleiseen pysäköintiin varataan autopaikkoja 18 ja ne tulevat Vallilankujalle kaavaselostuksen sivulla 13 olevan havainnekuvan mukaisesti. Kaavamuutos ei tuo lisää asuntoja kortteliin 1601, vaan tehokkuus säilyy entisenä. Sama on tilanne liikekorttelissa. Kaavamuutos ei lisää autoliikennettä Penttilänkadulla voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Penttilänkatu toimii Aittarannan alueen pääkatuna. Tämän kadun kautta ohjautuu pääosa Penttilän asuinalueen liikenteestä ja suurimmat liikenteelliset vaikutukset tulevatkin Penttilän alueen muusta asuinrakentamisesta, ei tästä kaava-alueesta. Asemakaavaan ei tehdä mielipiteessä esitettyjä muutoksia.

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

H A M M A S L A H D E N T I E N J A V U O K K O L A N- T I E N R I S T E Y S A L U E A s e m a k a a v a n m u u t o s

H A M M A S L A H D E N T I E N J A V U O K K O L A N- T I E N R I S T E Y S A L U E A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1680 13.5.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS H A M M A S L A H D E N T I E N J A V U O K K O L A N- T I E N R I S T E Y S A L U E A s e m a k a a v a n m u u t o s K

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 24.10.2014 24.10.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 23 tonttia 17 koskevaan asemakaavan muutokseen (Isterintie 49) Kaavatunnus 564-2199 Diaarinumero

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot