Oppivan alueen haaste aikuiskoulutukselle. Heikki K.Lyytinen Pääsihteeri Koulutuksen arviointineuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppivan alueen haaste aikuiskoulutukselle. Heikki K.Lyytinen Pääsihteeri Koulutuksen arviointineuvosto"

Transkriptio

1 Oppivan alueen haaste aikuiskoulutukselle Heikki K.Lyytinen Pääsihteeri Koulutuksen arviointineuvosto

2 Muutosvoimat ja koulutusjärjestelmän haasteet Väestön Ikärakenteen muutos Eettisyys Elämyksellisyys Turvallisuus Osaamistarpeet ohjenuorana Vahva verkostoituminen Elinikäisen oppimisen rakenteet Oppijat koulutuspalvelun keskiöön Uudistuva opettajuus Kestävän kehityksen mahdollisuuksiin tarttuminen Tieto- ja viestintäteknologioiden edelläkävijyys Osaamisen strateginen johtaminen ICT keskeisenä tuotantorakenteena Kestävä kehitys Globaali työnjaon muutos Elinkeinoelämän keskusliitto EK

3 YHTEISKUNNAN MUUTOSTRENDIT LUOVAT HAASTEEN ALUEELLISELLE OPPIMISELLE Tieto muodostuu yhä hallitsevammaksi tuotannontekijäksi Asiantuntijuuden ja ydinosaamisen merkitys korostuu Kyky oppia nopeasti ja uutta luovasti sekä poisoppia vanhaa muodostuvat kriittisiksi taidoiksi Alueiden välinen kilpailu kiristyy Taloudellinen lisäarvo syntyy ja kilpailu käydään globaalissa vuorovaikutusverkostoissa

4 Vastauksena oppivan alueen ja oppivan talouden aikakausi? Vuorovaikutusverkostojen merkitys korostuu Yksilöiden oppimisen sijaan painottuu tiimien, organisaatioiden, yritysten, verkostojen ja alueiden oppiminen sekä aktiivinen tiedon luominen Ympäristöön nivoutuneen hiljaisen tiedon merkitys kilpailukyvyn elementtinä korostuu formaalin tiedon ohella Radikaalien innovaatioiden lisäksi painotetaan yhä enemmän asteittaisia kehityspolkuja Teknisten innovaatioiden ohella korostuvat sosiaaliset ja rakenteelliset innovaatiot

5 Oppivan alueen kaksi tarkoitusta 1. Tukea elinikäistä oppimista 2. Oppia edistämään sosiaalista ja taloudellista uudistumista = oppia siitä, miten yhteiskunta alueella ja sen toimintaympäristössä on muuttumassa

6 Mitä sosiaalinen ja taloudellinen uudistuminen tarkoittaa? sen seikan ymmärtämistä, miten alue on muuttumassa, jotta sen tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa (väestö, työmarkkinat, kaupallinen perusta, teknologia,rahoitus jne.) järjestelmien kehittäminen ei riitä; on myös opittava ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla

7 on ymmärrettävä, miten alueen sosiaalinen, kulttuurinen ja poliittinen sekä taloudellinen elämä toimii ja miten nämä osa-alueet alueet liittyvät toisiinsa (vrt. alueen kansalaisten hyvinvoinnin kehittäminen) yhteisön muuttumisesta oppimista

8 MITÄ TARKOITAMME OPPIMISELLA? Oppiminen voidaan määritellä monella eri tavalla. Sillä voidaan tarkoittaa esim.: johdonmukaista reagointia ulkoisiin ärsykkeisiin oppiaineksen uudelleen tuottamista sellaisenaan tai tietystä näkökulmasta käsin uudelleen muokattuna aktiivista oppijalähtöistä tiedonhankintaa ja tiedon muokkausta ongelmanratkaisun ja toiminnan kehittämisen yhteydessä tapahtuvaa oppijan sekä hänen ympäristönsä välisen suhteen muuttumista LAAJEMPIEN YHTEISÖJEN KEHITTYMISTÄ, JOIDEN MUODOSTAMA TOIMINTAJÄRJESTELMÄ MUUTTUU TAVOITTEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TULOKSENA

9 Oppimista voidaan tarkastella neljällä Verkoston oppiminen tasolla Organisaation oppiminen oppiminen(rakenteet,, prosessit, toimintamallit, järjestelmät ja kulttuuri) Työyhteisöjen ja ryhmien oppiminen Yksilöiden oppiminen

10 Sosiaalisen muutoksen aikavälin suhde yksilön elinikään (Knowles( 1980) Yksilön korkea ikä Sosiaalisen muutoksen Muinainen Renesanssi luvut aikaväli Rooma luvut

11 Osaaminen ratkaisee Ennen kysyttiin: mitä ja miten teemme sen, mitä haluamme tehdä? Nyt on kysyttävä: osaammeko tehdä sen, mitä haluamme tehdä? Onko osaaminen riittävää ja ajan tasalla Mistä saamme puuttuvaa osaamista? Miten kehitämme osaamistamme jatkuvasti? Osaamisesta on tullut pullonkaula nopean muutosvauhdin takia

12 Tietopääoman elinympäristöt Mekaaninen yritysympäristö Orgaaninen yritysympäristö Dynaaminen yritysympäristö Tavoite: Pysyvyys Hallittu kehitys Jatkuva innovointi Tieto: Määriteltyä, eksplisiittistä Kokemusperäist ä, piilevää Intuitiivista, potentiaalista Suhteet: Tiedon virta: Organisaatio- hierarkian määrittelemiä Yksisuuntainen Vastavuoroisia. konsensukseen pyrkiviä Edestakainen Spontaaneja, verkostomaisia Kaoottinen Hallinnan välinen: Johdon määräykset Dialogi, sovitut toimintamallit, itsearviointi Verkostovalmiu det

13 dynaaminen SUHTEET orgaaninen mekaaninen OSAAMINEN Tietopääoman elinympäristöt

14 Mistä on oppivat alueet tehty? Yksilöllinen halu ja valmius kehittää kilpailukykyä panostamalla inhimillisen, sosiaalisen ja rakenteellisen pääoman kehittämiseen Alueen toimijoiden yhteinen kehittämisvisio ja siihen niveltyvät kehittämisstrategiat Alueen toimijat verkostoituneet tavoitteellisesti ja monipuolisesti alueen sisällä ja ulospäin uuden osaamisen ja innovaatioiden tuottamiseksi Alueellista oppimista tukevat kehittyneet informaatio- ja palautejärjestelmät Dynaamiset kehittämisjärjestelmät

15 OPPIVAN ALUEEN KOLME OPPIMISEN TASOA OPITAAN OPPIMAAN JA ARVIOIMAAN OPPIMISEN TULOKSELLISUUTTA YHDESSÄ OPITAAN KEHITTÄMÄÄN YHTEISTÄ NÄKEMYSTÄ JA YMMÄRRYSTÄ ALUEEN ERI TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ OPITAAN ORGANISOITUMAAN

16 Oppivan alueen kolme oppimisen tasoa 1. Opitaan organisoitumaan aluevaikuttajaorganisaatioiden ja niiden verkostoitumiskartan määrällinen ja laadullinen määritys alueen keskeisten kehittäjä- ja yhteistyötavoitteiden määritys alueen kehittämisjohtajuuden organisointi yhteistyön tuloksellisuustavoitteiden asettaminen ja resurssiallokointien määrittäminen jne.

17 2. Opitaan kehittämään yhteistä näkemystä ja ymmärrystä alueen eri toimijoiden välillä vaatii aito ja luottamuspohjaista dialogia sekä enemmän sopimista ja yhteisten arvojen perusteellista pohdintaa kuin organisoitumisvaihe oppimateriaalina arvot, intressit ja valtapyrkimykset ja nääiden väliset erot ja jännitteet yhteisten pyrkimysten/saavutusten yksilöinti yhteisen vision, toimintaperiaatteiston ja arvoperustan määritys

18 sitoutumis- ja osallistumisasteen määritys kumppanuuden kehittäminen suunnitelmallisesti yhteisen vision ja arvojen viestiminen eri foorumeilla yhteistyön kehittämisen voimavaroista sopiminen vastavuoroisen luottamuksen kehittäminen/kehittyminen arvoperustan viestintä osapuolten ulkopuolelle

19 3. Opitaan oppimaan ja arvioimaan oppimisen tuloksellisuutta yhdessä omien kumppaneiden oppimisstrategioiden ja tyylien oppiminen ja tunnistaminen oppimismahdollisuuksien ja rajoitusten tunteminen ja niiden kriittinen arviointi uusien oppimisstrategioiden kehittäminen yhteinen näkemys ja tietoisuus toinen toisiltaan oppimisesta yhteistyön, kumppanuuden ja yhteisten hankkeiden tuloksellisuuden arviointi ja siihen luodut arviointijärjestelmät tietoiset kumppanuuden kehittämismekanismit

20 Em. oppimiskehän merkitys tietoisuus ko. oppimiskehästä rohkaisee toimijoita tutkimaan jatkuvasti oppimisen ehtoja uudet ideat ja uudet tavat ajatella pitävät alueen toimijat ajan tasalla oppiminen tällä tavalla laajenee jatkuvasti oppimiskehäksi

21 Tärkeää: Kaikissa mainittujen oppivan alueen piirteiden käytännön toteutuksessa tarvitaan strategisen johtamisen kehittämistä: päämäärien, tavoitteiden, tahtotilojen, prioriteettien ja alueellisten suunnitelmien selkiyttämistä tarkoituksenmukaisia organisationaalisia ratkaisuja panostusta osaamisen kehittämiseen kehityksen seurantaa ja arviointia arviointitulosten hyödyntämistä tulevaisuuden tekemisessä

22 Mitä opitaan oppivan alueen verkostossa? Erilaisia aineettoman pääoman muotoja: yhteisiä päämääriä, yhteisiä arvoja, verkostotietoa, verkostoitumistaitoja, luottamusta, sitoutumista, innovatiivisuutta, sosiaalista pääomaa, hyvinvointia, monipuolista ja tahoista osaamista

23 Oppivan alueen verkostoyhteistyön kehittäminen Vuorovaikutuksen tasot Korkea Synerginen (voittaja/voittaja) Luottamus Respektiivinen (Kompromissit) Defensiivinen (voittaja/häviäjä tai häviäjä/voittaja) Matala Matala Yhteistyö Korkea H.K. Lyytinen 2006

24 Neljä tapaa organisoitua yhteistyöhön 1. Luodaan hierarkinen tarkoin työnjaollisesti organisoitu yhteistyöjärjestelmä hallinnollisine valta- ja vastuusuhteineen 2. Muodostetaan sosiaalinen yhteisö 3. Luodaan kilpailuorienteiset markkinat 4. Luodaan modernin verkostoparadigman mukainen synerginen verkosto H.K. Lyytinen 2006

25 Yhteistyön tasot 1. Reviiriorienteinen Muodollisuus 2. Koordinatiivinen 3. Kooperatiivinen 4. Kollaboratiivinen 5. Kommunikatiivinen Epämuodollisuus H.K. Lyytinen 2006

26 Verkostosuhde On synergiaetuja tuottava yhteistyösuhde, jolle on ominaista verkostopartnereiden vastavuoroisuus, keskinäinen riippuvuus, löyhä keskinäinen sidonnaisuus ja voimasuhteet H.K. Lyytinen 2006

27 ALUEKEHITYS OPPIJAN NÄKÖKULMASTA Mitä se voisi merkitä oppivan alueen opin näkökulmasta? - koulutuksen korkeaa laatua - tasa-arvoisia arvoisia oppimismahdollisuuksia - koulutuksen saavutettavuutta - koulutustarpeita vastaavaa koulutustarjontaa - alueen oppilaitosten vetovoimaista imagoa - elinikäisen oppimisen toteuttamismahdollisuuksia

28 osallistumismahdollisuuksia lisääviä kansalaisvalmiuksia itsetuntoa vahvistavia ja verkosto- aktiivisuutta lisääviä oppimisympäristöjä alueidentiteetin luomista sitoutumista hyödyntämään oppimista alueen hyväksi työhön sijoittumismahdollisuuksia ao. alueella myönteistä oppimiskulttuuria toimintamahdollisuuksia vuorovaikutteisissa synergisissä verkostoissa paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

29 Oppivan alueen kehittymistä tukevat kvalifikaatiot? elinikäisen isen oppimisen ja työllistymisen edellyttämät t kompetenssit 1. Elämänhallinta - oppimisen taito - kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä - henkilökohtaiset vahvuudet - ongelmanratkaisutaidot ja analyyttisyys 2. Kommunikaatiotaidot - vuorovaikutustaito - kuuntelutaito - suullinen viestintätaito - kirjallinen viestintätaito Heikki K. Lyytinen 2005

30 3. Ihmisten ja tehtävien johtaminen - koordinointikyky - päätöksentekotaito - johtamistaito - taito hallita konflikteja - suunnittelu- ja organisointitaito - itsensä johtaminen 4. Innovaatioiden ja muutosten - käynnistäminen - hahmottamiskyky - luovuus, innovatiivisuus, muutosherkkyys - riskinottokyky - visiointikyky Heikki K. Lyytinen 2005

31 5. Verkostoitumistaidot - hybridiset taidot (informaatioteknologian hyödyntäminen) - projektinhallintataidot (sosiaalinen pääoma, luottamus) - tiimityöskentelytaidot 6. Systemaattisen ajattelun taidot - yhteisen vision luominen - liiketoiminta-ajattelu ajattelu - organisationaalisen oppimisen taidot - laatu- ja tulosorientaatio Heikki K. Lyytinen 2005

32 Osaamisen kehittyminen kaipaa siihen keskittymistä Osaaminen saatettava samanlaisen suunnittelun, vaalimisen, valvonnan ja arvioinnin kohteeksi kuin muutkin resurssit yrityksessä eli se vaatii tietoista johtamista Apuna systemaattisuus: Visio-strategiaprosesseihin strategiaprosesseihin liitetyt osaamismäärittelyt Osaamiskartoitukset tai muu arviointi Arviointimenettelyt Säännölliset kehityskeskustelut Kehittymissuunnitelmat Perehdyttämis- ja työopastusmallit Henkilöstön kehittämispolitiikka Oppimista tukevat toimintakäytännöt Oppimista tukevat ohjeet ja säännöt Osaamisen kehittämiseen kannustava palkitsemisjärjestelmä

33 Henkilöstön osaamisen kehittämisen keinot Tilannelähtöinen/Epämuodollinen Formaali, standardoitu Yksilötaso-Työyhteisötaso itseopiskelu esimerkistä oppiminen erityistehtävät mentorointi sijaisuudet ongelmanratkaisutilanteet palaverit työkierto tutorointi valmentaminen perehdyttämisohjelmat koulutus- ja kehittämisohjelmat koulutustilaisuudet kokeilut kehittämisprojektit verkko-oppiminen

34 Osaamisen kehittämissuunnitelmat Osa normaalia vuosisuunnitteluohjelmaa Laaditaan organisaatio-,, yksikkö- ja yksilötasolla Paras kehittymisen tukeminen nojaa yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen Yksikkötason osaamista arvioidaan porukalla Yksilötason kehittymissuunnitelmat laaditaan ja seurataan kehityskeskusteluissa

35 MITEN OPPIVIEN ALUEIDEN KEHITTYMISTÄ VOIDAAN EDISTÄÄ? Turvaamalla alueen koulutuksen korkeatasoisuus ja toimintaedellytykset elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti Koordinoimalla systemaattisesti alueen koulutustarjontaa ja työssäoppimismahdollisuuksia oppivien organisaatioiden verkostoitumisen edistämiseksi Alueellisten toimintamallien luominen, hyötyjen osoittaminen ja levittäminen oppivien organisaatioiden kehittämiseksi Organisaatioissa tapahtuvan oppimisen parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen Alueen kehitystä haittaavien ja edistävien voimavaratekijöiden yksilöinti Epätarkoituksenmukaisen toimintakulttuurin ja rakenteiden poisoppimista edistävien olosuhteiden luominen

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut alueidensa kehittäjinä

Ammattikorkeakoulut alueidensa kehittäjinä 1 H. Katajamäki & T. Huttula (toim.) Ammattikorkeakoulut alueidensa kehittäjinä Näkökulmia ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävän toteutukseen KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 11:2002 2

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Joukoista joukkueeksi

Joukoista joukkueeksi Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 28 KAIJA LIND Joukoista joukkueeksi terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia

Lisätiedot

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Pro gradu -tutkielma Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma Kevät 2007 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Anu Räisänen & Risto Hietala (toim.) YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Arviointiraportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 27 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Käytännöstä koulutukseen

Käytännöstä koulutukseen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 73 ITYISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys AULIKKI HOLMA, JUHA KONTIO, KAIJA LIND & TIINA SUNI Käytännöstä

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen. Loppuraportti

Tulevaisuusluotain. Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen. Loppuraportti Tulevaisuusluotain Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Loppuraportti Tulevaisuusluotain Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen Loppuraportti 2006 Näin ajattelumme kehittyi: ennakoinnin ydintulokset Tulevaisuusluotain-hankkeen

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO PARTURI-KAMPAAJAN KOMPETENSSIPROFIILI

TAMPEREEN YLIOPISTO PARTURI-KAMPAAJAN KOMPETENSSIPROFIILI TAMPEREEN YLIOPISTO PARTURI-KAMPAAJAN KOMPETENSSIPROFIILI Pia Kiikeri Tampereen yliopisto Kasvatustiede Pro gradu - tutkielma Kasvatustieteen laitos Kevät 2007 TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN LAITOS

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Työelämä osana insinööriopintoja

Työelämä osana insinööriopintoja Työelämä osana insinööriopintoja Juhani Keskitalo (toim.) Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen valtakunnallinen laatuhanke Hämeen ammattikorkeakoulu Juhani Keskitalo (toim.) TYÖELÄMÄ OSANA INSINÖÖRIOPINTOJA

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Mirja Nurmi Kotka 2007 Kymenlaakson

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ Niina Kokko, Merituuli Herrala, Marika Ahola, Stina Immonen, Milla Hailikari ja Antti Salminen Euroopan sosiaalirahasto SAATESANAT Hyvät käytännöt -julkaisusarjassa

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Henkilöstön ammatillinen kehittyminen työyhteisössä valmennusohjelman taustaa ja kriittisiä menestystekijöitä

Henkilöstön ammatillinen kehittyminen työyhteisössä valmennusohjelman taustaa ja kriittisiä menestystekijöitä Jussi Onnismaa ja Marianne Terkki-Mallat Henkilöstön ammatillinen kehittyminen työyhteisössä valmennusohjelman taustaa ja kriittisiä menestystekijöitä 1. Johdanto: miten ylläpitää luottamusta ja jatkuvuutta

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot