26/2014. Uusi tuomioistuinlaki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26/2014. Uusi tuomioistuinlaki"

Transkriptio

1 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki

2

3 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2014

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Uusi tuomioistuinlaki Tuomioistuinlakityöryhmä puheenjohtaja hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä, varapuheenjohtaja hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall sihteerit ylitarkastaja Jennimari Huovinen ja vanhempi oikeussihteeri Samuli Sillanpää 26/2014 Mietintöjä ja lausuntoja OSKARI numero OM 13/31/2011 HARE numero OMOM036:00/2011 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: tuomioistuimet, tuomarit, korkein oikeus, hovioikeus, käräjäoikeus, korkein hallinto-oikeus, hallinto-oikeus, markkinaoikeus, vakuutusoikeus, työtuomioistuin, säädösvalmistelu, hallituksen esitys Oikeusministeriö asetti työryhmän uudistamaan tuomioistuimia ja tuomareita koskevia säädöksiä (OM 13/31/2011) toimikaudelle Työryhmän toimikautta jatkettiin annetulla päätöksellä maaliskuun loppuun 2014 saakka. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus tuomioistuimia ja tuomareita koskevaksi laiksi, jolla tuomioistuimia ja niiden henkilökuntaa koskeva keskeinen sääntely siirtyisi laintasoiseksi. Työryhmä on ottanut nimekseen Tuomioistuinlakityöryhmä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuinlaki, jossa säädettäisiin tuomioistuinlaitoksesta ja sen henkilöstöstä. Tuomioistuinlailla korvattaisiin voimassa olevat organisaatiolait ja -asetukset sekä tuomareiden nimittämisestä annettu laki ja valtioneuvoston asetus. Ehdotuksen mukaan tuomioistuimista ja tuomareista ei enää säädettäisi asetuksella. Kaikki säännökset olisivat laissa. Tuomioistuimet voisivat entistä itsenäisemmin päättää omasta toiminnastaan työjärjestykseen otettavilla määräyksillä. Laki olisi kaikille tuomioistuimille yhteinen. Laissa olisi tuomioistuimia, niiden organisaatiota sekä johtamista ja hallintoa koskevat säännökset. Niin ikään lakiin otettaisiin tuomareiden ja tuomioistuinten muun henkilökunnan nimittämistä koskevat säännökset. Myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin tuomioistuinlaissa. Tuomioistuinlaissa säädettäisiin myös tuomareiden virkamiesoikeudellisesta erityisasemasta siltä osin kuin se poikkeaa valtion virkamiehiä koskevasta yleislainsäädännöstä. Niin ikään tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimisääntelyä täsmennettäisiin.

6 Esityksellä uudistetaan tuomioistuinten hallinto- ja johtamisjärjestelmiä. Tavoitteena on, että hallinto- ja johtamisjärjestelmät mahdollistaisivat tuomioistuinten tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan. Päällikkötuomareiden virat muuttuisivat määräaikaisiksi. Lain voimaantulon jälkeen tuomioistuinten päällikkötuomareiden virkoihin nimitettäisiin kerrallaan seitsemän vuoden määräajaksi. Hovioikeuksissa ja vakuutusoikeudessa osaston johtajan tehtävät tulisivat määräaikaisiksi samoin kuin jo nyt on käräjä- ja hallinto-oikeuksissa. Myös tuomioistuinten hallinnosta huolehtivan kanslia- tai hallintopäällikön asemaa ja kelpoisuusvaatimuksia ehdotetaan uudistettavaksi. Esityksessä ehdotetaan, että hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin, markkinaoikeuteen, työtuomioistuimeen ja vakuutusoikeuteen perustettaisiin koulutuksellisista syistä määräajaksi täytettäviä avustavan tuomarin virkoja. Niihin nimitettäisiin pääsääntöisesti enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Avustavat tuomarit osallistuisivat muiden tuomareiden tavoin asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen kyseisessä tuomioistuimessa. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden tuomaria vastaava virassapysymisoikeus ehdotetaan poistettavaksi. Heidän asemansa muutettaisiin vastaamaan muiden tuomioistuinten esittelijöitä. Organisaatiolaeissa olevat säännökset tuomioistuinten kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta sijoitettaisiin oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin. Erityistuomioistuimia koskevat lait jäisivät voimaan siltä osin kuin ne sisältävät säännöksiä oikeudenkäynnistä asianomaisessa tuomioistuimessa. Näidenkin tuomioistuinten henkilöstöä, johtamista ja hallintoa koskevat säännökset olisivat tuomioistuinlaissa. Tuomarin valan sijasta tuomareiden olisi annettava tuomarinvakuutus. Myös tätä koskeva sääntely sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin. Tuomioistuinharjoittelusta, käräjäoikeuden lautamiehistä sekä tuomareiden nimeämistä kansainvälisiin tuomioistuimiin säädettäisiin erilliset lait. Esityksellä pyritään toteuttamaan myös väestön kielellisiä oikeuksia ottamalla käyttöön niin sanottuja kielituomarin virkoja käräjäoikeuksien lisäksi muissakin kaksikielisissä tuomioistuimissa.

7 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Ny domstolslag Arbetsgruppen för domstolslagen ordföranden hovrättspresidenten Mikko Könkkölä, viceordföranden förvaltningsdomstols överdomare Hannu Renvall sekreterarna överinspektör Jennimari Huovinen och äldre justitiesekreterare Samuli Sillanpää 26/2014 Betänkanden och utlåtanden OSKARI nummer OM 13/31/2011 HARE nummer OM036:00/2011 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Ämnes- och nyckelord Referat URN:ISBN: domstolar, domare, högsta domstolen, hovrätt, tingsrätt, högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, författningsberedning, regeringsproposition Justitieministeriet tillsatte den 22 november 2011 en arbetsgrupp för perioden för att se över lagstiftningen om domstolar och domare (OM 13/31/2011). Mandattiden för arbetsgruppen förlängdes till utgången av mars 2014 genom det beslut som fattades den 28 november Arbetsgruppen för domstolslagen hade till uppgift att utarbeta ett förslag till lag om domstolar och domare i form av en regeringsproposition, enligt vilken den centrala lagstiftningen som gäller domstolar och deras personal lyfts upp på lagnivå. Arbetsgruppen har antagit namnet Arbetsgruppen för domstolslagen. I propositionen föreslås att det stiftas en domstolslag där det föreskrivs om domstolsväsendet och dess personal. Domstolslagen ska ersätta gällande organisationslagar och organisationsförordningar samt lagen och statsrådets förordning om utnämning av domare. Enligt förslaget ska det inte längre föreskrivas om domstolar och domare genom förordning. Alla bestämmelser ska finnas i lag. Domstolarna ska mer självständigt än tidigare kunna bestämma om sin egen verksamhet genom föreskrifter i arbetsordningen. Lagen ska gälla alla domstolar. I lagen ska finnas bestämmelser om domstolarna, deras organisation samt ledning och förvaltning. Även bestämmelser om utnämning av domare och övrig personal vid domstolarna ska tas in i lagen. Också bestämmelser om utnämning av och behörighetsvillkor för domstolarnas sakkunnigledamöter ska ingå i lagen. I domstolslagen ska därtill ingå bestämmelser om domares särskilda tjänstemannarättsliga ställning till den del som den

8 avviker från den allmänna lagstiftningen om statens tjänstemän. Även bestämmelserna om domares bindningar och bisysslor ska kompletteras. Genom propositionen reformeras även domstolarnas förvaltnings- och ledningssystem. Syftet är att förvaltnings- och ledningssystemet ska möjliggöra en effektiv och resultatgivande verksamhet för domstolarna. Chefsdomartjänsterna ska bli tidsbundna. Efter lagens ikraftträdande ska chefsdomare vid domstolarna utnämnas för sju år i sänder. Vid hovrätterna och försäkringsdomstolen ska uppgiften som avdelningschef bli tidsbunden på samma sätt som den redan nu är vid tingsrätterna och förvaltningsdomstolarna. Det föreslås även att ställningen och behörighetsvillkoren för den kansli- eller förvaltningschef som sköter en domstols förvaltning förnyas. I propositionen föreslås att det av utbildningsskäl vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen ska inrättas tjänster som biträdande domare som tillsätts för viss tid. Utnämning till dessa tjänster ska i regel ske för högst tre år i sänder. Biträdande domare ska på samma sätt som övriga domare delta i behandlingen och avgörandet av mål och ärenden i respektive domstol. Det föreslås att rätten för föredragandena i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen att kvarstå i tjänst på motsvarande sätt som för domare ska slopas. Deras ställning ändras så att den motsvarar ställningen för föredragandena vid övriga domstolar. Bestämmelserna om domstolarnas sammansättning och domförhet som finns i organisationslagarna ska flyttas till lagarna om rättegångsförfarande. Lagarna om specialdomstolarna ska bli i kraft till den del som de innehåller bestämmelser om rättegång i respektive domstol. Även för dessa domstolar ska bestämmelserna om personal, ledning och förvaltning finnas i domstolslagen. I stället för domared ska domare avge domarförsäkran. Även bestämmelserna om detta ska överföras till domstolslagen. Separata lagar ska stiftas om domstolspraktik, tingsrätternas nämndemän och nominering av domarkandidater till internationella domstolar. Propositionen syftar också till att förverkliga befolkningens språkliga rättigheter genom att ta i bruk så kallade tjänster för språkdomare förutom vid tingsrätterna även vid andra tvåspråkiga domstolar.

9 O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Työryhmän toimeksianto Oikeusministeriö asetti työryhmän uudistamaan tuomioistuimia ja tuomareita koskevia säädöksiä (OM 13/31/2011) toimikaudelle Työryhmän toimikautta jatkettiin annetulla päätöksellä maaliskuun loppuun 2014 saakka. Työryhmä on ottanut nimekseen Tuomioistuinlakityöryhmä. Tuomioistuinlakityöryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus tuomioistuimia ja tuomareita koskevaksi laiksi, jolla tuomioistuimia ja niiden henkilökuntaa koskeva keskeinen sääntely siirtyisi laintasoiseksi. Asetuksista luovuttaisiin ja tuomioistuimen hallintoa ja työtä koskevat määräykset, joista ei ole tarpeen säätää laissa, annettaisiin tuomioistuinten työjärjestyksissä. Tarkoitus oli, että uusi laki korvaisi eri tuomioistuimia ja tuomareita koskevat säännökset ja että se ottaisi huomioon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimukset. Toimeksiannon mukaan lakiin voitaisiin sisällyttää myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) säännökset. Lisäksi tarkoituksena oli arvioida, muodostuisiko sääntely nykyistä selkeämmäksi, jos tuomarin perustuslaillisesta erityisasemasta johtuvat nyt

10 valtion virkamieslaissa (750/1994) olevat tuomareita koskevat erityissäännökset otettaisiin uuteen lakiin. Työryhmä saattoi toimeksiantonsa mukaan käsitellä myös muita tuomioistuinten sisäiseen organisointiin liittyviä kysymyksiä. Sen sijaan tavoitteena ei ollut arvioida uudelleen tuomareiden nimittämismenettelyä, oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä eikä niitä palkkaukseen liittyviä kysymyksiä, jotka edellyttävät erillistä työmarkkinakäsittelyä. Oikeusministeriö täydensi työryhmän toimeksiantoa siten, että työryhmän tehtävänä oli selvittää myös tuomareiden ja muun lainkäyttöhenkilökunnan sivutoimisääntelyn uudistustarpeet. Niin ikään tuomioistuinlakityöryhmän tuli työssään arvioida tuomioistuinten esittelijöiden ja valmistelijoiden tehtäviä, roolia ja vastuuta oikeusministeriön asettaman neuvottelukunnan ehdottaman oikeudenhoidon uudistamisohjelman (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013) kohdassa 21 tarkoitetulla tavalla myös tuomioistuinten toiminnan tehokkuuden kannalta. Väliraportti työryhmän työn etenemisestä on annettu oikeusministeriölle (OMML 72/ 2012). Työryhmän työ on jatkoa aikaisemmalle työryhmälle, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus hovioikeuksien, käräjäoikeuksien ja hallinto-oikeuksien organisaatiosäädöksien samoin kuin määräajaksi nimitettävien tuomareiden nimittämistä koskevien säädöksien kehittämiseksi (OM 2/31/2008). Työryhmä antoi mietintönsä määräaikaisten tuomareiden nimittämisestä ja eräiden tuomioistuinten johtamisjärjestelmän kehittämisestä (Mietintöjä ja lausuntoja 5/2010). Ehdotus johti voimaan tulleeseen lainuudistukseen. Työryhmän toimeksianto toteutettiin kuitenkin vain osittain, mistä syystä sen työtä jatkettiin tuomioistuinlakityöryhmässä. Työryhmän kokoonpano Työryhmän kokoonpano on ollut laaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi työryhmässä on ollut yhteensä 16 jäsentä ja kaksi sihteeriä. Työryhmässä on ollut edustus kaikista yleisistä tuomioistuimista ja hallintotuomioistuimista sekä kaikista kolmesta erityistuomioistuimesta. Työryhmässä on ollut edustus myös oikeusministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä sekä Suomen tuomariliitto ry:stä. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä ja varapuheenjohtajana Turun hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall. Työryhmän jäseninä ovat olleet oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta hallitusneuvos Ahti Penttinen ja hallitusneuvos Anne Hallavainio sekä lainvalmisteluosastolta lainsäädäntöneuvos Arja Manner sekä valtiovarainministeriöstä hallitusneuvos Kirsi Äijälä. Korkeimman oikeuden edustajana on työryhmässä ollut oikeusneuvos Timo Esko, joka sittemmin on nimitetty Turun hovioikeuden presidentiksi ja jonka sijaan korkeimman oikeuden edustajana on lukien toiminut oikeusneuvos Pertti Välimäki Eskon jatkaessa työryhmän jäsenenä. Työryhmän jäseninä ovat olleet myös hallintoneuvos Sakari Vanhala korkeimmasta hallinto-oikeudesta, hovioikeudenlaamanni, sittemmin hovioikeuden presidentti, Marianne Wagner-Prenner Rovaniemen hovioikeudesta,

11 laamanni Juhani Hirvonen Kanta-Hämeen käräjäoikeudesta, ja hänen edesmentyään laamanni Tapani Koppinen Keski-Suomen käräjäoikeudesta, hallintopäällikkö Markku Ratilainen Pirkanmaan käräjäoikeudesta, hallinto-oikeustuomari Päivi Toivanen Kuopion hallinto-oikeudesta, ylituomari Juha Pystynen vakuutusoikeudesta, presidentti Jorma Saloheimo työtuomioistuimesta, ylituomari Kimmo Mikkola markkinaoikeudesta ja professori Matti Niemivuo Lapin yliopistosta. Suomen tuomariliitto ry:n edustajana on työryhmässä ollut aluksi hovioikeudenneuvos Jouko Valtonen ja lukien hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen. Hänen sijaisenaan joihinkin kokouksiin on lisäksi osallistunut liiton puheenjohtaja, hovioikeudenneuvos Aki Rasilainen. Työryhmän sihteereinä ovat toimineet ylitarkastaja Jennimari Huovinen oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta sekä vanhempi oikeussihteeri Samuli Sillanpää korkeimmasta oikeudesta. Työryhmän työn valmistelua varten on perustettu työjaosto, johon ovat kuuluneet työryhmän puheenjohtaja Könkkölä, varapuheenjohtaja Renvall sekä työryhmän muista jäsenistä Esko, Hallavainio ja Pystynen sekä työryhmän sihteerit Huovinen ja Sillanpää. Työjaoston kokouksiin on vaihtelevasti osallistunut myös muita työryhmän jäseniä. Työjaoston tehtävänä on ollut valmistella työryhmän kokouksia ja käsitellä alustavasti sihteerien laatimia ehdotuksia ja selvityksiä. Työryhmän työskentely Työryhmä on kokoontunut yhteensä 22 kertaa. Tämän lisäksi työryhmän työjaosto ja sihteeristö ovat kokoontuneet lukuisia kertoja ja työn loppuvaiheessa jopa viikoittain. Työryhmässä on säädösvalmistelua varten selvitetty erityisesti tuomareiden perustuslailliseen ja virkamiesoikeudelliseen asemaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä on kuullut valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita nykysääntelyn mahdollisista ongelmakohdista, jotka liittyvät esittelijöiden ja määräaikaisten tuomareiden asemaan. Asiantuntijoilta on pyydetty kannanottoa myös tuomarin siirtoa tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelytilanteessa sekä tuomarin virantoimituksesta pidättämistä koskevan voimassa olevan sääntelyn perustuslainmukaisuudesta. Työryhmän järjestämässä kuulemistilaisuudessa olivat kuultavina emeritusprofessori Mikael Hidén, hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää sekä akatemiaprofessori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta, professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori. Tuomioistuinten organisaatiosta ja tuomareiden asemasta on Euroopassa säännelty monin eri tavoin. Useissa eri maissa on jo voimassa (mm. Norja) tai valmisteilla (Ruotsi) tuomioistuimia koskeva yhtenäislaki. Myös lukuisiin yksittäisiin kysymyksiin, kuten esittelijöiden asemaan tai tuomioistuinten tiukkaan taloudelliseen asemaan liittyviin resurssikysymyksiin, on monissa maissa löydetty Suomesta poikkeavia ratkaisuja. Työryhmän työjaosto on maaliskuussa 2013 käynyt tutustumassa Ruotsin ja Norjan järjestelmiin.

12 Työryhmän puheenjohtaja sekä jäsenistä Esko ja Välimäki ovat työryhmän toimeksiannon täydentämiseen liittyen todenneet hoitaneensa välimiestehtäviä. Työryhmä ei ole pitänyt tätä esteenä sille, että he voisivat osallistua sivutoimisääntelyn tarkistamista koskevaan valmisteluun. Työryhmän ehdotuksista Tuomioistuimia ja tuomareita koskevan lain valmistelussa on työryhmän toimeksianto huomioon ottaen lähdetty siitä, että säännökset paitsi tuomareista myös tuomioistuinten organisaatiosta koottaisiin mahdollisimman laajalti yhteen tuomioistuinlakiin. Lailla korvattaisiin voimassa olevat organisaatiolait ja -asetukset sekä tuomareiden nimittämisestä annettu laki ja valtioneuvoston asetus. Tuomareita koskevaan osaan ehdotetaan otettavaksi kaikki yleiset säännökset eri tuomioistuinten tuomareista, esittelijöistä ja muusta henkilöstöstä. Tämän lisäksi lakiin siirrettäisiin tuomarin nimittämisestä annetun lain säännökset. Tuomareiden erityisasema puoltaa sitä, että myös tuomareiden virkamiesoikeudellista asemaa koskevat erityissäännökset siirretään uuteen lakiin. Näistä osaan on täytynyt tehdä tuomarin perustuslaillisesta erityisasemasta johtuvia sisällöllisiä tarkistuksia. Tuomioistuinlakiin koottaisiin myös eri tuomioistuinten asiantuntijajäseniä koskevat säännökset. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden tavallisella lailla säädetty tuomaria vastaava virassapysymisoikeus poistetaan. Näin ollen heidän virkamiesoikeudellinen asemansa ei enää olisi tuomaria vaan muiden tuomioistuinten esittelijöitä vastaava. Erikseen on tullut harkita, miltä osin tuomioistuinlain lisäksi tarvitaan vielä eri tuomioistuimia tai tiettyä asiakokonaisuutta koskevia erityislakeja. Erityisesti on jouduttu arvioimaan sitä, miten tuomioistuinlain ja erityistuomioistuimia koskevien lakien välinen suhde järjestetään. Erityistuomioistuimia koskevat lait sisältävät nykyään siinä määrin asioiden käsittelyä koskevia erityissäännöksiä, että niiden sisällyttämistä yleislakiin ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena. Niin ikään on tullut ratkaista, mihin hallintooikeuksien eri kokoonpanoja koskevat säännökset sijoitetaan. Vastaavasti on tullut arvioida, miten nykyisin tuomioistuimia koskevia yleissäännöksiä sisältävän oikeudenkäymiskaaren ja tuomioistuinlain säännökset sovitetaan yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan, että kaikki organisaatiolaeissa olevat säännökset tuomioistuinten kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta sijoitettaisiin oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin. Näihin on tehty joitakin tarkistuksia, minkä lisäksi myös uusia tuomioistuinten toimintaa käytännössä helpottavia säännöksiä on pidetty tarpeellisina. Erityistuomioistuimia koskevat lait jäisivät voimaan siltä osin kuin ne sisältävät säännöksiä oikeudenkäynnistä asianomaisessa tuomioistuimessa. Näidenkin tuomioistuinten henkilöstöä, johtamista ja hallintoa koskevat säännökset olisivat tuomioistuinlaissa.

13 Edellä todetun lisäksi yhtenä kysymyksenä on ollut, mihin lakiin nykyisin käräjäoikeuslaissa olevat tuomioistuinharjoittelua ja lautamiehiä koskevat säännökset on säädösteknisesti tarkoituksenmukaista sijoittaa. Sama koskee tuomareiden nimittämisestä annettuun lakiin vuonna 2010 lisättyä 3 a lukua tuomareiden nimeämisestä kansainvälisiin tuomioistuimiin. Työryhmä on päätynyt esittämään, että näistä asiakokonaisuuksista säädettäisiin erilliset lait. Työryhmän tehtävänä ei sinänsä ole ollut arvioida käräjäoikeuksien lautamiesjärjestelmää. Tässä yhteydessä on kuitenkin otettu huomioon lakivaliokunnan lautamieskokoonpanojen ja lautamiehen yläikärajan uudistamista koskevasta esityksestä (HE 4/2014 vp) antamassa mietinnössä (LaVM 3/2014 vp) esitetyt lautamiesten istuntoon osallistumista koskevan sääntelyn muutostarpeet. Työryhmän laaja toimeksianto on mahdollistanut lukuisten eri kysymysten käsittelyn. Sen toimeksiantoon ei kuitenkaan ole kuulunut tuomareiden palkkaukseen liittyvien kysymysten käsittely. Palkkauskysymyksiä on esityksessä kuitenkin joiltakin osin sivuttu, koska se on ollut välttämätöntä eräiden ehdotusten vaikutusten arvioimiseksi. Myöskään heinäkuun alusta 2011 voimaan tulleeseen tuomareiden nimittämistä ja tuomioistuinten johtamisjärjestelmiä koskevaan uudistukseen ei ole tullut puuttua. Näin ollen tuomareiden nimittämistä koskevan sääntelyn sisältöön ei ole kajottu lukuun ottamatta joitakin yksittäisiä muutoksia, jotka ovat käytännössä osoittautuneet tarpeellisiksi tai olleet välttämättömiä tässä esitettävien ehdotusten toteuttamiseksi. Tämän lisäksi oikeusministeriö on työryhmän toimeksiantoa täydentävässä päätöksessään katsonut, että estettä ei ole sille, että tuomioistuinlakityöryhmässä tarkasteltaisiin, voidaanko käsitteellisestä erottelusta tuomareiden haku- ja ilmoittautumisvirkoihin luopua. Työryhmässä on keskusteltu myös siitä, tulisiko määräaikaisten tuomareiden nimittämistä ylimpiin tuomioistuimiin rajoittaa. Esillä on ollut ehdotus, jonka mukaan korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen voitaisiin määräajaksi nimittää vain muun tuomioistuimen vakinainen tuomari. Asiasta äänestettäessä enemmistö kannatti nykytilan säilyttämistä eikä ehdotusta siten otettu työryhmän mietintöön. Eriävän mielipiteen ovat jättäneet jäsenistä Hallavainio ja Penttinen, Äijälä, Välimäki, Vanhala, Esko, Koppinen, Pystynen ja Mikkola sekä puheenjohtaja Könkkölä. Osa muista jäsenistä on lisäksi yhtynyt näihin mielipiteisiin. Suomen tuomariliitto ry:n pyynnöstä työryhmä on lisäksi päättänyt liittää mietintöönsä liiton lausuman. Jatkovalmistelua edellyttäviä asiakokonaisuuksia Kaikkia työryhmän työssä esiin tulleita kysymyksiä ei ole voitu eikä ole ollut tarkoituksenmukaista selvittää työryhmän aikataulu huomioon ottaen. Työryhmä esittääkin oikeusministeriölle harkittavaksi, että seuraavia asiakokonaisuuksia selvitetään jatkovalmistelussa.

14 Yhtenä työryhmän keskeisimpänä ehdotuksena on tuomioistuinten henkilöstö- ja virkarakenteen uudistaminen siten, että hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin, markkinaoikeuteen, työtuomioistuimeen ja vakuutusoikeuteen perustettaisiin koulutuksellisista syistä määräajaksi täytettäviä avustavan tuomarin virkoja. Näiden virkojen perustamiseen liittyy ehdotus tuomareiden koulutuslautakunnasta, jonka tehtävänä olisi suunnitella myös avustavien tuomareiden koulutusohjelma. Koulutuslautakunnalle tulisi myös muita tuomareiden koulutukseen liittyviä tehtäviä. Koulutuslautakunnan tehtävien ja avustavien tuomareiden koulutusohjelman suunnittelu ei ole ollut mahdollista tuomioistuinlakityöryhmässä vaan sitä varten tulisi asettaa oma työryhmä. Työtuomioistuimesta annettu laki on vuodelta Sitä on kuitenkin uudistettu useasti niin, että vain osa siitä on enää alkuperäisessä asussaan. Tuomioistuinlain vuoksi suuri osa lain alkuosan pykälistä muutetaan tai kumotaan. Kaiken tämän jälkeen laki on vaikeaselkoinen ja rakenteeltaan epäjohdonmukainen. Työryhmän näkemyksen mukaan laki olisi kokonaisuudessaan uudistettava. Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on esitetty, että tuomioistuimissa tulisi johtamistehtävien ohella olla riittävästi etenemisvirkoja, joihin noustaan lainkäytöllisen etevyyden perusteella (37 kohta). Tällaiset virat tarjoaisivat etenemismahdollisuuksia myös niille taitaville lainkäyttäjille, jotka eivät ole halukkaita tai sopivia johtamistehtäviin. Työryhmä on katsonut, että riittävän painavia syitä etenemisvirkojen perustamiselle ei kuitenkaan ole. Työryhmässä on keskusteltu järjestelmästä, jossa muussa vastuullisessa kuin osaston johtajan tehtävässä toimivalle voitaisiin maksaa tehtävän vaativuuden mukaan palkanlisää. Myös tämän tarpeellisuutta olisi tarkoituksenmukaista selvittää. Työryhmässä on ollut arvioitavana myös sotilasjäsenten riippumattomuuteen liittyvät kysymykset. Oleellinen kysymys on se, täyttävätkö sotilaallisen käskyvallan alaiset sotilasjäsenet tuomarilta edellytettävän riippumattomuusvaatimuksen. Työryhmässä on laadittu asiaa koskeva muistio, jonka perusteella työryhmä esitti, että oikeusministeriö pyytäisi muistiosta lausunnot asian jatkovalmistelun käynnistämistä silmällä pitäen (OM 11/31/2012). Oikeusministeriöstä ei ole tullut mitään palautetta asiasta. Työryhmän tiedon mukaan toimenpiteisiin ei ainakaan toistaiseksi ole ryhdytty. Tässä esityksessä sotilasoikeudenkäyntilakiin ehdotettavilla pääosin teknisillä tarkistuksilla ei oteta kantaa itse järjestelmän tarpeellisuuteen. Lastensuojelulain 14 luvussa on säännökset kyseisessä laissa tarkoitettujen asioiden käsittelystä hallintotuomioistuimissa mukaan lukien hallinto-oikeuden päätösvaltaisuutta koskeva pykälä. Työryhmällä ei ole ollut edellytyksiä arvioida, onko perusteltua, että tämä yksinomaan oikeudenkäyntimenettelyä koskeva varsin yksityiskohtainen sääntely on sijoitettu osaksi aineellista lainsäädäntöä. Työryhmän näkemyksen mukaan jatkovalmistelussa tulisi selvittää, olisiko nämä säännökset tarkoituksenmukaista sijoittaa hallintolainkäyttölakiin. Työryhmän ehdotukset edellyttävät lisäksi eräiden asetusten teknistä tarkistamista.

15

16

17 SISÄLLYS SISÄLLYS 17 TIIVISTELMÄ 21 SAMMANDRAG 26 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 31 YLEISPERUSTELUT 32 1 JOHDANTO Tuomioistuinlaitos Perustuslain sääntely Muu lainsäädäntö 33 Yleistä tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta lainsäädännöstä 33 Organisaatiolait ja -asetukset 34 Oikeudenkäyntiä koskevat lait 35 Virkamieslainsäädäntö ja nimittäminen 35 2 NYKYTILA Lainsäädäntö ja käytäntö Tuomioistuimet 37 Yleiset tuomioistuimet 37 KÄRÄJÄOIKEUDET 37 HOVIOIKEUDET 38 KORKEIN OIKEUS 38 Hallintotuomioistuimet 39 HALLINTO-OIKEUDET 39 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 40 Erityistuomioistuimet 41 MARKKINAOIKEUS 41 TYÖTUOMIOISTUIN 42 VAKUUTUSOIKEUS 43 Tuomioistuinten johtaminen ja hallinto Tuomarit 46 Tuomarin virkamiesoikeudellinen asema 46 17

18 Viran perustaminen 46 Nimittäminen 47 Tuomarin velvollisuudet 49 Virkavapaus 50 Virkasuhteen päättyminen 50 Virkavastuu, valvonta ja kurinpito 51 Virantoimituksesta pidättäminen 52 Tuomarin asema tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä Asiantuntijajäsenet ja muut sivutoimiset jäsenet Esittelijäjärjestelmä 57 Esittelijän toimiminen ratkaisukokoonpanon jäsenenä Asioiden jakaminen ja siirtäminen Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden lainsäädäntö Kansainväliset suositukset ja ohjeet Pohjoismaisesta lainsäädännöstä 61 Ruotsi 61 Norja 62 Tanska 63 Islanti Nykytilan arviointi Sääntelyn selkeys ja taso Tuomioistuinten johtamisjärjestelmä ja henkilöstörakenteet Esittelijäjärjestelmä ja esittelijöiden käyttö ratkaisukokoonpanossa Tuomarin virkamiesoikeudellinen asema Sidonnaisuus- ja sivutoimisääntely Asioiden jakaminen Tuomioistuinten resurssit 74 3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET Tavoitteet Keskeiset ehdotukset Ehdotusten lainsäädännöllinen toteuttaminen Tuomioistuinten hallinnon ja johtamisen uudistaminen 77 18

19 3.2.3 Tuomarin koulutusvirat ja esittelijäjärjestelmä Tuomarin nimittämistä koskevan sääntelyn tarkistaminen Tuomarin virkamiesoikeudellista asemaa koskevan sääntelyn tarkistaminen Sidonnaisuus- ja sivutoimisääntelyn tarkistaminen Tuomioistuinten asiantuntijajäseniä koskevan sääntelyn yhtenäistäminen Asioiden jakaminen ja siirtäminen Tuomioistuinten resurssienkäytön tehostamista koskevat ehdotukset Tuomarin vakuutuksen uudistaminen Erityistä kielitaitoa edellyttävät tuomarin virat Kokoonpanosäännösten tarkistaminen 91 4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET Taloudelliset vaikutukset Johtamisjärjestelmän uudistaminen Avustavat tuomarit Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri Vaikutukset viranomaisten toimintaan Vaikutukset henkilöstöön Yhteiskunnalliset vaikutukset 96 5 ASIAN VALMISTELU 98 6 RIIPPUVUUS MUISTA ESITYKSISTÄ 100 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT Tuomioistuinlaki Laki tuomioistuinharjoittelusta Laki käräjäoikeuden lautamiehistä Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta _ Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta _

20 7.9 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta Laki valtion virkamieslain muuttamisesta Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta Laki kielilain muuttamisesta Laki kiinteistönmuodostamislain 243 :n muuttamisesta Lakiehdotukset TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS 198 LAKIEHDOTUKSET 201 LAGFÖSLAG 326 ERIÄVÄT MIELIPITEET 450 LAUSUMA

21 TIIVISTELMÄ Työryhmän tehtävät ja tausta Oikeusministeriö asetti työryhmän uudistamaan tuomioistuimia ja tuomareita koskevia säädöksiä (OM 13/31/2011) toimikaudelle Työryhmän toimikautta jatkettiin annetulla päätöksellä maaliskuun loppuun 2014 saakka. Työryhmä on ottanut nimekseen Tuomioistuinlakityöryhmä. Tuomioistuinlakityöryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus tuomioistuimia ja tuomareita koskevaksi laiksi, jolla tuomioistuimia ja niiden henkilökuntaa koskeva keskeinen sääntely siirtyisi laintasoiseksi. Asetuksista luovuttaisiin ja tuomioistuimen hallintoa ja työtä koskevat määräykset, joista ei ole tarpeen säätää laissa, annettaisiin tuomioistuinten työjärjestyksissä. Tarkoitus on, että uusi laki korvaisi eri tuomioistuimia ja tuomareita koskevat säännökset ja että se ottaisi huomioon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimukset. Toimeksiannon mukaan lakiin voitaisiin sisällyttää myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) säännökset. Lisäksi tarkoituksena oli arvioida, muodostuisiko sääntely nykyistä selkeämmäksi, jos tuomarin perustuslaillisesta erityisasemasta johtuvat nyt valtion virkamieslaissa (750/1994) olevat tuomareita koskevat erityissäännökset otettaisiin uuteen lakiin. Työryhmä saattoi toimeksiantonsa mukaan käsitellä myös muita tuomioistuinten sisäiseen organisointiin liittyviä kysymyksiä. Sen sijaan tavoitteena ei ollut arvioida uudelleen tuomareiden nimittämismenettelyä, oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä eikä niitä palkkaukseen liittyviä kysymyksiä, jotka edellyttävät erillistä työmarkkinakäsittelyä. Oikeusministeriö täydensi työryhmän toimeksiantoa siten, että työryhmän tehtävänä oli selvittää myös tuomareiden ja muun lainkäyttöhenkilökunnan sivutoimisääntelyn uudistustarpeet. Niin ikään tuomioistuinlakityöryhmän tuli työssään arvioida tuomioistuinten esittelijöiden ja valmistelijoiden tehtäviä, roolia ja vastuuta oikeusministeriön asettaman neuvottelukunnan ehdottaman oikeudenhoidon uudistamisohjelman (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013) kohdassa 21 tarkoitetulla tavalla myös tuomioistuinten toiminnan tehokkuuden kannalta. Väliraportti työryhmän työn etenemisestä on annettu oikeusministeriölle (OMML 72/ 2012). 21

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista

Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 12/2015 Sisäinen turvallisuus Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista SISÄMINISTERIÖN

Lisätiedot

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion

Lisätiedot

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä Hallintolain seurantatutkimuksen osaraportti II Tarmo Miettinen Elisa Kuosmanen JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Isyyslain uudistaminen

Isyyslain uudistaminen 7/2014 Isyyslain uudistaminen Lausuntotiivistelmä 7/2014 Isyyslain uudistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 26.2.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Isyyslain

Lisätiedot

Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö

Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET KRIISINHALLINTAAN JA MUUHUN KANSAINVÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma

Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma Politiikkaohjelmat ohjauskeinona Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 212/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 2 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 3 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi

Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:21 Marja-Liisa Niinikoski, Johan Lunabba, Tuomas Raivio, Riikka Lehti ja Piia Pessala Yliopistolakiuudistuksen

Lisätiedot