Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 Vt 7 Hamina - Vaalimaa, Yleisuunnitelmavaiheen riskienhallintasuunnitelma LIITE 1 Päiväys: , Osallistujat: J. Laamanen/ELY-keskus, K. Kellokoski/TL-Infra Oy, J. Siitonen/Ramboll Laatijat: M. Harju ja L. Norokorpi/Ramboll Viimeisin päivitys: Nro kuvaus HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT seuraus, vaikutukset Hankkeen päätöksentekoon ja rahoitukseen liittyvät riskit 1 Hankkeen toteutusmuodosta (hankintamallista) ei ole lopullisesti päätetty (LVM, Livi). Hankkeen toteutusmalli on avoin. Hankkeen rakennussuunnittelu, hankinnan valmistelu ja rakentaminen käynnistyvät arvioituun aikatauluun nähden myöhemmin. Hankintaorganisaatiota ei saada nimettyä ja sitoutettua ajoissa. Kiire tilaajalle, suunnittelijalle ja urakoitsijalle. Hankintamallista tehdään periaatepäätös viimeistään vuoden 01 syksyllä liikennepoliittisessa selonteossa. 1) ELY:ssä ja Livissä jatkuvaa vuoropuhelua: - sovitaan aikataulu, jonka aikana laaditaan: * erillinen (tarvittaessa) laskelma ns. verrokkilaskelma hankintamallien taloudellisuudesta hankintapäätöstä varten * esitys hankintamallista ja rahoituksesta LVM:lle eduskunnan tilausvaltuuspäätöstä varten. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä, varaudutaan erilaisiin 'kompastuskiviin', viivästyksiin, jne. Tehdään varasuunnitelmia etenemisen varmistamiseksi. Livin ja ELYn johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin tila Päätös (LVM, Livi) hankintamallista tehdään liian myöhään. Varautuminen hankintamallin edellyttämään resurssointiin ja aikatauluun epäonnistuu. Hankintaorganisaatiota ei saada nimettyä ja sitoutettua ajoissa. 1) Hankinnan valmistelun suunnitteluun varataan riittävästi aikaa sekä varmistetaan tilaajan resurssit (myös n/livi). ) Periaatepäätös hankintamuodosta tehdään viimeistään syksyllä 01. Laamanen Kiire tilaajalle, suunnittelijalle ja urakoitsijalle. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

9 Nro kuvaus Elinkaarimallin sijasta käytetään jotakin muuta hankintamallia. seuraus, vaikutukset Hanke siirtyy rahoitusongelman vuoksi myöhemmin toteutettavaksi. Muiden hankintamallien (ST tai KU) edellyttämä kilpailutus- ja suunnitteluprosessi hidastavat aikataulua; jatkosuunnittelun kilpailutus ja varsinainen suunnittelu sekä rakentamisen hankinnan kilpailutus. 1 1) Hankinnan valmistelun suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävästi aikaa sekä varmistetaan riittävän ajoissa tilaajan resurssien riittävyys: omat resurssit (Livi) ja ulkopuoliset asiantuntjat (hankintakonsultti ja tekniset asiantuntjat). ) Laaditaan I. vaiheessa pelkkä tiesuunnitelma ja sen yhteydessä projektinhallintasuunnitelma (kts. kohta 1.). ) Laaditaan urakkamuodosta riippuen STurakkaa varten tiesuunnitelman täydennyssuunnitelma ja tekniset tuotevaatimukset tai KU-urakkaa varten tilaajan rakennussuunnitelma. 1) Livin ja ELY:n johto /Laamanen ) Laamanen ) ELY:n johto/ Livi ja rakentamisesta vastaava Livin tila Suunnitteluprosessissa ei osata ottaa huomioon hankintamallin tarjoamia mahdollisuuksia. Laaditaan liian yksityiskohtaisia suunnitelmia ja tiukkoja teknisiä vaatimuksia eikä huomioida ns. vapausasteita. Suunnitteluratkaisut sitovat liikaa palveluntuottajaa. Palveluntuottajalle ei jää vapausasteita ja innovointimahdollisuuksia. Hankkeen rakentamiskustannukset saattavat nousta tiesuunnitelmavaiheen kustannusarviosta. 1 Tilaajan tulee esittää selkeästi hankintamallista riippuen laatu-, tuote- tai tekniset vaatimukset (toimivuus- ja tuotevaatimukset sekä menetelmäkuvaukset). Tällöin tekniselle toteutukselle jätetään innovaatiomahdollisuus. Livin johto, ELY:n johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin Vaikutus urakoitsijan riskien hinnoitteluun kuitenkin huomioitava. 5 Hankkeen rahoitus osoittautuu riittämättömäksi. Hanketta ei voida toteuttaa täysimääräisenä. Hanke pilkotaan ja jää vaikutuksiltaan vajaaksi. 1 1) Rahoituspäätös tehdään vasta, kun rakennuskustannuksista on varmuus tiesuunnitelman valmistumisvaiheessa. ) Rakennuskustannusten hallinta ja riskien hinnoittelu osaksi suunnittelua, jossa huomioitava hankintamallin vaikutuksen sekä mahdollinen jakaminen pienempiin urakkakokonaisuuksiin; synnyttää kilpailua ja pienentää rakentamiskustannuksia. ) Tiivis yhteistyö LVM:n, Livin ja ELY:n kesken. Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin Hankkeen rahoitusta karsitaan. Telematiikan ratkaisuja joudutaan karsimaan. Hamina-Vaalimaa -välin tai osuuden liikenteellinen yhteenkytkeminen rajaliikenteen kanssa epäonnistuu. Liikennehäiriöt ja onnettomuudet lisääntyvät. 1 1) Telematiikan järjestelmiin liittyvät riskit pohditaan huolellisesti tiesuunnitelmavaiheessa. ) Nykyisen tien käyttö rekkojen reservialueena selvitetään. ) Vaikutetaan rekkaparkin toteuttamiseen lähivuosina. Livin ja ELY:n johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

10 Nro kuvaus Rahoituksen viivästymisen riskit 7 Uusi hallitus ei päätä Hamina- Vaalimaa -hankkeelle rahoitusta toimintakaudellaan. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelma laaditaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa ei voida ottaa huomioon mm. riittävästi hankintamallia. Tiesuunnitelman voimassaoloa joudutaan mahdollisesti jatkamaan. Tämä voi edellyttää suunnitelman tarkastamista tai täydentämistä myöhemmin. Tiesuunnitelma laaditaan omana kokonaisuutena. Tiesuunnitelman maantielain mukainen hallinnollinen käsittely viedään suunnitelmallisesti eteenpäin. Rakentamisen hankinnan valmisteluun liittyvä suunnittelu tehdään erillisenä kokonaisuutena huomioiden hankintamallin vaatimukset. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin tila 8 Uusi hallitus ei päätä Hamina- Vaalimaa -hankkeelle rahoitusta toimintakaudellaan. Rakentamisen aloitusajankohta siirtyy eteenpäin. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuusongelmat pysyvät ennallaan tai pahenevat viisumivapauden toteutuessa. 1 1) ELY:n aktiivinen rooli ministeriön ja Liikenneviraston suuntaan. Hankkeen toteuttamisesta on tehtävä periaatepäätös vuoden 01 liikennepoliittisessa selonteossa. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen (kts. kohta 1). Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin Rekkaparkki ei saa rahoitusta erillisenä a. Joudutaan ehkä ottamaan osaksi moottoritiehanketta. Hamina-Vaalimaa -hanke laajenee ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Heikentää H/K-suhdetta. Jos alle 1, niin sisältöä joudutaan karsimaan. Hyväksyttävyys kärsii. 5 (ESu) 15 1) Tulee varmistaa suunnittelun aikana, ettei H/K -suhde laske alle 1. ) Käsitellään projektinhallintasuunnitelmassa (kts. kohta 1). ) Pyritään vaikuttamaan siihen, että rekkaparkki säilyy erillisenä a. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin 10 Rekkaparkki jää toteuttamatta. Päästöt ja melu heikentävät asumisviihtyisyyttä rekkaliikenteen tienvarsipysäköinnin siirtyessä uudelle tieyhteydelle. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Rekat jäävät moottoritielle, ongelmia muulle liikenteelle ja ympäristölle. Nykyistä tietä joudutaan käyttämään henkilöliikenteen jonotuspaikkoina rajaasemalle. 5 (ESu) 15 1) Moottoritien liikenteenhallinnan toimenpiteisiin (telematiikka) varmistetaan rahoitus. ) Raja-asemien toimivuutta lisätään (prosessit, resurssit). Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

11 Nro kuvaus Rahoituksen aikaistumisen riskit 11 Hallitus aikaistaa rakentamisen käynnistämisen (rahoituspäätös) ja hankintamallina elinkaarimalli; aloitus 01. Tällä hetkellä lähtökohtana, että rakentaminen olisi mahdollista aloittaa vuonna 015. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelman laatimiseen, päätöksentekoon ja hankinnan valmisteluun jää liian vähän aikaa. Kiireen vuoksi asiakirjoihin jää ristiriitaisuuksia ja mahdolliset tiesuunnitelman muistutukset voivat johtaa valitusprosesseihin. 8 1) Projektinhallintasuunnitelman laadinta (kts. kohta 1). Livin edustajan mukaantulo. ) Tiesuunnitelman laatimisen kanssa osittain päällekkäin tehdään tiesuunnitelman täydentäminen ja teknisten vaatimusten laadinta. ) Informoidaan päättäjiä suunnitelmavalmiudesta/ kaavoitustilanteesta. ) Livi aikaistaa hankinnan valmistelua ja varaa hankinnan valmistelun resurssit. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin tila PROSESSIN JA PÄÄTÖKSENTEON RISKIT Sopimukset, vastuut ja yhteistyö 1 Valtion liikennehallinnon organisaatioiden yhteistyössä epäonnistutaan (ELY suunnittelee ja Livi toteuttaa). Riittämätön vuorovaikutus suunnittelu- ja toteutusvaiheiden aikana. Ongelmia tiedon siirtymisessä. 1) Livin hankintayksikön mukaantulo hankkeeseen jo tiesuunnitelmavaiheessa. ) Rakennuttamisesta vastaavan n nimeäminen tiesuunnitelmavaiheessa. ) Sovitaan organisaatioiden vastuiden rajapinnasta sekä toimintatavoista. ) Livi varaa riittävän ajoissa varsinaisen rakentamisen hankinnan resurssit käyttöönsä ja hankinnan valmistelun suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin 1 Livin hankintayksikön resurssit ovat riittämättömät. Rakennuttaja ei ole tietoinen kaikista suunnitteluvaiheen taustoista. Toteutusvaiheen suunnittelussa ja rakentamisessa tehdään valintoja kustannuspainotteisesti ja tingitään tiesuunnitelmassa esitetystä laatutasosta. Yleinen hyväksyttävyys kärsii. 8 1) Livin hankintayksikön mukaantulo hankkeeseen jo tiesuunnitelmavaiheessa. ) Rakennuttamisesta vastaavan n nimeäminen tiesuunnitelmavaiheessa. ) Sovitaan organisaatioiden vastuiden rajapinnasta sekä toimintatavoista. ) Livi varaa riittävän ajoissa varsinaisen rakentamisen hankinnan resurssit käyttöönsä ja hankinnan valmistelun suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamise sta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

12 Nro kuvaus 1 ELY:llä ja kunnilla ei ole käytettävissä riittävästi resursseja suunnittelun ohjaukseen ja yhteistyöhön. seuraus, vaikutukset Hanketta koskeva yhteistyö ja vuoropuhelu kärsii. Mahdolliset kaavamuuutokset eivät etene sovittujen aikataulujen mukaisesti. Maankäytön/Vihreän moottoritien ja tiesuunnitelman prosessi ei etene toivotulla tavalla. 1) ELY:n ja kuntien resurssien varmistaminen (yhteiset resurssit). ) Livin asiantuntijoiden käyttäminen. ) Laaditaan vuoropuhelusuunnitelma. ) Vihreä moottoritie -projektin kanssa yhteistyöhön. Virolahti, Hamina, muut sidosryhmät tila 15 ELY-keskus, kunnat ja liike-elämä eivät pääse sopuun vastuiden ja kustannusten jaosta. Tiesuunnitelman päätöksenteko viivästyy. Rahoitusongelmia. 1) Kustannusjaon periaatteista sovitaan ko. tahojen neuvotteluissa suunnitelmaratkaisujen ja kustannusten selvittyä. Maantielain mukaisen hallinnollisen käsittelyn yhteydessä tehdään mahdollisia tarkennuksia ja sitoumukset. ) ELY:n aktiivinen rooli vuoropuhelun ylläpidosta ja kustannusvaikutusten informoinnista suunnittelun aikana. Virolahti, Hamina, muut sidosryhmät 1 Kunta (Virolahti) ei ota nykyistä yleisen tien tievalaistusta omistukseen pääliittymiä lukuunottamatta. Valaistus joudutaan purkamaan. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. 8 Sopiminen Virolahden kunnan ja valtion kesken. Jos riski toteutuu, on esitettävä selkeät perustelut päätöksessä asukkaille. Laamanen 17 Tiesuunnitelman hankinnan suunnittelijan valinnasta valitetaan. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen valmistelu toteutetaan huolellisesti. Valmisteluun varataan riittävät resurssit sekä riittävästi aikaa ja valmistelu aloitetaan ajoissa. Tämä edellyttää periaatepäätöstä hankintamallista riittävän ajoissa. Laamanen 18 Rakentamisen hankinnan palveluntuottajan valinnasta valitetaan. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen valmistelu toteutetaan huolellisesti. Valmisteluun varataan riittävät resurssit ja riittävästi aikaa ja valmistelu aloitetaan ajoissa. Tämä edellyttää periaatepäätöstä hankintamallista riittävän ajoissa. Laamanen 1 Eri tahojen (viranomaiset, maanomistajat, tilaaja) yhteistyö ja vuoropuhelu epäonnistuu. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Hallinnollisen prosessin viivästyminen. Vuoropuhelun ja yhteistyön laadukas toteutus eri menetelmiä käyttäen - vuoropuhelusuunnitelma. Vuoropuheluun liittyvien tapahtumien huolellinen valmistelu ja dokumentointi. Virolahti, Hamina, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 5/1

13 Nro kuvaus 0 Pääkonsultin ja tilaajan palkkaamien asiantuntijoiden sekä sivukonsulttien yhteistyö ei toimi. seuraus, vaikutukset Suunnittelu ei etene. Suunnitelmissa esiintyy ristiriitaisuuksia ja laatu heikkenee. Aikataulu viivästyy. 1 1) Tilaajan ja sen käyttämien asiantuntijoiden ja sivukonsulttien sekä pääkonsultin kesken sovitaan selkeät roolit ja vastuut. ) Pääkonsultin suunnittelutoimeksiantoon sisällytetään suunnittelun koordinointivastuu ja yhteistyövelvoite sivukonsulttien kanssa. ) Maaperätutkimukset ja maastomalli teetetään pääosin ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. tilaajan asiantuntijat,, sivukonsultit tila 1 Hankkeiden (Haminan ohituksen RS:n ja Ha-Va TS:n) yhteensovittamisessa Lelun alueella epäonnistutaan. Suunnittelun eriaikaisuus saattaa johtaa Haminan ohikulun rakennussuunnitelman myöhempiin tarkistuksiin. Tiesuunnitelman yhteydessä varmistetaan hankkeiden yhteensovitus sekä tehdään tarvittavat tarkennukset Haminan ohikulun rakennussuunnitelmaan viimeistään v. 011 lopussa vai v. 01 alussa (hankinnan kilpailutus huomioitava). Livi/ Westermark, Laamanen Vihreän moottoritien (energia-ala ym.) ja E18-tien suunnittelun yhteensovittamisessa epäonnistutaan. Ei saavuteta Vihreälle moottoritielle asetettuja tavoitteita. Konseptin hankkeistaminen ei etene tai ei saavuteta tavoitteita täysimääräisenä. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskeva kehitystyön imagohyöty menetetään. 1 1) Aktiivinen yhteistyö projektien välillä suunnittelun aikana. ) Edellytyksenä on energia-alan ja kuntien yhteistyö maankäytön suunnittelussa. ) Vihreän moottoritien tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa ja hankinnan valmistelussa. Hamina, Virolahti, Vihreä moottoritie - projektin vastuutahot, Kaavoitus ja maankäyttö Myöhäisessä vaiheessa ilmenneet maankäytön uudet tarpeet (uusi toimija) aiheuttavat muutoksia suunnitelmaan (Vaalimaa, Lelu, Virojoki, Vahterikonkangas). Tiesuunnitelmaa joudutaan muokkaamaan myöhäisessä vaiheessa. Kaavoitusprosessi viivästyttää tiesuunnitelman päätöksentekoa. Tiesuunnitelman valmistuminen myöhästyy. 8 1) Tiesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen heti työn alussa. Prosessin aikana tiivis yhteistyö. ) Kunnalta aktiivinen toiminta ja riittävät resurssit sekä sitoutuminen. ) Sovitaan toimintatavat ja vastuut maankäyttöön liittyvien selvitysten osalta. Laamanen Kymenlaakson maakuntakaavan YM vahvistuspäätöksen (lainvoimaisuus) viivästyminen. Tie yleis- ja tiesuunnitelmien päätöksenteko viivästyy. 1 (EHa) (Mtön) 1) Seurataan tilannetta ja pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäviin tahoihin. ) Järjestetään neuvottelu, jossa vaikutetaan yleissuunnitelman päätöksenteon valmisteluun perustelemalla jo tehtyjen kaavapäätösten riittävyys. Laamanen LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

14 Nro kuvaus 5 Virojoki-Vaalimaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan päätöksenteko (Virolahti, ELY) viivästyy. seuraus, vaikutukset Tie yleis- ja tiesuunnitelmien päätöksenteko viivästyy. 1 1) Seurataan tilannetta ja pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäviin tahoihin. ) Järjestetään neuvottelu, jossa vaikutetaan yleissuunnitelman päätöksenteon valmisteluun perustelemalla jo tehtyjen kaavapäätösten riittävyys. ) Vaikutetaan siihen, ettei yleiskaavan sisältöä enää laajenneta. Virolahti tila Olemassa olevien ja uusien asemakaavojen suunnittelu ja päätöksenteko viivästyvät (Virolahti). Asemakaavojen muutosten rajaukset laajenevat ja päätöksenteko viivästyy. Tiesuunnitelman aikataulu pitenee. Mahdolliset muistutukset laajenevista kaavoista. Päätöksenteko viivästyttää ja tiesuunnitelman hyväksymispäätös viivästyy. 1 1) Kaavaprosesseja kiirehditään. Päätetään yhdessä Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin kanssa, mitä kaavoja viedään eteenpäin ja mitä kaavoja voidaan lykätä, jotta tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely ei vaarannu. Ei laajenneta kaava-alueita, jos ei ole välttämöntä. ) Sovitaan yhteistyössä ELY:n, Livin ja kunnan kesken: - kaavoitusprosessin aikataulutus - asemakaavan muutosalueisiin liittyvät periaatteet - mahdollisten liikenteellisten selvitysten periaatteet - liikenteellisten selvitysten aikataulutus ja vastuutus. Virolahti, Hamina, liike-elämä, Lainsäädäntö, luvat ja ohjeet 7 Lainsäädännön ja suunnitteluohjeiden noudattaminen. Mahdolliset muutokset aiheuttavat täydennystarpeita suunnittelun aikana. Tiesuunnitelman laatupuutteet. Tiesuunnitelman valmistuminen viivästyy ja tiesuunnitelman kustannukset lisääntyvät. (Mtön) Suunnitteluorganisaatio seuraa tulevia muutoksia ja noudattaa voimassa olevia ohjeita: - Hankearvioinnin ohje Turvallisuusriskien tunnistaminen Euro-koodit. - Uusi TS-suunnitteluohje. - Uusi TS-toimintaohje. - EU-direktiivin mukainen ulkopuolinen turvallisuusauditointi. Tiesuunnitelman hankinnan tarjouspyyntöasiakirjoissa pyritään tarkentamaan ja täydentämään uuden tssuunnitteluohjeen ja ts-toimintaohjeen periaatteita. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 7/1

15 Nro kuvaus 8 Yleissuunnitelman maantielain mukainen päätöksenteko viivästyy. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelmaprosessin käynnistyminen hidastuu. 1 1) Kiirehditään Virolahden kunnan Virojoki- Vaalimaa -yleiskaavan päätöksentekoa. ) Valmistellaan kiireellisenä yleissuunnitelman hyväksymisesitys ja korostetaan kiireellisenä LiVin päätöksentekoa. ) Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen vaikutukset vältetään yhteistyöllä muistuttajien kanssa. Virolahden kunta tila Vesilain mukaisessa siltojen Hankkeen tiesuunnitelman ympäristölupakäsittelyssä (AVI) valmistuminen viivästyy ja ilmenee odottamattomia ongelmia suunnitelmaratkaisuja joudutaan tai uusia vaatimuksia muuttamaan. Tiesuunnittelman (5 jokikohdetta). hallinnollinen käsittely ja päätöksenteko viivästyvät. 1 1) Sovitaan jatkuvasta yhteistyöstä ympäristöviranomaisten ja AVI:n kanssa suunnittelun aikana. ) Pidetään tarvittaessa erillisneuvottelu ympäristölupaviranomaisen kanssa. ) Esitetään ja valmistellaan vesilain lupaasiakirjojen suunnittelu ja prosessi tiesuunnittelussa yksityiskohtaisesti. hankintakonsultti, Taloudelliset riskit 0 Hankkeen rakennuskustannusten ohjaus ja hallinta epäonnistuu. Kustannusarvio ylittää hankkeelle asetetun kustannustavoitteen/ kehyksen. 5 (ESu) 15 1) Laaditaan hankkeelle kustannuskehys ennen tiesuunnitelman varsinaista käynnistymistä. ) Rakennuskustannusarvion ja riskikustannusten jatkuva arviointi ja säännöllinen päivittäminen suunnittelutyön aikana. ) Varmistetaan suunnitteluun riittävät resurssit rakentamis- ja riskikustannusten hallintaan. ) Suunnittelutyön aikana tulee selvittää mahdollisia kohteita, joissa voidaan säästää rakennuskustannuksia, jotta pysytään kustannuskehyksessä. 5) Jos kustannuskehys ylitetään, niin esitetään selkeät perustelut ylitykselle ja hankintaan päätös ko. kustannuskehyksen muutokselle jatkotoimenpiteitä varten. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 8/1

16 Nro kuvaus 1 Hankkeen laajeneminen ja rakennuskustannusten kasvaminen heikentää sen taloudellisuutta (H/K-luku). seuraus, vaikutukset Jos H/K-suhde on alle 1, edellyttää suunnittelun osalta uusia päätöksiä sisällön ja laatutason osalta. Tiesuunnitelman valmistuminen ja hallinnollisen käsittelyn päätöksenteko viivästyy. 5 (ESu) 0 (Si) 1) Rakennuskustannusarvion ja riskikustannusten jatkuva arviointi ja säännöllinen päivittäminen suunnittelutyön aikana. Liiketaloudellisten laskelmien päivittäminen.rakennuskustannusarvion jatkuva päivittäminen, riskikustannusten riittävä huomioiminen. Suunnittelutyön aikana tulee selvittää mahdollisia kohteita, joissa voidaan säästää rakennuskustannuksia, jotta pysytään kustannuskehyksessä. ) Liiketalouslaskelman päivitys ja seuranta. hankintakonsultti, tila Kilpailu ja markkinoiden reagointi. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen toteutuksesta ei saada riittävästi hyväksyttäviä tarjouksia. Hankkeen toteutuksen kilpailutus joudutaan järjestämään uudestaan. Hinta nousee. 5 (ESu) 15 1) Hankkeen toteutuksen ts. hankintamallin sekä siihen liittyvän valmistelun osalta laaditaan varasuunnitelma. Varasuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus mm. hankintamallin muutoksesta, kilpailua ja työn aloittamista joudutaan lykkäämään (projektinhallintasuunnitelma, kts. kohta 1). ) Hankintayksikön toimesta tapahtuva aktiivinen markkinointi. ) Hankintayksikkö teetättää markkinatilanneanalyysin. ) Varaudutaan tarvittaessa hankintamuodon muuttamiseen. ELY:n johto/ rakentamisesta vastaava Livin Markkina- ja kilpailutilanne muuttuu epäedulliseksi toteutusvaiheessa. Materiaalien hintoihin merkittävät korotukset. Urakan hinta kasvaa. Markkinoiden "ylikuumeneminen" johtaa urakkahinnan kasvuun. 1 1) Varaudutaan lisäkustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarvioissa. ) Etsitään riittävästi innovointeja ja vapausasteita urakoitsijoiden kiinnostuksen lisäämiseksi. ) Tarvittaessa hankintamenettelyjä ja hankinta-aikataulua muutetaan. ) Hankkeen toteutuksen ts. hankintamallin sekä siihen liittyvän valmistelun osalta laaditaan varasuunnitelma. Varasuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus, että kilpailutusta ja työn aloittamista joudutaan lykkämään (projektinhallintasuunnitelma, kts. kohta 1). ) Hankintayksikkö teetättää markkinatilanneanalyysin ja ajoitetaan hanke sen perusteella. rakentamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

17 Nro kuvaus seuraus, vaikutukset Hankkeen hyväksyntään ja vaikutusten hallintaan liittyvät riskit Yleissuunnitelmasta tehdyistä muistutuksista (8 kpl) osa johtaa valitusprosesseihin. HO:n ja KHO:n käsittelystä johtuva huomattava aikataulun venyminen. Hidastaa tiesuunnitelman laatimista ja hallinnollisen käsittelyn päätöksentekoprosessia. 5 (ESu) 0 (Si) Muistutusten tehneiden kanssa tiivis yhteistyö ja sopiminen haittojen lieventämiseksi tai kompensoimiseksi. tila 5 Kunta (Virolahti) ei hyväksy tiesuunnitelmassa esitettyjä hallinnollisia muutoksia. Ristiriita kunnan ja valtion kesken tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn päätöksenteossa. 8 Tiesuunnittelun aikana valtio ja kunnat sopivat mitkä maantiet lakkautetaan. Lakkautettavien maanteiden kuntoonpanon toimenpiteistä sovitaan tiesuunnitelmavaiheessa. Laamanen Moottoritie rikkoo nykyistä kiinteistörakennetta runsaasti. Maanomistajat eivät hyväksy moottoritien aiheuttamia haittoja kiinteistörakenteeseen ja muutoksia kulkujärjestelyihin. Muistutukset ja mahdolliset valitukset tiesuunnitelmavaiheessa. Aiheuttaa mahdollisia muistutuksia hallinnollisessa käsittelyssä ja voi johtaa valitusprosesseihin. Ei päästä sopuun haittojen lieventämisestä ja korvauksista maanomistajien ja kiinteistöjen omistajien kanssa. 8 1) Tehdään tilusjärjestelysuunnitelma ja sovitaan maanomistajien kanssa. Maanhankinta suunnittelun aikana mahdollisimman ajoissa. Edistetään vastikemaan käyttöä kompensaatiokeinona. ) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen järjestetään riittävän laadukkaasti siten, että valituksia ei tehtäisi. Järjestetään maastokäynnit ja työpajat vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. ) Muistutuksen jättäneiden asukkaiden ja maanomistajien kanssa pyritään saamaan aikaiseksi kompromissi. ympäristöasiantuntija, 7 Puutteet vaikutusten arvioinnissa. Tämän seurauksena haittojen poistamisessa, lieventämisessä tai kompensoinnissa epäonnistutaan. Tiesuunnitelmassa alimitoitetut ratkaisut. Suunnitelmia joudutaan täydentämään, jolloin kustannusarvio muuttuu. Lisäkustannukset. Muistutukset ja aikataulun viivästyminen. 8 1) Tiesuunnitelmassa täydennetään yleissuunnitelmavaiheen ympäristöinventointeja ja vaikutusarviointeja. ) Tehdään riittävät jälkiarvioinnit ja perusteelliset seurantaohjelmat. ) Kompensaation käyttö otetaan vahvasti mukaan uutena haittojen poistamisen ja lieventämisen lisäkeinona. ) Lupaprosessista saadut määräykset ja ehdot suunnitelmiin. ympäristöasiantuntija, 8 Kompensaatioihin liittyvät lupamenettelyt ja yleinen hyväksyntä ei onnistu. Kompensaatiota ei voida käyttää haittojen pienentämis-/ poistamiskeinona esim. lainsäädännön esteiden takia. Tiivis yhteistyö ELY:n Y-vastuualueen/ YM /LVM /Livin asiantuntijoiden kanssa. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 10/1

18 Nro kuvaus Kompensaatioihin liittyviä lisäkustannuksia ei hyväksytä Liikennevirastossa. seuraus, vaikutukset Kompensaatioista joudutaan luopumaan. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Tiivis yhteistyö ELY:n Y-vastuualueen/ YM /LVM /Livin asiantuntijoiden kanssa. Laamanen tila SUUNNITTELUN RISKIT Projektin hallinta, ohjaus ja dokumentointi 0 Hankintamallin edellyttämiä vaatimuksia (laatutavoitteet, reunaehdot ja vapausasteet) ei osata ottaa huomioon riittävästi suunnittelussa. Suunnitelmia joudutaan tarkistamaan toteutusmuotoa vastaaviksi. (Tarjouspyyntö-, tarjous- ja toteutusvaiheen työmäärä vaihtelee hankintamallista riippuen.) 5 (ESu) 15 1) Tilaajaorganisaatiossa tulee olla edustus suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotoimialoilta. Nimetään tiesuunnitelmavaiheessa. ) Valmistellaan ja laaditaan yksityiskohtainen projektinhallintasuunnitelma (kts. kohta 1) tiesuunnitelmavaiheessa. ) Tiesuunnitelmaa laativan konsultin laajaalaisen osaamisen painottaminen tehtävään valittaessa. ) Suunnitelmaratkaisuissa huomioidaan laaja-alaisesti mahdolliset vapausasteet laatutaso huomioiden. hankintakonsultti, 1 Hankintamalliin liittyvissä suunnitteluratkaisuissa ei oteta riittävästi huomioon toteutuksen sekä käytön ja kunnossapidon näkökulmia ja vaatimuksia. Jää tutkimattomia vapausasteita tai toteutuksen ja kunnossapidon riskit pohtimatta sekä mahdolliset kustannusvaikutukset elinkaaren ajalta. Ratkaisut voivat lisätä merkittävästi kunnossapidon ja ylläpidon aikaisia kustannuksia. 1 1) Tilaajaorganisaatiossa tulee olla edustus suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotoimialoilta. Nimetään tiesuunnitelmavaiheessa. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen (kts. kohta 1). ) Tiesuunnitelmaa laativan konsultin laajaalaisen osaamisen painottaminen tehtävään valittaessa. ) Suunnitellaan riittävästi vapausasteita laatutaso huomioiden. 5) Suunnitteluratkaisujen vaihtoehtotarkasteluissa ja päätöksenteossa pyritään ottamaan huomioon myös kunnossaja ylläpidon kustannusvaikutukset elinkaaren ajalta. rakentamisesta vastaava Livin, Puutteellinen asukkaiden ja maanomistajien kanssa käytävä vuoropuhelu ja sovituista asioista dokumentointi. Ei saavuteta yhteisymmärrystä sovituista asioista, ratkaisuille ei saada hyväksyntää. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Mahdolliset muistutukset ja valitusprosessi. Hallinnollisen käsittelyn viivästyminen. 1) Vuoropuhelusuunnitelma. ) Tapaamisten ja sovittujen asioiden dokumentointi systemaattisesti asukas- ja maanomistajakohtaisesti suunnitteluprosessin aikana, esim. muistio, yhteinen päiväkirja extranettiin. hankintakonsultti, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 11/1

19 Nro kuvaus Ei päästä yhteisymmärrykseen maanomistajien ym. kanssa yksityisteiden mahdollisesta yhteiskäytöstä. seuraus, vaikutukset Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Muistutukset lisääntyvät. Yksityistieverkko laajenee tarpeettomasti. Rakentamiskustannukset lisääntyvät. 8 1) Tiivis ja laadukas vuorovaikutus ja yhteistyö maanomistajien kanssa. Vuoropuhelusuunnitelma. ) Yksityiskohdista sopiminen suunnittelun aikana. ) Tapaamisten ja sovittujen asioiden dokumentointi systemaattisesti, esim. yhteinen päiväkirja konsultin extranettiin. ) Tilusjärjestelyjen suunnittelu järjestelmällisesti mukana suunnittelussa alusta lähtien. hankintakonsultti,, MML tila Asukkaat ja maanomistajat eivät hyväksy Lapinsuon kohdalle sijoitettavia levähdysalueita. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Mahdolliset muistutukset. Suunnitelmaratkaisuja joudutaan muuttamaan ja rakentamiskustannukset mahdollisesti kasvavat. 1 1) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen järjestetään riittävän laadukkaasti siten, että levähdysalueen sijoittamisesta päästään kompromissiin. ) Tilusjärjestelyjä suunnitellaan tarvittaessa., MML Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely viivästyy. Maaperäolosuhteet ja geosuunnittelu 5 Maaperäolosuhteista (pehmeiköt, kallio) ei ole riittävästi tutkimustietoa. Pohjaolosuhteet aiheuttavat ennakoitua enemmän pohjanvahvistustoimenpiteitä. Puutteellisia pohjanvahvistusratkaisuja joudutaan korvaamaan tai täydentämään uusilla ratkaisuilla (määrä- ja kustannusriski). 1 1) Tiesuunnittelukonsultilla lähtötietoaineiston tarkistusvelvoite ja maastomallin täydennysmittausten sekä pohjatutkimusten täydennystutkimusten ohjelmointivelvoite. ) Maaperä- ja kallioperätutkimukset pyritään tekemään tiesuunnitelmavaiheessa lähes rstasoisena. ) Tiesuunnitelmavaiheen maastotietojen huolellinen laadunvarmistus. ) Siltapaikkoihin liittyvien vesistöjen luotaus. 5) Suunnittelun aikana kartoitetaan riskit ja määritetään riskeille kustannusvaraukset. Lisätutkimukset ja kartoitukset meneillään. Maastomallin tarkennus. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

20 Nro kuvaus Tie- ja katusuunnittelu Hankkeen massatasapainon optimoinnissa epäonnistutaan. seuraus, vaikutukset Hankkeen kustannukset nousevat ylimääräisten massasiirtojen/-kuljetusten vuoksi. 1 1) Tielinjan massatasapainon optimointi varmistetaan koko työn ajan. ) Varataan tiesuunnitelmassa riittävästi läjitysalueita alueella tai läheisyydessä. ) Selvitetään välittömässä läheisyydessä käytössä olevat maa- ja kiviainesten ottoalueet. ) Selvitetään ja huomioidaan alueen kiviteollisuuden sivukiven käyttömahdollisuudet rakenteissa. 5) Selvitetään kallioleikkausista saatavan materiaalin kelpoisuus tierakenteisiin. ) Hankeen massojen käytön systemaattinen suunnittelu ja hallinta suunnittelutyön aikana. 7) Hankkeen rakennuskustannusten systemaattinen hallinta suunnittelutyön aikana. tila 7 Tien suuntauksen muutostarpeet suunnittelutyön loppuvaiheessa. Suunnittelukustannukset kasvavat ja tiesuunnitelman valmistuminen viivästyy. Tien suuntaukset päätetään riittävän ajoissa vaihtoehtotarkastelujen pohjalta ottaen huomioon reunaehdot mm. suojeltavat kohteet, nykyiset kiinteistöt, massatasapaino, eritasoliittymien tyyppi jne. hankintakonsultti, 8 Tarkentuvien liittymäratkaisujen Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. mahdolliset muutokset aiheuttavat ristiriitoja (maankäytön Muistutusten mahdollisuus lisääntyy. kehityksestä johtuvat ratkaisut). Rakennuskustannukset voivat lisääntyä muutosten myötä. 1) Yhteistyö ja vuorovaikutus ELY:n, kuntien, elinkeinotoiminnan sekä maanomistajien kesken. ) Kustannusarvion jatkuva ylläpito ja vaikutuksista informointi. hankintakonsultti, Nykyistä tietä ei onnistuta hyödyntämään tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi kevyen liikenteen väylänä (liikenneturvallisuus). Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Kevyen liikenteen turvallisuus ei kehity tavoitteiden mukaisesti. 1 Nykyisen tien piennarlevennyksen/ poikkileikkauksen hyödyntämisen mahdollisuudet selvitetään perusteellisesti. ELY, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

21 Nro kuvaus 50 seuraus, vaikutukset Asukkaat ja kunnat esittävät Hanke laajenee ja kustannusarvio kevyen liikenteen väyliä kasvaa. "ulkopuolelta" nykyiselle tielle. Kevyen liikenteen väyliä ei pystytä toteuttamaan hankkeessa, suunnitelma ei tyydytä kuntia. Päätös kevyen liikenteen väylistä tehdään alueellisen verkkotarkastelun perusteella. tila Siltasuunnittelu 51 Siltasuunnitelmia muutetaan liian myöhäisessä vaiheessa. Vaikutus tiesuunnitelman valmistumiseen. Vesilain mukaisen luvan hakeminen viivästyy. Siltasuunnittelun alussa käydään läpi yleissuunnitelmassa esitetyt siltaratkaisut ja sovitaan ratkaisut vaihtoehtovertailujen ja kustannustarkastelujen perusteella. Tiesuunnitelman alussa tehdään siltapaikkojen osalta vaihtoehtotarkasteluja (siltatyyppi, tielinjaus, pysty- ja vaakageometria). Tämän pohjalta päätös TS:ssa esiteltävästä siltatyypistä. 5 Nykyisten siltojen kunto osoittautuu arvioitua huonommaksi (myös putkisillat). Siltojen osalta joudutaan laatimaan korjaussuunnitelmat, joka lisää suunnittelukustannuksia. Hankkeen rakentamiskustannukset lisääntyvät. Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset lisääntyvät. 1) Toteutetaan siltojen erikoistarkastukset. ) Siltojen korjaustarve priorisoidaan. ) Selkeästi ulkopuolella olevat kohteet karsitaan tarvittaessa priorisointilistalta pois. siltaasiantuntija Tunnelisuunnittelu 5 Yleisesti haluttuun Rasaahonmäen tunneliin ei löydy riittäviä perusteita. Tunnelia ei toteuteta, jolloin yleinen hyväksyttävyys kärsii. Muistutuksia voi tulla. Kallioleikkausratkaisua joudutaan kehittämään laadukkaammalla ympäristörakentamisella. 5 (EYl) 10 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys ja vaikutusten arviointi sekä kustannusselvitys tunnelin toteuttamisesta, tarpeesta ja perusteista. hankintakonsultti, 5 Hankkeen kustannukset kasvavat Kustannusarvio kasvaa ja merkittävästi, jos Rasa-ahonmäen taloudellisuus heikkenee. Hankkeen tunneli otetaan mukaan. taloudellinen hyväksyttävyys heikkenee. 1 1) Pyritään minimoimaan rakennuskustannukset. Lisää riskiä! ) Kustannusarvioin jatkuva päivittäminen ja kustannusten vähentäminen muissa kohteissa. ) Varmistetaan suunnittelun aikana, ettei H/K -suhde laske alle Tunnelin kallioperän laatua ei voida osoittaa riittävän tarkasti. Hankkeen kustannukset kasvavat jo toteutusvaiheessa. 1 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys (kallion laatu). LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

22 Nro kuvaus 5 Kallion laatu huono / kalliokaton paksuus osoittautuu liian pieneksi. seuraus, vaikutukset Ei voida toteuttaa kalliotunnelina, vaan betonitunnelina. Kasvattaa merkittävästi rakennuskustannuksia. 1 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys (kallion laatu). tila 57 Palo- ja pelastustoimi asettaa erityisvaatimuksia tunnelilaitteille Hankkeen kustannukset kasvavat. Liikenneturvallisuus- ja riskianalyysi suunnittelutoimeksiannossa. Varmistutaan riittävästä viranomaisyhteistyöstä suunnittelun alussa., pelastusvirano maiset 58 Tunneliin mahdollisesti liittyviä kalliopohjaveden virtausyhteyksiä ei tunneta. Kaivojen veden pinnan aleneminen tai pohjaveden laadun heikkeneminen sekä kasvillisuuden kuolemista. (Mtön) Riittävät maastotutkimukset ennen suunnittelutyön käynnistämistä. Tarkentavat lisätutkimukset suunnittelutyön aikana. Varaudutaan lisäkustannuksiin kustannusarviossa. Ympäristö 5 Jo tiedossa olevien merkittävien ympäristökohteiden lisäksi ilmenee uusia kohteita ja mahdollisia vaatimuksia, jotka johtavat uusiin inventointeihin ja lupatarpeisiin. Joudutaan tekemään suunnitelmamuutoksia, määrittämään haittojen lieventämis- ja kompensaatiotoimenpiteitä, tekemään lisäkaivauksia (Museovirasto) tai kohteet edellyttävät poikkeamislupamenettelyjä. Nämä viivästyttävät tiesuunnitelman valmistumista sekä lisäävät rakentamiskustannuksia ja hallinnollista käsittelyä. 1 1) Huomioidaan Vaalimaan valtakunnallinen maisemasuojelualue, Salpalinja ja muut suojelukohteet (merkittävät luontoalueet, EUdirektiivin IVa mukaiset elinympäristöt, kasvit ja eläimet) inventointien ja vaikutusarviointien päivityksellä jo suunnittelun alussa. ) Riittävä vuoropuhelu ympäristö-, museo-, ja lupaviranomaisten kanssa. ympäristöasiantuntija, 0 Melusuojausten määrä- ja laatutasovaatimus nousee. Hankkeen kustannukset kasvavat kohtuuttomiksi. Kaikkia tarvittavia alueita ei saada riittävästi suojattua. 1 1) Uudet melutarkastelut tarkentuneen maastomallin ja suunnitellun moottoritien tasauksella. ) Tavoitteena loma-asuntojen kohdalla 5 db-suojaus. 1 Suunnitellut meluntorjuntaratkaisut osoittautuvat riittämättömiksi maanomistajille ja asukkaille. Ympäristöviranomaiset tai asukkaat eivät tyydy esitettyyn ratkaisuun. Vaatimusten määrän lisääntyminen edetessä nykyisten ns. "hiljaisten" alueiden kohdalla. Mahdolliset muistutukset ja valitukset tiesuunnitelmavaiheessa. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. 1 1) Huomioidaan nykyisten täysin hiljaisten alueiden suojaaminen. ) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen toteutetaan riittävän laadukkaasti eri menetelmiä käyttäen siten, että valituksia ei tehtäisi. ) Laaditaan vuorovaikutussuunnitelma. ) Järjestetään maastokäynnit ja työpajat vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. 5) Muistutuksen (ys-vaihe) jättäneiden asukkaiden ja maanomistajien kanssa pyritään saamaan aikaiseksi kompromissi. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 15/1

23 Nro kuvaus Haaviston pohjavesiolosuhteet edellyttävät ennakoitua laajempia pohjavedensuojausratkaisuja. (IIluokan pohjavesialue) seuraus, vaikutukset Hankkeen kustannukset kasvavat. Mahdolliset muistutukset ja valitusprosessi. Laaditaan tiesuunnitelman yhteydessä selvitys nykytilanteesta (kaivot, virtaukset, pohjaveden pinta) ja suojausten rajauksista sekä neuvotellaan rajauksista ympäristöviranomaisten ja pohjavettä käyttävien asukkaiden kanssa. tila Muu suunnittelu Varusteiden ja laitteiden suunnittelun yhteensovittaminen on puutteellista. Osasuunnitelmissa esiintyvät puutteet aiheuttavat myöhemmin muutoksia muissa suunnitelmaratkaisuissa (perustukset, sijainti poikkileikkauksessa tms.). Virheet saattavat siirtyä rakentamisvaiheeseen. 8 1) Tehtäväkokonaisuus sisltyy tiesuunnitelmaa laativan konsultin tehtäviin. ) Yhteensovittamisen varmistamiseksi tiesuunnitelmaa laativan konsultin nimettävä vastuuhenkilö ko. tehtäväkokonaisuudelle. ) Tilaaja ja konsultti käyvät työpalavereissa läpi varusteisiin ja laitteisiin liittyviä vaatimuksia ja tavoitteita sekä laatutaso tilaajan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa. hankintakonsultti, Ulkopuolisten omistamien laitteiden ja rakenteiden siirtoja ja kustannuksia ei saada riittävällä tasolla selville. Kustannusarvio ei ole luotettava. 1 1) Sovitaan toimenpiteistä ja kustannusjaon periaatteista omistajien kanssa neuvotellen. ) Omistajat antavat alustavat kustannusarviot tiesuunnitelmavaiheessa. ) Konsultin varauduttava määrittämään alustavat kustannukset. ts-suunnittelija, hankintakonsultti 5 Vaalimaan tietaidekilpailu ei toteudu. Mahdollinen erillinen taidekilpailu myöhemmin pidentää aikataulua. Kilpailun käynnistäminen kannalta riittävän ajoissa ja yleisen hyväksynnän hakeminen suunnittelun aikana. Laamanen Tuulivoiman ja aurinkovoiman rakenteiden sijoittaminen Vihreän moottoritien toimijoiden kanssa aiheuttaa ongelmia. Suuret rakenteet heikentävät tie maisemallista hyväksyttävyyttä. 8 1) Yhteistyö maankäytöstä vastaavien kanssa riittävän ajoissa. ) Huomioidaan ratkaisu tiesuunnitelmassa tilavarauksena. Huomioitava vaikutusarvioissa. ) Kiinnitetään huomiota suurten rakenteiden arkkitehtuuriin ja integroidaan rakenteet osaksi maisemaa., muut suunnittelijat LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

24 Nro kuvaus RAKENTAMISEN AIKAISET RISKIT seuraus, vaikutukset tila Työvaiheisiin liittyvät riskit 7 Johtojen, kaapeleiden sekä varusteiden ja laitteiden siirrot osoittautuvat ennakoitua laajemmiksi. Työ kestää kauemmin, aiheuttaa tilaajalle lisäkustannuksia ja hidastuttaa muita työvaiheita. 1 1) Varmistetaan, että saadut tiedot ovat oikeat ja riittävät (maastokatselmus ja neuvottelut laiteomistajien kanssa). ) Sisällytetään mahdollinen riski kustannusarvioon. ) Muutetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitteluratkaisua alueella. ) Toimenpiteiden ja kustannusten varmistaminen yhteistyössä omistajien kanssa., rs-suunnittelija, urakoitsija Muutokset suunnitelmaratkaisuihin 8 Tiealue osoittautuu riittämättömäksi esim. kallio- ja maaleikkauskohdissa. Tiealuetta joudutaan laajentamaan ja lunastamaan lisää (maanomistajasuostumukset). Aiheuttaa lisäkustannuksia ja vaikuttaa aikatauluun. 8 1) Tarjouspyyntöön sisällytetään vaihtoehtoisten geoteknisten ratkaisujen suunnittelu, jossa otetaan huomioon vaikutukset tiealueeseen. ) Tiesuunnitelman yhteydessä pyritään tekemään lähes rakennussuunnitelmatasoiset maaperätutkimukset varmuuden saamiseksi pohjaolosuhteista. ) Riittävät aluevaraukset tiesuunnitelmassa riskikohteissa. ) Tiesuunnitelmavaiheessa käytössä tarkka maastomalli. 5) Laadunvarmistus. ELY, konsultti, urakoitsija Hankkeen edetessä löytyy pilaantuneita maa-alueita. Hankkeen kustannukset kasvavat. 1) Tiesuunnitelmassa tulee selvittää mahdolliset hankealueella olevat pilaantuneiden maiden alueet. ) Pilaantuneiden maiden inventointi ja lisäselvitykset ja -tutkimukset tehdään lisätyönä. ) Varaudutaan lisäkustannuksiin kustannusarviossa riskivarauksella. ) Urakoitsija informoi tilaajaa muutoksista. ELY,, urakoitsija 70 Työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen osoittautuu odotettua vaativammaksi, erityisesti Lelun alueella. Työnaikaisten liikennejärjestelyiden ja pohjanvahvistusten kustannuksia ei voida arvioida luotettavasti. Hankkeen kustannukset kasvavat. 1 1) Riskikustannuarvio lisätään kustannusarvioon. ) Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niiden vaativat muut toimenpiteet (pohjanvahvistus) suunnitellaan riittävän tarkasti. ELY, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 17/1

25 Nro kuvaus 71 Kuivatusratkaisut jäävät riittämättömiksi. seuraus, vaikutukset Kuivatusratkaisuja joudutaan muuttamaan rakentamisen aikana (tulvakorkeuden huomioiminen). Ratkaisujen muuttaminen edellyttää maanomistajien suostumukset (laskuojat). 8 1) Suunnittelun yhteydessä tehdään kuivatuksen yleissuunnitelma (ts-vaihe). ) Kuivatuksen yleissuunnitelmasta pyydetään lausunto ympäristöviranomaiselta (ts-vaihe). ) Kuivatusratkaisuista neuvotellaan maanomistajien kanssa (ts+rs-vaihe). ELY,, rs-konsultti tila Elinolot, viihtyvyys, terveys ja turvallisuus rakentamisen aikana 7 Haitat (mm. pöly, melu) asutukselle ja ympäristölle rakentamisen aikana eivät ole hallinnassa. Valitukset. Haitat aiheuttavat työaikarajoituksia. Rakentamisaika pitenee ja kustannukset kasvavat. Rakentamisaikainen vaikutusten seuranta ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen välittömästi sisällytetään urakkaan. urakoitsija 7 Työmaa saastuttaa pohjaveden. Haaviston kylän pohjavedenottoalueen samentumisriski tai saantiongelma rakentamisen aikana. Hankkeen toteutus pysähtyy. 1 1) Muutostarpeet linjauksiin selvitetään tsvaiheessa. AVI/ELY:ltä toimintaperiaatteet työskentelystä pohjavesialueella. Nämä kirjataan tarjouspyyntöasiakirjoihin. ) Geoteknisen toimenpiteen valinta pohjavesialueelle sopivaksi. Rakentamisen aikainen huolellisuus. ) Tarjouspyynnössä ja teknisissä vaatimuksissa varaudutaan pohjaveden pilaantumisen torjumisen edellyttämiin toimenpiteisiin. ) Työmaavarikkoja ei sijoiteta pohjavesialueelle. rs-konsultti, urakoitsija 7 Alueen kaivot, lammet, joet (rapuja kalajoet), suot, jne. kuivuvat ennakoimattomasti rakentamisen yhteydessä. Maanomistajat esittävät korvausvaatimuksia. Hanke saa osakseen negatiivista julkisuutta. Työnaikaiset haitat, samentuminen. 1 1) Kaivokortteja päivitetään. ) Kaivojen vesipintoja ja laatua sekä ympäristön vesialueita seurataan rakentamisen aikana. ) Tapahtuman toteutuessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin ja korvataan aiheutetut vahingot. urakoitsija KÄYTÖN JA KUNNOSSAPIDON AIKAISET RISKIT 75 Jokien varteen toteutettavat laskeutumisaltaat eivät toimi suunnitellusti. Vesistön saastuminen. 1) Ts-vaiheessa sovitaan altaiden sijoittaminen ja mitoittaminen. ) Altainen huolellinen toteutus. ) Toimintasuunnitelma vahingon varalle. ) Korjaus- ja kunnostustoimenpiteet riskin toteutuessa., rs-konsultti, urakoitsija, kunnossapitäjä LUOTTAMUKSELLINEN sivu 18/1

26 Nro kuvaus 7 Elinkaari pitkäaikaiset laatutavoitteet jäävät puutteellisiksi. seuraus, vaikutukset Rakentamisen kustannussäästöistä aiheutuu ongelmia lopputilanteeseen/ kunnossapitoon. 1) Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tiivis yhteistyö ja valvonta. ) Luovutus dokumentit, huolto- ja käyttöohjeet. ELY, urakoitsija tila 77 Muuttuvan liikenteenohjausjärjestelmän käyttöönotto epäonnistuu ja on vastuiltaan epäselvä. Järjestelmää ei saada toimimaan. Yhteistyö ei toimi tieliikennekeskuksen kanssa. 1 1) Suunnittelunaikainen yhteistyö tieliikennekeskuksen, suunnittelijoiden, tilaajan ja laitteiden toimittajien kanssa. ) Muuttuvan liikenteenhallintajärjestelmän testaus ja käyttöönoton varmistaminen ennen liikenteelle luovutusta. ) Toiminnan valvonta. ) Luovutus dokumentit, huolto- ja käyttöohjeet. Valttiyksikkö, urakoitsija 78 Toteutetut meluntorjuntatoimenpiteet jäävät toiminnaltaan puutteellisiksi. Tavoitetta ei saavuteta kaikilta osin. Vapaa-ajan kiinteistöjä jää 5 db ylittävälle alueelle ja asuinkiinteistöjä 55 db ylittävälle alueella. Valituksia ja lisäsuojaustarpeita. Toteutettavat lisäsuojauskustannukset nousevat kohtuuttomaksi. 1 1) Suojaus- ja lunastusvaihtoehtojen riittävä vertailu suunnittelun aikana. ) Rakentamisaikainen huolellisuus. ) Jälkiseuranta. ELY,, rs-konsultti, urakoitsija 7 Geotekniset ratkaisut eivät toimi käytännössä. Lopputuotteen laatu on heikko. Korjausja jälkirakentamisen määrä kasvaa. 1 1) Asiakirjoihin määritetään lopputuotteen puutteille sanktiot. ) Tehdään korjaavat toimenpiteet. ELY, urakoitsija 80 Kunnossapidon vaatimuksia ei ole osattu huomioida riittävästi suunnittelun aikana. Lopputilanteen kunnossapitotoimet on hankalia ja vaarallisia toteuttaa. Kunnossapitäjä mukaan tiesuunnitteluvaiheeseen. ELY,, rs-konsultti 81 Vanhojen rakenteiden elinkaari osoittautuu suunniteltua lyhyemmäksi (nykyiset sillat). Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset. Silta korvataan uudella. ELY LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

27 Tapahtuman esiintymistaajuus LIITE RISKIMATRIISI Vahingosta aiheutuvien seurausten - Mitä vahingon toteutumisesta normaalisti seuraa - Mikä on seuraus pahimmassa tapauksessa Seurausten Vahinkolaji 1 Ei seurauksia Lieviä/vähäisiä Vakavia/merkittäviä Suuria 5 Erittäin suuria Henkilövahinko Ei loukkaantuneita Lieviä loukkaantumisia, sairausloma alle 1 vrk Vakavia loukkaantumisia, sairausloma yli 1 vrk Kuolemantapauksia Useita kuolemantapauksia Omaisuusvahinko Ei omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Vähäisiä omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Merkittäviä omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Suuria omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Erittäin suuria omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Toiminnallinen haitta Ei vaikutusta urakkaaikatauluihin Ei vaateita Haittaa urakoiden toteutusta Lieviä vaateita Haittaa urakoiden toteutusta Vakavia vaateita Hanke viivästyy kuukauden Suuria vaateita Hanke viivästyy useita kuukausia Erittäin suuria vaateita Liikenteellinen haitta Ei vaikuta liikenteen sujuvuuteen Vähäistä haittaa liikennöinnille Lyhyt viivästys tai rajoitus, kesto alle 0 min. Ympäristövahinko Ei ympäristövahinkoja Vähäisiä ympäristö-vahinkoja, lievää haittaa,helposti korjattavissa Merkittävää haittaa liikennöinnille Viivästyksen ja rajoituksen kesto enintään 0 min- h Merkittäviä ympäristövahinkoja, kohtalaista haittaa, korjattavissa Suurta haittaa liikennöinnille Viivästyksen ja rajoituksen kesto -7 h Suuria ympäristövahinkoja, huomattavaa ja laajaa haittaa, korjattavissa Erittäin suurta haittaa liikennöinnille Liikennöinti keskeytyy, viivästyksen ja rajoituksen kesto yli 7 h Erittäin suuria ympäristövahinkoja, vakavaa pitkävaikutteista haittaa, vaikeasti korjattavissa Tapahtuman esiintymistaajuus - Miten usein vahingon toteutuminen on mahdollista - Miten usein vahinko toteutuu Kustannusmenetys Tapahtuman esiintymistaajuus Ei seurauksia Es (1) Lieviä/vähäisiä Vä () Vakavia/merkittäviä Me () Suuria Su () Erittäin suuria Esu (5) Erittäin yleinen Esiintyminen erittäin todennäköistä. Esiintyy jatkuvasti rakentamisen aikana Esiintyy ainakin 10 kertaa vuodessa Erittäin yleinen Eyl (5) Vähäinen (5) Kohtalainen (10) Merkittävä (15) Sietämätön (0) Sietämätön (5) Yleinen Esiintyminen todennäköistä. Esiintyy useita kertoja rakentamisen aikana. Esiintyy ainakin kerran vuodessa. Satunnainen Esiintyminen mahdollista. Esiintyy ainakin kerran rakennusaikana. Esiintyy ainakin kerran 10 vuodessa. Harvinainen Esiintyminen mahdollista, mutta epätodennäköistä. Esiintyminen mahdollista rakennusaikana. Esiintyy ainakin kerran 0 vuodessa. Erittäin harvinainen Esiintyminen erittäin epätodennäköistä. Ei esiinny rakentamisen aikana Esiintyy harvemmin kuin kerran 0 vuodessa Ei esiinny oletetun elinkaaren aikana. Yleinen Yl () Satunnainen Sa () Harvinainen Ha () Erittäin harvinainen Eha (1) Merkityksetön () Merkityksetön () Merkityksetön () Merkityksetön (1) Vähäinen (8) Vähäinen () Merkityksetön () Merkityksetön () Kohtalainen (1) Kohtalainen () Vähäinen () Merkityksetön () Merkittävä (1) Kohtalainen (1) Vähäinen (8) Vähäinen () Sietämätön (0) Merkittävä (15) Kohtalainen (10) Vähäinen (5) Toimenpideluokat V luokka Välittömät toimenpiteet IV luokka Toimenpiteet meneillään olevassa suunnitteluvaiheessa III luokka Toimenpiteet suunniteltava II luokka Seurataan I luokka Ei tarvita toimenpiteitä

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT Aika 21.5.2013 Muistio Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi 28.6.2013 1 (5) Paikka Osallistujat Virojoki, Rajasali 64 yksityishenkilöä sekä ELYn, Virolahden kunnan,

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTOPYYNTÖ KASELY/1440/2015 LAPPEENØNNAN KAUPUNKI 21.8.2015 Kirjaamo 2 5-08- 2015 Jakelun mukaan Kokous 19.8.2015; Nordkalk Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki, KAS

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa?

Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa? Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa? Timo Tirkkonen, Liikennevirasto YGOFORUM-seminaari, 2.11.2016 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Osallistumme UUMA2-ohjelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

SELVITYKSET JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ LUPAPROSESSISSA

SELVITYKSET JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ LUPAPROSESSISSA SELVITYKSET JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ LUPAPROSESSISSA Pirkko Öhberg Vedenottolupaseminaari SISÄLTÖ 1. POHJAVEDENHANKINNAN HAASTEET 2. HYDROGEOLOGINEN HANKESUUNNITELMA 3. PÄÄTÖS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 4. SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 30.11.2016 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen esittelyvideo, n. 8 min Tilannekatsaus ja tulevat työt, Liikennevirasto Lahden kaupungin kuulumiset

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Rakennushankkeen suojaustason vaikutus hankkeeseen Case ST III Luottamuksellinen tasoisen hankkeen käynnistämis- ja suunnitteluvaihe. Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta DN:o 1 (5) Mt. 101:n (Kehä I) - Kivikontien eritasoliittymän, mt. 101:n (Kehä I) - Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101:n (Kehä I) välillä Espoon raja Vihdintie edistämistä koskeva aiesopimus

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta PÄÄTÖS 1. ASIA Helsinki Dnro 13.3.2009 UUS 2008 R 8 531 Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 2. HANKKEESTA VASTAAVA Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri PL 70 00521

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA SAVO-KARJALAN UUMA HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA DI Harri Jyrävä Ramboll Finland Oy, T&K Luopioinen SAVO-KARJALA UUMA HANKKEEN YHTEENVETORAPORTTI MARRASKUU 2012 1 LÄHTÖKOHTIA Savo-Karjalan

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Sopijapuolet Tiehallinto, Hämeen tiepiiri PL TAMPERE. Tampereen kaupunki PL Tampere. 1 Sopimuksen tarkoitus

Sopijapuolet Tiehallinto, Hämeen tiepiiri PL TAMPERE. Tampereen kaupunki PL Tampere. 1 Sopimuksen tarkoitus 1 Sopimus rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä valtatien 12 parantamiseksi rakentamalla Rantaväylän tunneli, Paasikiventien joukkoliikennekaistat sekä Santalahden ja Naistenlahden eritasoliittymät,

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma

Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Klaukkalan ohikulkutie Tiesuunnitelma Yleisötilaisuus 5.11.2015 Jenna Johansson Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Yleisötilaisuuden ohjelma Tilaisuus alkaa klo 17:00 Alkupuheenvuoro,

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Kristiina Laakso, Liikennevirasto Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot