Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 Vt 7 Hamina - Vaalimaa, Yleisuunnitelmavaiheen riskienhallintasuunnitelma LIITE 1 Päiväys: , Osallistujat: J. Laamanen/ELY-keskus, K. Kellokoski/TL-Infra Oy, J. Siitonen/Ramboll Laatijat: M. Harju ja L. Norokorpi/Ramboll Viimeisin päivitys: Nro kuvaus HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT seuraus, vaikutukset Hankkeen päätöksentekoon ja rahoitukseen liittyvät riskit 1 Hankkeen toteutusmuodosta (hankintamallista) ei ole lopullisesti päätetty (LVM, Livi). Hankkeen toteutusmalli on avoin. Hankkeen rakennussuunnittelu, hankinnan valmistelu ja rakentaminen käynnistyvät arvioituun aikatauluun nähden myöhemmin. Hankintaorganisaatiota ei saada nimettyä ja sitoutettua ajoissa. Kiire tilaajalle, suunnittelijalle ja urakoitsijalle. Hankintamallista tehdään periaatepäätös viimeistään vuoden 01 syksyllä liikennepoliittisessa selonteossa. 1) ELY:ssä ja Livissä jatkuvaa vuoropuhelua: - sovitaan aikataulu, jonka aikana laaditaan: * erillinen (tarvittaessa) laskelma ns. verrokkilaskelma hankintamallien taloudellisuudesta hankintapäätöstä varten * esitys hankintamallista ja rahoituksesta LVM:lle eduskunnan tilausvaltuuspäätöstä varten. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä, varaudutaan erilaisiin 'kompastuskiviin', viivästyksiin, jne. Tehdään varasuunnitelmia etenemisen varmistamiseksi. Livin ja ELYn johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin tila Päätös (LVM, Livi) hankintamallista tehdään liian myöhään. Varautuminen hankintamallin edellyttämään resurssointiin ja aikatauluun epäonnistuu. Hankintaorganisaatiota ei saada nimettyä ja sitoutettua ajoissa. 1) Hankinnan valmistelun suunnitteluun varataan riittävästi aikaa sekä varmistetaan tilaajan resurssit (myös n/livi). ) Periaatepäätös hankintamuodosta tehdään viimeistään syksyllä 01. Laamanen Kiire tilaajalle, suunnittelijalle ja urakoitsijalle. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

9 Nro kuvaus Elinkaarimallin sijasta käytetään jotakin muuta hankintamallia. seuraus, vaikutukset Hanke siirtyy rahoitusongelman vuoksi myöhemmin toteutettavaksi. Muiden hankintamallien (ST tai KU) edellyttämä kilpailutus- ja suunnitteluprosessi hidastavat aikataulua; jatkosuunnittelun kilpailutus ja varsinainen suunnittelu sekä rakentamisen hankinnan kilpailutus. 1 1) Hankinnan valmistelun suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävästi aikaa sekä varmistetaan riittävän ajoissa tilaajan resurssien riittävyys: omat resurssit (Livi) ja ulkopuoliset asiantuntjat (hankintakonsultti ja tekniset asiantuntjat). ) Laaditaan I. vaiheessa pelkkä tiesuunnitelma ja sen yhteydessä projektinhallintasuunnitelma (kts. kohta 1.). ) Laaditaan urakkamuodosta riippuen STurakkaa varten tiesuunnitelman täydennyssuunnitelma ja tekniset tuotevaatimukset tai KU-urakkaa varten tilaajan rakennussuunnitelma. 1) Livin ja ELY:n johto /Laamanen ) Laamanen ) ELY:n johto/ Livi ja rakentamisesta vastaava Livin tila Suunnitteluprosessissa ei osata ottaa huomioon hankintamallin tarjoamia mahdollisuuksia. Laaditaan liian yksityiskohtaisia suunnitelmia ja tiukkoja teknisiä vaatimuksia eikä huomioida ns. vapausasteita. Suunnitteluratkaisut sitovat liikaa palveluntuottajaa. Palveluntuottajalle ei jää vapausasteita ja innovointimahdollisuuksia. Hankkeen rakentamiskustannukset saattavat nousta tiesuunnitelmavaiheen kustannusarviosta. 1 Tilaajan tulee esittää selkeästi hankintamallista riippuen laatu-, tuote- tai tekniset vaatimukset (toimivuus- ja tuotevaatimukset sekä menetelmäkuvaukset). Tällöin tekniselle toteutukselle jätetään innovaatiomahdollisuus. Livin johto, ELY:n johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin Vaikutus urakoitsijan riskien hinnoitteluun kuitenkin huomioitava. 5 Hankkeen rahoitus osoittautuu riittämättömäksi. Hanketta ei voida toteuttaa täysimääräisenä. Hanke pilkotaan ja jää vaikutuksiltaan vajaaksi. 1 1) Rahoituspäätös tehdään vasta, kun rakennuskustannuksista on varmuus tiesuunnitelman valmistumisvaiheessa. ) Rakennuskustannusten hallinta ja riskien hinnoittelu osaksi suunnittelua, jossa huomioitava hankintamallin vaikutuksen sekä mahdollinen jakaminen pienempiin urakkakokonaisuuksiin; synnyttää kilpailua ja pienentää rakentamiskustannuksia. ) Tiivis yhteistyö LVM:n, Livin ja ELY:n kesken. Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin Hankkeen rahoitusta karsitaan. Telematiikan ratkaisuja joudutaan karsimaan. Hamina-Vaalimaa -välin tai osuuden liikenteellinen yhteenkytkeminen rajaliikenteen kanssa epäonnistuu. Liikennehäiriöt ja onnettomuudet lisääntyvät. 1 1) Telematiikan järjestelmiin liittyvät riskit pohditaan huolellisesti tiesuunnitelmavaiheessa. ) Nykyisen tien käyttö rekkojen reservialueena selvitetään. ) Vaikutetaan rekkaparkin toteuttamiseen lähivuosina. Livin ja ELY:n johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

10 Nro kuvaus Rahoituksen viivästymisen riskit 7 Uusi hallitus ei päätä Hamina- Vaalimaa -hankkeelle rahoitusta toimintakaudellaan. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelma laaditaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa ei voida ottaa huomioon mm. riittävästi hankintamallia. Tiesuunnitelman voimassaoloa joudutaan mahdollisesti jatkamaan. Tämä voi edellyttää suunnitelman tarkastamista tai täydentämistä myöhemmin. Tiesuunnitelma laaditaan omana kokonaisuutena. Tiesuunnitelman maantielain mukainen hallinnollinen käsittely viedään suunnitelmallisesti eteenpäin. Rakentamisen hankinnan valmisteluun liittyvä suunnittelu tehdään erillisenä kokonaisuutena huomioiden hankintamallin vaatimukset. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin tila 8 Uusi hallitus ei päätä Hamina- Vaalimaa -hankkeelle rahoitusta toimintakaudellaan. Rakentamisen aloitusajankohta siirtyy eteenpäin. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuusongelmat pysyvät ennallaan tai pahenevat viisumivapauden toteutuessa. 1 1) ELY:n aktiivinen rooli ministeriön ja Liikenneviraston suuntaan. Hankkeen toteuttamisesta on tehtävä periaatepäätös vuoden 01 liikennepoliittisessa selonteossa. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen (kts. kohta 1). Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin Rekkaparkki ei saa rahoitusta erillisenä a. Joudutaan ehkä ottamaan osaksi moottoritiehanketta. Hamina-Vaalimaa -hanke laajenee ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Heikentää H/K-suhdetta. Jos alle 1, niin sisältöä joudutaan karsimaan. Hyväksyttävyys kärsii. 5 (ESu) 15 1) Tulee varmistaa suunnittelun aikana, ettei H/K -suhde laske alle 1. ) Käsitellään projektinhallintasuunnitelmassa (kts. kohta 1). ) Pyritään vaikuttamaan siihen, että rekkaparkki säilyy erillisenä a. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin 10 Rekkaparkki jää toteuttamatta. Päästöt ja melu heikentävät asumisviihtyisyyttä rekkaliikenteen tienvarsipysäköinnin siirtyessä uudelle tieyhteydelle. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Rekat jäävät moottoritielle, ongelmia muulle liikenteelle ja ympäristölle. Nykyistä tietä joudutaan käyttämään henkilöliikenteen jonotuspaikkoina rajaasemalle. 5 (ESu) 15 1) Moottoritien liikenteenhallinnan toimenpiteisiin (telematiikka) varmistetaan rahoitus. ) Raja-asemien toimivuutta lisätään (prosessit, resurssit). Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

11 Nro kuvaus Rahoituksen aikaistumisen riskit 11 Hallitus aikaistaa rakentamisen käynnistämisen (rahoituspäätös) ja hankintamallina elinkaarimalli; aloitus 01. Tällä hetkellä lähtökohtana, että rakentaminen olisi mahdollista aloittaa vuonna 015. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelman laatimiseen, päätöksentekoon ja hankinnan valmisteluun jää liian vähän aikaa. Kiireen vuoksi asiakirjoihin jää ristiriitaisuuksia ja mahdolliset tiesuunnitelman muistutukset voivat johtaa valitusprosesseihin. 8 1) Projektinhallintasuunnitelman laadinta (kts. kohta 1). Livin edustajan mukaantulo. ) Tiesuunnitelman laatimisen kanssa osittain päällekkäin tehdään tiesuunnitelman täydentäminen ja teknisten vaatimusten laadinta. ) Informoidaan päättäjiä suunnitelmavalmiudesta/ kaavoitustilanteesta. ) Livi aikaistaa hankinnan valmistelua ja varaa hankinnan valmistelun resurssit. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin tila PROSESSIN JA PÄÄTÖKSENTEON RISKIT Sopimukset, vastuut ja yhteistyö 1 Valtion liikennehallinnon organisaatioiden yhteistyössä epäonnistutaan (ELY suunnittelee ja Livi toteuttaa). Riittämätön vuorovaikutus suunnittelu- ja toteutusvaiheiden aikana. Ongelmia tiedon siirtymisessä. 1) Livin hankintayksikön mukaantulo hankkeeseen jo tiesuunnitelmavaiheessa. ) Rakennuttamisesta vastaavan n nimeäminen tiesuunnitelmavaiheessa. ) Sovitaan organisaatioiden vastuiden rajapinnasta sekä toimintatavoista. ) Livi varaa riittävän ajoissa varsinaisen rakentamisen hankinnan resurssit käyttöönsä ja hankinnan valmistelun suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin 1 Livin hankintayksikön resurssit ovat riittämättömät. Rakennuttaja ei ole tietoinen kaikista suunnitteluvaiheen taustoista. Toteutusvaiheen suunnittelussa ja rakentamisessa tehdään valintoja kustannuspainotteisesti ja tingitään tiesuunnitelmassa esitetystä laatutasosta. Yleinen hyväksyttävyys kärsii. 8 1) Livin hankintayksikön mukaantulo hankkeeseen jo tiesuunnitelmavaiheessa. ) Rakennuttamisesta vastaavan n nimeäminen tiesuunnitelmavaiheessa. ) Sovitaan organisaatioiden vastuiden rajapinnasta sekä toimintatavoista. ) Livi varaa riittävän ajoissa varsinaisen rakentamisen hankinnan resurssit käyttöönsä ja hankinnan valmistelun suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamise sta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

12 Nro kuvaus 1 ELY:llä ja kunnilla ei ole käytettävissä riittävästi resursseja suunnittelun ohjaukseen ja yhteistyöhön. seuraus, vaikutukset Hanketta koskeva yhteistyö ja vuoropuhelu kärsii. Mahdolliset kaavamuuutokset eivät etene sovittujen aikataulujen mukaisesti. Maankäytön/Vihreän moottoritien ja tiesuunnitelman prosessi ei etene toivotulla tavalla. 1) ELY:n ja kuntien resurssien varmistaminen (yhteiset resurssit). ) Livin asiantuntijoiden käyttäminen. ) Laaditaan vuoropuhelusuunnitelma. ) Vihreä moottoritie -projektin kanssa yhteistyöhön. Virolahti, Hamina, muut sidosryhmät tila 15 ELY-keskus, kunnat ja liike-elämä eivät pääse sopuun vastuiden ja kustannusten jaosta. Tiesuunnitelman päätöksenteko viivästyy. Rahoitusongelmia. 1) Kustannusjaon periaatteista sovitaan ko. tahojen neuvotteluissa suunnitelmaratkaisujen ja kustannusten selvittyä. Maantielain mukaisen hallinnollisen käsittelyn yhteydessä tehdään mahdollisia tarkennuksia ja sitoumukset. ) ELY:n aktiivinen rooli vuoropuhelun ylläpidosta ja kustannusvaikutusten informoinnista suunnittelun aikana. Virolahti, Hamina, muut sidosryhmät 1 Kunta (Virolahti) ei ota nykyistä yleisen tien tievalaistusta omistukseen pääliittymiä lukuunottamatta. Valaistus joudutaan purkamaan. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. 8 Sopiminen Virolahden kunnan ja valtion kesken. Jos riski toteutuu, on esitettävä selkeät perustelut päätöksessä asukkaille. Laamanen 17 Tiesuunnitelman hankinnan suunnittelijan valinnasta valitetaan. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen valmistelu toteutetaan huolellisesti. Valmisteluun varataan riittävät resurssit sekä riittävästi aikaa ja valmistelu aloitetaan ajoissa. Tämä edellyttää periaatepäätöstä hankintamallista riittävän ajoissa. Laamanen 18 Rakentamisen hankinnan palveluntuottajan valinnasta valitetaan. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen valmistelu toteutetaan huolellisesti. Valmisteluun varataan riittävät resurssit ja riittävästi aikaa ja valmistelu aloitetaan ajoissa. Tämä edellyttää periaatepäätöstä hankintamallista riittävän ajoissa. Laamanen 1 Eri tahojen (viranomaiset, maanomistajat, tilaaja) yhteistyö ja vuoropuhelu epäonnistuu. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Hallinnollisen prosessin viivästyminen. Vuoropuhelun ja yhteistyön laadukas toteutus eri menetelmiä käyttäen - vuoropuhelusuunnitelma. Vuoropuheluun liittyvien tapahtumien huolellinen valmistelu ja dokumentointi. Virolahti, Hamina, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 5/1

13 Nro kuvaus 0 Pääkonsultin ja tilaajan palkkaamien asiantuntijoiden sekä sivukonsulttien yhteistyö ei toimi. seuraus, vaikutukset Suunnittelu ei etene. Suunnitelmissa esiintyy ristiriitaisuuksia ja laatu heikkenee. Aikataulu viivästyy. 1 1) Tilaajan ja sen käyttämien asiantuntijoiden ja sivukonsulttien sekä pääkonsultin kesken sovitaan selkeät roolit ja vastuut. ) Pääkonsultin suunnittelutoimeksiantoon sisällytetään suunnittelun koordinointivastuu ja yhteistyövelvoite sivukonsulttien kanssa. ) Maaperätutkimukset ja maastomalli teetetään pääosin ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. tilaajan asiantuntijat,, sivukonsultit tila 1 Hankkeiden (Haminan ohituksen RS:n ja Ha-Va TS:n) yhteensovittamisessa Lelun alueella epäonnistutaan. Suunnittelun eriaikaisuus saattaa johtaa Haminan ohikulun rakennussuunnitelman myöhempiin tarkistuksiin. Tiesuunnitelman yhteydessä varmistetaan hankkeiden yhteensovitus sekä tehdään tarvittavat tarkennukset Haminan ohikulun rakennussuunnitelmaan viimeistään v. 011 lopussa vai v. 01 alussa (hankinnan kilpailutus huomioitava). Livi/ Westermark, Laamanen Vihreän moottoritien (energia-ala ym.) ja E18-tien suunnittelun yhteensovittamisessa epäonnistutaan. Ei saavuteta Vihreälle moottoritielle asetettuja tavoitteita. Konseptin hankkeistaminen ei etene tai ei saavuteta tavoitteita täysimääräisenä. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskeva kehitystyön imagohyöty menetetään. 1 1) Aktiivinen yhteistyö projektien välillä suunnittelun aikana. ) Edellytyksenä on energia-alan ja kuntien yhteistyö maankäytön suunnittelussa. ) Vihreän moottoritien tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa ja hankinnan valmistelussa. Hamina, Virolahti, Vihreä moottoritie - projektin vastuutahot, Kaavoitus ja maankäyttö Myöhäisessä vaiheessa ilmenneet maankäytön uudet tarpeet (uusi toimija) aiheuttavat muutoksia suunnitelmaan (Vaalimaa, Lelu, Virojoki, Vahterikonkangas). Tiesuunnitelmaa joudutaan muokkaamaan myöhäisessä vaiheessa. Kaavoitusprosessi viivästyttää tiesuunnitelman päätöksentekoa. Tiesuunnitelman valmistuminen myöhästyy. 8 1) Tiesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen heti työn alussa. Prosessin aikana tiivis yhteistyö. ) Kunnalta aktiivinen toiminta ja riittävät resurssit sekä sitoutuminen. ) Sovitaan toimintatavat ja vastuut maankäyttöön liittyvien selvitysten osalta. Laamanen Kymenlaakson maakuntakaavan YM vahvistuspäätöksen (lainvoimaisuus) viivästyminen. Tie yleis- ja tiesuunnitelmien päätöksenteko viivästyy. 1 (EHa) (Mtön) 1) Seurataan tilannetta ja pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäviin tahoihin. ) Järjestetään neuvottelu, jossa vaikutetaan yleissuunnitelman päätöksenteon valmisteluun perustelemalla jo tehtyjen kaavapäätösten riittävyys. Laamanen LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

14 Nro kuvaus 5 Virojoki-Vaalimaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan päätöksenteko (Virolahti, ELY) viivästyy. seuraus, vaikutukset Tie yleis- ja tiesuunnitelmien päätöksenteko viivästyy. 1 1) Seurataan tilannetta ja pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäviin tahoihin. ) Järjestetään neuvottelu, jossa vaikutetaan yleissuunnitelman päätöksenteon valmisteluun perustelemalla jo tehtyjen kaavapäätösten riittävyys. ) Vaikutetaan siihen, ettei yleiskaavan sisältöä enää laajenneta. Virolahti tila Olemassa olevien ja uusien asemakaavojen suunnittelu ja päätöksenteko viivästyvät (Virolahti). Asemakaavojen muutosten rajaukset laajenevat ja päätöksenteko viivästyy. Tiesuunnitelman aikataulu pitenee. Mahdolliset muistutukset laajenevista kaavoista. Päätöksenteko viivästyttää ja tiesuunnitelman hyväksymispäätös viivästyy. 1 1) Kaavaprosesseja kiirehditään. Päätetään yhdessä Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin kanssa, mitä kaavoja viedään eteenpäin ja mitä kaavoja voidaan lykätä, jotta tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely ei vaarannu. Ei laajenneta kaava-alueita, jos ei ole välttämöntä. ) Sovitaan yhteistyössä ELY:n, Livin ja kunnan kesken: - kaavoitusprosessin aikataulutus - asemakaavan muutosalueisiin liittyvät periaatteet - mahdollisten liikenteellisten selvitysten periaatteet - liikenteellisten selvitysten aikataulutus ja vastuutus. Virolahti, Hamina, liike-elämä, Lainsäädäntö, luvat ja ohjeet 7 Lainsäädännön ja suunnitteluohjeiden noudattaminen. Mahdolliset muutokset aiheuttavat täydennystarpeita suunnittelun aikana. Tiesuunnitelman laatupuutteet. Tiesuunnitelman valmistuminen viivästyy ja tiesuunnitelman kustannukset lisääntyvät. (Mtön) Suunnitteluorganisaatio seuraa tulevia muutoksia ja noudattaa voimassa olevia ohjeita: - Hankearvioinnin ohje Turvallisuusriskien tunnistaminen Euro-koodit. - Uusi TS-suunnitteluohje. - Uusi TS-toimintaohje. - EU-direktiivin mukainen ulkopuolinen turvallisuusauditointi. Tiesuunnitelman hankinnan tarjouspyyntöasiakirjoissa pyritään tarkentamaan ja täydentämään uuden tssuunnitteluohjeen ja ts-toimintaohjeen periaatteita. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 7/1

15 Nro kuvaus 8 Yleissuunnitelman maantielain mukainen päätöksenteko viivästyy. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelmaprosessin käynnistyminen hidastuu. 1 1) Kiirehditään Virolahden kunnan Virojoki- Vaalimaa -yleiskaavan päätöksentekoa. ) Valmistellaan kiireellisenä yleissuunnitelman hyväksymisesitys ja korostetaan kiireellisenä LiVin päätöksentekoa. ) Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen vaikutukset vältetään yhteistyöllä muistuttajien kanssa. Virolahden kunta tila Vesilain mukaisessa siltojen Hankkeen tiesuunnitelman ympäristölupakäsittelyssä (AVI) valmistuminen viivästyy ja ilmenee odottamattomia ongelmia suunnitelmaratkaisuja joudutaan tai uusia vaatimuksia muuttamaan. Tiesuunnittelman (5 jokikohdetta). hallinnollinen käsittely ja päätöksenteko viivästyvät. 1 1) Sovitaan jatkuvasta yhteistyöstä ympäristöviranomaisten ja AVI:n kanssa suunnittelun aikana. ) Pidetään tarvittaessa erillisneuvottelu ympäristölupaviranomaisen kanssa. ) Esitetään ja valmistellaan vesilain lupaasiakirjojen suunnittelu ja prosessi tiesuunnittelussa yksityiskohtaisesti. hankintakonsultti, Taloudelliset riskit 0 Hankkeen rakennuskustannusten ohjaus ja hallinta epäonnistuu. Kustannusarvio ylittää hankkeelle asetetun kustannustavoitteen/ kehyksen. 5 (ESu) 15 1) Laaditaan hankkeelle kustannuskehys ennen tiesuunnitelman varsinaista käynnistymistä. ) Rakennuskustannusarvion ja riskikustannusten jatkuva arviointi ja säännöllinen päivittäminen suunnittelutyön aikana. ) Varmistetaan suunnitteluun riittävät resurssit rakentamis- ja riskikustannusten hallintaan. ) Suunnittelutyön aikana tulee selvittää mahdollisia kohteita, joissa voidaan säästää rakennuskustannuksia, jotta pysytään kustannuskehyksessä. 5) Jos kustannuskehys ylitetään, niin esitetään selkeät perustelut ylitykselle ja hankintaan päätös ko. kustannuskehyksen muutokselle jatkotoimenpiteitä varten. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 8/1

16 Nro kuvaus 1 Hankkeen laajeneminen ja rakennuskustannusten kasvaminen heikentää sen taloudellisuutta (H/K-luku). seuraus, vaikutukset Jos H/K-suhde on alle 1, edellyttää suunnittelun osalta uusia päätöksiä sisällön ja laatutason osalta. Tiesuunnitelman valmistuminen ja hallinnollisen käsittelyn päätöksenteko viivästyy. 5 (ESu) 0 (Si) 1) Rakennuskustannusarvion ja riskikustannusten jatkuva arviointi ja säännöllinen päivittäminen suunnittelutyön aikana. Liiketaloudellisten laskelmien päivittäminen.rakennuskustannusarvion jatkuva päivittäminen, riskikustannusten riittävä huomioiminen. Suunnittelutyön aikana tulee selvittää mahdollisia kohteita, joissa voidaan säästää rakennuskustannuksia, jotta pysytään kustannuskehyksessä. ) Liiketalouslaskelman päivitys ja seuranta. hankintakonsultti, tila Kilpailu ja markkinoiden reagointi. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen toteutuksesta ei saada riittävästi hyväksyttäviä tarjouksia. Hankkeen toteutuksen kilpailutus joudutaan järjestämään uudestaan. Hinta nousee. 5 (ESu) 15 1) Hankkeen toteutuksen ts. hankintamallin sekä siihen liittyvän valmistelun osalta laaditaan varasuunnitelma. Varasuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus mm. hankintamallin muutoksesta, kilpailua ja työn aloittamista joudutaan lykkäämään (projektinhallintasuunnitelma, kts. kohta 1). ) Hankintayksikön toimesta tapahtuva aktiivinen markkinointi. ) Hankintayksikkö teetättää markkinatilanneanalyysin. ) Varaudutaan tarvittaessa hankintamuodon muuttamiseen. ELY:n johto/ rakentamisesta vastaava Livin Markkina- ja kilpailutilanne muuttuu epäedulliseksi toteutusvaiheessa. Materiaalien hintoihin merkittävät korotukset. Urakan hinta kasvaa. Markkinoiden "ylikuumeneminen" johtaa urakkahinnan kasvuun. 1 1) Varaudutaan lisäkustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarvioissa. ) Etsitään riittävästi innovointeja ja vapausasteita urakoitsijoiden kiinnostuksen lisäämiseksi. ) Tarvittaessa hankintamenettelyjä ja hankinta-aikataulua muutetaan. ) Hankkeen toteutuksen ts. hankintamallin sekä siihen liittyvän valmistelun osalta laaditaan varasuunnitelma. Varasuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus, että kilpailutusta ja työn aloittamista joudutaan lykkämään (projektinhallintasuunnitelma, kts. kohta 1). ) Hankintayksikkö teetättää markkinatilanneanalyysin ja ajoitetaan hanke sen perusteella. rakentamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

17 Nro kuvaus seuraus, vaikutukset Hankkeen hyväksyntään ja vaikutusten hallintaan liittyvät riskit Yleissuunnitelmasta tehdyistä muistutuksista (8 kpl) osa johtaa valitusprosesseihin. HO:n ja KHO:n käsittelystä johtuva huomattava aikataulun venyminen. Hidastaa tiesuunnitelman laatimista ja hallinnollisen käsittelyn päätöksentekoprosessia. 5 (ESu) 0 (Si) Muistutusten tehneiden kanssa tiivis yhteistyö ja sopiminen haittojen lieventämiseksi tai kompensoimiseksi. tila 5 Kunta (Virolahti) ei hyväksy tiesuunnitelmassa esitettyjä hallinnollisia muutoksia. Ristiriita kunnan ja valtion kesken tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn päätöksenteossa. 8 Tiesuunnittelun aikana valtio ja kunnat sopivat mitkä maantiet lakkautetaan. Lakkautettavien maanteiden kuntoonpanon toimenpiteistä sovitaan tiesuunnitelmavaiheessa. Laamanen Moottoritie rikkoo nykyistä kiinteistörakennetta runsaasti. Maanomistajat eivät hyväksy moottoritien aiheuttamia haittoja kiinteistörakenteeseen ja muutoksia kulkujärjestelyihin. Muistutukset ja mahdolliset valitukset tiesuunnitelmavaiheessa. Aiheuttaa mahdollisia muistutuksia hallinnollisessa käsittelyssä ja voi johtaa valitusprosesseihin. Ei päästä sopuun haittojen lieventämisestä ja korvauksista maanomistajien ja kiinteistöjen omistajien kanssa. 8 1) Tehdään tilusjärjestelysuunnitelma ja sovitaan maanomistajien kanssa. Maanhankinta suunnittelun aikana mahdollisimman ajoissa. Edistetään vastikemaan käyttöä kompensaatiokeinona. ) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen järjestetään riittävän laadukkaasti siten, että valituksia ei tehtäisi. Järjestetään maastokäynnit ja työpajat vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. ) Muistutuksen jättäneiden asukkaiden ja maanomistajien kanssa pyritään saamaan aikaiseksi kompromissi. ympäristöasiantuntija, 7 Puutteet vaikutusten arvioinnissa. Tämän seurauksena haittojen poistamisessa, lieventämisessä tai kompensoinnissa epäonnistutaan. Tiesuunnitelmassa alimitoitetut ratkaisut. Suunnitelmia joudutaan täydentämään, jolloin kustannusarvio muuttuu. Lisäkustannukset. Muistutukset ja aikataulun viivästyminen. 8 1) Tiesuunnitelmassa täydennetään yleissuunnitelmavaiheen ympäristöinventointeja ja vaikutusarviointeja. ) Tehdään riittävät jälkiarvioinnit ja perusteelliset seurantaohjelmat. ) Kompensaation käyttö otetaan vahvasti mukaan uutena haittojen poistamisen ja lieventämisen lisäkeinona. ) Lupaprosessista saadut määräykset ja ehdot suunnitelmiin. ympäristöasiantuntija, 8 Kompensaatioihin liittyvät lupamenettelyt ja yleinen hyväksyntä ei onnistu. Kompensaatiota ei voida käyttää haittojen pienentämis-/ poistamiskeinona esim. lainsäädännön esteiden takia. Tiivis yhteistyö ELY:n Y-vastuualueen/ YM /LVM /Livin asiantuntijoiden kanssa. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 10/1

18 Nro kuvaus Kompensaatioihin liittyviä lisäkustannuksia ei hyväksytä Liikennevirastossa. seuraus, vaikutukset Kompensaatioista joudutaan luopumaan. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Tiivis yhteistyö ELY:n Y-vastuualueen/ YM /LVM /Livin asiantuntijoiden kanssa. Laamanen tila SUUNNITTELUN RISKIT Projektin hallinta, ohjaus ja dokumentointi 0 Hankintamallin edellyttämiä vaatimuksia (laatutavoitteet, reunaehdot ja vapausasteet) ei osata ottaa huomioon riittävästi suunnittelussa. Suunnitelmia joudutaan tarkistamaan toteutusmuotoa vastaaviksi. (Tarjouspyyntö-, tarjous- ja toteutusvaiheen työmäärä vaihtelee hankintamallista riippuen.) 5 (ESu) 15 1) Tilaajaorganisaatiossa tulee olla edustus suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotoimialoilta. Nimetään tiesuunnitelmavaiheessa. ) Valmistellaan ja laaditaan yksityiskohtainen projektinhallintasuunnitelma (kts. kohta 1) tiesuunnitelmavaiheessa. ) Tiesuunnitelmaa laativan konsultin laajaalaisen osaamisen painottaminen tehtävään valittaessa. ) Suunnitelmaratkaisuissa huomioidaan laaja-alaisesti mahdolliset vapausasteet laatutaso huomioiden. hankintakonsultti, 1 Hankintamalliin liittyvissä suunnitteluratkaisuissa ei oteta riittävästi huomioon toteutuksen sekä käytön ja kunnossapidon näkökulmia ja vaatimuksia. Jää tutkimattomia vapausasteita tai toteutuksen ja kunnossapidon riskit pohtimatta sekä mahdolliset kustannusvaikutukset elinkaaren ajalta. Ratkaisut voivat lisätä merkittävästi kunnossapidon ja ylläpidon aikaisia kustannuksia. 1 1) Tilaajaorganisaatiossa tulee olla edustus suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotoimialoilta. Nimetään tiesuunnitelmavaiheessa. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen (kts. kohta 1). ) Tiesuunnitelmaa laativan konsultin laajaalaisen osaamisen painottaminen tehtävään valittaessa. ) Suunnitellaan riittävästi vapausasteita laatutaso huomioiden. 5) Suunnitteluratkaisujen vaihtoehtotarkasteluissa ja päätöksenteossa pyritään ottamaan huomioon myös kunnossaja ylläpidon kustannusvaikutukset elinkaaren ajalta. rakentamisesta vastaava Livin, Puutteellinen asukkaiden ja maanomistajien kanssa käytävä vuoropuhelu ja sovituista asioista dokumentointi. Ei saavuteta yhteisymmärrystä sovituista asioista, ratkaisuille ei saada hyväksyntää. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Mahdolliset muistutukset ja valitusprosessi. Hallinnollisen käsittelyn viivästyminen. 1) Vuoropuhelusuunnitelma. ) Tapaamisten ja sovittujen asioiden dokumentointi systemaattisesti asukas- ja maanomistajakohtaisesti suunnitteluprosessin aikana, esim. muistio, yhteinen päiväkirja extranettiin. hankintakonsultti, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 11/1

19 Nro kuvaus Ei päästä yhteisymmärrykseen maanomistajien ym. kanssa yksityisteiden mahdollisesta yhteiskäytöstä. seuraus, vaikutukset Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Muistutukset lisääntyvät. Yksityistieverkko laajenee tarpeettomasti. Rakentamiskustannukset lisääntyvät. 8 1) Tiivis ja laadukas vuorovaikutus ja yhteistyö maanomistajien kanssa. Vuoropuhelusuunnitelma. ) Yksityiskohdista sopiminen suunnittelun aikana. ) Tapaamisten ja sovittujen asioiden dokumentointi systemaattisesti, esim. yhteinen päiväkirja konsultin extranettiin. ) Tilusjärjestelyjen suunnittelu järjestelmällisesti mukana suunnittelussa alusta lähtien. hankintakonsultti,, MML tila Asukkaat ja maanomistajat eivät hyväksy Lapinsuon kohdalle sijoitettavia levähdysalueita. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Mahdolliset muistutukset. Suunnitelmaratkaisuja joudutaan muuttamaan ja rakentamiskustannukset mahdollisesti kasvavat. 1 1) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen järjestetään riittävän laadukkaasti siten, että levähdysalueen sijoittamisesta päästään kompromissiin. ) Tilusjärjestelyjä suunnitellaan tarvittaessa., MML Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely viivästyy. Maaperäolosuhteet ja geosuunnittelu 5 Maaperäolosuhteista (pehmeiköt, kallio) ei ole riittävästi tutkimustietoa. Pohjaolosuhteet aiheuttavat ennakoitua enemmän pohjanvahvistustoimenpiteitä. Puutteellisia pohjanvahvistusratkaisuja joudutaan korvaamaan tai täydentämään uusilla ratkaisuilla (määrä- ja kustannusriski). 1 1) Tiesuunnittelukonsultilla lähtötietoaineiston tarkistusvelvoite ja maastomallin täydennysmittausten sekä pohjatutkimusten täydennystutkimusten ohjelmointivelvoite. ) Maaperä- ja kallioperätutkimukset pyritään tekemään tiesuunnitelmavaiheessa lähes rstasoisena. ) Tiesuunnitelmavaiheen maastotietojen huolellinen laadunvarmistus. ) Siltapaikkoihin liittyvien vesistöjen luotaus. 5) Suunnittelun aikana kartoitetaan riskit ja määritetään riskeille kustannusvaraukset. Lisätutkimukset ja kartoitukset meneillään. Maastomallin tarkennus. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

20 Nro kuvaus Tie- ja katusuunnittelu Hankkeen massatasapainon optimoinnissa epäonnistutaan. seuraus, vaikutukset Hankkeen kustannukset nousevat ylimääräisten massasiirtojen/-kuljetusten vuoksi. 1 1) Tielinjan massatasapainon optimointi varmistetaan koko työn ajan. ) Varataan tiesuunnitelmassa riittävästi läjitysalueita alueella tai läheisyydessä. ) Selvitetään välittömässä läheisyydessä käytössä olevat maa- ja kiviainesten ottoalueet. ) Selvitetään ja huomioidaan alueen kiviteollisuuden sivukiven käyttömahdollisuudet rakenteissa. 5) Selvitetään kallioleikkausista saatavan materiaalin kelpoisuus tierakenteisiin. ) Hankeen massojen käytön systemaattinen suunnittelu ja hallinta suunnittelutyön aikana. 7) Hankkeen rakennuskustannusten systemaattinen hallinta suunnittelutyön aikana. tila 7 Tien suuntauksen muutostarpeet suunnittelutyön loppuvaiheessa. Suunnittelukustannukset kasvavat ja tiesuunnitelman valmistuminen viivästyy. Tien suuntaukset päätetään riittävän ajoissa vaihtoehtotarkastelujen pohjalta ottaen huomioon reunaehdot mm. suojeltavat kohteet, nykyiset kiinteistöt, massatasapaino, eritasoliittymien tyyppi jne. hankintakonsultti, 8 Tarkentuvien liittymäratkaisujen Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. mahdolliset muutokset aiheuttavat ristiriitoja (maankäytön Muistutusten mahdollisuus lisääntyy. kehityksestä johtuvat ratkaisut). Rakennuskustannukset voivat lisääntyä muutosten myötä. 1) Yhteistyö ja vuorovaikutus ELY:n, kuntien, elinkeinotoiminnan sekä maanomistajien kesken. ) Kustannusarvion jatkuva ylläpito ja vaikutuksista informointi. hankintakonsultti, Nykyistä tietä ei onnistuta hyödyntämään tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi kevyen liikenteen väylänä (liikenneturvallisuus). Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Kevyen liikenteen turvallisuus ei kehity tavoitteiden mukaisesti. 1 Nykyisen tien piennarlevennyksen/ poikkileikkauksen hyödyntämisen mahdollisuudet selvitetään perusteellisesti. ELY, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

21 Nro kuvaus 50 seuraus, vaikutukset Asukkaat ja kunnat esittävät Hanke laajenee ja kustannusarvio kevyen liikenteen väyliä kasvaa. "ulkopuolelta" nykyiselle tielle. Kevyen liikenteen väyliä ei pystytä toteuttamaan hankkeessa, suunnitelma ei tyydytä kuntia. Päätös kevyen liikenteen väylistä tehdään alueellisen verkkotarkastelun perusteella. tila Siltasuunnittelu 51 Siltasuunnitelmia muutetaan liian myöhäisessä vaiheessa. Vaikutus tiesuunnitelman valmistumiseen. Vesilain mukaisen luvan hakeminen viivästyy. Siltasuunnittelun alussa käydään läpi yleissuunnitelmassa esitetyt siltaratkaisut ja sovitaan ratkaisut vaihtoehtovertailujen ja kustannustarkastelujen perusteella. Tiesuunnitelman alussa tehdään siltapaikkojen osalta vaihtoehtotarkasteluja (siltatyyppi, tielinjaus, pysty- ja vaakageometria). Tämän pohjalta päätös TS:ssa esiteltävästä siltatyypistä. 5 Nykyisten siltojen kunto osoittautuu arvioitua huonommaksi (myös putkisillat). Siltojen osalta joudutaan laatimaan korjaussuunnitelmat, joka lisää suunnittelukustannuksia. Hankkeen rakentamiskustannukset lisääntyvät. Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset lisääntyvät. 1) Toteutetaan siltojen erikoistarkastukset. ) Siltojen korjaustarve priorisoidaan. ) Selkeästi ulkopuolella olevat kohteet karsitaan tarvittaessa priorisointilistalta pois. siltaasiantuntija Tunnelisuunnittelu 5 Yleisesti haluttuun Rasaahonmäen tunneliin ei löydy riittäviä perusteita. Tunnelia ei toteuteta, jolloin yleinen hyväksyttävyys kärsii. Muistutuksia voi tulla. Kallioleikkausratkaisua joudutaan kehittämään laadukkaammalla ympäristörakentamisella. 5 (EYl) 10 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys ja vaikutusten arviointi sekä kustannusselvitys tunnelin toteuttamisesta, tarpeesta ja perusteista. hankintakonsultti, 5 Hankkeen kustannukset kasvavat Kustannusarvio kasvaa ja merkittävästi, jos Rasa-ahonmäen taloudellisuus heikkenee. Hankkeen tunneli otetaan mukaan. taloudellinen hyväksyttävyys heikkenee. 1 1) Pyritään minimoimaan rakennuskustannukset. Lisää riskiä! ) Kustannusarvioin jatkuva päivittäminen ja kustannusten vähentäminen muissa kohteissa. ) Varmistetaan suunnittelun aikana, ettei H/K -suhde laske alle Tunnelin kallioperän laatua ei voida osoittaa riittävän tarkasti. Hankkeen kustannukset kasvavat jo toteutusvaiheessa. 1 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys (kallion laatu). LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

22 Nro kuvaus 5 Kallion laatu huono / kalliokaton paksuus osoittautuu liian pieneksi. seuraus, vaikutukset Ei voida toteuttaa kalliotunnelina, vaan betonitunnelina. Kasvattaa merkittävästi rakennuskustannuksia. 1 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys (kallion laatu). tila 57 Palo- ja pelastustoimi asettaa erityisvaatimuksia tunnelilaitteille Hankkeen kustannukset kasvavat. Liikenneturvallisuus- ja riskianalyysi suunnittelutoimeksiannossa. Varmistutaan riittävästä viranomaisyhteistyöstä suunnittelun alussa., pelastusvirano maiset 58 Tunneliin mahdollisesti liittyviä kalliopohjaveden virtausyhteyksiä ei tunneta. Kaivojen veden pinnan aleneminen tai pohjaveden laadun heikkeneminen sekä kasvillisuuden kuolemista. (Mtön) Riittävät maastotutkimukset ennen suunnittelutyön käynnistämistä. Tarkentavat lisätutkimukset suunnittelutyön aikana. Varaudutaan lisäkustannuksiin kustannusarviossa. Ympäristö 5 Jo tiedossa olevien merkittävien ympäristökohteiden lisäksi ilmenee uusia kohteita ja mahdollisia vaatimuksia, jotka johtavat uusiin inventointeihin ja lupatarpeisiin. Joudutaan tekemään suunnitelmamuutoksia, määrittämään haittojen lieventämis- ja kompensaatiotoimenpiteitä, tekemään lisäkaivauksia (Museovirasto) tai kohteet edellyttävät poikkeamislupamenettelyjä. Nämä viivästyttävät tiesuunnitelman valmistumista sekä lisäävät rakentamiskustannuksia ja hallinnollista käsittelyä. 1 1) Huomioidaan Vaalimaan valtakunnallinen maisemasuojelualue, Salpalinja ja muut suojelukohteet (merkittävät luontoalueet, EUdirektiivin IVa mukaiset elinympäristöt, kasvit ja eläimet) inventointien ja vaikutusarviointien päivityksellä jo suunnittelun alussa. ) Riittävä vuoropuhelu ympäristö-, museo-, ja lupaviranomaisten kanssa. ympäristöasiantuntija, 0 Melusuojausten määrä- ja laatutasovaatimus nousee. Hankkeen kustannukset kasvavat kohtuuttomiksi. Kaikkia tarvittavia alueita ei saada riittävästi suojattua. 1 1) Uudet melutarkastelut tarkentuneen maastomallin ja suunnitellun moottoritien tasauksella. ) Tavoitteena loma-asuntojen kohdalla 5 db-suojaus. 1 Suunnitellut meluntorjuntaratkaisut osoittautuvat riittämättömiksi maanomistajille ja asukkaille. Ympäristöviranomaiset tai asukkaat eivät tyydy esitettyyn ratkaisuun. Vaatimusten määrän lisääntyminen edetessä nykyisten ns. "hiljaisten" alueiden kohdalla. Mahdolliset muistutukset ja valitukset tiesuunnitelmavaiheessa. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. 1 1) Huomioidaan nykyisten täysin hiljaisten alueiden suojaaminen. ) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen toteutetaan riittävän laadukkaasti eri menetelmiä käyttäen siten, että valituksia ei tehtäisi. ) Laaditaan vuorovaikutussuunnitelma. ) Järjestetään maastokäynnit ja työpajat vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. 5) Muistutuksen (ys-vaihe) jättäneiden asukkaiden ja maanomistajien kanssa pyritään saamaan aikaiseksi kompromissi. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 15/1

23 Nro kuvaus Haaviston pohjavesiolosuhteet edellyttävät ennakoitua laajempia pohjavedensuojausratkaisuja. (IIluokan pohjavesialue) seuraus, vaikutukset Hankkeen kustannukset kasvavat. Mahdolliset muistutukset ja valitusprosessi. Laaditaan tiesuunnitelman yhteydessä selvitys nykytilanteesta (kaivot, virtaukset, pohjaveden pinta) ja suojausten rajauksista sekä neuvotellaan rajauksista ympäristöviranomaisten ja pohjavettä käyttävien asukkaiden kanssa. tila Muu suunnittelu Varusteiden ja laitteiden suunnittelun yhteensovittaminen on puutteellista. Osasuunnitelmissa esiintyvät puutteet aiheuttavat myöhemmin muutoksia muissa suunnitelmaratkaisuissa (perustukset, sijainti poikkileikkauksessa tms.). Virheet saattavat siirtyä rakentamisvaiheeseen. 8 1) Tehtäväkokonaisuus sisltyy tiesuunnitelmaa laativan konsultin tehtäviin. ) Yhteensovittamisen varmistamiseksi tiesuunnitelmaa laativan konsultin nimettävä vastuuhenkilö ko. tehtäväkokonaisuudelle. ) Tilaaja ja konsultti käyvät työpalavereissa läpi varusteisiin ja laitteisiin liittyviä vaatimuksia ja tavoitteita sekä laatutaso tilaajan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa. hankintakonsultti, Ulkopuolisten omistamien laitteiden ja rakenteiden siirtoja ja kustannuksia ei saada riittävällä tasolla selville. Kustannusarvio ei ole luotettava. 1 1) Sovitaan toimenpiteistä ja kustannusjaon periaatteista omistajien kanssa neuvotellen. ) Omistajat antavat alustavat kustannusarviot tiesuunnitelmavaiheessa. ) Konsultin varauduttava määrittämään alustavat kustannukset. ts-suunnittelija, hankintakonsultti 5 Vaalimaan tietaidekilpailu ei toteudu. Mahdollinen erillinen taidekilpailu myöhemmin pidentää aikataulua. Kilpailun käynnistäminen kannalta riittävän ajoissa ja yleisen hyväksynnän hakeminen suunnittelun aikana. Laamanen Tuulivoiman ja aurinkovoiman rakenteiden sijoittaminen Vihreän moottoritien toimijoiden kanssa aiheuttaa ongelmia. Suuret rakenteet heikentävät tie maisemallista hyväksyttävyyttä. 8 1) Yhteistyö maankäytöstä vastaavien kanssa riittävän ajoissa. ) Huomioidaan ratkaisu tiesuunnitelmassa tilavarauksena. Huomioitava vaikutusarvioissa. ) Kiinnitetään huomiota suurten rakenteiden arkkitehtuuriin ja integroidaan rakenteet osaksi maisemaa., muut suunnittelijat LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

24 Nro kuvaus RAKENTAMISEN AIKAISET RISKIT seuraus, vaikutukset tila Työvaiheisiin liittyvät riskit 7 Johtojen, kaapeleiden sekä varusteiden ja laitteiden siirrot osoittautuvat ennakoitua laajemmiksi. Työ kestää kauemmin, aiheuttaa tilaajalle lisäkustannuksia ja hidastuttaa muita työvaiheita. 1 1) Varmistetaan, että saadut tiedot ovat oikeat ja riittävät (maastokatselmus ja neuvottelut laiteomistajien kanssa). ) Sisällytetään mahdollinen riski kustannusarvioon. ) Muutetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitteluratkaisua alueella. ) Toimenpiteiden ja kustannusten varmistaminen yhteistyössä omistajien kanssa., rs-suunnittelija, urakoitsija Muutokset suunnitelmaratkaisuihin 8 Tiealue osoittautuu riittämättömäksi esim. kallio- ja maaleikkauskohdissa. Tiealuetta joudutaan laajentamaan ja lunastamaan lisää (maanomistajasuostumukset). Aiheuttaa lisäkustannuksia ja vaikuttaa aikatauluun. 8 1) Tarjouspyyntöön sisällytetään vaihtoehtoisten geoteknisten ratkaisujen suunnittelu, jossa otetaan huomioon vaikutukset tiealueeseen. ) Tiesuunnitelman yhteydessä pyritään tekemään lähes rakennussuunnitelmatasoiset maaperätutkimukset varmuuden saamiseksi pohjaolosuhteista. ) Riittävät aluevaraukset tiesuunnitelmassa riskikohteissa. ) Tiesuunnitelmavaiheessa käytössä tarkka maastomalli. 5) Laadunvarmistus. ELY, konsultti, urakoitsija Hankkeen edetessä löytyy pilaantuneita maa-alueita. Hankkeen kustannukset kasvavat. 1) Tiesuunnitelmassa tulee selvittää mahdolliset hankealueella olevat pilaantuneiden maiden alueet. ) Pilaantuneiden maiden inventointi ja lisäselvitykset ja -tutkimukset tehdään lisätyönä. ) Varaudutaan lisäkustannuksiin kustannusarviossa riskivarauksella. ) Urakoitsija informoi tilaajaa muutoksista. ELY,, urakoitsija 70 Työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen osoittautuu odotettua vaativammaksi, erityisesti Lelun alueella. Työnaikaisten liikennejärjestelyiden ja pohjanvahvistusten kustannuksia ei voida arvioida luotettavasti. Hankkeen kustannukset kasvavat. 1 1) Riskikustannuarvio lisätään kustannusarvioon. ) Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niiden vaativat muut toimenpiteet (pohjanvahvistus) suunnitellaan riittävän tarkasti. ELY, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 17/1

25 Nro kuvaus 71 Kuivatusratkaisut jäävät riittämättömiksi. seuraus, vaikutukset Kuivatusratkaisuja joudutaan muuttamaan rakentamisen aikana (tulvakorkeuden huomioiminen). Ratkaisujen muuttaminen edellyttää maanomistajien suostumukset (laskuojat). 8 1) Suunnittelun yhteydessä tehdään kuivatuksen yleissuunnitelma (ts-vaihe). ) Kuivatuksen yleissuunnitelmasta pyydetään lausunto ympäristöviranomaiselta (ts-vaihe). ) Kuivatusratkaisuista neuvotellaan maanomistajien kanssa (ts+rs-vaihe). ELY,, rs-konsultti tila Elinolot, viihtyvyys, terveys ja turvallisuus rakentamisen aikana 7 Haitat (mm. pöly, melu) asutukselle ja ympäristölle rakentamisen aikana eivät ole hallinnassa. Valitukset. Haitat aiheuttavat työaikarajoituksia. Rakentamisaika pitenee ja kustannukset kasvavat. Rakentamisaikainen vaikutusten seuranta ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen välittömästi sisällytetään urakkaan. urakoitsija 7 Työmaa saastuttaa pohjaveden. Haaviston kylän pohjavedenottoalueen samentumisriski tai saantiongelma rakentamisen aikana. Hankkeen toteutus pysähtyy. 1 1) Muutostarpeet linjauksiin selvitetään tsvaiheessa. AVI/ELY:ltä toimintaperiaatteet työskentelystä pohjavesialueella. Nämä kirjataan tarjouspyyntöasiakirjoihin. ) Geoteknisen toimenpiteen valinta pohjavesialueelle sopivaksi. Rakentamisen aikainen huolellisuus. ) Tarjouspyynnössä ja teknisissä vaatimuksissa varaudutaan pohjaveden pilaantumisen torjumisen edellyttämiin toimenpiteisiin. ) Työmaavarikkoja ei sijoiteta pohjavesialueelle. rs-konsultti, urakoitsija 7 Alueen kaivot, lammet, joet (rapuja kalajoet), suot, jne. kuivuvat ennakoimattomasti rakentamisen yhteydessä. Maanomistajat esittävät korvausvaatimuksia. Hanke saa osakseen negatiivista julkisuutta. Työnaikaiset haitat, samentuminen. 1 1) Kaivokortteja päivitetään. ) Kaivojen vesipintoja ja laatua sekä ympäristön vesialueita seurataan rakentamisen aikana. ) Tapahtuman toteutuessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin ja korvataan aiheutetut vahingot. urakoitsija KÄYTÖN JA KUNNOSSAPIDON AIKAISET RISKIT 75 Jokien varteen toteutettavat laskeutumisaltaat eivät toimi suunnitellusti. Vesistön saastuminen. 1) Ts-vaiheessa sovitaan altaiden sijoittaminen ja mitoittaminen. ) Altainen huolellinen toteutus. ) Toimintasuunnitelma vahingon varalle. ) Korjaus- ja kunnostustoimenpiteet riskin toteutuessa., rs-konsultti, urakoitsija, kunnossapitäjä LUOTTAMUKSELLINEN sivu 18/1

26 Nro kuvaus 7 Elinkaari pitkäaikaiset laatutavoitteet jäävät puutteellisiksi. seuraus, vaikutukset Rakentamisen kustannussäästöistä aiheutuu ongelmia lopputilanteeseen/ kunnossapitoon. 1) Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tiivis yhteistyö ja valvonta. ) Luovutus dokumentit, huolto- ja käyttöohjeet. ELY, urakoitsija tila 77 Muuttuvan liikenteenohjausjärjestelmän käyttöönotto epäonnistuu ja on vastuiltaan epäselvä. Järjestelmää ei saada toimimaan. Yhteistyö ei toimi tieliikennekeskuksen kanssa. 1 1) Suunnittelunaikainen yhteistyö tieliikennekeskuksen, suunnittelijoiden, tilaajan ja laitteiden toimittajien kanssa. ) Muuttuvan liikenteenhallintajärjestelmän testaus ja käyttöönoton varmistaminen ennen liikenteelle luovutusta. ) Toiminnan valvonta. ) Luovutus dokumentit, huolto- ja käyttöohjeet. Valttiyksikkö, urakoitsija 78 Toteutetut meluntorjuntatoimenpiteet jäävät toiminnaltaan puutteellisiksi. Tavoitetta ei saavuteta kaikilta osin. Vapaa-ajan kiinteistöjä jää 5 db ylittävälle alueelle ja asuinkiinteistöjä 55 db ylittävälle alueella. Valituksia ja lisäsuojaustarpeita. Toteutettavat lisäsuojauskustannukset nousevat kohtuuttomaksi. 1 1) Suojaus- ja lunastusvaihtoehtojen riittävä vertailu suunnittelun aikana. ) Rakentamisaikainen huolellisuus. ) Jälkiseuranta. ELY,, rs-konsultti, urakoitsija 7 Geotekniset ratkaisut eivät toimi käytännössä. Lopputuotteen laatu on heikko. Korjausja jälkirakentamisen määrä kasvaa. 1 1) Asiakirjoihin määritetään lopputuotteen puutteille sanktiot. ) Tehdään korjaavat toimenpiteet. ELY, urakoitsija 80 Kunnossapidon vaatimuksia ei ole osattu huomioida riittävästi suunnittelun aikana. Lopputilanteen kunnossapitotoimet on hankalia ja vaarallisia toteuttaa. Kunnossapitäjä mukaan tiesuunnitteluvaiheeseen. ELY,, rs-konsultti 81 Vanhojen rakenteiden elinkaari osoittautuu suunniteltua lyhyemmäksi (nykyiset sillat). Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset. Silta korvataan uudella. ELY LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

27 Tapahtuman esiintymistaajuus LIITE RISKIMATRIISI Vahingosta aiheutuvien seurausten - Mitä vahingon toteutumisesta normaalisti seuraa - Mikä on seuraus pahimmassa tapauksessa Seurausten Vahinkolaji 1 Ei seurauksia Lieviä/vähäisiä Vakavia/merkittäviä Suuria 5 Erittäin suuria Henkilövahinko Ei loukkaantuneita Lieviä loukkaantumisia, sairausloma alle 1 vrk Vakavia loukkaantumisia, sairausloma yli 1 vrk Kuolemantapauksia Useita kuolemantapauksia Omaisuusvahinko Ei omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Vähäisiä omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Merkittäviä omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Suuria omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Erittäin suuria omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Toiminnallinen haitta Ei vaikutusta urakkaaikatauluihin Ei vaateita Haittaa urakoiden toteutusta Lieviä vaateita Haittaa urakoiden toteutusta Vakavia vaateita Hanke viivästyy kuukauden Suuria vaateita Hanke viivästyy useita kuukausia Erittäin suuria vaateita Liikenteellinen haitta Ei vaikuta liikenteen sujuvuuteen Vähäistä haittaa liikennöinnille Lyhyt viivästys tai rajoitus, kesto alle 0 min. Ympäristövahinko Ei ympäristövahinkoja Vähäisiä ympäristö-vahinkoja, lievää haittaa,helposti korjattavissa Merkittävää haittaa liikennöinnille Viivästyksen ja rajoituksen kesto enintään 0 min- h Merkittäviä ympäristövahinkoja, kohtalaista haittaa, korjattavissa Suurta haittaa liikennöinnille Viivästyksen ja rajoituksen kesto -7 h Suuria ympäristövahinkoja, huomattavaa ja laajaa haittaa, korjattavissa Erittäin suurta haittaa liikennöinnille Liikennöinti keskeytyy, viivästyksen ja rajoituksen kesto yli 7 h Erittäin suuria ympäristövahinkoja, vakavaa pitkävaikutteista haittaa, vaikeasti korjattavissa Tapahtuman esiintymistaajuus - Miten usein vahingon toteutuminen on mahdollista - Miten usein vahinko toteutuu Kustannusmenetys Tapahtuman esiintymistaajuus Ei seurauksia Es (1) Lieviä/vähäisiä Vä () Vakavia/merkittäviä Me () Suuria Su () Erittäin suuria Esu (5) Erittäin yleinen Esiintyminen erittäin todennäköistä. Esiintyy jatkuvasti rakentamisen aikana Esiintyy ainakin 10 kertaa vuodessa Erittäin yleinen Eyl (5) Vähäinen (5) Kohtalainen (10) Merkittävä (15) Sietämätön (0) Sietämätön (5) Yleinen Esiintyminen todennäköistä. Esiintyy useita kertoja rakentamisen aikana. Esiintyy ainakin kerran vuodessa. Satunnainen Esiintyminen mahdollista. Esiintyy ainakin kerran rakennusaikana. Esiintyy ainakin kerran 10 vuodessa. Harvinainen Esiintyminen mahdollista, mutta epätodennäköistä. Esiintyminen mahdollista rakennusaikana. Esiintyy ainakin kerran 0 vuodessa. Erittäin harvinainen Esiintyminen erittäin epätodennäköistä. Ei esiinny rakentamisen aikana Esiintyy harvemmin kuin kerran 0 vuodessa Ei esiinny oletetun elinkaaren aikana. Yleinen Yl () Satunnainen Sa () Harvinainen Ha () Erittäin harvinainen Eha (1) Merkityksetön () Merkityksetön () Merkityksetön () Merkityksetön (1) Vähäinen (8) Vähäinen () Merkityksetön () Merkityksetön () Kohtalainen (1) Kohtalainen () Vähäinen () Merkityksetön () Merkittävä (1) Kohtalainen (1) Vähäinen (8) Vähäinen () Sietämätön (0) Merkittävä (15) Kohtalainen (10) Vähäinen (5) Toimenpideluokat V luokka Välittömät toimenpiteet IV luokka Toimenpiteet meneillään olevassa suunnitteluvaiheessa III luokka Toimenpiteet suunniteltava II luokka Seurataan I luokka Ei tarvita toimenpiteitä

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Pääsuunnittelijanimikkeen. infra-alan suunnittelu- ja rakennushankkeissa. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Janne Miettinen

Pääsuunnittelijanimikkeen. infra-alan suunnittelu- ja rakennushankkeissa. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Janne Miettinen Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelijanimikkeen käyttö infra-alan suunnittelu- ja rakennushankkeissa 11. Pääsuunnittelijakoulutus Janne Miettinen CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén

Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén Maanhankinta hankkeessa Aluetarpeet Lähtötiedot Radanpitäjän tarpeet Muiden tarpeet Maanhankinta Hankintatavat

Lisätiedot

KANGAS ANNALAN TIEN. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS

KANGAS ANNALAN TIEN. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS KANGAS ANNALAN TIEN Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITYS Suunnittelutehtävän määritys 2(12) SISÄLTÖ... 3 1. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN HANKETIEDOT... 4 1.1 Hankkeen rajaus, toimenpiteet...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien geotekninen suunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien geotekninen suunnittelu 10 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 10/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Luiskan vakavuus Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1 1.2 Toimitilan suunnittelun periaatteet 2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1.3 Liittyminen taloussuunnitt eluun

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005

Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005 Outi Lehti-Miikkulainen Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005 Julkaisun nimi 1 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma

Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma Tampere Tampereen kaupunki Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010 Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä)

Lisätiedot

Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. tausta-aineisto

Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. tausta-aineisto Kevyen liikenteen edistämisen arviointi tausta-aineisto 15.3.2004 8 9 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo...9 1 Johdanto... 12 2 Kevyt liikenne väylänpidon ohjauksessa ja toimenpiteiden suunnittelussa...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Raportteja 45 2015 Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma sito oy Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Rakennuttamisen riskien taloudellisen tarkastelun prosessi ja menetelmät

Rakennuttamisen riskien taloudellisen tarkastelun prosessi ja menetelmät Olli Teriö, Anna Tiainen, Olli-Pekka Toivari, Teuvo Tolonen Rakennuttamisen riskien taloudellisen tarkastelun prosessi ja menetelmät 13 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Olli Teriö, Anna

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tilaajan menettelyt Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot