Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 Vt 7 Hamina - Vaalimaa, Yleisuunnitelmavaiheen riskienhallintasuunnitelma LIITE 1 Päiväys: , Osallistujat: J. Laamanen/ELY-keskus, K. Kellokoski/TL-Infra Oy, J. Siitonen/Ramboll Laatijat: M. Harju ja L. Norokorpi/Ramboll Viimeisin päivitys: Nro kuvaus HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT seuraus, vaikutukset Hankkeen päätöksentekoon ja rahoitukseen liittyvät riskit 1 Hankkeen toteutusmuodosta (hankintamallista) ei ole lopullisesti päätetty (LVM, Livi). Hankkeen toteutusmalli on avoin. Hankkeen rakennussuunnittelu, hankinnan valmistelu ja rakentaminen käynnistyvät arvioituun aikatauluun nähden myöhemmin. Hankintaorganisaatiota ei saada nimettyä ja sitoutettua ajoissa. Kiire tilaajalle, suunnittelijalle ja urakoitsijalle. Hankintamallista tehdään periaatepäätös viimeistään vuoden 01 syksyllä liikennepoliittisessa selonteossa. 1) ELY:ssä ja Livissä jatkuvaa vuoropuhelua: - sovitaan aikataulu, jonka aikana laaditaan: * erillinen (tarvittaessa) laskelma ns. verrokkilaskelma hankintamallien taloudellisuudesta hankintapäätöstä varten * esitys hankintamallista ja rahoituksesta LVM:lle eduskunnan tilausvaltuuspäätöstä varten. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä, varaudutaan erilaisiin 'kompastuskiviin', viivästyksiin, jne. Tehdään varasuunnitelmia etenemisen varmistamiseksi. Livin ja ELYn johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin tila Päätös (LVM, Livi) hankintamallista tehdään liian myöhään. Varautuminen hankintamallin edellyttämään resurssointiin ja aikatauluun epäonnistuu. Hankintaorganisaatiota ei saada nimettyä ja sitoutettua ajoissa. 1) Hankinnan valmistelun suunnitteluun varataan riittävästi aikaa sekä varmistetaan tilaajan resurssit (myös n/livi). ) Periaatepäätös hankintamuodosta tehdään viimeistään syksyllä 01. Laamanen Kiire tilaajalle, suunnittelijalle ja urakoitsijalle. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

9 Nro kuvaus Elinkaarimallin sijasta käytetään jotakin muuta hankintamallia. seuraus, vaikutukset Hanke siirtyy rahoitusongelman vuoksi myöhemmin toteutettavaksi. Muiden hankintamallien (ST tai KU) edellyttämä kilpailutus- ja suunnitteluprosessi hidastavat aikataulua; jatkosuunnittelun kilpailutus ja varsinainen suunnittelu sekä rakentamisen hankinnan kilpailutus. 1 1) Hankinnan valmistelun suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävästi aikaa sekä varmistetaan riittävän ajoissa tilaajan resurssien riittävyys: omat resurssit (Livi) ja ulkopuoliset asiantuntjat (hankintakonsultti ja tekniset asiantuntjat). ) Laaditaan I. vaiheessa pelkkä tiesuunnitelma ja sen yhteydessä projektinhallintasuunnitelma (kts. kohta 1.). ) Laaditaan urakkamuodosta riippuen STurakkaa varten tiesuunnitelman täydennyssuunnitelma ja tekniset tuotevaatimukset tai KU-urakkaa varten tilaajan rakennussuunnitelma. 1) Livin ja ELY:n johto /Laamanen ) Laamanen ) ELY:n johto/ Livi ja rakentamisesta vastaava Livin tila Suunnitteluprosessissa ei osata ottaa huomioon hankintamallin tarjoamia mahdollisuuksia. Laaditaan liian yksityiskohtaisia suunnitelmia ja tiukkoja teknisiä vaatimuksia eikä huomioida ns. vapausasteita. Suunnitteluratkaisut sitovat liikaa palveluntuottajaa. Palveluntuottajalle ei jää vapausasteita ja innovointimahdollisuuksia. Hankkeen rakentamiskustannukset saattavat nousta tiesuunnitelmavaiheen kustannusarviosta. 1 Tilaajan tulee esittää selkeästi hankintamallista riippuen laatu-, tuote- tai tekniset vaatimukset (toimivuus- ja tuotevaatimukset sekä menetelmäkuvaukset). Tällöin tekniselle toteutukselle jätetään innovaatiomahdollisuus. Livin johto, ELY:n johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin Vaikutus urakoitsijan riskien hinnoitteluun kuitenkin huomioitava. 5 Hankkeen rahoitus osoittautuu riittämättömäksi. Hanketta ei voida toteuttaa täysimääräisenä. Hanke pilkotaan ja jää vaikutuksiltaan vajaaksi. 1 1) Rahoituspäätös tehdään vasta, kun rakennuskustannuksista on varmuus tiesuunnitelman valmistumisvaiheessa. ) Rakennuskustannusten hallinta ja riskien hinnoittelu osaksi suunnittelua, jossa huomioitava hankintamallin vaikutuksen sekä mahdollinen jakaminen pienempiin urakkakokonaisuuksiin; synnyttää kilpailua ja pienentää rakentamiskustannuksia. ) Tiivis yhteistyö LVM:n, Livin ja ELY:n kesken. Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin Hankkeen rahoitusta karsitaan. Telematiikan ratkaisuja joudutaan karsimaan. Hamina-Vaalimaa -välin tai osuuden liikenteellinen yhteenkytkeminen rajaliikenteen kanssa epäonnistuu. Liikennehäiriöt ja onnettomuudet lisääntyvät. 1 1) Telematiikan järjestelmiin liittyvät riskit pohditaan huolellisesti tiesuunnitelmavaiheessa. ) Nykyisen tien käyttö rekkojen reservialueena selvitetään. ) Vaikutetaan rekkaparkin toteuttamiseen lähivuosina. Livin ja ELY:n johto/ Laamanen ja rakentamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

10 Nro kuvaus Rahoituksen viivästymisen riskit 7 Uusi hallitus ei päätä Hamina- Vaalimaa -hankkeelle rahoitusta toimintakaudellaan. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelma laaditaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa ei voida ottaa huomioon mm. riittävästi hankintamallia. Tiesuunnitelman voimassaoloa joudutaan mahdollisesti jatkamaan. Tämä voi edellyttää suunnitelman tarkastamista tai täydentämistä myöhemmin. Tiesuunnitelma laaditaan omana kokonaisuutena. Tiesuunnitelman maantielain mukainen hallinnollinen käsittely viedään suunnitelmallisesti eteenpäin. Rakentamisen hankinnan valmisteluun liittyvä suunnittelu tehdään erillisenä kokonaisuutena huomioiden hankintamallin vaatimukset. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin tila 8 Uusi hallitus ei päätä Hamina- Vaalimaa -hankkeelle rahoitusta toimintakaudellaan. Rakentamisen aloitusajankohta siirtyy eteenpäin. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuusongelmat pysyvät ennallaan tai pahenevat viisumivapauden toteutuessa. 1 1) ELY:n aktiivinen rooli ministeriön ja Liikenneviraston suuntaan. Hankkeen toteuttamisesta on tehtävä periaatepäätös vuoden 01 liikennepoliittisessa selonteossa. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen (kts. kohta 1). Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin Rekkaparkki ei saa rahoitusta erillisenä a. Joudutaan ehkä ottamaan osaksi moottoritiehanketta. Hamina-Vaalimaa -hanke laajenee ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Heikentää H/K-suhdetta. Jos alle 1, niin sisältöä joudutaan karsimaan. Hyväksyttävyys kärsii. 5 (ESu) 15 1) Tulee varmistaa suunnittelun aikana, ettei H/K -suhde laske alle 1. ) Käsitellään projektinhallintasuunnitelmassa (kts. kohta 1). ) Pyritään vaikuttamaan siihen, että rekkaparkki säilyy erillisenä a. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin 10 Rekkaparkki jää toteuttamatta. Päästöt ja melu heikentävät asumisviihtyisyyttä rekkaliikenteen tienvarsipysäköinnin siirtyessä uudelle tieyhteydelle. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Rekat jäävät moottoritielle, ongelmia muulle liikenteelle ja ympäristölle. Nykyistä tietä joudutaan käyttämään henkilöliikenteen jonotuspaikkoina rajaasemalle. 5 (ESu) 15 1) Moottoritien liikenteenhallinnan toimenpiteisiin (telematiikka) varmistetaan rahoitus. ) Raja-asemien toimivuutta lisätään (prosessit, resurssit). Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

11 Nro kuvaus Rahoituksen aikaistumisen riskit 11 Hallitus aikaistaa rakentamisen käynnistämisen (rahoituspäätös) ja hankintamallina elinkaarimalli; aloitus 01. Tällä hetkellä lähtökohtana, että rakentaminen olisi mahdollista aloittaa vuonna 015. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelman laatimiseen, päätöksentekoon ja hankinnan valmisteluun jää liian vähän aikaa. Kiireen vuoksi asiakirjoihin jää ristiriitaisuuksia ja mahdolliset tiesuunnitelman muistutukset voivat johtaa valitusprosesseihin. 8 1) Projektinhallintasuunnitelman laadinta (kts. kohta 1). Livin edustajan mukaantulo. ) Tiesuunnitelman laatimisen kanssa osittain päällekkäin tehdään tiesuunnitelman täydentäminen ja teknisten vaatimusten laadinta. ) Informoidaan päättäjiä suunnitelmavalmiudesta/ kaavoitustilanteesta. ) Livi aikaistaa hankinnan valmistelua ja varaa hankinnan valmistelun resurssit. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin tila PROSESSIN JA PÄÄTÖKSENTEON RISKIT Sopimukset, vastuut ja yhteistyö 1 Valtion liikennehallinnon organisaatioiden yhteistyössä epäonnistutaan (ELY suunnittelee ja Livi toteuttaa). Riittämätön vuorovaikutus suunnittelu- ja toteutusvaiheiden aikana. Ongelmia tiedon siirtymisessä. 1) Livin hankintayksikön mukaantulo hankkeeseen jo tiesuunnitelmavaiheessa. ) Rakennuttamisesta vastaavan n nimeäminen tiesuunnitelmavaiheessa. ) Sovitaan organisaatioiden vastuiden rajapinnasta sekä toimintatavoista. ) Livi varaa riittävän ajoissa varsinaisen rakentamisen hankinnan resurssit käyttöönsä ja hankinnan valmistelun suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamisesta vastaava Livin 1 Livin hankintayksikön resurssit ovat riittämättömät. Rakennuttaja ei ole tietoinen kaikista suunnitteluvaiheen taustoista. Toteutusvaiheen suunnittelussa ja rakentamisessa tehdään valintoja kustannuspainotteisesti ja tingitään tiesuunnitelmassa esitetystä laatutasosta. Yleinen hyväksyttävyys kärsii. 8 1) Livin hankintayksikön mukaantulo hankkeeseen jo tiesuunnitelmavaiheessa. ) Rakennuttamisesta vastaavan n nimeäminen tiesuunnitelmavaiheessa. ) Sovitaan organisaatioiden vastuiden rajapinnasta sekä toimintatavoista. ) Livi varaa riittävän ajoissa varsinaisen rakentamisen hankinnan resurssit käyttöönsä ja hankinnan valmistelun suunnittelu tehdään yhtenä kokonaisuutena. Livin ja ELY:n johto/ rakennuttamise sta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

12 Nro kuvaus 1 ELY:llä ja kunnilla ei ole käytettävissä riittävästi resursseja suunnittelun ohjaukseen ja yhteistyöhön. seuraus, vaikutukset Hanketta koskeva yhteistyö ja vuoropuhelu kärsii. Mahdolliset kaavamuuutokset eivät etene sovittujen aikataulujen mukaisesti. Maankäytön/Vihreän moottoritien ja tiesuunnitelman prosessi ei etene toivotulla tavalla. 1) ELY:n ja kuntien resurssien varmistaminen (yhteiset resurssit). ) Livin asiantuntijoiden käyttäminen. ) Laaditaan vuoropuhelusuunnitelma. ) Vihreä moottoritie -projektin kanssa yhteistyöhön. Virolahti, Hamina, muut sidosryhmät tila 15 ELY-keskus, kunnat ja liike-elämä eivät pääse sopuun vastuiden ja kustannusten jaosta. Tiesuunnitelman päätöksenteko viivästyy. Rahoitusongelmia. 1) Kustannusjaon periaatteista sovitaan ko. tahojen neuvotteluissa suunnitelmaratkaisujen ja kustannusten selvittyä. Maantielain mukaisen hallinnollisen käsittelyn yhteydessä tehdään mahdollisia tarkennuksia ja sitoumukset. ) ELY:n aktiivinen rooli vuoropuhelun ylläpidosta ja kustannusvaikutusten informoinnista suunnittelun aikana. Virolahti, Hamina, muut sidosryhmät 1 Kunta (Virolahti) ei ota nykyistä yleisen tien tievalaistusta omistukseen pääliittymiä lukuunottamatta. Valaistus joudutaan purkamaan. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. 8 Sopiminen Virolahden kunnan ja valtion kesken. Jos riski toteutuu, on esitettävä selkeät perustelut päätöksessä asukkaille. Laamanen 17 Tiesuunnitelman hankinnan suunnittelijan valinnasta valitetaan. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen valmistelu toteutetaan huolellisesti. Valmisteluun varataan riittävät resurssit sekä riittävästi aikaa ja valmistelu aloitetaan ajoissa. Tämä edellyttää periaatepäätöstä hankintamallista riittävän ajoissa. Laamanen 18 Rakentamisen hankinnan palveluntuottajan valinnasta valitetaan. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen valmistelu toteutetaan huolellisesti. Valmisteluun varataan riittävät resurssit ja riittävästi aikaa ja valmistelu aloitetaan ajoissa. Tämä edellyttää periaatepäätöstä hankintamallista riittävän ajoissa. Laamanen 1 Eri tahojen (viranomaiset, maanomistajat, tilaaja) yhteistyö ja vuoropuhelu epäonnistuu. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Hallinnollisen prosessin viivästyminen. Vuoropuhelun ja yhteistyön laadukas toteutus eri menetelmiä käyttäen - vuoropuhelusuunnitelma. Vuoropuheluun liittyvien tapahtumien huolellinen valmistelu ja dokumentointi. Virolahti, Hamina, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 5/1

13 Nro kuvaus 0 Pääkonsultin ja tilaajan palkkaamien asiantuntijoiden sekä sivukonsulttien yhteistyö ei toimi. seuraus, vaikutukset Suunnittelu ei etene. Suunnitelmissa esiintyy ristiriitaisuuksia ja laatu heikkenee. Aikataulu viivästyy. 1 1) Tilaajan ja sen käyttämien asiantuntijoiden ja sivukonsulttien sekä pääkonsultin kesken sovitaan selkeät roolit ja vastuut. ) Pääkonsultin suunnittelutoimeksiantoon sisällytetään suunnittelun koordinointivastuu ja yhteistyövelvoite sivukonsulttien kanssa. ) Maaperätutkimukset ja maastomalli teetetään pääosin ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. tilaajan asiantuntijat,, sivukonsultit tila 1 Hankkeiden (Haminan ohituksen RS:n ja Ha-Va TS:n) yhteensovittamisessa Lelun alueella epäonnistutaan. Suunnittelun eriaikaisuus saattaa johtaa Haminan ohikulun rakennussuunnitelman myöhempiin tarkistuksiin. Tiesuunnitelman yhteydessä varmistetaan hankkeiden yhteensovitus sekä tehdään tarvittavat tarkennukset Haminan ohikulun rakennussuunnitelmaan viimeistään v. 011 lopussa vai v. 01 alussa (hankinnan kilpailutus huomioitava). Livi/ Westermark, Laamanen Vihreän moottoritien (energia-ala ym.) ja E18-tien suunnittelun yhteensovittamisessa epäonnistutaan. Ei saavuteta Vihreälle moottoritielle asetettuja tavoitteita. Konseptin hankkeistaminen ei etene tai ei saavuteta tavoitteita täysimääräisenä. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskeva kehitystyön imagohyöty menetetään. 1 1) Aktiivinen yhteistyö projektien välillä suunnittelun aikana. ) Edellytyksenä on energia-alan ja kuntien yhteistyö maankäytön suunnittelussa. ) Vihreän moottoritien tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa ja hankinnan valmistelussa. Hamina, Virolahti, Vihreä moottoritie - projektin vastuutahot, Kaavoitus ja maankäyttö Myöhäisessä vaiheessa ilmenneet maankäytön uudet tarpeet (uusi toimija) aiheuttavat muutoksia suunnitelmaan (Vaalimaa, Lelu, Virojoki, Vahterikonkangas). Tiesuunnitelmaa joudutaan muokkaamaan myöhäisessä vaiheessa. Kaavoitusprosessi viivästyttää tiesuunnitelman päätöksentekoa. Tiesuunnitelman valmistuminen myöhästyy. 8 1) Tiesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen heti työn alussa. Prosessin aikana tiivis yhteistyö. ) Kunnalta aktiivinen toiminta ja riittävät resurssit sekä sitoutuminen. ) Sovitaan toimintatavat ja vastuut maankäyttöön liittyvien selvitysten osalta. Laamanen Kymenlaakson maakuntakaavan YM vahvistuspäätöksen (lainvoimaisuus) viivästyminen. Tie yleis- ja tiesuunnitelmien päätöksenteko viivästyy. 1 (EHa) (Mtön) 1) Seurataan tilannetta ja pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäviin tahoihin. ) Järjestetään neuvottelu, jossa vaikutetaan yleissuunnitelman päätöksenteon valmisteluun perustelemalla jo tehtyjen kaavapäätösten riittävyys. Laamanen LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

14 Nro kuvaus 5 Virojoki-Vaalimaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan päätöksenteko (Virolahti, ELY) viivästyy. seuraus, vaikutukset Tie yleis- ja tiesuunnitelmien päätöksenteko viivästyy. 1 1) Seurataan tilannetta ja pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäviin tahoihin. ) Järjestetään neuvottelu, jossa vaikutetaan yleissuunnitelman päätöksenteon valmisteluun perustelemalla jo tehtyjen kaavapäätösten riittävyys. ) Vaikutetaan siihen, ettei yleiskaavan sisältöä enää laajenneta. Virolahti tila Olemassa olevien ja uusien asemakaavojen suunnittelu ja päätöksenteko viivästyvät (Virolahti). Asemakaavojen muutosten rajaukset laajenevat ja päätöksenteko viivästyy. Tiesuunnitelman aikataulu pitenee. Mahdolliset muistutukset laajenevista kaavoista. Päätöksenteko viivästyttää ja tiesuunnitelman hyväksymispäätös viivästyy. 1 1) Kaavaprosesseja kiirehditään. Päätetään yhdessä Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin kanssa, mitä kaavoja viedään eteenpäin ja mitä kaavoja voidaan lykätä, jotta tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely ei vaarannu. Ei laajenneta kaava-alueita, jos ei ole välttämöntä. ) Sovitaan yhteistyössä ELY:n, Livin ja kunnan kesken: - kaavoitusprosessin aikataulutus - asemakaavan muutosalueisiin liittyvät periaatteet - mahdollisten liikenteellisten selvitysten periaatteet - liikenteellisten selvitysten aikataulutus ja vastuutus. Virolahti, Hamina, liike-elämä, Lainsäädäntö, luvat ja ohjeet 7 Lainsäädännön ja suunnitteluohjeiden noudattaminen. Mahdolliset muutokset aiheuttavat täydennystarpeita suunnittelun aikana. Tiesuunnitelman laatupuutteet. Tiesuunnitelman valmistuminen viivästyy ja tiesuunnitelman kustannukset lisääntyvät. (Mtön) Suunnitteluorganisaatio seuraa tulevia muutoksia ja noudattaa voimassa olevia ohjeita: - Hankearvioinnin ohje Turvallisuusriskien tunnistaminen Euro-koodit. - Uusi TS-suunnitteluohje. - Uusi TS-toimintaohje. - EU-direktiivin mukainen ulkopuolinen turvallisuusauditointi. Tiesuunnitelman hankinnan tarjouspyyntöasiakirjoissa pyritään tarkentamaan ja täydentämään uuden tssuunnitteluohjeen ja ts-toimintaohjeen periaatteita. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 7/1

15 Nro kuvaus 8 Yleissuunnitelman maantielain mukainen päätöksenteko viivästyy. seuraus, vaikutukset Tiesuunnitelmaprosessin käynnistyminen hidastuu. 1 1) Kiirehditään Virolahden kunnan Virojoki- Vaalimaa -yleiskaavan päätöksentekoa. ) Valmistellaan kiireellisenä yleissuunnitelman hyväksymisesitys ja korostetaan kiireellisenä LiVin päätöksentekoa. ) Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen vaikutukset vältetään yhteistyöllä muistuttajien kanssa. Virolahden kunta tila Vesilain mukaisessa siltojen Hankkeen tiesuunnitelman ympäristölupakäsittelyssä (AVI) valmistuminen viivästyy ja ilmenee odottamattomia ongelmia suunnitelmaratkaisuja joudutaan tai uusia vaatimuksia muuttamaan. Tiesuunnittelman (5 jokikohdetta). hallinnollinen käsittely ja päätöksenteko viivästyvät. 1 1) Sovitaan jatkuvasta yhteistyöstä ympäristöviranomaisten ja AVI:n kanssa suunnittelun aikana. ) Pidetään tarvittaessa erillisneuvottelu ympäristölupaviranomaisen kanssa. ) Esitetään ja valmistellaan vesilain lupaasiakirjojen suunnittelu ja prosessi tiesuunnittelussa yksityiskohtaisesti. hankintakonsultti, Taloudelliset riskit 0 Hankkeen rakennuskustannusten ohjaus ja hallinta epäonnistuu. Kustannusarvio ylittää hankkeelle asetetun kustannustavoitteen/ kehyksen. 5 (ESu) 15 1) Laaditaan hankkeelle kustannuskehys ennen tiesuunnitelman varsinaista käynnistymistä. ) Rakennuskustannusarvion ja riskikustannusten jatkuva arviointi ja säännöllinen päivittäminen suunnittelutyön aikana. ) Varmistetaan suunnitteluun riittävät resurssit rakentamis- ja riskikustannusten hallintaan. ) Suunnittelutyön aikana tulee selvittää mahdollisia kohteita, joissa voidaan säästää rakennuskustannuksia, jotta pysytään kustannuskehyksessä. 5) Jos kustannuskehys ylitetään, niin esitetään selkeät perustelut ylitykselle ja hankintaan päätös ko. kustannuskehyksen muutokselle jatkotoimenpiteitä varten. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 8/1

16 Nro kuvaus 1 Hankkeen laajeneminen ja rakennuskustannusten kasvaminen heikentää sen taloudellisuutta (H/K-luku). seuraus, vaikutukset Jos H/K-suhde on alle 1, edellyttää suunnittelun osalta uusia päätöksiä sisällön ja laatutason osalta. Tiesuunnitelman valmistuminen ja hallinnollisen käsittelyn päätöksenteko viivästyy. 5 (ESu) 0 (Si) 1) Rakennuskustannusarvion ja riskikustannusten jatkuva arviointi ja säännöllinen päivittäminen suunnittelutyön aikana. Liiketaloudellisten laskelmien päivittäminen.rakennuskustannusarvion jatkuva päivittäminen, riskikustannusten riittävä huomioiminen. Suunnittelutyön aikana tulee selvittää mahdollisia kohteita, joissa voidaan säästää rakennuskustannuksia, jotta pysytään kustannuskehyksessä. ) Liiketalouslaskelman päivitys ja seuranta. hankintakonsultti, tila Kilpailu ja markkinoiden reagointi. Hankkeen toteutus viivästyy. Hankkeen toteutuksesta ei saada riittävästi hyväksyttäviä tarjouksia. Hankkeen toteutuksen kilpailutus joudutaan järjestämään uudestaan. Hinta nousee. 5 (ESu) 15 1) Hankkeen toteutuksen ts. hankintamallin sekä siihen liittyvän valmistelun osalta laaditaan varasuunnitelma. Varasuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus mm. hankintamallin muutoksesta, kilpailua ja työn aloittamista joudutaan lykkäämään (projektinhallintasuunnitelma, kts. kohta 1). ) Hankintayksikön toimesta tapahtuva aktiivinen markkinointi. ) Hankintayksikkö teetättää markkinatilanneanalyysin. ) Varaudutaan tarvittaessa hankintamuodon muuttamiseen. ELY:n johto/ rakentamisesta vastaava Livin Markkina- ja kilpailutilanne muuttuu epäedulliseksi toteutusvaiheessa. Materiaalien hintoihin merkittävät korotukset. Urakan hinta kasvaa. Markkinoiden "ylikuumeneminen" johtaa urakkahinnan kasvuun. 1 1) Varaudutaan lisäkustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarvioissa. ) Etsitään riittävästi innovointeja ja vapausasteita urakoitsijoiden kiinnostuksen lisäämiseksi. ) Tarvittaessa hankintamenettelyjä ja hankinta-aikataulua muutetaan. ) Hankkeen toteutuksen ts. hankintamallin sekä siihen liittyvän valmistelun osalta laaditaan varasuunnitelma. Varasuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus, että kilpailutusta ja työn aloittamista joudutaan lykkämään (projektinhallintasuunnitelma, kts. kohta 1). ) Hankintayksikkö teetättää markkinatilanneanalyysin ja ajoitetaan hanke sen perusteella. rakentamisesta vastaava Livin LUOTTAMUKSELLINEN sivu /1

17 Nro kuvaus seuraus, vaikutukset Hankkeen hyväksyntään ja vaikutusten hallintaan liittyvät riskit Yleissuunnitelmasta tehdyistä muistutuksista (8 kpl) osa johtaa valitusprosesseihin. HO:n ja KHO:n käsittelystä johtuva huomattava aikataulun venyminen. Hidastaa tiesuunnitelman laatimista ja hallinnollisen käsittelyn päätöksentekoprosessia. 5 (ESu) 0 (Si) Muistutusten tehneiden kanssa tiivis yhteistyö ja sopiminen haittojen lieventämiseksi tai kompensoimiseksi. tila 5 Kunta (Virolahti) ei hyväksy tiesuunnitelmassa esitettyjä hallinnollisia muutoksia. Ristiriita kunnan ja valtion kesken tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn päätöksenteossa. 8 Tiesuunnittelun aikana valtio ja kunnat sopivat mitkä maantiet lakkautetaan. Lakkautettavien maanteiden kuntoonpanon toimenpiteistä sovitaan tiesuunnitelmavaiheessa. Laamanen Moottoritie rikkoo nykyistä kiinteistörakennetta runsaasti. Maanomistajat eivät hyväksy moottoritien aiheuttamia haittoja kiinteistörakenteeseen ja muutoksia kulkujärjestelyihin. Muistutukset ja mahdolliset valitukset tiesuunnitelmavaiheessa. Aiheuttaa mahdollisia muistutuksia hallinnollisessa käsittelyssä ja voi johtaa valitusprosesseihin. Ei päästä sopuun haittojen lieventämisestä ja korvauksista maanomistajien ja kiinteistöjen omistajien kanssa. 8 1) Tehdään tilusjärjestelysuunnitelma ja sovitaan maanomistajien kanssa. Maanhankinta suunnittelun aikana mahdollisimman ajoissa. Edistetään vastikemaan käyttöä kompensaatiokeinona. ) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen järjestetään riittävän laadukkaasti siten, että valituksia ei tehtäisi. Järjestetään maastokäynnit ja työpajat vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. ) Muistutuksen jättäneiden asukkaiden ja maanomistajien kanssa pyritään saamaan aikaiseksi kompromissi. ympäristöasiantuntija, 7 Puutteet vaikutusten arvioinnissa. Tämän seurauksena haittojen poistamisessa, lieventämisessä tai kompensoinnissa epäonnistutaan. Tiesuunnitelmassa alimitoitetut ratkaisut. Suunnitelmia joudutaan täydentämään, jolloin kustannusarvio muuttuu. Lisäkustannukset. Muistutukset ja aikataulun viivästyminen. 8 1) Tiesuunnitelmassa täydennetään yleissuunnitelmavaiheen ympäristöinventointeja ja vaikutusarviointeja. ) Tehdään riittävät jälkiarvioinnit ja perusteelliset seurantaohjelmat. ) Kompensaation käyttö otetaan vahvasti mukaan uutena haittojen poistamisen ja lieventämisen lisäkeinona. ) Lupaprosessista saadut määräykset ja ehdot suunnitelmiin. ympäristöasiantuntija, 8 Kompensaatioihin liittyvät lupamenettelyt ja yleinen hyväksyntä ei onnistu. Kompensaatiota ei voida käyttää haittojen pienentämis-/ poistamiskeinona esim. lainsäädännön esteiden takia. Tiivis yhteistyö ELY:n Y-vastuualueen/ YM /LVM /Livin asiantuntijoiden kanssa. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 10/1

18 Nro kuvaus Kompensaatioihin liittyviä lisäkustannuksia ei hyväksytä Liikennevirastossa. seuraus, vaikutukset Kompensaatioista joudutaan luopumaan. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Tiivis yhteistyö ELY:n Y-vastuualueen/ YM /LVM /Livin asiantuntijoiden kanssa. Laamanen tila SUUNNITTELUN RISKIT Projektin hallinta, ohjaus ja dokumentointi 0 Hankintamallin edellyttämiä vaatimuksia (laatutavoitteet, reunaehdot ja vapausasteet) ei osata ottaa huomioon riittävästi suunnittelussa. Suunnitelmia joudutaan tarkistamaan toteutusmuotoa vastaaviksi. (Tarjouspyyntö-, tarjous- ja toteutusvaiheen työmäärä vaihtelee hankintamallista riippuen.) 5 (ESu) 15 1) Tilaajaorganisaatiossa tulee olla edustus suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotoimialoilta. Nimetään tiesuunnitelmavaiheessa. ) Valmistellaan ja laaditaan yksityiskohtainen projektinhallintasuunnitelma (kts. kohta 1) tiesuunnitelmavaiheessa. ) Tiesuunnitelmaa laativan konsultin laajaalaisen osaamisen painottaminen tehtävään valittaessa. ) Suunnitelmaratkaisuissa huomioidaan laaja-alaisesti mahdolliset vapausasteet laatutaso huomioiden. hankintakonsultti, 1 Hankintamalliin liittyvissä suunnitteluratkaisuissa ei oteta riittävästi huomioon toteutuksen sekä käytön ja kunnossapidon näkökulmia ja vaatimuksia. Jää tutkimattomia vapausasteita tai toteutuksen ja kunnossapidon riskit pohtimatta sekä mahdolliset kustannusvaikutukset elinkaaren ajalta. Ratkaisut voivat lisätä merkittävästi kunnossapidon ja ylläpidon aikaisia kustannuksia. 1 1) Tilaajaorganisaatiossa tulee olla edustus suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotoimialoilta. Nimetään tiesuunnitelmavaiheessa. ) Projektinhallintasuunnitelman laatiminen (kts. kohta 1). ) Tiesuunnitelmaa laativan konsultin laajaalaisen osaamisen painottaminen tehtävään valittaessa. ) Suunnitellaan riittävästi vapausasteita laatutaso huomioiden. 5) Suunnitteluratkaisujen vaihtoehtotarkasteluissa ja päätöksenteossa pyritään ottamaan huomioon myös kunnossaja ylläpidon kustannusvaikutukset elinkaaren ajalta. rakentamisesta vastaava Livin, Puutteellinen asukkaiden ja maanomistajien kanssa käytävä vuoropuhelu ja sovituista asioista dokumentointi. Ei saavuteta yhteisymmärrystä sovituista asioista, ratkaisuille ei saada hyväksyntää. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Mahdolliset muistutukset ja valitusprosessi. Hallinnollisen käsittelyn viivästyminen. 1) Vuoropuhelusuunnitelma. ) Tapaamisten ja sovittujen asioiden dokumentointi systemaattisesti asukas- ja maanomistajakohtaisesti suunnitteluprosessin aikana, esim. muistio, yhteinen päiväkirja extranettiin. hankintakonsultti, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 11/1

19 Nro kuvaus Ei päästä yhteisymmärrykseen maanomistajien ym. kanssa yksityisteiden mahdollisesta yhteiskäytöstä. seuraus, vaikutukset Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Muistutukset lisääntyvät. Yksityistieverkko laajenee tarpeettomasti. Rakentamiskustannukset lisääntyvät. 8 1) Tiivis ja laadukas vuorovaikutus ja yhteistyö maanomistajien kanssa. Vuoropuhelusuunnitelma. ) Yksityiskohdista sopiminen suunnittelun aikana. ) Tapaamisten ja sovittujen asioiden dokumentointi systemaattisesti, esim. yhteinen päiväkirja konsultin extranettiin. ) Tilusjärjestelyjen suunnittelu järjestelmällisesti mukana suunnittelussa alusta lähtien. hankintakonsultti,, MML tila Asukkaat ja maanomistajat eivät hyväksy Lapinsuon kohdalle sijoitettavia levähdysalueita. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Mahdolliset muistutukset. Suunnitelmaratkaisuja joudutaan muuttamaan ja rakentamiskustannukset mahdollisesti kasvavat. 1 1) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen järjestetään riittävän laadukkaasti siten, että levähdysalueen sijoittamisesta päästään kompromissiin. ) Tilusjärjestelyjä suunnitellaan tarvittaessa., MML Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely viivästyy. Maaperäolosuhteet ja geosuunnittelu 5 Maaperäolosuhteista (pehmeiköt, kallio) ei ole riittävästi tutkimustietoa. Pohjaolosuhteet aiheuttavat ennakoitua enemmän pohjanvahvistustoimenpiteitä. Puutteellisia pohjanvahvistusratkaisuja joudutaan korvaamaan tai täydentämään uusilla ratkaisuilla (määrä- ja kustannusriski). 1 1) Tiesuunnittelukonsultilla lähtötietoaineiston tarkistusvelvoite ja maastomallin täydennysmittausten sekä pohjatutkimusten täydennystutkimusten ohjelmointivelvoite. ) Maaperä- ja kallioperätutkimukset pyritään tekemään tiesuunnitelmavaiheessa lähes rstasoisena. ) Tiesuunnitelmavaiheen maastotietojen huolellinen laadunvarmistus. ) Siltapaikkoihin liittyvien vesistöjen luotaus. 5) Suunnittelun aikana kartoitetaan riskit ja määritetään riskeille kustannusvaraukset. Lisätutkimukset ja kartoitukset meneillään. Maastomallin tarkennus. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

20 Nro kuvaus Tie- ja katusuunnittelu Hankkeen massatasapainon optimoinnissa epäonnistutaan. seuraus, vaikutukset Hankkeen kustannukset nousevat ylimääräisten massasiirtojen/-kuljetusten vuoksi. 1 1) Tielinjan massatasapainon optimointi varmistetaan koko työn ajan. ) Varataan tiesuunnitelmassa riittävästi läjitysalueita alueella tai läheisyydessä. ) Selvitetään välittömässä läheisyydessä käytössä olevat maa- ja kiviainesten ottoalueet. ) Selvitetään ja huomioidaan alueen kiviteollisuuden sivukiven käyttömahdollisuudet rakenteissa. 5) Selvitetään kallioleikkausista saatavan materiaalin kelpoisuus tierakenteisiin. ) Hankeen massojen käytön systemaattinen suunnittelu ja hallinta suunnittelutyön aikana. 7) Hankkeen rakennuskustannusten systemaattinen hallinta suunnittelutyön aikana. tila 7 Tien suuntauksen muutostarpeet suunnittelutyön loppuvaiheessa. Suunnittelukustannukset kasvavat ja tiesuunnitelman valmistuminen viivästyy. Tien suuntaukset päätetään riittävän ajoissa vaihtoehtotarkastelujen pohjalta ottaen huomioon reunaehdot mm. suojeltavat kohteet, nykyiset kiinteistöt, massatasapaino, eritasoliittymien tyyppi jne. hankintakonsultti, 8 Tarkentuvien liittymäratkaisujen Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. mahdolliset muutokset aiheuttavat ristiriitoja (maankäytön Muistutusten mahdollisuus lisääntyy. kehityksestä johtuvat ratkaisut). Rakennuskustannukset voivat lisääntyä muutosten myötä. 1) Yhteistyö ja vuorovaikutus ELY:n, kuntien, elinkeinotoiminnan sekä maanomistajien kesken. ) Kustannusarvion jatkuva ylläpito ja vaikutuksista informointi. hankintakonsultti, Nykyistä tietä ei onnistuta hyödyntämään tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi kevyen liikenteen väylänä (liikenneturvallisuus). Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. Kevyen liikenteen turvallisuus ei kehity tavoitteiden mukaisesti. 1 Nykyisen tien piennarlevennyksen/ poikkileikkauksen hyödyntämisen mahdollisuudet selvitetään perusteellisesti. ELY, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

21 Nro kuvaus 50 seuraus, vaikutukset Asukkaat ja kunnat esittävät Hanke laajenee ja kustannusarvio kevyen liikenteen väyliä kasvaa. "ulkopuolelta" nykyiselle tielle. Kevyen liikenteen väyliä ei pystytä toteuttamaan hankkeessa, suunnitelma ei tyydytä kuntia. Päätös kevyen liikenteen väylistä tehdään alueellisen verkkotarkastelun perusteella. tila Siltasuunnittelu 51 Siltasuunnitelmia muutetaan liian myöhäisessä vaiheessa. Vaikutus tiesuunnitelman valmistumiseen. Vesilain mukaisen luvan hakeminen viivästyy. Siltasuunnittelun alussa käydään läpi yleissuunnitelmassa esitetyt siltaratkaisut ja sovitaan ratkaisut vaihtoehtovertailujen ja kustannustarkastelujen perusteella. Tiesuunnitelman alussa tehdään siltapaikkojen osalta vaihtoehtotarkasteluja (siltatyyppi, tielinjaus, pysty- ja vaakageometria). Tämän pohjalta päätös TS:ssa esiteltävästä siltatyypistä. 5 Nykyisten siltojen kunto osoittautuu arvioitua huonommaksi (myös putkisillat). Siltojen osalta joudutaan laatimaan korjaussuunnitelmat, joka lisää suunnittelukustannuksia. Hankkeen rakentamiskustannukset lisääntyvät. Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset lisääntyvät. 1) Toteutetaan siltojen erikoistarkastukset. ) Siltojen korjaustarve priorisoidaan. ) Selkeästi ulkopuolella olevat kohteet karsitaan tarvittaessa priorisointilistalta pois. siltaasiantuntija Tunnelisuunnittelu 5 Yleisesti haluttuun Rasaahonmäen tunneliin ei löydy riittäviä perusteita. Tunnelia ei toteuteta, jolloin yleinen hyväksyttävyys kärsii. Muistutuksia voi tulla. Kallioleikkausratkaisua joudutaan kehittämään laadukkaammalla ympäristörakentamisella. 5 (EYl) 10 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys ja vaikutusten arviointi sekä kustannusselvitys tunnelin toteuttamisesta, tarpeesta ja perusteista. hankintakonsultti, 5 Hankkeen kustannukset kasvavat Kustannusarvio kasvaa ja merkittävästi, jos Rasa-ahonmäen taloudellisuus heikkenee. Hankkeen tunneli otetaan mukaan. taloudellinen hyväksyttävyys heikkenee. 1 1) Pyritään minimoimaan rakennuskustannukset. Lisää riskiä! ) Kustannusarvioin jatkuva päivittäminen ja kustannusten vähentäminen muissa kohteissa. ) Varmistetaan suunnittelun aikana, ettei H/K -suhde laske alle Tunnelin kallioperän laatua ei voida osoittaa riittävän tarkasti. Hankkeen kustannukset kasvavat jo toteutusvaiheessa. 1 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys (kallion laatu). LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

22 Nro kuvaus 5 Kallion laatu huono / kalliokaton paksuus osoittautuu liian pieneksi. seuraus, vaikutukset Ei voida toteuttaa kalliotunnelina, vaan betonitunnelina. Kasvattaa merkittävästi rakennuskustannuksia. 1 Tehdään perusteellinen ja monipuolinen tunnelin rakennettavuusselvitys (kallion laatu). tila 57 Palo- ja pelastustoimi asettaa erityisvaatimuksia tunnelilaitteille Hankkeen kustannukset kasvavat. Liikenneturvallisuus- ja riskianalyysi suunnittelutoimeksiannossa. Varmistutaan riittävästä viranomaisyhteistyöstä suunnittelun alussa., pelastusvirano maiset 58 Tunneliin mahdollisesti liittyviä kalliopohjaveden virtausyhteyksiä ei tunneta. Kaivojen veden pinnan aleneminen tai pohjaveden laadun heikkeneminen sekä kasvillisuuden kuolemista. (Mtön) Riittävät maastotutkimukset ennen suunnittelutyön käynnistämistä. Tarkentavat lisätutkimukset suunnittelutyön aikana. Varaudutaan lisäkustannuksiin kustannusarviossa. Ympäristö 5 Jo tiedossa olevien merkittävien ympäristökohteiden lisäksi ilmenee uusia kohteita ja mahdollisia vaatimuksia, jotka johtavat uusiin inventointeihin ja lupatarpeisiin. Joudutaan tekemään suunnitelmamuutoksia, määrittämään haittojen lieventämis- ja kompensaatiotoimenpiteitä, tekemään lisäkaivauksia (Museovirasto) tai kohteet edellyttävät poikkeamislupamenettelyjä. Nämä viivästyttävät tiesuunnitelman valmistumista sekä lisäävät rakentamiskustannuksia ja hallinnollista käsittelyä. 1 1) Huomioidaan Vaalimaan valtakunnallinen maisemasuojelualue, Salpalinja ja muut suojelukohteet (merkittävät luontoalueet, EUdirektiivin IVa mukaiset elinympäristöt, kasvit ja eläimet) inventointien ja vaikutusarviointien päivityksellä jo suunnittelun alussa. ) Riittävä vuoropuhelu ympäristö-, museo-, ja lupaviranomaisten kanssa. ympäristöasiantuntija, 0 Melusuojausten määrä- ja laatutasovaatimus nousee. Hankkeen kustannukset kasvavat kohtuuttomiksi. Kaikkia tarvittavia alueita ei saada riittävästi suojattua. 1 1) Uudet melutarkastelut tarkentuneen maastomallin ja suunnitellun moottoritien tasauksella. ) Tavoitteena loma-asuntojen kohdalla 5 db-suojaus. 1 Suunnitellut meluntorjuntaratkaisut osoittautuvat riittämättömiksi maanomistajille ja asukkaille. Ympäristöviranomaiset tai asukkaat eivät tyydy esitettyyn ratkaisuun. Vaatimusten määrän lisääntyminen edetessä nykyisten ns. "hiljaisten" alueiden kohdalla. Mahdolliset muistutukset ja valitukset tiesuunnitelmavaiheessa. Hankkeen yleinen hyväksyttävyys kärsii. 1 1) Huomioidaan nykyisten täysin hiljaisten alueiden suojaaminen. ) Vuorovaikutus ja asukkaiden kuuleminen toteutetaan riittävän laadukkaasti eri menetelmiä käyttäen siten, että valituksia ei tehtäisi. ) Laaditaan vuorovaikutussuunnitelma. ) Järjestetään maastokäynnit ja työpajat vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. 5) Muistutuksen (ys-vaihe) jättäneiden asukkaiden ja maanomistajien kanssa pyritään saamaan aikaiseksi kompromissi. LUOTTAMUKSELLINEN sivu 15/1

23 Nro kuvaus Haaviston pohjavesiolosuhteet edellyttävät ennakoitua laajempia pohjavedensuojausratkaisuja. (IIluokan pohjavesialue) seuraus, vaikutukset Hankkeen kustannukset kasvavat. Mahdolliset muistutukset ja valitusprosessi. Laaditaan tiesuunnitelman yhteydessä selvitys nykytilanteesta (kaivot, virtaukset, pohjaveden pinta) ja suojausten rajauksista sekä neuvotellaan rajauksista ympäristöviranomaisten ja pohjavettä käyttävien asukkaiden kanssa. tila Muu suunnittelu Varusteiden ja laitteiden suunnittelun yhteensovittaminen on puutteellista. Osasuunnitelmissa esiintyvät puutteet aiheuttavat myöhemmin muutoksia muissa suunnitelmaratkaisuissa (perustukset, sijainti poikkileikkauksessa tms.). Virheet saattavat siirtyä rakentamisvaiheeseen. 8 1) Tehtäväkokonaisuus sisltyy tiesuunnitelmaa laativan konsultin tehtäviin. ) Yhteensovittamisen varmistamiseksi tiesuunnitelmaa laativan konsultin nimettävä vastuuhenkilö ko. tehtäväkokonaisuudelle. ) Tilaaja ja konsultti käyvät työpalavereissa läpi varusteisiin ja laitteisiin liittyviä vaatimuksia ja tavoitteita sekä laatutaso tilaajan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa. hankintakonsultti, Ulkopuolisten omistamien laitteiden ja rakenteiden siirtoja ja kustannuksia ei saada riittävällä tasolla selville. Kustannusarvio ei ole luotettava. 1 1) Sovitaan toimenpiteistä ja kustannusjaon periaatteista omistajien kanssa neuvotellen. ) Omistajat antavat alustavat kustannusarviot tiesuunnitelmavaiheessa. ) Konsultin varauduttava määrittämään alustavat kustannukset. ts-suunnittelija, hankintakonsultti 5 Vaalimaan tietaidekilpailu ei toteudu. Mahdollinen erillinen taidekilpailu myöhemmin pidentää aikataulua. Kilpailun käynnistäminen kannalta riittävän ajoissa ja yleisen hyväksynnän hakeminen suunnittelun aikana. Laamanen Tuulivoiman ja aurinkovoiman rakenteiden sijoittaminen Vihreän moottoritien toimijoiden kanssa aiheuttaa ongelmia. Suuret rakenteet heikentävät tie maisemallista hyväksyttävyyttä. 8 1) Yhteistyö maankäytöstä vastaavien kanssa riittävän ajoissa. ) Huomioidaan ratkaisu tiesuunnitelmassa tilavarauksena. Huomioitava vaikutusarvioissa. ) Kiinnitetään huomiota suurten rakenteiden arkkitehtuuriin ja integroidaan rakenteet osaksi maisemaa., muut suunnittelijat LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

24 Nro kuvaus RAKENTAMISEN AIKAISET RISKIT seuraus, vaikutukset tila Työvaiheisiin liittyvät riskit 7 Johtojen, kaapeleiden sekä varusteiden ja laitteiden siirrot osoittautuvat ennakoitua laajemmiksi. Työ kestää kauemmin, aiheuttaa tilaajalle lisäkustannuksia ja hidastuttaa muita työvaiheita. 1 1) Varmistetaan, että saadut tiedot ovat oikeat ja riittävät (maastokatselmus ja neuvottelut laiteomistajien kanssa). ) Sisällytetään mahdollinen riski kustannusarvioon. ) Muutetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitteluratkaisua alueella. ) Toimenpiteiden ja kustannusten varmistaminen yhteistyössä omistajien kanssa., rs-suunnittelija, urakoitsija Muutokset suunnitelmaratkaisuihin 8 Tiealue osoittautuu riittämättömäksi esim. kallio- ja maaleikkauskohdissa. Tiealuetta joudutaan laajentamaan ja lunastamaan lisää (maanomistajasuostumukset). Aiheuttaa lisäkustannuksia ja vaikuttaa aikatauluun. 8 1) Tarjouspyyntöön sisällytetään vaihtoehtoisten geoteknisten ratkaisujen suunnittelu, jossa otetaan huomioon vaikutukset tiealueeseen. ) Tiesuunnitelman yhteydessä pyritään tekemään lähes rakennussuunnitelmatasoiset maaperätutkimukset varmuuden saamiseksi pohjaolosuhteista. ) Riittävät aluevaraukset tiesuunnitelmassa riskikohteissa. ) Tiesuunnitelmavaiheessa käytössä tarkka maastomalli. 5) Laadunvarmistus. ELY, konsultti, urakoitsija Hankkeen edetessä löytyy pilaantuneita maa-alueita. Hankkeen kustannukset kasvavat. 1) Tiesuunnitelmassa tulee selvittää mahdolliset hankealueella olevat pilaantuneiden maiden alueet. ) Pilaantuneiden maiden inventointi ja lisäselvitykset ja -tutkimukset tehdään lisätyönä. ) Varaudutaan lisäkustannuksiin kustannusarviossa riskivarauksella. ) Urakoitsija informoi tilaajaa muutoksista. ELY,, urakoitsija 70 Työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen osoittautuu odotettua vaativammaksi, erityisesti Lelun alueella. Työnaikaisten liikennejärjestelyiden ja pohjanvahvistusten kustannuksia ei voida arvioida luotettavasti. Hankkeen kustannukset kasvavat. 1 1) Riskikustannuarvio lisätään kustannusarvioon. ) Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niiden vaativat muut toimenpiteet (pohjanvahvistus) suunnitellaan riittävän tarkasti. ELY, LUOTTAMUKSELLINEN sivu 17/1

25 Nro kuvaus 71 Kuivatusratkaisut jäävät riittämättömiksi. seuraus, vaikutukset Kuivatusratkaisuja joudutaan muuttamaan rakentamisen aikana (tulvakorkeuden huomioiminen). Ratkaisujen muuttaminen edellyttää maanomistajien suostumukset (laskuojat). 8 1) Suunnittelun yhteydessä tehdään kuivatuksen yleissuunnitelma (ts-vaihe). ) Kuivatuksen yleissuunnitelmasta pyydetään lausunto ympäristöviranomaiselta (ts-vaihe). ) Kuivatusratkaisuista neuvotellaan maanomistajien kanssa (ts+rs-vaihe). ELY,, rs-konsultti tila Elinolot, viihtyvyys, terveys ja turvallisuus rakentamisen aikana 7 Haitat (mm. pöly, melu) asutukselle ja ympäristölle rakentamisen aikana eivät ole hallinnassa. Valitukset. Haitat aiheuttavat työaikarajoituksia. Rakentamisaika pitenee ja kustannukset kasvavat. Rakentamisaikainen vaikutusten seuranta ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen välittömästi sisällytetään urakkaan. urakoitsija 7 Työmaa saastuttaa pohjaveden. Haaviston kylän pohjavedenottoalueen samentumisriski tai saantiongelma rakentamisen aikana. Hankkeen toteutus pysähtyy. 1 1) Muutostarpeet linjauksiin selvitetään tsvaiheessa. AVI/ELY:ltä toimintaperiaatteet työskentelystä pohjavesialueella. Nämä kirjataan tarjouspyyntöasiakirjoihin. ) Geoteknisen toimenpiteen valinta pohjavesialueelle sopivaksi. Rakentamisen aikainen huolellisuus. ) Tarjouspyynnössä ja teknisissä vaatimuksissa varaudutaan pohjaveden pilaantumisen torjumisen edellyttämiin toimenpiteisiin. ) Työmaavarikkoja ei sijoiteta pohjavesialueelle. rs-konsultti, urakoitsija 7 Alueen kaivot, lammet, joet (rapuja kalajoet), suot, jne. kuivuvat ennakoimattomasti rakentamisen yhteydessä. Maanomistajat esittävät korvausvaatimuksia. Hanke saa osakseen negatiivista julkisuutta. Työnaikaiset haitat, samentuminen. 1 1) Kaivokortteja päivitetään. ) Kaivojen vesipintoja ja laatua sekä ympäristön vesialueita seurataan rakentamisen aikana. ) Tapahtuman toteutuessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin ja korvataan aiheutetut vahingot. urakoitsija KÄYTÖN JA KUNNOSSAPIDON AIKAISET RISKIT 75 Jokien varteen toteutettavat laskeutumisaltaat eivät toimi suunnitellusti. Vesistön saastuminen. 1) Ts-vaiheessa sovitaan altaiden sijoittaminen ja mitoittaminen. ) Altainen huolellinen toteutus. ) Toimintasuunnitelma vahingon varalle. ) Korjaus- ja kunnostustoimenpiteet riskin toteutuessa., rs-konsultti, urakoitsija, kunnossapitäjä LUOTTAMUKSELLINEN sivu 18/1

26 Nro kuvaus 7 Elinkaari pitkäaikaiset laatutavoitteet jäävät puutteellisiksi. seuraus, vaikutukset Rakentamisen kustannussäästöistä aiheutuu ongelmia lopputilanteeseen/ kunnossapitoon. 1) Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tiivis yhteistyö ja valvonta. ) Luovutus dokumentit, huolto- ja käyttöohjeet. ELY, urakoitsija tila 77 Muuttuvan liikenteenohjausjärjestelmän käyttöönotto epäonnistuu ja on vastuiltaan epäselvä. Järjestelmää ei saada toimimaan. Yhteistyö ei toimi tieliikennekeskuksen kanssa. 1 1) Suunnittelunaikainen yhteistyö tieliikennekeskuksen, suunnittelijoiden, tilaajan ja laitteiden toimittajien kanssa. ) Muuttuvan liikenteenhallintajärjestelmän testaus ja käyttöönoton varmistaminen ennen liikenteelle luovutusta. ) Toiminnan valvonta. ) Luovutus dokumentit, huolto- ja käyttöohjeet. Valttiyksikkö, urakoitsija 78 Toteutetut meluntorjuntatoimenpiteet jäävät toiminnaltaan puutteellisiksi. Tavoitetta ei saavuteta kaikilta osin. Vapaa-ajan kiinteistöjä jää 5 db ylittävälle alueelle ja asuinkiinteistöjä 55 db ylittävälle alueella. Valituksia ja lisäsuojaustarpeita. Toteutettavat lisäsuojauskustannukset nousevat kohtuuttomaksi. 1 1) Suojaus- ja lunastusvaihtoehtojen riittävä vertailu suunnittelun aikana. ) Rakentamisaikainen huolellisuus. ) Jälkiseuranta. ELY,, rs-konsultti, urakoitsija 7 Geotekniset ratkaisut eivät toimi käytännössä. Lopputuotteen laatu on heikko. Korjausja jälkirakentamisen määrä kasvaa. 1 1) Asiakirjoihin määritetään lopputuotteen puutteille sanktiot. ) Tehdään korjaavat toimenpiteet. ELY, urakoitsija 80 Kunnossapidon vaatimuksia ei ole osattu huomioida riittävästi suunnittelun aikana. Lopputilanteen kunnossapitotoimet on hankalia ja vaarallisia toteuttaa. Kunnossapitäjä mukaan tiesuunnitteluvaiheeseen. ELY,, rs-konsultti 81 Vanhojen rakenteiden elinkaari osoittautuu suunniteltua lyhyemmäksi (nykyiset sillat). Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset. Silta korvataan uudella. ELY LUOTTAMUKSELLINEN sivu 1/1

27 Tapahtuman esiintymistaajuus LIITE RISKIMATRIISI Vahingosta aiheutuvien seurausten - Mitä vahingon toteutumisesta normaalisti seuraa - Mikä on seuraus pahimmassa tapauksessa Seurausten Vahinkolaji 1 Ei seurauksia Lieviä/vähäisiä Vakavia/merkittäviä Suuria 5 Erittäin suuria Henkilövahinko Ei loukkaantuneita Lieviä loukkaantumisia, sairausloma alle 1 vrk Vakavia loukkaantumisia, sairausloma yli 1 vrk Kuolemantapauksia Useita kuolemantapauksia Omaisuusvahinko Ei omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Vähäisiä omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Merkittäviä omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Suuria omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Erittäin suuria omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja Toiminnallinen haitta Ei vaikutusta urakkaaikatauluihin Ei vaateita Haittaa urakoiden toteutusta Lieviä vaateita Haittaa urakoiden toteutusta Vakavia vaateita Hanke viivästyy kuukauden Suuria vaateita Hanke viivästyy useita kuukausia Erittäin suuria vaateita Liikenteellinen haitta Ei vaikuta liikenteen sujuvuuteen Vähäistä haittaa liikennöinnille Lyhyt viivästys tai rajoitus, kesto alle 0 min. Ympäristövahinko Ei ympäristövahinkoja Vähäisiä ympäristö-vahinkoja, lievää haittaa,helposti korjattavissa Merkittävää haittaa liikennöinnille Viivästyksen ja rajoituksen kesto enintään 0 min- h Merkittäviä ympäristövahinkoja, kohtalaista haittaa, korjattavissa Suurta haittaa liikennöinnille Viivästyksen ja rajoituksen kesto -7 h Suuria ympäristövahinkoja, huomattavaa ja laajaa haittaa, korjattavissa Erittäin suurta haittaa liikennöinnille Liikennöinti keskeytyy, viivästyksen ja rajoituksen kesto yli 7 h Erittäin suuria ympäristövahinkoja, vakavaa pitkävaikutteista haittaa, vaikeasti korjattavissa Tapahtuman esiintymistaajuus - Miten usein vahingon toteutuminen on mahdollista - Miten usein vahinko toteutuu Kustannusmenetys Tapahtuman esiintymistaajuus Ei seurauksia Es (1) Lieviä/vähäisiä Vä () Vakavia/merkittäviä Me () Suuria Su () Erittäin suuria Esu (5) Erittäin yleinen Esiintyminen erittäin todennäköistä. Esiintyy jatkuvasti rakentamisen aikana Esiintyy ainakin 10 kertaa vuodessa Erittäin yleinen Eyl (5) Vähäinen (5) Kohtalainen (10) Merkittävä (15) Sietämätön (0) Sietämätön (5) Yleinen Esiintyminen todennäköistä. Esiintyy useita kertoja rakentamisen aikana. Esiintyy ainakin kerran vuodessa. Satunnainen Esiintyminen mahdollista. Esiintyy ainakin kerran rakennusaikana. Esiintyy ainakin kerran 10 vuodessa. Harvinainen Esiintyminen mahdollista, mutta epätodennäköistä. Esiintyminen mahdollista rakennusaikana. Esiintyy ainakin kerran 0 vuodessa. Erittäin harvinainen Esiintyminen erittäin epätodennäköistä. Ei esiinny rakentamisen aikana Esiintyy harvemmin kuin kerran 0 vuodessa Ei esiinny oletetun elinkaaren aikana. Yleinen Yl () Satunnainen Sa () Harvinainen Ha () Erittäin harvinainen Eha (1) Merkityksetön () Merkityksetön () Merkityksetön () Merkityksetön (1) Vähäinen (8) Vähäinen () Merkityksetön () Merkityksetön () Kohtalainen (1) Kohtalainen () Vähäinen () Merkityksetön () Merkittävä (1) Kohtalainen (1) Vähäinen (8) Vähäinen () Sietämätön (0) Merkittävä (15) Kohtalainen (10) Vähäinen (5) Toimenpideluokat V luokka Välittömät toimenpiteet IV luokka Toimenpiteet meneillään olevassa suunnitteluvaiheessa III luokka Toimenpiteet suunniteltava II luokka Seurataan I luokka Ei tarvita toimenpiteitä

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT Aika 21.5.2013 Muistio Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi 28.6.2013 1 (5) Paikka Osallistujat Virojoki, Rajasali 64 yksityishenkilöä sekä ELYn, Virolahden kunnan,

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa 1.5T_liite Tiesuunnitelman kustannusten ja kustannusjakoesityksen erittely 14.3.2014 Maku-indeksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lappeenrannan kaupunki Lausunto 17.08.2017 750/00.04.00/2017 Asia: LVM/1770/03/2016 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot esityksestä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTOPYYNTÖ KASELY/1440/2015 LAPPEENØNNAN KAUPUNKI 21.8.2015 Kirjaamo 2 5-08- 2015 Jakelun mukaan Kokous 19.8.2015; Nordkalk Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki, KAS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9. 1/7 Avainsanat: riskienhallinta, vaarojen tunnistaminen, riskien estimointi, vaararekisteri HKL:n metro ja raitiotieliikenteen riskienhallinnan toimintaohje 1 Riskienhallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksessa.

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama

Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama Korkean rakentamisen haasteita case Kalasatama RAKENTAVASTI ERILAINEN 17.11.2011 / RIL Reijo Harmaajärvi 1 Rakennushankkeen toteutuksen organisointi, vastuunjako ja tiedonkulku 2 Liiketoiminta-alueet Hankekehittäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Hankesysteemin suunnittelu Liikennevirastossa

Hankesysteemin suunnittelu Liikennevirastossa Hankesysteemin suunnittelu Liikennevirastossa 19.12.2016 Valtion ison infrahankkeen synty Hankkeiden elinkaari ennen toteutukseen päätymistä pitkä, jopa 30 vuotta Eritasoisia suunnitelmia ja selvityksiä

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila

Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna. Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä Pasila Kiinteistötoimitusten mahdollisuudet suunnitteluratkaisuna Johtaja Timo Potka Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Pasila Aiheet Kiinteistövaikutusten arviointi Hankeuusjako Alueellinen tietoimitus Mitä käytännössä?

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Päivitetty 28.3.2017 SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Riskianalyysiohjeen tarkoitus on tukea yrityksen toimintaa uhkaavien tilanteiden (riskien) tunnistamisessa,

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 30.11.2016 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen esittelyvideo, n. 8 min Tilannekatsaus ja tulevat työt, Liikennevirasto Lahden kaupungin kuulumiset

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Mestarintunnelin rakentaminen. RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen

Mestarintunnelin rakentaminen. RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen 9 Mestarintunnelin rakentaminen RATUKE - seminaari 12.11.2009 Antti Mitrunen Yleistä rakennuskohteesta Tilaaja: Espoon kaupunki Rakennuttaja: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Turvallisuuskoordinaattori:

Lisätiedot

Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa?

Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa? Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa? Timo Tirkkonen, Liikennevirasto YGOFORUM-seminaari, 2.11.2016 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Osallistumme UUMA2-ohjelman

Lisätiedot

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015 UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit Kristiina Laakso 10.9.2015 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista IPT 9.5.-17, LIVI Mauri Mäkiaho Väylämuodot Hyödynnämme tietoa monipuolisesti Koko yhteiskunnan käytössä oleva liikennetieto mahdollistaa liikennejärjestelmän

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tieratkaisujen

Lisätiedot

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9. Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Hankinnan ongelmakohdat Tekninen osaaminen hankinnasta yleensä hyvällä

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

OAS. SUONENJOEN KAUPUNKI Tekninen osasto IISVEDEN JA MIEKKAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OAS. SUONENJOEN KAUPUNKI Tekninen osasto IISVEDEN JA MIEKKAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OAS SUONENJOEN KAUPUNKI Tekninen osasto 17.5.2017 IISVEDEN JA MIEKKAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitusprosessin riittävän

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ja kalliokiviaineksen käytön esteet. Vahanen Environment Oy Ulla-Maija Liski

Uusiomateriaalien ja kalliokiviaineksen käytön esteet. Vahanen Environment Oy Ulla-Maija Liski Uusiomateriaalien ja kalliokiviaineksen käytön esteet Vahanen Environment Oy Ulla-Maija Liski Sisällys Esiselvityshanke ja sen tausta Selvitysmenetelmiä Tuloksia Hankkeen johtopäätöksiä Muita kehittämisajatuksia

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Ristiriitojen hallinnan mahdollisuudet asemakaavoitusprosessin aikana

Ristiriitojen hallinnan mahdollisuudet asemakaavoitusprosessin aikana Ristiriitojen hallinnan mahdollisuudet asemakaavoitusprosessin aikana Case Espoon Niittykumpu Pia Niemi 13.2.2017 Asemakaavoitus ristiriitojen hallintana Erilaisten ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittaminen

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot