tt_rllzol! on lttrer Zltd ':, lety _/_20_S_ -^,siotunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tt_rllzol! on lttrer Zltd ':, lety _/_20_S_ -^,siotunnus"

Transkriptio

1 1'-' AVAN KUNTA / Sl,isvsosasto tt_rllzol! on lttrer Zltd ':, lety _/_2_S_ -^,siotunnus OPETUS. JA KULTTI.JIJRIMINISTERIO s6r22tt2r4 Kumille, kuntayht),rf lle, rekisterdidyille yhteisdille ja s6f,liille sekli kansalaisopistojen, kansanopistojen, liikurnan koulutuskeskusten ja kes6- yliopistojen /lepit{ille PIIATOS opetus- JA KT]LTITJTJRIToINTA VARTEN KT]NNILLE KAYTIOKUSTANNUKSIIN MYoNNETTAVASTA VALTIONOSIJI'DESTA SEKA KUNTAYIITYMILLE REKISTEROIDYILLE YHTEISOILLE JA SAATIOILLE MYONNETIAVASTA RAHOITUKSESTA VUODELLE 215 Opetus- ja kulttuurimidstedd on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (175D9) 57 $:n ja vapaasta sivistystydste annetun lain ( ) 16 $:n nojalla pdiittiinyt tnndiin mydntiiii kunnille valtionosuutta sekli kuntayhtymille, rekisteriiidllle yhteisdille ja sflfitidille rahoitusta vuodeksi 215 mainituissa laeissa tarkoitettuja keyttokustannuksia varten liitteenfl olevan raportin (VOP6OS l5) sarakkeen l mukaisesti. T8llli prietdkselle mydnnetiin valtionosuutta/rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annsffi l6i1 5 $:sst tarkoitettuja koulufusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntatoimintaa ja nuorisotydt8 varten. Opetus- ja kulttuuriministerid tarkistaa kunaille vuodeksi 215 mydnnetyn valtionosuuden sekt kuntayhtymille, rekisterdidyille yhteisdilleja se[ti6ille wodeksi 215 mynnetyn rahoituksen varainhoitovuoden 215 keskimdhrflisten oppilas- ja opiskeliiameiirien mnkaiseksi vuoden 215 loppuun mennessl opetus- ja kulttuudtoimen rahoitr*sesta annehu lain 5 $:n uojalla. Oikaisuvaatimusosoitus on tim6n ptet6ksen liitteenfl. Opetus- ja kulttuuriministeri6 Meritullinketu lo, Helsinki I PL 29,23 vallionouvosro Puh. 2S6 I 34 Undervisn ings- och ku ltu rm inisteriet Sjdrullsgatan 1, Holshgfors I PB 2S, OOO2S Stalsradet In

2 Opetus- ja kulttuuriministeridlle osoitettu oikaisuvaatimus tulee toimittaa Opetushallitukseen osoitteella Opetrshallitus, Rahoitus, pl 38, 531 HELSINKI. 2 Kansliap6f,llikdn sij aineq korkeakouluneuvos Ylitarkastaja, /(: MAri Saarinen LIITTEET RaporttiVOP6OS15 Oikaisuvaatimusosoitus (DNRO I 5 I 91 D 12) TIEDOKSI Valtiovarainministeri/tr(unta- ja aluehallinto-osasto Opetushallitus/Rahoitus Suomen Kuntaliitto

3 \:ALTIONOSWS/RAHOITUSSOVELLUS 215 *** OPETUS- JA KULTTUUR]TOII,II *** *** RAPORTTI: 1,'OP6OSL5 *** *** Ptrl'l: 12.1,2.2Oi"4 *** 2o VALTIONOSUUS/RAHOITUS KIIYTToTUSIENXUKSI IN.. IEUROA) ".1'ODELIJE (LIITE OPETUS -JA KULTTUURIMINiSTERION PAATOKSEENi Koul-ut.uksen jarj eseaj a s l I r_ r.53 91"83 92 r_3 oo oo9' Someron kaupunki Sonkaj Arven' kunla SoE.kafrron kunta Sulkavan kunt.a Suomussalmen kunta Suonenioen kaupunki Sysm&n- kunt,a Shkyld'n kunt,a Taipalsaaren kunt,a Taivalkosken kunea Taivassalon kunea Tammelan kunla Tampereen kaupunki Tervolan kunta Tervon kunta Teuvan kunt.a Tohmaj 5rr.'en kunta Toholammin kunta Toivakan kunta Tornion kaupunki Turun kaupuirki Tuusniemen kunta Tuusulan kunt,a?yrnavin kunt,a Ulvilan kaupunki Urjalan kunta Ut.aj d.rven kunt.a Utsioen kunta gud6nkaupungin kaupunki Uuraist,eh klnta Vaalan kunt,a Vaasan kaupunki Valkeakosk'en kaupunk i Valt,imon kunta Vanf,aan kaununki Varkauden k'aupunki Vehmaan kunta- Veaannon kune.a Vesilahden kunea Vet.elin kunta Vierem5n kunta Vihdin kunta ViiEasaaren kaupunki Vimpelin kunta Virblahden - kunr.a Virt.ain kaununki V6yrin kunti Ylitornion kunt.a Ylivieskan kaupunki YIoj;irven kaupirnki l- ValE,ionosuus /rahoitus O98 l ' t t7L -41, l_ OO L ] L58 -L L L * s.441. s38

4 VALTIONOSWS/RAHOITUSSOVELLUS 215 *** OPETUS- JA KULTTI,URIToIMI I** *** PVM: *** ++* RAPORTTI: VOS6SL15 *** 697 YKSITYI SKOHTAINEN I,ASKEI,!dA XIYITOXUSUWTVUTS I IN }fy6nnetyst;, VALTIONOSI,UDESTA,/RAHOITI,XSESTA (EuRoA) WoDELI,E 2 Koulutu6muoto 257 PerusoD: muut va.uuraiaet 25 alouecaiatl perueodetukeen lied 239 Aanu- ia il tapeiir5toiminta 24 LiikunEatoimiita 25 Nuori6otvo 2OOO? Kunnan ofrarahoi tueoeuue LaakentraIl. Derugteen La8kennall. vkaikdidel ' Deruete lkll /irke ikkt 8593 TyrnAven kunta 15, 18,14,33 1, 3.1, 3.351, 26, O 6.642,O L2,OO , ls, 6.642, -3,13 VaIt.ionoa. laskennall, peruebe 27.2L5 31. a7,l KokonaierahoituE Rahoituat L Tyrnavan kunta 19.85, -7 4,64 5L

5 @ VAIJTIONOSWS/RAHOITUSSOVELLUS 215 OPETUS- iia KUIJTTIruRITOIMI *** *** PVlr.r L7.L2.2L4 *** +** RAPORTTI: CL5SL15 *** YKSITYI SROIITAINEN LASKELMA TiYII6XUST.E,NTCUKSIIN MY6NNETYN VALTIoNoSITDEN/RAHoITT,I(SEN MAKsuIsTA (EUROA) VITONNA 215,/ TarErikuu KoulutuBmuo!o Perugop: muut valeraisee JouEtavan Deruaopetukgen Ii Ea Aamu- ia il tapeii,etoiminta LiikunEatoimiirta Nuorirotsvo Kunnan oinarahoituso6uus 1 o2 3 Kokonai6- rahoitus Mak6ettu aiemmin Mak6ettavaa j 51j eiia 8593 Tyrnaven kunta MakeuerA /kerta 22.5r L.972 L.167 -L66. L Tyrnavan kunta -L L

6 VALTIONOSUUS/MHOITUSSOVELLUS 215 *- OPETUS. JA KULTIUURIT *' *i'r RA?ORTT : ZE6C15 r,.* Kunnan omarahoitusosuuden (Rahl 85) laskennan pohjana kilteftavat suoritemaeret ra oppilasma5rist i vahennettt, valtlolta kotikuntakorvaukien saayat oppllaat, seka maksuosuudgn perusteet vuonna 215 Asuka6meere yhtse!,sa Yks. lukiok. valm. 18v. koul. Kunn. lukiok. valm. 18v. koul. omarahoitusosuus 854

7 Dnro l5l9t/212 Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annefun lain (115129) ja vapaasta sivistystyiistii annetun lain (632l1998) mukaiseen plflt6kseen Viranomainerq jolta oikaisua vaaditaan Oikaisua vaativan, t{mdn laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Tdhiin piilitdkeen tyfymatiin saa hakea siihen oikaisua opetus- ja kultnruriministeriolte Oikai- Oikaisuvaatimuksen Iiitteet suvaatimus osoitetaan opetus- ja kulttuwiministeriolle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan ku- luessa Opetushallituksen kirjaamoon. oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimukseen on liitettiive: - peiitds, johon oikaisua haetaarl alkuperiiisena tai *5?1ffi1 mukana toimite*u hhete tai servitys peiitoksen tiedoksisaannista mydhemmin kuin seit- Oikaisuvaatimus on tehtev5 kolmen kuukauden semtintene peivana peiitoksen lehettitnisesta aikka kuluessa piietdksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaa- pe?itdstit koskeva tiedol$ianto- tai saantitodistus timusaikaa laskettaessa ei pe?itdksen tiedoksisaant! - asiamiehen valakirja peivaii oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimlsajan vii- - asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekije vebmeinen piiiva on pyhiipiliva, lauantai, itsenaisyys- aa vaatimukensa rueksi, jollei niita ole jo aikaipiiv6, vapunp6iv6, jouluaatto tai juhannusaatto, semmin toimitettu opetus- ja kulthluriminisieriolle. oikaisuvaatimusaika jatkuu vielii seuraavana arkip6iv4nii. Jos peatds on postitettu tavallisena kirjeenii, perille asianosaisen katsotaan saaneen piiiitdlgestii tiedon kideitse seitsemantene paiviina piattiksen sisilt6- viin kirjeen lfiet6misesta, jollei muuta naytete. Kirjeen lahettiimispiiivii ilmenee pliiitdksen mukana toimitettavasta lahetteestii. Pdiit6ken katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumisp6ivene Jos paatiis on toimitettu postitse saantitodistr.rsta vastaan, tiedoksisaannin ajankohta ilmenee saantitodistulgesta. Jos on kysymyksessl sijaistiedoksianto, peatos katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuaa rayteta, kolrnantena paiv6{d tiedolcianto- tai saantitodishrksesta ilmeneviistii piiiviistii. Oikaisuvaatimuksen sisfl lt6 Oikaisuvaatimuksessa on ilnoitefiava: - oikaisua vaativan nimi ja kotikunta - p&it6s, johon haetaan oikaisu4 milte kohdin piiatokeen haeiaan oikaisu4 mitii muutoksia siihen vaaditaan tehtiiviilgi ja mill6 perusteilla oikaisua vaaditaan - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat iknoitulget oikaisua vaativalle voidaan toimittaa. Lisiiki siihkopostiosoite, mikiili vastaanottaja suostuu peatdksen s:ihkdiseen tiedoksiantoon. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa ldyttsli h6nen laillinen edustajansa tai asiamiehensd tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkil6, oikaisuvaatimukessa on ilmoitettava myiis tiiman nimi ja kotikunta- Oikaisuvaatimuksen toimittrminen Oikaisuvaatimulsen voi toimittaa Opetushallitukseen henkilokohtaisesti, asiamiestii kiiyttiien, liihetin viilirylsela, postitse, relekopiona tai sehkdpostina. Oikaisuvaatimuksen lahettiiminen tapahtuu lehet6- jdn vastuulla. Oikaisuvaatimus on toimitettava perille viimeistaiin oikaisuvaatinmsajal viimeisenii piiivdnd ennen aukioloajan paiittymistii. Opetushallituksen kirjaamon aukioloaika on kello Postiin oikaisuvaatimus on jatettav?i niin ajoissa, ett2i se ehtii perille edel16 maininrsa ajassa. Opetushallituksen keyntiosoite Hakaniemenranta6, Helsinki postiosoite PL 38, 531 Helsinki puhelirvaihde telefax sahkoposti Valitus oikaisuvaatimulisesta annettuun p6iitkseen Ope$s- ja kulttuuriministeridn oikaisuvaatimukseen adtamaan paiitokeen haelaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla.

8 Dnr l5l9ll2l2 Anvisning om riittelseyrkande gillande beslut enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (175129) samt lagen om fritt bildningsarbete ( ) Myndighet hos vilken rlttelse yrkas Den som tu missndjd med detta beslut kan yrka rittelse dlri hos undervisnings- och kulturministeriet. Riittelseyrkandet skall riktas till undervisningsoch kulturministeriet och tillsttllas Utbildningsstyrelsens registratorskontor inom tiden ftir rflttelseyrkande. Tidsfrist fr r rittelseyrkande Rittelse skall yrkas inom tre minader fr6n att beslutet har delgetts. Vid beriikning av tidsfristen fbr rtittelseyrkande beaktas inte delgivningsdagen, Om den sista dagen ftr riittelseyrkande iir en helgdag, l6rdag, sjtilvstiindighetsdag, ftlrsta maj, julafton eller midsommarafton, fortgir tidsfristen ftir riittelseyrkande till fdljande vardag. Om beslutet har postats som vanligt brev, anses parten ha delgivits beslutet den sjunde dagen efter att det brev som innehaller beslutet avstindes, om inte nagot annat visas. Avsiindningsdagen framgir av det fiiljebrev som itftiljer beslutet. Beslut anses dock ha kommit till myndighetens kiinnedom pa ankomstdagen. Om beslutet har siints per post mot mottagningsbevis framgir delgivningstidpunkten av mottagningsbeviset. Om det Ar ftega om mellanhands-- delgivning anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som framgir av delgivningseller mottagningsbeviset om inte ntgot annat visas. Rlttelseyrkandeb innehfril I rittelseyrkandet skall uppges - namnet pi den som yrkar r6ttelse och hans eller hennes hemkommun - det beslut i vilket rtittelse yrkas, till vilka delar rf,ttelse yrkas, vilka?indringar som yrkas och pe vilka grunder riittelse yrkas - postadress och telefonnummer genom vilka den som yrkar rdttelse kan underr6ttas om iirendet. Om talan i stiillet ftjr den som yrkar riittelse fd,rs av dennas lagligu fiiretiidare eller ombud eller om riittelseyrkandet frarnstiills av nigon annan person, skall iiven namn och hemkommun for denna person uppges i riittelseyrkandet. Den som yrkar riittelse eller dennas lagliga ftiretriidare eller ombud skall underteckna fiittelseyrkandet. Bilagor till rflttelseyrkandet Till riittelseyrkandet skall fogas : - det beslut i vilket rdttelse yrkas, i original eller avskrift - det ftiljebrev som sflnts med beslutet eller en utredning om au delgivningen skett senare 6n den sjunde dagen efter aft beslutet avsdndes eller ett delgivnings- eller mottagningsbevis som glller beslutet - ombudets fulknakt - de handlingar som lberopas till stdd fdr riittelseyrkandet, om de inte redan tidigare har tillstiillts undervisnings- och kulturministeriet. Tillstiillande av rittelseyrkandet REttelseyrkandet kan lemnas till Utbildningsstyrelsen personligen, av ett ombud, genom bud, per post, telefax eller e-post Riittelseyrkandet siinds pa avsiindarens eget ansvar. Riittelseyrkandet skall vara framme senast den sista dagen av tiden ftir rdttelseyrkande fdre dppettidens slut. Utbildningsstyrelsens registatorskontor er 6ppet kl Om riittelseyrkandet siinds per post skall det liimnas till posten i sa god tid att det kommer fram under den angivna tiden. Utbildnings styrelsens bestiksadress Hagniiskajen6, Helsingfors posta&ess PB 38, 531 Helsingfors telefonviixel telefax e-post Besviir iiver beslut med anledning av rflttelseyrkande.tlndring i undervisnings- och larlturministeriets beslut med anledning av rlttelseyrkande kan sdkas genom besviir hos hdgsta ftirvaltningsdomstolen.

Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja vuokraan

Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja vuokraan Pvm 22.5.2013 Perussuomalaiset Nuoret ry Lakiasiaintoimisto Kari Uoti Oy Itdlahdenkatu 15-17 00210 Helsinki Dnro 740162712012 Asia: Viite: Pditos oi kaisuvaati mu kseen Avustus yhdistyksen toimintaan ja

Lisätiedot

2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN

2 1673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 20.01.2015 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN 2 673 Joensuun kaupunki LÄHETTÄNISPÄIVÄ 2..25 Kielisuhde: SUOMENKIELINEN LÄHETE Luettelo tässä lähetyksessä mukana olevasta vuoden 24 valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä koskevasta materiaa].ista. Asiapaperit

Lisätiedot

20.12.2013 OKM/259/520/2013

20.12.2013 OKM/259/520/2013 Päätös 20.12.2013 OKM/259/520/2013 HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 27-12- 2013 Asianumero lehtäv uokitus Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 14.01.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 14.01.2015 keskiviikko klo 17:00-18:15 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen Sivu 1 / 5 Päätös Viite Asia Hakemuksenne Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt huomioon ottaen määrärahojen riittämättömyyden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Iniön lautakunta TID - AIKA 27.05.2013 kl./klo 14:15-16:30 PLATS - PAIKKA Åselholm 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 16 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 17 Lautakunnan

Lisätiedot

TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen

TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen 2/2014 26 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2014 TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 PLATS - PAIKKA Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

119 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 192. 120 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 193. 121 Esityslistan hyväksyminen 194

119 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 192. 120 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 193. 121 Esityslistan hyväksyminen 194 12/2013 190 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.11.2013 TID - AIKA 14.11.2013 KL. - KLO 18:00-20:35 PLATS - PAIKKA Perhetalo Ankkuri, Uurnalehdontie 4, Parainen 119 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1/2014 1 Sivistyslautakunta TID - AIKA 06.03.2014 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Perhetalo Ankkuri, Utö-sali, Uurnalehdontie 4, Parainen 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa:

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa: Päätös 1 (7) Hakija Savcor Group Ltd Savcor Group Oy Hakemuksen päivämäärä 24.5.2010 Hakemuksen kohde HAKEMUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 6 LUVUN 15 :N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN SAAMISEKSI Savcor Group Ltd (SG

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Annettujen selvitysten perusteella maatalouslomittajat eivät ole toiminnoillaan aiheuttaneet eläimen kuolemaa. Hylätään Pasi Lahtisen korvaushakemus

Annettujen selvitysten perusteella maatalouslomittajat eivät ole toiminnoillaan aiheuttaneet eläimen kuolemaa. Hylätään Pasi Lahtisen korvaushakemus HAAPAVEDEN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 1(1) PL4O 86601 HAAPAVESI Lomituspalveluyksikkö/ Tuija Naakka Päätös nro 1/2014 Pasi Lahtinen Käkeläntie 5 86510 MATKANIVA Asia Esittely ja perustelut Päätös Pasi

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti:

Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti: SUOMEN RIISTAKESKUS Lappi Vanamokatu 3 D 96500 ROVANIEMI 029 431 2001 2015-1-200-00434-0 1 PÄÄTÖS Pvm Nro 23.07.2015 2015-1-200-00434-0 Tuula Trast Hyytiäntie 18 Lapin Kennelpiiri ry 96900 SAARENKYLÄ METSÄSTYSLAIN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4)

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4) Antopäivä 16.9.2015 Päätösnumero 15/0711/3 Diaarinumero 00835/14/2299 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Saap. / 19 20 16 Dnro JG / ' J Khall.- 1_ 20_ Asia Kunnallisasiaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös saapunut: Sivu 1 31.07.2009 1307 / 721 / 2009 BERGÖ - RAMSÖN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN

Espoon kaupunki Päätös saapunut: Sivu 1 31.07.2009 1307 / 721 / 2009 BERGÖ - RAMSÖN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN Espoon kaupunki Päätös saapunut: Sivu 1 31.07.2009 1307 / 721 / 2009 BERGÖ - RAMSÖN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN UUDENMAAN Helsinki Dnro YMPÄRISTÖKESKUS Helsingfors Dnr NYLANDS 31.7.2009 UUS-2009-L-437-251

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti: Haettu lupa-aika. 20.8.2015-31.10.2015.

Hakija on hakenut Suomen riistakeskukselta metsästyslain 52 :n 3 momentin mukaista lupaa seuraavasti: Haettu lupa-aika. 20.8.2015-31.10.2015. SUOMEN RIISTAKESKUS Uusimaa Sompiontie 1 00730 Helsinki 029 431 2001 2015-1-600-00115-0 1 PÄÄTÖS Pvm Nro 15.07.2015 2015-1-600-00115-0 Voitto Pulkkinen Linnanpekintie 287 07280 ILOLA METSÄSTYSLAIN 52 :N

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot