Yhteydet Kotisivu: Yhteydet henkilökuntaan:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteydet Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi. Yhteydet henkilökuntaan: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi"

Transkriptio

1 1

2 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu JYVÄSKYLÄ Puhelin , vaihde Yhteydet Kotisivu: Yhteydet henkilökuntaan: Julkaisu C 84 ISBN ISSN Julkaisun avainsanat EU-opas Tavoite 1 Keski-Suomi 2. lisäpainos 300 kpl Kansi ja taitto Tuula Niemistö Toimitus Merja Lahti Painopaikka Kopijyvä

3 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...5 EU:N ALUE -JA RAKENNEPOLITIIKKA...7 EU:N ALUEELLISET TAVOITEOHJELMAT KESKI-SUO- MESSA...7 MITEN JALOSTAT IDEASTA HANKKEEN?...9 TAVOITE 1 -OHJELMA...11 Toimintalinja 1: YRITYSTOIMINTA...11 Toimintalinja 2: MAASEUTU...15 Toimintalinja 3: OSAAMINEN JA TYÖLLISYYS.. 22 TARKISTA!...26 KUN SAAT MYÖNTEISEN PÄÄTÖKSEN...27 MUITA EUROOPAN UNIONIN TUKIMAHDOLLI- SUUKSIA...28 SANASTO...29 YHTEYSTIETOJA

4 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 POHJOIS-SUOMEN TAVOITE 1- ALUE Keski-Suomesta Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueeseen kuuluvat Viitasaaren ja Saarijärven seutukunnat 4

5 LUKIJALLE Tämä hakuopas on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut oman organisaatiosi, kuntasi ja samalla oman maakuntasi kehittämisestä EU:n tavoite 1 -ohjelman kehittämisrahoituksen avulla. Oppaaseen on tiivistetty tietoa Pohjoisen-Keski-Suomen tavoite 1-ohjelmasta, sen periaatteista, tavoitteista ja käytännön toteuttamisesta. Opas antaa vastauksia keskeisiin kysymyksiin, mm. millainen toiminta voi saada EU-tukea? kuka/ketkä voivat saada EU-tukea? millä perusteilla EU-tukea myönnetään? kenen viranomaisen puoleen missäkin hankkeessa käännytään? 5

6 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja apua hankevalmisteluun saat Keski-Suomen liitosta, Keski-Suomen TE-keskuksesta, Länsi-Suomen lääninhallituksesta ja muilta EU-tukiasioita hoitavilta viranomaisilta. Myös EU-hankkeisiin osallistuneilta kollegoilta tai yrittäjä- ja ammattijärjestöiltä voit saada hyviä käytännön neuvoja. EU-tukiasioita käsittelevien keskisuomalaisten viranomaisten yhteystiedot löydät hakuoppaan lopusta. Tietoa löytyy myös Internetistä, jossa voit tutustua mm. eri viranomaisten omiin hakulomakkeisiin. Tässä hyödyllisiä kotisivujen osoitteita: www. tiehallinto.fi Oppaan lopussa on sanasto, jossa selitetään EU-tukien hakemiseen liittyviä termejä ja lyhenteitä. 6

7 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKKA EU:n alue- ja rakennepolitiikka pyrkii lisäämään jäsenmaiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentämään alueiden välisiä kehityseroja. EU-tuki suunnataan taloudellisesta kehityksestä jälkeenjääneille ja elinkeinorakenteen muutoksesta kärsiville alueille sekä työttömyyden torjuntaan ja osaamisen kehittämiseen. Ohjelmissa tuetaan hankkeita, jotka luovat edellytyksiä yritystoiminnalle, parantavat osaamista sekä edistävät yritysten kilpailukykyä ja uudistumista. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja, monipuolistaa tuotantorakennetta, kehittää yritysten toimintaa ja tukea kansainvälistymistä. EU-rahaa myönnetään mm. työvoiman osaamisen ja ammattitaidon parantamiseen, tutkimusja koulutushankkeisiin, tasa-arvon edistämiseen sekä uuden teknologian hyödyntämiseen. Lisäksi tukea saavat maaseudun kehittämistä ja palvelujen saatavuutta edistävät hankkeet, kalatalouselinkeinojen rakenteiden kehittäminen ja ympäristönsuojelu. EU:N ALUEELLISET TAVOITEOHJELMAT KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen tavoitteena on kehittyä tiedolla ja työllä itsensä elättäväksi maakunnaksi. Tavoitteeseen pyritään ohjelmakaudella kahden EU-tavoiteohjelman avulla. Tavoite 1 -ohjelmaa toteutetaan pohjoisen Keski-Suomen alueella eli Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnissa. Tavoitteena on kehittää alueesta luonnonvaroja pitkälle jalostava, osaavien verkostojen pohjoinen Keski-Suomi. Voimavarat pyritään kohdentamaan luonnonvaroja pitkälle jalostaviin yritysverkostoihin niissä toimivien johdolla ja ehdoilla. Pohjoisen Keski-Suomen tavoite 1 - ohjelma on osa Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmaa. Tavoite 2 -ohjelmaa toteutetaan Jyväskylän, Äänekosken, Keuruun, Jämsän ja Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnissa. Tavoite 2 -ohjelman perusstrategia on alueellinen erikoistuminen investointien ja koulutuksen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat etsivät omat vahvuutensa ja osaamisalueensa, joilla ne par- 7

8 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 haiten pystyvät parantamaan kilpailukykyään. EU-tukitoimilla näitä valittuja aloja pyritään entisestään vahvistamaan ja saamaan siten kunnille lisää kilpailukykyä, vahvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma on maakunnallinen sovellus Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta. KESKI-SUOMEN TAVOITE 1 - JA TAVOITE 2 -ALUEET KINNULA PIHTIPUDAS KESKI-SUOMEN TAVOITE 1 -ALUE KIV IJÄRVI VIITASAAREN SK KY YJÄRVI VIITASA ARI KA NNONKOSK I KA RS TULA SAARIJÄRVEN SK PY LKÖNMÄKI SAA RIJÄRVI ÄÄNEKOSKEN SK ÄÄ NEK OSKI SUMIAINEN SUOLAHTI KONNEVE SI MULTIA UURAINEN KEURUUN SK LA UK AA JYVÄSKYLÄN SK HANKASA LMI KEURUU PE TÄ JÄVES I JYVÄ SKY LÄN MLK JYVÄSKYLÄ JÄM SÄN KOSKI MUURAME TOIVAKKA KESKI-SUOMEN TAVOITE 2 -ALUE JÄMSÄN SK KORPILAHTI LE IVONMÄKI JÄM SÄ LUHANKA KAAKKOISEN KESKI-SUOMEN SEUTUKUNTA JOUTSA KUHMOINEN Kumpaakin tavoitealuetta varten on erillinen hakuopas. 8

9 MITEN JALOSTAT IDEASTA HANKKEEN? Arvioi ideaasi kriittisesti: onko sillä onnistumisen edellytyksiä ja onko se tarpeellinen? Tästä oppaasta voit tarkistaa, sopiiko hanke niihin määritelmiin, jotka koskevat tuen saajia ja myöntämisperusteita. Suunnittele ja valmistele hanke huolellisesti, ennen kuin haet EU-tukea. Suunnittele myös hankkeen muu rahoitus, sillä EU-tuella ei kustanneta hanketta kokonaisuudessaan. Kun nämä asiat ovat kunnossa, ota yhteyttä siihen viranomaiseen, jonka toimialaan hanke todennäköisimmin kuuluu. Yhteystiedot ovat oppaan lopussa. Kerro minkälaisesta hankkeesta on kysymys ja paljonko sille tarvitaan tukea. Tämän perusteella asiantuntijat päättävät, miten hankkeen kanssa edetään. Huomaa myös, että eri viranomaisilla voi olla erityiset hakuajat, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä hakuajan päätyttyä. Jos hanke vaikuttaa tukikelpoiselta, viranomainen ryhtyy tekemään siitä rahoitusesitystä ja sopii kanssasi uusista yhteydenotoista. Rahoitusesitystä varten viranomaiselle on toimitettava hanketta koskevat asiakirjat, esim. määrämuotoiselle lomakkeelle laadittu virallinen hakemus. Jos hankkeen rahoittaminen ei kuulukaan sille viranomaiselle, jolle olet hankeanomuksen jättänyt, hän on hallintomenettelylain nojalla velvollinen toimittamaan hakemuksen oikealle viranomaiselle. Hankkeen aihepiiri määrää, kuuluuko se esimerkiksi Keski-Suomen TE-keskuksen yritys-, työvoima- tai maaseutuosastolle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle vai Keski-Suomen liittoon. EU:n tukea voidaan myöntää koko ohjelmakauden ajan eli vuoden 2006 loppuun. Tukia voi käyttää myöntämisvuoden jälkeen vielä kahden vuoden ajan. Hankkeelle voi hakea tukea vain oman alueen ohjelmasta. 9

10 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 EU-tuki on määräaikainen. Sen tarkoitus on auttaa hankkeet alkuun. EU-tuella ei siis ole tarkoitus kattaa hakijan normaaleja juoksevia kuluja, vaan jokin kertaluontoinen menoerä, kuten esimerkiksi laiteinvestointi tai tuotekehitysvaihe. Hanke voi saada EUrahaa enintään kolme vuotta. Rahoituspäätökset tehdään yleensä vuosittain. Kun hankkeelle haetaan EU-tukea, sen tulee olla mahdollisimman pitkälle valmisteltu myös rahoituksen osalta. Keskeneräiselle hankkeelle tukea ei voida myöntää. EU-tuen lisäksi hanke saa myös kansallista julkista rahoitusta. EU-rahan määrä riippuu siitä, mihin ohjelmaan ja toimenpidekokonaisuuteen hanke kuuluu. Valtio, kunnat ja yksityinen rahoitus kattavat loput hankkeen kulut. Jos koko hanke ei sellaisenaan ole tukikelpoinen, EUtukea voi hakea myös hankkeen jollekin tukikelpoiselle osalle. EU-tuen saaminen tuo myös velvollisuuksia. Raha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. EU:lta tuleva raha on pidettävä hankkeen kirjanpidossa erillisenä muusta rahoituksesta. Tukea myöntävillä viranomaisilla on oikeus tehdä tarkastuksia tuen käytöstä. Jos tarkastuksessa ilmenee väärinkäytöksiä, tuki voidaan periä takaisin. Kaikista Keski-Suomen alueohjelmien EU-tuista päättävät keskisuomalaiset viranomaiset. Tukiasioita hoitavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen TE-keskuksen yritys-, maaseutu- ja työvoimaosastot, Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän palveluyksikkö/ sivistysosasto, Keski-Suomen ympäristökeskus ja Keski-Suomen tiepiiri. 10

11 TAVOITE 1 -OHJELMA Pohjois-Suomen tavoite 1-alue muodostuu Lapin maakunnasta ja osista Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntia. Alue oli ohjelmakaudella tavoite 6- aluetta. Koska laajan alueen kehittämistarpeet vaihtelevat alueittain, ohjelma on rakennettu väljäksi. Keski-Suomen tavoite 1-ohjelma nivoutuu Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman strategioihin, mutta ohjelman toteuttamistapa on alueen oma. Keski-Suomen liitto antoi tavoite 1-ohjelman laatimisen alueen itsensä tehtäväksi. Yrittäjistä muodostunut strategiaryhmä teki ehdotukset alueen kehittämisstrategiaksi ja painopistealueiksi. Strategiaryhmän työ jakautui toimialoittaisiin ydinverkostoihin (puu, metalli, matkailu, kivi ja energia). Lisäksi muodostettiin maatilatalouden ja maaseudun elinkeinojen monipuolistamista linjaava ryhmä. Pohjoisen Keski-Suomen tavoite 1 -ohjelma jakautuu kolmeen toimintalinjaan, jotka noudattavat Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman sisältöä. Toimintalinja 1: Yritystoiminta Toimintalinja 2: Maaseutu Toimintalinja 3: Osaaminen ja työllisyys Toimintalinjat jakautuvat toimenpidekokonaisuuksiin, joissa määritellään, mistä rahastoista ja minkälaisiin toimenpiteisiin tukea voi saada. TOIMINTALINJA 1: YRITYSTOIMINTA 1.1 Yritystoiminnan, klustereiden ja toimialarakenteen kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistäminen yritysverkostojen kehittäminen 11

12 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 uuden yritystoiminnan synnyttäminen informaatioteknologian hyödyntäminen ja uuden teknologian käyttöönotto yritysten hautomotoiminta ja yrityspalveluiden kehittäminen yritysten innovaatiotoiminta ja tuotekehitys uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen yrityksissä Tukea voivat saada toimivat pk-yritykset uudet tai toiminnan alkuvaiheessa olevat pk-yritykset kiinteistöyhtiöt ja yritystoimintaa harjoittamattomat yhteisöt suuret yritykset silloin, kun ne ovat osa hanketta, joka edistää teknologian siirtoa pk-yrityksiin tai toimialan verkostoitumista tai silloin, kun hanke on tärkeä alueen kehittämisen tai työllisyyden kannalta. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto ja teknologiayksikkö Keski-Suomen liitto Finnvera Oyj Yritysten toimintaympäristön parantaminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat edellytysten luominen yritysverkostojen muodostumiselle ja kehittämiselle, myös tarvittavat tutkimukset ja selvitykset yritysverkostojen markkinointi- ja tuotekehityshankkeet yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten verkostojen kehittäminen osaamiskeskittymien ja pk-palvelutoiminnan kehittäminen sekä yrityshautomoiden ja yrityspuistojen perustaminen ja kehittäminen tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen kehittäminen

13 elinkeinoelämää tukeva infrastruktuuri (esim. liikenneyhteydet ja niihin liittyvät palvelut, tietoliikenneverkot, erilaiset reitistöt, energiainfrastruktuuri, teollisuusalueet ja yritysten toimitilat, ympäristöhankkeet) uudet rahoitusvälineet logistiikan kehittäminen kulttuuri- ja luonnonympäristön parantaminen sekä muu toimintaympäristön vetovoimaisuuden lisääminen (esim. matkailuympäristöjen parantaminen ja matkailullisten kulttuuri- ym. tapahtumien kehittäminen) toimialaohjelmien ja -suunnitelmien laatiminen alueellisten kehittämisohjelmien laatiminen Tukea voivat saada yritysten toimintaympäristöä parantavat julkiset ja yksityiset tahot Kohderyhmänä ovat pääasiassa pk-yritykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto, työvoimaosasto ja teknologiayksikkö Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ympäristökeskus Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen tiepiiri Finnvera Oyj 13

14 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Yritysten henkilöstön kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat yrittäjien, yritysjohdon ja yritysten henkilöstön osaamisen ja työkyvyn edistäminen uuden työvoiman koulutus yrityksiin yrittäjyyskoulutus yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan ja itsensä työllistämisen aktivointi uudentyyppisen yritystoiminnan kehittäminen tutkimustiedon ja teknologian hyödyntämiseen liittyvän osaamisen lisääminen yritysten henkilöstön ammatillisen liikkuvuuden edistäminen ja sopeutuminen elinkeinoelämän muutoksiin laatu- ja ympäristötietoisuuden ja -osaamisen lisääminen yrityksissä yritysten, koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja asiantuntijavaihto yritystoiminnan edistämiseksi. Tukea voivat saada yritykset yrittäjäorganisaatiot kunnat koulutusorganisaatiot tutkimuslaitokset Toimenpiteiden kohderyhmiä ovat yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat henkilöt yritysten henkilöstö ja yritystoimintaa palveleva julkisen sektorin henkilöstö yrityksiin koulutettavat työttömät henkilöt 14 Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto ja työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen liitto

15 TOIMINTALINJA 2. MAASEUTU 2.1. Maatilainvestoinnit (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat kotieläinrakennusinvestoinnit (lypsy- ja lihakarjanavetat, sikalat, lampolat) ympäristönsuojeluinvestoinnit, mm. lantalat investoinnit, jotka liittyvät alkutuotannon yhteydessä harjoitettavaan pienimuotoiseen maataloustuotteiden jalostukseen (annex I -tuotteet) Tukimuodot ovat avustus valtionlainaan liittyvä tuki (korkoetuus, korkovapaus, vapaavuodet) vapautus vakuuden hankkimisesta Tuen enimmäismäärä voi olla enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista; nuorille viljelijöille enintään 55%. Korkeampaa investointitukea myönnetään viljelijöille, joilla tilanpidon aloittamisesta on enintään viisi vuotta. Tukea voivat saada viljelijät, yhtiöt ja osuuskunnat, jotka harjoittavat maatilataloutta tai maatilalla tapahtuvaa maataloustuotteiden (annex I) jalostusta Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen maaseutuosasto hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 15

16 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Nuorten viljelijöiden aloitustuki (EMOTR-O) Tavoitteena on edistää sukupolven vaihdosten tapahtumista auttaa nuoria viljelijöitä käynnistämään toimintaa uudistaa alkutuotannon työpaikkoja Tukea voivat saada alle 40-vuotiaat yrittäjät, joilla on tuettavaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito aloitustukea voidaan myöntää myös tuen myöntämisen edellytykset täyttäville yhteisöille, joiden osakkaiden perusteella arvioidaan yhteisön tukikelpoisuus Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen maaseutuosasto hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.3. Koulutus (EMOTR-O) Tavoitteena on aktivoida viljelijöitä ja metsänomistajia omaehtoiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä ammattiosaamisen ajan tasalla pitämiseen toimenpiteellä tuetaan lyhytkestoista ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta, jolla kehitetään maa- ja metsätalouteen, maaseutuyrittämiseen ja niiden uudistamiseen osallistuvien henkilöiden ammattitaitoa, osaamista ja pätevyyttä erityisenä tavoitteena on tasa-arvon edistäminen ja nuorten kannustaminen osaamistason nostoon tavanomaisia koulutusjärjestelmiä ja -ohjelmia ei tueta 16

17 Tuettavaa toimintaa on koulutus, jonka sisältö on tietotekniikkaa ympäristönhoidon edistämistä elintarvikkeiden ja metsätuotteiden jatkojalostusta tuotannon kehittämistä pienyritysten verkostoitumista metsänhoidon ja käytön toimintatapojen kehittämistä tai ympäristötavoitteiden omaksumista puun käytön tehostamista palvelutuotantoa tuotannon monipuolistamiseen, yritystoiminnan tehokkuuteen ja taloudellisesti elinkelpoisen tilanhoidon edellyttämien perustaitojen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä maatilataloudessa Tukea voivat saada asiantuntija-, neuvonta- ja koulutusorganisaatiot Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.4 Metsätaloustoimenpiteet (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat metsähoito- ja metsänparannustoimet maisemanhoidon merkittävät kunnostustyöt talousmetsissä yksityismetsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistävä kokeilu- ja selvitystoiminta energiapuun korjuuta ja haketusta edistävät toimenpiteet puuraaka-aineen saantia ja hankintaa edistävät toimenpiteet metsien ekologisen tasapainon ylläpitäminen ja parantaminen laajavaikutteiset luonnon- ja ympäristönhoidon hankkeet monimuotoisuutta säilyttävät ja edistävät hankkeet pienimuotoinen puunjalostus 17

18 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Tukea voivat saada yksityiset maanomistajat pk-yritykset ja mikroyritykset metsäkeskukset yhdistykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.5. Maaseutualueiden sopeuttaminen ja kehittäminen (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat maatilojen yhteiset hankkeet koneistuksen, hankinnan tai tilanhoitopalveluiden kehittämiseksi maataloustuotteiden erityislaatuun perustuvat markkinointitoimenpiteet sekä muut markkinalähtöiset laadun kehittämishankkeet maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja maaseudun väestön peruspalvelut kylien kunnostaminen ja kehittäminen maaseutuperinnön suojeleminen ja säilyttäminen toimintojen monipuolistaminen maataloudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla monimuotoisuuden ja vaihtoehtoisten tulonlähteiden kehittämiseksi maatalouden kehittämiseen liittyvien maaseudun perusrakenteiden kehittäminen ja parantaminen matkailu- ja käsityöläiselinkeinojen kannustaminen Tukea voivat saada maaseutuyrittäjät muut pienyrittäjät maaseudun asukkaat yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen yhteisö tai säätiö ml. kyläyhdistykset ja paikalliset toimintaryhmät 18

19 Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.6 Osaamisen kehittäminen maaseudulla (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat maaseudulla harjoitettavien elinkeinojen ja tuotantoketjujen kehittämiseen liittyvä koulutus osaamisen lisääminen elinkeinoelämän monipuolistamiseksi ja uudistamiseksi laatu-, ympäristö- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen tietotekniikan ja telemaattisten palvelujen käytön ja niihin liittyvän osaamisen edistäminen maaseudun yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen edistäminen maaseutuyrittäjien työssä jaksamista ja työkykyä edistävät toimet elinkeinojen kehittämiseen liittyvät kumppanuushankkeet naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen Tukea voivat saada kunnat ja kuntayhtymät korkeakoulut ja oppilaitokset tutkimuslaitokset kulttuuriorganisaatiot yhdistykset ja muut julkiset ja yksityiset yhteisöt Kohderyhmiä ovat yrittäjät ja ammatinharjoittajat yrittäjiksi aikovat oppilaitoksissa opiskelevat nuoret, työttömät ja muut maaseudun asukkaat Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto 19

20 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat elinkeinojen monipuolistaminen maaseudun elinkeinoelämän, koulutuksen, kulttuurin ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen ja yhteisen toimintaympäristön kehittäminen maaseudun ja taajamien vuorovaikutuksen lisääminen sekä kehittämistavoitteiden toteuttamista edistävä maankäytön ohjaus maaseudun infrastruktuurin ja toimintaympäristön parantaminen (esim. liikenne- ja tietoverkot, erilaiset reitistöt, vesija jätehuolto, palveluinfrastruktuuri) kulttuuri- ja luonnonympäristön parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten uusiokäytön edistäminen Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut ja muut oppilaitokset tutkimus- ja kulttuuriorganisaatiot muut julkisyhteisöt ja yhdistykset yritykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto ja yritysosasto Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ympäristökeskus Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen tiepiiri 20

21 2.8 Kalatalouden kannattavuuden, rakenteen ja toimintaedellytysten parantaminen (KOR) Tuettavaa toimintaa ovat pyyntiponnistuksen säätely, esim. aluksen romuttaminen tai yhteisyritykset uusien alusten rakentaminen ja olemassa olevien alusten uudenaikaistaminen esimerkiksi alusten turvallisuutta parantavilla investoinneilla ja nykyaikaisten jäähdytysmenetelmien käyttöönotolla veden luonnonvarojen suojeleminen ja kehittäminen, vesiviljely, kalasatamien kehittäminen, jalostaminen, kaupan pitäminen sekä sisävesikalastus muut toimet esim. menekinedistäminen tai pilottihankkeet, joiden puitteissa voidaan toteuttaa innovatiivisia toimenpiteitä Tukea voivat saada ammattikalastajat kalatalousyritykset ja -yrittäjät kunnat muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhteisöt koulutus-ja kehittämisorganisaatiot Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen kalatalousyksikkö hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosaston kalatalousyksikkö 21

22 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Toimintalinja 3. OSAAMINEN JA TYÖLLISYYS 3.1 Osaamisen ja tietoyhteiskuntarakenteen kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat osaamisen, kulttuurin ja tietoyhteiskunnan infrastruktuurin parantaminen yrityksiä ja yritysverkostoja palveleva tuotekehitys ja tutkimus osaamiskeskittymien kehittäminen telemaattisten palveluiden kehittäminen ja käytön edistäminen oppimisympäristöjen ja oppimisen tietoverkkojen kehittäminen (esim. etä- ja monimuoto-opetus) alueelliset kehittämis- ja työllisyysstrategiat kansalaistoiminnan infrastruktuurin kehittäminen (erityisesti sukupuolten tasa-arvoa edistävät hankkeet) Tukea voivat saada yritykset kunnat korkeakoulut oppilaitokset tutkimuslaitokset muut julkisyhteisöt Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto, teknologiayksikkö ja työvoimaosasto Keski-Suomen liitto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto 22

23 3.2 Osaamisen ja avainalojen edistäminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat osaamisen lisääminen, mm. yritysverkostoja tukeva tutkimus, koulutus ja teknologian siirto työorganisaatioiden ja koulutuksen yhteistyömallien kehittäminen tutkintoon tähtäävä ammatillinen koulutus, uudelleen koulutus, lisäkoulutus kuten jatko- ja muuntokoulutus (erityisesti ikääntyvä työvoima) työelämän ja elinkeinorakenteen muutosten sekä osaamisja koulutustarpeiden ennakointi koulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen (esim. työelämäläheiset koulutusmallit, oppisopimuskoulutus, työssä oppiminen, yritysten toimiminen kouluttajina) koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, esim. opetusteknologian, -menetelmien ja oppimateriaalin kehittäminen tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen ympäristötietouden ja ympäristöosaamisen lisääminen Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset tutkimuslaitokset yritykset muut julkisyhteisöt Kohderyhmiä ovat yritysten henkilöstö koulutus- ja tutkimushenkilöstö työmarkkinoille pyrkivät naiset ja nuoret työttömät Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto 23

24 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen liitto Työllistymisen edistäminen ja työttömyyden ehkäiseminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat pitkäaikaistyöttömyysuhan alaisten henkilöiden työllistymisen parantaminen työttömien työmarkkinaedellytysten parantaminen (mm. nuoret, ikääntyvä työvoima, naiset) ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien nuorten integrointi työelämään (mm. ammatilliset työpajat ja työssäoppiminen) erityiskoulutettujen ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden integrointi yritystoimintaan ohjaus-, neuvonta-, ura- ja rekrytointipalvelujen kehittäminen työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen, työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen edistäminen uusien yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittäminen työttömyyden vähentämiseksi Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhdistykset Kohderyhmiä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työmarkkinoille pyrkivät nuoret ja naiset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto

25 Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto sosiaali- ja terveysministeriö 3.4 Työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen ja tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat uusien yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden kanssa syrjäytyneiden työmarkkinaedellytyksiä, toimintakykyä ja selviytymistä edistävä aktivointi, kuntoutus ja koulutus nuorten syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet ja toimintamallit erityisesti naisten ura-, työllistymis- ja yrittäjyyshankkeet työmarkkinoilla heikossa asemassa olevien erityisryhmien työmarkkinoille integroitumisen tukeminen paikallisen kumppanuuden hyödyntäminen syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä sukupuolten tasa-arvon edistäminen työelämässä Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhdistykset Kohderyhmiä ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan alaiset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto sosiaali- ja terveysministeriö 25

26 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 TARKISTA, ETTÄ HANKE sopii tavoite 1 -ohjelmaan Hanke ei saa olla ristiriidassa EU-tavoiteohjelman sisällön kanssa. Ainoastaan tavoiteohjelman toimenpidekokonanaisuuksiin soveltuvia hankkeita voidaan tukea EU-varoin. Varmista hankkeen sopivuus ohjelmaan viranomaisilta. sopii Keski-Suomen aluekehittämisstrategioihin Tavoite 1 -ohjelmassa keskeisessä asemassa ovat luonnonvaroja pitkälle jalostavat yritysverkostot. on toteuttamiskelpoinen Hankkeen rahoituksen pitää olla kunnossa ja hakijan luottotietojen moitteettomat. Hakijan on oltava riittävän pätevä hankkeen toteuttamiseen. Hakijalta edellytetään yhteistyökykyä hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen toteuttamisesta tulee saada henkilökohtaista yleisempää hyötyä. on taloudellinen ja kustannustehokas Investoinnin tulee olla kannattava. Hankkeen tulee edustaa alaa, jolla on kasvun mahdollisuuksia tai sen on luotava edellytyksiä kasvulle ja kannattavuudelle. Etusijalla ovat hankkeet, jotka tuovat alueelle uutta liikevaihtoa. on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen 26

27 Hyvä hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa lisää työllisyyttä tai työpaikkojen syntymistä synnyttää uutta yritystoimintaa, parantaa yritystoiminnan kilpailukykyä tai lisää kaupallisia palveluja on innovatiivinen parantaa alueen luontoa tai kulttuuriympäristöä, vähentää ympäristöhaittoja tai lisää ympäristötietoutta ja -osaamista hyödyntää tai edistää alueellista kulttuuria lisää maaseudun ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta kehittää elinkeinoelämän tai oppilaitosten kansainvälistymistä kehittää tietoyhteiskunnan rakenteita tai osaamista tukee monimuotoisen maaseudun kehittymistä KUN SAAT MYÖNTEISEN PÄÄTÖKSEN Lue tarkkaan lopullinen rahoituspäätös ja toimi ohjeiden mukaan. Seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä ja pidä yhteyttä viranomaisiin. Varmista, ettei mikään asia jää epäselväksi eikä tule väärinkäsityksiä. Ota selvää, kuka on hankkeesi valvoja ja pidä yhteystiedot ajan tasalla. Jos hankkeellesi tai jollekin sen osalle myönnetään tukea, muista pitää kirjanpidossasi hanke ja sen rahoitus omana erillisenä kokonaisuutenaan. Tuen myöntäneellä viranomaisella on oikeus tehdä tarkastuksia rahan käytöstä. Sinun täytyy pystyä osoittamaan, mihin EU-raha on käytetty. Jos avustusrahaa havaitaan käytetyn muuhun kuin mihin sitä on myönnetty, rahat voidaan periä takaisin. Sen sijaan jos kaikki on hoidettu asianmukaisesti, ei tukea tarvitse maksaa takaisin, vaikka hanke epäonnistuisi. 27

28 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Rahat maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, toteutuneiden ja hyväksyttyjen kulujen perusteella. MUITA EUROOPAN UNIONIN TUKIMAHDOL- LISUUKSIA Tavoite 3 -ohjelma on valtakunnallinen kehittämisohjelma, jolla etsitään, kokeillaan ja tuotetaan uusia ratkaisuja sekä levitetään hyviä käytäntöjä Suomen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan. Tavoite 3 -ohjelmaa toteutetaan koko maassa lukuun ottamatta tavoite 1 -aluetta (Itä- ja Pohjois- Suomi) ja Ahvenanmaata, jossa toteutetaan omaa tavoite 3 -ohjelmaa. EU:n rakennerahastoista vain ESR osallistuu tavoite 3 -ohjelman rahoitukseen. Elinkeinokalatalouden rakenneohjelmaa toteutetaan tatavoite 1 -ohjelman ulkopuolisilla alueilla. Yritystoiminnan osalta pyritään ammattitaidon parantamiseen mm. koulutusta ja yritysneuvontaa kehittämällä. Lisäksi ohjelman tavoitteena on alan työllisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla. ALMA, alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, kattaa tavoite 1 -ohjelman ulkopuoliset alueet lukuun ottamatta suurimpien kaupunkien asemakaava-alueita. ALMA tähtää voimakkaaseen ydinmaaseudun ja syrjäisen maaseudun kehitystyöhön. Yhteisöaloitteet täydentävät tavoiteohjelmia. EU-ohjelmakaudella Suomessa toteutetaan neljää eri yhteisöaloitetta. Niiden yhteisenä erityispiirteenä on kansallisuuksien, valtioiden ja alueiden rajat ylittävän yhteistyön edistäminen myös EU:n rajojen ulkopuolelle ulottuvilla toimilla. Yhteisöaloitteita ovat Interreg, Urban, Leader+ ja Equal. 28

29 SANASTO additionaliteetti lisäysperiaate: EU-tuki hankkeelle mahdollistuu, kun kansallinen rahoitus on varmistunut alihankinta teettää osa työstä toisella yrityksellä tai tilata yrityksen tuotteisiin tarvittavaa materiaalia toiselta yritykseltä biopolttoaine eloperäinen, uusiutuvista luonnonvaroista koostuva polttoaine deminimis-sääntö ns. vähämerkityksisen tuen sääntö, jota sovelletaan, kun myönnetään yritykselle julkista tukea, joka ei ole EU:n komission etukäteen hyväksymää (esim. maakunnan kehittämisrahaa) EU-hankkeen toteuttamista varten. Tuen kokonaismäärä voi olla enintään euroa kolmen vuoden jaksolla. EAKR Euroopan aluekehitysrahasto ekologinen ympäröivän luonnon(lait) huomioonottava EMOTR Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto energiainfrastruktuuri sähkön ja lämmön tuotantoon ja jakeluun tarvittava järjestelmä energiatehokkuus energian järkiperäinen tuotanto, jakelu ja käyttö, energianhukan vähentäminen pienimmilleen erikoistumisvalinta kunnan/alueen kilpailukykyä edistävä elinkeino- ja koulutuspoliittinen linjaus, jonka mukaisesti EUtuki pyritään pääsääntöisesti kohdentamaan; Keski-Suomen tavoite 2 -alueen perusstrategia esiselvitys hankkeeseen perehtyminen, sen onnistumisen edellytysten tutkiminen ESR Euroopan sosiaalirahasto Equal EU:n yhteisöaloite, joka kokeilee ja kehittää kansainvälisen yhteistyön avulla uusia menetelmiä työelämän syrjinnän ja epätasa-arvon sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi hanke ajallisesti, laadultaan ja laajuudeltaan rajattua tavoitteellista toimintaa tai pysyvän toiminnan käynnistämistä, toimenpiteiden kokonaisuus 29

30 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 30 infrastruktuuri tuotannon ja asumisen perusehdot, esim. liikenneverkko ja energian saatavuus innovaatio uutuus, luova ratkaisu innovatiivinen uudistava, uutta luova integroida yhdentää, yhdentyä, liittää kokonaisuuteen INTERREG-ohjelma EU:n yhteisöaloite, joka tukee valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä investointi sijoitus jalostusaste tuotteen taso tuotantoprosessissa raakaaineesta valmiiksi lopputuotteeksi klusteri tuotannon/elinkeinojen kokonaisuus, tuotantoketju tai -rypäs, joka ulottuu monelle toimialalle, esim. metsäklusteri kattaa metsänhoidon, puunkuljetuksen, puunjalostuksen, huonekaluteollisuuden, rakennusteollisuuden, jne. laatujärjestelmä tuotteiden, palvelujen ja toiminnan tason mittaus ja määritteleminen Leader-ohjelma EU:n yhteisöaloite, jonka tavoitteena on monipuolistaa maaseudun elinkeinomahdollisuuksia, kokeilla uusia ideoita ja lisätä yhteistyötä logistiikka kuljetus ja jakelu luomu luonnonmukainen, ilman kemiallisia lisäaineita tuotettu läpinäkyvyys avoimuusperiaate esim. päätöksenteossa, rahoituksessa, ym. EU-toiminnassa läpäisyperiaate (main streaming) tietyt periaatteet kulkevat läpi kaiken EU-ohjelmiin liittyvän toiminnan, esim. sukupuolten välinen tasa-arvo maaseutuosasto, Keski-Suomen TE-keskus maa- ja metsätalousministeriön alueellinen yksikkö markkinaselvitys tutkitaan, olisiko tuotteelle menekkiä mikroyritys 1-10 henkeä työllistävä yritys miljöö (elin)ympäristö osaamiskeskus tietyn alan erityistietoa keräävä yksikkö tai yhteistyörengas

31 perinnemaisema jollekin aikakaudelle tyypillinen ympäristö, kokonaisuutena hyvin säilynyt pk-yritys pieni tai keskisuuriyritys, työllistää alle 250 henkeä, liikevaihto < 120 Mmk, tase < 60 Mmk pilottiprojekti uraauurtava, ensimmäinen hanke, esim. EU:n komission tekemän aloitteen kokeilu pitkäaikaistyötön yli 2 vuotta työttömänä ollut polku (työllisyyteen tai yrittäjyyteen) koulutuksen ja ohjauksen kautta etenevä sijoittuminen alalle rationalisoida järkiperäistää riskirahoitus luoton myöntäjä ennakoi osan riskistä sektori osa-alue siemenrahoitus tuetaan yrityksen perustamiseen tähtäävää toimintaa sosiaalipalvelu hyvinvointia ylläpitävä toiminta standardi yhdenmukaistettu vakiotyyppi strategia tavoitteellinen suunnitelma strateginen laskelmointiin, suunnitteluun perustuva, tavoitteellinen, oleellisen tärkeä suuryritys yli 250 henkeä työllistävä yritys, liikevaihto > 120 Mmk, tase > 60 Mmk synergia etu, kustannussäästö, yhteistyöllä saavutettava tehokkuuden lisäys TE-keskus Työvoima- ja elinkeinokeskus, eri ministeriöiden yhteinen aluetoimisto elinkeinotoiminnan kehittämiseksi teknologian siirto teknisen laitteiston tai osaamisen siirtämistä esim. tutkimuslaitoksista yrityksille telemaattinen tiedonsiirtokanaviin liittyvä, esim. puhelin- tai muu linja tietokanta sähköisesti tallennettu tietous jostakin asiasta tietoverkko tietokonepäätteiden keskinäinen sähköinen yhteys, joka mahdollistaa tiedostojen välittämisen ja tutkimisen verkkoon kuuluvien koneiden välillä toimenpidekokonaisuus EU:n tavoite-ohjelmien toimintalinjojen yksityiskohtainen osa-alue 31

32 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 toimialarakenne eri elinkeinoalojen muodostama kokonaisuus alueella, niiden keskinäiset voimasuhteet mm. rahallisesti ja työllistävyydessä toimintalinja EU:n tavoiteohjelmien pääkohta, joka keskittyy tietyn toiminnan kehittämiseen, jakautuu toimenpidekokonaisuuksiin tuotantoyksikkö itsenäinen tai suuremman liittymän osa, joka valmistaa tiettyä tuotetta tutkimusyksikkö tutkimustoimintaa harjoittava laitos työvoimaosasto, Keski-Suomen TE-keskus työministeriön alueellinen yksikkö Urban-ohjelma EU:n yhteisöaloite, jonka tavoitteena on ongelmallisten kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen elvyttäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen verkottuminen yhteistyön luominen yhteisöaloite EU:n tavoiteohjelmia täydentävä ohjelma, jonka erityispiirteenä on kansallisuuksien, valtioiden ja alueiden rajat ylittävän yhteistyön edistäminen myös EU:n rajojen ulkopuolelle ulottuvilla toimilla. Rahoitus tulee suoraan EU:n komissiolta. yrityshautomo aloittavien yritysten yksittäisten palvelujen keskittymä, mukana avustavat asiantuntijapalvelut yritysosasto, Keski-Suomen TE-keskus kauppa- ja teollisuusministeriön alueellinen yksikkö yrityspalvelu tuotannollista toimintaa palveleva julkinen tai yksityinen yksikkö 32

33 Yhteystietoja Keski-Suomen liitto Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh , telekopio EU-alueohjelmien toteutus Hannu Korhonen puh , tavoite 1-ohjelma Pirjo Peräaho (virkavapaalla asti) puh , tehtäviä hoitaa: Jouko Kahilainen puh , tavoite 2-ohjelma Veli-Pekka Päivänen puh , EU-sihteeri Päivi Blå puh , EU-sihteeri Mari Vilenius puh ,

34 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 34 EU-asiantuntija Marika Leppänen puh , talouspäällikkö Pirjo Ahola puh , yritystoiminnan kehittämishankkeet Lauri Laakso, työlomavapaalla asti. puh , tehtäviä hoitaa: Tapani Mattila puh maa- ja metsätalouteen ja maaseutuelinkeinoihin liittyvät hankkeet Jouko Kahilainen puh , hankesuunnittelija Jari Mikkonen puh , energia- ja infrastruktuurihankkeet Martti Ahokas puh , liikennehankkeet Erkki Pyyppönen puh ,

35 energiahankkeet Jarmo Koskinen puh , tutkimus-, koulutus- ja kulttuurihankkeet Mikko Kankainen puh , ympäristöhankkeet Martti Salminen puh , koulutus- ja osaamishankkeet Rauli Sorvari puh , tiedotus Merja Lahti puh , Keski-Suomen Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) Cygnaeuksenkatu 1 PL 44, JYVÄSKYLÄ puh. vaihde telekopio: johtaja Pasi Mäkinen puh , telekopio:

36 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 palvelupäällikkö Pirjo Suhonen puh , Keski-Suomen TE-keskus, yritysosasto puh , telekopio: sähköposti: osastopäällikkö Paavo Koukkumäki puh , yrityskoulutus ja yritysten kehittämisprojektit, ESRhankkeet Heini Günther puh , puuala, rakennustarvike ja graafinen teollisuus Markku Hovisalmi puh , matkailu, yrityspalveluyritykset, hautomoyritykset, energiatuet Paula Kerttunen puh , metalliteollisuus Paavo Koukkumäki puh ,

37 ESR-koordinaattori Kirsi Murtosaari puh EAKR-hankesihteeri Sirpa Tawast puh ESR-koulutussihteeri Else Hyden puh kansainvälistymishankkeet, kv-neuvonta Eeva Talka puh maksatushakemukset, myöntömäärärahojen seuranta Mirja Hassinen puh EU-sihteeri Seija Sundqvist puh

38 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Keski-Suomen TE-keskus, yritysosaston kansainvälistymisyksikkö puh telekopio: , kansainvälistymispäällikkö Christina Sundström puh , , Keski-Suomen TE-keskus, yritysosaston teknologiayksikkö puh , telekopio , yksikön päällikkö Risto Kiljala puu-, konepaja-, pakkaus-, ja elintarviketeknologia, rakennuskomponentit ja materiaalit puh , , informaatioteknologia, elektroniikka Jari Kovanen puh , , energia- ja ympäristöteknologia Mauri Marjaniemi puh , , sihteeri Ainokaisa Kaskari puh ,

39 Keski-Suomen TE-keskus, maaseutuosasto puh telekopio osastopäällikkö Heikki Leivonen puh , kehittämispäällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen puh , kehittämishankkeet Veli Koski puh , ohjelmaperusteinen yritysrahoitus Risto Janhunen puh , Matti Lehtinen puh , Panu Kässi puh , investointituki Heikki Puranen puh ,

40 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 hankerahoituksen maksatus Anni Salo puh Kimmo Hintikka puh Pialiisa Weijo puh Kalatalousyksikkö puh telekopio: kalatalousjohtaja Matti Sipponen puh , kalataloudelliset kehittämishankkeet, elinkeino - kalatalouden rahoitus Jarmo Kovanen puh , KOR-maksatus ja -rekisteri Marketta Kiviluoto puh ,

41 Keski-Suomen TE-keskus, työvoimaosasto puh telekopio: osastopäällikkö Keijo Lipén puh tai toimistopäällikkö Lauri Hiltunen puh , EAKR-työllisyysperusteiset investointiavustukset Leena Kotonen puh , EAKR-työllisyysperusteiset investointiavustukset, maksatus Leena Lönn puh ESR-koordinaattori Eija Haatanen puh , ESR-koordinaattori Arja Tuohimetsä puh , projektineuvoja Petri Moilanen puh

42 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 projektineuvoja Janne Nummi puh ESR-seuranta ja maksatukset Marjut Joska puh ESR-projektien seurannat Heli Saari puh ESR-seuranta, maksatukset, lomakkeet, hakuoppaat Päivi Virtanen puh Finnvera Oy Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh telekopio: aluejohtaja Pentti Kokkinen puh , rahoitusneuvottelut rahoituspäällikkö Erkki Hirvonen puh ,

43 Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri Cygnaeuksenkatu 1 PL 58, JYVÄSKYLÄ puh telekopio: tiejohtaja Seppo Kosonen puh , seppo esikuntapäällikkö Reijo Nivala puh , suunnittelupäällikkö Hannu Keralampi puh , Keski-Suomen ympäristökeskus Ailakinkatu 17 PL 110, JYVÄSKYLÄ puh telekopio: johtaja Risto Palokangas puh , EU-tiimin puheenjohtaja Esa Mikkonen puh

44 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 luontoinfra-, luontomatkailu- ja virkistysaluehankkeet Päivi Halinen puh tutkimukseen ja analytiikkaan liittyvät ympäristöhankkeet Sirpa Herve puh , rakennettujen kulttuuriympäristöjen hoitohankkeet Pirjo Hokkanen puh tutkimus- ja kehittämishankkeet Kari Lehtinen, puh vesihuolto-, ympäristönhoito- ja kunnostushankkeet Esa Solismaa puh ympäristövaurioiden ja saastuneiden maa-alueiden korjaustoimenpiteisiin sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätteiden hyötykäyttöön ja kierrätykseen liittyvät hankkeet Hannele Yli-Kauppila puh

45 Länsi-Suomen lääninhallitus/jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Cygnaeuksenkatu 1, PL 41, JYVÄSKYLÄ puh , telekopio: lääninsivistysneuvos Heikki K. Lyytinen puh , tavoiteohjelmat 1 ja 2 ylitarkastaja Jukka Nättinen puh , toisen asteen ammatillisten oppilaitosten hankkeet, rakennerahastokoordinaattori Lea Goyal puh , rakennerahastokoordinaattori Salla Haapasalo puh tavoiteohjelma 3 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hankkeet sivistystoimentarkastaja Jukka T. Raivio puh ,

46 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 tavoiteohjelma 3 sivistystoimentarkastaja Aarre Mäkelä puh , Nuorten työpajat sivistystoimentarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä puh Keski-Suomen Eurooppa-tiedotus aluetiedottaja Kari Kakko Vapaudenkatu PL 50, JYVÄSKYLÄ puh tai (matkapuhelimista soitettaessa) 46

47 TOIMIALAKEHITTÄMISHANKE / Toimialapäälliköiden yhteystietoja Elektroniikkateollisuus: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy Toimialapäällikkö Arja Järvinen PL 27, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Graafinen teollisuus: Jykes Oy Toimialapäällikkö Vuokko Väkiparta Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Pienteollisuus: Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Toimialapäällikkö Taina Arjanne Miilutie PETÄJÄVESI Puh: , telekopio: petajavesi.fi Matkailu: Keski-Suomen liitto Toimialapäällikkö Kari Suoranta Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh ,

48 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Metalliteollisuus: Jyväskylän Aikuiskoulutus (JAIKO) Toimialapäällikkö Esa Tolvanen Salmirannantie 3 PL 283, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Puutuoteteollisuus: Jyväskylän Aikuiskoulutus (JAIKO) Toimialapäällikkö Jukka Vilppola Salmirannantie 3 PL 283, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Keski-Suomen kehittämisyhtiöt: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy toimitusjohtaja Ritva Nirkkonen Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh , telekopio: Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy/ Jämsek toimitusjohtaja Hannu Weijo Lamminsuontie JÄMSÄ puh , autopuh telekopio:

49 Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy toimitusjohtaja Hannu Tuovinen Virastotie 4 PL 55, KARSTULA puh , telekopio: Kehittämisyhtiö Kiven Oy/Kivijärven kunta toimitusjohtaja Matti Puranen Virastotie KIVIJÄRVI puh , telekopio: KeuLink Oy toimitusjohtaja Esa Lintula Keuruuntie 12 B KEURUU puh telekopio: Pihtiputaan Kehitys Oy toimitusjohtaja Kari Noronen PL PIHTIPUDAS puh telekopio: Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy toimitusjohtaja Risto Lahti Sivulantie 1 PL 13, SAARIJÄRVI puh , telekopio:

50 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Suolahden Teollisuuskylä Oy/ Suolahden kaupunki toimitusjohtaja Sakari Aho-Pynttäri Hallintokatu SUOLAHTI puh , Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy toimitusjohtaja Paavo Tikkanen Haapasaarentie VIITASAARI puh ,

51 51

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun Ohjelman tavoitteet, tuettava toiminta ja rahoitusmahdollisuudet Vipuvoimaa EU:lta 04.12.2007, Jyväskylä Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Ohjelmat ja strategiat EU:ssa ja Suomessa TYÖL-

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ESR toimintaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito

Maaseudun kehittämisohjelma neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - neuvonta ja maatalouden ympäristönhoito Anna Schulman 2.10.2013, Tampere Neuvonta (art. 16) 1/2 Uusi toimenpide maaseutuohjelmassa Tällä kaudella hyviä kokemuksia

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM

Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelusta Sanna Koivumäki MMM Sivu 1 Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti,

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Uusi ohjelmakausi

Uusi ohjelmakausi Uusi ohjelmakausi 2014-2020 Maaseutufoorumi 21.2.2012 Rovaniemi Sivu 1 22.2.2012 Eurooppa 2020-strategia = talous- ja työllisyysstrategia, joka perustuu kolmeen toisiaan täydentävään prioriteettiin 1.

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 12.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Uusimaa (N=313) -6 Länsi-Uusimaa (n=2) -17 Keski-Uusimaa (N=13) -4 Itä-Uusimaa (n=71) -1-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3810) -25 Uusimaa (N=323) -30 Länsi-Uusimaa (n=116) -34 Keski-Uusimaa (N=135) Itä-Uusimaa (n=72) -29-27 -40-30 - -10 0 10 30 40 50 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot