Yhteydet Kotisivu: Yhteydet henkilökuntaan:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteydet Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi. Yhteydet henkilökuntaan: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi"

Transkriptio

1 1

2 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu JYVÄSKYLÄ Puhelin , vaihde Yhteydet Kotisivu: Yhteydet henkilökuntaan: Julkaisu C 84 ISBN ISSN Julkaisun avainsanat EU-opas Tavoite 1 Keski-Suomi 2. lisäpainos 300 kpl Kansi ja taitto Tuula Niemistö Toimitus Merja Lahti Painopaikka Kopijyvä

3 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...5 EU:N ALUE -JA RAKENNEPOLITIIKKA...7 EU:N ALUEELLISET TAVOITEOHJELMAT KESKI-SUO- MESSA...7 MITEN JALOSTAT IDEASTA HANKKEEN?...9 TAVOITE 1 -OHJELMA...11 Toimintalinja 1: YRITYSTOIMINTA...11 Toimintalinja 2: MAASEUTU...15 Toimintalinja 3: OSAAMINEN JA TYÖLLISYYS.. 22 TARKISTA!...26 KUN SAAT MYÖNTEISEN PÄÄTÖKSEN...27 MUITA EUROOPAN UNIONIN TUKIMAHDOLLI- SUUKSIA...28 SANASTO...29 YHTEYSTIETOJA

4 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 POHJOIS-SUOMEN TAVOITE 1- ALUE Keski-Suomesta Pohjois-Suomen tavoite 1 -alueeseen kuuluvat Viitasaaren ja Saarijärven seutukunnat 4

5 LUKIJALLE Tämä hakuopas on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut oman organisaatiosi, kuntasi ja samalla oman maakuntasi kehittämisestä EU:n tavoite 1 -ohjelman kehittämisrahoituksen avulla. Oppaaseen on tiivistetty tietoa Pohjoisen-Keski-Suomen tavoite 1-ohjelmasta, sen periaatteista, tavoitteista ja käytännön toteuttamisesta. Opas antaa vastauksia keskeisiin kysymyksiin, mm. millainen toiminta voi saada EU-tukea? kuka/ketkä voivat saada EU-tukea? millä perusteilla EU-tukea myönnetään? kenen viranomaisen puoleen missäkin hankkeessa käännytään? 5

6 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja apua hankevalmisteluun saat Keski-Suomen liitosta, Keski-Suomen TE-keskuksesta, Länsi-Suomen lääninhallituksesta ja muilta EU-tukiasioita hoitavilta viranomaisilta. Myös EU-hankkeisiin osallistuneilta kollegoilta tai yrittäjä- ja ammattijärjestöiltä voit saada hyviä käytännön neuvoja. EU-tukiasioita käsittelevien keskisuomalaisten viranomaisten yhteystiedot löydät hakuoppaan lopusta. Tietoa löytyy myös Internetistä, jossa voit tutustua mm. eri viranomaisten omiin hakulomakkeisiin. Tässä hyödyllisiä kotisivujen osoitteita: www. tiehallinto.fi Oppaan lopussa on sanasto, jossa selitetään EU-tukien hakemiseen liittyviä termejä ja lyhenteitä. 6

7 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKKA EU:n alue- ja rakennepolitiikka pyrkii lisäämään jäsenmaiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentämään alueiden välisiä kehityseroja. EU-tuki suunnataan taloudellisesta kehityksestä jälkeenjääneille ja elinkeinorakenteen muutoksesta kärsiville alueille sekä työttömyyden torjuntaan ja osaamisen kehittämiseen. Ohjelmissa tuetaan hankkeita, jotka luovat edellytyksiä yritystoiminnalle, parantavat osaamista sekä edistävät yritysten kilpailukykyä ja uudistumista. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja, monipuolistaa tuotantorakennetta, kehittää yritysten toimintaa ja tukea kansainvälistymistä. EU-rahaa myönnetään mm. työvoiman osaamisen ja ammattitaidon parantamiseen, tutkimusja koulutushankkeisiin, tasa-arvon edistämiseen sekä uuden teknologian hyödyntämiseen. Lisäksi tukea saavat maaseudun kehittämistä ja palvelujen saatavuutta edistävät hankkeet, kalatalouselinkeinojen rakenteiden kehittäminen ja ympäristönsuojelu. EU:N ALUEELLISET TAVOITEOHJELMAT KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen tavoitteena on kehittyä tiedolla ja työllä itsensä elättäväksi maakunnaksi. Tavoitteeseen pyritään ohjelmakaudella kahden EU-tavoiteohjelman avulla. Tavoite 1 -ohjelmaa toteutetaan pohjoisen Keski-Suomen alueella eli Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnissa. Tavoitteena on kehittää alueesta luonnonvaroja pitkälle jalostava, osaavien verkostojen pohjoinen Keski-Suomi. Voimavarat pyritään kohdentamaan luonnonvaroja pitkälle jalostaviin yritysverkostoihin niissä toimivien johdolla ja ehdoilla. Pohjoisen Keski-Suomen tavoite 1 - ohjelma on osa Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmaa. Tavoite 2 -ohjelmaa toteutetaan Jyväskylän, Äänekosken, Keuruun, Jämsän ja Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnissa. Tavoite 2 -ohjelman perusstrategia on alueellinen erikoistuminen investointien ja koulutuksen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat etsivät omat vahvuutensa ja osaamisalueensa, joilla ne par- 7

8 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 haiten pystyvät parantamaan kilpailukykyään. EU-tukitoimilla näitä valittuja aloja pyritään entisestään vahvistamaan ja saamaan siten kunnille lisää kilpailukykyä, vahvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelma on maakunnallinen sovellus Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta. KESKI-SUOMEN TAVOITE 1 - JA TAVOITE 2 -ALUEET KINNULA PIHTIPUDAS KESKI-SUOMEN TAVOITE 1 -ALUE KIV IJÄRVI VIITASAAREN SK KY YJÄRVI VIITASA ARI KA NNONKOSK I KA RS TULA SAARIJÄRVEN SK PY LKÖNMÄKI SAA RIJÄRVI ÄÄNEKOSKEN SK ÄÄ NEK OSKI SUMIAINEN SUOLAHTI KONNEVE SI MULTIA UURAINEN KEURUUN SK LA UK AA JYVÄSKYLÄN SK HANKASA LMI KEURUU PE TÄ JÄVES I JYVÄ SKY LÄN MLK JYVÄSKYLÄ JÄM SÄN KOSKI MUURAME TOIVAKKA KESKI-SUOMEN TAVOITE 2 -ALUE JÄMSÄN SK KORPILAHTI LE IVONMÄKI JÄM SÄ LUHANKA KAAKKOISEN KESKI-SUOMEN SEUTUKUNTA JOUTSA KUHMOINEN Kumpaakin tavoitealuetta varten on erillinen hakuopas. 8

9 MITEN JALOSTAT IDEASTA HANKKEEN? Arvioi ideaasi kriittisesti: onko sillä onnistumisen edellytyksiä ja onko se tarpeellinen? Tästä oppaasta voit tarkistaa, sopiiko hanke niihin määritelmiin, jotka koskevat tuen saajia ja myöntämisperusteita. Suunnittele ja valmistele hanke huolellisesti, ennen kuin haet EU-tukea. Suunnittele myös hankkeen muu rahoitus, sillä EU-tuella ei kustanneta hanketta kokonaisuudessaan. Kun nämä asiat ovat kunnossa, ota yhteyttä siihen viranomaiseen, jonka toimialaan hanke todennäköisimmin kuuluu. Yhteystiedot ovat oppaan lopussa. Kerro minkälaisesta hankkeesta on kysymys ja paljonko sille tarvitaan tukea. Tämän perusteella asiantuntijat päättävät, miten hankkeen kanssa edetään. Huomaa myös, että eri viranomaisilla voi olla erityiset hakuajat, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä hakuajan päätyttyä. Jos hanke vaikuttaa tukikelpoiselta, viranomainen ryhtyy tekemään siitä rahoitusesitystä ja sopii kanssasi uusista yhteydenotoista. Rahoitusesitystä varten viranomaiselle on toimitettava hanketta koskevat asiakirjat, esim. määrämuotoiselle lomakkeelle laadittu virallinen hakemus. Jos hankkeen rahoittaminen ei kuulukaan sille viranomaiselle, jolle olet hankeanomuksen jättänyt, hän on hallintomenettelylain nojalla velvollinen toimittamaan hakemuksen oikealle viranomaiselle. Hankkeen aihepiiri määrää, kuuluuko se esimerkiksi Keski-Suomen TE-keskuksen yritys-, työvoima- tai maaseutuosastolle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle vai Keski-Suomen liittoon. EU:n tukea voidaan myöntää koko ohjelmakauden ajan eli vuoden 2006 loppuun. Tukia voi käyttää myöntämisvuoden jälkeen vielä kahden vuoden ajan. Hankkeelle voi hakea tukea vain oman alueen ohjelmasta. 9

10 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 EU-tuki on määräaikainen. Sen tarkoitus on auttaa hankkeet alkuun. EU-tuella ei siis ole tarkoitus kattaa hakijan normaaleja juoksevia kuluja, vaan jokin kertaluontoinen menoerä, kuten esimerkiksi laiteinvestointi tai tuotekehitysvaihe. Hanke voi saada EUrahaa enintään kolme vuotta. Rahoituspäätökset tehdään yleensä vuosittain. Kun hankkeelle haetaan EU-tukea, sen tulee olla mahdollisimman pitkälle valmisteltu myös rahoituksen osalta. Keskeneräiselle hankkeelle tukea ei voida myöntää. EU-tuen lisäksi hanke saa myös kansallista julkista rahoitusta. EU-rahan määrä riippuu siitä, mihin ohjelmaan ja toimenpidekokonaisuuteen hanke kuuluu. Valtio, kunnat ja yksityinen rahoitus kattavat loput hankkeen kulut. Jos koko hanke ei sellaisenaan ole tukikelpoinen, EUtukea voi hakea myös hankkeen jollekin tukikelpoiselle osalle. EU-tuen saaminen tuo myös velvollisuuksia. Raha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. EU:lta tuleva raha on pidettävä hankkeen kirjanpidossa erillisenä muusta rahoituksesta. Tukea myöntävillä viranomaisilla on oikeus tehdä tarkastuksia tuen käytöstä. Jos tarkastuksessa ilmenee väärinkäytöksiä, tuki voidaan periä takaisin. Kaikista Keski-Suomen alueohjelmien EU-tuista päättävät keskisuomalaiset viranomaiset. Tukiasioita hoitavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen TE-keskuksen yritys-, maaseutu- ja työvoimaosastot, Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän palveluyksikkö/ sivistysosasto, Keski-Suomen ympäristökeskus ja Keski-Suomen tiepiiri. 10

11 TAVOITE 1 -OHJELMA Pohjois-Suomen tavoite 1-alue muodostuu Lapin maakunnasta ja osista Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntia. Alue oli ohjelmakaudella tavoite 6- aluetta. Koska laajan alueen kehittämistarpeet vaihtelevat alueittain, ohjelma on rakennettu väljäksi. Keski-Suomen tavoite 1-ohjelma nivoutuu Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman strategioihin, mutta ohjelman toteuttamistapa on alueen oma. Keski-Suomen liitto antoi tavoite 1-ohjelman laatimisen alueen itsensä tehtäväksi. Yrittäjistä muodostunut strategiaryhmä teki ehdotukset alueen kehittämisstrategiaksi ja painopistealueiksi. Strategiaryhmän työ jakautui toimialoittaisiin ydinverkostoihin (puu, metalli, matkailu, kivi ja energia). Lisäksi muodostettiin maatilatalouden ja maaseudun elinkeinojen monipuolistamista linjaava ryhmä. Pohjoisen Keski-Suomen tavoite 1 -ohjelma jakautuu kolmeen toimintalinjaan, jotka noudattavat Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman sisältöä. Toimintalinja 1: Yritystoiminta Toimintalinja 2: Maaseutu Toimintalinja 3: Osaaminen ja työllisyys Toimintalinjat jakautuvat toimenpidekokonaisuuksiin, joissa määritellään, mistä rahastoista ja minkälaisiin toimenpiteisiin tukea voi saada. TOIMINTALINJA 1: YRITYSTOIMINTA 1.1 Yritystoiminnan, klustereiden ja toimialarakenteen kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistäminen yritysverkostojen kehittäminen 11

12 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 uuden yritystoiminnan synnyttäminen informaatioteknologian hyödyntäminen ja uuden teknologian käyttöönotto yritysten hautomotoiminta ja yrityspalveluiden kehittäminen yritysten innovaatiotoiminta ja tuotekehitys uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen yrityksissä Tukea voivat saada toimivat pk-yritykset uudet tai toiminnan alkuvaiheessa olevat pk-yritykset kiinteistöyhtiöt ja yritystoimintaa harjoittamattomat yhteisöt suuret yritykset silloin, kun ne ovat osa hanketta, joka edistää teknologian siirtoa pk-yrityksiin tai toimialan verkostoitumista tai silloin, kun hanke on tärkeä alueen kehittämisen tai työllisyyden kannalta. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto ja teknologiayksikkö Keski-Suomen liitto Finnvera Oyj Yritysten toimintaympäristön parantaminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat edellytysten luominen yritysverkostojen muodostumiselle ja kehittämiselle, myös tarvittavat tutkimukset ja selvitykset yritysverkostojen markkinointi- ja tuotekehityshankkeet yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten verkostojen kehittäminen osaamiskeskittymien ja pk-palvelutoiminnan kehittäminen sekä yrityshautomoiden ja yrityspuistojen perustaminen ja kehittäminen tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen kehittäminen

13 elinkeinoelämää tukeva infrastruktuuri (esim. liikenneyhteydet ja niihin liittyvät palvelut, tietoliikenneverkot, erilaiset reitistöt, energiainfrastruktuuri, teollisuusalueet ja yritysten toimitilat, ympäristöhankkeet) uudet rahoitusvälineet logistiikan kehittäminen kulttuuri- ja luonnonympäristön parantaminen sekä muu toimintaympäristön vetovoimaisuuden lisääminen (esim. matkailuympäristöjen parantaminen ja matkailullisten kulttuuri- ym. tapahtumien kehittäminen) toimialaohjelmien ja -suunnitelmien laatiminen alueellisten kehittämisohjelmien laatiminen Tukea voivat saada yritysten toimintaympäristöä parantavat julkiset ja yksityiset tahot Kohderyhmänä ovat pääasiassa pk-yritykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto, työvoimaosasto ja teknologiayksikkö Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ympäristökeskus Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen tiepiiri Finnvera Oyj 13

14 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Yritysten henkilöstön kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat yrittäjien, yritysjohdon ja yritysten henkilöstön osaamisen ja työkyvyn edistäminen uuden työvoiman koulutus yrityksiin yrittäjyyskoulutus yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan ja itsensä työllistämisen aktivointi uudentyyppisen yritystoiminnan kehittäminen tutkimustiedon ja teknologian hyödyntämiseen liittyvän osaamisen lisääminen yritysten henkilöstön ammatillisen liikkuvuuden edistäminen ja sopeutuminen elinkeinoelämän muutoksiin laatu- ja ympäristötietoisuuden ja -osaamisen lisääminen yrityksissä yritysten, koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja asiantuntijavaihto yritystoiminnan edistämiseksi. Tukea voivat saada yritykset yrittäjäorganisaatiot kunnat koulutusorganisaatiot tutkimuslaitokset Toimenpiteiden kohderyhmiä ovat yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat henkilöt yritysten henkilöstö ja yritystoimintaa palveleva julkisen sektorin henkilöstö yrityksiin koulutettavat työttömät henkilöt 14 Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto ja työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen liitto

15 TOIMINTALINJA 2. MAASEUTU 2.1. Maatilainvestoinnit (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat kotieläinrakennusinvestoinnit (lypsy- ja lihakarjanavetat, sikalat, lampolat) ympäristönsuojeluinvestoinnit, mm. lantalat investoinnit, jotka liittyvät alkutuotannon yhteydessä harjoitettavaan pienimuotoiseen maataloustuotteiden jalostukseen (annex I -tuotteet) Tukimuodot ovat avustus valtionlainaan liittyvä tuki (korkoetuus, korkovapaus, vapaavuodet) vapautus vakuuden hankkimisesta Tuen enimmäismäärä voi olla enintään 50% hyväksyttävistä kustannuksista; nuorille viljelijöille enintään 55%. Korkeampaa investointitukea myönnetään viljelijöille, joilla tilanpidon aloittamisesta on enintään viisi vuotta. Tukea voivat saada viljelijät, yhtiöt ja osuuskunnat, jotka harjoittavat maatilataloutta tai maatilalla tapahtuvaa maataloustuotteiden (annex I) jalostusta Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen maaseutuosasto hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 15

16 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Nuorten viljelijöiden aloitustuki (EMOTR-O) Tavoitteena on edistää sukupolven vaihdosten tapahtumista auttaa nuoria viljelijöitä käynnistämään toimintaa uudistaa alkutuotannon työpaikkoja Tukea voivat saada alle 40-vuotiaat yrittäjät, joilla on tuettavaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito aloitustukea voidaan myöntää myös tuen myöntämisen edellytykset täyttäville yhteisöille, joiden osakkaiden perusteella arvioidaan yhteisön tukikelpoisuus Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen maaseutuosasto hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.3. Koulutus (EMOTR-O) Tavoitteena on aktivoida viljelijöitä ja metsänomistajia omaehtoiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä ammattiosaamisen ajan tasalla pitämiseen toimenpiteellä tuetaan lyhytkestoista ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta, jolla kehitetään maa- ja metsätalouteen, maaseutuyrittämiseen ja niiden uudistamiseen osallistuvien henkilöiden ammattitaitoa, osaamista ja pätevyyttä erityisenä tavoitteena on tasa-arvon edistäminen ja nuorten kannustaminen osaamistason nostoon tavanomaisia koulutusjärjestelmiä ja -ohjelmia ei tueta 16

17 Tuettavaa toimintaa on koulutus, jonka sisältö on tietotekniikkaa ympäristönhoidon edistämistä elintarvikkeiden ja metsätuotteiden jatkojalostusta tuotannon kehittämistä pienyritysten verkostoitumista metsänhoidon ja käytön toimintatapojen kehittämistä tai ympäristötavoitteiden omaksumista puun käytön tehostamista palvelutuotantoa tuotannon monipuolistamiseen, yritystoiminnan tehokkuuteen ja taloudellisesti elinkelpoisen tilanhoidon edellyttämien perustaitojen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä maatilataloudessa Tukea voivat saada asiantuntija-, neuvonta- ja koulutusorganisaatiot Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.4 Metsätaloustoimenpiteet (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat metsähoito- ja metsänparannustoimet maisemanhoidon merkittävät kunnostustyöt talousmetsissä yksityismetsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistävä kokeilu- ja selvitystoiminta energiapuun korjuuta ja haketusta edistävät toimenpiteet puuraaka-aineen saantia ja hankintaa edistävät toimenpiteet metsien ekologisen tasapainon ylläpitäminen ja parantaminen laajavaikutteiset luonnon- ja ympäristönhoidon hankkeet monimuotoisuutta säilyttävät ja edistävät hankkeet pienimuotoinen puunjalostus 17

18 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Tukea voivat saada yksityiset maanomistajat pk-yritykset ja mikroyritykset metsäkeskukset yhdistykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.5. Maaseutualueiden sopeuttaminen ja kehittäminen (EMOTR-O) Tuettavaa toimintaa ovat maatilojen yhteiset hankkeet koneistuksen, hankinnan tai tilanhoitopalveluiden kehittämiseksi maataloustuotteiden erityislaatuun perustuvat markkinointitoimenpiteet sekä muut markkinalähtöiset laadun kehittämishankkeet maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja maaseudun väestön peruspalvelut kylien kunnostaminen ja kehittäminen maaseutuperinnön suojeleminen ja säilyttäminen toimintojen monipuolistaminen maataloudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla monimuotoisuuden ja vaihtoehtoisten tulonlähteiden kehittämiseksi maatalouden kehittämiseen liittyvien maaseudun perusrakenteiden kehittäminen ja parantaminen matkailu- ja käsityöläiselinkeinojen kannustaminen Tukea voivat saada maaseutuyrittäjät muut pienyrittäjät maaseudun asukkaat yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen yhteisö tai säätiö ml. kyläyhdistykset ja paikalliset toimintaryhmät 18

19 Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto 2.6 Osaamisen kehittäminen maaseudulla (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat maaseudulla harjoitettavien elinkeinojen ja tuotantoketjujen kehittämiseen liittyvä koulutus osaamisen lisääminen elinkeinoelämän monipuolistamiseksi ja uudistamiseksi laatu-, ympäristö- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen tietotekniikan ja telemaattisten palvelujen käytön ja niihin liittyvän osaamisen edistäminen maaseudun yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen edistäminen maaseutuyrittäjien työssä jaksamista ja työkykyä edistävät toimet elinkeinojen kehittämiseen liittyvät kumppanuushankkeet naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen Tukea voivat saada kunnat ja kuntayhtymät korkeakoulut ja oppilaitokset tutkimuslaitokset kulttuuriorganisaatiot yhdistykset ja muut julkiset ja yksityiset yhteisöt Kohderyhmiä ovat yrittäjät ja ammatinharjoittajat yrittäjiksi aikovat oppilaitoksissa opiskelevat nuoret, työttömät ja muut maaseudun asukkaat Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto 19

20 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat elinkeinojen monipuolistaminen maaseudun elinkeinoelämän, koulutuksen, kulttuurin ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen ja yhteisen toimintaympäristön kehittäminen maaseudun ja taajamien vuorovaikutuksen lisääminen sekä kehittämistavoitteiden toteuttamista edistävä maankäytön ohjaus maaseudun infrastruktuurin ja toimintaympäristön parantaminen (esim. liikenne- ja tietoverkot, erilaiset reitistöt, vesija jätehuolto, palveluinfrastruktuuri) kulttuuri- ja luonnonympäristön parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten uusiokäytön edistäminen Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut ja muut oppilaitokset tutkimus- ja kulttuuriorganisaatiot muut julkisyhteisöt ja yhdistykset yritykset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto ja yritysosasto Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ympäristökeskus Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen tiepiiri 20

21 2.8 Kalatalouden kannattavuuden, rakenteen ja toimintaedellytysten parantaminen (KOR) Tuettavaa toimintaa ovat pyyntiponnistuksen säätely, esim. aluksen romuttaminen tai yhteisyritykset uusien alusten rakentaminen ja olemassa olevien alusten uudenaikaistaminen esimerkiksi alusten turvallisuutta parantavilla investoinneilla ja nykyaikaisten jäähdytysmenetelmien käyttöönotolla veden luonnonvarojen suojeleminen ja kehittäminen, vesiviljely, kalasatamien kehittäminen, jalostaminen, kaupan pitäminen sekä sisävesikalastus muut toimet esim. menekinedistäminen tai pilottihankkeet, joiden puitteissa voidaan toteuttaa innovatiivisia toimenpiteitä Tukea voivat saada ammattikalastajat kalatalousyritykset ja -yrittäjät kunnat muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhteisöt koulutus-ja kehittämisorganisaatiot Rahoitusta ei ole jaettu maakunnittain, vaan TE-keskuksen kalatalousyksikkö hakee rahoituksen hankekohtaisesti maa- ja metsätalousministeriöstä koko Pohjois-Suomen kiintiöstä. Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttaa Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosaston kalatalousyksikkö 21

22 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Toimintalinja 3. OSAAMINEN JA TYÖLLISYYS 3.1 Osaamisen ja tietoyhteiskuntarakenteen kehittäminen (EAKR) Tuettavaa toimintaa ovat osaamisen, kulttuurin ja tietoyhteiskunnan infrastruktuurin parantaminen yrityksiä ja yritysverkostoja palveleva tuotekehitys ja tutkimus osaamiskeskittymien kehittäminen telemaattisten palveluiden kehittäminen ja käytön edistäminen oppimisympäristöjen ja oppimisen tietoverkkojen kehittäminen (esim. etä- ja monimuoto-opetus) alueelliset kehittämis- ja työllisyysstrategiat kansalaistoiminnan infrastruktuurin kehittäminen (erityisesti sukupuolten tasa-arvoa edistävät hankkeet) Tukea voivat saada yritykset kunnat korkeakoulut oppilaitokset tutkimuslaitokset muut julkisyhteisöt Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto, teknologiayksikkö ja työvoimaosasto Keski-Suomen liitto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto 22

23 3.2 Osaamisen ja avainalojen edistäminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat osaamisen lisääminen, mm. yritysverkostoja tukeva tutkimus, koulutus ja teknologian siirto työorganisaatioiden ja koulutuksen yhteistyömallien kehittäminen tutkintoon tähtäävä ammatillinen koulutus, uudelleen koulutus, lisäkoulutus kuten jatko- ja muuntokoulutus (erityisesti ikääntyvä työvoima) työelämän ja elinkeinorakenteen muutosten sekä osaamisja koulutustarpeiden ennakointi koulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen (esim. työelämäläheiset koulutusmallit, oppisopimuskoulutus, työssä oppiminen, yritysten toimiminen kouluttajina) koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, esim. opetusteknologian, -menetelmien ja oppimateriaalin kehittäminen tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen ympäristötietouden ja ympäristöosaamisen lisääminen Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset tutkimuslaitokset yritykset muut julkisyhteisöt Kohderyhmiä ovat yritysten henkilöstö koulutus- ja tutkimushenkilöstö työmarkkinoille pyrkivät naiset ja nuoret työttömät Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto 23

24 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Keski-Suomen liitto Työllistymisen edistäminen ja työttömyyden ehkäiseminen (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat pitkäaikaistyöttömyysuhan alaisten henkilöiden työllistymisen parantaminen työttömien työmarkkinaedellytysten parantaminen (mm. nuoret, ikääntyvä työvoima, naiset) ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien nuorten integrointi työelämään (mm. ammatilliset työpajat ja työssäoppiminen) erityiskoulutettujen ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden integrointi yritystoimintaan ohjaus-, neuvonta-, ura- ja rekrytointipalvelujen kehittäminen työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen, työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen edistäminen uusien yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittäminen työttömyyden vähentämiseksi Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhdistykset Kohderyhmiä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työmarkkinoille pyrkivät nuoret ja naiset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto

25 Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto sosiaali- ja terveysministeriö 3.4 Työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen ja tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla (ESR) Tuettavaa toimintaa ovat uusien yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto työmarkkinoilta syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden kanssa syrjäytyneiden työmarkkinaedellytyksiä, toimintakykyä ja selviytymistä edistävä aktivointi, kuntoutus ja koulutus nuorten syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet ja toimintamallit erityisesti naisten ura-, työllistymis- ja yrittäjyyshankkeet työmarkkinoilla heikossa asemassa olevien erityisryhmien työmarkkinoille integroitumisen tukeminen paikallisen kumppanuuden hyödyntäminen syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä sukupuolten tasa-arvon edistäminen työelämässä Tukea voivat saada kunnat korkeakoulut oppilaitokset muut julkisyhteisöt, järjestöt ja yhdistykset Kohderyhmiä ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan alaiset Tämän toimenpidekokonaisuuden hankeasioissa auttavat Keski-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto Länsi-Suomen lääninhallituksen Jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto sosiaali- ja terveysministeriö 25

26 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 TARKISTA, ETTÄ HANKE sopii tavoite 1 -ohjelmaan Hanke ei saa olla ristiriidassa EU-tavoiteohjelman sisällön kanssa. Ainoastaan tavoiteohjelman toimenpidekokonanaisuuksiin soveltuvia hankkeita voidaan tukea EU-varoin. Varmista hankkeen sopivuus ohjelmaan viranomaisilta. sopii Keski-Suomen aluekehittämisstrategioihin Tavoite 1 -ohjelmassa keskeisessä asemassa ovat luonnonvaroja pitkälle jalostavat yritysverkostot. on toteuttamiskelpoinen Hankkeen rahoituksen pitää olla kunnossa ja hakijan luottotietojen moitteettomat. Hakijan on oltava riittävän pätevä hankkeen toteuttamiseen. Hakijalta edellytetään yhteistyökykyä hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen toteuttamisesta tulee saada henkilökohtaista yleisempää hyötyä. on taloudellinen ja kustannustehokas Investoinnin tulee olla kannattava. Hankkeen tulee edustaa alaa, jolla on kasvun mahdollisuuksia tai sen on luotava edellytyksiä kasvulle ja kannattavuudelle. Etusijalla ovat hankkeet, jotka tuovat alueelle uutta liikevaihtoa. on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen 26

27 Hyvä hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa lisää työllisyyttä tai työpaikkojen syntymistä synnyttää uutta yritystoimintaa, parantaa yritystoiminnan kilpailukykyä tai lisää kaupallisia palveluja on innovatiivinen parantaa alueen luontoa tai kulttuuriympäristöä, vähentää ympäristöhaittoja tai lisää ympäristötietoutta ja -osaamista hyödyntää tai edistää alueellista kulttuuria lisää maaseudun ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta kehittää elinkeinoelämän tai oppilaitosten kansainvälistymistä kehittää tietoyhteiskunnan rakenteita tai osaamista tukee monimuotoisen maaseudun kehittymistä KUN SAAT MYÖNTEISEN PÄÄTÖKSEN Lue tarkkaan lopullinen rahoituspäätös ja toimi ohjeiden mukaan. Seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä ja pidä yhteyttä viranomaisiin. Varmista, ettei mikään asia jää epäselväksi eikä tule väärinkäsityksiä. Ota selvää, kuka on hankkeesi valvoja ja pidä yhteystiedot ajan tasalla. Jos hankkeellesi tai jollekin sen osalle myönnetään tukea, muista pitää kirjanpidossasi hanke ja sen rahoitus omana erillisenä kokonaisuutenaan. Tuen myöntäneellä viranomaisella on oikeus tehdä tarkastuksia rahan käytöstä. Sinun täytyy pystyä osoittamaan, mihin EU-raha on käytetty. Jos avustusrahaa havaitaan käytetyn muuhun kuin mihin sitä on myönnetty, rahat voidaan periä takaisin. Sen sijaan jos kaikki on hoidettu asianmukaisesti, ei tukea tarvitse maksaa takaisin, vaikka hanke epäonnistuisi. 27

28 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Rahat maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, toteutuneiden ja hyväksyttyjen kulujen perusteella. MUITA EUROOPAN UNIONIN TUKIMAHDOL- LISUUKSIA Tavoite 3 -ohjelma on valtakunnallinen kehittämisohjelma, jolla etsitään, kokeillaan ja tuotetaan uusia ratkaisuja sekä levitetään hyviä käytäntöjä Suomen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan. Tavoite 3 -ohjelmaa toteutetaan koko maassa lukuun ottamatta tavoite 1 -aluetta (Itä- ja Pohjois- Suomi) ja Ahvenanmaata, jossa toteutetaan omaa tavoite 3 -ohjelmaa. EU:n rakennerahastoista vain ESR osallistuu tavoite 3 -ohjelman rahoitukseen. Elinkeinokalatalouden rakenneohjelmaa toteutetaan tatavoite 1 -ohjelman ulkopuolisilla alueilla. Yritystoiminnan osalta pyritään ammattitaidon parantamiseen mm. koulutusta ja yritysneuvontaa kehittämällä. Lisäksi ohjelman tavoitteena on alan työllisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla. ALMA, alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, kattaa tavoite 1 -ohjelman ulkopuoliset alueet lukuun ottamatta suurimpien kaupunkien asemakaava-alueita. ALMA tähtää voimakkaaseen ydinmaaseudun ja syrjäisen maaseudun kehitystyöhön. Yhteisöaloitteet täydentävät tavoiteohjelmia. EU-ohjelmakaudella Suomessa toteutetaan neljää eri yhteisöaloitetta. Niiden yhteisenä erityispiirteenä on kansallisuuksien, valtioiden ja alueiden rajat ylittävän yhteistyön edistäminen myös EU:n rajojen ulkopuolelle ulottuvilla toimilla. Yhteisöaloitteita ovat Interreg, Urban, Leader+ ja Equal. 28

29 SANASTO additionaliteetti lisäysperiaate: EU-tuki hankkeelle mahdollistuu, kun kansallinen rahoitus on varmistunut alihankinta teettää osa työstä toisella yrityksellä tai tilata yrityksen tuotteisiin tarvittavaa materiaalia toiselta yritykseltä biopolttoaine eloperäinen, uusiutuvista luonnonvaroista koostuva polttoaine deminimis-sääntö ns. vähämerkityksisen tuen sääntö, jota sovelletaan, kun myönnetään yritykselle julkista tukea, joka ei ole EU:n komission etukäteen hyväksymää (esim. maakunnan kehittämisrahaa) EU-hankkeen toteuttamista varten. Tuen kokonaismäärä voi olla enintään euroa kolmen vuoden jaksolla. EAKR Euroopan aluekehitysrahasto ekologinen ympäröivän luonnon(lait) huomioonottava EMOTR Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto energiainfrastruktuuri sähkön ja lämmön tuotantoon ja jakeluun tarvittava järjestelmä energiatehokkuus energian järkiperäinen tuotanto, jakelu ja käyttö, energianhukan vähentäminen pienimmilleen erikoistumisvalinta kunnan/alueen kilpailukykyä edistävä elinkeino- ja koulutuspoliittinen linjaus, jonka mukaisesti EUtuki pyritään pääsääntöisesti kohdentamaan; Keski-Suomen tavoite 2 -alueen perusstrategia esiselvitys hankkeeseen perehtyminen, sen onnistumisen edellytysten tutkiminen ESR Euroopan sosiaalirahasto Equal EU:n yhteisöaloite, joka kokeilee ja kehittää kansainvälisen yhteistyön avulla uusia menetelmiä työelämän syrjinnän ja epätasa-arvon sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi hanke ajallisesti, laadultaan ja laajuudeltaan rajattua tavoitteellista toimintaa tai pysyvän toiminnan käynnistämistä, toimenpiteiden kokonaisuus 29

30 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 30 infrastruktuuri tuotannon ja asumisen perusehdot, esim. liikenneverkko ja energian saatavuus innovaatio uutuus, luova ratkaisu innovatiivinen uudistava, uutta luova integroida yhdentää, yhdentyä, liittää kokonaisuuteen INTERREG-ohjelma EU:n yhteisöaloite, joka tukee valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä investointi sijoitus jalostusaste tuotteen taso tuotantoprosessissa raakaaineesta valmiiksi lopputuotteeksi klusteri tuotannon/elinkeinojen kokonaisuus, tuotantoketju tai -rypäs, joka ulottuu monelle toimialalle, esim. metsäklusteri kattaa metsänhoidon, puunkuljetuksen, puunjalostuksen, huonekaluteollisuuden, rakennusteollisuuden, jne. laatujärjestelmä tuotteiden, palvelujen ja toiminnan tason mittaus ja määritteleminen Leader-ohjelma EU:n yhteisöaloite, jonka tavoitteena on monipuolistaa maaseudun elinkeinomahdollisuuksia, kokeilla uusia ideoita ja lisätä yhteistyötä logistiikka kuljetus ja jakelu luomu luonnonmukainen, ilman kemiallisia lisäaineita tuotettu läpinäkyvyys avoimuusperiaate esim. päätöksenteossa, rahoituksessa, ym. EU-toiminnassa läpäisyperiaate (main streaming) tietyt periaatteet kulkevat läpi kaiken EU-ohjelmiin liittyvän toiminnan, esim. sukupuolten välinen tasa-arvo maaseutuosasto, Keski-Suomen TE-keskus maa- ja metsätalousministeriön alueellinen yksikkö markkinaselvitys tutkitaan, olisiko tuotteelle menekkiä mikroyritys 1-10 henkeä työllistävä yritys miljöö (elin)ympäristö osaamiskeskus tietyn alan erityistietoa keräävä yksikkö tai yhteistyörengas

31 perinnemaisema jollekin aikakaudelle tyypillinen ympäristö, kokonaisuutena hyvin säilynyt pk-yritys pieni tai keskisuuriyritys, työllistää alle 250 henkeä, liikevaihto < 120 Mmk, tase < 60 Mmk pilottiprojekti uraauurtava, ensimmäinen hanke, esim. EU:n komission tekemän aloitteen kokeilu pitkäaikaistyötön yli 2 vuotta työttömänä ollut polku (työllisyyteen tai yrittäjyyteen) koulutuksen ja ohjauksen kautta etenevä sijoittuminen alalle rationalisoida järkiperäistää riskirahoitus luoton myöntäjä ennakoi osan riskistä sektori osa-alue siemenrahoitus tuetaan yrityksen perustamiseen tähtäävää toimintaa sosiaalipalvelu hyvinvointia ylläpitävä toiminta standardi yhdenmukaistettu vakiotyyppi strategia tavoitteellinen suunnitelma strateginen laskelmointiin, suunnitteluun perustuva, tavoitteellinen, oleellisen tärkeä suuryritys yli 250 henkeä työllistävä yritys, liikevaihto > 120 Mmk, tase > 60 Mmk synergia etu, kustannussäästö, yhteistyöllä saavutettava tehokkuuden lisäys TE-keskus Työvoima- ja elinkeinokeskus, eri ministeriöiden yhteinen aluetoimisto elinkeinotoiminnan kehittämiseksi teknologian siirto teknisen laitteiston tai osaamisen siirtämistä esim. tutkimuslaitoksista yrityksille telemaattinen tiedonsiirtokanaviin liittyvä, esim. puhelin- tai muu linja tietokanta sähköisesti tallennettu tietous jostakin asiasta tietoverkko tietokonepäätteiden keskinäinen sähköinen yhteys, joka mahdollistaa tiedostojen välittämisen ja tutkimisen verkkoon kuuluvien koneiden välillä toimenpidekokonaisuus EU:n tavoite-ohjelmien toimintalinjojen yksityiskohtainen osa-alue 31

32 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 toimialarakenne eri elinkeinoalojen muodostama kokonaisuus alueella, niiden keskinäiset voimasuhteet mm. rahallisesti ja työllistävyydessä toimintalinja EU:n tavoiteohjelmien pääkohta, joka keskittyy tietyn toiminnan kehittämiseen, jakautuu toimenpidekokonaisuuksiin tuotantoyksikkö itsenäinen tai suuremman liittymän osa, joka valmistaa tiettyä tuotetta tutkimusyksikkö tutkimustoimintaa harjoittava laitos työvoimaosasto, Keski-Suomen TE-keskus työministeriön alueellinen yksikkö Urban-ohjelma EU:n yhteisöaloite, jonka tavoitteena on ongelmallisten kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen elvyttäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen verkottuminen yhteistyön luominen yhteisöaloite EU:n tavoiteohjelmia täydentävä ohjelma, jonka erityispiirteenä on kansallisuuksien, valtioiden ja alueiden rajat ylittävän yhteistyön edistäminen myös EU:n rajojen ulkopuolelle ulottuvilla toimilla. Rahoitus tulee suoraan EU:n komissiolta. yrityshautomo aloittavien yritysten yksittäisten palvelujen keskittymä, mukana avustavat asiantuntijapalvelut yritysosasto, Keski-Suomen TE-keskus kauppa- ja teollisuusministeriön alueellinen yksikkö yrityspalvelu tuotannollista toimintaa palveleva julkinen tai yksityinen yksikkö 32

33 Yhteystietoja Keski-Suomen liitto Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh , telekopio EU-alueohjelmien toteutus Hannu Korhonen puh , tavoite 1-ohjelma Pirjo Peräaho (virkavapaalla asti) puh , tehtäviä hoitaa: Jouko Kahilainen puh , tavoite 2-ohjelma Veli-Pekka Päivänen puh , EU-sihteeri Päivi Blå puh , EU-sihteeri Mari Vilenius puh ,

34 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 34 EU-asiantuntija Marika Leppänen puh , talouspäällikkö Pirjo Ahola puh , yritystoiminnan kehittämishankkeet Lauri Laakso, työlomavapaalla asti. puh , tehtäviä hoitaa: Tapani Mattila puh maa- ja metsätalouteen ja maaseutuelinkeinoihin liittyvät hankkeet Jouko Kahilainen puh , hankesuunnittelija Jari Mikkonen puh , energia- ja infrastruktuurihankkeet Martti Ahokas puh , liikennehankkeet Erkki Pyyppönen puh ,

35 energiahankkeet Jarmo Koskinen puh , tutkimus-, koulutus- ja kulttuurihankkeet Mikko Kankainen puh , ympäristöhankkeet Martti Salminen puh , koulutus- ja osaamishankkeet Rauli Sorvari puh , tiedotus Merja Lahti puh , Keski-Suomen Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) Cygnaeuksenkatu 1 PL 44, JYVÄSKYLÄ puh. vaihde telekopio: johtaja Pasi Mäkinen puh , telekopio:

36 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 palvelupäällikkö Pirjo Suhonen puh , Keski-Suomen TE-keskus, yritysosasto puh , telekopio: sähköposti: osastopäällikkö Paavo Koukkumäki puh , yrityskoulutus ja yritysten kehittämisprojektit, ESRhankkeet Heini Günther puh , puuala, rakennustarvike ja graafinen teollisuus Markku Hovisalmi puh , matkailu, yrityspalveluyritykset, hautomoyritykset, energiatuet Paula Kerttunen puh , metalliteollisuus Paavo Koukkumäki puh ,

37 ESR-koordinaattori Kirsi Murtosaari puh EAKR-hankesihteeri Sirpa Tawast puh ESR-koulutussihteeri Else Hyden puh kansainvälistymishankkeet, kv-neuvonta Eeva Talka puh maksatushakemukset, myöntömäärärahojen seuranta Mirja Hassinen puh EU-sihteeri Seija Sundqvist puh

38 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Keski-Suomen TE-keskus, yritysosaston kansainvälistymisyksikkö puh telekopio: , kansainvälistymispäällikkö Christina Sundström puh , , Keski-Suomen TE-keskus, yritysosaston teknologiayksikkö puh , telekopio , yksikön päällikkö Risto Kiljala puu-, konepaja-, pakkaus-, ja elintarviketeknologia, rakennuskomponentit ja materiaalit puh , , informaatioteknologia, elektroniikka Jari Kovanen puh , , energia- ja ympäristöteknologia Mauri Marjaniemi puh , , sihteeri Ainokaisa Kaskari puh ,

39 Keski-Suomen TE-keskus, maaseutuosasto puh telekopio osastopäällikkö Heikki Leivonen puh , kehittämispäällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen puh , kehittämishankkeet Veli Koski puh , ohjelmaperusteinen yritysrahoitus Risto Janhunen puh , Matti Lehtinen puh , Panu Kässi puh , investointituki Heikki Puranen puh ,

40 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 hankerahoituksen maksatus Anni Salo puh Kimmo Hintikka puh Pialiisa Weijo puh Kalatalousyksikkö puh telekopio: kalatalousjohtaja Matti Sipponen puh , kalataloudelliset kehittämishankkeet, elinkeino - kalatalouden rahoitus Jarmo Kovanen puh , KOR-maksatus ja -rekisteri Marketta Kiviluoto puh ,

41 Keski-Suomen TE-keskus, työvoimaosasto puh telekopio: osastopäällikkö Keijo Lipén puh tai toimistopäällikkö Lauri Hiltunen puh , EAKR-työllisyysperusteiset investointiavustukset Leena Kotonen puh , EAKR-työllisyysperusteiset investointiavustukset, maksatus Leena Lönn puh ESR-koordinaattori Eija Haatanen puh , ESR-koordinaattori Arja Tuohimetsä puh , projektineuvoja Petri Moilanen puh

42 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 projektineuvoja Janne Nummi puh ESR-seuranta ja maksatukset Marjut Joska puh ESR-projektien seurannat Heli Saari puh ESR-seuranta, maksatukset, lomakkeet, hakuoppaat Päivi Virtanen puh Finnvera Oy Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh telekopio: aluejohtaja Pentti Kokkinen puh , rahoitusneuvottelut rahoituspäällikkö Erkki Hirvonen puh ,

43 Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri Cygnaeuksenkatu 1 PL 58, JYVÄSKYLÄ puh telekopio: tiejohtaja Seppo Kosonen puh , seppo esikuntapäällikkö Reijo Nivala puh , suunnittelupäällikkö Hannu Keralampi puh , Keski-Suomen ympäristökeskus Ailakinkatu 17 PL 110, JYVÄSKYLÄ puh telekopio: johtaja Risto Palokangas puh , EU-tiimin puheenjohtaja Esa Mikkonen puh

44 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 luontoinfra-, luontomatkailu- ja virkistysaluehankkeet Päivi Halinen puh tutkimukseen ja analytiikkaan liittyvät ympäristöhankkeet Sirpa Herve puh , rakennettujen kulttuuriympäristöjen hoitohankkeet Pirjo Hokkanen puh tutkimus- ja kehittämishankkeet Kari Lehtinen, puh vesihuolto-, ympäristönhoito- ja kunnostushankkeet Esa Solismaa puh ympäristövaurioiden ja saastuneiden maa-alueiden korjaustoimenpiteisiin sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätteiden hyötykäyttöön ja kierrätykseen liittyvät hankkeet Hannele Yli-Kauppila puh

45 Länsi-Suomen lääninhallitus/jyväskylän alueellinen palveluyksikkö/sivistysosasto Cygnaeuksenkatu 1, PL 41, JYVÄSKYLÄ puh , telekopio: lääninsivistysneuvos Heikki K. Lyytinen puh , tavoiteohjelmat 1 ja 2 ylitarkastaja Jukka Nättinen puh , toisen asteen ammatillisten oppilaitosten hankkeet, rakennerahastokoordinaattori Lea Goyal puh , rakennerahastokoordinaattori Salla Haapasalo puh tavoiteohjelma 3 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hankkeet sivistystoimentarkastaja Jukka T. Raivio puh ,

46 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 tavoiteohjelma 3 sivistystoimentarkastaja Aarre Mäkelä puh , Nuorten työpajat sivistystoimentarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä puh Keski-Suomen Eurooppa-tiedotus aluetiedottaja Kari Kakko Vapaudenkatu PL 50, JYVÄSKYLÄ puh tai (matkapuhelimista soitettaessa) 46

47 TOIMIALAKEHITTÄMISHANKE / Toimialapäälliköiden yhteystietoja Elektroniikkateollisuus: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy Toimialapäällikkö Arja Järvinen PL 27, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Graafinen teollisuus: Jykes Oy Toimialapäällikkö Vuokko Väkiparta Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Pienteollisuus: Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Toimialapäällikkö Taina Arjanne Miilutie PETÄJÄVESI Puh: , telekopio: petajavesi.fi Matkailu: Keski-Suomen liitto Toimialapäällikkö Kari Suoranta Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh ,

48 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Metalliteollisuus: Jyväskylän Aikuiskoulutus (JAIKO) Toimialapäällikkö Esa Tolvanen Salmirannantie 3 PL 283, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Puutuoteteollisuus: Jyväskylän Aikuiskoulutus (JAIKO) Toimialapäällikkö Jukka Vilppola Salmirannantie 3 PL 283, JYVÄSKYLÄ puh: , telekopio: Keski-Suomen kehittämisyhtiöt: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy toimitusjohtaja Ritva Nirkkonen Sepänkatu JYVÄSKYLÄ puh , telekopio: Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy/ Jämsek toimitusjohtaja Hannu Weijo Lamminsuontie JÄMSÄ puh , autopuh telekopio:

49 Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy toimitusjohtaja Hannu Tuovinen Virastotie 4 PL 55, KARSTULA puh , telekopio: Kehittämisyhtiö Kiven Oy/Kivijärven kunta toimitusjohtaja Matti Puranen Virastotie KIVIJÄRVI puh , telekopio: KeuLink Oy toimitusjohtaja Esa Lintula Keuruuntie 12 B KEURUU puh telekopio: Pihtiputaan Kehitys Oy toimitusjohtaja Kari Noronen PL PIHTIPUDAS puh telekopio: Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy toimitusjohtaja Risto Lahti Sivulantie 1 PL 13, SAARIJÄRVI puh , telekopio:

50 EU TUKIEN HAKUOPAS TAVOITE 1 Suolahden Teollisuuskylä Oy/ Suolahden kaupunki toimitusjohtaja Sakari Aho-Pynttäri Hallintokatu SUOLAHTI puh , Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy toimitusjohtaja Paavo Tikkanen Haapasaarentie VIITASAARI puh ,

51 51

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi RAHOITUS/EU-OHJELMAT EU-tukia matkailun kehittämiseen voi hakea lukuisista rahoituslähteistä. Niitä myöntävät sekä Suomen viranomaiset että Euroopan Unioni. EU-tukien tavoitteena on koko Euroopan Unionin

Lisätiedot

Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000-2006

Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000-2006 k 1 Keski-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää Puhelin 014 652 230 Telekopio 014 652 277 Lisätietoja Tavoite 2 -ohjelmapäällikkö,

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

EU tarjoaa. mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan. kehittämiseen

EU tarjoaa. mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan. kehittämiseen EU tarjoaa mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan kehittämiseen EU tarjoaa mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan kehittämiseen SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 3 Mitä ovat EU:n rakennerahasto-ohjelmat? 4 Mitä EU:n

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Jyväskylässä 10.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Projektit 2000 2005. Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula

Projektit 2000 2005. Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula Projektit 2000 2005 Toim. Elina Seppä-Jokela ja Satu Hourula Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Keski-Pohjanmaan teknologiakeskus KETEK Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Kokkolan

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 3 KESKI-SUOMEN LIITTO

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 3 KESKI-SUOMEN LIITTO T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 3 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi/

Lisätiedot

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007 2013 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011 2012 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TAVOITE 6 OHJELMAN HANKKEET Rahoittajien sisäinen arviointi

POHJOIS-KARJALAN TAVOITE 6 OHJELMAN HANKKEET Rahoittajien sisäinen arviointi POHJOIS-KARJALAN TAVOITE 6 OHJELMAN HANKKEET Rahoittajien sisäinen arviointi POHJOIS-KARJALAN ALUETALOUDELLINEN KEHITYS TAVOITE 6 OHJELMAKAUDELLA Katsauksen tausta ja tavoitteet Tässä johdannossa kuvataan

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti Työryhmämuistio MMM 2005:4 Kattavat palvelut maaseudun mikroyrityksille Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

EU:n tavoite 6-ohjelman hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan liitossa

EU:n tavoite 6-ohjelman hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan liitossa EU:n tavoite 6-ohjelman hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan liitossa Janna Merenniemi 141994 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro seminaari tutkielma Huhtikuu 2002 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LEADER+ -ohjelman täydennysosa 2001 2006

LEADER+ -ohjelman täydennysosa 2001 2006 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelma täydennysosa MMM:n julkaisuja 3/2003 LEADER+ -ohjelman täydennysosa 2001 2006 Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja3/2003 1 LEADER+ -ohjelman

Lisätiedot

EU-ohjelmarahoituslehti

EU-ohjelmarahoituslehti EU-ohjelmarahoituslehti Hyvä vuosikerta uuden an oivalluksille Nyt on kehittämisen etsikkoaika Yrittäjyys työllisyys nousuun EU maaseutu ovat mainettaan parempia LUKIJAKILPAILU TAKASIVULLA! 2 EU on Pohjois-Savon

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU

KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2012 2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 10.10.2011 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 24.10.2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2011 A:13 Julkaisija: ISBN 978-952-5326-76-5

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot