IFRS-tilinpäätös ja viranomaisraportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IFRS-tilinpäätös ja viranomaisraportointi"

Transkriptio

1 Viratin tiedotustilaisuus IFRS-tilinpäätös ja viranomaisraportointi EU:ssa Virati /RMA 1 IFRS-tilinpäätös ja viranomaisraportointi EU:ssa 1. CEBS 2. Financial Reporting (FinRep) - projekti 3. Miten Suomessa? Virati /RMA 2

2 CEBS Euroopan pankkivalvojien komitea Organisaatio CEBS: jäsenet: EU:n pankkivalvonta- ja keskuspankkiorganisaatioista, EKP mukaan lukien, 25 maasta ja 46 jäsenorganisaatiosta, tarkkailijat: ETA* maista, EU:n komissiosta ja ESCB:n (European System for Central Banks) pankkivalvontakomiteasta Puheenjohtaja Varapj. Pääsihteeri José María Roldán Danièle Nouy Andrea Enria Banco de España Commission de Bancaire Banca d Italia * Islanti, Liechtenstein ja Norja Virati /RMA 4

3 CEBS:n tehtävät on EU:n komission neuvonantaja pankkeja koskevissa kysymyksissä, erityisesti EU-tasoisen lainsäädännön toimeenpanoon liittyvien esitysten laatimisessa pyrkii edistämään EU-lainsäädännön yhtenäistä käytännön voimaansaattamista ja soveltamista jäsenmaissa ohjeilla, suosituksilla ja standardeilla pyrkii helpottamaan valvojien välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa Virati /RMA 5 Lamfalussy kehikko L1 Neuvosto Komissio Parlamentti L2 EBC¹ EIOPC¹ ESC¹ FCC¹ L3 CEBS² CEIOPS³ CESR³ L4 Komissio EBC = European Banking Committee EIOPC = European Insurance and Occupational Pensions Committee ESC = European Securities Committee FCC = Financial Conglomerates Committee CEIOPS = Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors CESR = Committee of European Securities Regulators ¹ Valtiovarainministerit ² Valvojat ja keskuspankit ³ Valvojat Virati /RMA 6

4 Lamfalussy kehikko ECOFIN neuvosto Euroopan komissio Euroopan parlamentti EFC-FST¹ FSC¹ EBC¹ Economic and Monetary Affairs Committee (ECON) Advice/ accountability European Central Bank (ECB) CEBS² L3 -tason koordinointi CEIOPS 3 CESR 3 Banking Supervision Committee (BSC) Koordinointi EBC European Banking Committee EFC Economic and Financial Committee FSC Financial Services Committee FST Financial Stability Table CEIOPS Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors CESR Committee of European Securities Regulators ¹Valtiovarainministerit ²Valvojat ja keskuspankit ³valvojat Virati /RMA 7 CEBS FINANCIAL REPORTING - projekti Taustaksi Tavoitteet ja aikataulu Joustavuus vs. harmonisointi? Teknisiä kysymyksiä FINREP ja COREP Virati /RMA 8

5 Taustaksi: Asetus (EY) 1606/2002/ Vuodesta 2005 alkaen kaikkien Euroopassa listattujen pankkien on laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS/IFRS-standardien mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat laajentaa IAS/IFRS-standardien käyttöpakkoa/mahdollisuutta, esim. koskemaan myös listaamattomien pankkien konsernitilinpäätöksiä. IAS/IFRS-standardit eivät edellytä yhtenäisen tase- ja tuloslaskelmakaavan käyttöä kuten pankkien tilinpäätösdirektiivi 86/635/ETY edellyttää. Kuitenkin vain yhtenäisesti laaditut tilinpäätökset antavat valvojille mahdollisuuden tilinpäätöstietojen vertailuun (konekielisesti) ja sektoritasoiseen seurantaan. Virati /RMA 9 Taustaksi: IAS-asetus ja tilinpäätösdirektiivit Direktiivit implementoitava lainsäädäntöön Tilinpäätösdirektiivi 78/660/ETY Johdon päätökset Kirjanpitolaki Konsernitilinpäätösdirektiivi 83/349/ETY Pankkien tilinpäätösdirektiivi 86/635/ETY Luottolaitoslaki VM Rata IAS-asetus - suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä Virati /RMA 10

6 Pankkien tilinpäätökset v. 2005/2007 Kaksi ryhmää pankkeja IFRS-pankit - laativat standardien mukaisen tilinpäätöksen EI-IFRS-pankit - laativat kansallisen lainsäädännön mukaisen tilinpäätöksen Virati /RMA 11 Taustaksi: projektin perusteluna Miksi juuri nyt? Kaikkien (listattujen) pankkien on pakko laatia IAS/IFRSstandardien mukainen konsernitilinpäätös. Viranomaisraportointia on joka tapauksessa tämän mukaisesti uusittava. Useat jäsenmaat olivat suunnitelleet/suunnittelevat parhaillaan uutta IAS/IFRS-standardeihin perustuvaa viranomaisraportointia. Virati /RMA 12

7 Tavoitteet ja aikataulu Tavoitteena on kehittää sellainen konserntilinpäätöksen raportointipaketti joka on IAS/IFRS-standardien mukainen ja joka sopii EU:n pankkivalvojien käyttöön näiden kerätessä pankeilta tilinpäätöstietoja. Projekti alkoi kesällä 2004, pj. Belgiasta (Marc Pickeur). CEBS:n konsultaatio Käyttöönotto päätettävissä kansallisesti Ratan valvottavatiedote Virati /RMA 13 Tavoitteet ja aikataulu Alatyöryhmällä projektin kuluessa kaksi epävirallista tapaamista pankkitoimialan edustajien kanssa (FBE): syyskuussa ja joulukuussa Lisäksi eri jäsenmaissa maakohtaisia epävirallisia keskusteluja pankkien edustajien kanssa. Pankkien tuki projektille antaako mahdollisuuden raportointirutiinien rationalisointiin. Varsinkin monikansallisessa ympäristössä tilinpäätösraportoinnin vertailtavuuden ja yhtenäistämisen merkitys kasvaa yhtenäistääkö eri maiden valvontaviranomaisten vaatimaa raportointia. Korostettu tarvetta pysyä IAS/IFRS-yhdenmukaisena sekä koordinointia COREPin kanssa. Virati /RMA 14

8 Joustavuus vs. harmonisointi? Eri jäsenmaiden valvojat toteuttavat valvontaa ja tarvitsevat siihen tilinpäätöstietoja ehkä: vain taseen ja tuloslaskelman muodossa, tai koko julkistettavan tilinpäätöksen muodossa, tai julkistettavan tilinpäätöksen lisäksi vielä muita selvityksiä esim. tilikauden aikana tapahtuneista muutoksista Virati /RMA 15 Joustavuus vs. harmonisointi Projektissa todettiin: Eri valvojien erilainen tapa kerätä valvontatietoja (ja tehdä valvontaa sen pohjalta) edellyttää joustavuutta: jäsenmaakohtaisesti on voitava päättää valvonnassa tarvittavan tilinpäätösinformaation laajuudesta. Tästä syystä: a) Kukin jäsenmaa voi vapaasti valita raportointipaketin tiedoista ne, joita sen toteuttamassa pankkivalvonnassa tilinpäätöksistä tarvitaan. b) Lisäksi jäsenmaalla on mahdollisuus laajentaa standardipakettia koskemaan tietoja, joita pidetään kansallisesti tarpeellisina. Vastuu lisäinformaation määrittämisestä on tällä jäsenmaalla. Virati /RMA 16

9 Joustavuus vs. harmonisointi Projektin ehkä kaikkein vaikein kohta ymmärtää on lause, jolla pyritään määrittämään joustavuuden rajat. Kansallisten valvojien tulisi kuitenkin välttää sitä, että ne jättävät kehikosta joitakin osia pois ja sen jälkeen korvaavat nämä omilla lisäyksillä, koska tämänkaltainen lähestymistapa haittaisi jäsenvaltioiden harmonisointipyrkimyksiä However, national supervisors should refrain from omitting some parts of the framework and subsequently replacing with individualised extensions, since such an approach would impede the harmonisation efforts of the member states. Virati /RMA 17 Eri valvojien näkökulmat voivat poiketa tilinpäätösraportoinnin osalta siten, että: Toisaalta voidaan standardiraportteina pyytää sekä tilinpäätöstietoja että vakavaraisuuslaskennan tietoja ja käyttää näitä toisaalta taloudelliseen analyysiin ja toisaalta pääomavaatimusten analysointiin. Toisaalta voidaan standardiraportteina pyytää pääasiassa vakavaraisuuslaskennan tietoja ja keskittyä pelkästään pääomavaatimusten analysointiin. Tilinpäätöstietoja käytetään ehkä vain koko pankkisektoria koskeviin analyyseihin. FINREP - raporttipaketti on rajattu koskemaan tilinpäätösraportteja eikä se siten sisällä vakavaraisuuslaskennan analysointiin ja raportointiin tarvittavia tietoja. Virati /RMA 18

10 Raporttipaketti on (IASB:ssä) hyväksyttyjen IAS/IFRSstandardien (2004) mukainen ja käsittää kaiken sen informaation, joka luottolaitoksen on julkistettava IAS/IFRStilinpäätöksessään. Konsernitilinpäätös on IAS-standardien mukainen sisältää myös poikkeavalla toimialalla olevat tytäryritykset rivi-riviltä yhdisteltynä. Kaikki standardien mukaiset optiot on sisällytetty esitettäviin tietoihin. Perustasoa (tuloslaskelma ja tase) täydentävät yksityiskohtaiset liitetaulukot. Koska joillekin jäsenmaille saattaa riittää perustaso, on erityistä huomiota kiinnitetty sen mahdollisimman suureen kattavuuteen. Virati /RMA 19 Taulukkorakennetta on perusteltu: - erillisten taulukoiden käsittely yksinkertaisempaa kuin yhden valtavan laajan taseen ja tuloslaskelman; - taulukkorakenne mahdollistaa jäsenmaiden omat ratkaisut joustavuusaspekti; - sallii useampien ominaisuuksien liittämisen samaan tietoon ja siten useammanlaatuisen näkökulman samaan informaatioon. Ehdotus standardipaketista sisältää ne ominaisuudet ja näkökulmat, joita kansainväliset tilinpäätösstandardit edellyttävät Virati /RMA 20

11 Oletuksena: Standardipaketin tiedot sisältyvät jo pankkien tietojärjestelmiin (kirjanpitojärjestelmään, reskontrajärjestelmään jne.), koska nämä tarvitaan joka tapauksessa IAS/IFRS-standardien mukaisten tilinpäätöstietojen tuottamiseen. Tietosisällön määrittäminen on olennaista atk-järjestelmien kannalta. On määriteltävä rahoitusinstrumenttien ja muiden omaisuus- ja velkaerien osalta - salkku, johon sisältyy (arvostustapa) - instrumenttityyppi, oman pääoman ehtoinen, velkainstrumentti jne. - vastapuoli (riski) - maturiteetti (likviditeetti) jne. Kaikki nämä ominaisuudet määrittävät pääkirjatilin. Virati /RMA 21 *Standardi Q3/42005 voimaan IAS/IFRS-standardit sellaisena kuin ne olivat sekä ED 7* (Financial Instruments: Diclosures ). Common Practice (Yleinen raportointikäytäntö) Perustuu salkkuajatteluun (ei vaadetyyppiin eikä likviditeettijärjestykseen). Myös käypään arvoon arvostettavista esitetään korkokulut/korkotuotot clean pricing versus dirty pricing (kertyneet korkotuotot/kulut) Kaupantekopäivä vai selvityspäivä kirjausperusteena on valittavissa IAS 39:n sääntöjen mukaan paketti ei rajoita Virati /RMA 22

12 Tase Tuloslaskelma Taseen ja tuloslaskelman liitetaulukot Rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Standardin IAS1 Tilinpäätöksen esittäminen kappaleen 8 mukaiset tilinpäätökseen kuuluvat osat plus täyttöohjeet Virati /RMA 23 Rahoitusinstrumenttien IAS 39 mukainen arvostus Arvostusluokka Lainat Lainat Eräpäivään asti asti pidettävät Myytävissä olevat olevat Trading varat/fvo Arvostus Jaks.hm Jaks.hm. Käypä Käypä arvo arvo Käypä Käypä arvo arvo Käyvän arvon muutokset Oma Oma pääoma Tulos Tulos Velat Velat Trading velat/fvo Jaks.hm. Käypä Käypä arvo arvo Tulos Tulos Johdannaiset Käypä Käypä arvo arvo Tulos Tulos FVO = Fair Value Option Virati /RMA 24

13 IFRS: ED 7 taseessa esitettävä vähintään ei EU Kirjanpitoarvot jokaisesta IAS 39:n määrittämästä rahoitusinstrumenttiryhmästä, (a) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, erikseen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja käypään arvoon kirjattaviksi määritetyt (b) eräpäivään asti pidettävät sijoitukset (c lainat ja muut saamiset (d) myytävissä olevat rahoitusvarat (e) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat, erikseen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja käypään arvoon kirjattaviksi määritetyt (f) jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat Virati /RMA Konsernitase - Vastaavaa Käteiset varat ja keskuspankkisaamiset Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset (ml. rahoitusleasing) Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Suojaavat johdannaiset Korkoriskin salkkukohtaisen suojauksen kohteena olevien erien käyvän arvon muutos IAS/IF RS viite. Erittely YRK; ED 7 IG29(e) ED 7.10(a); ED 7.10(a); ED 7.10(d); ED 7.10(c); ED 7.10(b); ED 7.10(a); A(a) Rahoitusvaroista kertynyt korkosaaminen Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet [Tytäryrityksiin], osakkuusyrityksiin ja yhteisyrityksiin tehdyt sijoitukset (joihin on sovellettu pääomaosuusmenetelmää - Verosaamiset Muut varat YHTEENSÄ VASTAAVAA Yleinen Raportointikäytäntö (c) & 1.68(e) IAS Virati /RMA 26

14 1.2 Konsernitase - Vastattavaa IAS/IFRS viite Erittely Keskuspankkien talletukset Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat [Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat] Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Siirrettyihin varoihin liittyvät rahoitusvelat Suojaavat johdannaiset Korkoriskin salkkukohtaisen suojauksen kohteena olevien erien käyvän arvon muutos YRK ED 7.10(e); 39.9 AG ED 7.10 (e); 39.9 ED 7.10(f) 39.47(b) ED 7.10(a); A(b) Rahoitusveloista kertyneet korkokulut Varaukset Verovelat Muut velat (rahoitusleasing ml.) Vaadittaessa takaisin maksettava osuuspääoma Myytäväksi luokiteltuun, luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat YRK 1.68 (k) IAS 1.74 IFRIC A(b) & IFRS YHTEENSÄ VASTATTAVAA Virati /RMA 27 IFRS: ED 7 - tuloslaskelmassa esitettävä vähintään (a) nettovoitot tai tappiot (i) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja veloista, erikseen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä ja käypään arvoon kirjattavaksi määritetyistä (ii) myytävissä olevista rahoitusvaroista, erikseen tilikaudella suoraan omaan pääomaan kirjatut voitot (tappiot) ja erikseen määrät, jotka on poistettu omasta pääomasta ja kirjattu tilikauden tulokseen (iii) eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista (iv) lainoista ja saamisista; ja (v) jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista Virati /RMA 28

15 IFRS: ED 7 - tuloslaskelmassa esitettävä vähintään (b) Miten (a)-kohdan mukaiset tuloslaskelmaerät on määritetty, esimerkiksi, sisältyykö nettovoittoihin tai tappioihin korko- ja osinkotuottoja; (c ) korkotuottojen ja korkokulujen kokonaismäärä (laskettuna käyttäen efektiivisen koron menetelmää) niiden rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen osalta, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti Virati /RMA 29 IFRS: ED 7 - tuloslaskelmassa esitettävä vähintään (d) rahoitusvaroista ja rahoitusveloista johtuvat palkkiotuotot ja palkkiokulut (jotka ovat muita kuin efektiivisen koron määrittämiseen sisällytettyjä eriä) samoin kuin ne palkkiotuotot ja palkkiokulut, jotka johtuvat sellaisista sijoituspalvelutoiminnoista ( trust and other fiduciary activities ), jotka johtuvat yksittäisten ihmisten, säätiöiden, eläkevarojen ja muiden instituutioiden puolesta tapahtuvaan varojen hallussapidosta tai sijoittamisesta ja (e) arvoltaan alentuista rahoitusvaroista IAS 39 kappaleen AG93 mukaisesti kertyneet korkotuotot. Virati /RMA 30

16 Esimerkki liitetaulukosta: lainat ja saamiset Vastapuoli IAS/IFRS ref. Terveet* lainat Muut** kuin terveet lainat <Sop.koht. arv.arvonal. > <Ryhmäko ht.arv. arvonal. > (*) Lainat ja saamiset yht. Käypä arvo Yleensä AG AG ED Lainat ja saamiset*** 39.9 Valtiolta ja kunnilta Vakadir. art. 86 Luottolaitoksilta Vakadir. art. 86 Muilta laitoksilta Vakadir. art. 86 Yrityksiltä Vakadir. art. 86 Vähittäis sektorilta Vakadir. art. 86 Yhteensä (*) sisältää arvonalentumiset niistä tappioista, jotka oat tapahtuneet, mutta joita ei vielä ole ilmoitettu Virati /RMA Korkotuotot ja korkokulut IAS/IFRS viite Korkotuotot Käteisistä varoista ja keskuspankkisaamisista YRK Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista 39.9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 39.9 Myytävissä olevista rahoitusvaroista 39.9 Lainoista ja muista saamisista (rahoitusleasing ml.) 39.9 Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista 39.9 Suojaavista johdannaisista 39.9 Muista YRK Korkotuotot yhteensä Korkokulut Keskuspankkien talletuksista ED 7.10 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista 39.9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista 39.9 Jaksotettuun hankintamenoon ED 7.10(f) arvostettavista rahoitusveloista Suojaavista johdannaisista 39.9 Muista veloista (rahoitusleasing ml.) IAS 1.74 Korkokulut yhteensä Korkokate Arvoltaan alentuneille rahoitusvaroilie ED 7.21(e) kerrytetty korkotuotto (IAS 39 AG 93) Tilikausi Virati /RMA 32

17 29 Toteutuneet voitot ja tappiot niistä rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti Toteutuneet voitot Myytävissä olevista rahoitusvaroista Lainoista ja muista saamisista Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista Rahoitusveloista (kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät poislukien) Muista Yhteensä Toteutuneet tappiot Myytävissä olevista rahoitusvaroista Lainoista ja muista saamisista Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista Rahoitusveloista (kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät poislukien) Muista Yhteensä IAS/IFRS viite 39 IG G1 ED 7.21(a)ii ; 39.9 ED 7.21(a)iv ; 39.9 ED 7.21(a)iv ; 39.9 ED 7.21(a)v ; 39.9 ED 7.21(a)iii ; IG G1 ED 7.21(a)v ; 39.9 ED 7.21(a)iv ; 39.9 ED 7.21(a)v ; 39.9 ED 7.21(a)ii ; 39.9 ED 7.21(a)iii ; 39.9 Tilikaudelta Virati /RMA 33 Vaikeasti standardoitavissa? Verot (IAS12) taulukot 15A ja 15B Pankkivalvonnan tarve näin yksityiskohtaisiin tietoihin? Työsuhde-etuudet (IAS 19) - taulukko 45. Taulukko per järjestely? Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (IAS 24) - taulukot 44A, 44B ja 44C. Osa tiedoista yhtiökohtaisia. Käyttö? Virati /RMA 34

18 Teknisiä kysymyksiä Käyttöönoton ajankohta kansallisesti päätettävissä Raportointitiheys kansallisesti päätettävissä Täyttöohjeet Explanatory guidance Virati /RMA 35 Teknisiä kysymyksiä XBRL extended Business Reporting Language Instead of treating financial information as a block of text - XBRL provides an identifying tag for each individual item of data in a socalled taxonomy. This is computer readable. XBRL is being developed by an international non-profit consortium of approximately 250 major companies, organisations and government agencies. It is an open standard, free of licence fees. It is already being put to practical use in a number of countries and implementations of XBRL are growing rapidly around the world. Virati /RMA 36

19 Teknisiä kysymyksiä International Financial Reporting Standards, General Purpose Financial Reporting for Profit-Oriented Entities, Incorporating Additional Requirements for Banks and Similar Financial Institutions (IFRS-GP) , Exposure Draft NOTE: This taxonomy will change over the course of the exposure period (ends 30 April) as feedback is received: Software developers and instance document creators should rely on it at their own risk. Virati /RMA 37 ja CEBS COREP-projekti CEBS käynnisti yhtenäisen vakavaraisuusraportoinnin konsultaation tammikuussa Ratan valvottavatiedote Konsultaatio päättyi Lähetetyt kommentit (22 kpl) luettavissa CEBS:n sivuilla Periaatteessa myönteisiä kritiikkiä raporttipaketin laajuudesta Tarkistuksia tavoiteaikatauluna maaliskuun loppu Virati /RMA 38

20 ja CEBS COREP-projekti Ratan valvottavatiedotteessa todettiin: Tarkoitus on, että näitä kahta raportointikehikkoa kehitetään koordinoidusti.., Käytettyjen termien sisältö toisaalta vakavaraisuuslaskennassa ja toisaalta IAS/IFRStilinpäätöksessä. Esim. trading book vs. kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusinstrumentit. Vaikeutena tällä hetkellä, ettei vakavaraisuusdirektiivin omien varojen laskentaa ja omiin varoihin sisällytettäviä eriä koskevia artikloja ole vielä IAS-tettu. Virati /RMA 39 ja CEBS COREP-projekti Muita yhteisiä kysymyksiä: Konsolidoinnin laajuus vakavaraisuusvalvonta tarkastelee ainoastaan rahoitustoimialan konsernia, poikkeavan toimialan tytäryritykset suljetaan ulkopuolelle, IAS-konsernitilinpäätökseen yhdistellään kaikki tytäryritykset toimialasta riippumatta - konglomeraattien raportointi Basel II:n pilari III:n mukaiset tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja näiden vastaavuus IAS-tilinpäätöksessä esitettäviin Operatiivisen riskin gross income käsite vs.ias-tuloslaskelman erät Virati /RMA 40

21 Miten Suomessa? Suomalainen Finrep-projekti Kysymyksiä: - edelleen viranomaisten yhteinen raportointikehikko? - edelleen yhteinen kehikko IFRS-pankeille ja ei-ifrspankeille? - lähtökohtana TATU lisätään Finrep-piirteitä? - lähtökohtana Finrep lisätään TATU-piirteitä - v. 2007? - XBRL? Virati /RMA 41

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot Dnro FIVA 19/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2014, 3 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 4 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 2 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui hieman edellisvuodesta vuoden 2015 toisella neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Saamiset asiakkailta kasvoivat 798,0 miljoonalla eurolla vuoden 2007 lopusta ja niiden määrä oli ,8 miljoonaa euroa (25 292,8).

Saamiset asiakkailta kasvoivat 798,0 miljoonalla eurolla vuoden 2007 lopusta ja niiden määrä oli ,8 miljoonaa euroa (25 292,8). SAMPO PANKKI -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 5.2.2009 Konsernirakenteen muutokset Kiinteistö Oy Salon Örninkatu 15 myytiin helmikuussa 2008 ja osakkuusyhtiö Primasoft Oy (Sampo Pankin osuus osakkeista

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010 23.7.2010 OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) koordinoi kesä heinäkuussa yhteistyössä Euroopan keskuspankin, Euroopan komission ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote 31.12.2009

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätöstiedote 31.12.2009 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätöstiedote 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki, joka kuuluu

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön S I R P A P I E T I K Ä I N E N E U R O P A R L A M E N T A A R I K K O 2 0 1 4 Single rule book Pankkiunioni

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 IFRS-tilinpäätösselvitys 2011 Selvityksessä tarkasteltiin: Onko yhteisyritysten käsittelytavassa vaihtelevuutta? Mitkä ovat uuden IFRS 11

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (8) Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriön vero-osasto on 29.10.2003

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla:

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla: 1(34) LUONNOS 24.9.2015 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Valtiovarainministeriön päätöksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot