IFRS-tilinpäätös ja viranomaisraportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IFRS-tilinpäätös ja viranomaisraportointi"

Transkriptio

1 Viratin tiedotustilaisuus IFRS-tilinpäätös ja viranomaisraportointi EU:ssa Virati /RMA 1 IFRS-tilinpäätös ja viranomaisraportointi EU:ssa 1. CEBS 2. Financial Reporting (FinRep) - projekti 3. Miten Suomessa? Virati /RMA 2

2 CEBS Euroopan pankkivalvojien komitea Organisaatio CEBS: jäsenet: EU:n pankkivalvonta- ja keskuspankkiorganisaatioista, EKP mukaan lukien, 25 maasta ja 46 jäsenorganisaatiosta, tarkkailijat: ETA* maista, EU:n komissiosta ja ESCB:n (European System for Central Banks) pankkivalvontakomiteasta Puheenjohtaja Varapj. Pääsihteeri José María Roldán Danièle Nouy Andrea Enria Banco de España Commission de Bancaire Banca d Italia * Islanti, Liechtenstein ja Norja Virati /RMA 4

3 CEBS:n tehtävät on EU:n komission neuvonantaja pankkeja koskevissa kysymyksissä, erityisesti EU-tasoisen lainsäädännön toimeenpanoon liittyvien esitysten laatimisessa pyrkii edistämään EU-lainsäädännön yhtenäistä käytännön voimaansaattamista ja soveltamista jäsenmaissa ohjeilla, suosituksilla ja standardeilla pyrkii helpottamaan valvojien välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa Virati /RMA 5 Lamfalussy kehikko L1 Neuvosto Komissio Parlamentti L2 EBC¹ EIOPC¹ ESC¹ FCC¹ L3 CEBS² CEIOPS³ CESR³ L4 Komissio EBC = European Banking Committee EIOPC = European Insurance and Occupational Pensions Committee ESC = European Securities Committee FCC = Financial Conglomerates Committee CEIOPS = Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors CESR = Committee of European Securities Regulators ¹ Valtiovarainministerit ² Valvojat ja keskuspankit ³ Valvojat Virati /RMA 6

4 Lamfalussy kehikko ECOFIN neuvosto Euroopan komissio Euroopan parlamentti EFC-FST¹ FSC¹ EBC¹ Economic and Monetary Affairs Committee (ECON) Advice/ accountability European Central Bank (ECB) CEBS² L3 -tason koordinointi CEIOPS 3 CESR 3 Banking Supervision Committee (BSC) Koordinointi EBC European Banking Committee EFC Economic and Financial Committee FSC Financial Services Committee FST Financial Stability Table CEIOPS Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors CESR Committee of European Securities Regulators ¹Valtiovarainministerit ²Valvojat ja keskuspankit ³valvojat Virati /RMA 7 CEBS FINANCIAL REPORTING - projekti Taustaksi Tavoitteet ja aikataulu Joustavuus vs. harmonisointi? Teknisiä kysymyksiä FINREP ja COREP Virati /RMA 8

5 Taustaksi: Asetus (EY) 1606/2002/ Vuodesta 2005 alkaen kaikkien Euroopassa listattujen pankkien on laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS/IFRS-standardien mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat laajentaa IAS/IFRS-standardien käyttöpakkoa/mahdollisuutta, esim. koskemaan myös listaamattomien pankkien konsernitilinpäätöksiä. IAS/IFRS-standardit eivät edellytä yhtenäisen tase- ja tuloslaskelmakaavan käyttöä kuten pankkien tilinpäätösdirektiivi 86/635/ETY edellyttää. Kuitenkin vain yhtenäisesti laaditut tilinpäätökset antavat valvojille mahdollisuuden tilinpäätöstietojen vertailuun (konekielisesti) ja sektoritasoiseen seurantaan. Virati /RMA 9 Taustaksi: IAS-asetus ja tilinpäätösdirektiivit Direktiivit implementoitava lainsäädäntöön Tilinpäätösdirektiivi 78/660/ETY Johdon päätökset Kirjanpitolaki Konsernitilinpäätösdirektiivi 83/349/ETY Pankkien tilinpäätösdirektiivi 86/635/ETY Luottolaitoslaki VM Rata IAS-asetus - suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä Virati /RMA 10

6 Pankkien tilinpäätökset v. 2005/2007 Kaksi ryhmää pankkeja IFRS-pankit - laativat standardien mukaisen tilinpäätöksen EI-IFRS-pankit - laativat kansallisen lainsäädännön mukaisen tilinpäätöksen Virati /RMA 11 Taustaksi: projektin perusteluna Miksi juuri nyt? Kaikkien (listattujen) pankkien on pakko laatia IAS/IFRSstandardien mukainen konsernitilinpäätös. Viranomaisraportointia on joka tapauksessa tämän mukaisesti uusittava. Useat jäsenmaat olivat suunnitelleet/suunnittelevat parhaillaan uutta IAS/IFRS-standardeihin perustuvaa viranomaisraportointia. Virati /RMA 12

7 Tavoitteet ja aikataulu Tavoitteena on kehittää sellainen konserntilinpäätöksen raportointipaketti joka on IAS/IFRS-standardien mukainen ja joka sopii EU:n pankkivalvojien käyttöön näiden kerätessä pankeilta tilinpäätöstietoja. Projekti alkoi kesällä 2004, pj. Belgiasta (Marc Pickeur). CEBS:n konsultaatio Käyttöönotto päätettävissä kansallisesti Ratan valvottavatiedote Virati /RMA 13 Tavoitteet ja aikataulu Alatyöryhmällä projektin kuluessa kaksi epävirallista tapaamista pankkitoimialan edustajien kanssa (FBE): syyskuussa ja joulukuussa Lisäksi eri jäsenmaissa maakohtaisia epävirallisia keskusteluja pankkien edustajien kanssa. Pankkien tuki projektille antaako mahdollisuuden raportointirutiinien rationalisointiin. Varsinkin monikansallisessa ympäristössä tilinpäätösraportoinnin vertailtavuuden ja yhtenäistämisen merkitys kasvaa yhtenäistääkö eri maiden valvontaviranomaisten vaatimaa raportointia. Korostettu tarvetta pysyä IAS/IFRS-yhdenmukaisena sekä koordinointia COREPin kanssa. Virati /RMA 14

8 Joustavuus vs. harmonisointi? Eri jäsenmaiden valvojat toteuttavat valvontaa ja tarvitsevat siihen tilinpäätöstietoja ehkä: vain taseen ja tuloslaskelman muodossa, tai koko julkistettavan tilinpäätöksen muodossa, tai julkistettavan tilinpäätöksen lisäksi vielä muita selvityksiä esim. tilikauden aikana tapahtuneista muutoksista Virati /RMA 15 Joustavuus vs. harmonisointi Projektissa todettiin: Eri valvojien erilainen tapa kerätä valvontatietoja (ja tehdä valvontaa sen pohjalta) edellyttää joustavuutta: jäsenmaakohtaisesti on voitava päättää valvonnassa tarvittavan tilinpäätösinformaation laajuudesta. Tästä syystä: a) Kukin jäsenmaa voi vapaasti valita raportointipaketin tiedoista ne, joita sen toteuttamassa pankkivalvonnassa tilinpäätöksistä tarvitaan. b) Lisäksi jäsenmaalla on mahdollisuus laajentaa standardipakettia koskemaan tietoja, joita pidetään kansallisesti tarpeellisina. Vastuu lisäinformaation määrittämisestä on tällä jäsenmaalla. Virati /RMA 16

9 Joustavuus vs. harmonisointi Projektin ehkä kaikkein vaikein kohta ymmärtää on lause, jolla pyritään määrittämään joustavuuden rajat. Kansallisten valvojien tulisi kuitenkin välttää sitä, että ne jättävät kehikosta joitakin osia pois ja sen jälkeen korvaavat nämä omilla lisäyksillä, koska tämänkaltainen lähestymistapa haittaisi jäsenvaltioiden harmonisointipyrkimyksiä However, national supervisors should refrain from omitting some parts of the framework and subsequently replacing with individualised extensions, since such an approach would impede the harmonisation efforts of the member states. Virati /RMA 17 Eri valvojien näkökulmat voivat poiketa tilinpäätösraportoinnin osalta siten, että: Toisaalta voidaan standardiraportteina pyytää sekä tilinpäätöstietoja että vakavaraisuuslaskennan tietoja ja käyttää näitä toisaalta taloudelliseen analyysiin ja toisaalta pääomavaatimusten analysointiin. Toisaalta voidaan standardiraportteina pyytää pääasiassa vakavaraisuuslaskennan tietoja ja keskittyä pelkästään pääomavaatimusten analysointiin. Tilinpäätöstietoja käytetään ehkä vain koko pankkisektoria koskeviin analyyseihin. FINREP - raporttipaketti on rajattu koskemaan tilinpäätösraportteja eikä se siten sisällä vakavaraisuuslaskennan analysointiin ja raportointiin tarvittavia tietoja. Virati /RMA 18

10 Raporttipaketti on (IASB:ssä) hyväksyttyjen IAS/IFRSstandardien (2004) mukainen ja käsittää kaiken sen informaation, joka luottolaitoksen on julkistettava IAS/IFRStilinpäätöksessään. Konsernitilinpäätös on IAS-standardien mukainen sisältää myös poikkeavalla toimialalla olevat tytäryritykset rivi-riviltä yhdisteltynä. Kaikki standardien mukaiset optiot on sisällytetty esitettäviin tietoihin. Perustasoa (tuloslaskelma ja tase) täydentävät yksityiskohtaiset liitetaulukot. Koska joillekin jäsenmaille saattaa riittää perustaso, on erityistä huomiota kiinnitetty sen mahdollisimman suureen kattavuuteen. Virati /RMA 19 Taulukkorakennetta on perusteltu: - erillisten taulukoiden käsittely yksinkertaisempaa kuin yhden valtavan laajan taseen ja tuloslaskelman; - taulukkorakenne mahdollistaa jäsenmaiden omat ratkaisut joustavuusaspekti; - sallii useampien ominaisuuksien liittämisen samaan tietoon ja siten useammanlaatuisen näkökulman samaan informaatioon. Ehdotus standardipaketista sisältää ne ominaisuudet ja näkökulmat, joita kansainväliset tilinpäätösstandardit edellyttävät Virati /RMA 20

11 Oletuksena: Standardipaketin tiedot sisältyvät jo pankkien tietojärjestelmiin (kirjanpitojärjestelmään, reskontrajärjestelmään jne.), koska nämä tarvitaan joka tapauksessa IAS/IFRS-standardien mukaisten tilinpäätöstietojen tuottamiseen. Tietosisällön määrittäminen on olennaista atk-järjestelmien kannalta. On määriteltävä rahoitusinstrumenttien ja muiden omaisuus- ja velkaerien osalta - salkku, johon sisältyy (arvostustapa) - instrumenttityyppi, oman pääoman ehtoinen, velkainstrumentti jne. - vastapuoli (riski) - maturiteetti (likviditeetti) jne. Kaikki nämä ominaisuudet määrittävät pääkirjatilin. Virati /RMA 21 *Standardi Q3/42005 voimaan IAS/IFRS-standardit sellaisena kuin ne olivat sekä ED 7* (Financial Instruments: Diclosures ). Common Practice (Yleinen raportointikäytäntö) Perustuu salkkuajatteluun (ei vaadetyyppiin eikä likviditeettijärjestykseen). Myös käypään arvoon arvostettavista esitetään korkokulut/korkotuotot clean pricing versus dirty pricing (kertyneet korkotuotot/kulut) Kaupantekopäivä vai selvityspäivä kirjausperusteena on valittavissa IAS 39:n sääntöjen mukaan paketti ei rajoita Virati /RMA 22

12 Tase Tuloslaskelma Taseen ja tuloslaskelman liitetaulukot Rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Standardin IAS1 Tilinpäätöksen esittäminen kappaleen 8 mukaiset tilinpäätökseen kuuluvat osat plus täyttöohjeet Virati /RMA 23 Rahoitusinstrumenttien IAS 39 mukainen arvostus Arvostusluokka Lainat Lainat Eräpäivään asti asti pidettävät Myytävissä olevat olevat Trading varat/fvo Arvostus Jaks.hm Jaks.hm. Käypä Käypä arvo arvo Käypä Käypä arvo arvo Käyvän arvon muutokset Oma Oma pääoma Tulos Tulos Velat Velat Trading velat/fvo Jaks.hm. Käypä Käypä arvo arvo Tulos Tulos Johdannaiset Käypä Käypä arvo arvo Tulos Tulos FVO = Fair Value Option Virati /RMA 24

13 IFRS: ED 7 taseessa esitettävä vähintään ei EU Kirjanpitoarvot jokaisesta IAS 39:n määrittämästä rahoitusinstrumenttiryhmästä, (a) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, erikseen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja käypään arvoon kirjattaviksi määritetyt (b) eräpäivään asti pidettävät sijoitukset (c lainat ja muut saamiset (d) myytävissä olevat rahoitusvarat (e) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat, erikseen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja käypään arvoon kirjattaviksi määritetyt (f) jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat Virati /RMA Konsernitase - Vastaavaa Käteiset varat ja keskuspankkisaamiset Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset (ml. rahoitusleasing) Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Suojaavat johdannaiset Korkoriskin salkkukohtaisen suojauksen kohteena olevien erien käyvän arvon muutos IAS/IF RS viite. Erittely YRK; ED 7 IG29(e) ED 7.10(a); ED 7.10(a); ED 7.10(d); ED 7.10(c); ED 7.10(b); ED 7.10(a); A(a) Rahoitusvaroista kertynyt korkosaaminen Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet [Tytäryrityksiin], osakkuusyrityksiin ja yhteisyrityksiin tehdyt sijoitukset (joihin on sovellettu pääomaosuusmenetelmää - Verosaamiset Muut varat YHTEENSÄ VASTAAVAA Yleinen Raportointikäytäntö (c) & 1.68(e) IAS Virati /RMA 26

14 1.2 Konsernitase - Vastattavaa IAS/IFRS viite Erittely Keskuspankkien talletukset Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat [Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat] Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Siirrettyihin varoihin liittyvät rahoitusvelat Suojaavat johdannaiset Korkoriskin salkkukohtaisen suojauksen kohteena olevien erien käyvän arvon muutos YRK ED 7.10(e); 39.9 AG ED 7.10 (e); 39.9 ED 7.10(f) 39.47(b) ED 7.10(a); A(b) Rahoitusveloista kertyneet korkokulut Varaukset Verovelat Muut velat (rahoitusleasing ml.) Vaadittaessa takaisin maksettava osuuspääoma Myytäväksi luokiteltuun, luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat YRK 1.68 (k) IAS 1.74 IFRIC A(b) & IFRS YHTEENSÄ VASTATTAVAA Virati /RMA 27 IFRS: ED 7 - tuloslaskelmassa esitettävä vähintään (a) nettovoitot tai tappiot (i) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja veloista, erikseen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä ja käypään arvoon kirjattavaksi määritetyistä (ii) myytävissä olevista rahoitusvaroista, erikseen tilikaudella suoraan omaan pääomaan kirjatut voitot (tappiot) ja erikseen määrät, jotka on poistettu omasta pääomasta ja kirjattu tilikauden tulokseen (iii) eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista (iv) lainoista ja saamisista; ja (v) jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista Virati /RMA 28

15 IFRS: ED 7 - tuloslaskelmassa esitettävä vähintään (b) Miten (a)-kohdan mukaiset tuloslaskelmaerät on määritetty, esimerkiksi, sisältyykö nettovoittoihin tai tappioihin korko- ja osinkotuottoja; (c ) korkotuottojen ja korkokulujen kokonaismäärä (laskettuna käyttäen efektiivisen koron menetelmää) niiden rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen osalta, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti Virati /RMA 29 IFRS: ED 7 - tuloslaskelmassa esitettävä vähintään (d) rahoitusvaroista ja rahoitusveloista johtuvat palkkiotuotot ja palkkiokulut (jotka ovat muita kuin efektiivisen koron määrittämiseen sisällytettyjä eriä) samoin kuin ne palkkiotuotot ja palkkiokulut, jotka johtuvat sellaisista sijoituspalvelutoiminnoista ( trust and other fiduciary activities ), jotka johtuvat yksittäisten ihmisten, säätiöiden, eläkevarojen ja muiden instituutioiden puolesta tapahtuvaan varojen hallussapidosta tai sijoittamisesta ja (e) arvoltaan alentuista rahoitusvaroista IAS 39 kappaleen AG93 mukaisesti kertyneet korkotuotot. Virati /RMA 30

16 Esimerkki liitetaulukosta: lainat ja saamiset Vastapuoli IAS/IFRS ref. Terveet* lainat Muut** kuin terveet lainat <Sop.koht. arv.arvonal. > <Ryhmäko ht.arv. arvonal. > (*) Lainat ja saamiset yht. Käypä arvo Yleensä AG AG ED Lainat ja saamiset*** 39.9 Valtiolta ja kunnilta Vakadir. art. 86 Luottolaitoksilta Vakadir. art. 86 Muilta laitoksilta Vakadir. art. 86 Yrityksiltä Vakadir. art. 86 Vähittäis sektorilta Vakadir. art. 86 Yhteensä (*) sisältää arvonalentumiset niistä tappioista, jotka oat tapahtuneet, mutta joita ei vielä ole ilmoitettu Virati /RMA Korkotuotot ja korkokulut IAS/IFRS viite Korkotuotot Käteisistä varoista ja keskuspankkisaamisista YRK Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista 39.9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 39.9 Myytävissä olevista rahoitusvaroista 39.9 Lainoista ja muista saamisista (rahoitusleasing ml.) 39.9 Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista 39.9 Suojaavista johdannaisista 39.9 Muista YRK Korkotuotot yhteensä Korkokulut Keskuspankkien talletuksista ED 7.10 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista 39.9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista 39.9 Jaksotettuun hankintamenoon ED 7.10(f) arvostettavista rahoitusveloista Suojaavista johdannaisista 39.9 Muista veloista (rahoitusleasing ml.) IAS 1.74 Korkokulut yhteensä Korkokate Arvoltaan alentuneille rahoitusvaroilie ED 7.21(e) kerrytetty korkotuotto (IAS 39 AG 93) Tilikausi Virati /RMA 32

17 29 Toteutuneet voitot ja tappiot niistä rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti Toteutuneet voitot Myytävissä olevista rahoitusvaroista Lainoista ja muista saamisista Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista Rahoitusveloista (kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät poislukien) Muista Yhteensä Toteutuneet tappiot Myytävissä olevista rahoitusvaroista Lainoista ja muista saamisista Eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista Rahoitusveloista (kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät poislukien) Muista Yhteensä IAS/IFRS viite 39 IG G1 ED 7.21(a)ii ; 39.9 ED 7.21(a)iv ; 39.9 ED 7.21(a)iv ; 39.9 ED 7.21(a)v ; 39.9 ED 7.21(a)iii ; IG G1 ED 7.21(a)v ; 39.9 ED 7.21(a)iv ; 39.9 ED 7.21(a)v ; 39.9 ED 7.21(a)ii ; 39.9 ED 7.21(a)iii ; 39.9 Tilikaudelta Virati /RMA 33 Vaikeasti standardoitavissa? Verot (IAS12) taulukot 15A ja 15B Pankkivalvonnan tarve näin yksityiskohtaisiin tietoihin? Työsuhde-etuudet (IAS 19) - taulukko 45. Taulukko per järjestely? Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (IAS 24) - taulukot 44A, 44B ja 44C. Osa tiedoista yhtiökohtaisia. Käyttö? Virati /RMA 34

18 Teknisiä kysymyksiä Käyttöönoton ajankohta kansallisesti päätettävissä Raportointitiheys kansallisesti päätettävissä Täyttöohjeet Explanatory guidance Virati /RMA 35 Teknisiä kysymyksiä XBRL extended Business Reporting Language Instead of treating financial information as a block of text - XBRL provides an identifying tag for each individual item of data in a socalled taxonomy. This is computer readable. XBRL is being developed by an international non-profit consortium of approximately 250 major companies, organisations and government agencies. It is an open standard, free of licence fees. It is already being put to practical use in a number of countries and implementations of XBRL are growing rapidly around the world. Virati /RMA 36

19 Teknisiä kysymyksiä International Financial Reporting Standards, General Purpose Financial Reporting for Profit-Oriented Entities, Incorporating Additional Requirements for Banks and Similar Financial Institutions (IFRS-GP) , Exposure Draft NOTE: This taxonomy will change over the course of the exposure period (ends 30 April) as feedback is received: Software developers and instance document creators should rely on it at their own risk. Virati /RMA 37 ja CEBS COREP-projekti CEBS käynnisti yhtenäisen vakavaraisuusraportoinnin konsultaation tammikuussa Ratan valvottavatiedote Konsultaatio päättyi Lähetetyt kommentit (22 kpl) luettavissa CEBS:n sivuilla Periaatteessa myönteisiä kritiikkiä raporttipaketin laajuudesta Tarkistuksia tavoiteaikatauluna maaliskuun loppu Virati /RMA 38

20 ja CEBS COREP-projekti Ratan valvottavatiedotteessa todettiin: Tarkoitus on, että näitä kahta raportointikehikkoa kehitetään koordinoidusti.., Käytettyjen termien sisältö toisaalta vakavaraisuuslaskennassa ja toisaalta IAS/IFRStilinpäätöksessä. Esim. trading book vs. kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusinstrumentit. Vaikeutena tällä hetkellä, ettei vakavaraisuusdirektiivin omien varojen laskentaa ja omiin varoihin sisällytettäviä eriä koskevia artikloja ole vielä IAS-tettu. Virati /RMA 39 ja CEBS COREP-projekti Muita yhteisiä kysymyksiä: Konsolidoinnin laajuus vakavaraisuusvalvonta tarkastelee ainoastaan rahoitustoimialan konsernia, poikkeavan toimialan tytäryritykset suljetaan ulkopuolelle, IAS-konsernitilinpäätökseen yhdistellään kaikki tytäryritykset toimialasta riippumatta - konglomeraattien raportointi Basel II:n pilari III:n mukaiset tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja näiden vastaavuus IAS-tilinpäätöksessä esitettäviin Operatiivisen riskin gross income käsite vs.ias-tuloslaskelman erät Virati /RMA 40

21 Miten Suomessa? Suomalainen Finrep-projekti Kysymyksiä: - edelleen viranomaisten yhteinen raportointikehikko? - edelleen yhteinen kehikko IFRS-pankeille ja ei-ifrspankeille? - lähtökohtana TATU lisätään Finrep-piirteitä? - lähtökohtana Finrep lisätään TATU-piirteitä - v. 2007? - XBRL? Virati /RMA 41

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2009

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2009 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaisa Ylipekkala 2011 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

IFRS Taskuopas 2007.

IFRS Taskuopas 2007. IFRS Taskuopas 2007. 2 Lukijalle Tämä on Deloitten uusi IFRS Taskuopas, jonka on suomentanut Deloitten Kansainvälisen laskennan asiantuntijaryhmä englanninkielisestä oppaasta IFRS in your Pocket IFRS-tilinpäätös

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008

RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008 RAPORTTI IFRS-VALVONNASTA 13.11.2008 2 (24) Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 3 2 Valvonnan sisältö ja valvontamenetelmät... 5 3 Rahoitusmarkkinoiden kriisi ja rahoitusinstrumentteja koskevat tiedot IFRS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2012 Stay informed. Visit www.pwcinform.com March 2011 March 2012 April 2011 Stay informed. Visit www.pwcinform.com www.pwc.com/ifrs

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Kannattaako suomalaisten pk-yritysten aloittaa IFRS for SMEs standardin käyttäminen?

Kannattaako suomalaisten pk-yritysten aloittaa IFRS for SMEs standardin käyttäminen? LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Kannattaako suomalaisten pk-yritysten aloittaa IFRS for SMEs standardin käyttäminen? Should Finnish small and

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Luottolaitoksen tilinpäätöksen erityispiirteet ja luottolaitoksen tilinpäätöksen yhdisteleminen IFRSstandardien mukaan raportoivan konsernin tilinpäätökseen Case

Lisätiedot

RAHOITUSVÄLINEIDEN ARVOSTUS KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN EROT MEASUREMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS - DIFFERENCE BETWEEN ACCOUNTING AND TAXATION 3.12.

RAHOITUSVÄLINEIDEN ARVOSTUS KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN EROT MEASUREMENT OF FINANCIAL INSTRUMENTS - DIFFERENCE BETWEEN ACCOUNTING AND TAXATION 3.12. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi RAHOITUSVÄLINEIDEN ARVOSTUS KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN EROT MEASUREMENT OF FINANCIAL

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

TITLE IFRSVIEW. Uusia tuulia. bold IFRS-rintamalla. This heading style. is set in Univers. 27.5pt on 30pt. This paragraph style is set at 12pt with

TITLE IFRSVIEW. Uusia tuulia. bold IFRS-rintamalla. This heading style. is set in Univers. 27.5pt on 30pt. This paragraph style is set at 12pt with TITLE IFRSVIEW Magazine KPMG:n neuvontapalveluiden descriptor / Issue No. / Month IFRS-artikkelikokoelma 2011 joulukuu 2014 This heading style Uusia tuulia is set in Univers bold IFRS-rintamalla 27.5pt

Lisätiedot

IFRS sijoittajan kannalta

IFRS sijoittajan kannalta IFRS sijoittajan kannalta Ikonen, Katja 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava IFRS sijoittajan kannalta Katja Ikonen Liiketaloudenkoulutusohjelma Opinnäytetyö Helmikuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla:

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 2 :n nojalla: 1(34) LUONNOS 24.9.2015 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Valtiovarainministeriön päätöksen

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2013 www.pwc.fi P, a Delaware limited liability partnership, which is a member firm gal entity. This document is for general information purposes only, 28 IFRS readiness

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2014 inform.pwc.com October 2014 February 2014 pwc.com/ifrs inform.pwc.com Stay informed. Visit inform.pwc.com PwC:n IFRS-julkaisuja Alla on esimerkkejä PwC-ketjun

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 COM(2014) 510 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 FI FI Euroopan

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot