MISTÄ KEHITTÄMISESSÄ ON KYSE?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MISTÄ KEHITTÄMISESSÄ ON KYSE?"

Transkriptio

1 MISTÄ KEHITTÄMISESSÄ ON KYSE? Työkokous mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista Seinäjoki, Frami Minna Savolainen, projektipäällikkö, THL, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

2 Esityksen sisältö Yleistä kehittämisestä sekä kehittämisen trendeistä Asumispalvelujen kehittämisestä

3 Yleistä kehittämisestä sekä kehittämisen trendeistä

4 Mitä tehdään, kun kehitetään? Nykysuomen sanakirjan mukaan kehittämisellä tarkoitetaan: 1 päästää (auki) kerältä, kelalata, punoksesta tai laskoksista, 2 a) (vähitellen) tehdä tai muuttaa jokin joksikin tai jonkinlaiseksi, muuttaa jotakin johonkin suuntaan, hyvään tai huonoon, muokata, muovata, b) (vähitellen) tehdä jossakin suhteessa täydellisemmäksi tai paremmaksi, kypsyttää, koulia, edistää, c) kasvattaa, tuottaa, synnyttää, muodostaa, d) kehittää kuvaksi.

5 Mitä kehittäminen oikeastaan on? Monimerkityksellinen käsite; uudistamista, muuttamista, muutoksen tukemista, reformi, kokeiluja, uudistamista, tuotteiden/ tuotantoprosessien/menetelmien/ järjestelmien aikaansaamista jne. Kehittäminen ja muutos liitetään usein yhteen ja rinnastetaan synonyymeiksi. Oppiminen liittyy kehittämiseen. Ehkä kehittämisessä on perimmiltään kyse sellaisten uskomusten luomisesta, jotka pystyvät jäsentämään ihmisten maailmaa positiivisella tavalla tavoitekuvan luomista halutusta tulevaisuuden tilasta (Jalava & Virtanen 1996)

6 Kehittämistoiminnan tarkoitus Pyritään aina aikaansaamaan havaittavissa oleva muutos (johonkin). Kehittämistoiminnan tulee olla tavoitteellista. Edellyttää ongelman määrittelyä, kehittämisen tarpeen identifiointia muuten vaarana itsetarkoituksellinen kehittämistoiminta ilman päämääriä. Pyritään suuntaamaan toiminta oikeisiin asioihin parhailla mahdollisilla toimintatavoilla. Pyritään muuttamaan tilannetta paremmaksi tai säilyttämään olemassa oleva tilanne tai välttämään ongelmia.

7 Kehittämisen muotoja ja suuntia ammatin, osaamisen kehittäminen työyhteisön kehittäminen työn substanssin, prosessien, toimintatapojen kehittäminen tutkimusavusteinen kehittäminen projekti-/hankekehittäminen tuote- ja konseptikehittäminen palvelurakenteiden kehittäminen verkostojen, yhteistyörakenteiden kehittäminen jne.

8 Kehittämisen toteuttamisen muodot Osana normaalia työtä naturelli kehittäminen; ongelmien, ristiriitojen, puutteiden ratkominen työn teon lomassa. Arkityön/-työssä kehittäminen nähdään tänä päivänä osana hyvää ammattikäytäntöä. Kehittäminen erillisenä toimintana: tavanomaisesta työstä erottuva erityinen toiminta hanke- ja projektikehittäminen kiihtynyt erit luvulla omaksi teollisuuden haaraksi, jolle on leimallista siirtyminen nopeassa tahdissa projektista toiseen. Kysymys: missä kulkee raja, jossa hanketehtailu uudistamisen sijaan enemmän uuvuttaa?

9 Kuka/ketkä kehittävät? Asiantuntija-ohjautuva kehittäminen: konsulteilla, kehittäjillä, kouluttajilla ja päättäjillä keskeinen asema. Tyypillistä tulosorientoituneisuus ja tuotantokeskeisyys. Suunnittelu-ohjautuva kehittäminen: tärkeää usean toimijan osallistuminen ja aktiivisuus. Kommunikaatio-ohjautuva kehittäminen: prosessikehittämistä, yhteinen strateginen ajattelu ja suunnitelmien tekeminen. Uusi aika: kehittäjyys on olennainen osa ammatillisuutta ja korkeatasoista palvelutoimintaa.

10 Asiakas/ palvelujen käyttäjä kehittäjänä? Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä asiakkaan osallistuminen palvelujen kehittämiseen ei ole uusi ajatus asiakkaat halutaan nähdä oman elämänsä parhaina asiantuntijoina. Asiakas halutaan nähdä kumppanina, ei toimenpiteiden kohteena asiakaslähtöinen ja asiakaskeskeinen työtapa keskeinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä puuttuvat kuitenkin vielä vakiintuneet osallistumisen (hyvät) toimintakäytännöt: Missä empowerment konkreettisesti näkyy: osallistuvatko asiakkaat hallinnolliseen päätöksentekoon, konsultoidaanko palvelujen käyttäjiä palvelujen kehittämiseksi? Yleinen suuntaus tahtotila on asiakkaan aseman ja osallistamisen vahvistaminen: asiakkaan ja hänen arkeaan tuntevien ihmisten osallistuminen palveluiden suunnitteluun tulisi olla kaiken keskiössä. Edessä on pitkä oppimisprosessi ja palvelujen kehittämiskulttuurin muutos. Teollisuus- ja kaupallisilla organisaatiolla on kestänyt 50 vuotta vastaavassa oppimisprosessissa!

11 Kehittämisen sidonnaisuus ajassa kulkeviin megatrendeihin Kehittämistä suuntaa ja ohjaa kussakin ajassa vaikuttavat muutospyrkimykset, (poliittinen) tahto, lainsäädäntö ja taloudelliset resurssit. Keskeistä valtiovallan ohjausmekanismien muutos: ohjauskulttuurin merkittäviä muutoksia ovat olleet siirtyminen tuntuvasta resurssi- ja normiohjauksesta vuonna 1993 tehdyn valtionosuusuudistuksen myötä kohti informaatio-ohjausta. sosiaali- ja terveydenhuollon kehityspolkua voidaan kustua suunnittelurationalisimista kehittämisprojekteihin ja ohjelmiin (Seppänen- Järvelä 2003).

12 Kehittämisen tausta-ajattelu eri aikakausina Suunittelurationalismi 1960 Orastava New Public Management Talousarviomen ettelyt -kts- ja ptssuunnitelmat -komitealaitos -Tulosjohtaminen - sosiaali- ja terveys yhdessä - laatujohtaminen New Public Management 1990 Post managerismi/ modernismi Desentralisaatio -EU -tieto-ohjaus -projektikehittäminen -verkostomaisuu s, kumppanuus -palvelujen modernisaatio -informaatioohjaus - ohjelma, suositus ohjaus -vaikuttavuuss, evidence based -paradigma - hyvät käytännöt (good/best practices) Mukaellen Seppänen-Järvelä, R

13 Laatu- ja kehittämissuositukset informaatio-ohjauksen välineinä Täyttävät osaltaan sitä aukkoa, joka 1990-luvun alussa syntyi, kun valtion normiohjausta radikaalisti vähennettiin ja esimerkiksi sektorikohtaiset yleiskirjeet kumottiin. Osana informaatio-ohjausta suositukset antavat päätöksentekijölle ja palveluntuottajille tietoa ja välineitä, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää. Ei pakottavaa ohjausta. Liittyvät tiettyyn aikakauteen ja käsitykseen laadusta, tahdon ilmaisu tavoiteltavasta laadusta.

14 Laatu- ja kehittämissuositukset informaatio-ohjauksen välineinä (2) Laatusuositusten kohdennukset ovat erilaisia: osa suosituksista on kohdennettu tietyille asiakas-/väestöryhmille, kuten esimerkiksi ikäihmisten palveluja, varhaiskasvatusta ja mielenterveyspalveluja koskevat laatusuositukset. Osa suosituksista tai suosituksen kaltaisista on taas laajempia ja kohderyhmänä koko väestö, kuten esimerkiksi suositukset laadunhallinnasta, terveyden edistämisen laatusuositus tai Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma. Selkeästi ohjauksen ja valvonnan välineeksi tehtyjä laatusuosituksia ovat Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus, Päihdepalvelujen laatusuositukset ja Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämissuositus

15 Hyvinvointipalvelujen kehittämiseen vaikuttavia trendejä tällä hetkellä ja lähivuosina Ikärakenteen ja väestön määrän kehitys: vaikuttavat palvelutarpeisiin ja kulutukseen (Suomessa esim.sosiaali ja terveyspalveluiden tarve on lisääntymässä). Väestön koulutus- ja sosioekonomisen tason noustessa palvelutarpeet lisääntyvät: ei tyydytä verovaroilla toteutettuihin huonosti toimiviin palveluihin/ palvelujen puutteeseen. Markkinavoimien valta palveluiden tuotannossa kasvaa. Hallinnollinen rakennemuutos jatkuu (näkyy mm. palveluiden kilpailuttamisena ja ulkoistamisena ja yksityistämisenä). Palveluiden organisointi- ja hallintotavoissa tapahtuu muutoksia: yhteistoiminta, verkostot, yhtiöittäminen, tilaaja-tuottaja mallit yms. Osa hyvinvointipalveluista korvautuu ainakin osin oman avun järjestelmillä. Vaihtoehtoiset palvelutuotantomallit ja palvelutuottajat lisääntyvät. Palvelut muuttuvat yhä enemmän teknologian välityksellä toimiviksi. Palvelukentät laajenevat ja sisällöt monipuolistuvat, tuotteistaminen lisääntyy, kilpailu kiristyy, palvelujen elinkaaret lyhenevät.

16 Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen trendejä Mielenterveys- ja päihdetyö lähenevät toisiaan integroidut palvelut. Edelleen laitospainotteisen hoitojärjestelmän muutos avohoitopainotteisemmaksi. Psykiatrinen erikoissairaanhoito siirtyy yleissairaaloiden yhteyteen. Palvelujärjestelmän keskiössä on peruspalvelut. Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään pääasiallisesti avohoitona. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsee joustavasti matalakynnyksisen yhden oven periaatteella. Palvelujen monipuolistuminen. Edistävä ja ehkäisevä työ vahvistuu. Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat otetaan mukaan mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA Mieli 2009 työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015

17 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämisestä

18 Kehittämisen reunaehdot Suositukset, ohjelmat: Mielenterveyspalvelujen laatusuositus Päihdepalvelujen laatusuositus Mielenterveyskuntoutujan asumispalvelujen kehittämissuositukset Mieli ohjelma Seutu-, kunta-, organisaatiokohtaiset ohjeistukset, määräykset Valvonta, audintointi Arvot, kulttuuri, tavat toimia, hiljainen tieto Taloudelliset resurssit, suhdannevaihtelut Laki julkisista hankinnoista, hankintalaki Kuntien hankintaohjeet Asiakkaiden, omaisten tarpeet Tutkimustieto, uusi tieto vaikuttavuudesta, hyvistä käytännöistä Lait ja asetukset: Perustuslaki Sosiaalihuoltolaki Kansanterveyslaki Laki erikoissairaanhoidosta (~terveydenhuoltolaki) Mielenterveyslaki Päihdehuoltolaki Sosiaalihuollon asiakaslaki Potilaslaki Lait yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta Lait ammattihenkilöistä Vammaispalvelulaki Laki kuntouttavasta työtoiminnasta Laki kuntoutuksen yhteistoiminnasta Henkilötietolaki Palvelun tilaajan tarpeet, ammattihenkilöiden tarpeet, Kumppaneiden, sidosryhmien tarpeet

19 Hankintaosaamisen kehittäminen Kilpailutus on tullut sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikka onkin vasta alkuvaiheissaan. Kilpailutus ja hankinta edellyttää osaamisen kehittämistä niin hankkijan kuin tuottajankin osalta. Hankkija: tuntee markkinat, tekee hankinnat suunnitelmallisesti, tuntee ja noudattaa lainsäädäntöä ja hankintaohjeita, noudattaa ja sitoutuu sopimuksiin, kehittää palvelua ja sen laatua yhdessä palvelun tuottajan kanssa, edistää vuorovaikutusta sekä läpinäkyvyyttä, osaa tehdä tarjouspyynnön, jossa valintakriteerit ovat selkeästi määrittely ja eritelty, ymmärtää ja huomioi hankintojen vaikutuksen markkinoiden kehittymiseen

20 Hankintaosaamisen kehittäminen (2) Tuottaja: markkinoi ja kehittää palvelujaan aktiivisesti, osaa tuotteistaa ja hinnoitella palvelunsa, selvittää asiakkaan tarpeet ja pyrkii vastaamaan niihin, tuntee julkisissa hankinnoissa noudatettavat menettelytavat, kehittää liiketoimintaosaamistaan, kehittää toimintaansa asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet huomioiden, pitää kiinni sopimuksista ja annetuista palvelulupauksista, edistää avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Hankinnat ja kilpailutus edellyttävät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja sen kehittämistä. Tärkeimmät periaatteet ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja tasapuolisuus sekä kokonaistaloudellisuuden periaate.

21 Palvelujen suunnittelun näkökulmat Palvelun sisällölliset tekijät TAVOITTEET mitä asiakkaat tarvitsevat missä asioissa asiakkaita palvellaan ASIAKASKESKEISYYS PALVELUJEN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMA ammatilliset palvelut toimintatavat järjestelyt miten toimittava mitä ja minkälaisia palveluita tarvitaan miten palveluita kannattaa järjestää AMMATILLISTEN PALVELUIDEN NÄKÖKULMA mitä päätöksiä, resursseja ja olosuhteita tarvitaan, jotta ed. voi toteutua toiminnan edellytysten turvaaminen PÄÄTÖKSENTEON JA HALLINNON NÄKÖKULMA

22 Palvelujen kehittämisessä olennaista Suunnitelmallisuus. Kehittämiskohteiden paikantamisen tulee perustua huolelliseen arviointiin palvelujen nykytilanteesta ja asiakkaiden palvelutarpeista nyt ja (lähi)tulevaisuudessa. Tavoitteet on pystyttävä määrittelemään konkreettisesti. Kehittäminen tarvitsee riittävät resurssit. Kehittämiseen osallistuvat kaikki ne toimijat ja tahot, joita asia koskee. Oikeiden ja sopivien kehittämismenetelmien valinta. Seurannan ja arvioinnin sekä näiden kehittämisen (ml. valvonta) tulee sisältyä kehittämiseen.

23 Kehittäminen laatu- ja kehittämissuositusten avulla Päihdepalvelujen laatusuositus sekä Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämissuositus auttavat kehittämisen suuntaamisessa, kehittämiskohteiden paikantamisessa sekä seurannan ja arvioinnin kehittämisessä.

24 Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja asemointi Asumispalvelujen laatua ja kehittämisen tarpeita voidaan tarkastella neljästä näkökulmasta: 1) Arvot ja periaatteet sekä niiden toteutuminen: asiakaslähtöisyys, tasa-arvoisuus, itsemääräämisoikeus, yksityisyyden kunnioittaminen, oikeus hyvään kohteluun, oikeusturva 2) Rakenteelliset tekijät: a) Talous, henkilöstö määrä ja pätevyys, täydennyskoulutus mahdollisuus b) Asumispalveluun tarkoitettujen tilojen määrä, koko, laatu, ruokahuolto, siivous yms.,

25 Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja asemointi (2) 3) Sisällölliset tekijät: kuntoutus-/hoitoprosessit, kuntoutussuunnitelma, toimintamenetelmät, toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen, asiakkaiden ja läheisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet Asiakasohjautuvuus, yhteistyö 4) Seuranta, arviointi ja valvonta: palautejärjestelmät, raportointi

26 Kiitos mielenkiinnosta!

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Mervi Ropponen KOKEMUSASIANTUNTIJUUS KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ETELÄ- POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PSYKIATRIAN TOIMINTA- ALUEELLA Sosiaali- ja terveyshallintotieteen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 SISÄLLYS 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 1 1.1 Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011 1/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Mielenterveyskuntoutujien asuminen Psykiatrian rakennemuutos Suomessa Asiakkaan osallisuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 8 / 2 0 0 8 markku pekurinen, outi räikkönen, tuija leinonen Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA Asiakastyytyväisyyskysely Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Yksikkö

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA

MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA MILLA YOSHIDA Huhtikuu 2014 [Tiedoston alaotsikko] [Kirjoita tiedoston tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen

Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen Vajaaliikkeisten Kunto ry. Eeva Seppälä & Arja Veijola (toim.) Eeva Seppälä & Arja Veijola (toim.) Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen ISBN 978-952-99712-4-4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen & Sirpa Saarela KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 SISÄLLYS: Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 I STRATEGIA 1. JOHDANTO 6 1.1. Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategian prosessi 7 1.2. Käsitteiden määrittely 8 1.3. Lausuntojen perusteella esiin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Opas strategiseen suunnitteluun Kirjoittaja: Minna Laitila, projektipäälliikkö, strategiatyö, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, asiakkaan

Lisätiedot

Käytäntöjä terveyden edistämiseksi

Käytäntöjä terveyden edistämiseksi Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisu 2/2010 Käytäntöjä terveyden edistämiseksi Katsaus terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistyöhön Taustalla selvitykset: Terveyden edistämisen käytännöt

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA Forssan seudun vanhusstrategiatyön projektiryhmä Liisa Lähteenmäki Sosiaalikehitys Oy Helmikuu 2004 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun aluekeskusohjelma Tekijät

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot