Terveisiä Kanuunan kehittämishankkeesta. Veronika Honkasalo, NTV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveisiä Kanuunan kehittämishankkeesta. Veronika Honkasalo, NTV"

Transkriptio

1 Terveisiä Kanuunan kehittämishankkeesta Veronika Honkasalo, NTV

2 Kanuuna: Nuorisotyön kehittäminen monikulttuurisesta näkökulmasta 13 kaupunkia mukana monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishankkeessa ( ) Kehittämistä, kouluttamista ja tutkimista Viisi kehittämisteemaa kaupungeille: dialogin edistäminen, rasisminvastainen nuorisotyö, monikielinen/monipuolinen tiedottaminen, monitoimijainen työ, työyhteisöjen monikulttuurinen tieto taito

3 1)Monikulttuurinen tietotaito Mitä tulee tehdä: Koko organisaatiota velvoittavia koulutuksia. Monikulttuurisuuskoordinaattoreille ja muille konkareille kohdennettuja tapaamisia kuntarajat ylittäen. Hyviä käytäntöjä: Koko työyhteisön kokoavat koulutukset ja kehittämispäivät, joissa myös eriävät näkemykset asettuivat dialogiin. Esim. MOD koulutus tarjosi motivoivan alkusysäyksen kehittämishankkeen keskeisiin teemoihin. Parhaiten koulutus toteutui silloin, kun se yhdistyi kunnan konkreettisiin haasteisiin, ja otti lähtökohdaksi nuorten kokemukset.

4 2) Kulttuuritiedosta elinolosuhteiden tarkasteluun Mitä tulee tehdä: Nuorisotyössä tulee panostaa työntekijöiden kouluttamiseen uusilla tavoilla. Tapakulttuureiden opettelun sijaan on tärkeää suunnata resursseja monikulttuuristen nuorten elinolosuhteita ja sosioekonomista asemaa käsitteleviin koulutuksiin. Hyviä käytäntöjä: Nuorten paneelikeskustelut monipuolistivat kuvaa siitä, millä tavalla kulttuurinen tausta ja rasismi heijastuvat nuorten arkielämään ja identiteetteihin. Koulutuksia ulkomaalaislainsäädännöstä ja turvapaikanhakijoiden asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.

5 3) Monikulttuurinen tietotaito ohjelmaja strategiatyönä Mitä tulee tehdä: Ohjelmatyöprosessiin tulee varata riittävästi aikaa ja työntekijäresursseja > työyhteisön keskustelut ja eri tahojen kuulemiset sekä kartoittamiset. Ohjelmatyö ei ole pelkkä paperi, vaan siihen on hyvä kirjata konkreettisesti, mitä nuorisotoimessa on tähän asti tehty ja mitä monikulttuurisuus tarkoittaa yksittäisten työntekijöiden sekä eri työmuotojen näkökulmista. Hyviä käytäntöjä: Parhaiten monikulttuurisessa ohjelmatyössä onnistuttiin niissä kunnissa, joissa johto asetti asian ensisijaiseksi ja sitoutui sen työstämiseen henkilökohtaisesti. Työlle varattu riittävä aika sekä henkilöstöresurssit olivat keskeisiä edellytyksiä onnistuneessa ohjelmaprosessissa.

6 4) Monikulttuurisen tiedon koordinointi ja verkostointi Mitä tulee tehdä: Tärkeitä askeleita ovat koordinaattorin toimenkuvan perustaminen ja rajaaminen sekä organisatorisen sijainnin valitseminen koordinoivalle tai suunnittelevalle henkilöstölle > koordinaattori linkkinä hallinnon ja kentän sekä eri kentän sektoreiden kuin myös nuorisotoimen ja muiden alueen organisaatioiden väleissä. Koordinaattorin alle tulee perustaa tiimi tai verkosto monikulttuurisen tiedon ja käytäntöjen käyttöönoton varmistamiseksi. Hyviä käytäntöjä: Koordinaattorit ovat itse kokeneet tärkeänä sen, että heillä on tarpeeksi valtaa viedä tehtäviä ja uusia menetelmiä käytäntöön. Koordinaattorin on hyvä sijoittua hallinnon puolelle ja saada etäisyyttä kentästä, että irrottautuminen kentän tulipalojen sammuttajan roolista mahdollistuu. Uusi tieto ja käytännöt otetaan kentällä parhaiten käyttöön silloin, kun koordinaattorin alaisen tiimin tai verkoston jäsenet koostuvat kenttätyöntekijöistä (eikä yhtä ylimääräistä väliporrasta merkitsevistä lähiesimiehistä).

7 5) Tiedon jakaminen irti yksilöistä Mitä tulee tehdä: Tulee panostaa siihen, että mahdollisimman moni nuorisotoimen työntekijä kykenee katsomaan työtään oman organisaationsa näkökulmasta. Kaikkien työntekijöiden valmiuksia työskennellä monikulttuuristen nuorten parissa tulee kehittää. Hyviä käytäntöjä: Kehittämishankkeessa tiedon jakamista on tehty työntekijävaihtojen avulla, esimerkiksi nuorisotalojen ja yksiköiden välillä. Lyhyet vaihtojaksot herättävät vähiten närää talotyöntekijöiden keskuudessa. Avartavia ovat olleet myös vaihdot järjestöjen sekä muiden julkishallinnollisten organisaatioiden ja nuorisopalveluiden välillä.

8 6) Monikulttuurinen tietotaito moniammatillisissa verkostoissa Mitä tulee tehdä: Selkeä strateginen näkemys siitä, mitä moniammatilliselta yhteistyöltä kulloinkin halutaan kokoontuminen kokoontumisen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista. Keskeistä on kartoittaa huolellisesti lähialueen tai oman kunnan monikulttuurisuustoimijat. Organisaatiorajat ylittävälle yhteistyölle tulee varata työntekijäresursseja. Monikulttuurisuusasioista vastaava koordinaattori tai suunnitteluhenkilöstö mahdollistaa moniammatillisen työn kehittämisen. Hyviä käytäntöjä: Maahanmuuttajanuorten kanssa toimivien tahojen kanssa toteutetun yhteistyön kautta on onnistuttu rekrytoimaan uusia maahanmuuttajataustaisia nuoria mukaan kunnan nuorisopalveluihin. Monikulttuurisuuskoordinaattorin toimen perustamisen tai selkiyttämisen jälkeen moniammatillinen yhteistyö on saatu käynnistettyä systemaattisella tavalla.

9 7) Rasisminvastaisuus Mitä tulee tehdä: Nuorisotoimissa tulisi pohtia menetelmiä rasismia kokeneiden tai vähemmistöasemassa olevien nuorten kuulemiseksi. Rasismi on tärkeää kiinnittää nuorten ryhmäsuhteisiin, eikä ainoastaan yksilöiden välisiin kiistoihin. Rasismiin puuttuminen edellyttää yhteisökasvatuksellista otetta, ei yksilöiden jalustalle nostamista. Rasismiin puuttumisen lisäksi rasismin kohteeksi joutuneita nuoria tulee tukea kiistämättä heidän omaa kokemustaan. Hyviä käytäntöjä: Nuorten kuuleminen paneelikeskustelujen sekä kyselyiden kautta. Rasismin nollatoleranssi > puututaan kaikkeen läpänheittoon, jonka merkityksistä ei voida olla varmoja. Positiivinen puuttuminen rasismiin >Kyetään huumorinkin keinoin haastamaan nuorten ennakkoluuloisia tai rasistisia näkemyksiä uusia näkökulmia tarjoten. Olennaista on tarttua nuorten sanomisiin tai tekemisiin nimenomaan ryhmänä, ei niinkään yksilöinä.

10 8) Eritaustaisten nuorten tuominen samaan tilaan Mitä tulee tehdä: Nuorten tilat eivät saa jäädä yhden tai kahden nuorisokulttuurisen ryhmän valtaamaksi. On kyettävä neuvottelemaan harmaan alueen symboleista, kuten leijonakoruista tai Etelävaltioiden lipuista. Nuorisotyöntekijöille koulutusta nuorisokulttuurisista ilmiöistä ja symboleista. Yhteistyötä esimerkiksi paikallisten yhdistysten tai maahanmuuttajapalveluiden kanssa.

11 Eritaustaisten nuorten tuominen samaan tilaan Hyviä käytäntöjä: Koulutus nuorisokulttuureista ja rasistisista symboleista on koettu hyväksi. Faktatieto auttaa nuorisotyöntekijöitä tunnistamaan symboleita ja aloittamaan keskusteluja niiden kautta. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden rekrytointi rakentavat ulospäin näkyvää monikulttuurisuuden kunnioittamista ja auttaneet saamaan paikalle moninaisen joukon nuoria. Työntekijöiden liikuttamisen ja nuorisotalojen aukioloaikojen porrastamisen avulla eritaustaisia nuoria on kyetty tuomaan saman katon alle. Nuorisopalvelujen yhteistyö esimerkiksi kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa koottaessa eriytettyä nuorten ryhmää on mahdollistanut monikulttuurisen dialogin käynnistämisen.

12 9) Avaimia nuorten välisen dialogin edistämiseen Mitä tulee tehdä: Pitkäjänteiseen kasvatustyöhön ja ryhmäyttämiseen panostamisen ohella nuorisotyössä tulisi pyrkiä kokoamaan mahdollisimman heterogeenisia ryhmiä samaan tilaan tai saman toiminnan ympärille. Varsinkin dialogia edistämään pyrkiviä eriytettyjä nuorten ryhmiä perustettaessa on pohdittava tarkoin kenen kotikentällä toiminta järjestetään. Vähemmistöön jäävien nuorten osallisuutta on erityisesti tuettava. Hyviä käytäntöjä: Pitkäjänteisen työn seurauksena nuorisotalolle saatu moniryhmäinen nuorten joukko auttoi lievittämään aikaisempia valtaasetelmia tai vastakkainasetteluja ja hälventämään ryhmärajoja ilman erityistä panostamista dialogin edistämiseen. Monikulttuurista dialogia edistävään ryhmään rekrytoitiin kantaväestöstä sellaisia nuoria, jotka eivät tunteneet toisiaan etukäteen. Tämä todennäköisesti helpotti kulttuuriseen vähemmistöön jääneiden nuorten tutustumista enemmistönä olleisiin kantaväestön nuoriin.

13 10) Monikulttuurisuus ja talotyön kehittäminen Mitä tulee tehdä: Kaikkien ohjaajien tulee sitoutua yhteisiin sääntöihin samalla osallistaen nuoria niiden laatimisessa. Tärkeä on myös ohjaajien kyky perustella sääntöjen mielekkyys nuorille, etenkin vakiokävijöille. Nuorisotalojen fyysisen tilan asettamia rajoituksia nuorten sisäänpääsyehdoille on syytä asettua pohtimaan: Ketkä toimivat portinvartijoina talon ulko oven edustalla ja eteistilassa? Ohjaavatko talon seinät ja huoneet ohjaajia vetäytymään takahuoneisiin? Hyviä käytäntöjä: Keskustelu nuorten kanssa yhteisistä säännöistä on johtanut joillakin taloilla uusien nuorten sisäänpääsyn kynnyksen madaltumiseen. Nuorisotalojen käyttäjäkunnan ylisukupolvistaminen (lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset samassa tilassa samaan aikaan) on tehnyt näkyväksi ulossulkevia käytäntöjä sekä lisännyt avoimuutta.

14 11) Nuorisotalojen avautuminen alueelle Mitä tulee tehdä: Nuorisotoimissa tulee kehittää menetelmiä, joilla talotyöntekijät kykenevät näkemään toimintakenttänään myös nuorisotaloa ympäröivän alueen, ei ainoastaan talon seinien sisäpuolelleen rajaaman tilan. Olennaista olisi kuulla niiden nuorten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä, joita ei kohdata tekemällä työtä nuorisotalojen sisäpuolella. Hyviä käytäntöjä: Alueiden väestötilastojen vertaaminen kävijänuorten tilastointiin, yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa, asukasiltojen järjestäminen nuorisotalon tiloissa, alueelle jalkautuminen ja toistaiseksi toimintaan osallistumattomien nuorten kuuleminen. Uusien kuulemismenetelmien kehittämistä perinteisten asiakaspalautemenetelmien rinnalle. Tämänkaltainen menetelmä on ollut esimerkiksi nuorten kuuleminen koulujen kautta.

15 Lopuksi: Tulevaisuuden haasteet 1. Moniperustaisen syrjinnän huomioiminen nuorisotyössä 2. Monikulttuurinen työyhteisö ja vähemmistötaustaiset työntekijät 3. Yhteistyö monikulttuuristen toimijoiden kanssa 4. Ylirajainen ja globaali nuorisotyö

Kouvolan alkukartoitustilaisuus 25.11.2009 Alkutilaisuudessa esille nousseita yleisiä teemoja. kartoitettaisiin perusteellisesti, mitä tällä

Kouvolan alkukartoitustilaisuus 25.11.2009 Alkutilaisuudessa esille nousseita yleisiä teemoja. kartoitettaisiin perusteellisesti, mitä tällä Kouvolan alkukartoitustilaisuus 25.11.2009 Kouvolan tilaisuudessa oli paikalla 34 kunnan nuorisotyöntekijää, mikä oli hieno saavutus. Paikalla olijat osallistuivat innokkaasti keskusteluun ja toivat esille

Lisätiedot

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen?

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa Veronika Honkasalo Anne-Mari Souto Leena Suurpää nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Mikä

Lisätiedot

Lahden alkukartoitustilaisuus 12.11.2009 Pääasiallisia haasteita Lahdessa ja kehittämisideoita:

Lahden alkukartoitustilaisuus 12.11.2009 Pääasiallisia haasteita Lahdessa ja kehittämisideoita: Lahden alkukartoitustilaisuus 12.11.2009 Lahden alkukoulutuksessa oli paikalla noin 30 henkeä. Paikalla olevat keskustelivat teemasta vilkkaasti ja innokkaasti. Muihin hankkeessa mukana oleviin Kanuuna

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TERMINOLOGIA TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ TAMPEREELLA MITÄ NUORET

Lisätiedot

ETNON TEESIT: Kaikki nuoret mukaan! Nollatoleranssi rasismille!

ETNON TEESIT: Kaikki nuoret mukaan! Nollatoleranssi rasismille! ETNON TEESIT: Kaikki nuoret mukaan! Nollatoleranssi rasismille! 1. Osallisuusperiaatteella kaikki nuoret mukaan Eri kieli-, kulttuuri- ja uskontotaustaiset suomalaiset nuoret on saatava mukaan nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Pieni käsikirja Monikulttuuriseen nuorisotyöhön Hyvinkään nuorisopalveluille 2011-2012

Pieni käsikirja Monikulttuuriseen nuorisotyöhön Hyvinkään nuorisopalveluille 2011-2012 Pieni käsikirja Monikulttuuriseen nuorisotyöhön Hyvinkään nuorisopalveluille 2011-2012 Sisällysluettelo Tästä se alkaa äsitteitä Pienessä käsikirjassa Toimintamallin tavoitteet Monikulttuurisen nuorisotyön

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE

MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE Eva Lindberg, työministeriö Mia Toivanen, Net Effect Oy Nina von Hertzen, Net Effect Oy Taitto:

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Art Against Racism Taide rasisminvastaisen nuorisotyön välineenä Jenni Koskensuu & Ksenia Peltovuori Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma

Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1. TYÖ JA TOIMEENTULO 7 1.1. Maahanmuuttajien työllisyys ja sen esteet 7 1.2. Työvoiman saatavuus ja harmaa talous 10 1.3. Hämeenlinnan

Lisätiedot

HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 1 Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä

Lisätiedot

Miksi nuorisotyötä tehdään?

Miksi nuorisotyötä tehdään? Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen & Ronnie Djupsund Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta MIKSI NUORISOTYÖTÄ TEHDÄÄN? TIETOKIRJA NUORISOTYÖN OPETUSSUUNNITELMASTA Tomi

Lisätiedot

Vakka-Suomen päihdestrategia 2007-2010

Vakka-Suomen päihdestrategia 2007-2010 Vakka-Suomen päihdestrategia 2007-2010 Vakka-Suomessa päihdeongelmia ei sivuuteta vaan ne kohdataan Jani Silvast 31.5.2007 VAKKA-SUOMESSA PÄIHDEONGELMIA EI SIVUUTETA VAAN NE KOHDATAAN...1 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika Vuosiraportti 2013

EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika Vuosiraportti 2013 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika Vuosiraportti 2013 Sisällys Vuosiraportin tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 4 2. EVIVA- palvelumallien kehitystyö... 4 2.1. Alueellisen yhteistyön toimintamalli...

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti 0 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010 Raportti 0 1 SISÄLLYS 1. Alkusanat... 1 2. Seminaarin avaus: Sosiaaliset verkot ja hankepyydykset... 2 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot