Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014"

Transkriptio

1 1 Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014

2 2 Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyö perustuu yhdessä laadittuun suunnitelmaan Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyösuunnitelma laadittiin toimialajohtaja Maritta Vuorisen nimeämässä työryhmässä vuonna Suunnitelma päivitettiin vuonna 2011 opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilposen asettamassa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyöryhmässä. Lisäksi alueellisissa nuorisopalveluissa on tehty yksityiskohtaisemmat yhteistyösuunnitelmat nuorisotalojen ja koulujen kesken yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Toteutunutta toimintaa on arvioitu lukuvuoden päätteeksi ja samalla sovittu seuraavan vuoden yhteistyökäytännöistä. Suunnitelmiin on kirjattu mm. 7.-luokkalaisille räätälöidyt toimintakokemuspäivät, välituntikohtaamista, teematapahtumien toteuttamista, JOPOluokkien kanssa tehtävää yhteistyötä ja toiminnallisia vanhempainiltoja. Yläkouluille tarjottavat palvelut yhtenäistetään nuorisopalveluissa Kouluyhteistyön tasapuolisuuden ja tasalaatuisuuden takaamiseksi nuorisopalveluiden omaa toimintaa organisoidaan uudelleen ja sovitaan toteutettavista kouluyhteistyön muodoista. Suunnittelua tarvitaan erityisesti nuorisopalveluiden näkökulmasta, koska vastuualue- ja kouluyhteistyötä tehdään eri toimintayksiköiden työntekijöiden toimesta. Suunnitelmassa määritellään kouluyhteistyön perustaso, joka toteutuu kaikissa kouluissa. Jatkossa jokaisen koulun kanssa laaditaan lukuvuosittain kirjallinen kouluyhteistyösuunnitelma, jossa määritellään mitä yhteistyötä tehdään ja kuka ko. tehtävästä vastaa. Kaikille yläkouluille tarjottavat toiminnot, palvelut ja työmuodot 7. luokille (ja LYK:n 6. luokille) - Toimintakokemuspäivien järjestäminen o sisältää infotunnin luokalle o järjestetään nuorisopalveluiden tiloissa o tarvittaessa jatkotyöstö - Nuorisonohjaajat osallistuvat koulun vanhempainiltoihin 8. luokille - Luokan tarpeiden mukainen teematapahtuma Teematapahtumaoppaan tarjonnan mukaan luokalle tai toiminnallinen vanhempainilta 9. luokille - 9. luokalta elämään tyyppinen teematapahtuma - Yksilötyönä tapahtuva ennakoiva nivelvaihetyö oppilashuollon ja Dominon välisenä yhteistyönä

3 3 Erityiskoulujen oppilaille tarjotaan samat palvelut. Lisäksi voidaan sopia luokkakohtaisesti erilaisten toimintamuotojen toteuttamisesta tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa. Esimerkkejä nuorisopalveluiden muista mahdollisista toiminnoista kouluilla - Toimintakokemuspäivät myös muille kuin 7. luokille - Välituntikohtaaminen - Räätälöidyt teematunnit - Koulujen omiin teemapäiviin ja -tapahtumiin osallistuminen - Koulunuokku - Nivelvaiheyhteistyö - Pienluokkatoiminta, JOPO-yhteistyö - Koulutilojen käyttö, esim. liikuntatilat - Yhteistyöprojektit - Luokkaretkipaketit - Oppilaskuntayhteistyö / oppilaskuntien hallitusten yhteistyö - Tukioppilasyhteistyö - ART-ryhmät - Nuorten kuuleminen - Toiminnan esittelyt luokittain - Luokkien vierailut toimipisteissä - Toiminnalliset, teemalliset vanhempainillat - Alueyhteistyö Nuorisopalveluilla on mahdollisuus omasta toiminnasta tiedottamiseen, toiminnan markkinointiin ja tiedotusmateriaalin jakoon koululla. Kaikilla kouluilla toimitaan yhteisen ohjeistuksen mukaisesti ja viestinnässä hyödynnetään Wilma-järjestelmää. Nuorisopalveluiden kouluyhteistyön organisoituminen 1. Jokaiselle suuralueelle muodostetaan nuorisopalveluiden kouluyhteistyöryhmä, jonka toimintaa koordinoi koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyöntekijä toimii myös yhdyshenkilönä koulujen ja nuorisopalveluiden välillä. Ryhmään nimetään 2-4 työntekijää koulunuorisotyöntekijän lisäksi. 2. Jokaiselle koululle laaditaan lukuvuosittain kouluyhteistyösuunnitelma niistä toimenpiteistä, joita kouluyhteistyön puitteissa ko. koululla tehdään, huomioiden eri luokka-asteet. Kehittämiseen ja arviointiin osallistuvat ainakin koulun vastuuhenkilöt ja alueen kouluyhteistyöryhmä. Lukuvuosisuunnitelma laaditaan ja arvioidaan aina keväisin tulevaa lukuvuotta varten. Suunnitelman laatiminen on tärkeää myös koulunuorisotyötekijöiden ja nuorisotyöntekijöiden työnsuunnittelun näkökulmasta.

4 4 Koulunuorisotyöntekijä toimii alueen kouluyhteistyön koordinaattorina Jokaiselle suuralueelle muodostetaan nuorisopalveluiden kouluyhteistyöryhmä Ryhmä huolehtii eri luokkaasteille toteutettavista toiminnoista ja keskinäisestä työnjaosta Kouluyhteistyösuunnitelmat laaditaan koulukohtaisesti Koulut nimeävät vastuuhenkilöt yhteistyöhön Toive koulunuorisotyöntekijästä tuli nuorilta Alueellisten nuorisopalveluiden kehittämiseksi nuorille toteutettiin kysely syksyllä 2011, johon vastasi luokkalaista. Kyselyllä selvitettiin mm. sitä, missä toimintaympäristöissä nuoret haluaisivat tavata nuorisonohjaajia. Vastaajista 358 toivoi nuorisonohjaajan olevan tavattavissa koululla. Tehdyn kyselyn pohjalta asetettiin tavoitteeksi, että jokaisella suuralueella on koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyöntekijän rooli koulussa Koulussa tehtävä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, nuorten tarpeista lähtevää työtä. Koulunuorisotyön tehtävät liittyvät koulujen yhteisöllisyyden, osallisuuden ja viihtyvyyden kehittämiseen sekä toisaalta nonformaalien oppimisympäristöjen luomiseen ja nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Koulunuorisotyöntekijän työn lähtökohta on nuorten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kasvun tukeminen ilman suorittamisen näkökulmaa. Työ painottuu ryhmien ja yhteisön ohjaamiseen. Ensisijainen tehtävä on edistää yhteisöllisyyttä koulussa siten, että oppilailla on hyvä ja turvallinen olla ryhmässä ja he tulevat toimeen keskenään. Osalle oppilaista oppimistakin tärkeämmäksi muodostuvat sosiaaliset suhteet ja hyväksynnän saaminen ryhmässä. Oppimisen mahdollisuudet paranevat, kun tunnesuhteisiin ja ryhmän kiinteyteen kiinnitetään riittävästi huomiota. Nuorten keskinäiseen hierarkiaan vaikuttamalla voidaan torjua koulukiusaamista ja turhautumisen aiheuttamaa ilkivaltaa. Erilaisia ratkaisumalleja ja nuorisotyöllisiä työtapoja kokeilemalla saatetaan löytää uusia keinoja yhteisöllisten taitojen saavuttamiseksi. Tarkoituksena on tukea nuoria sopeutumaan paremmin kouluyhteisöön ja toisaalta osallistua kouluyhteisön kehittämiseen niin, että se ottaa paremmin huomioon nuorten tarpeet.

5 5 Yleisinä menetelminä käytetään muun muassa ryhmäytyksiä, välituntitoimintoja, oppilaskuntatoimintaa, leiri- ja retkitoimintaa, erilaisia teematapahtumia, kodin ja koulun yhteistyötä, pienryhmätoimintaa, yksilötyötä ja nivelvaihetyötä. Nuorten ongelmien kasautumista voidaan ennaltaehkäistä ohjaamalla nuoria mielekkään tekemisen ja harrastusten pariin. Matalankynnyksen nopealla puuttumisella nuoria ohjataan tarvittaessa oppilashuollon ammattilaisten puheille. Koulukohtaiset painopisteet voidaan nostaa esimerkiksi kouluterveyskyselyn tuloksista. Painopisteiden määrittely on tärkeää, ettei työssä poukkoilla sinne tänne, vaan on sovittu fokus, mitä kohti tavoitellaan ja mitä voidaan arvioida. Koulunuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu myös loma-ajan toimintojen järjestäminen lapsille ja nuorille. Koulunuorisotyöntekijä voi toimia esimerkiksi seuraavanlaisissa tehtävissä: - Oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen nuorisotyöllisin menetelmin - Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden yhteisöllisten taitojen tukeminen ja edistäminen o Toimintakokemuspäivien organisointi o Jatkoryhmäytykset esim. uuden oppilaan tullessa luokkaan: Yhteisöllisyys ei ole pysyvä olotila vaan sitä pitää vaalia o Turvallisen ryhmän luominen ja ryhmädynamiikkaan vaikuttaminen pitkäkestoisesti o Tunnetaitojen edistäminen nuorisotyön keinoin o Koulukiusaamisen ja ilkivallan ehkäiseminen eri menetelmin o Nonformaalien oppimisympäristöjen luominen Teematapahtumat, esim. päihdekasvatus, yhteishaku, kesätyöhaku, kansainvälisyyskasvatus, tulevaisuuspelit, media-, ympäristö- ja suvaitsevaisuuskasvatus aihealueiden käsittely käytäntöön suuntautunutta, toiminnallista, kokemuksellista, epämuodollista, vuorovaikutteista fyysisen oppimisympäristön monipuolistaminen ja laajentaminen koulun ulkopuolelle o Koulunuokkutoiminnan organisointi - Osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen o Oppilaskuntayhteistyö o Oppilaiden osallisuuteen vaikuttaminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen o Tukioppilasyhteistyö o Nuorisotaloyhteistyö - Oppilaiden sosiaalinen vahvistaminen - Varhainen puuttuminen ja matalan kynnyksen lähiohjauspalvelu o Oppilaiden arjenhallinnan tukeminen o Säännöllinen välituntipäivystystyö

6 6 avoin, vapaamuotoinen nuorten kohtaamistyö ilman raskaita rakenteita huolista puhumista, pettymyksistä selviytymisen tukea, läsnäoloa ja kannustamista tuen tarpeessa olevien nuorten tunnistamista o Ennakoiva työ ja harrastuksiin ohjaaminen o Koulupudokkuuden ehkäisy, opoyhteistyö ja nivelvaiheyhteistyö luokan nivelvaiheen tuki ennaltaehkäisevän toiminnan keinoin työskentely teemojen pohjalta sovittujen luokkien kanssa: tulevaisuusajattelu, valmistautuminen yhteishakuun, erilaisten kannustimien käyttö opiskeluun motivoinnissa 9. luokalta jatko-opintoihin siirtymisen tuki: nuorten valmiuksien huomioiminen tulevaisuutta koskevien päätösten teossa, valintojen selkeyttäminen, mukanaolo ja yksilöllinen tuki yhteishakuprosessissa o Tarvittaessa kohdennettu pienryhmätyö o Yhteistyö oppilashuoltoryhmän kanssa - Vanhempainiltojen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen - Koulun ja nuorisopalveluiden yhteyshenkilönä toimiminen - Verkostoyhteistyö alueella, toimialalla ja valtakunnallisesti Tavoitteet asetetaan yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa Yhteisen tahtotilan ja näkemyksen löytäminen edellyttää koulun toimintakulttuuriin tutustumista sekä nuorisotyön tehtävän ja arvojen tutuksi tekemistä koululla. Koulunuorisotyöntekijä ei rakenna yksin omaa paikkaansa koulussa vaan se tuotetaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Koulunuorisotyöntekijän tehtävän määrittäminen koulun toimijoiden joukossa mahdollistaa eri ammattikuntien vahvuuksien, tiedon, osaamisen ja erilaisten työtapojen hyödyntämisen. Oleellista on, että koulunuorisotyöntekijä on osa koulujen monialaista työyhteisöä, jossa tavoitteet, tarvittavat kehittämistoimenpiteet ja työtehtävät sekä työnjako suunnitellaan ja sovitaan alueen tarpeita vastaavaksi. Nuorisotyöntekijän rooli on selvästi erilainen kuin opettajalla, koulunkäyntiavustajalla ja muulla henkilökunnalla. Asiakasnäkökulmasta ja päällekkäisyyksien välttämiseksi oppilaiden, vanhempien ja koululla työskentelevien henkilöiden pitää tietää, mitä eri ammattilaiset koulussa tekevät. Vastuujaosta sopimisen lisäksi on tärkeää sopia käytännön järjestelyistä, kuten toiminnan mahdollistavan tilan järjestämisestä. Rehtorin tuki toiminnalle on keskeisessä asemassa. Koulutuksellinen tasa-arvo -hanke Koulutuksellinen tasa-arvo-hankkeessa ( ) kehitetään monialaista yhteistyötä kodin, koulun ja asuinalueen välillä. Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeessa etsitään keinoja mm. puuttua ajoissa koulupoissaoloihin ja syrjäytymiseen. Hankkeessa edistetään uusien toimintamallien käyttöönottoa koulunuorisotyön, ennaltaehkäisevän oppilashuollon ja perheiden kanssa

7 7 tehtävän työn avulla sekä tuetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten hyvää oppimista. Hanketta toteutetaan eteläisellä alueella Liipolan ja Salinkallion kouluissa, pohjoisella alueella Mukkulassa ja Kivimaalla, läntisellä alueella Kärpäsen koulussa sekä keskustassa Harjun, Tiirismaan ja Möysän kouluissa. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, kaksi kuraattoria ja kaksi koulunuorisotyöntekijää. Koulunuorisotyötä Kärpäsen ja Mukkulan koululla Kärpäsen ja Mukkulan kouluissa elokuusta 2013 saakka työskennelleet koulunuorisotyöntekijät keskittyvät oppilaiden välisiin suhteisiin ja ryhmähengen rakentamiseen kokopäiväisesti. Oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen nuorisotyöllisin menetelmin Luokkatyöskentelyssä koulunuorisotyöntekijällä on mahdollisuus hyödyntää parhaiten ryhmänohjauksellisia taitojaan. On tärkeää käydä keskustelua luokanvalvojan ja muiden luokkaa opettavien opettajien kanssa sekä haastaa nuoria itse kertomaan omasta luokastaan. Jotta ryhmästä saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys, on toisinaan hyvä tehdä luokkahavainnointeja tavallisissa oppimistilanteissa tai välitunneilla. Luokkatyöskentelyn kantavaksi teemaksi nousee usein luokan yhteishenkeen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät asiat, työrauha tai jonkinasteinen kiusaaminen. Oppilashuoltohenkilöstöllä voi olla aktiivinen rooli luokkatyöskentelyssä, jotta saadaan tarjottua mahdollisimman kokonaisvaltaista tukea sekä yksilö- että ryhmätasolla. Luokkatyöskentelyä on tehty kummassakin koulussa opettajien ja/tai oppilashuoltoryhmän pyynnöstä tai koulunuorisotyöntekijän havaintojen pohjalta. Luokkatyöskentely on useimmiten aloitettu havainnoimalla luokkia eri oppiaineiden tunneilla joko yksin tai yhdessä esim. terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin kanssa (Mukkulassa). Tämän jälkeen nuoria on itse haastettu kertomaan oma näkemyksensä luokan tilanteesta, jotta päästää monesta näkökulmasta pureutumaan esille nouseviin asioihin. Työskentelyteemoiksi on noussut työrauhaongelmat, luokan sosiaaliset suhteet, huono yhteishenki, uusien oppilaiden sisäänajaminen tai opettajan ryhmänohjaustaitojen heikkous. Oppilaiden arjenhallinnan tukeminen Oppilaiden arjenhallinnan tukemiseen liittyvät aiheet nousevat esiin nuorten kanssa käytävissä ei muodollisissa keskusteluissa. Pääasiassa nuoria huolettaa koulunkäyntiin tai jatko-opintoihin liittyvät asiat. Nuoret ottavat kontaktia itse tai he saattavat tulla juttusille jonkun opettajan tai huoltajan ohjaamana. Nuoria tavataan joko kertaluonteisesti tai suunnitellusti useamman kerran. Nuoria on ohjattu pääasiassa yhteishakuun ja ylipäätään opiskeluun tai koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Oppilaiden kanssa on myös käyty läpi erilaista harrastustoimintaa ja tarvittaessa kädestä pitäen viety harrastamaan tai tutustumaan uusiin kouluihin. Tällä keinoin on voitu vähentää tai jopa välttää koulupoissaoloja. Arjenhallinnan tukemisessa keskeisessä roolissa on ollut kannustaminen ja rinnalla kulkeminen sekä seuranta. Sosiaalinen vahvistaminen

8 8 Oppilaiden sosiaalinen vahvistaminen on koulun arjessa päivittäin työskentelevälle nuorisotyöntekijälle oleellinen tehtävä. Nuorisotyöntekijän työhuoneen oven ollessa auki, nuoret ottavat herkästi kontaktia ja avaavat keskusteluyhteyden. Niinkään keskusteluja ei käydä jonkin tietyn ongelman ratkaisemiseksi vastaanottoaikojen puitteissa ja jonkun toisen ohjaamana, vaan matalan kynnyksen periaatteella ilman palveluohjausta nuoren omaan harkintakykyyn luottaen. Tärkeään rooliin nousee nuorten kannatteleminen ja eteenpäin ohjaaminen. Nuoret haluavat rinnalla kulkijan ja kuuntelijan. Oppilaan tukeminen sosiaalisten suhteiden verkossa Aina koululuokassa tai muussa yhteisössä toimiminen ei suju mutkitta. Nuorilla on paljon hiljaista tietoa ja kokemuksia yksinjäämisestä tai ryhmästä sivuun jättämisestä. Tällaisiin tilanteisiin on hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa joko niin, että nuori/nuoret ottavat asian itse esiin tai esimerkiksi opettaja on tehnyt havaintoja tällaisesta. Nuoria haastetaan itse nimeämään ryhmän haasteita ja tämän jälkeen opettajan ja tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kanssa yhdessä mietitään, millaiset menetelmät voisivat auttaa ryhmäläisiä niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Yhteisöllisyyden edistäminen Toimintakokemuspäivä on nuorisopalveluiden 7.luokkalaisille suunnittelema toimintakokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden yhteistyötaitoja ja luokan ryhmähenkeä. Yläkouluun siirtyneet koululaiset tutustuvat erilaisten ryhmätehtävien avulla uusiin luokkatovereihin. Ennaltaehkäisemällä ongelmia niin yksilö- kuin yhteisötasolla, voidaan koulusta saada turvallisempi ja viihtyisämpi paikka; nuorten oma paikka. Koulunuorisotyöntekijän läsnäolo toimintakokemuspäivissä edistää tutustumista yläkoulun aloittavaan uuteen ikäluokkaan. Ryhmäyttämisen jatkotyöstö Toimintakokemuspäivien jälkeen koululla pidetään esimerkiksi oppilashuoltoryhmän kanssa purkupalaveri, jossa käydään läpi sekä luokanvalvojan että koulunuorisotyöntekijän ja alueen nuorisonohjaajien havainnot luokan ryhmän keskinäisestä toiminnasta toimintakokemuspäivän aikana. Lisäksi koulukuraattori voi halutessaan kertoa omia havaintojaan luokasta. Näiden havaintojen perusteella voidaan tarvittaessa aloittaa monialainen yhteistyö luokan yhteistoiminnallisuuden parantamiseksi. Useimmiten jatkotyöskentely tarkoittaa luokan yhteishenkeä kehittäviä tai kiusaamisen ehkäisyyn tai puuttumiseen liittyviä menetelmiä. Kouluviihtyvyys Kouluviihtyvyys on koko kouluyhteisön yhteinen asia, johon jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Kouluviihtyvyyteen vaikuttaa oleellisesti koulun fyysinen toimintaympäristö mutta tärkeämpään rooliin nousee koulun me-hengen löytäminen. On tärkeää ottaa nuoret mukaan koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tällä tavoin nuoret saavat kokemuksen siitä, että heitä kuunnellaan ja he ovat itse osa kouluyhteisöä aikuisten rinnalla. Kouluviihtyvyyttä on pyritty yhdessä nuorten kanssa parantamaan rohkaisemalla ja kannustamalla nuoria kertomaan toiveitaan koulun fyysisen toimintaympäristön

9 9 parantamiseksi koulun johdolle. Lisäksi nuorten kanssa on yhdessä toteutettu esim. pieniä sisustusprojekteja. Pienryhmät Tarve pienryhmien perustamiselle voi nousta erilaisista ajankohtaisista tilanteista ja ilmiöistä tai yhteistyökumppanin aloitteesta. Koulussa olemassa olevat järjestelmät tuen tarpeessa olevien oppilaiden kannatteluun ja eteenpäin ohjaamiseen tulee ottaa huomioon omaa työtä suunniteltaessa. Toimintakokemuspäivissä tehtyjen havaintojen perusteella voidaan tarvittaessa myös koota erilaisia pienryhmiä esim. vilkkaille tytöille tai hiljaisille pojille yhteistyössä alueellisten nuorisonohjaajien, kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kärpäsessä perustettiin syksyn toimintakokemuspäivän perusteella tyttöryhmä hiljaisille ja vetäytyville 7.luokkalaisille tytöille yhdessä alueen nuorisonohjaajan kanssa. Jopo-luokka-yhteistyö Kärpäsen Jopo-luokan tytöt kokoontuivat yhdessä Salinkallion ja Salpausselän Jopoluokkien tyttöjen kanssa Tyttöjen Tilassa viikoittain koko lukuvuoden ajan kaksi tuntia kerrallaan. Ryhmän tavoitteena oli terveen naiskuvan esille tuominen ja uusiin samassa tilanteessa oleviin tyttöihin tutustuminen. Osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen on tavoitteena kunnianhimoinen, mutta kattaa alleen kaiken, mitä koulussa tapahtuu. Ilman kokemusta osallisuudesta ja omaan elämäänsä vaikuttamisesta, voi yhteisöön kuulumisen tunne olla suhteellisen heikko. On tärkeää saada sekä opettajat että oppilaat ymmärtämään, mistä osallisuudessa on kysymys. Oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin lisää hyvinvointia koulussa. Edellytykset osallistumiseen ja vaikuttamiseen pitää luoda. Oppilaiden osallistuminen koulun toimintakulttuurin luomiseen edellyttää myös sitä, että näitä taitoja harjoitellaan eri oppiaineissa. Ideoita osallisuuden lisäämiseksi: - Oppilaat toimivat esittelijöinä vieraille. - Toteutetaan luokkakohtaisia ruokailuja. Luokka varaa pöydän yhteiseen ruokailuun ja keskustelee ruokailun lomassa luokan asioista luokanvalvojan johdolla. - Luokanvalvoja järjestää viikoittaiset vartit luokan asioiden käsittelyä varten. - Oppilaat toteuttavat yhteisöllistä toimintaa välituntisin. Koulunuorisotyö on työtä ryhmien kanssa ja oppilaat tekevät osan työstä. - Koulunuorisotyöntekijä osallistuu työyhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen niin, että työyhteisöllä olisi paremmat valmiudet ottaa huomioon nuorten tarpeet.

10 10 - Koulunuorisotyöntekijä voi toimia opettajan työparina koulun tukioppilastoiminnassa. Tukioppilastoiminta on nuorisotyöntekijälle sopiva toimintamuoto, sillä nuorilta nuorille toiminnalla voidaan vaikuttaa koko kouluyhteisöön ja luoda positiivista yhteishenkeä. Oppilaskuntatyön kehittäminen Nuorisovaltuuston aloitteesta Lahteen perustettiin loppuvuodesta 2013 oppilaskuntatoiminnan kehittämistyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on oppilaskuntatoiminnan kehittäminen ja yhteisen toimintaohjeistuksen laatiminen kouluille, oppilaille, rehtoreille, nuorisopalveluille ja nuorisovaltuustolle. Tarkoituksena on saada perusopetukseen selkeämpi käsitys eri toimijoiden tehtävistä ja oppilaskuntatoiminnan tavoitteista, laatuvaatimuksista ja kokonaisuudesta. Olemme olleet alusta alkaen mukana työryhmässä tuomassa nuorisopalveluiden ja erityisesti koulunuorisotyön näkökulmaa mukaan suunniteltaessa oppilaskuntatyölle yhteistä ohjeistusta ja laadunarviointimenetelmää. Olemme olleet mukana koulun oppilaskunnan hallituksen kokouksissa ja tarpeen mukaan järjestämässä toimintaa yhdessä nuorten kanssa. Varhainen puuttuminen ja matalan kynnyksen lähiohjauspalvelu Kun toimitaan siellä, missä nuoret ovat luonnostaan, nuorisopalveluiden toiminta ja palvelut tulevat tunnetuksi niille nuorille, jotka hyötyisivät palveluista eniten, mutta eivät vielä ole palveluiden piirissä. Nuorten ongelmien kasautumista voidaan ennaltaehkäistä matalankynnyksen nopealla puuttumisella. Nuoria pystytään ohjaamaan muiden ammattilaisten puheille tai mielekkään tekemisen ja harrastusten pariin. Yksilötyötäkin voi tehdä, mutta eri asioissa ja eri näkökulmasta kuin kuraattori. Nuori saa kertoa huolen kenelle tahansa aikuisista. Työntekijä arvioi, kenelle asian hoitaminen kuuluu: koulunuorisotyöntekijä voi ohjata nuoren esimerkiksi kuraattorille ja kuraattori koulunuorisotyöntekijälle. Ammatillista osaamista jaetaan. Kuraattori toimii koululla selkeästi oppilaan ja hänen perheensä parissa. Tämän menneen kauden aikana yhteistyö Kärpäsessä on koostunut konsultoinnista ja oppilaiden ohjaamisesta kuraattorin luo. Koulukuraattorin näkemys ja asiantuntemus luokkahavainnoinneissa voisi olla oleellista ja tärkeää. Syksyllä on suunnitteilla aloittaa luokkahavainnoinnit yhteistyössä ja tarpeen mukaan. Mukkulassa kuraattorin ja nuorisotyöntekijän välistä yhteistyötä kehitellään ja jotain on jo kokeiltukin. Haasteeksi on noussut kovin erilaiset työtavat ja työnkuvien aukikirjaamattomuus. Olemme keskustelleet tästä ja pyrimme vastaisuudessa tarkemmin rajaamaan sen, millainen työ kuuluu kenellekin ja millaisissa tilanteissa palveluohjausta käytetään. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö Koulunuorisotyöntekijän rooli vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä on vielä selkiytymätön. Nuorisotyöntekijä on mukana vanhempainilloissa, huoltajatapaamisissa ja oppilashuoltoryhmän neuvotteluissa kutsuttaessa. Vanhemmilta tulee satunnaisesti yhteydenottoja oppilasasioissa lähinnä Wilman kautta.

11 11 Koulunuorisotyöntekijät ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa nuorten vanhemmille tarkoitettuja Teinimeininki-vertaiskahviloita ja toiminnallisia vanhempainiltoja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Olimme kumpikin mukana 7.luokkalaisten vanhempainilloissa lukuvuoden alussa. Tämän lisäksi Mukkulassa ja Kivimaalla järjestettiin kaikille 8.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen toiminnalliset vanhempainillat. Kärpäsessä myös 8.luokkalaisten vanhempainillassa oltiin mukana. Kumpikin on ollut mukana suunnittelemassa Teinimeininki-vertaiskahviloita omille alueilleen ja Kärpäsessä on oltu myös mukana toteuttamassa vertaiskahvilailtaa. Monialaisen työn onnistumisen edellytyksiä Koululla tehtävän nuorisotyön edellytyksenä on eri ammattikuntien välinen luottamus ja arvostus sekä avoin kommunikaatio ja ennakkoluulottomuus. Koulunuorisotyöntekijän yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Rehtori Apulaisrehtori Opinto-ohjaaja Opettajat Oppilaat Oppilaiden vanhemmat Koulukuraattori Koulupsykologi Terveydenhoitaja Oppilashuoltoryhmä Erityisopetus Koulunkäyntiohjaajat Tukioppilaat Oppilaskunnan hallitus Ohjausryhmä Muut koulun verkostotahot Työyhteisöön kuuluminen Koulunuorisotyö uutena työmuotona vaatii sisäänajoa kouluilla. Sisäinen tiedottaminen erityisesti alkuvaiheessa on tärkeää. Ilman koulun johdon ja sitä kautta opettajien hyväksyntää, ei ole keinoja vaikuttaa yhteisöllisyyden lisäämiseen. Opettajankokoukset, opettajien ja avustajien tiimit ja viikkoinfot toimivat koululla säännöllisesti. Tiedonkulun ja työyhteisöön kuulumisen näkökulmasta on tärkeää, että koulunuorisotyöntekijä osallistuu opettajankokouksiin, vesopäiviin ja koulun sisäisiin kehittämisryhmiin. Ohjausryhmä Koulunuorisotyöntekijän kuuluminen kouluyhteisöön vaatii ehdottomasti ohjausryhmän olemassa olon. Ohjausryhmän tehtävänä on koulunuorisotyön kehittäminen koulun tarpeita vastaavaksi.

12 12 Ryhmän työlle pitää asettaa selvät tavoitteet ja toteutumista seurata. Ohjausryhmän vetäjänä tulee olla koulun rehtori tai apulaisrehtori. Muu ohjausryhmä voi muodostua luokka-asteittain opettajista ja esimerkiksi terveydenhoitajasta. Kouluilta nimetty ohjausryhmä toimii parhaimmillaan koulunuorisotyöntekijän työnohjauksellisena ryhmänä ja syventää eri ammattialojen ymmärrystä toisistaan. Sekä Mukkulassa että Kärpäsessä on lähes alusta alkaen toiminut ohjausryhmät, joissa on mukana opettaja kultakin luokka-asteelta sekä rehtori. Kokoonpanot ovat olleet vaihtelevia ja toimineet ehkä eniten työnohjauksellisena välineenä ja auttaneet nuorisotyöntekijöitä suuntaamaan omaa työtään koulun tarpeiden mukaan. Ammatillinen tuki Koulunuorisotyöntekijä tarvitsee vahvan ammatti-identiteetin toteuttaakseen tehtäväänsä koulussa. Ammatillinen vertaistuki ja kehittyminen turvataan nuorisopalveluiden sisäisillä ja seudullisilla palaverikäytännöillä. Kanuuna-verkoston Nuorisotyön ja koulun yhteistyön - kehittämis- ja tutkimushankkeen tietoa ja mallinnettuja käytäntöjä hyödynnetään. Olemme olleet mukana Kanuuna-verkoston järjestämissä seminaareissa sekä tavanneet seudun koulutoimijoita pari kertaa lukukaudessa. Mukana seutuyhteistyössä Hollola, Orimattila, Nastola, Heinola ja Asikkala. Lukuvuoden aikana tehtyjä yleisiä havaintoja ja huomioita Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen on tavoitteena kunnianhimoinen mutta kattaa alleen kaiken, mitä koulussa tapahtuu. Ilman kokemusta osallisuudesta ja omaan elämäänsä vaikuttamisesta, voi yhteisöön kuulumisen tunne olla suhteellisen heikko. On tärkeää saada sekä opettajat että oppilaat ymmärtämään, mistä osallisuudessa on kysymys. Mennyt vuosi piti sisällään paljon suunnittelua, toimintaa ja nopeaa reagointia. Koulunuorisotyöntekijänä joutuu toimimaan paljon yksin ja omatoimisesti. Koulussa pyritään miettimään kaikki etukäteen ja suunnitelmallisesti. Tilanteiden nopeasti muututtua ei kyetä siihen heti reagoimaan. Oppilaiden tilanteisiin ei ehditä tai osata reagoida nopeasti. Näissä hetkissä koulunuorisotyöntekijän näkemys voi olla tärkeä. Koulunuorisotyöntekijällä tulee olla hyvin tiedossa koulun toimintatavat ja säännökset, jotta hän edellä mainituissa tilanteissa reagoida. Kuraattori toimii selkeästi oppilaan ja hänen perheensä parissa. Menneen lukuvuoden aikana koulunuorisotyöntekijän ja kuraattorin yhteistyö on Kärpäsessä koostunut lähinnä konsultoinnista ja oppilaiden ohjaamisesta kuraattorin luo. Koulunuorisotyöntekijä on avannut keskustelun luokkakohtaisista työskentelyistä huomatessaan tarvitsevansa koulukuraattorin näkemystä ja asiantuntemusta joidenkin luokkien kohdalla. Syksyllä aloitamme yhteistyön kehittämisen. Alustavasti olemme sopineet, että kuraattori on tarvittaessa mukana luokkahavainnoinnissa ja minä osallistun sovitusti perheiden kanssa käytäviin neuvotteluihin. Oppilashuoltolain muutokset avasivat kuraattorin näkemään

13 13 mahdollisuuden intensiivisempään yhteistyöhön. Mukkulassa kuraattorin ja koulunuorisotyöntekijän yhteistyö on ollut aktiivista. Olemme tavanneet säännöllisesti ja miettineet työmme rajapintoja pääsemättä vielä kuitenkaan yhteisymmärrykseen niistä. Olemme tehneet yhteistyössä kuraattorin, terveydenhoitajan ja koulupsykologin kanssa muutamia luokkahavainnointeja ja väliintuloja tilanteissa, joissa on tarvittu monialaista näkemystä luokan tilanteesta. Havainnointien perusteella on pidetty myös muutamia yhteisiä oppitunteja esim. työrauhaan liittyen. Lisäksi olemme miettineet yhdessä 6.-7.luokan nivelvaihetta sekä 9.luokalta lähtevien ryhmien poisryhmäyttämistä. Näiden teemojen työstämistä jatkamme ensi lukuvuonna. Suunnitelmia tulevalle vuodelle Alueen nuorisonohjaajien tulee ottaa entistä enemmän roolia koululla koulunuorisotyöntekijän tukena. Asiaa katsotaan eri kantilta nuorisotilan ohjaajan ja koulunuorisotyöntekijän silmin. Esimerkiksi nuorisopalveluiden toiminnan markkinointi kuuluu alueen nuorisonohjaajien tehtäviin. Koulunuorisotyön prosessikuvauksen laatiminen pitää ottaa työn alle tulevan lukukauden aikana. Samoin laaditaan asiakastyytyväisyyskysely yläkoulun oppilaille. Yhteistyö alueellisten nuorisonohjaajien kanssa on pohjoisella alueella ollut melko vähäistä. Viikoittaisten koulupäivystysten lomassa olemme tavanneet ja toteuttaneet yhdessä Mukkulan seiskojen toimintakokemuspäivät sekä kasien Yhteispeli-iltoja Mukkulassa ja Kivimaalla. Läntisellä alueella on tehty yhdessä toimintakokemuspäivät seiskoille ja ohjattu tyttöjen pienryhmää. Lisäksi seiskojen vanhempainillassa oltiin yhdessä ja Jopo-luokan koulun ulkopuolisissa tapahtumissa oltiin mukana. Vähän hirvittää tuleva lukuvuosi ja sen tuomat haasteet. Hoikkalan & Laineen ravistelu ravistelee koulunuorisotyöntekijänkin ammatillisuutta. Onko minusta kuitenkaan tähän? Mikä onkaan työni focus? On tullut niin paljon uutta asiaa ja kehittämistyötä, että ei meinaa aina perässä pysyä. Pohjoisella alueella lisäksi harmittaa toisaalta uuteen kouluun itsensä sisäänajamisen tuska uudelleen vaikka ajatuksena se onkin hieno. Onko Hoikkalan & Laineen muutosintervention tuomat tulevaisuuden visiot kehittämishankkeen tulos? Eli kun opettajia pyritään ohjaamaan nuorisotyöllisempään suuntaan, mikä on koulunuorisotyöntekijän paikka koulussa hankkeen jälkeen? Vai onko sitä?

14 14 Lisäksi koko lukuvuoden ajan toteutuvat sovitut koulunuorisotyön muodot -Toimintakokemuspäivät - Syyslomatoimintojen markkinointi -8. luokkien teematapahtumat marras joulu tammi helmi -Nuorisopalveluiden toiminnan markkinointi - Talvilomatoimintojen markkinointi - 8. luokkien teematapahtumat -Nuorisopalveluiden toiminnan markkinointi -Starttiviikon markkinointi oppilaille -Opettajien ja rehtoreiden vuositapaaminen: nuorisopalveluiden toiminnan ja teematapahtumien markkinointi -Toimintakokemuspäivät -Oppilaskuntien hallitusten koulutustilaisuus loka syys elo Nuorisopalveluiden ja koulun yhteistyön vuosikello heinä kesä touko maalis huhti - Päihdeputki 6.-luokkalaisille -9. luokalta elämään teematapahtuma -Kesätoimintojen markkinointi - Koulukohtaisten yhteistyösuunnitelmien toteutumisen arviointi - Koulukohtaisten yhteistyösuunnitelmien laatiminen seuraavalle vuodelle - Toimintakokemuspäivien aikavaraukset tulevalle syksylle

15 15 Pohja koulunuorisotyöntekijöiden työn seurannalle Nuorten parissa tehty yksilötyö. Arjen hallinnan tukeminen, keskustelu, yksilöllinen juttutuokio, tiedotus ja neuvonta, harrasteisiin ohjaaminen, nivelvaiheen tuki ym. Pienryhmien kanssa tehty työ. Alle kymmenen hengen ryhmät. Suunnitelmallisesti yksin tai monialaisesti toteutettuna. Mitä tehty, millä menetelmillä. Koululuokkien kanssa tehty työ. Ryhmäytykset ja muu ryhmädynamiikan tuki. Teematapahtumat, teematunnit, muut tapahtumat, toimintatuokiot, välituntitoiminta.

16 16 Oppilaskunta- ja muu osallisuustoiminta. Nuorten toiminnan tukeminen. Tukioppilastoiminta. Vanhempien kanssa tehty yhteistyö. Vanhempainillat, vanhempien tapaamiset. Työyhteisön toimintaan vaikuttava työ. Yhteisöön vaikuttaminen niin, että se kohtaa eri nuorten tarpeet paremmin.

17 Moniammatilliset tapaamiset, koulun ja alueen väliset toiminnot, tarjottavien palveluiden verkottautuminen, koulujen väliset toiminnot. 17

18 18 KOULUSSA TEHTÄVÄN NUORISOTYÖN ARVIOINTIMALLI Arviointimalli on tarkoitettu yksittäisen nuorisotyöntekijän ja hänen nuorisotyöhön pohjautuvan toimintansa tarkasteluun koulussa kriteereiden avulla. Itsearvioinnissa työntekijä tarkastelee kokemustietoaan, josta voi syntyä oppimista, kun kokemukset nostetaan systemaattiseen tarkasteluun. Nuorisotyöntekijä vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan, kun hän keskittyy reflektoimaan oman työnsä tavoitteita ja periaatteita. Arviointimallin kriteeristö on luotu työvälineeksi helpottamaan työn reflektointia. TYÖYHTEISÖ Työyhteisöillä tarkoitetaan sekä kouluyhteisöä että nuorisotyöyhteisöä nuorten vapaa-ajalla, joissa molemmissa nuorisotyöntekijä mahdollisesti työskentelee. Yhteisön jäsenillä tarkoitetaan sekä ammatillista henkilöstöä että nuoria. Arviointikriteerit 4 Erinomainen 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Puutteellinen Vastuujaot ja työjaot koulussa Vastuunjaot ovat yhdessä ennakolta sovittu opetusja tuki- sekä nuorisotyön henkilöstön kesken. Niitä sovelletaan tilanteiden mukaan joustavasti säädökset huomioiden. Työ- ja vastuujaot on sovittu ennakkoon ja ne ovat dokumentoitu. Työ ja vastuujaot sovitaan tilanne- ja tapauskohtaisesti toiminnan yhteydessä. Työ ja vastuujaot ovat epäselvät nuorisotyöntekijän ja muiden ammattilaisten kesken Nuorisotyöntekijän osaamisen, oppimisen, koulutuksen ja tietopohjan hyödyntäminen Vahvuuksia ja osaamista hyödynnetään koulun toiminnassa ja kasvatustavoitteen toteuttamisessa (esim. menetelmät). Kouluttautumista tuetaan. Vahvuudet ja osaaminen on osittain hyödynnetty koulun arjen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaamista hyödynnetään spontaanisesti koulun arjen toiminnan toteutuksessa. Vahvuudet ja osaaminen on tunnistettu, mutta niiden hyödyntäminen on vähäistä koulun arjessa ja yhteisöllisyyden luomisessa. Vuorovaikutuksen aktiivisuus ja laatu. Nuorisotyöntekijä toimii Nuorisotyöntekijät ovat Vuorovaikutustilanteet Nuorisotyöntekijä on

19 19 Sisäinen tiedotus. Työtä koskevan tiedon hyödyntäminen toiminnassa - palaute aloitteellisesti ja huomioi koko kouluyhteisön jäsenet (henkilöstö ja nuoret). Nuorisotyöntekijä tukee nuorten ja henkilöstön välistä keskustelua ja edistää vuorovaikutustilanteita Yhteisössä syntyy dialogia. Palautetta kerätään suunnitelmallisesti henkilöstöltä, nuorilta, kodeilta sekä yhteistyökumppaneilta. Palaute huomioidaan toiminnassa. mukana koulun arjessa ja edistävät vuorovaikutusta sekä keskustelukulttuuria koulussa. Nuorisotyöntekijän yhteisön jäsenten vuorovaikutus on luontevaa ja molemminpuolista. Palautetta kerätään monipuolisilla menetelmillä: palaute- ja arviointikeskustelut, kyselyt. Palaute hyödynnetään toiminnassa. syntyvät pääosin nuorisotyöntekijän aloitteesta. Vuorovaikutus perustuu nuorisotyöntekijän halukkuuteen ja on pintapuolista painottuen pääsääntöisesti nuoriin. Palautetta kerätään spontaanisesti. Tietoa käsitellään yhdessä yhteisössä. passiivinen ja vuorovaikutusta on yhteisössä lähinnä ongelmatilanteiden ilmaantuessa. Vuorovaikutus liittyy yksisuuntaiseen toiminnasta tiedottamiseen. Palautetta ei kerätä, vaan se perustuu henkilöstön ja nuorten omaan aktiivisuuteen ja halukkuuteen. - tutkimukset/säädökset Nuorisotyöntekijä seuraa ajankohtaisia tutkimuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat toimintaa. Niihin reagoidaan toimintaa kehittämällä yhteisössä. Ajankohtaisia tutkimuksia ja säädöksiä seurataan ja toimintaa arvioidaan niiden avulla. Ajankohtaisista tutkimuksista ja säädöksistä keskustellaan ja tiedotetaan yhteisössä. Ajankohtaisista tutkimuksia ja säädöksiä ei seurata, eikä niihin liittyvää tiedotusta huomioida. Alueen ja toimialan tuntemus - tilastot ja ilmiöt Nuorisotyöntekijä osallistuu keskusteluun koulun ja alueen ilmiöistä ja johtopäätökset ohjaavat toiminnan suunnittelua. Nuorisotyöntekijä tuo esiin myös ajankohtaisia nuorisokulttuurisia ilmiöitä. Havaittua ja selvitysten avulla saatua tietoa (esim. kouluterveyskysely) ilmiöistä hyödynnetään koulussa tehtävän nuorisotyön suunnittelussa. Alueesta tai koulusta on saatavilla selvitettyä tietoa. Alueesta on hajanaista tietoa ja nuorisotyöntekijä ei tunne alueen erityispiirteitä.

20 20 - elinkeinoelämä Yhteistyö ja verkostot - muut nuorisotyötä koulussa ja alueella tekevät vapaa-ajan toimijat Alueen elinkeinoelämän kanssa tehdään yhteistyötä koulun kasvatustavoitteiden tukemisessa. Toiminnan suunnittelussa koulussa on huomioitu muut nuorisotyötä koulussa tekevät toimijat sekä nuorisotyötä vapaaajalla tekevien toimijoiden kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteet ja työnjaot koulussa ovat selvät. Elinkeinoelämä huomioidaan toiminnan suunnittelussa koulussa. Muihin koulussa ja alueella nuorisopalveluita toteuttaviin tahoihin pidetään yhteyttä. Verkosto on joustava ja reagoiva. Alueen palveluiden vaikutus nuoriin tiedostetaan. Muut koulussa ja alueella toimivat nuorisotyön tahot tunnetaan. Alueen elinkeinoelämän palvelut tiedetään, mutta niitä ei hyödynnetä. Nuorisotyöntekijällä koulussa on tietoa joistakin nuorisotyötä tekevistä tahoista. Yhteys on vähäistä ja satunnaista. - monialaiset verkostot Nuorisotyöntekijä osallistuu koulussa toimivien verkostojen toimintaan. Verkostojen toimintaa kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Verkostot ovat myös nuorisotyön toimintaa koulussa reflektoivia. Verkostot ovat tavoitteellisia ja reagoivia. Koulussa toimivalla nuorisotyöntekijällä on aktiivinen rooli verkostoissa. Verkostot ovat olemassa, mutta niiden toiminta ei ole aktiivista tai tavoitteellista. Nuorisotyöntekijä ei hyödynnä verkostoja toiminnassa. Koulussa tehtävän nuorisotyön kannalta keskeiset tahot on tunnistettu toiminnassa. Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus Toimintaa ohjaavat nuorisotyön tavoite- ja kasvatustietoisuus sekä yhteinen prosessi henkilöstön kanssa. Toimintaa arvioidaan Toimintaa ohjaavat nuorten toiveet ja etu sekä yhteisöllisyys. Toiminnan suuntaa tarkastellaan yhteisön kanssa säännöllisesti. Nuorisotyöntekijän oma kiinnostus ja osaaminen ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita. Toimintaa tehdään samalla tavalla vuodesta toiseen. Toimintaa määritellään koulussa oleskeluna. Toimintaan ei ole määritelty

21 21 säännöllisesti. tavoitteita. Toimintamallit Nuorisotyöntekijä on yhdessä muun henkilöstön ja nuorten kanssa luonut yhteisesti hyväksytyt toimintamallit ja toimintatavat, joissa on sovittu myös työnjako. Toimintatavoista keskustellaan säännöllisesti. Toimintatavat ovat dokumentoitu. Yhteisössä keskustellaan ennakolta muutoksista ja uusista toimintatavoista. Uusista ohjeista ja muutoksista tiedotetaan. Toimintatavat ovat tilannekohtaisia ja jokaisen nuorisotyöntekijän omia, henkilökohtaiseen arvomaailmaan, osaamiseen ja kokemukseen perustuvia ratkaisuja. Menetelmällisyys ja välineet Nuorisotyöntekijä käyttää monipuolisesti nuorisotyön osallistavia ja pedagogisia välineitä. Niiden käyttö tukee toiminnan tavoitteita. Valitut menetelmät ovat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevia ja kasvatuksellisesti perusteltuja. Yhteisössä keskustellaan käytettävistä menetelmistä. Menetelmien ja välineiden käyttäminen on yksipuolista. Yhteisössä vallitsevien menetelmien ja välineiden käyttöä ei ole yhdessä mietitty. Vuorovaikutus yhteisössä Nuorisotyöntekijän vuorovaikutus yhteisön henkilöstön kanssa on ammatillista ja luontevaa. Yhteisön aikuisjäsenet toimivat tiimissä, jonka toimintaan nuorisotyöntekijä osallistuu. Tiedonkulku toimii sujuvasti ja aukottomasti. Nuorisotyöntekijä ymmärtää olevansa roolimalli ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen mallin nuorille. Vuorovaikutus henkilöstön kesken on valikoivaa sekä hierarkkista ja toimii erillisinä ryhminä. Nuorisotyöntekijällä ei ole tilanneherkkyyttä. Henkilöstön yhteisössä nuorista ja nuorten kuulleen puhutaan herkkäluontoisia asioita, joka heikentää kasvatuksellisuutta. Nuorisotyöntekijä on mukana keskusteluissa. - sisäinen tiedotus Nuorisotyöntekijä omalta Yhteiset koko koulu Nuorisotyöntekijä osallistuu sisäiseen Sisäiseen tiedotukseen ei ole rakenteita ja se on spontaanista

22 22 osaltaan välittää tietoa kouluyhteisössä ajankohtaisista nuorisokulttuurisista ilmiöistä. Tiedottamiseen on luotu rakenteet. yhteisöä koskevat päätökset dokumentoidaan ja niistä tiedotetaan. tiedottamiseen esim. kokouksiin ja kuuluu tarkoituksenmukaisille sähköisille foorumeille. henkiöiden välisiin suhteisiin perustuvaa toimintaa. Yhteistyö kotien kanssa Nuorisotyöntekijällä on selkeät rakenteet kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhteydenpidon kynnys on puolin ja toisin matala ja yhteydenpito aktiivista. Yhteyttä pidetään niiden nuorten koteihin aktiivisemmin, joiden kanssa tehdään sillä hetkellä töitä. Nuorisotyöstä koulussa on tiedotettu vanhempainilloissa ja muilla vanhemmille suuntautuvilla foorumeilla kuten sähköiset viestimet kodin ja koulun yhteistyöhön. Nuorisotyöntekijä ei ole osana koulussa tehtävää nuorisotyötä yhteydessä nuorten koteihin. Toiminta nuorten osallistamisessa eri osaalueilla Nuorisotyöntekijä toteuttaa työssään koulussa osallisuuden kaikkia osa-alueita (tieto-, idea-, suunnittelu-, päätöksenteko, toteuttamis- ja arviointiosallisuus) koulutyötä ohjaavat säädökset huomioiden. Nuorisotyöntekijä edistää koulun toimintakulttuurissa nuorten osallisuutta ja kuulemista. Nuorisotyöntekijä antaa nuorille vastuuta päätöksenteossa. Nuoret toteuttavat toimintaa henkilöstön ohjauksessa. Nuorisotyöntekijä ja nuoret ideoivat ja suunnittelevat toimintaa yhdessä. Nuorisotyöntekijä ja muu henkilöstö tekee lopulliset päätökset. Nuoret esittävät spontaanisti nuorisotyöntekijälle ideoita koulun toimintaan, mutta nuorisotyöntekijä ei huomioi nuorten ideoita tai etsi mahdollisuuksia ideoiden toteuttamiseen. Nuoria ei tiedoteta idean etenemisestä. RESURSSIT

23 Arviointikriteeri 4 Erinomainen 3 Hyvä 2 Tyydyttävä 1 Puutteellinen Työaikaresurssi/ajankäyttö Nuorisotyöntekijällä on työn toteuttamisen (nuorten kohtaamisen ja monialaisen yhteistyön) lisäksi aikaa työn kehittämiseen ja arviointiin. Hänellä on esimiehen ja työryhmien tuki työllensä. Nuorisotyön kehittämiseen kouluyhteisössä on määritelty koko yhteisön kesken riittävästi aikaa ja työ on organisoitu. Myös opetushenkilöstö on sitoutunut kehittämiseen. Nuorisotyöntekijä työ koulussa on luonteva osa nuorisotyötä ja koulun arkea. Työn kehittämistä ja ajankäyttöä ei ole pitkäjänteisesti huomioitu. Nuorisotyöntekijä toimii koulussa satunnaisesti ja työtä tehdään sen mukaan, miten siihen aikaa riittää muilta töiltä eri toimintaympäristöissä. 23 Tilat Nuorisotyöntekijä hyödyntää työssään monipuolisesti kaikkia eri tiloja. Myös koulualueen ulkopuolisia tiloja. Nuorisotyöntekijä hyödyntää koulun sisäisiä tiloja tehokkaasti. Nuorisotyöntekijällä on mahdollisuus käyttää koulun sisäisiä tiloja, mikäli niissä ei ole opetustoimintaa. Nuorisotyöntekijän ei ole mahdollista hyödyntää koulun tiloja työhönsä eikä koulualueen ulkopuolisia tiloja koulupäivän aikana tapahtuvassa toiminnassa. Toimintavälineet ja - materiaalit Nuorisotyöntekijällä on oma työtila kouluyhteisössä henkilöstön kanssa. Käytössä on myös tila nuoren kahden keskeiseen kohtaamiseen ja nuorille on järjestetty tila, jossa on huomioitu nuorten toiveet ja tarpeet vapaaseen oleskeluun. Nuorisotyöntekijällä on käytettävissä budjetti, jolla mahdollistaa ajanmukaisia välineitä ja materiaaleja toimintaan. Hankinnat tehdään nuorten toiveita kuunnellen nuorten kanssa. Nuorisotyöntekijä toimii tilassa, joka on yhteiskäytössä muun henkilöstön kanssa. Yksilöllisen tuen antaminen ei tiloissa ole mahdollista ja nuorilla ole toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista vapaata oleskelupaikkaa. Nuorisotyöntekijän työhön käyttämät välineet ja materiaalit ovat hyvässä kunnossa. Hankinnoissa lähtökohta on nuorten tarpeet ja toiminnan kasvatuksellisuus. Nuorisotyöntekijälle ei ole osoitettu tilaa. Hän toimii niissä tiloissa, jotka sattuvat olemaan vapaana. Nuorisotyöntekijän työhön käyttämät toimintavälineet ja materiaalit ovat puutteellisia ja niiden hankkimiseen ei ole varattu resurssia. Nuorisotyöntekijällä ei ole omaa tilaa tai mahdollisuutta käyttää muun henkilöstön tiloja. Nuorisotyöntekijän työhön käyttämät toimintavälineet ja materiaalit eivät ole käyttökelpoisia tai budjettia ei ole.

24 24 Välineet ja materiaalit mahdollistavat yhteisöllistä toimintaa. Toiminnasta tiedottaminen: esitteet, tiedotteet, mainokset, verkkosivut Nuorisotyöntekijän työstään ja toiminnasta tiedottamiseen käyttämät väylät ovat monipuolisia. Tiedotuksen sisältö on asiallista ja ajankohtaista. Viestinnässä huomioidaan kohderyhmä. Nuorisotyöntekijä huomioi tiedotuksessa kohderyhmät. Sisältö ja välineet ovat kohderyhmälle sopivia. Tiedotusmateriaali on ajankohtaista. Nuorisotyöntekijän tiedotus on ajankohtaista, mutta se on kapea-alaista eikä osaa hyödyntää monipuolisesti tiedottamisen väyliä. Nuorisotyöntekijä ei tiedota toiminnasta eikä työstään. Arviointimalli luotu Humakin Uusiutuva koulu ja nuorisotyö hankkeessa Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimallia mukaillen (Helsingin kaupunki; nuorisoasiainkeskus, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki)

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin Koulunuorisotyö Lahdessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin 3.9.2015 Koulunuorisotyön henkilöresurssit Kuusi päätoimista koulunuorisotyöntekijää yläkouluilla. Nimetty kouluyhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Mitä ne täällä tekee?

Mitä ne täällä tekee? Mitä ne täällä tekee? Nuorisotyö opettajien valtakunnassa! Nuorisosihteeri Seija Laitinen 9.10.2013 KOULUNUORISOTYÖ Suomessa verraten uusi työmuoto Hankkeita ja projekteja Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/22 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/22

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot