ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena. Levi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena. Levi 15.10.2009"

Transkriptio

1 ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena Levi Erityisasiantuntija, TtM, MQ, Tupu Holma Suomen Kuntaliitto 1

2 Tupu Holma, TtM, MQ, erityisasiantuntija, ft, yrittäjä Suomen Kuntaliitossa tehtäväalueita: Laatu ja laadunhallinta, tuotteistus, kuntoutus, toimintakyvyn arviointi, erityistyötekijöiden palvelunimikkeistöt Hankkeita KL:ssa mm. Kuntoutuspalvelujen tuotteistus , Vanhusten laitoshoidon laatuhanke (Lasso2) , Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille , lastensuojelun laatu & kustannukset (Lasso3), Osto & Myyntikoulu ls palveluihin ja mielenterv.kunt. asumispalveluihin, ARVI 2006, LapsiArvi Muita hankkeita mm. Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö, Nurmes & Lieksa vanhustenhuollon kehittäminen (LIENU), Päijät Hämeen vanhuspalvelutuottajien laatuhanke, Mielenterveyskuntoutujien palvelujen kehittämishankkeet PHSPS:ssä, Lastensuojelupalvelujen laatuhanke Lahdessa (LAPA), Päihdepalvelujen kehittämishanke Päijät Hämeessä , hoivayritysten sekä Autismi & Aspergerliiton laatukäsikirjakonsultointi,vertaiskäyntikokeilut KARPALO hankkeessa Työvälineiden kehittelyä: ITE työyksikön itsearviointi ja laadunhallintamenetelmä, kehittävän vertaiskäynnin malli, LASSO laadunkehittämismalli, palvelujen tuotteistusmalli, Osto & Myyntikoulu konsepti, kuntoutus ja erit.työntekijöiden palvelunimikkeistöt Laatu tupuholma 2009 Julkaisuja: kaikki edellä mainitut aihepiirit

3 ITE esittely Laatu ja laadunhallinta ITE menetelmä pähkinänkuoressa ITE käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä hyödyistä ITE menetelmän mukaisen itsearvioinnin toteuttaminen ITE tukena ja apuna työyhteisön kehittämisessä 3

4 LAATUAJATTELU ITE MENETELMÄN TAUSTALLA

5 HYVÄ LAATU Hyvällä hoidolla, palvelulla, kuntoutuksella, ohjauksella on kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset kuitenkin suhteutettuna omaan asiakaskuntaan, toimintaympäristöön ja resursseihin Kenen hyvästä on kyse? Laatu tupuholma 2009

6 laadunhallinnan vaatimukset lait ja asetukset, valtakunnalliset suositukset ja vaadittavat standardit kokemustieto (hiljainen tieto) onnistuneista ratkaisuista mitä ei kannata, mitä kannattaa tehdä HYVÄ LAATU ON KOMPROMISSI ydinasiakkaan tarpeet, odotukset Hyvä hoito ottaa huomioon eri eri tahoilta tulevat odotukset, tarpeet ja ja vaatimukset tutkimuksen vaatimus (esim. näyttöön perustuva toiminta, käypä hoito) Laatu tupuholma 2009 omaisten, lähipiirin odotukset Rahoittajan, tilaajan vaateet ja taloudelliset ehdot oman talon toimintalinjat Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden odotukset ammattialan etiikasta ja tietoperustasta nouseva käsitys ja tieto hyvästä

7 Laatu tupuholma 2009

8 EI OLE YHTÄ OIKEAA LAATUKRITEERIÄ LAADUN MITTAPUUKSI, EIKÄ MYÖSKÄÄN YHTÄ OIKEAA TAPAA TAI MENETELMÄÄ KEHITTÄÄ LAATUA 8

9 Valmiita yleisiä kriteeristöjä laadun arviointiin (organisaatioille ja työyksiköille soveltuvia) ITE menetelmä työyksikön itsearviointiin ja laadunhallintaan Sosiaali ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS, ent. King s Fund) ISO 9000 laadunhallintastandardit ja sertifikaatti Suomen laatupalkinnon kriteeristö /EFQM CAF eli yhteiseurooppalainen julkishallinnon itsearviointimenettely Suomen yrittäjät ry:n Laadun portaat Kelan avo ja laitoskuntoutuksen standardit Kansalliset laatusuositukset 9

10 Valmiita palvelualakohtaisia valtakunnallisia laatukriteerejä: Patologian laatutunnus Laboratorion akkreditointi Ruokahuollon omavalvonta Kliinisen auditoinnin kriteerit, perustuvat lainsäädäntöön (kuvantamisyksiköt) LapsiARVI kriteerit lastensuojeluun, Laituri kriteerit lastensuojelun sijaishuoltoon (kehitetty LSK:n hankkeessa) Kotihoidon laatukriteerit (kehitetty Kotosa hankkeessa) Päivähoidon valtakunnalliset laatukriteerit ja laadunarviointimalli Diabeteksen Tupuholma hyvän 2009hoidon laatukriteerit (DEHKO) 10

11 SAMAT LAADUNHALLINNAN TOPICIT KAIKISSA ISMEISSÄ Asiakaslähtöisyys, asiakassuuntautuneisuus Työn (läpi)näkyväksi tekeminen: asiat päästä paperille, kirjaa mitä teet tee mitä kirjaat.. Prosessien arviointi ja hallinta (työkäytännöt, palvelulinjat, palvelu ja hoitoketjut..) Johtajien sitoutuminen ja hyvään laatuun johtaminen Työntekijöiden osallistuminen Järjestelmällinen ote: tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, tosiasioihin perustuva johtaminen, dokumentointi, jatkuva monipuolinen arviointi (asiakkaiden palaute, tuloksellisuus, talous...) 11

12 Työ tehdään oikein, prosessit kunnossa Henkilökunta voi hyvin Palveluita on riittävästi ja niiden piiriin pääsee oikeaan aikaan Saadaan aikaan halutut tulokset Yritys/ organisaatio on taloudellisesti kannattava ja kilpailukykyinen Asiakkaat ovat tyytyväisiä, palvelut vastaavat tarpeita ja odotuksia Palvelut ovat riskittömiä, tehokkaita ja vaikuttavia Pätevä ja motivoitunut johto Riittävät aineelliset ja henkiset resurssit Toiminnan tavoitteet ja perustehtävä kirkkaana mielissä Pätevä, osaava ja motivoitunut henkilöstö Riittävät ja soveltuvat työvälineet 12

13 MIKÄ ON ITE? 13

14 Työyhteisön itsearviointi ja laadunhallintamenetelmä ITE Työyhteisölähtöinen, yksinkertainen ja helppokäyttöinen työväline systemaattiseen laadunhallintaan. Tarjoaa mahdollisuuden kehittää, varmistaa ja valvoa toiminnan laatua oman asiakaskunnan, sekä toimintaympäristön vaatimuksista käsin ottaen huomioon myös käytettävissä olevat resurssit sekä laadunhallinnan yleiset lainalaisuudet. 14

15 ITE:n perusideoita Kaikki työyhteisön jäsenet ovat mukana arvioimassa, ottamassa kantaa, vaikuttamassa ja kehittämässä Hyvä laatu tarkennetaan viime kädessä itse Sovitaan yhdessä toimintatavoista ja parannuskeinoista Luodaan itselle soveltuvat ja realistiset käytännöt Katsotaan työyhteisön toiminnan kokonaisuutta, joka vähitellen otetaan yhteiseen hallintaan Edetään pienten askelten periaattein omien resurssien puitteissa ITE 15

16 ITE ITE audit, valmennus ITE tukiryhmä, CD rom, käyttäjäkysely Julkaisu ITE2 + päivitetyt lomakkeet (mm. tarkistuslista) 1997 Lomakkeet ruotsiksi, kongressit, Wien Göteborg, Jokohama Julkaisu ITE 1992 Yhteistyössä Stakes & SFS laajentuminen julkisen ja yksityisen sosiaali ja terveyspalveluihin laatuyrityksen tunnusmerkit fysiatrian alalla 16

17 ITE ON KÄYTÖSSÄ SADOISSA YKSIKÖISSÄ v Sairaaloiden ja terveyskeskusten palveluyksiköissä (fysio, kuntoutus, välineh.), laboratorio ja radiologian yksiköissä, vuodeosastoilla, poliklinikoilla, siivoustoimi ym. v Vanhainkodeissa, palvelutaloissa / asumispalveluyksiköissä, kotihoidossa: yritykset, järjestöt ja julkiset organisaatiot v Ammatinharjoittajilla, yrittäjillä eri aloilla (lastensuojelu, kuntoutus, vanhustyö) v Sosiaalitoimistoissa, sosiaalityössä v Ammattikorkeakouluissa (osastot/ tiimit, aikuisja muut opiskelijaryhmät) v Muilla (kunnan) toimialoilla kokeiluja mm. (seurakunnat, päiväkodit, perhepäivähoito ) v työterveyshuollossa, suun terveydenhuollon yksiköissä, lääkäriasemilla, mielenterveys ja päihdeyksiköissä 17

18 Käyttäjäkysely huhtikuussa 2008 Lähetettiin 394 työyhteisölle, yrittäjälle tai ammattilaiselle Vastanneita 138 Suurin osa vastanneista oli käyttänyt menetelmää 3 6 vuotta, jotkut (N=8) yli 10 v. Valtaosa käytti menetelmää työyhteisön laatutilanteen kartoittamiseen, toiminnan ja palvelujen kehittämiseen sekä esimiestyön ja johtamisen tueksi. 18

19 19

20 Käynnistää luovia kehittämisprosesseja Opitaan ja kehitytään yhdessä yksilönä ja työyhteisönä Käyttöön tulee mittari, jonka avulla voi seurata edistymistä Esimies voi tunnistaa, mitkä kaikki asiat pitää olla kunnossa ITE Omavalvonnan väline Yhteinen kehys eri yksiköiden tai tiimien laatutyölle Pääsee alkuun, saa kiinni laadusta Saa kuvan siitä, missä mennään laatuasioissa Saa käyttöön yksinkertaisen,silti kattavan perustan ja raamin systemaattiseen laadunhallintaan 20

21 ITE ja LAADUNHALLINTA LAATU että ettäesim. hoito ja ja palvelu pystyy täyttämään sille sille asetetut vaatimukset ja ja niihin kohdistuvat odotukset voimavarojen rajoissa niin niin hyvin kuin kuin se se meillä on on mahdollista LAADUNHALLINTA q Tavoitteet, suunta ja tehtävät selvillä q On mietitty ja sovittu etukäteen mitä tehdään ja millaista laatua halutaan q Tekemisiä arvioidaan ja ja korjataan toimintaa tarvittaessa q Asiat ovat järjestyksessä päässä ja paperilla q Homma on hanskassa ITEn alue JOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN JÄRJESTELMÄ = toiminnan ohjausjärjestelmä, joka varmistaa että laatu toteutuu sellaisena kuin on sovittu Laatukäsikirjaan 21

22 SFS ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset: Prosessimainen toimintamalli, jossa painotetaan vaatimusten ymmärtämistä ja täyttämistä, prosessien suorituskykyvystä ja vaikuttavuudesta saatavia tuloksia sekä prosessien jatkuvaa parantamista objektiivisten mittausten perusteella Balanced Scorecard (BSC) Tasapainotettu mittaaminen Mittaamisen näkökulmat: taloudellinen, sisäisten prosessien, oppimisen ja kasvun sekä asiakasnäkökulma Otettu huomioon myös ITE kriteereissä CAF, Yhteinen arviointimalli julkishallintoon: Arviointialueina mm.johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, prosessien ja muutosten hallinta EFQM Euroopan laatupalkintomalli: Toiminnassa painottuvat Prosessit, Johtajuus, Henkilöstö, Kumppanuudet ja resurssit, Toimintaperiaatteet ja strategiat Tuloksissa painottuvat Asiakastulokset, Suorituskykytulokset, Henkilöstötulokset ja Yhteiskunnalliset tulokset Sosiaali ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS ent. King`s Fund): Organisaation rakenteelliset edellytykset tuottaa hyvää laatua (mm. johtaminen, palvelujärjestelmän toimintaperiaatteet, asiakaskeskeisyyys, ammattiryhmien yhteistyö ja ammattitaidon kehittäminen) 22

23 Tulossa Vapaaehtoistyön ja Järjestö ITE ITE perus ITEsinkku Itsearviointi )) Itsearviointilomake: Arviointiohje + sanasto Arviointikysykysymykset (25) PäiväkotiITE ITE toimisto ITE tuotepaketti Yhteenveto tuloksista: laatuprofiili CD romppu: laskentapohja + lomakkeet Tarkistuslista ja ja sen sovellukset: mm. mitä eri kohdat hyvässä yrityksessä voisivat sisältää, mitä tavoitellaan Lomake johtopäätöksille ja jatkosuunnitelmille 23

24 7. Parannustoimet ja hankkeet toteutetaan 6. Kehittämissuunnitelma: mitä tehdään, kuka tekee 1. Perehtyminen menetelmään Uusi arviointi ITE arviointiprosessi 2. Suunnittelu: miten meillä toteutetaan 3. Arviointi: täytetään 25 kohtainen lomake 5. Tulosten pohtiminen yhdessä 4. Yhteenveto arvioinneista: laatuprofiili 24

25 MITEN ARVIOIDAAN? 0= Ei ole toteutunut lainkaan, asia ei ole ollut esillä Mitään ei ole tehty asian hyväksi, ei ole ollut esillä missään yhteydessä 1 = Asia on ollut esillä ja pohdittavana Jotain on tapahtunut, asiasta on puhuttu ja olen pohtinut, pitäisikö tehdä jotakin tai olen päättänyt, että palaan asiaan paremmalla hetkellä 2 = Paraikaa kehitteillä, kokeiluja menossa, toteut. satunnaisesti On ryhdytty toimeen asian kuntoon saamiseksi, asiasta on sovittu suullisesti, menossa on hanke, asiaa on kokeiltu satunnaisesti tai joku on kokeillut esim. opiskeluihinsa liittyen 3 = Käytössä, mutta toteutuu vain osittain Toteutuu jo toiminnassa, mutta ei kaikilla arviointikohteen osa alueilla tai vaatii vielä kehittämistä joiltain osin 4 = Käytössä, toteutuu kaikilla arviointikohteen osa alueilla Toteutuu sellaisena kuin pitääkin: koko palikka kunnossa, oleelliset asiat on dokumentoitu, myös asiaan liittyvät ohjeet, lomakkeet ym. ovat järjestyksessä Eos = En osaa arvioida, Kun et todellakaan tiedä asiasta mitään tai et ole missään tekemisissä asian kanssa. Tämä kohta ei ole tarkoitettu tilanteeseen, jossa olet vähän epävarma miten asia on hoidettu. 25

26 Esimerkki ITE arviointikysymyksistä 1. Meillä on ajan tasalla oleva, yksikkömme perustehtävän ja toiminnan tavoitteet ilmaiseva toiminta ajatus. 2. Keskustelemme säännöllisesti toiminnan päämääristä sekä toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista. Päätökset ja sopimukset kirjataan. 3. Vuosittain laaditaan yksikkömme oma toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi toiminnan painopistealueet sekä mitattavissa olevat tulos ja laatutavoitteet. 4. Olemme selvittäneet keskeisten asiakas ja sidosryhmiemme palvelutarpeet ja odotukset sekä muut palveluihimme kohdistuvat vaatimukset. Tarkistamme ne määräajoin. 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella e 3. Arviointi: täytetään 25 kohtainen lomake 26

27 MITÄ OIKEIN ARVIOIDAAN EI ARVIOIDA henkilökohtaista työn laatua jonkin asian hyvyyttä tai huonoutta vuorovaikutusta tuloksia, asiakastyytyväisyyttä ARVIOIDAAN yksikön kykyä ja keinoja esim. saada selville, onko pystytty vastaamaan tarpeisiin ja odotuksiin yksikön kykyä toimia suunnitelmallisesti ja järjestyneesti 27

28 ITE PERHEVERSIO /ph Meillä on ajan tasalla oleva, perheen perustehtävän ja tavoitteet ilmaiseva toiminta ajatus. Keskustelemme säännöllisesti perheen päämääristä sekä toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista. Päätökset ja sopimukset kirjataan. Perheenjäsenten vastuista ja valtuuksista sekä vastuualueista on sovittu kirjallisesti. Uusi perheenjäsen (anopit mukaan lukien) perehdytään tehtäviinsä sekä perheemme toimintaan yhtenäisen perehdytysohjelman mukaan. Kodinkoneiden, laitteiden ja työvälineiden käytöstä, säilytyksestä ja huollosta on tarvittavat ja ajan tasalla olevat ohjeet. Säännöllisin väliajoin tehdään perheessämme yhteisö ja tyytyväisyyskartoituksia. Niiden tulokset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Vertaamme toimintatapojamme suunnitelmallisesti muiden vastaavien perheiden toimintaan ja saavutuksiin. Vertailutulokset kirjataan 28

29 ITE kiinnittää huomiota ajan tasalla... säännöllisesti... on sovittu... on kirjattu... hyödynnetään 29

30 ITE laatuprofiili 4. Yhteenveto arvioinneista: keskiarvo 30

31 Lääkärit, vuodeosasto, kuntoutus, terv.hoitajat, kaikki yht. 4,0 Pisteet ITE ARVIOINNIN VASTAUSTEN KESKIARVOT Ktt ky X 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Arviointikohde Lohja /ITE 2004 tupu holma 31

32 ITE tulokset puntarissa Missä korkeimmat arvioinnit, missä matalimmat Missä arvioinnit poikkesivat eniten toisistaan (hajonta) Paljonko en osaa sanoa vastauksia Näkyykö tehty kehittämistyö Missä harmaat alueet ei ole tietoa asioista (esimies ei ole tiennyt, että työntekijät eivät tiedä ) Missä epätietoisuutta? Miltä arvioinnit näyttävät vastaavilla aloilla 32

33 ITE arvioinnin tulokset: tunnuslukuja esim. Vastausten jakautuminen Toteutumisprosentti Luokka 0 % osuus 3 Luokka 1 % osuus 6 Luokka 2 % osuus 15 Luokka 3 % osuus 38 Luokka 4 % osuus 31 Luokka 5 % osuus 7 (en osaa sanoa) Arviointien yhteispistemäärän osuus parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta = kaikki arvioivat 4 (100 %) 56,9 % 33

34 ARVIOIN TIALUE (1 25) keski arvo Kaipaako parantamista? Mitä puutteita? Parannuskehittämisehdotus Aikataulu, kuka vastaa Hoidettu pm Toimintaajatus 3,7 3,5 Valitaan arviointitulosten perusteella kehittämiskohteita ja sovitaan jatkotyöskentelystä. Arvot ja periaatteet Toimintasuunnitelma 3,4 6. Kehittämissuunnitelma: mitä tehdään, kuka tekee 34

35 ITE Tarkistuslista Tarkistuslistassa on kolme saraketta: 1) Ensimmäisessä ovat samat arviointikohteet kuin ITE arviointilomakkeessakin 2) Toisessa sarakkeessa on esitetty muutamia esimerkkejä tarkentavista kysymyksistä. Niiden avulla voidaan täsmentää, millaisia asioita arviointikohtien tulee sisältää, kun on kyse menestyvästä ja hyvinvoivasta työyhteisöstä. Voi myös tsekata, onko kyseisistä asioista todella huolehdittu ja millaiset ovat tulokset. 3) Kolmas sarake on muistiinpanoja varten. Sitä voidaan käyttää myös pistemäärien antamiseen, kehitettävien asioiden kirjaamiseen tai muuhun arviointiin. 35

36 ITE TARKISTUSLISTA:sisäisen arvioinnin, omavalvonnan, vertaisarvioinnin tai ulkoisen arvioinnin tukena Esimerkiksi 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella. Mitkä ovat meidän keskeiset palveluprosessimme = ydinprosessit, kuten hoito, kuntoutus, tutkimus, ohjaus jne. prosessi? Onko prosesseja kuvattu? Miten? Millaisia kuvaukset ovat. Miten prosesseja (hoitoa ja palvelua) on parannettu ja kehitetty? Miten on varmistettu niiden toteutuminen suunnitellusti? Miten yhteistyö toimii oman talon ulkopuolisten kanssa, kun oma asiakas siirtyy muuhun hoitopaikkaan tai muiden palvelujen piiriin (palveluketju)? Mikä on oma osuus palveluketjuissa? Onko olemassa yhteistoimintaa koskevia 36 ohjeita tai sopimuksia

37 ITE TARKISTUSLISTA: Omia tarkennuksia ja omaa alaa koskevien vaatimusten tsekkaamiseksi OMAT TARKENNUKSET 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella. MITÄ TARKOITTAA MEILLÄ / MITÄ ASIOITA KYSEINEN KOHTA SISÄLTÄÄ? MITÄ MEILLÄ JO ON? MITEN SEN PITÄISI OLLA TAI VOISIKO KO ASIAN HOITAA VIELÄ PAREMMIN? MITÄ VAATIMUKSIA VIELÄ KOHDENTUU PALVELUIHIMME (esim. Laatusuositukset, käypä hoito, lainsäädäntö) 37

38 7. Parannustoimet ja hankkeet toteutetaan 38

39 Miten muutos syntyy? MUUTOS AJATTELU TAVASSA MUUTOS TEOISSA 39

40 Kapuloita muuttumisen ja uudistumisen rattaissa Ammatilliset kulttuurit eri näkemykset esim. HYVÄSTÄ Vesiputous efekti: muutos jyrärään ylhäältä alas Johdon tuki puuttuu Ei voi itse vaikuttaa Ennakkoasenteet Pikatemput: ei jää mitään pysyvää Uupumus: työstä katoaa mielekkyys 40

41 ITE tukena ja apuna työyhteisön kehittämisessä 41

42 TYÖYKSIKÖN ITSEARVIOINTI HOITOTYÖN JOHTAJAN APUNA Kuvaus ITE itsearviointimenetelmän käytöstä sosiaali ja terveydenhuollon lähijohtajien työvälineenä Tiina Sipilä Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos Lokakuu

43 Tiina Sipilä: Työyksikön itsearviointi lähijohtajan työvälineenä. Kuopion yliopisto Poimintoja gradutyöstä. Useat hoitajat ovat sanoneet, että he ovat alkaneet ajatella työnsä merkitystä ja miksi haluavat työskennellä osastollamme. Työntekijät ovat oppineet analysoimaan omaa työtään ja työyksikön työn tuloksia. ITE menetelmä ei mittaa henkilökohtaista osaamista. Se mittaa, miten työyhteisö on onnistunut. Minusta oli upea huomata, että ihmiset haluaa kehittää työtään itse ja ettei kaikki tule ylhäältäpäin. Sitähän laadun kehittäminen parhaillaan on, että toiminnan kehittäminen tulee esiin päivittäisessä työssä. 43

44 Sipilä 2005 Meillä tuli itsearvioinnissa esille, että ei tiedetä, mikä meidän toiminta ajatus on, vaikka se on monessa paikassa seinällä 44

45 Tiina Sipilä: Työyksikön itsearviointi lähijohtajan työvälineenä. Kuopion yliopisto Poimintoja gradutyöstä. Jos ITE menetelmä olisi vaikka leikkuupuimuri, jolla kerran vuodessa ajettaisiin pelto, mutta ei kylvettäisi välillä ollenkaan, niin eihän siitä mitään hyötyä olisi. 45

46 Sosiaalitoimistojen kehittämisen hyvät käytännöt tutkimusavusteinen kehittämishank Stakes / FinSoc Riitta Seppänen Järvelä, kehittämispäällikkö, VTT Katri Vataja, tutkimusassistentti, YTM Käytettävät kehittämismenetelmät: Bikva asiakaslähtöinen arviointimalli ITE menetelmä itsearviointiin ja laadunhallintaan sosiaali ja terveydenhuollossa Kompetenssi arviointimalli työyhteisön kehittämiseen 46

47 ITE työn kehittämisen välineenä Runko kehittämisprosessin etenemiselle Nykytilan kartoitus: kehitystarpeet ja hyvät käytännöt Yksilötason tiedon (hiljaisen tiedon) näkyväksi tekeminen mahdollistuu Tulosten yhteinen käsittely ja teemojen avaaminen tuottavat yhteisöllistä tietoa ja ymmärrystä. Väline kehittämistyön tulosten seuraamiseksi 47

48 ITE arviointi reflektiivisena tilana Itsearviointi antaa peilin reflektoida, missä ollaan menossa Mahdollistaa seurannan tulkittava mistä tulokset kertovat "tää on semmonen muutospyörä tai siis ei muutos, mutta semmonen pyörä, joka pyörii ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja meijän täytyy uudelleen ja uudelleen miettiä kaikkia asioita, niin asiakkuuteen liittyviä asioita, kun tähän meijän ommaan työn tekemiseen liittyviä asioita, kuin yhteistyöhön liittyviä asioita ja kaikkia. Et se on semmonen pyörä, jota meijän pittää koko ajan niinku skarppina seurata ja olla niinku siinä syklisä mukana ja jotenki se on niinku sillaiki haastavaa, haastavaa tämä ja tämä itearviointi antaa ehkä sitten mahollisuuven aina niinku pysähtyä hetkeksi, että missä ollaan niinku menossa." 48

49 Huomio laatuun "Ilman ITE:ä ei oltaisi varmaankaan mietitty niin tarkkaan mitä on hyvä palvelu." Laatuprofiili "peiliaineistona" Menetelmä tuottaa laatukäsitteitä, joiden merkitys purettava omassa työssä. Esim. toteuttamistavoista: ITE arpajaiset polku laatukirjaan 49

50 Jos me ei pysähdytä miettimään, niin me juostaan kiireen perässä koko ajan. Kehittäminen on parhaimmillaan luonteva osa jokaisen työntekijän ammatillisuutta ja työyhteisön toimintaa. Lyhytkestoisina hankkeina toteutettu kehittäminen kuitenkin uuvuttaa työntekijöitä ja nakertaa resursseja pois perustehtävän hoitamisesta. Työyhteisöt tarvitsevatkin jatkuvaa ja arjen työhön ankkuroitunutta kehittämistä, jonka avulla voidaan vaikuttaa niin työhyvinvointiin kuin työyhteisön toimivuuteen. Julkaisussa Riitta Seppänen Järvelä ja Katri Vataja (toim.) Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä. PS kustannus. Juva

51 Mitä työyhteisössä parhaimmillaan tapahtuu ITE itsearvioinnin kautta? kyky ymmärtää omaa toimintaa ja toimintakulttuuria sekä myös muiden toimintaa lisääntyy yhteinen näkemys asioista vahvistuu Ei ole oikeita ja vääriä arviointivastauksia itse kunkin omaa, käytännön työssä syntynyttä kokemusta kunnioitetaan jokaisella työntekijällä on oikeus ajatella ja olla luova osana yhteisöään sekä oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa olemassaolevien toimintaa ohjaavien arvojen ja olettamusten tiedostaminen ja rohkeus kyseenalaistaa ja pyrkiä muuttamaan toimintaa lisääntyy vähitellen = lähtökohta kehittymiselle 51

52 Onnistuneen ITE arvioinnin kulmakivet että arviointi on osa työyhteisön muuta kehittämistoimintaa ja kytkeytyy toiminnan suunnitteluun että kuljetaan läpi koko itsearviointiprosessi: ei pelkästään täytetä arviointilomaketta että muokataan maaperää riittävän kauan etukäteen (hyväksyminen) että huolehditaan jatkuvuudesta ja järjestelmällisestä toteutuksesta: säännöllisyys, raportointi, kehityspäivät, suunnittelupalaverit, työnjaosta sopiminen(ketkä vievät prosessia eteenpäin pitävät liekkiä yllä) että ei unohdeta luovuutta ja iloa, mm. siitä, että voi vaikuttaa omaan työhön 52

53 Vakiinnuta uusia toimintatapoja, kouluta. Ymmärrä nykytilasi: arvioi toimintaasi eri näkökulmista, (mm. ITE), konkretisoi visiot, kirkasta tehtäväsi ja tavoitteesi Tarkista välillä tilanne: mitä mieltä asiakkaat? itsearviointi vertaisarviointi tulokset sisäinen auditointi A act C check P plan LAATUKEHÄ D do soveltaen Soin S.S Tee johtopäätöksiä ja suunnitelma: mitä korjataan, miten edetään, tarvitaanko muutosta Toimi kuten olette päättäneet ja sopineet 53

54 LAATULUUTA (Paul Lillrank) LAATUORGANI SAATIOSSA on sovittu, millaista järjestystä pidetään T i u k k a J o u s t a v a milloin tiukat ohjeet, milloin toimitaan joustavasti ammattitaitoon perustuen Laatu tupuholma 2009

55 Laatuun 25 Askelta Hyvään 55

56 SUUNTA KOHTI UUSIA SEIKKAILUJA JA HANKKEITA! 56

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä:

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa 6.5.2011 Kuntatalo va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki Historian

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Katri Vataja HTT.

Katri Vataja HTT. Katri Vataja HTT katri.vataja@gmail.com Näkökulmani kehittävään arviointiin Projektit Hankkeet Johtamisen kehittäminen Strategiatyö Työyhteisökehittäminen Kehi%ävä arvioin- työyhteisössä MITÄ? Arviointiprosesseja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

- Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info. Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen

- Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info. Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen - Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen 20.1.2017 Latua 3! pähkinän kuoressa Tiivistetyn hankekuvauksen pohjalta Tavoite1. Auditointiosaamisen jalkautus

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Informaatiotilaisuus valtionavustusta saaneiden hankkeiden koordinaattoreille ja/tai yhteyshenkilöille 29.9.2011 klo 11.30-12.00 Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Opetusneuvos Leena Koski Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija 14.9.2016 Page 1 Miksi ollaan asian äärellä? Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (5)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (5) 1 (5) Kirkkopalvelut ry/ Koulutuskeskus Agricola Hankkeen partnerin yhteystiedot Huvilakatu 31 76130 Pieksämäki Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin itsearviointiraportti

Eurooppalaisen vertaisarvioinnin itsearviointiraportti Eurooppalaisen vertaisarvioinnin itsearviointiraportti (Ohjauspisteen nimi) [Vuosi] Laatija: Toimitettu: [Päivämäärä, versionumero/lopullinen versio] EUROPEERGUID Tool-box 09, muokattu -materiaalista Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot