ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena. Levi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena. Levi 15.10.2009"

Transkriptio

1 ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena Levi Erityisasiantuntija, TtM, MQ, Tupu Holma Suomen Kuntaliitto 1

2 Tupu Holma, TtM, MQ, erityisasiantuntija, ft, yrittäjä Suomen Kuntaliitossa tehtäväalueita: Laatu ja laadunhallinta, tuotteistus, kuntoutus, toimintakyvyn arviointi, erityistyötekijöiden palvelunimikkeistöt Hankkeita KL:ssa mm. Kuntoutuspalvelujen tuotteistus , Vanhusten laitoshoidon laatuhanke (Lasso2) , Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille , lastensuojelun laatu & kustannukset (Lasso3), Osto & Myyntikoulu ls palveluihin ja mielenterv.kunt. asumispalveluihin, ARVI 2006, LapsiArvi Muita hankkeita mm. Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö, Nurmes & Lieksa vanhustenhuollon kehittäminen (LIENU), Päijät Hämeen vanhuspalvelutuottajien laatuhanke, Mielenterveyskuntoutujien palvelujen kehittämishankkeet PHSPS:ssä, Lastensuojelupalvelujen laatuhanke Lahdessa (LAPA), Päihdepalvelujen kehittämishanke Päijät Hämeessä , hoivayritysten sekä Autismi & Aspergerliiton laatukäsikirjakonsultointi,vertaiskäyntikokeilut KARPALO hankkeessa Työvälineiden kehittelyä: ITE työyksikön itsearviointi ja laadunhallintamenetelmä, kehittävän vertaiskäynnin malli, LASSO laadunkehittämismalli, palvelujen tuotteistusmalli, Osto & Myyntikoulu konsepti, kuntoutus ja erit.työntekijöiden palvelunimikkeistöt Laatu tupuholma 2009 Julkaisuja: kaikki edellä mainitut aihepiirit

3 ITE esittely Laatu ja laadunhallinta ITE menetelmä pähkinänkuoressa ITE käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä hyödyistä ITE menetelmän mukaisen itsearvioinnin toteuttaminen ITE tukena ja apuna työyhteisön kehittämisessä 3

4 LAATUAJATTELU ITE MENETELMÄN TAUSTALLA

5 HYVÄ LAATU Hyvällä hoidolla, palvelulla, kuntoutuksella, ohjauksella on kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset kuitenkin suhteutettuna omaan asiakaskuntaan, toimintaympäristöön ja resursseihin Kenen hyvästä on kyse? Laatu tupuholma 2009

6 laadunhallinnan vaatimukset lait ja asetukset, valtakunnalliset suositukset ja vaadittavat standardit kokemustieto (hiljainen tieto) onnistuneista ratkaisuista mitä ei kannata, mitä kannattaa tehdä HYVÄ LAATU ON KOMPROMISSI ydinasiakkaan tarpeet, odotukset Hyvä hoito ottaa huomioon eri eri tahoilta tulevat odotukset, tarpeet ja ja vaatimukset tutkimuksen vaatimus (esim. näyttöön perustuva toiminta, käypä hoito) Laatu tupuholma 2009 omaisten, lähipiirin odotukset Rahoittajan, tilaajan vaateet ja taloudelliset ehdot oman talon toimintalinjat Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden odotukset ammattialan etiikasta ja tietoperustasta nouseva käsitys ja tieto hyvästä

7 Laatu tupuholma 2009

8 EI OLE YHTÄ OIKEAA LAATUKRITEERIÄ LAADUN MITTAPUUKSI, EIKÄ MYÖSKÄÄN YHTÄ OIKEAA TAPAA TAI MENETELMÄÄ KEHITTÄÄ LAATUA 8

9 Valmiita yleisiä kriteeristöjä laadun arviointiin (organisaatioille ja työyksiköille soveltuvia) ITE menetelmä työyksikön itsearviointiin ja laadunhallintaan Sosiaali ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS, ent. King s Fund) ISO 9000 laadunhallintastandardit ja sertifikaatti Suomen laatupalkinnon kriteeristö /EFQM CAF eli yhteiseurooppalainen julkishallinnon itsearviointimenettely Suomen yrittäjät ry:n Laadun portaat Kelan avo ja laitoskuntoutuksen standardit Kansalliset laatusuositukset 9

10 Valmiita palvelualakohtaisia valtakunnallisia laatukriteerejä: Patologian laatutunnus Laboratorion akkreditointi Ruokahuollon omavalvonta Kliinisen auditoinnin kriteerit, perustuvat lainsäädäntöön (kuvantamisyksiköt) LapsiARVI kriteerit lastensuojeluun, Laituri kriteerit lastensuojelun sijaishuoltoon (kehitetty LSK:n hankkeessa) Kotihoidon laatukriteerit (kehitetty Kotosa hankkeessa) Päivähoidon valtakunnalliset laatukriteerit ja laadunarviointimalli Diabeteksen Tupuholma hyvän 2009hoidon laatukriteerit (DEHKO) 10

11 SAMAT LAADUNHALLINNAN TOPICIT KAIKISSA ISMEISSÄ Asiakaslähtöisyys, asiakassuuntautuneisuus Työn (läpi)näkyväksi tekeminen: asiat päästä paperille, kirjaa mitä teet tee mitä kirjaat.. Prosessien arviointi ja hallinta (työkäytännöt, palvelulinjat, palvelu ja hoitoketjut..) Johtajien sitoutuminen ja hyvään laatuun johtaminen Työntekijöiden osallistuminen Järjestelmällinen ote: tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, tosiasioihin perustuva johtaminen, dokumentointi, jatkuva monipuolinen arviointi (asiakkaiden palaute, tuloksellisuus, talous...) 11

12 Työ tehdään oikein, prosessit kunnossa Henkilökunta voi hyvin Palveluita on riittävästi ja niiden piiriin pääsee oikeaan aikaan Saadaan aikaan halutut tulokset Yritys/ organisaatio on taloudellisesti kannattava ja kilpailukykyinen Asiakkaat ovat tyytyväisiä, palvelut vastaavat tarpeita ja odotuksia Palvelut ovat riskittömiä, tehokkaita ja vaikuttavia Pätevä ja motivoitunut johto Riittävät aineelliset ja henkiset resurssit Toiminnan tavoitteet ja perustehtävä kirkkaana mielissä Pätevä, osaava ja motivoitunut henkilöstö Riittävät ja soveltuvat työvälineet 12

13 MIKÄ ON ITE? 13

14 Työyhteisön itsearviointi ja laadunhallintamenetelmä ITE Työyhteisölähtöinen, yksinkertainen ja helppokäyttöinen työväline systemaattiseen laadunhallintaan. Tarjoaa mahdollisuuden kehittää, varmistaa ja valvoa toiminnan laatua oman asiakaskunnan, sekä toimintaympäristön vaatimuksista käsin ottaen huomioon myös käytettävissä olevat resurssit sekä laadunhallinnan yleiset lainalaisuudet. 14

15 ITE:n perusideoita Kaikki työyhteisön jäsenet ovat mukana arvioimassa, ottamassa kantaa, vaikuttamassa ja kehittämässä Hyvä laatu tarkennetaan viime kädessä itse Sovitaan yhdessä toimintatavoista ja parannuskeinoista Luodaan itselle soveltuvat ja realistiset käytännöt Katsotaan työyhteisön toiminnan kokonaisuutta, joka vähitellen otetaan yhteiseen hallintaan Edetään pienten askelten periaattein omien resurssien puitteissa ITE 15

16 ITE ITE audit, valmennus ITE tukiryhmä, CD rom, käyttäjäkysely Julkaisu ITE2 + päivitetyt lomakkeet (mm. tarkistuslista) 1997 Lomakkeet ruotsiksi, kongressit, Wien Göteborg, Jokohama Julkaisu ITE 1992 Yhteistyössä Stakes & SFS laajentuminen julkisen ja yksityisen sosiaali ja terveyspalveluihin laatuyrityksen tunnusmerkit fysiatrian alalla 16

17 ITE ON KÄYTÖSSÄ SADOISSA YKSIKÖISSÄ v Sairaaloiden ja terveyskeskusten palveluyksiköissä (fysio, kuntoutus, välineh.), laboratorio ja radiologian yksiköissä, vuodeosastoilla, poliklinikoilla, siivoustoimi ym. v Vanhainkodeissa, palvelutaloissa / asumispalveluyksiköissä, kotihoidossa: yritykset, järjestöt ja julkiset organisaatiot v Ammatinharjoittajilla, yrittäjillä eri aloilla (lastensuojelu, kuntoutus, vanhustyö) v Sosiaalitoimistoissa, sosiaalityössä v Ammattikorkeakouluissa (osastot/ tiimit, aikuisja muut opiskelijaryhmät) v Muilla (kunnan) toimialoilla kokeiluja mm. (seurakunnat, päiväkodit, perhepäivähoito ) v työterveyshuollossa, suun terveydenhuollon yksiköissä, lääkäriasemilla, mielenterveys ja päihdeyksiköissä 17

18 Käyttäjäkysely huhtikuussa 2008 Lähetettiin 394 työyhteisölle, yrittäjälle tai ammattilaiselle Vastanneita 138 Suurin osa vastanneista oli käyttänyt menetelmää 3 6 vuotta, jotkut (N=8) yli 10 v. Valtaosa käytti menetelmää työyhteisön laatutilanteen kartoittamiseen, toiminnan ja palvelujen kehittämiseen sekä esimiestyön ja johtamisen tueksi. 18

19 19

20 Käynnistää luovia kehittämisprosesseja Opitaan ja kehitytään yhdessä yksilönä ja työyhteisönä Käyttöön tulee mittari, jonka avulla voi seurata edistymistä Esimies voi tunnistaa, mitkä kaikki asiat pitää olla kunnossa ITE Omavalvonnan väline Yhteinen kehys eri yksiköiden tai tiimien laatutyölle Pääsee alkuun, saa kiinni laadusta Saa kuvan siitä, missä mennään laatuasioissa Saa käyttöön yksinkertaisen,silti kattavan perustan ja raamin systemaattiseen laadunhallintaan 20

21 ITE ja LAADUNHALLINTA LAATU että ettäesim. hoito ja ja palvelu pystyy täyttämään sille sille asetetut vaatimukset ja ja niihin kohdistuvat odotukset voimavarojen rajoissa niin niin hyvin kuin kuin se se meillä on on mahdollista LAADUNHALLINTA q Tavoitteet, suunta ja tehtävät selvillä q On mietitty ja sovittu etukäteen mitä tehdään ja millaista laatua halutaan q Tekemisiä arvioidaan ja ja korjataan toimintaa tarvittaessa q Asiat ovat järjestyksessä päässä ja paperilla q Homma on hanskassa ITEn alue JOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN JÄRJESTELMÄ = toiminnan ohjausjärjestelmä, joka varmistaa että laatu toteutuu sellaisena kuin on sovittu Laatukäsikirjaan 21

22 SFS ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset: Prosessimainen toimintamalli, jossa painotetaan vaatimusten ymmärtämistä ja täyttämistä, prosessien suorituskykyvystä ja vaikuttavuudesta saatavia tuloksia sekä prosessien jatkuvaa parantamista objektiivisten mittausten perusteella Balanced Scorecard (BSC) Tasapainotettu mittaaminen Mittaamisen näkökulmat: taloudellinen, sisäisten prosessien, oppimisen ja kasvun sekä asiakasnäkökulma Otettu huomioon myös ITE kriteereissä CAF, Yhteinen arviointimalli julkishallintoon: Arviointialueina mm.johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, prosessien ja muutosten hallinta EFQM Euroopan laatupalkintomalli: Toiminnassa painottuvat Prosessit, Johtajuus, Henkilöstö, Kumppanuudet ja resurssit, Toimintaperiaatteet ja strategiat Tuloksissa painottuvat Asiakastulokset, Suorituskykytulokset, Henkilöstötulokset ja Yhteiskunnalliset tulokset Sosiaali ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS ent. King`s Fund): Organisaation rakenteelliset edellytykset tuottaa hyvää laatua (mm. johtaminen, palvelujärjestelmän toimintaperiaatteet, asiakaskeskeisyyys, ammattiryhmien yhteistyö ja ammattitaidon kehittäminen) 22

23 Tulossa Vapaaehtoistyön ja Järjestö ITE ITE perus ITEsinkku Itsearviointi )) Itsearviointilomake: Arviointiohje + sanasto Arviointikysykysymykset (25) PäiväkotiITE ITE toimisto ITE tuotepaketti Yhteenveto tuloksista: laatuprofiili CD romppu: laskentapohja + lomakkeet Tarkistuslista ja ja sen sovellukset: mm. mitä eri kohdat hyvässä yrityksessä voisivat sisältää, mitä tavoitellaan Lomake johtopäätöksille ja jatkosuunnitelmille 23

24 7. Parannustoimet ja hankkeet toteutetaan 6. Kehittämissuunnitelma: mitä tehdään, kuka tekee 1. Perehtyminen menetelmään Uusi arviointi ITE arviointiprosessi 2. Suunnittelu: miten meillä toteutetaan 3. Arviointi: täytetään 25 kohtainen lomake 5. Tulosten pohtiminen yhdessä 4. Yhteenveto arvioinneista: laatuprofiili 24

25 MITEN ARVIOIDAAN? 0= Ei ole toteutunut lainkaan, asia ei ole ollut esillä Mitään ei ole tehty asian hyväksi, ei ole ollut esillä missään yhteydessä 1 = Asia on ollut esillä ja pohdittavana Jotain on tapahtunut, asiasta on puhuttu ja olen pohtinut, pitäisikö tehdä jotakin tai olen päättänyt, että palaan asiaan paremmalla hetkellä 2 = Paraikaa kehitteillä, kokeiluja menossa, toteut. satunnaisesti On ryhdytty toimeen asian kuntoon saamiseksi, asiasta on sovittu suullisesti, menossa on hanke, asiaa on kokeiltu satunnaisesti tai joku on kokeillut esim. opiskeluihinsa liittyen 3 = Käytössä, mutta toteutuu vain osittain Toteutuu jo toiminnassa, mutta ei kaikilla arviointikohteen osa alueilla tai vaatii vielä kehittämistä joiltain osin 4 = Käytössä, toteutuu kaikilla arviointikohteen osa alueilla Toteutuu sellaisena kuin pitääkin: koko palikka kunnossa, oleelliset asiat on dokumentoitu, myös asiaan liittyvät ohjeet, lomakkeet ym. ovat järjestyksessä Eos = En osaa arvioida, Kun et todellakaan tiedä asiasta mitään tai et ole missään tekemisissä asian kanssa. Tämä kohta ei ole tarkoitettu tilanteeseen, jossa olet vähän epävarma miten asia on hoidettu. 25

26 Esimerkki ITE arviointikysymyksistä 1. Meillä on ajan tasalla oleva, yksikkömme perustehtävän ja toiminnan tavoitteet ilmaiseva toiminta ajatus. 2. Keskustelemme säännöllisesti toiminnan päämääristä sekä toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista. Päätökset ja sopimukset kirjataan. 3. Vuosittain laaditaan yksikkömme oma toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi toiminnan painopistealueet sekä mitattavissa olevat tulos ja laatutavoitteet. 4. Olemme selvittäneet keskeisten asiakas ja sidosryhmiemme palvelutarpeet ja odotukset sekä muut palveluihimme kohdistuvat vaatimukset. Tarkistamme ne määräajoin. 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella e 3. Arviointi: täytetään 25 kohtainen lomake 26

27 MITÄ OIKEIN ARVIOIDAAN EI ARVIOIDA henkilökohtaista työn laatua jonkin asian hyvyyttä tai huonoutta vuorovaikutusta tuloksia, asiakastyytyväisyyttä ARVIOIDAAN yksikön kykyä ja keinoja esim. saada selville, onko pystytty vastaamaan tarpeisiin ja odotuksiin yksikön kykyä toimia suunnitelmallisesti ja järjestyneesti 27

28 ITE PERHEVERSIO /ph Meillä on ajan tasalla oleva, perheen perustehtävän ja tavoitteet ilmaiseva toiminta ajatus. Keskustelemme säännöllisesti perheen päämääristä sekä toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista. Päätökset ja sopimukset kirjataan. Perheenjäsenten vastuista ja valtuuksista sekä vastuualueista on sovittu kirjallisesti. Uusi perheenjäsen (anopit mukaan lukien) perehdytään tehtäviinsä sekä perheemme toimintaan yhtenäisen perehdytysohjelman mukaan. Kodinkoneiden, laitteiden ja työvälineiden käytöstä, säilytyksestä ja huollosta on tarvittavat ja ajan tasalla olevat ohjeet. Säännöllisin väliajoin tehdään perheessämme yhteisö ja tyytyväisyyskartoituksia. Niiden tulokset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Vertaamme toimintatapojamme suunnitelmallisesti muiden vastaavien perheiden toimintaan ja saavutuksiin. Vertailutulokset kirjataan 28

29 ITE kiinnittää huomiota ajan tasalla... säännöllisesti... on sovittu... on kirjattu... hyödynnetään 29

30 ITE laatuprofiili 4. Yhteenveto arvioinneista: keskiarvo 30

31 Lääkärit, vuodeosasto, kuntoutus, terv.hoitajat, kaikki yht. 4,0 Pisteet ITE ARVIOINNIN VASTAUSTEN KESKIARVOT Ktt ky X 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Arviointikohde Lohja /ITE 2004 tupu holma 31

32 ITE tulokset puntarissa Missä korkeimmat arvioinnit, missä matalimmat Missä arvioinnit poikkesivat eniten toisistaan (hajonta) Paljonko en osaa sanoa vastauksia Näkyykö tehty kehittämistyö Missä harmaat alueet ei ole tietoa asioista (esimies ei ole tiennyt, että työntekijät eivät tiedä ) Missä epätietoisuutta? Miltä arvioinnit näyttävät vastaavilla aloilla 32

33 ITE arvioinnin tulokset: tunnuslukuja esim. Vastausten jakautuminen Toteutumisprosentti Luokka 0 % osuus 3 Luokka 1 % osuus 6 Luokka 2 % osuus 15 Luokka 3 % osuus 38 Luokka 4 % osuus 31 Luokka 5 % osuus 7 (en osaa sanoa) Arviointien yhteispistemäärän osuus parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta = kaikki arvioivat 4 (100 %) 56,9 % 33

34 ARVIOIN TIALUE (1 25) keski arvo Kaipaako parantamista? Mitä puutteita? Parannuskehittämisehdotus Aikataulu, kuka vastaa Hoidettu pm Toimintaajatus 3,7 3,5 Valitaan arviointitulosten perusteella kehittämiskohteita ja sovitaan jatkotyöskentelystä. Arvot ja periaatteet Toimintasuunnitelma 3,4 6. Kehittämissuunnitelma: mitä tehdään, kuka tekee 34

35 ITE Tarkistuslista Tarkistuslistassa on kolme saraketta: 1) Ensimmäisessä ovat samat arviointikohteet kuin ITE arviointilomakkeessakin 2) Toisessa sarakkeessa on esitetty muutamia esimerkkejä tarkentavista kysymyksistä. Niiden avulla voidaan täsmentää, millaisia asioita arviointikohtien tulee sisältää, kun on kyse menestyvästä ja hyvinvoivasta työyhteisöstä. Voi myös tsekata, onko kyseisistä asioista todella huolehdittu ja millaiset ovat tulokset. 3) Kolmas sarake on muistiinpanoja varten. Sitä voidaan käyttää myös pistemäärien antamiseen, kehitettävien asioiden kirjaamiseen tai muuhun arviointiin. 35

36 ITE TARKISTUSLISTA:sisäisen arvioinnin, omavalvonnan, vertaisarvioinnin tai ulkoisen arvioinnin tukena Esimerkiksi 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella. Mitkä ovat meidän keskeiset palveluprosessimme = ydinprosessit, kuten hoito, kuntoutus, tutkimus, ohjaus jne. prosessi? Onko prosesseja kuvattu? Miten? Millaisia kuvaukset ovat. Miten prosesseja (hoitoa ja palvelua) on parannettu ja kehitetty? Miten on varmistettu niiden toteutuminen suunnitellusti? Miten yhteistyö toimii oman talon ulkopuolisten kanssa, kun oma asiakas siirtyy muuhun hoitopaikkaan tai muiden palvelujen piiriin (palveluketju)? Mikä on oma osuus palveluketjuissa? Onko olemassa yhteistoimintaa koskevia 36 ohjeita tai sopimuksia

37 ITE TARKISTUSLISTA: Omia tarkennuksia ja omaa alaa koskevien vaatimusten tsekkaamiseksi OMAT TARKENNUKSET 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella. MITÄ TARKOITTAA MEILLÄ / MITÄ ASIOITA KYSEINEN KOHTA SISÄLTÄÄ? MITÄ MEILLÄ JO ON? MITEN SEN PITÄISI OLLA TAI VOISIKO KO ASIAN HOITAA VIELÄ PAREMMIN? MITÄ VAATIMUKSIA VIELÄ KOHDENTUU PALVELUIHIMME (esim. Laatusuositukset, käypä hoito, lainsäädäntö) 37

38 7. Parannustoimet ja hankkeet toteutetaan 38

39 Miten muutos syntyy? MUUTOS AJATTELU TAVASSA MUUTOS TEOISSA 39

40 Kapuloita muuttumisen ja uudistumisen rattaissa Ammatilliset kulttuurit eri näkemykset esim. HYVÄSTÄ Vesiputous efekti: muutos jyrärään ylhäältä alas Johdon tuki puuttuu Ei voi itse vaikuttaa Ennakkoasenteet Pikatemput: ei jää mitään pysyvää Uupumus: työstä katoaa mielekkyys 40

41 ITE tukena ja apuna työyhteisön kehittämisessä 41

42 TYÖYKSIKÖN ITSEARVIOINTI HOITOTYÖN JOHTAJAN APUNA Kuvaus ITE itsearviointimenetelmän käytöstä sosiaali ja terveydenhuollon lähijohtajien työvälineenä Tiina Sipilä Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos Lokakuu

43 Tiina Sipilä: Työyksikön itsearviointi lähijohtajan työvälineenä. Kuopion yliopisto Poimintoja gradutyöstä. Useat hoitajat ovat sanoneet, että he ovat alkaneet ajatella työnsä merkitystä ja miksi haluavat työskennellä osastollamme. Työntekijät ovat oppineet analysoimaan omaa työtään ja työyksikön työn tuloksia. ITE menetelmä ei mittaa henkilökohtaista osaamista. Se mittaa, miten työyhteisö on onnistunut. Minusta oli upea huomata, että ihmiset haluaa kehittää työtään itse ja ettei kaikki tule ylhäältäpäin. Sitähän laadun kehittäminen parhaillaan on, että toiminnan kehittäminen tulee esiin päivittäisessä työssä. 43

44 Sipilä 2005 Meillä tuli itsearvioinnissa esille, että ei tiedetä, mikä meidän toiminta ajatus on, vaikka se on monessa paikassa seinällä 44

45 Tiina Sipilä: Työyksikön itsearviointi lähijohtajan työvälineenä. Kuopion yliopisto Poimintoja gradutyöstä. Jos ITE menetelmä olisi vaikka leikkuupuimuri, jolla kerran vuodessa ajettaisiin pelto, mutta ei kylvettäisi välillä ollenkaan, niin eihän siitä mitään hyötyä olisi. 45

46 Sosiaalitoimistojen kehittämisen hyvät käytännöt tutkimusavusteinen kehittämishank Stakes / FinSoc Riitta Seppänen Järvelä, kehittämispäällikkö, VTT Katri Vataja, tutkimusassistentti, YTM Käytettävät kehittämismenetelmät: Bikva asiakaslähtöinen arviointimalli ITE menetelmä itsearviointiin ja laadunhallintaan sosiaali ja terveydenhuollossa Kompetenssi arviointimalli työyhteisön kehittämiseen 46

47 ITE työn kehittämisen välineenä Runko kehittämisprosessin etenemiselle Nykytilan kartoitus: kehitystarpeet ja hyvät käytännöt Yksilötason tiedon (hiljaisen tiedon) näkyväksi tekeminen mahdollistuu Tulosten yhteinen käsittely ja teemojen avaaminen tuottavat yhteisöllistä tietoa ja ymmärrystä. Väline kehittämistyön tulosten seuraamiseksi 47

48 ITE arviointi reflektiivisena tilana Itsearviointi antaa peilin reflektoida, missä ollaan menossa Mahdollistaa seurannan tulkittava mistä tulokset kertovat "tää on semmonen muutospyörä tai siis ei muutos, mutta semmonen pyörä, joka pyörii ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja meijän täytyy uudelleen ja uudelleen miettiä kaikkia asioita, niin asiakkuuteen liittyviä asioita, kun tähän meijän ommaan työn tekemiseen liittyviä asioita, kuin yhteistyöhön liittyviä asioita ja kaikkia. Et se on semmonen pyörä, jota meijän pittää koko ajan niinku skarppina seurata ja olla niinku siinä syklisä mukana ja jotenki se on niinku sillaiki haastavaa, haastavaa tämä ja tämä itearviointi antaa ehkä sitten mahollisuuven aina niinku pysähtyä hetkeksi, että missä ollaan niinku menossa." 48

49 Huomio laatuun "Ilman ITE:ä ei oltaisi varmaankaan mietitty niin tarkkaan mitä on hyvä palvelu." Laatuprofiili "peiliaineistona" Menetelmä tuottaa laatukäsitteitä, joiden merkitys purettava omassa työssä. Esim. toteuttamistavoista: ITE arpajaiset polku laatukirjaan 49

50 Jos me ei pysähdytä miettimään, niin me juostaan kiireen perässä koko ajan. Kehittäminen on parhaimmillaan luonteva osa jokaisen työntekijän ammatillisuutta ja työyhteisön toimintaa. Lyhytkestoisina hankkeina toteutettu kehittäminen kuitenkin uuvuttaa työntekijöitä ja nakertaa resursseja pois perustehtävän hoitamisesta. Työyhteisöt tarvitsevatkin jatkuvaa ja arjen työhön ankkuroitunutta kehittämistä, jonka avulla voidaan vaikuttaa niin työhyvinvointiin kuin työyhteisön toimivuuteen. Julkaisussa Riitta Seppänen Järvelä ja Katri Vataja (toim.) Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä. PS kustannus. Juva

51 Mitä työyhteisössä parhaimmillaan tapahtuu ITE itsearvioinnin kautta? kyky ymmärtää omaa toimintaa ja toimintakulttuuria sekä myös muiden toimintaa lisääntyy yhteinen näkemys asioista vahvistuu Ei ole oikeita ja vääriä arviointivastauksia itse kunkin omaa, käytännön työssä syntynyttä kokemusta kunnioitetaan jokaisella työntekijällä on oikeus ajatella ja olla luova osana yhteisöään sekä oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa olemassaolevien toimintaa ohjaavien arvojen ja olettamusten tiedostaminen ja rohkeus kyseenalaistaa ja pyrkiä muuttamaan toimintaa lisääntyy vähitellen = lähtökohta kehittymiselle 51

52 Onnistuneen ITE arvioinnin kulmakivet että arviointi on osa työyhteisön muuta kehittämistoimintaa ja kytkeytyy toiminnan suunnitteluun että kuljetaan läpi koko itsearviointiprosessi: ei pelkästään täytetä arviointilomaketta että muokataan maaperää riittävän kauan etukäteen (hyväksyminen) että huolehditaan jatkuvuudesta ja järjestelmällisestä toteutuksesta: säännöllisyys, raportointi, kehityspäivät, suunnittelupalaverit, työnjaosta sopiminen(ketkä vievät prosessia eteenpäin pitävät liekkiä yllä) että ei unohdeta luovuutta ja iloa, mm. siitä, että voi vaikuttaa omaan työhön 52

53 Vakiinnuta uusia toimintatapoja, kouluta. Ymmärrä nykytilasi: arvioi toimintaasi eri näkökulmista, (mm. ITE), konkretisoi visiot, kirkasta tehtäväsi ja tavoitteesi Tarkista välillä tilanne: mitä mieltä asiakkaat? itsearviointi vertaisarviointi tulokset sisäinen auditointi A act C check P plan LAATUKEHÄ D do soveltaen Soin S.S Tee johtopäätöksiä ja suunnitelma: mitä korjataan, miten edetään, tarvitaanko muutosta Toimi kuten olette päättäneet ja sopineet 53

54 LAATULUUTA (Paul Lillrank) LAATUORGANI SAATIOSSA on sovittu, millaista järjestystä pidetään T i u k k a J o u s t a v a milloin tiukat ohjeet, milloin toimitaan joustavasti ammattitaitoon perustuen Laatu tupuholma 2009

55 Laatuun 25 Askelta Hyvään 55

56 SUUNTA KOHTI UUSIA SEIKKAILUJA JA HANKKEITA! 56

Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja

Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja Yamk-verkoston Laatu-teemaryhmä 17.4.2012 klo 13-15 Laureassa Yliopettaja, HT Sirkka Rousu Metropolian sosiaalialan ylempi amk-tutkinnon koulutusohjelma

Lisätiedot

ITE-juhlaseminaari 23.11.2012 Kuntatalolla. Seminaariaineisto

ITE-juhlaseminaari 23.11.2012 Kuntatalolla. Seminaariaineisto ITE-juhlaseminaari 23.11.2012 Kuntatalolla Seminaariaineisto Tervetuloa ITE-juhlaseminaariin! Kuntaliitossa kehitetty työyksikön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä, ITE täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Lisätiedot

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Kristiina Hellstén, Maarit Outinen, Tupu Holma Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Aiheita 31/2004 ISBN 951-33-1607-6 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

LAATUPALA Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuverkoston tiedotuslehti 2 2003 Mitä kuuluu ITE-menetelmälle Työyksikön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä ITE on vuosien 2001-2002 aikana päivitetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Mikko Niiniketo MIELENTERVEYS ASUMISPALVELUIDEN LAATU: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tuotantotalouden kandidaatti

Lisätiedot

LAATUPALA. Sairaalaympäristön tuottavuus. ITE lähijohtajan työkaluna. Apteekeissa tehty paljon laatutyötä. Lääkelogistiikkaa Helsingissä

LAATUPALA. Sairaalaympäristön tuottavuus. ITE lähijohtajan työkaluna. Apteekeissa tehty paljon laatutyötä. Lääkelogistiikkaa Helsingissä LAATUPALA Sosiaali- ja terveydenhuollon laadun kehittämisen tiedotuslehti 4 2006 Sairaalaympäristön tuottavuus Sairaalaympäristön merkityksestä potilaan terveydelle on tehty jo paljon tutkimusta erityisesti

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 8 / 2 0 0 8 markku pekurinen, outi räikkönen, tuija leinonen Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta?

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Selvitys POP-hankkeseen Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Seutulantie 3-5 A 04400 Järvenpää Y-tunnus 1765926-6 Sinikka Olmiala

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien

Mielenterveyskuntoutujien Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen laatustandardi Toim. Mika Veijalainen VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 ISBN 952-99258-3-2 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina & Saarinen Erja (toim.) OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Sisällys Kiitokset...3 Kirjoittajat ja haastateltavat...4 Avainsanoja...5

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle

LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle Heidi Riihikanto Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö TIIVISTELMÄ Riihikanto, Heidi. Laadukas Louhela

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen Case Koivujärvi Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen SISÄLLYS Case 1. Strategian onnistumisen arviointi Koivujärven kaupungissa 3 Case 2. Kaupunginteatterin kehittämisprosessi uusien tavoitteiden ja

Lisätiedot