ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena. Levi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena. Levi 15.10.2009"

Transkriptio

1 ITE Itsearviointimenetelmä työyhteisön kehittämisen ja uudistumisen tukena Levi Erityisasiantuntija, TtM, MQ, Tupu Holma Suomen Kuntaliitto 1

2 Tupu Holma, TtM, MQ, erityisasiantuntija, ft, yrittäjä Suomen Kuntaliitossa tehtäväalueita: Laatu ja laadunhallinta, tuotteistus, kuntoutus, toimintakyvyn arviointi, erityistyötekijöiden palvelunimikkeistöt Hankkeita KL:ssa mm. Kuntoutuspalvelujen tuotteistus , Vanhusten laitoshoidon laatuhanke (Lasso2) , Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille , lastensuojelun laatu & kustannukset (Lasso3), Osto & Myyntikoulu ls palveluihin ja mielenterv.kunt. asumispalveluihin, ARVI 2006, LapsiArvi Muita hankkeita mm. Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö, Nurmes & Lieksa vanhustenhuollon kehittäminen (LIENU), Päijät Hämeen vanhuspalvelutuottajien laatuhanke, Mielenterveyskuntoutujien palvelujen kehittämishankkeet PHSPS:ssä, Lastensuojelupalvelujen laatuhanke Lahdessa (LAPA), Päihdepalvelujen kehittämishanke Päijät Hämeessä , hoivayritysten sekä Autismi & Aspergerliiton laatukäsikirjakonsultointi,vertaiskäyntikokeilut KARPALO hankkeessa Työvälineiden kehittelyä: ITE työyksikön itsearviointi ja laadunhallintamenetelmä, kehittävän vertaiskäynnin malli, LASSO laadunkehittämismalli, palvelujen tuotteistusmalli, Osto & Myyntikoulu konsepti, kuntoutus ja erit.työntekijöiden palvelunimikkeistöt Laatu tupuholma 2009 Julkaisuja: kaikki edellä mainitut aihepiirit

3 ITE esittely Laatu ja laadunhallinta ITE menetelmä pähkinänkuoressa ITE käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä hyödyistä ITE menetelmän mukaisen itsearvioinnin toteuttaminen ITE tukena ja apuna työyhteisön kehittämisessä 3

4 LAATUAJATTELU ITE MENETELMÄN TAUSTALLA

5 HYVÄ LAATU Hyvällä hoidolla, palvelulla, kuntoutuksella, ohjauksella on kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset kuitenkin suhteutettuna omaan asiakaskuntaan, toimintaympäristöön ja resursseihin Kenen hyvästä on kyse? Laatu tupuholma 2009

6 laadunhallinnan vaatimukset lait ja asetukset, valtakunnalliset suositukset ja vaadittavat standardit kokemustieto (hiljainen tieto) onnistuneista ratkaisuista mitä ei kannata, mitä kannattaa tehdä HYVÄ LAATU ON KOMPROMISSI ydinasiakkaan tarpeet, odotukset Hyvä hoito ottaa huomioon eri eri tahoilta tulevat odotukset, tarpeet ja ja vaatimukset tutkimuksen vaatimus (esim. näyttöön perustuva toiminta, käypä hoito) Laatu tupuholma 2009 omaisten, lähipiirin odotukset Rahoittajan, tilaajan vaateet ja taloudelliset ehdot oman talon toimintalinjat Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden odotukset ammattialan etiikasta ja tietoperustasta nouseva käsitys ja tieto hyvästä

7 Laatu tupuholma 2009

8 EI OLE YHTÄ OIKEAA LAATUKRITEERIÄ LAADUN MITTAPUUKSI, EIKÄ MYÖSKÄÄN YHTÄ OIKEAA TAPAA TAI MENETELMÄÄ KEHITTÄÄ LAATUA 8

9 Valmiita yleisiä kriteeristöjä laadun arviointiin (organisaatioille ja työyksiköille soveltuvia) ITE menetelmä työyksikön itsearviointiin ja laadunhallintaan Sosiaali ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS, ent. King s Fund) ISO 9000 laadunhallintastandardit ja sertifikaatti Suomen laatupalkinnon kriteeristö /EFQM CAF eli yhteiseurooppalainen julkishallinnon itsearviointimenettely Suomen yrittäjät ry:n Laadun portaat Kelan avo ja laitoskuntoutuksen standardit Kansalliset laatusuositukset 9

10 Valmiita palvelualakohtaisia valtakunnallisia laatukriteerejä: Patologian laatutunnus Laboratorion akkreditointi Ruokahuollon omavalvonta Kliinisen auditoinnin kriteerit, perustuvat lainsäädäntöön (kuvantamisyksiköt) LapsiARVI kriteerit lastensuojeluun, Laituri kriteerit lastensuojelun sijaishuoltoon (kehitetty LSK:n hankkeessa) Kotihoidon laatukriteerit (kehitetty Kotosa hankkeessa) Päivähoidon valtakunnalliset laatukriteerit ja laadunarviointimalli Diabeteksen Tupuholma hyvän 2009hoidon laatukriteerit (DEHKO) 10

11 SAMAT LAADUNHALLINNAN TOPICIT KAIKISSA ISMEISSÄ Asiakaslähtöisyys, asiakassuuntautuneisuus Työn (läpi)näkyväksi tekeminen: asiat päästä paperille, kirjaa mitä teet tee mitä kirjaat.. Prosessien arviointi ja hallinta (työkäytännöt, palvelulinjat, palvelu ja hoitoketjut..) Johtajien sitoutuminen ja hyvään laatuun johtaminen Työntekijöiden osallistuminen Järjestelmällinen ote: tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, tosiasioihin perustuva johtaminen, dokumentointi, jatkuva monipuolinen arviointi (asiakkaiden palaute, tuloksellisuus, talous...) 11

12 Työ tehdään oikein, prosessit kunnossa Henkilökunta voi hyvin Palveluita on riittävästi ja niiden piiriin pääsee oikeaan aikaan Saadaan aikaan halutut tulokset Yritys/ organisaatio on taloudellisesti kannattava ja kilpailukykyinen Asiakkaat ovat tyytyväisiä, palvelut vastaavat tarpeita ja odotuksia Palvelut ovat riskittömiä, tehokkaita ja vaikuttavia Pätevä ja motivoitunut johto Riittävät aineelliset ja henkiset resurssit Toiminnan tavoitteet ja perustehtävä kirkkaana mielissä Pätevä, osaava ja motivoitunut henkilöstö Riittävät ja soveltuvat työvälineet 12

13 MIKÄ ON ITE? 13

14 Työyhteisön itsearviointi ja laadunhallintamenetelmä ITE Työyhteisölähtöinen, yksinkertainen ja helppokäyttöinen työväline systemaattiseen laadunhallintaan. Tarjoaa mahdollisuuden kehittää, varmistaa ja valvoa toiminnan laatua oman asiakaskunnan, sekä toimintaympäristön vaatimuksista käsin ottaen huomioon myös käytettävissä olevat resurssit sekä laadunhallinnan yleiset lainalaisuudet. 14

15 ITE:n perusideoita Kaikki työyhteisön jäsenet ovat mukana arvioimassa, ottamassa kantaa, vaikuttamassa ja kehittämässä Hyvä laatu tarkennetaan viime kädessä itse Sovitaan yhdessä toimintatavoista ja parannuskeinoista Luodaan itselle soveltuvat ja realistiset käytännöt Katsotaan työyhteisön toiminnan kokonaisuutta, joka vähitellen otetaan yhteiseen hallintaan Edetään pienten askelten periaattein omien resurssien puitteissa ITE 15

16 ITE ITE audit, valmennus ITE tukiryhmä, CD rom, käyttäjäkysely Julkaisu ITE2 + päivitetyt lomakkeet (mm. tarkistuslista) 1997 Lomakkeet ruotsiksi, kongressit, Wien Göteborg, Jokohama Julkaisu ITE 1992 Yhteistyössä Stakes & SFS laajentuminen julkisen ja yksityisen sosiaali ja terveyspalveluihin laatuyrityksen tunnusmerkit fysiatrian alalla 16

17 ITE ON KÄYTÖSSÄ SADOISSA YKSIKÖISSÄ v Sairaaloiden ja terveyskeskusten palveluyksiköissä (fysio, kuntoutus, välineh.), laboratorio ja radiologian yksiköissä, vuodeosastoilla, poliklinikoilla, siivoustoimi ym. v Vanhainkodeissa, palvelutaloissa / asumispalveluyksiköissä, kotihoidossa: yritykset, järjestöt ja julkiset organisaatiot v Ammatinharjoittajilla, yrittäjillä eri aloilla (lastensuojelu, kuntoutus, vanhustyö) v Sosiaalitoimistoissa, sosiaalityössä v Ammattikorkeakouluissa (osastot/ tiimit, aikuisja muut opiskelijaryhmät) v Muilla (kunnan) toimialoilla kokeiluja mm. (seurakunnat, päiväkodit, perhepäivähoito ) v työterveyshuollossa, suun terveydenhuollon yksiköissä, lääkäriasemilla, mielenterveys ja päihdeyksiköissä 17

18 Käyttäjäkysely huhtikuussa 2008 Lähetettiin 394 työyhteisölle, yrittäjälle tai ammattilaiselle Vastanneita 138 Suurin osa vastanneista oli käyttänyt menetelmää 3 6 vuotta, jotkut (N=8) yli 10 v. Valtaosa käytti menetelmää työyhteisön laatutilanteen kartoittamiseen, toiminnan ja palvelujen kehittämiseen sekä esimiestyön ja johtamisen tueksi. 18

19 19

20 Käynnistää luovia kehittämisprosesseja Opitaan ja kehitytään yhdessä yksilönä ja työyhteisönä Käyttöön tulee mittari, jonka avulla voi seurata edistymistä Esimies voi tunnistaa, mitkä kaikki asiat pitää olla kunnossa ITE Omavalvonnan väline Yhteinen kehys eri yksiköiden tai tiimien laatutyölle Pääsee alkuun, saa kiinni laadusta Saa kuvan siitä, missä mennään laatuasioissa Saa käyttöön yksinkertaisen,silti kattavan perustan ja raamin systemaattiseen laadunhallintaan 20

21 ITE ja LAADUNHALLINTA LAATU että ettäesim. hoito ja ja palvelu pystyy täyttämään sille sille asetetut vaatimukset ja ja niihin kohdistuvat odotukset voimavarojen rajoissa niin niin hyvin kuin kuin se se meillä on on mahdollista LAADUNHALLINTA q Tavoitteet, suunta ja tehtävät selvillä q On mietitty ja sovittu etukäteen mitä tehdään ja millaista laatua halutaan q Tekemisiä arvioidaan ja ja korjataan toimintaa tarvittaessa q Asiat ovat järjestyksessä päässä ja paperilla q Homma on hanskassa ITEn alue JOHTAMINEN LAADUNHALLINNAN JÄRJESTELMÄ = toiminnan ohjausjärjestelmä, joka varmistaa että laatu toteutuu sellaisena kuin on sovittu Laatukäsikirjaan 21

22 SFS ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset: Prosessimainen toimintamalli, jossa painotetaan vaatimusten ymmärtämistä ja täyttämistä, prosessien suorituskykyvystä ja vaikuttavuudesta saatavia tuloksia sekä prosessien jatkuvaa parantamista objektiivisten mittausten perusteella Balanced Scorecard (BSC) Tasapainotettu mittaaminen Mittaamisen näkökulmat: taloudellinen, sisäisten prosessien, oppimisen ja kasvun sekä asiakasnäkökulma Otettu huomioon myös ITE kriteereissä CAF, Yhteinen arviointimalli julkishallintoon: Arviointialueina mm.johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, prosessien ja muutosten hallinta EFQM Euroopan laatupalkintomalli: Toiminnassa painottuvat Prosessit, Johtajuus, Henkilöstö, Kumppanuudet ja resurssit, Toimintaperiaatteet ja strategiat Tuloksissa painottuvat Asiakastulokset, Suorituskykytulokset, Henkilöstötulokset ja Yhteiskunnalliset tulokset Sosiaali ja terveyspalvelujen laatuohjelma (SHQS ent. King`s Fund): Organisaation rakenteelliset edellytykset tuottaa hyvää laatua (mm. johtaminen, palvelujärjestelmän toimintaperiaatteet, asiakaskeskeisyyys, ammattiryhmien yhteistyö ja ammattitaidon kehittäminen) 22

23 Tulossa Vapaaehtoistyön ja Järjestö ITE ITE perus ITEsinkku Itsearviointi )) Itsearviointilomake: Arviointiohje + sanasto Arviointikysykysymykset (25) PäiväkotiITE ITE toimisto ITE tuotepaketti Yhteenveto tuloksista: laatuprofiili CD romppu: laskentapohja + lomakkeet Tarkistuslista ja ja sen sovellukset: mm. mitä eri kohdat hyvässä yrityksessä voisivat sisältää, mitä tavoitellaan Lomake johtopäätöksille ja jatkosuunnitelmille 23

24 7. Parannustoimet ja hankkeet toteutetaan 6. Kehittämissuunnitelma: mitä tehdään, kuka tekee 1. Perehtyminen menetelmään Uusi arviointi ITE arviointiprosessi 2. Suunnittelu: miten meillä toteutetaan 3. Arviointi: täytetään 25 kohtainen lomake 5. Tulosten pohtiminen yhdessä 4. Yhteenveto arvioinneista: laatuprofiili 24

25 MITEN ARVIOIDAAN? 0= Ei ole toteutunut lainkaan, asia ei ole ollut esillä Mitään ei ole tehty asian hyväksi, ei ole ollut esillä missään yhteydessä 1 = Asia on ollut esillä ja pohdittavana Jotain on tapahtunut, asiasta on puhuttu ja olen pohtinut, pitäisikö tehdä jotakin tai olen päättänyt, että palaan asiaan paremmalla hetkellä 2 = Paraikaa kehitteillä, kokeiluja menossa, toteut. satunnaisesti On ryhdytty toimeen asian kuntoon saamiseksi, asiasta on sovittu suullisesti, menossa on hanke, asiaa on kokeiltu satunnaisesti tai joku on kokeillut esim. opiskeluihinsa liittyen 3 = Käytössä, mutta toteutuu vain osittain Toteutuu jo toiminnassa, mutta ei kaikilla arviointikohteen osa alueilla tai vaatii vielä kehittämistä joiltain osin 4 = Käytössä, toteutuu kaikilla arviointikohteen osa alueilla Toteutuu sellaisena kuin pitääkin: koko palikka kunnossa, oleelliset asiat on dokumentoitu, myös asiaan liittyvät ohjeet, lomakkeet ym. ovat järjestyksessä Eos = En osaa arvioida, Kun et todellakaan tiedä asiasta mitään tai et ole missään tekemisissä asian kanssa. Tämä kohta ei ole tarkoitettu tilanteeseen, jossa olet vähän epävarma miten asia on hoidettu. 25

26 Esimerkki ITE arviointikysymyksistä 1. Meillä on ajan tasalla oleva, yksikkömme perustehtävän ja toiminnan tavoitteet ilmaiseva toiminta ajatus. 2. Keskustelemme säännöllisesti toiminnan päämääristä sekä toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista. Päätökset ja sopimukset kirjataan. 3. Vuosittain laaditaan yksikkömme oma toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi toiminnan painopistealueet sekä mitattavissa olevat tulos ja laatutavoitteet. 4. Olemme selvittäneet keskeisten asiakas ja sidosryhmiemme palvelutarpeet ja odotukset sekä muut palveluihimme kohdistuvat vaatimukset. Tarkistamme ne määräajoin. 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella e 3. Arviointi: täytetään 25 kohtainen lomake 26

27 MITÄ OIKEIN ARVIOIDAAN EI ARVIOIDA henkilökohtaista työn laatua jonkin asian hyvyyttä tai huonoutta vuorovaikutusta tuloksia, asiakastyytyväisyyttä ARVIOIDAAN yksikön kykyä ja keinoja esim. saada selville, onko pystytty vastaamaan tarpeisiin ja odotuksiin yksikön kykyä toimia suunnitelmallisesti ja järjestyneesti 27

28 ITE PERHEVERSIO /ph Meillä on ajan tasalla oleva, perheen perustehtävän ja tavoitteet ilmaiseva toiminta ajatus. Keskustelemme säännöllisesti perheen päämääristä sekä toimintaa ohjaavista arvoista ja periaatteista. Päätökset ja sopimukset kirjataan. Perheenjäsenten vastuista ja valtuuksista sekä vastuualueista on sovittu kirjallisesti. Uusi perheenjäsen (anopit mukaan lukien) perehdytään tehtäviinsä sekä perheemme toimintaan yhtenäisen perehdytysohjelman mukaan. Kodinkoneiden, laitteiden ja työvälineiden käytöstä, säilytyksestä ja huollosta on tarvittavat ja ajan tasalla olevat ohjeet. Säännöllisin väliajoin tehdään perheessämme yhteisö ja tyytyväisyyskartoituksia. Niiden tulokset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Vertaamme toimintatapojamme suunnitelmallisesti muiden vastaavien perheiden toimintaan ja saavutuksiin. Vertailutulokset kirjataan 28

29 ITE kiinnittää huomiota ajan tasalla... säännöllisesti... on sovittu... on kirjattu... hyödynnetään 29

30 ITE laatuprofiili 4. Yhteenveto arvioinneista: keskiarvo 30

31 Lääkärit, vuodeosasto, kuntoutus, terv.hoitajat, kaikki yht. 4,0 Pisteet ITE ARVIOINNIN VASTAUSTEN KESKIARVOT Ktt ky X 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Arviointikohde Lohja /ITE 2004 tupu holma 31

32 ITE tulokset puntarissa Missä korkeimmat arvioinnit, missä matalimmat Missä arvioinnit poikkesivat eniten toisistaan (hajonta) Paljonko en osaa sanoa vastauksia Näkyykö tehty kehittämistyö Missä harmaat alueet ei ole tietoa asioista (esimies ei ole tiennyt, että työntekijät eivät tiedä ) Missä epätietoisuutta? Miltä arvioinnit näyttävät vastaavilla aloilla 32

33 ITE arvioinnin tulokset: tunnuslukuja esim. Vastausten jakautuminen Toteutumisprosentti Luokka 0 % osuus 3 Luokka 1 % osuus 6 Luokka 2 % osuus 15 Luokka 3 % osuus 38 Luokka 4 % osuus 31 Luokka 5 % osuus 7 (en osaa sanoa) Arviointien yhteispistemäärän osuus parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta = kaikki arvioivat 4 (100 %) 56,9 % 33

34 ARVIOIN TIALUE (1 25) keski arvo Kaipaako parantamista? Mitä puutteita? Parannuskehittämisehdotus Aikataulu, kuka vastaa Hoidettu pm Toimintaajatus 3,7 3,5 Valitaan arviointitulosten perusteella kehittämiskohteita ja sovitaan jatkotyöskentelystä. Arvot ja periaatteet Toimintasuunnitelma 3,4 6. Kehittämissuunnitelma: mitä tehdään, kuka tekee 34

35 ITE Tarkistuslista Tarkistuslistassa on kolme saraketta: 1) Ensimmäisessä ovat samat arviointikohteet kuin ITE arviointilomakkeessakin 2) Toisessa sarakkeessa on esitetty muutamia esimerkkejä tarkentavista kysymyksistä. Niiden avulla voidaan täsmentää, millaisia asioita arviointikohtien tulee sisältää, kun on kyse menestyvästä ja hyvinvoivasta työyhteisöstä. Voi myös tsekata, onko kyseisistä asioista todella huolehdittu ja millaiset ovat tulokset. 3) Kolmas sarake on muistiinpanoja varten. Sitä voidaan käyttää myös pistemäärien antamiseen, kehitettävien asioiden kirjaamiseen tai muuhun arviointiin. 35

36 ITE TARKISTUSLISTA:sisäisen arvioinnin, omavalvonnan, vertaisarvioinnin tai ulkoisen arvioinnin tukena Esimerkiksi 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella. Mitkä ovat meidän keskeiset palveluprosessimme = ydinprosessit, kuten hoito, kuntoutus, tutkimus, ohjaus jne. prosessi? Onko prosesseja kuvattu? Miten? Millaisia kuvaukset ovat. Miten prosesseja (hoitoa ja palvelua) on parannettu ja kehitetty? Miten on varmistettu niiden toteutuminen suunnitellusti? Miten yhteistyö toimii oman talon ulkopuolisten kanssa, kun oma asiakas siirtyy muuhun hoitopaikkaan tai muiden palvelujen piiriin (palveluketju)? Mikä on oma osuus palveluketjuissa? Onko olemassa yhteistoimintaa koskevia 36 ohjeita tai sopimuksia

37 ITE TARKISTUSLISTA: Omia tarkennuksia ja omaa alaa koskevien vaatimusten tsekkaamiseksi OMAT TARKENNUKSET 5. Olemme kuvanneet ja arvioineet yksikkömme keskeiset palveluprosessit ja työkäytännöt sekä osuutemme asiakkaan ja toiminnan kannalta tärkeissä hoito /palveluketjuissa talon sisällä ja ulkopuolella. MITÄ TARKOITTAA MEILLÄ / MITÄ ASIOITA KYSEINEN KOHTA SISÄLTÄÄ? MITÄ MEILLÄ JO ON? MITEN SEN PITÄISI OLLA TAI VOISIKO KO ASIAN HOITAA VIELÄ PAREMMIN? MITÄ VAATIMUKSIA VIELÄ KOHDENTUU PALVELUIHIMME (esim. Laatusuositukset, käypä hoito, lainsäädäntö) 37

38 7. Parannustoimet ja hankkeet toteutetaan 38

39 Miten muutos syntyy? MUUTOS AJATTELU TAVASSA MUUTOS TEOISSA 39

40 Kapuloita muuttumisen ja uudistumisen rattaissa Ammatilliset kulttuurit eri näkemykset esim. HYVÄSTÄ Vesiputous efekti: muutos jyrärään ylhäältä alas Johdon tuki puuttuu Ei voi itse vaikuttaa Ennakkoasenteet Pikatemput: ei jää mitään pysyvää Uupumus: työstä katoaa mielekkyys 40

41 ITE tukena ja apuna työyhteisön kehittämisessä 41

42 TYÖYKSIKÖN ITSEARVIOINTI HOITOTYÖN JOHTAJAN APUNA Kuvaus ITE itsearviointimenetelmän käytöstä sosiaali ja terveydenhuollon lähijohtajien työvälineenä Tiina Sipilä Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos Lokakuu

43 Tiina Sipilä: Työyksikön itsearviointi lähijohtajan työvälineenä. Kuopion yliopisto Poimintoja gradutyöstä. Useat hoitajat ovat sanoneet, että he ovat alkaneet ajatella työnsä merkitystä ja miksi haluavat työskennellä osastollamme. Työntekijät ovat oppineet analysoimaan omaa työtään ja työyksikön työn tuloksia. ITE menetelmä ei mittaa henkilökohtaista osaamista. Se mittaa, miten työyhteisö on onnistunut. Minusta oli upea huomata, että ihmiset haluaa kehittää työtään itse ja ettei kaikki tule ylhäältäpäin. Sitähän laadun kehittäminen parhaillaan on, että toiminnan kehittäminen tulee esiin päivittäisessä työssä. 43

44 Sipilä 2005 Meillä tuli itsearvioinnissa esille, että ei tiedetä, mikä meidän toiminta ajatus on, vaikka se on monessa paikassa seinällä 44

45 Tiina Sipilä: Työyksikön itsearviointi lähijohtajan työvälineenä. Kuopion yliopisto Poimintoja gradutyöstä. Jos ITE menetelmä olisi vaikka leikkuupuimuri, jolla kerran vuodessa ajettaisiin pelto, mutta ei kylvettäisi välillä ollenkaan, niin eihän siitä mitään hyötyä olisi. 45

46 Sosiaalitoimistojen kehittämisen hyvät käytännöt tutkimusavusteinen kehittämishank Stakes / FinSoc Riitta Seppänen Järvelä, kehittämispäällikkö, VTT Katri Vataja, tutkimusassistentti, YTM Käytettävät kehittämismenetelmät: Bikva asiakaslähtöinen arviointimalli ITE menetelmä itsearviointiin ja laadunhallintaan sosiaali ja terveydenhuollossa Kompetenssi arviointimalli työyhteisön kehittämiseen 46

47 ITE työn kehittämisen välineenä Runko kehittämisprosessin etenemiselle Nykytilan kartoitus: kehitystarpeet ja hyvät käytännöt Yksilötason tiedon (hiljaisen tiedon) näkyväksi tekeminen mahdollistuu Tulosten yhteinen käsittely ja teemojen avaaminen tuottavat yhteisöllistä tietoa ja ymmärrystä. Väline kehittämistyön tulosten seuraamiseksi 47

48 ITE arviointi reflektiivisena tilana Itsearviointi antaa peilin reflektoida, missä ollaan menossa Mahdollistaa seurannan tulkittava mistä tulokset kertovat "tää on semmonen muutospyörä tai siis ei muutos, mutta semmonen pyörä, joka pyörii ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja meijän täytyy uudelleen ja uudelleen miettiä kaikkia asioita, niin asiakkuuteen liittyviä asioita, kun tähän meijän ommaan työn tekemiseen liittyviä asioita, kuin yhteistyöhön liittyviä asioita ja kaikkia. Et se on semmonen pyörä, jota meijän pittää koko ajan niinku skarppina seurata ja olla niinku siinä syklisä mukana ja jotenki se on niinku sillaiki haastavaa, haastavaa tämä ja tämä itearviointi antaa ehkä sitten mahollisuuven aina niinku pysähtyä hetkeksi, että missä ollaan niinku menossa." 48

49 Huomio laatuun "Ilman ITE:ä ei oltaisi varmaankaan mietitty niin tarkkaan mitä on hyvä palvelu." Laatuprofiili "peiliaineistona" Menetelmä tuottaa laatukäsitteitä, joiden merkitys purettava omassa työssä. Esim. toteuttamistavoista: ITE arpajaiset polku laatukirjaan 49

50 Jos me ei pysähdytä miettimään, niin me juostaan kiireen perässä koko ajan. Kehittäminen on parhaimmillaan luonteva osa jokaisen työntekijän ammatillisuutta ja työyhteisön toimintaa. Lyhytkestoisina hankkeina toteutettu kehittäminen kuitenkin uuvuttaa työntekijöitä ja nakertaa resursseja pois perustehtävän hoitamisesta. Työyhteisöt tarvitsevatkin jatkuvaa ja arjen työhön ankkuroitunutta kehittämistä, jonka avulla voidaan vaikuttaa niin työhyvinvointiin kuin työyhteisön toimivuuteen. Julkaisussa Riitta Seppänen Järvelä ja Katri Vataja (toim.) Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä. PS kustannus. Juva

51 Mitä työyhteisössä parhaimmillaan tapahtuu ITE itsearvioinnin kautta? kyky ymmärtää omaa toimintaa ja toimintakulttuuria sekä myös muiden toimintaa lisääntyy yhteinen näkemys asioista vahvistuu Ei ole oikeita ja vääriä arviointivastauksia itse kunkin omaa, käytännön työssä syntynyttä kokemusta kunnioitetaan jokaisella työntekijällä on oikeus ajatella ja olla luova osana yhteisöään sekä oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa olemassaolevien toimintaa ohjaavien arvojen ja olettamusten tiedostaminen ja rohkeus kyseenalaistaa ja pyrkiä muuttamaan toimintaa lisääntyy vähitellen = lähtökohta kehittymiselle 51

52 Onnistuneen ITE arvioinnin kulmakivet että arviointi on osa työyhteisön muuta kehittämistoimintaa ja kytkeytyy toiminnan suunnitteluun että kuljetaan läpi koko itsearviointiprosessi: ei pelkästään täytetä arviointilomaketta että muokataan maaperää riittävän kauan etukäteen (hyväksyminen) että huolehditaan jatkuvuudesta ja järjestelmällisestä toteutuksesta: säännöllisyys, raportointi, kehityspäivät, suunnittelupalaverit, työnjaosta sopiminen(ketkä vievät prosessia eteenpäin pitävät liekkiä yllä) että ei unohdeta luovuutta ja iloa, mm. siitä, että voi vaikuttaa omaan työhön 52

53 Vakiinnuta uusia toimintatapoja, kouluta. Ymmärrä nykytilasi: arvioi toimintaasi eri näkökulmista, (mm. ITE), konkretisoi visiot, kirkasta tehtäväsi ja tavoitteesi Tarkista välillä tilanne: mitä mieltä asiakkaat? itsearviointi vertaisarviointi tulokset sisäinen auditointi A act C check P plan LAATUKEHÄ D do soveltaen Soin S.S Tee johtopäätöksiä ja suunnitelma: mitä korjataan, miten edetään, tarvitaanko muutosta Toimi kuten olette päättäneet ja sopineet 53

54 LAATULUUTA (Paul Lillrank) LAATUORGANI SAATIOSSA on sovittu, millaista järjestystä pidetään T i u k k a J o u s t a v a milloin tiukat ohjeet, milloin toimitaan joustavasti ammattitaitoon perustuen Laatu tupuholma 2009

55 Laatuun 25 Askelta Hyvään 55

56 SUUNTA KOHTI UUSIA SEIKKAILUJA JA HANKKEITA! 56

Laatua päihdetyöhön. Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus

Laatua päihdetyöhön. Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus Laatua päihdetyöhön Maria Inkinen, 19.4.2006 fläppiesityksestä muokattu Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus Yleinen määritelmä Laatu on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, johon perustuu

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Innovaatioympäristö ja osaaminen Mirja Hannula 20.2.2009

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Innovaatioympäristö ja osaaminen Mirja Hannula 20.2.2009 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Opetusministeriö Merja Lehtonen PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO PALAUTE PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERIT -VÄLIRAPORTISTA Opetusministeriön asettamassa työryhmässä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja

Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja Työelämän ja koulutuksen laadun kohtaamispintoja Yamk-verkoston Laatu-teemaryhmä 17.4.2012 klo 13-15 Laureassa Yliopettaja, HT Sirkka Rousu Metropolian sosiaalialan ylempi amk-tutkinnon koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa KT Ulla Soukainen, palvelupäällikkö, Turku, 22.9.2015 Varhaiskasvatuslaki (muutokset vuodelta 1973 olevaan lakiin 8.5.2015/580, voimaan 1.8.2015) 9 b Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011 Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia Tampere 3..20 Ennakkotehtävä ) Montako taloa kunnassa on ja monessako näissä on tehty itsearviointi? 2) Montako taloa

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä:

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa 6.5.2011 Kuntatalo va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki Historian

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014. Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja

Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014. Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014 Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja 12.11.2014 Taustaa Sairaanhoitopiirillä on ollut käytössään laadunhallintaohjelma keväästä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Katri Vataja HTT.

Katri Vataja HTT. Katri Vataja HTT katri.vataja@gmail.com Näkökulmani kehittävään arviointiin Projektit Hankkeet Johtamisen kehittäminen Strategiatyö Työyhteisökehittäminen Kehi%ävä arvioin- työyhteisössä MITÄ? Arviointiprosesseja

Lisätiedot

Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset Opetusneuvos Leena Koski.

Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset Opetusneuvos Leena Koski. Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2015, 4.11. Saimaan ammattiopisto Sampo Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila ..Työssä tarvitaan monenlaista osaamista.. AMMATILLINEN OSAAMINEN -ammatilliset tiedot

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus JOHTAMISEN MUUTOS ESIMIESTYÖN UUDET OSAAMISET -valmentava ote ja fasilitoivat menetelmät -strateginen ajattelu -asiakastyö JOHTAMISVOIMA määrääminen ohjeina, vaatimuksina ja kontrollina Hieararkinen johtaminen

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. YKSITYISEN JA JULKISEN SEKTORIN EROJA AJATTELUSSA JA TOIMINNASSA SOTE-ALALLA

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu Sisäinen ja ulkoinen laadunohjaus, akkreditointistandardi SFS-EN ISO 15189 patologian laboratoriossa Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Standardi SFS-EN ISO 15189 Laboratorion hyvä laatu perustuu

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija 14.9.2016 Page 1 Miksi ollaan asian äärellä? Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan CAF JULKISEN SEKTORIN LAADUNARVIOINTIMALLI 24.9.2013 Page 1 CAF Yhteinen arviointimalli (CAF Common Assessment Framework) on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Laatua yhteistyöllä. Kommenttipuheenvuoro 29.5.2012 Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki

Laatua yhteistyöllä. Kommenttipuheenvuoro 29.5.2012 Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki Laatua yhteistyöllä Kommenttipuheenvuoro Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki Joku on sen jo keksinyt miten otan sen meillä käyttöön Miten ajatella kokonaisvaltaisesti Miten toteuttaa

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on.

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. Helsingin maalariammattikoulu n yhteystiedot Kornetintie 2b 00380 HELSINKI Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. mitattavissa oleva tulos, jonka

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

Laadunhallinta ja tuloksellisuus osana strategista johtamista

Laadunhallinta ja tuloksellisuus osana strategista johtamista Kuntaliitto tukee kuntia laadun arvioinnissa ja sen kehittämisessä. Laadunhallinta ja tuloksellisuus osana opetustoimen strategista johtamista Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

lastensuojelunlaatupäivät 2009 holma

lastensuojelunlaatupäivät 2009 holma Erityisasiantuntija, TtM, MQ Tupu Holma Kuntaliitto Puh. 050 2235 tupu.holma@kuntaliitto.fi Konsensusfoorumit: kansalliset suositukset, linjaukset, sitoumukset Työvälineitä lastensuojelupalvelujen tuottamisen

Lisätiedot