Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös"

Transkriptio

1 Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: Hyväksytty: Voimaantulo: Korvaa: voimaan tulleen päätöksen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET MÄÄRITELMÄT EUROCLEAR FINLANDIN VASTUUT JA TEHTÄVÄT TILINHOITAJAN VASTUUT JA TEHTÄVÄT LIIKKEESEENLASKIJAN TEHTÄVÄT TILIPANKIN TEHTÄVÄT TUOTONMAKSUJEN KORJAUKSET (17)

3 1. Soveltamisala Tällä päätöksellä määrätään osapuolten tehtävistä ja vastuunjaosta rahamääräisten tuottojen maksamisessa OM-järjestelmässä sekä tuotonmaksuun tehtävissä korjauksissa. Päätöstä sovelletaan tapauskohtaisesti sopien soveltuvin osin muihin liikkeeseenlaskijan OM-järjestelmässä maksamiin rahasuorituksiin. 2. Päätöksen tarkoitus ja tavoitteet Päätöksellä varmistetaan tuottojen maksun hoitaminen arvoosuusjärjestelmässä kaikkien osapuolten edut turvaavalla tavalla. Osapuolet voivat tarvittaessa sopia liikkeeseenlaskijan kanssa muiden kuin tämän päätöksen mukaisten menettelytapojen noudattamisesta tuotonmaksussa. 3. Määritelmät Ennakonpidätyksellä tarkoitetaan ennakkoperintälain (1118/1996) mukaista ennakonpidätystä Ex date -päivällä tarkoitetaan sitä tuotonmaksusta päättäneen liikkeeseenlaskijan toimielimen kokouksen jälkeistä päivää, jolloin arvoosuus on kaupankäynnin kohteena ensimmäisen kerran ilman oikeutta tuottoon. Ex date -päivää ei sovelleta vieraan pääoman ehtoisten arvoosuuksien tuotonmaksuun. Katteiden siirrolla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan tai tilinpitäjäpankin tuotonmaksua varten tekemää rahasuoritusta tilinhoitajlle tämän ilmoittaman maksuyhteystiedon mukaisesti. Kausiveroilmoituksella tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua kausiveroilmoitusta. Kohdekuukaudella tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua kohdekuukautta. Korjausjakso I:llä tarkoitetaan täsmäytyspäivän ja maksupäivän välissä olevaa ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata osuusrekisteriinsä tuottotietoja ja ilmoittaa tuotonmaksun verotiedot maksupäiväksi. Korjausjakso I alkaa täsmäytyspäivä +1 ja päättyy maksupäivä -2 klo Korjausjakso I:tä ei sovelleta vieraan pääoman ehtoisiin arvo-osuuksiin. Korjausjakso II:lla tarkoitetaan maksupäivän ja maksukuukauden viimeisen pankkipäivän välistä ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata 3(17)

4 osuusrekisterinsä tuottotietoja ja ilmoittaa tuotonmaksun verotietoja tuotonmaksun kausiveroilmoitukselle. Korjausjakso III:lla tarkoitetaan tuotonmaksun ensimmäisen kausiveroilmoituksen muodostuksen ja kalenterivuoden viimeisen pankkipäivän välistä ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata osuusrekisterinsä tuottotietoja ja tuotonmaksun kausiveroilmoitusta. Korkotulon lähdeverolla tarkoitetaan korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tarkoitettua veroa. Liikkeeseenlaskijan asiamiehellä tarkoitetaan OM-järjestelmässä liikkeeseenlaskijan järjestäjää, jolle on määrätty erityisiä tehtäviä Euroclear Finlandin säännöissä ja niiden perusteella annetuissa toimitusjohtajan päätöksissä. Lähdeverolla tarkoitetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitettua veroa. Maksuohjeella tarkoitetaan Euroclear Finlandin liikkeeseenlaskijalle toimittamaa ohjetta katteen siirtoon tai tilinhoitajlle toimittamaa ohjetta verojen tilitykseen. Maksupäivällä tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan päättämää päivää, jolloin tilinhoitaja maksaa tuoton tuotonsaajalle. Maksupäivän määräämisestä säädetään Euroclear Finlandin säännöissä. Rekisteripäivällä tarkoitetaan päivää, jona arvo-osuusrekisteri tai sen asianomainen osio on toiminnassa. Sähköisellä osinkolomakkeella tarkoitetaan Euroclear Finlandin liikkeeseenlaskijalle tarjoamaa palvelua osingonmaksua koskevien ennakkotieto- ja vahvistustietojen toimittamiseen. Palvelun käyttöön myönnetään liikkeeseenlaskijan hakemuksesta liikkeeseenlaskijakohtaisesti henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. TaxMill-järjestelmällä tarkoitetaan Euroclear Finlandin tarjoamaa palvelua, jonka välityksellä tilinhoitajan toimittamat osingon- ja koron maksutiedot kootaan ja toimitetaan liikkeeseenlaskijalle ja jonka välityksellä Euroclear Finland toimittaa veroviranomaisille tuotonmaksuihin liittyvät tilinhoitajakohtaiset kausiveroilmoitukset liikkeeseenlaskijan verotilille. Tilipankilla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan valitsemaa pankkia, jonka kanssa liikkeeseenlaskija on sopinut katteen siirron hoitamisesta. Maksettaessa osinkoja tai osuuspääoman korkoa liikkeeseenlaskija voi valita tilipankin. Maksettaessa lainaosuuksiin liittyviä korkoja tai pääoman palautuksia liikkeeseenlaskijan on valittava tilipankki. Tuloverolla tarkoitetaan tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettua veroa. 4(17)

5 Tuotolla tarkoitetaan rahana euroissa suoritettavaa osinkoa, korkoa, talletustodistuksesta, warrantista, rahasto-osuudesta, tai ulkomaisesta arvo-osuudesta maksettavaa suoritusta, oman tai vieraan pääoman palautusta ja osuus- tai takuupääoman korkoa. Täsmäytyspäivällä tarkoitetaan - osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 3 momentin mukaista yhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti osinko maksetaan, - osuuskuntalain 15 luvun 2 :n mukaista osuuskunnan päättämää päivää, jonka jäsenluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti osuuskunnasta jaettavia varoja maksetaan, - sijoitusrahastolain 65 :n mukaista rahastoyhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti tuotto maksetaan, tai - talletustodistusten sekä ulkomaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan päättämää päivää, jonka täsmänneen tilanteen mukaisesti arvo-osuustilien tietojen perusteella määräytyy talletustodistusten tai ulkomaisten arvopaperien haltijoiden oikeus saada ulkomaiseen arvopaperiin liittyviä suorituksia, - vakuutusyhtiölain 4 luvun 1 :n ja osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 3 momentin mukaista yhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti takuupääoman korko maksetaan. Warranttien osalta täsmäytyspäivänä pidetään warrantin päättymispäivää. Vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden täsmäytyspäivä on maksupäivää edeltävä rekisteripäivä, ellei lainaehdoissa toisin määrätä. Täsmäytyspäivästä määrätään Euroclear Finlandin säännöissä. Ulkomaisella laitoksella tarkoitetaan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa mainittuja ulkomaisia yhteisöjä. Verotilillä tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua verotiliä. Warrantin päättymispäivällä tarkoitetaan tässä warrantin viimeistä kaupankäyntipäivää seuraavaa viidettä (5.) rekisteripäivää. Warrantin toteutuksen suorituspäivällä tarkoitetaan tässä pankkipäivää, jona warrantin toteutukseen liittyvä maksu maksetaan saajille, tai OM-järjestelmän suorituspäivää, jona warrantin toteutukseen liittyvät osaketoimitukset suoritetaan arvo-osuusjärjestelmässä saajille. Mitä tässä päätöksessä määrätään yhtiöstä tai osuuskunnasta on voimassa soveltuvin osin myös talletustodistuksen, rahasto-osuuden, tai warrantin liikkeeseenlaskijasta. 5(17)

6 4. Euroclear Finlandin vastuut ja tehtävät 4.1. Euroclear Finland huolehtii siitä, että OM-järjestelmän liikkeeseenlaskijat noudattavat Euroclear Finlandin sääntöjä ja tämän päätöksen mukaista toimintatapaa määrätessään tuotonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on määrättävä siten, että tuotonmaksusta päättäneen toimielimen kokouksen ja täsmäytyspäivän väliin jää kulloinenkin OM-järjestelmässä noudatettava selvitysaika. Tällöin osakkeen, talletustodistuksen tai rahasto-osuuden markkina-paikalla tehdyssä kaupassa tuotto-oikeus siirtyy ostajalle tuotonmaksusta päättäneen liikkeeseenlaskijan toimielimen kokouspäivänä tehdyissä kaupoissa, mutta ei enää tämän jälkeen tehdyissä kaupoissa (ex date tai sen jälkeen). Warranteissa Euroclear Finland hyväksyy tässä päätöksessä määritellyin ehdoin liikkeeseenlaskijan pyynnöstä täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Muissa kuin edellä tarkoitetuissa rahasto-osuuksissa Euroclear Finland hyväksyy liikkeeseenlaskijan pyynnöstä täsmäytyspäivän ja maksupäivän Euroclear Finlandin ja ulkomaisen laitoksen välisen sopimuksen perusteella arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä ulkomaisia arvo-osuuksia koskevat maksut suoritetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 7 luvun 3 :n 1 momentin periaatteiden mukaisesti niin, että liikkeeseenlaskijaa koskevia lain tai Euroclear Finlandin sääntöjen, määräysten ja päätösten määräyksiä ei sovelleta ulkomaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijaan. Ulkomaisissa arvo-osuuksissa Euroclear Finland huolehtii maksun välittämisestä ulkomaiselta laitokselta tilinhoitajalle. Maksun välityksessä noudatetaan soveltuvin osin tämän päätöksen määräyksiä Euroclear Finland ilmoittaa ennakkotietona tuotonmaksuehdotuksen perusteella tilinhoitajille tiedot tuotosta heti, kun liikkeeseenlaskija on julkistanut ne ja Euroclear Finland on saanut ne kohdassa 6.1 tarkoitetulla tavalla tietoonsa. Jos liikkeeseenlaskija ei ole vahvistanut, että rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitetut maksun saajan tiedot voidaan säilyttää tilinhoitajayhteisössä, Euroclear Finland ilmoittaa ennakkotiedon yhteydessä tilinhoitajille myös sen. Jos ulkomainen laitos toimittaa Euroclear Finlandille epävirallisia ennakkotietoja maksuista ja niiden aikataulusta, Euroclear Finland välittää nämä tiedot edelleen tilinhoitajien käyttöön. Euroclear Finland vastaa maksuja koskevien vahvistustietojen (kuten liikkeeseenlaskija, ex date, täsmäytyspäivä, tuotonmaksun maksupäivä, tuottoprosentti/arvo osuuslaji, tuoton euromäärä/ arvo-osuuslaji) välittämisestä liikkeeseenlaskijalta tilinhoitajille välittömästi tuotosta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen tai tuotonmaksun tietojen vahvistamisen jälkeen ja kun Euroclear Finland on saanut tarvittavat tiedot liikkeeseenlaskijalta. 6(17)

7 Euroclear Finlandin ja ulkomaisen laitoksen välisen sopimuksen perusteella arvo-osuusjärjestelmään liitetyissä ulkomaisissa arvoosuuksissa Euroclear Finland välittää ulkomaisen laitoksen avulla saamansa perustiedot tilinhoitajille Euroclear Finland huolehtii arvo-osuuksien lajikohtaisesta kokonaismäärien täsmäyttämisestä arvo-osuusrekisterissä Talletustodistuksista ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisista ulkomaisista arvopapereista tai niihin kohdistuvista tai perustuvista oikeuksista Euroclear Finland toimittaa liikkeeseenlaskijalle tilinhoitajilta saatavat koontilistat, joiden perusteella ulkomaisiin arvopapereihin liittyvistä suorituksista mahdollisesti maksetaan lähdeveroa ulkomailla. Puuttuvan tai vajaan maajakauman, voimassa olevan verosopimuksen tai ulkomaisen laitoksen käytännön mukaan ulkomaisiin arvo-osuuksiin tai talletustodistuksiin liittyvistä tuotonmaksuista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta. Liikkeeseenlaskija ja Euroclear Finland sopivat erikseen talletustodistuslajin maksun aikatauluista. Euroclear Finland ilmoittaa erikseen ulkomaisen arvo-osuuden maksun aikataulun sen mukaan kuin Euroclear Finland voi saada tiedot ja maksun ulkomaiselta laitokselta Euroclear Finland huolehtii tarvittaessa ulkomaisista arvo-osuuksista suoritettavan maksun valuutan vaihtamisesta euromääräiseksi. Euroclear Finland suorittaa tällöin vaihdon jälkeen jäävän määrän euroissa tilinhoitajille, joiden on suoritettava maksu edelleen asiakkailleen. Euroclear Finland voi päättää tuotonmaksukohtaisesti, että tilinhoitaja voi halutessaan ottaa vastaan ulkomaisesta arvo-osuudesta tai arvopaperista maksettavan suorituksen alkuperäisessä maksuvaluutassa TaxMill-järjestelmän välityksellä raportoitavan tuotonmaksun perustiedot ovat TaxMill-järjestelmässä maksun täsmäytyspäivän jälkeen Euroclear Finland myöntää Korjausjakso I:n aikana osinkojen lisäyslupia tilinhoitajille toiseen maksupäivää edeltävään pankkipäivään saakka Kotimaisen liikkeeseenlaskijan maksaman tuoton tilinhoitajakohtaiset mukaiset arvo-osuuksien lukumäärät ovat TaxMill-järjestelmässä täsmäytyspäivää seuraavana pankkipäivänä. 7(17)

8 4.10. Euroclear Finland ilmoittaa oman pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotonmaksun tilinhoitajakohtaisen katteen siirron maksuohjeen ja maksuyhteystiedot liikkeeseenlaskijalle maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä klo mennessä. Euroclear Finland ilmoittaa vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotonmaksun tilinhoitajakohtaisen katteen siirron maksuohjeen ja maksuyhteystiedon liikkeeseenlaskijalle maksupäivän aamuna kello 9.00 mennessä Jos Euroclear Finland on saanut tiedon siitä, että tuotonmaksuun tarvittavan katteen suoritus on viivästynyt tai jäänyt maksamatta, Euroclear Finland ilmoittaa tästä viipymättä tilinhoitajille Euroclear Finland huolehtii kohdan mukaisesti tehtäväpalkkion maksuun tilinhoitajille tarvittavien tietojen toimittamisesta liikkeeseenlaskijoille TaxMill-järjestelmään maksukuukauden aikana tehdyt ja hyväksytyt tapahtumat otetaan mukaan kohdekuukauden kausiveroilmoitukselle Tilinhoitajien täsmäytystä varten tarvitsemat kuukausikohtaiset raportit ovat TaxMill-järjestelmässä kuukauden vaihteen jälkeen Euroclear Finland toimittaa kotimaisten liikkeeseenlaskijoiden tuottojen maksuja koskevat kausiveroilmoitukset verolaji- ja tilinhoitajakohtaisesti liikkeeseenlaskijan verotilille liikkeeseenlaskijan lukuun maksukuukautta seuraavan kuukauden neljäntenä pankkipäivänä tai viimeistään verohallinnon määräämään ajankohtaan mennessä. Euroclear Finland tuottaa liikkeeseenlaskijoille ja tilinhoitajille verolaji- ja tilinhoitajakohtaisen raportin liikkeeseenlaskijan verotilille toimitetuista tiedoista. Euroclear Finland toimittaa kotimaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron tilitysohjeen tilinhoitajille maksukuukauden jälkeen. Kotimaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron maksamisessa käytetään liikkeeseenlaskijan maksuviitettä ja ulkomaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron maksamisessa tilinhoitajan maksuviitettä verohallinnon ilmoittaman määräajan puitteissa Korjausjakso II:n jälkeen Euroclear Finland tekee kausiveroilmoituksen korjauksia liikkeeseenlaskijan verotilille pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. 8(17)

9 4.17. Euroclear Finland laatii vuosiyhteenvedon osingoista sekä osuus- ja takuuosuuspääoman koroista ja toimittaa sen verohallinnolle. 5. Tilinhoitajan vastuut ja tehtävät Mitä tässä luvussa määrätään tilinhoitajasta, koskee soveltuvin osin myös sen asiamiestä silloin, kun tehtävän hoitaa asiamies Tilinhoitaja toimittaa katteen siirron maksuyhteystiedon Euroclear Finlandille hyvissä ajoin ennen tilinhoitajatoiminnan aloittamista. Tilinhoitaja voi muuttaa tuoton maksuyhteystiedon TaxMilljärjestelmään maksua edeltävään pankkipäivään kello saakka Tilinhoitaja vastaa arvo-osuusjärjestelmässä maksettavien tuottojen hoitamisesta osuusrekisterissään. Tilinhoitaja vastaa siitä, että sen henkilöstöllä on riittävät tiedot kulloinkin voimassa olevista verosäännöksistä. Lisäksi tilinhoitajan on varmistettava, että sen tuotonmaksuihin käyttämät järjestelmät ovat riittävän tehokkaita ja täyttävät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten asettamat raportointimääräykset Tilinhoitaja toimittaa tämän päätöksen mukaisesti Euroclear Finlandille tarvittavat tiedot, jotka liittyvät sen osuusrekisterin tuotonmaksujen korjauksiin, katteiden siirtoon ja veroraportointiin tuotonmaksua ja kausiveroilmoitusta varten Tilinhoitaja toimii tuotonsaajan asiamiehenä tuotonmaksussa sekä vastaa Euroclear Finlandille, liikkeeseenlaskijalle ja verohallinnolle toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta Tilinhoitaja kerää tuotonmaksua ja verotusta koskevat tiedot ja toimittaa vuosi-ilmoitusmateriaalin ja muun verotukseen liittyvän selvityksen verohallituksen vahvistamalla tavalla. Jos osingonmaksusta peritään lähdeveroa rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 b :n mukaisessa menettelyssä, tilinhoitaja varmistaa, että: tilinhoitajan ja omaisuudenhoitajan välinen sopimus vastaa lainkohdassa asetettuja vaatimuksia, omaisuudenhoitajan kotipaikka on valtiossa, jonka kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus; ja omaisuudenhoitaja on osingonjakohetkellä merkittynä verohallinnon ylläpitämään ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriin. Tilinhoitaja ottaa vastaan rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta 9(17)

10 annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitetut maksun saajan tiedot ennen tuoton maksamista ja säilyttää niitä liikkeeseenlaskijan saatavissa, jos liikkeeseenlaskija on vahvistanut Euroclear Finlandille, että tiedot voidaan säilyttää tilinhoitajalla Tilinhoitaja toimittaa ulkomaista arvo-osuuslajia tai talletustodistuslajia koskevan maakohtaisen koontilistan ilmoitetun aikataulun mukaisesti Euroclear Finlandille, joka toimittaa listan edelleen ulkomaiselle laitokselle tai talletustodistuksen liikkeeseenlaskijalle ulkomaista veronpidätystä varten. Puuttuvan tai vajaan maajakautuman, voimassa olevan verosopimuksen tai ulkomaisen laitoksen käytännön mukaan ulkomaisiin arvo-osuuksiin tai talletustodistuksiin liittyvistä tuotonmaksuista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta Tilinhoitaja toimittaa toiselle tilinhoitajalle kohdistuvat osinkojen poistoilmoitukset ja lisäyspyynnöt Euroclear Finlandille hyvissä ajoin korjausjakso I:n aikana. TaxMill-järjestelmän välityksellä raportoitavien osinkojen poistoilmoituksia ja lisäyspyyntöjä otetaan vastaan ja käsitellään korjausjakso I:n aikana toiseen maksupäivää edeltävään pankkipäivään kello saakka. Tilinhoitajan sisäisiä muutoksia ei ilmoiteta. Tilinhoitajan on seurattava tekemänsä lisäyspyynnön käsittelyn tilaa TaxMill-järjestelmässä Tilinhoitajan on ilmoitettava Euroclear Finlandille liikkeeseenlaskijan omat tai muut omistukset, joille ei makseta tuottoa. Tilinhoitajan on tarkistettava TaxMill-järjestelmässä olevat tiedot niistä liikkeeseenlaskijan omista tai muista omistuksista, joille ei makseta tuottoa. Tilinhoitajan on ilmoitettava tällaisten omistusten muutokset täsmäytyspäivänä oleviin tietoihin Tilinhoitaja tarkastaa tuotonmaksun tiedot ja ilmoittaa osuusrekisterinsä veromäärät Euroclear Finlandille katteen siirtoa ja kausiveroilmoituksia varten. TaxMill-järjestelmällä raportoitavien tuottojen verolajikohtainen jakautuma on tallennettava viimeistään maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello mennessä katteen siirtoa varten. Verolajikohtaisessa jakautumassa on ilmoitettava erikseen ne tuotot, jotka maksetaan pitkäaikaissäästämissopimuksiin kuuluville arvo-osuuksille Jos tilinhoitaja ei saa liikkeeseenlaskijalta tuotonmaksuun tarvittavaa katetta tämän päätöksen aikataulun mukaisesti, sen on ilmoitettava tästä välittömästi liikkeeseenlaskijalle ja Euroclear Finlandille. 10(17)

11 5.11. Jos tuotonmaksu viivästyy katteen puuttumisen vuoksi, tilinhoitajan on säilytettävä tuotonmaksuun tarvittavat maksu- ja muut tiedot, jotka tarvitaan maksun toteuttamiseen, sellaisessa muodossa, että maksu voidaan toteuttaa myöhemmin. Nämä tiedot on säilytettävä siihen saakka kunnes liikkeeseenlaskija ilmoittaa tai on muutoin ilmeistä, ettei tuotonmaksua tulla toteuttamaan, kuitenkin enintään siihen saakka kuin yleistä kirjanpitoaineistoa koskeva sääntely edellyttää Korjausjaksolla II tilinhoitajat voivat tehdä tuottojen verokorjauksia, lisäyspyyntöjä ja poistoilmoituksia TaxMill-järjestelmään maksupäivästä maksukuukauden viimeiseen pankkipäivään saakka. TaxMilljärjestelmään on tehtävä myös sellaiset tilinhoitajan sisäiset verokorjaukset, jotka vaikuttavat kausiveroilmoituksiin Tilinhoitajan on tallennettava koronmaksun verolajikohtainen verojakautuma TaxMill-järjestelmään koron maksukuukauden aikana Kuunvaihteen jälkeen tilinhoitajan on täsmäytettävä edellisen kuukauden tuotonmaksunsa ja niihin liittyvät verot. TaxMilljärjestelmään raportoitujen tuottojen ja verojen täsmäytystä varten toimitetaan tilinhoitajille kuukauden vaihteessa yhteenveto, joka on täsmäytettävä tilinhoitajan itselleen tallentamiin tuotonmaksun lukumääriin ja summiin. Täsmäytys on tehtävä ja mahdolliset eroavuudet korjattava viimeistään kolmantena pankkipäivänä maksukuukauden vaihteen jälkeen Koronmaksun jälkeen tilinhoitajat voivat tehdä korjauksia, lisäyksiä ja poistoja TaxMill-järjestelmään maksuvuoden aikana. Tilinhoitaja maksaa korosta pidätetyn veron verohallinnon pankkitilille verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Kotimaisen liikkeeseenlaskijan maksamasta korosta pidätetyn veron maksamisessa on käytettävä Euroclear Finlandin ilmoittamaa liikkeeseenlaskijan maksuviitettä. Ulkomaisen liikkeeseenlaskijan maksamasta korosta pidätetyn veron maksamisessa on käytettävä tilinhoitajan maksuviitettä Vuodenvaihteen jälkeen tilinhoitajan on täsmäytettävä edellisen kalenterivuoden aikana tehdyt tuotonmaksut ja niihin liittyvät verot. TaxMill-järjestelmään raportoitujen tuottojen ja verojen täsmäytystä varten toimitetaan tilinhoitajille vuodenvaihteen jälkeen yhteenveto, joka on täsmäytettävä tilinhoitajan omiin vuosi-ilmoitusaineistoihin ja saajakohtaisiin erittelyihin. Tilinhoitajan on vahvistettava täsmäytyksen tulos ja raportoitava mahdolliset korjaukset Euroclear Finlandille erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti ennen kuin Euroclear Finland toimittaa vuosiilmoituksen yhteenvedon verohallinnolle. 11(17)

12 5.17. Tuotonmaksuvuoden jälkeiset korjaukset tilinhoitaja tekee verohallinnon ohjeistamalla tavalla TaxMill-järjestelmän ulkopuolella. 6. Liikkeeseenlaskijan tehtävät 6.1. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa viipymättä Euroclear Finlandille tuotonmaksun ennakkotiedot, kun liikkeeseenlaskija on tehnyt päätöksen tuotonmaksuehdotuksesta ja tarvittaessa julkistanut ehdotuksen pörssitiedotteena markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. Ilmoitus tehdään osakeyhtiön osalta lähettämällä osingonmaksun ennakkotiedot sähköisellä osinkolomakkeella Euroclear Finlandille. Muiden tuotonmaksujen osalta, joista ennakkotiedot on ilmoitettava, ilmoitus tehdään lähettämällä tuotonmaksun ennakkotietolomake Euroclear Finlandille sähköpostilla. Lähettämällä ilmoituksen Euroclear Finlandille liikkeeseenlaskija samalla antaa maksun suorittamisen Euroclear Finlandin ja tilinhoitajien tehtäväksi Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti. Osingonmaksun ennakkotietolomakkeessa liikkeeseenlaskijan tulee vahvistaa, että lähdeveron pidättämistä varten rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 :n 1 momentin mukaisesti toimitetut maksun saajan tiedot otetaan vastaan ja säilytetään tilinhoitajalla liikkeeseenlaskijan saatavissa. Jos liikkeeseenlaskija ei anna tällaista vahvistusta vaan ottaa vastaan ja säilyttää maksun saajia koskevat tiedot itse, sen tulee ottaa huomioon maksuaikataulun suunnittelussa tietojen toimittamismenettely ja siihen kuluva aika sekä varmistaa aikataulu erikseen Euroclear Finlandin kanssa. Lisäksi liikkeeseenlaskijan tulee vahvistaa ennakkotietolomakkeessa, onko sen jakamaa osinkoa pidettävä tuloverolain 33 a :n mukaisena julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatuna osinkona Liikkeeseenlaskija vahvistaa Euroclear Finlandille tuotonmaksun tiedot viipymättä tuotosta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen tai tuotonmaksun tietojen vahvistamisen jälkeen. Vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden liikkeeseenlaskijan on vahvistettava tuotonmaksun tiedot viimeistään viikkoa ennen lainan koron- tai pääomanpalautuksen maksupäivää. Jos vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden korko määräytyy tätä myöhemmin, liikkeeseenlaskijan on vahvistettava lainan tuotonmaksun tiedot viimeistään kolme rekisteripäivää ennen maksupäivää. Vahvistukset tehdään lähettämällä osingonmaksun vahvistus sähköisellä osinkolomakkeella Euroclear Finlandille. Muiden tuotonmaksujen osalta vahvistus tehdään lähettämällä vahvistuslomake Euroclear Finlandille sähköpostilla. 12(17)

13 6.3. Warrantin liikkeeseenlaskijan on määrättävä warrantin toteutuksen suorituspäiväksi aikaisintaan kolmas warrantin päättymispäivän jälkeinen pankkipäivä tai OM-järjestelmän suorituspäivä. Warrantin liikkeeseenlaskijan on lisäksi ilmoitettava ja sovittava warrantin toteuttamisen ehdot viimeistään toisena rekisteripäivänä warrantin kaupankäynnin päättymispäivän jälkeen Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Euroclear Finlandille ja sille tilinhoitajlle, jonka hoidossa olevalla arvo-osuustilillä liikkeeseenlaskijan omistamat ja sen itsensä liikkeeseenlaskemat arvo-osuudet ovat, jos liikkeeseenlaskija ei maksa tuottoa tällaisille arvo-osuuksille. Ilmoitus on tehtävä viipymättä tuotonmaksusta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen jälkeen Liikkeeseenlaskija valitsee vieraan pääoman ehtoisille arvo-osuuksille maksettavien korkojen ja pääoman palautusten maksamista varten tilipankin Liikkeeseenlaskija vastaa siitä, että tilipankki vahvistaa Euroclear Finlandille maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä viimeistään kello 15.00, että maksu voidaan suorittaa maksupäivänä Liikkeeseenlaskija vastaa katteiden siirron tekemisestä maksuohjeen mukaisesti tilinhoitajille: - oman pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuottojen osalta tuotonmaksun maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello mennessä - vieraan pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuottojen osalta tuotonmaksupäivänä kello mennessä Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Euroclear Finlandille ja tilinhoitajille välittömästi, jos liikkeeseenlaskija ei maksa tuotonmaksuun tarvittavaa katetta tämän aikataulun mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan on korvattava tilinhoitajille ja Euroclear Finlandille aikataulusta poikkeamisesta johtuvat kustannukset Liikkeeseenlaskija siirtää korjausjakson III aikana vähintään kuukausittain tarvittavan katteen tilinhoitajille tuottojen korjauksiin, verojen palautuksiin ja jälkivaihtoihin liittyen Euroclear Finlandilta saamansa maksuohjeen perusteella Liikkeeseenlaskija maksaa tilinhoitajille Euroclear Finlandin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen tehtäväpalkkion saatuaan Euroclear Finlandilta tuotonmaksua koskevan selvityksen. Euroclear Finland toimittaa selvityksen liikkeeseenlaskijalle toisena pankkipäivänä tuotonmaksupäivän jälkeen. 13(17)

14 Liikkeeseenlaskija maksaa jälkivaihtojen yhteydessä maksettavista osingoista johtuvan palkkion Euroclear Finlandin toimittaman tiedon perusteella Liikkeeseenlaskija on velvollinen huolehtimaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain mukaisen lähdeveron pidättämisestä, ennakonpidätysten suorittamisesta sekä niiden tilityksestä verottajalle kulloinkin voimassa olevien verosäännösten mukaisesti. Euroclear Finland toimittaa liikkeeseenlaskijan puolesta verosäännösten mukaiset vuosiyhteenvedot verottajalle Lisäksi talletustodistuksen ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisen ulkomaisen arvopaperin tai sellaiseen kohdistuvan tai perustuvan oikeuden liikkeeseenlaskija vastaa ulkomaisiin arvopapereihin liikkeeseenlaskijan kotivaltiossa mahdollisesti liittyvästä lähdeverokäsittelystä, maksujen suorittamisesta euroina sekä mahdollisesti tarvittavasta valuutanvaihdosta ja ulkomailla mahdollisesti pidätetyn lähdeveron määrän raportoimisesta Euroclear Finlandille. Liikkeeseenlaskija vastaa myös suorituksen maksusta oikeille vastaanottajille maksun aikana tehtyjen, talletustodistusten ja ulkomaisten arvopaperien välisten muuntojen perusteella. Voimassa olevan verosopimuksen ja ulkomaisen käytännön mukaan talletustodistuksen kohteena oleviin ulkomaisiin arvopapereihin tai arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisen ulkomaiseen arvo-osuuteen tai sellaiseen kohdistuvaan tai perustuvaan oikeuteen liittyvistä suorituksista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta Liikkeeseenlaskija valtuuttaa Euroclear Finland Oy:n tekemään TaxMilljärjestelmän kautta verotililleen kausiveroilmoituksia ja niiden korjauksia. Liikkeeseenlaskija antaa Euroclear Finland Oy:lle (y-tunnus ) Katso-tunnisteen, jonka avulla Euroclear Finland Oy voi toimittaa tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot liikkeeseenlaskijan verotilille. Valtuutus koskee ainoastaan seuraavia verolajeja: 68, Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 92, Ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista 39, Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta) 69, Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta) 84, Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta) Liikkeeseenlaskija ilmoittaa verojen maksuviitteensä Euroclear Finlandille, joka toimittaa sen tilinhoitajaille korkoihin kohdistuvien verojen maksamista varten. 14(17)

15 7. Tilipankin tehtävät 7.1. Vieraan pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuotonmaksuissa tilipankki vahvistaa Euroclear Finlandille maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello 15.00, että maksatus voidaan suorittaa maksupäivänä. 8. Tuotonmaksujen korjaukset 8.1. Osingonmaksuun tehtävät korjaukset Korjausvelvollisuus Selvitysosapuolen tulee huolehtia siitä, että osingot maksetaan sille, jolle ne kaupan ehtojen mukaan kuuluvat. Jos selvitysosapuolten välillä vahvistetun kaupan tai muun tapahtuman tietoihin sisältyvä alkuperäinen kauppapäivä on viimeistään osingonmaksusta päättävän yhtiön toimielimen kokouspäivä, suorituksen yhteydessä siirrettäviin osakkeisiin kuuluu osinko, jollei selvitysosapuolten välillä ole sovittu muuta ja sitä erikseen osoiteta. Selvitysosapuolten tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jos ne hyväksyvät kaupan tai muun tapahtuman suorituspäivän siirtämisen osingon täsmäytyspäivän yli, Euroclear Finland ja tilinhoitajat eivät ota kaupan tai muun tapahtuman osingollisuutta huomioon automaattisesti. Tästä syystä selvitysosapuolten tulee lähettää osingonmaksua koskevat ilmoitukset välittömästi tämän päätöksen kohtien , ja mukaisesti, ja luovuttavan selvitysosapuolen tulee huolehtia osinkojen korjaamisesta selvitysosapuolten välillä sovittavalla tavalla, jos kaupan ja muun tapahtuman suorituspäivää siirretään täsmäytyspäivän yli. Selvitysosapuolen tulee tehdä osingonmaksun poistopyyntö viivyttelemättä asiakkaan tilinhoitajalle sekä antaa poistosta tarvittavat ilmoitukset tapahtuman toiselle osapuolelle sekä Euroclear Finlandille. Osinkoja koskevat poistot tulee tehdä osingon korjausjaksolla I. Markkinapaikan ulkopuolella tehdyissä kaupoissa osingonmaksuun liittyvät korjaukset voidaan tehdä kaupan selvityksen jälkeenkin. Talletustodistuksiin liittyvien suoritusten korjauksiin osallistuu myös liikkeeseenlaskija asianomaisen selvitysosapuolen kanssa silloin, kun suoritus on siirrettävä talletustodistusten ja ulkomaisten arvopaperien välisen muunnon takia kaupan ehtojen mukaiselle saajalle. 15(17)

16 Selvitysosapuolen on käytettävä tämän 12 kohdan mukaisissa korjaustoimenpiteissä poistoilmoituslomaketta, lisäyspyyntölomaketta ja osingonkorjauslomaketta Euroclear Finlandin määritysten mukaisesti Osingon poisto- tai lisäyspyyntö tilinhoitajlle Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää osingonmaksua koskeva poistoilmoitus asiakkaan tilinhoitajlle. Poistoilmoituslomake tulee lähettää tilinhoitajayhteisölle välittömästi, kuitenkin viimeistään täsmäytyspäivää seuraavana päivänä. Markkinapaikan ulkopuolella tehdyissä kaupoissa poisto- ja lisäyspyyntöjä voidaan tehdä myös täsmäytyspäivää seuraavan päivän jälkeen. Vastaanottavan selvitysosapuolen tulee tehdä osingon lisäyspyyntö tilinhoitajalle asiakkaan puolesta samana päivänä kun osinkoihin oikeuttanut tapahtuma kirjataan asiakkaan tilille Ilmoitus toiselle osapuolelle Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää faksilla ilmoitus tapahtuman toiselle osapuolelle siitä, että kauppaan kuuluvat osingot on poistettu osingonmaksusta ja ovat siirrettävissä luovuttajalta vastaanottajalle. Jos osingot ovat tulossa myyjälle toisesta selvitystapahtumasta, myyjä ilmoittaa ettei poistoa ole voitu tehdä, mutta osingot tulevat ostosta Ilmoitus Euroclear Finlandille Lähetettyään vastaanottavalle selvitysosapuolelle ilmoituksen osingoista, luovuttavan selvitysosapuolen tulee täyttää lomakkeen Euroclear Finland -osaan kaikkien niiden selvitystapahtumien HEXClear-viitteet, joista myyntiin liittyvä osinko koostuu. Tämän jälkeen lomake lähetetään sähköpostilla Euroclear Finlandiin. Selvitysosapuolen tulee myös aina tehdä ilmoitus Euroclear Finlandiin kun selvitysosapuolen sisäiseen kauppaan liittyvät kirjaukset tehdään kahteen tai useampaan tilinhoitajaan Osinkokorjaukset korjausjakso I:n jälkeen Jos osingot maksetaan arvo-osuusjärjestelmän tietojen perusteella oikealle saajalle mutta kaupan tai muun tapahtuman ehtojen mukaan virheellisesti, osingonmaksu tulee korjata. Luovuttavan selvitysosapuolen tulee huolehtia, että asiakkaan tilille tehdään osinkoihin liittyvä poisto ja että asiakas palauttaa virheellisesti saamansa osingot. Asiakkaan tilinhoitaja palauttaa osingon yhtiölle, joka on maksanut osingon. Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää osingonmaksua koskeva poistoilmoitus asiakkaan tilinhoitajalle. 16(17)

17 Vastaanottava selvitysosapuoli tekee osingonmaksuun liittyvän lisäyspyynnön asiakkaan tilinhoitajalle sen jälkeen kun kauppa on selvitetty. Tilinhoitaja tekee lisäyspyynnön verotietoineen TaxMill-järjestelmään Euroclear Finlandille, joka toimittaa sen liikkeeseenlaskijalle edelleen maksettavaksi Rahakorvaus Rahakorvaukset käsitellään OM-järjestelmän ulkopuolella. Jollei virheellisesti maksettuja osinkoja voida palauttaa ja tuottotapahtumaa peruuttaa tai, jos luovuttavalle selvitysosapuolelle ei ole maksettu osinkoja, mutta luovuttava selvitysosapuoli on velvollinen toimittamaan osingollisia osakkeita vastaan ottavalle selvitysosapuolelle, luovuttavan selvitysosapuolen on korvattava osingot rahassa vastaanottavalle selvitysosapuolelle. Korvauksena suoritetaan euromäärä, joka rahakorvauksen saajan välittömät veroseuraamukset huomioiden vastaisi määrää, jonka rahakorvauksen saaja olisi nettona osingon perusteella saanut. Korvaus on suoritettava kokonaisuudessaan samalla kertaa. Vastaanottavan selvitysosapuolen tulee toimittaa luovuttavalle selvitysosapuolelle tieto rahakorvauksen vastaanottajan verotusmaasta ja muista verotuksen kannalta olennaisista tiedoista rahakorvauksen määrän selvittämistä varten Korjausten tekeminen muihin tuotonmaksuihin Pääomapalautusten sekä warranttien, rahasto-osuuksien ja tuotonmaksujen korjauksista vastaavat selvitysosapuolet ja tilinhoitajat, eikä niiden tarvitse tehdä Euroclear Finlandille kohdan 12.1 mukaisia ilmoituksia sekä lisäys- tai poistopyyntöjä Korjaustoimenpiteiden ajoittaminen Selvitysosapuolen ja tilinhoitajan on tehtävä kaikki osingon tai tuotonmaksuun liittyvät korjaukset välittömästi. Mikäli selvitysosapuolen selvitystapahtumiin liittyy osinkoepäselvyyksiä, selvitysosapuolen on raportoitava ne Euroclear Finlandille viimeistään kuukauden kuluttua täsmäytyspäivästä. 17(17)

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

Korkojen, lyhennysten ja erääntymisten maksaminen Infinityssä Toimitusjohtajan päätös

Korkojen, lyhennysten ja erääntymisten maksaminen Infinityssä Toimitusjohtajan päätös Korkojen, lyhennysten ja erääntymisten maksaminen Infinityssä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.4.7 Hyväksytty:

Lisätiedot

Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille

Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.2.3, 4.1.5, 4.1.6 ja 4.1.7 Hyväksytty: 23.1.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Tuotonmaksut arvo-osuusjärjestelmässä - Tulevia muutoksia. Listayhtiöiden neuvottelukunta 14.5.2014

Tuotonmaksut arvo-osuusjärjestelmässä - Tulevia muutoksia. Listayhtiöiden neuvottelukunta 14.5.2014 Tuotonmaksut arvo-osuusjärjestelmässä - Tulevia muutoksia Listayhtiöiden neuvottelukunta 14.5.2014 1 Sisältö Muutosten tausta Muutosten vaikutus tuotonmaksuprosessille Uusi nettomääräinen tuotonmaksumalli

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012 751/2012 Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2013 Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE) 1) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 1 KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 2 1 Yleistä... 3 2 Kaupintatilin käyttö... 3 2.1 Toimeksiantojen toteuttaminen ja kaupintatilin käyttö kaupan

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Valuuttamääräiset maksut RM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös RM-järjestelmän liikkeeseenlaskijoille RM-järjestelmän tilinhoitajille

Valuuttamääräiset maksut RM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös RM-järjestelmän liikkeeseenlaskijoille RM-järjestelmän tilinhoitajille Valuuttamääräiset maksut RM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös RM-järjestelmän liikkeeseenlaskijoille RM-järjestelmän tilinhoitajille Sääntöviite: 3.4.3 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä 19.6.2013 Voimaantulo 1.7.2013 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä Vahvistuspäivämäärä 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014

Euroclear Finlandin säännöt. Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014 Euroclear Finlandin säännöt Vahvistettu valtiovarainministeriössä Voimaantulo 6.10.2014 Aikaisemmin voimassa olleet säännöt: Voimaantulopäivämäärä 1.7.2013 16.1.2013 1.9.2012 10.10.2011 Vahvistuspäivämäärä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 Minkä suuruista osinkoa Keskon hallitus ehdottaa maksettavaksi? Keskon hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 vahvistetun taseen

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Päivän ohjelma 8.30-9.30 Ajankohtaista Kelasta, Päivi Hyvärinen 9.30-10.00 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja tilaisuuden avaus, Tarja Rautio 10.00-11.10

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos. Ennakkotietoa

Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos. Ennakkotietoa Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos Ennakkotietoa Yleistä Uudistusta on valmisteltu Verohallinnossa HE tekeillä, ehdotuksen mukaan: Tiedot annettaisiin

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2 ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo- osuusjärjestelmään Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A109/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET (VSPAOPAL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Home > Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15:30 FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

T2s ja osingonmaksu neuvottelujen taustaa. Listayhtiöiden neuvottelukunnan kokous 14.5.2014 Hannu Ylänen

T2s ja osingonmaksu neuvottelujen taustaa. Listayhtiöiden neuvottelukunnan kokous 14.5.2014 Hannu Ylänen T2s ja osingonmaksu neuvottelujen taustaa Listayhtiöiden neuvottelukunnan kokous 14.5.2014 Hannu Ylänen T2S selvitysjärjestelmään siirtyminen ja sen vaikutukset osingonmaksuun nykymallin ongelmat Osingonmaksun

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010 Verotili ja alkutuotannon harjoittajat Verohallinto Syksy 2010 Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja Verotilin

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Home > Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Finnlines Oyj Pörssitiedote 18.3.2010 klo 14.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2010 Finnlines

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot