Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös"

Transkriptio

1 Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: Hyväksytty: Voimaantulo: Korvaa: voimaan tulleen päätöksen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET MÄÄRITELMÄT EUROCLEAR FINLANDIN VASTUUT JA TEHTÄVÄT TILINHOITAJAN VASTUUT JA TEHTÄVÄT LIIKKEESEENLASKIJAN TEHTÄVÄT TILIPANKIN TEHTÄVÄT TUOTONMAKSUJEN KORJAUKSET (17)

3 1. Soveltamisala Tällä päätöksellä määrätään osapuolten tehtävistä ja vastuunjaosta rahamääräisten tuottojen maksamisessa OM-järjestelmässä sekä tuotonmaksuun tehtävissä korjauksissa. Päätöstä sovelletaan tapauskohtaisesti sopien soveltuvin osin muihin liikkeeseenlaskijan OM-järjestelmässä maksamiin rahasuorituksiin. 2. Päätöksen tarkoitus ja tavoitteet Päätöksellä varmistetaan tuottojen maksun hoitaminen arvoosuusjärjestelmässä kaikkien osapuolten edut turvaavalla tavalla. Osapuolet voivat tarvittaessa sopia liikkeeseenlaskijan kanssa muiden kuin tämän päätöksen mukaisten menettelytapojen noudattamisesta tuotonmaksussa. 3. Määritelmät Ennakonpidätyksellä tarkoitetaan ennakkoperintälain (1118/1996) mukaista ennakonpidätystä Ex date -päivällä tarkoitetaan sitä tuotonmaksusta päättäneen liikkeeseenlaskijan toimielimen kokouksen jälkeistä päivää, jolloin arvoosuus on kaupankäynnin kohteena ensimmäisen kerran ilman oikeutta tuottoon. Ex date -päivää ei sovelleta vieraan pääoman ehtoisten arvoosuuksien tuotonmaksuun. Katteiden siirrolla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan tai tilinpitäjäpankin tuotonmaksua varten tekemää rahasuoritusta tilinhoitajlle tämän ilmoittaman maksuyhteystiedon mukaisesti. Kausiveroilmoituksella tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua kausiveroilmoitusta. Kohdekuukaudella tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua kohdekuukautta. Korjausjakso I:llä tarkoitetaan täsmäytyspäivän ja maksupäivän välissä olevaa ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata osuusrekisteriinsä tuottotietoja ja ilmoittaa tuotonmaksun verotiedot maksupäiväksi. Korjausjakso I alkaa täsmäytyspäivä +1 ja päättyy maksupäivä -2 klo Korjausjakso I:tä ei sovelleta vieraan pääoman ehtoisiin arvo-osuuksiin. Korjausjakso II:lla tarkoitetaan maksupäivän ja maksukuukauden viimeisen pankkipäivän välistä ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata 3(17)

4 osuusrekisterinsä tuottotietoja ja ilmoittaa tuotonmaksun verotietoja tuotonmaksun kausiveroilmoitukselle. Korjausjakso III:lla tarkoitetaan tuotonmaksun ensimmäisen kausiveroilmoituksen muodostuksen ja kalenterivuoden viimeisen pankkipäivän välistä ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata osuusrekisterinsä tuottotietoja ja tuotonmaksun kausiveroilmoitusta. Korkotulon lähdeverolla tarkoitetaan korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tarkoitettua veroa. Liikkeeseenlaskijan asiamiehellä tarkoitetaan OM-järjestelmässä liikkeeseenlaskijan järjestäjää, jolle on määrätty erityisiä tehtäviä Euroclear Finlandin säännöissä ja niiden perusteella annetuissa toimitusjohtajan päätöksissä. Lähdeverolla tarkoitetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitettua veroa. Maksuohjeella tarkoitetaan Euroclear Finlandin liikkeeseenlaskijalle toimittamaa ohjetta katteen siirtoon tai tilinhoitajlle toimittamaa ohjetta verojen tilitykseen. Maksupäivällä tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan päättämää päivää, jolloin tilinhoitaja maksaa tuoton tuotonsaajalle. Maksupäivän määräämisestä säädetään Euroclear Finlandin säännöissä. Rekisteripäivällä tarkoitetaan päivää, jona arvo-osuusrekisteri tai sen asianomainen osio on toiminnassa. Sähköisellä osinkolomakkeella tarkoitetaan Euroclear Finlandin liikkeeseenlaskijalle tarjoamaa palvelua osingonmaksua koskevien ennakkotieto- ja vahvistustietojen toimittamiseen. Palvelun käyttöön myönnetään liikkeeseenlaskijan hakemuksesta liikkeeseenlaskijakohtaisesti henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. TaxMill-järjestelmällä tarkoitetaan Euroclear Finlandin tarjoamaa palvelua, jonka välityksellä tilinhoitajan toimittamat osingon- ja koron maksutiedot kootaan ja toimitetaan liikkeeseenlaskijalle ja jonka välityksellä Euroclear Finland toimittaa veroviranomaisille tuotonmaksuihin liittyvät tilinhoitajakohtaiset kausiveroilmoitukset liikkeeseenlaskijan verotilille. Tilipankilla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan valitsemaa pankkia, jonka kanssa liikkeeseenlaskija on sopinut katteen siirron hoitamisesta. Maksettaessa osinkoja tai osuuspääoman korkoa liikkeeseenlaskija voi valita tilipankin. Maksettaessa lainaosuuksiin liittyviä korkoja tai pääoman palautuksia liikkeeseenlaskijan on valittava tilipankki. Tuloverolla tarkoitetaan tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettua veroa. 4(17)

5 Tuotolla tarkoitetaan rahana euroissa suoritettavaa osinkoa, korkoa, talletustodistuksesta, warrantista, rahasto-osuudesta, tai ulkomaisesta arvo-osuudesta maksettavaa suoritusta, oman tai vieraan pääoman palautusta ja osuus- tai takuupääoman korkoa. Täsmäytyspäivällä tarkoitetaan - osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 3 momentin mukaista yhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti osinko maksetaan, - osuuskuntalain 15 luvun 2 :n mukaista osuuskunnan päättämää päivää, jonka jäsenluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti osuuskunnasta jaettavia varoja maksetaan, - sijoitusrahastolain 65 :n mukaista rahastoyhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti tuotto maksetaan, tai - talletustodistusten sekä ulkomaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan päättämää päivää, jonka täsmänneen tilanteen mukaisesti arvo-osuustilien tietojen perusteella määräytyy talletustodistusten tai ulkomaisten arvopaperien haltijoiden oikeus saada ulkomaiseen arvopaperiin liittyviä suorituksia, - vakuutusyhtiölain 4 luvun 1 :n ja osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 3 momentin mukaista yhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti takuupääoman korko maksetaan. Warranttien osalta täsmäytyspäivänä pidetään warrantin päättymispäivää. Vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden täsmäytyspäivä on maksupäivää edeltävä rekisteripäivä, ellei lainaehdoissa toisin määrätä. Täsmäytyspäivästä määrätään Euroclear Finlandin säännöissä. Ulkomaisella laitoksella tarkoitetaan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa mainittuja ulkomaisia yhteisöjä. Verotilillä tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua verotiliä. Warrantin päättymispäivällä tarkoitetaan tässä warrantin viimeistä kaupankäyntipäivää seuraavaa viidettä (5.) rekisteripäivää. Warrantin toteutuksen suorituspäivällä tarkoitetaan tässä pankkipäivää, jona warrantin toteutukseen liittyvä maksu maksetaan saajille, tai OM-järjestelmän suorituspäivää, jona warrantin toteutukseen liittyvät osaketoimitukset suoritetaan arvo-osuusjärjestelmässä saajille. Mitä tässä päätöksessä määrätään yhtiöstä tai osuuskunnasta on voimassa soveltuvin osin myös talletustodistuksen, rahasto-osuuden, tai warrantin liikkeeseenlaskijasta. 5(17)

6 4. Euroclear Finlandin vastuut ja tehtävät 4.1. Euroclear Finland huolehtii siitä, että OM-järjestelmän liikkeeseenlaskijat noudattavat Euroclear Finlandin sääntöjä ja tämän päätöksen mukaista toimintatapaa määrätessään tuotonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on määrättävä siten, että tuotonmaksusta päättäneen toimielimen kokouksen ja täsmäytyspäivän väliin jää kulloinenkin OM-järjestelmässä noudatettava selvitysaika. Tällöin osakkeen, talletustodistuksen tai rahasto-osuuden markkina-paikalla tehdyssä kaupassa tuotto-oikeus siirtyy ostajalle tuotonmaksusta päättäneen liikkeeseenlaskijan toimielimen kokouspäivänä tehdyissä kaupoissa, mutta ei enää tämän jälkeen tehdyissä kaupoissa (ex date tai sen jälkeen). Warranteissa Euroclear Finland hyväksyy tässä päätöksessä määritellyin ehdoin liikkeeseenlaskijan pyynnöstä täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Muissa kuin edellä tarkoitetuissa rahasto-osuuksissa Euroclear Finland hyväksyy liikkeeseenlaskijan pyynnöstä täsmäytyspäivän ja maksupäivän Euroclear Finlandin ja ulkomaisen laitoksen välisen sopimuksen perusteella arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä ulkomaisia arvo-osuuksia koskevat maksut suoritetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 7 luvun 3 :n 1 momentin periaatteiden mukaisesti niin, että liikkeeseenlaskijaa koskevia lain tai Euroclear Finlandin sääntöjen, määräysten ja päätösten määräyksiä ei sovelleta ulkomaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijaan. Ulkomaisissa arvo-osuuksissa Euroclear Finland huolehtii maksun välittämisestä ulkomaiselta laitokselta tilinhoitajalle. Maksun välityksessä noudatetaan soveltuvin osin tämän päätöksen määräyksiä Euroclear Finland ilmoittaa ennakkotietona tuotonmaksuehdotuksen perusteella tilinhoitajille tiedot tuotosta heti, kun liikkeeseenlaskija on julkistanut ne ja Euroclear Finland on saanut ne kohdassa 6.1 tarkoitetulla tavalla tietoonsa. Jos liikkeeseenlaskija ei ole vahvistanut, että rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitetut maksun saajan tiedot voidaan säilyttää tilinhoitajayhteisössä, Euroclear Finland ilmoittaa ennakkotiedon yhteydessä tilinhoitajille myös sen. Jos ulkomainen laitos toimittaa Euroclear Finlandille epävirallisia ennakkotietoja maksuista ja niiden aikataulusta, Euroclear Finland välittää nämä tiedot edelleen tilinhoitajien käyttöön. Euroclear Finland vastaa maksuja koskevien vahvistustietojen (kuten liikkeeseenlaskija, ex date, täsmäytyspäivä, tuotonmaksun maksupäivä, tuottoprosentti/arvo osuuslaji, tuoton euromäärä/ arvo-osuuslaji) välittämisestä liikkeeseenlaskijalta tilinhoitajille välittömästi tuotosta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen tai tuotonmaksun tietojen vahvistamisen jälkeen ja kun Euroclear Finland on saanut tarvittavat tiedot liikkeeseenlaskijalta. 6(17)

7 Euroclear Finlandin ja ulkomaisen laitoksen välisen sopimuksen perusteella arvo-osuusjärjestelmään liitetyissä ulkomaisissa arvoosuuksissa Euroclear Finland välittää ulkomaisen laitoksen avulla saamansa perustiedot tilinhoitajille Euroclear Finland huolehtii arvo-osuuksien lajikohtaisesta kokonaismäärien täsmäyttämisestä arvo-osuusrekisterissä Talletustodistuksista ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisista ulkomaisista arvopapereista tai niihin kohdistuvista tai perustuvista oikeuksista Euroclear Finland toimittaa liikkeeseenlaskijalle tilinhoitajilta saatavat koontilistat, joiden perusteella ulkomaisiin arvopapereihin liittyvistä suorituksista mahdollisesti maksetaan lähdeveroa ulkomailla. Puuttuvan tai vajaan maajakauman, voimassa olevan verosopimuksen tai ulkomaisen laitoksen käytännön mukaan ulkomaisiin arvo-osuuksiin tai talletustodistuksiin liittyvistä tuotonmaksuista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta. Liikkeeseenlaskija ja Euroclear Finland sopivat erikseen talletustodistuslajin maksun aikatauluista. Euroclear Finland ilmoittaa erikseen ulkomaisen arvo-osuuden maksun aikataulun sen mukaan kuin Euroclear Finland voi saada tiedot ja maksun ulkomaiselta laitokselta Euroclear Finland huolehtii tarvittaessa ulkomaisista arvo-osuuksista suoritettavan maksun valuutan vaihtamisesta euromääräiseksi. Euroclear Finland suorittaa tällöin vaihdon jälkeen jäävän määrän euroissa tilinhoitajille, joiden on suoritettava maksu edelleen asiakkailleen. Euroclear Finland voi päättää tuotonmaksukohtaisesti, että tilinhoitaja voi halutessaan ottaa vastaan ulkomaisesta arvo-osuudesta tai arvopaperista maksettavan suorituksen alkuperäisessä maksuvaluutassa TaxMill-järjestelmän välityksellä raportoitavan tuotonmaksun perustiedot ovat TaxMill-järjestelmässä maksun täsmäytyspäivän jälkeen Euroclear Finland myöntää Korjausjakso I:n aikana osinkojen lisäyslupia tilinhoitajille toiseen maksupäivää edeltävään pankkipäivään saakka Kotimaisen liikkeeseenlaskijan maksaman tuoton tilinhoitajakohtaiset mukaiset arvo-osuuksien lukumäärät ovat TaxMill-järjestelmässä täsmäytyspäivää seuraavana pankkipäivänä. 7(17)

8 4.10. Euroclear Finland ilmoittaa oman pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotonmaksun tilinhoitajakohtaisen katteen siirron maksuohjeen ja maksuyhteystiedot liikkeeseenlaskijalle maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä klo mennessä. Euroclear Finland ilmoittaa vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotonmaksun tilinhoitajakohtaisen katteen siirron maksuohjeen ja maksuyhteystiedon liikkeeseenlaskijalle maksupäivän aamuna kello 9.00 mennessä Jos Euroclear Finland on saanut tiedon siitä, että tuotonmaksuun tarvittavan katteen suoritus on viivästynyt tai jäänyt maksamatta, Euroclear Finland ilmoittaa tästä viipymättä tilinhoitajille Euroclear Finland huolehtii kohdan mukaisesti tehtäväpalkkion maksuun tilinhoitajille tarvittavien tietojen toimittamisesta liikkeeseenlaskijoille TaxMill-järjestelmään maksukuukauden aikana tehdyt ja hyväksytyt tapahtumat otetaan mukaan kohdekuukauden kausiveroilmoitukselle Tilinhoitajien täsmäytystä varten tarvitsemat kuukausikohtaiset raportit ovat TaxMill-järjestelmässä kuukauden vaihteen jälkeen Euroclear Finland toimittaa kotimaisten liikkeeseenlaskijoiden tuottojen maksuja koskevat kausiveroilmoitukset verolaji- ja tilinhoitajakohtaisesti liikkeeseenlaskijan verotilille liikkeeseenlaskijan lukuun maksukuukautta seuraavan kuukauden neljäntenä pankkipäivänä tai viimeistään verohallinnon määräämään ajankohtaan mennessä. Euroclear Finland tuottaa liikkeeseenlaskijoille ja tilinhoitajille verolaji- ja tilinhoitajakohtaisen raportin liikkeeseenlaskijan verotilille toimitetuista tiedoista. Euroclear Finland toimittaa kotimaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron tilitysohjeen tilinhoitajille maksukuukauden jälkeen. Kotimaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron maksamisessa käytetään liikkeeseenlaskijan maksuviitettä ja ulkomaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron maksamisessa tilinhoitajan maksuviitettä verohallinnon ilmoittaman määräajan puitteissa Korjausjakso II:n jälkeen Euroclear Finland tekee kausiveroilmoituksen korjauksia liikkeeseenlaskijan verotilille pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. 8(17)

9 4.17. Euroclear Finland laatii vuosiyhteenvedon osingoista sekä osuus- ja takuuosuuspääoman koroista ja toimittaa sen verohallinnolle. 5. Tilinhoitajan vastuut ja tehtävät Mitä tässä luvussa määrätään tilinhoitajasta, koskee soveltuvin osin myös sen asiamiestä silloin, kun tehtävän hoitaa asiamies Tilinhoitaja toimittaa katteen siirron maksuyhteystiedon Euroclear Finlandille hyvissä ajoin ennen tilinhoitajatoiminnan aloittamista. Tilinhoitaja voi muuttaa tuoton maksuyhteystiedon TaxMilljärjestelmään maksua edeltävään pankkipäivään kello saakka Tilinhoitaja vastaa arvo-osuusjärjestelmässä maksettavien tuottojen hoitamisesta osuusrekisterissään. Tilinhoitaja vastaa siitä, että sen henkilöstöllä on riittävät tiedot kulloinkin voimassa olevista verosäännöksistä. Lisäksi tilinhoitajan on varmistettava, että sen tuotonmaksuihin käyttämät järjestelmät ovat riittävän tehokkaita ja täyttävät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten asettamat raportointimääräykset Tilinhoitaja toimittaa tämän päätöksen mukaisesti Euroclear Finlandille tarvittavat tiedot, jotka liittyvät sen osuusrekisterin tuotonmaksujen korjauksiin, katteiden siirtoon ja veroraportointiin tuotonmaksua ja kausiveroilmoitusta varten Tilinhoitaja toimii tuotonsaajan asiamiehenä tuotonmaksussa sekä vastaa Euroclear Finlandille, liikkeeseenlaskijalle ja verohallinnolle toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta Tilinhoitaja kerää tuotonmaksua ja verotusta koskevat tiedot ja toimittaa vuosi-ilmoitusmateriaalin ja muun verotukseen liittyvän selvityksen verohallituksen vahvistamalla tavalla. Jos osingonmaksusta peritään lähdeveroa rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 b :n mukaisessa menettelyssä, tilinhoitaja varmistaa, että: tilinhoitajan ja omaisuudenhoitajan välinen sopimus vastaa lainkohdassa asetettuja vaatimuksia, omaisuudenhoitajan kotipaikka on valtiossa, jonka kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus; ja omaisuudenhoitaja on osingonjakohetkellä merkittynä verohallinnon ylläpitämään ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriin. Tilinhoitaja ottaa vastaan rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta 9(17)

10 annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitetut maksun saajan tiedot ennen tuoton maksamista ja säilyttää niitä liikkeeseenlaskijan saatavissa, jos liikkeeseenlaskija on vahvistanut Euroclear Finlandille, että tiedot voidaan säilyttää tilinhoitajalla Tilinhoitaja toimittaa ulkomaista arvo-osuuslajia tai talletustodistuslajia koskevan maakohtaisen koontilistan ilmoitetun aikataulun mukaisesti Euroclear Finlandille, joka toimittaa listan edelleen ulkomaiselle laitokselle tai talletustodistuksen liikkeeseenlaskijalle ulkomaista veronpidätystä varten. Puuttuvan tai vajaan maajakautuman, voimassa olevan verosopimuksen tai ulkomaisen laitoksen käytännön mukaan ulkomaisiin arvo-osuuksiin tai talletustodistuksiin liittyvistä tuotonmaksuista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta Tilinhoitaja toimittaa toiselle tilinhoitajalle kohdistuvat osinkojen poistoilmoitukset ja lisäyspyynnöt Euroclear Finlandille hyvissä ajoin korjausjakso I:n aikana. TaxMill-järjestelmän välityksellä raportoitavien osinkojen poistoilmoituksia ja lisäyspyyntöjä otetaan vastaan ja käsitellään korjausjakso I:n aikana toiseen maksupäivää edeltävään pankkipäivään kello saakka. Tilinhoitajan sisäisiä muutoksia ei ilmoiteta. Tilinhoitajan on seurattava tekemänsä lisäyspyynnön käsittelyn tilaa TaxMill-järjestelmässä Tilinhoitajan on ilmoitettava Euroclear Finlandille liikkeeseenlaskijan omat tai muut omistukset, joille ei makseta tuottoa. Tilinhoitajan on tarkistettava TaxMill-järjestelmässä olevat tiedot niistä liikkeeseenlaskijan omista tai muista omistuksista, joille ei makseta tuottoa. Tilinhoitajan on ilmoitettava tällaisten omistusten muutokset täsmäytyspäivänä oleviin tietoihin Tilinhoitaja tarkastaa tuotonmaksun tiedot ja ilmoittaa osuusrekisterinsä veromäärät Euroclear Finlandille katteen siirtoa ja kausiveroilmoituksia varten. TaxMill-järjestelmällä raportoitavien tuottojen verolajikohtainen jakautuma on tallennettava viimeistään maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello mennessä katteen siirtoa varten. Verolajikohtaisessa jakautumassa on ilmoitettava erikseen ne tuotot, jotka maksetaan pitkäaikaissäästämissopimuksiin kuuluville arvo-osuuksille Jos tilinhoitaja ei saa liikkeeseenlaskijalta tuotonmaksuun tarvittavaa katetta tämän päätöksen aikataulun mukaisesti, sen on ilmoitettava tästä välittömästi liikkeeseenlaskijalle ja Euroclear Finlandille. 10(17)

11 5.11. Jos tuotonmaksu viivästyy katteen puuttumisen vuoksi, tilinhoitajan on säilytettävä tuotonmaksuun tarvittavat maksu- ja muut tiedot, jotka tarvitaan maksun toteuttamiseen, sellaisessa muodossa, että maksu voidaan toteuttaa myöhemmin. Nämä tiedot on säilytettävä siihen saakka kunnes liikkeeseenlaskija ilmoittaa tai on muutoin ilmeistä, ettei tuotonmaksua tulla toteuttamaan, kuitenkin enintään siihen saakka kuin yleistä kirjanpitoaineistoa koskeva sääntely edellyttää Korjausjaksolla II tilinhoitajat voivat tehdä tuottojen verokorjauksia, lisäyspyyntöjä ja poistoilmoituksia TaxMill-järjestelmään maksupäivästä maksukuukauden viimeiseen pankkipäivään saakka. TaxMilljärjestelmään on tehtävä myös sellaiset tilinhoitajan sisäiset verokorjaukset, jotka vaikuttavat kausiveroilmoituksiin Tilinhoitajan on tallennettava koronmaksun verolajikohtainen verojakautuma TaxMill-järjestelmään koron maksukuukauden aikana Kuunvaihteen jälkeen tilinhoitajan on täsmäytettävä edellisen kuukauden tuotonmaksunsa ja niihin liittyvät verot. TaxMilljärjestelmään raportoitujen tuottojen ja verojen täsmäytystä varten toimitetaan tilinhoitajille kuukauden vaihteessa yhteenveto, joka on täsmäytettävä tilinhoitajan itselleen tallentamiin tuotonmaksun lukumääriin ja summiin. Täsmäytys on tehtävä ja mahdolliset eroavuudet korjattava viimeistään kolmantena pankkipäivänä maksukuukauden vaihteen jälkeen Koronmaksun jälkeen tilinhoitajat voivat tehdä korjauksia, lisäyksiä ja poistoja TaxMill-järjestelmään maksuvuoden aikana. Tilinhoitaja maksaa korosta pidätetyn veron verohallinnon pankkitilille verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Kotimaisen liikkeeseenlaskijan maksamasta korosta pidätetyn veron maksamisessa on käytettävä Euroclear Finlandin ilmoittamaa liikkeeseenlaskijan maksuviitettä. Ulkomaisen liikkeeseenlaskijan maksamasta korosta pidätetyn veron maksamisessa on käytettävä tilinhoitajan maksuviitettä Vuodenvaihteen jälkeen tilinhoitajan on täsmäytettävä edellisen kalenterivuoden aikana tehdyt tuotonmaksut ja niihin liittyvät verot. TaxMill-järjestelmään raportoitujen tuottojen ja verojen täsmäytystä varten toimitetaan tilinhoitajille vuodenvaihteen jälkeen yhteenveto, joka on täsmäytettävä tilinhoitajan omiin vuosi-ilmoitusaineistoihin ja saajakohtaisiin erittelyihin. Tilinhoitajan on vahvistettava täsmäytyksen tulos ja raportoitava mahdolliset korjaukset Euroclear Finlandille erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti ennen kuin Euroclear Finland toimittaa vuosiilmoituksen yhteenvedon verohallinnolle. 11(17)

12 5.17. Tuotonmaksuvuoden jälkeiset korjaukset tilinhoitaja tekee verohallinnon ohjeistamalla tavalla TaxMill-järjestelmän ulkopuolella. 6. Liikkeeseenlaskijan tehtävät 6.1. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa viipymättä Euroclear Finlandille tuotonmaksun ennakkotiedot, kun liikkeeseenlaskija on tehnyt päätöksen tuotonmaksuehdotuksesta ja tarvittaessa julkistanut ehdotuksen pörssitiedotteena markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. Ilmoitus tehdään osakeyhtiön osalta lähettämällä osingonmaksun ennakkotiedot sähköisellä osinkolomakkeella Euroclear Finlandille. Muiden tuotonmaksujen osalta, joista ennakkotiedot on ilmoitettava, ilmoitus tehdään lähettämällä tuotonmaksun ennakkotietolomake Euroclear Finlandille sähköpostilla. Lähettämällä ilmoituksen Euroclear Finlandille liikkeeseenlaskija samalla antaa maksun suorittamisen Euroclear Finlandin ja tilinhoitajien tehtäväksi Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti. Osingonmaksun ennakkotietolomakkeessa liikkeeseenlaskijan tulee vahvistaa, että lähdeveron pidättämistä varten rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 :n 1 momentin mukaisesti toimitetut maksun saajan tiedot otetaan vastaan ja säilytetään tilinhoitajalla liikkeeseenlaskijan saatavissa. Jos liikkeeseenlaskija ei anna tällaista vahvistusta vaan ottaa vastaan ja säilyttää maksun saajia koskevat tiedot itse, sen tulee ottaa huomioon maksuaikataulun suunnittelussa tietojen toimittamismenettely ja siihen kuluva aika sekä varmistaa aikataulu erikseen Euroclear Finlandin kanssa. Lisäksi liikkeeseenlaskijan tulee vahvistaa ennakkotietolomakkeessa, onko sen jakamaa osinkoa pidettävä tuloverolain 33 a :n mukaisena julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatuna osinkona Liikkeeseenlaskija vahvistaa Euroclear Finlandille tuotonmaksun tiedot viipymättä tuotosta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen tai tuotonmaksun tietojen vahvistamisen jälkeen. Vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden liikkeeseenlaskijan on vahvistettava tuotonmaksun tiedot viimeistään viikkoa ennen lainan koron- tai pääomanpalautuksen maksupäivää. Jos vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden korko määräytyy tätä myöhemmin, liikkeeseenlaskijan on vahvistettava lainan tuotonmaksun tiedot viimeistään kolme rekisteripäivää ennen maksupäivää. Vahvistukset tehdään lähettämällä osingonmaksun vahvistus sähköisellä osinkolomakkeella Euroclear Finlandille. Muiden tuotonmaksujen osalta vahvistus tehdään lähettämällä vahvistuslomake Euroclear Finlandille sähköpostilla. 12(17)

13 6.3. Warrantin liikkeeseenlaskijan on määrättävä warrantin toteutuksen suorituspäiväksi aikaisintaan kolmas warrantin päättymispäivän jälkeinen pankkipäivä tai OM-järjestelmän suorituspäivä. Warrantin liikkeeseenlaskijan on lisäksi ilmoitettava ja sovittava warrantin toteuttamisen ehdot viimeistään toisena rekisteripäivänä warrantin kaupankäynnin päättymispäivän jälkeen Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Euroclear Finlandille ja sille tilinhoitajlle, jonka hoidossa olevalla arvo-osuustilillä liikkeeseenlaskijan omistamat ja sen itsensä liikkeeseenlaskemat arvo-osuudet ovat, jos liikkeeseenlaskija ei maksa tuottoa tällaisille arvo-osuuksille. Ilmoitus on tehtävä viipymättä tuotonmaksusta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen jälkeen Liikkeeseenlaskija valitsee vieraan pääoman ehtoisille arvo-osuuksille maksettavien korkojen ja pääoman palautusten maksamista varten tilipankin Liikkeeseenlaskija vastaa siitä, että tilipankki vahvistaa Euroclear Finlandille maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä viimeistään kello 15.00, että maksu voidaan suorittaa maksupäivänä Liikkeeseenlaskija vastaa katteiden siirron tekemisestä maksuohjeen mukaisesti tilinhoitajille: - oman pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuottojen osalta tuotonmaksun maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello mennessä - vieraan pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuottojen osalta tuotonmaksupäivänä kello mennessä Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Euroclear Finlandille ja tilinhoitajille välittömästi, jos liikkeeseenlaskija ei maksa tuotonmaksuun tarvittavaa katetta tämän aikataulun mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan on korvattava tilinhoitajille ja Euroclear Finlandille aikataulusta poikkeamisesta johtuvat kustannukset Liikkeeseenlaskija siirtää korjausjakson III aikana vähintään kuukausittain tarvittavan katteen tilinhoitajille tuottojen korjauksiin, verojen palautuksiin ja jälkivaihtoihin liittyen Euroclear Finlandilta saamansa maksuohjeen perusteella Liikkeeseenlaskija maksaa tilinhoitajille Euroclear Finlandin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen tehtäväpalkkion saatuaan Euroclear Finlandilta tuotonmaksua koskevan selvityksen. Euroclear Finland toimittaa selvityksen liikkeeseenlaskijalle toisena pankkipäivänä tuotonmaksupäivän jälkeen. 13(17)

14 Liikkeeseenlaskija maksaa jälkivaihtojen yhteydessä maksettavista osingoista johtuvan palkkion Euroclear Finlandin toimittaman tiedon perusteella Liikkeeseenlaskija on velvollinen huolehtimaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain mukaisen lähdeveron pidättämisestä, ennakonpidätysten suorittamisesta sekä niiden tilityksestä verottajalle kulloinkin voimassa olevien verosäännösten mukaisesti. Euroclear Finland toimittaa liikkeeseenlaskijan puolesta verosäännösten mukaiset vuosiyhteenvedot verottajalle Lisäksi talletustodistuksen ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisen ulkomaisen arvopaperin tai sellaiseen kohdistuvan tai perustuvan oikeuden liikkeeseenlaskija vastaa ulkomaisiin arvopapereihin liikkeeseenlaskijan kotivaltiossa mahdollisesti liittyvästä lähdeverokäsittelystä, maksujen suorittamisesta euroina sekä mahdollisesti tarvittavasta valuutanvaihdosta ja ulkomailla mahdollisesti pidätetyn lähdeveron määrän raportoimisesta Euroclear Finlandille. Liikkeeseenlaskija vastaa myös suorituksen maksusta oikeille vastaanottajille maksun aikana tehtyjen, talletustodistusten ja ulkomaisten arvopaperien välisten muuntojen perusteella. Voimassa olevan verosopimuksen ja ulkomaisen käytännön mukaan talletustodistuksen kohteena oleviin ulkomaisiin arvopapereihin tai arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisen ulkomaiseen arvo-osuuteen tai sellaiseen kohdistuvaan tai perustuvaan oikeuteen liittyvistä suorituksista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta Liikkeeseenlaskija valtuuttaa Euroclear Finland Oy:n tekemään TaxMilljärjestelmän kautta verotililleen kausiveroilmoituksia ja niiden korjauksia. Liikkeeseenlaskija antaa Euroclear Finland Oy:lle (y-tunnus ) Katso-tunnisteen, jonka avulla Euroclear Finland Oy voi toimittaa tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot liikkeeseenlaskijan verotilille. Valtuutus koskee ainoastaan seuraavia verolajeja: 68, Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 92, Ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista 39, Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta) 69, Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta) 84, Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta) Liikkeeseenlaskija ilmoittaa verojen maksuviitteensä Euroclear Finlandille, joka toimittaa sen tilinhoitajaille korkoihin kohdistuvien verojen maksamista varten. 14(17)

15 7. Tilipankin tehtävät 7.1. Vieraan pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuotonmaksuissa tilipankki vahvistaa Euroclear Finlandille maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello 15.00, että maksatus voidaan suorittaa maksupäivänä. 8. Tuotonmaksujen korjaukset 8.1. Osingonmaksuun tehtävät korjaukset Korjausvelvollisuus Selvitysosapuolen tulee huolehtia siitä, että osingot maksetaan sille, jolle ne kaupan ehtojen mukaan kuuluvat. Jos selvitysosapuolten välillä vahvistetun kaupan tai muun tapahtuman tietoihin sisältyvä alkuperäinen kauppapäivä on viimeistään osingonmaksusta päättävän yhtiön toimielimen kokouspäivä, suorituksen yhteydessä siirrettäviin osakkeisiin kuuluu osinko, jollei selvitysosapuolten välillä ole sovittu muuta ja sitä erikseen osoiteta. Selvitysosapuolten tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jos ne hyväksyvät kaupan tai muun tapahtuman suorituspäivän siirtämisen osingon täsmäytyspäivän yli, Euroclear Finland ja tilinhoitajat eivät ota kaupan tai muun tapahtuman osingollisuutta huomioon automaattisesti. Tästä syystä selvitysosapuolten tulee lähettää osingonmaksua koskevat ilmoitukset välittömästi tämän päätöksen kohtien , ja mukaisesti, ja luovuttavan selvitysosapuolen tulee huolehtia osinkojen korjaamisesta selvitysosapuolten välillä sovittavalla tavalla, jos kaupan ja muun tapahtuman suorituspäivää siirretään täsmäytyspäivän yli. Selvitysosapuolen tulee tehdä osingonmaksun poistopyyntö viivyttelemättä asiakkaan tilinhoitajalle sekä antaa poistosta tarvittavat ilmoitukset tapahtuman toiselle osapuolelle sekä Euroclear Finlandille. Osinkoja koskevat poistot tulee tehdä osingon korjausjaksolla I. Markkinapaikan ulkopuolella tehdyissä kaupoissa osingonmaksuun liittyvät korjaukset voidaan tehdä kaupan selvityksen jälkeenkin. Talletustodistuksiin liittyvien suoritusten korjauksiin osallistuu myös liikkeeseenlaskija asianomaisen selvitysosapuolen kanssa silloin, kun suoritus on siirrettävä talletustodistusten ja ulkomaisten arvopaperien välisen muunnon takia kaupan ehtojen mukaiselle saajalle. 15(17)

16 Selvitysosapuolen on käytettävä tämän 12 kohdan mukaisissa korjaustoimenpiteissä poistoilmoituslomaketta, lisäyspyyntölomaketta ja osingonkorjauslomaketta Euroclear Finlandin määritysten mukaisesti Osingon poisto- tai lisäyspyyntö tilinhoitajlle Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää osingonmaksua koskeva poistoilmoitus asiakkaan tilinhoitajlle. Poistoilmoituslomake tulee lähettää tilinhoitajayhteisölle välittömästi, kuitenkin viimeistään täsmäytyspäivää seuraavana päivänä. Markkinapaikan ulkopuolella tehdyissä kaupoissa poisto- ja lisäyspyyntöjä voidaan tehdä myös täsmäytyspäivää seuraavan päivän jälkeen. Vastaanottavan selvitysosapuolen tulee tehdä osingon lisäyspyyntö tilinhoitajalle asiakkaan puolesta samana päivänä kun osinkoihin oikeuttanut tapahtuma kirjataan asiakkaan tilille Ilmoitus toiselle osapuolelle Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää faksilla ilmoitus tapahtuman toiselle osapuolelle siitä, että kauppaan kuuluvat osingot on poistettu osingonmaksusta ja ovat siirrettävissä luovuttajalta vastaanottajalle. Jos osingot ovat tulossa myyjälle toisesta selvitystapahtumasta, myyjä ilmoittaa ettei poistoa ole voitu tehdä, mutta osingot tulevat ostosta Ilmoitus Euroclear Finlandille Lähetettyään vastaanottavalle selvitysosapuolelle ilmoituksen osingoista, luovuttavan selvitysosapuolen tulee täyttää lomakkeen Euroclear Finland -osaan kaikkien niiden selvitystapahtumien HEXClear-viitteet, joista myyntiin liittyvä osinko koostuu. Tämän jälkeen lomake lähetetään sähköpostilla Euroclear Finlandiin. Selvitysosapuolen tulee myös aina tehdä ilmoitus Euroclear Finlandiin kun selvitysosapuolen sisäiseen kauppaan liittyvät kirjaukset tehdään kahteen tai useampaan tilinhoitajaan Osinkokorjaukset korjausjakso I:n jälkeen Jos osingot maksetaan arvo-osuusjärjestelmän tietojen perusteella oikealle saajalle mutta kaupan tai muun tapahtuman ehtojen mukaan virheellisesti, osingonmaksu tulee korjata. Luovuttavan selvitysosapuolen tulee huolehtia, että asiakkaan tilille tehdään osinkoihin liittyvä poisto ja että asiakas palauttaa virheellisesti saamansa osingot. Asiakkaan tilinhoitaja palauttaa osingon yhtiölle, joka on maksanut osingon. Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää osingonmaksua koskeva poistoilmoitus asiakkaan tilinhoitajalle. 16(17)

17 Vastaanottava selvitysosapuoli tekee osingonmaksuun liittyvän lisäyspyynnön asiakkaan tilinhoitajalle sen jälkeen kun kauppa on selvitetty. Tilinhoitaja tekee lisäyspyynnön verotietoineen TaxMill-järjestelmään Euroclear Finlandille, joka toimittaa sen liikkeeseenlaskijalle edelleen maksettavaksi Rahakorvaus Rahakorvaukset käsitellään OM-järjestelmän ulkopuolella. Jollei virheellisesti maksettuja osinkoja voida palauttaa ja tuottotapahtumaa peruuttaa tai, jos luovuttavalle selvitysosapuolelle ei ole maksettu osinkoja, mutta luovuttava selvitysosapuoli on velvollinen toimittamaan osingollisia osakkeita vastaan ottavalle selvitysosapuolelle, luovuttavan selvitysosapuolen on korvattava osingot rahassa vastaanottavalle selvitysosapuolelle. Korvauksena suoritetaan euromäärä, joka rahakorvauksen saajan välittömät veroseuraamukset huomioiden vastaisi määrää, jonka rahakorvauksen saaja olisi nettona osingon perusteella saanut. Korvaus on suoritettava kokonaisuudessaan samalla kertaa. Vastaanottavan selvitysosapuolen tulee toimittaa luovuttavalle selvitysosapuolelle tieto rahakorvauksen vastaanottajan verotusmaasta ja muista verotuksen kannalta olennaisista tiedoista rahakorvauksen määrän selvittämistä varten Korjausten tekeminen muihin tuotonmaksuihin Pääomapalautusten sekä warranttien, rahasto-osuuksien ja tuotonmaksujen korjauksista vastaavat selvitysosapuolet ja tilinhoitajat, eikä niiden tarvitse tehdä Euroclear Finlandille kohdan 12.1 mukaisia ilmoituksia sekä lisäys- tai poistopyyntöjä Korjaustoimenpiteiden ajoittaminen Selvitysosapuolen ja tilinhoitajan on tehtävä kaikki osingon tai tuotonmaksuun liittyvät korjaukset välittömästi. Mikäli selvitysosapuolen selvitystapahtumiin liittyy osinkoepäselvyyksiä, selvitysosapuolen on raportoitava ne Euroclear Finlandille viimeistään kuukauden kuluttua täsmäytyspäivästä. 17(17)

Korkojen, lyhennysten ja erääntymisten maksaminen Infinityssä Toimitusjohtajan päätös

Korkojen, lyhennysten ja erääntymisten maksaminen Infinityssä Toimitusjohtajan päätös Korkojen, lyhennysten ja erääntymisten maksaminen Infinityssä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.4.7 Hyväksytty:

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2013 Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE) 1) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

Valuuttamääräiset maksut RM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös RM-järjestelmän liikkeeseenlaskijoille RM-järjestelmän tilinhoitajille

Valuuttamääräiset maksut RM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös RM-järjestelmän liikkeeseenlaskijoille RM-järjestelmän tilinhoitajille Valuuttamääräiset maksut RM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös RM-järjestelmän liikkeeseenlaskijoille RM-järjestelmän tilinhoitajille Sääntöviite: 3.4.3 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Päivän ohjelma 8.30-9.30 Ajankohtaista Kelasta, Päivi Hyvärinen 9.30-10.00 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja tilaisuuden avaus, Tarja Rautio 10.00-11.10

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos. Ennakkotietoa

Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos. Ennakkotietoa Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos Ennakkotietoa Yleistä Uudistusta on valmisteltu Verohallinnossa HE tekeillä, ehdotuksen mukaan: Tiedot annettaisiin

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY

KAUPANKÄYNTIOHJEET PRIVANET SECURITIES OY 1 / 7 KAUPANKÄYNTIOHJEET Tammikuu 2016 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. KAUPANKÄYNNIN EHDOT...3 2.1. Kaupankäyntiajat...3 2.2. Toimeksiantojen jättämisen edellytykset...3 2.3. Toimeksiannon antaminen...3

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13. huhtikuuta 2015 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS

VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A132/200/2015 versio 1.7 VUOSI-ILMOITUS LUOVUTUKSENA VEROTETTAVAT PÄÄOMANPALAUTUKSET TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos 19.12.2016 1.1 Brutotus pähkinänkuoressa: Jos takaisinperintä on tehty Netto kuluva -verokoodilla, eli perintä on tehty samana vuonna kun jakso on alun perin

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

HE-LUONNOS /M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE-LUONNOS /M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta HE-LUONNOS 16.12.2015/M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot