Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös"

Transkriptio

1 Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: Hyväksytty: Voimaantulo: Korvaa: voimaan tulleen päätöksen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET MÄÄRITELMÄT EUROCLEAR FINLANDIN VASTUUT JA TEHTÄVÄT TILINHOITAJAN VASTUUT JA TEHTÄVÄT LIIKKEESEENLASKIJAN TEHTÄVÄT TILIPANKIN TEHTÄVÄT TUOTONMAKSUJEN KORJAUKSET (17)

3 1. Soveltamisala Tällä päätöksellä määrätään osapuolten tehtävistä ja vastuunjaosta rahamääräisten tuottojen maksamisessa OM-järjestelmässä sekä tuotonmaksuun tehtävissä korjauksissa. Päätöstä sovelletaan tapauskohtaisesti sopien soveltuvin osin muihin liikkeeseenlaskijan OM-järjestelmässä maksamiin rahasuorituksiin. 2. Päätöksen tarkoitus ja tavoitteet Päätöksellä varmistetaan tuottojen maksun hoitaminen arvoosuusjärjestelmässä kaikkien osapuolten edut turvaavalla tavalla. Osapuolet voivat tarvittaessa sopia liikkeeseenlaskijan kanssa muiden kuin tämän päätöksen mukaisten menettelytapojen noudattamisesta tuotonmaksussa. 3. Määritelmät Ennakonpidätyksellä tarkoitetaan ennakkoperintälain (1118/1996) mukaista ennakonpidätystä Ex date -päivällä tarkoitetaan sitä tuotonmaksusta päättäneen liikkeeseenlaskijan toimielimen kokouksen jälkeistä päivää, jolloin arvoosuus on kaupankäynnin kohteena ensimmäisen kerran ilman oikeutta tuottoon. Ex date -päivää ei sovelleta vieraan pääoman ehtoisten arvoosuuksien tuotonmaksuun. Katteiden siirrolla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan tai tilinpitäjäpankin tuotonmaksua varten tekemää rahasuoritusta tilinhoitajlle tämän ilmoittaman maksuyhteystiedon mukaisesti. Kausiveroilmoituksella tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua kausiveroilmoitusta. Kohdekuukaudella tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua kohdekuukautta. Korjausjakso I:llä tarkoitetaan täsmäytyspäivän ja maksupäivän välissä olevaa ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata osuusrekisteriinsä tuottotietoja ja ilmoittaa tuotonmaksun verotiedot maksupäiväksi. Korjausjakso I alkaa täsmäytyspäivä +1 ja päättyy maksupäivä -2 klo Korjausjakso I:tä ei sovelleta vieraan pääoman ehtoisiin arvo-osuuksiin. Korjausjakso II:lla tarkoitetaan maksupäivän ja maksukuukauden viimeisen pankkipäivän välistä ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata 3(17)

4 osuusrekisterinsä tuottotietoja ja ilmoittaa tuotonmaksun verotietoja tuotonmaksun kausiveroilmoitukselle. Korjausjakso III:lla tarkoitetaan tuotonmaksun ensimmäisen kausiveroilmoituksen muodostuksen ja kalenterivuoden viimeisen pankkipäivän välistä ajanjaksoa, jolloin tilinhoitaja voi korjata osuusrekisterinsä tuottotietoja ja tuotonmaksun kausiveroilmoitusta. Korkotulon lähdeverolla tarkoitetaan korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tarkoitettua veroa. Liikkeeseenlaskijan asiamiehellä tarkoitetaan OM-järjestelmässä liikkeeseenlaskijan järjestäjää, jolle on määrätty erityisiä tehtäviä Euroclear Finlandin säännöissä ja niiden perusteella annetuissa toimitusjohtajan päätöksissä. Lähdeverolla tarkoitetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitettua veroa. Maksuohjeella tarkoitetaan Euroclear Finlandin liikkeeseenlaskijalle toimittamaa ohjetta katteen siirtoon tai tilinhoitajlle toimittamaa ohjetta verojen tilitykseen. Maksupäivällä tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan päättämää päivää, jolloin tilinhoitaja maksaa tuoton tuotonsaajalle. Maksupäivän määräämisestä säädetään Euroclear Finlandin säännöissä. Rekisteripäivällä tarkoitetaan päivää, jona arvo-osuusrekisteri tai sen asianomainen osio on toiminnassa. Sähköisellä osinkolomakkeella tarkoitetaan Euroclear Finlandin liikkeeseenlaskijalle tarjoamaa palvelua osingonmaksua koskevien ennakkotieto- ja vahvistustietojen toimittamiseen. Palvelun käyttöön myönnetään liikkeeseenlaskijan hakemuksesta liikkeeseenlaskijakohtaisesti henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. TaxMill-järjestelmällä tarkoitetaan Euroclear Finlandin tarjoamaa palvelua, jonka välityksellä tilinhoitajan toimittamat osingon- ja koron maksutiedot kootaan ja toimitetaan liikkeeseenlaskijalle ja jonka välityksellä Euroclear Finland toimittaa veroviranomaisille tuotonmaksuihin liittyvät tilinhoitajakohtaiset kausiveroilmoitukset liikkeeseenlaskijan verotilille. Tilipankilla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan valitsemaa pankkia, jonka kanssa liikkeeseenlaskija on sopinut katteen siirron hoitamisesta. Maksettaessa osinkoja tai osuuspääoman korkoa liikkeeseenlaskija voi valita tilipankin. Maksettaessa lainaosuuksiin liittyviä korkoja tai pääoman palautuksia liikkeeseenlaskijan on valittava tilipankki. Tuloverolla tarkoitetaan tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettua veroa. 4(17)

5 Tuotolla tarkoitetaan rahana euroissa suoritettavaa osinkoa, korkoa, talletustodistuksesta, warrantista, rahasto-osuudesta, tai ulkomaisesta arvo-osuudesta maksettavaa suoritusta, oman tai vieraan pääoman palautusta ja osuus- tai takuupääoman korkoa. Täsmäytyspäivällä tarkoitetaan - osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 3 momentin mukaista yhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti osinko maksetaan, - osuuskuntalain 15 luvun 2 :n mukaista osuuskunnan päättämää päivää, jonka jäsenluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti osuuskunnasta jaettavia varoja maksetaan, - sijoitusrahastolain 65 :n mukaista rahastoyhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti tuotto maksetaan, tai - talletustodistusten sekä ulkomaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan päättämää päivää, jonka täsmänneen tilanteen mukaisesti arvo-osuustilien tietojen perusteella määräytyy talletustodistusten tai ulkomaisten arvopaperien haltijoiden oikeus saada ulkomaiseen arvopaperiin liittyviä suorituksia, - vakuutusyhtiölain 4 luvun 1 :n ja osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 3 momentin mukaista yhtiön päättämää päivää, jonka omistajaluettelon täsmänneen tilanteen mukaisesti takuupääoman korko maksetaan. Warranttien osalta täsmäytyspäivänä pidetään warrantin päättymispäivää. Vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden täsmäytyspäivä on maksupäivää edeltävä rekisteripäivä, ellei lainaehdoissa toisin määrätä. Täsmäytyspäivästä määrätään Euroclear Finlandin säännöissä. Ulkomaisella laitoksella tarkoitetaan Euroclear Finlandin sääntöjen kohdassa mainittuja ulkomaisia yhteisöjä. Verotilillä tarkoitetaan verotililaissa (604/2009) tarkoitettua verotiliä. Warrantin päättymispäivällä tarkoitetaan tässä warrantin viimeistä kaupankäyntipäivää seuraavaa viidettä (5.) rekisteripäivää. Warrantin toteutuksen suorituspäivällä tarkoitetaan tässä pankkipäivää, jona warrantin toteutukseen liittyvä maksu maksetaan saajille, tai OM-järjestelmän suorituspäivää, jona warrantin toteutukseen liittyvät osaketoimitukset suoritetaan arvo-osuusjärjestelmässä saajille. Mitä tässä päätöksessä määrätään yhtiöstä tai osuuskunnasta on voimassa soveltuvin osin myös talletustodistuksen, rahasto-osuuden, tai warrantin liikkeeseenlaskijasta. 5(17)

6 4. Euroclear Finlandin vastuut ja tehtävät 4.1. Euroclear Finland huolehtii siitä, että OM-järjestelmän liikkeeseenlaskijat noudattavat Euroclear Finlandin sääntöjä ja tämän päätöksen mukaista toimintatapaa määrätessään tuotonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on määrättävä siten, että tuotonmaksusta päättäneen toimielimen kokouksen ja täsmäytyspäivän väliin jää kulloinenkin OM-järjestelmässä noudatettava selvitysaika. Tällöin osakkeen, talletustodistuksen tai rahasto-osuuden markkina-paikalla tehdyssä kaupassa tuotto-oikeus siirtyy ostajalle tuotonmaksusta päättäneen liikkeeseenlaskijan toimielimen kokouspäivänä tehdyissä kaupoissa, mutta ei enää tämän jälkeen tehdyissä kaupoissa (ex date tai sen jälkeen). Warranteissa Euroclear Finland hyväksyy tässä päätöksessä määritellyin ehdoin liikkeeseenlaskijan pyynnöstä täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Muissa kuin edellä tarkoitetuissa rahasto-osuuksissa Euroclear Finland hyväksyy liikkeeseenlaskijan pyynnöstä täsmäytyspäivän ja maksupäivän Euroclear Finlandin ja ulkomaisen laitoksen välisen sopimuksen perusteella arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä ulkomaisia arvo-osuuksia koskevat maksut suoritetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 7 luvun 3 :n 1 momentin periaatteiden mukaisesti niin, että liikkeeseenlaskijaa koskevia lain tai Euroclear Finlandin sääntöjen, määräysten ja päätösten määräyksiä ei sovelleta ulkomaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijaan. Ulkomaisissa arvo-osuuksissa Euroclear Finland huolehtii maksun välittämisestä ulkomaiselta laitokselta tilinhoitajalle. Maksun välityksessä noudatetaan soveltuvin osin tämän päätöksen määräyksiä Euroclear Finland ilmoittaa ennakkotietona tuotonmaksuehdotuksen perusteella tilinhoitajille tiedot tuotosta heti, kun liikkeeseenlaskija on julkistanut ne ja Euroclear Finland on saanut ne kohdassa 6.1 tarkoitetulla tavalla tietoonsa. Jos liikkeeseenlaskija ei ole vahvistanut, että rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitetut maksun saajan tiedot voidaan säilyttää tilinhoitajayhteisössä, Euroclear Finland ilmoittaa ennakkotiedon yhteydessä tilinhoitajille myös sen. Jos ulkomainen laitos toimittaa Euroclear Finlandille epävirallisia ennakkotietoja maksuista ja niiden aikataulusta, Euroclear Finland välittää nämä tiedot edelleen tilinhoitajien käyttöön. Euroclear Finland vastaa maksuja koskevien vahvistustietojen (kuten liikkeeseenlaskija, ex date, täsmäytyspäivä, tuotonmaksun maksupäivä, tuottoprosentti/arvo osuuslaji, tuoton euromäärä/ arvo-osuuslaji) välittämisestä liikkeeseenlaskijalta tilinhoitajille välittömästi tuotosta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen tai tuotonmaksun tietojen vahvistamisen jälkeen ja kun Euroclear Finland on saanut tarvittavat tiedot liikkeeseenlaskijalta. 6(17)

7 Euroclear Finlandin ja ulkomaisen laitoksen välisen sopimuksen perusteella arvo-osuusjärjestelmään liitetyissä ulkomaisissa arvoosuuksissa Euroclear Finland välittää ulkomaisen laitoksen avulla saamansa perustiedot tilinhoitajille Euroclear Finland huolehtii arvo-osuuksien lajikohtaisesta kokonaismäärien täsmäyttämisestä arvo-osuusrekisterissä Talletustodistuksista ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisista ulkomaisista arvopapereista tai niihin kohdistuvista tai perustuvista oikeuksista Euroclear Finland toimittaa liikkeeseenlaskijalle tilinhoitajilta saatavat koontilistat, joiden perusteella ulkomaisiin arvopapereihin liittyvistä suorituksista mahdollisesti maksetaan lähdeveroa ulkomailla. Puuttuvan tai vajaan maajakauman, voimassa olevan verosopimuksen tai ulkomaisen laitoksen käytännön mukaan ulkomaisiin arvo-osuuksiin tai talletustodistuksiin liittyvistä tuotonmaksuista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta. Liikkeeseenlaskija ja Euroclear Finland sopivat erikseen talletustodistuslajin maksun aikatauluista. Euroclear Finland ilmoittaa erikseen ulkomaisen arvo-osuuden maksun aikataulun sen mukaan kuin Euroclear Finland voi saada tiedot ja maksun ulkomaiselta laitokselta Euroclear Finland huolehtii tarvittaessa ulkomaisista arvo-osuuksista suoritettavan maksun valuutan vaihtamisesta euromääräiseksi. Euroclear Finland suorittaa tällöin vaihdon jälkeen jäävän määrän euroissa tilinhoitajille, joiden on suoritettava maksu edelleen asiakkailleen. Euroclear Finland voi päättää tuotonmaksukohtaisesti, että tilinhoitaja voi halutessaan ottaa vastaan ulkomaisesta arvo-osuudesta tai arvopaperista maksettavan suorituksen alkuperäisessä maksuvaluutassa TaxMill-järjestelmän välityksellä raportoitavan tuotonmaksun perustiedot ovat TaxMill-järjestelmässä maksun täsmäytyspäivän jälkeen Euroclear Finland myöntää Korjausjakso I:n aikana osinkojen lisäyslupia tilinhoitajille toiseen maksupäivää edeltävään pankkipäivään saakka Kotimaisen liikkeeseenlaskijan maksaman tuoton tilinhoitajakohtaiset mukaiset arvo-osuuksien lukumäärät ovat TaxMill-järjestelmässä täsmäytyspäivää seuraavana pankkipäivänä. 7(17)

8 4.10. Euroclear Finland ilmoittaa oman pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotonmaksun tilinhoitajakohtaisen katteen siirron maksuohjeen ja maksuyhteystiedot liikkeeseenlaskijalle maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä klo mennessä. Euroclear Finland ilmoittaa vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotonmaksun tilinhoitajakohtaisen katteen siirron maksuohjeen ja maksuyhteystiedon liikkeeseenlaskijalle maksupäivän aamuna kello 9.00 mennessä Jos Euroclear Finland on saanut tiedon siitä, että tuotonmaksuun tarvittavan katteen suoritus on viivästynyt tai jäänyt maksamatta, Euroclear Finland ilmoittaa tästä viipymättä tilinhoitajille Euroclear Finland huolehtii kohdan mukaisesti tehtäväpalkkion maksuun tilinhoitajille tarvittavien tietojen toimittamisesta liikkeeseenlaskijoille TaxMill-järjestelmään maksukuukauden aikana tehdyt ja hyväksytyt tapahtumat otetaan mukaan kohdekuukauden kausiveroilmoitukselle Tilinhoitajien täsmäytystä varten tarvitsemat kuukausikohtaiset raportit ovat TaxMill-järjestelmässä kuukauden vaihteen jälkeen Euroclear Finland toimittaa kotimaisten liikkeeseenlaskijoiden tuottojen maksuja koskevat kausiveroilmoitukset verolaji- ja tilinhoitajakohtaisesti liikkeeseenlaskijan verotilille liikkeeseenlaskijan lukuun maksukuukautta seuraavan kuukauden neljäntenä pankkipäivänä tai viimeistään verohallinnon määräämään ajankohtaan mennessä. Euroclear Finland tuottaa liikkeeseenlaskijoille ja tilinhoitajille verolaji- ja tilinhoitajakohtaisen raportin liikkeeseenlaskijan verotilille toimitetuista tiedoista. Euroclear Finland toimittaa kotimaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron tilitysohjeen tilinhoitajille maksukuukauden jälkeen. Kotimaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron maksamisessa käytetään liikkeeseenlaskijan maksuviitettä ja ulkomaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden tuotosta pidätetyn veron maksamisessa tilinhoitajan maksuviitettä verohallinnon ilmoittaman määräajan puitteissa Korjausjakso II:n jälkeen Euroclear Finland tekee kausiveroilmoituksen korjauksia liikkeeseenlaskijan verotilille pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. 8(17)

9 4.17. Euroclear Finland laatii vuosiyhteenvedon osingoista sekä osuus- ja takuuosuuspääoman koroista ja toimittaa sen verohallinnolle. 5. Tilinhoitajan vastuut ja tehtävät Mitä tässä luvussa määrätään tilinhoitajasta, koskee soveltuvin osin myös sen asiamiestä silloin, kun tehtävän hoitaa asiamies Tilinhoitaja toimittaa katteen siirron maksuyhteystiedon Euroclear Finlandille hyvissä ajoin ennen tilinhoitajatoiminnan aloittamista. Tilinhoitaja voi muuttaa tuoton maksuyhteystiedon TaxMilljärjestelmään maksua edeltävään pankkipäivään kello saakka Tilinhoitaja vastaa arvo-osuusjärjestelmässä maksettavien tuottojen hoitamisesta osuusrekisterissään. Tilinhoitaja vastaa siitä, että sen henkilöstöllä on riittävät tiedot kulloinkin voimassa olevista verosäännöksistä. Lisäksi tilinhoitajan on varmistettava, että sen tuotonmaksuihin käyttämät järjestelmät ovat riittävän tehokkaita ja täyttävät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten asettamat raportointimääräykset Tilinhoitaja toimittaa tämän päätöksen mukaisesti Euroclear Finlandille tarvittavat tiedot, jotka liittyvät sen osuusrekisterin tuotonmaksujen korjauksiin, katteiden siirtoon ja veroraportointiin tuotonmaksua ja kausiveroilmoitusta varten Tilinhoitaja toimii tuotonsaajan asiamiehenä tuotonmaksussa sekä vastaa Euroclear Finlandille, liikkeeseenlaskijalle ja verohallinnolle toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta Tilinhoitaja kerää tuotonmaksua ja verotusta koskevat tiedot ja toimittaa vuosi-ilmoitusmateriaalin ja muun verotukseen liittyvän selvityksen verohallituksen vahvistamalla tavalla. Jos osingonmaksusta peritään lähdeveroa rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 b :n mukaisessa menettelyssä, tilinhoitaja varmistaa, että: tilinhoitajan ja omaisuudenhoitajan välinen sopimus vastaa lainkohdassa asetettuja vaatimuksia, omaisuudenhoitajan kotipaikka on valtiossa, jonka kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus; ja omaisuudenhoitaja on osingonjakohetkellä merkittynä verohallinnon ylläpitämään ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriin. Tilinhoitaja ottaa vastaan rajoitetusti verovelvollisen verottamisesta 9(17)

10 annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitetut maksun saajan tiedot ennen tuoton maksamista ja säilyttää niitä liikkeeseenlaskijan saatavissa, jos liikkeeseenlaskija on vahvistanut Euroclear Finlandille, että tiedot voidaan säilyttää tilinhoitajalla Tilinhoitaja toimittaa ulkomaista arvo-osuuslajia tai talletustodistuslajia koskevan maakohtaisen koontilistan ilmoitetun aikataulun mukaisesti Euroclear Finlandille, joka toimittaa listan edelleen ulkomaiselle laitokselle tai talletustodistuksen liikkeeseenlaskijalle ulkomaista veronpidätystä varten. Puuttuvan tai vajaan maajakautuman, voimassa olevan verosopimuksen tai ulkomaisen laitoksen käytännön mukaan ulkomaisiin arvo-osuuksiin tai talletustodistuksiin liittyvistä tuotonmaksuista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta Tilinhoitaja toimittaa toiselle tilinhoitajalle kohdistuvat osinkojen poistoilmoitukset ja lisäyspyynnöt Euroclear Finlandille hyvissä ajoin korjausjakso I:n aikana. TaxMill-järjestelmän välityksellä raportoitavien osinkojen poistoilmoituksia ja lisäyspyyntöjä otetaan vastaan ja käsitellään korjausjakso I:n aikana toiseen maksupäivää edeltävään pankkipäivään kello saakka. Tilinhoitajan sisäisiä muutoksia ei ilmoiteta. Tilinhoitajan on seurattava tekemänsä lisäyspyynnön käsittelyn tilaa TaxMill-järjestelmässä Tilinhoitajan on ilmoitettava Euroclear Finlandille liikkeeseenlaskijan omat tai muut omistukset, joille ei makseta tuottoa. Tilinhoitajan on tarkistettava TaxMill-järjestelmässä olevat tiedot niistä liikkeeseenlaskijan omista tai muista omistuksista, joille ei makseta tuottoa. Tilinhoitajan on ilmoitettava tällaisten omistusten muutokset täsmäytyspäivänä oleviin tietoihin Tilinhoitaja tarkastaa tuotonmaksun tiedot ja ilmoittaa osuusrekisterinsä veromäärät Euroclear Finlandille katteen siirtoa ja kausiveroilmoituksia varten. TaxMill-järjestelmällä raportoitavien tuottojen verolajikohtainen jakautuma on tallennettava viimeistään maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello mennessä katteen siirtoa varten. Verolajikohtaisessa jakautumassa on ilmoitettava erikseen ne tuotot, jotka maksetaan pitkäaikaissäästämissopimuksiin kuuluville arvo-osuuksille Jos tilinhoitaja ei saa liikkeeseenlaskijalta tuotonmaksuun tarvittavaa katetta tämän päätöksen aikataulun mukaisesti, sen on ilmoitettava tästä välittömästi liikkeeseenlaskijalle ja Euroclear Finlandille. 10(17)

11 5.11. Jos tuotonmaksu viivästyy katteen puuttumisen vuoksi, tilinhoitajan on säilytettävä tuotonmaksuun tarvittavat maksu- ja muut tiedot, jotka tarvitaan maksun toteuttamiseen, sellaisessa muodossa, että maksu voidaan toteuttaa myöhemmin. Nämä tiedot on säilytettävä siihen saakka kunnes liikkeeseenlaskija ilmoittaa tai on muutoin ilmeistä, ettei tuotonmaksua tulla toteuttamaan, kuitenkin enintään siihen saakka kuin yleistä kirjanpitoaineistoa koskeva sääntely edellyttää Korjausjaksolla II tilinhoitajat voivat tehdä tuottojen verokorjauksia, lisäyspyyntöjä ja poistoilmoituksia TaxMill-järjestelmään maksupäivästä maksukuukauden viimeiseen pankkipäivään saakka. TaxMilljärjestelmään on tehtävä myös sellaiset tilinhoitajan sisäiset verokorjaukset, jotka vaikuttavat kausiveroilmoituksiin Tilinhoitajan on tallennettava koronmaksun verolajikohtainen verojakautuma TaxMill-järjestelmään koron maksukuukauden aikana Kuunvaihteen jälkeen tilinhoitajan on täsmäytettävä edellisen kuukauden tuotonmaksunsa ja niihin liittyvät verot. TaxMilljärjestelmään raportoitujen tuottojen ja verojen täsmäytystä varten toimitetaan tilinhoitajille kuukauden vaihteessa yhteenveto, joka on täsmäytettävä tilinhoitajan itselleen tallentamiin tuotonmaksun lukumääriin ja summiin. Täsmäytys on tehtävä ja mahdolliset eroavuudet korjattava viimeistään kolmantena pankkipäivänä maksukuukauden vaihteen jälkeen Koronmaksun jälkeen tilinhoitajat voivat tehdä korjauksia, lisäyksiä ja poistoja TaxMill-järjestelmään maksuvuoden aikana. Tilinhoitaja maksaa korosta pidätetyn veron verohallinnon pankkitilille verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Kotimaisen liikkeeseenlaskijan maksamasta korosta pidätetyn veron maksamisessa on käytettävä Euroclear Finlandin ilmoittamaa liikkeeseenlaskijan maksuviitettä. Ulkomaisen liikkeeseenlaskijan maksamasta korosta pidätetyn veron maksamisessa on käytettävä tilinhoitajan maksuviitettä Vuodenvaihteen jälkeen tilinhoitajan on täsmäytettävä edellisen kalenterivuoden aikana tehdyt tuotonmaksut ja niihin liittyvät verot. TaxMill-järjestelmään raportoitujen tuottojen ja verojen täsmäytystä varten toimitetaan tilinhoitajille vuodenvaihteen jälkeen yhteenveto, joka on täsmäytettävä tilinhoitajan omiin vuosi-ilmoitusaineistoihin ja saajakohtaisiin erittelyihin. Tilinhoitajan on vahvistettava täsmäytyksen tulos ja raportoitava mahdolliset korjaukset Euroclear Finlandille erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti ennen kuin Euroclear Finland toimittaa vuosiilmoituksen yhteenvedon verohallinnolle. 11(17)

12 5.17. Tuotonmaksuvuoden jälkeiset korjaukset tilinhoitaja tekee verohallinnon ohjeistamalla tavalla TaxMill-järjestelmän ulkopuolella. 6. Liikkeeseenlaskijan tehtävät 6.1. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa viipymättä Euroclear Finlandille tuotonmaksun ennakkotiedot, kun liikkeeseenlaskija on tehnyt päätöksen tuotonmaksuehdotuksesta ja tarvittaessa julkistanut ehdotuksen pörssitiedotteena markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. Ilmoitus tehdään osakeyhtiön osalta lähettämällä osingonmaksun ennakkotiedot sähköisellä osinkolomakkeella Euroclear Finlandille. Muiden tuotonmaksujen osalta, joista ennakkotiedot on ilmoitettava, ilmoitus tehdään lähettämällä tuotonmaksun ennakkotietolomake Euroclear Finlandille sähköpostilla. Lähettämällä ilmoituksen Euroclear Finlandille liikkeeseenlaskija samalla antaa maksun suorittamisen Euroclear Finlandin ja tilinhoitajien tehtäväksi Euroclear Finlandin sääntöjen mukaisesti. Osingonmaksun ennakkotietolomakkeessa liikkeeseenlaskijan tulee vahvistaa, että lähdeveron pidättämistä varten rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 :n 1 momentin mukaisesti toimitetut maksun saajan tiedot otetaan vastaan ja säilytetään tilinhoitajalla liikkeeseenlaskijan saatavissa. Jos liikkeeseenlaskija ei anna tällaista vahvistusta vaan ottaa vastaan ja säilyttää maksun saajia koskevat tiedot itse, sen tulee ottaa huomioon maksuaikataulun suunnittelussa tietojen toimittamismenettely ja siihen kuluva aika sekä varmistaa aikataulu erikseen Euroclear Finlandin kanssa. Lisäksi liikkeeseenlaskijan tulee vahvistaa ennakkotietolomakkeessa, onko sen jakamaa osinkoa pidettävä tuloverolain 33 a :n mukaisena julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatuna osinkona Liikkeeseenlaskija vahvistaa Euroclear Finlandille tuotonmaksun tiedot viipymättä tuotosta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen tai tuotonmaksun tietojen vahvistamisen jälkeen. Vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden liikkeeseenlaskijan on vahvistettava tuotonmaksun tiedot viimeistään viikkoa ennen lainan koron- tai pääomanpalautuksen maksupäivää. Jos vieraan pääoman ehtoisen arvo-osuuden korko määräytyy tätä myöhemmin, liikkeeseenlaskijan on vahvistettava lainan tuotonmaksun tiedot viimeistään kolme rekisteripäivää ennen maksupäivää. Vahvistukset tehdään lähettämällä osingonmaksun vahvistus sähköisellä osinkolomakkeella Euroclear Finlandille. Muiden tuotonmaksujen osalta vahvistus tehdään lähettämällä vahvistuslomake Euroclear Finlandille sähköpostilla. 12(17)

13 6.3. Warrantin liikkeeseenlaskijan on määrättävä warrantin toteutuksen suorituspäiväksi aikaisintaan kolmas warrantin päättymispäivän jälkeinen pankkipäivä tai OM-järjestelmän suorituspäivä. Warrantin liikkeeseenlaskijan on lisäksi ilmoitettava ja sovittava warrantin toteuttamisen ehdot viimeistään toisena rekisteripäivänä warrantin kaupankäynnin päättymispäivän jälkeen Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Euroclear Finlandille ja sille tilinhoitajlle, jonka hoidossa olevalla arvo-osuustilillä liikkeeseenlaskijan omistamat ja sen itsensä liikkeeseenlaskemat arvo-osuudet ovat, jos liikkeeseenlaskija ei maksa tuottoa tällaisille arvo-osuuksille. Ilmoitus on tehtävä viipymättä tuotonmaksusta päättäneen yhtiön toimielimen kokouksen jälkeen Liikkeeseenlaskija valitsee vieraan pääoman ehtoisille arvo-osuuksille maksettavien korkojen ja pääoman palautusten maksamista varten tilipankin Liikkeeseenlaskija vastaa siitä, että tilipankki vahvistaa Euroclear Finlandille maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä viimeistään kello 15.00, että maksu voidaan suorittaa maksupäivänä Liikkeeseenlaskija vastaa katteiden siirron tekemisestä maksuohjeen mukaisesti tilinhoitajille: - oman pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuottojen osalta tuotonmaksun maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello mennessä - vieraan pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuottojen osalta tuotonmaksupäivänä kello mennessä Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Euroclear Finlandille ja tilinhoitajille välittömästi, jos liikkeeseenlaskija ei maksa tuotonmaksuun tarvittavaa katetta tämän aikataulun mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan on korvattava tilinhoitajille ja Euroclear Finlandille aikataulusta poikkeamisesta johtuvat kustannukset Liikkeeseenlaskija siirtää korjausjakson III aikana vähintään kuukausittain tarvittavan katteen tilinhoitajille tuottojen korjauksiin, verojen palautuksiin ja jälkivaihtoihin liittyen Euroclear Finlandilta saamansa maksuohjeen perusteella Liikkeeseenlaskija maksaa tilinhoitajille Euroclear Finlandin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen tehtäväpalkkion saatuaan Euroclear Finlandilta tuotonmaksua koskevan selvityksen. Euroclear Finland toimittaa selvityksen liikkeeseenlaskijalle toisena pankkipäivänä tuotonmaksupäivän jälkeen. 13(17)

14 Liikkeeseenlaskija maksaa jälkivaihtojen yhteydessä maksettavista osingoista johtuvan palkkion Euroclear Finlandin toimittaman tiedon perusteella Liikkeeseenlaskija on velvollinen huolehtimaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain mukaisen lähdeveron pidättämisestä, ennakonpidätysten suorittamisesta sekä niiden tilityksestä verottajalle kulloinkin voimassa olevien verosäännösten mukaisesti. Euroclear Finland toimittaa liikkeeseenlaskijan puolesta verosäännösten mukaiset vuosiyhteenvedot verottajalle Lisäksi talletustodistuksen ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisen ulkomaisen arvopaperin tai sellaiseen kohdistuvan tai perustuvan oikeuden liikkeeseenlaskija vastaa ulkomaisiin arvopapereihin liikkeeseenlaskijan kotivaltiossa mahdollisesti liittyvästä lähdeverokäsittelystä, maksujen suorittamisesta euroina sekä mahdollisesti tarvittavasta valuutanvaihdosta ja ulkomailla mahdollisesti pidätetyn lähdeveron määrän raportoimisesta Euroclear Finlandille. Liikkeeseenlaskija vastaa myös suorituksen maksusta oikeille vastaanottajille maksun aikana tehtyjen, talletustodistusten ja ulkomaisten arvopaperien välisten muuntojen perusteella. Voimassa olevan verosopimuksen ja ulkomaisen käytännön mukaan talletustodistuksen kohteena oleviin ulkomaisiin arvopapereihin tai arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 7 luvun 3 :n 2 momentin mukaisen ulkomaiseen arvo-osuuteen tai sellaiseen kohdistuvaan tai perustuvaan oikeuteen liittyvistä suorituksista saatetaan periä enimmäisveroa, josta maksun saaja voi asianomaisten säännösten ja verosopimusten mukaan pyytää palautusta Liikkeeseenlaskija valtuuttaa Euroclear Finland Oy:n tekemään TaxMilljärjestelmän kautta verotililleen kausiveroilmoituksia ja niiden korjauksia. Liikkeeseenlaskija antaa Euroclear Finland Oy:lle (y-tunnus ) Katso-tunnisteen, jonka avulla Euroclear Finland Oy voi toimittaa tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot liikkeeseenlaskijan verotilille. Valtuutus koskee ainoastaan seuraavia verolajeja: 68, Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 92, Ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista 39, Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta) 69, Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta) 84, Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta) Liikkeeseenlaskija ilmoittaa verojen maksuviitteensä Euroclear Finlandille, joka toimittaa sen tilinhoitajaille korkoihin kohdistuvien verojen maksamista varten. 14(17)

15 7. Tilipankin tehtävät 7.1. Vieraan pääoman ehtoisten arvo-osuuksien tuotonmaksuissa tilipankki vahvistaa Euroclear Finlandille maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kello 15.00, että maksatus voidaan suorittaa maksupäivänä. 8. Tuotonmaksujen korjaukset 8.1. Osingonmaksuun tehtävät korjaukset Korjausvelvollisuus Selvitysosapuolen tulee huolehtia siitä, että osingot maksetaan sille, jolle ne kaupan ehtojen mukaan kuuluvat. Jos selvitysosapuolten välillä vahvistetun kaupan tai muun tapahtuman tietoihin sisältyvä alkuperäinen kauppapäivä on viimeistään osingonmaksusta päättävän yhtiön toimielimen kokouspäivä, suorituksen yhteydessä siirrettäviin osakkeisiin kuuluu osinko, jollei selvitysosapuolten välillä ole sovittu muuta ja sitä erikseen osoiteta. Selvitysosapuolten tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jos ne hyväksyvät kaupan tai muun tapahtuman suorituspäivän siirtämisen osingon täsmäytyspäivän yli, Euroclear Finland ja tilinhoitajat eivät ota kaupan tai muun tapahtuman osingollisuutta huomioon automaattisesti. Tästä syystä selvitysosapuolten tulee lähettää osingonmaksua koskevat ilmoitukset välittömästi tämän päätöksen kohtien , ja mukaisesti, ja luovuttavan selvitysosapuolen tulee huolehtia osinkojen korjaamisesta selvitysosapuolten välillä sovittavalla tavalla, jos kaupan ja muun tapahtuman suorituspäivää siirretään täsmäytyspäivän yli. Selvitysosapuolen tulee tehdä osingonmaksun poistopyyntö viivyttelemättä asiakkaan tilinhoitajalle sekä antaa poistosta tarvittavat ilmoitukset tapahtuman toiselle osapuolelle sekä Euroclear Finlandille. Osinkoja koskevat poistot tulee tehdä osingon korjausjaksolla I. Markkinapaikan ulkopuolella tehdyissä kaupoissa osingonmaksuun liittyvät korjaukset voidaan tehdä kaupan selvityksen jälkeenkin. Talletustodistuksiin liittyvien suoritusten korjauksiin osallistuu myös liikkeeseenlaskija asianomaisen selvitysosapuolen kanssa silloin, kun suoritus on siirrettävä talletustodistusten ja ulkomaisten arvopaperien välisen muunnon takia kaupan ehtojen mukaiselle saajalle. 15(17)

16 Selvitysosapuolen on käytettävä tämän 12 kohdan mukaisissa korjaustoimenpiteissä poistoilmoituslomaketta, lisäyspyyntölomaketta ja osingonkorjauslomaketta Euroclear Finlandin määritysten mukaisesti Osingon poisto- tai lisäyspyyntö tilinhoitajlle Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää osingonmaksua koskeva poistoilmoitus asiakkaan tilinhoitajlle. Poistoilmoituslomake tulee lähettää tilinhoitajayhteisölle välittömästi, kuitenkin viimeistään täsmäytyspäivää seuraavana päivänä. Markkinapaikan ulkopuolella tehdyissä kaupoissa poisto- ja lisäyspyyntöjä voidaan tehdä myös täsmäytyspäivää seuraavan päivän jälkeen. Vastaanottavan selvitysosapuolen tulee tehdä osingon lisäyspyyntö tilinhoitajalle asiakkaan puolesta samana päivänä kun osinkoihin oikeuttanut tapahtuma kirjataan asiakkaan tilille Ilmoitus toiselle osapuolelle Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää faksilla ilmoitus tapahtuman toiselle osapuolelle siitä, että kauppaan kuuluvat osingot on poistettu osingonmaksusta ja ovat siirrettävissä luovuttajalta vastaanottajalle. Jos osingot ovat tulossa myyjälle toisesta selvitystapahtumasta, myyjä ilmoittaa ettei poistoa ole voitu tehdä, mutta osingot tulevat ostosta Ilmoitus Euroclear Finlandille Lähetettyään vastaanottavalle selvitysosapuolelle ilmoituksen osingoista, luovuttavan selvitysosapuolen tulee täyttää lomakkeen Euroclear Finland -osaan kaikkien niiden selvitystapahtumien HEXClear-viitteet, joista myyntiin liittyvä osinko koostuu. Tämän jälkeen lomake lähetetään sähköpostilla Euroclear Finlandiin. Selvitysosapuolen tulee myös aina tehdä ilmoitus Euroclear Finlandiin kun selvitysosapuolen sisäiseen kauppaan liittyvät kirjaukset tehdään kahteen tai useampaan tilinhoitajaan Osinkokorjaukset korjausjakso I:n jälkeen Jos osingot maksetaan arvo-osuusjärjestelmän tietojen perusteella oikealle saajalle mutta kaupan tai muun tapahtuman ehtojen mukaan virheellisesti, osingonmaksu tulee korjata. Luovuttavan selvitysosapuolen tulee huolehtia, että asiakkaan tilille tehdään osinkoihin liittyvä poisto ja että asiakas palauttaa virheellisesti saamansa osingot. Asiakkaan tilinhoitaja palauttaa osingon yhtiölle, joka on maksanut osingon. Luovuttavan selvitysosapuolen tulee lähettää osingonmaksua koskeva poistoilmoitus asiakkaan tilinhoitajalle. 16(17)

17 Vastaanottava selvitysosapuoli tekee osingonmaksuun liittyvän lisäyspyynnön asiakkaan tilinhoitajalle sen jälkeen kun kauppa on selvitetty. Tilinhoitaja tekee lisäyspyynnön verotietoineen TaxMill-järjestelmään Euroclear Finlandille, joka toimittaa sen liikkeeseenlaskijalle edelleen maksettavaksi Rahakorvaus Rahakorvaukset käsitellään OM-järjestelmän ulkopuolella. Jollei virheellisesti maksettuja osinkoja voida palauttaa ja tuottotapahtumaa peruuttaa tai, jos luovuttavalle selvitysosapuolelle ei ole maksettu osinkoja, mutta luovuttava selvitysosapuoli on velvollinen toimittamaan osingollisia osakkeita vastaan ottavalle selvitysosapuolelle, luovuttavan selvitysosapuolen on korvattava osingot rahassa vastaanottavalle selvitysosapuolelle. Korvauksena suoritetaan euromäärä, joka rahakorvauksen saajan välittömät veroseuraamukset huomioiden vastaisi määrää, jonka rahakorvauksen saaja olisi nettona osingon perusteella saanut. Korvaus on suoritettava kokonaisuudessaan samalla kertaa. Vastaanottavan selvitysosapuolen tulee toimittaa luovuttavalle selvitysosapuolelle tieto rahakorvauksen vastaanottajan verotusmaasta ja muista verotuksen kannalta olennaisista tiedoista rahakorvauksen määrän selvittämistä varten Korjausten tekeminen muihin tuotonmaksuihin Pääomapalautusten sekä warranttien, rahasto-osuuksien ja tuotonmaksujen korjauksista vastaavat selvitysosapuolet ja tilinhoitajat, eikä niiden tarvitse tehdä Euroclear Finlandille kohdan 12.1 mukaisia ilmoituksia sekä lisäys- tai poistopyyntöjä Korjaustoimenpiteiden ajoittaminen Selvitysosapuolen ja tilinhoitajan on tehtävä kaikki osingon tai tuotonmaksuun liittyvät korjaukset välittömästi. Mikäli selvitysosapuolen selvitystapahtumiin liittyy osinkoepäselvyyksiä, selvitysosapuolen on raportoitava ne Euroclear Finlandille viimeistään kuukauden kuluttua täsmäytyspäivästä. 17(17)

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

denmukaistettaisiinarv~paperim~rkkinala~ssa

denmukaistettaisiinarv~paperim~rkkinala~ssa Hallituksen esitys Eduskunnalle arvo-osuusrekisterien keskittämistä arvopaperikeskukseen koskevaksi lainsaadännöksi * osuusrekisterin 0 Esityksessa ehdotetaan arvo-osuusjärjestelmasta ja arvo-osuustileista

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille

Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Rekisteri- ja selvitysaikataulut Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.2.3, 4.1.5, 4.1.6 ja 4.1.7 Hyväksytty: 23.1.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot