Kirjaamisen juridiset perusteet ja hyvät käytännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaamisen juridiset perusteet ja hyvät käytännöt"

Transkriptio

1 Kirjaamisen juridiset perusteet ja hyvät käytännöt Turussa , Koulutuskeskus Petrea Maarit Laaksonen, Kehittämispäällikkö, THL/OPER Maarit Laaksonen / OPER 1

2 Sisältö Kirjaaminen ja asiakastietojen käsittely lainsäädännössä Kirjaamisen hyvät käytännöt Valtakunnallisen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen tavoitetila Sosiaalihuollon asiakirjalain sisältö ja valmistelun tilanne Maarit Laaksonen / OPER 2

3 Luento pohjautuu osittain: Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa: Opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen Saatavissa: täältä Maarit Laaksonen / OPER 3

4 Kirjaamisen keskeisiä käsitteitä 1/2 Asiakastieto (Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa) Asiakkuuden perusteella tallennettu henkilötieto Asiakirja; dokumentti (Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto 2012) Tallenne, jolla on oikeudellista arvoa tai joka on laadittu tai vastaanotettu jonkin yhteisön tai yksittäisen henkilön toiminnan yhteydessä toimintaa varten Asiakirja voi sisältää kirjoitettua tekstiä, kuvaa tai ääntä. Se voidaan tallentaa sähköisesti tai manuaalisesti Maarit Laaksonen / OPER 4

5 Kirjaamisen keskeisiä käsitteitä 2/2 Asiakastietojen käsittely Asiakirjojen laatimista, lukemista, hakemista, tallentamista, hävittämistä.. Dokumentointi; kirjaaminen Asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista asiakassuhteessa Asiakassuhteessa ja palvelutapahtumissa syntyvien tietojen, kuvien ja äänitteiden tallentamista Maarit Laaksonen / OPER 5

6 KIRJAAMISEN JURIDISET PERUSTEET Hallintolaki, henkilötietolaki, julkisuuslaki, asiakaslaki, asiakastietolaki ja lastensuojelulaki 6 Maarit Laaksonen / OPER

7 Asiakastietojen käsittelyä ja kirjaamista ohjaavat lait: Henkilötietolaki (523/1999) Sosiaalipalveluista vastaava viranomainen saa käsitellä henkilötietoja jos henkilötietojen käsittely johtuu laissa säädetyn tehtävän hoitamisesta Milloin tietoja saa käsitellä? (asiakaslaki) Sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi Sosiaalihuollon järjestämiseksi Palvelun järjestämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä sosiaalihuollossa? Tehtävät on annettu kunnalle ja sen johdolle sekä sosiaalihuollon tehtäviä hoitaville henkilöille Vastuullinen toimija määritellään johtosäännössä tai vastaavassa, huomioitava myös ostopalvelutilanteissa Asiakasta koskevia tietoja saa kerätä vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty (käyttötarkoitussidonnaisuus). Asiakasta on informoitava häntä koskevien tietojen käsittelystä Maarit Laaksonen / OPER 7

8 Asiakastietojen käsittelyä ja kirjaamista ohjaavat lait: Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) Mistä asiakastiedot saadaan Ensisijaisesti asiakkaalta itseltään Muista rekistereistä sosiaalihuollon ammattihenkilön työtehtävien edellyttämässä laajuudessa tai laissa asetetun säädöksen perusteella Asiakkaan suostumuksella toisesta henkilörekisteristä silloin, kun tiedot eivät ole välttämättömiä asiakkaan palvelutarpeen selvittämiseksi, sosiaalipalvelun järjestämiseksi tai palvelun toimeenpanemiseksi asiakas voi myös kieltää tietojen luovuttamisen/saamisen Velvollisuus tiedottaa asiakkaalle tämän oikeuksista ja velvollisuuksista (palvelut) kattaa myös asiakastiedon käsittelyn ja tarkastusoikeuden Sosiaalihuollon toteutuksesta on laadittava suunnitelma Maarit Laaksonen / OPER 8

9 Asiakastietojen käsittelyä ja kirjaamista ohjaavat lait: Julkisuuslaki (621/1999) Sisältää säännökset tiedonsaantioikeuden laajuudesta ja sitä koskevista rajoituksista Myös perusteet tiedon antamatta jättämiselle Vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua tai muuta tärkeää yksityistä etua Tiedon antamatta jättäminen on perusteltava ja samalla on annettava ohje, miten asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi Maarit Laaksonen / OPER 9

10 Asiakastietojen käsittelyä ja kirjaamista ohjaavat lait: Hallintolaki (434/2003) Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus Hallintoasian vireilletulo (hakemus saapunut tai käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu) ja käsittely viranomaisessa Hallintolaissa säädetään tarkemmin mm. Asiakirjan sisältö Asiakirjan saapumispäivä Käsittelyn viivytyksettömyys Selvityspyyntö Päästöksen muoto, sisältö ja perusteleminen sekä oikaisuvaatimusohjeet ja tiedoksianto Virheen korjaaminen Maarit Laaksonen / OPER 10

11 Asiakastietojen käsittelyä ja kirjaamista ohjaavat lait: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Asiakastietojen sähköisen käsittelyn yleiset vaatimukset, kuten Asiakastietojen käytettävyys ja säilyttäminen Käytön ja luovutuksen seuranta Potilastietojärjestelmien ja asiakirjojen tietorakenteet, tulossa sosiaalihuollosta vastaavat säädökset! Tunnistaminen Asiakirjan sähköinen allekirjoittaminen Maarit Laaksonen / OPER 11

12 Asiakastietojen kirjaaminen huomioitu: Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin sekä ilmoitettava siitä välittömästi Lasta koskeviin asiakirjoihin on kirjattava syyt, jotka ovat edellyttäneet lapsen tapaamista vastoin huoltajan suostumusta (29 ) Asiakassuunnitelman sisältö mitä kirjataan (30 ) Asioiden kirjaaminen (33 ) Lastensuojelun työntekijöiden tulee merkitä lasta tai nuorta koskeviin asiakasasiakirjoihin lastensuojeluasian 26 :n 1 momentissa tarkoitetusta vireille tulosta lähtien kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Lastensuojelun asiakasasiakirjojen laatimisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella Maarit Laaksonen / OPER 12

13 Uusi sosiaalihuoltolaki (ehdotus) 52 Asiakastietojen kirjaaminen Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön on merkittävä asiakasta koskeviin asiakirjoihin asiakkaan tuen järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Jos tietoja hankitaan ulkopuolisilta tai toisesta henkilörekisteristä taikka annetaan sosiaalihuollon asiakaslain tai 27 :n nojalla, on asiasta tehtävä asiakirjaan merkintä sosiaalihuollon asiakaslain 28 :n mukaisesti. Asiakirjojen laatimisesta ja niiden säilyttämisestä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella Maarit Laaksonen / OPER 13

14 Uusi sosiaalihuoltolaki (ehdotus) 43 Tiedottaminen ja päätöksenteko sosiaalipalveluja ja muita sosiaalihuollon tukitoimia koskevista muutoksista Kunnan on tiedotettava asiakkaalle, ja sosiaalihuollon asiakaslain 9 ja 10 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa hänen lailliselle edustajalleen, omaiselleen taikka muulle läheiselle henkilölle, kun asiakkaalle myönnettyihin sosiaalipalveluihin ja muihin sosiaalihuollon tukitoimiin suunnitellaan toteutettavan tai ollaan toteuttamassa muutoksia. Asiakkaalle, hänen lailliselle edustajalleen, omaiselle taikka muulla läheiselle henkilölle, on annettava mahdollisuus myös näissä tilanteissa osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen sosiaalihuollon asiakaslain 8 10 :n mukaisesti. Jos asiakkaalle myönnettyihin sosiaalipalveluihin tai muihin sosiaalihuollon tukitoimiin tehdään muutoksia tai niiden järjestäminen lopetetaan, on asiasta tehtävä 39 :ssä tarkoitettu päätös. Jos sosiaalipalveluihin ja muihin sosiaalihuollon tukitoimiin suunniteltu tai toteutettava muutos koskee laajemmin kunnan asukkaita tai väestö- taikka asiakasryhmiä, on asiasta tiedotettava siten kuin 8 :ssä säädetään Maarit Laaksonen / OPER 14

15 Asiakastietojen käsittely ja kirjaaminen lainsäädännössä, yhteenveto Lainsäädännöllä ohjataan asiakastiedon käsittelyä, tiedon saantia, käyttöä ja luovuttamista Sosiaalihuollosta puuttuu dokumentoinnin kansallinen ohjeistus ja sisältöä ohjaava lainsäädäntö Maarit Laaksonen / OPER 15

16 KIRJAAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 16 Maarit Laaksonen / OPER

17 Asiakastyön kirjaaminen Nykytilanteessa tunnistettuja puutteita puuttuva lainsäädäntö (laki tulossa!) puuttuva kansallinen ohjeistus dokumentoinnin opetuksella ei ole vahvaa sijaa koulutusohjelmissa työntekijöillä puutteita sähköisten järjestelmien hallinnassa dokumentointivälineet (usein asiakastietojärjestelmä) eivät välttämättä tue asiakaprosessia Kirjaamiskäytännöt vaihtelevat Asiakastiedon käsittelyä ei nähdä osana asiakastyötä Asiakastiedon käsittelyn perusrakenteet eivät ole kunnossa Erilaiset henkilörekisterit Erilaiset käyttöoikeudet Erilaiset asiakastiedon käsittelyn periaatteet Maarit Laaksonen / OPER 17

18 Näkökulmia kirjaamiseen Maarit Laaksonen / OPER 18

19 Asiakkaan näkökulma: Minulle tarjottiin kaksi vaihtoehtoa, joista minun piti valita toinen. Valitsin päivätoiminnan. Tosiasiallisesti olisin halunnut vertaituskiryhmään jota ei ollut saatavana. Työntekijän näkökulma: Asiakas halusi päivätoimintaan. Asiakas ei halunnut osallistua työpajaan, vaikka se olisi hänelle sopinut mielestäni paremmin. Asiakas aloittaa päivätoiminnassa Kuntapäättäjä : Päivätoiminta on haluttu palvelu, jonne tulee jatkuvasti uusia asiakkaita. Kävijämäärien perusteella meillä on oikeat palvelut tarjolla asiakkaillemme Maarit Laaksonen / OPER Organisaatio: Päivätoimintaan tulee taas uusi asiakas, täytyy tarkistaa onko nykyisissä ryhmissä paikkoja vai pitääkö perustaa uusi ryhmä. Päivätoiminta on suosittu palvelu. 19

20 Kirjaamisessa huomioitava Kirjoittaminen on valintojen tekemistä Merkityksellisyys vs. merkityksettömyys Asiakirjat ovat myös vallankäytön välineitä Kaikista asiakkuuteen vaikuttavista asioita pitää kirjoittaa, myös erimielisyydet tulee kirjata Asiakirjojen perusteella pitäisi käydä ilmi asiakkaan hyvinvointia tai palveluprosessia kuvaavia asioita Dokumentointi on pystyttävä aina perustelemaan asiakkaalle Dokumentointi on asiakastyön menetelmä Asiakas voi olla mukana laatimassa asiakirjoja Asiakas voi itse laatia asiakirjoja Jo valmiiksi laadittuja asiakirjoja voidaan käyttää orientoitumisen välineenä Maarit Laaksonen / OPER 20

21 Hyvät käytännöt konkreettisesti: Asiakirjojen selkeys ja ymmärrettävyys Viranomaisen tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä mitä se tarkoittaa? Ei ammattislangia ( pety-jonossa, sossu) Ei lyhenteitä (TMT, AK, HJA) Ei puhuttelu tai lempinimiä ( Miksun mielestä..) Vältä passiivia lähettänyt hakemuksen toimija tai tekijä saattaa kadota kirjoitettaessa useammasta henkilöstä (ks. Hallintolaki 434/2003, 9 ) Maarit Laaksonen / OPER 21

22 Hyvät käytännöt konkreettisesti: Asiakirjojen selkeys ja ymmärrettävyys Tekstin perusteella täytyy tietää, kuka oli mistäkin mitäkin mieltä Tyylin on oltava kohtelias ja asiallinen Fraasien käytössä on oltava huolellinen Ei moraalisiin kannanottoihin viittaavia sivumerkityksiä (valehteli.. päihteiden liikakakäyttäjä..) Maarit Laaksonen / OPER 22

23 Hyvät käytännöt konkreettisesti: Asiakirjojen virheettömyys ja virheen korjaaminen Kirjaamisen on oltava totuudenmukaista Puutteelliset tiedot on korjattava (hallintolaki ) Päätöksenteko ei saa perustua vanhentuneisiin tietoihin Virheellisiä tai tarpeettomia tietoja ei saa kirjata Tietojen oikeellisuus arvioidaan tiedon tallentamishetken mukaan Maarit Laaksonen / OPER 23

24 Hyvät käytännöt konkreettisesti: Asiakirjojen virheettömyys ja virheen korjaaminen Työntekijällä on velvoite oma-aloitteiseen virheen korjaamiseen Viranomaisen on korjattava virheelliset tiedot asiakkaan vaatimuksesta tieto korjatusta tiedosta annettava myös muille, jotka saaneet tiedon Jos viranomainen kieltäytyy virheen korjaamisesta, tulee tästä antaa kirjallinen todistus: todistuksen avulla asiakas voi viedä asian tsv:n ratkaistavaksi Maarit Laaksonen / OPER 24

25 Hyvät käytännöt konkreettisesti: Asiakirjojen virheettömyys ja virheen korjaaminen Hallintopäätöksen asia-, kirjoitus- tai laskuvirhe: päätös voidaan purkaa tai tehdä kokonaan uudelleen Virkamies tai sosiaalitoimen monijäseninen elin (sosiaalilautakunta) voi useimmissa tapauksissa korjata virheen Päätös voidaan korjata asiavirheen vuoksi sekä asiakkaan eduksi että hänen vahingokseen Asiakkaan vahingoksi edellyttää asiakkaan suostumusta Jos päätös korjataan asiavirheen vuoksi, asia on käsiteltävä uudelleen ja siitä on annettava uusi päätös Maarit Laaksonen / OPER 25

26 Asiakastyön dokumentoinnin periaatteet 1/3 Kerro asiakkaalle, että hänestä kirjataan asiakastietoja. Näytä asiakkaalle henkilörekisteriseloste ja kirjaa siitä tieto asiakastietoihin. Kerro asiakkaille hänen oikeuksistaan omiin asiakirjoihinsa. Luovuta asiakkaalle viivytyksettä häntä itseään koskevat asiakirjatiedot, mikäli asiakas niitä pyytää, huomioiden kuitenkin lain asettamat vaatimukset tietojen luovuttamisesta Maarit Laaksonen / OPER 26

27 Asiakastyön dokumentoinnin periaatteet 2/3 Noudata suunnitelmallisuutta asiakastietojen dokumentoinnissa. Noudata huolellisuutta asiakastietojen käsittelyssä. Kerää vain työtehtävien hoitamisessa tarvittavia tietoja. Kirjoita kaikista tapahtumista, joissa asiakkaan asiaa on käsitelty. Pidä asiakastiedot ajantasaisena ja huolehdi, että kaikki asiakirjat sisältävät laatimispäivämäärän ja laatijan nimen Maarit Laaksonen / OPER 27

28 Asiakastyön dokumentoinnin periaatteet 3/3 Kirjoita kuin kirjoittaisit asiakkaalle. Käytä selkeää, ymmärrettävää ja asiallista kieltä. Älä käytä ammattislangia ja kutsumanimiä, vältä lyhenteiden käyttöä. Kirjoita niin, että lukija ymmärtää, kuka oli mitäkin mieltä mistäkin asiasta. Kirjoita mahdollisimman paljon asiakkaiden kanssa yhdessä. Hyödynnä laatimiasi asiakirjoja työn suunnittelussa ja arvioinnissa Maarit Laaksonen / OPER 28

29 VALTAKUNNALLISEN SOSIAALIHUOLLON TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMISEN TAVOITETILA 29 Maarit Laaksonen / OPER

30 SAATAVUUS paikallinen valtakunnallinen Asiakastiedon hyödynnettävyys KANSALLINEN SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOVARANTO (KanSa) TAVOI- TETILA NYKY- TILA KANSALLINEN ASIAKASTIETOMALLI vapaamuotoinen YHTENÄISYYS Maarit Laaksonen / OPER rakenteinen 30

31 KanSa toteuttamista varten tarvitaan velvoittavia määrityksiä (vastausprosentti 96.3) 0 % 0 % 3 % 39 % 58 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Lähde: Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) Yhteenveto toteutusvaihtoehdoista ja linjauksista Maarit Laaksonen / OPER 31

32 SOSIAALIHUOLLON ASIAKIRJALAIN SISÄLTÖ JA VALMISTELUN TILANNE 32 Maarit Laaksonen / OPER

33 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä ( ) Työryhmän tehtävät: Koota jo olemassa oleva Tikesos-hankkeessa koottu tieto ja ehdotukset sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevaksi lainsäädännöksi, sekä 1. valmistella niiden pohjalta luonnos sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevaksi hallituksen esitykseksi, 2. esittää ehdotus tavasta ja periaatteista, joiden pohjalta Kansallista sosiaalihuollon sähköistä asiakasasiakirjaarkistoa valmisteltaisiin, ja 3. arvioida työnsä aikana potilas- ja asiakasasiakirjoja koskevan nykyisen lainsäädännön eroavuuksia, niiden perusteita sekä mahdollisuuksia valmistella myöhemmin niitä koskevaa yhtenevää tai yhteistä lainsäädäntöä Maarit Laaksonen / OPER 33

34 Sosiaalihuollon asiakirjalaki (LUONNOS) 1. luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus Soveltamisala: sekä julkiset että yksityiset sosiaalipalvelut Määritelmät Asiakas Sosiaalihuollon asiakasasiakirja Palvelunantaja Sosiaalihuolto ja/tai sosiaalipalvelu Maarit Laaksonen / OPER 34

35 Sosiaalihuollon asiakirjalaki (LUONNOS) 2. luku. Asiakastietojen kirjaaminen Velvollisuus asiakastietojen kirjaamiseen Asiakastietojen kirjaamista koskevat periaatteet ja vaatimukset Asiakastietojen kirjaaminen asiakasyhteistyöryhmässä Asiakastietojen kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa Asiakasasiakirjojen virheettömyys 3. luku. Asiakasasiakirjat ja niiden tietosisällöt Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin kirjattavat perustiedot Asiakasasiakirjoihin merkittävät asiakasta koskevat muut tiedot Asiakirjatyypit Maarit Laaksonen / OPER 35

36 Sosiaalihuollon asiakirjalaki (LUONNOS) 4. luku Asiakasasiakirjojen käyttö, säilyttäminen ja hävittäminen Asiakastietojen kirjaamisen aloittaminen ja lopettaminen Asiakasasiakirjojen käytettävyys ja eheys Asiakasasiakirjoihin sisältyvien tietojen käyttöoikeudet Palvelujen hankkiminen toiselta palvelunantajalta Vastuu asiakasasiakirjojen säilyttämisestä ja hävittämisestä Asiakasasiakirjojen ja muun materiaalin säilyttämisajat ja hävittäminen Maarit Laaksonen / OPER 36

37 Sosiaalihuollon asiakirjalaki (LUONNOS) 5. luku. Salassapito ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen (siirretään asiakaslaista?) Asiakirjasalaisuus Suostumus tietojen antamiseen Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi 6. luku. Sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta salassa pidettäviin tietoihin ja virka-apuun (siirretään asiakaslaista) Velvollisuus antaa sosiaalihuollon viranomaiselle salassapidettäviä tietoja Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla Asiakasasiakirjoihin tehtävät merkinnät tietojen luovuttamisesta ja tietojen saamisesta Asiakastietojen käytön ja luovutuksen seuranta Maarit Laaksonen / OPER 37

38 Sosiaalihuollon asiakirjalaki (LUONNOS) 7. luku. Erinäisiä säännöksiä Salassapitovelvollisuuden rikkominen Voimaantulo Siirtymäsäännökset Maarit Laaksonen / OPER 38

39 Asiakastietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön valmisteluaikataulu (tavoite) Vaihe 1: Sosiaalihuollon asiakirjalaki Työryhmätyöskentely ja asiantuntijoiden kuuleminen Hallituksen esitys ja lakiluonnos kommenteille loppuvuodesta/vuodenvaihteessa Vaihe 2: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) Lainmuutosten valmistelu talvella 2014 Hallituksen esitys lausunnoille talvella/keväällä 2014 Vaihe 1 ja 2 HE:t eduskunnalle syksyllä 2014 ja muutokset voimaan vaiheittain 2015 alkaen Maarit Laaksonen / OPER 39

40 VAIKUTA!! Osallistu ASKO-projektiin (asiakastietomallin katselmointi) Osallistu sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kommentointiin virtuaaliryhmissä. Yhteydenotot Anna palautetta, ideoi ja esitä toiveita: Millaista tukea tarvitaan rakenteisen kirjaamisen käyttöönotossa? Millaista tukea tarvitaan KanSa palvelun käyttöönotossa? Maarit Laaksonen / OPER 40

41 Maarit Laaksonen / OPER 41

42 Liity sähköpostilistalle! Ajantasaista tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesta kehittämisestä suoraan sähköpostiisi Kansalliset asiakirjarakenteet julkaistaan lähiaikoina! (voit tutustua vuoden 2011 määrityksiin Osoitteessa sosmeta.fi asiakasasiakirjat) sivustolla KIITOS! Maarit Laaksonen / OPER 42

43 Lähteitä: Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa: Opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen THL raportti 54/2011 Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto THL raportti 1/2012 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. STM oppaita 11/2001 Asiaa tietosuojasta 2/2008: Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely kunnallisessa sosiaalihuollossa. Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiaa tietosuojasta 1/2002: Tarkistuslista henkilötietojen luovutusmenettelyä suunniteltaessa huomioon otettavista asioista. Esite Tietosuojavaltuutetun toimisto Maarit Laaksonen / OPER 43

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen Palvelusuunnitelma prosessina Päivi Nurmi-Koikkalainen OIKEUDENMUKAISUUS = KÄYTÄNTÖ + NORMIT H.T.KLAMI 1990 2 Palvelusuunnittelu /palvelusuunnitelma Palvelusuunnittelu on prosessi, johon kuuluu palvelutarpeen

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät, Kuntaliitto 6.2.2018, Marja Penttilä, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kansa-koulun tehtävävihko

Kansa-koulun tehtävävihko Kansa-koulun tehtävävihko 1 1. Yhdistä sosiaalipalvelu ja palvelutehtävä HUOM! Sama sosiaalipalvelu voi kuulua useampaankin palvelutehtävään. PALVELUTEHTÄVÄ SOSIAALIPALVELU Lapsen elatusavun turvaaminen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

1. Terveydenhuollon toimintayksikkö. HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

1. Terveydenhuollon toimintayksikkö. HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Tietosuojaseloste 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, 01600 HammasOskari Oy:n potilasrekisteri on sen toimintayksikössä käytössä niiden terveyshuollon ammattihenkilöiden

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE

VIRTAIN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE Sivu 1/6 REKISTERIN NIMI Opiskeluhuollon koulukuraattorien asiakastietorekisteri Rekisterinpitäjä Virtain kaupunki postiosoite: PL 85, 34801 Virrat käyntiosoite: Sairaalantie 1, 34800 Virrat puhelin: (03)

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh:

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: 0505490789 Sp: mikko.lounela@hahmoterapia.com REKISTERIN NIMI Tmi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne

Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne SOTE KA asiakas- ja potilastiedon ensisijaisen käytön ryhmän kokous 23.1.2019 Jaakko Penttinen THL/OPER Asiakassuunnitelman kokonaisuus ja määrittelytilanne

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin MÄÄRÄYS 1/2017 1(10) Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Valtuutussäännös Kohderyhmä Voimassaoloaika Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015)

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen

Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen Koulutusorganisaatiot Kansa-koulu-IIhankkeessa -aloitusseminaari Sisältö Kanta-palvelut sosiaalihuollossa Sosiaalihuollon asiakastiedon

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

KOULUKURAATTORIPALVELUJEN REKISTERI

KOULUKURAATTORIPALVELUJEN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 7.10.2016 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven sosiaali- ja terveyslautakunta Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

LASTENSUOJELUILMOITUSTEN ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI

LASTENSUOJELUILMOITUSTEN ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI LASTENSUOJELUILMOITUSTEN ASIAKASREKISTERIN JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Laatimispäivä / päivitetty: 11.4.2012 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

puh

puh 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterin pitäjä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö Hyvinvointijohtaja 4. Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus Yhteystiedot Puh: ,

1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus Yhteystiedot Puh: , TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, III luku 12 artikla Laatimispäivä/päivitetty: 12.2.2019 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

puh

puh 1. Rekisterin nimi Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri 2. Rekisterin pitäjä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö Hyvinvointijohtaja 4. Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 9/ 2011 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Kuraattoripalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Kuraattoripalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste Kuraattoripalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste Sisällys 1. REKISTERIN NIMI... 2 2. REKISTERINPITÄJÄ... 2 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT... 2 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Matti Karvonen 05.09.2016 Aluekoordinaattori, erikoissuunnittelija Kansa-koulu-hanke/Pikassos matti.karvonen@pikassos.fi p. 050 599 64 11 www.pikassos.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi pähkinänkuoressa Hankesuunnitelman pohjalla esiselvitys 2013 Hankerahoitus THL OPER-yksiköstä 1.3.2014-28.2.2016 Mukana

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset

THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset Maarit Rötsä Kehittämispäällikkö THL/OPER 16.11.2016 Maarit Rötsä / OPER 1 Sisältö Palvelutehtäväluokitusta

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Toimeentulotuen rekisteriseloste

Toimeentulotuen rekisteriseloste Toimeentulotuen rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Sosiaalityön päällikkö, p Tietopyynnöt: PL 4 (Pohjolankatu 21), Iisalmi

Sosiaalityön päällikkö, p Tietopyynnöt: PL 4 (Pohjolankatu 21), Iisalmi 1. Rekisterin nimi Adoptiorekisteri 2. Rekisterin pitäjä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö Sosiaalityön päällikkö, p. 040 594 9012 Tietosuojavastaava Puh: 040 5752 678 4.

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvolan asiakasrekisteri

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvolan asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1 / 5 1. Rekisterin nimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvolan asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä: 20.9.2011 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta. 1.1.2009 Terveyslautakunta 1.1.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus liittyy koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnan toteutukseen peruskouluissa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus liittyy koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnan toteutukseen peruskouluissa. REKISTERISELOSTE Sivu 1 (5) REKISTERINPITÄJÄ Kiuruveden kaupunki, opetus- ja sivistyspalvelukeskus PL 28, 74701 Kiuruvesi REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Koulupsykologi Anni Angeria (pääkäyttäjä) Koulukuraattori

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 1.10.2017 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 1.10.2017 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24, 1.5.2011 1 / 5 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI

LASTENSUOJELUN ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI LASTENSUOJELUN ASIAKASREKISTERIN JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Laatimispäivä / päivitetty: 12.4.2012 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 06.09.2013 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (6) 822 V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

LASTENVALVOJAN ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI 9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

LASTENVALVOJAN ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI 9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LASTENVALVOJAN ASIAKASREKISTERIN JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Laatimispäivä / päivitetty: 17.4.2012 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot