Hiekkaharjun Aurinkokello

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiekkaharjun Aurinkokello"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu 60 Hiekkaharju, 65 Simonkylä Hiekkaharjun Aurinkokello Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

2 2/44 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos: (Kumoutuva asemakaava: 60 kaupunginosa, Hiekkaharju 65 kaupunginosa, Simonkylä Osa korttelia sekä katualueet osa korttelia sekä katualueet.) 1.2 Kaava-alueen sijainti Tonttijako ja tonttijaon muutos: Osa korttelia Kaavamuutoksen laatijan nimi ja yhteystiedot: Merja Häsänen, p , Ilmoitus vireille tulosta Vantaan Sanomissa oli ilmoitus kaavoituksen alkamisesta Kala , , Kh pvm, Kv pvm Kaavamuutosalue sijaitsee Simonkylässä Hiekkaharjun vesitornin korttelissa nro 65043, jota rajaavat Talvikkitie, Leinikkitie, Tornimäki ja Malmipolku. Kaavamuutosalueeseen kuuluu nimenmuutoksen takia myös Hiekkaharjusta Talvikkitie välillä Peippikuja - Vanha Soratie / Lillukkakuja. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavamuutoksella nro , "Hiekkaharjun Aurinkokello", eheytetään kaupunkirakennetta sekä tehdään mahdolliseksi asuinalueen laajentamisen paikassa, joka on hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä. Kaavallinen ratkaisu perustuu mm. vesitornin heittämän varjokuvion sijaintiin.

3 3/ Selostuksen sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavamuutoksen toteuttaminen 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 4.4 Asemakaavamuutoksen tavoitteet 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Taloudellisia vaikutuksia 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.7 Nimistö 6 Asemakaavan toteutus 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet

4 4/ Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - tilastolomakkeet - asemakaavakartta määräyksineen - vesihuollon ja sadevesiviemäröinnin yleissuunnitelma. 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Vantaan arkkitehtuuristrategia, 2005, A7:2005, Kaupsu 9/2005. Tikkurilan alueellinen kehityskuva, Kaupunkisuunnittelulautakunta Vantaan moderni rakennuskulttuuri , Amanda Eskola, Inventointiraportti, Vantaan kaupunki 2002, C15:2002, VMK 12, KSY 9/2002. Hiekkaharjun paloaseman rakennushistoriallinen selvitys, Tmi Lauri Putkonen Lausunto: Vantaa Hiekkaharjun paloasema, Oireilutilojen mikrobivaurioselvitys , Novorite Oy. Raportti: Hiekkaharjun paloasema, IV- ja sähköläpivientien tiiveysselvitys, Aaro Korhonen Oy, Hiekkaharjun paloasema, Pohjaviemäreiden sisäpuolinen TV-kuvaus ja ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus, Tekmanni Service Oy, Vantaan Hiekkaharju, kortteli 65043, Tieliikennemeluselvitys, Promethor Oy, Asemakaava (65. Simonkylä, Hiekkaharjun vesitornin viereen asuinkerrostaloja), Vantaan kaupunginmuseon lausunto Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy haki saapuneella hakemuksellaan asemakaavan muuttamista asuinrakentamiselle kortteliin Hakemukseen liittyy Vantaan kaupungin ja Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy:n välinen, alustava sopimus alueen maankäytön muuttamisesta. Alue on Vantaan kaupungin omistuksessa. Ennen kaavatyön aloittamista Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy teetti Tmi Lauri Putkosella Hiekkaharjun paloaseman rakennushistoriallisen selvityksen. Selvityksen mukaan paloasemarakennus ei rakennushistoriallisesta näkökulmasta ole merkittävä. Alueen rakennevaihtoehtoja tutkittiin vesitornin eri vuoden ja kellonaikoina heittämien varjokuvioiden pohjalta. Syksyllä 2008 työ otettiin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan. Kaavoituksen alkamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeillä. Paloasemarakennuksen osan säilyttämisestä keskusteltiin kaupunginmuseon rakennustutkijan kanssa, koska paloasemarakennus oli arvotettu luokkaan A2 (A?) Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventoinnissa. Arkkitehtitoimisto

5 5/ Asemakaavan muutos Jukka Turtiainen Oy / Dan Mollgren teki Hartelan toimeksiannosta myös sellaisia maankäyttövaihtoehtoja, joissa osa paloasemasta säilytettiin. Säilyttäminen todettiin eri selvitysten pohjalta sekä kokonaisuuden kannalta hyvin vaikeaksi. Jatkokehittelyyn valitusta maankäyttövaihdoehdosta Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy teetti melumallinnuksen Promethor Oy:llä. Ääneneristysvaatimukset laadittiin selvityksen perusteella. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Muistutuksia ei jätetty. Lausuntoja pyydettiin 8 kpl ja saatiin 7 kpl. Lausuntojen johdosta kaavamääräyksiä täydennettiin. Asemakaavan muutos on valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. Kaavamuutos noudattaa Vantaan strategisia tavoitteita. Yleisten rakennusten korttelialue (Y) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (ET). Asemakaavan muutokseen liittyy myös Talvikkitien nimimuutos välillä Peippikuja - Vanha Soratie / Lillukkakuja. Ajantasa-asemakaavassa Talvikkitie on tällä kohdin Malmimäentien nimisenä. Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) rakennusoikeudeksi tulee k-m 2. Kerrosluku vaihtelee III:sta VI:een. Rakennukset sijoittuvat ison korttelipihan ympärille niin kuin lähialueen kerrostalokortteleissa on ollut tapana. Autopaikat sijoittuvat pääasiassa omalle korttelialueelleen (LPA), mutta muutama autopaikka on mahdollista sijoittaa myös AK-korttelialueelle Tornimäen puolelle. Asemakaavalla muodostetaan kortteliin asuinkerrostalojen korttelialueen tontit 3-5, autopaikkojen korttelialueen tontti 6, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueen tontti 7 sekä katualuetta. Tällä kaavamuutoksella korvataan Vantaan kaupungin hakema asuinrakentamista koskeva asemakaavamuutos nro kortteliin Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asuntotonttien toteutuksesta on käyty neuvotteluja kaupungin ja mahdollisen toteuttajan kesken. Kaavan toteuttaminen edellyttää, että alueen nykyisille toimijoille voidaan osoittaa uudet toimitilat muualta. Tämän kaavamuutoksen laatimisen aikoihin on myös tekeillä kaavamuutos nro Havukoskelle Halmekujan varrelle. Palveluverkkosuunnitelmassa on esitetty Itä-Vantaan paloaseman perustamista Halmekujalle sekä Vantaan Veden kaikkien toimintojen ja tilakeskuksen Itä-Vantaan tukikohtien toimintojen keskittämistä Halmekujalle vuoteen 2015 mennessä.

6 6/44 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Alueen maamerkkinä on Talvikkitien ja Leinikkitien kulmassa sijaitseva puuston keskeltä kohoava ja kauas näkyvä Hiekkaharjun vesitorni. Ympäristön katseilta suojattu vesitornin välitön lähialue on nykyisin perin epäsiisti ja luotaantyöntävä. Suunnittelualueella on Hiekkaharjun vanha paloasema sekä Vantaan Veden keskusvalvomo, joihin liittyy useita pienempiä varasto- ym. rakennuksia. Suunnittelualueen lounaispuolella on kaksi kaupallisten palvelujen rakennusta. Alueen pohjoispuolella on kerros- ja rivitalojen suurkorttelityyppisiä pihapiirejä. Alueen kaakkoispuolella on Hiekkaharjun koulu ja sen pelikenttä. Lähialueilla on myös Simonkylän ja Hiekkaharjun eri-ikäistä pientaloasutusta, Simonkylän koulu ja Simonkallion koulu sekä mm. useita päiväkoteja. Maisemarakenne, maisemakuva ja maiseman historia Hiekkaharjun kaupunginosa sijoittuu nimensä mukaisesta luode-kaakkosuuntaisella harjulle, joka on hieman ympäröivää maastoa ylempänä. Maisemakuvalle ovat tyypillisiä valoisat männiköt, joita on jäänyt pientalovaltaisen rakentamisen lomaan. Asemakaava-alue sijaitsee harjun lounaisreunalla. Mäntyjen keskeltä nouseva vesitorni on maisemassa kauas näkyvä maamerkki. Harju on syntynyt jäätikön sulamisvesien kuljettamasta, lajittelemasta ja kasaamasta materiaalista. Harju on muodostunut kohtisuoraan suhteessa jään reunaan eli jään vetäytymisliikkeen suuntaisesti (luode-kaakko). Hiekkaharjun asuinalueen kohdalla harju on jääkauden jälkeisten merivaiheiden aikana tasoittunut laajaksi selänteeksi, jolle on ollut helppo rakentaa. Ennen alueen rakentamista harju oli karua metsäaluetta, mänty- ja kanervakangasta. Luonnonolot Leinikkitien varressa kasvaa komeita, suoria ja korkeita mäntyjä. Vesitornin eteläpuolella on nuorempaa vahvaa männikköä. Kaavamuutosalueen kaakkoissivulla kasvaa jonkin verran lehtipuustoa. Kenttäkerroksen kasvillisuus muodostuu lähinnä heinistä ja osa rinteestä on paljaana hiekkamaana. Korttelin sisällä on jonkin verran puu- ja pensasistutuksia, mutta suuri osa on asfalttia. Asemakaava-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Suunnittelualueen maaperä on hiekkaa ja osittain täytemaata. Pienilmasto Harjun lounaisrinne on lämmin ja eteläreunan puusto suojaa vallitsevilta tuulilta. Korttelin pohjoisosa on kuitenkin avoin ja altis kylmille pohjoistuulille. Korkea vesitorni aiheuttaa tuulenpyörteitä ja varjostusta.

7 7/44 Vesistöt ja vesitalous Satava vesi imeytyy hyvin hiekkamaahan ja muodostaa pohjavettä. Nykytilanteessa suuri osa kaavamuutosalueesta on kuitenkin asfaltoitu ja hulevedet päätyvät pintavaluntana hulevesiviemäriin ja sieltä edelleen Rekolanojaan ja Keravanjokeen. Alue kuuluu Valkealähteen pohjavesialueeseen, joka kuuluun luokka I, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Alue on pohjaveden muodostumisaluetta Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Simonkylän ja Hiekkaharjun kaupunginosat ovat pääasiassa tehokkaasti rakennettuja asuinalueita. Leinikkitien varressa olevat palvelut ovat Simonkylän ja Hiekkaharjun yhteisen alueen keskipisteessä. Muut lähimmät kaupalliset palvelut ovat Simonkalliossa Koivukyläntien varrella sekä Hiekkaharjun aseman lähellä. Lähialueiden merkittävin täydennysrakentamisen alue on Hiekkaharju 5:n asemakaava-alue suunnittelualueelta koilliseen Talvikkitien ja radan välissä. Muuten lähialue on rakennettu. Kaupunkikuva Kaupunkikuvan oleellisin piirre on vesitornin asema alueen maamerkkinä. Vesitorni poikkeaa kooltaan merkittävästi alueen muusta rakentamisesta. Lähialueen rakennuskanta on jokseenkin kirjavaa: kerrostaloja (kerrosluku 3-8) ja rivitaloja luvuilta sekä omakotitaloja, joista vanhimmat ovat 1930-luvulta ja uusimmat aivan viime vuosilta. Alueen kaakkoispuolella on Hiekkaharjun koulu, joka on rakennettu Rakennuksia ei yleensä ole sijoitettu kiinni katuun, vaikkakin usein sen suuntaisesti. Sen vuoksi kadusta ei muodostu kaupunkitilaa. Katu täyttää vain liikkumisen vaatimukset. Suunnittelualueella korttelissa on seuraavat rakennukset (tiedot Vampatista): - paloasema, rakennettu 1960, - kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennuksia 3 kpl, rakennettu 1976 ja1979, - toimistorakennus, rakennettu 1989, - talousrakennus, rakennettu 1989, - vesitorni, rakennettu 1970, - muu palo- ja pelastustoimen rakennus, rakennettu Asuminen, väestön rakenne ja kehitys Simonkylän asukasmäärä ei ole viime vuosikymmenen aikana juurikaan muuttunut. Se on ollut henkilöä ja vuoden 2008 alussa 7320 henkilöä. Simonkylän väkiluvun arvioidaan olevan 7567 henkeä vuonna Ennusteiden mukaan eniten kasvaa yli 65-vuotiaiden ikäryhmä. Toiseksi eniten kasvaa pienten lasten määrä. Vuoden 2003 tilastojen mukaan Simonkylän asuntokannasta 24 % on ollut 1-2 huoneen asuntoja (keittiö mukaan lukien) ja 54 % 3-4 huoneen asuntoja. Niistä 73 % on ollut kerrostaloissa. Hiekkaharjussa vastaavat luvut ovat 23 % 1-2 huoneen asuntoja ja 51 % 3-4 huoneen asuntoja, joista kerrostaloissa 56 %. Omistusasuntojen osuus on Simonkylässä ollut 56 % ja Hiekkaharjussa 81 %. Asuntokunnan keskikoko on sekä Simonkylän että Hiekkaharjun alueilla ollut 2,1 henkeä. Hiekkaharjuun on rakenteilla uusi n asukkaan asuinalue (Hiekkaharju 5, asemakaava nro ) Talvikkitien ja radan väliin. Alue rajautuu pohjoisessa Rekolanojaan ja etelässä Hiekkaharjun vanhaan omakotiasutukseen.

8 8/44 Kaavamuutosalueella ei ole asuntoja. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Suunnittelualueella sijaitsee Hiekkaharjun paloasema ja Vantaan Veden keskusvalvomo sekä vesitorni. Pääkeskustatasoiset julkiset palvelut sijaitsevat pääasiassa Tikkurilassa n. 1,5 km päässä. Lähialueilla on päiväkoteja ja kouluja. Lähimmät kaupat ovat Leinikkitien varrella kaavoitettavaa aluetta vastapäätä. Virkistys Alue sijoittuu viheralueverkostoon nähden erittäin hyvälle paikalle. Talvikkitien itäpuolella on kevyen liikenteen alikulun päässä koulun urheilukenttä ja Malmimäen laajat puistoalueet, joilta pääsee edelleen viheralueille Rekolanojan varteen ja Keravanjoelle. Suunnittelualueelta itään johtaa puistojen ketju Kylmäojan varteen ja edelleen kohti pohjoisen viheralueita tai etelään kohti Vantaanjokea. Tikkurilan Urheilupuisto pelikenttineen, urheilu- ja uimahalleineen sekä retkeilymajoineen on vain hieman yli kilometrin päässä. Tikkurilan keskustassa on kulttuuripalveluja; mm. elokuvateatteri, teatteritoimintaa sekä kirkko. Nopean junayhteyden päässä on Helsingin keskustan kulttuuri- ja muita palveluita. Liikenne Alue rajautuu Talvikkitie-pääkatuun ja Leinikkitie-kokoojakatuun. Kaava-alueen länsipuolella kulkee alueellinen pääkatu; Koivukyläntie. Kaava-alue liittyy katuverkkoon Leinikkitien ja Tornimäki-tonttikadun kautta. Leinikkitien ja Talvikkitien liittymässä on liikennevalot. Bussiliikenne kulkee Leinikkitietä, Talvikkitietä ja Koivukyläntietä pitkin. Leinikkitieltä on yhteydet mm. Simonsiltaan ja Helsinkiin, Talvikkitiellä kulkee sisäisiä bussilinjoja mm. Tikkurilaan. Koivukyläntietä käyttävät sisäiset bussilinjat mm. Korsoon ja Myyrmäkeen. Linja-autopysäkit ovat enimmillään n. 300 m:n päässä ja etäisyys Hiekkaharjun asemalle on n. 1,2 km. Kevyttä liikennettä varten kaava-aluetta ympäröi joka puolelta olemassa oleva raittiverkko. Talvikkitien ali on rakennettu kevyen liikenteen alikulku, jonka kautta pääsee mm. Hiekkaharjun koululle ja Hiekkaharjun juna-asemalle. Kaava-alueella ja ympäristössä pysäköinti on järjestetty tonteilla. Tornimäen kääntöpaikan yhteydessä on hieman yleistä pysäköintiä. Vesitorni huolletaan nykyään Talvikkitieltä lähtevän huoltotien kautta. Rakennettu kulttuuriympäristö Inventointiraportissa Vantaan moderni rakennuskulttuuri keskuspaloasema on arvotettu luokkaan A2 Hiekkaharjun identiteetin kannalta merkittävänä rakennuksena. A2 : "Potentiaaliset suojelukohteet, joiden suojelukelpoisuus ja -laajuus täytyy useimmissa tapauksissa inventoinnilla selvittää". A2-merkintä on myöhemmin korvattu rekistereissä merkinnällä A?. Raportin mukaan paloasema on rakennettu vuonna 1960.

9 9/44 Hiekkaharjun vesitorni on raportissa arvotettu luokkaan B. "B-kohteissa on usein jokin erittelemätön arvo, joka nostaa ne asianomaisen aikakauden massan yläpuolelle". Vesitornin vanha osa on arkkitehti Väinö Vuorisen suunnittelema ja vuodelta Vesitornia on laajennettu ehkä 1970-luvulla. (Vartti-lehden artikkelin mukaan "vanhan vesitornin ympärille rakennettiin uudisosa vuonna 1982", Vartti, , Marke Harkas.) Hiekkaharjun paloaseman rakennushistoriallisen selvityksen mukaan paloasemaa ryhdyttiin alunperin rakentamaan kunnan varasto- ja korjaamorakennukseksi v Määrärahojen loputtua työt oli keskeytettävä. Rakennustöitä jatkettiin v hieman uusituin suunnitelmin. "Helsingin maalaiskunnan palokunnan toiminta alkoi siis 1960 kunnan varasto- ja korjaamorakennuksessa, josta oli erotettu kolmen huoneen ja keittiön käsittävä asuinhuoneisto palokunnan käyttöön". Rakennuksen läheisyyteen rakennettiin ensimmäinen vesitorni. Vantaan kaupunginmuseon lausunnon Asemakaava (65. Simonkylä, Hiekkaharjun vesitornin viereen asuinkerrostaloja) mukaan "...vuonna 1960 pääsi kunnan ensimmäinen vakituinen palokunta muuttamaan tiloihin luvun loppuun mennessä Vantaan palolaitoksella eli keskuspaloasemalla oli käytössään lähes koko rakennus. Sisätiloja on myöhemmin muutettu myös ja luvuilla. Vantaan palolaitos toimii edelleen näissä tiloissa. Rakennuksen rapatut julkisivut edustavat käytön sanelemaa suhteellisen pelkistettyä arkkitehtuuria ja ovat säilyneet hyvin alkuperäisinä. Rakennusmassan pohjoispäädyssä on torni." Paloasema Leinikkitien puolelta. Paloasema pihan puolelta. Vesitorni pohjoisesta lähestyttäessä. Vesitorni paloaseman pihalta nähtynä.

10 10/ Maanomistus Tekninen huolto Vesihuolto Aluetta palveleva vesihuoltoverkosto on rakennettu. Vedenjakelu Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee kaavamuutosalueella. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Korttelin länsireunassa tontilla sijaitsee tornilta Koivukylään ja Korsoon syöttävä 600 mm päävesijohto. Jakelujohdot ovat Leinikkitiellä ja Tornimäen puolella. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Kaavamuutosaluetta palveleva jätevesiviemäriverkko on rakennettu. Jätevedet johdetaan Leinikkitien viemäriin ja Tikkurilan verkon kautta Suutarilan jätevesipumppaamolle. Helsingin verkostossa jätevesi johdetaan Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Sadevesiviemäriverkko on rakennettu. Vedet johdetaan putkiviemäreissä itään Rekolanojaan. Osa alueen hulevesistä kulkeutuu Talvikkitien viemäreissä Keravanjokeen. Energiahuolto Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Lähistöllä on useita muuntamoita. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella. Koska alueella on ollut myös pelastusajoneuvojen huoltoon liittyvää toimintaa, saattaa alueen maaperä olla paikoin likaantunut. Talvikkitien ja Leinikkitien liikennemelua on ennustettu vuodelle Sen ei odoteta muuttuvan nykyisestä. 55 db:n käyrä ulottuu n. 70 m päähän Talvikkitien keskilinjasta tasaisesti koko suunnittelualueella. Leinikkitien puolella vastaava etäisyys on n metriä. Vuoden 2030 ennusteliikenne päiväsaikaan nykyisellä ja suunnitellulla maankäytöllä on esitetty kuvina on kohdassa Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt. Sosiaalinen ympäristö Suunnittelualue liittyy kiinteästi ympäröiviin asuinalueisiin. Kortteli ja katualueet ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.

11 11/ Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtioneuvoston päättämien (tarkistettu ) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5.

12 12/44 Maakuntakaava (YM ) Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on pohjavesialueella olevaa taajamatoimintojen aluetta. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava (Kv hyv ) Yleiskaavassa kaavamuutosalue on tehokasta asuntoaluetta A1, jolla sijaitsee yhdyskuntateknisen huollon laitos. Hanke on yleiskaavan mukainen. Voimassa olevat asemakaavat Asemakaavassa nro (YM ) kortteli on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) sekä autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Rakennusoikeus on k-m 2 ja enimmäiskerrosluku III½. Korttelialueen eteläkulmassa on vesitorni (vt). Autopaikkojen korttelialue korttelin pohjoiskulmassa on korttelin asukkaiden käytössä eikä se kuulu kaavamuutosalueeseen. Korttelia sivuaa itäpuolitse Talvikkitie, joka voimassa olevassa asemakaavassa on tällä kohdin Malmimäentien nimisenä.

13 13/44 Kaavamuutosalueeseen kuuluva Malmimäentien (Talvikkitien) eteläosa on osa asemakaavaa nro (SM ). Rakennusoikeudesta on käytetty yhteensä 3046 k-m 2, mikä sisältää myös mm. autosuojat ja jätesuojat ja kun rekisterin mukaan vesitornille ei lasketa kerrosalaa. Vantaan arkkitehtuuristrategia Vantaan arkkitehtuuristrategian mukaan uuden rakentamisen tulee vahvistaa vantaalaista identiteettiä, olla laadukasta ja edistää viihtyisän kaupunkiympäristön syntymistä. Hanke on arkkitehtuuristrategian mukainen.

14 14/44 Vantaan asuntostrategia Asuntostrategian tavoitteena on, että asumisen ympäristövastuuta ja ilmaston muutoksen torjuntaa toteutetaan eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, rakentamisen ja korjaustoiminnan ohjauksella energiatehokkaaseen ja ympäristön kuormitusta vähentävään suuntaan sekä ihmisten asumiskäyttäytymisen neuvonnalla. Sen mukaan Vantaalla aloitetaan 2000 asunnon rakentaminen vuosittain. Uustuotannosta 20 % toteutetaan valtion tukemana kohtuuhintaisena vuokra-asuntotuotantona. Uustuotannosta n. 20 % toteutetaan vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona, asumisoikeustuotantona, osaomistustuotantona tai vastaavina tuotantomuotoina. Lisäksi mm. asuinalueiden suunnittelun ja toteuttamisen kaikissa vaiheissa otetaan huomioon ympäristövastuun periaate ja siihen liittyvät toimet. Hanke on asuntostrategian mukainen. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako- ja rekisteri Kiinteistö on tonttina kiinteistörekisterissä. Kiinteistöt , , , , , , ovat tiloina kiinteistörekisterissä. Kiinteistö sekä (Talvikkitie) ovat katualuetta. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset Rakennuskiellot Tiloilla ei ole rakennuskieltoa kaavan laatimiseksi. Suojelupäätökset Suunnittelualueella ei ole voimassa suojelupäätöksiä. Muut aluetta koskevat päätökset Malmimäentien nimi poistetaan osuudella vesitorni - Koivukylänväylä, tilalle Talvikkitie - Pyrolavägen (Kala ). Osuudelle vesitorni - Peippikuja ei ole tehty nimenmuutospäätöstä. Välillä Vanha Soratie - Koivukylänväylä Malmimäentien nimi on muutettu asemakaavalla Talvikkitieksi. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, muun muassa tehdyt inventoinnit. Kohdassa 3.1 Rakennettu ympäristö / Rakennettu kulttuuriympäristö on kuvattu seuraavien inventointien sisältöä tämän asemakaavamuutoksen kannalta: - Vantaan moderni rakennuskulttuuri , Amanda Eskola, Inventointiraportti, Vantaan kaupunki 2002, C15:2002, VMK 12, KSY 9/2002.

15 15/44 - Hiekkaharjun paloaseman rakennushistoriallinen selvitys, Tmi Lauri Putkonen Niiden lisäksi Vantaan kaupungin tilakeskus on selvittänyt rakennusten kuntoa, minkä vuoksi on laadittu mm. seuraavat raportit: - Lausunto: Vantaa Hiekkaharjun paloasema, Oireilutilojen mikrobivaurioselvitys , Novorite Oy. Lausunnossa todetaan, että rakennuksesta on löytynyt homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvustoa. Lopuksi suositellaan ikkunoiden huonokuntoisten puuosien perusteellista kunnostamista tai uusimista sekä joidenkin seinäpintojen mekaanista puhdistamista ja desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. - Raportti: Hiekkaharjun paloasema, IV- ja sähköläpivientien tiiveysselvitys, Aaro Korhonen Oy, Raportissa todetaan, että rakennuksissa on ilmavuotoja ja puutteita läpivientien tiivistyksissä vuosien kuluessa tehtyjen korjaus- ja muutostöiden seurauksena. Raportissa on maininta huoneilman tunkkaisuudesta. - Hiekkaharjun paloasema, Pohjaviemäreiden sisäpuolinen TV-kuvaus ja ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus, Tekmanni Service Oy, Tutkimuksessa todetaan, että "viemärikuvauksen perusteella paloaseman jätevesipohjaviemärit ovat pääosin tyydyttävässä / välttävässä kunnossa". Ilmanvaihtojärjestelmä on osittain puhdistamisen, osittain huoltamisen ja osittain uusimisen tarpeessa. Koko Tikkurilan palvelualuetta kuvataan ja analysoidaan Tikkurilan alueellisessa kehityskuvassa nro 6601KK (kala ). Vesitornin pohjoispuolelle sijoittuvasta asuinalueesta sanotaan, että sen kaupunkikuva ja -rakenne on keskeneräinen, mikä osaltaan johtunee juuri tämän asemakaavamuutoksen alaisen alueen pusikoituneesta ja epäkaupunkimaisesta yleisilmeestä. Alueelle aikaisemmin laaditut asemakaavaluonnokset Vantaan kaupunki on hakenut kortteliin tontille asemakaavan muuttamista asuinrakentamiselle saapuneella hakemuksellaan. Asemakaavan muutoksen numero oli Tonttia 1 tutkittiin asuin- ja liikekäyttöön. Vesitornin alle tutkittiin torialuetta. Luonnoksissa oli säilytetty vaihteleva määrä alueen rakennuksista, pysäköintialue oli sijoitettu varsin keskeisesti ja uudisasuinrakentamista oli tontin pohjoisosassa Mamipolun varressa, Tornimäen pysäköintialueen vieressä sekä Talvikkitien ja Malmipolun kulmassa. Paloasema tai sen korvaava uudisrakennus oli liiketilaa. Asuinkäyttöön oli suunniteltu n k-m 2. Maanomistajia kuultiin RakA 154 :n mukaisesti marraskuussa Mielipiteitä saatiin 5 kpl. Aluetta toivottiin asuinkäyttöön sekä puistoksi. Vesitornista putoavista jääpuikoista varoitettiin. Hiekkaharjussa olevan pelastustoiminnan oli tarkoitus muuttaa uuteen, itäiseen tukikohtaan vuonna Tällöin myös korttelin tilat oli tarkoitus saada muuhun käyttöön. Asemakaavamuutoksen nro valmistelu päättyi tähän. Tällä kaavamuutoksella nro korvataan Vantaan kaupungin hakema asemakaavamuutos nro asuinrakentamisesta kortteliin

16 16/44 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Alueella oleva pelastusasema tulee siirtämään toimintansa lähivuosien aikana Halmekujalle ja myös Vantaan Veden keskusvalvomo tullaan sijoittamaan sinne. Hiekkaharjun vesitornin korttelia on tutkittu asumisen alueena tulevaisuuden tarpeita varten. Samalla muutetaan Malmimäentien nimi virallisesti Talvikkitieksi välillä Peippikuja - Vanha Soratie / Lillukkakuja (asemakaavan tekninen tarkistus). Opaskartoissa ja tienviitoissa lukee Talvikkitie. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutosta on hakenut Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy saapuneella hakemuksellaan. Alueen omistaa Vantaan kaupunki. Työ on otettu Vantaan kaupunkisuunnittelun työohjelmaan syksyllä 2008 (kaupunkisuunnittelulautakunta ). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Kaavamuutoksen hakija, kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset, kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset sekä ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Kaupungin toimialat ja asiantuntijaviranomaiset: Maankäytön ja ympäristön toimiala (kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus), pelastuslaitos, tilakeskus, joukkoliikenne. Valtion viranomaiset: Uudenmaan ympäristökeskus, työsuojelupiiri, jne. Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, YTV, tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, Vantaan Energia Oy, Vantaan ympäristöyhdistys ry jne. Ilmoitus vireille tulosta oli Vantaan Sanomissa ilmoitettiin kaavoituksen alkamisesta Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutosta on valmisteltu yhdessä Rakennusyhtiö Hartela Oy:n, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n sekä Vantaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa. MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty MRL 62 :n mukaiseen päivättyyn kuulemiskirjeeseen vastauksena saatiin 4 mielipidettä. Mielipiteissä kiinnitettiin huomiota mm. Malmipolun varteen sijoittuvien rakennusten kerroslukuihin ja vanhan paloaseman osan säilyttämiseen.

17 17/ Asemakaavamuutoksen tavoitteet Hakijan tavoitteet Rakennusyhtiö Hartela Oy:n toimeksiannosta on Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy tutkinut alueen maankäyttöä asumiseen erilaisin vaihtoehdoin, jotka perustuvat mm. vesitornin heittämien varjojen tutkielmiin. Tarkemmin tutkittiin kahta kerrostaloratkaisuun perustuvaa vaihtoehtoa, joista toisessa (VE 1) paloaseman rakennuksesta ei säilytetty mitään ja toisessa (VE 2) säilytettiin pieni osa. Alustava asuinkerrosalamäärä oli k-m 2 ja kerrosluku IV-VI. Nämä vaihtoehdot esiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (Ks. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset). Tammikuussa Luonnoksen VE2 / pohjalta tehdyt varjotutkielmat: Huhtikuussa Heinäkuussa Lokakuussa

18 18/44 Kaupunkikuvalliset tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Simonkylän ja Hiekkaharjun asuinaluetta. Alueella oleva vesitorni poikkeaa mittakaavaltaan ja muodoltaan kaikesta muusta alueella olevasta rakentamisesta. Sen viereen sijoittuva rakentaminen voidaan ratkaista hyvin monella tavalla, mm. myös tavanomaisuudesta poikkeavilla muodoilla. Rakentamisen tulee liittyä luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen; Leinikkitien toisella puolella olevaan pientaloalueeseen sekä suunnittelualueen pohjoispuolella levittäytyvään kerros- ja rivitaloalueeseen. Pysäköinti ratkaistaan niin, ettei se ole kaupunkikuvallisesti hallitsevassa asemassa. Tornimäen katualue vaikuttaa leveältä, koska sen vieressä on pysäköintialueita. Tavoitteena on sijoittaa rakennukset niin, että Tornimäen ilme kapenee. Rakennussuojelulliset tavoitteet Kaupunginmuseo antoi lausunnon : "Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy on tehnyt alueesta esisuunnitelmia, joista tarkemmin on tutkittu kahta vaihtoehtoa. Kummassakin vaihtoehdossa vesitorni säilyy. Versiossa 1 paloasemarakennus on purettu ja korvattu Leinikkitien puolella 5- kerroksisella rakennusmassalla. Versiossa 2 suurin osa paloasemarakennuksesta on purettu, mutta säästetty eteläisin Leinikkitien puolella kaksikerroksisena nouseva rakennusmassa. Leinikkitien puoleinen 5-kerroksinen uudisrakennus ulottuu vastaavasti pidemmälle Tornimäen suuntaan. Esitetyistä vaihtoehdoista kaupunginmuseo puoltaa versiota 2. Keskuspaloasemalla on erityinen merkitys Hiekkaharjun alueen identiteetin kannalta. Se on merkittävä osa alueen historiaa ja ollut toiminnallaan näkyvä osa alueella jo lähes puolen vuosisadan ajan. Säilyttämällä osa, vaikkakin pieni, vanhaa paloasemarakennusta, säilytetään konkreettinen muistuma historiasta, osa ajallista kerrostumaa. Rakennuksen osittainen säilyttäminen sopii omalla tavallaan sen rakennushistoriaan. Paloaseman rakennuskokonaisuus on myös valmistunut osissa. Pitkänomaisen rakennusmassan keskellä on vanhin 1957 valmistunut osa, jota myöhemmin jatkettiin päätyjen suuntaan. Nyt versiossa 2 säilytettäväksi ehdotettu osa on Leinikkitielle kaksikerroksisena nouseva kaakkoispäädyn myöhemmän rakennusvaiheen osuus. Vanha rakennus toimisi esimerkiksi korttelitalona, pitäen sisällään asuinalueen yhteistiloja. Viereisen uudisrakennusmassan kerroskorkeutta tulisi vielä harkita. Joka tapauksessa vanhan ja uuden rakennuksen väliin on jäätävä riittävästi avointa tilaa." Asuinympäristön laatua koskevat tavoitteet Simonkylän asuinympäristöä kohennetaan korvaamalla laaja yhdyskuntateknillisen huollon alue kirjavine rakennuskantoineen laadukkaalla asuntokorttelilla. Rakennukset sijoitetaan kaupunkimaisesti siten, että muodostetaan katutiloja (joilla on seinät). Pihat sijoitetaan ilmansuuntien suhteen parhaimmille paikoille. Pysäköintiratkaisu ei saa olla ympäristöä dominoiva piirre. Vesitornin lähiympäristö siistitään, koska se on asuinkorttelin välittömässä läheisyydessä.

19 19/44 Muut tavoitteet Liikenneturvallisuuteen liittyvänä tavoitteena oli, että tonttiliittymiä ei osoiteta Talvikkitien puolelta. Vesitornin huollon reitin järjestämistä tutkitaan Leinikkitien puolelta. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Ensimmäiset luonnokset Vaihtoehdossa VE1 / oli esitetty yhteensä k-m 2, mikä sijoittui kahden suurpihan ympärille. Pysäköinti oli kaksitasoisena ratkaisuna asuinkerrostalojen ja vesitornin välissä. Vaihtoehdossa VE2 / oli yhteensä k-m 2 yhden suurpihan ympärillä. Piha avautui vesitornin suuntaan. Pihan ja vesitornin välissä oli maantasoista pysäköintiä viuhkamaisesti. Vesitornin huoltoyhteys oli molemmissa vaihtoehdoissa Talvikkitien puolelta kuten nykyisin. Vaihtoehdoista oli tehty varjotutkielmat, joista kävi ilmi, että vesitornin varjo on useimmiten juuri pysäköintiin esitetyn alueen kohdalla. Vaihtoehdossa VE2 pihaaluetta oli enemmän auringonvalossa. Se oli myös kaupunkikuvalliselta ja - rakenteelliselta ratkaisultaan mielenkiintoisempi ja ympäristöä eheyttävä. Jatkokehittelyyn valittiin VE2. VE 1 / VE 2 /

20 20/44 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyt vaihtoehdot, Vaihtoehdossa VE1 paloasemarakennusta ei säilytetä, kun taas VE2:ssa osa rakennuksesta säilytetään. VE2:ssa Leinikkitien varteen esitetty rakennus "kuroo" Tornimäen katutilaa kapeammaksi. Pihalta on molemmissa vaihtoehdoissa esitetty jalankulkuyhteyksiä kevyenliikenteen raitille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyt vaihtoehdot: VE 1 / VE 2 / Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet > Paloasema 1. Tehdyt selvitykset Inventoinnissa paloasema on merkinnällä A2 (=A?), mikä tarkoittaa sitä, että edellytetään tarkempaa tutkimista ja inventointia suojelemiseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Yksityiskohtaisen inventoinnin perusteella kohteen arvo voidaan määritellä ja sijoittaa se sitten johonkin luokista A1, A2 tai B. Mikäli harkitaan kohteen purkua, tulee inventoinnilla osoittaa riittävät perustelut tälle. Rakennuksesta on tehty rakennushistoriallinen inventointi ja saatu kuntoraportteja. Rakennus on rakennettu osissa niin, että suunnitelmia on muutettu kesken rakentamisen. Alunperin on lähdetty rakentamaan varastoa ja korjaamorakennusta. Rakennus ei ole arkkitehtonisesti merkittävä. Kuntoraporteissa käy ilmi, että rakennus ja sen osat ovat joiltain osin korjaamisen ja joiltain osin uusimisen tarpeessa. Paikoin riittää perusteellinen puhdistaminen.

21 21/44 Rakennuksessa on todettu hometta. Korjaustoimenpiteet saattaisivat todennäköisesti olla niin suuria, että rakennuksen historiallinen arvo vähenisi. Selvitykset eivät tue säilyttämistä. 2. Rakennuksen osan säilyttäminen Säilytettäväksi esitetty rakennusosa on osa Hiekkaharjun paloaseman historiaa. Rakennuksen tarina ei ole tyypillinen paloasemarakennuksen historia, koska rakennus oli alunperin rakennettu varastoksi ja korjaamoksi. Säilytettäväksi esitetty osa ei ole rakennuksen vanhin osa, ja se on vain osa, ei kokonaisuus. Se ei ensinäkemältä ilmentäisi tuleville polville paloaseman historiaa, koska se näyttää asuin- tai toimistorakennukselta. Rakennus on kokenut muutoksia koko olemassa olonsa ajan ensimmäisistä rakennusvaiheista alkaen. Jos yhteistä tahtoa on, rakennus sinällään olisi mahdollista säilyttää, jos samalla hyväksyttäisiin se, että sitä tultaisiin samalla muuttamaan paljon. Säilyttämisen tason ja säilytettävän rakennusvaiheen valinta on tässä tapauksessa hyvin kyseenalainen. 3. Uusi käyttötarkoitus Säilytettäväksi esitetylle rakennukselle on vaikea esittää uutta ja toimivaa käyttötarkoitusta. Rakennuksessa voisi toimia asumista palvelevia toimintoja, kuten esim. pesula. Se tosin vaatisi sisätiloilta mm. kosteuseristämistä jopa niin, että sisätilat tulisi rakentaa uudestaan. Rakennuksessa voisi toimia kerhotiloja, mikä asettaa vaatimuksia ilmanvaihdolle ja, jos tilat ovat lasten tarkoituksiin, mm. turvallisuuteen liittyville mitoituksille. Toiminta olisi helposti ristiriidassa säilyttämistavoitteiden kanssa. Jos rakennukseen sijoittuu toimistotiloja tms. työpaikkoja, tulee niitä varten varata riittävästi pysäköintipaikkoja ja järjestää mm. edellytyksiä huoltoliikenteelle. Koska rakennukseen sijoittuvan toiminnan laatua tai tulevaa toimijaa ei voida tässä vaiheessa määrittää, on kaavassa vaikea varautua täsmällisiin ympäristön laatuun tähtääviin määräyksiin, kuten pysäköintipaikkojen määrään ja lähiympäristöä koskeviin muihin määräyksiin. 4. Kaupunkikuvalliset syyt Asemakaavalla luodaan edellytyksiä mm. hyvälle kaupunkirakenteelle ja kaupunkikuvalle - "kauniille kaupungille". Uuden rakentamisen tulee liittyä luontevasti vanhaan rakenteeseen. Paloaseman osa ei liity mihinkään säilyneeseen, vanhaan rakennusryhmään, joka muodostaisi esim. [rakennus]historiallisen kokonaisuuden. Paloasema ei ole arkkitehtonisesti erityinen rakennus, joka asettuisi maisemaansa kuin koru. Näin paloasemarakennusta ei ole perusteltua pitää asemakaavallisen sommitelman lähtökohtana. 5. Yleiskaava Yleiskaavassa alue on merkinnällä A1, tehokasta asuinaluetta, mikä puoltaa alueen asemakaavan muuttamista asuinalueeksi.

22 22/44 > Pysäköintialue 1. Varjotarkastelu Pysäköintialue oli ensimmäisistä vaihtoehdoista lähtien sijoitettu varjotarkastelun perusteella sijoitettu varjoisimmalle alueelle vesitornin pohjoispuolelle. Näin aurinkoisin piha-alue lähempänä rakennuksia jää ulko-oleskeluun ja leikkiin. 2. Maastonmuoto Yksitasoratkaisu kehittyi luontevasti osittain kaksitasoiseksi, sillä paikka sijoittuu rinteeseen. Leikkautuvaan maaston kohtaan sijoittuu autokatos ja kaksitasoisen pysäköintialueen seinän eteen esitetään puuistutuksia. Samalla pysäköintiin varattava alue jäsentyy näyttämään pienemmältä kuin onkaan. > Rakennusten korkeus 1. Kaupunkikuvalliset syyt Suunnitelmaa kehitettiin rakennusten kerroslukujen osalta siten, että Talvikkitien laitaan sijoitettiin kolmikerroksista rakentamista jatkamaan Talvikkitien varteen rakennettua muurimaista rakennusriviä. Koivukylästä lähestyttäessä vesitorni näyttää kohoavan muurimaisen rakenteen huimana päätteenä. Leinikkitien varressa korkein rakentaminen soveltuu parhaiten liikerakennusten läheisyyteen Tornimäen risteyksen tuntumaan. Matalin rakennusosa taas sopii parhaiten lähemmäs vesitornia ja pientaloasutusta. Rakennusta hahmoteltiin eri vaihtoehdoissa myös neli-viisikerroksisena. Nelikerroksinen pääty kaakkoon päin vaikutti kuitenkin liian raskaalta pientaloasutuksen naapurina ja ensinäkymänä Talvikkitien suuntaan. Kolmikerroksinen rakennusosa liittää vesitornin metsäisen mäen ja tien vastakkaisen puolen sulavammin uuteen asuinkortteliin. Jos paloaseman toimisto-osa olisi ollut realistisesti säilyttämis- ja käyttökelpoinen, olisi se toiminut samanlaisena välittäjänä erilaisten kaupunkimaiseman osien välillä. 2. Mielipiteen vaikutus Malmipolun varteen oli osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaiheessa esitetty jopa viisikerroksista rakennusosaa. Naapurikiinteistön toivomuksesta rakennuksia madallettiin ja rakennusoikeutta siirrettiin toisaalle. 3. Varjostaminen Tornimäen varrella rakennukset eivät varjosta naapureita eivätkä korttelipihaa, koska ne asettuvat ihanteellisesti pysäköintialueen etelälaidalle ja pihan pohjoislaidalle. Tällä kohdin rakennukset voivat olla korttelin korkeimpia. > Liikenneratkaisut Vaihtoehdoilla ei ole suurta vaikutusta yleiseen liikenneverkkoon. Ulkoiset kulkuyhteydet, myös jalankulkuyhteydet, säilyvät nykyisenkaltaisina niin olevan kuin uudenkin maankäytön osalta. Samoin joukkoliikenteen yhteyksiin ja palvelutasoon ei vaihtoehdoilla ole vaikutusta. Lisääntyvä asutus ja tiivistyvä yhdyskuntarakenne parantavat joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä kaikissa vaihtoehdoissa. Liikenne lisääntyy suhteessa asukaslukuun ja -rakenteeseen.

23 23/44 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen MRL 62 :n mukaiseen kuulemiskirjeeseen vastauksena saatiin neljä mielipidettä. Asemakaavan muutoksessa mielipiteitä on otettu huomioon seuraavasti: - Suunnitelmaa on kehitetty Malmipolun varressa madaltamalla alunperin 4-5- kerroksisina esitettyjä rakennuksia rakennusmassoja 3-4-kerroksisiksi. - Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Kaupunginmuseo lausui myös mielipiteenään puoltonsa paloasemarakennuksen osan säilyttämisestä, mitä tutkittiinkin kaavatyön aikana. Säilyttämiselle ei kuitenkaan ollut riittävän painavia perusteita. (Ks. kohta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet / Miksi paloasemaa ei säilytetä?) Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen Lausuntoja pyydettiin 8 kpl ja saatiin 7 kpl. Muistutuksia ei jätetty. Lausuntojen johdosta asemakaavamuutokseen lisättiin kaksi määräystä: - AK-alueelle: Lähiympäristön osaksi tulee sijoittaa paloasemasta muistuttavaa ympäristötaidetta. - Kohtaan "Muuta": Korttelista kertyvät hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää maaperään Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaavoituslautakunta : 264 Malmimäentien nimen muuttaminen: Malmimäentien nimi poistetaan ja tie saa osuudella vesitorni - Koivukylänväylä nimen Talvikkitie - Pyrolavägen. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus : Asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville MRA 27 nojalla ja pyydettiin lausunnot mennessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta

24 24/44 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutoksen lähtökohtana on Simonkylän asuinalueen luonteva jatkaminen ja sen sijoittaminen samaan kortteliin mittakaavaltaan mammuttimaisen vesitornin kanssa. Kaavamuutos luo edellytykset korkeatasoiselle täydennysrakentamiselle ja asuinympäristölle. Asuinrakennukset sijoittuvat suurpihan ympärille kuten naapuriasuinkortte-

25 25/ Mitoitus leissa. Suurpiha sijoittuu aurinkoisille tontinosille ja autopaikat vesitornin heittämän varjokuvion alueelle. Kaavamuutosalueelle tulee uusi tonttijako. Tonteille 3-5/65043 sijoittuu asuinkerrostalot, tontille 6/65043 autopaikkojen korttelialue ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle tontille 7/65043 sijoittuu vesitorni. Kortteli liittyy autopaikkojen korttelialueen välityksellä katuverkkoon Leinikkitien kautta. Samasta liittymästä osoitetaan vesitornin huollon liikenneyhteys. Tornimäen puolella tontilla 4/65043 on muutama pysäköintipaikka. Asumiseen tarkoitettua kerrosalaa osoitetaan k-m 2. Voimassa olevaan kaavaan nähden rakentamiseen osoitettu kerrosalamäärä kasvaa k-m 2. Asukkaita alueelle tulee n. 300 (40 k-m 2 /asukas). Asuntojen määrää on arvioitu alla olevissa skenaarioissa 1 ja 2. Huoneiston keskipinta-ala tässä kohteessa olisi noin 60 m 2. (Huoneistoalan voi tässä kohteessa arvioida kertomalla kerrosalan luvulla 0.85, jolloin tulos on x 0.85 = ) Skenaario1 (todennäköisin) - Erityisasumista krs-m 2, 1 ap/140 krs-m 2 --> 22 ap. - Muita asuntoja krs-m 2 --> 106 ap (1ap/85krs-m 2 ) tai max. 128 ap (128 huoneistoa, kun keskipinta-ala on 60m 2 ). Asuntoja tulisi tässä skenaariossa kpl. Autopaikkoja tulisi myös yhteensä ap, jotka osoitetaan LPA-alueelle (+ 3 ap Tornimäen varressa tontilla 4). Skenaario2: - ei erityisasumista - muita asuntoja krs-m 2 --> 142 ap (1ap/85krs-m 2 ) tai max. 170 ap (170 huoneistoa, kun keskipinta-ala on 60m 2 ) Asuntoja ja autopaikkoja tulisi tässä skenaariossa kpl. Autopaikat osoitetaan LPA-alueelle (+ 3 ap Tornimäen varressa tontilla 4). LPA-alueelle voidaan sijoittaa yhteensä n. 170 ap.

26 26/ Palvelut Asemakaavamuutoksen alueelle ei sijoitu julkisia ja kaupallisia palveluja. Lähimmät palvelut ovat Leinikkitien toisella puolen suunnittelualuetta vastapäätä. Lähin koulu on Talvikkitien itäpuolella.

27 27/ Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Kokonaisratkaisulla, kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä on varmistettu haluttu kaupunkikuva ja laatutaso. Rakentaminen liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Asuinkerrostalojen yhteispiha on laaja se on sijoittunut aurinkoiselle ja autoliikenteeltä suojatulle paikalle. Alueelle osoitettu rakennusoikeus on hakijan tavoitteen mukainen. Pysäköintiratkaisu on erittäin onnistunut. Alueelle voidaan osoittaa paikat jopa 170 autolle ilman, että pysäköintialue on maisemaa hallitsevana näkymänä. Pysäköintikentällä on mahdollista sijoittaa autot kahteen tasoon, mikä on tässä tapauksessa tehty luontevasti, ja alueen mittakaavaa tekee "ihmisläheiseksi" autokatos ja istutukset tukimuurien ja autohallin seinien edustoilla. Asuinkerrostalojen korttelialue AK Uudisrakentaminen osoitetaan kerrostalorakentamiselle, koska se rakennustyyppi luontevimmin soveltuu suuren vesitornin viereen muodostamaan yhtenäistä, suuren mittakaavan korttelirakennetta. Asuinrakennukset sijoittuvat suuren korttelipihan ympärille kaupunkimaisesti katujen varsille kuten lähialueen kerros- ja rivitalokortteleissa on tapana. Talvikkitien varressa kolmikerroksinen rakennusosa jatkaa naapurikortteleiden muurimaista, kolmikerroksista rakentamistapaa. Koska Leinikkitien alkupäässä tien eteläpuolella on ensin pientaloasutusta, sitten mittakaavaltaan suurempaa liikerakentamista, sopii suunnittelualueellekin ensimmäiseksi rakennukseksi matalahko, kolmikerroksinen rakennusosa. Näistä kolmikerroksisista osista lähtien rakennusten kerrosluku kasvaa kohti Tornimäkeä ja Tornimäen ja Leinikkitien risteystä. Risteystä voidaan pitää alueen keskuksena, koska sen äärellä on palvelujen keskittymä, ja sen vuoksi sen korostaminen korkeammalla rakennuksella on perusteltua. Asemakaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa porrashuoneiden 15 k-m 2 ylittävän osan sekä teknisiä tiloja, varastotiloja ja väestönsuojia. Liikenteen melun takia Leinikkitien puolella parvekkeet on lasitettava ja maantasoasuntojen ulko-oleskelutilat suojattava liikenteen melulta. Julkisivujen ääneneristävyysmääräykset Leinikkitien ja Talvikkitien puoleisilla rakennusosilla on esitetty kaavakartalla Promethor Oy:n tekemän tieliikennemeluselvityksen mukaisesti. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus tasoerotuksena lasketaan julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena. Ääneneristävyysvaatimukset vaihtelevat db. Lähialueen asemakaavoissa rivi- ja kerrostaloilta on edellytetty vaaleaa julkisivuväritystä (valkoinen, vaaleaharmaa, vaalea beige). Yhtenäisyyden vuoksi tässäkin asemakaavamuutoksessa julkisivuissa tulee käyttää vaaleita värejä, mutta myös voimakkaita värejä. Vaaleat värit liittävät uudisrakennukset ympäristöön ja voimakkaammilla väreillä niille luodaan omaa identiteettiä kookkaan vesitornin kainalossa. Eri värejä tulee käyttää seinissä laajoina pintoina. Ikkunarivien välisiä väripintoja ei tule lukea tällaisiksi laajoiksi pinnoiksi. Rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealuokkaisia, vähäeleisiä ja moderneja. Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

28 28/44 Tekniset tilat ja räystäslinjan yläpuolelle tulevat tekniset koneet ja laitteet tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin. Niitä saa sijoittaa osoitetun kerrosluvun yläpuolelle. Tavoitteena on, että rakennusten kattomaisemakin kestäisi katsomista. Räystään yläpuoli ei saa olla sekava, oma maailmansa, vaan kattopinta on yksi rakennuksen julkisivuista. Leinikkitien varressa katoille tulee sijoittaa asuntojen terasseja ja/tai lasitettuja parvekkeita, jotta lähestymisnäkymä Talvikkitien suunnasta avautuisi kaupunkikuvallisesti mielenkiintoisena. Porrastuvat päädyt eivät näin ole umpinaisia, vaan lasisia parvekelyhtyjä, joihin on mahdollista liittää myös avoimempi terassiosa. Kattotasanteelta avautuu huimat näkymät kohti etelää Tikkurilan suuntaan. Rakennusten ulkonäöstä määrätään lisäksi, että päätyseinissä tulee olla ikkunoita ja ne tulee käsitellä kaupunkikuvallisesti mielenkiintoisella tavalla. Mikäli rakennuksissa käytetään julkisivuelementtejä, niiden tulee olla väribetonia tai karkearakeisella pinnoitteella käsiteltyjä. Elementtisaumat tulee häivyttää saumojen sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla. Korttelipihalle tulee laatia yhtenäinen pihasuunnitelma, koska tonteilla on yhteinen piha-alue. Asuintonttia ei saa aidata toista asuintonttia vasten. Suurelle pihalle on mahdollista rakentaa erilaisia ja erikokoisia paikkoja leikkiin ja oleskeluun sekä rajata erilaisia tiloja pergoloilla, talousrakennuksilla ja muilla pihan rakenteilla. Määräyksellä sallitaan, että talousrakennuksia saa rakentaa leikki- ja oleskelualueelle kaavakartalle merkityn rakennusoikeuden ja rakennusalan lisäksi yhteensä enintään 200 k-m 2. Pihalle sijoitettavien varastojen ja muiden rakenteiden tulee noudattaa asuinrakennusten arkkitehtuuria. Porrashuoneista tulee olla suora uloskäynti korttelipihan leikki- ja oleskelualueelle. Tavoitteena on tehdä pihasta asukkaiden yhteisen viihtymisen tila. Maantasokerroksen asunnoille tulee rakentaa asuntokohtaiset pihat. Tontilla 5/65043 rakennukseen on jätettävä kulkuaukko, josta pääsee turvallisesti Malmipolulle ja sen kautta laajemmille kevyenliikenteen reiteille. Korttelialueilla Leinikkitien puoleisella laidalla on vesitornilta Koivukylään ja Korsoon syöttävän päävesijohdon tilavaraus esitetty kaavakartalla. Kolmen asuintontin yhteinen pysäköintialue on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi LPA. Julkisivuluonnos Leinikkitielle Autopaikkojen korttelialue LPA Pysäköintipaikat voidaan sijoittaa maastoon kahteen tasoon pengertäen. Tällöin täytyy rakentaa myös tukimuureja ja autosuojan seiniä. Jotta lopputulos näyttäisi luontevalta ja vehreältä, tulee tukimuurin päälle istuttaa lamoavia kasveja, jotka kasvaessaan peittävät

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA Hiekkaharjun Aurinkokello 26.11.2008 HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002046, Simonkylä maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

VEISU , SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384

VEISU , SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384 VEISU-5474-6, SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. huhtikuuta 2011 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot