IV-kanaviston rakennustekniikkaa Pyöreiden kanavien liitostavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IV-kanaviston rakennustekniikkaa Pyöreiden kanavien liitostavat"

Transkriptio

1 Atte Honkanen IV-kanaviston rakennustekniikkaa Pyöreiden kanavien liitostavat Opinnäytetyö Talotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Atte Honkanen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikka, LVI-tekniikka Nimeke IV-kanaviston rakennustekniikkaa: Pyöreiden kanavien liitostavat Tiivistelmä Työn tarkoituksena on tutkia ilmanvaihtokanavistojen rakennusteknistä perusominaisuutta. Asia tulee esiin suuria kanavistoja rakennettaessa jolloin kiinnitys vaihtoehdoksi voitaisiin valita vetoniitin sijasta itseporautuva- eli porakärkinen ruuvi. Valintaa tehtäessä päätökseen vaikuttaa oleellisesti kustannukset. Kokonaiskustannuksia laskettaessa on huomioitava hankintahinta, asennukseen kuluva aika sekä tarvittava määrä. Asennukseen vaikuttavat seikat ovat: kuinka paljon kohteessa on ahtaita tai ulottumattomissa olevia porattavia paikkoja, kuinka nopeasti päästään niitistä tai ruuvista seuraavaan normaalitilanteessa, sekä kuinka paljon kutakin on laitettava jotta asiallinen kestävyys on saavutettu. Kustannuksia selvittääksemme suoritettiin koe josta saadaan selville ajan kulutusta sekä ergonomiaa. Toisessa kokeessa testattiin lujuutta, jolla on tärkeä osa, ei vain rakentajan imagon, vaan myös turvallisuuden kannalta. Rajakanavakokona tässä työssä käytin 400 mm standardikokoa, koska se on pienin mahdollinen koko jossa valinnalla voi olla merkitystä suurempia kannakevälejä ajateltaessa. Esimerkiksi teollisuudessa kannakointi ei aina onnistu tarvittavin välein. Elinkaariajattelussa on myös huomioitava kanaviston huolto eli pääasiassa nuohous. Kolmannessa kokeessa testattiin kuinka paljon harjat kuluvat testattavalla 13 mm itseporautuvalla ruuvilla sekä yleisimmin käytetyllä niitillä. Kulutusta selvittämällä voidaan hahmotella onko haitta suurempi kuin hyöty, mikäli ruuveja käytettäisiin niittien sijasta. Kaikissa kokeissa käytettiin samojen valmistajien samoja tuotteita. Ruuvit olivat Ferrometallin poraruuvi KFR ZN 4,2x13 Niitit olivat Spurwayn vetoniitti 73SS x10.10 Koekanavistot ja osat olivat Lindab Oy:ltä Lyhyesti kokeiden tulokset ovat seuraavat: Ruuveja käyttämällä liitosten sitominen on kolmanneksen nopeampaa. Liitoksien kestävyys on ruuvattuna noin kaksi kertaa lujempi. Nuohousharjojen kuluvuus on ruuveja käyttämällä 10,9 grammaa tuhannen liitoksen nuohousjaksolla. Niittejä testattaessa harjat kuluivat 7,8 grammaa, mutta kuluminen aiheutui kanaviston rakenteellisesta kulutuksesta. Asiasanat (avainsanat) ilmastointi, ilmastointiasentajat, ilmastointilaitteet, kanavat, asennus Sivumäärä 15+4 Kieli Suomi URN URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Lehikoinen Pertti Opinnäytetyön toimeksiantaja Insinööritoimisto Ilmatekno Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Atte Honkanen Degree programme and option Building service, HVAC-engineering Name of the bachelor's thesis Duct building technique: Joining round ducts Abstract The goal of this work was to examine the structural basics of air condition ducts. This work concentrates on how larger duct systems are built. Finnish construction recommendations forbid ducts with joints constructed with screws. The reason of this denial comes from the experience of duct cleaners, who have noticed that screws are the main reason, why duct cleaning brushes wear out fast. There are many types of screws, but this work concentrates only on 13 mm self drilling-, or flat headed screw. The amount of detrition is tested in this work, along with other qualities, to see whether it s profitable to deny totally the use of screws. To find out the qualities of screws, three tests were made to compare with the qualities of blind rivets. The first test focuses on expenses, which include buying price and time of installing. In the second test, the durability is tested, which plays important role, not just for constructor s image, but also for the common safety. I limit the duct dimension to 400mm standard size, because it s the smallest size where the decision could bring advantage,especially when longer supporting distances are required. The difference in durability shows how many of each is required to archive acceptable strength of joint. For example in industry, the duct supporting can t always be done as required. The third test measures how much duct cleaning brushes are worn off by tested screw- and rivet type. Finding out detritions allows us to perceive if the harm is greater than benefit, if screws would be selected instead of rivets. Brieflythe results of these tests: Binding duct joints with screws saves time about one third compared to rivets. Strength of joint is almost doubled when built with screws. Detrition of duct cleaning brushes is 10,9 grams during thousand joint test period. Testing blind rivets caused detrition of 7,8 grams, but the reason for this was structural property of duct. Subject headings, (keywords) Pages Language URN 15+4 Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Lehikoinen Pertti Bachelor s thesis assigned by Engineering office Ilmatekno Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VIITTEITÄ SÄÄDÖKSIIN NOPEUSKOE Koejärjestely Tulokset Johtopäätökset RASITUSKOE Koejärjestely Tulokset Johtopäätökset NUOHOUSKOE Koejärjestely Tulokset Johtopäätökset PÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET Liite 1. Rasituskokeiden tulokset

5 1 JOHDANTO 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun ensimmäisen lukukauden aikoihin, RC linja Oy:n järjestämässä koulutusiltamassa, tuli puheeksi silloisen ilmastointitekniikan opettajan kanssa, kuinka paljon helpompaa suuremmat kanavat on asentaa ruuviliitoksilla. Määräyksiä tunteneena opettaja kuitenkin kertoi, ettei keinoa hyväksytä nuohousharjoja kuluttavan rakenteen takia. Työkokemuksen karttuessa olen huomannut, että ilmenee tilanteita joissa ruuvi olisi tehokkaampi ratkaisu, tämä johti epäilemään onko valinnan tuoma haitta isompi kuin hyöty. Asia on arvuuttanut jo kauemman aikaa, joten Insinööritoimisto Ilmateknon avulla näin mahdollisuuden lopputyössä saada lopullisen vastauksen asian ratkaiseviin kysymyksiin. Kysymyshän ei pelkästään ole harjojen kulumisesta, vaan myös kustannuksista ja laadusta johon vaikuttaa turvallisuus ja luotettavuus. Työn tavoitteena on selvittää suurten kanavistojen rakennusteknisiä perusasioita, jotka tulevat ilmi laajemmissa rakennushankkeissa. Selvittääkseni tätä asiaa tein kokeita, joissa tutkittiin harjojen kulumisen lisäksi liitosten kestävyyttä sekä asentamisen tehokkuutta. 2 VIITTEITÄ SÄÄDÖKSIIN Kanavistojen rakenteita koskevia säädöksiä löytyy Suomen rakentamismääräyskokoelmasta, SFS-standardeista, RT-kortistosta sekä Talotekniikan RYL Tiukimmin ruuvien käytön kanavistojen sitomiseen kieltää Talotekniikan RYL 2002, jonka osa 1 kohta G kieltää suoraan poraruuvien käytön, koska se vaikeuttaa kanavistojen puhdistamista. Suomen rakennusmääräyskokoelman osassa D2, kohdassa on kirjoitettu seuraavasti: Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla sisäpinnaltaan sellainen, että sen puhtautta on helppo ylläpitää. Ilmakanavien jäykistyksiä tai kannatuksia ei saa sijoittaa ilmakanavan sisälle siten, että ne haittaavat merkittävästi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamista. Osassa E7 kohdan 3.1 alun säädös on seuraava: Ilmakanavan ja kanavaosien seinämien materiaalit ja paksuudet valitaan siten, että kanava ja kanavaosat kestävät niihin kohdistuvat rasitukset, kuten kuumuuden ja puhdistuksen. Säädöksissä on selvät ohjeet kattaen kaikki perusasiat jotka kanavistoja koskevat, esimerkkinä voidaan mainita säädökset kanavistojen tiiveydestä, huollettavuudesta, vir-

6 2 tausteknillisistä ominaisuuksista, sekä kestävyydestä niin satunnaisen kuormituksen kohdalla, kuin myös tulipalon sattuessa. Turvallisuuden kannalta paloturvallisuutta koskevat säädökset ovatkin tärkeitä, myöskään kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä ei voida jättää taka-alalle. Nämä kaksi asiaa ovatkin monesti sidoksissa toisiinsa, kun paloeristeiden tuoma paino vaatii lujemman rakenteen kanavistolta. Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D2, kohdan sisältää seuraavan määräyksen: Ilmakanavien kannatusten ja jäykistysten on kestettävä eristystyön, eristysten painon ja puhdistusmenetelmien aiheuttamat rasitukset. 3 NOPEUSKOE Asennusnopeudesta puhuttaessa yleisesti jätetään sitomisaika huomioimatta, koska sen ajatellaan olevan niin mitätön osa itse työtä. Sitomisella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa osa kiinnitetään kanavaan, esimerkiksi niittaamalla. Sitomiseen kuluva aika on kuitenkin suhteessa kanavakokoon. Toki jokainen kokenut asentaja tietää, kuinka aikaa kuluu vaikeissa paikoissa, kuten ahtaissa ja ulottumattomissa, nämä ovat tilanteita joita jokainen hoitaa tyylillään. On kuitenkin huomioitava näiden paikkojen todellinen määrä, vaikka ne vaivansa takia jäävät paremmin mieleen ja tätä kautta tuntuvat usein esiintyvältä. Kun huomioidaan isommankin urakan kaikkien liitoskohtien määrä, saadaan lyhyestä toimenpiteestä kerrottua huomattava määrä aikaa. Jotta tälle ajalle saataisiin jonkinlaista käsitystä, toteutettiin seuraavanlainen suuntaa antava koe. 3.1 Koejärjestely Valittiin rajakanavakoko jossa ruuveja voi alkaa käyttämään, eli kanavakoko 400 mm. Ruuvaus sekä nidonta toistettiin 50 kertaa peräkkäin ja mitattiin kulunut aika kummastakin. Koetta voi pitää ainoastaan suuntaa antavana, koska tarkkuuteen vaikuttaa asentaja, hänen keskittyminen sekä mahdolliset virheet. Jos koe toistettaisiin toisen henkilön tekemänä, toisilla välineillä, mitatut ajat muuttuisivat. Koe suoritettiin ihanneolosuhteissa eli istuen, kanavaa tukevasti jaloissa lattiaa vasten pitäen ja noin 20 mm välein poraten. Myös välineistönä käytettiin uusia kärkiä sekä uusia niittipihtejä. Niiteiksi valittiin teräsniitit nopean puristettavuuden sekä yleisyyden takia. Kuvassa 1 nähdään vertailtavat.

7 3 Kuva 1. Vertailtavat niitit ja ruuvit 3.2 Tulokset Kilpailullisesti suoritetusta kokeesta saatiin seuraavia tuloksia. Asentaja 1 Ruuvit porattu paikoilleen ajassa 8 minuuttia 37 sekuntia Niitit niitattu paikoilleen ajassa 12 minuuttia 53 sekuntia Aikaa säästyi noin 30 % ruuveja käyttämällä. Kun sama koe toistettiin toisen henkilön tekemänä, olivat tulokset seuraavat: Asentaja 2 Ruuvit porattu paikoilleen ajassa 8 minuuttia 17 sekuntia Niitit niitattu paikoilleen ajassa 12 minuuttia 24 sekuntia Aikaa säästyi noin 30 % ruuveja käyttämällä.

8 4 3.3 Johtopäätökset Ruuvit olivat nopeammin paikallaan, koska erillinen poraaminen jäi pois. Työvaiheen ohittaminen helpottaa työsuoritusta, kun sitomiseen tarvitsee yhden käden kahden sijasta. Kun aikaero on noin kolmasosa, voidaan laskea kuinka paljon aikaa voisi säästyä urakkaa kohden, kun niittien sijasta valitaan ruuvit. Oletetaan, että urakkaan kuluu 999 metriä 400 mm kanavaa. Kolmen metrin tankoina tämä tekee 333 liitosta. Jokainen liitos sidotaan neljästä suunnasta. Tällöin itse sitomistyöhön aikaa kuluu edellisen kokeen tulosten keskiarvojen perusteella ruuveilla 3 tuntia 45 minuuttia ja niiteillä 5 tuntia 37 minuuttia. Suuntaa antava ostohinta on kysytty Reino Marttinen Ky:ltä, jolloin sata kappaletta testattavia ruuveja maksoi 1,75 euroa ja sama määrä testattavia niittejä 1,20 euroa. Jos jokainen 333 liitoksesta sidotaan neljällä, täytyy paketteja ostaa 14. Tällöin ostohintojen välinen ero on 7,7 euroa. Tässä vaiheessa aikaeron tuoma voitto näyttää mitättömältä ostohintaan nähden, mutta on muistettava että kokeet suoritettiin maassa. Kanavistoa rakennettaessa kattorakenteiden läheisyydessä aikaa kuluu yleensä enemmän poran vaihdosta niittipihteihin, riippuen minkälaisesta tasosta asennetaan ja kuinka vaikeassa tilanteessa. Toinen huomioitava asia on kanavakoko, jotta tarvittava lujuus saavutetaan, on suuremman kokoluokan liitokset sidottava tarpeeksi monesta kohtaa. Sitomisen kuluttama aika on pientä verrattuna aikaan joka kuluu mittaamiseen, kannakointiin, kanavien valmistelemiseen ja itse nostamiseen. Asentamiseen kulunut aika on monen osatekijän summa, jossa osittaista säästöä voi tehdä oikealla valinnalla sitomisen suhteen. Säästetty aika on suoraan verrannollinen urakan kokonaishintaan, joko tarjottuun, tai siitä voitettuun. Tosin asiayhteydessä tulee vielä huomioida seuraavan kokeen tulokset, jossa tutkitaan ruuvien ja niittien kestävyyksiä.

9 5 4 RASITUSKOE Liitokset ovat kanavistojen heikoimmat kohdat, tätä kautta ne ovat myös turvallisuuskysymys. Mikäli liitos antaa periksi, kanava tai osa voi pudota vastakappaleestaan sekä mahdolliselta kannakkeeltaan. Pahimmassa tapauksessa tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja sivulliselle tai asentajalle itselleen. Syitä katkeamiseen voi olla monia, esimerkiksi runkokanavassa liikkuva nuohooja, jälkeenpäin lisätty kuorma kuten vaikkapa paloeristys. Myös kannakoinnin hajoaminen, esimerkiksi ulkoinen eroosio uimahalleissa tai ankkurin irtoaminen rakenteen haurastumisen johdosta, voi johtaa katkeamiseen, mikäli olosuhteet ovat oikeat. Katkeamisen vaatimiin olosuhteisiin voidaan päästä myös ajan kuluessa, esimerkiksi paloeristetty suurkeittiön höyrykuvun poistokanava on jo itsessään painava, mutta paino kasvaa lisää, kun rasvaa kerääntyy pinnoille. 4.1 Koejärjestely Kokeen tarkoituksena oli kuormittaa liitoskohtaa ja havaita murtumispiste. Jotta murtumispiste saataisiin selville, asetettiin voimanpisteen ja kohteen väliin vetovaaka. Kanava kannakoitiin lattiaan, asetettiin kahden hydraulisnosturin väliin rauta johon kiinnitettiin vetovaaka ketjulla, johon sitten kiinnitettiin ketjulla lenkitetty kanava. Kannakkeiden etäisyys toisistaan oli 2m ja liitoskohta on keskellä näitä. Koetta suoritettaessa rasitusta lisättiin noin 500 g/s. Koekanava oli 400 mm, johon oli symmetrisesti kiinnitetty jatkoholkki väliin. Symmetrisyyden virhearvio oli noin 1cm. Kanavan kuormitus oli pistemäinen jatkoholkkien makkaroiden välistä, jotta se vastaisi esimerkiksi päällä kävelyä tai toisen rakenteen kannakointirakennelmaa. Liitos testattiin risti-(+) symmetrisyydellä ja X(x) symmetrisyydellä. Liitoksen keskellä käytettiin jatkoja stf C Ventlandia 95/6121/95, (jatkon makkaroiden väli on noin 2 cm) joissa ketju oli asetettu keskelle jakoa. Kokeessa huomioitiin liitoksen joustoa mittaamalla liitoksen nousua nosturin haarukan noususta, ja raudan todellinen nousu tästä laskemalla. Kuva 2 näyttää rasituskokeen lähtötilanteen.

10 6 Kuva 2. Rasituskokeen lähtötilanne 4.2 Tulokset Tuloksissa paino on rasituksen aiheuttama kuormituksen määrä, eli arvo josta on vähennetty kanavan oma paino sekä ketjun paino pois. Kanavan ja ketjun yhteinen oma paino oli kg, paino vaihtelee, koska kanava oli uusittava joka kokeeseen. Virhearvio tuloksissa on 2 kg nopean katkeamisen johdosta, jolloin luvut puntarissa muuttuivat nopeasti. Kokeen tulokset ovat liitteessä 1. Kuvio 1 esittää parhaimmat tulokset.

11 7 Vertailu Paino (kg) 150 Niitti ristiasen. Niitti x-asen. Ruuvi ristiasen. Ruuvi x-asen Jousto (mm) Kuvio 1. Parhaimpien tulosten vertailu 4.3 Johtopäätökset Koetta suoritettaessa kävi ilmi kuinka rakenteelliset sekä materiaaliset erot vaikuttivat kestävyyteen. Periksi antaminen tapahtui niiteillä katkeamalla, jolloin laajeneva pää katkesi kannastaan. Ruuveilla periksi antaminen tapahtui kierre kerrallaan, kunnes ruuvi lopulta taittui poikittain ja luisti pois jatkosta. Ruuveihin ei tullut itseensä mitään vahinkoa ja niitä olisi voinut käyttää uudestaankin samaan kokeeseen. Ruuvien kohdalla jatkoholkki antoi kierteiden ympärillä periksi, kun taas niittien kohdalla jatkon porausreiät muuttivat osittain muotoaan. Kuvio 1 tarkasteltaessa huomataan, että ruuvien tuottama kestävyys on noin kaksi kertaa suurempi kuin niittien. Kokeessa testattiin symmetrisesti kiinnitettyjä liitoksia, eli ruuvit sekä niitit olivat rasitukseen nähden kahdessa symmetrisessä asennossa. Jos pyöreä kanava kuviteltaisiin neliömäiseksi jonka rasitus on yhdellä sivulla, ristisymmetrinen liitos olisi tällöin kiinnitetty joka sivusta, X-symmetrinen olisi kiinnitetty joka kulmasta. Ristiin kiinnitetty ka-

12 nava antoi periksi ensin rasituksen vastapuoleiselta kiinnitykseltä, eli alimmaiselta jos rasitus olisi kanavan päällä, reunimmaiset kiinnitykset luovuttivat tämän jälkeen. 8 X-kiinnityksessä rasitus jakautui kahdelle kiinnitykselle jolloin kestävyys oli parempi. Niiteillä X-kiinnitetty liitos kestää hyvin, mutta suurella todennäköisyydellä antaa varoittamatta periksi, jolloin kanava katkeaa ilman etukäteen havaittavia naksahduksia. Kestävyyteen vaikuttaa oleellisesti kiinnitysten symmetrisyys rasitukseen nähden, jotta rasitus jakaantuu useammalle kuin yhdelle kiinnikkeelle. Suurien kanavistojen kohdalla symmetrisyyden tärkeys korostuu, koska liitososien dimensiot ovat putkiin nähden löysempiä kuin pienissä kokoluokissa. Myös paino on paljon suurempi poikkipinta-alan kasvaessa, esimerkiksi 1000 mm kanavassa paino on noin 24 kg metriltä, on siis tarpeellista sitoa liitos ympäri useasta kohdasta. Kokeessa huomatun eron perusteella voidaan päätellä, että asialliseen kestävyyteen vaaditaan paljon useampaa niittiä kuin ruuvia. Koska niitin laittaminen on hitaampaa ja niitä tarvitsee lisäksi enemmän, aikaa sitomiseen kuluu kauemmin kuin ruuveja käytettäessä. Ruuvissa on myös tiiveyden kannalta etua koska suurien kokoluokkien dimensioiden väljyyden sillä saa helposti kiristettyä pois. Tuloksista nähdään taivutusmomentti, jolla liitos murtuu, jakamalla paino kahdella ja kertomalla 9,81 m/s 2,koska etäisyys jatkoholkista kumpaankin kannakkeeseen on yksi metri. Murtumispisteen momenttimäärä selvittämällä, voidaan laskea kuinka lähelle murtumispistettä liitoskohta joutuu, mikäli kannakointia ei saada tarpeellisin välein. Kannakoinnissa säästäminen ei ole järkevää suurten turvallisuusriskien vuoksi. Paloeristyksen lisäämästä painosta: Esimerkkieristeenä toimii Paroc wiredmat 80 alucoat, eli mm paksu verkkovahvistuksella ja alumiinipeitteellä päällystetty vuorivillaverkkomatto. Maton nimellistiheys on 80 kg/m 3, joten paino on neliötä kohden noin 8 kg. Standardikokoa 400 mm kanava painaa noin 7 kg metriltä. Kun kanava paloeristetään edellä mainitulla villalla on halkaisija 600 mm, tällöin vaadittava mattomäärä ympäri yltääkseen on noin 1880 mm. Paloeristeen luoma paino on tällöin 1,88 m 2 * 8 kg = 15,04 kg/ m 2. Kanavan kokonaispaino on tällöin 7 kg + 15 kg = 22 kg metriltä. Mikäli liitoskohdasta on kaksi metriä kummankin suunnan kannakkeeseen, on kannakoimattoman kanavan paino 4 * 22 kg = 88 kg. Kuormitus lähestyy kokeissa saatua murtumispistettä jos liitos on nidottu ristiin.

13 9 5 NUOHOUSKOE Monen nuohoojan kokemuksen kautta on tullut yleiseen tietoon ruuvien harjoja kuluttava vaikutus. Itseporautuvilla ruuveilla on kulmikas kärkirakenne verrattuna niittiin, joten on oletettavaa, että tämä kulutus havaittaisiin. Kokeen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suurta harjojen kuluvuus on niittien ja ruuvien kesken. Kokeessa pyrittiin pois sulkemaan kanaviston yleinen kulutus jotka aiheutuvat liitoksista, lähtökauluksien aukoista, muista muokatuista osista sekä kanavien muodoista. Tarkoituksena oli saada tarkat ja puolueettomat lähtötiedot vertailua varten. 5.1 Koejärjestely Rakennettiin suora koekanavisto, joka koostui viidestä jatkoholkista, jotka olivat liitetty toisiinsa 400 mm pitkillä 400 mm halkaisijan kanavilla. Toiseen päähän kytkettiin alipaineistaja, jotta harjan käyttäytyminen vastaisi todellisuutta. Jokaiseen liitokseen käytettiin symmetrisesti neljä ruuvia sekä vertailukokeessa niittiä. Koeharjana käytettiin Airpower Oy:n 400 mm hybridiharjoja, joista pehmeimmät harjakset luovat noin 500 mm halkaisijan, keskikovilla harjaksilla halkaisija on noin 410 mm ja kovilla noin 390 mm. Harjojen paino punnittiin ennen koetta ja kokeen jälkeen maalinsekoituspuntarissa, jonka tarkkuus on 0,1 g ja virhearvio noin 0,3 g. Harjan pyörimisnopeudeksi valittiin asento 6 laitteesta Airpower Oy:n harjauslaite 2001, jolloin pyörimisnopeus on noin 400 kierrosta minuutissa. Harjaa työnnettiin koko kanavan perälle ja vedettiin pois rauhallisin liikkein, kuten todellisuudessa. Liike toistettiin 200 kertaa, jolloin saatiin simuloitua tuhannen liitoksen kulutusmäärä. Harjan kunto kuvattiin 50 toiston jälkeen ja vaihdettiin pyörimissuuntaa. Kuvassa 3 nähdään nuohouskokeen järjestely.

14 10 Kuva 3. Nuohouskokeen lähtötilanne 5.2 Tulokset Niiteille tarkoitetun nuohousharjan alkupaino oli 346,4 grammaa ja kokeen jälkeen paino oli 338,6 grammaa, eli harja kului kokeen aikana 7,8 grammaa. Ruuveille tarkoitetun nuohousharjan alkupaino oli 333,2 grammaa ja kokeen jälkeen paino oli 322,3 grammaa, eli harja kului kokeen aikana 10,9 grammaa. Kokeen niittivaihetta suoritettaessa kävi ilmi, että pehmeät harjakset jäivät jatkoholkin reunaan kiinni, koska niitti oli vetänyt sen aivan kanavan reunaan kiinni. Kiinnijääminen tapahtui kolme kertaa ja joka kerralla pehmeä harjas katkesi poikki. Kokeesta ei onnistuttu sulkemaan tavallista kulutusta täysin pois, joten tuloskin jää vain suuntaa antavaksi. Harjaksien katkeaminen huomioitaessa jää niittien aiheuttama harjankulutus olemattomaksi. Kuvassa 4 näkyy uuden harjan ja testatun harjan ero. Kuva 5 on tarkennus samasta kuvasta. Kuvassa 6 näkyy katkenneiden harjaksien välissä kohta johon ne jäivät kiinni ennen katkeamistaan.

15 11 Kuva 4. Uusi ja testattu nuohousharja Kuva 5. Tarkennus kuvasta 4

16 12 Kuva 6. Harjaksia repivä kohta 5.3 Johtopäätökset Ruuvit todellakin kuluttavat harjoja, tosin odotettua vähemmän. Kokeessa käytetty ruuvi on 13 mm pitkä, pitemmällä ruuvilla kulutus olisi todennäköisemmin suurempi. Ruuvin kuluttavuuteen saattaa vaikuttaa myös sen kärjen muoto, itseporautuvassa ruuvissa eli porankärkiruuvissa kärki on talttamainen, kun taas poraruuvissa terävä. Vaikka ruuvit kuluttivatkin harjaa, niin harjan muoto säilyi melko samanlaisena ja kokonaisuus ehjänä. Nuohousharjojen kokonaiskuntoa ajatellen pahimmaksi hajottajaksi osoittautuikin tavallinen jatkoholkki, jonka runko oli vetäytynyt kanavan reunaan kiinni. Harjaksen hirttäytyessä kiinni, se luisti kiinnityksestään kunnes katkesi. Kuten tämän hetkinenkin nuohoustietous vahvistaa, on myös niittejä, jotka ovat kärjestään haljenneet niittausvaiheessa. Osa niinkin suureksi, että nuohousharjan harjas mahtuu lohkeamaan. Vaikka kyseinen koe osoittikin niittien kuluttamattomuuden, on myös niittimalleja, joilla kulutus voi olla suurempi.

17 6 PÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO 13 Nuohousharjat kuluvat, vaikka kanavat olisivatkin rakennettu niiteillä. Kuluttavuus riippuu merkittävästi siitä, kuinka kanavisto on rakennettu, eikä pelkästään millä. Ruuvit tuovat oman lisänsä kulutukseen, mutta asiayhteydessä kannattaa huomioida myös nuohouskertojen tiheys. Tiettyjen kohteiden ilmastoinnin nuohoustiheyteen on sisäasiainministeriön asetus Suomen säädöskokoelmassa 802/2001. Toisen momentin mukaan vuosittain puhdistettaviin kohteisiin kuuluvat muun muassa ammattimaiset ruuanvalmistuspaikat, maalaamot, puuntyöstämöt, leipomot ja pesulat. Toisin sanoen kaikki tilat missä palavaa, helposti syttyvää tai räjähtävää materiaalia voi kertyä ilmanvaihtokanavistoon. Kolmannen momentin mukaan vähintään viiden vuoden välein tulee puhdistaa sairaaloiden, vanhainkotien, suljetuiden vankeinhoito laitosten, päivähoitolaitosten, koulujen, hotellien, lomakotien, asuntoloiden ja ravintoloiden ilmanvaihtojärjestelmät. Monia rakennuksia jää asetuksen ulkopuolelle, eikä siihen kuuluvatkaan aina noudata sitä. Onko testattujen ruuvien aiheuttama vahinko liian suuri hyötyihin nähden jos kanavistoa nuohotaan kerran viiteen- tai kymmeneen vuoteen? Tutkimuksissa selvitettiin kiinnitystavan valintaa 400 mm kanaviston kannalta, koska pienempien kokoluokkien kanavat luovat painonsa puolesta harvoin liikaa rasitusta liitoksille, tällöin ruuvien käytölle ei ole syytäkään. 400 mm ja sitä suuremmissa kanavaluokissa ruuvin käytön edut kasvavat kanavakoon kasvaessa. Ruuveja käyttämällä ei pelkästään saavuteta ajan säästöä sekä lujempia liitoksia, vaan myös parempaa tiiveyttä voimakkaan kiristävyytensä takia. 800 mm ja sitä suurempien kokoluokkien kanavien seinämän saa helposti kirittyä löysempään liitokseen ruuveja käyttämällä, tosin vastakkain poraaminen on vielä tällöinkin järkevää, jottei kanavaan puristu aukko päädyn yhdeltä sivulta. Näissä kokoluokissa kappaleiden liitoskaistale on pidempi, jolloin oikealta etäisyydeltä porattuna ruuvi ei aiheuta harjoja repivää reunamaa. Ruuvin kiristävyys on helposti säädettävissä, tämän takia kokoluokissa 400 mm 630 mm ei kannattaisi pyörittää ruuvia liian kireälle. Kokonaisuudessaan ruuvien käyttö osoittautuu järkeväksi, ei pelkästään kokeiden perusteella, vaan myös omien kokemuksien kannalta. Kahdeksan vuoden työkokemukseni

18 14 koostuu pääasiassa ilmastoinnin asennuksesta, mutta sekaan mahtuu nuohoustyötäkin. Kokemuksen karttuessa olen huomannut edut, joita ruuveja käyttämällä saavutetaan, niin teollisuudessa kuin julkisellakin puolella, aina suurempia kanavistoja rakennettaessa. Ruuvien käyttäminen helpottaa asentamista ja tuo parempaa laatua kestävyyden kautta. Ainoa haittapuoli on nuohousharjojen kuluvuus, mutta ongelman voi mielestäni välttää, kun normaalia useammin nuohottavia kanavia ei rakenneta ruuveilla. Aiheesta on mahdollista tehdä useita jatkotutkimuksia, esimerkiksi samoja kokeita suurempien kanavaluokkien ja eri niittien sekä ruuvien kohdalla. Tarkentavia tutkimuksia voisi tehdä asennuksen kannalta, vaikkapa ergonomiaa ja asennuslaatua tutkimalla. Myös asennuksen vaikutusta kokonaistiiveyteen olisi syytä tutkia tarkemmin.

19 15 LÄHDELUETTELO Oy Lindab Ab. Kanavien rakenteelliset painot. Pdf-dokumentti. Päivitetty Luettu Rakennustieto Oy Talotekniikka RYL. ISBN Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1. Sivu 148. Kortti G Sisäasiainministeriö Suomen säädöskokoelma N:o 802. Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja laitteistojen puhdistamisesta. Pdf-dokumentti. Päivitetty Luettu Ympäristöministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E7. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus. Ohjeet 2004

20 LIITE 1(1) Rasituskokeen tulokset ristiasennuksella Ristiasennus niiteillä 1.koe Paino (kg) Jousto (mm) , koe Paino (kg) Jousto (mm) 90, , , koe Paino (kg) Jousto (mm) , , , Ristiasennus ruuveilla 1.koe Paino (kg) Jousto (mm) koe Paino (kg) Jousto (mm) koe Paino (kg) Jousto (mm)

21 LIITE 1(2) Rasituskokeen tulokset ristiasennuksella Ristiasennus niiteillä Paino (kg) koe 2.koe 3.koe Jousto (mm) Ristiasennus ruuveilla Paino (kg) koe 2.koe 3.koe Jousto (mm)

22 LIITE 1(3) Rasituskokeen tulokset X-asennuksella X-asennus niiteillä Paino (kg) Jousto (mm) 1.koe koe koe , X-asennus ruuveilla 1.koe Paino (kg) Jousto (mm) koe Paino (kg) Jousto (mm) koe Paino (kg) Jousto (mm)

23 LIITE 1(4) Rasituskokeen tulokset X-asennuksella X-asennus niiteillä Paino (kg) koe 2.koe 3.koe Jousto (mm) X-asennuksessa ruuvit Paino (kg) koe 2.koe 3.koe Jousto (mm)

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja

Lisätiedot

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.

PAROC Hvac Fire. Ilmakanavien paloeristysratkaisut. Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0. PAROC Hvac Fire Ilmakanavien paloeristysratkaisut Tekniset eristeet 3-2.0.1 Huhtikuu 2011 Korvaa esitteen Ilmakanavien paloeristys 3-2.0.1 Sisällysluettelo Paloturvallisuutta PAROC kivivillatuotteilla...3

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Johtopäätös: Kokeen tulosten perusteella rakenne soveltuu hyvin käytettäväksi urheilutilan lattiana.

Johtopäätös: Kokeen tulosten perusteella rakenne soveltuu hyvin käytettäväksi urheilutilan lattiana. Norges Byggforskningsinstitut Projektin numero: 0 475/0 9011 Paikka ja päivämäärä: Oslo, 29.5.1991 Projektipäällikkö / kirjoittana: Morten Gabrielsen Toimeksiantaja: Boen Bruk A/S Toimeksiantajan osoite:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

Asennusohje. Rockfon Contour

Asennusohje. Rockfon Contour Asennusohje Rockfon Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: Rockfon Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti miellyttävää

Lisätiedot

Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click

Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click lindab ventilation Ergonomiaa ja tehokkuutta - Lindab Safe Click Työterveyslaitos on tutkinut asian Suomen työterveyslaitos on monitieteinen tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on edistää työturvallisuutta,

Lisätiedot

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena.

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Kappaleiden tilavuus. Suorakulmainensärmiö.

Kappaleiden tilavuus. Suorakulmainensärmiö. Kappaleiden tilavuus Suorakulmainensärmiö. Tilavuus (volyymi) V = pohjan ala kertaa korkeus. Tankomaisista kappaleista puhuttaessa nimitetään korkeutta tangon pituudeksi. Pohjan ala A = b x h Korkeus (pituus)

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet

Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet Paroc Oy Ab Liite 4 1(5) Rakennuseristeet Ilmahormien paloeristyksenä käytettävät tarvikkeet 4.1 Päällystämättämät Vuorivillatuotteet Tuoteryhmä Nimellistiheys Vähintään kg/m3 Hehkutushäviö Enint. paino-%

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

lindab rakentamisen helppoutta Asennusohje InCapsa

lindab rakentamisen helppoutta Asennusohje InCapsa Asennusohje InCapsa Kuvaus Lindab InCapsa -järjestelmä on kehitetty helpottamaan kanavien asennusta, kannakointia ja kotelointia huonetiloissa. Lindab InCapsa -järjestelmä sisältää erilaisia tuotteita,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC talotekniikka/lv PAROC Hvac Section AluCoat T Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillakouru talotekniikan putkistoeristykseen. Päällyste on varustettu liepeellä ja teippisulkijalla.

Lisätiedot

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi

Lisätiedot

Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko.

Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko. Ilmastointiasennus 2008 finaalitehtävä Tehtävä 1. ILMASTOINTIASENNUSTYÖ 1. Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko. Kanavien katkaisu tapahtuu

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Asennusohjeet TX 3100A. Sivu 1 / 16. 040 718 5775 www.airmir.fi

Asennusohjeet TX 3100A. Sivu 1 / 16. 040 718 5775 www.airmir.fi Asennusohjeet TX 3100A Sivu 1 / 16 1.0.0 SISÄLTÖ 1.0.0 SISÄLTÖ... 2 3.0.0 YLEISTÄ TIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0 TOIMITUKSEN SISÄLTÖ... 3 3.4.0 KONEEN TOIMINTA... 4 4.0.0

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit PRA Mittaus- ja säätömoduuli Ilman tilavuusvirran mittaukseen ja säätöön tarkoitettu laite. Manuaalinen säätö ilman työkaluja Virtaussuuttimien käyttöön perustuva suuri mittaustarkkuus. Virtauksen säätökartion

Lisätiedot

Asennusohjeet Lindab Safe ja Lindab Safe Click

Asennusohjeet Lindab Safe ja Lindab Safe Click lindab kanavajärjestelmät Asennusohjeet ja ja ja -kanavajärjestelmät on tyyppihyväksytty ja sertifioitu (SITAC 1358/88). Kanavajärjestelmien tuotantoprosessia valvotaan jatkuvasti. Täten järjestelmät täyttävät

Lisätiedot

S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä)

S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä) lindab ilmastointi Ød1 L = Kanavan pituus 45 R Sisäkkäispituus (SIKKI) Sisäkkäispituus (SIKKI) E (Pituudensiirtymä) R 45 Ød1 CC (Keskiönsiirtymä) S-käyrä kanavan heittosiirtymä Tuotealueet Kanavajärjestelmät

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN

VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN &CO Helsinki Rukkila VAK LA Helsinki 43 41 61 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 496 Test report VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering. Test report. I'iiiv a 1. KOMETA-JÄÄKELINASTAT TRAKTORIN RENKAISSA

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering. Test report. I'iiiv a 1. KOMETA-JÄÄKELINASTAT TRAKTORIN RENKAISSA 41 Helsinki Rukkila V A K L A Helsinki 43 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1965 Koetusselostus 66 Test report I'iiiv a 1.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Asennusruuvien proheesiotesti

Asennusruuvien proheesiotesti Raportti nro: 2016-20 Tilaaja: Kingi Oy Tarjous: 2016-189 Tekijät: Tiina Vuorio, Petri Fabrin Julkaisupvm: 27.4.2016 Tiedostonimi: 2016-20_asennusruuvien_proheesiotesti.pdf Tilaajan edustaja: Jorma Kinnunen

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 Kuivakäymäläkomero täyttää sisäasiainministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. VTT on myöntänyt kuivakäymäläkomerolle sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Vetoaisan asennus- ja käyttöohje

Vetoaisan asennus- ja käyttöohje 1./8. Vetoaisan asennus- ja käyttöohje Yleistä Kiitos, että olet valinnut kärryysi kotimaisen Carryx-vetoaisan. Vetoaisa on valmiiksi koottuna joko asiakkaan antamien mittojen mukaisesti tai vakiovetoaisana.

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Perhokalastajan Inari- ja Tenojoki Pintabomberin sidonta - Asko Jaakola sarvijaakko@msn.com

Perhokalastajan Inari- ja Tenojoki Pintabomberin sidonta - Asko Jaakola sarvijaakko@msn.com 3,17$%20%(5,16,'217$ Lohen pintaperhokalastus on mielenkiintoinen menetelmä vaiheessa, jossa lohi on vallannut oman asentopaikkansa joessa ja näyttäytyy kalastajalla asentopaikassaan. Pintaperhokalastuksessa

Lisätiedot

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta.

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta. Ecophon Industry Modus TAL Teollisuustiloihin, joissa vaaditaan vaihtoehtoisia levykokoja ja asennustapoja. voidaan asentaa näkyvään listajärjestelmään tai sienikiinnityksellä. Jos levyt kiinnitetään sienikiinnityksellä,

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Tässä nuohoojan oppaassa ovat tärkeimmät Tulikiviuunien paloturvallisuuteen liittyvät seikat sekä ohjeita nuohoojalle Tulikivi-uunien puhdistamiseen

Lisätiedot

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010. ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu

Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010. ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010 ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu ULTIMATE U Protect - ilmanvaihtokanavien palosuojausjärjestelmä. U Protect on EN-standardien mukainen iv-palosuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki Pipelife Pragma PP Maaviemäriputki Pragma Yksi putki moneen käyttöön Viemäriputkistot ja ympäristö Samalla kun yhdyskuntamme muuttuu ja kehittyy entistä nopeammin, on yhä tärkeämpää ottaa huomioon myös

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Ilmastoinnin muovikanavisto 15.7.2013 Muovikanavan käytön rajoitukset: Muovikanaviston käyttö rajataan P3-luokan rakennuksiin ja yhteen asuntoon. Luokkavaatimus

Lisätiedot

Lue asennusohje huolellisesti aina ennen asentamisen aloittamista

Lue asennusohje huolellisesti aina ennen asentamisen aloittamista Lue asennusohje huolellisesti aina ennen asentamisen aloittamista Lamellikisko on koottu valmiiksi, ja pakattu pahviin. Lamellikankaat ja osat on pakattu erilliseen laatikkoon. Kankaissa on valmiina ripustushengarit.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 Kuivakäymäläkomero KH-3/4 KÄYTTÖTARKOITUS Kuivakäymäläkomeroa KH-3 käytetään K- ja S1-luokan väestönsuojissa, joissa se sijoitetaan väestönsuojan sisäpuolelle käymälätilojen ilmanvaihtoa

Lisätiedot

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2405/2015 METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA Tampere 2015 1 /(61) 61 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot