Reilumpi reilumpi maailma!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reilumpi reilumpi maailma!"

Transkriptio

1 EU-vaalit 2014: Reilumpi Eurooppa, reilumpi maailma! Kehys ry

2 HALUAMME PARLAMENTIN, JOKA RAKENTAA GLOBAALISTI OIKEUDENMUKAISTA MAAILMAA! Euroopan unionin toiminta ja päätökset eivät vaikuta ainoastaan unionin jäsenmaihin ja niiden kansalaisiin vaan myös maailmanlaajuisesti. Kehys ry ja sen jäsenjärjestöt haluavat muistuttaa Euroopan unionin ja parlamentin vallasta ja vastuusta globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumisessa. EU on merkittävä globaali toimija ja voi olla voimakas eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäjä maailmassa. Olemme samassa veneessä! Ajattelutapa, jossa pohjoisten teollisuusmaiden ja eteläisten kehitysmaiden intressit nähdään vastakkaisina, on vanhentunut. Eriarvoisuus on lisääntynyt ennen kaikkea maiden ja maanosien sisällä - myös Euroopassa. Useimmat nykyisistä haasteista ovat globaaleja. Globaalin oikeudenmukaisuuden edistäminen on välttämätöntä, jotta voimme pysäyttää köyhyyden ja eriarvoistumisen syvenemisen. YK:n vuosituhattavoitteet tulevat tiensä päähän vuonna 2015 ja sen jälkeisten kehitystavoitteiden tulee olla universaalit, jolloin ne koskevat kaikkia maita ja kaikkien maiden tulee osallistua niiden saavuttamiseen. Johdonmukaisuutta! Oikeudenmukainen Eurooppa merkitsee oikeudenmukaisempaa maailmaa. Ollakseen uskottava globaali toimija EU:n tulee toteuttaa johdonmukaista päätöksentekoa kaikilla politiikan sektoreilla. EU on sitoutunut kehityspoliittiseen johdonmukaisuuteen, jolla tarkoitetaan sitä, etteivät mitkään EU:n politiikanalat ole ristiriidassa kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa. Mepeillä on valtaa! Koska lähes kaikki EU:n politiikanalat tavalla tai toisella vaikuttavat globaalisti, voi jokainen parlamentin jäsen toimia köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta. Euroopan parlamentin vaalit ovat mahdollisuus rakentaa reilumpaa maailmaa ja aktiivista kansalaisuutta.

3 Toukokuussa 2014 Euroopan unionin 28 jäsenvaltion kansalaiset valitsevat edustajansa Euroopan parlamenttiin kaudelle Suomesta Euroopan parlamenttiin valitaan 13 edustajaa. Tässä julistuksessa järjestöt nostavat esille neljä R:ää, joiden alle on koottu globaaliin oikeudenmukaisuuteen vaikuttavia teemoja. Neljä R:ää eli raha, ruoka, rauha ja reiluus pitävät sisällään globaaleja kysymyksiä, joihin europarlamentaarikoilla on mahdollisuus vaikuttaa. Kehys kehottaa uusia Euroopan parlamentin jäseniä toimimaan kaikin tavoin globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisen puolesta. Kehyksen EU-vaaliteemat: RAHA RUOKA RAUHA REILUUS

4 RAHA Köyhyys ei ole vain rahaa tai taloudellista kehitystä. Vaikka tulojen mukaan mitattu köyhyys maailmassa keskimäärin vähenee, ihmisten välinen eriarvoisuus kasvaa. Maailman rikkaimmat 85 henkilöä omistaa yhtä paljon kuin puolet maailman väestöstä. 1 Rahaa maailmassa riittää, mutta se jakaantuu epätasa-arvoisesti. EU on avainasemassa kehitystä edistävässä rahoituksessa. Se on maailman suurin kehitysavun antaja sekä merkittävä tavaroiden tuoja ja viejä globaaleilla markkinoilla. Kehitysyhteistyön määrärahat ovat tärkeä osa kehitysrahoitusta erityisesti alkuun panevana voimana. Kuitenkin pitkällä tähtäimellä kehitysmaiden kotimaiset resurssit kuten esimerkiksi verotulot ovat paras ja kestävin tapa rahoittaa kehitystavoitteita. Verotus ja verovälttely Verovälttelyyn puuttuminen olisi yksi keino hillitä eriarvoisuuden syventymistä globaalisti. EU-jäsenmaiden arvioidaan menettävän vuosittain veronkierron ja verovälttelyn takia jopa 1000 miljardia euroa 2. Verohallinto on arvioinut Suomen menettävän yritysten verovälttelyn vuoksi noin 320 miljoonaa euroa vuosittain. 3 Myös kehitysmaille veroparatiisit ovat todellinen köyhyysloukku. Kehittyvien maiden on arvioitu menettävän laittoman pääomapaon seurauksena vuosittain arviolta 588 miljardia euroa, josta suurin osa johtuu suuryritysten verosuunnittelusta. Kehitysmaista virtaa rahaa rikkaisiin maihin ja veroparatiiseihin peräti yhdeksänkertaisesti viralliseen kehitysapuun verrattuna. 4 Tarvitaan läpinäkyvyyttä ja vero-oikeudenmukaisuutta, jotta kehitysmaiden omat resurssit vahvistuvat. Verotus ei ole oikotie kehitykseen, mutta se on välttämätön keino kehittyvien maiden omavaraisuuden lisäämiseksi ja kehitysapuriippuvuudesta irti pääsemiseksi. Kehitysyhteistyö ja -rahoitus EU on määrittänyt kehitysyhteistyönsä tavoitteeksi köyhyyden poistamisen ja YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisen. EU on selkeästi sitoutunut kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämisen ohella myös parantamaan avun laatua. EU:n sitoumus on nostaa kehitysyhteistyömääräraha 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä, mutta tavoite näyttää jäävän sanojen tasolle. Lisäksi peräti 11 prosenttia EU-maiden kehitysyhteistyövaroista ei ole aitoa tukea, joka kohdistuisi kehitysmaihin vaan koostuu muun muassa pakolaisten vastaanottokuluista, velkahelpotuksista ja kehitysmaista tulevien opiskelijoiden kuluista. 5 Osana oikeudenmukaista globaalia rahataloutta voisi toimia maailmanlaajuinen rahoitusmarkkinavero, jossa säänneltäisiin ensisijaisesti riskialtista keinottelua ja vipurahastojen toimintaa. EU-maiden tulisi toimia globaalin yhteisvastuun hengessä ja lähteä rakentamaan vähintäänkin euromaiden yhteistä rahoitusmarkkinaveromallia. 11 EU-maata, joista suurimpina Saksa ja Ranska, ovat päättäneet ottaa veron käyttöön ja ajavat EU:n laajuista rahoitusmarkkinaveroa. tukea kansainvälistä monenkeskistä automaattista verotietojen vaihtoa. säätää pakolliseksi monikansallisten suuryritysten maakohtainen talousraportointi kaikilla sektoreilla. edistää läpinäkyvyyttä veroparatiisiyritysten ja -pankkitilien todellisista omistajista julkisilla tietokannoilla. pitää kiinni sitoumuksistaan nostaa kehitysyhteistyönmäärärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. varmistaa, että kaikki kehitysyhteistyö ja sen määrärahat suunnataan aidosti kehitysmaiden hyväksi. ottaa käyttöön eurooppalainen rahoitusmarkkinavero, josta saadut tulot suunnattaisiin osittain myös kehitysyhteistyöhön. 1 Working for the few: Political capture and economic inequality. OXFAM Briefing Paper, January Richard Murphy (2012) Closing the European Tax Gap. Luku käsittää sekä veronkierron että verovälttelyn. 3 Varpu Kiviranta, Verohallinto: Yritysten siirtohinnoittelussa merkittäviä ongelmia, Yle Uutiset Global Financial Integrity (2012) Illicit Flows from Developing Countries , page C, Hot Money Narrow Plus Trade Mispricing, Normalized US$ 783 billion. 5 AidWatch 2013: The Unique Role of European Aid The fight against global poverty (Concord 2013)

5 RUOKA Tänä päivänä 870 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii nälästä. Oikeus ruokaan on universaali ihmisoikeus, joka sitoo kaikkia maailman maita. EU:lla on erityinen asema ja vastuu maailman ruokaturvasta, onhan se maailman suurin toimija maataloustuotteiden kaupassa. Jotta oikeus ruokaan toteutuisi, pitää tuotantoa uudistaa ja mahdollistaa ravitsevan ja edullisen ruuan saanti. Useat EU:n nykyisistä säädöksistä, jotka vaikuttavat kehitysmaiden ruokaturvaan, tulee uudistaa alkaen kauppapolitiikasta, maataloudesta, finanssisäädöksistä sekä ilmasto- ja energiapolitiikasta. Kauppapolitiikka EU:n kauppapolitiikassa on kyettävä näkemään vaikutukset kehitysmaihin ja kaikkein köyhimpien ihmisten elämään ja ruokaturvaan. Kaupalliset intressit eivät saa ajaa kehitystavoitteiden ylitse. Erityisen ongelmallisia kehitysmaille ovat olleet EPA-vapaakauppasopimukset (Economic Partnership Agreements), joita EU on yrittänyt solmia Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa. Nykymuodossaan EPA:t lisäisivät köyhyyttä kyseisissä maissa, koska neuvottelujen tavoite on kaventunut vain kaupan vapauttamiseen eikä vaikutuksia esimerkiksi kestävään kehitykseen tai köyhyyden poistamiseen ole otettu huomioon. EPA-sopimuksissa ei ole kyse tasaveroisesta kumppanuudesta. Paljon EU-maita köyhemmillä mailla ja niiden tuottajilla ei olisi mahdollisuutta kilpailla EU:sta tuotujen tuotteiden kanssa. varmistaa, etteivät kaupalliset intressit aja kehitystavoitteiden ylitse EU:n talous- ja kauppapolitiikassa. EPA-sopimuksista neuvoteltaessa sitoa ne EU:n kehityspolitiikan periaatteille kuten kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämisen tavoitteille. Biopolttoaineet Ruokaa ihmisille vai autoille? Vuonna 2009 EU:ssa päätettiin uusiutuvan energian direktiivistä, joka piti sisällään 10 prosentin tavoitteen uusiutuvan energian käytölle liikenteessä vuoteen 2020 mennessä. Liikenteen päästöjä aiottiin vähentää ennen kaikkea ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla, joita saadaan ruokakasveista kuten maissista ja öljykasveista. Säännöksen tarkoitus oli hyvä, mutta ongelmana on, ettei Euroopassa ole tarpeeksi viljelysmaata tavoitteen saavuttamiseksi. EU:n nykyisen biopolttoainepolitiikan on todettu johtavan maakaappauksiin erityisesti kehitysmaissa, missä maata saa edullisesti. Kun maata on raivattu biopolttoaineiden viljelemistä varten, on se johtanut metsien ja kosteikkojen tuhoutumiseen. Siten biopolttoaineiden viljely on itse asiassa aiheuttanut enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vähentänyt niitä. Lisäksi ruokakasveista tuotetut biopolttoaineet ovat johtaneet kohonneisiin ruoan hintoihin sekä suurempiin hinnanvaihteluihin, mikä on vaikuttanut kehitysmaiden ihmisten ruokaturvaan. Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen vaikuttaa ruoantuotantoon ja globaaliin ruokaturvaan - erityisesti köyhimpien ihmisten osalta, jotka käyttävät suuren osan tuloistaan ruokaan. Ilmastonmuutos ei ole pelkkä ruokaturva- tai ympäristökysymys vaan ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys. Suurin syy ilmastonmuutokseen on rikkaiden teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöt, mutta sen seurauksista kärsivät eniten kehitysmaiden köyhät. Kansainvälisen yhteisön on jaettava vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta oikeudenmukaisesti. EU:lla on kansainvälisillä kentillä ollut johtava rooli ilmastokysymyksissä. EU:n ei tulisi luopua kunnianhimon tasostaan, kun se valmistelee vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteitaan. Tulevat europarlamentaarikot ovat avainasemassa ohjamaassa Euroopan suuntaa ilmastokysymyksissä. ponnistella sen eteen, että vuonna 2015 saadaan aikaan kunnianhimoinen kansainvälinen ilmastosopimus. sitoutua vähentämään kasvihuonepäästöjään 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. tähdätä sellaisiin EU2030-ilmasto- ja energiatavoitteisiin, jotka pitävät sisällään: a) prosentin kasvihuonepäästöjen vähennyksen vuoteen 2030 mennessä, b) energiankäytön kattamisen 50 prosenttisesti uusiutuvalla energialla ja c) energiatehokkuuden kasvattamisen 40 prosentilla. luopua kaikista säädöksistä, joilla tuetaan maaperäpohjaisten biopolttoaineiden tuotantoa ja kulutusta. pitää huoli, ettei biopolttoainetuotanto vaaranna ruoka- ja ravitsemusturvaa eivätkä resurssit, joita ruoantuotantoon tarvitaan (maa, biodiversiteetti, vesi, työvoima), vaarannu.

6 RAUHA Euroopan unionia on kutsuttu rauhanprojektiksi ja sille myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2012 perusteluna menestyksekäs työ rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Vaikka kansalaisten usko EU:hun on talouskriisin aikana horjunut, on tärkeää, ettei EU unohda ydinarvojaan ja että se pysyy arvojensa takana kaikissa toimissaan. Myös EU:n naapurustossa kuohuu niin etelässä kuin idässäkin. Arabikevät on jatkunut jo monta kevättä ja kansa on marssinut kaduille milloin Turkissa milloin Ukrainassa. EU:lla olisikin tarvetta toimia pehmeämmän diplomatian keinoin erityisesti lähialueillaan ja vahvistaa vakautta ja rauhaa Euroopassa ja sen välittömässä läheisyydessä. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EU:n ulkopolitiikan tulee olla lähtökohtaisesti ja johdonmukaisesti ihmisoikeusperustaista. Parhaillaan käynnissä olevassa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämisessä on tärkeää vahvistaa unionin roolia rauhanrakentajana sekä ihmisoikeuksien ja globaalin oikeudenmukaisuuden edistäjänä. Kehityspoliittinen johdonmukaisuus edellyttää kehitystavoitteiden huomioimista myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. toimia johdonmukaisesti rauhan- ja demokratian rakentajana sekä ihmisoikeuksien edistäjänä ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan. pitää ihmisoikeuskysymyksiä esillä keskusteluissaan ja tapaamisissaan kehitysmaiden ja kolmansien maiden esimerkiksi Kiinan ja Venäjän kanssa. Kansalaisyhteiskunta Talousahdinko ja säästötoimet ovat syöneet ihmisten uskoa EU:hun ja ajaneet kansat kaduille monessa Euroopan maassa. Eriarvoistumisen ja köyhyyden lisääntyminen Euroopan sisällä on omiaan lisäämään levottomuutta ja epävakaisuutta. Monet EU-maiden kansalaiset kokevat, ettei heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Parlamentti on ainoa suoraan ja demokraattisesti valittu EU-instituutio. Parlamentilla on valta ja vastuu aidosti parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan EU:n päätöksentekoon. Globaali nuorisotyöttömyys Nuorisotyöttömyys on yksi esimerkki yhteisestä globaalista haasteesta. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan alle 24-vuotiaiden työttömyysaste on yli kaksinkertainen aikuisiin verrattuna. Pahin tilanne on Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, mutta Eurooppa tulee heti kolmantena paikoin yli 60 prosentin nuorisotyöttömyydellään. 5 EU-maissa nuorisotyöttömyysprosentti on keskimäärin 23. Vaikka nuorisotyöttömyys koskettaa laajasti maailman maita, se näyttäytyy kuitenkin erilaisena eri maissa. Erityisesti hauraissa yhteiskunnissa toimeentulon ja tulevaisuuden näkymien puute voi toimia myös syynä väkivaltaiseen toimintaan lähtemiselle. Epätoivoiset nuoret ovat altis maaperä ääriliikkeille ja erilaisille sotilaallisille ryhmille. Kehitysmaiden nuorilla ei ole useinkaan samanlaista mahdollisuutta lähteä työnhakuun muulle kuin eurooppalaisilla. ILO on varoittanut, että mikäli globaaliin nuorisotyöttömyyteen ei puututa tehokkaammin, voi käsiimme jäädä hukattu sukupolvi. tunnustaa nuorisotyöttömyys globaalina ongelmana ja ottaa se huomioon toimissaan kaikilla politiikan aloilla. Nuoriin ja lapsiin tulee kiinnittää erityishuomio ta YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeisestä post kehitysagendasta neuvoteltaessa. edistää sellaisia taloudellisia rakenteita ja koulutusmahdollisuuksia, jotka luovat nuorille globaalisti mahdollisuuksia ihmisarvoiseen työhön. pyrkiä tarjoamaan EU:n ulkopuolella asuville nuorille koulutusmahdollisuuksia EU:ssa mm. helpottamalla EU:n liikkuvuusohjelmien ja naapuruuspolitiikan kautta nuorisotoimintaa ja opiskelijavaihtoa sekä tukea kansalaisjärjestöjen omia vaihto-ohjelmia. Haluamme, että EU-parlamentti: vahvistaa osallistavaa demokratiaa ja edistää aktiivista EU-kansalaisuutta. edistää kansalaisyhteiskunnan edustajien säännönmukaista mukaan ottamista asiantuntija- ja neuvonantajaryhmiin sekä komiteoihin, joiden tehtävänä on tukea ja neuvoa EU:n instituutioita. 5 ILO: Global youth unemployment trends and projections from 2007 to 2013:

7 REILUUS Reilumpi Eurooppa merkitsee reilumpaa maailmaa! Se, miten johdonmukaista ja oikeudenmukaista politiikkaa EU toteuttaa, vaikuttaa laajasti myös unionin ulkopuolelle. Ihmisoikeudet ja tasa-arvoinen kohtelu kuuluvat kaikille. EU ei voi väistää globaalia vastuutaan muuan muassa pakolaisten suojelun, yritysvastuun tai sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Maahanmuuttopolitiikka EU:n maahanmuuttopolitiikka ei ole ollut onnistunutta. EU:n rajoilla kuolee ihmisiä eikä aitoa vastuunjakoa esimerkiksi pakolaisten vastaanotosta ole jäsenmaiden kesken. EU:n on omaksuttava reilu, johdonmukainen ja siirtolaisten ihmisoikeuksia kunnioittava maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka. Muuttoliikkeellä on monia positiivisia vaikutuksia myös lähtömaiden kehitykseen muuan muassa siirtolaisten lähettämien rahalähetysten muodossa. Kehitysyhteistyön tarkoituksena ei tule koskaan olla maahanmuuton hillitseminen, vaan sen tavoitteena on ennen kaikkea vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. kehittää laillisia väyliä saapua Eurooppaan niin työnhakijoille kuin kansainvälistä suojelua tarvitseville niin, ettei ihmisten tarvitse turvautua salakuljettajiin. kunnioittaa turvapaikanhakijoiden ja muiden siirtolaisten ihmis- ja perusoikeuksia ja toimia paljon nykyistä tehokkaammin rasismia ja muukalaisvihaa vastaan. pitää kiinni periaatteesta, ettei kehitysyhteistyövaroja käytetä toimiin, joiden tarkoituksena on estää maahan - muuttoa EU:n alueelle. Sukupuolten välinen tasa-arvo Yritysvastuu Tiedätkö, millaisissa olosuhteissa farkkusi tai ananasmehusi tuotetaan? Talouden globalisaation myötä kansainvälisessä yritystoiminnassa on tullut ilmi räikeitä ihmisoikeusloukkauksia. Myös suomalaiset yritykset ovat osallistuneet vastuuttomaan yritystoimintaan ja suoranaisiin loukkauksiin. Monikansallisten yritysten toiminnan ja tuotantoketjujen läpinäkyvyys on monesti puutteellista. Globaalin etelän maissa ihmisoikeusloukkauksien uhreilla on harvoin oikeudellisia menetelmiä suojella oikeuksiaan. Eurooppalaisten yritysten tulisikin olla edelläkävijöitä yritysvastuukysymyksissä. EU:n tulee edellyttää, että eurooppalaiset yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia myös ulkomailla toimiessaan. Tämä toteutuu määrittelemällä yrityksille riittävä ja tehokas huolellisuusvelvoite (HRDD, Human Rights Due Diligence). Velvoite sitoisi yritykset tekemään yritystoimintansa ihmisoikeusriskien arvioinnin. Lisäksi EU:n on edistettävä ihmisoikeuksien kunnioittamista yrityksissä, joiden kanssa sillä on kaupallista toimintaa. määrittää yrityksiä sitova huolellisuusvelvoite eli ihmisoikeuksia koskeva ennakkoarviointi ja vaatia eurooppalaisia yrityksiä raportoimaan säännöllisesti huolellisuusvelvoitteen toimeenpanosta. kehittää juridisesti sitovia oikeusmekanismeja yritysten aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten uhreille. Köyhyyden poistaminen globaalisti ei onnistu ilman, että puututaan sukupuolten välisiin tasa-arvokysymyksiin. Maailman köyhistä 70 prosenttia on naisia ja tyttöjä. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeuksien toteutuminen ovat kehityksen ja köyhyyden vähentämisen edellytyksiä. Naisten epätasa-arvoisuus näyttäytyy paitsi taloudellisen köyhyytenä myös lukutaidottomuutena, aliravitsemuksena, heikkona terveydentilana tai naisiin kohdistuvana väkivaltana. Naisten köyhyyden syihin puuttuminen ei käy käden käänteessä, sillä se edellyttää usein muutoksia lainsäädännössä, poliittisia toimenpiteitä ja asennekasvatusta. EU on sitoutunut tasaarvon edistämiseen myös kehityspolitiikassaan. osoittaa johtajuutta ja poliittista tahtoa ajamalla sukupuolten tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä johdonmukaisesti kaikissa toimissaan. osoittaa riittävät taloudelliset ja inhimilliset voimavarat tasa-arvon edistämistavoitteidensa täyttämiseen. ottaa paremmin huomioon eri yhteiskuntien todelliset tarpeet ja voimavarat taistelussa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

8 Kehys ry on suomalaisten EU:n kehitysyhteistyöstä ja -politiikasta kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka tarjoaa tietoa ja koulutusta sekä vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Kehys toimii eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön CONCORDin suomalaisena toimikuntana. Kolkuta EU:n globaalia omaatuntoa: globaaliomatunto.eu

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA RAPORTTISARJA NRO: 121 JULKAISIJA Kepa ry ISBN (NID) 978-952-200-230-2 ISBN (PDF) 978-952-200-231-0 ISSN 1236-4797 KIRJOITTAJAT Tuuli Hietaniemi, Lotta Maijala, Eva

Lisätiedot

Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa

Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa Mikä kehityspolitiikka? koska suomi ei elä umpiossa onko kehitysyhteistyöstä hyötyä? miten estetään uudet talouskriisit? miten hillitään veronkiertoa, ympäristötuhoja, pakolaisuutta ja aseellisia konflikteja?

Lisätiedot

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan?

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Maailma 2015 Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Raportti 2 2009 Ajatuspaja e2, some rights reserved. Lisätietoa Creative Commons -lisenssistä: www.creativecommons.fi ISBN 978-952-67200-8-1

Lisätiedot

Suomen suurimmilla haasteilla on lukumäärän yli miljardiin. Ilmastonmuutos

Suomen suurimmilla haasteilla on lukumäärän yli miljardiin. Ilmastonmuutos Kepan lausunto Keskustan tavoiteohjelmasta 2010-luvulle 31.3.2010 Kepa kiittää lausuntomahdollisuudesta. Maailmassa on viime vuosina ollut paljon epävakautta. Ihmisten hyvinvointiin joka puolella maailmaa

Lisätiedot

UUDISTA EUROOPPA, VALITSE VIHREÄT

UUDISTA EUROOPPA, VALITSE VIHREÄT Euroopan Vihreiden vaaliohjelma Eurovaalit 2014 1 UUDISTA EUROOPPA, VALITSE VIHREÄT Euroopan Vihreiden vaaliohjelma eurovaaleissa 2014 Sisällys Hyvä Euroopan kansalainen...3 Eurooppa on tienhaarassa...

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

kepan eduskuntavaalipaketti 2011

kepan eduskuntavaalipaketti 2011 kepan eduskuntavaalipaketti 2011 kansainvälisen talouden heilahtelut, muuttoliikkeet, konfliktit ja ilmastonmuutos vaikuttavat niin suomeen kuin kehitysmaihinkin. globaalin matematiikan lyhyestä oppimäärästä

Lisätiedot

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

kehitysrahoituksen uudet muodot

kehitysrahoituksen uudet muodot kehitysyhteistyön palvelukeskus kehitysrahoituksen uudet muodot pääomapako kuriin ja globaalit verot käyttöön 2 kehitysrahoituksen uudet muodot sisältö julkaisija: Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

Lisätiedot

Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta

Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Kansallinen SivistySliitto ry Kansallinen Sivistyliitto ry Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Kansallinen Sivistyliitto

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla

Sisältö. 2 Keskusteluista julkaisuksi. 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet. 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla Sisältö 2 Keskusteluista julkaisuksi 4 Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet 10 Elämää kehitysmaiden maaseudulla 14 Maaseutuyrittäjyys avainroolissa 18 Ruokakriisin dominopeli 22 Nälkä rakastaa köyhää

Lisätiedot

kehitysyhteistyön palvelukeskus laiton pääomapako kehitysmaista kehitysapua köyhiltä rikkaille

kehitysyhteistyön palvelukeskus laiton pääomapako kehitysmaista kehitysapua köyhiltä rikkaille kehitysyhteistyön palvelukeskus laiton pääomapako kehitysmaista kehitysapua köyhiltä rikkaille 2 laiton pääomapako ke h itysmaista sisältö julkaisija: Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry raporttisarja

Lisätiedot

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla

Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä. Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Haitalliset tuet kestävän kehityksen esteinä Tukipolitiikan hinta meillä ja maailmalla Kirjoittajat Titta Lassila, Mikaela Eriksson, Katja Hennier, Meri-Tuulia Hurri, Niina Karttunen, Saara Puranen, Kirsi

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset

Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset maailmantalouden tekijät Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset Kasvava eriarvoisuus on aikamme suurimpia maailmanlaajuisia haasteita. Vaikka tuloihin perustuva absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, tulo-

Lisätiedot

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Lisätiedot

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista 27.-29.5.2010 Sisällysluettelo Sisäpoliittinen julkilausuma... 3 Eurooppa tarvitsee työtä - Eurooppa-poliittinen julkilausuma...

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.)

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimelleS Tenaw ViSa heinonen Sami Karhu PeTri ollila (toim.) kirjoittajat ja

Lisätiedot

Suomen YK-nuorten Post-2015 -kyselyn tulokset

Suomen YK-nuorten Post-2015 -kyselyn tulokset Suomen YK-nuorten Post-2015 -kyselyn tulokset 1 YK-NUORTEN POST-2015 -KYSELY Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiot sopivat vuonna 2000 vuosituhatjulistuksesta, jossa määriteltiin kahdeksan tavoitetta

Lisätiedot

Maahanmuuttajat töissä Suomessa

Maahanmuuttajat töissä Suomessa Maahanmuuttajat töissä Suomessa - Tarvitsemme uutta maahanmuuttopolitiikkaa Vihreät De Gröna Turvapaikkapoliittiset ehdotukset on valmistellut työryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat Vihreän eduskuntaryhmän

Lisätiedot

yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä?

yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? 2 yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? yritysvastuuta vai vastuuttomia yrityksiä? 3 suomi yritysvastuun aallonharjalle ei ole samantekevää, miten yritykset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014

VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014 VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 ISSN 0358-1489 (paino) ISSN 2341-8230 (pdf) ISBN 978-952-281-249-0 PDF ISBN

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA Onko SDP:lla kritiikitön suhde EU:hun? EU on luonnollinen viiteryhmä Suomelle, ja unioniin kuuluminen on Suomelle hyödyllistä. Euroopan integraatio on tuonut

Lisätiedot

Herätys! Eurooppa tarvitsee uuden tarinan.

Herätys! Eurooppa tarvitsee uuden tarinan. 1 2 Herätys! Eurooppa tarvitsee uuden tarinan. Nokka kohti kasvua. Tarvitaan enemmän Eurooppaa, ei vähemmän. Haluamme, että Eurooppa noudattaa omia sääntöjään. tekoja kasvun synnyttämiseksi. vain sellaista

Lisätiedot

SOTA VS. RAUHA SOTA VS. RAUHA. Vesisota? Rauhan utopia. Sodan talous. Unohtuneet konfliktit. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

SOTA VS. RAUHA SOTA VS. RAUHA. Vesisota? Rauhan utopia. Sodan talous. Unohtuneet konfliktit. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO SOTA VS. RAUHA 1 SOTA VS. RAUHA Vesisota? Rauhan utopia Sodan talous Unohtuneet konfliktit Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO 2 SOTA VS. RAUHA Sisällys Sodan vai rauhan politiikkaa?... 2 Unelmia

Lisätiedot